You are on page 1of 54

1

LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
KUALA LUMPUR

PENILAIAN MENENGAH RENDAH
MULAI PMR 2008
DOKUMEN PENTAKSIRAN
KERJA KURSUS

79/2
KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU
PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN2MAKLUMAT PENTING

Dokumen Pentaksiran
Kerja Kursus
Kemahiran Hidup Bersepadu
Perdagangan dan Keusahawanan
ini akan mula digunakan oleh
pelajar tingkatan 1 tahun 2006
3


1.0 PENGENALAN

Pentaksiran bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu
Perdagangan dan Keusahawanan dilaksanakan berasaskan sekolah
dan berpusat. Pentaksiran bagi kertas 2 dilaksanakan semasa proses
pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Pentaksiran dilaksanakan
melalui evidens proses dan evidens produk.

Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus KHB disediakan untuk membantu
pentaksir, calon, pihak pentadbir sekolah dan pihak lain yang terlibat
dalam melaksanakan aktiviti pentaksiran kerja kursus di sekolah.

Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus ini mengandungi maklumat am,
maklumat kepada pentaksir, penyelaras dalaman, calon, sistem
pentaksiran, kriteria pentaksiran serta borang pentaksiran.


2.0 MAKLUMAT AM

2.1 Semua calon yang mengambil mata pelajaran Kemahiran Hidup
Bersepadu di Tingkatan 1, 2 dan 3 dikehendaki melaksanakan
kerja kursus.
2.2 Pihak sekolah hendaklah melantik guru yang mengajar mata
pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu sebagai pentaksir untuk
melaksanakan pentaksiran kerja kursus.
2.3 Pentaksiran kerja kursus dilaksanakan mulai:-
i) Tingkatan 1 - Januari hingga Okt
ii) Tingkatan 2 - Januari hingga Okt
iii) Tingkatan 3 - Januari hingga Julai
4
2.4 Borang markah kerja kursus Tingkatan 1, 2 dan 3 perlu
ditandatangan oleh calon, pentaksir dan penyelaras dalaman.
Markah yang diperoleh akan dikumpulkan untuk Penilaian
Menengah Rendah (PMR).
2.5 Pentaksiran kerja kursus merupakan sebahagian daripada
proses pengajaran dan pembelajaran.
2.6 Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus ini hendaklah dicetak dan
diedarkan kepada calon.
2.7 Aktiviti pentaksiran mungkin melibatkan penggunaan atau
pengendalian alatan dan bahan yang merbahaya. Pihak
pentadbir sekolah dan pentaksir bertanggungjawab memastikan
aspek keselamatan dan kesihatan calon dipatuhi semasa
proses pentaksiran kerja kursus dilaksanakan.
2.8 Pemantauan oleh Penyelaras Luaran ke sekolah-sekolah akan
dilakukan dalam tempoh pelaksanaan pentaksiran kerja kursus.
2.9 Pihak pentadbir sekolah perlu menyediakan ruang yang
mencukupi untuk menyimpan evidens berbentuk dokumen
Tingkatan 1, 2 dan 3 serta evidens produk berbentuk artifak
untuk Tingkatan 3.
2.10 Evidens produk berbentuk artifak Tingkatan 1 dan 2 boleh
dipulangkan kepada calon selepas Borang Pentaksiran Individu
dan Borang Pentaksiran Kelompok ditandatangani oleh
Penyelaras Dalaman. Evidens produk berbentuk artifak
tingkatan 3 dan evidens produk berbentuk dokumen Tingkatan
1, 2 dan 3 hanya boleh dipulangkan kepada calon selepas 6
bulan keputusan PMR dikeluarkan.
2.11 Calon diperuntukkan tempoh 30 hari untuk mengambil evidens
produk berbentuk artifak dan evidens produk berbentuk
dokumen yang dipulangkan itu. Semua evidens yang tidak
dituntut selepas tempoh tesebut hendaklah dimusnahkan oleh
pihak sekolah.

5
3.0 MAKLUMAT KEPADA PENTAKSIR

3.1 Semua pelaksanaan kerja kursus hendaklah ditaksir oleh
pentaksir bagi setiap calon secara individu.
3.2 Pentaksiran boleh dilaksanakan sepanjang masa pengajaran
dan pembelajaran.
3.3 Kerja kursus adalah berdasarkan kepada 4 modul:

Modul Tingkatan Kandungan Markah (%)
1 1 Perdagangan dan Keusahawanan 10
2 2 Reka bentuk Dan Teknologi 10
3 2 Perdagangan dan Keusahawanan 10
4 3 Reka bentuk Dan Teknologi 10
JUMLAH 40

3.4 Setiap calon MESTI dibekalkan dengan fail untuk tujuan
penyimpanan dokumen pentaksiran kerja kursus.
3.5 Pentaksir dengan budi bicaranya boleh memberi peluang
kepada calon untuk ditaksir semula untuk kali kedua dalam
tahun semasa.
3.6 Setiap markah individu mesti dipindahkan ke Borang
Pentaksiran Kelompok pada setiap tahun.
3.7 Pentaksir hendaklah melengkapkan Lampiran 2 Carta Gantt
Tempoh Pelaksanaan Kerja Kursus Kemahiran Hidup
Bersepadu Perdagangan dan Keusahawanan bagi merekodkan
tempoh aktiviti setiap modul dalam tahun berkenaan.

6
4.0 MAKLUMAT KEPADA PENYELARAS DALAMAN

4.1 Penyelaras Dalaman perlu mengesahkan perlaksanaan kerja
kursus pada Borang Pentaksiran Individu dan Borang
Pentaksiran Kelompok.
4.2 Memastikan semua markah dan dokumen yang telah disahkan
disimpan di tempat khas.
4.3 Memastikan proses pentaksiran kerja kursus dilaksanakan
mengikut prosedur.
4.4 Memastikan semua hasil kerja kursus dan dokumen pentaksiran
calon yang berpindah dihantar ke sekolah baru.5.0 MAKLUMAT KEPADA CALON

5.1 Semua perlaksanaan kerja kursus hendaklah dilakukan oleh
calon di sekolah secara individu.
5.2 Calon yang berpindah sekolah mesti memastikan semua hasil
kerja kursus dan dokumen pentaksiran telah disahkan oleh
Pentaksir Dalaman dan diserahkan ke sekolah barunya.

