You are on page 1of 4

SURING BASA

SA
FILIPINO *IV
UNANG MARKAHAN
PAMUMULAKLAK
Tauhan: Rosie- isang batang ina ay balo
Robing- isang bayarang mamamatay tao
Eduardo- nag-utos kay Robing
Martin- kapatid ni Rosie
Talasalitaan
Tagpuan- Sa Maynila
Suliranin- Kung paano magbabagong buhay si
Robing
Isang maganda at batang batang ina ang
katabi ni Roberto Miraores sa !"!ang
"antat#!$an sa tren % $a&ak nito ang isang
sanggo# nang bag#ang naka$!#ag"os isang
kama' ng sanggo# a' sinab!n!tan si'a nito(
!nti !nti ni'a naman itong tinangga#( $!mingi
naman ng "asens'a si Rosie ang ina ng bata
)a$i# sa nang'ari naka"ag*!sa" at
nagkak&ent!$an ang da#a&a( na#aman rin ni#a
na "are$o #ang ang kani#ang r!ta at ina#ok ni
Rosie si Robing na t!m!#o' sa kani#ang
ta$anan% Habang namama#agi si Robing
saba$a' ni Rosie a' na"ama$a# na ito sa kan'a
"ati na rin ang anak nito%Nais na ni'ang
t!mnggi sa "ag"ata' sa isang babae at bata sa
sina"!"!nan nito at iba#ik ang "era na ibina'ad
sa kan'a ng!nit na&a#a ang "era% Sinabi ni'a
ang #a$at ka' Rosie at na#aman ni'a na
ninaka& ng ka"at!id nitong si Martin
"agkata"os nito a' #!ma'as si Martin%Mata"os
ang i#ang ton nagsama si Robing at Rosie
nagkaroon rin si#a ng mga anak ( ka$it i#ang
taon na ang #!mi"as a' nais "a rin ni'ang
itama ang kan'ang m!ntik na "agkakama#i
Nang d!mating si'a sa ba$a' ni +d!ardo
na#aman ni'a na ang babaeng nais ni'ang
i"a"ata' noon a' si'a na nitong asa&a nga'on
at nag"asa#amat ito sa kan'a da$i# $indi ni'a
"inata' ang babae

Aral na apulot- La$at ng tao ma'
kara"atang magbago