You are on page 1of 402

FRAU HALE-NEK, AKI MEGTANTOTTA NEKEM

MI AZ, AMI IGAZN SZMT


Halo. Copyright 2010 by Alexandra Adornetto
Minden jog fenntartva.
A fordts a albbi !iads alapjn !"s#lt$
Halo by Alexandra Adornetto
A %&'(&) A*+ %,'&*+- .//0
An '1print of Ma21illan
%irst &dition$ 2010
%ordtotta$ 3opovi2s %eren2
'-.* 4567489789:7;1976
'--* 20817;;:;
H<ngarian edition by '.3.C. 0=nyve! 0ft.> 2012
H<ngarian translation
by 3opovi2s %eren2> 2011
0iadja a '.3.C. 0=nyve! 0ft.
'3C7M',,/, 0=nyve!
?98 20 412 ;:0:
b.!iado@2hello.h<
%elelAs !iadB$ a '.3.C. 0=nyve! 0ft. igagatBja
A !=tet !iadsban !=re1C!=d=tt a *o<vion Drade -.A.
%elelAs ser!estA$ %#l=p 'ldi!B
A ser!estA 1<n!atrsa$ 3ar Andrea
A belvet sedte "s a bortBt tervete$ 3opovi2s %eren2
*yo1tatta "s !=t=tte a 0inisi *yo1da 0ft.> +ebre2en
%elelAs veetA$ .=rdAs Enos igagatB
Szlj jra, fnyes angyal, mert az jben
Fejem fltt nekem oly glris vagy,
Akr a mennyek szrnyas hrnke,
A visszatorpan, bbent halank
Fehren!gre!m"l szemnek, #$%
F (illia1 -ha!espeare$ &me s 'lia(
2. felvons> 2. sn> Cap<let"! gy#1=l2s=s!ertje
G0ostolnyi +esA fordtsaH
)aby, ltom a glri
*"o, te vagy a jobbik felem
+ .eyon2"$ Halo
1.
Az alszlls
AI J,0&IJ-K*0 *&M J33&* A D&,L -I&,'*D A)A0M)D.
&1l"!se1> 1r 1ajdne1 hajnalodott> de a <t2ai vilgtst 1"g
ne1 !ap2solt! le. Abban re1"ny!edt#n!> hogy a tslls<n!
"srev"tlen les> "s t=bb"7!ev"sb" a is volt> ha ne1 s1tj<! bele
at a tien"ves Njsg!ihordB fiNt> a!i a !=elben tartB!odott.
0er"!prral slltotta htBl hig a 1Canyag fBliba te!ert
Njsgo!at> a1elye! Ngy n"te! !i> 1intha g<1iboto! lenn"ne!.
&nyh"n !=d=s volt a idA> a fiN egy !ap<2nis dse!it viselt. Ogy tCnt>
aal sBra!oi!> !i t<dja7e s1tani> hov dobja a Njsgot. A
napilapo! p<ffanva landolta! a a<tBfelhajtB!on "s a torn2o!on> A
pedig =nel"g#lten elvigyorodott> valahnysor si!er#lt jBl 2"lonia.
A egyi! !ap< 1=g=tt <gatni !edett egy Ea2! ,<ssell terrier> 1ire a
fiN felpillantott "s "srevette j=vetel#n!et.
Jppen a!!or n"ett fel> a1i!or egy feh"r f"nyoslop hNBdott
vissa a felhA! !="> a Nt !=ep"n pedig hro1 !s"rtetserC idegen
1aradt a nyo1n. &1beri for1n! ellen"re vala1i 1egijestette
benn#n! F taln a bAr#n!> a1i Ngy ragyogott> a!r a hold> vagy a
feh"r <taBr<hn!> a1ely 2afato!ban lBgott rajt<n! a =rv"nylA
eres!ed"s 1iatt. Lagy taln a> ahogyan a v"gtagjain!at b1<lt<!>
1int a!i ne1 t<dja> 1ihe !edjen vel#!> de a is lehet> hogy a 1"g
1indig gA=lgA haj<n!. .r1i is volt a o!a> a fiN elvestette a
egyensNlyt> oldalra !apta a !or1nyt> "s bi2i!lij"vel a Nts"li
ro!ba bor<lt. %eltps!odott> 1ajd n"hny 1sodper2ig der1edten
llt a !vn2sisgtBl "s a r"1#lettAl 1eg!=v#lten. &gyserre
nyNjtott<! fel" a !ar<n!at> at re1"lve> hogy a gest<s 1ajd
ny<gtatBlag hat r. Csa! "ppen elfelejtett#n! 1osolyogni. Mire
6 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
es#n!be j<tott> hogyan is !ell> 1r tNl !"sA volt. Mi!=ben a
sn!at 1egprBblt<! a 1egfelelA s=gbe tortani> a fiN sar!on
ford<lt "s el1ene!#lt. Dest#n! 1"g 1indig idegenne! hatott
s1<n!ra F 1eglehetAsen so! !#l=nllB r"sbAl llt> a1it egyserre
!ellett 1C!=dtetni> 1int vala1i bonyol<lt g"peetet. A ar2o1ban "s
a teste1ben l"vA i1o! 1ereve! volta!> a lba1 re1egett> 1int egy
gyere!"> a!i a elsA l"p"se!!el prBbl!oi!> a se1e1 pedig 1"g
ne1 al!al1a!odott a to1pa f=ldi f"nyhe. Mivel egy va!tB
f"nyrban NsB helyrAl j=tt#n!> a rny"!o! idegene! volta!
s1<n!ra.
Pbriel oda1ent a bi2i!lihe> a1ine! a elsA !ere!e 1"g 1indig
forgott> "s fellltotta. *e!i t1astotta a leg!=elebbi !ert"sne!>
1ert t<dta> hogy a gadja 1"g vissaj=n "rte.
&l!"pelte1> ahogy a fiN bevihari! h<! ajtajn> "s elAadja a
i1"nt t=rt"nte!et d=bbent s#leine!. A "desanyja 1ajd !isi1tja a
hajt a ho1lo!bBl> hogy 1egn"e> van7e la. Apja pedig
!ifeje"stelen te!intettel tes 1ajd egy7!"t 1egjegy"st a "rtel1i
snvonalra> 1ondvn> knnyen megtrfl a jzan esze, ha nem
kt le valamivel,
Megtallt<! a .yron -treetet> "s a 1:7=s hs1ot !eresve
elind<lt<n! a pratlan oldalon. A "r"!ein! 1inden irnybBl
!o1oly t1adso!na! volta! !it"ve. A vilg snei f=l=tt"bb
elevenne! "s vltoatosna! tCnte!. &gy sntista feh"r vilgbBl
"r!et#n! erre a <t2ra> a1ely Ngy n"ett !i> a!r egy festA
palettja. A sne!tAl elte!intve 1indenne! 1sf"le volt a textNrja
"s a ala!ja is. A s"l a <jjai1at si1ogatta> "s annyira elevenne!
tCnt> 1intha 2sa! !i !ellene nyNlno1 "rte> hogy 1egfoghassa1.
0ittotta1 a s1at> bele!Bstolta1 a friss> 2spAs levegAbe. .enin
"s pirtBs sagt "rete1> a1int a fenyA! "s a B2en "l"n! illatba
vegy#lte!. A legrossabb a aj volt. A s"l 1intha f#ty#lt volna> a
si!l!na! 2sapBdB tenger pedig Ngy b=1b=lt a feje1ben> 1int
vala1i riadtan 1ene!#lA 2sorda. Mindent hallotta1> a1i a <t2n
t=rt"ni!$ egy a<tB beindtst> egy be2sapBdB ajtBt> gyere!srst> a
s"lben nyi!orgB hintagyat a egyi! verandn.
F Majd 1egtan<lod> hogyan rd !i a ajo!at F 1ondta Pbriel. A
hangjtBl 1egijedte1. /dahaa nyelv n"l!#l !o11<ni!lt<n!.
Pbriel e1beri hangja F llaptotta1 1eg 1aga1ban F 1"ly "s
hipnoti!<s.
F Meddig fog tartaniQ F Rssereente1> 1ert egy sirly sivtsa
harsant fel f=l=tte1> s 1eghallotta1 a sajt hango1at is> a1ely
dalla1os volt> a!r egy f<vola.
F *e1 so!ig F vlasolta Pbriel. F 0=nnyebb> ha ne1 !#des
ellene.
A .yron -treet e1el!edett> "s a <t2a !=ep"n volt a
leg1agasabb. /tt llt a Nj otthon<n!. 'vyt aonnal elbCv=lte.
F S> n""te!T F !iltott fel> s gy=ny=rCs"g"ben =sse2sapta a
!e"t. F M"g neve is vanT F A hat <gyanNgy nevet"!> 1int a
<t2t. A .U,/* nevet egy elegns r"tblba gravrot!. 0"sAbb
felfedet#!> hogy a !=rnyeA <t2!at is 1s angol ro1anti!<s
!=ltA!rAl nevet"! el$ 0eats fasor> Coleridge <t2a> .la!e s<grNt.
.yron les 1ind a otthon<n!> 1ind a 1ened"!#n!> 1g a !=teless"g
a %=ldre sBlt benn#n!et. A rep!"nnyel bef<ttatott> ho1o!!A h a
<t2tBl jBval beljebb fe!#dt a !ov2soltvas !ert"s "s a !"tsrnyN
!ap< 1=g=tt. DetsetAs Py=rgy !orabeli i!erho1lo!ata volt> a
lepattogott bejrati ajtBho !avi2s=sv"ny veetett. A el#lsA <dvart
egy 1"ltBsgteljes silfa <ralta> a1it jB2s!n benAtt a !ese!<sa
borostyn. A oldalsB !ert"s 1ent"n bAs"ggel nylta! a horteni!>
pastellsnC fej#! 1eg71egreent a reggeli fagyban. Detsett a h
F olyan benyo1st !eltett> 1int a1i br1ilyen 2sapst elvisel.
F .ethany> !"re1 a !<l2sot F 1ondta Pbriel. &gyed#l a h
!<l2sna! Ar"s"t bt! r1. L"gigtapogatta1 a r<h1 1"ly
sebeit.
F Lalahol itt les F ny<gtatgatta1.
F 0"rle!> 1ondd> hogy ne1 vestetted el 1ris.
F Jpp 1ost pottyant<n! al a "gbAl> 1int at te is t<dod F
1ondta1 felhborodottan. F Vgy !=nnyen elvesne! a dolgo!.
'vy hirtelen nevetni !edett. F A nya!adban lBg.
Meg!=nnyebb#lten felsBhajtotta1> levette1 a ln2ot> 1ajd
odaadta1 Pbrielne!. A1int bel"pt#n! a elAsobba> nyilvnvalBv
vlt> hogy ne1 sajnlt! a !=lts"ge!et> hogy elA!"sts"! a hat a
8 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
"r!e"s#n!re. A 'steni Kgyn=!=!> a!i! 1in!et 1egelAAen jrta!
itt> !nos aprBl"!ossggal figyelte! 1indenre.
A hban 1indenbAl f"ny radt. A 1ennyeet 1agas volt> a
sob! tgasa!. A hatal1as elAt"rbAl balra egy enesalon nylt>
jobbra pedig a nappali. Dvolabb pedig egy dolgoBsoba> 1elyne!
abla!ai a !=veett <dvarra n"te!. A h htsB r"se 1r egy
1odernilt toldal"!"p#let volt> s benne egy nagy> 1rvnybBl "s
rosda1entes a2"lbBl !"s#lt !onyha llt> ahonnan egy
persasAnyeggel "s p<ha dvnyo!!al berendeett haliba lehetett
j<tni> s innen s"les> t=bbsrnyN ajtB nylt egy v=r=sfenyAvel b<r!olt
torn2ra. A hlBsob! 1ind a e1eleten volta!> ahogy a
1rvnylapos 1osdB!!al "s a s#llyestett f#rdA!ddal felserelt fA
f#rdAsoba is. Mi!=ben bejrt<! a hat> a fapadlB #dv=l"s!"ppen
bartsgosan nyi!orgott a l"ptein! alatt. &leredt egy !=nnyC por> "s
a palatetAn a esA Ngy !opogott> 1intha egy dalla1ot !li1prona a
ongorn.
A &)-W *JHX*U HJD AIIA) D&)D> hogy a!!li1atilBdt<n!
1
"s
prBblt<! !iis1erni 1ag<n!at. D#rel1esen vrt<!> hogy
al!al1a!odj<n! anyagi for1n!ho> "s bele1ert!et#n! a
1indennapi "let rit<l"jba. Annyi 1indent !ellett 1egtan<ln<n!> "s
egyltaln ne1 volt !=nnyC. &leinte> a1i!or l"p!edni !edt#n!> a is
1eglepett> hogy silrd talaj van a talp<n! alatt. Aal tistban
volt<n!> hogy a %=ld=n 1inden bonyol<lt 1ole!<lris rendserben
egy1sho !=tAdA anyago!bBl "p#l fel> 1elye! !#l=nb=A l"nyegC
dolgo!at al!otna!$ levegAt> si!lt> ft> llato!at. +e nagyon 1s volt
et 1eg is tapastalni. %ii!ai !orlto! vette! !=rbe 1in!et. &en
!orlto! !==tt !ellett eligaodn<n! Ngy> hogy !=ben el!er#lj#! a
vele egy#tt jrB "r"st> a !la<strofBbit. Lalahnysor a !ee1be
vette1 egy trgyat> 1indig 1egd=bbente1 a 2sodl!ostBl> a1it
anna! f<n!2iBja !eltett benne1. A e1beri "let oly bonyol<ltY
l"tete! es!==! a vforralsra> ele!tro1os ra1ot slltB ly<!a! a
falban> 1eg 1indenf"le !onyhai "s f#rdAsobai es!=> a1i!et
1
Ms "ghajlati visonyo!ho hoso!i!> "s ott 1eghonosodi!> a Nj !=rnyeet"be
beleso!i!.
idAta!ar"!ossgra "s a !"nyele1 n=vel"s"re tervete!. Mindenne!
1s volt a tapintsa> 1s a saga F olyan volt e> a!r a "r"!e!
2ir!<sa. 'vyrBl "s PbrielrAl lertt> hogy !i a!arj! re!esteni a
eg"set> "s egyetlen vgy<!> hogy vissat"rjene! a #dv=#lt
2sendbe> "n visont "lvete1 1inden egyes pillanatot 1"g a!!or is>
ha legt=bbs=r 1egrB volt.
Lolta! olyan "jsa!!> a1i!or 1egltogatott benn#n!et egy ar2
n"l!#li> feh"r !=penyes 1entor> a!i egyserCen 2sa! 1egjelent a
nappaliban> egy !aross"!ben. -ose1 fedte fel> !i A> br at t<dt<!>
hogy egy hrn=! a f=ldi angyalo! "s a fenti hatal1a! !==tt.
Xltalban felvilgosts !=vette a 1egjelen"s"t> 1elyne! sorn
1egvitathatt<! a anyagi in!arn2iBval jrB !ihvso!at> "s vlast
!apt<n! a !"rd"sein!re.
F A hiNr a !orbbi tartB!ods<n!ra vonat!oB irato!at !"rt
tAl#n! F 1ondta 'vy a elsA tall!os<n! al!al1val.
F &ln""st !"r#n! a figyel1etlens"g"rt. Legy"te! Ngy> hogy el
van int"ve F felelte a tan2sadB. A teljes ar2a ta!arsban volt> de
a1i!or bes"lt> aprB> feh"r !=dfelhA! r=ppente! elA a 2s<!lyja alBl.
F Mennyi idAne! !ell eltelnie> 1g teljess"g"ben 1eg"rtj#! a
test#n!etQ F t<da!olta Pbriel.
F A attBl f#gg F felelte a 1entor. F *"hny h"tn"l elvileg ne1
!ellene tovbb tartania> ha2sa! ne1 prBblto! ellenllni a
vltosna!.
F A t=bbi !#ld=tt hogy boldog<lQ F !"rdete 'vy
aggodal1as!odva.
F Lan> a!i 1"g 2sa! al!al1a!odi! a e1beri l"the> a!r2sa! ti>
1so!at pedig r=gvest bevetette! a 2satban F vlasolta a 1entor. F
A %=ld egyes <gait alaposan ellept"! a -=t"ts"g Kgyn=!ei.
F Mi"rt fjd<l 1eg a feje1 a fog!r"1tAlQ F !"rdete1. .ty1 "s
nAv"re1 sigorN pillantst l=vellt fel"1> de a tan2sadB higgadt
1aradt.
F Lan benne jB n"hny erAs !"1iai =ssetevA> a1i arra hivatott>
hogy 1eg=lje a ba!t"ri<1o!at F 1ondta. F Adj 1agadna! 1"g egy
hetet> "s a fejfjsna! el !ell 1Nlnia.
10 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
A tan2s!oso! <tn Pbriel "s 'vy 1indig elvon<lt a 1entorral
egy !is 1agn1egbes"l"sre> 1ialatt "n a ajtBn !v#l prBblta1
foslnyo!at el2spni a trsalgsbBl> a1ire "n ne1 volta1 hivatalos.
A elsA nagy !ihvst a test#n! gondosa jelentette. D=r"!eny
egy jBsg. Dpllni !ell> <gyana!!or Bvni is a ele1e!tAl F a
eny"1et 1"g in!bb> 1int a testv"rei1"t> 1ert "n 1"g fiatal vagyo!Y
e a elsA ltogatso1> s 1"g ne1 volt idA1> hogy br1if"le
ellenllB !"pess"ge1 fejlAdj=n !i. Pbriel 1r a idA! hajnala Bta
har2os> 'vy pedig gyBgytB erAvel van 1egldva. Jn visont so!!al
sebehetAbb vagyo!. Ha eleinte !i1er"s!edte1 egy7egy s"tra>
dideregve "rte1 haa> 1ert ne1 vette1 "sre> hogy ne1 1egfelelAen
=lt=te1 fel. Pbriel "s 'vy ne1 "ret"! a hideget. +e ettAl
f#ggetlen#l a A test#! is ig"nyelte a !arbantartst. Csodl!ot<n!>
hogy 1i"rt vagy<n! !i1er#lte! 1r d"lre> atn rj=tt#n!> hogy a
test#n!ne! sablyos idA!==n!"nt tpll!onia !ell. A "tel
el!"st"se frastB feladatna! biony<lt> 1g v"g#l Pbriel
!egyesen felajnlotta> hogy A 1ajd !"be vesi a dolgot. A hatal1as
!"slettel rendel!eA !=nyvtr<n!ban terjedel1es
sa!2s!=nyvgyCjte1"ny sora!oott> A pedig svesen el1er#lt
benne est"n!"nt.
A e1bere!!el valB !ap2solattartsban a lehetA leg!evesebbre
sort!ot<n!. A bevsrlso!at a so1s"dos nagyobb vrosban>
0ingstonban v"get#! 1<n!aidA <tn> a !ap<2sengAre ne1
nyitott<n! ajtBt> a telefont pedig ne1 vett#! fel> ha netaln
1egsBlalt. HossN s"t!at tett#n!> a1i!or a e1bere! !"sA
est"n!"nt a otthon<!ba hNBdta! vissa. Al!al1an!"nt be1ent#n! a
vrosba> "s le#lt#n! egy#tt egy7egy jrda 1enti !v"Bban> hogy a
jrB!elA!et figyelj#!> 1i!=ben prBblt<n! Ngy tenni> 1intha
el1er#ln"n! egy1s trsasgban> hogy elhrts<! a "rde!lAd"st.
A egyetlen se1"ly> a!ine! be1<tat!ot<n!> Mel atya volt> a!i a
v 1elletti !is !A!polna> a -ent Mr! papja volt.
F EBsgos "gT F 1ondta> a1i!or 1egltott benn#n!et. F &lj=ttete!
ht v"gre.
0edvelt#! Mel atyt> 1ert ne1 !"rdeAs!=d=tt "s ne1 vrt tAl#n!
se11it> egyserCen 2sa! egy#tt i1d!ot<n!. Abban
re1"ny!edt#n!> hogy fino1 "s jBt"!ony befolys<n! a vrosban
idAvel at ered1"nyei> hogy a e1bere! vissatallna! a lel!i
"let#!h=. *e1 at vrt<! tAl#!> hogy engedel1esen 1inden
vasrnap eljrjana! a te1plo1ba> de 1eg a!art<! erAsteni a hit#!et>
"s 1eg a!art<! tantani A!et arra> hogy higgyene! a 2sod!ban. Mi
1r attBl is boldoga! lenn"n!> ha vsrlsba 1enet 1egllnna! a
te1plo1nl> "s 1eggyNjtanna! egy gyertyt.
Len<s Cove egy l1os tengerparti vros> a a fajta hely> ahol soha
ne1 t=rt"ni! se11i. Jlvet#! a 2sendet> 1eg!edvelt#! a part 1enti
s"t!at> 1elye!et rendserint va2soraidAben ejtett#n! 1eg> a1i!or a
strand t=bbnyire !ihalt. &gyi! este eg"sen a 1BlBig els"tlt<n!>
hogy 1egn"#! a !i!=t=tt hajB!at. /lyan f"nyesre volta! 1olva>
1intha egy !"peslaprBl !er#lte! volna oda. &l"rt#n! a 1BlB v"g"re>
de ne1 vett#! "sre a 1agnyos fiNt> a!i ott #ld=g"lt. *e1 lehetett
t=bb tiennyol2 "vesn"l> de 1r ltsott benne a f"rfi> a!iv" egy
napon 1ajd vlni fog. D"rdig "rA> oldalsebes sortot viselt> "s egy
levgott <jjN> bA> feh"r pBlBt. '1os lbt a 1BlBrBl lBgatta a v f=l".
HorgsottY 1=g=tte a vsonts!ja tele 2salival "s !#l=nf"le
te!er2se!!el. Py=!eret erestett#n!> 1i!or 1egltt<!> "s nyo1ban
sar!on a!art<n! ford<lni> de 1r "srevett benn#n!et.
F -iasto!T F 1ondta Asinte 1osollyal. F -"p idA van a
s"tho. F %iv"re1 "s nAv"re1 2sa! bBlintott egyet vlas!"ppen> de
1eg se1 1o22anta!. Ogy "rete1> nagyon <dvariatlan ne1
vlasolni> e"rt ho l"pte1.
F 'gen> a F 1ondta1. At hise1> e volt gyenges"ge1 elsA jele$
e1beri !vn2sisgo1 hajtott elAre. M<sj volt fel!"s#ln#n! a
e1bere!!el valB !ap2solattartsra> de arra ne1> hogy
=ssebart!o<n! vel#!> vagy a "let#n! r"s"v" tegy#! A!et. Mris
se11ibe vette1 a !#ldet"s#n! sablyait. D<dta1> hogy hallgatno1
!ellene> 1ajd el is !"ne s"tlno1> de helyette a fiN orsBi fel"
intette1. F %ogtl 1r vala1itQ
F Csa! latani jro! ide F 1ondta> 1i!=ben 1ege1elte a
haltartB s!ot> hogy lssa1> #res. F Ha si!er#l is vala1it !ifogno1>
vissadobo1.
M"g egy l"p"st tette1 fel"> hogy jobban se1#gyre vegye1. A fiN
vilgosbarna haja olyan snC volt> 1int a diB. A se1=ld=!"re lBgott
12 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
"s f"nyesen 2sillogott a s#r!#letben. Lilgos se1e 1and<lavgsN
"s feltCnAen t#r!i!"! snC. +e a 1osolya volt a> a1i teljesen
1egbabonott. -Bval gy t=rt"ni!> gondolta1$ !=nnyed"n>
=st=n=sen "s eg"sen e1berien. Ahogy figyelte1> "rete1> hogy
vonBdo1 ho> 1intha vala1i 1gneses erAt"r hNna fel". 'vy
fegyel1eA pillantsa ellen"re 1"g !=elebb l"pte1 ho.
F MegprBblodQ F ajnlotta> ahogy fel"1 nyNjtotta a horgsbotot>
ltva !vn2sisgo1at.
Mg aon !nlBdta1> hogy 1egtallja1 a 1egfelelA vlast>
Pbriel felelt helyette1.
F Pyere 1ost 1r> .ethany. Haa !ell 1enn#n!.
*e1 t<dta1 ne1 "srevenni> Pbriel bes"d1odora 1ennyire
for1lis volt a fiN"ho !"pest. Pbriel savai begya!orlottna!
tCnte!> 1intha egy sndarab egyi! jelenet"t adn elA. )ehet> hogy
gy is "rete> 1i!=ben bes"lt. /lyan hangja volt> 1int a egyi!
sereplAne! egy r"gi hollyZoodi fil1bAl> a1it 1"g a fel!"s#l"s#n!
idej"n n"te1 1eg.
F Daln 1ajd leg!=elebb F 1ondta a fiN> felfigyelve Pbriel
fes#lts"g"re. Jsrevette1> hogy a se1e sar!a enyh"n
=ssern2olBdi!> a1i!or 1osolyog. A ar2!ifeje"s"ben vala1i at
sNgta> hogy jBl 1<lat rajt<n!. 0elletlen#l j=tte1 el.
F & olyan goro1ba volt tAled F 1ondta1 a fiv"re1ne!> a1int
hallBtvolsgon !v#l "rt#n!. M"g 1aga1at is 1eglepte1 a
savai11al. MiBta igatj! fel aon 1ag<!at a angyalo!> hogy
n"1i!"pp tartB!odBna! tCnne!Q Hogy j=v=! "n ahho> hogy
felrBja1 Pbrielne! a tvolsgtartB 1agatartst "s a goro1basgtQ
Wt ilyenne! tere1tett"!> ne!i ne1 !ell egy !=vet fNjnia a e1beri
fajjal F A ne1 "rti a visel!ed"s#!et. Jn 1"gis lesidta1> 1ert
hinyona! belAle a e1beri vonso!.
F Svatosna! !ell lenn#n!> .ethany F 1agyarta> 1intha egy
t"velygA gyer1e!he bes"lne.
F Pbrielne! igaa van F tette ho 'vy btyn! prtjra !elve>
1int 1indig. F M"g ne1 vagy<n! fel!"s#lve a e1beri
!ap2solato!ra.
F -erinte1 "n fel vagyo! F felelte1.
M"g egyser vissaford<lta1> hogy egy <tolsB pillantst vesse! a
fiNra. M"g 1indig 1in!et figyelt> "s 1"g 1indig 1osolygott.
14 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
2
HS
AM'0/, ,&PP&) %&)J.,&+D&M> 1r napf"ny radt be a 1agas
abla!o!on> "s s"tradt a sob1 2s<pas hajBpadlBjn. A
f"ny!"v"!ben porse1e! jrt! f"!telen tn2<!at. Jrete1 a sBs
tengeri levegA illattY felis1erte1 a sirlyo! vijjogst "s a
si!l!na! 2sapBdB tajt"!os h<ll1o!at. )tta1 a is1erAs trgya!at
a sobban> 1ely a eny"1 lett. .r!i is volt a felelAs a hlBsob1
dst"s""rt> lehetett vala1i fogal1a a j=vendAbeli la!BjrBl. %eh"r
bNtorai> balda2hinos vasgya "s rBss tap"tja lnyos bjt rastott.
A feh"r =lt=Aastal!a fiB!jain virg1ints elAlap volt> a egyi!
saro!ban pedig egy fonott hintas"! lldoglt. A gy 1elletti falho
egy !ifordtott lbN> !e2ses rBastalt helyete! el.
*yNjtB!odta1 egy nagyot> "s "rete1 a bAr=1ne! fes#lA
gyCr=tt lepedAt$ a tapintsa 1"g 1indig a Njdonsg varsval
hatott r1. Ahonnan 1i j=tt#n!> ott nin2s a trgya!na! fel#lete> sAt
trgya! sin2sene!. -e11i anyagi ter1"setC dologra ne1 volt
s#!s"g#n!> hogy "letben tartson benn#n!et. *e1 !=nnyC lerni a
1ennyorsgot. &gyes e1bere! idAn!"nt f<tB pillantst vethetne! r>
1i!or felvillan elAtt#! t<datalattij<! rejte!"bAl> atn r=viden
r2sodl!ona!> hogy 1it is ltta!> 1i<tn eltCnt. 3rBblj 1eg
el!"pelni egy feh"r Crt> egy lthatatlan vrost> ahol se11i anyagi
nin2s> a1in a se1 elidAhetne> a leg!iesebb ltvny> a1it 2sa!
l1odni brs. A "gbolt olyan> a!r a foly"!ony arany "s a
rBsa!var2$ !=nnyeds"g> sNlytalansg "ret"t rastja> ltsBlag #res>
1"gis 1agastosabb a %=ld leghatal1asabb palotjnl is. )egjobban
gy t<dn1 lefesteni> ha 1egprBbln"! sava!ba =nteni egy olyan
el1ondhatatlan dolgot> 1int a elAA otthon<n!. A e1beri nyelv
ne1 nyCg==tt le !#l=n=sebbenY nevets"gesen !orltoltna! tCnt.
Annyi 1indenre nin2sene! sava!. & a egyi! legso1orNbb dolog
a e1bere!!el !ap2solatban F a legfontosabb gondolatai!at "s
"r"sei!et gya!ran !i se1 1ondj!> "s alig "rti! 1eg.
A egyi! leg1ihasnbb sB a e1beri nyelvben> 1r a1ennyire
1eg t<dta1 t"lni> a seretni. /ly so! jelent"s !ap2solBdi! ehhe a
egyetlen sB2s!ho. A e1bere! f=l=tt"bb sabadon doblBna!
vele$ !ifejei! vele a dolgai!ho> a llatai!ho> a nyaralBhelyei!he
"s a !edven2 "telei!he valB ragas!ods<!at is. -At> <gyaneel a
sBval illeti! at a se1"lyt is> a!it a legfontosabbna! tartana! a
"let#!ben. *e1 s"rtA 1indeQ *e1 !ellene l"tenie egy 1si!
sBna! is> a1ivel 1"lyebb "rel1e!et fejene! !iQ A e1bere!et
teljesen le!=ti> hogy seressene!. 0"ts"gbeesetten igye!ene!
!=tAdni egy 1si! se1"lyhe> a!ire atn Ngy te!intene!> 1int [a
1si! fel#!re\. /lvas1nyai1bBl Ngy tCnt> hogy serel1esne! lenni
annyi> hogy a 1si! se1"ly a eg"s vilgot jelenti s1<!ra. A
vilgegyete1 t=bbi r"se jelent"!telenn" t=p=r=di!. Ha "pp ne1
lehetne! egy#tt> 1elan!oli!<s llapotba !er#lne!> s 2sa! 1i!or Njra
tall!ona!> !ed el dobogni a sv#! is1"t. Csa! ha egy#tt vanna!>
a!!or !"pese! "lveni a vilg sneit. Mg !#l=n vanna!> e sn
!ifa!<l> s 1inden ho1lyos s#r!es"gbe v"s.
%e!#dte1 a gyban> "s enne! a "rele1ne! a intenitsn jrt
a ese1> 1ely annyira irra2ionlis "s 2folhatatlan<l e1beri. Mi
van> ha vala!ine! a ar2a oly sent s1odra> hogy v"glegesen
bev"sAdi! a e1l"!eetedbeQ Mi van> ha a illata "s a "rint"se
!edvesebb s1odra> 1int 1aga a "letedQ Der1"setesen "n se11it
se1 t<dhatta1 a e1beri serele1rAl> de a ter1"sete 1indig is
ny<gtalantott. A 1ennyei tere1t1"nye! sose1 tette! a"rt> hogy
1eg"rts"! a e1beri !=tAd"se! erej"tY de "n b1<latosna! tartotta1>
ahogyan a e1bere! !"pese! !isolgltatni egy 1si! se1"lyne! a
sv#!et "s a "rtel1#!et. 'roni!<s> hogy e a seretet !"pes
r"bresteni A!et a vilgegyete1 2sodira> <gyana!!or figyel1#!et
!irBlag egy1sra !orltoa.
%iv"re1 "s nAv"re1 1r odalent sorgos!odta! a !onyhban> "s
e !irngatott a brndoso1bBl "s a gybBl. &gy"b!"nt is 1it
16 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
s1t a "n t=preng"se1> 1i!or a e1beri serele1 a angyalo!
s1ra lehetetlenQ
Maga1 !=r" te!erte1 egy !as1rpo!rB2ot> hogy 1eg ne fa1>
"s 1etlb letipegte1 a l"p2sAn. A !onyhban a pirtBs "s a !v"
2sbtB illata fogadott. 0edve1re volt> hogy lassa2s!n
al!al1a!odo1 a e1beri "lethe F n"hny h"ttel eelAtt a ilyen
sago!tBl 1"g 1egfjd<lt volna a feje1 vagy a hnyinger !er#lgetett
volna. +e i11r !edte1 1eg!edvelni a "l1"nyt. .eg=rbtette1 a
lb<jjai1at> "lvete1 a si1ra gyal<lt hajBpadlB "rint"s"t a talpa1
alatt. At se1 t<do1 1r hogyan> valBsnCleg 1"g 1indig
f"llo1ban #gyetlen#l belerNgta1 a hCtAbe. A hasogatB fjdalo1
is1"telten 2sa! arra e1l"!etetett> hogy valBdi vagyo!> t=r"!eny
teste1 van "s "re!.
F EB est"t> .ethanyT F 1ondta bty1 vi22elAdve> ahogy a
!ee1be nyo1ott egy 2s"se gA=lgA tet. &gy pi2it tovbb
tartogatta1 a !ee1ben> 1ielAtt lera!ta1> "s 1eg"gette a <jja1at.
Pbriel "srevette> ahogy 1egrnd<l a ar2o1> "s ltta1> ahogy
"rtetlen#l =ssern2olja a ho1lo!t. &se1be j<tott> hogy "n ne1
vagyo! i11<nis a fjdalo1ra> 1int a testv"rei1.
%ii!ai valB1 <gyanolyan sebehetA volt> a!r egy e1beri test>
habr "n !"pes volta1 a !isebb s"r#l"sei1et> a vgso!at vagy t=r=tt
2sonto!at begyBgytani. Pbriel e1iatt aggBdott legin!bb> 1i!or
!ivlastotta!. D<dta1> hogy sebehetAne! tall enge1> "s Ngy
gondolja> e a !#ldet"s tNl ves"lyes lehet s1o1ra. A"rt
vlastotta! enge1> 1ert "n jobban rhangolBdta1 a e1ber #gyes7
bajos dolgaira> 1int a t=bbi angyal F "n hossasan figyelte1 a
e1bere!et> bele"lte1 1aga1 a probl"1i!ba> prBblta1 1eg"rteni
A!et. Hitte1 benn#! "s !=nnye!et ontotta1 "rt#!. Daln 2sa! a"rt>
1ert 1"g fiatal volta1 F 1"g 2sa! tienh"t halandB "ve tere1tette!>
a1i 1ennyei "ve!ben 1"rve egyenlA a 2se2se1A!orral. Pbriel "s
'vy 1r "vsado! Bta l"tete!Y olyan 2sat!at vvta! 1eg> "s a
e1beri faj oly r"1tetteine! volta! 1r se1tanNi> 1elye!
1eghaladt! a !"pelAerA1et. ,engeteg idej#! volt> hogy
!ifejless"! erej#!et "s hatal1<!at> a1ely 1egv"di A!et a %=ld=n.
Mr 1ind!etten s1os !#ldet"st v"grehajtotta! itt> sBval volt
idej#! al!al1a!odni ho> "s !iis1erni a ves"lyeit 1eg a
b<!tatBit. X1 "n 1"g a legtistbb "s legsebehetAbb al!atN angyal
vagyo!. *aiv "s bia!odB> fiatal "s t=r"!eny. M"g "re1 a fjdal1at>
1ert a b=l2sess"g "s a tapastalat "vei ne1 Bvna! tAle. & volt a
o!a> a1i"rt Pbriel ne1 a!arta> hogy enge1 vlassana!> "s a1i
1iatt ppen engem vlastotta!.
+e a v"gsA d=nt"s ne1 rajta 1Nlott$ 1svala!in> a!i oly 1agasan
llott> hogy 1"g Pbriel se1 1ert vele vitat!oni. .ele !ellett
t=rAdnie a t"nybe> hogy isteni elgondols ll a !ivlastso1
htter"ben> s e 1"g a A nagyserC "rtel1i !"pess"geit is
1eghaladja.
.ele!ortyolta1 a teba> "s a bty1ra 1osolyogta1.
Ar2!ifeje"se !isi1<lt> felvett egy dobo gabonapelyhet> 1ajd
visglni !edte a 21!"j"t.
F Mit !"rs> pirtBst vagy et a M"es bNapehely nevC vala1itQ
F A pelyhet ne1 F 1ondta1 fintorogva a dobo lttn.
'vy l<stn elterpes!edett a astalnl> egy pirtBst vajaott.
A nAv"re1 1"g 1indig prBblta 1agban !ifejlesteni a "tel
"lveet"t. %igyelte1> ahogy 2sinos !is !o2!!ra vgja fel a pirtBst>
1ajd s"ttologatja a tny"rjn> atn pedig Njra =sserendei> 1int
vala1i !ira!Bs jt"!ot. Mell" #lte1> "s 1aga1ba svta1 a
11ortB fr"ia illatot> a1ely 1indig !=r#llengte.
F 0i2sit spadt vagy F jegyete 1eg so!sos higgadtsgval>
1i!=ben !isepert egy platinasA!e tin2set s#r!e snC se1"bAl.
'vy lett a 1i !is 2sald<n! =njel=lt tyN!anyBja.
F -e11is"g F felelte1 1ell"!esen> de !i2sit habota1> 1ielAtt
hotette1 F> 2sa! egy ross lo1. F )tta1> hogy egy !i2sit
1ind!etten 1eg1erevedne!> 1ajd aggodal1as pillantst vltana!.
F Jn a"rt et ne1 neven"1 semminek F 1ondta 'vy. FD<dod>
hogy 1i ne1 so!t<n! l1odni. F Pbriel a abla! 1ellAl vissaj=tt>
hogy !=elebbrAl 1egvisglja a ar2o1at. Mjja hegy"vel 1ege1elte
a lla1at. Jsrevette1> hogy 1egint rossallB pillantssal 1"reget>
a1i berny"!olta ar2na! soborserC s"ps"g"t.
F )"gy Bvatos> .ethany F ajnlotta i11r a gondos!odB idAsebb
fiv"r hanghordosval. F 3rBblj 1eg ne1 !=tAdni a anyagi
"l1"nye!he. )ehet> hogy igal1asna! tCni!> de ne feledd> 1i 2sa!
18 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
ltogatB! vagy<n! itt. & a eg"s 2sa! t1eneti> "s elAbb7<tBbb
vissa !ell 1enn#n!] F -nnivalB brato1 lttn egy !i2sit
abbahagyta a o!tst. A1i!or Njra bele!edett> hangja n"1ileg
1egenyh#lt. F *os> addig 1"g so! idA van htra> sBval !"sAbb is
1egbes"lhetj#! et.
%<r2sa volt 'vyval "s Pbriellel a f=ldre ltogatni. .rhov
1ent#n!> <gyan2sa! 1ag<!ra vont! a figyel1et. %ii!ai valBjban
Pbriel !=nnyed"n lehetett volna egy "letre !elt !lassi!<s sobor.
Deste t=!"letesen arnyos volt> "s 1inden egyes i1a olyan> 1intha a
legtistbb 1rvnybBl faragt! volna. Lllig "rA haja ho1o!snC>
"s gya!ran hordta lan> lBfaro!ba fogva. -e1=ld=!e hatroott>
orra pedig nylegyenes. Ma egy !opott> t"rd"n ly<!as !"! far1ert
viselt> "s ho gyCr=tt vsoninget. Mind!ettA hanyag s"ps"get
!=l2s=n=tt ne!i. Pbriel arkangyal volt "s a -ent Hete! tagja. .r
a !li!!j#! 2sa! 1sodlagos volt a isteni hierar2hiban> elA!elAne!
s1totta!> aonfel#l ne!i! volt a legt=bb !ap2solat<! a e1beri
l"nye!!el. LalBjban a"rt tere1tett"! A!et> hogy =sse!=tA!
legyene! a Or "s a halandB! !==tt. X1 a sve leg1"ly"n Pbriel
har2os volt F 1ennyei nev"ne! jelent"se$ ['sten hAse\ F> s A volt a>
a!i fel#gyelte -odo1a "s Po1ora porr ha1vastst.
'vy visont faj<n! egyi! legb=l2sebbje "s leg=regebbje> br egy
nappal se1 n"ett !i hNs"vesn"l idAsebbne!. W szerf, a angyalo!
aon rendj"he tartoi!> a!i! a leg!=elebb llna! a Orho. A
0irlysgban a serfo!na! hat srnya van> 1elye! a tere1t"s hat
napjt volta! hivatotta! si1bolilni. 'vy 2s<!lBjra egy arany!gyB
van tetovlva> 1ely a rangjt jelenti. At bes"li!> hogy 2satban a
serf elAre1egy "s t#et !=p a f=ldre> enne! ellen"re A volt a egyi!
legseldebb tere1t1"ny> a!ivel valaha tall!ota1. %ii!ai
valBjban 'vy a hattyNnya!val "s spadt> ovlis ar2val Ngy n"ett
!i> 1int egy renesns 1adonna. Pbrielhe hasonlBan ne!i is
thatB pillantsN> esAs#r!e se1e volt. Ma reggel egy feh"r>
!e2sesen leo1lB r<ht viselt "s aranysnC sandlt.
&el se1ben "n 2sa! egy egyserC tveetA angyal volta1 F a
rangl"tra legalja. +e ne1 "rde!eltY e at jelenti> hogy !"pes vagyo!
!ap2solatba l"pni a 0irlysgba bel"pA e1beri lel!e!!el. %ii!ai
valB1ban "terine! tCnte1> 1int a eg"s 2saldo1> !iv"ve> hogy a
"n se1e1 barna> 1int a folya1i !avi2so!> a gestenyebarna haja1
pedig laa h<ll1o!ban o1lott a hta1ra. At hitte1> ha beostana!
f=ldi solglatra> 1egvlasthato1 1ajd> hogyan n"e! !i> de e
ne1 gy 1C!=d=tt. &nge1 !i2sine! tere1tette! "s t=r"!enyne!. A
ar2o1 sv ala!N> a f#lei1 a!r a t#nd"re!"> a bAr=1 pedig hBfeh"r.
Lalahnysor 1egpillantotta1 1aga1at a t#!=rben> vala1if"le
vgya!ost ltta1 a vonsai1on> a1i a testv"rei1 ar2rBl hinyott.
M"g ha prBblta1> a!!or se1 t<dta1 oly tvolsgtartBna! ltsani>
1int Pabe "s 'vy. 0iegyensNlyoott lel!illapotrBl tanNs!odB
ar2!ifeje"s#! sose1 vltoott 1eg> f#ggetlen#l a !=r#l=tt#!
!ibonta!oB dr1!tBl. A "n ar2o1on llandBan egyfajta
ny<ghatatlan !vn2sisg ltsott> br1ennyire is prBblta1
vilgiasna! tCnni.
'vy a tny"rjval oda1ent a 1osogatBho> "s 1int 1indig> a
1ogsa 1ost is in!bb tn2ra e1l"!etetett> 1int jrsra. A fiv"re1
"s a nAv"re1 egyarnt oly ter1"setes !e2sess"ggel 1ogott> a1it "n
!"ptelen volta1 <tnoni. *e1egyser r1 pirtotta!> hogy -srtetve
jro!7!ele! a hban> "s hogy #gyetlen vagyo!.
Mi<tn 1egsabad<lt a f"lig elfogyastott pirtBstBl> 'vy
elnyNjtBott a abla!f#l!"ben l"vA #lAhelyen> "s 1aga el" tertette a
Njsgot.
F Mi! a hre!Q F !"rdete1.
Llas!"ppen feltartotta ne!e1 a 21lapot> hogy lssa1.
&lolvasta1 a fA21e!et F bombzsok, termszeti -sapsok s
gazasgi sszeomls, *yo1ban el1ent a !edve1 a olvasstBl.
F Csoda> hogy a e1bere! ne1 "ri! 1ag<!at bitonsgbanQ F
1ondta 'vy egy !is sBhajjal. F *e1 hisne! egy1sban.
F Ha e gy van> a!!or egyltaln 1it tehet#n! 1i "rt#!Q F
!"rdete1 t"tovn.
F *e vrj<n! tNl so!at ilyen ha1ar F 1ondta Pbriel. F At
1ondj!> a vltosho idAre van s#!s"g.
F Minda1ellett ne1 is !ell 1egprBbln<n! 1eg1enteni a eg"s
vilgot F tette ho 'vy. F *e!#n! 2sa! a sajt !is seglet#n!re !ell
!on2entrln<n!.
F Ogy "rted> erre a vrosraQ
20 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F Ht perse F bBlintott a nAv"re1. F &t a vrost a -=t"t &rA!
2"lpontja!"nt vett"! fel a listra. %<r2sn vlastj! 1eg a helye!et.
F Pondolo1> !i2siben !edi!> atn egyre feljebb t=rne! F 1ondta
Pbriel <ndorodva. F Ha !"pese! leigni egy vid"!i !isvrost>
a!!or egy nagyvrost is> atn pedig egy lla1ot> 1ajd egy eg"s
orsgot.
F At honnan fogj<! t<dni> 1ennyi !rt o!ota! 1risQ F
"rde!lAdte1.
F 'dAvel nyilvnvalBv vli! F felelte Pbriel. F +e isten Ngy
seg"ljen> 1i 1ajd v"get vet#n! a p<sttB 1<n!j<!na!. L"gre
fogj<! hajtani a !#ldet"s#n!et> s 1ielAtt tvo<n!> Njra a Or !e"be
adj<! et a helyet.
F 0=ben pedig prBblj<n! 1eg elvegy#lni F 1ondta 'vy taln
2sa! a"rt> hogy !i2sit oldja a hang<latot. Majdne1 hangosan
felnevette1> "s nagyon vissa !ellett fogno1 1aga1> hogy at ne
tallja1 1ondani ne!i> hogy n"en a t#!=rbe. )ehet> hogy oly v"n>
a!r 1aga a idA> enne! ellen"re 'vy n"ha nagyon naivan t<d
1egsBlalni. Annyit 1"g "n is t<dta1> hogy a a bionyos
elvegy.ls les a igai !ihvs.
Minden!i lthatta> 1ennyire 1so! vagy<n! F "s ne1 Ngy> ahogy
a 1Cv"seti is!olso! a festett haj<!!al 1eg a dilis harisnyi!!al. Mi
tnyleg 1so! vagy<n! F ne1 e vilgbBl valB!. Ogy gondolo1> e
perse ne1 so!atlan> ha at vess#!> !i! is vagy<n!] vagy in!bb
1i! vagy<n!. A!adt n"hny dolog> a1itAl feltCnAe! volt<n!. &lAs=r
is> a e1beri tere1t1"nye!ne! vanna! hibi!> ne!#n! pedig
nin2sene!. Ha 1eglts 1in!et egy t=1egben> a elsA dolog> a1ire
felfigyels> a bAr#n!. Annyira f"nyli!> hogy si1n elhised> hogy
t"nyleg f"nyr"se2s!"!et tartal1a. & 1"g nyilvnvalBbb vlt
s=t"ted"s <tn> a1i!or 1inden fedetlen bArfel#let#n! halvnyan
ragyog> 1intha vala1i belsA energiaforrs tplln. Dovbb
lbnyo1ain! sin2sene!> 1"g ha vala1i p<ha fel#leten is jr<n!> 1int
1ondj<! a ho1o! vagy a fC. Js sC! !is nAi atl"tban se1 fogs
ltni benn#n!et soha F 1indig a eg"s htat befedA felsAt hord<n!>
hogy elta!arj<! egy aprB2s!a s"ps"ghibn!at$ a
angyalsrny<n!at.
Ahogy !edt#n! beilles!edni a !isvros "let"be> a helyie! egyre
aon tCnAdte!> 1it !eres#n! 1i egy olyan isten hta 1=g=tti helyen>
1int Len<s Cove. *"ha Ngy gondolt!> t<rist! vagy<n!> a!i!
tovbb 1aradta!Y 1s!or 1eg 2elebe!!el !everte! =sse> "s
egyfolytban olyan t"v"1Csoro!rBl faggatta! benn#n!et> a1i!rAl
"let#n!ben ne1 hallott<n!. -en!i ne1 sejtette> hogy dolgo<n!Y
a"rt gyCjt=tte! =sse 1in!et> hogy a p<st<ls s"l"re sodrBdott
vilgna! seg"d!eet nyNjts<n!. Csa! !i !ell nyitnod egy Njsgod>
vagy el"g> ha be!ap2solod a t"v"t> hogy 1eg"rtsd> 1i"rt vagy<n! itt$
gyil!ossg> e1berrabls> terroristat1adso!> hborN> idAse! elleni
erAsa!] "s e a rNt lista egyre 2sa! bAv#l. /ly so! l"le! !er#lt
ves"lybe> hogy a -=t"ts"g Kgyn=!ei 1egragadt! a al!al1at> hogy
=ssegyCljene!.
Pbrielt> 'vyt "s enge1 a"rt irnytotta! ide> hogy ellensNlyo<!
a befolys<!at. A %"ny Kgyn=!ei !=#l 1so!at is el!#ldte! a
bolygB !#l=nb=A pontjaira> "s felsBltotta! benn#n!et> hogy 1"rj#!
fel a llapoto!at. D<dta1> hogy borastB a helyet a %=ld=n> de
bitos volta1 benne> hogy ne1 b<!hat<n! el. LalBjban arra
s1totta1> hogy !=nnyC dolg<n! les F 1aga a jelenl"t#n! les
1ajd a isteni 1egolds. *e1 telt bele so! idA> hogy rj=jje!>
1e!!ort t"vedte1.
-eren2s"n! volt> hogy Len<s Cove7ban !=t=tt#n! !i.
)"legetellltB vros!a volt> 1eglepA ellent1ondso!!al. &gy
seles partsa!ason ter#lt el> a h<n!bBl pedig ltsotta! a s=t"t>
h=1p=lygA B2enra n"A> derengA sirte!> "s hallott<! a f! !==tt
s#v=ltA selet. +e !iss" beljebb> a sraf=ld fel"
pstor!=lte1"nybe illA helysne! elevenedte! 1eg a legel"sA
tehene!!el "s 1eses"p s"l1al1o!!al pettyeett> h<ll1B
do1bo!on.
Len<s Cove legt=bb ha ser"ny> des!abortsN "pt1"ny volt>
1 a partho !=elebb esA r"sen> a f!!al seg"lyeett <t2!on
i1ponsabb otthono!at is lehetett ltni. A 1i h<n!> a .yron is
egy volt !=#l#!. Pbrielt ne1 nagyon igatta a slls<n! F a benne
"lA pap tNlsna! tallta> "s !"ts"get !irBan so!!al festelenebb#l
"rete volna 1agt vala1i !ev"sb" f"nyCAben> 'vy "s "n visont
i1dt<!. Ha a !=benjrB hatal1assgo! ne1 "ri! rtal1asna!>
22 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
hogy !i"lve#! a f=ldi tartB!ods<n!at> a!!or ne!#n! 1i"rt !"neQ
At <gyan gyantotta1> hogy a h ne1 solglja a
elvegy#l"s#n!et> de errAl in!bb hallgatta1. *e1 a!arta1
panas!odni> 1i!or 1r gy is terhesne! "rete1 a jelenl"te1et a
1issiBra n"ve.
Len<s Cove !=r#lbel#l hro1eer lel!es telep#l"s> br e a
d<pljra e1el!edi!> a1i!or a nyri s#net al!al1val egyre t=bb
e1ber lepi el a vrost. X1 "vsa!tBl f#ggetlen#l a helyie! nyitotta!
"s bartsgosa! volta!. Detsett a hely l"g!=re$ ne1 volta! =lt=ny=s
e1bere!> a!i! a teljest1"nyorientlt 1<n!j<! <tn loholna!Y itt
sen!i se1 sietett. Ogy ltsott> a la!B!at ne1 "rde!li> hogy "pp a
vros legelegnsabb "tter1"ben !=lti!7e el a eb"dj#!et> vagy egy
tengerparti b#f"ben. DNlsgosan ny<godta! volta!> hogy
odafigyeljene! ilyes1ire.
F -erinted is> .ethanyQ F Pbriel telt hangsne rntott vissa a
jelenbe. MegprBblta1 felvenni a bes"lget"s fonalt> de teljesen
elvestette1.
F .o2snat F 1entegetAte1 F> 1"rf=lde!re jrta1 innen. Mit is
!"rdet"lQ
F Csa! n"hny alapsablyt tCte1 !i. MtBl fogva 1inden
1egvltoi!.
Pbriel 1egint rossallBan rn2olta a ho1lo!t> n"1ileg
bossantotta a sBra!oottsgo1. Ogy volt> hogy 1i !etten anap
reggel !ed#n! a .ry2e Ha1ilton is!olban. Jn 1int di!> Pbriel
pedig 1int a Nj "ne!tanr. Ogy gondolt<!> a is!ola 1egfelelA hely
les ahho> hogy 1<n!ho lss<n!> "s el!edj#! fels1olni a
s=t"ts"g !#ld=tteit> 1ivel e a int"1"ny tele fiatal e1bere!!el>
a!i!ne! a "rt"!rendje 1"g !iala!<lBban van. 'vy tNl f=ld=ntNli
jelen"s volt ahho> hogy a !="pis!olba terelhess#!> gy abban
llapodt<n! 1eg> hogy 1ajd tan2so!!al segt 1in!et "s a
bitonsg<n! felett Ar!=di!> vagyis in!bb 2sa! a n bitonsgo1
felett> 1ivel Pbriel t<d 1agra vigyni.
F A a l"nyeg> hogy ne vests#! se1 elAl> hogy 1i"rt is
vagy<n! itt F 1ondta 'vy. F A !#ldet"s#n! 2"lja vilgos$ jB
2sele!edete!et !ell v"grehajtan<n!> jBt"!ony!odn<n! !ell "s jB
p"ldval el=l jrn<n!. &gyelAre ne a!arj<n! 2sod!at tenni>
legalbbis a1g ne1 ltj<! elAre> hogyan fogadn! ao!at.
Mgyana!!or 2"l<n! a 1egfigyel"s> "s hogy annyit 1egt<dj<n! a
e1bere!rAl> a1ennyit 2sa! lehet. A e1beri !<ltNra oly =ssetett "s
annyira !#l=nb=i! br1i 1stBl a vilgegyete1ben.
Pyantotta1> hogy ee! a alapsablyo! fAleg a "n "p#l"se1re
solglna!. Pbrielne! sose1 volt gondja vele> hogyan !eelje a
fel1er#lA probl"1!at.
F EB 1B!a les F 1ondta1 egy parnyit taln tNlsgosan is
lel!esen.
F & ne1 a 1B!rBl sBl F vgta r Pbriel. F Ht te t"nyleg ne1
figyels arra> a1i itt elhangi!Q
F )"nyeg"ben 1egprBblj<! elCni a gonos erA!et "s
vissalltani a e1bere! egy1sba vetett hit"t F sBlt !=be 'vy
b"!"ltetA hangne1ben. F *e aggBdj .ethany 1iatt> PabeY el fog
boldog<lni.
F ,=viden> a"rt vagy<n! itt> hogy 1egldj<! a !==ss"get F
folytatta a bty1. F +e ne1 sabad tNl feltCnAen tenn#n!. A egyi!
elsAdleges 2"l<n! a> hogy "srev"tlene! 1aradj<n!. .ethany>
!"rle!> prBblj 1eg ne1 1ondani se11i olyat> a1i] felkavarhatja
a di!o!at.
Most rajta1 volt a sor> hogy 1egs"rtAdje1.
F Mint p"ld<lQ F !"rdete1. F A"rt annyira ne1 vagyo!
rettentA.
F De is t<dod> 1ire gondol Pbriel F 1ondta 'vy. F Csa! at !"ri>
hogy gondol!o> 1ielAtt 1egsBlals. *e trsalogj bensAs"ges
hangne1ben a otthon<n!rBl> ne 1ondj olyano!at> hogy ['sten
serint\] 1eg hogy ['sten ne!e1 at 1ondta\] 1"g at fogj!
hinni> hogy szesz vala1it.
F Ht e s<per F 1ondta1 s"rtAd=tten. F +e re1"le1> legalbb
at 1egengedite!> hogy !iengedje1 a srnyai1at> "s rep!edje!
egyet a folyosB!on a eb"ds#netben.
Pbriel rossallB pillantst vetett r1. Lrta1> hogy
el1osolyodjon> de a te!intete !o1oly 1aradt. %elsBhajtotta1.
%#ggetlen#l attBl> hogy i1do1 At> r !ellett j=nn=1> hogy
Pbrielne! egyltaln nin2s h<1or"r"!e.
24 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F *e aggBdjato!> visel!edni fogo!. Megg"re1 F ny<gtatta1 1eg
A!et.
F A =n1"rs"!let f=l=tt"bb fontos F 1ondta 'vy.
Megint sBhajtotta1. D<dta1> hogy 2sa! ne!e1 !ell odafigyelne1
a =n1"rs"!letre. 'vyna! "s Pbrielne! annyi tapastalata volt 1r e
t"ren> hogy sinte =st=n=ss" fejlestett"! 1ag<!ban F bet"ve
is1ert"! a sablyo!at. +e e ne1 igasgos. Xllhatatosabb volt a
jelle1#! is> 1int a eny"1. A!r E"g!irlyna! "s E"g!irlynAne! is
hvhatnn! A!et. &t a prost atn se11i ne1 hota avarba> se11i
ne1 aggastotta> de a1i a legfontosabb> hogy ne1 is hota !i se11i
a sodrbBl. /lyano! volta!> 1int a jBl fel!"s#lt sn"se!> !i!ne!
erAl!=d"s n"l!#l tol<l aj!<!ra a 1ondB!j<!. Lele1 aonban 1s
volt a helyetY ne!e1 1r a !edete!tAl !"s gy=trele1 volt.
Lala1ilyen o!nl fogva letaglBott> hogy e1berne! !ell lenne1.
%el!"s#letlen#l "rt a intenitsa. /lyan volt> 1intha a #dv=#lt
#ress"gbAl hirtelen a "rel1e! h<ll1vasNtjra sllta1 volna fel.
*"ha a "r"se! !erestet"! egy1s Ntjt> 1ajd =ssefolyta!> 1int a
ho1o!> "s teljes Cravart hagyta! 1ag<! <tn. D<dta1> hogy a a
dolgo1> hogy elhatrolBdja1 1indentAl> a1i "rel1e!et vlt !i> 2sa!
1"g arra ne1 j=tte1 r> hogyan. Csodlta1> hogyan !"pese! a
e1bere! a felsn alatt eel a llandBan !avargB Cravarral egy#tt
"lni F e egyserCen !isipolyo. 3rBblta1 lepleni a neh"s"gei1et
Pbriel elAttY ne1 a!arta1> hogy v"g#l igaa legyen> vagy hogy
rossabb v"le1"nnyel legyen rBla1 a !#del1e1 1iatt. Ha a
testv"rei1 t is "lte! br1i hasonlBt valaha> 1esterien l2t!.
'vy felajnlotta> hogy 1egy "s !i!"sti a egyenr<h1at> Pabe7
ne! pedig !eres egy tista inget "s nadrgot. A tanri !ar tagja!"nt
Pbrielne! 1<sj volt inget "s nya!!endAt viselnie> br nagyon
ne1 volt !edv"re a gondolat. Xltalban laa far1ert "s !ivgott
nya!N p<lBvert hordott. Minden sC! dolog a 1eg7b"!lyBottsg
"r"s"t !eltette benn#n!. A r<h!tBl ltalban v"ve is 2sapdban
"ret#! 1ag<n!at> sBval "n 1eg t<dta1 "rteni Pbrielt> a!i
fesengve j=tt vissafel" a l"p2sAn a !i!e1"nytett> feh"r ingben> a1i
hotapadt s"les 1ell!asho> a nya!!endAn"l pedig fes#lt> 1g
1eg ne1 latotta a 2so1Bt.
*e1 a r<h!ods volt a egyetlen !#l=nbs"gY olyan 2sinostB
rt<so!at is 1eg !ellett so!n<n!> 1int a <hanyos> fog1oss "s
f"s#l!=d"s. A 0irlysgban sose1 !ellett ee!re gondoln<n!> ahol a
l"te"s ne1 ig"nyelt br1if"le !arbantartst. A anyagi l"t so!!al
t=bb t=rAd"st !vn.
F .itos vagy benne> hogy a tanro!ra vonat!ona! =lt=!=d"si
sablyo!Q F !"rdete Pbriel.
F -erinte1 igen F felelte 'vy F> de 1"g ha t"vede! is> 1eg"ri a
!o2!atot 1r a elsA napQ
F Aal 1i a baj> a1i a elAbb volt rajta1Q F s"1bes!edett>
1i!=ben feltCrte a ing<jjt> hogy !isabadtsa a !arjt. F A
legalbb !"nyel1es volt.
'vy 2settintett egyet a nyelv"vel> 1ajd ho1 ford<lt> hogy
ellenArie> jBl vette17e fel a is!olai egyenr<h1at.
&l !ell is1erne1> egyenr<hho !"pest el"gg" elegns volt. A
1egnyerA> halvny!"! r<hna! ra!ott eleje "s b<bigall"rja volt.
0=teleA ho t"rdig "rA pa1<to!nit "s barna> 2satos 2ipAt hordani>
vala1int a tenger"s!"! bl"ert> a1ine! a felsA seb"re a
aranysnC is!olai 21ert h1et"!. 'vy vsrolt ne!e1 vilgos!"! "s
feh"r salago!at> 1elye!et 1ost #gyesen a haja1ba font.
F Vgy ni F 1ondta el"gedett 1osollyal. F Mennyei nagy!=vetbAl
helyi is!olslny.
At !vnta1> br2sa! ne hasnlta volna a nagykvet sBt F tNl
!o1olyan hangott> "s rengeteg elvrst hordoott. Js ne1 olyasfajta
elvrso!at> 1int a1ilyene!et a e1bere! t1astana! a
gyere!ei!!el se1ben> 1int p"ld<l> hogy ta!arts! !i a sobj<!at>
vigyana! a !istestv"rei!re> vagy !"sts"! el a hi feladat<!at. A
1i elvrsain!na! 1<sj volt 1egfelelni> 1ert ha ne1] nos> ne1
t<do1> a!!or 1i les. Ogy "rete1> 1intha a t"rde1 br1elyi!
pillanatban 1egrogyna alatta1.
F Jn ne1 vagyo! annyira bitos ebben a eg"sben> Pabe F
1ondta1> br "rete1> 1ennyire ses"lyesne! hallatso1.
F Mi van> ha 1"g ne1 llo! r !"senQ
F &t ne1 1i d=ntj#! el F felelte Pbriel !i1erthetetlen
ny<galo11al. F *e!#n! 2sa! egy dolg<n! van$ hogy a Dere1tAvel
se1beni !=teless"g#n!ne! eleget tegy#n!.
26 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F Jn is at a!aro1> de e a kzpiskola, A egy dolog> hogy a
oldalvonal 1ellAl 1egfigyeled a "let#!et> de 1ost egyenesen a
sCrCj"be dobna! 1in!et.
F Jpp e a 2"l F 1ondta Pbriel. F *e1 vrhatj! el tAl#n!> hogy
a oldalvonalrBl tegy#n! !#l=nbs"get.
F +e 1i van> ha vala1i ross<l s#l elQ
F Jn ott lese!> hogy helyrehoa1.
F &g"s egyserCen arrBl van sB> hogy a %=ld tNl ves"lyes
helyne! tCni! angyalo! s1ra.
F &"rt vagyo! itt "n.
A ves"lye!> a1elye!re 2"lota1> ne1 egyserCen fii!ai
ter1"setCe! volta!. &e!ne! a elhrtsra !ellA!"pp fel volt<n!
!"stve. A1i enge1 aggastott> a a =sses e1beri dologban
1egbNvB 2sbts volt. 0"tel!edte1 1aga1ban> "s t<dta1> hogy
eel elvesthete1 se1 elAl a 1agasabb rendC 2"lt. L"g#l is
1egt=rt"nt 1r aelAtt is> "s s=rnyC !=vet!e1"nyei volta! F 1ind
hallott<n! 1r a b<!ott angyalo! rettenetes legendirBl> a!i!et a
e1ber !"nyetet"se vitt bCnbe> "s 1ind t<dj<!> 1i lett vel#!.
'vy "s Pbriel gya!orlott se11el visglta 1aga !=r#l a vilgot>
tistban volta! a b<!tatBival> 1 egy Njon2ra> 1int "n> roppant nagy
ves"ly lesel!edett.
3
Venus Cove
A .,UC& HAM')D/* '-0/)A A LX,/- -IJ)J* %&0K+D> egy
h<ll1os lejtA tetej"n. %#ggetlen#l attBl> hogy "ppen hol tartB!odtl
a is!olban> tgas panor1a tr<lt el"d$ vagy sAlAs!erte! "s
=ldellA do1bo! a so!atlan> legel"sA tehene!!el> vagy a
HajBron2s7part 2sip!"ett sirtjei> a1i a s1talan nasd <tn !apta
nev"t> 1elye! alatto1os viein s#llyedte! el a 1Nlt sadban. A
is!ola 1"s!AbAl "p#lt !ast"ly volt> a vros egyi! t=rt"nel1i "p#lete>
1elyet boltves abla!o!> tgas psit "s a harangtorony tette!
teljess". Lalaha rda!"nt 1C!=d=tt> 1ielAtt a hatvanas "ve!ben
is!olv tala!tott!.
A fAbejrat !"tsrnyN ajtajho s"les !Al"p2sA veetett> a1it
ind!!al bef<ttatott bolthajts rny"!olt. A fA"p#lethe egy aprB
!A!polnt 2satolta!Y Ngy hallott<!> n"ha 1"g tartotta! itt
istentisteletet> de 1r in!bb 2sa! a di!o!na! solglt
1ened"!!"nt. A !ertet 1agas !Afal =vete> a hegyes vas!ap<! pedig
a !avi2sos behajtBra trta! <tat a a<tB! elAtt.
A Bdon !#lsA ellen"re a .ry2e Ha1ilton aal b#s!"l!edhetett>
hogy l"p"st tart a idAvel> "s !#l=n=sen !edvelt"! ao! a haladB
selle1C s#lA!> a!i! se11if"le elnyo1sna! ne1 a!art! !itenni a
gyere!ei!et. A legt=bb tan<lBna! r"gBta fennllB !ap2solata volt a
is!olval s#lei vagy nagys#lei r"v"n> a!i! elAtt#! tan<lta! itt.
'vy> Pbriel "s "n oda!int llt<n!> "s figyelt#! a "r!eA di!o!at.
Jn "pp 2sa! arra t<dta1 !on2entrlni> hogy 1egprBblja1
le2sillaptani a gyo1ro1ban gya!orlatoB pillangB!at. A "r"s
!elle1etlen volt> 1"gis f<r2sn #dtA. M"g 1indig so!no1 !ell>
28 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
ahogy a "rel1e! hatna! a e1beri testre. *agyot sBhajtotta1.
Li22es> hogy angyal l"te1re jottnyit se1 volta1 jobban fel!"s#lve
arra a elsA napi 1ajr"sra> a1i 1indig vala1i Nj !edet"vel jr.
*e1 !ellett ahho e1berne! se1 lenne1> hogy t<dja1> a elsA
benyo1s 1eghatroB lehet> 1ert 1agban hordoa 1ind a
befogads> 1ind pedig a !i!==st"s lehetAs"g"t. .elehallgatta1 a
tin"dser lnyo! i1iba> s a legt=bbs=r a volt a sar!alatos pontja>
hogy befogadja A!et a [1enA\ !li!!> "s hogy =sse t<djana! sedni
egy fiNbartot a r=gbi2sapatbBl. Jn 1ind=sse abban re1"ny!edte1>
hogy egy bartot tallo!.
A tan<lB! hr1asval7n"gyes"vel j=tte!$ a lnyo! "pp Ngy volta!
=lt=ve> 1int "nY a fiN! s#r!e nadrgot> feh"r inget "s !"!7feh"r
2s!os nya!!endAt viselte!. M"g a is!olai egyenr<hban se1 volt
neh" 1eg!#l=nb=tetni a egyes trsadal1i 2soporto!at> a!i!et 1r
a 0irlysgban is 1egfigyelte1. A enesa!as vllig "rA hajN
fiN!bBl llt> a!i!ne! elhanyagolt f#rt=! lBgta! a se1#!be.
Hangserto!o!at 2ipelte!> !arj<!at pedig fe!ete fil22el fir!lt
a!!ordo!!al dstett"!. Lolt egy !is 2sapat gBt> a!i! d<rvn
s1in!elt"! a se1#!et> a fri<rj<!at pedig "gne! lltott!> gy
!#l=n#lve el a t=bbie!tAlY ne1 is "rtette1> 1i"rt engedi! 1eg ne!i!.
3edig nyilvnvalBan thgt! a is!olai hirendet. Ao!> a!i!
1Cv"si belltottsgNna! gondolt! 1ag<!at> svj2isap!val vagy
1s !alapo!!al "s snes sla!!al eg"stett"! !i a egyenr<hj<!at.
&gyes lnyo! fal!ba verAdte!> 1int a a platinasA!e 2soport> a!i!
egy1sba font !arral !elte! t a Nton. A e1inens tp<st !=nnyen
be lehetett aonostani$ A! 1indenf"le vltotats n"l!#l hordt! a
eredeti egyenr<ht> "s a hivatalos is!olai htis!ot 2ipelt"!.
Hajla1osa! volta! elhivatott b<galo11al> lesegett fejjel jrni> "s
1r alig vrt!> hogy el"rj"! a sent !=nyvtr<!at. &gy fiN2sapat>
a!i! ne1 tCrt"! a ing#!et a nadrgj<!ba> 1eglatott nya!!endAben
"s edA2ipAben a pl1! rny"!ban 2sorgott> ahol doboos #dtAt
"s 2so!is tejet vedelte!. W! atn ne1 igye!ete! befel" a
is!ola!ap<n> "s egy1sra <grlva felvltva p#f=lt"! a trsai!at.
&gyserre nevette! "s ny=gte!> 1i!=ben a f=ldre <hanta!.
%igyelte1> ahogy a egyi! fiN egy #res #dtAsdobot vg a bartja
fej"he. )epattant rBla> 1ajd =r=gve arr"bb g<r<lt a jrdn. A fiN
elAs=r 1egd=bbent> 1ajd harsny r=h=g"sben t=rt !i.
&gyre n=ve!vA 1egd=bben"ssel se1l"lt#! a ese1"nye!et> "s
1"g 1indig ne1 1od<lt<n! el a fA!ap< 1ellAl. &l!<llogott
1ellett#n! egy fiN> atn !vn2sian vissan"ett. Htrafordtott
baseballsap!t viselt> a nadrgja pedig annyira lan le volt tolva a
2spAj"n> hogy 1r!s alsBnadrgjna! a 21!"je teljesen !iltsott.
F .e !ell vallano1> ne1 nagyon vanna! nye1re ee! a <tBbbi
divatos trende! F 1ondta Pbriel fintorogva.
'vy felnevetett. F & a h<sonegyedi! sad F 1ondta. F 3rBblj
1eg !ev"sb" !riti!<s lenni.
F Mi"rt> a tanrna! ne1 a a dolgaQ
F Pyanto1> igen> de a!!or ne vrd> hogy tNl n"pserC lesel. F
Hatroottan n"ett a bejrat fel"> "s egy !iss" !ihNta 1agt> br
1r addig is t=!"letes volt a testtartsa. 0=nnyC volt 1agabitosna!
1aradniaY ne1 ne!i !ell se1ben"nie a !iv"gAostaggal. 'vy
1egsortotta Pbriel vllt> ne!e1 pedig a !ee1be nyo1ott egy
papr1appt> a1i a Brarende1et tartal1ata> egy t"r!"pet a
is!olrBl 1eg egy"b feljegy"se!et> 1elye!et 1"g !orbban gyCjt=tt
ne!e1 =sse. F 0"sen llsQ F !"rdete.
F A1ennyire 2sa! lehet F vlasolta1> "s prBblta1 1ega2"loni
a idegei1et. Ogy "rete1 1aga1> 1intha 2satba !"s#ln"!. F
Pyer#n!> 2sinlj<!T
'vy a !ap<nl llt "s integetett> 1int egy b#s!e> de aggBdB s#lA>
a!i elsA nap !s"ri a is!olba a gyere!eit.
F *e1 sNrj<! el> .ethany F g"rte Pbriel. F *e felejtsd el>
honnan j=tt#n!.
-1tott<n! r> hogy a "r!e"s#n! feltCnA les> de arra ne1>
hogy a e1bere! 1ajd 1egllna!> hogy nyltan 1egb1<ljana!>
vagy f"lrellna!> 1intha vala1i !irlyi fels"g tenn" tistelet"t nl<!.
'gye!ete1 el!er#lni a se1!onta!t<st> "s !=vette1 Pbrielt a
ad1inistr2iBs irodba. /dabent s=t"t=ld sAnyeg volt "s egy
2soport !rpitoott s"! sorba lltva. A #veg vlasfalon t ltt<!
a irodt> s benne egy llB ventiltort "s 1ajdne1 a plafonig "rA
pol2o!at. &gy !=p2=s> !ere!ded nA rBsasn !ardignban
fontos!odva 2s=rtetett oda hon!. A egyi! !=eli rBastalon
30 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
1eg2s=rrent egy telefon> A pedig 2spAs pillantssal n"ett r a
irodai al!al1aottra> a1ivel f"lre"rthetetlen#l a t<dtra adta> hogy a
a dolga> hogy felvegye. A ar2!ifeje"se n"1ileg 1egenyh#lt>
a1i!or el"gg" a !=el#n!be "rt ahho> hogy lssa a ar2<n!at.
F EB napotT F #dv==lt ragyogB 1osollyal> 1i!=ben v"gig1"rt
benn#n!et. F Mrs. Eordan vagyo!> a irodaveetA. De pedig
bionyra .ethany vagy> "s 1aga F hangja n"hny fo!ot 1"ly#lt>
ahogy gy=ny=rCs"ggel vette se1#gyre Pbriel t=!"letesen arnyos
ar2t F bitosan Mr. Ch<r2h> a Nj "ne!tanr<n!.
