You are on page 1of 5

LEGE nr.

11 din 29 ianuarie 1991 (*actualizat*)


privind combaterea concurenei neloiale
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLI!T "N: MONITORUL OFICIAL nr. ! din "# ianuarie $%%$
&&&&&&&&&&&&&&&&
'( Forma actuali)at* a ace+tui act normativ p,n* la data de % au-u+t #$! e+te reali)at* de c*tre
.epartamentul /uridic din cadrul 0.C. 1Centrul Teritorial de Calcul Electronic1 0.A. Piatra&Neam prin
includerea tuturor modi2ic*rilor 3i complet*rilor adu+e de c*tre4 LE5EA nr. $ din $# aprilie $%%67
LE5EA nr. %8 din 9 iunie ##$7 LE5EA nr. $89 din ! octombrie #$7 LE5EA nr. :: din $% iulie
#$"7 OR.ONAN;A nr. $ din "$ iulie #$!.
ART. $
<$( Pre)enta le-e are drept +cop a+i-urarea unei concurene loiale= cu re+pectarea u)anelor
cin+tite 3i a principiului -eneral al bune&credine= >n intere+ul celor implicai= inclu+iv re+pectarea
intere+elor con+umatorilor.
<( ?ntreprinderile au obli-aia +* acione)e cu re+pectarea u)anelor cin+tite= >n con2ormitate cu
principiul -eneral al bunei& credine 3i cu pre)enta le-e.
<"( .i+po)iiile pre)entei le-i +e aplic* per+oanelor 2i)ice +au /uridice= rom,ne +au +tr*ine= care
+*v,r3e+c practici de concuren* neloial*.
&&&&&&&&&&&&
Art. $ a 2o+t modi2icat de pct. $ al art. I din OR.ONAN;A nr. $ din "$ iulie #$!= publicat* >n
MONITORUL OFICIAL nr. :86 din 6 au-u+t #$!.
ART. $@$
?n >nele+ul pre)entei le-i= eApre+iile de mai /o+ au urm*toarele +emni2icaii4
a( concuren* loial* & +ituaia de rivalitate de pia*= >n care 2iecare >ntreprindere >ncearc* +* obin*
+imultan v,n)*ri= pro2it 3iB+au cot* de pia*= o2erind cea mai bun* combinaie practic* de preuri=
calitate 3i +ervicii coneAe= cu re+pectarea u)anelor cin+tite 3i a principiului -eneral al bunei&credine7
b( practici comerciale & orice comportament= re+pectiv aciune= omi+iune= demer+ +au comunicare
comercial*= inclu+iv publicitatea 3i comerciali)area= e2ectuat* de o >ntreprindere= >n le-*tur* direct*
cu promovarea= v,n)area +au 2urni)area unui produ+7
c( u)ane cin+tite & an+amblu de practici +au re-uli -eneral recuno+cute care +e aplic* >n relaiile
comerciale dintre >ntreprinderi= >n +copul prevenirii >nc*lc*rii drepturilor le-itime ale ace+tora7
d( +ecret comercial & orice in2ormaie care= total +au parial= nu e+te >n -eneral cuno+cut* +au nu
e+te u3or acce+ibil* per+oanelor din mediul care +e ocup* >n mod obi3nuit cu ace+t -en de in2ormaie
3i care dob,nde3te o valoare comercial* prin 2aptul c* e+te +ecret*= pentru care dein*torul le-itim a
luat m*+uri re)onabile in,nd +eama de circum+tane= pentru a 2i meninut* >n re-im de +ecret7
protecia +ecretului comercial operea)* at,t timp c,t condiiile enunate anterior +unt >ndeplinite >n
mod cumulativ7
e( dein*tor le-itim al unui +ecret comercial & orice per+oan* 2i)ic* +au /uridic* ce deine controlul
le-al a+upra unui +ecret comercial7
2( >ntreprindere & de2init* con2orm art. alin. <( din Le-ea concurenei nr. $B$%%6= republicat*7
-( con+umator & de2init potrivit prevederilor art. lit. a( din Le-ea nr. "6"B##9 privind combaterea
practicilor incorecte ale comercianilor >n relaia cu con+umatorii 3i armoni)area re-lement*rilor cu
le-i+laia european* privind protecia con+umatorilor= cu modi2ic*rile ulterioare7
C( participani la pia* & >ntreprinderile 3i con+umatorii.
