You are on page 1of 1

Hin tng nc trong bnh nng lnh lu nng l hin tng kh ph bin, nguyn nhn

chnh l o trong !u trnh "# $ng bn kh%ng & "inh & b'o (ng bnh nng lnh )*nh
k+ th,ng -uyn. H%/ n0y, cc chuyn gi0 "#0 bnh nng lnh ti H 12i "3 chi0 "4 cc
bn b !uyt & "inh, "$c -' bnh nng lnh / kh%ng c5n th.
Hin tng nc trong bnh nng lnh lu nng ho6c )2 k7/ nng c th8 o bnh lu
ngy ch0 "$c & "inh c0n-i. 98 kh:c ph$c tnh trng ny, c5n "$c & "inh ng0y bnh )8
trnh tnh trng nc b* k7/ ch;t lng & t<n )in. = th, tu+ &o ch;t lng nc c>0
/?i )*0 ph@ng c )2 phAn, c6n c0n-i... /?i nB/ cc gi0 )nh nn "$c bnh nng lnh C D
E l5n thFo )*nh k+.
98 "$c bnh, t<t nh;t nn thu th "#0 bnh nng lnh chuyn nghip nhG/ )'/ b'o 0n
ton, kH thuIt cJng nh ch;t lng, trnh rK rL, chIp )in... 1u kh%ng c )iMu kin, bn
c th8 "$c bGng cch "0u )yN 95u tin ng:t )in nguOn tP 0tto/t )8 )'/ b'o 0n ton.
Q0u ) /R bnh r0, bn "3 th;y c "i )<t & lSc nc. 1u bTn, b2 lSc ny "3 b/ )5y
c0n-i tr:ng khin nc kh th%ng.
Un c th8 th0y b2 lSc bGng b2 lSc /i &i gi tP CVW.WWW D EVW.WWW) tXy &o loi bnh
CV h0y YW lt. 1u kh%ng th0y, bn c5n g( r0 & )nh "ch c0n-i b/ &o b2 lSc ). 9Ong
th,i, c5n & "inh hZt c6n b/ -ung !u0nh, i )y bnh & cc &0n nc &o r0. Q0u khi
bn "Zc -' bnh nng lnh -ong, bn )ng bnh li kht nh cJ trnh rK )in, rK nc.
[2t /\o &6t )8 l/ "ch &t c6n c0n-i /'ng b/ l ng/ b2 lSc &o ung *ch nc
ng%.
]hZc bn thnh c%ng^