&gy !is #vegfal 1=g#l j=tt elA> "s =ssehajtotta a dossi"t> hogy
lel!esen !eet ron vel#n!. F 'sten hota =n=!et a .ry2e
Ha1iltonbanT )efoglalta1 .ethanyna! egy se!r"nyt a 1sodi!onY
a!r 1ost is fel1ehet#n! oda> atn el!s"re1 =nt> Mr. Ch<r2h> a
tanriba. &ligatst !edden "s 2s#t=rt=!=n tart<n!> sigorNan 6.907
!or. ,e1"le1> 1egseretne! nl<n!. Majd 1egltj!> nagyon eleven
hely e> sosin2s egy lan!adt pillanatT
Pbriellel egy1sra pillantott<n!> fogal1<n! se1 volt> 1ire
s1ts<n! elsA nap<n!on a is!olban. Mrs. Eordan !iterelt
benn#n!et> el a !osrlabdaply! 1ellett> ahol egy 2sapat iadt fiN
"ppen !osrra doblt.
F Ma d"l<tn nagy 1e22s les F !==lte bial1asan Mrs. Eordan>
htra!a2sintva a vlla f=l=tt. %elsandtott a sCrCs=dA felhA!re> "s
=ssern2olta a ho1lo!t. F *agyon bo1 benne> hogy ne1 fog
esni. A fiain! nagyon 2salBdotta! lenn"ne!> ha el !ellene
halastan<n!.
Ahogy tovbb 2sa2sogott> ltta1> hogy Pbriel feln" a "gre.
Svatosan felfordtotta a tenyer"t a "gbolt fel"> "s beh<nyta a se1"t.
A v"sett e#stgyCrCje 1egvillant a napf"nyben. Mintha n"1a
paran2sna! engedel1es!edne> t#st"nt f"nynyalbo! hastotta! t a
felhA!=n> arany f"nnyel rastva el a <dvart.
F HC> n"ene! odaT F !iltotta Mrs. Eordan. F 'dAjrsvltosY
1ag<! !etten seren2s"t hota! ne!#n!.
A fAsrnyban a folyosB!on s=t"tv=r=s sAnyege! fes#lte!> "s
#vegbet"tes t=lgyfa ajtB! veette! a BdivatN ostlyter1e!be. A
1ennyeet 1agas volt> "s n"hol 1"g 1eg1aradta! a eredeti> dses
vilgtBteste!. Hatroott !ontrastot al!otta! a =ssefir!lt
se!r"nye!!el> 1elye! a folyosBn sora!ota!> a deodoro! enyh"n
"1elytA saga pedig el!everedett a tisttBsere! "s a sros
ha1b<rgere! illatval> a1i a b#f"bAl radt. Mrs. Eordan viharosan
!=rbeveetett 1in!et> be1<tatva a fAbb helye!et Ga belsA <dvart> a
1<lti1"dia7r"sleget> a t<do1nyos t=1b=t> a dster1et> a
tornater1et "s a f<tBplyt> a sportply!at "s a elAadBi !=pontotH.
.itosan s#rgette a idA> 1ert 1i<tn a se!r"nye1he veetett>
be!otyogott vala1i bionytalan <tastst a is!olaorvos irodjba>
ne!e1 odasBlt> hogy ne haboa!> ha br1i !"rd"se1 lenne> 1ajd
1egragadta Pbriel !=ny=!"t> "s 1agval vonsolta. W 1"g
ny<gtalan<l vissan"ett.
F Menni fogQ F ttogta.
Llas!"nt halovnyan r1osolyogta1 at re1"lve> hogy
legalbb 1agabitosabbna! tCn=!> 1int a1ilyenne! "rete1 1aga1.
*e1 igan a!arta1> hogy Pbriel 1iatta1 aggBdjon> 1i!or ne!i is
1egvolt a 1aga dolga. A!!or 1egsBlalt egy telt hangN 2sengA>
a1ely !erest#l7!as<l visshangott a eg"s "p#letben a elsA Bra
!edet"t jelev"n. Hirtelen 1agnyosan llta1 egy folyosBn> a1i tele
volt idegene!!el. 0==1b=sen ne!e1 j=tte!> ahogy a !#l=nb=A
tanter1e! fel" vett"! a irnyt. &gy pillanatra lthatatlanna! "rete1
1aga1> 1intha se11i !eresnivalB1 ne1 lenne ott. A Brarende1et
tan<l1nyota1> "s rj=tte1> hogy a s1o!bBl "s betC!bAl llB
agyval"! a!r idegen nyelven is rBdhatott volna> 1ert !=r#lbel#l
annyi "rtel1et brta1 !ih1oni belAle. L.0JM-11 F na> ebbAl 1i a
fen"t !"ne !iolvasno1Q M"g a is 1egford<lt a feje1ben> hogy
eloldalgo! a t=1egen t> "s vissa1egye! a .yron -treetre.
F .o2sss 1egT F sBlta1 oda egy !<sa v=r=s f#rt=s lnyna!> a!i
"pp el1ent 1ellette1. Megllt> "s "rde!lAdve 1"regetni !edett. F
Oj vagyo! F 1agyarta1 gy1oltalan<l> 1i!=ben fel" nyNjtotta1
a Brarendet. F Meg t<dnd 1ondani> 1it jelent eQ
F At jelenti> hogy !"1iaBrd les Mr. Lelttel a -117es tere1ben
F felelte. F &gyenesen a folyosB v"g"ben. /daveetle!> ha a!arodY
egy ostlyban les#n!.
F 0=si F 1ondta1 nyilvnvalB 1eg!=nnyebb#l"ssel.
F 0"1ia <tn van egy ly<!asBrdQ Ha van> !=rbeveetle!.
32 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F &gy 1i1Q F !"rdete1 fo!oBdB avarral.
F &gy ly<!asBrd> a1i!or ne1 !ell be1enned se11ilyen Brra. F
A lny vid1an r1 n"ett. F Mi"rt> ti hogy hvtto! a !orbbi
is!oldbanQ F Atn a ar2a lehervadt> a1i!or es"be j<tott egy
f=l=tt"bb avarB lehetAs"g is. F Lagy ne!te! olyan egyltaln ne1 is
voltQ
F *e1 F felelte1 ideges nevet"ssel. F *e1 volt.
F A svs. &gy"b!"nt Molly vagyo!.
A !iss" g=1b=lyded> ragyogB bArC> gy=ny=rC lny 2sillogB
se11el n"ett r1. 3irosposgssga egy fest1"nyen ltott lenyra
e1l"!etetett> egy pstorlnyra idilli !=rnyeetben.
F .ethany F felelte1 1osolyogva. F Rrvende! a seren2s"ne!.
Molly t#rel1esen vra!oott> 1g ttNrta1 a se!r"nye1et a
a!t<lis tan!=nyv"rt> egy spirlf#et"rt 1eg egy 1ar"!nyi toll"rt.
&gyi! r"se1 aonnal oda a!arta hvni Pbrielt> hogy vigyen haa.
Mr sinte "rete1> ahogy erAs !arja t=lel> 1egBv 1indentAl> "s
vissaveet a .yronba. Pbriel a !=r#l1"nye!tAl f#ggetlen#l el t<dta
"rni> hogy bitonsgban "ree1 1aga1.
Jn visont 1"g at se1 t<dta1> hogyan t<dn1 At elA!erteni
ebben a Brisi is!olbanY a s1talan ajtB br1elyi!e 1=g=tt
lehetett a so! hasonlB folyosB egyi!"n. %ogal1a1 se1 volt> 1erre
van a enei srny. Csendben 1egdorglta1 1aga1 a Pbrielen
valB 2s#ng"se1 1iatt. *api sinten !ell itt elboldog<lno1 a v"del1e
n"l!#l> "s elt=!"lte1 1aga1ban> hogy 1eg1<tato1 ne!i> !"pes
vagyo! r. Molly !inyitotta a tantere1 ajtajt> "s bes"tlt<n!.
Der1"setesen el!"st#n!.
Mr. Lelt ala2sony> !opas fi2!B volt> a!ine! 2sa! Ngy ragyogott a
ho1lo!a. &gy geo1etriai for1!!al 1intott p<lBver volt rajta> a1i
1egfa!<lt a so! 1ossban. Mi!or Mollyval bel"pt#n!> "pp a tblra
fir!antott !"pletet 1agyarta a tan<lB!na!> a!i!ne! lertt a ar2rBl>
hogy brhol svesebben lenn"ne!> 1int ebben a tantere1ben.
F Rr#l=!> hogy v"g#l vel#n! tart> Miss Harrison F 1ondta
Mollyna!> a!i sebesen a tere1 v"g"be osont. Mivel valBsnCleg 1r
v"gign"te a n"vjegy"!et> bitosan t<dta> !i vagyo!.
F 0"sett r=gt=n a elsA napjn> Miss Ch<r2h F 1ondta> 1ajd
2settintett egyet a nyelv"vel> "s felvonta a se1=ld=!"t
dorgls!"ppen. F *e1 "ppen seren2s"s !edet. *a> siessen> #lj=n
le.
Hirtelen es"be j<tott> hogy elfelejtett be1<tatni. .efejete a
rst> hogy el"g ideje legyen egy hanyag be1<tatsra. F Hello>
1inden!i> A itt .ethany Ch<r2h. Oj di! itt a .ry2e Ha1iltonban>
sBval at !"re1> tegyete! 1eg 1indent> hogy Ngy "ree> svesen
ltj<!.
A tere1ben a =sses te!intet r1 segeAd=tt> 1i!=ben
elfoglalta1 a <tolsB #res helyet. Jpp Molly !=el"ben volt> egy
sorral htr"bb> gy 1i!or Mr. Lelt befejete a 1ondB!jt> "s arra
!"rt 1in!et> hogy oldj<! 1eg a !=vet!eA feladatsort> !=elebbrAl is
1eg t<dta1 n"ni 1aga1na! padso1s"do1at. Csa! 1ost vette1
"sre> hogy is!olai egyenr<hjna! a felsA go1bja ne1 volt
bego1bolva> a f#l"ben pedig hatal1as e#st!ari!! lBgta!. A
seb"bAl elAvett egy !=r=1reselAt> "s a astal alatt el!edte
reselni a !=r1"t> otro1bn se11ibe v"ve a tanr <tastsait.
F *e t=rAdj Lelttel F sNgta> 1i!or 1egltta 1eglepett
brato1at. F D=! 1erev a hapsi> 1eg!eseredett "s !i!"s#lt> 1iBta
a feles"ge beadta a vlB!eresetet. A egyetlen dolog> a1i 1anapsg
"lteti> a !abriBja> a1iben egy"b!"nt Ngy n" !i> 1int egy lNer. F
-"lesen elvigyorodott> !ivillanta! hBfeh"r fogai. ,engeteg
se1pillafest"!et hasnlt> de a bAre ter1"setesen ragyogott. F A
.ethany s"p n"v F folytatta. F .r egy !i2sit BdivatN. +e figy<>
enge1 is jBl 1egt!ota! a Mollyval. /lyan> 1int egy 1esehAs neve
egy !"pes!=nyvbAl.
%"lsegen r1osolyogta1Y fogal1a1 se1 volt> hogyan !ellene
vlasolno1 vala!ine!> a!i ennyire bial1as!odB "s Asinte.
F -erinte1 jBl rajt<n! 1aradna! ee! a neve!> a1i!et a s#lein!
vlastana! ne!#n! F 1ondta1> br "rete1> hogy el"g b"na
prBbl!os egy bes"lget"she. ,j=tte1> hogy egyltalban ne1 is
!ellene bes"lgetne1> 1i!or leesett> hogy Brn vagy<n!> "s seg"ny
Mr. Leltne! s#!s"ge volt 1inden segts"gre. Mgyana!!or 2salBna!
is "rete1 1aga1> 1ert ne!#n!> angyalo!na! nin2sene! s#l"in!.
34 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
&gy pillanatig at hitte1> Molly si1n tlt a ha<gsgo1on. +e
ne1 tette.
F -Bval honnan j=tt"lQ F t<da!olta Molly> 1i!=ben 1egfNjta a
!=r1"t> 1ajd felrta a fl<ores!lB> rBsasn !=r=1la!!ot.
F A tengerentNlrBl F 1ondta1> "s aon gondol!odta1> vajon
hogyan reaglna> ha elr<ln1 ne!i> hogy a Mennyei 0irlysgbBl
"r!ete1. F A s#lein! ott 1aradta!.
F 0o1olyanQ F !"rdete Molly lenyCg=ve. F Merrefel"Q
D"tovta1. F 0#l=nb=A helye!en. -o!at !=lt=ne!.
Ogy tCnt> Molly 1egel"gsi! ennyivel> 1intha el"g h"t!=napi
lenne.
F Mivel foglal!ona!Q F !"rdete.
&setlen#l !otorsta1 a feje1ben a vlas"rt. D<dta1> hogy 1r
bes"lgett#n! errAl> de 1indent elfelejtette1. Eelle1A lenne r1> ha
r=gt=n a elsA napo1on vala1i v"getes hibt !=vetn"! el. Atn
ese1be j<tott.
F +iplo1at! F 1ondta1. F A btyn!!al "r!et#n!. W "pp 1ost
!edett itt tanr!"nt. A s#lein! is j=nne! 1ajd> a1int t<dna!. F
MegprBblta1 elrastani annyi infor12iBval> a1ennyivel 2sa!
t<dta1> hogy !iel"gtse1 a !vn2sisgt> "s 1eggtolja1 a tovbbi
!"rdeAs!=d"s"t. Der1"set#!n"l fogva a angyalo! el"g ross
ha<doB!. Csa! re1"lni 1erte1> hogy Molly ne1 lt t a
stori1on. A sB soros "rtel1"ben v"ve t<lajdon!"ppen egyi! se1
volt ha<gsg.
F MenA. F Csa! ennyit 1ondott. F M"g ne1 volta1 a
tengerentNlon> de a vrosban 1r jrta1 n"hnysor. Eobb> ha
fel!"s#ls r> hogy itt> Len<s Cove7ban nagyon 1s les a "leted.
Xltalban el"g ny<gis errefel"> !iv"ve at a egy7!"t htborongatB
dolgot> a1i! a <tBbbi idAben t=rt"nne!.
F Hogy "rtedQ F !"rdete1.
F Ht "n itt "lte1 eg"s "lete1benY a nagys#lei1 is itt la!ta!>
volt itt egy #let#! is. Js 1indeddig se11i ross dolog ne1 t=rt"nt
errefel"Y elAford<lt> hogy tC #t=tt !i a gyrban> vagy vala1i
hajBseren2s"tlens"g volt> de 1ostanban] F Molly s<ttogva
folytatta. F ,ablso! 1eg ronda balesete! 1indenfel"Y tavaly !it=rt
egy infl<enajrvny> a1iben hat gyere! halt 1eg.
F & s=rnyC F 1ondta1 elgyeng#lve> "s hirtelen Cr t1adt a
gyo1ro1ban. Mr !edett !=rvonalaBdni elAtte1 aon p<stts
1"rt"!e> 1ely a -=t"ts"g Kgyn=!eine! a hatsa$ el"g ross<l llta! a
dolgo!. F &nnyi voltQ
F Ht volt 1"g vala1i 1s is F felelte Molly. F +e el"g Bvatosna!
!ell lenned> 1ielAtt elAhoa!ods eel a is!olban] egy 2so1B
sr2ot el"gg" fel!avart a dolog.
F *e aggBdj> 1ajd la!atot tese! a s1ra F bitostotta1.
F 0b" hat hBnapja a egyi! felsAs fiN> Henry Daylor fel1sott
a is!ola tetej"re> hogy lesedjen egy !osrlabdt> a1i ott landolt.
*e1 jtsotta a es"t vagy ilyes1i> t"nyleg 2sa! 1egprBblta
lesedni. -en!i se1 ltta> hogy t=rt"nt> de 1eg2sNsott "s le<hant.
3ont a <dvar !=ep"re esett] a bartai se1e lttra. *e1 si!er#lt
felta!artani<! a v"rfoltot teljesen> e"rt sen!i se1 jtsi! 1r ott.
MielAtt vlasolhatta1 volna> Mr. Lelt 1eg!=s=r#lte a tor!t> "s
a te!intete vill1o!at sBrt fel"n!.
F Miss Harrison> felt"telee1> "pp a !ovalens !=t"s rejtel1eibe
igye!si! beavatni a Nj tan<lBn!at.
F H1> ne1 eg"sen> Mr. Lelt F felelte Molly. F *e1 seretn"1
hallra <ntatni 1r a elsA napon.
)tta1> hogy egy "r l#!tetni !ed Mr. Lelt ho1lo!n> "s rj=tte1>
hogy taln illene !=beavat!ono1. *y<gtatB energit s<grota1 a
f"rfi fel"> "s el"gedetten figyelte1> ahogy !ed lehiggadni. A vllai
elernyedte!> ar2a vestett a !"! rnyalatbBl> "s is1"t nor1lis snt
=lt=tt. Mollyra n"ett> "s t#rel1es> 1r71r atyai !<n2ogst hallatott.
F 0i1erthetetlen a h<1or"r"!e> Miss Harrison.
Molly avartna! tCnt> 1indenesetre volt annyira b=l2s> hogy
1egtartBtassa 1agt a tovbbi 1egjegy"se!tAl.
F A a el1"lete1> hogy !ap<rsi pni!ja van F sNgta in!bb
ne!e1. Mr. Lelt ne1 foglal!oott 1r vel#n!> in!bb elfoglalta
1agt a diavettA elA!"st"s"vel. Maga1ban felh=rd#lte1> "s
prBblta1 elfojtani a pni!roha1o1at. Mi> angyalo!> napf"nyn"l
ragyog<n!. -=t"tben 1"g rossabb> de 1"g l2hatB> 1 !i t<dja>
1i t=rt"ni! egy rsvettA halog"n f"ny"n"lQ Ogy d=nt=tte1> ne1 "ri
36 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
1eg a !o2!atot. &nged"lyt !"rte1> hogy !i1ehesse! a 1osdBba>
"s !iosonta1. Csa! Agyelegte1 oda!int> "s arra vrta1> hogy Mr.
Lelt befejee a elAadst "s vissa!ap2solja a l1pt. A vettA
hangosan !attogott> "s a tantere1 ajtajna! #vegabla!n t ltta1>
hogy a ato1!=t"s el1"let"ne! egyserCstett lerst se1l"lteti.
Rr#lte1> hogy ne1 !ell ilyen nyilvnvalB dolgo!at v"gighallgatno1.
F &lt"vedt"lQ
A hang a hta1 1=g#l j=tt "s 1egijestett. Megp=rd#lte1 "s
ltta1> hogy a tantere11el se1ben egy fiN 2sorog a
se!r"nye!n"l. .r a bego1bolt ing"ben> a 2sinosan 1eg!=t=tt
nya!!endAben "s a is!olai a!Bban hivatalosabbna! tCnt> ne1
lehetett =sset"vesteni at a ar2ot> a "l"n! se1"be lBgB> diBsnC
hajval. *e1 gondolta1> hogy Njra =ssef<to! vele> de 1ost a fiN a
1BlBrBl itt llt vele1 se1ben> <gyanaal a ferde 1osollyal.
F Megvagyo!> !=s=n=1 F felelte1 "s gyorsan elford<lta1. Ha
fel is is1ert> ne1 adta tanNjel"t. At re1"lte1> hogyha ilyen
faragatlan<l htat fordto! ne!i> r=vidre rhato1 a trsalgst.
*agyon vratlan<l "rt> "s volt benne vala1i ny<gtalantB> a1itAl ne1
t<dta1> hov n"e! vagy 1it !edje! a helyettel. +e ne1 Ngy tCnt>
1intha sietne.
F D<dod> a leghagyo1nyosabb 1Bdja anna!> hogy tan<lj> ha bent
vagy a tantere1ben F folytatta.
0"nytelen volta1 vissaford<lni "s t<do1s<l venni a jelenl"t"t.
Ogy prBblta1 a idegen!ed"se1et a t<dtra adni a bes"lget"s
!=ben> hogy hCv=sen pillantotta1 r> de a1i!or tall!oott a
te!intet#n!> vala1i teljesen 1s t=rt"nt. Hirtelen =ssesor<lt a
gyo1ro1> a1itAl Ngy "rete1> 1intha !ih<llana a vilg a talpa1
alBl> "s 1eg !ellene !apas!odno1> nehogy vele <hanja! "n is.
LalBsnCleg Ngy n"te1 !i> 1int a!i 1enten elj<l> 1ert
=n!"ntelen#l fel"1 nyNlt> hogy el!apjon. Jsrevette1 a fino1> fonott
bArpntot> 1elyet a 2s<!lBjn hordott> a egyetlen dolgot> a1i
!ilBgott a egy"b!"nt hagyo1nyos 1egjelen"s"bAl.
A e1l"!ei1 ne1 volta! 1"lyrehatBa! vele !ap2solatban.
%eltCnAen jBl n"ett !i> a!r egy sn"s> 1 =ntelts"gne! nyo1a
se1 volt rajta. -ja f"l1osolyba g=rb#lt> ttetsA te!intete pedig
1"ly volt> a1it elsAre "sre se1 vette1. Magas volt "s !ar2sN> de a
egyenr<hja alatt egy NsB vllait ltta1 g=1b=ly=dni. Ogy n"ett
r1> 1int a!i segteni prBbl> 2sa! ne1 t<dja> hogyan !edjen ho>
"n pedig vissab1<lta1 r> "s rj=tte1> hogy higgadtsga legalbb
oly i1ponlB> 1int a se1revalB vonsai "s a si1a bAre. Arra
vgyta1> br2sa! elA t<dn"! r<!!olni vala1i selle1es vlassal>
a1i fel"r a pi1assgho> de se11i ne1 j<tott a ese1be.
F Csa! egy !i2sit 1egs"d#lte1> e 1inden F 1otyogta1.
0=elebb l"pett 1"g 1indig aggodal1as !ifeje"ssel.
F *e1 a!ars le#lniQ
F *e1> 1ost 1r jobban vagyo! F rta1 1eg a feje1
hatroottan.
Mi!or 1egbionyosodott rBla> hogy ne1 fogo! elj<lni> fel"1
nyNjtotta a !e"t> "s !pratosn r1 1osolygott.
F *e1 volt lehetAs"ge1 be1<tat!oni a leg<tBbbi al!alo11al>
1i!or tall!ot<n!. ^avier vagyo!.
-Bval ne1 felejtette el.
A !ee s"les volt "s 1eleg. *e1 erestette el a eny"1et
aonnal. &se1be j<tott> hogy Pbriel at 1ondta> !er#lj#! a rii!Bs
e1beri !ap2solato!at. A feje1ben 1eg!ond<lta! a v"sharango!>
e"rt rossallBan =ssevonta1 a se1=ld=!=1et> "s elhNta1 a
!ee1et. LalBsnCleg ne1 e a legb=l2sebb 1od<lat> hogy
=ssebart!oa1 eel a hihetetlen#l jBvgsN fiNval> a!ine! oly
ragyogB a 1osolya> a!r egy sZattos villany!=rte. A
1ell!aso1ban l#!tetA igalo1 elr<lta> hogy 1ris p2ban vagyo!.
Megtan<lta1 olvasni a teste1 ltal adott jele!bAl> "s t<dta1> hogy e
a sr2 idegess" tes enge1. +e volt 1ellette egy 1si! "r"s is> a1it
!"ptelen volta1 beaonostani. Htr"bb l"pte1 a tantere1 ajtaja fel">
"s "srevette1> hogy "pp fel!ap2solt! a villanyt odabent. D<dta1>
hogy faragatlan vagyo!> de egyserCen tNl ny<gtalan volta1 ahho>
hogy t=rAdje! vele. ^avier ne1 ltsott s"rtAd=ttne!> 2sa! !iss"
avarba hota a visel!ed"se1.
F .ethany vagyo! F si!er#lt v"gre !iny=gn=1> 1r f"lNton a ajtB
fel".
F M"g ltj<! egy1st> .ethany F 1ondta.
38 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
A ar2o1 2"!lav=r=s lett> 1i!=ben vissa1ente1 a
!"1iatere1be> Mr. Lelt pedig vdlB pillantssal 1"rt v"gig> a1i"rt
oly hossan idAte1 a 1osdBban.
&.J+'+W,& ,XERDD&M> H/PU A .,UC& HAM')D/* a diavettA! "s
egy"b 2sapd! a!na1eeje> a1i!et arra fejlestette! !i> hogy
leleple"! a olyan be"ptett angyalo!at> 1int jB1aga1. DornaBrn
enyhe r"1#let lett Nrr rajta1> 1i!or rd=bbente1> hogy a t=bbi lny
elAtt !ell t=lt=n=1. W! 1inden fenntarts n"l!#l h1ot! le
1ag<!rBl a r<hi!at> 1ajd a se!r"nybe vagy a f=ldre hnyt!
ao!at. Mollyna! =sseg<ban2olBdott a 1elltartBpntja> "s tAle1 !"rt
segts"get> a1ine! idegesen tette1 eleget abban re1"ny!edve> hogy
taln ne1 vesi "sre a ter1"setellenesen p<ha "rint"se1et.
F HC> te atn hidratls> 1int a llat F 1ondta.
F Minden este F felelte1 !=nnyed"n.
F Js 1it gondols a .ry2e Ha1iltonrBl eddigQ &l"g d=g=sne!
tallod a pasi!atQ
F At a"rt ne1 1ondan1> hogy gsek F felelte1
tan2stalan<l. F A legt=bbj#! el"gg" eg"ss"gesne! tCni!.
Molly r1 1eredt. Ogy n"ett !i> 1int a!i abban a pillanatban
elneveti 1agt> de a ar2!ifeje"se1 1eggyAte> hogy ne1
vi22elAdni prBblta1. F A d=g=s at jelenti> hogy jBl n" !i F
vilgostott fel. F Most !o1olyan at 1ondod> hogy 1"g sose1
hallottad etQ Hol jrtl is!olba leg<tBbb> a MarsonQ
&lpir<lta1> a1int leesett a sB igai jelent"se. F M"g ne1 igan
tall!ota1 itt fiN!!al F vlasolta1 vllat vonva. F .elef<totta1
<gyan egy ^avier nevC vala!ibe. F %<r2sa volt !iejteni a nev"t
hangosan. Lolt benne egy enyhe dalla1ossg> a1itAl !#l=nlegesne!
hangott. Rr#lte1 ne!i> hogy a "l"n! te!intetC> !B2os fiNt ne1
3eterne! vagy ,obna! hvj!. ,e1"lte1> hogy el"g 1ell"!esne!
hatott> ahogy fele1legette1> de a neve olyat robbant a
bes"lget"sben> a!r egy tCijt"!.
F Melyi! ^avierbeQ F faggatott Molly> a!i i11r 2s<pa f#l volt. F
-A!eQ ^avier )aro sA!e> "s jtsi! a la2rosse72sapatban. W atn
t"nyleg d=g=s. *e1 tenn"! se1rehnyst> ha tetsene ne!ed> de
serinte1 1r van bartnAje. Lagy lehet> hogy 1r sa!totta!Q *e1
vagyo! benne bitos> de 1egprBblo1 !iderteni.
F &nne! vilgosbarna haja van F sa!totta1 f"lbe F "s !"! se1e.
F ST F Mollyna! 1egvltoott a ar2!ifeje"se. F A ^avier
(oods les. W a is!ola!apitny.
F Ht !edvesne! tCnt.
F A helyedben ne1 nagyon hajtan"! r F ajnlotta. A
ar2!ifeje"se 2s<pa aggBdst t#!r==tt> de a volt a "r"se1> hogy
elvrja> hogy 1egfogadja1 a tan2st> br1i is t=rt"nj"!. )ehet>
hogy a tinilnyo! vilgban e volt a egyi! sably$ [A barto!na!
1indig iga<! van.\
F *e1 igan a!aro! rhajtani sen!ire> Molly F 1ondta1> de
!"ptelen volta1 1egllni> hogy 1eg ne !"rdee1$ F Mi"rt> 1i baj
van veleQ F &l"g valBsnCtlenne! tCnt> hogy a fiN> a!ivel
tall!ota1> a t=!"letesen !v#l br1i 1s is lehetne.
F S> !edvesne! !edves F felelte Molly F> 2sa! "ppen> hogy is
1ondja1> van egy !is 2so1agja.
F A 1it jelentQ
F *os> 1r idAtlen idA! Bta egy ra!s 2sajsi prBblja 1agra
vonni a figyel1"t> de A "rel1ileg 1eg!=elthetetlen.
F Ogy "rted> 1r van bartnAjeQ
F Lolt. &1ilyne! hvt!. +e sen!i ne1 t<dta 1egvigastalni>
1iBta] F elhallgatott.
F -a!totta!Q F sNgta1 prBbl!ova.
F *e1. F Molly hangja el2s<!lott> "s fesengve el!edte
2savargatni a <jjait. F Meghalt> a1i!or tC #t=tt !i a h<!ban
1ajdne1 !"t "vvel eelAtt. AelAtt elvlasthatatlano! volta!> a
e1bere! 1r at rebesgett"!> hogy ossa fogna! hasodni 1eg
1inden. ABta sen!i se1 volt !"pes nla felnAni ahho a lnyho.
0"tle1> hogy valaha tNltesi 1agt rajta.
F Milyen s=rnyC F 1ondta1. F ^avier ne1 lehetett t=bb 1int]
F Dienhat "ves F fejete be Molly. F ^avier Henry Daylorho is
el"gg" !=el llt. W bes"lt a te1et"sen. &1ily halla <tn 1inden!i
at vrta> hogy 1ajd =sseo1li!> de 1ind=sse annyi t=rt"nt> hogy
"rel1ileg ber<lt> "s 1ent tovbb.
40 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
*e1 t<dta1> 1it 1ondhatn"! 1"g. ^avier ar2a lttn 1eg ne1
1ondta1 volna> 1ilyen fjdal1at llt !i> br ha 1ost jobban
belegondolo!> volt egy enyhe tartB!ods a te!intet"ben.
F Mr jBl van F 1ondta Molly. F M"g 1indig bart!oi!
1inden!ivel> 1"g 1indig jtsi! a r=gbi2sapatban> "s edi a alsBs
NsB!at. *e1 arrBl van sB> hogy ne1 br 1egeresteni egy 1osolyt>
2sa! "ppen 1eg!=elthetetlen> ha fel a!arod sedni. *e1 hise1>
hogy valaha 1"g egyser belevgna egy !ap2solatba ilyen sar
seren2s"tlens"g <tn.
F -erinte1 ne1 hibtathatod "rte F 1ondta1.
Molly hirtelen "srevette> hogy 1"g 1indig a is!olai
<nifor1isban vagyo!> "s a !o1oly hangne1e eltCnt. F -iess 1r>
=lt= tT F s#rgetett. F Mi van> s"gyenlAs vagyQ
F &gy !i2sit. F ,1osolyogta1 "s eltCnte1 a egyi!
<hanyf#l!"ben.
A ^avier (oods !=r#li gondolatai1 nyo1ban elprologta!>
a1i!or 1egltta1 a tornadresst> a1it viselne1 !ellett volna. M"g
a is ese1be j<tott> hogy !is<rrano! a abla!on> hogy 1eglBgja!.
Deljesen al!al1atlan volt arra> hogy viselhesse1Y a r=vidnadrg tNl
r=vid volt> a felsA 1eg annyira fel2sNsott> hogy alig t<dta1 Ngy
1eg1o22anni benne> hogy ne lett volna !int a teljes hasa1. &
probl"1s les jt"! !=ben> 1ert ne!#n!> angyalo!na! nin2s
!=ld=!#n! F 2sa! si1a> feh"r bAr van a hely"n 1indenf"le folt vagy
be1ets"s n"l!#l. -eren2s"re a srnya1 Ga1ely tollas> 1
paprv"!onyH =ssehajtva si1<lt a hta1ra> gy a1iatt ne1 !ellett
aggBdno1> hogy !iltsi!> br a 1ogshinytBl 1r !edte!
g=r2sbe llni. Mr alig vrta1 at a hajnal elAtti rep#l"st a
hegye!ben> a1ire Pbriel g"rete serint ha1arosan sort !ert#n!.
A felsA aljt lerngatta1> a1ennyire 2sa! brta1> atn
2satla!ota1 Mollyho> a!i bAven !ente 1agra a aja!f"nyt. *e1
volta1 benne bitos> 1i"rt !ell ne!i aja!f"ny a tornaBrra> de a1i!or
odanyNjtotta a e2setet> elfogadta1> 1ert ne1 a!arta1
bartsgtalanna! tCnni. *e1 igan t<dta1> hogyan !ell hasnlni>
de atn si!er#lt egy 1eglehetAsen el1asatolt bevonatot fel!enne1
a s1ra. Pyantotta1> olyan dolog e> a1i gya!orlst ig"nyel. Ms
lnyo!!al ellent"tben> "n ne1 !s"rletee1 a any<!1
!o1eti!<1aival =t"ves !oro1 Bta. &g"sen 1ostanig at se1
t<dta1> hogy n" !i a e1beri ar2.
F +=rs=ld =sse a aj!aidat F 1ondta Molly. F Vgy]
Mtnota1> a1it 2sinl> "s rj=tte1> hogy a 1od<lat elegyengette
a aja!f"nyt> "s 1r ne1 is n"te1 !i Ngy> 1int egy bohB2.
F Vgy 1r jobb F 1ondta helyeslAen.
F 0=si.
F Pondolo1> ne1 s1in!eled 1agad tNl gya!ran.
Megrta1 a feje1.
F *e1 1intha s#!s"ged lenne r. .r e a sn jBl ll ne!ed.
F Csods illata van.
F A a neve> hogy +innye -=rbet. F Molly el"gedettne! tCnt
1agval> 1ajd hirtelen ny<gtalan lett> "s el!edett a levegAbe
saglsni.
F De is "red etQ F !"rdete.
)e1erevedte1> Nrr lett rajta1 a bionytalansg. Jn lenn"! aQ
)ehets"ges> hogy a e1bere! a f=ld=n s=rnyCne! tallj! a
sag<n!atQ Daln 'vy fNjta be vala1ilyen parf#11el a r<hi1at> a1i
Molly trsasgban elfogadhatatlanQ
F /lyan saga van] 1int a esAne!> vagy vala1i olyas1i F
1ondta. Aonnal ella<lta1. A1it "rett> a a angyalo! teljesen
jelle1A illata> "s t=rt"netesen a esAh= valB hasonltst el"g jBl
eltallta.
F *e l"gy 1r ilyen 1iss> Molly F sBlt oda a egyi! bartnAje.
Daylah> at hise1> gy hvt!> ha jBl e1l"!ete1 a !orbbi f<tBlagos
be1<tats <tn. F EB hogy ne1 1r idebent esi!Y a fran2o!atT
Molly rntott egyet a vlln> 1ajd a 2s<!lB1nl fogva !iveetett
a =lt=AbAl a tornatere1be> ahol egy sA!e> =tvenes> s"nn" barn<lt
ar2N nA testhe llB r=vidnadrgban lb<jjhegyen s=!d"2selt> "s
oda!iltott ne!#n!> hogy nyo1j<n! hNs fe!vAt1ast.
F De ne1 <tlod a tornatanro!atQ F !"rdete Molly a se1"t
forgatva. F &e! annyira] llandBan prgnek,
*e1 vlasolta1> visont eln"ve a a2"los ar2"lC h=lgyet> "s
is1erve a "n atl"ti!"rt valB lel!esed"se1et> sejthetA volt> ne1
valBsnC> hogy jBl !i fog<n! j=nni egy1ssal.
42 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
&gy f"l Bra alatt f<tott<n! t !=rt a <dvaron> 2sinlt<n! =tven7
=tven fe!vAt1ast> fel#l"st> g<ggolst "s !it=r"st> "s e 1"g 2sa! a
be1elegt"s volt. -ajnlta1 a t=bbi di!ot> a!i! ihlB 1ell!assal "s
2sata!osra iadt pBlBban t1olyogta!. A angyalo! ne1 fradna!
elY a energiin! !iapadhatatlan o!> e"rt ne1 is !ell tartal"!oln<n!.
*e1 is iad<n!Y lef<that<n! a!r egy 1aratont is egyetlen
verejt"!2sepp n"l!#l. Molly felfigyelt erre.
F M"g 2sa! ne1 is lihegsT F 1ondta vdlBn. F Eess<s> te atn
fitt vagy.
F Lagy 2sa! nagyon jB a deodorja F tette ho Daylah a 1ellei
!=" =ntve a viespala2!ja tartal1t. & fel!eltette a !=elben
fal!ba verAd=tt fiN! figyel1"t> a!i! sjttva b1<lt! 1eg. F &l"g
1eleg van ittT F !=te!edett vel#!> "s !a2"r!odva von<lt el a sr2o!
1ellett a i11ron tltsB tri!Bjban> 1gne1 a tornatanr !isNrta
a ltvnyossgot> "s d#h=ngA bi!a!"nt rontott rn!.
A nap htral"vA r"se ese1"nytelen#l telt> !iv"ve hogy bejrta1 a
folyosB!at> htha 1"g egyser 1egpillanthato1 a is!ola!apitnyt> a
^avier (oods nevC fiNt. Ao! <tn> a1it MollytBl 1egt<dta1 rBla>
helgA volt> hogy egyltaln figyele1re 1"ltatott.
&se1be j<tott a tall!os<n! a 1BlBn> "s hogy 1ilyen 2sods
se1e van F oly ragyogB "s el!"pestAen !"!. A a fajta te!intet>
a1ibe ne1 t<ds tNl so!ig n"ni an"l!#l> hogy 1eg ne re1egne a
t"rded. &lgondol!odta1> vajon 1i lett volna> ha elfogado1 a
1eghvst "s le#l=! 1ell". Lajon bes"lgett#n! volna> 1g "n
1egprBbl!oo1 a horgsssalQ Mi!et 1ondt<n! volnaQ
0"peletben 1egrta1 1aga1. *e1 e"rt !#ldte! a f=ldre.
Megfogadta1> hogy a el!=vet!eA napo!ban egyltaln ne1 fogo!
^avier (oodsra gondolni t=bbet. Ha =sse is tall!oo1 vele> "sre
se1 vese1. Ha 1egprBbl bes"lget"sbe elegyedni vele1> 1ajd
2sa! foghegyrAl vlasolo! ne!i> atn od"bbllo!. ,=viden$ ne1
fogo1 hagyni> hogy br1if"le hatssal legyen r1.
Mondano1 se1 !ell> ltvnyosan fels#lte1 eel a terve11el.
4
%=ldh= !=tve
M'0/, AI MD/)-S S,X,S) '- 0'C-&*P&DD&0> fel1ar!olta1 a
!=nyvei1et> "s sB serint elselelte1> 1ert "gte1 a vgytBl> hogy
el!er#lhesse1 a ny#sgA 2sarno!ot. Mra 1r eleget l=!d=ste!>
faggatta! "s vislatta!. %radoso1 ellen"re se1 si!er#lt tallno1
egyetlen ny<godt pillanatotY a s#nete!ben Molly rn2igit 1agval>
hogy be1<tasson a bartaina!> a!i! r=gt=n annyi !"rd"ssel
bo1bta!> 1intha g"pgyNval vette! volna tC al. &ttAl f#ggetlen#l
!o1olyabb seren2s"tlens"g n"l!#l 2sinlta1 v"gig a elsA napot> "s
el"gedett volta1 a teljest1"nye11el.
A is!ola !ap<jn !v#l llB pl1! alatt 2sorogta1 "s Pbrielre
vrta1. HtradAlte1> feje1et a fa hCv=s> re2"s t=rs"ne! hajtotta1.
)enyCg==tt a %=ld vltoatos n=v"nyete. A pl1! p"ld<l f<r2sa
!in"et#! 1iatt d=bbentette! 1eg. -ra> egyenes t=rs#! "s a
palotai grdist! tollas sisa!jra e1l"!etetA s"trobbanB gai!
Arse1e!et j<ttatta! ese1be. Ahogy ott lldoglta1> figyelte1>
ahogy a di!o! behajtj! a ts!j<!at a a<tB!ba> leh1o!
1ag<!rBl a is!olai a!Bt> "s lthatBan 1eg!=nnyebb#lne!.
*"hnyan 1egind<lta! a vros fel"> ahol 1ajd !v"B!ban vagy a
!edven2 t=rshelyei!en =ssegyClne!.
*e1 la<lta1 elY infor12iB72s=1=r=1 volt. INgott a feje1>
1i!or 1egprBblta1 1eg"rteni 1indat> a1i a el1Nlt n"hny
Brban t=rt"nt. M"g a vel#n! tere1tett !orltlan energia se1 t<dta
elej"t venni a !i1er#lts"g alatto1osan r1 t=rA "r"s"ne!. -e11ire
ne1 vgyta1 jobban> 1int a otthon !"nyel1"re.
44 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
0isNrta1 Pbrielt> a1int lefel" j=tt a fAl"p2sAn> 2sodlB! egy
!isebb fal!jval !=rbev"ve> a1ely fAleg lnyo!bBl llt.
A bty1 a!r hress"g is lehetne ennyi figyele1tAl =veve. A
lnyo! n"hny 1"terrel le1aradva Agyelegte! 1=g=tte> "s vesett#l
prBblt! ne1 feltCnAen 2sinlni. A 1egjelen"s"bAl t"lve Pabe7ne!
si!er#lt 1egArinie a l"le!jelenl"t"t "s a ny<gal1t a nap folya1n>
de a ll!ap2sa tartsrBl "s a enyh"n illt hajrBl lertt s1o1ra>
hogy vgyi! haa1enni. A lnyo! elharapt! a 1ondatot a !=ep"n>
ahogy fel"j#! pillantott. 's1erte1 a fiv"re1et> "s t<dta1> hogy
ltsBlagos higgadtsga ellen"re nagyon nin2s ny"re ennyi figyele1.
'n!bb avarban volt tAle> 1int helgett ne!i.
Pbriel 1r 1ajdne1 el"rte a !ap<t> 1i!or egy 2sinos barna lny
1egbotlott elAtte egy igen gyeng"n !iviteleett> v"letlenserCne!
belltott es"ssel. Pabe egyetlen !e2ses 1od<lattal el!apta At>
1ielAtt f=ldet "rt volna. Hallatsott> ahogy a !=r#l=tte figyelA di!o!
l"legete ela!ad a 2sodlattBl> "s ltta1> a1int n"hny lny
f"lt"!enyen d#hbe g<r<l> a1i"rt ne1 ne!i! j<tott elAbb es#!be a
dolog. +e !ev"s o!<! a!adt a irigys"gre$ Pbriel 2s<pn
1egtartotta a lnyt> felvette a dolgait> a1i! !ipotyogta! a ts!jbBl>
sBtlan<l fel!apta sajt #t=tt7!opott a!tats!jt> "s tovbbs"tlt.
*e1 a!art bartsgtalan lenniY egyserCen 2sa! ne1 "rete> hogy
sBba !"ne elegyedni#!. A lny sBvrogva n"ett <tna> a bartai
pedig !=r" gyClte!> 1ert abban re1"ny!edte!> hogy rj<! is trad
vala1i a varslatos pillanatbBl.
F S> te seg"ny> 1ris !"s rajongBi !l<bod van F 1ondta1
r"sv"tteljesen 1egpas!olva a !arjt> ahogy elind<lt<n! haafel".
F *e1 "n vagyo! a egyetlen F felelte Pbriel. F De se1 nagyon
1ene!#lt"l el a figyele1 elAl.
F 'gen> de bes"lgetni igabBl ne1 a!art vele1 sen!i. F A ^avier
(oodssal t=rt"nt l"gyotto1rBl hallgatta1Y vala1i at sNgta> hogy
Pbriel ne1 helyeseln".
F )"gy hls a aprB !=ny=r#letess"ge!"rt F 1ondta Pbriel
sraon.
Mi!or haa"rt#n!> pontrBl pontra el1es"lte1 a napot 'vyna!.
Pbriel> a!i ne1 rajongott a =sses aprB r"slet"rt> 2sendben
1aradt. 'vy elfojtott egy 1osolyt> a1i!or a j<ldoB lnyo!
t=rt"net"rAl s1olta1 be.
F A tin"dser lnyo! hjn vanna! 1indenf"le bonyol<ltsgna! F
tCnAd=tt 'vy. F &llenben a fiN!at so!!al neheebb !iis1erni. *agyon
"rde!es e a eg"s> ne1 gondolodQ
F *e!e1 egyserCen 2sa! 1ind t"velygAne! tCni! F 1ondta
Pabe. F Aon gondol!odo1> hogy egyltaln felfogj!7e> 1irAl sBl
a "let. *e1 volta1 tistban aal> hogy a n<llrBl !ell !eden#n!.
0e1"nyebb les> 1int gondolta1. F &lhallgatott> "s a elAtt#n! llB>
hAsies feladatra !on2entrlt<n!.
F Mindig is t<dt<!> hogy neh" les F 1ondta 'vy gyeng"den.
F D<dod> "srevette1 vala1it F !==lte1. F Ogy tCni!> so!
1inden t=rt"nt ebben a vrosban a el1Nlt n"hny hBnapban. A
legs=rnyCbb t=rt"nete!et hallotta1.
F Mint p"ld<lQ F !"rdete 'vy.
F Mostanban !"t di! is borastB balesetben halt 1eg F
1ondta1. F Js jrvny t=rt !i> 1eg t#e! "s 1indenf"le f<r2sa
dolog. A e1bere! !edi! "srevenni> hogy vala1i nin2s rendj"n.
F Ogy tCni!> "pp idAben "r!et#n! F llaptotta 1eg 'vy.
F +e hogy fogj<! 1egtallni> hogy !i] vagy 1i a felelAsQ F
!"rdete1.
F M"g nin2s r 1Bd> hogy 1egtallj<! A!et F felelte Pbriel. F
A1i dolg<n! a> hogy felta!arts<! a se1etet> "s 1egvrj<!> 1g
felb<!!anna! is1"t. Higgy ne!e1$ ne1 fogna! eltCnni har2 n"l!#l.
Mindannyian elhallgatt<n!> 1i!=ben arra gondolt<n!> hogy
1ennyi "rtel1etlen p<sttssal !ell 1ajd se1ben"n#n!.
F -Bval] serete1 1a egy bartotT F jelentette1 be> prBblva
enyhteni a !o1or hang<latot> a1i rn! telepedett. Ogy hangott>
1intha et !o1oly teljest1"ny!"nt "ln"1 1eg> aonban 1ind!etten
te!intet#!ben a aggBds "s a rossalls i11r is1erAs !ever"!"vel
n"te! r1.
F Most eel 1i a bajQ F 1ondta1 v"de!eAn. F *e1 lehetne!
bartai1Q At hitte1> a a 2"l> hogy elvegy#lj#n!.
F A elvegy#l"s egy dologY de felfogtad> hogy a barto! idA7"s
energiaig"nyese!Q F 1ondta Pbriel. F /t0ni a!arna!. F Ar2a
=ssernd<lt> 1intha 1r 1aga a gondolat is fjna ne!i.
46 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F Mr1int fii!ailag a!arna! =sseolvadniQ F Rsseavarodta1.
F Ogy "rte1> "rel1ileg a!arna! !=el llni F 1agyarta a
fiv"re1. F A e1beri !ap2solato! ter1"setellenesen sorosa!
lehetne!Y "n sose1 fogo1 1eg"rteni.
F Aon!v#l fel is a!lathatna!. F 'vy Ngy "rete> et 1"g ho
!ell tennie. F ArrBl 1r ne1 is bes"lve> hogy egy bartsg 1indig
elvrso!!al jr> e"rt vlass !=r#lte!intAen.
F Mif"le elvrso!!alQ
F A e1beri bartsg a bial1on alap<l. A barto! 1egostj!
egy1ssal a probl"1i!at> bial1as infor12iB!at r<hna!
egy1sra] F AranysnC f#rtjeit 1egrva !ifogyott a sava!bBl> "s
!=ny=r=gve n"ett Pbrielre.
F 'vy arra gondol> hogy ha vala!i a bartod les> !"rdeAs!=dni
!ed "s 1ajd vlaso!at vr F 1ondta Pabe. F A "leted r"s"v" a!ar
1ajd vlni> "s e ves"lyes.
F Ht !=si> hogy bial1at savatato! ne!e1 F felelte1
felhborodottan. F D<djto!> hogy sose1 tenn"! olyat> a1i ves"lybe
sodorhatja a !#ldet"st. &nnyire ostobna! n"te! enge1Q
&l"gedetten ltta1> hogy bCnbnB pillantso!at vetne! egy1sra.
)ehet> hogy fiatalabb "s tapastalatlanabb volta1> 1int A!> de a"rt
1"g ne1 volt o!<! r> hogy Ngy !eeljene!> 1int egy idiBtt.
F *e1 n"#n! anna! F 1ondta Pbriel b"!#l"!enyebb hangon. F
Der1"setesen b<n! bennedY 2sa! el a!arj<! !er#lni> hogy a
dolgo! !o1pli!ltabba! legyene!.
F *e1 lesne! F 1ondta1. F +e attBl 1"g seretn"1
1egtapastalni a "letet tin"dser!"nt.
F Csa! 1<sj Bvatosna! lenn#n!. F Pbriel fel"1 nyNlt> hogy
1egsortsa a !ee1et. F /lyan feladatot bta! rn!> a1i so!!al
fontosabb a se1"lyes vgyain!nl.
'nnen n"ve igaa volt. +e hogy lehet ennyire idegestAen b=l2sQ
Js 1i"rt van a> hogy ne1 lehet r harag<dniQ
/tthon so!!al jobban el t<dta1 la<lni. *agyon r=vid idA alatt a
otthon<n!na! "ret#! a hat. Dipi!<san e1beri jelle1vonst
tanNstott<n! F egy"nire ala!tott<! "s aonos<lt<n! a hellyel F> "s a
otthon<n! lett e<tn a 1ened"!#n!. .r vona!odott volna
beis1erni> 1"g Pbriel is !edte "lveni> hogy itt "lhet. ,it!n
avart 1eg a !ap<2sengA Ga h tisteletet paran2solB ho1lo!ata
elriastotta a ltogatB!atH> gy ha 1r ajtBn bel#lre !er#lt#n!> aal
foglal!ot<n!> a1i ne!#n! tetsett.
.r t#rel1etlen#l vgyta1 haa> aon !apta1 1aga1> hogy 1ost
1r ne1 t<dta1> 1ivel #sse1 el a idA1et. Pbriel "s 'vy feltallta
1agt. &l1er#lte! egy !=nyvben> jtsotta! a r=vid ongorn> vagy
!=ny"!ig listesen t"ny!edte! a !onyhban. -ajt hobbi hjn
2"ltalan<l barangolta1 a hban. Ogy d=nt=tte1> egy idAre a
hi1<n!ra !on2entrlo!. .ehota1 egy adag 1osott r<ht "s
=ssehajtogatta1> 1ajd felra!ta1 egy !anna viet fAni. A hban egy
!i2sit llott volt a levegA> 1ert eg"s nap rva van 1inden> e"rt
!inyitotta1 a abla!o!at> 1ajd rendbe ra!ta1 a !onyhaastalt. A
<dvaron erAs illatN fenyAga!at gyCjt=tte1> "s egy !ar2sN vba
tette1 A!et. Jsrevette1> hogy n"hny sBrBlap van a postaldban>
"s gondolatban feljegyete1> hogy vsrolja! egy olyan [*e1
!"r#n! sBrBlapot\ 1atri2t> a1it n"hny <t2abeli postaldn ltta1.
,pillantotta1 a egyi! r=plapra> 1ielAtt a se1etesbe dobta1> "s
ltta1> hogy a vrosban nylt egy Nj sportbolt. &l"gg" =tlettelen#l
Ngy hvt!> hogy Sportkereskes, "s "pp nyitB lerast hirdetett.
%<r2sa volt h"t!=napi feladato!!al foglal!oni> 1i!or a eg"s
l"nye1 oly 1esse volt a h"t!=napisgtBl. &lgondol!odta1> hogy
vajon 1s tienh"t "ves lnyo! 1it 2sinlhatna! "ppen F !ita!artj!
a sobj<!at a idegestA s#lei! paran2sra> a !edven2 en"i!et
hallgatj! i3odon> -M-7e!et !#ldene! egy1sna! a h"tv"gi
tervei!rAl> a e71ailj#!et "s a !==ss"gi oldala!at n"i!> 1i!or
tan<lni<! !elleneQ
)egalbb hro1 tantrgybBl !apt<n! hi feladatot> a1it "n
gondosan le is jegyetelte1 a is!olai terveAf#ete1be> ne1 Ngy>
1int so! di!trsa1> a!i! elAseretettel hagyat!ota! a
1e1Brij<!ra. At 1ondta1 1aga1na!> hogy el !"ne !edene1
1eg2sinlni> hogy holnapra !"s legyen> de t<dta1> hogy se per2
alatt tNl lese! rajta> "s ne1 valBsnC> hogy br1if"le intelle!t<lis
!ihvst fog jelenteni s1o1ra. Ogyis t<dn1 br1ilyen !"rd"sre a
vlast> gy a hi feladat 1egoldsa 1eglehetAsen <nal1as
idApo2s"!olsna! tCnt. Mindenesetre fel2ipelte1 a is!olats!1at a
48 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
sob1ba. A hlBsob1 a l"p2sA legtetej"n elter#lA padlst"r volt> a
tengerre n"ett. M"g rt abla! 1ellett is hallatsotta! a si!l!na!
2sapBdB h<ll1o!. &gy vessAbAl font s"! "s egy astal llt a
2sip!"ett er!"lyen> ahonnan a tengerre "s a vien ringatBB hajB!ra
lehetett ltni. &l#ld=g"lte1 ott egy darabig a !ie1elAfil22el a
!ee1ben a psi2holBgia tan!=nyv f=l=tt> a1i a [Palvani!<s
bArreflex\ 21C oldalon volt !inyitva.
0"ts"gbeesetten ig"nyelte1> hogy le!=sse1 a agya1> ha 1s"rt
ne1 is> a!!or a"rt> hogy ne gondolja! egyfolytban a .ry2e
Ha1ilton is!ola!apitnyval valB tall!oso1ra. &levenen
e1l"!ete1 1indenre F a thatB te!intet"re "s a !iss" ferd"n
1eg!=t=tt nya!!endAj"re. Molly savai visshangotta! a feje1ben$
A helyeben nem nagyon hajtank r$ van egy kis -somagja, +e
1i"rt igatott ennyireQ A!rhogyan is prBblta1 ne1 foglal!oni
vele> ne1 1ent. 'gye!ete1 1s dolgo!!al le!=tni a gondolatai1at>
de 2sa!ha1ar Njra ott volt 0, A ar2a felderengett a oldalon> a1it
olvasta1> "s egy fonott bAr 2s<!lBpntot viselA> fino1 !" hastott a
gondolatai1 !=". &ltCnAdte1> vajon 1ilyen lehetett &1ilyY 1ilyen
lehet> 1i!or elvestes vala!it> a!it serets.
&ljtsotta1> hogy rendbe ra!o1 a sob1at> 1ielAtt
leso1fordlta1 a !onyhba> "s felajnlotta1 Pbrielne!> hogy
segte! ne!i el!"steni a va2sort. Dovbbra is aal lepte 1eg 'vyt
"s enge1> hogy lel!esen vetette bele 1agt abba a napi feladatba>
hogy 1indannyi<n!ra fA=n. ,"sben a !"nyel1#n! 1otivlta> de
a is> hogy 1agval ragadBna! tallta a "tel el!"st"s"t. A!r2sa! a
en"ben> ebben is !i"lhette a !reativitst. Mi!or bes"tlta1> "pp a
feh"r 1rvnyp<ltnl llt> egy ra!s go1bt tistogatott egy !o2!s
!onyha!endAvel> "s n"ha =ssern2olta a ho1lo!t> 1i!=ben a
f"1llvnyna! t1astott sa!2s!=nyvbe sandtott. &gy !is tlban
vala1i fe!ete !"regre hasonltB dolog ott. A vlla f=l=tt elolvasta1
a re2ept 21"t$ [Po1bs riottB\. 0o1oly !ihvsna! tCnt egy
!edAh= !"pest> de atn e1l"!etette1 1aga1at> hogy A Pbriel
ar!angyal. W 1indenben jeles!edett a!r gya!orlat n"l!#l is.
F ,e1"le1> sereted a go1bt F 1ondta> a1i!or "srevette
ar2o1on a !vn2sisgot.
F Ht a 1ajd 1indjrt !ider#l F felelte1> ahogy letelepedte1 a
astalho. -erette1 n"ni> ahogy Pbriel dolgoi!> "s 1indig
lenyCg==tt a 1od<lataina! #gyess"ge "s pontossga. A "rint"se
nyo1n a legegyserCbb dolgo! is tala!<lta!. Pabe7ne! "s 'vyna!
so!!al si1bban 1ent a angyalbBl e1berr" valB transfor1lBdsY
rBl<! 1intha le!opott volna a "let banalitsa> <gyana!!or olyano!
volta!> 1int a!i! pontosan t<dj!> 1it 2sinlna!. A /irlysgban
1r hoso!ta!> hogy "ri! egy1st> "s et a !"pess"g#!et erre a
!#ldet"sre is 1ag<!!al hot!. ,ajta1 so!!al neheebben t<dta!
!iigaodni> "s e aggastotta A!et.
F 0"rs egy !is tetQ F !"rdete1> 1ert valahogy !=re a!arta1
1C!=dni. F 'vy hol vanQ
Jpp abban a pillanatban be is l"pett a !onyhba> haja nedves volt
a <hanytBl. Mris 1egvltoott vala1i a nAv"re1ben. Lestett a
brndos te!intet"bAl> "s egyfajta 2"lt<datossgot lehetett !iolvasni
a ar2!ifeje"s"bAl> a1it aelAtt ne1 vette1 "sre. )tsott> hogy
1shol jr a ese> 1ert a1int !it=lt=tte1 a tet> !i1entette 1agt a
trsasg<n!bBl. Arra is felfigyelte1> hogy egy1s <tn !=r1=li tele
a lapo!at egy jegyetf#etben.
F 'vy jBl vanQ F !"rdete1 PbrieltAl> a1int el1ent.
F Csa! egy !i2sit g=rd#l"!enyebb" a!arja tenni a dolgo!at F
felelte. *e1 t<dta1 "s ne1 is !"rdete1 1eg> hogy a!ar 'vy ehhe
holtni> de irigyelte1 a 2"lt<datossgt. Jn vajon 1i!or tallo1
1eg a sajt 2"lo1atQ Lajon 1i!or fog elt=lteni a 1egel"gedetts"g
"r"se> hogy v"gre t"nyleg tette1 vala1i "rde1legesetQ
F Hogyan g=rd#l"!enyebb"Q
F D<dod> a nAv"red sose1 fogy !i a =tlete!bAl. .itosan
elAr<!!ol 1ajd vala1ivel. F Pbriel snd"!osan ennyire tito!atosQ
&gyltaln felfogta> hogy "n 1ennyire a s=t"tben tapogatBo1Q
F Jn 1it 2sinlja!Q F !"rdete1> "s !=ben <tlta1> hogy
s"rtAd"!enyne! tCn=!.
F Majd 1eg1<tat!oi! F felelte a bty1. F Adj 1"g 1agadna!
egy !is idAt.
F Js !=benQ
0 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F *e1 te 1ondtad> hogy fel a!arod fedeni> 1ilyen tin"dserne!
lenniQ F .tortBan r1 1osolygott> "s 1int 1indig> a !"nyel1etlen
"r"se1 1ris sertefoslott.
.elen"te1 a tlba> a1iben a fe!ete darab!! Nsta! a daraserC
l"ben.
F & a !"reg a re2ept r"seQ
F A vargnya go1baY nia !ell> 1ielAtt fel t<dod hasnlni.
F M11] fino1na! tCni! F ha<dta1.
F Cse1eg"ne! s1t. *e ig<lj> i1dni fogod.
/daadta1 Pbrielne! a tesb=gr"j"t> "s tovbb sBra!otatta1
1aga1 aal> hogy At n"te1. 'jedten felsBhajtotta1> 1i!or a "les
h1oB!"s !i2sNsott a !e"bAl> "s 1egvgta a 1<tatB<jja hegy"t. A
v"r ltvnya 1egijestett F r"1istA e1l"!etetAje volt anna!>
1ennyire sebehetA a test#n!. A 1eleg> !ar1asinpiros v"r annyira
e1beri volt> visont ltni> ahogy a fiv"re1 !e"bAl folyi!> oly
ter1"setellenes. +e Pbrielne! egy ar2i1a se1 rnd<lt. Csa! a
sjho e1elte v"rA <jjt> s 1i!or elhNta onnan> s"r#l"s egyltaln
ne1 ltsBdott rajta. A 1osogatBn l"vA adagolBbBl !inyo1ott
foly"!ony sappannal 1eg1osta a !e"t> "s Njra ne!iltott a
1Bdseres seletel"sne!.
%elvette1 egy ellersrat> a1it a saltba snta!> "s
sBra!oottan el!edte1 rgi2slni. A eller> 1int 1egllaptotta1>
in!bb a llagrBl sBl> 1intse1 a "rAl> 1ivel e a ne1 so!
van> visont nagyon jBl ropog. Hogy a tp"rt"!"n !v#l 1i"rt esi et
br!i =n!"nt> at fel ne1 foghatta1. A helyes tpll!os
eg"ss"gesebb testet jelent> "s egyben hossabb "letet. A e1beri
l"nye! tNlsgosan is f"lne! a halltBl> de Ngy v"lte1> a tNlvilgot
illetA t<datlansg<! 1iatt ne1 is vrhat<n! tAl#! 1st. 0ellA idAben
perse 1ajd 1egt<dj!> hogy ne1 volt 1itAl f"lni.
Pbriel va2sorja ter1"setesen Njra si!eres volt. M"g 'vyt is
lenyCg=te> a!i pedig ne1 lelte =r=1"t a "tele!ben.
F &gy Njabb !onyhai diadal F 1ondta a elsA falat <tn.
F .1<latos e! F tette1 ho. A "tel volt a %=ld egy 1si!
2sodja. &gyserCen ne1 brta1 betelni vele> hogy 1inden "telne!
1s "s 1s a llaga "s a e$ !eserC> fanyar> !r"1es> 2spAs> "des>
fCseres. - ee! n"ha 1"g !everedte! is. Lolt> a1it serette1> de
olyan is> a1i <tn in!bb !i1osta1 volna a s1at> 1indenesetre
1indegyi! egyed#lllB "l1"nyt jelentett.
Pbriel ser"nyen elhessegette a 1agastals<n!at> "s a
bes"lget"s is1"t a anapi t=rt"n"se! fel" terelAd=tt.
F *os> a elsA nap v"get "rt. At hise1> jBl 1ent> br ne1
s1totta1 ennyi ene!edvelA di!ra.
F -erinte1 a legt=bb#!ben a!!or "bredt fel a enei !vn2sisg>
a1i!or 1egltta! t"ged F 1ondta 'vy 1osolyogva.
F Ht legalbb les vala1i tennivalB1 F felelte Pabe. F Ha a
en"ben 1egtallj! a s"ps"get> a!!or egy1sban is 1egtallj! a
s"pet> "s a vilgban is.
F +e te ne1 <nat!ool Bra !=benQ F !"rdete1 Pabe7et.
F Mr Ngy "rte1> te a =sses e1beri t<dsho hof"rs.
F LalBsnCne! tarto1> hogy A ne1 a pillanatban 1er#lt el F
1ondta 'vy. F Hane1 a is lehet> hogy prBblt 1sra r"reni. F
*"ha a nAv"re1 d#htA 1Bdon t<dott talnyo!ban bes"lni> s perse
elvrta> hogy 1inden!i 1eg"rtse At.
F Ht "n visont <nat!ota1 F erAs!=dte1. F %Aleg !"1iaBrn.
,j=tte1> hogy a ne1 igan a n m1fajom, F Pbriel hal!an
fel!<n2ogott a savai1on.
F *os> a!!or !i !ell tallnod> 1i a te m1fajo, 3rBblj !i dolgo!at>
"s 1ajd rj=ss> 1i tetsi! a legjobban.
F A irodalo1 tetsi! F 1ondta1. F Ma el!edt#! n"ni a &me
s 'lia fil1vltoatt.
&t <gyan ne1 1ondta1 ne!i!> de a serel1i t=rt"net elbCv=lt.
A> ahogyan a serel1ese! oly 1"lyen "s v"g"rv"nyesen egy1sba
serette! r=gt=n a elsA tall!os<! <tn> felstotta a
!vn2sisgo1at> hogy 1ilyen "r"s lehet a e1beri serele1.
F Milyenne! talltadQ F !"rdete 'vy.
F *agyon erAteljesne!> br a tanr nagyon 1"rges lett> a1i!or a
egyi! fiN 1ondott vala1it )ady Cap<letrAl.
F Mit 1ondottQ
F M')%7ne! nevete> a1i valBsnCleg s"rtA> 1ert Miss Castle
brdolatlanna! nevete a fiNt> 1ajd !i!#ldte a tere1bAl. Pabe> 1i a
a M')%Q
2 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
'vy elrejtette a 1osolyt egy salv"ta 1=g"> Pbriel pedig olyan
dolgot 1Cvelt> a1it 1"g ne1 ltta1 tAle. &lpir<lt "s !"nyel1etlen#l
fesengett a s"!"n.
F &gy tin"dser trgrsg betCsava> ha jBl t<do1 F 1otyogta.
F 'gen> de t<dod> hogy 1it jelentQ
-#netet tartott> prBblta 1egtallni a 1egfelelA sava!at.
F & egy !ifeje"s> a1it a serd#lA h1e! hasnlna! a olyan
felnAtt nAre> a!i se1revalB "s egyben anya is. F Meg!=s=r#lte a
tor!t> "s gyorsan felllt> hogy telet=ltse a vies!an2sBt.
F .itos vagyo! benne> hogy !on!r"tan jelent vala1it F
erAsa!os!odta1.
F LalBban F 1ondta Pbriel. F 'vy> te e1l"!sel r> 1it isQ
F At hise1> at jelenti> hogy [M<ter 'gen2sa! )el!esedi! a
%a2"r.. .o!"rt\ F 1ondta a nAv"re1.
F &nnyiQ F !iltotta1 fel. F Me!!ora hChB se11i"rt. -erinte1
Miss Castle7na! t"nyleg el !"ne egy !i2sit laz"lnia,
5
AprB 2sod!
A LAC-/,A LJP&IDJL&)> M'MDX* &)M/-/PAD/DD> Pbriel
!ivitt egy !=nyvet a verandra> br 1r gyeng#lt a f"ny. 'vy tovbb
t=r=lgetett> pedig 1inden 1a!<ltlan<l tista volt. Mr71r 1egsllottan
vgyott a tistasgra> de a is lehet> hogy gy !=elebb "rete 1agt a
otthon<n!ho. 0=rben"te1> hogy "n 1it tehetn"!. A 0irlysgban ne1
l"teett a idA> "s e"rt ne1 is !ellett elt=lteni at se11ivel. A %=ld=n
nagyon fontos volt !eresni vala1i tennivalBt$ a adott 2"lt a "letne!.
Pbriel bitosan 1eg"rete a gy=trAd"se1et> 1ert Ngy tCnt>
1eggondolta 1agt a olvasst illetAen> "s bed<gta a fej"t a
abla!on.
F Mi"rt ne1 s"tl<n! egyet !==sen a naple1ent"benQ F
javasolta.
F *agyserC =tlet. F Jrete1> hogy aonnal jobb lett a !edve1. F
E=ss> 'vyQ
F Csa! 1i<tn odafentrAl hoo! vala1i 1elegebbet> a1it
felvehete! F felelte. F *agyon hidege! a "jsa!!.
A se1e1 forgatta1 een a ltvnyos Bvatossgon. &gyed#l "n
vagyo!> a!i itt 1egfhat> "n visont 1r felvette1 a !abto1at. 'vy
"s Pbriel a elAA ltogatsai! al!al1val 1r hoedett"! a
test#!et a hA1"rs"!lethe> de ne!e1 volt 1"g 1it tan<lno1.
F De 1"g 2sa! 1eg se1 "red a hideget F vetette1 a se1"re.
F *e1 a a l"nyeg. )ehet> hogy 1egltna!> hogy ne1 f<n!> "s
aal felhvj<! 1ag<n!ra a figyel1et.
F 'vyna! igaa van F 1ondta Pabe. F Eobb "ssel jtsani.
F %el1ent a l"p2sAn> 1ajd !"t vastag dse!ivel j=tt vissa.
A h<n! 1agasan a do1btetAn fe!#dt> gy 1ielAtt le"rt#n! a
partra> jB n"hny poros !Al"p2sAn !ellett leeres!edn#n!. A l"p2sA!
4 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
olyan !es!enye! volta!> hogy libasorban haladt<n!. &gyfolytban a
jrt a feje1ben> hogy 1ennyivel !"nyel1esebb lenne> ha egyserCen
2sa! !itrnn! a srny<n!at> "s n"hny 2sapssal lenn tere1n"n! a
f=venyen. *e1 1ondta1 !i hangosan a gondolatai1at se
Pbrielne!> se1 'vyna!> 1ert bitos volta1 benne> hogy atn egy jB
!is elAadsban lenne r"se1. D<dta1> 1ennyire ves"lyes rep#ln#n!
a adott !=r#l1"nye! !==tt F a lelepleAd"s holtbitos 1Bdja. Vgy
ht e1beri l"pte!!el eres!edt#n! le a l"p2sAn> 1ind a shetven
fo!on> 1ielAtt le"rt#n! a partra.
)erNgta1 a 2ipA1et> hogy "ree1 a talpa1 alatt a fino1
se12s"!et. Annyi figyele1re 1"ltB dolog van a f=ld=n. M"g a
ho1o! is olyan =ssetett voltY snben "s llagban nagyon vltoB> "s
sivrvnysne!ben 2sillogB> ahol a nap s#ti. Jsrevette1> hogy a
ho1o!on !v#l a strand 1s aprB !in2se!et is tartogat$ gy=ngy=A
!agylBh"ja!at> a vben si1ra 2sisolt #vegdarabo!at> n"ha egy7egy
f"lig bete1etett sandlt vagy egy ottfelejtett sBt> "s parnyi> feh"r
r!o!at> a1i! !i7be saladglta! a si!la1"lyed"se! borsBse1nyi
#regeibe. A B2en ily !=els"ge felvillanyota a "r"!e!et F Ngy
b=1b=lt> 1int vala1i "lA dologY albbhagyott> 1ajd vratlan<l Njra
fel"l"n!#lt a aj> a1ivel 1egt=lt=tte a feje1et. A hangtBl fjt a
f#le1> a "l"n!> sBs levegAtAl pedig !apart a tor!o1. A ar2o1at
!ipirostotta "s sNrta a ne!i2sapBdB s"l. +e egyre in!bb i1dta1
1inden egyes pillanatt F a e1beri l"t Njabb "s Njabb "r"se!!el
ajnd"!oott 1eg.
A part 1ent"n s"tlt<n!> a !=eledA dagly habos h<ll1ai a
lbain!at nyaldost!. .r nagyobb =n1"rs"!lethe a!arta1 so!tatni
1aga1> ne1 brta1 ellenllni a erAs !"nyserne!> hogy lba11al a
vbe rNgva lefr=2s!=lje1 'vyt. %igyelte1> hogy felbossanto17e
vele> de 2sa! 1egn"te> hogy Pbriel el"gg" el=l jr7e ahho> hogy
ne vegye "sre> a1int egy 1egtorlB rNgssal 1eg2"lo enge1. A v
ve> a1it a levegAbe rNgott> "!!=ve!!"nt sBrBdott s"t a feje1
f=l=tt. *evet"s#n! fel!eltette Pbriel figyel1"t> a!i 2sodl!ova
ingatta a fej"t a bohB2!ods<n!on. 'vy r1 !a2sintott> 1ajd fel"
b=!=tt. D<dta1> 1it forgat a fej"ben> "s f=l=tt"bb boldogan
engedel1es!edte1. Pbriel alig vette "sre a sNlyt=bbletet> a1i!or a
htra <grotta1 "s a !aro1 a nya!a !=r" fonta1. -Nlyo11al
!=nnyed"n oly gyorsan !edett el saladni a parton> hogy f#ty#lt a
f#le1ben a s"l. A htn Njra a r"gine! "rete1 1indent. 0=elebb
"rete1 1aga1 a 1ennyorsgho> "s 1r71r elhitte1> hogy
rep#l=!.
Pbriel hirtelen 1egllt> elerestette1 "s to1pa p<ffanssal "rte1
a vies ho1o!ba. %el1ar!olt egy isapos hnr2so1Bt> 'vyho vgta>
a!it rendesen ar2on tallt. Ahogy a sBs> !eserC ind! 1egt=lt=tt"! a
nAv"re1 sjt> fintorogva =ssern2olta a orrt.
F *a> vrj 2sa!T F fr=2s=gte. F &t 1"g 1egbnodT
F *e1 hise1 "n at F hergelte Pbriel. F Ahho elAbb el !"ne
!apnod.
*apny<gta!or 1"g volta! e1bere! a strand fAr"s"n> hogy
1ag<!ba svj! a nap <tolsB> gyenge s<garait> 1ielAtt felt1ad a
jeges s"l> vagy egyserCen 2sa! jBCen fogyastott! a
va2sorj<!at a pi!ni!es !osrbBl. A !=elben egy any<!a pa!olsott
a gyere!"vel. A gyer1e!> a!i ne1 lehetett t=bb =t7 vagy hat"vesn"l>
!=nnyes se11el saladt a "desanyjho. 3<fB! !is !arjn volt egy
d<dor> valBsnCleg egy rovar2sp"s nyo1a> 1ely be volt gy<lladva>
1ert elva!arta. A gyere! egyre jobban srt> 1i!=ben a anyja
tehetetlen#l t<r!lt a ts!jban vala1i !enA2s <tn. &lAhalsott egy
t<b<s alo"s sel"t> de !"ptelen volt el"gg" le2sillaptani a vonaglB
!islnyt ahho> hogy be!enje vele.
A any<!a hlsan pillantott 'vyra> a!i odahajolt> hogy
1egvigastalja a gyer1e!et. F & atn a 2sNnya 2sp"s F dNdolta
gyeng"den.
A hangja nyo1ban 1egny<gtatta a !islnyt> "s Ngy b1<lt fel
'vyra> 1intha eg"s "let"ben is1erte volna. 'vy !inyitotta a t<b<st> "s
be!ente egy !is !enA22sel a begy<lladt bArfel#letet. F & 1ajd segt
F 1ondta. A gyere! htattal 1eredt r> "s ltta1> a1int a te!intete
egy pillanatra a nAv"re1 feje f=l" villan> ahol a f"ny!osorNja van.