&&&&&&&&&&&&
Art. $@$ a 2o+t introdu+ de pct. al art. I din OR.ONAN;A nr. $ din "$ iulie #$!= publicat* >n
MONITORUL OFICIAL nr. :86 din 6 au-u+t #$!.
ART.
<$( Con+tituie concuren* neloial*= >n +en+ul pre)entei le-i= practicile comerciale ale >ntreprinderii
care contravin u)anelor cin+tite 3i principiului -eneral al bunei&credine 3i care produc +au pot
produce pa-ube oric*ror participani la pia*.
<( 0unt inter)i+e practicile de concuren* neloial*= dup* cum urmea)*4
a( deni-rarea unui competitor +au a produ+elorB+erviciilor +ale= reali)at* prin comunicarea ori
r*+p,ndirea de c*tre o >ntreprindere +au repre)entantulBan-a/atul +*u de in2ormaii care nu
core+pund realit*ii de+pre activitatea unui concurent +au de+pre produ+ele ace+tuia= de natur* +* >i
le)e)e intere+ele7
b( deturnarea clientelei unei >ntreprinderi de c*tre un 2o+t +au actual +alariatBrepre)entant al +*u ori
de c*tre orice alt* per+oan* prin 2olo+irea unor +ecrete comerciale= pentru care re+pectiva
>ntreprindere a luat m*+uri re)onabile de a+i-urare a proteciei ace+tora 3i a c*ror de)v*luire poate
d*una intere+elor acelei >ntreprinderi7
c( orice alte practici comerciale care contravin u)anelor cin+tite 3i principiului -eneral al bunei&
credine 3i care produc +au pot produce pa-ube oric*ror participani la pia*.
&&&&&&&&&&&&
Art. a 2o+t modi2icat de pct. " al art. I din OR.ONAN;A nr. $ din "$ iulie #$!= publicat* >n
MONITORUL OFICIAL nr. :86 din 6 au-u+t #$!.
ART. @$
<$( Con+iliul Concurenei= >n calitate de autoritate admini+trativ* autonom* >n domeniul
concurenei= a+i-ur* protecia >ntreprinderilor >mpotriva practicilor de concuren* neloial* >n limita
competenelor >ncredinate prin pre)enta le-e.
<( Protecia comercianilor >mpotriva publicit*ii >n3el*toare 3i comparative +e a+i-ur* potrivit
prevederilor Le-ii nr. $:8B##8 privind publicitatea >n3el*toare 3i publicitatea comparativ*=
republicat*.
<"( Prote/area intere+elor economice ale con+umatorilor +e a+i-ur* potrivit prevederilor Le-ii nr.
"6"B##9= cu modi2ic*rile ulterioare.
<!( Prote/area intere+elor colective ale publicului >n domeniul +erviciilor media audiovi)uale +e
reali)ea)* potrivit prevederilor Le-ii audiovi)ualului nr. :#!B##= cu modi2ic*rile 3i complet*rile
ulterioare.
<:( Protecia drepturilor de proprietate indu+trial* >n domeniul m*rcilor 3i indicaiilor -eo-ra2ice +e
a+i-ur* potrivit Le-ii nr. 8!B$%%8 privind m*rcile 3i indicaiile -eo-ra2ice= republicat*= cu modi2ic*rile
ulterioare.
<6( Protecia de+enelor 3i modelelor indu+triale +e a+i-ur* potrivit Le-ii nr. $%B$%% privind
protecia de+enelor 3i modelelor= republicat*.
