You are on page 1of 43

THIT K H THNG IU KHIN NHNG

Sinh vin thc hin: NGUYN MINH TIN KT2 K53 20082650
L THI LAN HNG KT1 K53 20081318
NGUYN VN A K&TH2 K54 20090769
Bch Khoa, thng 3 - 2012
4. M hinh Demo
3. Lp trinh iu khin giam sat
2. Chun EIB/KNX vi Smart Home
1. Gii thiu chung
5. Kt lun
NI DUNG
1 GII THIU CHUNG
Nh thng minh (smart home hoc Intellihome) l kiu nh c
lp t cc thit b in, in t c tc dng t ng hoa hon ton
hoc bn t ng, thay th con ngi trong thc hin mt hoc mt s
thao tc qun l, iu khin.
u im:
- Tao s thoai mai, tin nghi, hin ai.
- Quan li ngi nha 1 cach n gian, an toan.
- S dung hiu qua, tit kim nng lng.
- Nng cao tinh thm mi cho ngi nha.
Tinh nng cua nha thng minh
Internet
Smart phone
iPhone / iPad
Touch panel Remote
Computer
Smart home
Kha nng iu khin va giam sat
Smart switch
Mt s cng trinh tiu biu
Bit th Pacific Ocean Villa cua Bill Gate
Mt s cng trinh tiu biu
Trung tm hi nghi quc gia Toa nha vn phong quc hi (mi)
Mt s cng trinh tiu biu
Toa thap D . Palais De Louis (Cung in Versailles)
Cng ngh s dung trong nha thng minh
ng dng kin thc cng ngh cua :
H thng thng tin
H thng iu khin phn tan
H thng iu khin nhung
H thng iu khin lp trinh
H thng truyn tai nng lng
Ki thut vi x li
Ki thut in t cng sut
Thit k giao din hoa

Cac chun nha thng minh trn th gii
1 - Chun EBI/KNX
GAMAR SIEMENS ( c )
i-Bus ABB ( Thuy Si )
TEBIS HAGER (c - Phap)
JUNG (Singapo)
2 Chun BACnet
JOHNSON ( Mi )
DAIKIN( Nht ban )
ALC ( Mi )
HONEYWELL ( Mi )
3 Chun khac
X10
LONWORKS
FOUNDATION FIELD BUS

