You are on page 1of 4

Paraules Primitives

Paraules Derivades
Famlia de Paraules
PARAULA PRIMITIVA/PARAULA DERIVADA/FAMLIA DE PARAULES
Hi ha paraules que es formen a partir de la uni daltres paraules, com
supermercat, formada pel prefix super- i mercat.
La paraula primitiva s aquella paraula que no t prefixos ni sufixos.
Les paraules derivades es formen afegint prefixos i sufixos a la paraula primitiva.
La paraula primitiva i les seves corresponents derivades formen el que
anomenem una famlia de paraules.
Ull: ulleres, ullada, ullers, ...
Taula: tauleta, taulell, tauler,...
Cant: cantant, cantaire, ...
Prefixos
Els prefixos
s colloquen al davant de la paraula primitiva
Re- (repetir): reeducar, refer, ...
Pre- (abans): prehistria, prenatal, ...
Ex- (ja no ho s): ex-ministre, ...
Sub- (sota): subaqutic, ...
Circum- (al voltant): circumvallaci, ...
Post- (desprs): postdata, postpart, ...
Anti- (oposat): antihiginic, ...
Auto- (un mateix): autobiografia, ...
Des- (el contrari a): descordar, desmuntar,...
Sufixos
Els sufixos
Es colloquen al darrere de la paraula primitiva.
Nom doficis:
-er/-era: pastisser, ...
-or/-ora: conductor, ...
-aire: terrissaire, ...
Noms de lloc, taller o establiment:
-eria: carnisseria, ...
-at: jutjat, ...
-ia: secretaria, ...
Collectius:
-ar: alzinar, ... -eda: arbreda, ...
-ada: ocellada, ... -am: eixam, ...
-atge: brancatge, ... -at: venat, ...
Diminutius:
-et: dineret, ...
-eta: cadireta, ...
-ets: boniquets, ...
-etes: galtetes, ...
Augmentatius:
-s: cotxs, ...
-assa: carpetassa, ...
-assos: gossassos, ...
-asses: butxacasses,
Gentilicis:
-a/-ana: andorr, ...
-enc/-enca: sabadellenc, ...
-s/-esa: angls, ...
-/-ina: mallorqu, ...
Despectius:
-ot: llibrot, ...
-ota: casota, ...
-ots/otes: guantots/ manotes