<9( Protecia brevetelor de invenii +e a+i-ur* potrivit Le-ii nr. 6!B$%%$ privind brevetele de invenie=
republicat*= cu modi2ic*rile ulterioare.
<8( Protecia topo-ra2iilor 3i produ+elor +e a+i-ur* potrivit Le-ii nr. $6B$%%: privind protecia
topo-ra2iilor produ+elor +emiconductoare= republicat*.
&&&&&&&&&&&&
Art. @$ a 2o+t introdu+ de pct. ! al art. I din OR.ONAN;A nr. $ din "$ iulie #$!= publicat* >n
MONITORUL OFICIAL nr. :86 din 6 au-u+t #$!.
ART. "
?nc*lcarea obli-aiei prev*)ute la art. $ atra-e r*+pundere civil*= contravenional* ori penal*= >n
condiiile pre)entei le-i.
ART. !
Con+tituie contravenii urm*toarele 2apte= dac* nu +unt +*v,r3ite >n a+t2el de condiii >nc,t +* 2ie
con+iderate= potrivit le-ii penale= in2raciuni4
a( o2erirea +erviciilor de c*tre +alariatul eAclu+iv al unui comerciant unui concurent ori acceptarea
unei a+emenea o2erte7
b( divul-area= acCi)iionarea +au 2olo+irea unui +ecret comercial de c*tre un comerciant +au un
+alariat al ace+tuia= 2*r* con+im*m,ntul dein*torului le-itim al re+pectivului +ecret comercial 3i >ntr&
un mod contrar u)anelor comerciale cin+tite7
c( >ncCeierea de contracte prin care un comerciant a+i-ura predarea unei m*r2i +au eAecutarea
unor pre+taii >n mod avanta/o+= cu condiia aducerii de c*tre client a altor cump*r*tori cu care
comerciantul ar urma +* >ncCeie contracte a+em*n*toare7
d( comunicarea +au r*+p,ndirea >n public de c*tre un comerciant de a2irmaii a+upra >ntreprinderii
+ale +au activit*ii ace+teia= menite +* induc* >n eroare 3i +* >i cree)e o +ituaie de 2avoare >n d*una
unor concureni7
e( comunicarea= cCiar 2*cut* con2idenial= +au r*+p,ndirea de c*tre un comerciant de a2irmaii
mincinoa+e a+upra unui concurent +au a+upra m*r2urilorB+erviciilor +ale= a2irmaii de natur* +*
d*une)e bunului mer+ al >ntreprinderii concurente7
2( o2erirea= promiterea +au acordarea & mi/locit +au nemi/locit & de daruri ori alte avanta/e +alariatului
unui comerciant +au repre)entanilor ace+tuia= pentru ca prin purtare neloial* +* poat* a2la
procedeele +ale indu+triale= pentru a cunoa3te +au a 2olo+i clientela +a ori pentru a obine alt 2olo+
pentru +ine ori pentru alta per+oana >n d*una unui concurent7
-( deturnarea clientelei unui comerciant prin 2olo+irea le-*turilor +tabilite cu acea+ta clientela >n
cadrul 2unciei deinute anterior la acel comerciant7
C( concedierea +au atra-erea unor +alariai ai unui comerciant >n +copul >n2iin*rii unei +ociet*i
concurente care +* capte)e clienii acelui comerciant +au an-a/area +alariailor unui comerciant >n
+copul de)or-ani)*rii activit*ii +ale.
Contraveniile prev*)ute la lit. a(&c( +e +ancionea)* cu amenda de la $.### lei la $#.### lei= iar
cele prev*)ute la lit. d(&C(= cu amenda de la $.:## lei la $:.### lei. Actuali)area cuantumului
amen)ilor +e 2ace prin Cot*r,re a 5uvernului= >n 2uncie de rata in2laiei.
0anciunea poate 2i aplicat* 3i per+oanelor /uridice.