2 CHUN EIB/KNX VI SMART HOME
EIB ( European Installation Bus ) l chun h thng iu khin
cc thit b dng in thng minh cua Chu u.
( Thanh lp ngay 8/5/1990 tai Brussels Bi )
KNX ( Konnex Asociation ) l hip hi cua nhng gii phap nha
thng minh lp t theo cng ngh bus chung.
( Thanh lp nm 1999 tru s tai Brussels Bi )
EIB/KNX du nhp vao Vit Nam t nhng nm 2000, phat
trin rc r t nhng nm 2008 n nay.
Nguyn li hoat ng
- Cc thit b thng minh theo tiu chun EIB c lin kt vi
nhau thng qua mt dy cp i duy nht vi in p 24VDC (cp
EIB)
- Cc thit b lin lac vi nhau bng cch gi tin theo a chi nh
trc (mi thit b c thit lp mt a chi).
- Cc thit b nhn tn hiu (cng tc, cm bin chuyn ng,
remote control ...) nhn lnh v chuyn tn hiu iu khin n cc c
cu chp hnh (switch loader, dimmer) ong m n, quat, bnh
nng lanh, rm ca v cc thit b in khc theo mun.
- Ngoi ra, cc thit b ny cn c th t ng hoat ng mang lai
hiu qu ti u thng qua cc b iu khin (logic control, timer,
scenes control).
Thanh phn h thng
Thanh phn c tinh Thit bi Hinh anh
Bus system -Cap loi i : o en cho tin hiu va ngun;
Vang - Xanh cho ng dng b tr.
-Thit b ni bus, ni line
Cap EIB; Cap mang;
Cap in thoai; Bus
couple; Line couple..
Power supply 24 VDC cung cp cho cac thit b.
- Loai 320 mAcho 40 thit b
- Loai 640 mAcho 60 thit b
TXA 111
Actuator
devices
Thit b chp hang, ong ct, iu chinh sang,
ng c
Switch; Dimmer;
Shutter/Blinds
Sensor and
input devices
Nhn bit cac thay i, tac ng cua u vao
gi tin hiu tac n h thng
Motion; Gas;
Smoke; Smart
switch
Interface
devices
Giup h thng co th giao tip vi may tinh, in
thoai hoc internet thng qua cac cng USB,
RS232, IP gateway
RF devices Thu va phat cac tin hiu iu khin h thng thng
qua song Radio vi khong cach truyn la 100m
Remote;
S h thng
Cu truc h thng
- EIB co cu truc giao tip kiu ngang hang ( point to point )
- Mi thit b trong h thng la 1 a chi Logic
+ ia chi vt li ( c configure cng trong h thng )
+ ia chi mm ( c thit lp bng phn mm)
- Mt mang EIB c th lin kt c vi 65 536 thit b
+ Cu trc Logic cua h thng cho php kt ni ti 256 thit bi
trn 1 ng dy ( line).
+ Trong mt khu vc (area), c mi 15 ng dy ( line) ghp
lai vi nhau tao thnh mt mainline.
+ Cu trc cua EIB c tao bi 15 khu vc (area), lin kt vi
nhau bng mt ng xng sng ( backboneline).
Li thuyt co: (255*16)*16+256=65536(thit b ciukhin)
Thct co (255*16)*15 + 255 = 61 455 (thit bi)
Cutruc1 area
Point to
Point
Start Bus Tree
Cu truc mang
S cu trc cc thit bi in thng minh lp t theo chun EIB
Cng tc 2
May git
iu hoa
(HVAC)
ng c/Bm
n
Cng tc 3
Cng tc 4
Ngun cp
230 VAC
Cng tc 1
Cu trc mang in thng
Kt ni cc thit bi iu khin vi
thit bi phu tai h thng in EIB
in 220V
BUS EIB
3 LP TRINH IU KHIN GIAM SAT
lp trinh 1 h thng iu khin - giam sat nha thng minh hoan
chinh, ta cn dung 1 s phn mm sau:
1- Phn mmh thng:
- Thit lp cac a chi (group address) cho tng thit b trong h
thng.
- Thit lp cac chc nng iu khin
- ETS 3, ETS 4
2- Phn mmgiao din:
- Thit lp cac giao din iu khin giam sat cho h thng
trn cac thit b iu khin kt ni.
- PCtoMaty, Iridium, Tebis Visualize, Combrige Studio
Thit lp h thng
Kt ni
h thng
Kim tra status
h thng
Gi lnh ti i
tng
Kim tra status
i tng
Thay i status
i tng
Kt thuc
No
No
OK
OK
Thut toan cho thit bi iu khin giam sat
Vi du v
lp trinh lnh on/off en
S dung 2 bin :
- statusden1
Giam sat trang thai
bt/tt cua en phan hi
v
- den1
Gi lnh bt/tt n en
Vi du v
lp trinh lnh
tng giam sang en
S dung 2 bin :
- dimdenchum
Gi lnh tng giam
sang en
- memorydenchum
Bin nh phu tac
ng vao bin chinh
Vi du v
lp trinh iu khin
ng c ca cng hoc rem
S dung 2 bin :
- dongco
Gi lnh ong m ng
c
- memory
Bin nh phu
4 M HINH DEMO
5 KT LUN
u im:
- Tinh tin dng, hin ai
- Tinh ng cp
- Tinh an toan
- Tinh tit kim nng lng
- Tinh thun tin cho kim tra, nng cp
Nhc im:
- Thit b nhp ngoai
- Gia thanh cao
i vi sinh vin:
- Hiu v cng ngh mi
- Co thm nhiu kin thc mi v cac linh vc khac nhau
- t tin hn trong vic thc hanh lp t, lp trinh, kim tra li
cho thit b cua 1 h thng
Bus system
Bus Bus couple Line couple
Power supply
Interface devices
Via USB
Via RS232
Via IP gateway Via Telephone
Actuator devices
Switch 10 chanels Shutter/Blinds 2 chanels
Dimmer 300W Dimmer 600W Dimmer 1000W
Sensor and input devices
Motion sensor
Switch 2 folds Switch 4 folds Switch 6 folds
RF devices
RF receivers
Remote RF