You are on page 1of 2

Evoi zapisa sa predavanja o savjetima i receptima za zdrav ivot koje je dala sv.

Hildegard iz
Bingena (uz par dodanih citata i recepata iz njenih knjiga):
Predavanje je zapoelo sa tonovima glaze koju je Hildegard primila odozgo i !eno nas je
potaknuo da utihnemo i oslu"nemo olje zvukove i ti"inu koja je nastala#uz rijei: $%ada smo
zajedno i sve odjednom utihne jer vi"e nitko ne govori& tada kroz prostoriju uleti 'n(eo koji sve
ispuni sa Boanskom snagom#)
Hildegard je vidila tu *ivotnu +nagu i rekla je da je najjaa ljekovita snaga u ljuavi, pustimo je da
tee i ojaa u na"oj ivotnoj energiji, moemo je uvijek dati& ali ne silom doiti -ona je poklon. Bez
te snage ni"ta ne moe zazeleniti. Hildegard je vidila da svijet ivi u svojoj nutrini i sa svijetom
oko see& te da se ez Boanske sve.proimaju/e snage i kad se ovjek oji ivjeti prema svojim
idealima de"avaju tegoe na razini tijela.
Hildegard je ro(ena 0123. godine kao najmla(a od 01ero djece. Bila je vrlo oleljiva. 4d ro(enja
je primala unutra"nje vizije o kojima nije govorila. 5 ranom djetinjstvu& roditelji je daju u
Benediktinski samostan& kao desetinu. +a sedam godina i devet mjeseci je doivila ljesak od
kojeg su joj skoro grudi izgorjele. 6oila je dar tumaenja +vetih knjiga ez da je ila u stanju
razumiti i sloiti gramatiki ispravnu reenicu. 7akva su vi(enja imali i drugi Boji glasnici&
+8edenorg& Bertha 6udde i 9ako :orer koji su jednako uli glas kod srca. %ada je Hildegard
imala ;< godine& doila je direktnu poruku odozgo - sliku& kao vi(enu na ekranu& nekoj vrsti
neeskog televizora& prekrasni lik *ivoga na kraljevskom prijestolju& listav& glas koji joj se
oratio: $=api"i "to vidi" i uje"#>ovori kako si pouena. *elim da to kae" iako si pepeo.)
Hildegard je kroz svoj 30.ogodi"nji ivot& nakon prve najpoznatije knjige $+civias) (=naj puteve)&
napisala je i knjigu o lijeni"tvu )?ausae et curae) (4 uzrocima i postupanju kod olesti)& knjigu
kojim opisuje unutarnju it razliitih naravi u stvorenju ($Ph@sica))& tumaenja Evan(elja& knjigu
pjesama& knjigu $:ier vitae meritorum) (%njiga ivotnih zasluga)& u visokoj doi pi"e vizionarsko
djelo $:ier divinorum operum) (%njiga o Bojim djelima)& propovijeda& a iza nje je ostalo i preko
31 kompozicija# 'li stolje/ima je ila zaoravljena& da i je& sredinom AA. stolje/a& lijenik >.
Hertzka prouavaju/i ljekovito ilje i trae/i lijek za rak& otkrio i preveo njena djela.
Hildegardini recepti za zdravlje slau se sa suvremenim medicinskim otkri/ima& a izlaze iz slike
ovjeka kojeg vidi neogranienog& sa rukama koje se pruaju u %ozmos& a ipak okruenog opnom
koju trea proiti& kao "to je i =emlja okruena opnom#!jene zapisane meditacije (+talo& %u/a&
>ledanje& +lu"anje& +lava Bogu&#) povezuju ovjeka sa +tvoriteljem:
$#ja ne elim ni"ta vi"e slu"ati .kako i ponovo mogao slu"ati#)&
$#ukljuit /u se u treperenje neeskih skladi na hvalu Boju. 4ne /e ozdraviti moju du"u#)&
$#iti plodan sloodno daju/i& ez rojanja& ogat i radostan& hraniti ivot& ivot dalje davati#)
$#Boje oi svijetle kao zvijezde& svijetle od radosti& svijetleC +vjetle/e oiC D7i ima" oi da moe"
gledati i sve uokolo pregledavati. >dje vidi" prljav"tinu& operi je& "to je suho& daj da se zazeleni i
rini se da tvoji zaini udu ukusni. 6a nema" oiju& mogao i se ispriati.D )
$#vidjeti gdje sam potrean& gdje mogu pro"iriti radost. Ponovno uiti gledati& izroniti iz
sljepo/e#6ajem se pokrenuti. 6ajem li seC...)
$#Ejeruj mi& postoji !etko kome mogu prepustiti vodstvo svoga kotaa. 4n je izgradio moj kota&
4n zna za njegovo odre(enje i cilj. 'ko ga upitam& 4n /e mi re/i kako izgleda sredina moga
kotaa.)
Bnogi misle kroz ljudske napore istupiti do +tvoritelja. !a"im snagama to ne moemo. Hildegard
vidi da je jedina mogu/nost da ovjek do(e do !jega - direktno putem Fsusa %rista koji jedini
moe iskupiti na" trostruki grijeh. Fsus %rist je Put& Fstina i *ivot& i vrata za u/i u Boanski svijet.
Bisaoni zakoni Fstine su isti od prvog do zadnjeg ovjeka. 4ni se dopunjuju& ali ne poijaju.
Bnoga su svjetlosna i/a si"la da poue ljude& ali zaoraviv"i odakle su poduavaju Boanskoj
Budrosti& =nanju ili tehnikama& ali ez Boanske :juavi koja se trea spustiti u ljudsku volju.