Xltalban 2sa! 1i ltj<!. )ehets"ges> hogy e a !islny a gyer1e!e!
fo!oott figyel1"ne! !=s=nhetAen "r"!elte 'vy a<rjtQ
F Eobb 1rQ F !"rdete 'vy.
F -o!!al jobb F helyeselt a !islny. F LarsoltlQ
'vy felnevetett. F Lars"rint"se1 van.
6 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F 0=s=n=1> hogy segtett F hll!odott a fiatal any<!a> a!i
1egd=bbenve tapastalta> hogy a gyere!e !arjn l"vA !i7v=r=s=d"s
"s d<anat a se1e elAtt foslott se11iv"> "s ne1 1aradt a nyo1n
se11i> 2sa! si1a> 1a!<ltlan bAr. F & atn a !enA2s.
F -vesen F 1ondta 'vy. F .1<latos> 1ire !"pes 1anapsg a
t<do1ny.
Ahelyett> hogy tovbb idAt#n! volna> elind<lt<n! a parton a
vros irnyba.
Mire el"rt#! a fA<t2t> !=r#lbel#l !ilen2 Bra lehetett> de 1"g
1indig tall!ot<n! e1bere!!el anna! ellen"re> hogy h"t!=nap este
volt. A vros!=pont egy r"gi t"r volt tele r"gis"g!eres!ed"se!!el "s
!v"B!!al> ahol tet "s tortt solglta! fel =sse ne1 illA
por2elntl!!on. A #lete! 1r 1ind berta!> !iv"ve a egyetlen
!o2s1t 1eg a fagylaltoBt. Alig tett#n! 1eg n"hny l"p"st> a1i!or
1eghallotta1> ahogy egy v"!ony hang a sar!on llB bendsBs
<t2aen"s a!!ordjait tNl!iablva sBlongatott.
F .ethT 'tt vagy<n!.
&lAs=r at se1 fogta1 fel> hogy enge1 sBlt. M"g sen!i ne1
hvott .ethne! aelAtt. A /irlysgban !apott neve1et sose1
vltotatt! 1egY 1indig is .ethany volt. +e volt vala1i
bial1assg a .ethben> a1i tetsett. 'vy "s Pbriel egyserre
1erevedte! le. Mi!or vissaford<lta1> ltta1> hogy Molly a fagyiB
terasn #l n"hny bartjval. &gy nyitott htN> pntos> !is nyri
r<hban po1pott F a1i a idAjrst te!intve 1ost ne1 volt tNl
pra!ti!<s viselet F> "s egy napstta hajN> ber1<ds fiN =l"ben #lt. A
fiN s"les !ee hossN> egyenletes si1tso!!al Molly 1etelen htt
2irBgatta. Molly vad<l integetni !edett> Ngy hvogatott 1ag<!ho.
.ionytalan<l pillantotta1 'vyra "s Pbrielre. *e1 tCnte! vala1i
vid1na!. & pontosan a a fajta !ap2solat volt> a1itAl Bvta!> "s
"srevette1> ahogy 'vy ridegebb lett Molly b<gBsga lttn. +e
Pbriellel 1ind!etten t<dt!> hogy ha otro1bn t<do1st se1
venn"n! rBla> 1egs"rten"n! a <dvariassg sablyait.
F *e1 a!ars be1<tatni 1in!et a bartaidna!> .ethanyQ F
!"rdete 'vy.
A vlla1ra tette a !e"t> "s odaveetett> ahol Molly #lt a
bartaival. A s=rf=s s"rtAd=ttne! ltsott> a1i!or Molly
!ibonta!oott a =lel"s"bAl> de nyo1ban fel"l"n!#lt> "s gtlstalan<l
str=lni !edte 'vytY lla leesett> te!intet"vel sinte felfalta a nAv"re1
arnyos test"t. Mi!or Molly ltta> hogy a testv"rei1 is j=nne!> ar2n
<gyanat a 1egilletAd=tt !ifeje"st fedete1 fel> a1it eg"s nap
ltta1 a is!olban. Lrta1> hogy 1ondjon vala1it> de 1eg se1
sBlalt. Helyette 2sa! ttogott> 1int a hal> 1ielAtt el"gg" vissanyerte
ahho a l"le!jelenl"t"t> hogy legalbb egy bionytalan 1osolyt
!ipr"seljen 1agbBl.
F Molly> A 'vy> a nAv"re1> "s a bty1> Pbriel F 1ondta1
gyorsan.
Molly te!intete PbrielrAl 'vyra vndorolt> "s "pphogy si!er#lt
!iny=gnie egy sit> 1ielAtt se1"r1esen oldalra n"ett. &
1eglepA. &g"s nap figyelte1> ahogy felsabad<ltan trsalog a
fiN!!al> 2sbtgatja "s hergeli A!et a bjaival> hogy atn
elr=ppenjen> 1int egy egoti!<s pillangB.
Pbriel <gyanolyan 1odorral #dv==lte Mollyt> ahogyan 1inden
Nj is1erAst F feddhetetlen <dvariassggal "s olyan ar2!ifeje"ssel>
a1i <gyan bartsgos volt> 1 tvolsgtartB.
F Rr#l=!> hogy 1egis1erhetle! F 1ondta enyh"n 1eghajolva>
a1i a !=r#l1"nye!et te!intve nevets"gesen sertartsos volt. 'vy
sv"lyesebb volt> "s !edves 1osolyt villantott Mollyra. -eg"ny
lny Ngy n"ett !i> 1int a!it "pp agyonsNjtotta! egy tonna t"glval.
Jrdes hangN !iltos hallatsott a <t2rBl> a1i v"get vetett a
!nos helyetne!. A felford<lst egy 2soport nagydarab fiatale1ber
o!ota> a!i! annyira be2spve t1olyogta! elA a !o2s1bBl> hogy
vagy ne1 volta! t<datban a hangos!ods<!na!> vagy ne1 is
"rde!elte A!et. 0etten =!=lbe sortott !"el "s eltor<lt ar22al
!er#lgett"! egy1st> "s teljesen nyilvnvalB volt> hogy egy jB !is
vere!ed"s van !iala!<lBban. A!i! a terason a esti !v"j<!at
s#r2s=lgett"! "ppen> behNBdta! in!bb a !o2s1a 1ened"!"be.
Pbriel elArel"pett> hogy Molly> 'vy "s "n bitonsgosan 1=g"
!er#lj#n!. A polatlan> fe!ete s=r"nyC> borosts f"rfi a 1si!ra
vetette 1agt. &gy =!=l hangos re22sen"ssel tallt el egy ll!ap2sot.
8 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
A 1si! f"rfi elArelend#lt "s a f=ldre !#ldte ellenfel"t> 1i!=ben a
t=bbie! harsnyan btatt! A!et.
Pbriel 1s!or !==1b=s ar2n visolygB pillants s<hant t.
C"lt<datosan 1egind<lt a d<la!ods fel". A n"elAdA!
=sseavarodta!> aon gondol!odta!> 1it !eres ott egy har1adi! f"l.
Pbriel 1egragadta a s=t"t hajN f"rfit> "s a sNlya ellen"re !=nnyed"n
felhNta> a 1si! vere!edAt pedig> a!ine! feldagadt sjbBl v"r
sivrgott> fellltotta a f=ldrAl> 1ajd !ettAj#! !=" llt. A egyi!#!
Pbrielre t1adt> de A higgadt ar2!ifeje"ssel hrtotta a #t"st a
levegAben. A !=beavat!ostBl d#h=sen a !"t f"rfi erej"t egyestve
Ndtotta a d#h"t Pbrielre. Lad<l rvetett"! 1ag<!at> de 1inden
egyes #t"s#! 2"lt t"vestett. 3edig Pbriel 1eg se1 1o22ant. L"g#l
atn 1ind!"t f"rfi holtfradtan ros!adt a f=ldre ihlva a so!
erAl!=d"stAl.
F Menjete! haa F 1ondta Pbriel 1ennyd=rg"sserCen reonlB
hangjn. &lAs=r sBlt hoj<!> de a hangjbBl radB hatroottsg
!ijBantBan hatott rj<!. *"hny pillanatig habota!> 1intha
prBblnna! d=nt"sre j<tni> atn bartai! t1ogatsval
elt1olyogta!> 1"g 1indig alig !apva levegAt.
F AtaaaT & b1<latos volt F radoott Molly> 1i!or Pbriel
vissaj=tt. F +e hogy 2sinltadQ De !arate1ester vagy> vagy vala1i
olyas1iQ
Pbriel egy vllrndtssal elint"te a felhajtst. F 3a2ifista
vagyo! F felelte. F A erAsa!ban nin2s 1"ltBsg.
Molly nagyon igye!eett vala1i odaillA vlassal elAr<!!olni.
F Ht] ne1 a!arto! vel#n! la<lniQ F !"rdete v"g#l. F *agyon
!irly itt a 1enta2so!idarabos fagyi. Pyere> .eth> !Bstold 1eg]
MielAtt tilta!ohatta1 volna> odanyNjtotta "s a s1ba tolta a
!analat. A nyelve1en aonnal vala1i hideg "s si!a1lBs !edett
s"tolvadni. /lyan volt> 1intha 1egvltotatn a llagt F
brsonyosan silrdbBl foly"!onny> hogy atn lesivrogjon a
tor!o1on. A hidegtAl 1egfjd<lt a feje1> "s olyan gyorsan nyelte1
le> ahogy 2sa! t<dta1.
F & fantasti!<s F vallotta1 be a igaat.
F Mgye> 1ondta1Q F felelte Molly. F Pyere> hadd adja! egy !is]
F AttBl tarto!> haa !ell 1enn#n! F vgott !=be Pbriel
1eglehetAsen nyersen.
F S] ht perse F 1ondta Molly.
&gy#tt"rete1 vele> ahogy prBblta ne1 1<tatni 2salBdottsgt.
F Daln 1ajd 1s!or F ajnlotta1.
F A t<ti F felelte bia!odBbban> 1ajd vissaford<lt a bartaiho.
F Holnap tall!o<n!> .eth. H"> vrj 2sa!> 1ajdne1 elfelejtette1.
Lan itt ne!ed vala1i. F M"lyen a ts!jba tNrt> 1ajd elAvett egy
+innye -=rbet aja!f"nyt> a1it a is!olban prBblta1 !i. F At
1ondtad> tetsi!> e"rt serete1 ne!ed egyet.
F 0=si> Molly F hebegte1. & volt a elsA f=ldi ajnd"!o1> "s
1eghatott a figyel1ess"g. F & igan !edves tAled.
F *e1 nagy 2<22. ,e1"le1> tetsi!.
Haafel" se11if"le 1egjegy"s ne1 hangott el a Mollyval valB
Nj bartsgo1at illetAen> br ltta1> hogy 'vy "s Pbriel vlt n"hny
jelentAs"gteljes pillantst. X1 a!!orra 1r tNlsgosan fradt volta1>
hogy 1egprBblja1 1egfejteni> 1it jelenthetne!.
Mi!=ben a lefe!v"she !"s#lAdte1> 1aga1ra 1eredte1 a
f#rdAsobai t#!=rben> a1i a eg"s falat elfoglalta. &ltartott egy
darabig> 1g hoso!ta1 F 1g !"pes volta1 elviselni a ltvnyt>
ahogy !in"e!. A 0irlysgban 1so!at <gyan lt<n!> de 1ag<n!at
sose1. *"ha 1egpillantod a t#!=r!"pedet vala!ine! a se1"ben> de
a is 2sa! egy ho1lyos ala!> 1int egy festA !edetleges vlata> a1i
1"g ne1 snes "s ne1 r"sletes.
&1beri ala!ban lenni annyit jelentett> hogy a vlatot i11r
!idolgot!. Minden hajsla1at> 1inden pBr<so1at t=!"letesen
tistn ltta1. A t=bbi lnyho !"pest Len<s Cove7ban bitosan
f<r2sn feste!. A bAr=1 alabstro1feh"r> 1g A! 1indig
napbarntotta!. A se1e1 nagy "s barna> a p<pill1 pedig roppant
tg. Molly "s bartnAi 1intha sose1 <nta! volna bele a haj<!!al valB
!s"rlete"sbe> a eny"1 visont egyserCen 2sa! el van vlastva
!="pen> "s gestenyebarna f#rtjei1 a 1ag<! ter1"setess"g"ben
h<llana! al. 0orallpiros> telt aj!a1 van> a1irAl !"sAbb 1egt<dta1>
hogy olyan> 1intha d<r2s lenn"!.
-Bhajtotta1 egy nagyot> haja1at lan =ssefogta1 a feje1
tetej"n> 1ajd belebNjta1 a flanelpisa11ba> a1ire fe!ete F feh"r
60 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
tn2olB teh"n!"!et nyo1tatta!. M"g a "n !orltolt e vilgi
tapastalatai1 1ellett is !o1oly !"ts"gei1 volta! afelAl> hogy Len<s
Cove7ban br1elyi! lny felvenne egy ilyen b<ta r<hadarabot. 'vy
vette ne!e1> "s eddig e volt a leg!"nyel1esebb =lt="!e1. Pabe is
!apott egyet> 2sa! a =v"n vitorlso! vanna!> de 1"g ne1 ltta1
rajta.
%el1ente1 a sob1baY hls volta1 anna! egyserC
elegan2ij"rt. 0#l=n=sen tetsett a #vegajtB> a1i a !is er!"lyre
nylott. -erette1 r"snyire nyitni> atn 2sa! fe!#dni a 1<slin7
balda2hin alatt "s hallgatni a tenger hangjt. *agyon b"!"s volt>
ahogy a B2en sBs illatna! foslnya belebegett a sobba> Pbriel
pedig odalent ongorott. Lagy Moart dalla1aira> vagy a
testv"rei1 vissafogott hangjra al<dta1 el 1indig.
A gyban lan elnyNjtBta1> "s "lvete1 a friss lepedA!
"rint"s"t. Meglepett> 1ennyire 2sbtB volt a alvs lehetAs"ge> 1ivel
ne!#n! ne1 so!ra volt ig"ny#n!. D<dta1> hogy 'vy "s Pbriel 1ajd
2sa! !ora hajnalban fe!sene! le. &nge1 visont !i1ertett a 1ai
nap rengeteg Nj "s so!atlan "l1"nye. *agyot stotta1> a
oldala1ra ford<lta1> feje1ben 1"g 1indig gondolato! "s !"rd"se!
2i!ta!> a1i!rAl a fradt teste1 1r ne1 a!art t<do1st venni.
%"llo1ban el!"pelte1> ahogy egy idegen j=n be 2sendesen a
sob1ba. Jrete1 a sNlyt> 1i!=ben hal!an a gya1 s"l"re #l.
.itos volta1 benne> hogy enge1 figyel alvs !=ben> de ne1
1erte1 !inyitni a se1e1> 1ert a!!or !ider#lne> hogy 2sa! a
!"pelete1 s#le1"nye> "s "n at a!arta1> hogy a illNiB egy !i2sit
tovbb tartson 1"g. A fiN odanyNlt> hogy !isi1tson egy hajf#rt=t a
ar2o1bBl> s atn odahajolt> hogy 1eg2sB!olja a ho1lo!o1at. A
2sB!ja a!r a pillangB srnya! "rint"se. *e1 aggBdta1Y t<dta1>
hogy a "lete1et is rbhato1 erre a idegenre. Hallotta1> hogy
felll "s berja a er!"lyajtBt> 1ielAtt tvoi!.
F EB "jt> .ethany F s<ttogta ^avier (oods hangja. F -"p
l1o!at.
F EB "jt> ^avier F 1ondta1 l1osan> de a1i!or !inyitotta1 a
se1e1> a soba #res volt. X1 addigra a se1h"ja1 1r tNlsgosan
elnehe#lt> hogy nyitva brja1 tartaniY a spadt l1paf"ny "s a tenger
1oraja tovatCnt> "n pedig 1"ly> ny<godt lo1ba sender#lte1.
62 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
6
F!"#$%"&!"
LA)A0' A *&L&M&* -IS)VD/DD. .r ne1 a!arta1 t<do1st venni
rBla> a hang ne1 tgtott> "s !"nytelen volta1 a l1o! sCrC>
rny"!os 1"lys"geibAl a felsnre e1el!edni.
F JbrestA> lo1s<s"!T
0inyitotta1 a se1e1> "s ltta1> hogy a reggeli f"ny foly"!ony>
arany 1elegs"ggel rastja el a sobt. H<nyorogva fel#lte1> "s
!id=rs=lte1 a se1e1bAl a l1ot. A gya1 v"g"n"l 'vy llt egy
2s"s"vel a !e"ben.
F 3rBbld 2sa! !i etT -=rnyC> de fel"brest.
F Mi aQ
F 0v"Y so! e1ber Ngy "ri> ne1 is t<d en"l!#l nor1lisan
1C!=dni.
%el!=ny=!=lte1> bele!ortyolta1 a !eserC> fe!ete fAetbe>
1i!=ben igye!ete1 elfojtani a !"stet"st> hogy !i!=pje1.
&l2sodl!ota1> hogy e1bere! !"pese! 1"g p"nt is !iadni e"rt a
rettenetes folyad"!"rt> de a !offein 2sa!ha1ar be!er#lt a v"rra1ba>
"s el !ellett is1erne1> hogy "berebb lette1 tAle.
F Mennyi a idAQ F !"rdete1.
F 3ont el"g> hogy fel"bredj 1ost 1r.
F Pabe hol vanQ
F At hise1> f<tni 1ent. Mr hajnali =t!or fenn volt.
F Mi bajaQ F ny=gte1> 1i!=ben vona!odva !ita!arBta1> "s pont
olyan volta1> 1int br1elyi! h"t!=napi tin"dser.
Megrta1 "s !if"s#lte1 a haja1at> 1ielAtt 1eg1osta1 a
ar2o1> atn leba!tatta1 a !onyhba. Pbriel> a!i 1r vissat"rt a
f<tsbBl> "ppen reggelit !"stett. Mr le<hanyoott> "s a
ho1lo!bBl htraf"s#lte vies hajt> a1i oroslnserC !#lsAt
!=l2s=n=tt ne!i. Csa! egy t=r#l!=A volt a 2spAj"re te!erve> feses
teste 2sa! Ngy 2sillogott a reggeli napf"nyben. -rnyt =ssehNta>
"s ne1 ltsott t=bbne! egy gyCrAd"sn"l a lapo2!i !==tt. A tChely
1ellett llt egy rosda1entes !isedAlapttal a !e"ben.
F 3ala2sintt vagy gofritQ F !"rdete. *e1 !ellett htraford<lnia>
hogy t<dja> !i l"pett be a !onyhba.
F &gyltaln ne1 vagyo! "hes F 1ondta1 bo2snat!"rAen.
F -erinte1 !ihagyo1 a reggelit> atn 1ajd be!apo! vala1it
!"sAbb.
F Jhes gyo1orral et a hat el ne1 hagyja sen!i. F &l"g
!"rlelhetetlenne! tCnt a t"1t illetAen. F -Bval 1elyi!etQ
F M"g olyan !orn van> PabeT *e erAltesd> 1ert ross<l lese!T F
Ogy nyafogta1> a!r egy gyere!> a!i prBblja 1egNsni a
!elbi1bBev"st.
Pbriel s"rtAd=ttne! tCnt. F At 1ondod> hogy a fAt=1
1egbetegti a e1bertQ Hopp. Pyorsan 1egprBblta1 helyesbteni$
F +ehogyT Jn 2sa!]
%iv"re1 a vlla1ra tette a !e"t> "s !o1olyan r1 n"ett.
F .ethany F !edte F> t<dod> 1i t=rt"ni!> ha a e1beri test nin2s
!ellA!"ppen elltva #e1anyaggalQ
'nger#lten 1egrta1 a feje1et> 1ert tistban volta1 vele> hogy
1ost 1ajd olyan t"nye!et fog felsorolni> a1elye!!el Ngyse1 t<do!
vitat!oni.
F )ell. *e1 fogs t<dni odafigyelni se11ire> "s a!r 1"g el is
s"d#lhets. F -#netet tartott> hogy a savai !ifejts"! a !ellA hatst.
F *e1 hinn"1> hogy el a!ars j<lni 1r a 1sodi! napon a
is!olban> <gyeQ
&el el"rte a 2"ljt. De!etBria n"l!#l le2s#22sente1 egy s"!re>
1i!=ben el!"pelte1> ahogy a tpanyago! hinyban eldAl=!> "s
egy seregnyi aggBdB ar2 hajol f=l"1. Daln 1"g ^avier (oods" is>
a!i attBl fogva 1r ne1 a!ar 1ajd tAle1 se11it.
F 3ala2sinta jB les F 1ondta1 !o1oran> Pbriel pedig el"gedett
brattal ford<lt vissa a tChelyhe.
A reggelit a !ap<2sengA hangja sa!totta f"lbe> "s
elgondol!odta1> !i lehet a ilyen so!atlan idApontban. Pondosan
64 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
elr!Bt<n! a so1s"do!tBl> "s elhrtott<n! 1indenf"le barti
!=eled"st. A helyie!he 1"rten bitosan r!Bottna! tCnt#n!.
'vyval vra!ova n"t#n! Pbrielre. W !"pes volt "r"!elni> 1it
gondolna! a !=rnyeet"ben l"vA!> a1i nagyon so! helyetben
hasnos adottsg. 'vy 1ennyei ajnd"!a a gyBgytB !ee volt. A "n
tehets"ge1 1"g ne1 bonta!oott !i F nyilvnvalBan 1ajd a
1egfelelA pillanatban fog 1eg1<tat!oni.
F 0i aQ F ttogta 'vy.
F A so1s"d nA F 1ondta Pbriel. F *e vegy#n! rBla t<do1st>
htha el1egy.
Mod<latlan<l> n"1n #ld=g"lt#n!> de a so1s"d<n!
tntorthatatlanna! tCnt. Pbriel !i1ent a !onyhbBl> "s frissen
1osott far1erban j=tt vissa. *"hny per2 1Nlva 1eglepetten
hallott<! a oldalsB !ap< !attanst> a !=vet!eA pillanatban pedig a
nA 1r a abla!nl llt "s lel!esen integetett. A tola!odsa
felhbortott> de a testv"rei1 1egArit"! a l"le!jelenl"t#!et.
Pbriel !i1ent> hogy ajtBt nyisson> "s a nAvel j=tt vissa> a!i a
=tvenes "veiben jrhatott> platinasA!e haja "s napbarntott bAre volt.
MeglehetAsen so! arany"!sert hordott> sjt f"nyesre rNsota> "s
pa1<t1elegtAt viselt. A hBna alatt egy nagy paprts!t
sorongatott. &gy pillanatra !b<ltna! tCnt> 1i!or 1egltott
hr1<n!at egy#tt. *e1 hibtatta1 "rte$ bitosan elbtortalantB
ltvny lehett#n!.
F -"p napo!at !vno!T F 1ondta d"liesen elnyNjtva 2sengA
hangon> ahogy thajolt a astalon> hogy !eet fogj<n!. F A
hely#!ben 1egn"etn"1 a !ap<2sengAt> serinte1 ne1 1C!=di!.
+olores Henderson vagyo! a so1s"dbBl.
Pbriel be1<tatott 1inden!it> 'vy pedig a t=!"letes hiassony
serep"ben egy 2s"se teval !nlta a h=lgyet> "s egy tl2a 1<ffint
ra!ott a astalra. Jsrevette1> hogy Mrs. Henderson <gyanNgy
1"regeti Pbrielt> ahogy a lnyo! a is!olban.
F S> ne1> !=s=n=1 F felelte a !nlsra. F /dafigyele! a
!alBriabevitelre. Csa! be a!arta1 !=s=nni 1ost> hogy 1r
berende!edte!. F )era!ta a paprsatyrot a p<ltra. F Arra
gondolta1> !edv#!re lenne egy !is hile!vr. Hota1
srgabara2!ot> f#g"t "s epret isY ne1 t<dta1> 1elyi!et sereti!.
F & igan !edves 1agtBl> Mrs. Henderson. F 'vy 1aga volt a
1egtestes#lt <dvariassg> de Pbrielen ltta1> hogy t#rel1etlen#l
egyi! lbrBl a 1si!ra ll.
F S> hvjon 2sa! +ollyna! F 1ondta a nA. F Megltj! 1ajd> 1ind
jBso1s"di visonyban vagy<n! 1i errefel".
F EB et hallani F 1ondta 'vy.
Csodlta1> hogy 1inden !=r#l1"nyre elA t<d r<!!olni egy
1egfelelA vlassal. A1i enge1 illet> n"hny pillanattal !"sAbb 1r
el is felejtette1 a nA nev"t.
F Maga a Nj "ne!tanr a .ry2e Ha1iltonban> <gyeQ F Mrs.
Henderson ne1 adta fel. F Lan egy nagyon ene!edvelA
<no!ahNgo1> a!i lel!esen el!edett heged#lni. Maga is aon a
hangseren jtsi!> <gyeQ
F D=bbe! !==tt F felelte Pbriel tartB!odBan.
F Pbriel s1talan hangseren jtsi! F 1ondta 'vy> 1i!=ben
lesNjtB pillantst vetett a btyn!ra.
F -1talanonQT S> istene1> 1i2soda tehets"g lehet 1agaT F
radoott Mrs. Henderson. F -o!sor hallo1 jtsani "jsa!n!"nt a
torn2o1rBl. Mag<! is ilyen enei v"nval vanna! 1egldva>
lnyo!Q Mi2soda jB fiv"r 1aga> hogy a s#lei! tvoll"t"ben gondjt
viseli a !"t hNgna!.
'vy felsBhajtottY Ngy ltsott> "r!e"s#n!et "s t=rt"net#n!et ha1ar
plety!lni !edte a vros.
F A s#lei! is 1eg"r!ene! ha1arosanQ F !"rdete Mrs.
Henderson> "s !vn2sian !=rben"ett> 1intha arra s1tana> hogy
a Asein! hirtelen elA<grana! a !onyhase!r"nybAl vagy
leeres!edne! a plafonrBl.
F ,e1"lj#!> ha1arosan tall!o<n! vel#! F felelte Pbriel>
1i!=ben a Brra pillantott.
+olores vra!ova n"ett r> hogy bAvebben !ifejtse> de a1i!or
fiv"re1 ne1 tette> 1si! t"1ra vltott. F Megis1er!edte! 1r
vala!ivel a vrosbanQ F EBl sBra!ota1 aon> hogy 1in"l in!bb
prBblt PbrielbAl !ihNni vala1it> A annl !ev"sb" volt !"ss"ges.
66 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F *e1 nagyon volt 1"g idAn! bart!oni F 1ondta 'vy. F &l"g
elfoglalta! vagy<n!.
F *in2s idej#! bart!oniT F !iltotta Mrs. Henderson. F 'lyen
2sinos tere1t1"nye!ne!> 1int 1ag<!QT Denn#n! !ell vala1it a
dolog "rde!"ben. Lan egy pr nagyon 1enA !l<b a vrosbanY 1ajd
"n 1eg1<tato1 1ag<!na!.
F Mr alig vro1 F 1ondta Pbriel !ifeje"stelen#l.
F *"e> Mrs. Henderson] F !edte 'vy> 1i!or beltta> hogy e a
prbes"d ne1 fog egyha1ar v"get "rni.
F +olly.
F .o2snat> 2olly, egy !i2sit sietn#n! !ellene> hogy be"rj#n! a
is!olba.
F Ht perse. Milyen b<ta vagyo!> "n 1eg 2sa! itt lo2sogo!. +e
ha s#!s"g#! van br1ire> ne haboana! 1eg!eresni. Megltj!>
nagyon soros !is !==ss"g e a 1ien!.
+/))U [.&MP,X-A\ M'ADD )&0J-D&M AI A*P/)S,A %&)JD>
a1i!or pedig Pabe betoppant a hetedi!ese!he> ao! "pp aal
sBra!otatt! 1ag<!at> hogy rBsere!et doblta! a 1ennyeeti
ventiltorra. A !=vet!eA Br1 ly"kasra volt> "s Mollyba f<totta1
bele a se!r"nye!n"l. Kdv=l"s!"ppen a ar2t a eny"1he
"rintette> s 1g elAsedte1 a !=nyvei1et> A r=viden bes1olt a esti
fa2eboo!os !alandjrBl. &gy Chris nevC fiN a so!sosnl
!"ts"gtelen#l t=bb =lel"s 1eg p<si <tn jelent!eett !i> Molly pedig
aon agyalt> hogy vajon e egy Njabb sintre e1elte7e a
!ap2solat<!at. A %"ny Kgyn=!ei 1indenfajta [gy=trA\
te2hnolBgitBl 1egsabadtott! a otthon<n!at> gy fogal1a1 se1
volt> hogy 1irAl bes"l Molly. +e bionyos idA!==n!"nt a"rt
bBlogatta1> "s Ngy tCnt> ne1 vette "sre a t<datlansgo1at.
F Honnan t<dod 1eg1ondani online, hogy 1it "re vala!i
igabBlQ F !"rdete1.
F &rre valB! a szmjlik, a hang<latjele!> te !is b<t<s F 1agyarta
Molly F +e te 1"g 1indig ne1 a!ars olvasni a soro! !==tt> igaQ
D<dod> hnyadi!a van 1aQ F Mollyna! 1egvolt a a idegestA
so!sa> hogy 1indenf"le elAetes jel n"l!#l vltott egyi! t"1rBl a
1si!ra.
F Mr2i<s hatodi!a F felelte1.
Molly elAvett egy rBsasnC sebnaptrt> "s igatott si!!antssal
thNta a dt<1ot egy !isAr=s=d=tt hegyC fil2tollal.
F Mr 2sa! hetven!"t nap van htra F 1ondta> "s ar2a !ipir<lt a
igalo1tBl.
F MeddigQ F !"rdete1.
Hitetlen#l n"ett r1.
F A blig> te lNerT M"g soha se11it ne1 vrta1 ennyire a
"letben. F *or1l esetben 1egs"rtAdte1 volna> ha a lzer sBval
illet> de ne1 telt bele so! idA> 1g rj=tte1> hogy itt a lnyo!
!#l=nb=A s"rt"se!!el bjolognak egy1ssal.
F *e1 !orai 1"g egy !i2sit een aggBdniQ F t<da!olta1.
F Addig 1"g t=bb 1int !"t hBnap van htra.
F Ea> t<do1> de ht a les a "v legfontosabb trsasgi ese1"nye.
Arra ne1 lehet el"g !orn el!edeni a !"s#lAd"st.
F Mi"rtQ
F Most et !o1olyan !"rdeedQ F Mollyna! tgra nylt a se1e. F
A egy ballagsi 2ere1Bnia> a1ire eg"s "letedben e1l"!eni fogsY
legalbbis a es!#vAd=n !v#l a legfontosabb. A eg"s egy nagy
!abar"$ a li1B!> a r<h!> a d=g=s !s"rA!> a tn2. A a 1i her2egnAi
"jsa!n!. F .r ne!e1 olyb tCnt> hogy egyi!71si! lny 1r napi
r<tinnal anna! !"peli 1agt> in!bb tartB!odta1 attBl> hogy et
1egjegyee1.
F EB 1B!na! hangi! F 1ondta1. LalBjban a eg"s
nevets"gesen hangott> "s ott helyben 1egfogadta1> hogy br1i
ron !er#lni fogo1 a blon valB r"sv"telt. &l t<dta1 !"pelni>
1ennyire elt"lne Pbriel egy ilyen ese1"nyt a 1aga hiNsgval "s
se!"lyess"g"vel.
F Lan 1r =tleted> !ivel a!ars 1enniQ F b=!=tt oldalba Molly
so!at1ondBan.
F M"g nin2s F t"rte1 !i a vlas elAl. F Js ne!edQ
F *os F hal!totta le Molly a hangjt F> Casey at 1ondta Daylah7
na!> hogy v"letlen#l 1eghallotta> a1i!or Eosh Crosby el1ondja
68 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
Aaron (hite1anne!> hogy ,yan ,obertson aon gondol!odi!> hogy
enge1 !"rjen 1eg.
F HCT F 1ondta1 2sodl!ost snlelve> 1intha egy sBt is
"rtette1 volna abbBl> a1it 1ondott. F EBl hangi!.
F D<do1> ht perse> fantasti!<sT F lel!esedett Molly. F +e el ne
1ondd sen!ine!. *e1 a!aro1 el!iablni.
Ligyorgott> "s be!ari!ott egy 1j<s !=epi napot a is!olai
naplB1ban. &gy nagy> piros svet rajolt !=r"> 1"g 1ielAtt
1egllthatta1 volna. Lissaadta> a sajtjt pedig bevgta a
se!r"ny"ben <ral!odB lo1trba. L"letlenserCen egy1sra
hal1ova llta! benne a !=nyve!> bel#lre hres ene!aro! posterei
volta! !iragastgatva> "s a aljn vltoatos rendetlens"gben
sora!ota! a #res 2hipses a2s!B!> egy f"lig 1egivott light !Bls
#veg> egy ra!s aja!f"ny 1eg a 1entadras"s dobo!!. %eltCnA
!ontrastot al!otta! a "n pedns sorba rendeett !=nyvei11el> a
!a1pBra a!astott bl"ere11el "s a se!r"nye1 ajtajna! belsej"re
ragastott sn!Bdos Brarende11el. %ogal1a1 se1 volt> hogyan
legye! olyan rendetlen> 1int egy e1berY 1inden por2i!1 a rendet
so1jata. *e1 is lehetne tallBbb a 1onds> 1iserint ['sten lel!e>
a rend lel!e\.
Mollyval el1ente1 a b#f"be> ahol el#t=tt#! a idAt> 1g ne!i
1ate!ra> ne!e1 pedig fran2iaBrra !ell 1enne1. *e!e1 visont
elAbb vissa !ellett !anyarodno1 a se!r"nye1he> hogy !ivegye1
a fran2ia tan!=nyve!et> a1i! or1Btlan<l nagy darabo! volta!. A
trolB tetej"re ra!ta1 A!et> 1g lehajolta1> hogy elAhalssa1 1"g
a angol7fran2ia sBtra1at> a1i besor<lt a pol2 1=g".
F -ia> idegen F 1ondta egy hang 1=g=tte1. Megijedte1> "s
olyan gyorsan <grotta1 fel> hogy be#t=tte1 a feje1et a se!r"nye1
ajtajba. F SvatosanT F figyel1etetett a hang.
Megp=rd#lte1> "s ^avier (oods llt ott aal a f"l1osollyal a
ar2n> a1ire a elsA tall!os<n! Bta e1l"!se1. Ma
sportegyenr<hban volt F s=t"t!"! tr"ningnadrgban> feh"r gall"ros
pBlBban "s 2ipros 1elegtAfelsAben> a1ine! a vllt a is!ola
snei !erestet"!. A feje1et d=rs=lve !vn2sian n"te1 r> hogy
1it a!ar tAle1.
F .o2s> hogy 1egijestettele! F 1ondta. F EBl vagyQ
F D=!"letesen F felelte1 1eglepAdve> hogy 1"g 1indig
el!prtat> 1ennyire jBl n" !i. ,1 segete t#r!i!"! te!intet"t>
1i!=ben se1=ld=!"t f"lig felvonta. &Nttal el"g !=el llt ho1>
hogy lssa1> a se1"t r"7 "s e#stsvo! pettyei!. A ho1lo!ba
lBgB hajba tNrt.
F De Nj vagy a .ry2e Ha1iltonban> <gyeQ *e1 nagyon t<dt<n!
tegnap bes"lgetni.
&gy rva sB se1 j<tott ese1be vlas!"nt> gy 2sa! bBlintotta1
"s a 2ipA1re figyelte1. *agy hiba volt feln"ni. A1i!or a
te!intet#n! tall!oott> <gyana a erAs fii!ai rea!2iB ragadott
1agval> 1int leg<tBbb. Ogy "rete1 1aga1at> 1intha "ppen a
1agasbBl <hann"! al.
F Ogy hallotta1> a tengerentNlrBl "r!et"l F folytatta> a
n"1asgo1 ne1 tntortotta el. F Mit !eres egy ilyen vilgot jrt
lny> 1int te> egy olyan isten hta 1=g=tti !isvrosban> 1int Len<s
CoveQ
F A fiv"re11el "s a nAv"re11el "r!ete1 F 1otyogta1.
F 'gen> tall!ota1 vel#! F 1ondta. F *eh" ne1 "srevenni A!et>
ne1Q F &gy pillanatig haboott. F A!r2sa! t"ged.
Jrete1> hogy !ede! elpir<lni> "s ell"pte1 elAle. Annyira
el=nt=tt a forrBsg> hogy bitos volta1 benne> hogy rad belAle1.
F &l!"se! a fran2iaBrrBl F 1ondta1> 1ajd fel!apta1 a
leg!=elebbi !=nyve!et> a1i! a !ee1 #gy"be a!adta!> "s
elind<lta1 botor!lva a folyosBn.
F A nyelvi r"sleg a 1si! irnyban van F sBlt <tna1> "n
aonban ne1 ford<lta1 1eg.
Mi!or v"gre 1egtallta1 a !eresett tanter1et>
1eg!=nnyebb#lte1> hogy 1"g a tanr is alig vala1ivel elAtte1
"r!eett. Mr. Collins> a!i ne1 igan tCnt vagy hangott s1o1ra
fran2ina!> hBrihorgas> sa!llas f"rfi volt. DZeeda!Bt "s
selye1slat viselt.
A !is tere1 1ajdne1 tele volt. 0=rben"te1> "s 1ajdne1 elllt a
l"legete1> a1i!or 1egltta1> hogy !i #l pont a leg!=elebbi #res
hely 1ellett. A sve1 b<!fen2et vetett a 1ell!aso1ban> ahogy
'0 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
elind<lta1 fel". *agy levegAt vette1 "s leny<gtatta1 1aga1. L"g#l
is A 2s<pn egy fiN.
^avier (oods seld derCvel vette t<do1s<l> hogy 1ell"
telepedte1. Minden tAle1 telhetAt 1egtette1> hogy ne vegye! rBla
t<do1st> "s at a oldalt n"te1 1ereven a tan!=nyvben> a1it Mr.
Collins a tblra felrt.
F AbbBl el"g bajos les fran2it tan<lni F hallotta1 ^avier
1or1olst. &ls=prA s"gyen"rettel d=bbente1 r> hogy
avaro1ban ross !=nyvet 1ar!olta1 fel. *e1 a fran2ia
nyelvtan!=nyv> hane1 egy> a fran2ia forradalo1rBl sBlB !=nyv
fe!#dt elAtte1. Jrete1> hogy n"hny pillanat alatt 1"lyen elpir<lo!>
"s elArehajolta1> hogy a haja11al 1egprBblja1 elta!arni.
F Miss Ch<r2h F sBltott 1eg Mr. Collins F> felolvasn a elsA
sa!ast a !ilen2venhatodi! oldalon> a1ine! a a 21e> hogy$ 3 la
biblioth4"e5
Megder1edte1. &l se1 a!arta1 hinni> hogy 1ost !"nytelen
lese! 1inden!i elAtt bejelenteni> hogy ross !=nyvet hota1
1indjrt a elsA Brra. Mennyire tCn=! 1ajd balf"!ne!Q Mr "ppen
nyitotta1 a s1at> hogy 1entegetAni !edje!> a1i!or ^avier alig
"srevehetAen t2sNstatta ne!e1 a !=nyv"t a astalon.
Hlsan rpillantotta1> 1ajd !=nnyed"n el!edte1 olvasni a
sa!ast> br aelAtt 1"g sose1 olvasta1 vagy bes"lte1 aon a
nyelven. Vgy 1ente! a dolgo! nl<n!> angyalo!nl F 2sa! bele !ellett
fogn<n! vala1ibe> hogy 1ris !itCnj#n! benne. Mire befejete1>
Mr. Collins odaj=tt "s 1egllt a astal<n!nl. %oly"!onyan
olvasta1 F tNl foly"!onyan. ,j=tte1> hogy illett volna n"hny sBt
ross<l !iejtene1> vagy ne1 rtott volna> ha legalbb egyser7!"tser
1egbi2sa!li! a hango1> 2sa!hogy ne1 j<tott ese1be> hogy "lje!
ee!!el a aprB fondorlato!!al. Daln egy r"se1 gy a!art !"r!edni
^avier (oods elAtt> hogy ellensNlyoa1 a !orbbi esetlens"ge1et.
F Maga olyan foly"!onyan olvas> 1int a!ine! e a anyanyelve>
Miss Ch<r2h. Jlt %ran2iaorsgbanQ
F *e1> <ra1.
F Daln jrt ott so!atQ
F -ajnos ne1.
/dapillantotta1 ^avierre> a!ine! a felvont se1=ld=!e elr<lta>
hogy lenyCg=te1.
F A!!or 1inden bionnyal a ter1"set adta tehets"ge s1ljra
rhatj<!. A haladB ostllyal 1indenesetre jobban jrna F javasolta
Mr. Collins.
F +ehogyT F 1ondta1> 1ert ne1 a!arta1 t=bb figyel1et
1aga1ra vonni> "s at serette1 volna> ha Mr. Collins ejti a t"1t.
Megfogadta1> hogy leg!=elebb !ev"sb" lese! t=!"letes.
F M"g jB2s!n van 1it tan<lno1 F bionygatta1. F A !iejt"s a
erAss"ge1> de nyelvtanilag teljesen s"tsBrt vagyo!.
Mr. Collins el"gedettne! tCnt a 1agyarattal. F (oods> folytassa>
ahol Miss Ch<r2h abbahagyta F 1ondta> 1i!=ben sigorNan len"ett
^avierre. F Hol a s=veg!=nyve> (oodsQ
Pyorsan vissaadta1 ne!i a !=nyvet> de ^avier ne1 nyNlt "rte.
F -ajnlo1> <ra1> 1a elfelejtette1 behoni a !=nyvei1etY so!ig
volta1 fent tegnap este. 0=s> hogy ideadod a sajtodat> .eth.
Dilta!oni a!arta1> de ^avier figyel1etetA pillantsa bel"1
fojtotta a sBt. Mr. Collins rb1<lt> vala1it fir!antott a
jegyetf#et"be> "s v"gigd=r1=gte a <tat> 1g vissa1ent a
astalho.
F *e1 jr el=l vala1i jB p"ldval is!ola!apitny!"nt. A Bra <tn
bes"lni a!aro! 1agval.
Mi<tn !i2sengette!> a folyosBn vrta1> 1g ^avier befejei a
dolgt Mr. Collinssal. Ogy "rete1> legalbb egy !=s=nettel
tartoo1 ne!i ao! <tn> hogy !ihNott a p2bBl.
Mi!or a ajtB !inylt> ^avier oly !=nnyeds"ggel s"tlt !i rajta>
1intha a strandon lenne. ,1 n"ett "s el1osolyodott> tetsett ne!i>
hogy 1egvrta1. Ogy volt> hogy Mollyval tall!oo1 a reggeli
s#netben> de a1int ese1be j<tott> 1r el is felejtette1. Ahogy
^avier r1 n"ett> !=nnyen lehet> hogy 1"g levegAt venni is
elfelejte!.
F -vesen> "s ne1 nagy #gy F 1ondta> 1"g 1ielAtt !inyitotta1
volna a s1at.
F Honnan t<dod> 1it a!arta1 1ondaniQ F !"rdete1 inger#lten. F
Mi van> ha "ppens"ggel le a!artala! tolni> a1i"rt bajba sodortad
1agadQ
'2 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
0=te!edve n"ett r1. F M"rges vagyQ F !"rdete. Mr 1egint a
a f"lvigyor jelent 1eg a aj!n> 1intha "pp aon gondol!odott volna>
hogy vajon a sit<2iB el"g sBra!otatB7e ahho> hogy 1egeressen
egy teljes 1osolyt.
0"t lny s"tlt el 1ellett#n!> "s gyil!os pillantso!at vetette!
fel"1. A 1agasabbi! in2sel!edve 1egb=!=dte ^aviert a <jjval.
F H"> ^avier F 1ondta neg"des hangon a lny.
F -ia> )ana F felelte bartsgos> 1 senvtelen hangon.
-1o1ra teljesen nyilvnvalB volt> hogy ne1 Bhajt a lnnyal
trsalogni> de a ne1 vette "sre 1agt.
F *e!ed hogy 1ent a 1ate!dogaQ F erAl!=d=tt. F -erinte1
naggyon d<rva volt. At hise1> s#!s"ge1 les !orrepetlsra.
*e1 t<dta1 elsi!lani af=l=tt> hogy ^avier hogyan n"ett a lnyra
F !ifeje"stelen#l> 1int a!i egy 1onitorra n". )ana 2sa! 2sa2sogott
v"get ne1 "rAen> atn pedig !id#llestette a 1ell!ast> hogy
^avierne! teljes rltsa nyljon g=1b=lyC ido1aira. &gy fiN se1
lett volna !"pes ellenllni> hogy legalbb ne 1"ltassa egy elis1erA
pillantsra a lny test"t> de ^avier le ne1 vette a se1"t a ar2rBl.
F Ogy "re1> ne!e1 jBl 1ent F 1ondta. F Mar2<s Mit2hell vllal
!orrepetlst. Wt !ellene 1eg!"rdened> ha t"nyleg Ngy "red> hogy
s#!s"ged van r. F )ana se1e bossNsan =ssesC!#lt> 1i<tn oly
!eveset !apott a 1<tatvny"rt 2ser"be.
F 0=si F vetette oda> 1ajd eloldalgott.
*e1 Ngy tCnt> hogy ^avier "srevette volna> hogy 1egs"rtette a
lnyt> vagy ha t<datban is volt> ne1 nagyon ltsott rajta> hogy
avartatja 1agt 1iatta. Deljesen 1s ar2!ifeje"ssel ford<lt vissa
fel"1. A ar2a el!o1olyodott> 1intha vala1i rejtv"nyt prBblna
1egoldani. 3rBblta1 elfojtani a enne! hatsra r1 t=rA gy=ny=rtY
a is lehet> hogy so! lnyra n" <gyangy> "s )ana 2sa! egy
seren2s"tlen !iv"tel volt !=#l#!. &se1be j<tott> hogy 1it
hallotta1 &1ilyrAl> "s arra gondolta1> 1ilyen felf<val!odott
vagyo!> hogy at !"pele1> "rde!lAdi! irnta1.
MielAtt folytatBdhatott volna a bes"lget"s#n!> Molly sNrt !i
benn#n!et 1eglepett brattal. Svatosan odaso1fordlt> !i2sit
aggBdott> nehogy f"lbesa!tson vala1it.
F -ia> Molly F 1ondta ^avier> a1i!or 1r nyilvnvalB volt>
hogy A ne1 fogja el!edeni a bes"lget"st.
F -ia F fogadta a !=s=nt"st f#rg"n> 1ajd bial1as!odva
1egrngatta a r<h1 <jjt. Mi!or atn 1egsBlalt> egy !isgyere!
1"es1os hangjn bes"lt. F .eth> elj=ss vele1 a b#f"beQ
Mindjrt "hen halo!T Js at a!aro1> hogy tants <tn> p"nte!en
gyere t ho1$ Daylah !o1eti!<s nAv"re 1eg1assroa
1inden!ine! a ar2t. .rB les. Mindig ho egy 2so1B
ter1"!1intt> a1it gy otthon is fel!enhet#n!.
F & t"nyleg olyan !irly<l hangi! F 1ondta ^avier erAltetett
lel!esed"ssel> a1itAl !<n2ogni !edte1. F Jn 1i!or 1ehete! tQ
Molly ne1 vett rBla t<do1st.
F A!!or elj=ss> .ethQ
F Meg !ell !"rdene1 PbrieltAl> "s 1ajd sBlo! F felelte1.
Jsrevette1> hogy Pbriel e1lt"s"re ^avier ar2ra !i#l a
1eglepet"s. Lajon a eg"s est"s ar21asss avarta =sse> vagy a>
hogy ne!e1 a testv"re1tAl enged"lyt !ell !"rne1 hoQ
F 'vyt "s Pbrielt is svesen ltj<! F 1ondta Molly fel"l"n!#lA
hangon.
F *e1 hise1> hogy e a A 1Cfaj<! lenne. F )tta1> hogy Molly
ar2a el!edvetlenedi!> e"rt gyorsan hotette1$ F +e a"rt
1inden!"pp 1eg!"rdee1.
0ivir<lva n"ett r1.
F 0=si. %igy<> !"rdehete! vala1itQ F ^avierre pillantott> a!i
1"g 1indig ott lldoglt 1ellette1. F *"gyse1!=t> ha lehetTQ
^avier legyA=tten fele1elte a !e"t> 1ajd els"tlt> hogy
1ag<n!ra 1aradhass<n!. Alig brta1 vissafogni 1aga1> hogy
vissa ne hvja1. Molly hangja hal! s<ttogsba vltott.
F Pbriel ne1 1ondott vala1it ] ===] rBla1Q
A fagylaltoBnl t=rt"nt tall!os<n! Bta se1 'vy> se1 Pbriel
1eg se1 e1ltette Mollyt> !iv"ve a1i!or ltalnos fejtgtsra !er#lt
sor a bart!os ves"lyeirAl. +e a hanglejt"s"bAl t<dta1> hogy
Pbriel lenyCg=te> "s ne1 a!arta1 2salBdst o!oni ne!i. F
D<lajdon!"ppen de F felelte1 at re1"lve> hogy el"g 1eggyAA
vagyo!. Csa! egy esetben volt 1egengedett ha<dn<n!$ ha vala!it
'4 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
eel felesleges fjdalo1tBl !1"lhet#n! 1eg. +e 1"g a!!or se1
volt !=nnyC.
F D"nylegQ F vir<lt !i Molly ar2a.
F 3erse F 1ondta1> 1i!=ben arra gondolta1> hogy a sB soros
"rtel1"ben v"ve ne1 is ha<dta1. Pbriel tnyleg 1ege1ltette
Mollyt> 2sa! "ppen ne1 abban a =ssef#gg"sben> ahogy Molly
vgyott r. F At 1ondta> =r#l> hogy ilyen !edves bartra lelte1.
F &t 1ondtaQ &l se1 hise1> hogy egyltaln "srevett. W
annyira !pratosT .eth> bo2s> t<do1> hogy A a btyd 1eg 1inden>
de olyan d<rvn d=g=s pasi.
Molly e1el!edett hang<latban 1egragadta a !aro1at> "s el!edett
a b#f" irnyba vonsolni. ^avier is ott volt> n"hny sportolBval #lt
egy astalnl. &Nttal> a1i!or tall!oott a te!intet#n!> llta1 a
pillantst. Ahogy rn"te1> a feje1 teljesen !i#resedett> "s a
1osolyn !v#l !"ptelen volta1 br1i 1sra !on2entrlni F 2sa!
arra a t=!"letes> 1egnyerA 1osolyra> br1ennyire is =ssern2olta a
se1e sar!t tAle.
7
.<li
M/))U 3&,-I& J-I,&L&DD& A ^AL'&, (//+- irnti
"rde!lAd"se1et> "s Ngy d=nt=tt> ellt egy7!"t !"retlen tan22sal. F Jn
t"nyleg ne1 hise1> hogy A a te eseted lenne F 1ondta> ahogy a
<jja !=r" 2savarta a egyi! hajf#rtj"t> 1i!=ben sorban llt<n! a
b#f"ben.
-orosan 1ell" llta1> hogy ne l=!d=ssene! ide7oda a p<ltho
nyo1<lB di!o!. 0"t 1egviselt #gyeletes tanr prBblta fel#gyelni a
po!oli felford<lst. -<nyi pillantso!at vetette! a Brra> "s
1ag<!ban 1r s1olt! a per2e!et> a1i!or is vissavon<lhatna!
1ajd a tantere1 1ened"!"be.
3rBblta1 t<do1st se1 venni a bel"1 fNrBdB !=ny=!=!rAl
2sa!Ngy> 1int a !il=ttyintett #dtAtAl raga2sos folto!rBl a padlBn> "s
igye!ete1 odafigyelni arra> a1it Molly 1ond.
F Most !irAl bes"lsQ F !"rdete1.
Molly 1etsA pillantst vetett r1> a1ivel at a!arta a
t<do1so1ra honi> hogy ne1 igan van 1eggyAve a
naivitso1rBl.
F &lis1ere1> hogy ^avier a egyi! legd=g=sebb pasi a s<liban> de
1inden!i t<dja> hogy gos. A =sses lny> a!i beprBbl!oott nla>
pofra esett. *e 1ondd> hogy ne1 figyel1etettele!.
F *e1 ltsi! rajta> hogy sntsnd"!!al !egyetlen!edne F
1ondta1> 1ert Nrr lett rajta1 a vgy> hogy v"del1e1be vegye1>
br alig t<dta1 rBla vala1it.
F *"d> .eth> ha beleNgs ^avierbe> aal 2sa! 1egsebed
1agad. & a igasg.
'6 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F MitAl vagy ilyen nagy sa!"rtAjeQ F !"rdete1. F Csa! ne1 te is
egyi!e voltl a =sset=rt svCe!ne!Q
Li22bAl gNnyolBdta1> de Molly ar2a hirtelen el!o1orodott. F Vgy
is 1ondhatj<!.
F -ajnlo1. *e1 t<dta1. Hogy t=rt"ntQ
F Ht 1r idAtlen idA! Bta tetsett ne!e1> "s 1i!or 1r tor!ig
lette1 a elejtett 2"logatso!!al> randira hvta1. F Csa! Ngy
f"lvllrBl 1ondta> 1int a1i 1r egyltaln ne1 s1t> 1ivel eer
"ve t=rt"nt.
F JsQ F nosogatta1.
F Js se11i. F Megvonta a vllt. F 0i!osaraott. Mdvariasan
2sinlta> at 1ondta> a bartja!"nt te!int r1. +e a!!or is a volt
"lete1 leg1egalBbb pillanata.
*e1 a!arta1 at 1ondani Mollyna!> hogy a1it a i1"nt
el1es"lt> a ne1 is volt olyan s=rnyC. LalBjban ^avier
hollst be2s#letesne!> a!r tistess"gesne! is nevehett#!
volna. A1i!or Molly a fels#lt serel1ese!rAl bes"lt> a olyan
snben t#ntette fel ^aviert> 1intha vala1i gae1berrAl lett volna
sB. 3edig 2sa! annyit tett> hogy elhrtott egy felajnl!ost a tAle
telhetA leg<dvariasabb 1Bdon. +e 1r "pp eleget t<dta1 a nAi
bartsgrBl ahho> hogy ilyen esetben a egy#tt"r"s volt a egyetlen
elfogadhatB rea!2iB.
F & gy ne1 jrjaT F folytatta Molly vdas!odva. F 'tt jr!l
!==tt#n! "sbontBan> 1int egy f"listen> 1inden!ivel bartsgos>
visont ne1 enged !=el 1agho sen!it.
F +e vajon A 2sapja be a lnyo!at aal> hogy ao! Ngy gondolj!>
t=bbet a!ar tAl#! a bartsgnlQ F !"rdete1.
F +ehogy F is1erte el Molly F> de e a!!or se1 fair, Hogy lehet
vala!i tNlsgosan elfoglalt ahho> hogy bartnAje legyenQ Daln
d<rvn hangi!> a1it 1ost 1ondo!> de egyser el !ell erestenie
v"gre &1ilyt. W 1r Ngyse1 t"r vissa t=bb". &gy"b!"nt el"g volt
Mr. D=!"letesbAl. ,e1"le1> el t<ds j=nni p"nte!en> a 1ajd eltereli
a figyel1#n!et a fiN! 1iatti bossan!odsrBl.
F A**A0> H/PU 'DD LAPUM*0> *&M AI A CJ)EA> hogy is1er!edj#n!
F 1ondta Pbriel> 1i!or a jBvhagyst !"rte1> hogy el1ehesse!
Mollyho p"nte!en.
F +e goro1basg lenne r"se1rAl> ha ne1 1enn"! F "rvelte1. F
Mellesleg p"nte! este van$ holnap nin2s is!ola.
F A!!or 1enj> ha a!ars> .ethany F 1ondta a bty1 egy sBhaj
!s"ret"ben. F At gondoln1> hasnosabban is el lehetne t=lteni egy
est"t> de ne1 a "n dolgo1> hogy 1ega!adlyoala!.
F Csa! 1ost a egyser F !"rlelte1. F *e1 2sinlo! belAle
rendsert.
F ,e1"le1 is.
*e1 tetsett savaina! 1=g=ttes "rtel1e "s a a fino1 2"ls
se1> 1iserint 1ris !ede1 se1 el=l t"vesteni a l"nyeget. +e
ne1 hagyta1> hogy e elrontsa a !edve1et F a e1beri l"t 1inden
oldalt fel a!arta1 fedeni. L"g#l is e a!r jobban 1egvilgthatja
s1o1ra a !#ldet"s#n! l"nyeg"t.
H"t Brra le<hanyota1> "s t=lt=te1 egy 1egfelelA> =ld
gyapjNr<hba. A r<hho ba!an2sot "s s=t"t harisnyt hNta1> "s
1"g a MollytBl !apott aja!f"nybAl is !ente1 1aga1ra. &l"gedett
volta1 a ered1"nnyel$ !ev"sb" volta1 a so!sos spadt =n1aga1.
F *e1 !ell !i=lt=n=d> ne1 blba 1"gy F 1ondta Pbriel> a1i!or
1egltott.
F &gy lnyna! 1indig arra !ell t=re!ednie> hogy a lehetA
legjobban n"en !i F !elt a v"del1e1re 'vy "s r1 !a2sintott.
)ehet> hogy ne1 tetsett ne!i> hogy Mollyval 1eg a trsasgval
a!aro1 t=lteni a idAt> de a ellensenv"vel se1 a!art 1egterhelni.
Distban volt vele> 1i!or !ell eleresteni a dolgo!at a b"!e
"rde!"ben.
.N2sNs!or 1ind!ettej#!et 1egp<silta1> "s a bejrati ajtB fel"
vette1 a irnyt. Pbriel el a!art vinni Mollyho a fe!ete Eeeppel>
a1it a garsban tallt<n!> de 'vyna! si!er#lt lebes"lnie rBla>
1ondvn> hogy 1"g so!ig vilgos les> "s 1ivel Molly"! 2sa!
n"hny <t2nyira la!ta!> bitonsgosan oda lehet j<tni. .r
elfogadta1 Pbriel ajnlatt> hogy "rte1 j=n> "s 1egllapodt<n!>
hogy felhvo1> ha !"s vagyo! haaj=nni.
'8 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
'gen !elle1es volt anap este ts"tlni Mollyho. .r a t"l
ne1so!ra v"get "r> a r<h1on tfNjB s"l 1"g igen fagyos volt.
Maga1ba svta1 a B2en =r=!=lde!!el vegyes> friss illatt.
Megtisteltet"sne! "rete1> hogy itt lehete!> hogy l"legA> "rA
l"ny!"nt jrhato! a f=ld=n. -o!!al #dtAbb volt> 1int egy 1si!
di1eniBbBl se1l"lni a "letet. A 1ennyorsgbBl lete!intve a
ny#sgA f=ldi "let olyan volt> a!r egy elAads. X1 a valBsgban
een a snpadon llni r"1istAbb> <gyana!!or igal1asabb is volt.
A hang<lato1 nyo1ban 1egvltoott> a1i!or a -y2a1ore Prove
nyol2as s1ho "rte1. %eln"te1 a hra> "s bitos volta1 benne>
hogy eln"te1 a hs1ot. A bejrati ajtB trva7nyitva volt> "s Ngy
tCnt> odabent a =sses l1pt fel!ap2solt!. A <t2ai sobbBl
b=1b=lt a ene> a torn2on pedig hinyosan =lt==tt tini! pard"ta!.
& bitosan ne1 a a hely. M"g egyser 1egn"te1 a 21et> a1it
1aga Molly rt fel ne!e1 egy darab paprra> "s ltta1> hogy ne1
t"vedte1. Atn n"hnyan felis1erte! a is!olbBl> "s integetni
!edte! ne!e1. Megind<lta1 felfel" a nyaralBserC h l"p2sAj"n> "s
1ajdne1 belebotlotta1 a veranda !orltjn thnyB fiNba.
Megford<lt a feje1ben> hogy egyenesen haa1egye! in!bb> "s
'vy 1eg Pbriel elAtt 1ajd Ngy tese!> 1intha 1egfjd<lt volna a
feje1. .itos volta1 benne> hogy ne1 engedte! volna el> ha t<dj!>
1ivel jr Molly 2sajos est"je. +e a !vn2sisgo1
gyAedel1es!edett> "s Ngy d=nt=tte1> be1egye!> 2sa! hogy
!=s=nje! Mollyna!> "s !i1enthesse1 1aga1 a gyors tvos elAtt.
A hallban teste! torlBdta! =sse> f#sttAl "s !=lnitAl volt nyo1ott a
levegA. A ene olyan hangosan sBlt> hogy ha vala!i bes"lgetni
a!art> a!!or a 1si! f#l"be !ellett ordtania> hogy a hallja a
1ondandBjt. A re1egA padlB "s a d#l=ng"lA tn2olo! olyan
benyo1st tette! r1> 1intha egy f=ldreng"s !ellAs !=ep"n jrn"!.
A energi!<s rit1<s annyira erAs volt> hogy a dobhrty1 1ajd_
besa!adt> sinte =sseg=rnyedte1 alatta. A ar2o1on forrB leheletet
"rete1> a levegAben s=r "s 1indenf"le 1s al!ohol saga terjengett.
A eg"s jelenet oly fjdal1asan nyo1astB volt> hogy 1ajdne1
!ibillentett a egyensNlyo1bBl. +e e 1aga a e1beri "let>
gondolta1> "s ne!e1 elsA !"bAl !ellett 1egtapastalno1 1"g a!!or
is> ha elj<lo! a "l1"nytAl. Vgy ht vette1 egy nagy levegAt> "s
tovbbnyo1a!odta1.
Minden saro!ban "s <gban fiatalo! tanyta!Y volta!> a!i!
2igite!> volta!> a!i! itta!> 1so! 1eg 2sa! heverte! egy1son.
Xtvere!edte1 1aga1 a t=1egen> 1ajd 1egig"ve se1l"lte1 egy
2soportot> a!i! a /in-svaszat nevC jt"!!al sBra!otatt!
1ag<!at. &bben a jt"!ban lnyo! sora!ota! fel egy1s 1ell"> 1g
a fiN! ne1 tNl 1essirAl 1lyva2<!orral 2"lot! 1eg a
de!olts<!at. A!ine! si!er#lt betallnia !"t 1ell !="> anna! vissa
!ellett serenie a 1lyva2<!rot> de ehhe 2sa! a sjt hasnlhatta.
A lnyo! nevette! "s si!ongatta!> ahogy a fiN! a 1ell#! !="
te1ett"! a ar2<!at.
Molly s#leit sehol ne1 ltta1. .itosan el1ente! a h"tv"g"re.
0vn2si volta1> 1it sBlnna!> ha ltn! a otthon<!at a jelenlegi>
felford<lt llapotban. A htsB nappaliban> a barna !anap"!on r"seg
pro! fe!#dte! =ssefonBdva. A padlBn s=r=s#vege! heverte!
sanas"t> a sAnyegbe pedig beletapost! a !isBrt 2hipsdarab!!at
"s a M`M_s dras"!at> a1i!et Molly egy #vegtlba !"stett !i a
vend"geine!. 0isNrta1 )eah Preen is1erAs ar2t> a!i Molly
trsasgna! volt a egyi! tagja> "s elind<lta1 fel". &gy #vegajtB
1ellett llt> a1i egy des!ott ter#letre "s a 1eden2"re nylt.
F .ethT Ht elj=tt"lT F !iablta tNl a en"t. F *agy b<liT
F Molly 1erre vanQ F #v=lt=tte1 vissa.
F A ja2<iban.
)efestette1 1aga1rBl egy !apatos sr2 =lel"s"t> a1int a
tn2olo! !osba a!art 1agval vonsolni> "s !i2selete1 egy
1si!at> a!i [tesBna!\ neveett> "s 1egprBblt bartilag jBl
1egsorongatni. &gy lny bo2snat!"rAen elrngatta tAle1.
F .o2si -tefan 1iatt F ordtotta. F *e!i 1r annyi.
.Blintotta1> 1ajd !is<rranta1> "s gondolatban horta1 a Nj
!ifeje"st a sBgyCjte1"nye1he> a1it folya1atosan bAvtette1.
/da!int 1"g t=bb #res #veg "s dobo tar!totta a f=ldet> "s
figyelne1 !ellett> hov l"pe! !==tt#!. A hideg ellen"re bi!inis "s
r=vidnadrgos tini! lebselte! a 1eden2"n"l "s gyClte! =sse a forrB
f#rdAn"l. A f"nye! !s"rteties !"! dereng"ssel vilgtott! 1eg a
paj!os teste!et. Hirtelen egy 1etelen fiN rohant el 1ellette1> 1ajd a
80 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
1eden2"be vetette 1agt. ,es!etve e1el!edett a felsnre> de hott
a 1ja a hangos "ljen"stAl> a1it a t=bbie!bAl !ivltott. 3rBblta1
ne1 tCnni oly r"1#ltne!> 1int a1ennyire anna! "rete1 1aga1.
A 1eg!=nnyebb#l"s h<ll1a s=p=rt t rajta1> a1i!or v"gre
1egpillantotta1 Mollyt !"t fiN !=" pr"selAdve a forrB f#rdAben.
Mi!or "srevett> !ie1el!edett !=#l#!> !inyNjtBott> 1int egy
1a2s!a> "s el"g hossan Ngy 1aradt> hogy a fiN! 1eg2sodlhass!
nedves> for1s test"t.
F .ethie> 1i!or "r!et"lQ F !"rdete "ne!lA hangon.
F Jpp 1ost F felelte1. F Lltoott a tervQ Mi van a
ar21asssalQ
F S> !i2si1> at a tervet dobt<!T F 1ondta Molly> 1intha e 2sa!
egy l"nyegtelen aprBsg lenne. F A n"ni!"1 1egbetegedett> gy any<
1eg ap< a h"tv"g"re el1ente! a vrosbBl. *e1 hagyhatt<n! !i egy
jB b"lizst6
F Csa! be a!arta1 !=s=nni. *e1 1aradhato! F 1ondta1.
F A bty1 Ngy t<dja> ar2pa!olso!at prBbl<n! !i.
F +e A nin2s itt> <gyeQ F Molly h<n2<tan elvigyorodott. F Js
a1irAl Pbriel ne1 t<d> a ne1 is fj ne!i. Pyere> legalbb igyl
vala1it> 1ielAtt elind<ls. *e1 a!aro1> hogy bajba !er#lj 1iatta1.
A !onyhban =ssef<tott<n! Daylah7val> a!i a !onyhap<lt 1=g=tt
llt "s vala1it 1ixelt a t<r1ixg"pben. 0=r#l=tte te!int"lyes
#vegrengeteg volt s"tdoblva. &lolvasta1 n"hnyna! a 21!"j"t$
!aribi feh"r r<1> single 1alt s!Bt Zhis!y> r Zhis!ey> tea<ila>
absint> Midori> bo<rbon> pesgA. A neve! ne1 so!at r<lta! el
s1o1ra. A al!ohol ne1 volt r"se a fel!"s#l"se1ne! F egy r"s a
tan<l1nyai1ban.
F 0"rhete! !"t Daylah -pe2ialt .ethne! 1eg ne!e1Q F !"rdete
Molly> 1i!=ben !arjt a bartnAje !=r" fonta> "s 2spAj"t hi1blni
!edte a ene #te1"re.
F Mris j=n F 1ondta Daylah> 1ajd !"t !o!t"lospoharat 1ajdne1
a pere1"ig t=lt=tt a =ld !ever"!!el.
Molly a egyi! poharat a !ee1be nyo1ta> a sajtjbBl pedig
hatal1asat h=rpintett. &lind<lt<n! a nappali fel". A soba !"t sar!ba
helyeett Brisi hangsBrB!bBl Ngy harsogott a ene> hogy 1"g a
padlB is belere1egett. Svatosan belesagolta1 a italo1ba.
F Mi van ebbenQ F !"rdete1 MollytBl a ajon t.
F 0o!t"l F felelte. F &g"ss"gedreT
Mdvariasan bele!ortyolta1> de aonnal 1egbnta1. J1elytAen
"des volt> <gyana!!or a tor!o1at "gette. Mivel ne1 a!arta1> hogy
partykillernek 1inAstsene!> tovbb s#r2s=lte1 a l=tty=1et. Molly
f=l=tt"bb jBl "rete 1agt> "s beveetett enge1 a tn2olo! !avargB
t=1eg"be. *"hny per2ig egy#tt tn2olt<n!> atn elvestette1
se1 elAl> "s is1eretlene! 2sAd#lte! !=r"1. MegprBblta1 egy r"sen
t el1ene!#lni> de a1ilyen gyorsan lehetAs"g adBdott volna> olyan
gyorsan =sse is rt a t=1eg. *"hnysor "srevette1> hogy a1int
!ifogyott a pohara1> nyo1ban Njrat=ltAd=tt> 1intha 2sa! lthatatlan
felsolglB! jr!lnna! !==tt#n!.
Mostanra el"gg" s"d#lte1 "s ingatagon llta1 1eg a lba1on.
Arra fogta1> hogy ne1 vagyo! hoso!va a hangos en"he "s a
t=1eghe. .eles#r2s=lte1 a italo1ba> htha 1ajd felfrisst.
Pbriel 1indig is hangsNlyota> 1ennyire fontos> hogy !i ne
sradj<n!.
Jppen elfogyastotta1 a har1adi! !o!t"lt> a1i!or ellenllhatatlan
vgyat "rete1> hogy lefe!#dje! a padlBra. +e ne1 "rte1 el odig.
Helyette at "rete1> hogy egy erAs !" 1egt1ast> 1ajd !iveet a
2sAd#letbAl. Mi!or 1egbotlotta1> a sorts 1egfes#lt a !aro1on.
,neheedte1 a sNlyo11al> "s hagyta1> hogy a idegen !iveessen
a sabadba. /tt atn egy !erti padho t1ogatott> a1ire a #res
poharat sorongatva> =sseg=rnyedve le#lte1.
F )ehet> hogy !i2sit !evesebb is el"g lenne abbBl a 2<22bBl.
^avier (oods ar2a "lesedett !i elAtte1 lassan. 0opott far1ert "s
egy sC!> s#r!e p<lBvert viselt. &bben s"lesebbne! ltsott a
1ell!asa> 1int a is!olai egyenr<hban. 0isi1totta1 a haja1at a
se1e1bAl> "s "rete1> hogy a ho1lo!o1 jB2s!n 1egiadt.
F 0evesebb 1ibAlQ
F Ht] abbBl> a1it isol] 1ert el"g erAs F 1ondta> 1int a!i egy
nyilvnvalB dolgot llapt 1eg.
A ital !edett !avarogni a gyo1ro1ban> a feje1 pedig l#!tetett.
D<dta1> hogy 1ondano1 !"ne vala1it> de a sava! s"t2sNsta! a
82 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
fell"pA hnyingertAl. Helyette erAtlen#l ^avierre dAlte1> "s !=el
jrta1 a srsho.
F D<dja a 2saldod> 1erre vagyQ F !"rdete.
Megrta1 a feje1> a1itAl a !ert v"sesen el!edett forogni.
F Mennyit ittl ebbAlQ
F *e1 t_o1 F 1otyogta1 t1olyogva. F +e ne1 igan fe!si!
ne!e1.
F Pya!ran isolQ
F & a elsA al!alo1.
F S> E"<so1T F ^avier 1egrta a fej"t. F & 1eg1agyara>
1i"rt !"s#lt"l !i ennyire.
F Hogy 1it]Q F &lAredAlte1 "s 1ajdne1 a f=ld=n !=t=tte1 !i.
F HBBBT F ^avier el!apott. F Eobb les> ha haavisle!.
F &gy per2> "s jobban lese!.
F *e1> ne1 lesel. ,es!ets.
*"1i 1eglepetts"ggel t<datos<lt benne1> hogy igaa van. ^avier
be1ent a dse!ij""rt> a1it atn a vlla1ra tertett. /lyan illata volt>
1int ne!i> "s e 1egny<gtatott.
Molly fel"n! botladoott.
F Mi a sit<Q F 1ondta tNlsgosan e1el!edett hang<latban ahho>
hogy bntan ^avier jelenl"te.
F Mit ivott .ethQ F vonta !"rdAre ^avier.
F Csa! egy !o!t"lt F vlasolta Molly. F )egin!bb vod!a. *e1
vagy jBl> .ethQ
F *e1> nin2s jBl F !==lte ^avier hatroottan.
F Mit tehete! "rteQ F !"rdete Molly tan2stalan<l.
F Jn 1ajd gondos!odo1 rBla> hogy "ps"gben haaj<sson F
1ondta> s 1"g jelen llapoto1ban is !ihallotta1 savaibBl a vdlB
hangne1et.
F 0=si> ^avier> j=v=! ne!ed eggyel. S> figy<> ha lehet> ne 1ondj
tNl so!at a btyjna!> ne1 tCni! tNlsgosan 1eg"rtA tp<sna!.
A bAr#l"se! saga ^avier !o2sijban ny<gtatBlag hatott r1> de
1"g 1indig Ngy "rete1> 1intha egy !an lobogna benne1.
.ionytalan e1l"!ei1 1aradta! egy hepeh<ps a<tB!srBl> "s
hogy valahogyan a bejrati ajtBn!ho !er#lte1. Ahho el"gg"
t<dato1nl volta1> hogy hallja1> 1i t=rt"ni! !=r#l=tte1> ahho
visont tNlsgosan l1os> hogy nyitva brja1 tartani a se1e1et.
Ogy tCnt> 1intha a!arato1 ellen"re 1agtBl be2s<!Bdna.
Mivel a se1e1 rva volt> ne1 ltta1 Pbriel ar2!ifeje"s"t>
a1i!or ajtBt nyitott. +e a aggodal1at gy is hallotta1 a hangjban.
F Mi t=rt"ntQ Megs"r#ltQ F Jrete1> hogy feje1et a !e"be vesi.
F *in2s baja F 1ondta ^avier. F Csa! tNl so!at ivott.
F Hol voltQ
F Molly hib<lijban.
F Hib<liQ F visshangota Pbriel. F *e!#n! sen!i se1 sBlt
hib<lirBl.