7
6.0 SISTEM PENTAKSIRAN

Pentaksiran dalam kerja kursus ini menggunakan sistem Penggredan
Berdasarkan Kriteria (PBK)

6.1 Definisi

Penggredan berdasarkan kriteria ialah satu kaedah menyatakan
prestasi calon berdasarkan pencapaiannya dalam sesuatu
aspek yang diukur.

6.2 Pelaporan

Enam gred digunakan dalam PBK bagi melaporkan tahap
pencapaian calon:

Gred Pencapaian
A Cemerlang
B Kepujian
C Memuaskan
D
Mencapai sebahagian tahap
penguasaan minimum
E Tidak melaksanakan kerja kursus
F Dikecualikan


8
6.3 Kaedah Pemarkahan PBK

Pemarkahan dalam PBK dibuat dengan menukarkan gred yang
diperoleh ke dalam unit numerik.

Gred Unit Numerik
A 4
B 3
C 2
D 1
E 0
F -7.0 FORMAT PENDOKUMENTASIAN

7.1 Label Fail
7.1.1 Tajuk
7.1.2 Nama
7.1.3 Angka Giliran
7.1.4 Nombor Kad Pengenalan
7.1.5 Tahun Dan Tingkatan
7.1.6 Nama Pentaksir
7.2 Modul Pentaksiran 1
7.2.1 Evidens produk berbentuk dokumen
7.2.2 Borang Pentaksiran Individu Modul 1
7.3 Helaian pembahagi ( kertas warna )
7.4 Modul Pentaksiran 2
7.4.1 Evidens produk berbentuk dokumen
7.4.2 Borang Pentaksiran Individu Modul 2
9
7.5 Helaian pembahagi ( kertas warna )
7.6 Modul Pentaksiran 3
7.6.1 Evidens produk berbentuk dokumen
7.6.2 Borang Pentaksiran Individu Modul 3
7.7 Helaian pembahagi ( kertas warna )
7.8 Modul Pentaksiran 4
7.8.1 Evidens produk berbentuk dokumen
7.8.2 Borang Pentaksiran Individu Modul 4

8.0 TULISAN DAN LUKISAN

8.1 Folio mesti dipersembahkan menggunakan tulisan tangan di
atas kertas putih tanpa latar belakang bersaiz A4 ( 21cm X
29.69 cm)
8.2 Persembahan folio mestilah secara persembahan teknikal dan
bukannya persembahan kerja seni.Nota:
Setiap evidens proses hendaklah dibuktikan dengan laporan bertulis.
Laporan itu hendaklah disediakan mengikut aspek.

10
SENARAI KONSTRUK & ASPEK BAGI MODUL PENTAKSIRAN 1 4
KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU
PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN


MODUL

KONSTRUK


ASPEK

1

1.1 Kemahiran KomunikasiI. Perkembangan perniagaan
dan masa depannya
II. Milikan perniagaan
III. Langkah-langkah menubuhkan
perniagaan kecil
IV. Jenis dokumen perniagaan
V. Bidang pengeluaran


2

2.1 Kemahiran Amali


2.2 Kemahiran Komunikasi

I. Melakar reka bentuk projek
II. Penghasilan projek reka
bentuk
III. Menggunakan alatan tangan
atau mesin
IV. Membuat lukisan unjuran
Ortografik
V. Etika makan ATAU Penyediaan
medium memasu


3

3.1 Kemahiran komunikasi

I. Perniagaan dalam negeri -
Runcit
II. Bantuan perniagaan
III. Keusahawanan
IV. Merekod urusniaga
V. Buku tunai


4

4.1 Kemahiran mereka cipta
(Amali)
4.2 Kemahiran mentaksir
4.3 Kemahiran komunikasi

I. Pengenalpastian masalah
II. Pembinaan projek
III. Pengiraan kos
IV. Pendokumentasian
V. Membaca dan menterjemah
lukisan skematik kepada lukisan
bergambar

11
KRITERIA PENTAKSIRAN KERJA KURSUS

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU
PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN

MODUL 1 - TINGKATAN 1

KONSTRUK : KEMAHIRAN KOMUNIKASI


Bil

Aspek

Gred

Kriteria

Catatan


1.1

Perkembangan
perniagaan
dan masa
depannyaA

i. Menyatakan enam cara
perniagaan masa kini
dengan betul

ii. Menyatakan tiga
perbandingan perniagaan
masa dahulu dengan
sekarang dengan betul

iii. Menyenaraikan enam
contoh alat pembayaran
masa kini dengan betul

iv. Menerangkan tiga
perubahan ciri perniagaan
pada masa akan datang


Mencari
maklumat
perniagaan
melalui
internet,
jurnal
perniagaan,
akhbar,
majalah dan
rujukan lain
yang
berkaitan

Evidens:
Produk
12

B

i. Menyatakan enam cara
perniagaan masa kini
dengan betul

ii. Menyatakan tiga
perbandingan perniagaan
masa dahulu dengan
sekarang dengan betul

DAN

iii. Menyenaraikan enam
contoh alat pembayaran
masa kini dengan betul

ATAU

iv. Menerangkan tiga
perubahan ciri perniagaan
pada masa akan datang


C

i. Menyatakan enam cara
perniagaan masa kini
dengan betul

DAN

ii. Menyatakan tiga
perbandingan perniagaan
masa dahulu dengan
sekarang dengan betul