Hildegard vidi kako se prvoitno stanje raja izguilo& ljudsko tijelo se poremetilo& krv zagadila#
:judska priroda ne posjeduje prvoitno stanje kakvo joj je dao Bog. Primjerice& na mjestu ui vidi
da je nekada io kristal i po njoj je kristalizacija kamenaca u ui poku"aj uspostavljanja
prvoitnog stanja& putem primoravanja tijela na uzdrljiv nain ivota& mirovanje. 6a je ovjek
ostao u rajskom stanju& ila i mu ostala i konstitucija nepromijenjena.
7reamo pratiti svoje misli koje dolaze iz mira& samo tada imamo ispravan prijem. !eno je
ispriao sluaj kada se zamolio za prijatelja s posla koji je io pred operacijom unih kamenaca&
i oni su nakon dva dana nestali. %olega je lijenicima komentirao: $!e znam "ta se desilo& ali
udak s posla kuha ajeve& daje mi piti maslinovo ulje&#)
5z sredstvo koje nam nudi priroda koju je 4n stvorio da nam ude na pomo/i& jo" vanije je drati
u sei pozitivan stav& molitvu& prisustvo u %ristovoj sGeri (pa& a" kada trea& dolazi potrean
ovjek sa kraja svijeta#)
Hildegard kae da sami treamo prire(ivati svoje lijekove& jer iscjeljenje i uitak dolaze iz vlastitog
sudjelovanja i napora.
Hildegard govori i o poelima (vatra& voda& zemlja& zrak). 6aje recepte za i"/enje organizma
(npr. Pelinova kura za i"/enje)& sredstva protiv oli& iljne pripravke za razne olesti.
=a jaanje srca i stresne situacije& Hildegard preporuuje da se 0l doma/eg vina sa 3.01 kitica
per"ina i H lice octa kuha 01 min na 031 stupnjeva. 6oda se <1 dkg meda i kuha jo" I minuta.
5zima se H lice kad si ljut#
%o"tice od marelice imaju vitamin B0J i djeluju antikancerogeno.
%uhano vino presjeeno hladnom vodom je univerzalno sredstvo za sve& a slina univerzalna
sredstva su mandragora& hajduka trava (stolisnik) i koroma.
%oroma (aj) ini ovjeka radosnim& popravlja mu ten& a doar je i za proavu i i"/enje crijeva.
Bandragora je rijetka kod nas (ima je na %onavlima& planinari znaju nai/i na nju& inae je i
halucinogena "to je grupa planinara osjetila kada su& zamijeniv"i je sa litvom& nakon < dana
na(ena u $pijanom) stanju& uncaju/i). +lii na litvu& a ima lijepi cvijet i gomoljasti korijen u oliku
ovjeka. 'ko je ovjek tuan& sjetan& zarinut& moe izvaditi korijen mandragore iz zemlje& stavit
ga u izvorsku vodu i onda ga u krevetu ugrijati vlastitim tijelom& te meditirati: $Boe& ti koji si
ezolno od ilovae napravio ovjeka, 4vu zemlju "to nikada nije povrijedila 7voje zapovijedi&
polaem pokraj see kako i moja zemlja osjetila onaj mir kakav si ti stvorio.) 'ko nemamo
mandragoru& dora je i ukva& iji pupoljci (paljivo otkinuti da se ne slome) na isti nain pripreme
i jednako meditira da se kameno srce zagrije Bojom Kijei. (Ejera dolazi od slu"anja Boje Kijei
).
Prirodna sredstva djeluju tako da nam zagrijavaju srce i daju svjetlosti& da se :juav lak"e spusti.
6anas mnogi ljeitelji (ioenergetiari&#) lijee samo tijelo& pa to moe donijeti vi"e "tete nego
koristi. 6u"u trea izlijeiti.
Hildegard je znala da je jedini lijenik svih ljudi 4naj koji lijei& spa"ava i izavlja ovjeka u
potpunosti& Fsus %rist.
4n ima plan za sve ljude& u !jemu je mir i spasenje.
Hildegard daje recept za kekse za ivce: ;Ig mu"katnog oraha& ;Ig cimeta u prahu& 01g klini/a
u prahu& 0&I kg Ginoga ra"na od dinkela (pir& krupnik)& <JIg masla& <11g "e/era od "e/erne
trske& <11g slatkih ajama& ; jaja& pola liice soli& voda ili mlijeko toliko da se doije tijesto koje
se razvalja i olikom reu keksi i peku. !a dan jesti ;.I keksa& djeca manje.
9ako "tetne iljke (duhovna smrt u loncu) su poriluk& krumpir i jagoda. 'ko jedete "ljivu (drvo
sva(e)& pomolite se& pojedite i idite u ljuavi.
Hildegard je prosvijetljavala ljude.
=a prehranu je po njoj najolje ra"no od pira (dinkel), ono daje masno/u& radost& a jedina je
itarica koja se ne moe genetski manipulirati. =a spavanje je doar i jastuk od ljuski od pira.
=a rane i opekotine najolja je sluz koja se doije kuhanjem lanenog sjemena& tj. zaviti opekotinu
lanenom krpom natopljenom u tu sluz.
!a uod od insekta je doro utrljati sok od trputca (ili zaviti zgnjeeni list od trputca).
Hildegardin zdravi namaz od koromaa radi se od usitnjenog koromaa& maslinovog ulja& ijelog
luka i mladog sira.
' Hildegard je prva napravila i senG.
F na kraju& prije nego "ta smo jo" jednom poslu"ali Hildegardinu skladu& !eno nam je dao savjet
da i kad smo sami i u dru"tvu& uvijek zadrimo Boanski Bir& jer jedino kroz !jega moemo sve
doiti.