F *e1 .eth hibjaY serinte1 A se1 t<dott rBla.
Jrete1> hogy ^avier a bty1 seretA !arjba helye.
F 0=s=n=1> hogy haahotad F 1ondta Pbriel a tovbbi
trsalgst lerB hangne1ben.
F -e11i baj F 1ondta ^avier. F &gy idAre elvestette a
es1"let"tY lehet> hogy ne1 rtana 1egvisgltatni.
Lolt egy pillanatnyi s#net> 1g Pbriel tgondolta> 1it 1ondjon.
D<dta1> hogy nin2s s#!s"ge1 do!torra. ,ads<l egy orvosi
!ivisgls nyo1n f"ny der#lne n"hny rendelleness"gre> a1ire
nin2s 1agyarat. +e ^avier et ne1 t<dta> gy Pbriel vlasra
vrt.
F Mi 1ajd gondjt viselj#! F 1ondta Pbriel.
&l"g ross<l vette !i 1agt a vlas> 1intha rejtegetni a!arnn!
vala1it. At !vnta1> br2sa! 1egprBblna legalbb egy !i2sit
hlsabbna! tCnni. L"g#l is ^avier 1eg1entett enge1. Ha ne1 vette
volna "sre> hogy bajban vagyo!> 1"g 1indig Mollynl lenn"!> "s
aBta 1r !i t<dja> 1i t=rt"nt volna.
F A jB. F 0ihallotta1 ^avier hangjbBl a gyana!vst> "s "rete1>
hogy vona!odi! tvoni. 3edig 1r ne1 volt "rtel1e> hogy
1aradjon. F Mondd 1eg .ethne!> re1"le1> ha1ar jobban les.
Hallotta1> ahogy ^avier l"ptei a !avi2sos a<tBbehajtBn
2si!orogna!> 1ajd elind<l a !o2sival. A <tolsB dolog> a1ire
e1l"!se1> hogy 'vy hCv=s !ee a ho1lo!o1at si1ogatja> "s
gyBgytB energija s"trad a teste1ben.
84 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
8
%anto1
%/PA)MAM -&M L/)D> M&**U' AI '+W> a1i!or fel"bredte1. Csa!
anna! volta1 t<datban> hogy a feje1 !=ny=rtelen#l l#!tet> a
nyelve1 pedig olyan> a!r a s1irgli. &ltartott egy darabig> a1g a
el1Nlt "jsa!t 1egbhatBan =sse t<dta1 ra!ni> de a1i!or v"gre
si!er#lt> at !vnta1> br2sa! ne tette1 volna. &l=nt=tt a
s"gyen"ret> ahogy ese1be j<tott a avart llapoto1> a
egybefolyB bes"de1 "s a> hogy !"ptelen volta1 1egtartani a sajt
sNlyo1at. &se1be j<tott> ahogy Pbriel felnyalbolt> "s ahogy a
aggBds 2salBdottsggal !everedett a hangjban. &1l"!se1> hogy
levet!Atette!> 'vy ar2n pedig Brisi aggodalo1 ltsott> 1i!=ben
lefe!tetett> a!r egy !isgyere!et. Mi!or 'vy beta!art> hallotta1> hogy
Pbriel egyre hll!odi! vala!ine! a ajtBban.
Atn !edett felderengeni> hogy Molly b<lijna! nagy r"s"t
!"nyel1esen egy idegen test"ne! dAlve t=lt=tte1> sinte tehetetlen#l.
Hangosan felny=gte1> 1i!or a idegen ar2a "l"n!en bevillant a
!"pelete1be. A =sses glns lovag !=#l !i 1s j=tt volna a
1eg1ent"se1re> 1i"rt pont ^avier (oodsna! !ellett lennieQ Lajon
1i 2"lja volt eel a Atyn!na! a W v"gtelen b=l2sess"g"benQ
&rAl!=dte1> hogy felid"e1 r=vid bes"lget"s#n! t=red"!eit> de a
e1l"!eete1 ne1 biony<lt 1egbhatB partnerne! ee!n"l a
r"slete!n"l.
Megbns "s 1egalottsg vegyes "r"se lett Nrr rajta1. 3ir<lB
ar2o1at a paplan al rejtette1> =sseg=1b=ly=dte1> abban
re1"ny!edte1> hogy =r=!re gy 1aradhato!. Mit gondolhat 1ost
rBla1 ^avier (oods> a .ry2e Ha1ilton is!ola!apitnyaQ Mit
gondolhat 1ost rBla1 1inden!iQ M"g alig t=lt=tte1 egy hetet a
is!olban> "s 1ris s"gyent hota1 a 2saldo1ra> "s 1inden!ine! a
t<do1sra hota1> hogy 1ilyen !edA vagyo! 1"g a "letben.
Hogy ne1 vette1 "sre> 1ilyen erAs a a !o!t"lQ ,ads<l f"nyesen
bebionytotta1 a bty1na! "s a nAv"re1ne!> hogy teljesen
al!al1atlan vagyo! arra> hogy vigya! 1aga1ra> ha A! nin2sene!
a !=elben.
&lfojtott hango! sCrAdte! fel ho1 odalentrAl. Pbriel "s 'vy
bes"lte! 1eg vala1it s<gdolBva. A pr Njra el=nt=tte a ar2o1at>
1i!or arra gondolta1> 1ilyen helyetbe sodorta1 A!et is. Milyen
=nA vagyo!> hogy ne1 fontolo1 1eg> hogy a 2sele!edetei1 rj<! is
!ihatna!T A A jB hr#! 2sa!Ngy !o2!n forog> ahogyan a eny"1> s
a eny"1 i11r !"ts"gtelen#l 2afato!ban van. 0o1olyan
elgondol!ota1 anna! lehetAs"g"n> hogy 1ost =sse2so1agol<n!> "s
egy Nj helysnen el=lrAl !ed#n! 1indent. Pbriel "s 'vy nyilvn
ne1 fogja elvrni> hogy Len<s Cove7ban 1aradja!> 1i<tn ilyen
ltvnyossgot 2sinlta1 1aga1bBl. -inte 1r vrta1 is a
pillanatot> a1i!or benyitna!> hogy bejelents"!> pa!ol<n!> 1ert Nj
vrosba !=lt=#n!. M"g bN2sN!odsra se1 les idAY a
is1erets"ge!> a1i!et itt !=t=tte1> ne1 1aradna! egyebe! egy
!edves e1l"!n"l.
+e sen!i ne1 j=tt be> "s t=rt"netesen ne1 1aradt 1s
vlastso1> 1int le1er"s!edni "s se1ben"ni a tette1
!=vet!e1"nyeivel. A folyosBn 1egpillantotta1 1aga1 a t#!=rben.
D=r"!enyne! ltsotta1> a se1e1 alatt pedig !"!es rny"!o! #lte!.
A Bra alapjn 1ajdne1 d"l volt.
/dalent 'vy gya!orlott !ee egy h1"sen dolgoott a
!onyhaastalnl> Pbriel pedig a abla!nl llt olyan slegyenesen>
a!r egy lel!ipstor a sBs"!en. 0e"t =sse!<l2solta a hta
1=g=tt> "s a gondolataiba 1er#lve b1<lta a tengert. /da1ente1 a
hCtAse!r"nyhe> t=lt=tte1 1aga1na! egy pohr naran2sl"t> a1it
gyorsan felhajtotta1> hogy enyhtse1 d#h=ngA so1jNsgo1at.
Pbriel ne1 ford<lt 1eg> pedig t<dta1> hogy "r"!eli a
jelenl"te1et. .eleborongta1 F egy d#h=dt tirda
2
is jobb lett volna>
2
-Bvirgo!!al 1egtCdelt> daglyos bes"d> sndarabo! hossN> senved"lyes vagy sBno!ias
1onolBgja.
86 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
1int e a n"1a rossalls. DNlsgosan is fontos volt ne!e1 Pbriel
figyel1e> se1hogy el a!arja1 vesteni. Ha 1st ne1 is> a d#he
bitosan enyhten" egy !i2sit a bCnt<dato1at. At !vnta1> hogy
1egford<ljon> hogy legalbb lssa1 a ar2t.
'vy lera!ta a !"i1<n!t> "s r1 n"ett. F Hogy "red 1agadQ F
!"rdete. -e1 1"rgesne!> se1 2salBdottna! ne1 tCnt> "s e valahogy
avart.
A !ee1 a!aratlan<l a 1"g 1indig l#!tetA halnt"!o1ho
vndorolt. F Lolta1 1r jobban.
A 2send Ngy bor<lt rn!> a!r egy lepel.
F D"nyleg sajnlo1 F folytatta1 alatosan. F *e1 t<do1> hogy
t=rt"nt. Annyira gyere!esne! "re1 1aga1.
Pbriel 1egford<lt> hogy r1 n"en> a te!intete olyan snC volt>
a!r a 1ennyd=rg"s. +e 2sa! a irnta1 "rett 1"ly seretete ltsott
benne.
F *e e1"sd 1agad> .ethany F 1ondta a so!sos
higgadtsgval. F Most hogy e1bere! vagy<n!> !=telese! vagy<n!
t"vedni is n"ha.
F Ht ne1 harag<dto!Q F !ottyantotta1 !i> egyi!rAl a 1si!ra
pillantva. Py=ngyhsnC bAr#! iott a reggeli f"nyben.
F Ht perse> hogy ne1 harags<n! F 1ondta 'vy. F Hogyan
hibtathatnn! vala1i"rt> a1i ne1 ll a irnytsod alattQ
F 3ont e a l"nyeg F 1ondta1. F D<dno1 !ellett volna.
&gyi!At=!!el se1 t=rt"nt volna 1eg. Mi"rt 1indig "n hibo1Q
F *e l"gy tNl sigorN 1agadho F tan2solta Pbriel. F *e felejtsd
el> hogy e a elsA f=ldi ltogatsod. A tapastalataidbBl tan<lni
fogs> "s idAvel !"pes lesel el!er#lni a ilyen helyete!et.
F 0=nnyC 1egfeled!eni arrBl> hogy a e1bere! hNs7v"r l"nye!.
W! ne1 elp<stthatatlano! F tette ho 'vy.
F MegprBblo1 ne1 elfelejteni F 1ondta1 egy !i2sit btrabban.
A feje1 1"g 1indig s"t a!art robbanni> e"rt le#lte1> "s a hCv=s
astallapra hajtotta1.
F *e aggBdj> t<do! vala1it> a1ivel 1egsabad<lhats attBl a
l"g!alap2stBl a fejedben F 1ondta Pbriel.
M"g 1indig a teh"n!"s pisa11ban volta1. /da1ente1 ho>
figyelte1> ahogy a hCtAbAl !isedi a hovalB!at. Meg1"rte> 1ajd
egy t<dBs pontossgval ra!ta bele a t<r1ixg"pbe. L"g#l tnyNjtott
egy pohr avaros> piros folyad"!ot.
F 7i eQ F !"rdete1.
F 3aradi2so1l"> tojssrgja "s egy !is 2hili F felelte. F A orvosi
en2i!lop"dia serint> a1it tegnap este olvasta1> e a egyi!
legis1ertebb orvossg a 1snapossgra.
A !ever"! <ndortB volt 1ind snre> 1ind sagra> de a l#!tet"s a
feje1ben ne1 a!art el1Nlni 1agtBl. &"rt befogta1 a orro1at> "s
felhajtotta1 a italt. 0"sAbb leesett> hogy 'vy egy "rint"s"vel is
!igyBgythatott volna a 1snapossgbBl> ha a halnt"!o1ho nyNl>
de lehet> hogy a testv"rei1 at prBblt! 1egtantani ne!e1 eel>
hogy elfogadja1 a tettei1 e1beri !=vet!e1"nyeit.
F -erinte1 1a 1ind 1aradj<n! itthon> ne1Q F javasolta 'vy. F
%ordts<n! egy !is idAt el1"l!ed"sre.
-ose1 tistelte1 1"g jobban a testv"rei1et> 1int abban a
pillanatban. A 1eg"rt"st> a1it tanNstotta!> 2sa! Ngy t<dn1 lerni>
hogy e1berfeletti> 1ert hisen a is volt.
A !==ss"g t=bbi r"s"he visonytva 1i Ngy "lt#n!> 1int a
!v"!ere!$ ne1 volt televiBn!> s1tBg"p#n! vagy
1obiltelefon<n!. A egyetlen> a1it 1egengedt#n! 1ag<n!na! a 21.
sadban> a %=ld=n "lve> a a veet"!es telefon volt> a1it r=gt=n
a<tn !=t=tte! be> hogy be!=lt=t#n!. A te2hni!ai es!==!re> 1int
rtal1as hatsra te!intett#n!> a1i antiso2ilis visel!ed"st generl "s
rt a 2saldi "rt"!e!ne!. A otthon<n! a a hely volt> ahol egy#tt
t=lt=tt#! a idAn!et> ne1 shoppingolssal> a internet elAtt vagy
ostoba t"v"1Csoro!at b1<lva.
Pbriel !ivlt!"ppen <tlta a t"v" hatst. A !#ldet"s#n!re valB
fel!"s#l"s !=ben 1eg1<tatta ne!#n! egy 1Csor elej"t> hogy
!ifejtse a n"et"t. &gy ra!s elhssal !#s!=dA e1berrAl sBlt>
a!i!et 2sapato!ba ostotta!> 1ajd ny2si!landB "tele! !"peit
1<togatt! ne!i! at visglva> hogy el"g erAse!7e ahho> hogy
ellenlljana!. A!i! feladt!> ao!at lehordt! "s !i!==stett"!.
8nort, 1ondta Pbriel> az emberek rzseivel jtszani s a
88 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
gyengesg.kn l0skni, Az peig mg visszatasztbb, hogy a
kzvlemny ezt a kegyetlenkest sBra!otatsna! nevezi,
-Bval anap d"l<tn ne1 a te2hni!a ldsait vett#! ig"nybe>
hogy el#ss#! a idAn!et> hane1 in!bb olvasgatt<n!> [Et"! a
betC!!el\7t jtsott<n!> vagy egyserCen 2sa! el1er#lt#n! a
gondolatain!ban. A> hogy el1"l!ed#n!> ne1 at jelentette> hogy
ne1 foglal!ohat<n! 1ssalY p<stn annyit jelentett> hogy 2sendben
elvolt<n!> vagy aal t=lt=tt#! el a idAt> hogy !i"rt"!elt#! a
si!erein!et "s a !<dar2ain!at. Lagyis hogy 'vy "s Pbriel !i"rt"!elte
a si!er"t> "n pedig se1ben"te1 a !<dar2ai11al. A "gboltot
b1<lta1> 1i!=ben dinny"t 1ajsolta1. ,j=tte1> hogy a
gy#1=l2s a !edven2 "tele1. Dista> "des frissess"g#! a otthono1ra
e1l"!etetett. At figyelte1 1eg> hogy a nap!orong ragyogB> feh"r
g=1b!"nt f#gg a "gen F va!tB volt> "s fjt a se1e1> ha
belen"te1. &se1be j<tott a /irlysg f"nye F otthon<n! seld>
arany f"nyben f#rd=tt> a1it 1eg t<dt<n! "rinteni> "s Ngy folyt !i a
<jjain! !=#l> a!r a 1eleg 1". 'tt !e1"nyebb volt> de valahogy
valBsgosabb.
F )ttad etQ F 'vy egy gy#1=l2s=!!el "s sajttal 1egra!ott tllal
!=eledett> "s <ndorodva ledobott a astalra egy Njsgot.
F H1. F Pbriel bi22entett.
F Mi aQ F %el#lte1 "s a nya!a1at nyNjtogatta1> hogy el t<dja1
olvasni a fA21et. Megpillantotta1 a f"ny!"pet> a1i beta!arta a
21lapot. &1bere! 1ene!#lte! 1inden irnyba> f"rfia! prBblt!
re1"nytelen#l 1egBvni a nA!et> any! nyNlta! a f=ldre <hanB
gyere!ei! <tn. *"hnyan i1d!ova h<nyt! be a se1#!et>
1so!na! n"1a si!olyra nylt a sja. M=g=tt#! lngo! nyaldost!
a eget> "s go1olygB f#st ho1lyostotta el a *apot.
F .o1bs a 0=el70eleten F 1ondta a bty1> "s egy
2s<!lB1od<lattal ellapoott. +e 1r 1indegy F a !"p a agya1ba
"gett. F D=bb 1int hro1s halott. D<dod> hogy e 1it jelent>
<gyeQ
F A #gyn=!ein! odat nin2sene! a helyet 1agaslatnQ F
!"rdete1 bionytalan hangon.
F 9em t"nak a helyet 1agaslatn lenni F javtott !i 'vy.
F Mi a!adlyoa 1eg benne A!etQ F "rde!lAdte1.
F A s=t"ts"g seregei tNlerAben vanna! a f"ny seregeihe !"pest F
felelte Pbriel el!o1olyodva. F &gyre t=bbs=r "s t=bbs=r.
F Mi"rt gondolod> hogy 2sa! a 1ennyorsg !#ldi !i a
!"pviselAitQ F 'vy !iss" t#rel1etlen volt a "rtetlen!ed"se11el
se1ben. F Drsasgot !apt<n!.
F *e1 tehet#n! vala1itQ F !"rdete1.
Pbriel a fej"t ingatta. F Mi ne1 2sele!edhet#n! felhatal1as
n"l!#l.
F +e hro1san 1eghalta!T F tilta!ota1. F & 2sa! s1t
vala1itT
F 3erse> hogy s1t F 1ondta Pbriel. F +e benn#n!et ne1 ott
sBltotta! solglatba. 0ijel=lt"! a Arhely#n!et> 1i pedig ne1
hagyhatj<! el 2sa! a"rt> 1ert a bolygB 1si! fel"n t=rt"nt egy
trag"dia. Min!et iderendelte!> hogy Len<s Cove f=l=tt Ar!=dj#n!.
.itosan o!!al tett"!.
F Js ao!!al a e1bere!!el 1i lesQ F !"rdete1> ahogy Njra
bel"1 villant a r"1#lettAl sNjtott ar2<!.
F Csa! annyit tehet#n!> hogy isteni !=beavat!os"rt
i1d!o<n!.
A d"l<tn !=ep"re rj=tt#n!> hogy lassan !ifogy<n! a
"lel1isere!bAl. .r 1"g 1indig holtfradtna! "rete1 1aga1>
felajnlotta1> hogy egyed#l be1egye! a vrosba vsrolni. Abban
bta1> hogy a feladat 1ajd !it=rli a agya1bBl a ny<gtalantB
!"pe!et> "s ne1 engedi> hogy tovbb rgBdja1 a seren2s"tlen
e1beri sorso!on.
F Mit hoa!Q F !"rdete1> "s fel!apta1 egy bort"!ot> hogy
lefir!antsa1 a ht<ljra a s#!s"ges dolgo!at.
F Py#1=l2s=t> tojst> 1eg !enyeret abbBl a Njonnan nylt> fran2ia
p"!s"gbAl F 1ondta 'vy.
F A!arod> hogy elvigyele!Q F ajnlotta Pbriel.
F *e1> 0=si> bringval 1egye!. 0ell egy !is 1ogs. Hagyta1>
hogy Pbriel vissat"rjen a !=nyv"he> "n 1eg elAhota1 a
garsbBl a !er"!pro1at> "s a elej"be egy =ssehajtogatott
vsonts!t gyCrte1. 'vy !i1ent a <t2ra nylB !ertbe
(0 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
1eg1etseni a rBs!at> "s <tna1 integetett> a1i!or elte!erte1
1ellette.
A o1biserC alvs <tn a vrosba veetA tper2es bi2i!li"s
#dtAen hatott r1. A levegA a fenyA! illattBl volt friss> a1i segtett
eloslatni a !o1or hang<lato1at. *e1 hagyta1> hogy a gondolatai1
^avier (oods fel" !alandoana!> "s !irta1 a elAA "jsa!a
=sses e1l"!"t. 3erse a agya1na! 1egvolt a sajt fontossgi
sorrendje> "s beleborongta1> 1i!or ese1be j<tott a "r"s> ahogy
^avier fele1el erAs !arjval> a ing"he si1<lo!> 1ajd !if"s#li a
ar2o1bBl a haja1at> pont 1int a l1o1ban.
A bi2i!li1et a posta elAtt odaln2olta1 a trolBho> "s elind<lta1
a vegyes!eres!ed"s fel". Ahogy a bejratho "rte1> lelasstotta1>
hogy !"t nA !i t<djon j=nni. A egyi! enyh"n g=rnyedt "s idAs volt> a
1si! robost<s "s !="p!orN. A fiatalabb nA egy padho !s"rte a
trst> 1ajd vissa1ent a boltba> "s !iragastott a abla!ba egy
hirdet"st. A idAs nA 1ellett sBfogadBan #ld=g"lt egy e#sts#r!e
!<tya. A leg!#l=n=sebb l"ny volt> a1it valaha ltta1Y a te!intete
annyira "rtele11el teli volt> hogy a!r e1ber is lehetett volna. .r
#lt> !irlyi 1"ltBsggal hNta !i 1agt. 3ofja enyh"n petyh#dten
lBgott> sAre f"nyes> a!r a selye1> se1e pedig oly sntelen> a!r a
holdf"ny.
A idAs assony lehangoltna! tCnt> "s e fel!eltette a
"rde!lAd"se1et. Megn"te1 a hirdet"st a abla!ban> "s 1eg"rtette1
a senved"se o!t. A papron a llt> hogy [A !<tya ingyen elvihetA>
ha jB otthonra lel\.
F Vgy les a legjobb> Ali2e> 1egltod F 1ondta a fiatalabbi! nA
f#rge> gya!orlatias hangon. F De is at a!arod> hogy %anto1 boldog
legyen> ne1 igaQ *e1 tarthat veled> ha 1ajd bekltzl, 's1ered a
sablyo!at.
A =regassony so1orNan ingatta a fej"t.
F +e idegen les ne!i a hely> "s ne1 "rti 1ajd> 1i t=rt"ni!. /tthon
1egvolt a 1i 1egso!ott !is "let#n!.
F A !<ty! nagyon al!al1a!odBa!. Most 1r haavisle!> ideje
va2sorni. .itos vagyo! benne> hogy nyo1ban 1egsBlal a
telefon> a1int bel"p#n! a ajtBn.
A Ali2e nevC nA Ngy ltsott> ne1 ostoi! a trsa
opti1i1<sban. %igyelte1> ahogy g=2s=rt=s <jjaival idegesen
te!ergeti a !<tya pBrt> "s t=bbs=r a tar!Bjn laa !ontyba te!ert
hajho nyNl. *e1 Ngy tCnt> 1int a!i siet> in!bb 1intha Ngy "ren">
hogy a elind<lssal elfogad egy sebtiben ny"lbe #t=tt !edveAtlen
al!<t> a1it 1"g ne1 volt el"g ideje tgondolni.
F +e honnan fogo1 t<dni> hogy rendesen gondos!odna! rBlaQ F
!"rdete.
F .r!i vesi 1agho> 1egbes"lj#! vele> hogy vigye el n"ha a
Nj la!helyedre ltogatBba.
&gy hangynyi t#rel1etlens"g vegy#lt a fiatalabbi! nA hangjba.
JsrevehetAen egyre inger#ltebb lett. Mell!asa erAsen h<ll1ott>
pNderoott halnt"!n pedig gy=ngy=A iadsg2seppe! jelente!
1eg. Dito!ban egyre a Brjt leste.
F +e 1i van> ha elfelejti!Q F aggodal1as!odott Ali2e.
F .itos> hogy ne1 fogj! F felelte a fiatal nA el<tastBan.
F *a> s#!s"ged van 1"g vala1ire> 1ielAtt haavisle!Q
F Csa! egy a2s!B !<tya2se1eg"re %anto1na!> de ne1 a
2sir!"sbAl> 1ert at ne1 sereti.
F Mi lenne> ha itt 1egvrnl> a1g "n besalado! "rteQ Ali2e
bBlintott "s boldogtalan ar2!ifeje"ssel b1<lt 1aga el". )ehajolt>
hogy 1egva!arja %anto1 f#le t=v"t. A !<tya tan2stalan te!intettel
n"ett fel r. )tsott> hogy a llat "s gadja sava! n"l!#l is
1eg"rti! egy1st.
F Milyen gy=ny=rC !<tya F sBltotta1 1eg. F Milyen fajtjNQ
F (ei1ari visla F felelte Ali2e. F +e sajnos 1r ne1 lehet
so!ig vele1.
F 'genY ne1 hallgatBta1> de 1eghallotta1.
F -eg"ny %anto1 F sBhajtotta Ali2e> "s odahajolt a !<tyho>
hogy bes"ljen ho. F 3ontosan t<dod> hogy 1i folyi! itt> igaQ +e
nagyon btran a!ars visel!edni.
)et"rdelte1> hogy 1egsi1ogassa1 %anto1 fej"t> 1ire A elAs=r
Bvatosan 1egsaglsott> 1ielAtt hatal1as 1an2st fel"1 nyNjtotta.
F & atn f<r2sa F 1ondta Ali2e. F Xltalban tartB!odBbb a
idegene!!el se1ben. Maga bitosan nagy !<tys> <gyeQ
(2 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F S> "n i1do1 a llato!at F 1ondta1> pedig e a !<tya volt a
elsA> a1ivel tall!ota1. F Ha ne1 haragsi!> 1eg!"rdehetn"1>
hova !=lt=i!> ahova A ne1 !=vetheti 1agtQ
F %airhavenbe !=lt==1> a vrosi idAse! otthonba. Hallott 1r
rBlaQ Hillato!at ne1 sabad vinni> ha2sa! ne1 s1tja a
aranyhalat is anna!.
F Milyen s"gyenT F 1ondta1. F +e ne aggBdjonY bitos vagyo!
benne> hogy egy ilyen gy=ny=rC !<tya> 1int %anto1> ha1ar Nj
gadira tall. -vesen !=lt=i! odaQ
0i2sit 1egh=!!ent a !"rd"se1en. F D<dja> 1aga a elsA e1ber>
a!i 1eg!"rdei et tAle1. Pondolo1> ne!e1 oly 1indegy. +e
jobban "ren"1 1aga1> ha t<dn1> hogy %anto1 jB helyen van.
Abban re1"ny!edte1> hogy a lnyo1 1ajd 1agho vesi> de
sajnos a A la!sa !i2si ahho> hogy !<tyt tarthasson.
0=ben %anto1 a orrt a !ee1he nyo1ta> s e!!or ese1be
j<tott vala1i. Daln e a tall!os a gondvisel"s 1Cve> "s 1ost
!apo! egy lehetAs"get> hogy vee!elje! a felelAtlens"ge1"rt. - v"g#l
is ne1 pont e lenne a dolgo1 F hogy jBt tegye! a e1bere!!el> ahol
2sa! t<do!> ahelyett> hogy a sajt serepe1et tNl"rt"!eln"1Q A
bolygB 1si! fel"n ajlB !risben sajnos ne1 segthete!> itt visont
fennll egy helyet> a1iben igenis hasnos lehetn"!.
F Pondolja> hogy "n is 1aga1ho vehetn"1Q F 1ondta1 hirtelen.
F *agy !ert#n! van. F D<dta1> hogyha idAt hagyn"! 1aga1na!>
hogy tgondolja1> elvesten"1 a btorsgo1at. Ali2e ar2a nyo1ban
felragyogott.
F Megtenn"Q .itos benneQ F !"rdete. F S> a 2sods lenneT
*in2s nla hCs"gesebb bart> es!#s=1. +e his 1ris
=ssebart!ota!. +e 1it sBlna! 1ajd ho a s#leiQ
F W!et ne1 avarja F vlasolta1 abban bva> hogy a testv"rei1
is 1ajd <gyanolyan snben ltj! a d=nt"se1et> 1int "n. F A!!or
1egegyet#n!Q
F 'tt j=n %eli2ity F ragyogott Ali2e. F Mondj<! el ne!i is a jB hrt.
%anto11al egy1s 1ellett llva figyelt#!> ahogy a !"t nA elhajt
a a<tBj<!!al$ a egyi! a !=nnyes se1"t t=r=lgetve> a 1si!
lthatBan 1eg!=nnyebb#lve. A !<tya so1orN te!intettel <gatott a
gadja <tn> de ettAl elte!intve higgadtan fogadta> hogy i11r a "n
gondos!odso1ra lett bva. Ogy ltsott> =st=n=sen felfogja> hogy
jelen !=r#l1"nye! !==tt e a legjobb 1egolds ne!i. A1g
vsrolta1> A a #let elAtt t#rel1esen vra!oott. Atn a satyrot a
!or1ny egyi! fogantyNjra> a pBrt pedig a 1si!ra a!astotta1>
"s haatolta1 a bi2i!lit.
F EB hely a Nj p"!s"gQ F sBlt !i Pbriel> a1i!or hallotta> hogy
be1egye!.
F .o2snat> a !enyeret elfelejtette1 F 1ondta1> 1i!=ben
%anto11al a sar!a1ban bel"pte1 a !onyhba. F Helyette visont
ny"lbe #t=tte1 egy al!al1i v"telt.
F S> .ethanyT F radoott 'vy. F :t 1eg hol talltadQ
F HossN t=rt"net F felelte1. F Lala!i egy segtA !"re sor<lt. F
,=viden =ssefoglalta1 a Ali2e7sal valB tall!oso1at. 'vy
1egsi1ogatta %anto1 fej"t> a pedig a pofijt a nAv"re1 !e"he
nyo1ta. Lolt vala1i f=ld=ntNli a bnatos te!intet"ben> a1itAl Ngy
n"ett !i> 1intha hon! tartona.
F Mgye 1egtartj<!Q F fejete1 be a 1ondB!1at.
F Ht perse F vlasolta Pbriel 1inden tovbbi
aggodal1as!ods n"l!#l. F Minden!ine! s#!s"ge van egy otthonra.
'vyval elfoglalt<! 1ag<n!at aal> hogy %anto1na! egy
r=gt=n=tt fe!helyet es!blj<n!> 1ajd !itallt<!> 1elyi! legyen a
A tlja. Pbriel sja sar!ban aprB 1osoly b<j!lt> 1i!=ben 1in!et
figyelt. ,it!n 1osolygott> de a1i!or arra ragadtatta 1agt> olyan
volt> 1intha a nap ragyogna t a felhA!=n.
&gy"rtel1C volt> hogy %anto1 a "n !<ty1 les. W is Ngy
te!intett r1> 1int a =r=!befogadB any<!jra> "s brhova is
1ente1 a hban> A s=!d"2selve !=vetett. Mi!or elnyNlta1 a
!anap"n> A =sseg=1b=ly=d=tt a lba1nl> a!r egy forrBvies
pala2!> "s hangosan hor!olva elsender#lt. A 1"rete ellen"re
%anto1na! b"!"s ter1"sete volt> "s nagyon ha1ar !is 2sald<n!
teljes jogN tagjv vlt.
La2sora <tn le<hanyota1> 1ajd letelepedte1 a pa1lagra
%anto1 fej"vel a =le1ben. ,agas!odsa sinte terpis hatssal
volt r1> "s annyira ellatott> hogy 1ajdne1 el is felejtette1 a
elAA este t=rt"nte!et.
(4 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
Atn !opogtatta! a bejrati ajtBn.
9
%iN!na! tilos a be1enet
%A*D/M A D&,K)&DJD %J)DW M/,PX-D HA))AD/DD> 1ajd !isaladt
a sobbBl> "s d<l el!edett a bejrati ajtB aljn "s !=rny"!"n
saglsni.
F Mit !eres e ittQ F 1otyogta Pbriel alig hallhatBan.
F 0i aQ F s<ttogt<! 'vyval egyserre.
F A 1i hAsies is!ola!apitny<n!.
Pbriel gNnyolBdsa ne!e1 sBlt.
F ^avier (oods ll oda!intQ F !"rdete1 hitetlen!edve>
1i!=ben odasandtotta1 a sajt brato1ra a !andallBpr!ny
f=l=tt lBgB t#!=rben. .r 1"g !orai volt> "n 1r a teh"n!"s
pisa11ban volta1> a haja1at pedig feltCte1 egy 2sattal. 'vy
"srevette> "s Ngy tCnt> el"gg" sBra!otatBna! tallja hiN
1egnyilvn<lso1at. F 0"rle!> be ne engedj"te!$ s=rnyen n"e! !i
F !=ny=r=gte1.
0"nyel1etlen#l f"s!elAdte1> 1ialatt a testv"rei1 tana!odta!. A
Molly b<lijn t=rt"nt 1<tatvnyo1 <tn ^avier (oods volt a <tolsB
e1ber> a!ivel tall!oni a!arta1. LalBjban A volt a egyetlen
e1ber> a!it el a!arta1 !er#lni.
F &l1ent 1rQ F !"rdete1 egy per2 1Nlva.
F *e1 F 1ondta Pbriel. F Js ne1 is Ngy tCni!> 1int a!i el a!ar.
Lad<l intette1 %anto1na!> hogy j=jj=n el a ajtBtBl. F )"gy jB fiN
"s gyere ideT F sNgta1 ne!i> "s prBblta1 a foga1 !==tt odaf#ty#lni
hal!an. F Hagyd abba> %anto1T F %anto1 aonban ne1 t=rAd=tt
vele1> "s tovbbra is a ajtB al fNrta a orrt.
F Mit a!arhatQ F !"rdete1 PbrieltAl.
(6 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
A bty1 egy pillanatra 1egder1edt> ahogy 1egprBblt ^avier
gondolataira hangolBdni> 1ajd els=t"t#lt a ar2a.
F Ht at hise1> e egy !i2sit 1er"s.
F Mi2sodaQ
F MiBta is1ered et a fiatale1bertQ
F Hagyd abba> Pabe. & 1agn#gyT F 2sattanta1 fel.
F 'sten biony. F 'vy felllt a fej"t 2sBvlva. F -erinte1>
1ostanra 1r 1eghallott 1in!et. Mellesleg ne1 tehet#n! Ngy>
1intha ne1 venn"n! rBla t<do1st. Jpp a 1inap tett .ethanyna!
svess"get> 1r elfelejtett"te!Q
F )egalbb vrjto! 1eg> a1g fel1egye! F sisegte1> de
addigra a nAv"re1 1r a ajtBnl llt> %anto1ot vissahNta "s a
f=ldre paran2solta. Mi!or vissaj=tt a sobba> ^avier (oods
1=g=tte lldoglt so!sos bratvalY a hajtBl elte!intve> a1i
1eglehetAsen s"lfNtta volt. &l"gedetten attBl> hogy ^avier ne1
jelentett fenyeget"st> %anto1 1"lyet sBhajtva Njra a pa1lagra
heveredett. Pbriel egy si1pla bi22ent"ssel ny<gtta> hogy
t<do1s<l vette ^avier jelenl"t"t.
F Csa! 1eg a!arta1 n"ni> hogy .eth jBl "ri7e 1agt F 1ondta
^avier> egyltaln ne1 aggBdva Pbriel hCv=s fogadtatsa 1iatt.
,j=tte1> hogy 1ost rajta1 a sor> hogy 1ondja! vala1it> de a
sava! 2serbenhagyta!.
F M"g egyser !=s=nj#!> hogy haahotad F segtett !i 'vy> a!i
1"g ne1 felejtette el> 1i a jB 1odor. F 0"rs vala1it inniQ Jpp 1ost
a!arta1 egy !is forrB 2so!it !"steni.
F 0=s=n=1> de ne1 1aradhato! so!ig F felelte ^avier.
F A!!or legalbb #lj le egy !i2sit F nBgatta 'vy. F Pbriel>
segten"l ne!e1 egy !i2sit a !onyhbanQ
Pbriel !elletlen#l vele tartott.
Mi!or egyed#l 1aradta1 ^avierrel> tistban volta1 vele> 1ilyen
nevets"gesen egyserCne! tCnhet#n!$ nin2s televiBn!> a testv"rei1
pedig forrB 2so!it !"stene!> "n 1eg 1r lefe!v"she !"s#l=!
nyol2 Bra!or.
F -"p !<tya F 1ondta ^avier. /danyNlt> %anto1 pedig Bvatosan
1egsaglsta a !e"t> 1ielAtt lel!esen honyo1ta a orrt. %"lig7
1eddig abban bta1> hogy %anto1 1orogni fog> "s legalbb
egyetlen o!o1 lenne ne1 hinni> hogy ^avier teljesen t=!"letes. +e A
si!eresen !illta a =sses prBbt.
F Ma tallta1 F 1ondta1.
F DalltadQ F !"rdete ^avier> "s felvonta a egyi! se1=ld=!"t. F
A a so!sod> hogy !Bbor llato!at fogads beQ
F +ehogy F felelte1 1"ltatlan!odva. F A gadja =rege!
otthonba !=lt=i!.
F S> a!!or e bitosan Ali2e .<tler !<tyja.
F Honnan t<dodQ
F 0is vros e F vonta 1eg a vllt ^avier. F D<dod> tegnap "jjel
aggBdta1 "rted. F A te!intet"t a eny"1be fNrta.
F Mr jobban vagyo! F vlasolta1 bionytalan<l. 3rBblta1 "n
is !itartBan a se1"be n"ni> de !nosan "rete1 1aga1 "s
elford<lta1.
F Eobban 1eg !ellene vlogatnod a bartaidat.
Lolt egyfajta 1eghitts"g abban> ahogyan bes"lt ho1> 1intha
1r r"gBta is1ern"n! egy1st. *y<gtalantB> <gyana!!or igal1as
volt.
F *e1 Molly hibja volt F 1ondta1. F D<dno1 !ellett volna.
F De nagyon 1s vagy> 1int a itteni lnyo! F folytatta.
F &t hogy "rtedQ
F *e1 nagyon jr!ls el> <gyeQ
F At hise1> a!r at is 1ondhatnd> hogy otthon#lA vagyo! F
felelte1> s prBblta1 ne1 Ngy tCnni> 1int a!i v"de!ei!.
F *e1 baj a F 1ondta ^avier. F *e!e1 si1pati!<s
vltoatossg.
F Jn visont arra vgyo1> hogy in!bb olyan lehesse!> 1int
1so!.
F Mi"rt 1ondod etQ *in2s "rtel1e 1sna! tettetni 1agad> 1int
a1i vagy. Degnap este !o1oly bajba is !er#lhett"l volna. F Hirtelen
el1osolyodott. F -eren2s"re ott volta1> hogy 1eg1entsele!.
*e1 t<dta1> hogy Asint"n bes"l vagy 2sa! tr"fl!oi!.
F Hogy t<dn1 1eghllni a !edvess"gedetQ F !"rdete1 a
hango1ban> re1"nyei1 serint> egy !is !a2"r!odssal.
(8 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F Jppens"ggel lenne vala1i> a1it 1egtehetn"l] F A hangja so!at
sejtetAen elhal!<lt.
F Mi lenne aQ
F ,andi vele1. A !=vet!eA h"tv"g"he 1it sBlnlQ
.e#lhetn"n! a 1oiba is a!r.
DNlsgosan 1egd=bbente1> hogy vlasolni t<dja!. EBl hallotta1Q
^avier (oods> a legmegkzelthetetlenebb sr2 a .ry2e Ha1iltonbBl
"pp randira hvottQ Mi volt ilyen!or a 1egfelelA vlasQ Hol van
Molly> a1i!or s#!s"ge1 lenne rQ &gy hangynyival tovbb
t=prengte1 a !ellet"n"l> a1it A vona!odsna! vett.
F *e1 baj> ha nin2s !edved.
F +ehogy> "n seretn"1T
F *agyserCT Mi lenne> ha 1egadnd a s1odat> hogy
el1entsele! a telefono1ban. A r"slete!et 1egbes"lhetj#! !"sAbb
is.
A s"ldse!ije seb"bAl elAhNott egy f"nyes> fe!ete !"s#l"!et.
Csillogva si1<lt a tenyer"be. &d"ny2s=r=1p=l"st hallotta1 a
!onyhbBl> "s t<dta1> hogy nin2s vestegetnivalB idA1.
F &gyserCbb les> ha te adod 1eg a ti"det> "s 1ajd "n hvla! fel F
1ondta1 sebt"ben.
*e1 a!ad"!os!odott. A !isastalon !isNrta1 egy Njsgot>
lesa!totta1 a sar!t> "s odanyNjtotta1 ne!i.
F &gy tollra is s#!s"ge1 lenne F 1ondta.
Dallta1 egyet> a1ivel a egyi! testv"re1 egy bAr!=t"sC
!=nyvben at jel=lte 1eg> hogy hol tart. ^avier lefir!antotta a
s1o!at> "n pedig "pp idAben vgta1 sebre a fe2nit> hogy 1"g
#dv=#lt 1osolyt villanthassa! Pbrielre "s 'vyra> a!i! n"hny forrB
2so!ival teli b=gr"vel s"tlta! be.
^aviert a ajtBho !s"rte1> ahol a te!intete egy pillanatra
elidA=tt a =lt="!e1en. A !o1olysg eltCnt a ar2rBl> hogy tadja
a hely"t jellegetes f"l1osolyna!.
F &gy"b!"nt s"p pisi F 1ondta> 1i!=ben tovbbra is
!vn2sian 1"regetett. 0"ptelen volta1 elfordtani a te!intete1et. A
se1 esne nehee1re> gondolta1 1aga1ban> ha eg"s nap a ar2t
!ellene n"ne1. -oha ne1 t<dn1 1eg<nni. A e1bere!ne!
ltalban vanna! testi hibi!> de Ngy ltsott> ^avierne! nin2sene!.
Maga1ba svta1 a vonsait F a sja for1jt> a1i olyan volt> a!r
egy nyilas ja> a si1a bAr"t> a g=dr=2s!"t a lln F> "s a"rt
i1d!ota1> hogy igai legyen. A dse!ije alatt inget viselt> a
nya!ban pedig> egy bArsinegen e#st!erest lBgott> a1it !orbban
ne1 vette1 "sre.
F Rr#l=!> hogy tetsi! F 1ondta1 1agabitosabban. %elnevetett
engA hangon> a1i a te1plo1i harang !ond<lsra e1l"!etetett.
PX.,'&) J- 'LU M&P3,S.X)DX0 )&3)&I*' a ijedts"g#!et> a1i!or
!==lte1 vel#!> hogy tall!oni a!aro! ^avierrel a !=vet!eA
h"tv"g"n.
F -erinted jB =tlet eQ F !"rdete Pbriel.
F Mr 1i"rt ne lenne aQ F da2os!odta1. Jlvete1 a gondolatt>
hogy sajt d=nt"se!et hohato!> "s ne1 igan "rt"!elte1> hogy
ilyen gyorsan elvestette1 a f#ggetlens"ge1et.
F .ethany> !"rle!> fontold 1eg> 1ilyen !=vet!e1"nye lehet
enne! F 1ondta 'vy ny<godtan> ho1lo!t visont rossallBan
rn2olta> ar2!ifeje"se pedig ny<gtalan volt.
F *in2s 1it 1egfontolno1. Di !etten 1indig tNlreagljto! a
dolgo!at. F Maga1 se1 volta1 teljesen 1eggyAAdve a igaa1rBl>
de ne1 volta1 hajlandB elfogadni> hogy 1<sj Bvatosna! lenne1. F
Mi a bajQ
F Csa! annyi> hogy a ranizs soha ne1 volt "s ne1 is les a
1egbats<n! r"se. F Pbriel hangja 1etsA volt> pillantsa pedig
!=ny=rtelen. Distban volta1 vele> hogy 2sa! rerAste! a
!#ldet"sre valB al!al1assgo1at illetA !"ts"geire. ,ettenetesen
fog"!ony volta1 a e1beri rigoly!ra "s brndo!ra. Lala1i at
sNgta> hogy l"pje! htr"bb egyet "s 1"rlegelje!
F M<sj elfogadno1> hogy a !=r#l1"nye! is1eret"ben egy
^avierrel valB sorosabb !ap2solat ves"lyes "s =nA dolog lenne.
&gy lr1sabb hang visont> elnyo1va a =sses t=bbit> egyenesen
!=vetelte> hogy Njra lthassa1 At.
F Daln b=l2sebb lenne egy !i2sit elrejtAni F javasolta 'vy
!ev"sb" !1"letlen#l. F Mi"rt ne1 dolgo<n! in!bb =sse egy
!i2sit> hogy fejless#! a vrosban a so2ilis "r"!enys"getQ
100 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
Ogy hangott> 1int egy tanr> a!i a is!olai feladat irnti
lel!esed"st prBblja stani.
F Ao! a te =tleteid> ne1 a eny"1e!.
F A tieid is lehetn"ne! F <nsolt 'vy.
F Jn a sajt <ta1at a!aro1 1eglelni.
F A!!or folytass<! et a bes"lget"st> ha 1r tistbban
gondol!odol F 1ondta Pbriel.
F *e1 a!aro1> hogy Ngy !eeljete!> 1int egy gyere!et F
2sattanta1 fel "s da2osan elford<lta1. *yelve11el 2settintette1
%anto1na!> hogy !=vessen.
&gy#tt le#lt#n! a l"p2sA tetej"n. Jn 1aga1ban f#st=l=gte1>
%anto1 pedig a fej"t a =le1be f"s!elte. Mivel at hitt"!> hogy
hallBtvolsgon !v#l vagyo!> a testv"rei1 a !onyhban tovbb
folytatt! a vitt.
F &l"g neheen t<do1 elhinni> hogy 1indent !o2!ra tes egy
ses"ly"rt F 1ondta Pbriel. Hallotta1> hogy fel7al jr!l.
F D<dod> hogy .ethany sntsnd"!!al sose1 tenne olyat.
F 'vy prBblta lehCteni a !ed"lye!et. *eheen viselt br1if"le
sNrlBdst !==tt#n!.
F A!!or 1ost "pp 1it 2sinlQ &gyltaln van br1i fogal1a arrBl>
1i"rt vagy<n! ittQ D<do1> hogy eln"Abbne! !ell lenn#n! a
tapastalatlansga 1iatt> de A 1ost sznkosan engedetlen "s
1a!a2s> "s "n 1r r se1 is1ere!. A !s"rt"s =r=!!" lesel!edi! rn!>
hogy prBbra tegyen. M"g alig vagy<n! itt n"hny hete> "s .ethany
1ris !"ptelen ellenllni egy s"pfiN bjainl
F )"gy t#rel1es> Pbriel. -o!!al tovbb tart]
F 3rBbra tesi a t#rel1e1etT F 1ondta a fiv"re1> de atn ha1ar
=ssesedte 1agt. F Mit javasolsQ
F *e g=rdts#n! a!adlyt a Ntjba> "s 1inden bionnyal 1agtBl
elhal e a eg"sY ha a!adlyood> aal visont oly 1"rt"!C
fontossgot t<lajdontas a dologna!> a1i"rt 1r "rde1es !#deni.
Pbriel hallgatsa at jelentette> hogy 1"rlegeli a 'vy savaiban
rejtAA b=l2sess"get.
F 'dAvel rj=n> hogy a1it hajsol> a lehetetlen.
F ,e1"le1> igaad van F 1ondta Pbriel. F De is ltod 1r> hogy
1i"rt aggastott enge1> hogy serepet !ap a !#ldet"sbenQ
F *e1 snd"!osan sll se1be vel#n! F 1ondta 'vy.
F *e1> visont a "rel1ei 1"lys"ge idegen a fajtn!tBl F felelte
Pbriel. F A e1beris"g irnti seretet#n!ne! se1"lytelenne!
!ellene lennie$ seretj#! a e1beris"get> de ne1 ala!t<n! !i
se1"lyes !=tAd"st. Ogy tCni!> .ethany 1"lyen seret> felt"tel
n"l!#l$ a!r egy e1ber.
F Jn is "srevette1 F 1ondta a nAv"re1. F A1i at jelenti> hogy a
seretete so!!al erAteljesebb> 1int a 1i"n!> "s egyben so!!al
ves"lyesebb is.
F 3ontosan F vlasolta Pbriel. F A ilyen "rel1et gya!ran ne1
lehet 1egtartBtatniY ha hagyj<!> hogy !ibonta!oon> ha1ar
!i2sNshat a irnyts<n! alBl.
*&M LX,DAM M&P> H/PU DR..&D HA))EA0> a sob1ba osonta1> "s
!=nnye!!el !#s!=dve vetette1 1aga1 a gyra. Meglepett e a
erAteljes rea!2iB> "s a erAvel elnyo1ott "rel1e! annyira
fojtogatta!> hogy sinte levegA"rt ttogta1. D<dta1> 1i t=rt"ni!$
hNsba volta1 rva> "s a "r"se! is j=tte! vele. Les"lyes volt "s
ingatag> a!r egy ros!adoB h<ll1vasNt. Jrete1> ahogy a v"r
l#!tet a erei1ben> s !=ben a gondolato! s"tfesti! a feje1et> a
gyo1ro1 pedig a 2salBdottsg 1iatt erAteljesen !avarog. *agyon
o!on vette1> hogy !itrgyalta!> 1intha ne1 lenn"! egy"b egy
laboratBri<1i !s"rletn"l. Js a 2"logats<!> hogy vala1it ross<l
2sinlo! F arrBl 1r ne1 is bes"lve> hogy ne1 hitte! benne1 F
avarB volt. Mi"rt volta! ennyire elt=!"lte!> hogy elrjana! a
e1beri !=l2s=nhatstBl> a1i <tn annyira sBvrogta1Q Js pontosan
1it "rtett a alatt 'vy> hogy [lehetetlen\Q Ogy visel!edne!> 1intha
^avier olyan !"rA lenne> a!i ne1 felelt 1eg a elvrsai!na!. 0ine!
!"peli! 1ag<!at> hogy t"l!eene! vala1i f=l=tt> a1i el se1
!edAd=ttQ Detsette1 ^avier (oodsna!. Lala1ilyen o!nl fogva
figyele1re 1"ltBna! tallt> "s ne1 fogo1 hagyni> hogy a 2saldo1
paranois f"lel1ei el#ld="! At. Megh=!!ente1> hogy hajlandB
vagyo! a ^avierre gya!orolt e1beri vonerA1ne! ennyire =r#lni. A
"r"sei1 irnta v"sesen gyorsan erAs=dte!> "n pedig hagyta1> hogy
102 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
1egt=rt"njen. 'llett volna 1egr"1#ln=1> de helyette !vn2siv tett
a #res fjdalo1 a 1ell!aso1ban> a1i!or arra gondolta1> hogy
eleresse1 At> "s a =sses io1 1egfes#lt a teste1ben> a1i!or
felid"te1 a bty1 savait. Mi t=rt"ni! vele1Q &lveste1 isteni
ter1"sete1etQ &1berr" vlB!Q
*y<gtalan<l al<dta1 anap "jjel> "s elAs=r volt r"1l1o1.
Hoso!ta1 a l1o! e1beri "l1"ny"he> de eNttal 1s volt.
&Nttal ltta1 1aga1at> ahogy a 7ennyei tl0szk el" visne!> ar2
n"l!#li> sNlyos !1st viselA br! el". 0"ptelen volta1
1eg!#l=nb=tetni egyi!et a 1si!tBl. 'vy "s Pbriel is ott volta!> de
A! a !aratrBl b1<lta! le. Ar2<! !==1b=s volt. Csa! 1eredte!
elAre> fej#! felett ragyogott a glBria> "s a!!or se1 n"te! volna r1>
ha rj<! !ilto!. Lrta1> hogy bejelents"! a t"letet> s hirtelen
rj=tte1> hogy 1r 1egt=rt"nt. -en!i ne1 sBlt a "rde!e1ben>
sen!i ne1 !"pviselte a #gye1et.
A !=vet!eA dolog> a1i t<datos<lt benne1> hogy <hano!.
0=r=tte1 1inden> a1i is1erAs volt> porr eny"sett$ a trgyalBtere1
oslopai> a 2s<hs ala!o! s v"g#l Pbriel "s 'vy ar2a is.
- 1"g 1indig <hanta1 v"get ne1 "rA <tasban b<!fen2eve
elAre> a se11ibe. Atn 1inden 1egder1edt> enge1 pedig
beb=rt=n=tt a #ress"g. D"rdre este1> feje1 elAreb<!ott> a srnya1
elt=r=tt "s v"rett. 0"ptelen volta1 fele1el!edni a f=ldrAl. A f"ny
fa!<lni !edett> 1gne1 !=rbert a fojtogatB s=t"ts"g> a1i oly sCrC
volt> hogy 1i!or a !ee1 a ar2o1 el" e1elte1> ne1 ltta1.
Maga1ra 1aradta1 e sri vilgban. A s"gyen 1intap"ldnya!"nt
ltta1 1aga1> a b<!ott angyal!"nt> a!i !iesett a isteni !egybAl.
&gy ho1lyos bratN> rny"!os ala! !=eledett fel"1. &lAs=r
re1"ny!edve 1egdobbant a sve1> hogy taln ^avier "r!ei! a
1eg1ent"se1re. +e atn 1inden re1"nye1 sertefoslott> a1i!or
=st=n=sen bel"1 nyilallt anna! t<data> hogy br1i is volt a>
rettegne1 !ell tAle. A v"gtagjai1ban "rett fjdalo1 ellen"re oly
tvolra !Nsta1 a is1eretlen l"nytAl> a1ennyire 2sa! t<dta1.
MegprBblta1 !itrni a srnya1at> de tNlsgosan s"r#lt volt> hogy
engedel1es!edjen. A ala! i11r !=elebb j=tt> "s f=l"1
1agasodott. A vonsai el"gg" "lesen ltsBdta! ahho> hogy
fel1"rje1$ a gaza 1agabitossgval 1osolyog r1. -e11i
egyebet ne1 tehette1> hagyta1> hogy fele1"ssene! a rnyak, &
volt a !rhoat. &lveste1.
,&PP&),& A +/)P/0 MX- -IV*.&* Db*D&0 %&)> 1int ltalban. A
llandBsg Nj "r"se rastott el.
'vy bej=tt> hogy fel"bressenY a fr"iaillat Ngy !s"rte> a!r egy
rny"!.
F Arra gondolta1> egy !is !v" jBlesne F 1ondta.
F Mr !ede1 1egso!ni a "t F 1ondta1> "s gri1asols
n"l!#l beles#r2s=lte1 a fel!nlt b=gre !v"ba. W 1ereven a
gya1 s"l"re #lt.
F M"g sose1 hallotta1 Pbrielt ilyen 1"rgesne! F 1ondta1
ne!i> igye!eve elsi1tani vele a dolgo!at. F Mindig is Ngy
gondolta1 r> 1int a!i] a!i] ne1 lehet esendA.
F Arra gondoltl 1r> hogy rajta is van nyo1sQ Ha ne1 1enne!
jBl a dolgo!> A "s "n vllalj<! "rte a felelAss"get.
A savai Ngy sNjtotta! le r1> a!r egy erAs #t"s> "s "rete1> hogy
!=nnyeni !ed a se1e1.
F *e1 a!aro1> hogy ross v"le1"nnyel legyete! rBla1.
F *e1 vagy<n! F btatott. F Pbriel 2sa! 1eg a!ar Bvni.
Mind=sse 1eg a!ar !1"lni t"ged br1itAl> a1i fjdal1at o!ohat.
F Jn visont 2sa! at ne1 "rte1> hogy a ^avierrel valB idAt=lt"s
1i"rt lenne ross dolog. D"nyleg at !"pelite!> hogy bntana
enge1Q
F -nd"!osan ne1.
'vy ne1 volt ellens"ges> 1int Pabe> "s 1i!or 1egfogta a !ee1et>
t<dta1> 1r 1egbo2stotta a tNl!apso1at. +e 1erev testtartsa "s
sjna! !e1"ny vonala elr<lta> hogy a llspontjn ne1 fog
vltotatni. F Ligynod !ell> hogy ne !edj bele olyan dologba> a1it
ne1 t<ds folytatni. *e1 lenne igasgos> <gyeQ
A !=nnye!> 1elye!et addig vissatartotta1> 1ost 1egeredte!.
Csa! #lte1 ott 1eggy=t=rve> 1i!=ben 'vy t=lelt "s a feje1et
si1ogatta.
F /stoba volta1> igaQ
104 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
Hagyta1> hogy a jBansg tvegye a irnytst. Alig t<dta1
vala1it ^avier (oodsrBl> "s !"tle1> hogy poroni !eden"ne! a
!=nnyei> ha 1egt<dn> hogy vala1ilyen tito!atos o! 1iatt ne1
tall!ohat vele1. Kgy visel!edte1> 1intha eljegyet#! volna
egy1st> s hirtelen a eg"s egy !i2sit !"ptelenne! hatott. Daln 2sa!
a &me s 'lia volt r1 e!!ora hatssal. Ogy "rete1> 1intha
^avier "s !=te1 lenne vala1i !if#r!"shetetlen#l 1"ly !ap2solat>
de a is lehet> hogy t"vede!. )ehets"ges> hogy 2sa! a !"pelete1
jtsi! vele1Q
A !"pess"gei1 lehetAv" tett"!> hogy elfelejtse1 ^aviert. Mr
2sa! a volt a !"rd"s> hogy a!aro17eQ *e1 !"tle1> hogy 'vyna!
igaa van. *e1 e vilg s#l=ttei vagy<n!> "s ne1 is for1lhat<n!
jogot br1ihe> a1it fel!nl ne!#n!. *e1 volt jogo1
bele!ontr!odni ^avier "let"be. A 1i serep#n! a> hogy hrn=!=!
legy#n!> a re1"ny elAf<trai> "s se11i t=bb.
A1i!or 'vy 1aga1ra hagyott> elAhalsta1 ^avier s1t a
sebe1bAl. 0isi1totta1 a sorosan =ssete!ert paprt> "s lassan>
1Bdseresen !onfetti 1"retC darabo!ra t"pte1. 0i1ente1 a sC!
er!"lye1re> "s a levegAbe sBrta1 1indet. -o1orNan se1l"lte1>
ahogy a s"l fel!apja A!et.
10
)adB
^AL'&, M&PHVLX-X,S) *&M DM+/MX-D L&**' egyserCbb volt>
1int vrta1> 1ert a eg"s r!=vet!eA h"ten ne1 j=tt is!olba.
*"1i dis!r"t !"rdeAs!=d"s <tn 1egt<dta1> hogy eveAstborban
van. Mivel elhr<lt anna! a ves"lye> hogy egy1sba f<ss<n!>
ny<godtabbna! "rete1 1aga1. *e1 volta1 bitos benne <gyanis>
hogy el"g btorsgo1 lenne vissa1ondani a randit> ha elAtte1 llna
aal a seren2sendiB snC hajval> a1i a ttetsA"n !"! se1"be
lBg. %igyele1be v"ve a !orbbi prBbl!osai1at> valBjban abban
se1 volta1 bitos> hogy egyltaln 1eg t<dn"! sBlalni.
&b"didAben Mollyval "s a bartaival #ld=g"lte1 a belsA <dvaron>
"s !edvetlen#l hallgatta1 v"get ne1 "rA panasradat<!at is!olrBl>
fiN!rBl "s s#lA!rAl. A bes"lget"s#! ltalban egy bevett s"1t
!=vetett> "s egy idA <tn Ngy "rete1> 1r !v#lrAl t<do1 a soro!at.
Ma a bl volt a vita trgya F min0 meglepets,
F S> istene1> annyi 1indent t !ell gondolni F 1ondta Molly>
ahogy 1a2s!a 1Bdra elnyNlt a asfalton. A bartai s"tsBrBdta!
!=r#l=tte> volta!> a!i! a !erti pado!on foglalta! helyet felgyCrt
so!nyban> hogy 1in"l nagyobb fel#leten "rhesse A!et a !ora
tavasi naps<gr. 0erestbe ra!ott lbbal #lte1 Molly 1ellett a
so!ny1 s"l"t lefel" hNogatva> hogy se1"r1esen a t"rde1et
ta!arja1.
F S> istene1> ne!e1 1ondodQT F helyeselt Megan E<dd.
Megigatotta a fej"t Hayley =l"ben> "s feljebb hNta a felsAj"t> hogy
a hast is !itegye a napf"nyre. F Degnap este el!edte1 =sserni a
tennivalB!at. F Lltoatlan<l hanyatt fe!ve fel2sapta is!olai naplBjt>
106 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
a1ire dst"s!"ppen 1r!s r<h! 21!"it ragastotta. F &t
hallgasd F folytatta egy sa1rf#les oldalrBl olvasva. F Fran-ia
manik1rre bejelentkezni, Sze;i -ip0t keresni, &etik.lt venni, 2nteni
kszer!krsben, /ivlasztani a lemsolan -elebfriz"rt,
<lnteni, hogy =a>aii 9aplemente vagy ?ezsg0 szn1 legyen a
barnt, @imt foglalni, Js a lista 2sa! folytatBdi!]
F &lfelejtetted a legfontosabbat$ r<ht tallni F 1ondta Hayley.
A t=bbie! felnevette! a 1<lastson.
Iavarba ejtett> hogy ennyire r"slete!be 1enAen volta! !"pese!
!itrgyalni egy ese1"nyt> a1i 1"g oly tvol volt> de in!bb
tartB!odta1 a 1egjegy"se!tAl. 0"tle1> hogy jB n"ven vett"! volna
a !=besBlso1at.
F ,engetegbe fog !er#lni F sBhajtott Daylah. F M"g a v"g"n tNl
fogo1 l"pni a !erete1et> "s 1inden egyes dollrt el!=ltA!> a1it
abban a sar p"!s"gben !ereste1.
F Jn feltan!olta1 F 1ondta Molly b#s!"n. F %"lretette1 abbBl>
a1it tavaly Bta a drog"riban !ereste1.
F *e!e1 a s#lei1 llna! 1indent F hen2egett Megan. F
.eleegyete!> hogy 1indent fietne!> ha t1egye! a =sses
visgnY a!r 1"g egy partib<st is> ha ahho les !edv#n!.
A lnyo! lthatBan le volta! nyCg=ve.
F .r1it is 2sinls> el ne told a visgidat F 1ondta Molly.
F H"> a"rt A se1 2sodat"vA F nevetett fel Hayley.
F Lan 1r vala!ine! partnereQ F !"rdete egy 1si! lny.
*"hny<!na! 1r volt> ao!na! pedig> a!i! egy#tt jrta! vala!ivel>
ne1 !ellett aggBdni<!. X1 1inden!i 1s !"ts"gbeesetten vrta>
hogy vala!i fel!"rje A!et.
F Aon gondol!odo1> hogy vajon Pbriel elj=n7e F 1"lott
Molly> 1i!=ben fel"1 ford<lt> F A =sses tanrt 1eghvj!.
F *e1 vagyo! bitos benne F 1ondta1. F Hajla1os tvol
1aradni a ilyen dolgo!tBl.
F ,yant !"ne 1eg!"rdened F ajnlotta Hayley Mollyna! F> 1"g
1ielAtt el!el.
F &egen> 1indig a jB!ra 2sapna! le elAs=r F "rtett egyet Daylah.
Molly s"rtAd=tten n"ett. F Js a for1asg> HaylQ F 1ondta.
F A pasina! !ell fel!"rnie.
Daylah hor!antott. F -o! si!ert ho.
F Molly> te annyira b<ta vagy n"ha F sBhajtott Hayley. F ,yan
egynyol2van=t 1agas> vllas> sA!e "s la2rosse7oi!. )ehet> hogy
ne1 vg a ese> 1int a beretva> de a!!or is$ 1ire vrs 1"gQ
F At a!aro1> hogy A !"rjen fel enge1 F fNjta fel 1agt Molly.
F )ehet> hogy f"l"n! F vetette fel Megan.
F Mhhh> tall!otl 1r veleQ F forgatta a se1"t Daylah. F *e1
hise1> hogy gond lenne a =nbe2s#l"s"vel.
Atn egy f=ldig "rA r<ha a !o!t"lr<ha ellen vita !=vet!eett. A
trsalgs annyira banlis 1"lys"ge!be t"vedt> hogy 1<sj volt
el1ene!#ln=1. Motyogta1 vala1it arrBl> hogy a !=nyvtrba !ell
1enne1> hogy 1egn"e1> vissahota!7e egy !=nyvet.
F *e 1r> .ethie> 2sa! a lNere! lAd=r=gne! a !=nyvtrban F
1ondta Daylah. F M"g vala!i 1eglt.
F Js a =t=di! Brt a1Ngy is ott !ell t=lten#n!> hogy at a h#lye
!<tatsi feladatot teljests#! F s=rt=lAd=tt Megan.
F Mi is volt aQ F !"rdete Hayley. F Lala1i !=el7!eleti politi!ai
i"Q
F Hol van a 0=el70eletQ F !"rdete a Ioe nevC lny> a!i 1indig
a feje tetej"re tCve hordta a sA!e hajt> 1intha !oronja lenne.
F A egy eg"s nagy ter#let a 3ersa7=b=l 1ellett F 1ondta1. F
+"lny<gat7Xsival hatros.
F Ht ne1 hinn"1> .ethie F nevetett fel Daylah. F Minden!i t<dja>
hogy a 0=el70elet Afri!ban van.
At !vnta1> br2sa! 'vyval lehetn"!> de A a vrosban
sorgos!odott. Csatla!oott a te1plo1i 2soportho> "s 1ris Nj
tago!at toborott. Eelv"nye!et !"stett> a1i! a sabad !eres!edel1et
hirdett"!> "s brosNr!at nyo1tatott> 1elye! a har1adi! vilg
1<n!a!=r#l1"nyeine! igasgtalansgrBl pr"di!lta!. Mivel Len<s
Cove7ban istennA!"nt te!intette! r> a te1plo1i 2soport l"ts1a
egyre gyarapodott. A vrosi fiatal f"rfia! el!edt"! At !eresni> "s
so!!al t=bb jelv"nyt vsrolta!> 1int a1ire br!ine! s#!s"ge lehet>
anna! re1"ny"ben> hogy el!"rheti! a telefons1t> vagy 2sa! hogy
b<gal1<!at 1"ltnylandB rj<! 1osolyogjon. 'vy a !#ldet"s"ne!
te!intette> hogy %=ldanyt jtsson Len<s Cove7ban F vissa a!arta
108 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
t"rteni a e1bere!et a ter1"sethe. -erinte1 et !=rnyeetv"dA
1entalitsna! hvnd F organi!<s tpll!os> !o11<na7selle1is"g
"s a ter1"setes vilg ereje a anyagi dolgo! f=l=tt.
Vgy in!bb a enei srny fel" vette1 a <ta1at> hogy
1egtallja1 Pbrielt.
A enei srny volt a is!ola legr"gebbi r"se. Hallotta1> hogy
"ne! sCrAdi! !i a fA2sarno!bBl> e"rt !itrta1 sNlyos> !aetts
ajtajt. A 2sarno! tgas volt> 1ennyeete 1agas> "s ord !"pC
igagatB! ar2!"pei sora!ota! a fala!on. Pbriel egy !ottallvny
elAtt llt> s a fiatal !Brist!at ve"nyelte. A =sses !Br<s
n"pserCs"ge 1ege1el!edett Pbriel "r!e"se BtaY valBjban oly so!
Nj lny "r!eett a felsAs !Br<sba> hogy a elAadBtere1ben !ellett
tartani<! a prBb!at.
Pbriel a alsBso!na! a !edven2 n"gysBla1N egyhi "ne!"t
tantotta )<2y M2Crae !arveetA ongora!s"ret"vel. A "r!e"se1
f"lbesa!totta a "ne!et. Pbriel 1egford<lt> hogy 1egtallja a
avar forrst> !=ben a snes #vege!en beradB f"ny =ssefolyt
aranysnC hajval> "s egy pillanatra olyan volt> 1intha lngo!ban
llna.
/daintette1 ne!i> "s hallgatta1> a1int a !Br<s Njra bele!edett a
"ne!be.
Att vagyok, 8ram, <ngem hvsz, 8ram5
=allottam, hogy szltasz az jben,
'vk, 8ram, -sak lgy vezrem,
9peet 0rzm szvem rejtekben,
M"g aal egy#tt is> hogy egy7!"t fals hang hallatsott> a !s"rA
pedig tNl hangos> 1egindtB volt a hango! tistasga. /tt 1aradta1>
a1g 1eg ne1 sBlalt a eb"d v"g"t jelA 2sengA. Ogy "rete1>
!apta1 egy jBl idAtett e1l"!etetAt a ittl"t#n! elsAdleges o!t
illetAen.
A 0RL&D0&IW *A3/0 &PUMX-.A %/)UDA0> - 1ielAtt
t<datos<lt volna benne1> 1r p"nte! is lett> egy Njabb h"t "rt v"get.
A eveAs=! lltBlag eb"d <tn 1eg"r!ete!> de "n ne1 tall!ota1
eggyel se1> "s Ngy gondolta1> bitosan egybAl haa1ente!.
&lgondol!odta1> hogy 1i<tn ne1 hallott felAle1> vajon ^avier arra
a !=vet!etet"sre j<tott7e> hogy elvestette1 a "rde!lAd"se1et
irnta. Lagy netaln 1"g 1indig vrja> hogy r2s=r=gje!Q
*y<gtalantott> hogy taln 1"g 1indig vrja a hvst> a1i soha ne1
fog 1egt=rt"nni. Vgy pedig 1"g 2sa! a es"ly"t se1 !apo1 1eg>
hogy tall!oa1 vele "s 1eg1agyarhassa1.
Mi!=ben ahho !"s#lte1> hogy =ssepa!olja1 a
is!olats!1at a nap v"get"vel> "srevette1> hogy vala!i egy aprB
paprte!er2set d<gott a se!r"nye1 egyi! felsA sellAAr"s"be.
A1i!or !inyitotta1 a ajtBt> a padlBra esett. %elvette1> "s elolvasta1
a #enetet> a1it egyenetlen> fiNs !"rssal fir!antotta! r.
Abban az esetben, ha meggondolnd magad,
A Mercury moziban leszek szombat este kilenckor
X.
&lolvasta1 1"g n"hnysor. Csa! egy darab papr volt> de
^avierne! 1egint si!er#lt r1 <gyanolyan s"dtA hatst
gya!orolnia> 1int br1elyi! tall!os<n!!or. /lyan fino1an
bnta1 a feljegy"ssel> 1intha egy Asi ere!lye lenne. *e1 lehetett
!=nnyen elijesteniY e tetsett benne. -Bval ilyen a> a1i!or vala!it
1eg!=rny"!ene!. 'gatottsgo1ban legsvesebben <grlta1 volna>
de si!er#lt higgadtna! 1aradno1. Minda1ellett a1i!or Pbriellel "s
'vyval tall!ota1> 1"g 1indig ne1 si!er#lt let=r=ln=1 a vigyort a
!"pe1rAl. 0"ptelen volta1 a ny<galo1 l2ja 1=g" !"nyserteni a
ar2vonsai1at.
F Ogy lto1> nagyon el"gedett vagy 1agaddal F 1ondta 'vy>
a1i!or 1egltott.
F EBl si!er#lt a fran2iadog1 F lBdtotta1.
F Msra s1tottlQ
F *e1> de a"rt 1"g 1indig jB rsban ltni a "rt"!el"se1et.
MeglepAdte1> 1ilyen !=nnyed"n t<do! ha<dni. .ionyra
fejlAd=1 benne> "s a ne1 jB.
110 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
Pbriel el"gedettne! tCnt> hogy a !orbbi hang<lato1at jav<lni
ltta. D<dta1> hogy bCn=sne! "ri 1agt. PyCl=lte a gy=trAd"s
ltvnyt> s 1"g in!bb> ha A 1aga o!ota. *e1 igan t<dta1
hibtatni a hajthatatlansg"rt. Aligha a A hibja> ha !"ptelen
rhangolBdni arra> a1it "n "le! 1ost t. W a !#ldet"s#n!et fel#gyelte>
"s "n el!"pelni se1 t<dta1> 1i2soda erAfest"ssel jrhat egy
e!!ora feladat. 'vy "s jB1aga1 tAle f#ggt#n!> a !irlysgb"li
hatal1a! pedig a A b=l2sess"g"ben bta!. Csa! ter1"setes> hogy
1egprBblja el!er#lni a bonyodal1a!at> "s a ^avierrel valB
!ap2solato1 1iatt pontosan ettAl f"l.
A ^avier #enet"vel jrB boldogsg"rete1 eg"s d"l<tn "s 1"g
este is !itartott. +e so1baton 1r is1"t a lel!iis1erete11el
!#d=tte1> hogy 1ihe !edje! vele. 0"ts"gbeesetten vgyta1 a
^avierrel valB tall!osra> br t<dta1> hogy e 1eggondolatlan "s
=nA dolog. Pbriel "s 'vy a 2saldo1 volta! "s bta! benne1.
-ntsnd"!!al se11i olyat ne1 tenn"!> a1i ves"lyeteti a
helyet#!et.
A so1bat reggel visonylag ese1"nytelen#l telt n"1i
hi1<n!val "s %anto1 1egs"tltatsval a tengerparton. Mi!or
haa"rte1 "s a Brra pillantotta1> ltta1> hogy 1r a d"l<tn
!=ep"n jr<n!> "s !edte1 idegesebb lenni. *y<gtalansgo1at
va2sora !=ben nagy neheen si!er#lt palstolno1> atn pedig 'vy
"ne!elt ne!#n! dalla1os hangjn> a1it Pbriel !s"rt egy r"gi
a!<sti!<s gitron. 'vy hangja 1"g egy elvete1#lt bCn=At is
!=nnye!re fa!astott volna. A1i pedig Pbrielt illeti> 1inden hang>
a1it jtsott> brsonyos volt "s Ngy #11=g=tt> a!r egy "lAl"ny.
*yol2 Bra har1in2 per2 !=r#l fel1ente1 a sob1ba> "s 1indent
!isBrta1 a fiB!o1bBl> hogy Njra elrendee1. *e1 s1tott>
1ilyen erAsen prBbl!oo1> a ^avier !=r#li gondolato! egy
gyorsvonat vehe1en2ijval nyo1<lta! elAbbre a feje1ben. 0ilen2
elAtt =t per22el 1r 2sa! arra t<dta1 gondolni> hogy r1 vr> "s a
per2e! 1Nlna!. Maga1 el" !"pelte1 a pillanatot> a1i!or rj=n>
hogy ne1 1egye!. )el!i se1ei1 elAtt ltta1> ahogy 1egrntja a
vllt> !is"tl a 1oibBl> "s "li tovbb a "let"t. &nne! a gondolatna!
a fjdal1t 1r ne1 brta1 elviselni> s 1"g 1ielAtt "sbe !apta1
volna> fel1ar!olta1 a p"ntr21at> elhNta1 a er!"lyajtBt> "s 1r
1sta1 is lefel" a r2son a !ertbe. )egyA=tt a vgy> hogy
lthassa1 ^aviert> 1"g ha ne1 is bes"lhete! vele.