ATAU

iii. Menyenaraikan enam
contoh alat pembayaran
masa kini dengan betul

ATAU

iv. Menerangkan tiga
perubahan ciri perniagaan
pada masa akan datang

13

D

i. Menyatakan enam cara
perniagaan masa kini
dengan betul

ATAU

ii. Menyatakan tiga
perbandingan perniagaan
masa dahulu dengan
sekarang dengan betul

ATAU

iii. Menyenaraikan enam
contoh alat pembayaran
masa kini dengan betul

ATAU

iv. Menerangkan tiga
perubahan ciri perniagaan
pada masa akan datang14
KONSTRUK : KEMAHIRAN KOMUNIKASI

Bil

Aspek

Gred

Kriteria

Catatan


1.2

Milikan
perniagaan

A
i. Menyatakan lima jenis
milikan perniagaan dengan
betul
ii. Menyatakan satu contoh
nama perniagaan bagi
setiap jenis milikan
perniagaan dengan betul
iii. Menyatakan ciri bagi setiap
jenis milikan perniagaan
dengan betul
iv. Membezakan jenis milikan
tunggal dengan syarikat
sendirian berhad dengan
betul


Bagi
kriteria (iii)
dan (iv)
ciri adalah
berdasar-
kan
bilangan
pemilik,
liabiliti
dan
modal


Evidens:
Produk
B
i. Menyatakan lima jenis
milikan perniagaan dengan
betul
ii. Menyatakan satu contoh
nama perniagaan bagi
setiap jenis milikan
perniagaan dengan betul
DAN
iii. Menyatakan ciri bagi setiap
jenis milikan perniagaan
dengan betul
ATAU
iv. Membezakan jenis milikan
tunggal dengan syarikat
sendirian berhad dengan
betul

15
C
i. Menyatakan lima jenis
milikan perniagaan dengan
betul
DAN
ii. Menyatakan satu contoh
nama perniagaan bagi
setiap jenis milikan
perniagaan dengan betul
ATAU
iii. Menyatakan ciri bagi setiap
jenis milikan perniagaan
dengan betul
ATAU
iv. Membezakan jenis milikan
tunggal dengan syarikat
sendirian berhad dengan
betul

D
i. Menyatakan lima jenis
milikan perniagaan dengan
betul
ATAU
ii. Menyatakan satu contoh
nama perniagaan bagi
setiap jenis milikan
perniagaan dengan betul
ATAU
iii. Menyatakan ciri bagi setiap
jenis milikan perniagaan
dengan betul
ATAU
iv. Membezakan jenis milikan
tunggal dengan syarikat
sendirian berhad dengan
betul

16
KONSTRUK : KEMAHIRAN KOMUNIKASI

Bil

Aspek

Gred

Kriteria

Catatan


1.3

Langkah
menubuhkan
perniagaan
kecil
A
i. Menyenaraikan langkah
menubuhkan perniagaan
kecil dengan betul
ii. Menyatakan dokumen yang
terlibat dalam penubuhan
perniagaan kecil dengan
betul
iii. Mengisi borang pendaftaran
perniagaan dengan lengkap
iv. Menyatakan sumber modal
dengan betul


Evidens:
Produk
B
i. Menyenaraikan langkah
menubuhkan perniagaan
kecil dengan betul
ii. Menyatakan dokumen yang
terlibat dalam penubuhan
perniagaan kecil dengan
betul
DAN
iii. Mengisi borang pendaftaran
perniagaan dengan lengkap
ATAU
iv. Menyatakan sumber modal
dengan betul

17
C
i. Menyenaraikan langkah
menubuhkan perniagaan
kecil dengan betul
DAN
ii. Menyatakan dokumen yang
terlibat dalam penubuhan
perniagaan kecil dengan
betul
ATAU
iii. Mengisi borang pendaftaran
perniagaan dengan lengkap
ATAU
iv. Menyatakan sumber modal
dengan betul

D
i. Menyenaraikan langkah
menubuhkan perniagaan
kecil dengan betul
ATAU
ii. Menyatakan dokumen yang
terlibat dalam penubuhan
perniagaan kecil dengan
betul
ATAU
iii. Mengisi borang pendaftaran
perniagaan dengan lengkap
ATAU
iv. Menyatakan sumber modal
dengan betul18
KONSTRUK : KEMAHIRAN KOMUNIKASI

Bil

Aspek

Gred

Kriteria

Catatan


1.4

Jenis
dokumen
perniagaan
A
i. Menyenaraikan kesemua
jenis dokumen perniagaan
ii. Mengkelaskan dokumen
mengikut urutan
iii. Menyatakan pihak yang
mengeluarkan dokumen
dengan betul
iv. Menerangkan maklumat
penting dalam invois
dengan betul


Bagi kriteria
(ii)
pengkelasan
mengikut
proses
sebelum,
semasa
dan selepas

Bagi kriteria
(iv) maklumat
penting
adalah syarat
serahan,
syarat
bayaran,
diskaun dan
K. & K. di K.

Evidens:
Produk
B
i. Menyenaraikan kesemua
jenis dokumen perniagaan
ii. Mengkelaskan dokumen
mengikut urutan
DAN
iii. Menyatakan pihak yang
mengeluarkan dokumen
dengan betul
ATAU
iv. Menerangkan maklumat
penting dalam invois
dengan betul

19
C
i. Menyenaraikan kesemua
jenis dokumen perniagaan
DAN
ii. Mengkelaskan dokumen
mengikut urutan
ATAU
iii. Menyatakan pihak yang
mengeluarkan dokumen
dengan betul
ATAU
iv. Menerangkan maklumat
penting dalam invois
dengan betul

D
i. Menyenaraikan kesemua
jenis dokumen perniagaan
ATAU
ii. Mengkelaskan dokumen
mengikut urutan
ATAU
iii. Menyatakan pihak yang
mengeluarkan dokumen
dengan betul
ATAU
iv. Menerangkan maklumat
penting dalam invois
dengan betul