Contraveniile +e con+tata= la +e+i)area p*rii v*t*mate= a camerelor de comer 3i indu+trie +au din
o2iciu= de c*tre per+onalul de control >mputernicit >n ace+t +cop de O2iciul Concurentei= care aplica 3i
amenda.
?n ca)urile de concuren* neloial* ce a2ectea)* >n mod +emni2icativ 2uncionarea concurentei pe
piaa relevanta a2ectat* O2iciul Concurentei va +e+i)a Con+iliul Concurentei pentru +oluionarea
ca)ului >n con2ormitate cu di+po)iiile Le-ii concurentei nr. $B$%%6.
O2iciul Concurentei va tran+mite camerelor de comer 3i indu+trie teritoriale actele de deci)ie
adoptate pentru ca)urile de concuren* neloial* care con+tituie contravenie= con2orm prevederilor
pre)entei le-i.
Prevederile alin. $ +e completea)* cu di+po)iiile Le-ii nr. "B$%68 privind +tabilirea 3i +ancionarea
contraveniilor= cu modi2ic*rile 3i complet*rile ulterioare= cu eAcepia art. $" 3i art. :&9. Termenul de
pre+cripie e+te de " ani.
&&&&&&&&&&&
Art. ! a 2o+t modi2icat de pct. ! al art. I din LE5EA nr. %8 din 9 iunie ##$= publicat* >n
MONITORUL OFICIAL nr. "$" din $ iunie ##$.
ART. !@$
<$( Individuali)area +anciunii >n ca)ul +*v,r3irii uneia dintre contraveniile prev*)ute >n pre)enta
le-e +e 2ace in,ndu&+e +eama de -ravitatea 2aptei= de e2ectele ace+teia= precum 3i de +anciunile
primite >n ultimii ani de c*tre per+oana 2i)ic* +au /uridic* >n cau)*.
<( Prin eAcepie de la prevederile art. $" din Ordonana 5uvernului nr. B##$ privind re-imul
/uridic al contraveniilor= aprobat* cu modi2ic*ri 3i complet*ri prin Le-ea nr. $8#B##= cu modi2ic*rile
3i complet*rile ulterioare= aplicarea +anciunilor contravenionale prev*)ute la art. ! alin. <$( +e
pre+crie >n termen de " ani de la data +*v,r3irii contraveniilor.
<"( Con+tatarea 3i +ancionarea contraveniilor prev*)ute la art. ! alin. <"( revin in+pectorilor de
concuren*= cu eAcepia in+pectorilor de concuren* debutani.
<!( Contraveniilor prev*)ute la art. ! alin. <$( li +e aplic* prevederile Ordonanei 5uvernului nr.
B##$= aprobat* cu modi2ic*ri 3i complet*ri prin Le-ea nr. $8#B##= cu modi2ic*rile 3i complet*rile
ulterioare= cu eAcepia art. :&8= 8 3i %.
<:( Cuantumul amen)ilor contravenionale prev*)ute de pre)enta le-e poate 2i actuali)at prin
Cot*r,re a 5uvernului= la cel puin ani= >n 2uncie de rata in2laiei.
&&&&&&&&&&&&
Art. !@$ a 2o+t introdu+ de pct. 9 al art. I din OR.ONAN;A nr. $ din "$ iulie #$!= publicat* >n
MONITORUL OFICIAL nr. :86 din 6 au-u+t #$!.