A s=t"t <t2n botor!lta1> balra ford<lta1 "s tovbb1ente1
egyenesen a vros f"nyei fel". *"hnyan a a<tBi!ban <tna1
ford<lta!> hogy 1egb1<lj! a <t2n rohanB spatag> selle1serC
lnyt> a!ine! a haja serpentinsalag!"nt sll a s"lben. At hise1>
ltta1> ahogy Mrs. Henderson !i!<!<2s!l a s=t"ttA 1=g#l a
nappalijbBl> de r se hedertette1.
0=r#lbel#l t per2e1be !er#lt> hogy 1egtallja1 a Mer2<ry
1oit. &lhaladta1 a %t Cat nevC !v"B 1ellett> a1i Ngy ltsott>
tele van di!o!!al. .=1b=lt a eneg"p> a sr2o! pedig a p<ha
!anap"!ba s#ppedte!> 1i!=ben tejt<r1ixot itta! "s !=rbeadt! a
na2hBs tla!at> n"hnyan pedig a par!etten tn2olta!.
0i1ente1 a Derra2e> a vros egyi! p<22osabb "tter1e elAtt> a1i
egy r"gi> vi!torin<s "p#letben 1C!=dA slloda f=ldsintj"n volt. A
legjobb astalo! a er!"lyen llta!> a1i a "p#let <t2afrontjra
n"ett> "s 1"g at is ltta1> ahogy a gyerty! ragyogna! a
tartBj<!ban. A Nj p"!s"g <tn 1eggyorstotta1 a l"ptei1et>
elhagyta1 a vegyes!eres!ed"st> ahol ne1r"g Ali2e7sal "s
%anto11al tall!ota1. Mi!or el"rte1 a Mer2<ry 1oit> 1r olyan
te1pBban haladta1> hogy elsaladta1 1ellette> "s vissa !ellett
1enne1> 1i!or rj=tte1> hogy v"ge a <t2na!.
A 1oi 1r a 14:07es "ve! Bta 1C!=d=tt> "s ne1r"giben
felNjtott! a a!!ori divatna! 1egfelelAen. Dele volt retro
e1l"!e!!el. A f"nyeett> fe!ete7feh"r linBle<1padlBn naran2ssnC>
1Canyag h<atN pa1lago! llta! !rB1lba!on> a l1pateste! pedig
Ngy n"te! !i> a!r a rep#lA 2s"sealja!. A "dess"ges p<lt 1=g=tti
t#!=rben 1egpillantotta1 1aga1. 'gatottan vette1 a levegAt> a
rohanstBl pedig illt volta1.
A elA2sarno! #resen ttongott> a1i!or oda"rte1> a !v"Bban
se1 Agyelgett sen!i. A 1oipla!to! a h"tv"gi Hit2h2o2!71aratont
re!l1ot!. LalBsnCleg 1r el!edAd=tt. ^avier vagy be#lt
egyed#l> vagy haa1ent.
Hallotta1> hogy 1=g=tte1 vala!i eltNlova 1eg!=s=r#li a tor!t
Ngy> 1int a1i!or fel a!arja hvni 1agra a figyel1et. Megford<lta1.
112 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F A!!or 1r ne1 divatos a !"s"s> ha aal le!"sed a vett"st is. F
^avier a so!sos ferde 1osolyval fogadott tenger"s!"! sortban "s
!r"1snC> gall"ros pBlBban.
F *e1 t<do! j=nni F 1ondta1 !"t liheg"s !==tt. F Csa! a"rt
j=tte1> hogy el1ondja1.
F &"rt ne1 !ellett volna eg"sen idig saladnod> hogy el1ondd
ne!e1. %el is hvhattl volna.
^avierne! jt"!osan 2sillogott a se1e. &rAsen agyalta1 egy
vlason> a1itAl ne1 tCnn"! nevets"gesne!. A elsA gondolato1 a
volt> hogy at 1ondo1 ne!i> elhagyta1 a s1t> de ne1 a!arta1
ha<dni ne!i.
F Ha 1r Ngyis itt vagy F folytatta F> 1it sBlnl egy !v"hoQ
F Js 1i les a fil11elQ
F At br1i!or 1egn"hete1.
F Ht jB> de ne1 1aradhato! so!ig. -en!i se1 t<dja> hogy
elj=tte1 F vallotta1 be.
F Lan egy hely !"t saro!!al lejjebb> ha 1"g belef"r egy !is s"ta.
A !v"Bt Ngy hvt!> hogy S>eethearts, ^avier a lapo2!i1 !="
tette a !e"t> hogy betereljen> "s "rete1> hogy tenyer"ne! 1elegs"ge
tsCrAdi! a bAr=1=n. 0#l=n=s forrBsg b<gyogott fel benne1>
a1i!or rj=tte1> hogy a !e"t pont oda helyete> ahol a srnya1
van gondosan =ssehajtva. 'degesen nevetve !it"rte1 elAle.
F %<r2sa lny vagy F 1ondta> "s 1elan!oli!<sna! ltsott.
Hls volta1> hogy egy bo!sban #lt#n! le> 1ert tartB!odni
a!arta1 a !vn2sis!odB te!intete!tAl. Mr aal is el"g s"p !is
feltCn"st !eltett#n!> hogy egy#tt v"gigs"tlt<n! a <t2n. A
!v"Bban a is!olbBl is1erAs ar2o!at is ltta1> de se1"lyesen
ne1 is1erte1 ao!at a di!o!at> e"rt ne1 volt 1<sj
oda!=s=nn=1 ne!i!. )tta1> hogy ^avier visont odabi22ent egy7
!"t saro!ba> 1ielAtt le#lt#n!. A bartai volta! vajonQ LalBsnCleg
h"tfAn 1r plety!lni fogna! rBl<n!. A hely si1pati!<s volt> "s
!edte1 ella<lni. A gy"r vilgts "s a fala!at bortB r"gi
1oifil1pla!to! !elle1es hang<latot rastotta!. A astalo!on
helyi 1Cv"se! 1<n!jt re!l1oB !"peslapo! fe!#dte!. A
"tlapon !#l=nf"le t<r1ixo!> !v"!> s#te1"nye! "s fagylalto!
serepelte!. A fe!ete7feh"r torna2ipAt viselA pin2"rnA felvette a
rendel"s#n!et. Jn forrB 2so!it !"rte1> ^avier pedig egy latt"t. A
pin2"rnA fl=rt=lAs 1osolyt villantott r> 1i!=ben a jegyett=1bj"be
fir!lt.
F ,e1"le1> bej=n ne!ed e a hely F 1ondta ^avier> 1i!or el1ent
a lny. F Xltalban ed"s <tn jro! ide.
F -"p F 1ondta1. F -o!at edelQ
F 0"t d"l<tn> "s a legt=bb h"tv"g"n. Js teQ Magval ragadott 1r
vala1iQ
F M"g ne1> 1"g 1indig gondol!odo1.
^avier bBlintott. F 'dA !ell ee!he a dolgo!ho. F 0arjt
!"nyel1esen =ssefonta a 1ell!asn> "s htradAlt a #l"sen.
F A!!or 1es"lj 1agadrBl.
& volt a a !"rd"s> a1itAl rettegte1.
F Mit seretn"l t<dniQ F !"rdete1 gyana!vBan.
F &lAs=r is> 1i"rt vlastottto! "ppen Len<s Cove7otQ *e1
vala1i feltCnA hely.
F 3ont e"rt F vlasolta1. F *eve#! et egy "let1Bdbeli
d=nt"sne!Y belefradt<n! a r=p!=d"sbe> le a!art<! telepedni vala1i
2sendes helyen. F D<dta1> hogy e el"g hihetA vlas$ ne1 !ev"s
2sald volt> a!i hasonlB o!o! 1iatt !=lt==tt 1shov. F Most te
1es"lj 1agadrBl.
-erinte1 t<dta> hogy 2sa! a tovbbi !"rd"se!et a!aro1
elhrtani> de ne1 s1tott. ^avier svesen bes"lt> "s ne1 sor<lt
btortsra. DAle1 elt"rAen A !"ss"gesen 1egostotta vele1 a
se1"lyes infor12iB!at 1agrBl. Mes"lt a hotartoBirBl> "s
r=viden el1ondta a (oods 2sald t=rt"net"t.
F &gy hatgyer1e!es 2saldbBl sr1ao1> a!i! !==tt "n vagyo!
a 1sodi! legidAsebb. A s#lei1 1ind!etten orvoso!$ any<
hiorvos> ap< pedig altatBorvos. Claire> a idAsebb nAv"re1 a
s#lei1 nyo1do!ain halad> 1sod"ves a orvosin. 0oll"gi<1ban
la!i!> de 1inden h"tv"g"n haaj=n. *e1r"g eljegyete a bartja>
)<!e. *"gy "ve vanna! egy#tt. Js van 1"g hro1 hNgo1$ *i2ola
tien=t> Eas1ine nyol2> Madeleine pedig ne1so!ra hat"ves. A
leg!isebb testv"re1 Mi2hael> A n"gy"ves. Mnod 1rQ
114 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F *e1. *agyon elragadB. 0"rle!> folytasd F <nsolta1. &gy
nor1lis> e1beri 2saldna! a lerst nagyon "rde!esne! tallta1> "s
!vn2sian vrta1> hogy 1"g t=bbet t<dja! 1eg rBl<!. 'rigyelte1
volna ^avier "let"tQ At hise1> hogy in!bb 2sodlta1.
F *os> a Bvoda Bta a .ry2e Ha1iltonban vagyo!> 1ert any<!1
ragas!odott ho> hogy !erest"ny is!olba jrja!. W 1eglehetAsen
!onervatv$ ap<val tien=t "ves !or<! Bta vanna! egy#tt. &lhised
etQ Pya!orlatilag egy#tt nAtte! fel.
F .itosan nagyon erAs a !ap2solat<!.
F *e!i! is volta! neh" idAsa!ai!> de soha ne1 t=rt"nt olyan>
a1it ne t<dta! volna !eelni.
F RssetartB 2saldna! tCni!.
F 'gen> ao! vagy<n!> br any< n"ha tNlsgosan is Bvna 1in!et.
&l!"pelte1> hogy ^avier s#lei nagy re1"nye!et fCne! a
legidAsebb fiN!ho.
F De is gyBgytssal a!ars foglal!oniQ
F Daln. F Megvonta a vllt.
F *e1 tCns tNl lel!esne! a gondolattBl.
F Ht "rde!elt a for1aterve"s> de attBl> 1ondj<! Ngy>
elbtortalanotam,
F HogyhogyQ
F *e1 igan s1t !o1oly plyna!> ne1Q A a gondolat> hogy
a tanttatso1ba =lj"! 1inden p"n#!et> hogy <tna 1<n!an"l!#li
legye!> ne1 igan 2sigta fel a s#lei1 !"pelet"t.
F +e 1i van> ha et a!arodQ
F *"ha a s#lA! jobban t<dj!.
Ogy tCnt> elfogadja a s#lei jBind<lattal 1eghoott d=nt"seit> "s
=r#l> hogy 1egfelelhet a elvrsai!na!. A "let"t jB elAre
eltervet"!> "s Ngy v"lte1> ne1 n"n"! jB se11el a leg!isebb
elt"velyed"st se1 a tervbe vett irnytBl. &bben hasonlBa! volt<n! F a
sajt e1beri tapastalatai1 is sigorN !orlto!!al "s irnyvonala!!al
jrta!> "s sB se1 lehetett rBla> hogy el!alandoa! a !ijel=lt
=sv"nyrAl. ^avier seren2s"j"re> ha A hibi!> aal ne1 vonja
1agra a 1ennyorsg haragjt. Helyette visont a tapastalato!
!=" rhatja a ball"p"seit.
^avier Ngy d=nt=tt> hogy s#!s"g#n! van egy 2<!ordBisra> "s
2so!old"tortt rendelt> a1it egy jB!ora seletben solglta! fel
tejsnhabbal "s 1lnval> egy nagy feh"r tny"ron !"t hossN
!anllal. Anna! ellen"re> hogy aal s#rgetett> hogy [vesd r
1agad\> !"nyesen !analagatta1 a s"l"rAl. Mi!or v"get#n!>
^avier ragas!odott ho> hogy A fiethesse a s1lt> "s s"rtve
n"ett r1> a1i!or felajnlotta1 a r"se1et. &ltolta a !ee1et> "s
1ielAtt tvot<n!> beledobott egy paprp"nt a jB 0A,MA721!"vel
elltott borravalBs doboba.
Csa! a1i!or 1r oda!int volt<n!> a!!or vette1 "sre> hogy
1ennyi is a idA.
F D<do1> hogy !"sA van F 1ondta ^avier a ar2!ifeje"se1
lttn. F +e 1it sBlnl egy !is s"thoQ M"g ne1 a!arla!
haa!s"rni.
F Jn 1ris !o1oly bajban vagyo!.
F Abban a esetben> 1"g t per2 1r ne1 rthat.
D<dta1> hogy r=vidre !"ne rno1 a "jsa!tY 'vy "s Pbriel
1r bitosan felfedet"!> hogy elj=tte1> "s aggBdna! "rte1. *e1
arrBl van sB> hogy ne1 "rde!eltY 1ind=sse !"ptelen volta1
elsa!adni ^aviertAl a!r 2sa! egy pillanattal is elAbb> 1int ahogy
1<sj. Mi!or vele volta1> hatal1as boldogsg rastott el> a1i a
vilg t=bbi r"s"t jelent"!telen htt"r=rejj" hal!totta. /lyan volt>
1intha a sajt !is b<bor"!<n!ba lenn"n! berva> a1it !irBlag
2sa! egy f=ldreng"s p<!!asthat !i.
At a!arta1> hogy =r=!!" tartson a "jsa!a.
&ls"tlt<n! a Nt v"g"ig> a v fel". Mi!or oda"rt#n!> ltt<!> a1int
egy vndor2ir!<s "ppen letboroi! a s"tnyon
F n"pserC idAt=lt"s a ny<ghatatlan gyere!e!!el 1egldott
2saldo!nl> 1ert egy !is vltoatossgot !nl a hossN> t"li
bertsg <tn. Sris!er"! forgott a s"lben> "s dodse1e!
sora!ota! !=rben> a #t!=Aplyja s"l"n. A al!onyaiban srgn
ragyogott egy <grlBvr.
F *"#! 1egT F ajnlotta ^avier gyer1e!i lel!esed"ssel.
F *e1 hise1> hogy nyitva lenne F 1ondta1. F Ogyse1 t<d<n!
be1enni. F Lolt vala1i baljBslatN a 1eg!opott 2ir!<sban> a1i 1iatt
vona!odta1 beljebb 1enni. F Mellesleg pedig 1indjrt s=t"t van.
116 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F Hov tetted a !alandvgyadatQ A !ert"sen br1i!or
t<gorhat<n!.
F *e1 bno1> ha gyorsan 1egn"#!> de a !ert"sen "n t ne1
1so1.
Mint !ider#lt> se11if"le !ert"sen ne1 !ellett t<gran<n!>
egyenesen bes"tlhatt<n! a 2ir!<s ter#let"re. *e1 so! ltnivalB
a!adt. %"rfia! !=tele!et festette! !i "s g"pe!et irnytotta!> "s rn!
se hedertette!. A egyi! la!B!o2si l"p2sAj"n egy napbarntott nA
#ld=g"lt "s 2igarettott. -nes r<ht viselt> 2s=rgA !arpere2e!
bortott! a 2s<!lBjt eg"sen a !=ny=!"ig. M"ly rn2o! hNBdta! a
se1e "s a sja !=r#l> s=t"t haja pedig As#lt a halnt"!nl.
F Ah> "des gyer1e!ei1 F 1ondta> a1i!or 1egltott benn#n!et. F
-ajnlo1> de rva vagy<n!.
F .o2snat> eln"t#! F felelte ^avier <dvariasan. F Mr itt se1
vagy<n!.
A nA egy hossN sl<!!ot svott a 2igarettjbBl. F -eretn"te!> ha
!iolvasn1 a j=vAt=!etQ F !"rdete reselAs hangon.
F Ha 1r itt vagyto!.
F Maga 1"di<1Q F !"rdete1. Hirtelen ne1 t<dta1> hogy
s!epti!<s vagy !vn2si legye!. 'ga <gyan> hogy egyes e1bere!
fo!oottabb "bers"ggel rendel!ete! "s volta! egyfajta elA"retei!>
de ennyi "s ne1 t=bb. Mso! pedig selle1e!et ltta! "s "ret"! a
jelenl"t#!et> de a mi"m 1eghatros egy !i2sit a"rt 1er"sne!
tCnt ne!e1.
F A ht F felelte a nA. F Angela> a =rnk( llo! solglatodra. F
A neve n"1i!"pp 1egd=bbentett$ a> hogy ilyen !=el van a
angyalhoz, ny<gtalantB volt. F Pyerte! be> ne1 s1to! fel se11it
F tette ho. F M"g a!r fel is dobhatjto! a est"t.
/dabent a la!B!o2siban ol2sB "telsag terjengett. A astalon
gyerty! pisl!olta!> a falrBl !irojtosodott fali!rpit lBgott. Angela
intett> hogy #lj#n! le.
F &lAs=r te F 1ondta ^avierne!> 1i!=ben 1egfogta a !e"t "s
fes#lten tan<l1nyoni !edte. A ^avier ar2n #lA !ifeje"s
elr<lta> hogy A a eg"set 2sa! vi22ne! gondolja.
F *os> velt svvonalad van> a1i at jelenti> hogy ro1anti!<s
vagy F 1ondta a nA. F A r=vid fejvonal at jelenti> hogy egyenesen
gondol!ods> ne1 !ertels. &rAteljes !"! energit "r"!ele! benned>
a1i at jelenti> hogy a hAsiess"g a v"redben van> de at is> hogy a a
sorsod> hogy nagy fjdal1at !ell 1eg"lned> de hogy 1if"l"t> abban
ne1 vagyo! bionyos. +e fel !ell !"s#ln=d r> 1ert nin2s olyan
tvol.
^avier 1egprBblt olyan bratot 1agra =lteni> 1intha
!o1olyan 1egfontoln a tan2st.
F 0=s=n=1 F 1ondta. F A ves"1be ltott. Most te j=ss> .eth.
F *e1> "n in!bb ne1 F 1ondta1.
F *e1 f"lni !ell a j=vAtAl> hane1 se1ben"ni vele F !==lte
Angela. Ahogyan et 1ondta> 1r a 1aga !ihvsna! tCnt.
Lona!odva odatartotta1 a !ee1et> hogy olvasson belAle. .r a
<jja nyers "s bAr!e1"nyed"ses volt> ne1 volt !elle1etlen a "rint"se.
Abban a pillanatban> ahogy !itrta a tenyere1et> Ngy ltsott> enyh"n
1eg1erevedi!.
F %eh"ret lto! F 1ondta be2s<!ott se11el> 1intha transban
lenne. F )erhatatlan boldogsgot "re!. F 0inyitotta a se1"t. F
Mi2soda b1<latos a<rd van ne!ed. Hadd n"e1 1eg a
vonalaidat. 'tt van ne!#n! egy t=retlen svvonal> a1i at lltja>
hogy 2sa! egyser lesel a "letedben serel1es] Atn lss<!
2sa!Y <ra1 istenT F 0iegyenestette a <jjai1at> atn !ifestette
A!et> hogy teljesen !isi1tsa a tenyere1en a bArt.
F Mi aQ F !"rdete1 ijedten.
F A "letvonalad F 1ondta a nA r"1#lten tgra nylt se11el. F
M"g soha ne1 ltta1 ehhe foghatBt.
F Mi van a "letvonala11alQ F !"rdete1 t#rel1etlen#l.
F +rg1 F Angela hangja 1erA s<ttogss hal!<lt ne!ed olyan
nin2sen.
0J*U&)M&D)&* C-&*+.&* .A))APDM*0 vissa ^avier !o2sijho.
F HC> e atn htborongatB volt F sBlalt 1eg v"g#l> 1i<tn
!inyitotta a ajtBt> "n pedig be1sta1.
F +e a 1 F prBblta1 derCsen egyet"rteni. F +e !i his egy
1"di<1na!Q
118 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
^avierhe t=!"letesen illett a a<tBja. &gy nyithatB tetejC>
"gsn!"!> 14:57es Chevrolet .el Airt veetett. -eretettel Njtott!
fel a leg<tolsB 2savarig> "s olyan "r"se1 t1adt tAle> 1intha
vissa1ent#n! volna a idAben. A f"nysBrBja beragyogta a
s=t"ts"get> si1a bAr#l"sei pedig "svestA"n !"nyel1ese! volta!.
F .eth> be1<tatla! a !i2si!"1ne! F 1ondta. F W atn 1aga a
!"j<tas.
F -iaT F %"lig fele1elte1 a !ee1et> "s esetlen#l integetni
!edte1. Deljesen idiBtna! "rete1 1aga1.
F +e at <gye t<dod> hogy a a<tB! "lettelen trgya!Q F
vi22elAdte1.
F )assan a testtel F 1ondta ^avier. F M"g v"g#l 1egbntod a
"r"seit.
F *e1 t<dta1> hogy egy a<tBna! is vanna! "r"sei.
F &nne! vanna!. -ajt "letet "l. F ^avier 1egpas!olta a
1otorhtetAt> 1ielAtt besllt. F *e l"gy f"lt"!eny .ethre> !i2si1.
*e vedd o!on> de ne1 lehets te a egyetlen nA a "lete1ben.
.eindtotta a 1otort "s sebess"gbe !ap2solt> 1ajd egy
!eres!edel1i 2satornra hangolta a rdiBt. A be1ondB dalla1os
hangon !=s=nt=tte a 1Csor hallgatBit> a1ine! a volt a 21e> hogy$
2zsessz, sttes "tn, Megllaptotta1> hogy ^avier a<tBjna!
otthonos illata volt F a bAr#l"se! "s egy friss> erdei illat !ever"!e>
a1i taln a parf#1je volt.
Mi<tn eddig 1"g 2sa! a hibrid Eeep#n!ben <tata1 egy !eveset>
ne1 volta1 fel!"s#lve arra> ahogy a r"gi tp<sN 1otor felbAg> "s
belelap<lta1 a <tas#l"sbe. ^avier felvont se1=ld=!!el pillantott
r1.
F Minden o!"Q
F D"nyleg teljesen bitonsgos e a !o2siQ
F Ogy gondolod> ross sofAr vagyo!Q F vigyorgott =nel"g#lten.
F .o1 benned F 1ondta1. F Csa! a a<tB!ban ne1.
F Ha aggast a bitonsg> a!!or !=vesd a p"ld1at> "s !=sd be a
=vedet.
F A 1i1etQ
^avier hitetlen!edve a fej"t rta.
F 0ede! aggBdni "rted F 1otyogta.
F *APU 3XC.A* LAPUQ F !"rdete> a1i!or lepar!olt a .yron
1ellett. )tta1> hogy a <t2ra nylB torn2 vilgtst "gve hagyt!>
sBval bitosan felfedet"! a s=!"se1et.
F *e1 nagyon igat F 1ondta1. F EBl "rete1 1aga1.
F Jn is. F A holdf"ny r=viden 1eg2sillant a nya!ban lBgB
!eresten.
F ^avier] F !edte1 p<hatolBva. F 0"rdehete! vala1itQ
F Ht perse.
F Ht 2sa! aon gondol!odta1] 1i"rt hvtl el randini 1a esteQ
Mr 2sa! a"rt> 1ert Molly 1es"lt ne!e1] sBval] 1es"lt]
F &1ilyrAlQ F sBhajtott fel ^avier. F Mi van veleQ F Hangjba egy
rnyalatnyi v"de!eA tBn<s vegy#lt. F -ajnos egyserCen 1"g
1indig !"ptelene! lesllni errAl a t"1rBl. & a helyet egy
!isvrosban$ a e1bere! i1dna! plety!lni.
*eheen t<dta1 a se1"be n"ni. Ogy "rete1> 1intha tl"pte1
volna egy hatrt> de 1r ne1 volt vissaNt.
F Molly at 1ondta> ne1 nagyon vgys 1r 1s lnyo!
trsasgra. -Bval "n 2sa! !vn2si vagyo!] 1i"rt pont "nQ
F &1ily ne1 egyserCen a bartnA1 volt F 1ondta ^avier.
F A legjobb barto1 is egyben. Ogy "rtett#! 1eg egy1st> a1it
neh" el1agyarni> "s Ngy "rete1> sose1 lese! !"pes 1ssal
pBtolni At. +e atn tall!ota1 veled] F a hangja elhal!<lt.
F Jn olyan vagyo!> 1int AQ F !"rdete1.
^avier felnevetett. F *e1> egyltaln ne1 vagy olyan. +e
<gyanNgy "re1 1aga1> a1i!or veled vagyo!> 1int ahogyan vele
"rete1 1aga1.
F Js a 1ilyenQ
F *"ha tall!ool vala!ivel> "s a!!or hirtelen j=n egy !attans$
!elle1es vele lenned> 1intha eg"s "letedben is1erted volna> "s ne1
!ell 1egjtsanod 1agad.
F Pondolod> &1ilyt avarnQ F !"rdete1. F Mr hogy <gyanNgy
"red 1agad vele1.
^avier 1osolygott. F .rhol is legyen 1ost> &1 at a!arn> hogy
boldog legye!.
120 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
Jn pontosan t<dta1> hol van 1ost a lny> de jobb dolgo1 is volt
annl> 1intse1 hogy 1ost et 1egossa1 ^avierrel. Jpp el"g bajo1
a!adt a bitonsgi =vvel> 1eg a 1n<s egy "letvonallal a
tenyere1en. Ogy gondolta1> ennyi 1eglepet"s jB2s!n el"g egy
"jsa!ra.
*"hny per2ig 2sendben #ld=g"lt#n!> egyi!#n! se1 a!arta
1egt=rni a 1eghitt pillanatot.
F Hisel 'stenbenQ F !"rdete1 v"g#l.
F De vagy a elsA lny> a!i et !"rdei tAle1 F 1ondta ^avier.
F A legt=bben Ngy gondolna! a vallsra> 1int vala1i
divat!ell"!re.
F -Bval igenQ
F Hise! egy 1agasabb rendC erAben> egy selle1i energiban.
-erinte1 a "let tNl =ssetett ahho> hogy a v"letlen 1Cve legyen>
ne1Q
F AbsolNte F felelte1.
Aal a bionyossggal sllta1 !i ^avier !o2sijbBl anap este>
hogy a vilg> a1ilyenne! "n is1erte1> i11r v"g"rv"nyesen
1egvltoott. Mi!=ben a l"p2sAn a bejratho l"p!edte1> ne1 aon
jrt a ese1> hogy 1ilyen !iselAads vr r1> hane1 hogy vajon
1i!or tall!ohato! vele Njra. Annyi 1indenrAl serette1 volna
bes"lgetni vele.
11
%#lig serel1esen
A .&EX,AD' AEDS 0'*UV)D> M'&)WDD be!opoghatta1 volna. 'vy ll ott
gondterhelten =ssern2olt ho1lo!!al. Pbriel lesegett fejjel>
j"ghideg ar2!ifeje"ssel #lt a nappaliban. /lyan 1erev volt a
testtartsa> hogy a!r egy fest1"ny ala!ja is lehetett volna. Xltalban
aonnal lel!iis1eret7f<rdalst o!oott volna> de 1"g 1indig a
f#le1ben 2sengett ^avier hangja> "s elevenen e1l"!ete1 r>
ahogyan erAs !e"t a hta1ra t"ve terelt be a -Zeetheartsba> "pp
ahogy a !=lnije friss illatra is.
Lalahol 1"lyen "rete1> hogy a1i!or le!apas!odta1 a
er!"lyrAl> Pbriel 1ajdne1 aonnal 1eg"rete a hinyo1at.
.itosan at is !itallta> hova 1egye! "s !ivel tall!oo1. D<dta1>
hogy a is 1egford<lt a fej"ben> hogy <tna1 j=jj=n> de atn
elvetette et a =tletet. -e1 A> se1 'vy ne1 a!art! volna felhvni
1ag<!ra a figyel1et ilyen nyilvnosan.
F *e1 !ellett volna "bren 1egvrnoto!> t=!"letes bitonsgban
volta1 F 1ondta1. A sava! a!aratlan<l j=tte! belAle1> tNlsgosan
is r=gt=n=ttne! hatotta!> in!bb pi1asa! volta!> se11int
1entegetAAe!. F -ajnlo1> ha aggBdtato! F tette1 ho
1ell"!esen.
F *e1> ne1 sajnlod> .ethany F 1ondta Pbriel lgyan. M"g
1indig ne1 e1elte fel a fej"t. F *e1 sajnlod> 1ert a!!or ne1 tetted
volna. F Mtlta1> hogy ne1 n" r1.
F Pabe> !"rle! F !edte1> de 2sendre intett> ahogy !e"t
tilta!os!"ppen fele1elte.
122 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F *y<gtalan volta1 a1iatt> hogy t"ged is 1ag<n!!al !ellett
hon<n! erre a !#ldet"sre> s l1 bebionytottad> hogy teljesen
!is1thatatlan vagy. F Ogy n"ett !i> 1int a!ine! ross t hagyta!
a sjban a sava!. F %iatal vagy "s tapastalatlan$ a a<rd
1elegebb "s e1beribb> 1int br1ely angyal"> a!ivel valaha is
tall!ota1> s 1"gis t"ged vlastotta!. Jrete1> hogy gondjain!
lehetne! veled> de a t=bbie! Ngy hitt"!> hogy 1inden rendben les.
+e 1r lto1> hogy d=nt=tt"l$ egy 1NlB brndot vlastottl a
2saldoddal se1ben. F Hirtelen fele1el!edett.
F )egalbb 1egbes"lhetn"n!Q F !"rdete1. A eg"s nagyon
dr1aian hangott> "s bitos volta1 benne> hogy ne1 gy les> ha
1eg t<do1 gyAni Pbrielt.
F *e1 1ost. 0"sA van. .r1it is a!ars 1ondani> vrhat reggelig.
F Aal 1ag<n!ra hagyott.
'vy r1 n"ett> a te!intete so1orN volt. *agyon ne1 volt
nye1re> hogy ilyen !eserCen !ell befejen#n! et a est"t> fAleg ha
onnan n"e1> hogy pillanato!!al eelAtt ne1 is lehette1 volna
boldogabb.
F .r2sa! ne jtsotta volna el Pbriel a v"get prBf"tjt 1egint
F 1ondta1.
'vy hirtelen fradtna! tCnt.
F S> .ethany> ne 1ondj ilyene!etT A1it 1a este tett"l> helytelen>
1"g ha te egyelAre ne1 is ltod anna!. A tan2sain! taln 1"g
"rtel1etlenne! tCnne! s1odra> de legalbb annyit 1egtehetn"l>
hogy gondol!ods> 1ielAtt !i2sNsna! a !e#n! !=#l a dolgo!. ,
fogs j=nni> hogy e ne1 egy"b> 1int fellngols. A "r"seid a fiN
irnt el fogna! 1Nlni.
'vy "s Pbriel talnyo!ban bes"lt. Hogy vrhatj!> hogy
1eg"rtse1 a probl"1t> a1i!or el se1 1ondj! "rthetAenQ Distban
volta1 vele> hogy a ^avierrel valB randevN11al egy !i2sit
el!anyarodta1 a eredeti prioritsai1tBl> de 1i"rt baj eQ Mi "rtel1e
a %=ld=n lenni "s e1beri tapastalato!at sereni> ha !=ben
1egjtss<!> hogy ne1 s1tana!Q AttBl elt"rAen> a1it a testv"rei1
helyesne! gondolta!> "n ne1 a!arta1> hogy elmljanak a ^avier
irnti "r"sei1. & olyan snben t#ntette fel At> 1intha egy ntha
vagy vr<s lenne> a1i v"g#l tvoi! a serveete1bAl. M"g sose1
"lte1 t ilyen 1indent fele1"stA vgyat vala!i 1s irnt. Xtf<tott
a agya1on egy !ifeje"s> a1it valahol olvasta1$ BA szv azt akarja,
amire a szv vgyik,C *e1 e1l"!se1> honnan sr1ai!> de a!r!i
is rta> igaa volt. Ha ^avier egy betegs"g> a!!or "n ne1 a!aro!
!igyBgy<lni belAle. Ha a vonal1a1 irnta bCnne! s1t> a1i isteni
1egtorlst von 1aga <tn> 1 legyen. -Njtson le r1. *e1 "rde!el.
'vy fel1ent a sobjba> "n pedig 1aga1ra 1aradta1
%anto11al> a!i Ngy ltsott> =st=n=sen t<dja> 1ire van s#!s"ge1.
/daj=tt "s a lba1ho !<porodott> 1ert t<dta> hogy le fogo! hajolni>
hogy 1egsi1ogassa1. )egalbb a htarts egyi! tagja ne1 <tlt.
%el1ente1> !ih1ota1 1aga1 a r<hi1bBl> "s otthagyta1 A!et
a padlBn egy !<pa2ban. *e1 volta1 l1osY in!bb le volta1 sNjtva
attBl> hogy Ngy "rete1 1aga1> 1intha 2sapdba !er#lte1 volna.
.el"pte1 a <hany al> hagyta1> hogy a forrB v a vlla1at
2sapdossa "s elernyesse fes#lt i1ai1at. .r 1egllapodt<n!>
hogy sose1 fogj<! 1egtenni a hban> hogy nehogy 1eglssana!>
r"sben !ierestette1 a srnyai1at> 1g ne!i ne1 nyo1Bdta! a
<hanyf#l!"ne!. Mereve! volta! a t=bb Brai =ssertsgtBl> "s
"rete1> ahogy 1eg!"tsereAdi! a sNly<! a 1ag<!ba svott vtAl.
Htrahajtotta1 a feje1et> hagyta1> hadd folyjon v"gig a v a
ar2o1on. 'vy at !"rte> hogy gondolja1 t> 1it tese!> de v"gre
egyser ne1 a!arta1 gondol!odni> 2sa! lenni,
-ietAsen 1egsrt!ota1> "s 1"g 1indig nedves srnya!!al
1sta1 be a gyba. A leg<tolsB dolog a lett volna> hogy
1egbntsa1 a fiv"re1et "s a nAv"re1et> de valahnysor a j<tott
ese1be> hogy soha t=bb" ne1 tall!ohato1 ^avierrel> Ngy
"rete1> a sve1 !Av" der1ed. At !vnta1> hogy br2sa! ott
lenne a sob1ban. D<dta1> 1it !"rn"! tAle$ hogy sabadtson !i a
b=rt=n=1bAl. Js t<dta1> hogy ne1 habona. A !"pelete1ben "n
volta1 a sne!he !=t==tt sC> "s a !nB1 n"ha a fiv"re1> n"ha
pedig a nAv"re1 ar2t =lt=tte 1agra. ,j=tte1> hogy tNllihege1 a
eg"set> "s 1elodr1a!"nt "le1 1eg a helyetet> de !"ptelen volta1
abbahagyni. Hogyan "rtesse1 1eg a testv"rei11el> hogy ^avier
so!!al t=bb> 1int p<stn egy fiN> a!ibe si!er#lt beleNgno1Q M"g
2sa! n"hnysor f<tott<n! egy1sba> 1eg egyser randit<n!.
124 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
Hogyan "rtethetn"1 1eg vel#!> 1enynyire valBsnCtlen lenne egy
hasonlB tall!os> 1"g ha eer e1ber=ltAt is t=lten"! a f=ld=nQ M"g
1indig rendel!ete1 a 1ennyei b=l2sess"ggel> "s <gyanaal a
bionyossggal at is t<dta1> hogy a napjai1 een a "retlen
bolygBn 1eg vanna! s1llva.
A1it visont ne1 t<dta1 1eghatroni "s 1eg!"rdeni se1
1erte1> a volt> hogy 1i t=rt"ni!> ha a 0irlysg hatal1assgai
t<do1st serene! a engedetlens"ge1rAl. *e1 hitte1> hogy
selden fogadj!. +e t"nyleg tNl nagy !"r"s egy !is r"sv"t "s
1eg"rt"sQ *e1 vagyo! "n is r "ppoly "rde1es> 1int egy e1beri
l"ny> a!ine! 1inden tovbbi probl"1s n"l!#l 1egbo2stana!Q
&lgondol!odta1> 1i j=n 1ost. 0egyvestetten vissarendelne!Q
Jrete1> hogy a gondolatra tf<t rajta1 a borongs> de atn ^avier
ar2na! a e1l"!e 1elegs"ggel t=lt=tt el Njra.
A eset se1 1snap reggel> se1 a h"t htral"vA r"s"ben ne1
1er#lt fel Njra. H"tfA reggel Pbriel 2sendben elAadta a so!sos
reggeli!"stA rit<l"jt. L"gig 2sendben volt> a1g el"rt#n! a .ry2e
Ha1ilton !ap<jig "s elvlt<n!.
Molly "s a bartai !elle1esen elterelt"! a figyel1e1et. Hagyta1>
hogy a bes"lget"s#! 1agval ragadjonY legalbb 1eggtolta> hogy
tovbb jrassa1 a agya1at. Ma a sBra!os<! 2"lpontja a
leg!ev"sb" !edvelt tanrai! !in"ete "s =lt="!e volt. A lnyo!
serint Mr. 3hillips Ngy n"ett !i> 1int a!ine! a fri<rjn t1ent egy
fCnyrBY Miss 3a2e so!nyi sAnyeg!"nt jobban 1eglln! a
hely#!etY Mrs. (eaver pedig a 1ell"ig felhNott !onfe!2iBs
nadrgjban Ngy n"ett !i> a!r -tan prja> 3an. A legt=bben idegen
l"ny!"nt !eelt"! a tanrai!at> a!i!re ne1 vonat!ona! a
ille1sablyo!> de harsny vihn2ols<! ellen"re t<dta1> hogy a
gNnyolBds<!ban ne1 volt snd"!os rossind<latY egyserCen 2sa!
<nat!ota!.
A bes"lget"s ha1arosan fontosabb dolgo! fel" terelAd=tt.
F 0edhette! ig<lni> 1ert ne1so!ra shoppingol<n!Q F 1ondta
Hayley. F Arra gondolt<n!> hogy el!apj<! a vrosi vonatot> "s
b<ti!o<n! egyet 3<n2h )ane7ben. Molly> vel#n! j=ssQ
F ,1 s1thatto! F felelte Molly. F Js te> .ethQ
F M"g at se1 t<do1> hogy 1egye!7e a blba F 1ondta1.
F &gyltaln> hogy ford<lhat 1eg a fejedben a> hogy !ihagydQ F
Molly r"1#lten n"ett r1> 1intha egyed#l a apo!alipsis
solglhatna elegendA "rv!"nt> hogy ne jelenje! 1eg.
F Ht elAs=r is 1"g !"rA1 sin2s.
Mollyna! <gyan ne1 vallotta1 be> de n"hny fiN 1r felvetette
ne!e1 a lehetAs"get> a1idAn 1egragadt! a al!al1at> ha egyed#l
tallta! a s#netben. +iplo1ati!<s vlaso!!al hrtotta1 el a
fel!"r"se!et. Minden!ine! at 1ondta1> ha !"rdet"!> mg nem
vagyok abban biztos, hogy elmegyek, a1i v"g#l is ne1 volt teljesen
ha<gsg. 'dAt a!arta1 nyerni> 1ert tito!ban abban re1"ny!edte1>
hogy 1ajd ^avier fog fel!"rni.
A Montana nevC lny a se1"t forgatta. F *ehogy 1r e1iatt
2idri. A r<ha 1ost a legfontosabb. De br1i!or tallhats vala!it>
hogy el!s"rjen a blba.
Mr "ppen 1ondani a!arta1 vala1i olyas1it !ifogs!"nt> hogy
1eg !ell n"ne1 a naplB1at> a1i!or "rete1> hogy egy erAs !ar
2s<ssan a vlla1ra. A 2soport 1egder1edt> te!intet#!et a feje1 f=l"
seget"!.
F -iasto!> lnyo!> <gye ne1 bnjto!> ha elrabolo1 .etht egy
per2reQ F !"rdete ^avier.
F *os> ppen egy fontos bes"lget"s !=ep"n jrt<n! F tilta!oott
Molly. A se1e gyana!odva =ssesC!#lt> "s vra!oBan te!intett
r1.
F *e1so!ra vissahoo1 F 1ondta ^avier.
Lolt vala1i 1eghitt abban> ahogy visel!edett vele1> a1it a
lnyo! ne1 1<lastotta! el "srevenni. .r tetsett> !"nyel1etlen#l
is "rete1 1aga1 a1iatt> hogy hirtelen a figyele1 !="ppontjba
!er#lte1. ^avier egy #res astalho veetett.
F Mit 2sinlsQ F s<ttogta1.
F Ogy ltsi!> 1ost 1r rendsert !ell tere1tene1 belAle> hogy
1eg1entele! F felelte. F *etn a eb"d htral"vA r"s"t barntB!rBl
"s se1pilla7hossabbtB!rBl 2sevegve a!arod elt=lteniQ
F Honnan t<ds te ilyen dolgo!rBl egyltalnQ
F A nAv"r!"i1tAl F 1ondta.
126 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
0"nyel1esebben elhelye!edett a astalnl> "s oda se1 figyelt a
sNfolt !v"B 1inden irnybBl rn! 1erestett ferde pillantso!ra.
Lolta! !==tt#! irigye! "s !vn2sia! egyarnt. ^avier velem #lt le
bes"lgetni> pedig a tere1ben l"vA astalo!nl idAA lnyo!
br1elyi!e svesen ltta volna At 1aga 1ellett> sAt "rehetAen
egyenesen sBvrogta! a trsasgra.
F Ogy ltsi!> s"pen fel!eltett#! a figyel1et F 1ondta1 "s
f"s!elAdni !edte1.
F A e1bere! seretne! plety!lni> een ne1 t<d<n! vltotatni.
F Mi"rt ne1 a bartaiddal vagyQ
F De "rde!esebb vagy.
F *in2s benne1 se11i "rde!es F 1ondta1> 1i!=ben egy
pind<ri pni! "rAd=tt a hango1on.
F & ne1 gy van. M"g a "rde!ess"gedre adott rea!2iBd is
"rde!es.
0"t fiatalabb fiN sa!tott f"lbe benn#n!et> a!i! a astal<n!ho
!=eledte!.
F -ia> ^avierT F 0ettej#! !=#l a 1agasabbi! tisteletteljes
bi22ent"ssel #dv==lte. F A NsBtall!oB s<per volt. Hat f<ta1bBl
n"gyet nyerte1.
F -"p 1<n!a> 3ar!er F 1ondta ^avier !=nnyed"n> 1agra =ltve
is!ola!apitnyi "s 1entori serep"t. F D<dta1> hogy seggbe rNgj<! a
(estZoodot.
A fiN ragyogott a b#s!es"gtAl.
F Pondolod> hogy elj<to! a orsgosigQ F !"rdete b<gBn.
F *e1 lenn"! 1eglepve$ a edA nagyon el"gedett volt. Csa!
atn elgyere a !=vet!eA ed"sre j=vA h"tenT
F Ogy les> haver F 1ondta a fiN. F -erdn tall!o<n!.
^avier bBlintott> "s =sse!o22intott! a =!l#!et. F /tt lese!.
)tta1> hogy ^avier jBl t<d bnni a e1bere!!elY an"l!#l t<dott
bartsgos lenni> hogy !=ben bial1as!odna. A1i!or a fiN tvoott>
a ar2!ifeje"se Njra "rde!lAdA lett> 1intha t"nyleg s1tana a>
a1it 1ondani a!aro!. .iseregni !edett tAle a bAr=1> a s1 sar!a
pedig 1osolyra g=rb#lt. Jrete1> hogy teljesen elpir<lo!.
F Hogy 2sinlodQ F !"rdete1> hogy leplee1 a avaro1at.
F MitQ
F Hogy ilyen !=nnyed"n t<ds sBt "rteni a e1bere!!el.
^avier vllat vont. F A posttal jr> h"> 1ajdne1 elfelejtette1>
a"rt rngattala! ide> hogy vissaadja! vala1it. F A a!Bja seb"bAl
elAhNott egy hossN> feh"r> sivrvnysne!ben jtsB> rBsasnnel
pettyeett tollat. F A a<tB1ban tallta1 tegnap este> 1i<tn
haaf<varotala!.
0i!apta1 a !e"bAl a tollat "s a naplB1 lapjai !=" 2sNstatta1.
%ogal1a1 se1 volt> hogyan hagyhatta1 ^avier a<tBjban. A
srnya1at bitonsgosan el so!ta1 rejteni.
F EBseren2se a1<lettQ F !"rdete ^avier vid1an> de t#r!isnC
se1e !=ben !vn2sian visglta a ar2o1at.
F Lala1i olyas1i F felelte1 tartB!odBan.
F 'gatottna! tCns. Lala1i baj vanQ
Pyorsan 1egrta1 a feje1> "s f"lreford<lta1.
F D<dod> hogy benne1 1egbhats.
F &t 1"g ne1 t<dhato1 bionyosan.
F Majd rj=ss> ha t=bb idAt t=lt#n! egy#tt F 1ondta. F Jn el"g
hCs"ges fi2!B vagyo!.
Meg se1 hallotta1 At. DNlsgosan le!=t=tt a> hogy a ar2o!at
f#r!"sse1 a t=1egben> htha a egyi!#! Pbriel". .ty1 f"lel1ei
1ost sajnos ne1 tCnte! alaptalanna!.
F A"rt el ne hal1o a rajongsoddal. F ^avier felnevetett.
-avai egy rnd<lssal vissa=!!entette! a valBsgba.
F -ajnlo1 F 1ondta1. F 0i2sit sBra!oott vagyo! 1a.
F D<do! segteni vala1ibenQ
F *e1 hise1> de a"rt !=si> hogy !"rdeed.
F D<dod> a tit!olBs rt egy !ap2solatna!. F ^avier !"nyel1esen
=ssefonta a !arjt a 1ell"n> 1ajd htradAlt a s"!en.
F 0i bes"lt itt !ap2solatrBlQ Mellesleg ne1 !=teleA 1indent
1egostan<n!> ne1 vagy<n! haso!.
F Ho1 a!ars j=nniQ F !"rdete ^avier> "s ltta1> ahogy
n"hny ar2 "rde!lAdve fel"n! ford<l. F Jn arra gondolta1> hogy
!edj#! !i2siben> "s 1ajd 1egltj<!> hova veet> de l1> 1i a fene>
te !o1olyabban gondolodQT
128 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
A se1e1et forgatta1. F &lhallgass> vagy 1eglegyintele!> ha
!"nysertesT
F ST F 2sNfolBdott. F & atn a fenyeget"s. At hise1> 1"g
sose1 legyintette! 1eg.
F -erinted ne1 t<dnla! bntaniQ
F Jpp ellen!eAleg> at hise1> 1egvan ho a erAd> hogy nagy
fjdal1at o!o.
0=te!edAen n"te1 r> 1ajd Njra 1"lyen elv=r=s=dte1> a1i!or
derengeni !edett> 1ire gondol.
F *agyon vi22es F 1ondta1 !<rtn.
A astalon ny<gvB !arja a eny"1he si1<lt. Lala1i
1eg1od<lt benne1.
*&M D&H&DD&M &))&*& -&MM'D. A ^avier (oodsho valB
!=tAd"se1 aonnali volt "s 1indent ele1"stA. A r"gi "lete1
hirtelen tvolina! tetsett. Jn 1r bitosan ne1 sBvrogta1 annyira
a 1ennyorsg <tn> 1int t<do1so1 serint Pbriel "s 'vy.
-1<!ra a f=ldi "let 2sa! a hNs !orltaina! 1indennapi
e1l"!etetAje volt. -1o1ra visont a e1beri l"t 2sodina!
e1l"!etetAje.
*agy sa!"rtAje lette1 anna!> hogyan rejtse1 el a ^avier irnti
"r"sei1et a fiv"re1 "s a nAv"re1 elAtt. D<dta1> hogy t<dna! rBla>
de ha ne1 is helyeselt"!> valBsnCleg 1egllapodta!> hogy
1ag<!ban tartj!. A1i"rt "n hls is volta1. -a!ad"!ot "rete1
1ag<n! !==tt> a1i aelAtt ne1 l"teett. A !ap2solat<n!
t=r"!enyebbne! biony<lt> "s a va2soraastalnl !"nyel1etlen volt a
2send. Minden "jjel a vissafojtott s<ttogs<!ra al<dta1 el> "s bitos
volta1 benne> hogy a "n sBfogadatlansgo1 volt a t"1a. Ogy
hatrota1> ne1 tese! se11it a !=t#n! ttongB egyre nagyobb
tvolsg ellen 1"g a!!or se1> ha tistban volta1 vele> hogy a
d=nt"st !"sAbb 1egbnhato1.
Most 1s dolgo! !=t=tt"! le a gondolatai1at. ,eggelente alig
vrta1> hogy 1aga1tBl F 'vy segts"ge n"l!#l F 1in"l ha1arabb
fel"bredje! "s s=!!enje! !i a gybBl. A t#!=r elAtt pvs!odta1> a
fri<r1at prBblgatta1 t=bbf"le!"ppen> "s prBblta1 olyanna! ltni
1aga1at> a1ilyenne! ^avier lthat. A feje1ben prBblta1
Njrajtsani a bes"lget"se! egy7egy foslnyt> hogy 1egt<dja1>
1ilyen benyo1st tehette1 r. *"ha el"gedett volta1 egy7egy
selle1es 1egjegy"se11el> 1s!or pedig !orholta1 1aga1at> ha
vala1it elb"nta1. Aal sBra!ota1> hogy 2spAs egysoros
2sattanB!at tallta1 !i "s 1agolta1 be a el!=vet!eA randevNin!ra.
Most 1r "n irigy!edte1 Mollyra "s a bandjra. A1ire A!
bvst s1thatna!> a sose1 lehet a eny"1$ 1r1int hogy j=vA1
lehessen een a bolygBn. %elnAne!> sajt 2saldot alapthatna!>
felfedehetne! !#l=nf"le "letply!at> "s egy eg"s "letre valB
e1l"!et osthatna! 1eg a trs<!!al. Jn 2sa! egy t<rista volta1 itt>
!=l2s=nbe !apott idAvel. Jpp e"rt pont ne!e1 !ellett volna t<dni>
hogy in!bb el !ellene fojtano1 a ^avier irnti "rel1ei1et>
1intse1 hagyno1> hogy 1egerAs=dj=n. +e ha tan<lta1 is vala1it a
tin"dserro1n2rBl> a!!or a a volt> hogy a intenitst ne1 a
idAtarta1a sabja 1eg. Hro1 hBnap volt a tlag> hat hBnap 1r
ford<lBpontot jelentett> s ha egy !ap2solat !itartott egy teljes "vig>
a!!or a a pr t=bb"7!ev"sb" 1r eljegyete egy1st. *e1 t<dta1>
1ennyi idA1 van 1"g a %=ld=n> de a!r egy hBnap> a!r egy "v>
egyetlen napot se1 a!aro! elvestegetni. L"g#l is 1inden ^avierrel
t=lt=tt per2 aon e1l"!e! alapjt !"pei 1ajd> a1elye!!el a
=r=!l"tne! n"e! el"be.
*e1 volt gond een e1l"!e! begyCjt"s"vel> 1ert ha1arosan 1r
ne1 telt el Ngy nap> hogy vala1if"le!"ppen ne l"pt#n! volna
^avierrel !ap2solatba. ,<tinserCen !erest#! egy1st> ha 2sa! egy
!ev"s!e sabadidAn! is adBdott a is!olban. *"ha a tall!os<n!
ne1 volt t=bb egy r=vid!e bes"lget"sn"l a se!r"nye!n"l vagy a
eb"dlAben. A1i!or ne1 volt Br1> teljes !"s#lts"gben llta1> "s a
nya!a1at nyNjtogatva n"elAdte1> hogy ne1 j=n7e "pp a =lt=AbAl>
vagy vrta1> 1i!or l"p snre a sora!oB! al!al1val> vagy
egyserCen 2sa! prBblta1 !isNrni a r=gbiplyn a t=bbi jt"!os
!==tt. Molly gNnyosan 1egjegyete> hogy lassan se1#vegre les
s#!s"ge1.
+"l<tnon!"nt> a1i!or ne1 volt ed"se> ^avier haa!s"rt> "s
ragas!odott ho> hogy 2ipelhesse a ts!1at. 3erse 1indig
130 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
igye!et#n! a vros fel" !er#lANton 1enni> hogy 1egllhass<n! a
-Zeetheartsban> a1i ha1arosan a [1i hely#n!\ lett.
*"ha arrBl 2sevegt#n!> 1ilyen nap<n! volt> 1s!or 2sa!
!"nyel1esen> 2sendben #2s=r=gt#n!. Megel"gedte1 aal> ha 2sa!
n"hete1 At> "s et soha ne1 <nta1 1eg. Megbabonott hanyag
fri<rja> B2ensnC se1e "s a a so!sa> hogy a egyi!
se1=ld=!"t felvonta. A ar2a olyan elbCv=lA volt> a!r egy
1Cre1e!. 0ifino1<lt "r"!ei11el 1egtan<lta1 beaonostani At a
illata alapjn. Dista> erdei illatrBl 1indig t<dta1> 1i!or jr a
!=ele1ben an"l!#l> hogy ltta1 volna.
*"ha egy7egy napos d"l<tnon "srev"tlen#l !=rbesandtotta1 a
1ennyei 1egtorlstBl tartva. &l!"pelte1> ahogy tito!ban vigyB
se1e! !"1lelne! "s gyCjti! ellene1 a bionyt"!o!at. +e se11i
ne1 t=rt"nt.
*agyr"st ^avier 1iatt lette1 !v#lllBbBl a .ry2e Ha1ilton
serves r"se. A vele valB !ap2solato1na! !=s=nhete1 a
felfede"st> hogy a n"pserCs"g tr<hhatB. Ha a e1bere!et
bCn=sne! lehet b"lyegeni p<stn a trsasg<! 1iatt> a!!or pont
<gyangy elis1er"st is nyerhetne! vele. -inte egyi! naprBl a
1si!ra befogadta!> 2sa! 1ert ^avier (oods bartai !=" tartota1.
M"g Molly is> a!i !edetben Bva intett a irnta valB "rde!lAd"stAl>
ltsBlag 1egb"!"lt. Ha egy#tt ltta! 1in!et> <tn<n! ford<lta!> de
1ost 1r in!bb 2sodlatbBl> 1int !vn2sisgbBl. A!!or is "rete1
a !#l=nbs"get> ha egyed#l volta1. A e1bere! bartilag fel"1
intette!> ha el1ente1 1ellett#! a folyosBn> !=nnyed trsalgst
!ede1"nyete!> 1g a tantere1ben a tanrra vrt<n!> vagy
1eg!"rdet"!> hogy si!er#lt a leg<tBbbi dolgoato1.
A !ap2solato1 ^avierrel a is!olban 1eglehetAsen sC!re
sabott volt> a1i fAleg abbBl adBdott> hogy t=bbnyire 1s Br!ra
jrt<n!. Ms!#l=nben fennllt volna a es"lye> hogy 1indenhova
!=vete1> a!r egy !is!<tya. A fran2iaBr!tBl elte!intve> a1in
1ind!etten r"st vett#n!> ne1 volt t=bb !==s elfoglaltsg<n!> a A
erAss"ge a 1ate! "s a rel trgya! volta!> 1g enge1 a h<1n
trgya! vonotta!.
F A irodalo1 a !edven2 tantrgya1 F adta1 a t<dtra egyi! nap
a b#f"ben> 1intha legalbbis l"tfontossgN felfede"st tette1 volna.
*la1 volt a f#ete1> a1iben irodal1i !ifeje"se!et jegyetelte1>
"s tallo1ra !inyitotta1 a egyi! oldalon. F %ogadj<n!> ne1 t<dod>
1i a a thajls,
F *e1 ht> de el"g fjdal1asna! hangi! F 1ondta ^avier.
F Mi!or a vers1ondat tl"p a !=vet!eA sorba.
F *e1 lenne egyserCbb !=vetni Ngy> ha pontot tenn"l 1indegyi!
sor v"g"reQ F & volt a egyi! dolog> a1it serette1 ^avierben$ a
vilgrBl al!otott !"pe annyira fe!ete7feh"r. %elnevette1.
F )ehet> de a ne1 lenne olyan "rde!es.
F Wsint"n$ 1it serets te annyira a irodalo1banQ F !"rdete
valBdi "rde!lAd"ssel. F Jn <tlo1 at> hogy nin2s benne helyes vagy
helytelen vlas. Deljesen nyitva ll a sabad "rtel1e"s elAtt.
F Ht "n at serete1 benne> hogy 1inden!i teljesen 1shogyan
"rtel1eheti <gyanat a sBt vagy 1ondatot F felelte1.
F Sr!at elt=lthets aal> hogy egy vers 1=g=ttes "rtel1"rAl
vitat!ool> hogy a v"g"n ne lehessen levonni se11if"le
!=vet!etet"st.
F Js e t"ged ne1 avarQ De ne1 a!arod 1egt<dni a vlastQ
F *"ha jobb ne1 1egfejteni a dolgo! "rtel1"t. A "let ne1
1indig vilgos> 1indig vanna! benne s#r!e folto!.
F A "n "lete1 teljesen vilgos F 1ondta ^avier. F A ti"d ne1Q
F *e1 F vlasolta1 sBhajtva> 1i!=ben a testv"rei11el
folytatott n"etelt"r"se1re gondolta1. F A "n "lete1 rendetlen "s
avarbaejtA. *"ha nagyon frastB.
F At hise1> 1eg !ell vltotatno1 a "letedet F felelte ^avier.
*"hny pillanatig 2sendben b1<lt<! egy1st> s Ngy "rete1>
1intha a brilins> B2en!"! se1e egyenesen a feje1be ltna> hogy
elA2salogassa a gondolatai1at "s a legbensA "r"sei1et.
F D<dod> !=nnyen !i lehet sNrni a irodalo1!edvelA di!ot F
folytatta vigyorogva.
F D"nylegQ HogyanQ
F W! jr!lna! svj2isap!ban> aal a n!t"ok!valamit!amit!te!
nem ar2!ifeje"ssel.
F & ne1 fairT F tilta!ota1. F Jn ne1 is so!ta1T
132 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F *e1> te annl so!!al eredetibb vagy. Meg ne vlto> "s soha>
se11ilyen !=r#l1"nye! !==tt ne !edj svj2isap!t hordaniT
F 'gye!se1 F felelte1 nevetve.
MegsBlalt a 2sengA> a1i a !=vet!eA Bra !edet"t jelete.
F Most 1id lesQ F !"rdete ^avier.
Llas!"ppen vid1an 1eglengette1 a orra alatt a irodal1i
!ifeje"se! sBjegyet"t.
Mindig derCsen jrta1 Miss Castle irodalo1Brira. &l"g
vltoatos 2soport j=tt =sse> te!intve> hogy 2sa! tien!etten volt<n!.
Lolt !"t 1orB<s> gBt lny> a!i! a se1#!et fe!et"vel hNt! !i> a
ar2<!at pedig olyan !r"tafeh"rre pNderet"!> hogy Ngy n"te! !i>
1int a!i! 1"g "let#!ben ne1 ltt! a napot. Lolt egy 2sapat e1inens
lenyB> a!i! ta!aros !is hajsalago!at viselte!> a tolltartBj<! d<gig
volt> 1egsllottan hajsolt! a jB ostlyatot> "s ltalban
sorgosan jegyetelte! a ostly1egbes"l"se!en. Mind=sse !"t
fiN jrt 1"g a Br!ra$ .en Carter> a!i pi1as volt> de vgott a ese>
"s i1dott vitat!oniY vala1int Dyler Eensen> egy !igyNrt
r=gbijt"!os> a!i rendseresen !"sett> 1ajd rgBva> d=bbent
brattal #lte v"gig a Brt. W sose1 sBlt ho se11ihe> a
Br!on a p<sta jelenl"te is 1aga volt a rejt"ly.
A 2soport !is l"ts1na! !=s=nhetAen egy sC! !is tere1be
s1Cte! benn#n!et a is!ola r"gi srnyba> a1i a
ad1inistr2iBs irod!!al volt so1s"dos. Mivel a ter1et se11i
1sra ne1 hasnlt!> ny<godtan eltologathatt<! a bNtoro!at> "s
postere!et is !iragasthatt<n!. A !edven2e1 a volt> a1elyi!
-ha!espeare7t !alB!"nt !ari!a f#lbevalBval brolta. A tere1
egyetlen elAnye> hogy !ilts nylt belAle a f#ves <dvarra "s a
pl1!!al seg"lyeett <t2ra. A t=bbi tantrgytBl elt"rAen egy
irodalo1Brra ne1 lehetett at 1ondani> hogy <nal1as.
&llen!eAleg$ iott a levegA a srnyalB gondolato!tBl> a1ely 1ind
1eghallgatsra vgyott.
.en 1ellett #lte1 "s figyelte1> ahogy r!eres a laptopjn a
!edven2 ene!arairaY olyan elfoglaltsg volt e r"s"rAl> a1it 1"g a
Bra !edete <tn se1 hagyott abba. Miss Castle egy b=gre !v"val "s
a hBna alatt egy adag r=plappal "r!eett. Magas> !ar2sN nA volt> sCrC>
fe!ete> g=nd=r tin2se!!el> a negyvenes "vei elej"n jrhatott> "s
brndos te!intettel r"vedeett a !=r#l=tte l"vA!re. Mindig
vastag!eretes se1#veget hordott> a1i egy fino1> v=r=s 1adagon
lBgott a nya!ban> s ltalban pastellsnC blNt viselt. AbbBl t"lve>
ahogy jrt "s bes"lt> egy Eane A<sten7reg"nybe jobban illett volna>
ahol a nA! !onflissal <tata!> "s a salonj<!ban> a!r a si!r!>
r=p!=dte! a selle1esn"l selle1esebb bes"lget"se!. Megsllottja
volt a nyelvne!> "s ne1 s1tott> "pp 1ilyen s=veget
tan<l1nyot<n!> A 1indig elevenen bele"lte 1agt a hAsnA
serep"be. A Bri oly "l"n!e! volta!> hogy a e1bere! n"ha
1egtorpanta! a tantere1 1ellett> hogy belessene!> ahol Miss Castle7t
a tanri astalt p#f=lve lthatt!> a1int !"rd"se!et sege a
di!o!na!> vagy vad<l gesti!<ll> hogy se1l"ltesse a 1ondandBjt.
Aon se1 lepAdte1 volna 1eg> ha egy nap arra s"tlo! be> hogy a
astal tetej"n ll vagy a l1pn hi1blBi!.
Aal !edt#! a f"l"vet> hogy a &me s 'lit =ssevetett#!
-ha!espeare serel1es sonettjeivel. Most "ppen a volt a
feladat<n!> hogy sajt serel1es verset rj<n!> a1it el is !ellett
savaln<n! a ostly elAtt. A str"ber lnyo!> a!i!ne! eelAtt 1"g
soha ne1 !ellett a sajt !"pelAerej#!re hagyat!oni<!> nyo1ban
pni!ba este!. &rre ne1 t<dta! r!eresni a interneten.
F *e1 t<dj<!> 1irAl rj<n!T F nyafogta!. F & isonyat neh".
F Csa! gondol!odjato! rajta egy !i2sit F 1ondta Miss Castle
!=nnyed hangon.
F +e vel#n! se11i "rde!es ne1 t=rt"ni!.
F *e1 !ell se1"lyesne! lennie F gyA!=dte A!et. F )ehet a
teljesen a !"peletete! s#le1"nye.
A lnyo! hajthatatlano! 1aradta!.
F Mondana egy p"ldtQ F erAl!=dte!.
F &g"s f"l"vben p"ld!rBl tan<lt<n! F felelte Miss Castle levert
hangon. Atn !iind<lsna! es"be j<tott vala1i. F Pondol!oato!
olyan t<lajdonsgo!ban> a1it vonBna! tallto! egy fiNban.
F Ht serinte1 a intelligen2ia nagyon fontos F jelent!eett
=n!"nt a .ian2a nevC lny.
F *yilvn jBl !eresAne! !ell lennie F endtett r a bartnAje>
Hannah.
134 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
Miss Castle avartna! tCnt. Meg!1"lt"! attBl> hogy !o11entlja
a dolgo!at> 1ert egy 1si! saro!bBl is felsBlalt vala!i.
F A e1ber 2sa! a!!or "rde!es> ha s=t"t "s avart F 1ondta
Ali2ia> a egyi! gBt.
F A 2sajo!na! 1eg ne1 !"ne annyit jrtatni a sj<!at F sBlt
!=be vontatott hangon Dyler a tere1 v"g"bAl. & volt a elsA dolog>
a1it eg"s f"l"vben hallott<n! tAle> "s Miss Castle fel volt r
!"s#lve> hogy !egyesen se1et h<nyjon a s"rtA besBls felett.
F 0=s=nj#!> Dyler F 1ondta lappangB gNnnyal. F Jpp 1ost
bionytottad> hogy a trs!eres"s nagyon egy"ni dolog. &gyese! at
1ondj!> ne1 1i vlastj<! 1eg> !ibe les#n! serel1ese!> a
serele1 vlast 1in!et. *"ha a e1ber 1indanna! a t=!"letes
ellent"t"be seret bele> a1it hite serint !eres. &setleg 1s gondolatQ
.en Carter> a!i 2sa! a se1"t forgatta> "s 1rtr ar2!ifeje"st
=lt=tt a eg"s vita alatt> a ar2t a tenyer"be te1ette.
F A nagy serel1i t=rt"nete!ne! tragi!<s v"g!i1enetelCne! !ell
lenni#! F 1ondta1 hirtelen.
F %olytasd F btortott Miss Castle.
F *os> vegy#! p"ld<l ,B1eBt "s ENlit$ a serel1#!et a tesi
erAsebb"> hogy tiltj! A!et egy1stBl.
F *agy 2<22Y v"g#l 1ind!etten feldobj! a pa2s!ert F hor!ant fel
.en.
F Ha "letben 1aradna!> bitosan elvlna! F jelentette !i .ian2a. F
Jsrevette vala!i> hogy ,B1eBna! 1ind=sse =t 1sodper2be !er#lt>
hogy ,BrBl ENlira !ap2soljon tQ
F A"rt> 1ert abban a pillanatban> hogy tall!oott ENlival> t<dta>
hogy A az igazi F 1ondta1.
F Mgggyan 1rT F vgott vissa .ian2a. F 0"t per2 <tn ne1
t<dhatod> hogy serel1es vagy vala!ibe. Csa! a b<gyijba vgyott.
,B1eB is 2sa! olyan> 1int a =sses !anos !a1as fiN.
F *e1 is t<dott se11it a lnyrBl F 1ondta .en. F A =sses
di2s"rete a testi t<lajdonsgait illette$ B'lia a 9apC 1eg bla7bla7bla.
Csa! egy jB 2sajna! ltja.
F -erinte1 1eg a"rt> 1ert a1int tall!oi! vele> 1inden!i 1s
r=gvest jelent"!telenn" s<gorodi! F felelte1. F Aonnal felis1eri>
hogy a lny les a 1indene.
F S> istene1T F ny=g=tt fel .en.
Miss Castle jelentAs"gteljesen r1 1osolygott. ,e1"nytelen
ro1anti!<s l"v"n ne1 tehetett egyebet> 1int ,B1eB prtjt fogta.
A .ry2e Ha1ilton t=bbi tanrtBl elt"rAen> a!i! abban
versenyete!> hogy !i "r elAs=r a par!olBho a <tolsB !i2senget"s
<tn> A 1"g ne1 volt !i"gve. W l1odoB volt. Pyantotta1> ha
elr<ln1 Miss Castle7na!> hogy "n egy 1ennyei tere1t1"ny
vagyo!> a!ine! a a !#ldet"se> hogy 1eg1entse a vilgot> a se1e se
rebbenne.
136 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
12
MentA !=r#l1"ny
-/-&M DA)X)0/IDAM '-D&**&). Jrete1 a jelenl"t"t "s hallotta1 a
hangjt> de se1tAl se1be t<lajdon!"ppen 1"g sose1 llta1 vele.
A hangja ne1 olyan volt> a1ilyenne! a e1bere! el!"pelt"!$ ne1
1ennyd=rg"sserC "s visshangos> ahogyan a nagyhatsN hollyZoodi
fil1e!ben brolj!. 'n!bb fino1> a!r egy s<ttogs> a1i oly
selden s<han t a gondolatain!on> ahogy a sellA nese a 1agas
ndasban. 'vy 1r tall!oott vele. Atyn! <dvarban !ihallgatst
2sa! a serfo! nyerhette!. Ar!angyal!"nt Pbriel a leg1agasabb
sinten "lhette 1eg a e1bere!!el valB !ap2solatot. W se1tanNja
volt a legnagyobb senved"se!ne!Y a olyano!na!> a1elye!et a
t"v"ben 1<togatna!$ hborN!na!> ter1"seti !atastrBf!na!>
jrvnyo!na!. Atyn! veette At> "s a s=vets"geseivel
=ssedolgova igye!eett a %=ldet a helyes irnyba terelni. .r 'vy
!=vetlen#l !o11<ni!lhatott a Dere1tAn!!el> sose1 lehetett
rvenni> hogy bes"ljen a t"1rBl. Pbriellel s1talansor
prBblt<n! infor12iBt nyerni tAle F ered1"nytelen#l. -Bval
1eglehetAsen f<rn 2sa! Ngy si!er#lt el!"pelne1 'stent> ahogy
Mi2helangelo tette$ b=l2s> sa!llas =rege1ber!"nt> a!i egy 1ennyei
trBnon #ld=g"l. 0"peletbeli !"pe1 taln pontatlan volt> de egy
dologban vitn fel#l llt$ ne1 s1t> hogy n" !i> Atynk maga a
szeretet tkletes megtestes.lse,
.r1ennyire is prBblta1 1inden egyes %=ld=n t=lt=tt napot
!i"lveni> egy dolog nagyon hinyott ne!e1 a 1ennyorsgbBl$
hogy ott 1inden vilgos. *in2sene! ellent"te!> nin2s s"thNs attBl
a egy t=rt"nel1i ladstBl elte!intve> a1i a 0irlysg 1ig
egyetlen s1Cet"s"t ered1"nyete.
- br a =r=!re 1egvltotatta a e1beris"g sorst> rit!n !er#lt
sBba.
A 1ennyorsgban ho1lyosan t<datban volta1 egy s=t"tebb
vilg l"t"ne!> de at tvol tartott! tAl#n!> 1i pedig ltalban el"gg"
elfoglalta! volt<n! ahho> hogy gondol!odhass<n! rajta. Mi>
angyalo!> 1indannyian serepet "s felelAss"get !apt<n!$ egyese!
!=#l#n! a 0irlysgba 1egt"rA> Nj lel!e!et #dv==lt"!> "s segtette!
1eg!=nnyteni a tl"nyeg#l"stY 1so! hallos gya!nl
1aterialilBdta!> hogy vigast nyNjtsana! a tvoB l"le!ne!Y 1egint
1so! e1beri l"nye! 1ell" beostott Arangyal!"nt solglta!. A
0irlysgban "n aon gyer1e!e! lel!"re fel#gyelte1> a!i! elAs=r
l"pte! a birodalo1ba. A volt a 1<n!1> hogy vigastalja1 A!et>
hogy el1ondja1 ne!i!> hogy idAvel Njra tall!ohatna! a s#lei!!el>
ha 1egsabad<lna! a !"ts"gei!tAl. A1olyan 1ennyei tantB n"ni
volta1 oviso!na!.
Rr#lte1> hogy ne1 vagyo! ArangyalY A!et ltalban rettenetesen
leterhelt"!. A volt a feladat<!> hogy 1eghallgass! s1talan
gondoottj<! i1it> "s bitonsgba !ala<olj! A!et a baj elAl.
&l"gg" 1ogal1as t<d lenni 1inde F egyser ltta1 egy Arangyalt>
a!i egyserre prBblt egy beteg gyer1e!> egy ronda vlson tesA
assony> egy "ppen a 1<n!ahely"rAl !irNgott f"rfi "s egy a<tBbaleset
ldoatna! a segts"g"re sietni. Megannyi tennivalB volt> belAl#n!
1eg sose1 j<tott el"g 1indenhov.
^AL'&,,&) &PU EMHA,%A X,*UJ0X.A* K)+RPJ)DK*0 a belsA
<dvarban "s eb"delt#n!. *e1 tehette1 rBla> 2sa! a !e"t figyelte1>
a1i n"hny 2entire volt a eny"1tAl. 0ar2sN volt> de f"rfias. &gy
si1pla e#stgyCrCt hordott a 1<tatB<jjn. Annyira el1"ly#lten
b1<lta1 ^aviert> hogy alig hallotta1> a1i!or ho1 sBlt.
F 0"rhete! egy svess"getQ
F MitQ 3erse. Mire van s#!s"gedQ
F 0ijavtand et a s=veget> a1it rta1Q Mr !"tser is tn"te1>
de bitos vagyo! benne> hogy 1aradta! benne hib!> a1i! f=l=tt
tsi!lotta1.
F 3erse. Mihe !"s#ltQ
138 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F A j=vA heti veetAi !onferen2ira F felelte !=nnyed"n> 1intha e
egy 1indennapos tev"!enys"g lenne r"s"rAl. F*e1 1<sj 1ost
1eg2sinlnod. Haa is viheted> ha a!arod.
F *e1. EB les 1ost.
Helgett> hogy el"gg" "rt"!eli a v"le1"nye1et ahho> hogy
1eg!"rjen a feladatra. 0itertette1 a oldala!at a f#v=n> hogy
tolvassa1. ^avier bes"de "!essBlB volt> 1 v"tett egy7!"t aprB
nyelvtani hibt> a1it !=nnyed"n !isNrta1.
F EB ser!estA vagy F jegyete 1eg. F 0=si> hogy 1eg2sinltad.
F -e11is"g.
F +e t"nyleg> j=v=! eggyel. Csa! sBlj> ha tehete! "rted br1it.
F *e1 tartool ne!e1 se11ivel F 1ondta1.
F +e igen. &gy"b!"nt 1i!or van a s#linapodQ
Megh=!!ente1 a !"rd"stAl.
F *e1 serete1 a ajnd"!o!at F felelte1 gyorsan arra a esetre>
ha esetleg vala1i =tlete t1adt volna.