20
KONSTRUK : KEMAHIRAN KOMUNIKASI

Bil

Aspek

Gred

Kriteria

Catatan


1.5

Bidang
pengeluaran
A

i. Menerangkan pengertian
pengeluaran dengan betul

ii. Menyenaraikan empat
bidang pengeluaran dengan
betul

iii. Menerangkan maksud
setiap bidang pengeluaran
dengan betul

iv. Menyatakan contoh serta
grafik bagi setiap bidang
pengeluaran


Evidens:
Dokumen
B

i. Menerangkan pengertian
pengeluaran dengan betul

ii. Menyenaraikan empat
bidang pengeluaran dengan
betul

DAN

iii. Menerangkan maksud
setiap bidang pengeluaran
dengan betul

ATAU

iv. Menyatakan contoh serta
grafik bagi setiap bidang
pengeluaran
21
C

i. Menerangkan pengertian
pengeluaran dengan betul

DAN

ii. Menyenaraikan empat
bidang pengeluaran dengan
betul

ATAU

iii. Menerangkan maksud
setiap bidang pengeluaran
dengan betul

ATAU

iv. Menyatakan contoh serta
grafik bagi setiap bidang
pengeluaranD

i. Menerangkan pengertian
pengeluaran dengan betul

ATAU

ii. Menyenaraikan empat
bidang pengeluaran dengan
betul

ATAU

iii. Menerangkan maksud
setiap bidang pengeluaran
dengan betul

ATAU

iv. Menyatakan contoh serta
grafik bagi setiap bidang
pengeluaran
22
KRITERIA PENTAKSIRAN KERJA KURSUS
KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU-REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
MODUL 2 - TINGKATAN 2

KONSTRUK : KEMAHIRAN AMALI
BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN
2.1 Melakar reka
bentuk projek
A i. Melakar sekurang-
kurangnya tiga reka bentuk
projek berdasarkan tema
dan faktor reka bentuk
ii. Menghasilkan satu lakaran
reka bentuk terbaik yang
dipilih dengan kemas
iii. Menyatakan sekurang-
kurangnya tiga faktor yang
mempengaruhi pemilihan
reka bentuk
iv. Mendimensi lakaran reka
bentuk yang dipilih
Contoh
tema :-
Peragaan
Penyu-
sunan
Penyim-
panan

Evidens :-
DokumenB i. Melakar sekurang-
kurangnya tiga reka bentuk
projek berdasarkan tema
dan faktor reka bentuk
ii. Menghasilkan satu lakaran
reka bentuk terbaik yang
dipilih dengan kemas
iii. Menyatakan sekurang-
kurangnya tiga faktor yang
mempengaruhi pemilihan
reka bentuk
C i. Melakar sekurang-
kurangnya tiga reka bentuk
projek berdasarkan tema
dan faktor reka bentuk
ii. Menghasilkan satu lakaran
reka bentuk terbaik yang
dipilih dengan kemas
D Melakar reka bentuk
projek berdasarkan tema
dan faktor reka bentuk
23
KONSTRUK : KEMAHIRAN AMALI
BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN
2.2 Penghasilan
projek reka
bentuk

A i. Mengukur, menanda dan
memotong menepati
lakaran reka bentuk
ii. Membentuk dan
mencantum bahagian
projek dengan kemas dan
kukuh
iii. Membuat kemasan yang
sesuai
iv. Mematuhi langkah
keselamatan
Evidens :-
Proses
Produk

B i. Mengukur, menanda dan
memotong menepati
lakaran reka bentuk
ii. Membentuk dan
mencantum bahagian
projek dengan kemas dan
kukuh
iii. Membuat kemasan yang
sesuai
C i. Mengukur, menanda dan
memotong menepati
lakaran reka bentuk
ii. Membentuk dan
mencantum bahagian
projek dengan kemas dan
kukuh
D Mengukur, menanda dan
memotong

24
KONSTRUK : KEMAHIRAN AMALI
BIL. ASPEK GRED KRITERIA CATATAN
2.3 Menggunakan
alatan tangan
atau mesin
A i. Memilih alatan tangan
atau mesin yang betul
ii. Menggunakan alatan
tangan atau mesin
dengan cara yang betul
dan selamat
iii. Menyenggara alatan
tangan atau mesin yang
digunakan
iv. Menyimpan alatan
tangan atau mesin
Melibatkan
salah satu
tajuk di
bawah:-
Reka
bentuk dan
penghasilan
projek
Elektronik
Masakan
Tanaman
hiasan
Lukisan
teknik

Menyenggara
merangkumi
proses
mengurus dan
mengendali
alatan/mesin

Evidens :-
Proses

B i. Memilih alatan tangan
atau mesin yang betul
ii. Menggunakan alatan
tangan atau mesin
dengan cara yang betul
dan selamat
iii. Menyenggara alatan
tangan atau mesin yang
digunakan
C i. Memilih alatan tangan
atau mesin yang betul
ii. Menggunakan alatan
tangan atau mesin
dengan cara yang betul
dan selamat
D Menggunakan alatan
tangan atau mesin
25
KONSTRUK : KEMAHIRAN AMALI
BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN
2.4 Membuat
lukisan
unjuran
ortografik
A i. Melukis mengikut konsep
lukisan unjuran ortografik
yang betul
ii. Menggunakan jenis
garisan yang betul dalam
lukisan unjuran ortografik
iii. Mendimensi (sekurang-
kurangnya tiga) lukisan
unjuran ortografik dengan
betul
iv. Menghasilkan lukisan
unjuran ortografik yang
kemas dan bersih
Pelan,
pandangan
hadapan dan
pandangan
sisi mengikut
pandangan
sudut ketiga