ART. :
Con+tituie in2raciune 3i +e pedep+e3te cu >ncCi+oare de la " luni la ani +au cu amend*4
a( 2olo+irea unei 2irme= embleme +au a unui ambala/ de natur* +* produc* con2u)ie cu cele 2olo+ite
le-itim de alt comerciant7
b( 2olo+irea >n +cop comercial a re)ultatelor unor eAperiment*ri +au a altor in2ormaii con2ideniale
>n le-*tur* cu ace+tea= tran+mi+e autorit*ilor competente >n +copul obinerii autori)aiilor de
comerciali)are a produ+elor 2armaceutice ori a produ+elor cCimice de+tinate a-riculturii= care conin
compu3i cCimici noi7
c( divul-area= acCi)iionarea +au utili)area +ecretului comercial de c*tre teri= ca re)ultat al unei
aciuni de +piona/ comercial ori indu+trial= dac* prin acea+ta +unt a2ectate intere+ele +au activitatea
unei per+oane /uridice7
d( divul-area +au 2olo+irea +ecretelor comerciale de c*tre per+oane >mputernicite de dein*torii
le-itimi ai ace+tor +ecrete pentru a&i repre)enta >n 2aa autorit*ilor publice ori a in+tituiilor publice=
dac* prin acea+ta +unt a2ectate intere+ele +au activitatea unei per+oane /uridice7
e( 2olo+irea de c*tre o per+oan* dintre cele prev*)ute la art. $9: alin. <$( din Codul penal a
+ecretelor comerciale de care a luat cuno3tin* >n eAercitarea atribuiilor de +erviciu= dac* prin
acea+ta +unt a2ectate intere+ele +au activitatea unei per+oane /uridice7
2( producerea >n orice mod= importul= eAportul= depo)itarea= o2erirea +pre v,n)are ori v,n)area unor
m*r2uri +au +ervicii purt,nd meniuni 2al+e privind brevetele de invenii= brevetele pentru +oiuri de
plante= m*rcile= indicaiile -eo-ra2ice= de+enele ori modelele indu+triale= topo-ra2iile de produ+e
+emiconductoare= alte tipuri de proprietate intelectual*= cum ar 2i a+pectul eAterior al 2irmei= de+i-nul
vitrinelor +au cel ve+timentar al per+onalului= mi/loacele publicitare 3i altele a+emenea= ori-inea 3i
caracteri+ticile m*r2urilor= precum 3i cu privire la numele produc*torului +au al comerciantului= >n
+copul de a&i induce >n eroare pe ceilali comerciani 3i pe bene2iciari.
Prin meniuni 2al+e privind ori-inea m*r2urilor= >n +en+ul alin. $ lit. 2(= +e >nele-e orice indicaii de
natur* a 2ace +* +e cread* c* m*r2urile au 2o+t produ+e >ntr&o anumit* localitate= >ntr&un anumit
teritoriu +au >ntr&un anumit +tat. Nu +e +ocote3te meniune 2al+* privind ori-inea m*r2urilor denumirea
unui produ+ al c*rui nume a devenit -eneric 3i indic* >n comer numai natura lui= >n a2ar* de ca)ul >n
care denumirea e+te >n+oit* de o meniune care ar putea 2ace +* +e cread* c* are acea ori-ine.
&&&&&&&&&&&&
Art. : a 2o+t modi2icat de art. "! din LE5EA nr. $89 din ! octombrie #$= publicat* >n
MONITORUL OFICIAL nr. 9:9 din $ noiembrie #$.
ART. 6
Abro-at.
&&&&&&&&&&&&
Art. 6 a 2o+t abro-at de pct. 8 al art. I din OR.ONAN;A nr. $ din "$ iulie #$!= publicat* >n
MONITORUL OFICIAL nr. :86 din 6 au-u+t #$!.
ART. 9
<$( Aciunile i)vor,nd dintr&o practic* de concuren* neloial* +unt de competena tribunalului locului
+*v,r3irii 2aptei +au >n a c*rui ra)* teritorial* +e -*+e3te +ediul p,r,tului7 >n lip+a unui +ediu e+te
competent tribunalul domiciliului p,r,tului.
&&&&&&&&&&&&
Alin. <$( al art. 9 a 2o+t modi2icat de alin. <"( al art. II din OR.ONAN;A nr. $ din "$ iulie #$!=
publicat* >n MONITORUL OFICIAL nr. :86 din 6 au-u+t #$!= con2orm c*reia orice re2erire din Le-ea
nr. $$B$%%$= cu modi2ic*rile 3i complet*rile ulterioare= la noiunea de 1act de concuren* neloial*1 +au
la noiunea de 12apt de concuren* neloial*1 +e con+ider* a 2i 2*cut* la noiunea de 1practic* de
concuren* neloial*1.