F 0i bes"lt itt ajnd"!rBlQ Csa! t<dni seretn"1 a
s#let"snapodat.
F %ebr<r har1in2adi!a F b=!te1 !i a elsA dt<1ot> a1i a
ese1be j<tott.
^avier felvonta a egyi! se1=ld=!"t.
F .itosQ
3ni!ba este1. Mit 1ondta1 ross<lQ L"gigf<ttatta1 a feje1ben
a hBnapo!at> "s rj=tte1 a hibra. Hopp F a febr<r 2sa!
h<sonnyol2 naposT
F Ogy "rte1> prilis har1in2adi!a F javtotta1 !i 1aga1at> "s
1afln vigyorogta1 ho.
^avier felnevetett. F De vagy a elsA e1ber a is1erAsei1 !=#l>
a!i 1"g a sajt s#let"snapjt is elfelejtette.
M"g a1i!or si!er#lt 1aga1bBl h#ly"t 2sinlno1> a ^avierrel valB
bes"lget"sei1 a!!or is !elle1ese! volta!.
A legf=ldh=ragadtabb dologrBl is t<dott 1agval ragadBan
1es"lni. '1dta1 a hangjt> "s "n 1r anna! is =r#lte1 volna> ha a
neve!et olvassa fel ne!e1 egy telefon!=nyvbAl. Aon tCnAdte1>
hogy e vajon a serele1 t#nete7e.
Mi!=ben ^avier feljegy"se!et !=r1=lt a bes"de 1argBjra> "n
beleharapta1 a s#lt =lds"ges sendvi2se1be> "s gri1aso!at
vgta1> ahogy a f<r2sn !eserC 1egt1adta a lelAbi1bBi1at.
A legt=bb "telt Pbrielne! !=s=nhetAen is1ert#! 1eg> de 1"g
1indig jB2s!n a!adt olyan> a1it !i !ell prBblno1. Svatosan
1ege1elte1 a tetej"t> "s visglgatni !edte1 a =lds"ge! al !ent
anyagot.
F & 1iQ F !"rdete1 ^aviertAl.
F At hise1> padlisnna! hvj! F felelte. F A p<22osabb
"tter1e!ben a"bergine n"ven is tall!ohats vele.
F *e1 a> a 1si! 2<22 F 1<tatta1 a darabos> =ld !r"1r"tegre.
F *e1 tco1> add 2sa! ide. F %igyelte1> ahogy prBba!"ppen
beleharap> 1ajd elgondol!odva rgni !edi. F 3esto F jelentette !i.
F Mi"rt !ell 1indent ennyire 1egbonyoltani F 1ondta1
inger#lten 1"g egy sendvi2sben isQ
F Mennyire igaad van F tCnAd=tt el ^avier. F A pesto nagyban
1egbonyoltja a "letet. F %elnevetett> "s beleharapott Njra> a sajt>
"rintetlen salts Zrapj"t pedig odatolta ne!e1.
F *e h#ly"s!edj F 1ondta1. F &dd ny<godtan a sajt eb"dedet> "n
1ajd ellese! a pestBval.
+e a nyafogso1 ellen"re se1 adta vissa a sendvi2se1et.
%eladta1> "s in!bb 1egette1 a =v"t> "lveve a !ettAn! !==tti
bial1assgot.
F *e1 !ell !elle1etlen#l "rened 1agad F 1ondta. F Jn pasi
vagyo!> "n ne1 vlogato!.
&.J+ MDX* OD.A* A D&,&M %&)J egy !isebb 2soportos<lsba
f<tott<n!. A di!o! fel!avartan bes"lgette! vala1ilyen balesetrAl.
-en!i se1 t<dta igan> !ivel t=rt"nt> de a tan<lB! t=1egestAl
2sAd#lte! a fAbejrat fel"> a1in !v#l nagy t=1eg verAd=tt =sse>
vala1i vagy vala!i !=r#l. &1beri fjdal1at "r"!elte1> "s a
1ell!aso1ban pni!h<ll1 radt s"t.
0=vette1 ^aviert a t=1egen t> a1i Ngy ltsott> =st=n=sen
s"tvli!> hogy tengedje a is!ola!apitnyt. A1i!or 1r !int
volt<n!> te!intete1 1ega!adt a jrdt betertA #vegt=r1el"!en> "s a
nyo1o! egy a<tBho veette!> a1ine! a 1otorhteteje teljesen
140 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
=sseNBdott> a 1otorbBl pedig f#st radt. 0"t felsAs frontlisan
#t!==tt. A egyi! sofAr a !o2sija 1ellett llt bBd<lt> avart
llapotban. Hla istenne!> 2sa! aprBbb horsolso!at serett.
-"tron2solt Lol!sZagenj"rAl a vele #t!=A a<tBra si!lott a
te!intete1. Meglepetten t<datos<lt benne1> hogy a 1si! sofAr 1"g
1indig a a<tBjban #lt a #l"sbe s#ppedve> feje ernyedten lBgott a
!or1ny!er"!re. M"g ahol "n llta1> onnan is ltsott> hogy
!o1olyan 1egs"r#lt.
A t=1eg ltott sjjal b1<lta> fogal1<! se1 volt> 1it !ellene
tenni#!. Csa! ^avier 2sele!edett gondol!ods n"l!#l. &ltCnt
1ellAle1> hogy segts"get hvjon> "s riassa a tanro!at.
*e1 volta1 eg"sen bitos benne> 1it tegye!> in!bb 2sa!
=st=n=sen 2sele!edte1> a1i!or elind<lta1 a !o2si fel" a tor!o1at
!aparB sCrC f#sttAl !=h"2selve. A sofAr ajtaja =sseNBdott a
be2sapBdstBl> "s 1ajdne1 teljesen lesa!adt a jr1C eg"s"rAl.
D<do1st se1 v"ve a tenyere1et "getA forrB f"1rAl> !inyitotta1> "s
r=gvest 1egder1edte1> a1int 1egltta1 a lny ar2t !=elrAl. A
ho1lo!n egy vgsbBl dAlt a v"r> a sja nyitva volt> de a se1"t
beh<nyta> a teste pedig ernyedten lBgott.
M"g a 1ennyorsgban is nagyon neheen viselte1 el> ha olyan
jelenetne! volta1 a se1tanNja> ahol f=ldi v"ronts ldoataival
!ellett se1bes#ln=1> de 1a aligha gondolhatta1 ilyes1ire.
0ee1et a lny hBna al !<l2solta1> "s a1ilyen Bvatosan 2sa!
t<dta1> el!edte1 !ihNni a ron2sbBl. Mivel neheebb volt nla1>
hlsan pillantotta1 a !"t s"les vllN fiNra> a!i! odarohanta!
segteni. A f#st=lgA jr1CtAl bitonsgos tvolsgban a jrdra
fe!tett#! a sebes#lt lnyt.
,j=tte1> hogy a !"t fiN> a!i! 1"g a tornaserel"s#!ben volta!>
ne1 t<d t=bbet segteni. A vll<! f=l=tt idegesen pillantgatta! htra a
segts"gre vrva. +e ne1 volt t=bb idA1.
F Dartsto! vissa a t=1eget F !"rte1> "s figyel1e11el a lny
fel" ford<lta1. )et"rdelte1> !"t <jja1at a nya!ra helyete1> ahogy
egyser Pbriel 1<tatta ne!e1. *e1 tallta1 a p<l<st. Ha 1"g
l"legett is egyltaln> lthatB jel"t ne1 1<tatta. Pondolatban
Pbrielt sBltotta1> hogy j=jj=n "s segtsen. &s"lye1 se1 volt> hogy
et egyed#l v"gig2sinlja1. Mris elveste1 a 2satt. A lny
ho1lo!n l"vA sebbAl sivrgB v"r a hajba sradt. -e1e alatt !"!
!ari!! ltsotta!> "s hallspadt volt. .elsA s"r#l"se!re
gyana!odta1> de !"ptelen volta1 pontosan rtapintani> 1i lehet.
F Darts !i F sNgta1 a f#l"be !=elrAl. F Mr j=n a segts"g.
A fej"t d"delgette1> !ee1he raga2sos v"r tapadt> 1i!=ben arra
!on2entrlta1> hogy gyBgytB energii1at tra1oltassa1 rajta.
D<dta1> hogy 1ind=sse per2ei1 1aradta!> hogy 1eg1entse1 At. A
teste 1ajdne1 feladta a har2ot> "s "rete1> ahogy a lel!e 1egprBbl
!isabad<lni. *e1so!ra !v#lrAl fogja se1l"lni a sajt "lettelen
test"t.
Annyira erAsen =sspontostotta1> hogy 1ajdne1 1aga1 is
elvestette1 a es1"lete1et. &lfojtotta1 a s"d#l"st> "s 1"g
1"lyebben !on2entrlta1. &l!"pelte1> ahogyan egy erAforrs
felfa!ad a 1"lys"gei1 !NtjbBl> tra1li! a v"re1en "s a
#tAerei1en> hogy felt=ltse a <jjai1at "s a f=ld=n fe!vA testbe
radjon. Mi!=ben "rete1> ahogy a erA teljesen !isll belAle1>
arra gondolta1> hogy taln, e -sak taln a lny "letben 1aradhat.
Meg"rete1 Pbriel !=eled"s"t> 1ielAtt 1egltta1 volna AtY a
t=1eget !"rlelte> hogy engedj"! t. A felnAtt jelenl"t"tAl egy=ntetC>
1eg!=nnyebb#lt sBhaj hallatsott. A di!o! Ngy "ret"!> eennel
feloldot! A!et a tovbbi felelAss"g alBl. .r1i is t=rt"nj"!> i11r
ne1 a A dolg<!. Mi!=ben ^avier a sebes#lt fiN segts"g"re sietett>
Pbriel 1ell"1 t"rdepelt> "s arra hasnlta a erej"t> hogy =sserja
a lny sebeit. Pyorsan "s ny<godtan dolgoott> !itapintotta a t=r=tt
bord!at> a perforlBdott t#dAt> a !i2savarodott 2s<!lBt> a1i oly
!=nnyed"n elroppant> a!r egy darab gally. Mire a 1entAs=!
1eg"r!ete!> a lny l"g"se Njra nor1lis volt> br a es1"let"t
1"g ne1 nyerte vissa. Jsrevette1> hogy Pbriel a aprBbb sebe!et
ne1 gyBgytotta be taln a"rt> hogy 1egelAe a gyana!vst.
Ahogy a 1entAs=! a hordgyra e1elt"! a lnyt> hist"ri!<s
bartai 2soportba verAdte! !=r#l=tt#n!.
F Pra2eT F !iltotta a egyi!#!. F S> istene1> jBl vanQ
F Pra2ieT Mi t=rt"ntQ Hallas 1in!etQ
F &s1"letlen F felelte Pbriel F> de ne1 les baja.
142 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
.r a lnyo! egy1sba !apas!odva tovbb o!ogta!> ltta1>
hogy Pbrielne! si!er#lt 1egny<gtatni A!et.
Mi<tn vissa!#ldte a di!o!at a tantere1be> Pbriel 1egragadta
a !aro1at> "s a fAl"p2sAh= veetett> ahol 'vy vrt rn!. ^avier> a!i
ne1 1ent be a t=bbie!!el> odaf<tott> a1i!or 1egltta a
ar2!ifeje"se1et.
F .eth> jBl vagyQ F +iBsnC hajt =sse!B2olta a s"l> "s a
nya!ban l#!tetA ere! elr<lt! a fes#lts"g"t.
Llasolni a!arta1> de levegA"rt !ap!odta1> a vilg pedig
el!edett forogni vele1. Jrete1> hogy Pbriel t#rel1etlen#l vrja>
hogy 1ag<n!ra 1aradhass<n!.
F Eobb lenne> ha vissa1enn"l Brra F ajnlotta ^avierne!>
1agra =ltve a tanri fensAbbs"g"t.
F Megvro1 .etht F felelte ^avier. De!intete rendetlen haja1ra
si!lott> 1ajd a v"rfoltos inge1re "s a Pbrielbe !apas!odB <jjai1ra.
F Csa! egy per2et adj ne!i F 1ondta Pbriel hCv=sebben.
F 0"sAbb tall!ohats vele.
^avier ne1 1od<lt.
F *e1 1egye! el> a1g ne1 1aga .eth !"ri.
Aon gondol!odta1> vajon 1ilyen ar2ot vghat Pbriel> de
a1i!or odafordtotta1 a feje1et> hogy 1egn"e1> Ngy "rete1>
1intha a l"p2sA> a1in llo!> el!edene s#llyedni. Lagy 2sa! a t"rde1
!edett =sserogyniQ A ltB1eA1ben fe!ete folto! jelente! 1eg> "s
egyre jobban Pbrielre neheedte1.
A <tolsB dolog> a1ire e1l"!se1> a volt> hogy ^aviert hvo1>
"s 1"g lto1> a1int fel"1 l"p> 1ielAtt 2sendesen Pbriel !arjba
j<lta1.
A -I/.XM.A* J.,&+D&M. A pat2hZor! gytertA1 alatt fe!#dte1
=sseg=1b=ly=dve> "s t<dta1> hogy a er!"lyajtB nin2s teljesen
berva> 1ert a sellA behota a B2en sBs illatt. Mege1elte1 a
feje1et> "s a olyan 1egny<gtatB r"slete!re =sspontostotta1> 1int
a abla!pr!ny pattogB fest"se "s a foltos hajBpadlB> a1i a srgn
2sillogB al!onyi f"nyben f#rd=tt. A prn1 p<ha volt "s
levend<laillatN. .elete1ette1 a ar2o1at> vona!odta1
1eg1od<lni. Atn a "brestABrn 1egpillantotta1> 1ennyi a idA
F este h"tT Sr!ig al<dta1. A v"gtagjai1 Blo1sNly!"nt nehe#lte!
el. &gy pillanatra pni f"lele1 f<tott t rajta1> a1i!or felfedete1>
hogy ne1 t<do1 1eg1odtani a lba1at> de atn rj=tte1> hogy
2sa! %anto1 fe!#dt !erestbe rajta.
Mi!or "srevette> hogy "bren vagyo!> stott "s nyNjtB!odott
egyet. Megsi1ogatta1 sely1es tapintsN fej"t> A pedig r1 n"ett
so1orN> sntelen se1"vel.
F Pyer#n! F 1otyogta1. F M"g nin2s itt a alvs ideje.
LalBsnCleg tNl gyorsan #lte1 fel> 1ert egy fradtsgh<ll1
lavina!"nt Ngott t rajta1> "s 1ajdne1 vissahanyatlotta1.
Xtlendtette1 a lba1 a gya1 s"l"n> "s prBblta1 =ssesedni
annyi erAt> a1i a talpon 1aradsho s#!s"ges. *e1 volt !=nnyC>
1indenesetre si!er#lt belebNjno1 a !=nt=s=1be> 1ajd lebotor!lni a
l"p2sAn> ahol -2h<bert [Ave Maria\7ja sBlt a htt"rben.
)eh<ppanta1 a leg!=elebbi s"!re. Pbriel "s
'vy bitosan a !onyhban volta!Y fo!hagy1a "s gy=1b"r illata
radt s"t a sobban. Abbahagyt!> a1it "ppen 2sinlta!> "s
!ij=tte!> hogy #dv==ljene!. 'vy a !e"t egy !onyha!endAbe t=r=lte>
"s 1ind!etten 1osolyogta!. & 1eglepett> 1ert 1r hossN ideje
ne1 nagyon j=tt#n! !i egy1ssal.
F Hogy "red 1agadQ F 'vy hCv=s> !ar2sN <jjaival a feje1et
si1ogatta.
F Mint a!in t1ent a b<s F felelte1 Asint"n. F D"nyleg ne1
t<do1> 1i lelt. A baleset elAtt 1"g jBl volta1.
F .itosan t<dod> 1i"rt j<ltl el> .ethany F 1ondta Pbriel.
Kres te!intettel 1eredte1 r. F ,endesen tpll!ota1> "s
1egfogadta1 a =sses tan2sodat.
F &nne! ahho se11i !=e F 1ondta a fiv"re1. F A"rt van> 1ert
1eg1entetted anna! a lnyna! a "let"t.
F A ilyen dolog t"nyleg hallra frasthat F tette ho 'vy.
Majdne1 hangosan felnevette1. F +e Pabe> te voltl a> a!i
1eg1entetted anna! a lnyna! a "let"t F 1ondta1.
'vy a btyn!ra n"ett> hogy jelee ne!i> 1<sj el1agyarnia>
1i t=rt"nt> "s tapintatosan tvoott> hogy 1egtertsen a va2sorho.
144 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F Jn 2sa! a fii!ai sebeit gyBgytotta1 be F 1ondta Pbriel.
.rgyNn b1<lta1 r> at gondolta1> hogy ne!i bitosan ilyen a
h<1ora.
F Hogy "rted at> hogy -sak5 +e hisen eel t<ds 1eg1enteni
vala!it. Ha vala!it 1eglAne!> te pedig !ivesed a golyBt "s
begyBgytod a sebet> a!!or 1eg1entetted a "let"t.
F *e1> .ethany> a a lny 1a 1eghalt volna. Ha ne1 adtl volna
ne!i a "leterAdbAl> se11it ne1 tehette1 volna> hogy 1eg1entse1.
A sebe! =ssersa ne1 ho vissa sen!it> ha egyser 1r el"rt"!
at a bionyos v"gsA pontot. De bes"lt"l hoY a te hangod volt a>
a1i vissahota> "s a erAd tartotta vissa a lel!"t attBl> hogy
elhagyja a test"t.
0"ptelen volta1 elhinni> a1i!et 1ondott. Dn 1entette1 1eg egy
e1ber "let"tQ At se1 t<dta1> hogy 1egvan ho a erA1. At
hitte1> a %=ld=n a erA1 2sa! arra elegendA> hogy a !ed"lye!et
lehCtse1 vagy segtse! 1egtallni elvestett trgya!at. Hogy
lehets"ges a> hogy volt annyi erA1> hogy 1eg1entse! egy lnyt a
halltBlQ Mral!odni a tenger f=l=tt> a "g f=l=tt "s a e1beri "let
f=l=tt F e 1ind Pbriel j<ssa volt. -ose1 j<tott 1"g a ese1be>
hogy taln nagyobb lehet a erA1> 1int a1irAl t<do1so1 van.
'vy r1 n"ett> se1e di2s"rettAl 2sillogott. F Prat<llo! F
1ondta. F & nagy elArel"p"s s1odra.
F +e hogy lehet a> hogy 1ost ilyen ross<l vagyo!Q F !"rdete1>
ahogy hirtelen res1"lte1 a sajgB teste1re.
F &gy e1ber fel"lest"se nagyon !i1ertA t<d lenni F 1agyarta
'vy F> !#l=n=sen a elsA n"hny al!alo11al. Megra a e1beri
valBdat. *e1 1indig 1arad ilyenY ho fogs so!ni> s v"g#l !"pes
lesel ha1arabb regenerlBdni.
F Mr1int 1egint !"pes lese! et 1eg2sinlniQ F !"rdete1. F
*e1 2sa! seren2s"1 voltQ
F Ha egyser 1r 1egtetted> Njra !"pes vagy r F vlasolta
Pbriel. F Minden angyalna! 1egvan e a !"pess"ge> de a
gya!orlattal tovbbfejlAdi!.
0i1er#lts"ge1 ellen"re hirtelen vid1abbna! "rete1 1aga1> "s
jB "tvggyal 1egette1 a va2sor1at. At !=vetAen felajnlotta1>
hogy segte! rendet ra!ni> de Pbriel "s 'vy vissa<tastotta. Helyette
'vy !i!s"rt a torn2ra> "s a f#ggAgyba nyo1ott.
F *agyon frastB napod volt F 1ondta.
F +e ne1 serete! hasontalan lenni.
F Csa! vrj 1"g egy per2et> atn segthets ne!e1. &g"s
!"sletnyi sap!t "s slat !ell 1"g 1eg!=tn=1 a hasnltr<ha7
boltna!. F AprB> f=ldi feladataival 'vy 1indig 1egtallta a 1Bdjt>
hogy a !==ss"g hasnra legyen. F *"ha a aprB dolgo! s1tana!
a legt=bbet F 1ondta.
F D<dod> ao!na! a helye!ne! a l"nyege a> hogy a r"gi r<hidat
ado1nyod oda> ne Nja!at !"sts ne!i! F vi22elAdte1.
F *os> annyi ideje 1"g ne1 vagy<n! itt> hogy legyene! r"gi>
hasnlt r<hin! F felelte 'vy. F Mrpedig vala1it 1<sj adno1
ne!i!Y s=rnyen "ren"1 1aga1> ha ne1 tenn"1. Mellesleg ha1ar
1eg2sinlo1.
&gy gyapjNta!arBval a vlla1on #ld=g"lte1 a f#ggAgyban> "s
prBblta1 feldolgoni a d"l<tn t=rt"nte!et. &gyr"st at "rete1>
hogy jobban 1eg"rte1 a !#ldet"s#n! 2"ljt> 1int anna! elAtte>
1sr"st =sseavarodta1. A 1ai nap volt a leg"!esebb p"ldja
anna!> hogy 1ivel !ellene foglal!ono1 F v"deni a "let sents"g"t.
Helyette visont 2sitri 1Bdra belehabarodta1 egy fiNba> a!i ne1 is
igan t<dott rBla1 se11it. -eg"ny ^avier> gondolta1. -ose1
lenne !"pes 1eg"rteni enge1> br1ennyire is prBblna. Csa! annyit
t<dott> a1ennyit engedte1 ne!i. Annyira prBblta1 1egArini a
ltsatot> hogy bele se1 gondolta1> hogy elAbb7<tBbb a eg"set
1eg ne1 t=rt"ntt" !ell 1ajd tenni. ^avier a e1beri "lethe !=tAd=tt>
"s egy olyan l"the> a1iben ne!e1 ne1 lehet r"se1. A d"l<tni
si!ere1 f=l=tt "rett el"gedetts"ge1 eleny"sett> "s ott1aradta1 a
!#l=n=s fs<ltsggal.
146 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
13
A 2sB!ja
A LA-X,*A3' 'MA L/)D AI &PU&D)&* A)0A)/M> a1i!or
at "rete1> hogy Njra =sse!=ttet"sbe !er#lhete! a otthono11al.
Ahogy a padsoro! !==tt t"rdelte1 "s hallgatta1 a BAgn"s 2ei
E
a!!ordjait> vissavedlette1 !orbbi =n1aga11. A te1plo1ban
volt vala1i felhAtlen ny<galo1> a1it sehol 1shol ne1 lehetett
1egtallni. HCv=s volt "s 2send> 1intha a B2en fene!"n lenn"!> "s
a1int tl"pte1 a ajtajt> 1indig Ngy "rete1> hogy bitonsgos
helyen vagyo!. 'vyval 1inistrlt<n! vasrnap> Pbriel pedig Mel
atyna! segtett rva-sort ostani. A 1ise <tn 1indig
ott1aradt<n!> "s 1"g bes"lgett#n! vele egy !i2sit.
F Pyarapodi! a gy#le!eet F jegyete 1eg a egyi! nap. F
Minden h"ten Nj ar2o!at lto!.
F Daln a e1bere! !edi! felis1erni> 1i a igan fontos a
"letben F 1ondta 'vy.
F Lagy taln 2sa! a te p"lddat !=veti! F 1osolygott Mel atya.
F A egyhna! ne1 !ellene sBsBlB F 1ondta Pbriel. F
Rn1ag"rt !"ne bes"lnie.
F *e1 s1t> 1i hoa ide a e1bere!et F 1ondta Mel atya. F
Csa! a s1t> hogy itt 1it tallna!.
F Mi 2sa! annyit tehet#n!> hogy a helyes irnyba terelj#! A!et F
"rtett egyet 'vy.
F LalBban> arra ne1 !"nyserthetj#! A!et> hogy legyen hit#! F
1ondta Mel atya. F +e a hit Brisi erej"t se1l"ltethetj#!.
F Js i1d!ohat<n! "rt#! F 1ondta1.
F Der1"setesen F !a2sintott r1 Mel atya. F - vala1i at sNgja
ne!e1> a Or 1eghallja> ha sBltj!.
F .enn#n!et se1 hall 1eg elAbb> 1int 1so!at F 1ondta Pbriel.
)tta1 rajta> hogy aggBdi!> a1i"rt tNl so!at r<lt el. .r 1"g 2sa!
<talni se1 a!art<n! r Mel atyna!> honnan j=tt#n!> volt !=t#n!
egy hallgatBlagos 1eg"rt"s. & 2sa! ter1"setes> gondolta1. W pap F
a eg"s napjt aal t=lti> hogy 1egprBbl !ap2solatba l"pni a
felsAbb hatal1a!!al. F Csa! re1"lni 1erj#!> hogy 1egldja 1ajd et
a vrost F tette 1"g ho Pbriel.
Mel atya rn! villantotta !"! se1"t. F Ogy hise1> 1r 1eg is
tette.
Msnap ^avierne! 2sapat1egbes"l"se volt a reggeli s#netben>
gy aal t=lt=tte1 a idAt> hogy Molly "s Daylah heves trsalgst
hallgatta1 egy r<ha o<tletrAl> a1i a vros 1ellett nylt. /tt atn
olyan eredetine! ltsB> ha1is 1r!s r<h!at vehetn"ne!> a1irAl
e1ber 1eg ne1 1ondja> hogy ne1 [igai 2<22\. A1i!or 1eg!"rte!>
hogy tartsa! vel#!> annyira a gondolatai1ba 1er#lte1> hogy
heitls n"l!#l beleegyete1. A1i!or pedig a so1bat esti
tbortCh= hvta! le a partra> a!!or is an"l!#l bBlintotta1 r> hogy
1egjegyete1 volna a 1eghvs r"sleteit.
Rr#lte1> 1i!or v"gre elj=tt a =t=di! Bra> "s ^avierrel egy#tt
1ehette1 fran2ira. Hatal1as boldogsgot "rete1> hogy egy
tere1ben lehete! vele> br odafigyelni ne1 igan t<dta1.
0"ts"gbeesetten s#!s"ge1 volt r> hogy bes"lhesse! vele> pedig
1"g el se1 d=nt=tte1> 1it a!aro! ne!i 1ondani. &gyserCen 2sa!
"rete1> hogy ne1 vrhato! vele tovbb.
0evesebb> 1int egy arasnyira #lt tAle1> "s r !ellett #ln=1 a
<jjai1ra> hogy nehogy odanyNlja!> "s 1eg"rintse1. ,"sben a"rt>
1ert 1eg a!arta1 gyAAdni rBla> hogy ne1 !"pelAd=1> de a"rt is>
1ert olyan volt> 1intha !"t 1gnes lenn"n!> a!i! von! egy1stY
de ellenllni so!!al fjdal1asabb volt> 1int 1egadni 1aga1. A
per2e! vnsorogta!> "s Ngy tCnt> 1intha a idA snd"!osan lass<lt
volna le> 2sa! hogy enge1 bossantson.
^avier "r"!elte a f<ra hang<lato1at> "s #lve 1aradt a
!i2senget"s <tn is> s at figyelte> ahogy 1so! elsllingBna!.
Mi!=ben "n Ngy tette1> 1intha a !=nyvei1et "s a 2er<i1at
148 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
pa!oln1 =sse> A 2sa! 1od<latlan<l #lt tovbb 1indenf"le
1olyols n"l!#l. *"hny !vn2si se1l"lA oda7odapillantott> htha
el2spne! egy7!"t 1orst a bes"lget"s#n!bAl> a1it atn saftos
plety!a!"nt tlalhatna! a bartai!na!.
F 3rBbltala! felhvni tegnap este> de ne1 vette fel sen!i F
1ondta> 1i!or ltta> hogy ne!e1 nehee1re esi! el!edeni.
F AggBdta1 "rted.
'degesen babrlta1 a 2ipra11al> a1i bea!adt. .itosan ltsott
rajta1> hogy !"nyel1etlen#l "re1 1aga1> 1ert ^avier felllt> "s a
vlla1ra tette a !e"t.
F Mi a baj> .ethQ F A se1e !==tt is1erAs rn2 jelent 1eg> a1i
1indig ltsott> ha ny<gtalan volt.
F Ogy "re1> a tegnapi baleset egyserCen !i1ertett F 1ondta1.
F +e 1r jobban vagyo!.
F A jB. +e vala1i at sNgja> hogy ne1 1ondtl el 1indent.
,=vid ideje is1ere1 2sa! ^aviert> 1"gis !"pes olvasni a
gondolatai1ban> de a A te!intete se11it se1 r<lt el abbBl> hogy 0
1it "re. *e1 n"ett f"lreY t#r!i!"! se1e olyan volt> a!r egy
l"ers<gr> a1i "ppen bel"1 fNrBdi!.
F &l"g bonyol<lt a "lete1 F prBblta1 ne!i!edeni.
F Mi"rt ne1 prBblod 1eg el1agyarni. A!r 1"g 1eg is
lephetle!.
F & a helyet F 1ondta1 F> hogy te 1eg "n egy#tt vagy<n!>
valBsnCleg so!!al neheebb les> 1int gondolta1] F s#netet
tartotta1. F Eobb> 1int a1ilyenne! l1odni 1erte1 volna> de 1s
!=teless"ge1 is van> a1it ne1 hanyagolhato! el.
Hango1 1ind erej"ben> 1ind 1agassgban e1el!edni !edett>
ahogy a "rel1e! h<ll1a s"t a!arta vetni a 1ell!aso1at.
.efejete1 "s 1"lyet sBhajtotta1.
F EBl van> .eth F 1ondta ^avier. F D<do1> hogy van egy tit!od.
Hirtelen jeges r"1#let fogott el> de <gyana!!or a
1eg!=nnyebb#l"s is s"tradt benne1. Ha ^avier 1r t<dta> hogy
2salB vagyo! "s ha<g> a!!or a at jelentette> hogy a !#ldet"s#n!et
1inden te!intetben teljesen elb<!ta1. A %"ny Kgyn=!eine! elsA
s1N sablya> hogy tito!ban tarts<! a identits<n!at> 1g aon
dolgo<n!> hogy rendbe tegy#! a vilgot F a lelepleAd"s
el!"pelhetetlen !ost o!ona. Lisont at is jelenthette> hogy
^avier gy is elfogad enge1> "s a igasg se1 !"pes At elCni
1ellAle1.
F D"nylegQ F s<ttogta1.
Megvonta a vllt. F *yilvnvalB> hogy rejtegets vala1it. *e1
t<do1> 1i a> de at igen> hogy avar t"ged.
*e1 vlasolta1 aonnal. Mindenn"l jobban serette1 volna> ha
el1ondhatn"! ne!i 1indent> ha a =sses tit!o1 "s f"lel1e1
!ibor<lhatna> 1int a bor a teli pala2!bBl> hogy be1o2s!oljon
1indent> a1i a Ntjba !er#l.
F Meg"rte1> hogyha bionyos o!o!bBl !ifolyBlag ne1 t<ds vagy
ne1 a!ars bes"lni rBla F 1ondta ^avier. F +e ne1 is !ell.
Disteletben t<do1 tartani a 1agn"letedet.
F & ne1 tistess"ges veled se1ben F 1ondta1> jobban ArlAdve>
1int valaha. Mr a gondolata is fii!ai fjdal1at o!oott anna!>
hogy otthagyja1> 1intha a sve1 sa!adna lassan !ett".
F At ne1 "n d=nt=1 elQ
F *e tedd 1"g neheebb". Jn 2sa! prBblla! 1egBvniT
F MegBvniQ F nevetett fel ^avier. F MitAlQ
F Maga1tBl F felelte1 2sendesen> 1i!=ben rj=tte1> hogy
valBsnCleg nagyon nevets"gesen hangott.
F *e!e1 ne1 igan tCns ves"lyesne!. Ha2sa! ne1 vltool
"jsa!n!"nt v"r far!ass]
F &gyserCen 2sa! ne1 a vagyo!> a1ine! ltso1. F &lhNBdta1
tAle> 1intha prBbln"! elbNjni a igasg elAl. &g"s teste1ben
gyeng"ne! "s !i1er#ltne! "rete1 1aga1. A falna! t1as!odta1>
!"ptelen volta1 a se1"be n"ni.
F Mint ahogy sen!i se1. *"d> serinted "n 1"g ne1 j=tte1 r
1aga1tBl> hogy vala1i nagyon 1s bennedQ Csa! rd !ell n"ni.
F Js 1i aQ F !"rdete1 !vn2sian.
F *e1 vagyo! benne bitos F felelte. F +e t<do1> hogy e a> a1i
tetsi! benned.
F +e "n "pp at a!aro1 1ondani ne!ed> hogy 2sa! 1ert tetse1
ne!ed> attBl 1"g ne1 lese! a> a1it a!ars vagy a1ire s#!s"ged
van.
10 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F Mi"rt> serinted ne!e1 1ire van s#!s"ge1Q
F Lala!ire> a!ivel Asinte lehet a !ap2solatod. Ms!#l=nben 1i
"rtel1eQ
F At prBblod 1ondani ne!e1> hogy a a vala!i ne1 te vagyQ F
^avier brata !iolvashatatlan volt. A ar2a teljesen !==1b=sne!
ltsott$ "rel1e!ne! nyo1a se1 volt rajta. At gyantotta1> hogy
1indao! <tn> a1i!en !erest#l1ent> ne1 a a fajta> a!i a !ira!atba
tesi a "r"seit.
D<dta1> hogy 2sa! a "n dolgo1at prBblja 1eg!=nnyteni> de a
!"rd"se nyersess"ge pont a ellen!eAj"t vltotta !i. Most> hogy a
gondolat i11r !isabad<lt> tNlsgosan is v"getesne! hangott a
!"rd"s. M"g 1indig prBblta1 1egtallni a 1egfelelA sava!at> "s
attBl f"lte1> hogy a hallgatso1 esetleg !==1b=ss"gne! ltsi!.
F /!" F folytatta ^avier. F D<do1> hogy ne!ed se1 lehet !=nnyC>
"s ne1 a!aro1 1"g jobban 1egneheteni a dolgot. -egtene> ha egy
ideig bionyos tvolsgot tartan"!Q
Milyen ingatago! "s ellent1ondBa! a e1beri "rel1e!T A
<tBbbi n"hny per2et aal t=lt=tte1> hogy pont et prBblta1
s<gallni ne!i> 1ost 1eg hogy !"sen llt f"lrellni> feldNlt a gondolat
1"g a!!or is> ha a 1otiv2iBja 2s<pn a volt> hogy ne!e1 a!art jBt.
*e1 t<dta1> 1ilyen rea!2iBra s1thato!> de et igan ne1
vrta1. *etn at a!arta1> hogy t"rdre h<lljon "s fogad!oon> hogy
=r=!!" serel1es les bel"1Q Der1"setesen et ne1 fogja
1egtenni> de ne1 eresthette1 el. D<dta1> hogy at ne1 brn1
elviselni.
F A!!or ennyi voltQ F b=!te1 !i. F *e1 ltla! t=bb"Q
^avier avartna! tCnt. F Lrj 2sa!> ht ne1 et a!arodQ
F Csa! ennyit a!ars 1ondaniQ F !=vetelAte1. F M"g 2sa! 1eg
se1 prBbls 1eggyAni> hogy gondolja1 1eg 1aga1Q
F A!arod> hogy 1egprBbljala! 1eggyAni> hogy gondold 1eg
1agadQ F Lissat"rt !=te!edA> seretetteljes 1osolya.
-#netet tartotta1> hogy gondol!odja1. D<dta1> hogy 1it !ellene
1ondano1. &gy egyserC ne11el v"get vethetn"! a eg"sne!> "s
vissallthatn1 !ettAn! !=t a dolgo!at> a1ilyene! at a pillanatot
1egelAAen volta!> hogy tall!ot<n! volna a !"1ialabor 1ellett> a
folyosBn> a1i!or is prBblta1 elrejteni a ragyogso1at a s=t"tben.
+e ne1 t<dta1 rvenni 1aga1. Ha<gsg volna.
F Daln pont arra vgyo1> hogy 1egtedd F ny=gte1 !i lassan.
F .eth> ne!e1 nagyon Ngy tCni!> hogy at se1 t<dod> 1it a!ars
F 1ondta ^avier gyeng"den. /danyNlt> "s a h#vely!<jjval
el1orsolt egy !=nny2seppet> a1i "pp a ar2o1on !gyBott lefel".
F *e1 a!aro1 bonyoltani a "letedet F sipogta1> 1i!=ben
rj=tte1> 1ennyire o!talan<l hangohatott e. F De vagy> a!i at
1ondta> hogy sereted a vilgos dolgo!at.
F Jn trgya!rBl bes"lte1> ne1 e1bere!rAl. Daln egy i2ipi2i
bonyoltst 1"gis svesen elviseln"! F 1ondta. F A sB!i1ondB
!ap2solato!at tNl"rt"!eli!.
CsalBdottan felny=gte1. F *e!ed t"nyleg 1indenre van egy
vlasod.
F Mit is 1ondja!Q & egy tehets"g. F A !ee1et a =v" !="
fogta. F Lan egy =tlete1. Mit sBlnl> ha adn"! ne!ed vala1it> hogy
1eg!=nnytse1 a d=nt"stQ
F /!" F egyete1 bele. F Ha Ngy gondolod> hogy segt.
MielAtt rj=tte1 volna> 1i t=rt"ni!> ^avier a !e"t a ar2o1ho
e1elte> "s a lla1at 1aga fel" billentette. A aj!t a eny"1he
sNrolta oly lgyan> a!r egy tollpihe> de e is el"g volt> hogy
beleborongja!. Detsett> ahogy tartott$ 1intha t=r"!eny lette1
volna> "s elrepedhetn"!> ha tNl sorosan fogna. A ho1lo!t a
eny"1ne! t1astotta> 1intha a =r=!!"valBsgig llhatnn! Ngy.
Py=ny=rteljes forrBsg !edte elrastani a teste1et> "s
hofes#lte1> hogy el"rje1 a aj!t is1"t. -enved"lyes h"vvel
2sB!olta1 vissa> 1ajd hosi1<lta1. Hagyta1> hogy a =lel"s"be
olvadja! "s egy1sho nyo1Bdjon a test#n!. A 1elegs"ge
tra1lott !=nnyC !is inge1en> "s "rete1> 1ilyen sebesen ver a
sve.
F *y<gi F 1or1olta a f#le1be> de ne1 engedett el.
Rsse=lel!eve llt<n!> 1gne1 ^avier gyeng"den> de hatroottan
ell"pett tAle1. &gy elsabad<lt hajtin2se1et a f#le1 1=g" si1totta>
1ajd r1 villantotta brndos f"l1osolyt. F *osQ F !"rdete
=ssefonva !arjt a 1ell!asn. A feje1ben totl ho1ly <ral!odott.
F *os 1iQ
12 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F & segtett d=nteniQ
Llas!"ppen <jja11al a lgy> vilgosbarna hajba tNrta1> "s
1aga1 fel" hNta1.
F Ogy lto1> igen F 1ondta lepleetlen gy=ny=rrel.
Aon a napon r"bredte1> hogy t=bbet a!arta1 a trsasgnl$ a
rintsre vgyta1. &gy fi!ar2nyi !"tely se1 1aradt benne1.
Jrete1> hogy a ar2o1 pir<l> ahol ho1 "rt> "s 2sa! arra vgyta1>
hogy Njra 1egtegye. Alig n"hny Brval aelAtt 1"g t"nyleg at
hitte1> hogy nin2s 1s lehetAs"g> el !ell sa!adno1 tAle> 1ert ne1
ltta1 r 1Bdot> hogy 1eg"rtesse1 vele> !i vagyo! valBjban. Most
1r ltta1> hogy van 1si! Nt. 0o1oly v"te!ne! s1t> "s 1"g
a!r mitt"omnmivel is 1egb#ntethetne! "rte> de 1"g 1indig
!ev"sb" volt r"1istA> 1int elsa!adno1 tAle. Ha aal 1eg!1"le1
1ag<n!at a elvls fjdal1tBl> a!!or llo! a !=vet!e1"nye!
el"be.
Most 1r 2sa! annyit !ellett tenne1> hogy ne1 v"de!ee1
tovbb> "s eg"sen !=el engede1 1aga1ho ^aviert.
F At a!aro1> hogy egy#tt legy#n! F 1ondta1. F *e1 hise1>
hogy br1it is jobban a!arta1 valaha.
^avier 1eg2irBgatta a tenyere1et> "s =ssefonta a <jjain!at. /ly
!=el volt a ar2<n!> hogy a orr<n! =sse"rt. A f#le1he hajolt "s
belesNgta$ F Ha !elle! ne!ed] a tied vagyo!.
*e1 t<dta1 1egllni> hogy fel ne sBhajtsa! hangosan> ahogy a
f#le1tAl ind<lva a nya!a1ig v"gig2sB!olt egy svot. A tantere1
1int fii!ai !=rnyeet s"tolvadt> 1int hB a napon.
F Csa! 1"g egy dolgot F 1ondta1> ahogy eltolta1 1aga1tBl
n"1i neh"s"g rn. Csa! b1<lt enge1 aal a thatB !"!
se1"vel> "n 1eg 1ajdne1 elvestette1 a fonalat. F & ne1 fog
1C!=dni> 2sa! a!!or> ha 1egt<dod a igaat. F Ha ^avier t"nyleg
olyan fontos ne!e1> 1int at a sve1 sNgta> a!!or 1eg"rde1li>
hogy 1egt<dja a igasgot. Ha !ider#l> hogy a igasg ne!i tNl so!
ahho> hogy egy#tt t<djon "lni vele> a!!or a taln at jelenti> hogy
ne1 visonohatja a "r"sei1et> "s el !ell fogadno1 a t"nyt.
Ms!#l=nben pedig "pp itt volt a ideje> hogy v"get vesse! a
snjt"!na!. ^avierne! 1<sj ltnia a 2enNratlan veriB1at is>
ne12sa! at a idealiltat> a!i a fej"ben "lt. Ms sBval 1eg !ellett
v"gre is1ernie a =sses hib11al egy#tt.
F Cs<pa f#l vagyo! F 1ondta vra!osteljesen n"ve r1.
F *e1 1ost. *e1 les !=nnyC> "s t=bb t"rre van s#!s"ge1> 1int
a1i itt a rendel!e"s#n!re ll.
F A!!or holQ F !"rdete avarba ejtve.
F )e1"s a parti tbortCh= a h"tv"g"nQ F !"rdete1 gyorsan>
ahogy a di!o! !edt"! 1egt=lteni a ter1et a !=vet!eA Brra.
F Jpp 1eg a!arta1 !"rdeni> hogy van7e !edved egy#tt le1enni.
F /!" F egyete1 bele. F /tt 1ajd el1ondo! 1indent.
^avier f#rg"n 1eg2sB!olt> 1ajd elhagyta a tanter1et. Iihlva
1egragadta1 a leg!=elebbi pad s"l"t> Ngy "rete1 1aga1> 1int
a!i "pp lef<tott egy 1aratont.
14 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
14
A gravit2iBval da2olni
&PJ-I HJD&* A 3A,D' DX./,DbIR* EX,D AI &-I&M. A1it tenni
!"s#lte1> 1egr"1tett> de f<r2sa1Bd igatott is volta1 tAle. A1int
1eghota1 a d=nt"st> olyan volt> 1intha egy hatal1as !A esett volna
le a sve1rAl. A rengeteg =n1ar2angols <tn i11r 1eglepAen
1agabitos volta1. Maga1ban Njra "s Njra elprBblta1 a sava!at>
1elye!!el ^avierne! a!arta1 a t<dtra adni a igasgot> s
1indannyisor !i2sit fino1totta1 1"g rajta.
^avier 1ost 1r Ngy visel!edett> 1intha egy pr lenn"n!> a1it
i1dta1. & egy sajt> !#l=nleges vilgot tere1tett !ettAn!ne!>
ahov sen!i 1sna! ne1 volt bejrsa. At jelentette> hogy
!o1olyan vess#! a !ap2solat<n!at> s hitt#n! benne> hogy van
j=vAje. & ne1 2sa! vala1i gyere!es rajongs volt> a1it idAvel
valBsnCleg !in=v#n!. 0=teleetts"get vllalt<n! egy1s irnt.
Lalahnysor e ese1be j<tott> !"ptelen volta1 1egllni> hogy a
ar2o1on hatal1as 1osoly ter#lj=n s"t. Der1"setesen e1l"!ete1
'vy "s Pbriel figyel1etet"s"re "s abb"li hit"re> hogy s1<n!ra
nin2s es"ly !==s j=vAre> de valahogy e 1r ne1 s1tott. Ogy
"rete1> hogy a!r s"tnylhat a "g is t#et "s !"n!=ves 1enny!At
porova> de a!!or se1 t=r=lheti le a !"pe1rAl a vigyort. 'lyen
hatssal volt A r1 F 1intha a boldogsg robbant volna s"t a
1ell!aso1ban aprB darabo!ra> a!r a gy=ngy=!> a1ibe a eg"s
teste1 beleborongott "s bisergett.
A ^avierrel !==s "let tele volt g"rettel. +e vajon a!!or is
ragas!odni fog 1"g ho> a1i!or felfede1 elAtte> hogy !i vagyo!Q
'vy "s Pbriel elAtt prBblta1 eltit!olni a e1el!edett
hang<lato1at. Jpp el"g so!ig tartott> 1g !ihevert"! a leg<tBbbi
!alando1at ^avierrel> "s ne1 hitte1> hogy !"pese! lenn"ne!
1egbir!Bni 1"g eggyel. A1i!or le#lte1 a trsasg<!ban> Ngy
"rete1 1aga1> 1int egy !ettAs #gyn=!> "s egyfolytban aon
tCnAdte1> vajon elr<l7e a ar2o1. +e attBl> hogy a testv"rei1
!"pese! volta! a e1beri el1"ben olvasni> ne1 at jelentette> hogy
a eny"1ben is t<dna!> a sn"si !"pess"gei1 pedig bionyra
fejlAdte!> 1ert Njdons#lt lel!esed"se1et ne1 illett"!
1egjegy"se!!el. Megrott> a1i!or v"g#l 1eg"rtette1 a [vihar
elAtti 2send\ !ifeje"st. Minden si1n 1ent> de t<dta1> hogy a
ltsat 2salB!a. Srisi robbans !"s#lAd=tt a levegAben. .oldog
2saldi idill#n! felsne alatt fes#lts"g> d#h "s bCn b<gyogott> a1i
abban a pillanatban felt=r> a1int 'vy "s Pbriel felfedei a
r<lso1at.
F A egyi! alsBso1 1eg!"rdete 1a> hogy l"tei!7e olyan dolog>
hogy @imbo F hota fel Pbriel egyser va2sora !=ben. 'roni!<sna!
tallta1> hogy a bes"lget"s a bCn=! b#ntet"se fel" !anyarodott.
'vy letette a villt. F Js 1it vlasoltlQ
F At 1ondta1> hogy sen!i se1 t<dja.
F Mi"rt ne1 1ondtad> hogy igenQ F !"rdete1.
F Mert a jB dolgo!na! ne1 !"nyser hatsra !ell s#letni#! F
1agyarta a fiv"re1. F Ha vala!i bitosan t<dja> hogy 1ajdan
1egt"lteti!> a!!or ahho 1"rten fog 2sele!edni.
&el ne1 t<dta1 vitba sllni. F &gy"b!"nt 1ilyen a @imbo5 F
&leget t<dta1 a 1ennyorsgrBl "s a po!olrBl> de soha sen!i ne1
1es"lt 1"g ne!e1 a Frk Fltrl,
F 0#l=nb=A for1!ban l"tei! F 1ondta 'vy. F )ehet egy
vrBtere1> egy llo1s.
F &gyes lel!e! at bes"li!> rossabb> 1int a po!ol F tette ho
Pbriel.
F & nevets"ges F gNnyolBdta1. F Hogyan lehetne annl
rossabbQ
F A =r=! se11i F felelte 'vy. F 'dAtlen idA!ig egyre 2sa! vrni a
vonatra> a1i sose1 "r!ei! 1eg> vrni> hogy vala!i a nevedet
sBltja. A e1ber !edi elvesteni a idA"r"!"t> 1gne1 a eg"s
16 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
el1osBdi! egyetlen soha v"get ne1 "rA llapotba. 0=ny=r=gne!>
hogy hadd 1ehessene! a 1ennyorsgba> vagy prBblj! levetni
1ag<!at a po!olba> de nin2s !iNt. A lel!e! 2"ltalan<l bolyongana!.
Js sose1 "r v"get> .ethany. A %=ld=n "vsado! 1Nlhatna! el
!=ben> s A! 1"g 1indig ott lesne!.
F &l"g sar<l hangi!. F Csa! e j<tott ese1be. Pbriel "s 'vy
1eglepetten egy1sra n"te! egy pillanatig> 1ajd hatal1as r=h=g"s
sa!adt !i belAl#!.
&lgondol!ota1> hogy vajon egy angyalt is s1Cn"ne!7e a
@imbra.
0&++&*> &.J+'+W.&* M/))ULA) J- A )X*U/00A) #ld=g"lte1 a
psiton> a d"l<tni naps#t"sben. 0=r#l=tt#n! =ld hajtso! hNt! le
a f! gait> 1inden !edett Njra "letre !elni. A .ry2e Ha1ilton
i1pons "p#lete 1=g=tt#n! 1agasodott> "s rny"!ot vetett a
rep!"ny serel1es =lel"s"be te!eredett> As=reg t=lgy vastag t=rse
!=r" rendeett pado!ra. Ha ny<gat fel" n"t#n!> !ilts<n! nylt a
horiontig nyNjtB!odB B2enra> a1i f=l=tt felhA! sodrBdta! l<stn a
s"llel. A lnyo! a b<ja fCben terpes!edte!> hagyt!> hogy a nap a
ar2<!at 1elegtse. &l"gg" btorna! "s va!1erAne! "rete1 1aga1>
hogy so!ny1at a t"rde1 f=l" hNa1.
F *a v"gre> b"biT F A lnyo! 1egtapsolt!> hogy fejlAd=1> s 1"g
1ielAtt a so!sos plety!l!odsba !edte! volna a tanro!rBl 1eg a
pasi! hinyrBl> 1egjegyet"!> hogy lassan [!="j#! tartoo1\.
F Miss )<2as a!!ora teh"n F panasolta Megan. F Ojraratja
vele1 a oros forradalo1rBl beadott dolgoato1at> 1ert tNl
[lagy1atagna!\ tallja. &gyltaln 1it a!ar e jelenteniQ
F -erinte1 at> hogy a leads elAtt rtad 1eg f"lBra alatt F
1ondta Hayley. F M"gis 1ire s1tottl$ :7=s f=l"Q
Megan 1egvonta a vllt. F -erinte1 2sa! f"lt"!eny> 1ert olyan
sAr=s> a!r a jeti.
F .e !"ne adnod egy panaslevelet F tan2solta a Dara nevC lny
!o1oly ar2!ifeje"ssel. F AbsolNte htrnyosan !#l=nb=tet 1eg
t"ged.
F &gyet"rte!> t<tira <tai! rd F !edte Molly> de atn hirtelen
elhallgatott> a te!intete a psiton ts"tlB ala!ra segeAd=tt.
0=vette1 a te!intet"t> s ltta1> hogy Pbriel tart a enei srny
fel" egy !i2sit tvolabb attBl> ahol #lt#n!. Dvolba r"vedA
te!intet"vel "s a vlln f#ggA gitrjval el"gg" 1agnyosra vette a
fig<rt. &gy ideje fittyet hnyt a =lt=!=d"sre vonat!oB is!olai
proto!ollra> s 1a is a sa!adt far1erja volt rajta feh"r pBlBval "s
hajsl2s!os 1ell"nnyel. -en!i ne1 1erte !"rdAre vonni. +e 1i"rt
is tenn"!Q Pbriel olyan n"pserC volt> hogy hatal1as NgolBdst
vltott volna !i a di!o! !==tt> ha fel1ond. Jsrevette1> hogy Pabe
1eglehetAsen !o1fortosan "rete 1agt a !=rnyeet"ben. Desttartsa
laa volt> 1od<latai !=nnyede!. Kgy ltsott> fel"n! tart> a1itAl
Molly fel#lt "s !ihNta 1agt> s vad<l el!edte lesi1tani s"tllB
f#rtjeit. Pbriel aonban hirtelen 1sfel" vgott t. A gondolataiba
1"lyedt> "s 1"g 2sa! egy f<tB pillantst se1 vetett fel"n!. Molly
elsontyolodott.
F Mr. Ch<r2h7rAl 1it 1ondj<n!Q F 1"lott el Daylah> a1i!or
!isNrta> "s igatottan !edte volna Cni a so!sos !ibes"lAs
sportj<!at. /ly so!ig hallgatsba 1er#lte1 a fantilsai11al
le!=tve> hogy Ngy tCnt> t1enetileg el is feledt"!> hogy "n is ott
vagyo!. Ms!#l=nben 1egfontolt! volna> hogy Pbrielt
!itrgyalj! a jelenl"te1ben.
F -e11it F !elt a v"del1"re Molly. F W egy sz,
Majdne1 ltni v"lte1> ahogy a !ere!e! !attogna! a fej"ben.
D<dta1> hogy 1ostanban sinte 1egbabonta Pbriel> s a
"r"st 2sa! 1"g in!bb t#elte bty1 1eg!=elthetetlens"ge. *e1
a!arta1> hogy Molly senvedjen a el<taststBl> a1i
el!er#lhetetlen#l !=vet!eett a rajongsbBl. Pbriel !"pletesen
sBlva !AbAl volt> "s !"ptelen lett volna visononi a "rel1eit.
/lyan tvol volt A a e1beri "lettAl> 1int a "g a f=ldtAl. Mi!or a
e1beri fajra te!intett> 2sa! ves"lyben l"vA lel!e!et ltott> s
alighane1 1"g a f"rfia!at se1 !#l=nb=tette 1eg a nA!tAl. Jrete1>
hogy Molly abban a t"vhitben "l> hogy Pbriel is olyan> 1int a t=bbi
fiatal f"rfi> a!it is1ert$ tele van hor1ono!!al> "s !"ptelen ellenllni a
nAi vonerAne!> ha a sBban forgB se1"ly helyesen jtsi! a
lapo!!al. +e Mollyna! fogal1a se1 lehetett> valBjban mi is
18 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
Pbriel. )ehet> hogy e1beri !#lsAt =lt=tt> de tAle1 elt"rAen> A
hatroottan tvol llt 1indentAl> a1i e1beri. A 1ennyorsgban a
'gasg Angyala!"nt is1ert"!.
F 0i2sit fes#lt F 1ondta Dara.
F +ehogyisT F 2sattant fel Molly F *e1 is is1ered.
F Mert te igenQ
F .r2sa! tehetn"1.
F Ht a!!or l1odo 2sa!.
F W egy tanr F sBlt !=be Megan F> "s a hNsas "veiben jr.
F A "ne!tanro! 1indig olyan !v#lllBa! F 1ondta Molly
derCltBan.
F Ea> a tanri karon kv.l llBa! F 1ondta Daylah. F %elejtsd el>
Molly> ne1 a 1i sNly2soport<n!.
Molly h<nyortani !edett> 1intha egy !ihvs el" !er#lt volna. F
Jn ne1 gy 1ondan1 F 1ondta. F 'n!bb at hise1> hogy a A
sNly2soportjho sen!i ne1 "r fel.
Hirtelen !"nyel1etlen 2send ll be> ahogy es#!be j<tott> hogy "n
is ott vagyo!. Pyorsan elterelt"! a t"1t.
F -Bval F !edte Megan egy !i2sit tNlsgosan is ragyogBan. F
A1i a blt illeti]
AM'0/, AI*A3 +J)MDX* ^AL'&, HAIA+/./DD> 'vy "pp
1initort!at vont be 2<!or1al. A orra listes volt> a se1e pedig
Ngy ragyogott> 1intha a eg"s eljrs 1egbCv=lte volna. RsseillA
1"rAed"nye!ben gondosan felsora!otatta a =sses hovalBt>
a1ire s#!s"ge les. &l!edte rsBrni a resel"!et> "s t=!"letesen
si11etri!<s for1!at al!otta!. 'lyet e1beri !" !"ptelen lett volna
v"ghevinni. 'n!bb hasonltotta! 1iniatCr 1Cal!otso!ra> 1int
vala1i fogyastsra snt "dess"gre. A1int be1ente1> 'vy ne!e1
ajnd"!oott egyet.
F -<per#l n"ne! !i F llaptotta1 1eg. F .es"lhetn"! veled
vala1irAlQ
F Ht perse.
F De lts arra es"lyt> hogy Pbriel elengedjen enge1 a is!olai
blbaQ
'vy abbahagyta> a1it 2sinlt> "s feln"ett.
F ^avier fel!"rt> <gyeQ
F Mi van> ha igenQ F v"de!ete1 nyo1ban.
F Csillapodj> .ethany F 1ondta a nAv"re1. F .itosan nagyon
se1revalB lehet s1o!ingban.
F Ogy "rted> te ne1 ltod probl"1sna! a dolgotQ
F *e1> serinte1 bjos pr lenn"te!.
F Daln> ha egyltaln elj<to! oda.
F *e l"gy ilyen negatv F pirongatott 'vy. F Megltj<!> 1it gondol
Pbriel> de egy"b!"nt e egy is!olai ese1"ny> "s s"gyen lenne
tvol1aradni rBla.
D#rel1etlen#l vrta1 a d=nt"st. 0irngatta1 1aga11al 'vyt> "s
el!edt#! tf"s#lni a partsa!ast> ahov Pbriel le1ent s"tlni. A
partvonal egyi! irnyban el!anyarodott a fAstrand fel"> ahol
s=rf=s=! lovagolt! 1eg a h<ll1o!at> "s j"g!r"1es !isb<so!
verte! tanyt a pl1! alatt. A 1si! irnyban> a tvolban a vad
HajBron2s7part 2sip!"ett si!li llta! "s egy 1si! si!ls
1ered"ly> a1it 2sa! -irt n"ven e1legette!. A ter#let a v"sesen
erAs seleirAl> fodroBdB vfelsn"rAl "s a hborgB tenger"rAl volt
neveetes. *"hanap bNvro! !<tatt! a ron2so!at> 1elye! a "ve!
sorn els#llyedte!> de ltalban 2sa! a sirlyo! sn!ta!
rtal1atlan<l a ven.
0isNrt<! a fiv"r#n!et> a1int egy !ie1el!edA si!ln #ld=g"l "s a
tengert b1<lja. Ahogy a nap 1eg2sillant a feh"r pBlBjn> olyan volt>
1intha egy f"nya<ra venn" !=r#l. DNlsgosan tvol volt> hogy lssa1
a ar2t> de 1"ly vgya!ost !"pelte1 r. *"ha vala1i lerhatatlan
bnat lett Nrr Pbrielen> a1it igye!eett elrejteni. At gondolta1>
hogy bitosan a 1"rt"!telen t<ds terh"tAl van> a1it ne1 osthat
1eg sen!ivel. Eobban r volt hangolBdva a e1beri gy=trAd"sre> 1int
1i 'vyval> "s et ne1 lehetett !=nnyC egyed#l 2ipelnie. D<do1sa
volt a 1Nlt =sses r"1s"g"rAl> "s Ngy gondolta1> hogy olyan
trag"di!at is lt> a1i! 1"g 2sa! e<tn fogna! be!=vet!eni. *e1
2sodlo1> hogy 1ogorva volt. +e ne1 volt sen!i> a!iben
1egbhatna. A <niver<1 Dere1tAj"ne! solglatban elt=lt=tt idA
elsigetelte. & olyan sigorNsgot !=l2s=n=tt ne!i> a1it ao!> a!i!
160 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
ne1 is1ert"!> !"nyel1etlenne! tallta!. A fiatalo! rajongta! "rte> de
a felnAtte! egytAl egyig Ngy "ret"!> 1intha 1egt"ltetn"ne! ltala.
Meg"rete> hogy figyeli!> "s Pbriel fel"n! fordtotta a ar2t.
Htr"bb l"pte1 egyet> 1ert Ngy "rete1> betola!od<n! a 1agnyba>
de a1int 1egltott 1in!et> eltCnt !o1or ar2!ifeje"se> "s integetni
!edett> jeleve> hogy 1enj#n! oda ho.
Mi!or oda"rt#n!> 1ind!ettAn!et felsegtett a si!lra> "s egy#tt
#ld=g"lt#n! ott egy darabig. Abban a pillanatban Ngy "rete1> hogy
1ost so!!al higgadtabbna! tCni!> 1int addig br1i!or.
F Mi"rt "re1 at> hogy 1ost le fogs t1adni vala1ivelQ F
tr"fl!oott Pbriel.
F )"gysiii> el1ehete! a blbaQ F 2si2seregte1.
Pbriel jBt 1<latva 1egrta a fej"t. F *e1 t<dta1> hogy 1enni
a!ars. *e1 gondolta1> hogy "rde!el.
F Csa!hogy 1inden!i 1egy F 1ondta1. F Gsak err0l bes"lne!
1r hBnapo! Bta. Annyira 2salBdotta! lenn"ne!> ha !ihagyn1. F
Pyeng"den 1eg#t=gette1 a !arjt. F *e 1ondd> hogy te at
terveed> hogy ne1 j=ss.
F *agyon seretn"1 !ihagyni> de fel!"rte!> hogy fel#gyelje! F
felelte le1ondBan. F Jn ne1 is "rte1> honnan sedi! ee!et a
=tlete!et. *e!e1 e a eg"s ne1 tCni! egy"bne!> 1int
idApo2s"!olsna! "s t"!olsna!.
F +e e is a is!olai "let r"se F 1ondta 'vy. F Mi"rt ne1
te!intes Ngy a eg"sre> 1int !<tatsraQ
F 3ontosan F 1ondta1. F A dolgo! sCrCj"ben les#n!. Ha
!v#lllB!"nt a!ar<n! se1l"lAdni> a!!or a!r a 0irlysgban is
1aradhatt<n! volna.
F Js <gye enne! se11i !=e a kiltz0sihez5 F !"rdete Pbriel.
F -e11i!"ppT F vlasolta1 felhborodottan a felt"tele"stAl. F
Lagyis taln 2sa! egy pi2it.
%elsBhajtott. F Pondolo1> 2sa! errAl a egy "jsa!rBl van sB.
F ,ads<l te is jelen lesel> hogy rajta tartsd a se1ed a dolgo!on
F tette1 ho.
F 'vy> re1"le1> lesel a partnere1 F 1ondta Pbriel.
F Ht perse. F A nAv"re1 =sse2sapta a !e"t. & r vallott> hogy
nyo1ban igatott lett> ahogy a 1egegye"s 1egs#letett.
F ,e1e! lesT
A -I/M.AD &-D& .A)I-AM/- Js D'-IDA L/)D> t=!"letes a parti
tCra!sho. A "gbolt brsonyosan !"!lett> "s d"l felAl lgy sellA
ringatta a f!at> a1itAl Ngy n"te! !i> 1intha hajlonganna! egy1s
elAtt. 3attansig fes#ltne! !ellett volna lenne1> de a feje1ben
1inden t=!"letesen !lappolt. Jppen arra !"s#lte1> hogy
bebetonoa1 a ^avierrel valB !ap2solato1at altal> hogy
egy1sna! ellent1ondB vilg<n!at =sse!=t=1.
0#l=n=s figyel1et fordtotta1 r> hogy 1it visele! anap este> "s
egy lgy> feh"r !reppbAl !"s#lt> bA sabsN r<ht vlastotta1> a1i
ht<l 1eg!=tAs volt. Pbrielt "s 'vyt a nappaliban tallta1> a1i!or
le1ente1. Pabe egy nagytB segts"g"vel egy vallsos s=veg
!isbetCs nyo1tatvnyt olvasgatta. Annyira =sse ne1 illA ltvnyt
nyNjtott a fiatal test"vel e a 1od<lat> hogy 1aga1ba !ellett
fojtano1 a vihogst. 'vy hibavalBan fradoott aal> hogy
%anto1ot prBblta arra ido1tani> hogy sBt fogadjon a alapvetA
paran2so!na!.
F Kl> %anto1 F 1ondta olyan "relgAs hangon> a1it a e1ber
ltalban a 2se2se1A!!el hasnl. F )e#l s"pen a 1a1ina!.
D<dta1> hogy %anto1 addig le ne1 fog ne!i #lni> a1g ilyen
hangon !"ri. *agyon intelligens !<tya volt> "s ne1 serette> ha
le!eelt"!. &l!"pelte1> ahogy a pillantsval !ifejei> 1ennyire
rangjn al<lina! "ri et a pro2edNrt.
F *e 1aradj tNl so! F figyel1etetett Pbriel.
D<dta> hogy esti s"tra 1egye! a partra n"hny barto11al> "s at
is t<dta> hogy ^avier is !==tt#! les. *e1 e1elt !ifogst ellene> "s
et Ngy "rt"!elte1> hogy !ed 1eglgy<lni a trsasgi "lete1et
illetAen. A !#ldet"s#n! sNlya aal jrt> hogy n"ha
vala1ennyi#n!ne! 1<sj volt el1ene!#lnie a feladat terhe alBl.
-en!i ne1 tilta!oott> a1i!or 1agnyosan !o2ogni 1ent> vagy
a1i!or 'vy egyed#l r!Bott be a vend"ghba a vlatt=1bje
trsasgban. Vgy ne1 volt r o!> hogy "n ne !aphassa! <gyanilyen
enged1"nyt> a1i!or s#!s"ge1 volt egy !is tvolsgra.
162 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
&l"gg" 1egbta! benne1 ahho> hogy ne tegyene! fel
!"rd"se!et> "n pedig !ellA!"pp <tlta1 1aga1 a"rt> ahogy el fogo1
A!et r<lni. +e 1ost 1r ne1 volt vissaNt F 1eg a!arta1 invitlni
^aviert a tit!os "lete1be> vgyta1 a bial1assgra. &lt=!"lts"ge1be
a"rt n"1i f"lele1 is !everedett> hogy esetleg egy ilyen t=rv"nys"rt"s
!o1oly b#ntet"st vonhat 1aga <tn. +e !isortotta1 el1"1bAl a
aggodal1a!at> s in!bb 1aga1 el" id"te1 ^avier ar2t. A 1ai
"jsa!a <tn 1r 1indennel egy#tt n"#n! se1be.
*e1 tervete1> hogy so!ig lese! tvol F "pp 2sa! addig> a1g
!=l=1 ^avierrel a tit!o1at> "s elfogado1> br1i is legyen a
rea!2iBja. A feje1ben Njra "s Njra v"gigjtsotta1 a lehets"ges
!=vet!e1"nye!et> "s v"g#l lesC!tette1 hro1ra$ Lagy le les
nyCg=ve> vagy 1egd=bben> vagy 1egr"1#l.
)ehet> hogy at gondolja 1ajd> hogy 1Ne<1ba valB vagyo!Q
&gyltaln !"pes les7e elfogadni a valBsgot> 1i!or 1ajd
=ssesede1 1inden btorsgo1at> hogy hangosan !i1ondja1> vagy
at fogja gondolni> hogy e 2sa! egy r"sletesen !idolgoott tver"sQ
*e1so!ra !ider#l.
F .ethany t<d 1agra vigyni F 1ondta 'vy. F Kl> %anto1T )e#lT
F *e1 .ethany 1iatt> hane1 a vilg t=bbi r"se 1iatt aggBdo1
"n F felelte Pbriel. F -e1tanNi volt<n! 1i 1r egy!"t ese1ent
dologna! itt. Csa! l"gy Bvatos> "s tartsd nyitva a se1ed.
F 'genisT F 1ondta1 "s sal<tlta1 ne!i> 1i!=ben elfojtotta1 a
bCnt<dat 1ell!aso1ban "rett> "les !njt. Pbriel et ne1 fogja
egyha1ar 1egbo2stani.
F Kl> %anto1T F t<rb"!olt 'vy. F A htsBdraT
F S> a isten serel1"reT F Pbriel lera!ta a !=nyvet> "s <jjval
%anto1ra 1<tatott. F KlT F paran2solta 1"ly hangon.
%anto1 f"l"n!en aonnal a f=ldre eres!edett.
'vy 1ogorvn n"ett 2salBdottsgban. F &g"s nap erre prBblo1
rvenniT Mi e a eg"s a !<ty!!al 1eg a f"rfi te!int"llyelQ
0=nnyed"n lesaladta1 a !es!eny l"p2sAn a partra veetA boBtos
=sv"nyhe. *"ha !gyBnyo1o!at lehetett ltni a ho1o!ban> "s
al!al1an!"nt egy gy! is tsaladt a Nton. Xga! re22sente! a talpa1
alatt> egyes helye!en pedig oly sCrCn nAtte! a f!> hogy balda2hint
vonta! a feje1 f=l"> a1in 2sa! a leny<gvB nap si!rina! si!er#lt
t2s<ssannia. A B2en 1orajn !v#l egy t#2s=!ene!ar 1inden
1s hangot elnyo1ott. D<dta1> ha elt"vedn"!> a tenger hangjra
br1i!or hagyat!ohatn"!.
&l"rte1 a strand sely1es> feh"r f=veny"t> a1i 1egnyi!ord<lt a
l"p"se1 nyo1n. A 1glya oda!int> a si!l! !=el"ben les> 1ert
1inden!i bitos volt benne> hogy a a hely elhagyatott.
L"gig1ente1 a part 1ent"n> s !=ben arra gondolta1> 1enynyivel
bartsgtalanabb ilyen!or este a tj. -en!i ne1 volt a !=rny"!en>
2sa! egy 1agnyos horgs> a!i "pp bedobta a sinBrt a partrBl.
%igyelte1> ahogy fel2s"v"li> "s a fogst visglja> 1ielAtt vissadobta
a vergAdA testet a h<ll1o! !=". Jsrevette1> hogy a B2en
vltotatta a sn"t$ a leg1"lyebb r"se!en> ahol =sse"r a
horionttal> tinta!"!Y !"!es=ld !=eli a !=ep"n> a partot nyaldosB
h<ll1o! pedig halvny=lde! "s #vegese!. A tvolban egy hegyfo!
1eredeett> a tetej"n pedig feh"r vilgtBtorony llt. Ahol "n llta1>
onnan gyCsCnyi nagysgNna! ltsott.
Mostanra 1r s=t"tedett. Maga1 elAtt hango!at hallotta1> atn
1egltta1 !"t ala!ot> a!i! jegyete!et> dolgoato!at> f#ete!et "s
1s gyNl"!ony dolgo!at hal1ota! egy1sra a tCgyNjtsho
!"s#lve. *e1 volt lr1s ene> se1 !avargB teste!> 1int Molly
b<lijn. Helyette a n"hny jelenl"vA a ho1o!ban hevert> #vegbAl s=rt
isogatta!> "s sodort 2igarettt adta! !=rbe. Molly "s a bartai 1"g
ne1 "r!ete! 1eg.
^avier egy hordal"!fn #ld=g"lt> a1it f"lig bete1etett a ho1o!.
%ar1er volt rajta> egy !inyNlt> vilgos!"! p<lBver "s a
el1aradhatatlan e#st!erest a nya!ban. &gy f"lig !i#r#lt #veg volt
nla> "s a egyi! sr2 ala!tsn nevetett. A tC f"nye a ar2n
tn2olt> "s elbCv=lAbb volt tAle> 1int br1i!or.
F -ia> .eth F sBltott 1eg vala!i> "s a t=bbie! is intette! "s
fel"1 bBlintotta!. A e1bere! v"gre ne1 !eelte! [sen2iB!"nt\>
"s elfogadt! a t"nyt> hogy 1i i11r kett0!az!egyben 2so1ag
vagy<n!. DartB!odBan 1inden!ire oda1osolyogta1> 1ajd gyorsan
^avier 1ell" h<ppanta1> a!i 1ellett bitonsgban "rete1 1aga1.
164 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F Csods illatod van F 1ondta ^avier> ahogy odahajolt> hogy
1eg2sB!olja a feje1 bNbjt. *"hny haverja f#ty#lni !edett> oldalba
b=!te vagy 2sa! a se1"t forgatta.
F *a> gyere. F %elsegtett. F Menj#n!.
F Mris el1ente!Q F vi22elAd=tt a egyi! bartja.
F Csa! s"tl<n! egyet F felelte ^avier !ed"lyesen. F %elt"ve> ha
ne!ed is 1egfelel.
*"hnyan <tn<n! f#ty#lte!> ahogy els"tlt<n! a 2soporttBl "s a
"ledA tbortC 1eleg"tAl. W! ^avier leg!=elebbi bartai volta!>
sBval t<dta1> hogy ne1 2i!ini a!arta!. Hangj<! ne1so!ra 2sa!
tvoli h#11=g"ss" hal!<lt.
F ^avier> ne1 1aradhato! so!ig.
F Pondolta1.
0arjt !=nnyed"n a vlla1 !=r" !anyartotta> ahogy 2sendben
poros!lt<n! a part 1ent"n a 2sip!"ett sirte! fel"> a1elye! 1ost
2sa! fCr"sfogN sil<ettne! ltsotta! a "jsa!ai "gbolt elAtt. ^avier
!arjna! 1eleg "rint"se bitonsg"rettel t=lt=tt el "s 1egBvott
1indentAl. D<dta1> hogy a1int elvl<n!> a bionytalansg vissat"r.
A1i!or 1egvgta1 a lba1at egy !agylB "les pere1"vel> ^avier
ragas!odott ho> hogy a =l"ben vihessen. Hls volta1> hogy a
s=t"ts"gben ne1 ltta> hogy a seb 1agtBl begyBgy<lt. .r a
fjdalo1 1egsCnt a lba1ban> tovbbra is !apas!odta1 bel"> "s
"lvete1 a figyel1"t. &lerestette1 a teste1et> hagyta1> hogy
=sseolvadjon a =v"vel. )el!esed"se1ben> hogy 1in"l !=elebb
hNBdhassa1 ho> v"letlen#l bele!apta1 a se1"be. /lyan
#gyetlenne! "rete1 1aga1> 1int egy is!olslny> pedig olyan
1"ltBsgteljesne! !ellett volna lenne1> 1int egy igai angyal. -CrC
bo2snat!"r"ssel vee!elte1.
F -e11i gond> van belAle 1"g egy F vi22elAd=tt> 1i!=ben
se1e !=nnybe lbadt a d=f"stAl. H<nyortott "s pislogott> prBblta
!itisttani.