Kemas
garisan
sama tebal

Guru
menyediakan
lukisan
isometrik

Evidens :-
Produk

B i. Melukis mengikut konsep
lukisan unjuran ortografik
yang betul
ii. Menggunakan jenis
garisan yang betul
iii. Mendimensi lukisan
C i. Melukis mengikut konsep
lukisan unjuran ortografik
yang betul
ii. Menggunakan jenis
garisan yang betul
D Melukis mengikut konsep
lukisan unjuran ortografik
yang betul

26
KONSTRUK : KEMAHIRAN KOMUNIKASI
BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN
2.5 Etika Makan A i. Mempersembahkan
postur* yang betul semasa
makan
ii. Mengamalkan tingkah laku
yang sopan semasa
makan
iii. Menggunakan alatan
dengan betul dan sesuai
Mengikut
satu jenis
hidangan
yang dipilih
sama ada
Cara Barat
atau Cara
Timur

* Postur
Posisi atau
sikap tubuh
seseorang

Evidens:
Proses


B i. Mempersembahkan postur
yang betul semasa makan
DAN
ii. Mengamalkan tingkah laku
yang sopan semasa
makan
ATAU
ii Menggunakan alatan
dengan betul dan sesuai
C i. Mempersembahkan postur
yang betul semasa makan
ATAU
ii. Mengamalkan tingkah laku
yang sopan semasa
makan
ATAU
ii. Menggunakan alatan
dengan betul dan sesuai
D Melakukan aktiviti tetapi tidak
memenuhi kriteria di atas
ATAU27
BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN
2.5 Penyediaan
Medium
Memasu
A i. Menyediakan bahan
memasu mengikut nisbah
yang betul
ii. Menggaul bahan memasu
dengan sekata
iii. Menggunakan alatan
dengan cara yang betul
dan selamat
iv. Membersih dan
menyimpan alatan
Nisbah
medium :-
7 : 3 : 2
ATAU
3 : 2 : 1


Evidens:-
Proses
B i. Menyediakan bahan
memasu mengikut nisbah
yang betul
ii. Menggaul bahan memasu
dengan sekata
iii. Menggunakan alatan
dengan cara yang betul
dan selamat
C i. Menyediakan bahan
memasu mengikut nisbah
yang betul
ii. Menggaul bahan memasu
dengan sekata
D Menyediakan bahan memasu


28


KRITERIA PENTAKSIRAN KERJA KURSUS

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADUPERDAGANGAN & KEUSAHAWANAN

MODUL 3 - TINGKATAN 2

KONSTRUK : KEMAHIRAN KOMUNIKASI


Bil

Aspek

Gred

Kriteria

Catatan


3.1

Perniagaan
dalam negeri
Runcit
A

i. Menyatakan jenis
perniagaan runcit kecil-
kecilan yang dipilih dengan
betul

ii. Menyenaraikan ciri utama
perniagaan yang dipilih
dengan betul

iii. Menyatakan empat jenis
perniagaan runcit besar-
besaran dengan betul

iv. Menyenaraikan ciri
perniagaan runcit besar-
besaran dengan betul


Pilih sebuah
perniagaan
runcit
setempat


Evidens:
Dokumen
29
B

i. Menyatakan jenis
perniagaan runcit kecil-
kecilan yang dipilih dengan
betul

ii. Menyenaraikan ciri utama
perniagaan yang dipilih
dengan betul

DAN

iii. Menyatakan empat jenis
perniagaan runcit besar-
besaran dengan betul

ATAU

iv. Menyenaraikan ciri
perniagaan runcit besar-
besaran dengan betul

C

i. Menyatakan jenis
perniagaan runcit kecil-
kecilan yang dipilih dengan
betul

DAN

ii. Menyenaraikan ciri utama
perniagaan yang dipilih
dengan betul

ATAU

iii. Menyatakan empat jenis
perniagaan runcit besar-
besaran dengan betul

ATAU

iv. Menyenaraikan ciri
perniagaan runcit besar-
besaran dengan betul

30
D

i. Menyatakan jenis
perniagaan runcit kecil-
kecilan yang dipilih dengan
betul

ATAU

ii. Menyenaraikan ciri utama
perniagaan yang dipilih
dengan betul

ATAU

iii. Menyatakan empat jenis
perniagaan runcit besar-
besaran dengan betul

ATAU

iv. Menyenaraikan ciri
perniagaan runcit besar-
besaran dengan betul31
KONSTRUK : KEMAHIRAN KOMUNIKASI

Bil

Aspek

Gred

Kriteria

Catatan


3.2

Bantuan
Perniagaan
A

i. Menerangkan maksud
bantuan perniagaan
dengan betul

ii. Menyenaraikan enam
jenis bantuan perniagaan
dengan betul

iii. Menyenaraikan jenis
bantuan perniagaan yang
digunakan oleh
perniagaan yang dipilih

iv. Menyatakan peranan
bantuan perniagaan yang
dipilih oleh peniaga
tersebutPelajar
dikehendaki
membuat
tinjauan
sebuah
perniagaan.

Evidens:
Produk
B

i. Menerangkan maksud
bantuan perniagaan
dengan betul

ii. Menyenaraikan enam jenis
bantuan perniagaan
dengan betul

DAN

iii. Menyenaraikan jenis
bantuan perniagaan yang
digunakan oleh perniagaan
yang dipilih

ATAU

iv. Menyatakan peranan
bantuan perniagaan yang
dipilih oleh peniaga
tersebut


32
C

i. Menerangkan maksud
bantuan perniagaan
dengan betul

DAN

ii. Menyenaraikan enam
jenis bantuan perniagaan

ATAU

iii. Menyenaraikan jenis
bantuan perniagaan yang
digunakan oleh
perniagaan yang dipilih