<( La cererea dein*torului le-itim al +ecretului comercial in+tana poate di+pune m*+uri de
inter)icere a eAploat*rii indu+triale 3iB+au comerciale a produ+elor re)ultate din >n+u3irea ilicit* a
+ecretului comercial +au di+tru-erea ace+tor produ+e. Interdicia >ncetea)* atunci c,nd in2ormaia
prote/ata a devenit public*.
&&&&&&&&&&&
Alin. <( al art. 9 a 2o+t introdu+ de pct. 9 al art. I din LE5EA nr. %8 din 9 iunie ##$= publicat* >n
MONITORUL OFICIAL nr. "$" din $ iunie ##$.
ART. 8
Aciunea penal* >n ca)urile prev*)ute la art. : +e pune >n mi3care la pl,n-erea prealabil* a
per+oanei v*t*mate= la +e+i)area camerei de comer 3i indu+trie teritoriale +au a altei or-ani)aii
pro2e+ionale ori la +e+i)area per+oanelor >mputernicite de Con+iliul Concurenei.
?n aplicarea pre)entei le-i= Con+iliul Concurenei va avea atribuiile prev*)ute la art. ""&"8 3i !# din
Le-ea concurenei nr. $B$%%6= republicat*= cu modi2ic*rile 3i complet*rile ulterioare.
&&&&&&&&&&&&&
Art. 8 a 2o+t modi2icat de pct. al art. 9 din LE5EA nr. :: din $% iulie #$" publicat* >n
MONITORUL OFICIAL nr. :$: din $! au-u+t #$".
ART. 8@$
<$( ?n +copul de2inirii 3i implement*rii politicilor publice >n domeniul combaterii concurenei neloiale=
+e con+tituie Con+iliul interin+tituional >n domeniul combaterii concurenei neloiale= ca or-ani+m
nepermanent= >n urm*toarea componen*4
a( Mini+terul Finanelor Publice7
b( autoritatea naional* de concuren*7
c( autoritatea re+pon+abil* de protecia drepturilor >n domeniul audiovi)ualului7
d( autoritatea naional* pentru protecia con+umatorilor7
e( autoritatea re+pon+abil* de protecia propriet*ii indu+triale7
2( autoritatea re+pon+abil* de protecia drepturilor de autor 3i a drepturilor coneAe.
<( Con+iliul interin+tituional >n domeniul combaterii concurenei neloiale va 2i coordonat de
Mini+terul Finanelor Publice.
<"( Con+iliul Concurenei va a+i-ura +ecretariatul lucr*rilor Con+iliului interin+tituional >n domeniul
combaterii concurenei neloiale= prev*)ut la alin. <$(.
&&&&&&&&&&&&
Art. 8@$ a 2o+t introdu+ de pct. % al art. I din OR.ONAN;A nr. $ din "$ iulie #$!= publicat* >n
MONITORUL OFICIAL nr. :86 din 6 au-u+t #$!.
ART. 8@
<$( Anual= Con+iliul interin+tituional >n domeniul combaterii concurenei neloiale va emite un raport
a+upra implement*rii le-i+laiei >n domeniul combaterii concurenei neloiale= care va 2i >naintat
5uvernului prin -ri/a Mini+terului Finanelor Publice.
<( Raportul va cuprinde o anali)* cu privire la principalele a+pecte >n materia combaterii
concurenei neloiale 3i propuneri privind politicile publice >n domeniu.
&&&&&&&&&&&&
Art. 8@ a 2o+t introdu+ de pct. % al art. I din OR.ONAN;A nr. $ din "$ iulie #$!= publicat* >n
MONITORUL OFICIAL nr. :86 din 6 au-u+t #$!. &&&&&&