A1i!or el"rt#n! egy f=venyes =bl=t> a1ire a derengA
si!laho1lo!at vetett rny"!ot> lera!ott. A 2sip!"ett si!l! Asi
r!dsort al!otta!> 1intha egy 1si! vilg bejrat<l solglnna!> a
holdf"ny pedig gy=ngy!"! snben f#r=st=tte a ho1o!ot. A srt
tetej"re 1erede! l"p2sAsor veetett> ahonnan a legjobb !ilts nylt a
vilgtBtoronyra. A vben 1onolito!!"nt 1eredeA si!lafor1!
llta! sanas"t. A e1bere! alig 1er"s!edte! idig> !iv"ve n"hny
al!al1i t<rista2soportot. A legt=bben 1egel"gedte! aal> ha a
fAstrandon l"enghette!> ahonnan ne1 volta! 1esse a !v"B! 1eg
a s<venrbolto!. A helysn teljesen elhagyatottan llt F se11i "s
sen!i ne1 volt ltBtvolsgban. &gyed#l a tenger b=1b=l"se
hallatsott> 1intha s hang bes"lne egyserre egy tit!os nyelven.
^avier le#lt> htt a hCv=s si!lna! vetette. Mell" llta1> ne1
a!arta1 tovbb halogatni a el!er#lhetetlent> visont a
leghalvnyabb fogal1a1 se1 volt> hogyan !edje! ho.
Mind!etten t<dt<!> 1i"rt vagy<n! itt$ volt vala1i> a1in tNl a!arta1
lenni. D<dta1> hogy ^avier is pont arra gondol> a1ire "n> 2sa!hogy
ne!i sejt"se se1 lehetett> 1i !=vet!ei!.
Lrta> hogy 1egsBlalja!> de a s1 Ngy !isradt> 1int egy
!"tsers#lt. & a "n nagy pillanato1. A valBdi l"nye1et
snd"!ota1 felfedni elAtte 1a "jjel. &g"s h"ten Ngy "rete1>
1intha vnsorogna a idA> a Br! 2sigate1pBban 1sta!. X1
1ost> hogy el"r!eett a pillanat> Ngy tCnt> hNo1 a idAt. Ogy
visel!edte1> 1int a sn"s> a!i elfelejtette a s=veg"t> pedig a
prBb!on 1"g t=!"letesen 1ent. Distban volta1 a 1ondandB1
l"nyeg"vel> 2sa! "ppen elfelejtette1> hogyan a!arta1 el1ondani> "s
a at !s"rA gesti!<llst "s a elAads #te1"t is. %el7al jr!lta1
a ho1o!ban> s aon tCnAdte1> hol "s hogyan !edje! ho. A
1eleg "jsa!a ellen"re !irott a hideg. A t"tovso1tBl ^avier
!edte !elle1etlen#l "reni 1agt.
F .r1i is legyen a> .eth> ess tNl rajta. Meg fogo1 "rteni.
F 0=si> de e annl egy !i2sit !o1pli!ltabb.
-sor is v"gigprBblta1 a jelenetet a feje1ben> de 1ost
egyserCen ne1 j=tte! a nyelve1re a sava!.
^avier felllt> "s !e"t btortBlag rtette a vlla1ra. F D<dod>
hogy br1it is a!ars el1ondani ne!e1> ne1 fogja 1egvltotatni a
rBlad al!otott v"le1"nye1et. A t<ti.
F MitAl t<tiQ
F *e1 t<do1> "srevetted7e> de 1egAr#l=! "rted.
166 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F D"nylegQ F !"rdete1> ahogy !ijelent"se !elle1esen
1ell"!vgnyra terelt.
F -Bval ne1 vetted "sreQ A ne1 fran!B$ a j=vAben igye!se1
1eggyAAbb lenni.
F %elt"ve> ha 1"g 1indig a!ars vele1 !==s j=vAt> a 1ai
"jsa!t !=vetAen.
F Ha 1ajd egy !i2sit jobban 1egis1ers> rj=ss> hogy ne1
1ene!#l=! el. HossN idAbe teli!> 1g 1eghoo! bionyos
d=nt"se!et e1bere!rAl> de ha egyser d=nt=tte1> ahho tarto1 is
1aga1.
F A!!or is> ha t"vedt"lQ
F *e1 hise1> hogy t"vedte1 volna veled !ap2solatban.
F Hogy 1ondhats ilyet> 1i!or at se1 t<dod> 1it a!aro!
1ondani ne!edQ F 1otyogta1.
^avier !itrta a !arjt> 1intha arra !"rne> hogy ny<godtan vgja1
ho a igasgot.
F Hadd bionytsa1 be.
F *e1 t<do1 F 1ondta1 el2s<!lB hangon. F %"le!. Mi van> ha
ltni se1 a!ars 1ajd t=bb"Q
F & ne1 fog 1egt=rt"nni> .eth F 1ondta er"lyesebben.
)ehal!totta a hangjt> "s !o1olyan sBlt ho1. F D<do1> hogy
neh" e 1ost s1odra> de bnod !ell benne1.
A se1"be n"te1> abba a gy=ny=rC !"! B2enba> "s t<dta1>
hogy igaa van. Js valBban bta1 benne.
F &lAs=r r<lj el vala1it F 1ondta1. F Mi a legr"1istAbb
dolog> a1i valaha t=rt"nt veledQ
^avier egy pillanatra elgondol!odott.
F Ht egyser egy har1in2 1"ter 1agas fal tetej"n llta1>
ahonnan le !ellett eres!edni> "s a t"nyleg r"1istA volt. &gyser
pedig> a1i!or a tienn"gy "v alatti vilabda2sapattal <tata1>
1egsegte1 egy sablyt> .enson edA pedig !ihvott. W el"gg"
ijestA fig<ra t<d lenni> ha a!ar> "s ht A atn lehordott a srga
f=ldig. &l is tiltott a 1snap esed"!es> CresZell elleni 1e22stAl.
&lAs=r d=bbentett 1eg> 1ennyire rtatlan<l e1beri a "n
^aviere1Y ha ee! volta! a A legijestAbb "l1"nyei> 1ennyi es"lye
van> hogy tNl"lje a bo1bt> a1it r a!arta1 dobniQ
F & 1indenQ F !"rdete1. A sava! nyersebben b<ggyanta! elA
belAle1> 1int tervete1. F & lenne a legr"1istAbb pillanatodQ
A se1e1be n"ett. F Ht at hise1> at is beles1thatnd>
a1i!or 1eg2s=rrent a telefon a "jsa!a !=ep"n> "s 1egt<dta1>
hogy a bartnA1 1eghalt a tCben. +e at ne1 nagyon seretn"1
felid"ni Njra]
F -ajnlo1. F A f=ldet b1<lta1. &l se1 hitte1> hogy lehette1
ennyire ostoba> hogy 1egfeled!ete1 &1ilyrAl. ^avier is1erte 1ind
a vestes"get> 1ind a bnatot "s fjdal1at> a1i!ben ne!e1 sose1
volt r"se1.
F *e tedd. F Megfogta a !ee1. F Csa! hallgass ideY ltta1 a
2saldot> 1i<tn 1egt=rt"nt. Mind a Nton llta!> "s egy pillanatig
arra gondolta1> 1inden rendben van. Arra s1totta1> hogy At is
!=t#! lto1 1ajd. Meg a!arta1 vigastalni. +e atn "srevette1
a any<!ja ar2t$ 1intha ne1 lett volna 1r "rtel1e "letben
1aradnia. Js a!!or rj=tte1. *e1 2sa! a h<! lett oda> &1 is
1eghalt.
F & s=rnyC F s<ttogta1> "s "rete1> ahogy a se1e1
!=nnye!!el teli! 1eg. ^avier let=r=lte a h#vely!<jjval.
F *e1 a"rt 1ondo1> hogy fela!lassala! F 1ondta. F Csa!
a"rt> 1ert at a!aro1> hogy t<dd> enge1 1r ne1 t<ds
1egijesteni. *e!e1 br1it el1ondhats. *e1 fogo! elf<tni.
Vgy ht vette1 egy nagy levegAt> "s bele!edte1 a s=vegbe> a1i
v"gleg 1egvltotathatja 1ind!ettAn! "let"t.
F At seretn"1> ha t<dnd> hogy ha 1"g a 1ai "jsa!a <tn is
!elle! 1ajd ne!ed> annl enge1 se11i ne1 tehetne boldogabb. F
^avier el1osolyodott "s fel"1 nyNlt> de "n 1eglltotta1. F &lAbb
hadd esse! tNl een. MegprBblo1 el1agyarni a tAle1 telhetA
legjobban.
.Blintott> !erestbe fonta a !arjt> 1ajd ostatlan figyele11el
1eredt r1. A 1sodper2 t=red"!"ig is!olsfiN!"nt ltta1 At> a!i a
ostly elAtt ll> "g a vgytBl> hogy el!prtassa A!et> "s vrja a
tanr <tastsait.
168 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F D<do1> hogy e el"g Ar#lten hangi! F 1ondta1 de at
seretn"1> hogy figyeld> ahogyan s"tlo!.
)tta1> hogy egy pillanatnyi avar s<han t a ar2n> de ne1
!"rdeett se11it.
F /!".
F +e ne enge1 n"> hane1 a ho1o!ot.
An"l!#l> hogy levette1 volna a se1e1 a ar2rBl> lassan>
1egfontoltan !=rbejrta1 At. F Jsrevett"l vala1itQ F !"rdete1.
F *e1 hagys lbnyo1o!at F felelte ^avier> 1intha e lenne a
vilgon a leg!"enfe!vAbb dolog. F 0irly tr#!! a b<li!ban> de lehet>
hogy 2sa! t=bbet !"ne enned.
&ddig rendben volnn! F ne1 lehet !=nnyen avarba honi.
Mogorvn vigyorogta1> 1ajd 1ell" #lte1> !ifordtotta1 a lba1at>
hogy lssa a talpa1at. 3<ha> bara2!rBsasn bAr=1 s"rtetlen volt.
F A elAbb 1egvgta1 a talpa1at]
F +e nin2s is vgs F 1ondta ^avier> "s a ho1lo!a elgondol!ova
=ssegyCrAd=tt. F &t 1eg hogyan]
MielAtt befejehette volna> 1egfogta1 a !e"t "s a hasa1ra
helyete1.
F Jred a !#l=nbs"getQ F !"rdete1 egy rnyalatnyi
goro1basggal a hango1ban.
A <jjai gyeng"den v"gigsn!ta! a hasfala1on. A !ee
1egtorpant> a1i!or el"rte a holtpontot> !=nnyed"n 1egnyo1ta> 1ajd
h#vely!<jjval a !=ld=!=1 be1"lyed"s"t !ereste.
F *e1 fogod 1egtallni F 1ondta1> 1ielAtt 1egsBlalt volna. F
Mert nin2s ott.
F Mi t=rt"nt veledQ F !"rdete ^avier. .itosan at !"pelte> hogy
vala1if"le balesete1 volt> a1ibAl atn sose1 "p#lte1 fel
1arad"!talan<l.
F -e11i se1 t=rt"nt vele1> e vagyo! "n.
-inte ltni v"lte1> ahogyan prBblja =sseillesteni a darabo!at a
fej"ben.
F 0i vagy teQ F !"rdete alig hallhatB s<ttogssal.
F Jpp et a!aro1 1eg1<tatni. .e2s<!nd a se1edQ Js ne is
nyisd !i> a1g ne1 sBlo!.
A1i!or 1egbionyosodta1 rBla> hogy sorosan beh<nyta a
se1"t> hr1asval sedve a si!lafalba vjt l"p2sAfo!o!at
el!edte1 rohanni. )b<jjhegyen !itapogatta1 a <tat> a1g
v"sesen !=el ne1 "rte1 a 1ered"ly s"l"heY ^avier !=vetlen#l
alatta1 volt. A talaj g=r=ngy=s "s egyenetlen volt> de 1egArite1 a
egyensNlyo1at. +<rvn t1"teres <grs> de a 1agassg ne1
riastott vissa. Csa! re1"lni 1erte1> hogy v"ghe t<do1 vinni a
terve1et. Jrete1> ahogy dobog a sve1> sinte b<!fen2et vetett a
1ell!aso1ban. 0"t hang !iablt egy1sna! a feje1ben. 7it
-sinlsz5, !"rdete a egyi!. <lment az esze5 7enj le s menj haza6
7g nin-s tl ks0, hogy helyesen -selekej6 A 1si! hangna! 1s
=tlete t1adt. <ig elj"tottl, 1ondta. 7ost mr nem htrlhatsz
meg, *"o, mennyire akaro 0t F sosem lesz a ti, ha ezt most nem
tesze meg, 'l van, lgy -sak gyva s f"ss el, hagy, hogy 0
tovbblpjen, s teljesen elfelejtsen, &emlem, lvezni fogo az rk
magnyt,
A s1ra 2sapta1> hogy nehogy fel!iltsa! avarodottsgo1ban.
Mr ne1 volt r idA> hogy een rgBdja1. +=nt=tte1.
F 0inyithatod a se1ed F sBlta1 le ^avierne!.
Megtette "s 1eglepetten pillantott !=rbe> a1i!or "srevette> hogy
el1ente1> 1ajd feln"ett. Mi!or !isNrt> leintegette1 ne!i.
F Mit !eresel odafentQ F *"1i pni! sCrAd=tt a hangjba.
F .eth> e ne1 vi22es. Pyere le aonnal> 1ielAtt bajod esi!T
F *e ig<lj> j=v=! 1r F 1ondta1 2sa! Ngy> ahogy "n a!aro!.
&lArel"pte1> 1eginogta1 a sirt pere1"n> 1ajd a sar!a1ra
helyete1 a egyensNlyo1at. A egyenetlen si!lafel#let a bAr=1et
!ar2olta> de alig figyelte1 oda. /lyan volt> 1intha 1ris rep#ln"!> "s
1indenn"l jobban vgyta1 r> hogy "ree1> ahogy a s"l a haja1ba
!ap.
F Hagyd abba> .ethT *e 1od<lj> fel1egye! "rtedT F hallatsott
^avier ordiblsa> de 1r oda se1 figyelte1 r. Ahogy a s"l a
r<h1at 2sap!odta> !itrta1 a !aro1at> "s levetette1 1aga1 a
si!lrBl. Ha e1ber lenn"!> a gyo1ro1 1r a tor!o1ban lett volna>
de a es"stAl 2sa! a sve1 !edett repesni> a teste1 pedig bisergett
a "let=r=1tAl. A f=ld fel" <hanta1> s !=ben a 1elle1ne! 2sapBdB
levegA hegyes f<lln!jait lelgette1. ^avier felordtott "s saladt>
1'0 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
hogy el!apjon> de a prBbl!osa hibavalB volt. & olyan al!alo1
volt> a1i!or ne1 volt s#!s"ge1 1eg1entAre. A f=ld fel" f"lNton
s"tvetette1 a !aro1at> "s <tat engedte1 a tvltosna!. A
teste1bAl va!tB f"ny l=vellt !i> 1inden pBr<so1bBl s<grott> s
teste1 Ngy iott tAle> a!r a forrB f"1. )tta1> hogy ^avier a se1e
el" !apja a !e"t> 1ajd htrlni !ed. Jrete1> ahogy a srnya1
elAt=r a lapo2!i1 !=#l. 0irobbant r<h1 b=rt=n"bAl> 2s!o!ra
t"pve a !=nnyC !is anyagot. Deljesen !itrta1> "s hossN rny"!ot
vetett a f=venyre> 1intha vala1i fens"ges 1adr lenn"!.
^avier =sse!<porodott> "s t<dta1> hogy va!tja a l#!tetA f"ny.
-ebehetAne! "s 1etelenne! "rete1 1aga1> ahogy ott lebegte1> a
srnya1 pedig a levegAt 2sap!odta> hogy 1egtartson> <gyana!!or
f<r2sn e1el!edett hang<latban is volta1. Jrete1> hogy a ina!
1egfes#lne! a srnya1ban> "s sinte so1ja! a rep#l"st. His
oly so!ig volta! 1ostanban a r<h1 al sortva. Alig t<dta1
vissafogni 1aga1> hogy ne a!arja! 1indjrt 1"g 1agasabbra> a
felhA! f=l" sllni. M"g n"hny pillanatnyi lebeg"st enged"lyete1
1aga1na!> 1ajd a f=ld fel" vette1 a irnyt> ahol selden a
ho1o!ra eres!edte1. A lngolB is> a1i !=rbevett> aonnal
halvnyodni !edett> a1int lba1 silrd talajt "rintett.
^avier 1egd=rs=lte a se1"t "s pislogott> prBblta vissanyerni a
ltst. L"g#l atn 1egltott. Megd=bbent ar22al htr"bb l"pett>
!arjt ernyedten lBgatta 1aga 1ellett> 1intha vala1it !edenie !"ne
vele> 2sa! "ppen at ne1 t<dja> 1it. &lAtte llta1> "s a bAr=1 1"g
1indig f"nylett. A r<h1 1aradvnyai 2spo!!"nt lBgta! rajta1> a
hta1bBl pedig a srnya1 velt !i !"t oldalraY pihe!=nnyC volt> de
Brisi erA ltsatt !eltette. A haja1 htrafel" lobogott> "s t<dta1>
hogy a glBria a feje1 !=r#l jobban ragyog> 1int br1i!or.
F -ent sarT F sa!adt !i ^avierbAl.
F Megtenn"d> hogy ne1 ragadtatod 1agad isten!ro1lsraQ F
!"rte1 <dvariasan. ,1 1eredt> 1agban a 1egfelelA sava!"rt
!#s!=d=tt. F D<do1 F sBhajtotta1. F %ogadj<n!> erre ne1
s1tottl. F A strand fel" intette1. F -abadon itt hagyhats> ha
a!ars.
^avier 1od<latlan<l llt> n"hny pillanatig tgra nylt se11el
b1<lva r1. Atn lassan !=rbejrt> "s "rete1> hogy <jjaival
gyeng"den 1egsi1ogatja a srnya1at. .r neh"ne! ltsott>
v"!ony volt> 1int a perga1en> "s 1ajdhogyne1 se11i sNlya ne1
volt. )tta1 rajta> hogy 2sodlattal b1<lja a feh"r tolla!at "s a
aprB hrty!at> a1i! a ttetsA bAr alatt ltsotta!.
F AtaaaT F 1ondta> s ne1 tallta a sava!at. F & atn]
F 'jestAQ
F Hihetetlen F 1ondta. F +e mi vagy teQ A ne1 lehet> hogy]
F &gy angyalQ F !"rdete1. F Dallt> s#llyedt.
^avier 1egd=rs=lte a orrnyerg"t> 1intha a fej"ben "rtel1eni
prBbln a eg"set. F & ne1 lehet iga F sBlalt 1eg v"g#l. F *e1
"rte1.
F 3erse> hogy ne1 F 1ondta1. F A "n vilgo1 "s a ti"d olyan
1esse vanna! egy1stBl> 1int "g "s f=ld.
F A te vilgodQ F !"rdete hitetlen!edve. F & Ar#lts"gQ F M"g
1indig le volt b"n<lva a i1"nti "l1"nytAl.
F Mi2sodaQ
F & a eg"s 2sa! agyr"1. 'lyen egyserCen ne1 t=rt"ni! a
valBsgban.
F <z a valBsg F felelte1. F Jn valBdi vagyo!.
F D<do1 F 1ondta. F A legf"lel1etesebb a eg"sben a> hogy
hise! ne!ed. .o2s> 2sa! !ell egy per2> a1g]
)eh<ppant a ho1o!ba> ar2a eltor<lt> 1intha egy fejt=rAt a!arna
1egoldani. MegprBblta1 el!"pelni> 1i 1ehet v"gbe a fej"ben.
.ionyra !aoti!<s. LalBsnCleg rengeteg !"rd"se van.
F M"rges vagyQ F !"rdete1.
F M"rgesQ F is1"telte 1eg. F Mi"rt lenn"! 1"rgesQ
F Mert ne1 1ondta1 el elAbbQ
F Csa! prBblo1 felfogni et a eg"set F felelte.
F D<do1> hogy ne1 lehet !=nnyC. *e siesd el.
&gy darabig hallgatott. IihlB 1ell!asa elr<lta> hogy Brisi belsA
!#dele1 dNl benne. %elllt> "s !e"t lassan f"l!=rben elhNta a
feje1 !=r#l. D<dta1> hogy a <jjai "ri! a glBri1 rastotta
1eleget.
1'2 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F /!"> ee! serint a angyalo! l"tene! F ltta be v"g#l. )assan
bes"lt> 1intha =n1agna! prBbln el1agyarni a dolgot. F +e 1it
!eresel itt> a %=ld=nQ
F Jpp 1ost t=bb eren jrna! !=#l#n! e1beri l2ban a bolygBn
F vlasolta1. F &gy !#ldet"st teljest#n!.
F Mif"le !#ldet"stQ
F *eh" el1agyarni. A"rt j=tt#n!> hogy segts#n! a
e1bere!ne! Njra egy1sra tallni "s egy1st seretni. F ^avier
avartna! tCnt> e"rt 1egprBblta1 e2setelni. F DNl so! a harag a
vilgon> tNl so! a gyCl=let. & feligatja a s=t"t erA!et> "s fel"bresti
A!et. Ha egyser elsabad<lna!> 1ajdhogyne1 lehetetlen
1egf"!eni A!et. A 1i 1<n!n! a> hogy ellensNlyo<! et a
rossat> "s 1egelA#!> hogy 1"g t=bb !atastrBfa t=rt"njen. &en a
helyen pedig el"g so! a negatv hats.
F -Bval at 1ondod> hogy a ross dolgo!> a1i! itt t=rt"nte!> a
s=t"t erA! s1ljra rhatB!Q
F D=bbnyire.
F Js ha jBl "rte1> a s=t"t erA! alatt a =rd=g=t "rtedQ
F *os> legalbbis a !"pviselAit.
^avier Ngy n"ett !i> 1int a!i r=gvest elr=h=gi 1agt> de atn
vissafogta 1agt.
F & Ar#let. Js !i !#ld=tt t"ged erre a felt"teleett !#ldet"sreQ
F At hitte1> a a r"se nyilvnvalB.
^avier hitetlen#l b1<lt r1.
F Csa! ne1 at a!arod 1ondani]
F +e igen.
^avier 1egrend#lt> 1intha fel!apta volna egy h<rri!n> 1ajd
vissa!=pte volna a f=ldre. Mjjaival htrasi1totta ho1lo!bBl a
hajt.
F At a!arod ne!e1 1ondani> hogy 'sten t"nyleg l"tei!Q
F *e1 sabad bes"lne1 errAl F 1ondta1 arra gondolvn> hogy
itt jobb les v"get vetni enne! a bes"lget"sne!> 1ielAtt 1"g
1essebbre 1er"s!edi!. F Lanna! dolgo!> 1elye! tNl vanna! a
e1beri felfogB!"pess"gen. *agy bajba !er#lhetn"!> ha
1egprBbln1 el1agyarni. M"g a nev"t se1 ejthetj#! !i.
^avier bBlintott.
F +e a!!or van tNlvilgQ F !"rdete. F Js 1ennyorsgQ
F Minden !"ts"get !irBan.
F A!!or] F t"pelAdve d=rs=lte a llt. F Ha van 1ennyorsg>
a at jelenti> hogy] !ell lennie]
.efejete1 a gondolat1enetet. F 'gen> a is van. +e !"rle!>
egyelAre ne !"rde t=bbet.
^avier a halnt"!t 1assrota> 1intha 1egprBbln !itallni> 1i
a legjobb 1Bdja> hogy feldolgoa 1indet a infor12iBt.
F -ajnlo1 F 1ondta1. F D<do1> hogy rettenetes lehet.
&lhessegette a agglyai1at> in!bb arra !on2entrlt> hogy egy
vilgos !"p lljon =sse a fej"ben. F A!!or tist<! F 1ondta. F Di
!#ldet"sben l"vA angyalo! vagyto!> a!i!ne! a a dolga> hogy a
e1beris"gne! segtsene!> tite!et pedig Len<s Cove7ba !#ldte!Q
F Pbriel t<lajdon!"ppen egy ar!angyal F javtotta1 !i.
F +e 1s!#l=nben igen.
F *os> e 1eg1agyara> 1i"rt olyan neh" r br1if"le hatssal
lenni F 1ondta ^avier !o1olytalan<l.
F De vagy a egyetlen e1ber> a!i t<d 1inderrAl F 1ondta1.
F &gy sBval se1 r<lhatod el sen!ine!.
F Mgyan !ine! 1ondan1 elQ F !"rdete. F &gyltaln !i hinne
ne!e1Q
F EB "rv.
Hirtelen felnevetett.
F A bartnA1 egy Angyal F 1ondta> atn hangosabban is
1egis1"telte 1egvltotatva a hangsNlyt> prBblgatvn> hogy
hangi!. F A bartn0m egy Angyal6
F ^avier> hal!abban F figyel1etette1.
Hangosan !i1ondva annyira botrnyosan> <gyana!!or oly
egyserCen hangott> hogy "n se1 t<dta1 1aga1ba fojtani a
!<n2ogst. Ahogy ^avier a angyal sBt !i1ondta> br!i 1sna! Ngy
hallatsott volna> 1int egy epe!edA tin"dser> a!i serel1et vall.
Csa! 1i !etten "rtett#! 1shogy> s 1ost 1r volt egy !==s tit!<n!
F egy ves"lyes tito!> a1i !=elebb hoott 1in!et egy1sho> 1int
br1i!or. /lyan volt> 1intha "pp a !=tel"!#n!et fCt#! volna
sorosabbra> v"gleg 1egs#ntetve a h"agot.
1'4 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F Annyira f"lte1> hogy ne1 is a!ars 1ajd hallani rBla1> ha
!ider#l F sBhajtotta1> ahogy elrastott a 1eg!=nnyebb#l"s.
F Li22elsQ F ^avier odanyNlt> "s a <jja !=r" te!erte a egyi!
hajf#rt=1et. F Minden bionnyal "n vagyo! a legseren2s"sebb fi2!B
a eg"s vilgon.
F &t 1ibAl gondolodQ
F Ht ne1 egy"rtel1CQ Xltalad 1ost 1r van egy sajt !is
darabo1 a 1ennyorsgbBl.
Meg=lelt "s 1agho hNott. Ar2o1at a 1ell!asho sortotta1>
1aga1ba svta1 a illatt.
F Megg"red> hogy ne1 fogs tNl so!at !"rdeniQ
F Csa! ha 1"g egyre vlasols F felelte ^avier. F Mgye> e 1ost
egy nagy7nagy ball"p"s r"s#n!rAlT F Csettintett a nyelv"vel> 1ajd a
<jjt ingatta ide7oda> hogy hangsNlyoa a 1ondanivalBjt. Rr=11el
tapastalta1> hogy a !edeti 1egr!Bdtatsa el1Nlt> s Njra
=n1aga!"nt visel!edi!.
F *e1 2sa! nagy F felelte1. F A legnagyobb.
F *e aggBdj> .ethY a !ihvso!at 1indenn"l jobban serete1.
15
A s=vets"g
F J- M/-D H/PUA* D/LX..Q F !"rdete ^avier.
F Hogy "rtedQ
F Most> hogy 1r t<do! &la,
F Wsint"n sBlva fogal1a1 sin2s. M"g sose1 ford<lt elA
!orbban ilyen F vallotta1 be.
F -Bval a> hogy angyal vagy> ne1 jelenti] F t"tovott.
F *e1 at jelenti> hogy 1indenre t<do1 a vlast F fejete1 be
helyette.
F Csa! at felt"telete1> e olyan 1ell"!es nlato!.
F -ajnos ne1.
F Ht ne!e1 Ngy tCni!> hogy a1g 1s ne1 t<dja 1eg> addig
bitonsgban vagy. Js ha 1r a tit!o!nl tart<n!> be !ell vallja1> "n
1eg pn2"ltere1 vagyo!. 0"rded 2sa! 1eg a bartai1at.
F D<do1> hogy benned 1egbhato!. +e 1"g vala1it t<dnod !ell.
F -#netet tartotta1. & les a legneheebb r"se$ 1"g annl is
so!!al neheebb> a1in a elAbb tNleste1.
F /!"] F Ogy ltsott> ^avier eNttal prBblja 1agt
1ega2"loni.
F &l !ell fogadnod> hogy elAbb vagy <tBbb e a !#ldet"s v"get "r>
"s 1i haa1egy#n! F 1ondta1.
F Haa> 1r1int] F A "gre e1elte a te!intet"t.
F 3ontosan.
.r gondolhatta> 1i les a vlas> ar2a hirtelen 1egfes#lt.
S2en!"! se1e els=t"t#lt> sjt pedig 1ogorvn =ssesortotta.
F Ha el1"s> vissaj=ss valahaQ F !"rdete fes#lt hangon.
1'6 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F *e1 hise1 F felelte1 hal!an. F X1 ha 1"gis> ne1 valBsnC>
hogy egyha1ar> vagy hogy <gyanerre a helyre.
^avier teste 1eg1erevedett 1ellette1. F -Bval te ebbe ne1
sBlhats beleQ F 1ondta egy rnyalatnyi hitetlens"ggel a hangjban.
F Js hov lett a sabad a!aratQ
F A a ajnd"! 2sa! a e1beris"get illeti 1eg> ne1 e1l"!selQ
,n! ne1 vonat!oi!. %igyelj> 1"g ha van is r 1Bd> hogy itt
1aradja!> 1"g ne1 j=tte1 r> hogyan F folytatta1.
F Mi!or ide j=tte1> t<dta1> hogy ne1 tart =r=!!"> "s hogy v"g#l
1<sj tvon<n!. +e arra ne1 s1totta1> hogy bel"d botlo!> "s
1ost hogy]
F Mrpedig ne1 1ehets el F 1ondta ^avier egyserCen. /lyan
hangon> a1ivel a!r egy idAjrs7jelent"st is felolvashatott volna$
7a megksett zporok vrhatk, A!!ora =nbialo11al bes"lt>
1intha br!ivel se1besllna> hogy da2oljon a d=nt"ssel.
F Jn <gyangy "re! F 1ondta1> 1i!=ben <jjai11al a vllt
nyo1!odta1> hogy !i1assroa1 belAle a lthatB fes#lts"get F>
de ne1 rajta1 1Nli!.
F A te "leted F tilta!oott ^avier.
F *e1> e ne1 eg"sen gy van. Csa! a1olyan hasonb"rletbe
!apta1.
F Ht a!!or 1ajd Njratrgyalj<! a felt"tele!et.
F Js et 1eg hogy a!arod el"rniQ & ne1 olyan> a1it egy
telefonhvssal el lehet int"ni.
F Csa! hadd gondol!oa1 rajta.
.e !ell is1erne1> a elt=!"lts"ge nagyon hatsos "s oly tipi!<san
e1beri volt. LissahNta1 teljesen a srnyai1at> "s odaf"s!elte1
1aga1 ho> hogy a !arjba si1<lhassa!.
F Ma este ne bes"lj#n! errAl 1r t=bbet F javasolta1> 1ert ne1
svesen rondtotta1 volna el a pillanatot aal> hogy olyan
dolgo!rBl bes"lget#n!> a1elye!et !"ptelene! vagy<n!
1egvltotatni. &gyelAre aal is 1egel"gedte1> hogy at a!arja>
hogy 1aradja!> "s hogy !"s se1besllni a!r a 1ennyei
hatal1a!!al is> hogy et el"rje. F Most itt lehet#n! egy#tt> ne
t=rAdj#n! a j=vAvel. /!"Q
^avier bBlintott> s 1i!or a aj!a1 a =v"he nyo1ta1>
visonota. &gy pillanattal !"sAbb a fes#lts"g 1r el is illant> "s
vissa<hant<n! a ho1o!ba. Jrete1> hogy a test#n! !=rvonalai
t=!"letesen =sseillene!. A !arjt a dere!a1 !=r" fonta> "n pedig a
<jjai11al sely1es hajba tNrta1 "s a ar2t si1ogatta1. &lAtte 1"g
soha ne1 2sB!olta1 1eg sen!it> de Ngy "rete1> 1intha egy idegen
vette volna t a hatal1at a teste1 f=l=tt F egy idegen> a!i pontosan
t<dta> 1it 2sinl. Megbillentette1 a feje1et> hogy 2sB!o!!al
hal1oa1 el a ll!ap2st eg"sen a nya!ig> 1ajd onnan is tovbb>
a !<l2s2sontjig. &gy pillanatra vissatartotta a levegAt. A !e"be
fogta a ar2o1at> 1egsi1ogatta a haja1at "s a f#le1 1=g" tCrte.
*e1 t<do1> 1eddig 1aradhatt<n! gy> egy1sba gabalyodva a
f=venyenY n"ha =sse=lel!et#n!> n"ha 1eg 2sa! n"t#! a Holdat
vagy a f=l"n! 1eredA> fCr"sfogN si!l!at. Csa! annyit t<dta1>
hogy 1i!or t<datra "bredte1> hny Bra> 1r so!!al t=bb idA telt el>
1int gondolta1. %eltps!odta1> leporolta1 a r<h1at "s a
haja1at.
F 0"sA van F 1ondta1. F Haa !ell 1enne1.
^avier ltvnya> ahogyan !iter#lt a ho1o!on =sseborolt hajjal>
aj!n egy brndos f"l1osollyal> annyira 2sbtB volt> hogy 1ajdne1
vissaheveredte1 1ell". +e si!er#lt =ssesedne1 1aga1> "s
elind<lni arra> a1errAl j=tt#n!.
F R==> .eth F 1ondta ^avier fel!elve. F )ehet> hogy ne1 rtana
egy !is] elAvigyatossg.
&ltartott egy7!"t pillanatig> a1g rj=tte1> hogy a srnya1 1"g
lthatB a s"tsa!adt r<h1 alatt. F S> ht perse> !=siT F A
!ee1be nyo1ta a p<lBver"t> a1ibe belebNjta1. *agyon nagy volt
r1> "s le"rt a 2o1bo1 !=ep"ig> de 1eleg volt> !"nyel1es> "s a A
fino1 illatt rastotta. Mi!or v"g#l elvlt<n!> Ngy f<totta1 a Nt
htral"vA r"s"t haig> hogy !=ben a volt a "r"se1> hogy 1"g
1indig 1=g=tte1 van.
D<dta1> hogy anap "jsa!a a p<lBver"ben fogo! al<dni> hogy a
e1l"!eete1be v"sse1 a illatt.
Mi!or a .yron7h b<rjnB htsB <dvarho "rte1> sietAsen
htraf"s#lte1 a haja1at a <jjai11al> "s rendbe sedte1 a r<h1at>
hogy Ngy tCnj=n> 1intha egy rtatlan =ssej=vetelrAl j=nn"!> "s ne1
1'8 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
egy holdf"nyes> tengerparti> tit!os l"gyottrBl. .eles#ppedte1 a
vas!os fahintba> "s 1egnyi!ord<lt a sNlyo1 alatt. Ar2o1 a nyers
!=t"lne! t1astotta1> a1i a <dvar<n!on llB t=lgyfa g=2s=rt=s
gn volt tvetveY a hinta a h fel" n"ett. .eltta1 a nappali
abla!n> ahol a fiv"re1 "s a nAv"re1 a l1paf"nyn"l #lte!$ 'vy egy
!estyCt !=t=tt> Pbriel pedig gitroott. Ahogy A!et n"te1>
"rete1> hogy a bCnt<dat jeges indi a 1elle1 !=r" te!eredne!.
Delihold volt> a !ert !"! f"nyben Nsott> 1egvilgtva a 1agas
fCben llB porladoB sobrot. &gy sigorN angyal volt> a1i a
1ennye! fel" te!intett> !e"t a odaads jele!"nt =ssefonta a
1ell"n. Pbriel ol2sB 1solatna! tartotta> n"1i!"pp 1"g s"rtAne! is>
de 'vy serint aranyos volt. Jn se1"ly serint 1indig is egy !i2sit
htborongatBna! tallta1. *e1 volta1 benne bitos> hogy 2sa! a
f"nye! tr"flta! 1eg> vagy a !"pelete1 jtsott vele1> de ahogy a
f"lho1lyban a sobrot b1<lta1> Ngy "rete1> 1intha a egyi! <jja
vdlBn fel"1 b=!=tt volna> a se1e pedig pontosan r1 segeAdne.
A illNiB ne1 tartott tovbb egy 1sodper2n"l> de pont el"g volt
ahho> hogy !i<gorja! a hintbBl> a 1eg egy jB nagy p<ffanssal
ne!i2sapBdjon a fa t=rs"ne!. MielAtt 1egvisglhatta1 volna a
angyalt !=elebbrAl> hogy 1egt<dja1> a jBan ese1 hagyott7e el> a
#vegajtB 2s<ssansa 1egavart. 'vy j=tt !i a terasra> "s Ngy n"ett
!i> 1int egy selle1. A holdf"ny beragyogta hBfeh"r bAr"t> "s
!ie1elte !arjn "s 1ell!asn a !"!es=ld ere!et.
F .ethany> te vagy aQ F Hangja olyan volt> a!r a 1">
ar2!ifeje"se pedig fjdal1asan bialo1gerjestA. A gyo1ro1
elsor<lt> "s "1elyegni !edte1. Jsrevette> ahogy f"lig a fa
rny"!ban rejtA=1. F Mit 2sinls te ottQ F !"rdete.
F Pyere beT
A hban 1inden 1egny<gtatBan is1erAs volt. A srga l1paf"ny
vissat#!r=Ad=tt a hajBpadlBrBl> %anto1 tappan2s1ints fe!helye a
so!sos hely"n> a pa1lag 1ellett fe!#dt> 'vy gondosan elrendeett
s"p1Cv"seti !=nyvgyCjte1"nye "s belsA"pt"seti 1againjai
pedig a ala2sony dohnyBastalon heverte!.
Pbriel feln"ett> a1i!or bej=tte1.
F EB est"d voltQ F !"rdete 1osolyogva.
3rBblta1 visononi a 1osolyt> de a ar2i1ai1 leder1edte!.
Ogy "rete1> 1intha a tette1 sNlya neheedne r1> 1intha egy
h<ll1 gyCrne 1aga al> a1i a feje1et a v al sortja> "s ne1
!apo! levegAt. Mi!or ^avier trsasgban volta1> !=nnyC volt
1egfeled!eni rBla> hogy 1s a helye1 a vilgban> s hogy vala!i
1sna! tartoo1 hCs"ggel.
*e1 bnta1 1eg> hogy felfedte1 ^avier elAtt a igasgot> de
gyCl=lte1 a !=nt=rfalast> !#l=n=sen a1i a 2saldo1at illette.
Megijedte1> hogy vajon a testv"rei1 hogyan fogna! reaglni>
a1i!or 1ajd rj=nne!> 1it tette1. &gyltaln 1eg t<dn1 vel#!
"rtetni> 1i"rt tette1Q +e legin!bb attBl tartotta1> hogy a 0irlysg
hatal1assgai v"get vetne! a !#ldet"s#n!ne!> "s a aonnali
vissat"r"se1 1ellett d=ntene!. Mindenf"le!"ppen elsBltana! a
%=ldrAl s attBl> a!i s1o1ra a legfontosabb.
Pbriel bitosan "srevette> hogy ^avier p<lBvere van rajta1> de
tartB!odott a 1egjegy"se!tAl. .r egy r"se1 1indent be a!art
vallani ott> aon a sent helyen> 2sendre !"nysertette1 1aga1.
.o2snatot !"rte1 a !"s"s"rt> 1ajd !i1entette1 1aga1> 1ondvn
hogy fradt vagyo!> ne1 !"rte1 !a!aBt "s a s#tibAl se1> a1it 'vy
anap d"l<tn s#t=tt.
Pbriel 1egsBltott> ahogy a l"p2sA aljho "rte1> "s 1egvrta1>
1g odas"tl. A sve1 1ajd !i<grott a 1ell!aso1bBl. A bty1
f"lel1etesen jB 1egfigyelA volt> "s bitos volta1 benne> hogy
"srevett vala1it> a1it "n 1aga1 ne1. At vrta1> hogy 1ajd a
ar2o1at visglgatja> !nos !"rd"se!et tes fel vagy 1egvdol> de
2sa! annyi t=rt"nt> hogy a ar2o1ra tette a egyi! !e"t> "rete1 a
hCv=s f"1gyCrCit> 1ajd selden ho1lo!on 2sB!olt. Anap "jjel
gy=ny=rC ar2a 1aga volt a ny<galo1. -A!e haja !isabad<lt a
hajg<1ibBl> a1ivel n"ha =ssefogta. &sAsn se1e vala1i2s!"t
vestett sigorbBl> "s testv"ri seretettel n"ett r1.
F .#s!e vagyo! rd> .ethany F 1ondta. F 'gen nagyot fejlAdt"l
ilyen !ev"s idA alatt> "s 1egtan<ltad> hogyan !ell jobb d=nt"se!et
honi. Lidd fel 1agaddal %anto1ot> ny<gtalan!odott 1iattad
!orbban.
Minden elt=!"lts"ge1re s#!s"ge1 volt> hogy vissatartsa1 a
!=nnyei1et.
180 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
/dafent> ahogy %anto1 1eleg test"vel a oldala1on fe!#dte1 a
gyban> hagyta1> hogy eleredjene!. &s!#s=1> "rete1> ahogy a
ha<gsgai1 !gyB!!"nt 2sNs!lna! benne1> !=r"1 te!eredne! "s
=ssesortana!. Jrete1> hogy !ipr"seli! a t#dA1bAl a levegAt> s a
sve1et sorongatj!. A els=prA bCnt<dattBl elte!intve> a1ely
1"reg!"nt !eringett a teste1ben> s=rnyC f"lele1 is tjrt. Ha
fel"brede!> 1"g 1indig a %=ld=n lese!Q *e1 t<dta1. '1d!oni
a!arta1> de !"ptelen volta1. DNlsgosan s"gyellte1 1aga1 a bCn
1iatt> a1it el!=vette1> hogy 1egsBltsa1 a Atyn!at. M"g 2sa!
n"hny Brja tartotta1 1aga1ban a tit!o1at> "s 1ris !i!"s#lte1.
A bCnt<dato1ho "s a s"gyen"rete1he egy Njfajta> lappangB
harag !everedett$ anna! t<data> hogy ne1 d=nthete! a sajt
sorso1rBl. ^avier #ltette el a feje1ben a gondolatot. A vele valB
!ap2solato1 1r 1eg1"rettetett> "s a legrossabb a eg"sben a
volt> hogy ne1 t<dta1> 1i!or "r v"get. Hogy 1i!or jr le a f=ldi
idA1> tito! volt s1o1ra. Mi van> ha 1"g el se1 t<do! 1ajd
!=s=nni tAleQ )erNgta1 1aga1rBl a paplant> pedig a bAr=1 oly
hideg volt> a!r a j"g. Aon !edett jrni a agya1> hogy ne1 t<dta1
el!"pelni a ^avier n"l!#li l"tet. *e1 is a!arta1.
Sr!!al !"sAbb 1"g 1indig fortyogta! a gondolatai1> "s se11i
se1 vltoott aon!v#l> hogy a prn1 teljesen tnedvesedett a
!=nnyei1tAl. &lal<dta1> 1ajd Njra felriadta1. /lyan!or nyrsat
nyelve fel#lte1 a s=t"ts"get f#r!"sve> 1ert at a vala1it vagy
vala!it !ereste1> a!i a b#ntet"se1et j=tt !irBni. <nym a bossz, n
maj megfizetek, mon az Hr, &gyser2sa! arra "bredte1> hogy egy
2s<!lys ala!ot lto!> a!irAl at hitte1> hogy a 1egtorlB> de !ider#lt>
hogy 2sa! a !abto1 lBg a ajtB 1elletti fogason. A<tn visont
f"lte1 Njra leh<nyni a se1e1et> 1intha attBl sebehetAbb" vln"!.
/!talansg volt et "rene1. D<dta1> ha el is j=nne! "rte1> ne1
s1t> hogy "bren tallna!7e vagy se1. &s"lye1 se1 lenne.
Mire elj=tt a reggel> egy !"s "rel1i ron2s volta1. A1i!or
1eg1osa!odta1 "s belen"te1 a t#!=rbe> r !ellett d=bbenne1>
hogy Ngy is n"e! !i. A nor1lis esetben spadt ar2o1 1"g fa!Bbb
volt> a se1e1 alatti !ari!! pedig el1"ly#lte!. Most 1r Ngy is
n"te1 !i> 1int egy olyan angyal> a!i !iesett a pi!sisbAl.
A1i!or #resen tallta1 a !onyht> t<dta1> hogy vala1i baj van.
*e1 e1l"!se1 olyan reggelre> a1i!or Pbriel ne a reggelit fAve
vrt volna 1r r1. &gyre is1"telgette1 ne!i> hogy 1aga1 is el
t<do1 !"steni> de 1int vala1i rajongva seretA s#lA> ragas!odott
ho> hogy hadd 2sinlhassa> 1ert seretn". Ma visont a astal
#res volt> a helyis"g pedig 2sendes. Aal hitegette1 1aga1> hogy
e ne1 egy"b> 1int aprB elt"r"s a 1indennapi 1egso!stBl.
/da1ente1 a hCtA7se!r"nyhe> hogy t=lts"! 1aga1na! egy pohr
naran2slevet> de a !ee1 annyira re1egett> hogy a fel"t a p<ltra
=nt=tte1. &gy papr!endAvel felitatta1 a !il=ttyent italt> 1i!=ben a
tor!o1at sorongatB "r"s ellen !#d=tte1.
Mr a!!or 1eg"rete1 Pbriel "s 'vy jelenl"t"t> 1ielAtt ltta1
vagy hallotta1 volna A!et bej=nni. A ajtBban llta! 1ind!etten>
n"1asg<!!al t"l!ev"n f=l=tte1> ar2<! 1od<latlan "s
!ifeje"stelen volt. 0i se1 !ellett 1ondani<! hangosan a sava!at.
*"tk, Daln a ny<gtalansgo1 lepleett leQ -1thatta1 volna a
fogadtatsra> 1"gis Ngy "rintett> 1int egy Brisi pofon. *"hny
hossN per2ig 1eg se1 brta1 sBlalni. /da a!arta1 f<tni> hogy
belete1ethesse1 a ar2o1at Pbriel ing"be> a bo2snat"rt
esedee1> "s "rehesse1> ahogyan !arja !=r"1 r<l. +e t<dta1>
hogy ott 1ost ne1 leln"! vigast. A hagyo1nyosan a v"gtelen
seretet "s !=ny=r#letess"g 1egtestestAi!"nt valB brols ellen"re
t<dta1> hogy a angyalo!na! l"tei! egy 1si! oldala is> a1i
!1"letlen "s engestelhetetlen. A 1egbo2sts !irBlag a
e1bere!ne! volt fenntartva. W! 1indig 1egNst!. Hajla1osa!
vagy<n! A!et 2se2se1A!!"nt !eelni> rads<l a v"g"n 1"g at is
hotess#!> hogy [seg"nye!tAl 2sa! ennyi telt\. Lele1 se1ben
visont 1agasabba! volta! a elvrsai!. Jn ne1 e1ber volta1> "n
egy volta1 !=#l#!> s s1o1ra nin2s 1ents"g.
A 1osogatB2sap 2sepeg"s"n "s sajt egyenetlen l"legetv"tele1en
!v#l se11i 1s ne1 hallatsott. 0"ptelen volta1 elviselni a
2sendet. M"g at is jobban elviselte1 volna> ha egybAl let1adna!>
lehordana! vagy !idobna!Y br1i jobb lett volna> 1int e a s#!ettA
2send.
F D<do1> 1it gondolto! rBla> de egyserCen el !ellett 1ondano1
ne!i F b=!te1 !i.
182 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
'vy ar2ra a r"1#let jeges 1as!ot vont> de Pbriel" !Av" vlt.
F -ajnlo1 F folytatta1. F *e1 tehete! rBla> hogy gy "re!
irnta. W nagyon so!at jelent ne!e1.
&gyi!#! se1 sBlt.
F 0"rle!> 1ondjato! 1r vala1itT F !=ny=r=gte1. F Mi les
1ostQ Lissahvna! a 0irlysgba> igaQ -ose1 tall!oo1 vele
t=bbetQ
0=nnye! n"l!#li o!ogsban t=rte1 !i> "s 1eg !ellett 1ar!olno1
a !onyhap<lt s"l"t> hogy 1egtartsa1 1aga1. &gyi! testv"re1 se1
sietett a vigastalso1ra. *e1 t<dta1 A!et hibtatni "rte. L"g#l
Pbriel t=rte 1eg a 2sendet. A2"ls#r!e te!intete sinte lngolt.
A1i!or 1egsBlalt> hallotta1> hogy hangja haraggal teli.
F Lan fogal1ad rBla> 1it tett"lQ F !"rdete. F 0"pes vagy
felfogni> 1ilyen ves"lyne! tett"l !i 1indannyi<n!atQ F A d#he
fo!oBdott> ne1 lehetett ne1 "srevenni. /da!int heves s"l t1adt>
=rgette a abla!#vege!et> egy pohr pedig a p<lton aprB darabo!ra
t=rt. 'vy Pbriel vllra tette a !e"t. A "rint"se le2sillaptotta> "s
hagyta> hogy nAv"re1 odaveesse a astalho> ahol ne!e1 httal #lt
le. A vlla 1ege1el!edett> ahogy d#h"t prBblta a irnytsa alatt
tartani. Hov lett 1ost a v"gtelen t#rel1eQ
F 0"rle! F 1ondta1 a s<ttogsnl alig hallhatBbban. F D<do1>
ne1 1ents"g> de Ngy "re1]
F *e 1ondd !i F 1ondta 'vy fel"1 ford<lva> ar2n figyel1etetA
pillantssal. F 0i ne 1ondd> hogy serel1es vagy bel".
F At a!arjto!> hogy ha<dja!Q F !"rdete1. F 3rBblta1 ne1
"reni et> t"nyleg 1egprBblta1> de A ne1 olyan> 1int a t=bbi
e1ber. W 1s] A 1eg"rtA.
F 7egrt05 F Pbriel hangja re1egett a ind<lattBl> a so!sos
ny<gal1na! nyo1a se1 volt. At hitte1> se11i se1 t<dja
1egavarni a lel!i ny<gal1t. F A t=rt"nele1 folya1n 1ind=sse
egy 1aro!nyi e1ber j<tott egyltaln a kzelbe, hogy 1eg"rtse a
isteni jelent0sget, At lltod> hogy a is!olai bartod ezek egyike5
Meghtrlta1. -ose1 hallotta1 1"g Pbrielt ilyen hangne1ben
bes"lni.
F Mit 2sinlja!Q F 1ondta1 selden> 1i!=ben !=nnye!re
fa!adta1> ao! pedig lefolyta! a ar2o1on. F -erel1es vagyo!
bel".
F A lehet> de a serel1ed hibavalB F 1ondta Pbriel 1indenf"le
r"sv"t n"l!#l. F A te !=teless"ged a> hogy a e1beris"g eg"se
irnt 1<tass 1eg"rt"st "s !=ny=r#letet> a !irBlagos !=tAd"sed
ehhe a fiNho pedig helytelen. 0"t teljesen elt"rA vilgbBl
sr1ato!. &t ne1 sabad. Most ne12sa! a sajtodat> de a A
"let"t is ves"lybe sodortad.
F A =v"tQ F !"rdete1 pni f"lele11el. F Hogy "rtedQ
F Higgadj le> Pbriel F 1ondta 'vy. Megint 1egragadta a fiv"re1
vllt. F Most 1r fennll e a helyet> sBval in!bb !eeln#n!
!ellene.
F D<dno1 !ell> 1i fog t=rt"nniT F !iltotta1. F Lissahvna! a
0irlysgbaQ 0"rle!> jogo1 van t<dni.
Mtlta1> hogy gy ltna!> ilyen !"ts"gbeesettne!> a irnytsna! a
leg2se!"lyebb 1"rt"!"t is elvestve> de t<dta1> ha 1eg a!aro1
elAni> hogy a eg"s "lete1 s"th<lljon> a!!or ^aviert is 1eg !ell
tartano1.
F *e!e1 pedig Ngy tCni!> hogy 1inden jogodat eljtsottad> a1i
volt. Most 1r 2sa! egyet tehet#n! F !==lte Pbriel.
F MitQ F !"rdete1> 1i!=ben prBblta1 vissatartani a
hango1ba !=lt=A hist"rit.
F .es"lne1 !ell a -=vets"ggel.
D<dta1> hogy aon ar!angyalo! !=r"re gondol> a!i! 2sa! a
legrettenetesebb helyete!ben l"pne! !=be. W! volta! fajtn!
legerAsebbjei "s leghatal1asabbjai F A! egy#tt t"rdre !"nysertheti!
a vilgot. Pbriel nyilvn Ngy "rete> hogy erAst"sre van s#!s"ge.
F &l1agyarod 1ajd ne!i!> hogyan t=rt"ntQ F !"rdete1.
F -#!s"gtelen lenne F felelte Pbriel. F Mr t<dni fogj!.
F Js atn 1i lesQ
F 0ihirdeti! a t"let#!et> 1i pedig 1ajd sBt fogad<n!.
Pbriel egy sBval se1 sBlt t=bbet> 2sa! !i1ent a !onyhbBl> 1i
pedig pillanato!!al !"sAbb hallott<!> hogy berBdi! 1=g=tte a
bejrati ajtB.
184 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
A LX,A0/IX- PURD,&)M&- L/)D. 'vy !a1illatet fA=tt> "s le#lt
1ell"1 a nappaliban> de 1intha egy fe!ete felhA telepedett volna
f=l"n!. Mgyanabban a helyis"gben tartB!odt<n! <gyan> de egy
B2en vlastott el benn#n!et. %anto1 is ny<gtalan lett> "rete> hogy
vala1i nin2s rendj"n> "s a fej"t a =le1be fNrta. 3rBblta1
elhessegetni a gondolatot> hogy a d=nt"stAl f#ggAen 1eglehet> hogy
At se1 lto1 1r soha t=bb".
%ogal1<n! se1 volt> hov 1ent Pbriel> de 'vy at 1ondta> hogy
valBsnCleg vala1i elsigetelt> #res helyre> ahol an"l!#l
!o11<ni!lhatott a ar!angyalo!!al> hogy e1bere! avarn! 1eg.
A eg"s pro2edNra egy !i2sit olyan volt> 1int a veet"! n"l!#li
internethasnlat F 1eg !ellett tallnod a leg1egfelelAbb helyet a
2satla!osho> "s 1in"l !evesebb e1ber volt a !=rny"!en> annl
jobb volt a !ap2solat. Pbrielne! olyan helyre volt s#!s"ge> ahol
!=nnyen 1editlhatott "s !ap2solatba l"phetett a <niver<1 erAivel.
*e1 so!at t<dta1 a Pbriel rendj"be tartoB 1si! hat angyalrBl.
Csa! a nev#!et "s a hr#!et is1erte1. &lgondol!odta1> hogy vajon
br1elyi!#! ro!onsenvene7e a #gye11el.
Mihly volt a rend ve"re. W volt a %"ny Her2ege> a er"ny> a
be2s#let "s a #dv=t"s angyala. A t=bbie!tAl elt"rAen Mihly volt
a egyetlen> a!i a Hall Angyalna! a !=teless"geit is elltta. ,afael
'sten PyBgytsa!"nt is1ert> 1ert A gyBgytB> "s a a !=teless"ge>
hogy a %=ld=n re botta! testi jBl"t"t fel#gyelje. Wt 1ondj! a
ar!angyalo! !=#l a leg1elegebb svCne!. Mri"lt a Or D#"ne!
nevei!> 1ivel A a .#ntet"s Angyala> "s egyi!e volt ao!na!> !i!ne!
-odo1a "s Po1ora elp<sttsa volt a !=teless"ge. ,ag<"l 2"lja>
hogy se11el tartsa a t=bbie!et a rendben> "s bitostsa> hogy a Or
ltal hagyott t=rv"ny!=nyv selle1"ben 2sele!edjene!. A *ap
Angyala> -ariel llandB 1egfigyel"s alatt tartja a 1ennyet "s a f=ldet.
,a1i"l serepe a volt> hogy irnytsa a isteni lto1so!at> a1i!et a
f=ldi !ivlastotta! !apta!. A is a A !=teless"ge volt> hogy t"let
el" lltsa a lel!e!et> ha elj=tt a ideje.
- ter1"setesen ott volt 1"g Pbriel. W 'sten HAse!"nt is1eretes>
a 0irlysg ve"rhar2osa!"nt. X1 a t=bbie!tAl elt"rAen> !i! tvolia!
"s elvon<lta! volta!> Pbrielre 1int testv"re1re> v"del1eA1re s
barto1ra n"hette1 fel. &gy e1beri !=1ondsra e1l"!etetett a
v"r!=tel"!rAl. Pabe "s 'vy irnt <gyangy "rete1 F <gyanaon
selle1 1<n!lt benn#n!. ,e1"lte1> ne1 p<sttotta1 el e !=tAd"st
egyetlen 1eggondolatlan tette11el.
F -erinted 1it fogna! 1ondaniQ F !"rdete1 'vytBl =t=dj"re is>
1ire A hossasan sBhajtott.
F Wsint"n 1ondo1> ne1 t<do1> .ethany. F A hangja tvolina!
tCnt. F &gy"rtel1Cen <tastsba !apt<!> hogy ne1 fedhetj#! fel
1ag<n!at. -en!i ne1 gondolta> hogy br1elyi!#n! thgja e
sablyt> gy a !=vet!e1"nyeirAl se1 bes"lt#n! soha.
F Most bitosan gyCl=lt=! F lehelte1 alig hallhatBan.
/daford<lt> hogy r1 n"en. F *e1 tehete! Ngy> 1intha
1eg"rten"1> 1it is !"pelt"l F 1ondta. F +e attBl 1"g 1indig a
hNgo1 vagy.
F D<do1> 2sa! !"ptelen vagyo! 1egindo!olni> a1it tette1.
F A 1egtestes#l"sed !#l=nb=i! a 1i"n!tAl. De oly
senved"lyesen "rel a f=ldi dolgo! irnt. -1<n!ra ^avier "pp
olyan> 1int br1ely 1si! e1berY s1odra A visont vala1i
teljesen 1s.
F W minen,
F & ostobasg.
F D<do1.
F Ha egyetlen se1"lyt tesel 1eg a "leted !="ppontjna!> a
1inden!"pp !atastrBfho veet. DNl so! figyele11el "s ves"llyel
jr> 1elye! f=l=tt ne1 les hatal1ad.
F D<do1 F is1"telte1 1eg sBhajtva.
F )ts r br1i es"lyt> hogy vissavond a "r"seidetQ F!"rdete
'vy. F Lagy e teljess"ggel el!"pelhetetlenQ
Megrta1 a feje1. F DNl !"sA.
F Pondolta1> hogy et fogod 1ondani.
F Mi"rt vagyo! "n ennyire 1sQ F !"rdete1 egy pillanattal
!"sAbb. F Mi"rt vanna! ne!e1 ee! a rzseim egyltalnQ
De "s Pabe !"pese! vagyto! paran2solni a "rel1eite!ne!.
&llenben nla1 olyan> 1intha ne1 is t<dn"! irnytani se11it.
F %iatal vagy F 1ondta 'vy lassan.
186 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F & ne1 lehet a. F A !ee1et t=rdelte1. F .itosan van vala1i
1s 1agyarat is.
F 'gen F "rtett egyet a nAv"re1. F De e1beribb vagy> 1int
br1elyi! angyal> a!it valaha is1erte1. De erAsen aonos<ltl a
%=lddel. A fiv"redne! "s ne!e1 honvgy<n! vanY e a hely idegen
s1<n!ra. De visont al!al1a!odtl. /lyan> 1intha 1indig is ide
tartotl volna.
F +e 1i"rtQ F !"rdete1.
A nAv"re1 1egrta a fej"t. F *e1 t<do1. F &gy pillanatra
1intha egy sBvrgB pillantst vette1 volna "sre a ar2n> "s
elgondol!odta1> vajon ne1 arra vgyi!7e> hogy 1eg"rthesse et a
^avier irnti> 1indent ele1"stA serel1et. +e a ar2!ifeje"se
eltCnt> 1ielAtt 1"g 1egragadhatta1 volna.
F Pondolod> hogy Pbriel !"pes les valaha 1egbo2stani
ne!e1Q
F %iv"r#n! a l"te"sne! egy 1si! s!jn tartB!odi! F
1agyarta 'vy. F W !ev"sb" van hoso!va a hib!ho. Ogy "ri>
a te v"t!ed a =v" is. Ogy te!int erre a eg"sre> 1int a sajt
!<dar2ra> s ne1 1int a ti"dre. 0"pes vagy et 1eg"rteniQ
.Blintotta1> "s ne1 a!arta1 1r t=bbet !"rdeni. *e1 volt 1it
tenni> 2sa! vrni> "s at 2sendben is lehet.
A 1sodper2e! lassan peregte!> a per2e! pedig Br!! nyNlta!. A
f"lel1e1 !#l=nb=A idA!==n!"nt !iradt> 1ajd leapadt> a!r a
B2en h<ll1ai. D<dta1> ha vissat"rn"! a 0irlysgba> a
btyi11al "s a nAv"rei11el lehetn"! Njra> de egyed#l is> "s a
eg"s htral"vA =r=!!"valBsgban a <tn epe!edn"!> a1it a %=ld=n
hagyta1. 3erse e at felt"telete> hogy egyltaln vissaengedne! a
0irlysgba. .r a Dere1tAn! irgal1as "s seretA> ne1 viseli jBl> ha
ellenseg#lne! ne!i. Megvolt a es"lye anna!> hogy !i!==stene!.
*e1 hagyta1 1aga1na!> hogy a po!olrBl !edje! gondol!odni.
Hallotta1 t=rt"nete!et rBla> s a "pp el"g volt. )egend! sBlta!
arrBl> hogyan a!astj! fel a bCn=s=!et a se1h"j<!nl fogva>
hogyan "geti! "s !no! 1eg> hogyan t"pi! e!re> hogy atn
=ssevarrj! A!et Njra. At 1ondj!> a a hely bCli! a "gett hNstBl
"s a 1egperselt hajtBl> a folyB!ban pedig v"r rad. Der1"setesen
se11it se1 hitte1 el a eg"sbAl> de a"rt a gondolatba 1"g gy is
beleborongta1.
D<do1> hogy a %=ld=n so!an ne1 hisi!> hogy l"tei! a po!ol> de
ne1 is sejti!> 1e!!ort t"vedne!. A olyan angyalo!na!> 1int "n>
sejt"se sin2s rBla> hogy 1ilyen lehet> de aal tistban volta1> hogy
ne1 is a!aro1 1egt<dni. &gy ar!angyal> 1int Pbriel> t=bbet t<d a
-=t"t 0irlysgrBl> de ne1 bes"lhet rBla.
%el<grotta1> a1i!or 1eghallotta1> hogy 2sapBdi! a bejrati ajtB>
a sve1 pedig vad<l !alaplt. &gy pillanattal !"sAbb Pbriel
elAtt#n! llt> !arjt =ssefonta a 1ell!asn> ar2a el2sigott volt> de
!if#r!"shetetlen> 1int 1indig. 'vy felllt> hogy odalljon 1ell">
ne1 1<tatta jel"t> hogy annyira "gne a vgytBl> hogy hallja a
t"letet.
F Mit d=nt=tte!Q F !ottyantotta1 !i> 1ert 1r ne1 brta1 a
bionytalansgot.
F A -=vets"g bnja> hogy .ethanyt javasolta erre a !#ldet"sre F
1ondta Pbriel> ahogy "les pillantsa r1 segeAd=tt.
F A A rangjban t=bbet vrta! egy angyaltBl.
Jrete1> hogy res!etni !ede!. Ht ennyiY v"ge 1indenne!.
'nd<lo! vissa oda> ahonnan j=tte1. Megford<lt a feje1ben> hogy
!ere!et oldo!> de ne1 lett volna "rtel1e. *in2s a vilgna! olyan
seglete> ahol elbNjhatn"!. %elllta1> lehajtotta1 a feje1> 1ajd
elind<lta1 a l"p2sA fel".
Pbriel se1e =ssesC!#lt. F Mit 2sinls> hov 1"sQ
F %el!"s#l=! a tvosra F felelte1> 1i!=ben prBblta1 el"g
erAt =ssegyCjteni> hogy a se1"be t<dja! n"ni.
F Dvoni hova5
F Lissa> haa.
F .ethany> ne1 1"s haa. &gyi!#n! se1 F 1ondta. F *e1
hagytad> hogy befejee1. *agyon 2salBdotta! a tetteid 1iatt> de a
-=vets"g aon hatroatt> 1iserint 1egs#nteti a !#ldet"sedet>
fel#lrt!.
%el!apta1 a feje1. F 0i2sodaQ
F &gy 1agasabb hatalo1.
Lad<l bele!apas!odta1 ebbe a re1"nyfoslnyba. F Ogy "rted>
1arad<n!Q *e1 visne! el enge1Q
188 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F Ogy ltsi!> so!at vrna! ettAl a !#ldet"stAl> s e1iatt a aprB
!<dar2 1iatt ne1 fogna! a eg"srAl 2sa! Ngy le1ondani. &"rt a
vlas$ igen> 1arad<n!.
F Js ^avierrel 1i lesQ F !"rdete1. F Dall!ohato! veleQ
Pbriel bossNsna! tCnt> 1intha a d=nt"s> a1it abban a t"1ban
si!er#lt el"rni> 1Bdfelett jelent"!telen lenne. F &nged"lyt !aps>
hogy tovbbra is tall!o a fiNval> a1g itt vagy<n!. Mivel 1r
t<dja> !i! vagy<n!> t=bb !rt o!ona> 1int hasnot> ha ne1
lthatnd.
F S> !=s=n=1T F !edte1> de Pbriel !=bevgott.
F Mivel e ne1 a "n d=nt"se1> ne!e1 ne1 jr !=s=net.
0nos 2send telepedett rn!> a1i n"hny hossN per2ig is eltartott>
1g v"g#l 1eg 1erte1 t=rni.
F 0"rle!> ne l"gy d#h=s r1> Pbriel. D<lajdon!"ppen 1inden
o!od 1egvan r> hogy 1"rges l"gy> de legalbb fogadd el> hogy ne1
snd"!osan tette1.
F *e1 "rde!el> 1it a!ars 1ondani> .ethany. /tt van a barto,
l"gy el"gedett vele. F Htat fordtott ne!e1. &gy pillanattal !"sAbb
'vy vigastalB !e"t "rete1 a vlla1on.
F 0i !ell 1enne1 a boltba F 1ondta> prBblvn vissat"rni a
1egso!ott rit1<sba. F &l!elne egy segtA !".
Pbrielre n"te1 a beleegye"s"re vrva.
F Menj> segts 'vyna! F 1ondta enged"!enyebb hangon> s Ngy
tCnt> egy =tlet !edett gy=!eret eresteni a fej"ben. F Ma este
n"gyesben fog<n! va2sorni F fejete be a 1ondandBjt Pbriel.
16
Csaldi !=tel"!e!
PX.,'&) .&E&)&*DJ-&> M'-I&,'*D ^AL'&,D '))&D' a 1egtisteltet"s>
hogy elsA!"nt a va2soravend"g#n! lehet> gyana!vssal t=lt=tt el.
Pyana!vssal t=lt=tt el a 1eghvs valBdi indt"!a. & idig Pbriel
"r"sei <gyanis ^avier irnt a 1egvet"s "s a !==ny !==tt
ingadota!.
F Mi"rt hvod tQ F !"rdete1.
F Mi"rt ne j=hetneQ F felelte Pbriel. F Most 1r t<d rBl<n!> gy
ne1 lto! benne ves"lyt. Mellesleg pedig van n"hny alapvetA
jt"!sably> a1it tistn<n! !ell.
F Mint p"ld<lQ
F Mint p"ld<l a bialo1. 0edetne!.
F *e1 is is1ered ^aviert> pont annyira valBsnC> hogy fe2segni
fog> 1int ahogyan "n F !==lte1> de nyo1ban 1eg"rete1 a
irBnit> a1int !i1ondta1 a sava!at.
F Ht e atn ne1 tNl bitatB> <gyeQ F jegyete 1eg.
F *e aggBdj> .ethany> 2sa! 1eg a!arj<! is1erni At F 1ondta 'vy>
"s anys!odBn 1egpas!olta a !aro1at. -NrBsan Pabe7re n"ett. F
At a!arj<!> hogy jBl "ree 1agt. Ha 1eg a!ar<n! bni benne>
a!!or ne!i is 1<sj 1egbnia benn#n!.
F Mi van> ha 1a este ne1 "r rQ F hrtotta1.
F At ne1 t<dhatj<!> a1g 1eg ne1 !"rdeed F felelte Pbriel.
F *in2s 1eg a telefons1a.
Pbriel !i1ent a halibBl nylB !is f#l!"he> "s egy vas!os
telefon!=nyvvel j=tt vissa> a1it habos n"l!#l a astalra dobott.
F .itos benne van F 1ondta !o1oran.
1(0 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
D<dta1> hogy Pbrielt i11r ne1 lehet lebes"lni a =tlet"rAl>
gy ne1 is vitat!ota1 tovbb> hane1 el2a11ogta1> hogy felhvja1
^aviert. &gyed#l aal tilta!ota1 a pro2edNra ellen> hogy olyan
hangosan dobogta1 fel a l"p2sAn> ahogy 2sa! t<dta1. M"g sose1
hvta1 fel ^aviert otthon> "s egy is1eretlen hang vette fel.
F HallB> Claire vagyo!.
A hang bial1as volt "s !ifogstalan<l <dvarias. Dito!ban abban
re1"ny!edte1> hogy sen!i ne1 vesi fel. Ha van br1i> a1i elCheti
1ellAle1 ^aviert> a!!or a a "n biarr fa1li11al t=lt=tt este
lehet. Megford<lt a feje1ben> hogy lera!o1 a !agylBt> "s at
1ondo1 Pbrielne!> hogy ne1 si!er#lt felhvno1> de t<dta1> hogy
ne1 so! "rtel1e lenne F t<dn> hogy ha<do!> "s felhvatn vele1
Njra. Lagy a1i 1"g annl is rossabb> lehet> hogy ragas!odna
ho> hogy A 1aga hvja fel.
F HallB> .ethany Ch<r2h vagyo! F 1ondta1 oly nyjasan> hogy
alig is1erte1 r a sajt hango1ra. F .es"lhetn"!> !"re1> ^avierrelQ
F 3erse F felelte a lny. F Mindjrt idehvo1. F Hallotta1> hogy
lera!ja a !agylBt> atn ahogy !iablni !ed a hban.
F ^avierT DelefonT F Lala1i =rg"st hallotta1> 1eg ahogy
gyere!e! 2iva!odna!. L"g#l l"p"se! hallatsotta!> "s ^avier
brndos hangja visshangott a !agylBban.
F HallB> ^avier vagyo!.
F -ia> "n vagyo!.
F -ia> "nT F A hangja egy fo!!al e1el!edett. F Minden rendbenQ
F Ht a attBl f#gg> honnan n"#! F felelte1.
F .eth> 1i t=rt"ntQ F Hirtelen el!o1olyodott a hangja.
F A 2saldo1 t<dja> hogy t<dod. &l se1 !ellett 1ondano1 ne!i!.
F Eess<so1> e gyors volt. Hogyan fogadt!Q
F *e1 jBl F vallotta1 be. F +e atn Pbriel tall!oott a
-=vets"ggel "s]
F .o2s] a 1ivelQ
F A a hatal1assgo!na! a !=reY tNl bonyol<lt> hogy 1ost
el1agyara1> de a!!or "rte!ene!> ha a dolgo!> i"> f"lre2sNsna!.
F EB] "s 1i volt a ered1"nyeQ
F Ht] se11i.
F Hogy "rted> hogy semmi5
F At 1ondt!> hogy egyelAre a dolgo! Ngy 1aradhatna!> ahogy
vanna!.
F Js vel#n! 1i vanQ Aal a dologgal 1i lesQ
F Lilgosan !i lett 1ondva> hogy tall!ohato! veled.
F Ht a!!or e jB hr> ne1Q
F -erinte1 is> de ne1 vagyo! benne bitos. %igyelj> ^avier>
Pabe f<r2sn visel!edi!$ at a!arja> hogy gyere t 1a este
va-sorra,
F *os> e el"g poitvan hangi!. F Csendben 1aradta1> ne1
t<dta1 ostoni a opti1i1<sban. F *y<gi> .eth> serinte1 1eg
t<do1 oldani.
F Abban visont ne1 vagyo! bitos> hogy n is.
F &gy#tt 2sinlj<! v"gig F 1ondta ^avier. F Mi!orra seretn"te!>
hogy oda1enje!Q
F H"tre o!"Q
F *e1 gond. *lato! tall!o<n!.
F ^avier] F 1ondta1 a !=r1=1et rgva. F %"le!. A 1"lyvbe
dobna! 1in!et. Mi van> ha ross<l s#l elQ Pondolod> hogy ross
hrre s1that<n!Q
F -erinte1 ne1> de 1ost hagyd abba a stressel"st. 0"rle!> a
!edve1"rt.
F /!". -ajnlo1. Csa! a eg"s !ap2solat<n! egy 2"rnaslon
f#gg> "s eddig !egyese! volta!> de een a va2sorn ll vagy b<!i!
1inden> "s ne1 vagyo! benne bitos> hogy Pabe]
F S> e1ber F ny=g=tt fel ^avier. F Most n"d 1eg> 1it 2sinltl$
1ost 1r "n stressele!.
F Csa! te neT De vagy a bitos pontT
^avier felnevetett> "s rj=tte1> hogy 2sa! 1egjtsotta a
aggBdst> hogy jobban !ifejee 1agt. &gy"b!"nt a leg!ev"sb" se1
ig<lt.
F Csa! ny<gi. Menj> eress 1agadna! egy !d f#rdAviet> vagy
!apjl be egy f"l !onya!ot.
F ,endben.
F A 1sodi! 2sa! vi22 volt. Mind!etten t<dj<!> hogy ne1 brod a
pit.
1(2 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F *e1 nagyon igat t"ged e a eg"s.
F EBl ltod. .eth> a higgadtsg> hogy Ngy 1ondja1> ne1 a
erAss"ged. DNl so!at aggodal1as!ods. .e2s#letsava1ra> ne1 les
gond. M"g !i is 2spe1 1aga1> hogy jB benyo1st !eltse!.