ATAU

iv. Menyatakan peranan
bantuan perniagaan yang
dipilih oleh peniaga
tersebut


D

i. Menerangkan maksud
bantuan perniagaan
dengan betul

ATAU

ii. Menyenaraikan enam jenis
bantuan perniagaan

ATAU

iii. Menyenaraikan jenis
bantuan perniagaan yang
digunakan oleh perniagaan
yang dipilih

ATAU

iv. Menyatakan peranan
bantuan perniagaan yang
dipilih oleh peniaga
tersebut


33
KONSTRUK : KEMAHIRAN KOMUNIKASI

Bil

Aspek

Gred

Kriteria

Catatan


3.3

Keusahawanan
A

i. Menyatakan lima ciri
utama usahawan dengan
betul

ii. Menyenaraikan lapan
agensi kerajaan yang
membantu usahawan

iii. Menerangkan secara
ringkas lima peranan
kerajaan dalam membantu
usahawan

iv. Menyatakan tiga bidang
kegiatan yang diceburi oleh
usahawan dengan betul


Evidens:
Produk
B


i. Menyatakan lima ciri
utama usahawan dengan
betul

ii. Menyenaraikan lapan
agensi kerajaan yang
membantu usahawan

DAN

iii. Menerangkan secara
ringkas lima peranan
kerajaan dalam membantu
usahawan

ATAU
iv. Menyatakan tiga bidang
kegiatan yang diceburi
oleh usahawan dengan
betul


34
C

i. Menyatakan lima ciri
utama usahawan dengan
betul

DAN

ii. Menyenaraikan lapan
agensi kerajaan yang
membantu usahawan

ATAU

iii. Menerangkan secara
ringkas lima peranan
kerajaan dalam membantu
usahawan

ATAU

iv. Menyatakan tiga bidang
kegiatan yang diceburi
oleh usahawan dengan
betul35
D

i. Menyatakan lima ciri
utama usahawan dengan
betul

ATAU

ii. Menyenaraikan lapan
agensi kerajaan yang
membantu usahawan

ATAU

iii. Menerangkan secara
ringkas lima peranan
kerajaan dalam membantu
usahawan

ATAU

iv. Menyatakan tiga bidang
kegiatan yang diceburi
oleh usahawan dengan
betul


36
KONSTRUK : KEMAHIRAN KOMUNIKASI

Bil

Aspek

Gred

Kriteria

Catatan


3.4

Merekod urus
niaga
A

i. Merekod urus niaga tunai
ke dalam Akaun Tunai dan
Akaun Bank dengan betul

ii. Merekod urus niaga kredit
ke dalam akaun
penghutang dan akaun
pemiutang dengan betul

iii. Membuat catatan bergu
untuk urus niaga tunai
dengan sistematik

iv. Membuat catatan bergu
untuk urus niaga kredit
dengan sistematik.


Guru
menyediakan
maklumat
urus niaga


Evidens:
Produk
B

i. Merekod urus niaga tunai
ke dalam Akaun Tunai dan
Akaun Bank dengan betul

ii. Merekod urus niaga kredit
ke dalam akaun
penghutang dan akaun
pemiutang dengan betul

DAN

iii. Membuat catatan bergu
untuk urus niaga tunai
dengan sistematik

ATAU

iv. Membuat catatan bergu
untuk urus niaga kredit
dengan sistematik


37
C

i. Merekod urus niaga tunai
ke dalam Akaun Tunai dan
Akaun Bank dengan betul

DAN
ii. Membuat catatan bergu
untuk urus niaga tunai
dengan sistematik

ATAU

iii. Merekod urus niaga kredit
ke dalam akaun
penghutang dan akaun
pemiutang dengan betul

DAN

iv. Membuat catatan bergu
untuk urus niaga kredit
dengan sistematik

D

i. Merekod urus niaga tunai
ke dalam Akaun Tunai dan
Akaun Bank

ATAU

ii. Merekod urus niaga kredit
ke dalam akaun
penghutang dan akaun
pemiutang
38
KONSTRUK : KEMAHIRAN KOMUNIKASI

Bil

Aspek

Gred

Kriteria

Catatan


3.5

Buku Tunai
A

i. Menyediakan format Buku
Tunai dua ruangan

ii. Merekod urus niaga
dengan betul

iii. Mengimbang Buku Tunai
dengan betul


Guru
menyediakan
pelbagai
urus niaga


Evidens:
Produk
B

i. Menyediakan format Buku
Tunai dua ruangan

ii. Merekod urus niaga
dengan betul

iii. Mengimbang Buku Tunai

C

i. Menyediakan format Buku
Tunai dua ruangan

ii. Merekod urus niaga

D
i. Menyediakan format Buku
Tunai dua ruangan

39
KRITERIA PENTAKSIRAN KERJA KURSUS
KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU-REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
MODUL 4 - TINGKATAN 3

KONSTRUK : KEMAHIRAN MEREKA CIPTA (AMALI)
BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN
4.1 Pengenal
-pastian
masalah
A
i. Menyatakan masalah yang
hendak diselesaikan
dengan jelas
ii. Menyenaraikan sekurang-
kurangnya tiga produk
sedia ada di pasaran
sesuai dengan tema yang
dipilih
iii. Menyenaraikan kekuatan
dan kelemahan produk
yang diperolehi
iv. Membuat sekurang-
kurangnya tiga lakaran
berlabel idea penyelesaian
masalah

Cadangan
tema :-
Peragaan
Penyusunan
Penyimpanan
Senarai produk
sedia ada
hendaklah
mengandungi :-
Nama produk
Gambar atau
grafik

Evidens :-
Dokumen

Perlu ada :-
Pernyataan
masalah
Senarai
produk
Kekuatan
dan
kelemahan
produk
Idea
penyelesaian
masalah


40
BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN

B
i. Menyatakan masalah
yang hendak diselesaikan
dengan jelas
ii. Membuat sekurang-
kurangnya tiga lakaran
berlabel idea
penyelesaian masalah
DAN
i. Menyenaraikan sekurang-
kurangnya tiga produk
sedia ada di pasaran
sesuai dengan tema yang
dipilih
ATAU
Iii Menyenaraikan kekuatan
dan kelemahan produk
yang diperolehi


C
i. Menyatakan masalah
yang hendak diselesaikan
dengan jelas
ii. Membuat sekurang-
kurangnya tiga lakaran
berlabel idea
penyelesaian masalah


D
Menyatakan masalah
yang hendak diselesaikan
dengan jelas


41
KONSTRUK : KEMAHIRAN MEREKA CIPTA (AMALI)
BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN
4.2 Pembinaan
Projek
A
i. Membina projek mengikut
lakaran yang dipilih
ii. Menyiapkan projek mengikut
jadual yang ditetapkan
iii. Menghasilkan projek yang
kemas dan menarik
Evidens :-
Produk
B
i. Membina projek mengikut
lakaran yang dipilih
ii. Menyiapkan projek mengikut
jadual yang ditetapkan
C
Membina projek mengikut
lakaran yang dipilih
D Tidak menyiapkan projek

42
KONSTRUK : KEMAHIRAN MENTAKSIR
BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN
4.3 Pengiraan
Kos
A
i. Menyenaraikan kos
bahan, kos upah dan
kos overhed dengan
betul
ii. Mengira kos bahan,kos
upah dan kos overhed
dengan betul
iii. Mengira kos
pengeluaran dengan
tepat
Evidens :-
Dokumen

Perlu ada :-
Pengiraan kos
berdasarkan
100 unit


B
i. Menyenaraikan kos
bahan, kos upah dan
kos overhed dengan
betul
ii. Mengira kos bahan, kos
upah dan kos overhed
dengan betul
iii. Mengira kos
pengeluaran tetapi tidak
tepat
C
i. Menyenaraikan kos
bahan, kos upah dan
kos overhed dengan
betul
ii. Mengira kos bahan, kos
upah dan overhed
dengan betul
D
Menyenaraikan kos bahan,
kos upah dan kos overhed
dengan betul


43
KONSTRUK : KEMAHIRAN KOMUNIKASI
BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN
4.4 Pendokumen-
tasian
A
Mempersembahkan
dokumen yang lengkap,
tersusun, bersih dan
kemas
Evidens :-
Dokumen

Maksud
LENGKAP ialah
perlu ada :-
1. Pernyataan
masalah
2. Senarai
produk
3. Kekuatan dan
kelemahan
produk
4. Idea
penyelesaian
masalah
5. Lakaran
projek
6. Lakaran
projek yang
dipilih
7. Senarai bahan
8. Jadual kerja
9. Pengiraan kos

B
Mempersembahkan
dokumen yang lengkap,
tersusun dan kemas
C
Mempersembahkan
dokumen yang tersusun
tetapi tidak lengkap
D Mempersembahkan
dokumen

KONSTRUK : KEMAHIRAN KOMUNIKASI
44
BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN
4.5 Membaca
dan
menterjemah
lukisan
skematik
kepada
lukisan
bergambar
A
i. Menterjemah litar dengan
betul
ii. Mengenal pasti kekutuban
komponen dalam litar
iii. Melabel semua komponen
dengan betul
iv. Lukisan bergambar kemas
dan bersih
Lukisan
skematik
yang
digunakan
berdasarkan
projek
elektronik
yang
dicadangkan
dalam
Huraian
Sukatan
Pelajaran
Tingkatan
Tiga

Evidens :-
Dokumen
B
i. Menterjemah litar dengan
betul
ii. Mengenal pasti kekutuban
komponen dalam litar
iii. Melabel semua komponen
dengan betul
C
i. Menterjemah litar dengan
betul
ii. Mengenal pasti kekutuban
komponen dalam litar
D Menterjemah litar
LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
45

Borang Pentaksiran Individu

Kemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan dan Keusahawanan

Tahun ____________

Modul 1 : Tingkatan 1

Nama Calon : _____________________________ Tingkatan : _________

No. Kad Pengenalan : __________________

Bil Aspek Gred Numerik Catatan
1 Perkembangan perniagaan dan masa
depannya

2 Milikan Perniagaan
3 Langkah-langkah menubuhkan
perniagaan kecil

4 Jenis Dokumen Perniagaan
5 Bidang Pengeluaran
JUMLAH / 20


AKUAN PENGESAHAN

Responden Nama Tandatangan Tarikh

1. Calon2. Pentaksir
3. Penyelaras
Dalaman

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
46

Borang Pentaksiran Individu

Kemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan dan Keusahawanan

Tahun ____________

Modul 2 : Tingkatan 2


Nama Calon : . Tingkatan :

No. Kad Pengenalan : .

Bil Aspek Gred Numerik Catatan
1 Melakar reka bentuk projek
2 Penghasilan projek reka bentuk
3 Menggunakan alatan tangan atau
mesin

4 Membuat lukisan unjuran ortografik
5 Etika makan ATAU penyediaan
medium memasu

JUMLAH / 20AKUAN PENGESAHAN


Responden


Nama

Tandatangan

Tarikh

1. Calon2. Pentaksir3. Penyelaras
Dalaman


LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
47

Borang Pentaksiran Individu

Kemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan dan Kusahawanan

Tahun ____________

Modul 3 : Tingkatan 2


Nama Calon : . Tingkatan :

No. Kad Pengenalan : .

Bil Aspek Gred Numerik Catatan
1 Perniagaan dalam negeri - Runcit
2 Bantuan Perniagaan
3 Keusahawanan
4 Merekod urus niaga
5 Buku tunai
JUMLAH / 20
AKUAN PENGESAHAN


Responden


Nama

Tandatangan

Tarikh

1. Calon2. Pentaksir


3. Penyelaras
Dalaman
LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
48

Borang Pentaksiran Individu

Kemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan dan Keusahawanan

Tahun ____________

Modul 4 : Tingkatan 3


Nama Calon : . Tingkatan :

No. Kad Pengenalan : .

Bil Aspek Gred Numerik Catatan
1 Pengenalpastian masalah
2 Pembinaan projek
3 Pengiraan kos
4 Pendokumentasian
5 Membaca dan menterjemah lukisan
skematik kepada lukisan bergambar

JUMLAH / 20AKUAN PENGESAHAN


Responden


Nama

Tandatangan

Tarikh

1. Calon2. Pentaksir


3. Penyelaras
DalamanLEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
49

Borang Pentaksiran Kelompok

Kemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan dan Keusahawanan

Tahun ___________ hingga _____________


Bil Nama Calon
Markah
Jumlah
Markah
Tingkatan
1
(10%)
Tingkatan
2
(20%)
Tingkatan
3
(10%)
(40%)
Kelas Markah Kelas Markah Kelas Markah
1
2
3
4
5
6
7
300
PENGESAHAN

Responden Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3
Penyelaras
Luaran

T/tangan :Nama :
__________________


T/tangan :Nama :
__________________

T/tangan :


.
Nama :
_________________Pengetua

T/tangan :Nama :
__________________T/tangan :Nama :
__________________

T/tangan :


.
Nama :
_________________LAMPIRAN 1
50

LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
KUALA LUMPUR


DOKUMEN PENTAKSIRAN
KERJA KURSUS


PENILAIAN MENENGAH RENDAH

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU
PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN
79/2

Nama Pelajar : ________________________

No. Kad Pengenalan : __________________

Angka Giliran : ________________________


Tahun Tingkatan Nama Pentaksir51
LAMPIRAN 2
CARTA GANTT
PELAKSANAAN KERJA KURSUS
KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN

MODUL 1 / 2 / 3 / 4


BIL PERKARA Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis
1 Taklimat pelaksanaan kerja kursus
2 Pelaksanaan kerja kursus
3 Melengkapkan borang markah individu
4 Melengkapkan borang markah kelompok
5 Pengesahan penyelaras dalaman
6 Penyerahan markah
7 Penyimpanan dokumen pentaksiran

52
GLOSARI
Penerangan tentang maksud perkataan tertentu yang digunakan dalam
konteks dokumen ini.

Kerja Kursus - Satu tugasan atau assignment yang boleh
dilaksanakan untuk tujuan pentaksiran bagi
sesuatu disiplin.
Modul Pentaksiran - Satu dokumen yang dibangunkan daripada
Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan
Pelajaran; gabungan komponen Teras dan
Elektif yang digunakan untuk mentaksirkan
kemahiran pelajar,
Pentaksiran - Proses mengumpul maklumat atau evidens
untuk tujuan pertimbangan dalam membuat
penghakiman tentang produk sesuatu proses
pendidikan.
Pentaksir - Guru yang mengajar mata pelajaran
Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) dan yang
mengendalikan penilaian kerja kursus calon
daripada tingkatan 1, 2 dan 3.
Penyelaras Dalaman - Guru yang dilantik dan mempunyai authoriti
untuk memantau dan mengesahkan proses
pentaksiran berasaskan sekolah yang
dilaksanakan di sekolahnya yang terdiri
daripada Pengetua, Penolong Kanan
Akademik, Penyelia Petang atau Guru Kanan
Mata Pelajaran Teknik & Vokasional
53
Penyelaras Luaran - Terdiri daripada pegawai-pegawai dari
Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) atau
Jabatan Pelajaran Negeri (JPN), Pejabat
Pelajaran Daerah (PPD) atau mana-mana
guru yang dilantik oleh LPM atau JPN.
Penyelaras - Proses untuk memastikan pentaksiran
memenuhi standard yang ditetapkan.
Konstruk - Dimensi manusia, dalam bentuk konkrit atau
abstrak, yang ingin dibangunkan melalui satu
proses pendidikan.
Aspek - Komponen konstruk yang dibangunkan
dalam usaha membina elemen yang
dihasratkan.
Kriteria - Pernyataan tentang kualiti yang perlu
dikuasai oleh pelajar dalam sesuatu elemen
atau aspek.
Evidens - Maklumat yang menentukan sama ada
sesuatu kepercayaan atau bukti itu benar
atau sah.
Evidens Proses - Menceritakan apa yang telah dilakukan
dalam bentuk tulisan atau pemerhatian guru
pentaksir.
Evidens Produk - Menunjukkan hasil kerja berbentuk dokumen
atau artifak.
Melakar

- Melukis rangka (rajah, gambar dll) secara
kasar.54
Artifak - Produk atau objek yang dibina oleh
seseorang pereka cipta dalam usaha untuk
merealisasikan reka ciptaanya yang
merupakan penyelesaian kepada masalah
reka cipta yang telah dikenal pasti
Bahan kemasan - Bahan penyudah sesuatu projek seperti cat,
syelek dan lain-lain supaya projek kelihatan
lebih cantik dan tahan lama.
Dimensi - Ukuran saiz sesuatu (seperti panjang, lebar
dan tinggi) atau garis pusat.
Folio (dokumentasi) - Keterangan yang berbentuk nota, lakaran
dan lukisan yang mempamerkan kebolehan
calon dalam menangani proses reka cipta
dalam komunikasi.
Format - Susun atur pendokumentasian yang telah
ditetapkan.
Isometrik - Lukisan yang dirujuk kepada satah ufuk yang
bersudut 30
O
atau 60
O
serta garisan pinggir
yang berterusan pada satu titik iaitu pusat.
Kos Pengeluaran - Jumlah kos yang terlibat dalam pengeluaran
meliputi kos bahan, kos upah dan kos
sampingan atau kos overhed.
Produk - Barang atau benda (hasil)
Reka Bentuk


- Rancangan , corak atau bentuk yang
merupakan susunan struktur atau aspek-
aspek sesuatu binaan dan sebagainya.