F *e> ne> 2sa! Ngy gyere> ahogy vagyT F !=ny=r=gte1 a telefonba>
de 1r lera!ta.
^avier pontosan "r!eett> hajsl2s!os =lt=nyt viselt> !"!
selye1nya!!endAvel. Lala1it 2sinlt a hajval is> 1ert 1r ne1
lBgott a se1"be> hane1 htra volt si1tva a ar2bBl. A hBna alatt
egy 2so!or hossN srN> srga rBst tartott> a1i =ld 2elofnba volt
2so1agolva> raffival t!=tve. *e1 hitte1 a se1e1ne!> a1i!or
ajtBt nyitotta1. ^avier elvigyorodott> a1i!or 1egltta a ar2o1at.
F DNl so!Q F !"rdete.
F +ehogy> nagyon jBT F felelte1> Asint"n 1eghatBdva a
igye!eet"tAl. +e a brato1 is1"t borongBs lett.
F A!!or 1i"rt vagy gy 1egseppenveQ F Magabitosan r1
!a2sintott. F '1dni fogna!.
F Csa! ne tr"fl!o$ at ne1 nagyon "rti!. F Cidrite1> "s a
t"rde1 el!edett re1egni.
F EBl van. -e11i po"n. -erinted ajnlja1 fel> hogy 1ajd "n
el1ondo1 a astali ldstQ F &ttAl 1r "n is el!edte1 !<n2ogni>
ne1 tehette1 rBla.
.r el !ellett volna jtsano1 a higada serep"t "s be!s"rni At
a nappaliba> Ngy idAt#n! a ajtBban> 1int a tettestrsa!. Mivel ne1
t<dta1> 1it tartogat a este> Ngy volta1 vele> hogy !"sleltete1>
a1eddig t<do1. ,ads<l abban a pillanatban 1sra se1 t<dta1
gondolni> 1int hogy ^avier a eny"1> "s hogy =ssetarto<n!. Daln
tNl=lt==tt egy r=gt=n=tt> 1indennapi va2sorho> 1indenesetre
nagyon jBl festett a s"les vllval> a 1"lys"ges> !"! se1"vel "s a
htrasi1tott hajval. W volt a "n sajt 1esehAs=1. - 1int a
t#nd"r1es"! igai hAse> t<dta1> hogy s1thato! r> hogy ne1 fog
1egf<ta1odni> ha a dolgo! !edene! elfaj<lni. ^avier 1egllja a
hely"t> a d=nt"sei pedig 2sa!is a sajt gondol!odst !=veti! 1ajd.
Ha 1sra ne1 is> t<dta1> hogy arra t1as!odhato!.
'vy 1egerAltet"s n"l!#l hota a hiassony serep"t. &lbCv=lt"!
a virgo!> s a !=nnyed 2seveg"stAl !edve a =sses lehets"ges
pra!ti!t bevetette> hogy ^avier ne "ree 1agt fes"lyeve va2sora
!=ben. 'vy neheen t=rt pl2t br!i felett> "s a1int vala!it
Asint"ne! tartott> a sve 1eglgy<lt. ^avier Asintes"ge pedig
hiteles volt. &nne! a hiteless"gne! !=s=nheti a is!ola!apitnyi
serep"t 2sa!Ngy> 1int n"pserCs"g"t. MsfelAl Pbriel visont
Bvatos se11el 1"regette ^aviert.
A nAv"re1 rengeteget bajlBdott a fogso!!al F illatos b<rgonys
hagy1alevest !"stett> a1it egyben s#t=tt pistrng "s egy tl2nyi
s#lt =lds"g !=vetett. D<dta1> hogy 1"g 2rd1e brel"e is les
dessertne!> 1ert ltta1> hogy ott re1eg a hCtAben a p<dingos
tl!!ban. 'vy 1"g !i is !#ldte Pabe7et> hogy a !ara1ellilB
pistollyal olvassa r a 2<!rot a tetej"re. ,ads<l a astalt e#st
evAes!=el "s a legjobb !nai por2eln "t!"slet#n!!el tertette
1eg. A de!antlBban sellAA borna! bogyBsgy#1=l2s illata volt>
egy !ristly!an2sBban pedig svnyv gy=ngy==tt.
A astalon llB gyerty! vala1ennyi#n! ar2t 1eleg f"nnyel
rastott! el. &leinte 2sendben "t!et#n!> a fes#lts"g sinte
tapinthatB volt. 'vy rBla1 ^avierre pillantott> "s tNl so!at 1osolygott>
1i!=ben Pbriel vad<l seletelte a "tel"t> 1intha a tny"rjn
sora!oB !r<1pli! hely"re ^avier fej"t !"pelte volna.
F %antasti!<s e! F 1ondta v"g#l ^avier> aal 1eglatotta
nya!!endAj"t> ar2a !ipir<lt a bortBl.
F 0=s=n=1 F felelte 'vy> "s s<grott a el"gedetts"gtAl. F *e1
volta1 benne bitos> 1it serets.
F Jn el"gg" 1indenevA vagyo!> de e itt elsA ostlyN F 1ondta
^avier> a1ivel egy Njabb hatal1as 1osolyt 2salt elA a nAv"re1bAl.
A1i enge1 illet> "n 1"g 1indig at prBblta1 =ssera!ni> hogy
1i lehet enne! a so!atlan =ssej=vetelne! a 2"lja. Pbriel listjn
valBsnCleg 1s is serepelt a p<sta bart!oson !v#l. )ehet>
hogy bepillantst prBbl nyerni ^avier se1"lyis"g"beQ M"g 1indig
ne1 bi! 1eg benneQ *e1 volta1 benne bitos> Pbriel pedig !"t
sBnl 1"g 1indig ne1 sBlt t=bbet egyi!#n!h= se1.
L"g#l 'vy se1 brta tovbb s<ssal> "s a bes"lget"s teljesen
elhalt. At vette1 "sre> hogy ^avier fes#lten b1<l a tny"rjba>
1(4 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
1intha a otthagyott =lds"gbAl a!arn !iolvasni a <niver<1
tit!ait. MegprBblta1 1egb=!ni 'vyt a astal alatt a lba11al
abban a re1"nyben> hogy tovbbi 1egjegy"se!et !ap<n! tAle> de
v"letlen#l ^avier sp2sontjt si!er#lt eltallno1. & 1egriastotta "s
<grott egyet a s"!en #lve> "s 1ajdne1 !ibortotta a italt. &gy
bo2snat!"rA 1osoly !s"ret"ben vissahNta1 a lba1at "s ny<gton
1aradta1.
F -Bval> ^avier F 1ondta 'vy lera!va a villjt> holott a tny"rja
sinte 1"g tele volt. F Milyen dolgo! irnt "rde!lAdsQ
^avier !"nyel1etlen#l nyelt egyet. F Ht] 2sa! a so!sos] F
Meg!=s=r#lte a tor!t. F -port> is!ola> ene.
F Milyen sporto!at C=lQ F !"rdete 'vy egy !i2sit taln tNlottan
lel!esen.
F Lilabda> r=gbi> baseball "s 1"g la2rosse F hadarta el ^avier.
F Js t"nyleg nagyon jB F tette1 ho segtA!"sen. F )tnoto!
!"ne jtsani. D<lajdon!"ppen A a vilabda2sapat !apitnya. F Ogy
tCnt> !"ptelen vagyo! abbahagyni a fe2seg"st.
F Js A a is!ola!apitny is] de et 1r t<djto!.
'vy bitonsgosabb t"1ra vltott. F MiBta "ls itt> Len<s Cove7
banQ
F &g"s "lete1benY sehol 1s<tt ne1 la!ta1 soha.
F Lanna! fiv"reid "s nAv"reidQ
F Hatgyere!es 2saldbBl sr1ao1.
F .itosan jB 1B!a egy olyan nagy 2sald tagjna! lenni.
F *"ha F "rtett egyet ^avier. F *"ha visont hangos. *e1 j<t a
e1berne! tNl so! 1agn"let.
Pbriel et a pillanatot hasnlta !i> hogy tapintatlan<l
!=bevgjon. F Ha 1r a 1agn"letn"l tart<n!> Ngy hise1>
1ostanban egy "rde!es felfede"sben volt r"sed.
F A "rde!es ne1 felt"tlen#l a a sB> a1it hasnln"! F felelte
^avier> a!it egyltaln ne1 "rt !"s#letlen#l a hirtelen let1ads.
F A!!or 1it hasnlnlQ
F Lala1i olyas1it> hogy eszmletlen,
F .rhogyan is !vnod !=r#lrni> n"hny dolgot tistn<n! !ell.
F *e1 1ondo1 el sen!ine!> ha e aggast F vlasolta ^avier
aonnal. F Meg a!aro1 Bvni .etht> pont> 1int ti.
F .ethany nagyon nagyra be2s#l t"ged F 1ondta Pbriel.
F ,e1"le1> "rde1es vagy a seretet"re.
F Csa! annyit 1ondhato!> hogy .eth nagyon fontos ne!e1> "s
snd"!o1ban ll vigyni r.
F Ahonnan 1i j=v#n!> ott a e1bert ne1 a savai alapjn t"li!
1eg F 1ondta Pbriel.
^avier ne1 j=tt avarba. F A!!or vrnoto! !ell> a1g a tettei1
r"v"n t"lhette! 1eg.
.r ne1 llt snd"!ban feloldani a hang<latot> a Pbriel
te!intet"ben #lA !ifeje"sbAl !iolvasta1> hogy 1eglepte> ^avier
1ennyire jBl !eeli a helyetet. *e1 hagyta> hogy a bty1
1egf"le1ltse> s ehhe a legjobb fegyvere a be2s#letess"ge volt.
Minden!ine! nyilvnvalB volt> hogy ^aviert a sajt er!=l2sei
irnytj!. &t 1"g Pbrielne! is 1<sj volt 2sodlattal elis1ernie.
F )thatod> te "s "n egy igen l"nyeges dologban 1egegye#n! F
folytatta ^avier. F 7inketten seretj#! .etht.
Xthatolhatatlan 2send telepedett a sobra. Pbriel "s 'vy ne1
s1totta! egy ilyen !ijelent"sre> s 1ind!etten 1egh=!!ente!.
Daln gondolatban albe2s#lt"! ^avier irnta1 valB "r"seine!
erej"t. Jn is alig t<dta1 elhinni> hogy hangosan !i1ondta ao!at a
sava!at. MegprBblta1 1egArini a l"le!jelenl"te1et "s 2sendben
tovbb enni> de ne1 brta1 vissatartani a ar2o1on s"tter#lA>
hatal1as 1osolyt> "s tnyNlta1 a astal f=l=tt ^avier !ee <tn.
Pbriel f"lre"rthetetlen#l a 1si! irnyba n"ett> de 2sa! a"rt is
1egsortotta1 a !e"t. A szeret sB visshangott a feje1ben> Ngy
reonlt> 1intha vala!i egy hangosbes"lAbe #v=lt=tte volna bele.
Szeret engem, ^avier (oodsot ne1 "rde!li> hogy !s"rtetiesen feh"r
vagyo!> hogy !o1oly probl"1i1 vanna! a vilga 1eg"rt"s"vel> "s
hogy hajla1os vagyo! feh"r tolla!at h<llajtani. Vgy is !elle! ne!i.
Szeret engem, Annyira boldog volta1> hogy ha ^avier sortsa ne1
horgonyott volna oda> valBsnCleg ellebege!.
F &bben a esetben egyenesen t<gorhat<n! a napirend#n!
1sodi! pontjho F 1ondta Pbriel vratlan<l !"nyel1etlen#l
"reve 1agt. F .ethany hajla1os egyenesen beles"tlni bionyos
1(6 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
sit<2iB!ba> "s jelen pillanatban egyed#l 1i vagy<n! ne!i> hogy
vigy<n! r.
.ossantott> hogy har1adi! se1"lyben bes"l rBla1> 1intha
ne1 is lenn"! jelen> de Ngy gondolta1> ne1 e a 1egfelelA pillanat>
hogy f"lbesa!tsa1.
F Ha vele a!arod t=lteni a idAdet> 1<sj bitosna! lenn#n!
benne> hogy !"pes vagy 1egv"deni F folytatta Pbriel.
F Ht ne1 bionytott 1r ^avierQ F !"rdete1 t#rel1etlen#l.
Mr alig vrta1> hogy v"get "rjen a va2soratest. F 0i1entett Molly
b<lijbBl> "s soha se11i ne1 s#lt el bal<l> ha a !=ele1ben volt.
F .ethany 1"g ne1 nagyon "rti a vilg folyst F 1ondta Pbriel>
1intha "n 1eg se1 sBlalta1 volna a i1"nt. F M"g 1indig
rengeteg tan<lnivalBja van> "s e 1eglehetAsen sebehetAv" tesi.
F M<sj Ngy belltanod> 1intha ne!e1 egy teljes 1<n!aidAs
b"bisitterre lenne s#!s"ge1Q F 2sattanta1 fel.
F D=rt"netesen tapastalt b"bisitter vagyo! F vi22elAd=tt ^avier.
F 0vn2si vagy a sa!1ai =n"letrajo1raQ
'vy a salv"tja 1=g=tt s"lesen el1osolyodott> de a1i!or Pbriel
ar2t f#r!"ste1> hogy br1if"le hang<latvltost fedee! fel rajta>
se11if"le erre <talB jelet ne1 ltta1.
F .itos vagy benne> hogy t<dod> 1ibe !evered 1agadQ F
!"rdete 'vy egyenesen ^avier se1"be n"ve.
F *e1 F vallotta be. F +e fel!"s#lte1 r> hogy !idertse1.
F *e1 ford<lhats vissa> ha egyser s=vets"gre l"ps vel#n!.
F *e1 hborNba !"s#l#n! F 1otyogta1 a orro1 alatt. -en!i
se1 figyelt r1.
F &lfogado1 F 1ondta ^avier> visonova 'vy pillantst.
F -erinte1 ne1 F 1ondta Pbriel selden.
F Lan 1"g vala1i> a1it serintete! t<dno1 !"neQ F !"rdete
^avier.
F Majd 1indent a 1aga idej"ben F felelte Pbriel.
LJP,& &PU&+K) MA,A+DAM ^AL'&,,&). A f#rdA!d s"l"n #lt>
1i!=ben "n fogat 1osta1. F Annyira ne1 volt s=rnyC.
F ^avier a falna! t1as!odott. F ,ossabbra s1totta1.
F Ogy "rted> ne1 ijestette! elQ
F +ehogy F legyintett ^avier. F A btyd egy !i2sit fes#lt> de a
nAv"red fAtje !rpBtol "rte.
*evette1. F *e igasd 1agad Pabe 1iatt$ A 1indig ilyen.
F *e1 ig<lo!Y !i2sit any<!1ra e1l"!etet.
F &t a"rt 1ajd el ne 1ondd ne!i F vihogta1.
F At hitte1> ne1 hasnls s1in!et F jegyete 1eg ^avier> "s
fele1elt egy se1!ihNBt a 1osdBrBl.
F A"rt vette1> hogy Mollyt boldogg tegye1 F 1ondta1> ahogy
a sjviet !ereste1. F &lhatrota> hogy e1bert farag belAle1.
F D"nylegQ F !"rdete ^avier. F *os> ne!e1 t=rt"netesen Ngy
tetsel> ahogy vagy.
F 0=si F 1ondta1. F *e!ed visont ne1 rtana egy !is ret<s.
&lvigyorodta1> "s 1eglengette1 elAtte a se1!ihNBt.
F *e1> at 1r ne1 F 1ondta ^avier> "s elhajolt a !aro1 elAl. F
M"g 2sa! a !"ne.
F +e 1i"rt ne1Q F d<ogta1.
F Mert "n f"rfi vagyo! F felelte ^avier. F Js a f"rfia! ne1
s1in!eli! 1ag<!at> ha2sa! ne1 e1Bso! vagy egy fiNbanda tagjai.
F Csa! egy !i2siiitQ F helegte1.
Csods> !"!> 1and<lavgsN se1e 1intha si!r!at vetett volna.
F *a> jB]
F D"nylegQ F vid<lta1 fel.
F *e1T M"g 1it ne1T A!!ora bale! a"rt ne1 vagyo!.
F EB F 1ondta1 d<r2san. F A!!or legalbb hadd illatostsala! be>
1int egy lnyt]
MielAtt lellthatott volna> fel!apta1 egy #veg parf#1=t "s a
1ell"re fNjta1. 0vn2sian 1egsagolta a ing"t.
F Py#1=l2s=s F llaptotta 1eg F> egy rnyalatnyi p"s1val.
0it=rt belAle1 a nevet"s. F *evets"ges vagy.
F -erinte1 at a!artad 1ondani> hogy ellenllhatatlan F 1ondta
^avier.
F 3ontosan F "rtette1 egyet vele F> nevets"gesen ellenllhatatlan.
/dahajolta1> hogy 1eg2sB!olja1> de abban a pillanatban
!opogtatta! a ajtBn. 'vy bed<gta a fej"t a helyis"gbe> ^avier "s "n
pedig s"t<grott<n!.
1(8 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F A btyd !#ld=tt> hogy ellenAriele! F 1ondta felvont
se1=ld=!!el. F Hogy 1egbionyosodjon> hogy se11i rossban
ne1 snti!lto!.
F D<lajdon!"ppen F !edte1 felhborodottan F 1i "ppen]
F 'nd<lt<n! !ifel" F vgott !=be ^avier. Mr "ppen vitra
nyitotta1 a s1> a1i!or 1etsAn r1 pillantott. F & a A otthon<!>
itt a A sablyai! serint jts<n! F s<ttogta. Mi!=ben !iterelt a
f#rdAsobbBl> "srevette1> hogy 'vy tistelettel n" r.
/+A0'*D &PUMX-D XD0A,/)LA K)DK*0 a !erti hintagyban. ^avier
!ibonta!oott a =lel"sbAl> hogy feltCrje a ing<jjt> 1ajd %anto1
!irojtosodott tenislabdjt tdobta a f#v=n. %anto1 1indig
vissahota> visont ne1 adta vissa> e"rt a nylas labdt
1indannyisor !i !ellett festeni a fogai !=#l. ^avier htranyNjtotta
a !e"t> hogy 1egint eldobja a labdt> 1ajd le=bltette a !e"t a !erti
2sapnl. Maga1ba svta1 tista> erdei illatt. A j<tott ese1be>
hogy visonylag "pen tNlj<tott<n! a elsA 1egprBbltats<n!on.
^avier llta a savt> "s ne1 hagyta> hogy 1egf"le1lts"!. Jpp
ellen!eAlegY tntorthatatlan 1eggyAAd"ssel llta a sarat. *e12sa!
hogy jobban 2sodlta1> 1int aelAtt br1i!or> de anna! is 1Bdfelett
=r#lte1> hogy a "n otthono1ban van> s eNttal sablyos
vend"g!"nt> ne1 vala1i betola!odB!"nt.
F Vgy t<dn"! 1aradni a!r eg"s este F 1or1olta1 a ing"be.
F D<dod> 1i a !#l=n=sQ F !"rdete.
F MiQ
F Hogy 1ennyire nor1lisna! hat e a eg"s.
A haja1at a <jja !=r" 2savarta> s "n ltta1 a 1od<latbBl> hogy
a "let#n! i11r =ssefonBdott.
F 'vy 2sa! dr1ai a!art lenni> a1i!or at 1ondta> hogy nin2s
vissaNt F 1ondta1.
F *e1 s1t> .eth. *e1 a!aro1> hogy olyan legyen a "lete1>
1int 1ielAtt 1egis1ertele!. At hitte1> 1indene1 1egvan> de
igabBl 1indig hinyott vala1i. Mintha teljesen !i2ser"lte! volna.
Daln gi22sesne! hangi!> de Ngy "re1> 1intha hossN ideig
al<dta1 volna> te pedig fel"brestett"l]
F -#netet tartott. F &l se1 hise1> 1i!et 1ondo!. Mit tett"l
vele1Q
F 3o"tv vltotattala! F !=te!edte1.
F &nge1Q F d=r1=gte ^avier snlelt haraggal. F A !=lt"set
lnyo!na! valB.
F *agyserCen visel!edt"l odabent. /lyan b#s!e vagyo! r>
ahogy !eelted a dolgo!at.
F 0=s=n=1. 0i t<djaQ Daln n"hny "vtied> "s a btyd "s a
nAv"red a!r 1"g 1eg is !edvelhetne!.
F .r2sa! !apnn! annyit F sBhajtotta1> de nyo1ban 1egbnta1
a savai1at. Jpp 2sa! !i2s<ssanta!. )egsvesebben 1aga1ba
rNgta1 volna> a1i"rt ennyire ostoba vagyo!Y t=!"letes 1Bdjt
vlastotta1> hogy elrontsa1 a hang<latot.
^avier annyira 2sendben volt> hogy at se t<dta1> 1eghallotta7e.
Atn 1eg"rete1 a 1eleg <jjt a lla1 alatt> 1i!=ben 1ege1elte
a ar2o1at> hogy a se1e1be n"hessen. )ehajolt "s lgyan
1eg2sB!olt> aj!na! "des "t 1"g a<tn is "rete1> hogy
vissahNBdott. &lAredAlt "s a f#le1be s<ttogott. F 7egtallj"k a
1Bdjt. &t 1egg"re1.
F At ne1 t<dhatod F felelte1. F & 1s]
F .eth F ^avier a egyi! <jjt a aj!a1ra helyete. F *e1
so!ta1 1egsegni a g"rete1et.
F +e]
F *in2s de] 2sa! b benne1.
AM'0/, ^AL'&, DXL/I/DD> 1"g sen!i se1 a!art lefe!#dni> pedig
1r el1Nlt "jf"l. PbrielrAl t<dt<!> hogy l1atlansgban senved.
*e!i "s 'vyna! egyltaln ne1 volt so!atlan> hogy fenn1aradjana!
!ora hajnalig. +e eNttal 1ind a hr1an ny<gtalano! "s "bere!
volt<n!. 'vy at ajnlotta> igy<n! vala1i 1eleget> s 1r !i is vette a
tejet a hCtAse!r"nybAl> a1i!or Pbriel !=bevgott.
F *e!e1 jobb =tlete1 t1adt F 1ondta. F -erinte1 1indannyian
1eg"rde1l#n! egy !is la<lst.
'vyval aonnal "rtett#! a 2"lst> "s 1"g 2sa! 1eg se1 prBblt<!
tit!olni igal1<n!at.
200 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F Ogy "rted> 1ost r=gt=nQ F !"rdete 'vy> "s a tejesdobo
1ajdne1 !i2sNsott a !e"bAl.
F Ht perse hogy 1ost r=gt=n. +e sietn#n! !ellY n"hny Bra
1Nlva pir!ad.
'vy egy aprB si!!antst hallatott. F Csa! adj egy pillanatot> hogy
t=lt=#n!T Aonnal vissaj=v#n!.
Jn is alig brta1 1aga11al. & les a t=!"letes 1Bdja> hogy
!ifejehesse1 a af=l=tt "rett =r=1=1et> hogy ^avierrel jB irnyba
tart a !ap2solat<n!. Mr oly r"gen ne1 volt r al!al1a1> hogy Ngy
igan !inyNjtBtassa1 a srnyai1at. A ^avierne! elAadott
si!la<grB s1o1at aligha neven"1 anna!. Ha 1sra ne1 is> arra
jB volt> hogy "bren tartsa a "tvgya1at> "s ese1be j<ttassa>
1ennyire 1erev "s g=r2s=s a srnya1 valBjban. 3rBbl!ota1
vele> hogy !itro1 "s lebege! egy !i2sit a hlBsob1ban behNott
f#gg=ny 1ellett> de 2sa! at "rte1 el vele> hogy ne!i2sapta1 a
srnyai1at a 1ennyeeti ventiltorna!> a lba1at pedig bele#t=tte1
a bNtoro!ba. %elvette1 egy laa pBlBt> s "rete1> ahogy egy
adrenalinl=!et rad s"t a teste1ben. & a hajnal elAtti rep#l"s
t"nyleg s<per les. )e1ente1> 1ajd 1indhr1an hal!an a
garsban par!olB> fe!ete Eeephe siett#n!.
Deljesen 1s "l1"ny volt 1ost v"gighajtani a parti Nton> a1i
salag!"nt !gyBott elAtt#n! a !ora hajnali Brn. A levegAben
fenyAsag radt> a f! teteje pedig =ldellt. A tenger silrdna! tCnt>
1int egy brsony!=peny> a1i a %=ld egy r"s"t elta!arja. A ha!
spalettja 1"g 1indenhol rva volt> a <t2! pedig eln"ptelenedte!>
1intha a la!B! hirtelenj"ben =sse2so1agolta! "s tvota! volna. A
vros!=pont sint"n #res volt> a1i!or thajtott<n! rajta. M"g sose1
ltta1> ahogy Len<s Cove alsi!. Mr annyira hoso!ta1> hogy
e1bere!et lssa! 1indenfel"$ bringso!at> a 1BlBn s#lt !r<1plit
2sipegetA!et> vagy olyano!at> a!i! bis<t vsrolna! a helyi
!"1Cvese! jrdn fellltott standjnl. +e een a !orai Brn a!!ora
volt a ny<galo1> hogy el!"pelte1> 1i vagy<n! a egyed#li "lA
tere1t1"nye! a vilgon. Aon gondol!odta1> a e1bere! vajon
1i"rt hvj! a !ora hajnalt [istentelen\ Brna!> 1i!or "pp e a
legjobb idAsa!> hogy a felsAbb hatal1a!!al !ap2solatba l"pjen a
e1ber.
Pbriel !=r#lbel#l egy Brn t veetett a egyenes Nton> 1ajd egy
hepeh<ps> boBto!!al seg"lyeett =sv"nyre ford<lt> a1i Ngy
!anyargBit a "g fel"> a!r egy d<gBhNB. D<dta1> hol vagy<n!.
Pbriel a %eh"r7hegy fel" hajtott> a1i a tengerparti fe!v"se ellen"re a
n"ha a tetej"t bortB hBrBl !apta a nev"t. Len<s Cove7bBl is lehetett
ltni a hegy !=rvonalait> ahogy s#r!e 1onolit!"nt e1el!edi! a
2sillago!!al telehintett> "jsa!ai "gbolt elAtt.
A hegyen !=d #lt> s 1in"l 1agasabbra j<tott<n!> annl sCrCbb lett.
A1i!or Pbriel 1r ne1 t<dta !ivenni elAtt#n! a <tat> lepar!olt> "s
!isllt<n!. &gy !es!eny> !anyargBs Nton llt<n!> a1i tovbb1ent
hegyne! felfel"Y a 1agas erdei fenyA! !aton!!"nt 1agasodta!
f=l"n! 1inden irnybBl> s 1ajdne1 teljesen elrt! a "gboltot. A
f! 2sN2sn har1at #lt> a hideg levegAben ltsott a lehelet#n!. A
lb<n! alatt a talajt lev"l7 "s hn2sr"teg bortotta> a1i to1ptotta a
l"ptein!et. Mohs ga! "s pfrnyind! si1ogatt! a ar2<n!at.
)eford<lt<n! a NtrBl> "s belevest#n! a sCrC erdAbe. A holdf"ny
s<garai helyen!"nt !ett"selt"! a lo1bstrat> 1intha aprB spotl1p!
vilgtan! 1eg s1<n!ra a <tat. A f! selden s<sogta!
egy1sna!> "s aprB 1an2so! lgy tipeg"s"t hallott<!. A s=t"ts"g
ellen"re egyi!#n! se1 f"lt. D<dt<!> hogy a hegy teljesen elhagyatott.
'tt atn sen!ivel se1 tall!o<n!.
'vy vette le elAs=r a dse!ij"t> "s tette 1eg elsA!"nt at> a1it 1r
1ind alig vrt<n!. -e1ben llt vel#n!> egyenes httal "s htravetett
fejjel> sA!e haja arany f"ny!osorN!"nt o1lott a ar2ra "s a vllra.
A holdf"nyben Ngy ragyogott> a!r egy l1pa> soborserC ala!ja
pedig 1rvnyna! ltsott> feh"rne! "s hibtlanna!. Deste t=!"letes
ve!bAl llt> 1inden v"gtagja hossN "s !e2ses volt.
F /dafent tall!o<n! F 1ondta gyer1e!i igalo11al. &gy
pillanatra beh<nyta a se1"t> 1"ly levegAt vett> 1ajd ne!iira1odott.
-ebesen saladt a f! !==tt> lba alig "rintette a talajt> "s 1r sinte
el1osBdott> ahogy lend#letet vett. Atn hirtelen 1r rep#lt is. Lolt
benne vala1i l"legetellltB> 1Cv"si t=!"ly F 'vy oly !=nnyed"n
1ogott> 1int egy srnyalB hattyN. 0ar2sN> 1 erAteljes srnya
!ett"hastotta pBlBjt> s "letre !elt entits!"nt e1el!edett a "g fel".
202 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
A srnya!> 1elye! 1od<latlan llapot<!ban si!lasilrdna!
ltsotta!> rep#l"s !=ben Ngy f"nylette!> a!r a sat"n.
,ohanni !edte1> "rete1> ahogy a srnya1 l#!tetni !ed> 1ajd
let"pi r<hab=rt=n"t. A1int !itrta1> 2sapsa felgyors<lt> "s "n is
fele1el!edte1 'vyho> a levegAbe. &gy darabig sin!ronban
rep#lt#n! lassan egyre feljebb e1el!edve> 1ajd alb<!va> s v"g#l
talpra eres!edt#n! egy !=eli fa gain> ahonnan s<grB ar22al
te!intett#n! le Pbrielre. 'vy elAredAlt> "s hagyta> hadd b<2s!on
al a frBl. 0itrt srnya 1egf"!ete a <hanst> 1ajd a
gy=ny=rCs"gtAl ihlva a "g fel" 2sapott Njra.
F Mire vrsQ F sBlt le Pbrielne!> 1ielAtt eltCnt egy felhAben.
Pbriel> a!i sose1 2sele!edett !ap!odva> 1Bdseresen leh1ota
1agrBl a r<hjt> a 2ipAj"t pedig f"lretolta. XthNta a fej"n a pBlBjt>
1i pedig ltt<!> ahogy srnya !ibo1li!> a fino1 "ne!tanrna!
nyo1a v"s> "s pont anna! a fens"ges> 1ennyei har2osna! ltsi!>
a!ine! tere1tett"!. & volt a a angyal> a!i eono!!al
9
eelAtt
egyed#l Nott porr "s !Av" egy eg"s vrost. Deste Ngy ragyogott>
1int a 2sisolt r". M"g a rep#l"si stl<sa is !#l=nb==tt a 1i"n!tAlY
ne1 volt benne se11i elha1ar!odottsg> serveettebb "s
1editatvabb volt.
A f! f=l=tt !=dbe "s felhAbe b<r!olBta1. L2seppe! 2sapBdta!
le a hta1on> "rete1 jeges 2sp"s#!et. -rnya1 d<l 2sap!odott
s e1elt enge1 egyre 1agasabbra. *e1 jratta1 a agya1> 2sa!
srnyalta1> hagyta1> teste1 hadd 2savarodjon "s ford<ljon> ahogy a
f! !==tt 1anAverete1. 0ierestette1 at a hihetetlen so!
energit> a1i oly so!ig gy#le1lett benne1. )tta1> hogy Pbriel
1egll a 1agasban> hogy 1eggyAAdj=n rBla> <ralo1 a helyetet.
'vyt 2sa! h"be7hBba si!er#lt 1egpillantano1> ahogy borostyn!"nt
ragyog t a !=d=n.
A !o11<ni!2iBban a 1ini1lisra sort!ot<n!. & a idAt=lt"s
1ost 1eglehetAsen inti1 voltY arra solglt> hogy Njra eg"sne!
"rehess#! 1ag<n!at> s 1egint 1ag<n!ho =lelhess#! at a fajta
sabadsgot> a1it egyed#l igan 2sa! a Mennyei 0irlysgban
"rehet#n!. A sava! erej"t 1eghaladn> ha !i a!arn1 fejeni a
3
A eon sB jelent"se$ a idA! folysa> 1"rhetetlen idAtarta1
egy#v" tartos<n!at. &1beri l"t#n!et r=gvest levedlett#!> a1int
igai valBn!! l"nyeg#lhett#n! is1"t.
Vgy rep!edt#n! n"hny Brn t> 1gne1 Pbriel !ibo2stott egy
dalla1os h#11=g"st> a1i olyan volt> 1int egy oboa hangja> a1irAl
t<dt<!> hogy a landols jele.
Mi!=ben be1st<n! a Eeepbe> arra gondolta1> !i van rva>
hogy el t<dja! al<dni> ha haa"r#n!. DNlsgosan <jjongta1> "s Br!ig
is eltartana> 1g lehiggadn"! e1el!edett lel!illapoto1ban. +e
t"vedte1. A !anyargBs =sv"nyen vissaveetA a<tBNt oly rit1i!<s
volt> hogy 1r jBval aelAtt> hogy a .yron7h feltCnt volna a
lthatron> =sseg=1b=ly=dte1> 1int egy 2i2a> "s lo1ba 1er#lte1
a htsB #l"sen.
204 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
17
Lihar elAtti 2send
A ^AL'&,,&) LA)S 0A3C-/)AD/M a va2sort !=vetAen
el1"ly#lni ltsott. Ogy "ret#!> hogy felhatal1ast !apt<n!> hogy
f"lele1 vagy 1egtorls n"l!#l !ifejehess#! a egy1s irnti
"r"sein!et. Mr !edt#n! egyserre gondol!odni "s 1oogni>
1intha !"t testben lenn"n! egyetlen l"le!. .r igye!et#n! t<datosan
ne1 elsigetelAdni a !=rnyeet#n!ben l"vA!tAl> n"ha egyserCen
ne1 si!er#lt. M"g aal is 1egprBbl!ot<n!> hogy !on!r"t
idAsa!o!at jel=lt#n! !i> a1it 1so!!al t=lt#n!> de a1int sor !er#lt
r> Ngy tCnt> a per2e! 2sa! vnsorogna!> a visel!ed"s#n! pedig
annyira erAltetett lett> hogy egy Brn bel#l el!er#lhetetlen#l egy1s
!arjban !=t=tt#n! !i Njra.
0edt#n! rso!ni> hogy eb"d !=ben is egy1s trsasgban
#lj#n! a 1i privt astal<n!nl a b#f" htsB r"s"ben. A t=bbie!
idArAl idAre nl<n! !=t=tte! !i> hogy el1es"ljene! egy vi22et> vagy
1eg!"rde"! At a NsBverseny r"sleteirAl> de rit!n prBblt 1eg
br!i 2satla!oni hon! vagy 1egjegy"se!et tenni a
!ap2solat<n!ra. 'n!bb 2sa! !eringte! !=r#l=tt#n! a e1bere!>
1egtartva a tistes tvolsgot. Ha pedig Ngy "ret"!> hogy tit!ain!
vanna!> a!!or volt benn#! annyi jB 1odor> hogy ne1 prBblta!
!vn2sis!odni.
F DCnj#n! innen F 1ondta ^avier> 1i!=ben a !=nyveit sedte
=sse.
F *e1> a1g be ne1 fejeted a beadandB dolgoatodat.
F 0"s vagyo!.
F Hro1 sort rtl.
F Hro1 igen2sa! 1egfontolt sort F "rvelt ^avier. F &lsA a
1inAs"g> 2sa! atn j=n a 1ennyis"g> ne1 e1l"!selQ
F Csa! 1eg a!aro! gyAAdni rBla> hogy ne1 vested se1 elAl a
l"nyeget. *e1 a!aro1 at "reni> hogy "n vagyo! a hibs> a1i"rt
elvono1 a figyel1ed a 2"ljaidrBl.
F &hhe 1r egy !i2sit !"sA F tr"fl!oott ^avier. F De egy
borastB nagy avarB t"nyeA vagy> "s rads<l nagyon ross
hatssal vagy r1.
F Hogy 1er"seledQ F !=t=!=dte1. F )ehetetlen> hogy ross
hatssal legye! br!ire.
F D"nylegQ - vajon 1i"rtQ
F Mert "n 1aga vagyo! a 1egtestes#lt jBsg$ tista vagyo!> 1int a
1a s#letett brny.
^avier =ssern2olta a ho1lo!t> ahogy el1erengett a
vallo1so1on. F H1 F ny=gte !i egy pillanattal !"sAbb. F &t
1<sj orvosoln<n!.
F .r1ilyen !ifogs j=het> 2sa! ne !elljen hi feladatot 2sinlni>
1iQ
F Lagy in!bb 2sa! arrBl van sB> hogy a eg"s htral"vA "lete1
ott les> hogy el"rje1 a 2"ljai1at. +e !i t<dja> 1ennyit t=lthete!
belAle veledQ
A1int ee! a saval elhangotta!> nyo1ban "rete1> hogy eltCni!
a bes"lget"s derCs jellege. Xltalban !=rbetn2olt<! et a t"1t>
1ert e legt=bbs=r 1indent a feje tetej"re lltott> 1int ahogyan
ao! a dolgo! so!t!> a1elye! !v#l esne! a e1ber hats!=r"n.
F *e gondolj<n! 1ost erre.
F Hogy t<dn"! ne1 gondolni rQ De taln jBl t<ds tAle al<dni
"jsa!n!"ntQ
A bes"lget"s elind<lt egy olyan irnyba> a1i ne1 tetsett.
F Der1"setesen "n is gondolo! r F vlasolta1. F +e ne1 lto1
"rtel1"t> hogy 1eg1"rge#! vele a jelent.
F Csa! at "re1> hogy tenn#n! !"ne vala1it F 1ondta d#h=sen.
D<dta1> hogy ne1 r1 haragsi!. A t"ny> hogy sen!it se1 lehetett
hibtatni> 2sa! 1egnehetette a dolgot. F )egalbb
1egprBblhatnn!.
206 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F *e1 tehet#n! se11it F 1ondta1 2sendesen. F -erinte1 ne1
fogod fel> 1ivel van dolg<n!. *e1 sBra!ohats 2sa! Ngy a
<niver<1 erAivelT
F Js a sabad a!arattal 1i vanQ Lagy a 2sa! 1eseQ
F *e1 felejtes el vala1itQ Jn ne1 olyan vagyo!> 1int te> e"rt
ao! a t=rv"nye! r1 ne1 "rv"nyese!.
F Ht pedig jB lenne.
F EB lenne] de 1it !edj#n! vele> adj<n! be egy !"rel1etQ
F & ne1 vi22es> .eth. De haza a!ars 1enniQ F !"rdete ^avier>
1i!=ben a se1e1be 1eredt.
D<dta1> hogy ne1 a .yronra gondol.
F &l se1 hise1> hogy t"nyleg et !"rdeed tAle1.
F A!!or 1i"rt ne1 igat e t"ged "pp annyira> 1int enge1Q
F Ha Ngy gondoln1> hogy van r br1i es"ly> hogy itt 1aradja!>
at hised> habon"!Q F !iltotta1. F At hised> snt7snd"!!al
otthagyn1 a legfontosabb dolgot a "lete1benQ
^avier fel"1 ford<lt> t#r!i se1e els=t"t#lt> sjt egy !e1"ny
2s!! sortotta =sse.
F *e!i!> br!i! is legyene! A!> ne1 a 1i "let#n!et !"ne
irnytani<! F 1ondta. F *e1 a!arla! elvesteni. Mr t1ente1
hasonlBn egyser> "s br1it 1egtenn"!> hogy ne !elljen 1egint.
F ^avier] F !edte1> de a <jjt gyeng"den a aj!a1ra t"ve
el2sittott.
F Csa! egy dologra vlasolj. Ha !#den#n! !ellene "rte> 1ilyen
lehetAs"gein! lenn"ne!Q
F %ogal1a1 sin2sT
F &gyltaln vanna! lehetAs"gein!$ vala!i> a!i segthetY vala1i>
a1ivel 1egprBbl!ohat<n!> vaj1i !ev"s es"ly#n! legyen isQ F A
se1"be n"te1> s vala1if"le s#rget"st ltta1 benne> a1it !orbban
ne1. ^avier 1indig is ny<godt> laa volt. F .eth> 1<sj t<dno1 F
1ondta. F Lan es"lyQ A!r 2sa! egy !i2si isQ
F )ehets"ges F felelte1. F +e f"le! !iderteni.
F Jn is> de ne1 sabad gy gondol!on<n!. *e1 sabad
elvesten#n! a hit#n!et.
F M"g a!!or se1> ha !<dar2ra van t"lveQ
F De 1agad 1ondtad> hogy van es"ly F ^avier =ssefCte a <jjait
a eny"i11el. F *e!#n! 2sa! e s1t.
A MDS..' H&D&0.&* L/)D egy !is bCnt<dato1> a1i"rt
eltvolodta1 MollytBl> de beleny<godott> hogy 2sa! a!!or t=ltheti
vele1 a idej"t> ha ^avier elfoglalt. D<dta1> hogy nehetel> a1i"rt
a idA1 "s figyel1e1 !irBlag ^aviert illette> de Molly realista
volt> a!i beltta> hogy a bartsg htt"rbe sor<l> ha egy !ap2solat
el!edAdi! F !#l=n=sen> ha a a !ap2solat oly !o1oly volt> 1int
a1ilyen a eny"1 "s ^avier". Ogy ltsott> tNltette 1agt a irnta
"rett haragon> s br attBl 1"g nagyon 1esse volt> hogy bart!"nt
t<dja elis1erni> a eny"1!"nt elfogadni in!bb volt hajlandB.
^avierrel egyi! d"l<tn "pp a vros fel" s"tlt<n!> a1i!or
"srevett#! 'vyt> a1int egy t=lgyfa alatt a .ry2e Ha1ilton egyi!
s=t"t hajN felsAs"vel bes"lget. A fiNn egy htrafordtott
baseballsap!a volt> a ing<jjt felgyCrte> hogy !=se1l"re tegye
i1os !arjt> "s =nel"g#lten vigyorgott> 1i!=ben bes"lt. M"g soha
ne1 ltta1 a nAv"re1et annyira a!latottna!. A fiN a saro!ba
sortotta$ 'vy a egyi! !e"ben egy bevsrlBsatyrot sorongatott> a
1si!!al pedig idegesen a f#le 1=g" tCrte a hajt> "s se11el
lthatBan a 1ene!#l"s vala1ilyen 1Bdjt !ereste.
/ldalba b=!te1 ^aviert. F Mi folyi! ottQ
F Ogy ltsi!> Chris .<2!nall v"g#l 2sa! =ssesedte a btorsgt>
hogy randira hvja F 1ondta ^avier.
F 's1ered AtQ
F A vilabda2sapato1ban van.
F *e1 hise1> hogy 'vy esete lenne.
F *e1 vagyo! 1eglepve F 1ondta ^avier. F A a sr2 egy <tolsB
se1"t.
F Mit 2sinlj<n!Q
F H"> .<2!nall F sBlt oda ^avier. F Llthatnn! egy sBtQ
F 0i2sit elfoglalt vagyo! 1ost> haver F felelte a fiN.
F Hallottad> 1i NjsgQ F !"rdete ^avier. F Hogy a edA
1inden!it ltni a!ar 1a este a irodjban a 1e22s <tnQ
F 'genQ Mine!Q F !"rdete Chris an"l!#l> hogy htraford<lt volna.
208 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F *e1 t<do1. Lala1i olyas1i> hogy =sse a!arja rni a neve!et a
!=vet!eA id"ny fel1"rAihe. A!i ne1 jeleni! 1eg> !iesi!.
Chris .<2!nall 1egr"1#lt. F *a> 1egye! F 1ondta 'vyna!.
F 0"sAbb 1ajd elkaplak,
Mi!=ben Chris elinalt> 'vy hlsan ^avierre 1osolygott.
OPU Db*D> PX.,'&) J- 'LU v"g#l elfogadt! ^aviert. *e1
betola!odott a "let#n!be> in!bb llandB r"se lett anna!. Mr
!edte1 arra gyana!odni> hogy t<lajdon!"ppen 1"g tetsi! is ne!i!>
hogy vel#n! idAi!$ elAs=r is nagyon 1egbhatBan rajta1 tartotta a
f"l se1"tY 1sodsorban pedig nagyon jBl j=tt a jelenl"te> ha
te2hni!ai es!==!et !ellett hasnlni. /ly!or7oly!or f<r2sn n"te!
a tan<lBi Pbrielre> ha p"ld<l ne1 t<dta> hogyan !ell hasnlni a
+L+7lejtsBt> 'vy pedig a so2ilis progra1jna! a!art egy !is
hrver"st 2sapni a is!ola e71ail rendser"ben. Mind!ettA ^avier
segts"g"t ig"nyelte. A1ilyen jBl infor1lta! volta! a testv"rei1> a
te2hni!a s1<!ra valBsgos a!na1eA volt> 1ert egyfolytban
vltoott. Pbriel vona!odva br> de at is 1egengedte ^avierne!>
hogy 1eg1<tassa ne!i> hogyan !#ldhet a tanri !ar t=bbi tagjna! e7
1ailt a .ry2e Ha1iltonba> "s hogy 1egtantsa ne!i> hogyan 1C!=di!
egy i3od. *e!e1 nagyon Ngy tCnt> hogy ^avier n"ha egy teljesen
1s nyelvet bes"l> a1i!or olyan !ifeje"se!et hasnlt> 1int
)l"etooth, gigabyte "s IiFi, Ha vala!i 1s lett volna> egyserCen
lellto1> de a A hangjt i1dta1> br1irAl is bes"lt. Sr!ig
t<dta1 volna n"ni> ahogyan 1oog> hallgatni> ahogyan bes"l> 2sa!
hogy 1indent 1egArihesse! a e1l"!eete1ben.
AttBl elte!intve> hogy A volt a 1i te2hni!ai angyal<n!> ^avier
olyan !o1olyan vette a feladatt [testAr=1!"nt\> hogy n"ha 1<sj
volt e1l"!etetne1> hogy ne1 por2elnbBl vagyo!> "s hogy 1r a
"r!e"se elAtt is el"g jBl elboldog<lta1. Mivel Pbriel "s 'vy aal
bta 1eg> hogy vigyon r1> ^avier elt=!"lt volt> hogy betartja a
savt> s 1eggyAi testv"rei1et arrBl> hogy 1ilyen fbBl faragt!. W
e1l"!etetett> hogy igy! eleget> vala1int A serelte le a !vn2si
ostlytrsai1at> ha tNl so!at !"rdeAs!=dte! a 2saldo1rBl. M"g at
is 1agra vllalta> hogy helyette1 vlasoljon> a1i!or Mr. Collins
1eg!"rdete> hogy 1i"rt ne1 si!er#lt el!"stene1 a hi feladatot.
F .ethne! so! egy"b !=teleetts"ge van jelenleg F 1agyarta. F
A h"t v"g"ig beadja a feladatot.
.itos volta1 benne> ha !i1enne a feje1bAl> ^avier 1eg2sinln
helyette1 "s be is adn a t<dto1 n"l!#l.
Xd<l oltal1aB t<dott lenni olyan!or is> ha vala!i> a!ine! ne1
engedte 1eg> !artvolsgnl !=elebb 1er"s!edett ho1.
F X7 F rta 1eg a fej"t> a1i!or egy Do1 -noo!s nevC fiN
1eg!"rdete tAle1> hogy ne1 a!aro!7e vele "s a bartaival [lBgni\
egyi! d"l<tn.
F Lele 1eg 1i baj vanQ F !"rdete1 inger#lten. F &l"g rendesne!
tCni!.
F *e1 ne!ed valB ar2.
F Mi"rtQ
F DNl so!at !"rdeel> ne1Q
F +e igen. Most elr<lod> hogy 1i"rtQ
F Csa! a"rt> 1ert 1eglehetAsen so!at idAi! a =ld t#nd"r
trsasgban.
0ifeje"stelen te!intettel 1eredte1 r> e"rt 1<sj volt
!ifejtenie.
F 3aff> a bCv=s sr!ny a jBbartja F 2"logatott ^avier> 1i!=ben
arra vrt> hogy vgom!e, "s 2sa! a se1"t forgatta> a1i!or ltta> hogy
ne1. F D=!fej.
Ha ^avier ne1 lett volna a #t!=A1> a "lete1 a .ry2e
Ha1iltonban nagyban 1egnehe#lt volna. Hajla1os volta1 !nos
helyete!be !er#lni. Ogy tCnt> a baj a!!or is r1 tall> ha 1inden
tAle1 telhetAt 1egtese!> hogy el!er#lje1. &gyi! nap a par!olBn t
angolra igye!ete1> a1i!or r1 tallt.
F H"> te ott> "dese1T F Megp=rd#lte1> a1i!or 1eghallotta1
1aga1 1=g=tt a hangot. &gy si1a sA!e hajN> hBrihorgas felsAs volt>
a!ine! ragys volt a ar2a. Mgyana!!or jrt<n! biolBgiaBrra> br A
rit!n jelent 1eg. )tta1 1r oda!int> a !<!! 1=g=tt 2igini 1eg a
!o2sijval g<1it f#st=ltetni. Hro1 1si! fiNval volt> a!i! 1ind
2sNnyn vigyorogta!.
F -ia F 1ondta1 idegesen.
210 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F *e1 hise1> hogy rendesen be1<tat!ot<n! volna egy1sna!.
F Rnel"g#lten elvigyorodott. F 0ir! vagyo!.
F *agyon =rvende!. F 0er#lte1 a te!intet"t. Lala1i
ny<gtalantott a visel!ed"s"ben.
F Mondt! 1r ne!ed> hogy s"pe! a d<didQ F !"rdete 0ir!. A
fiN! vihorsni !edte! 1=g=tte.
F Hogy 1iQ F *e1 "rtette1> 1ire 2"lo.
F -eretn"le! jobban 1egis1erni> 1r ha "rted> 1ire gondolo!. F
0ir! fel"1 l"pett. Jn pedig r=gt=n od"bb s=!!ente1.
F *e l"gy olyan f"l"n!> sivi F 1ondta.
F &l!"se1 a BrrBl.
F .itos nin2s egy7!"t sabad per2edQ F !"rdete vontatottan>
1i!=ben v"gigstr=lt. F Csa! egy gyors n<1erra vgyo1.
F Megragadta a vlla1at.
F *e "rj ho1T
F S> har2iasabb> 1int a1ilyenne! !in" F nevetett fel 0ir!> "s
jobban 1egsortott.
F Ledd le rBla a !eedT F Meg!=nnyebb#lten felsBhajtotta1>
ahogy ^avier el"1 l"pett 1agasan "s v"del1eAn. Rst=n=sen
!=elebb hNBdta1 ho> "lvete1 a jelenl"te nyNjtotta bitonsgot.
Hajt htrasi1totta a ar2bBl. 's1erAs t#r!i!"! se1"t d#h=sen
=ssehNta.
F Jn ne1 hod bes"lte1 F 1ondta 0ir! leejtve a !e"t.
F & ne1 a te dolgod.
F A 0 dolga a n dolgo1 is.
F S> t"nylegQ At hised> 1egllthatsQ
F Csa! "rj ho 1"g egyser> "s 1egltod> 1i t=rt"ni! F
figyel1etette ^avier.
F &nnyire fel a!arod fNjni a dolgotQ
F ,ajtad ll. F ^avier levette a a!Bjt> "s felgyCrte a ing<jjt.
's!olai nya!!endAje 1eglatva lBgott> a fes#let a nya!ban
fityegett. A is!olai inge alBl !ido1borodta! !arjna! !idolgoott
i1ai. EelentAsen s"lesebb 1elle volt> 1int 0ir!ne!> "s "srevette1>
hogy a 1si! fiN gyorsan fel1"ri a erej"t.
F *e 2sinld> e1ber F tan2solta ne!i a egyi! bartja> atn
lehal!totta a hangjt. F & ^avier (oods.
& elrettentette 0ir!=t.
F D=!1indegy. F A f=ldre !=p=tt> 1o2s!os pillantst vetett r1>
1ajd pe2!esen ell"pdelt.
^avier t!arolta a vlla1at> "n pedig !=elebb hNBdta1 ho>
"s 1aga1ba svta1 tista> friss illatt.
F &gyes e1bere!et t"nyleg ne1 rtana egy !i2sit 1Bresre tantani
F 1ondta 1egvetAen. %eln"te1 r.
F D"nyleg vere!edt"l volna 1iatta1Q
F Ht perse F felelte habos n"l!#l.
F +e A! n"gyen volta!.
F .eth> "n 7egatron sereg"ne! is ne!i1enn"!> hogy
1egv"djele!.
F 0ine!Q
^avier a fej"t ingatta> "s felnevetett.
F Mindig elfelejte1> hogy 1so! a visonytsi pontjain!. A!!or
1ondj<! in!bb at> hogy n"gy !is taplBtBl ne1 ijede! 1eg.
^AL'&, *&M DM+/DD LA)AM' -/0AD a angyalo!rBl> de a
e1bere!et is1erte. W so!!al jobban t<dta> 1it a!arna!> 1int "n>
e"rt jobban 1eg t<dta t"lni> !iben lehet 1egbni> "s !it !ell bitos
tvolsgban el!er#lni. D<dta1> hogy 'vy "s Pbriel 1"g 1indig
aggBdi! a !ap2solat<n! jellege 1iatt> de Ngy "rete1> ^avier
1egsilrdtotta a 1aga1ba vetett hite1et> a1i erAsebb" tett>
br1ilyen serepet is snta! ne!e1 a !#ldet"s#n!ben. .r ne1
igan "rtette 1eg a f=ldi 1<n!n! ter1"set"t> hirtelen nagyon
t<datosan igye!eett el"rni> hogy ne terelje el a figyel1e1et rBla.
Mgyana!!or a jBl"te1 "rde!"ben tanNstott elhivatottsga 1r71r a
1egsllottsggal volt hatros> hisen a legaprBbb dolgo! F 1int
p"ld<l a energiasinte1 F 1iatt is aggodal1as!odott.
F *e1 !ell aggBdnod 1iatta1 F e1l"!etette1 r egy nap a
b#f"ben. F Pbriel 1eggyAAd"s"vel ellent"tben t<do! vigyni
1aga1ra.
F Csa! v"ge1 a dolgo1 F felelte. F &gy"b!"nt eb"delt"l 1r
1aQ
212 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F *e1 vagyo! "hes. Pbriel 1indig hatal1as reggelit !"st.
F 'tt van> edd 1eg et F paran2solt r1> "s ttolt a astalon egy
1#liseletet. -portolB!"nt Ngy tCnt> !i1erthetetlen tartal"!o!!al
rendel!eett br1i!or. A 21!"je at r<lta el> hogy !es<diBt>
!B!<st> !ajsibara2!ot 1eg 1agva!at tartal1aott.
F Jn et ne1 t<do1 1egenni> ebben papagjeles"g vanT
F A se11ag> "s tele van energival. *e1 a!aro1> hogy !i"gj.
F Mi"rt tenn"1Q
F Mert a v"r2<!orsinted lehet> hogy ala2sony> sBval ne
vitat!o.
*"ha egyserCbb volt ne1 bo2st!oni vitba ^avierrel> ha at
vette a fej"be> hogy gondos!odi! rBla1.
F EBl van> any<2i F 1ondta1> "s beleharapta1 a rgBs seletbe. F
&gy"b!"nt olyan e van> 1int a !artonpaprna!.
A feje1et erAs> napbarntott !arjra hajtotta1> silrdsga> 1int
1indig> 1ost is 1egny<gtatott.
F Xl1os vagyQ F !"rdete.
F %anto1 eg"s "jsa!a hor!olt> ne!e1 1eg ne1 volt sve1
!itenni a sCr"t.
^avier felsBhajtott> "s 1egpas!olta a feje1et. F *"ha 2sa! te
t<dod 1agadrBl> 1ennyire rendes vagy. *e gondold> hogy ne1
vette1 "sre> hogy 2sa! egy harapst ett"l abbBl a 1#liseletbAl.
*a> edd 1eg s"pen.
F ^avier> !"rle!> 1"g vala!i 1eghalljaT
%elvette a seletet "s a levegAben lebegtette> 1i!=ben s#vtA
hango!at hallatott. F -o!!al vllalhatatlanabb lese!> ha rep#lAset
fog<n! jtsani.
F Mif"le rep#lAsetQ
F &gy jt"!ot> a1it a any<!! jtsana!> hogy a 1a!a2s !=ly!ei!
egyene! v"gre.
%elnevette1> A pedig nyo1ban 1egragadta a al!al1at> "s a
1#liseletet egyenesen a s1ba reptette.
^avier i1dott 1es"lni a 2saldjrBl> "n 1eg i1dta1 hallgatni.
Lalahnysor 1es"lni !edett> aon !apta1 1aga1> hogy roppant<l
sBra!otat. Mostanban a t=rt"netei a legidAsebb nAv"re !=elgA
es!#vAj"rAl sBlta!. Pya!ran 1egsa!totta1 a !"rd"sei11el> 1ert a
!ihagyott r"slete! is "rde!elte!. Milyen snC les a
nyosolyBlnyo! r<hjaQ Hogy hvj! a <no!a=22s"t> a!i a gyCrCt
visiQ 0ine! a =tlete volt> hogy in!bb ene!ar legyen> 1int
vonBsn"gyesQ A 1enyassony 2ipAje feh"r sat"n lesQ Ha vala1ire
ne1 t<dott vlasolni> olyan!or 1egg"rte> hogy !iderti ne!e1.
Mi!=ben ette1> ^avier el1agyarta> hogy a "desanyjna! "s a
nAv"r"ne! jelenleg !o1oly n"etelt"r"se t1adt a es!#vAi
elA!"s#lete!!el !ap2solatban. A nAv"re> Claire a helyi botani!<s
!ertben seretn" 1egtartani a sertartst> de a anyja serint e tNl
[egyserC\. A (oods 2sald a -ent Mr!7te1plo1ba jr> "s r"gBta
fennllB !ap2solata van a egyhal.
Mrs. (oods at a!arja> hogy a es!#vA ott legyen 1egtartva. A
2iva!ods 1r ott tartott> hogy aal fenyegetA=tt> el se1 1egy> ha
ne1 'sten hban les. -erinte a a es!#> a1it ne1 1egsentelt
helyen tesne!> ne1 is "rv"nyes. Vgy ht !iegyete! F a sertarts a
te1plo1ban les> a fogads pedig egy tengerparti pavilonban. ^avier
!<n2ogva adta elA a t=rt"netet> jBt der#lt 2saldja id"tlen
bohB2!odsn. *e1 t<dta1 !iverni a feje1bAl> hogy a "desanyja
1ilyen jBl !ij=nne Pbriellel.
*"ha el"g tvolina! "rete1 ^avier "let"ne! et a r"s"t. /lyan
volt> 1intha !ettAs "letet "lne$ egyet> a1it a 2saldjval "s a
bartaival ostott 1eg> vala1int 1"ly !=tAd"s"t vele1.
F &sedbe j<t n"ha> hogy 1i ne1 tarto<n! =sseQ F !"rdete1
lla1at a !ee1en t1astva> 1i!=ben a ar2t visglta1.
F *e1> soha F 1ondta 1sodper2nyi !"sle!ed"s n"l!#l. F Js
ne!edQ
F *os> "n tistban vagyo! vele> hogy enne! ne1 !ellett volna
1egt=rt"nnie. Lala!i odafent nagy ba!l=v"st !=vetett el.
F Mi nem p<stn egy t"ved"s vagy<n! F bionygatta ^avier.
F *e1> 2sa! at a!arta1 1ondani> hogy !ihvt<! a sorsot. *e1
et tervet"! ne!#n!.
F Ht "n =r#l=! a !avarodsna!> "s teQ
F A1i enge1 illet> igen]
F +eQ
F +e ne1 a!aro! a terhedre lenni.
214 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F *e1 vagy a terhe1re. *"ha bossantB vagy> ne1 hallgats a
jBtan2sra> de a terhe1re ne1 vagy.
F *e1 is vagyo! bossantB.
F At !ifelejtette1> hogy ne1 vagy a legjobb e1beris1erA> 1"g
=n1agadat illetAen se1.
Rsseborolta1 a hajt> "lvete1 a sely1es tapintst a <jjai1on.
F -erinted a 2saldodna! tetsen"!Q F !"rdete1.
F 3erse. A legt=bb dologban adna! a v"le1"nye1re.
F 'gen> de 1i van> ha f<rina! tartanna!Q
F W! ne1 olyano!> de 1i"rt ne1 jrs <tna te 1agadQ Pyere el>
"s tall!o vel#! a h"tv"g"n. Mr a1Ngy is !"rni a!arta1.
F Ht ne1 is t<do1. F 3rBblta1 !ibNvBt !eresni. F *e1 vagyo!
vala1i ny<godt is1eretlen e1bere! !==tt.
F *e1 is1eretlene! F 1ondta. F Jn eg"s "lete1ben is1erte1
A!et.
F Ogy "rte1> ne!e1 ismeretlenek,
F W! a r"sei anna!> a!i vagyo!> .eth. -o!at jelentene ne!e1> ha
1egis1erhetn"ne!. Jpp eleget hallotta! rBlad.
F Mit 1ondtl ne!i!Q
F Csa! hogy 1ilyen jB vagy.
F Annyira 1"gse1 vagyo! jB> his a!!or ne1 !er#lt#n! volna
ebbe a helyetbe.
F Lalahogy sose1 igatta! a olyan lnyo!> a!i! teljesen jB!.
-Bval elj=ssQ
F M"g 1eggondolo1.
,e1"lte1> hogy 1eg!"r> "s igent is a!arta1 1ondani> de egy
r"se1 f"lt attBl> hogy nagyon 1so! vagy<n!. Mindao! <tn> a1it
a !onervatv "desanyjrBl hallotta1> ne1 a!arta1 1egt"ltetni
1aga1 ltala. ^avier olvasott a gondolatai1ban.
F Mi a gondQ F !"rdete.
F Ha a "desanyd vallsos> lehet> hogy felis1er egy b<!ott
angyalt> ha tall!oi! eggyel. F Mi!or hangosan !i1ondta1> a!!or
1r el"g ostobn hangott.
F De ne1 vagy b<!ott angyal. M<sj ennyire 1elodra1ati!<sna!
lennedQ
F 'vyho "s Pbrielhe !"pest b<!ott vagyo!.
F Ht alig hise1> hogy any1 "sre fogja venni a !#l=nbs"get.
*e!e1 is se1be !ellett n"ne1 a isteni !o11andBval> e1l"!selQ
Js "n se1 prBblta1 !i#gyes!edni 1aga1 belAle.
F /tt a pont.
F A!!or 1egbes"lt#!. -o1baton =t !=r#l "rted 1egye!.
Mindjrt !edAdi! a irodalo1BrdY el!s"rle!.
Mi!=ben a !=nyvei1et pa!olta1 =sse> vill1ls robaja
visshangott a b#f"ben> a abla!on betCA napf"ny pedig eltCnt. A
"g els=t"t#lt> esAt g"rt. Mindannyian t<dt<!> hogy a tavasi idAjrs
ses"lyes> de a!!or is ny<gtalantB volt. &l"g !eserves lehet a esAs
"vsa! a partna! een a r"s"n.
F I<hogni fog F jegyete 1eg ^avier a eget !"1lelve.
F Lislt> nap F !eseregte1.
Mihelyst !i1ondta1> a elsA !=v"r 2seppe! 1r le is h<llotta!.
A "gbolt 1egnylt a poroB esAf#gg=ny elAtt> a1i egyenletesen
!opogott a b#f" tetej"n. %igyelte1> ahogy a di!o! !erest#l7!as<l
rohanglna! a belsA <dvaron> "s 1appi!!al ta!arj! el a fej#!et.
*"hny alsBs lny 1egllt a sabadban> hagyt!> hogy bArig
ana!> 1i!=ben hist"ri<san vihogta!. A1i!or 1ajd v"g#l
1egjelenne! a Brn> valBsnCleg gondban lesne!. )tta1> hogy
Pbriel ar2n gondterhelt !ifeje"ssel a enei srny fel" siet. A
hirtelen felt1adB> erAs s"l !i a!arta 2savarni a esernyAt a !e"bAl.
F E=ssQ F !"rdete ^avier.
F Maradj<n!> "s n"#! egy !i2sit a esAt. *e1 so! 1inden
t=rt"ni! 1ost a irodalo1Brn.
F Most a ross .eth bes"l belAledQ
F At hise1> fel#l !ell visglnod a [ross\ fogal1t. *e1
1aradhatn"! veled erre a BrraQ
F Hogy aal vdoljon 1eg a btyd> hogy ross hatssal vagyo!
rdQ 0i van rva. &gy"b!"nt j=tt egy Nj 2seredi! )ondonbBl. Ogy
t<do1> a te ostlyodban van. &gy !i2sit se1 vagy !vn2si rQ
F *e1 !#l=n=sebben. Minden> a1ire s#!s"ge1 van> itt van. F
Aal v"gigf<ttatta1 a <jja1at a ar2n> v"gig!=vetve anna! si1a
!=rvonalt.
216 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
^avier elvette a <jja1at> 1ajd 1eg2sB!olta a hegy"t> 1ielAtt
hatroottan vissahelyete a =le1be. F %igyelj> e a sr2 lehet>
hogy pont a te astalod. Ha hihet#n! a plety!na!> 1r hro1
is!olbBl ra!t! !i> "s lltBlag a"rt !#ldt"! ide> hogy sszeszeje
magt, -erinte1 a"rt> 1ert e 1indentAl tvol esi!> a1i esetleg
bajba !everhetn". A apja vala1i 1"dia1og<l vagy 1i. *a> 1"g
1indig ne1 "rde!elQ
F DalnY egy !i2sit.
F Menj 2sa! be Brra> "s n"d 1eg. Daln te segthets ne!i.
F /!"> ^avier> de ne!e1 1r van egy sajt lel!iis1erete1> a1i
"pp el"g fejt=r"st o!o ne!e1 gy is. *in2s s#!s"ge1 1"g egyre.
F Jn is seretle!> .eth.
Ha 0J-W.. L'--IAD&0'*D&*J0 erre a napra> 2sa! a esAre "s ^avier
ar2ra e1l"!en"!. A idAjrs7vltos a "let#n!ben is vltost
hoottY olyat> a1it egyi!#n! se1 ltott elAre. A f=ldi "lete1 eg"s
addig a napig 1ind=sse aprBbb dr1!!al "s ifjNi sorongssal
volta! tele> de ha1ar r !ellett j=nn=1> hogy e 1ind 2sa!
gyere!jt"! ahho !"pest> a1i elAtt#n! llt. Ogy v"le1> arra jB volt>
hogy 1egtan<lj<!> 1i a fontos a "letben. -erinte1 ne1 t<dt<n!
volna !it"rni elAleY 1r a elej"tAl fogva a t=rt"net#n! r"se volt.
L"g#l is a dolgo! eddig visonylag si1n 1ente!> vrhatB volt> hogy
j=n egy d=22enA. Csa! arra ne1 s1tott<n!> hogy ilyen nagyot #t.
A d=22enA eg"sen AnglibBl j=tt idig> "s Ngy hvt!$ Ea!e
Dhorn.
18
A s=t"t her2eg
.X, a irodalo1 volt 1esse a leg"rde!esebb tantrgya1>
valahogy ne1 volt hang<lato1 ho. D=bb idAt a!arta1 ^avierrel
t=lteniY ha el !ellett vlno1 tAle> a ne!e1 1aga volt a testi
fjdalo1> 1intha g=r2s sortotta volna olyan!or a 1ell!aso1at.
A1i!or a tantere1he "rt#n!> 1"g erAsebben sortotta1 1eg a
<jjait> 1ajd 1aga1 fel" hNta1. *e1 s1t> 1ennyit volt<n!
egy#tt> sose1 volt el"g F 1indig t=bbre vgyta1. Ha rBla volt sB>
1ohB "tvgya1at soha ne1 lehetett !iel"gteni.
F Ha egy pr per2et !"se!> ne1 les gond belAle F helegte1.
F M"g 1it ne1 F 1ondta ^avier> "s lefestette a <jjai1at>
1elye! 1r a 1andsettjt 1ar!olt!. F 'dAben 1egjelens.
F *e l"gy 1r olyan> 1int a nagyany1 F s"1belte1. /da se1
figyelt a 1egjegy"se1re> hane1 a !ee1be nyo1ta a !=nyvei1et.
Mostanban alig hagyta> hogy br1it tovbb 2ipelje!> 1int felt"tlen
s#!s"ges. Mso! se1"ben bitosan egy l<sta d=gne! tCnte1>
ahogy ^avier 1indig 1ellette1 !<tyagolt> "s !=teless"gt<dBan
h<r2olta a 2<22ai1at.
F D<dod> !"pes vagyo! vinni a dolgai1at> ^av. *e1 vagyo!
ro!!ant F 1ondta1 ne!i.
F D<do1 F felelte> "s r1 villantotta i1dnivalB f"loldalas
1osolyt. F +e "n serete! a rendel!e"sedre llni.
MielAtt 1egllthatott volna> a nya!a !=r" fonta1 a !aro1at> "s
behNta1 egy al!Bvba a se!r"nye! !=". W volt a hibs> 1agna!
!=s=nheti. Mine! !ellett ott llnia a se1"be o1lB> lgy hajval a
218 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
!igo1bolt is!olai ing"ben "s a fonott bAr!ar!=tAj"vel> a1i Ngy =lelte
!=r#l napbarntott 2s<!lBjt> 1intha a is a teste r"se lenneQ Ha ne1
a!arja> hogy 1egablja1> a!!or 1ine! !er#lt a <ta1baQ
^avier ledobta a !=nyveit> "s hevesen vissa2sB!oltY !e"vel a
nya!a1at tartotta> teste a eny"1ne! fes#lt. A 1ellett#n! Brra
sietA di!o! nyltan 1egb1<lta! 1in!et.
F Menjete! sobra F vetette oda vala!i> de rj<! se1
hedertette1. Abban a pillanatban s1o1ra ne1 l"teett t"r "s idA$
2sa! 1i !etten volt<n! a sajt di1eniBn!ban> "s arra se1
e1l"!ete1> hol vagy<n!> vagy hogy egyltaln "n !i vagyo!. *e1
t<dta1 !#l=nbs"get tenni> hogy hol "rte1 v"get "n> "s hol !edAd=tt
A. &gy sor j<tott rBla ese1be a 'ane <yre!bAl> a1i!or ,o2hester at
1ondja Eane7ne!> hogy Ngy sereti> 1intha a sajt hNsa lenne. 3ont
Ngy serette1 "n is ^aviert.
Atn elhNBdott.
F Maga serfelett h<n2<t> Miss Ch<r2h F 1ondta ihlva>
1i!=ben egy 1osoly jtsott a aj!a !=r#l. %ino1!odB hangot #t=tt
1eg. F Jn pedig v"g!"pp tehetetlen vagyo!> ha a bjaira !er#l a sor.
Most atn 1r t"nyleg min a ketten el!"s#n! a BrrBl.
-eren2s"1re Miss Castle ne1 a a fajta tanr volt> a!i so!at
adott a pontossgra. Xtadott egy 1appt> ahogy bel"pte1> 1ajd le#lt
a ostllyal se1ben.
F -ia> .eth F 1ondta. F Jpp a har1adi! negyed"v beveetAj"rAl
bes"lget#n!. Ogy d=nt=tte1> hogy egy !reatv> rBi feladatot !apto!>
a1it 1ajd egy partnerrel !ell 1egvalBstanoto!. &gy#tt !ell
preentlnoto! egy verset a ostlyna! a serele1 t"1a!=r"ben>
1integy beveetA!"nt a elAtt#n! llB> nagy ro1anti!<s !=ltA!>
(ordsZorth> -helley> 0eats "s .yron tan<l1nyosho. Lan
vala!ine! !edven2 !=lte1"nye> a1it seretne 1egostani vel#n!>
1ielAtt ne!i!ed#n!Q
F *e!e1 van F 1ondta egy 1Cvelt hang a tere1 htsB fel"bAl.
L"gigf#r!"ste1 a ar2o!at> hogy 1egtallja1 at> a!i ilyen
nyilvnvalBan felis1erhetA angol a!2ent<ssal sBlt. MegilletAd=tt
2send telepedett a ostly t=bbi r"s"re. A Nj di! volt a. 'gen
btor tAle> gondolta1> hogy gy !o2!tat anna! ellen"re> hogy e a
elsA napja. Lagy egyserCen 2sa! isonyatosan be!"pelt.
F 0=s=nj#!> Ea!eT F 1ondta Miss Castle lel!esedve. F -eretn"l
!ij=nni ide> hogy elsavaldQ
F %elt"tlen#l.
A fiN> a!i !iballagott a tere1 elej"be> ne1 olyan volt> a1ire
s1totta1. Lolt vala1i a 1egjelen"s"ben> a1itAl a sve1 a
gyo1ro1ba s#llyedt. Magas volt "s sovny> s=t"t> egyenes slN haja
a vllig "rt. Jles ar22sontja volt> a1i bartsgtalan> #res !ifeje"st
!=l2s=n=tt ne!i. A orra a hegy"n"l enyh"n lehajlott> brilins>
jde=ld se1e pedig 1"lyen #lA se1=ld=! alBl se1l"lte a vilgot.
Aj!a 1egvetA vigyorba g=rb#lt egyfolytban. &ttAl Ngy n"ett !i>
1int a!i ne1 igan tolerlja a !=rnyeet"t.
%e!ete far1erban volt "s fe!ete pBlBban> a al!arjn pedig egy
tetovlt !gyB te!eredett !=rbe. Deljesen festelen#l vllalta> hogy
ne1 a is!olai egyenr<ht viseli r=gt=n a elsA napon. LalBjban egy
olyasvala!i =nhitt gAgje jelle1ete> a!i a sablyo!on fel#l llBna!
gondolta 1agt. .r egyvala1i !"ts"gbevonhatatlan F gynyr1, X1
volt 1"g benne vala1i> a1i a s"ps"gen !v#l 1st is s<gallt. Lajon
1i a$ 1"ltBsg> !iegyensNlyoottsg> bj> vagy netn vala1i
ves"lyesebbQ
Ea!e parslB te!intete v"gigpstta a ostlyt. MielAtt 1"g
behNhatta1 volna a nya!a1> a se1e1be 1eredt> "s Ngy is 1aradt.
Magabitosan 1osolyogni !edett> 1ielAtt bele!edett.
F @ee Ann-ska, &dgar Allan 3oe balladja F jelentette be si1n.
F Daln "rde!elhet bennete!et> hogy 3oe a tienhro1 "ves
<no!ahNgt> Lirginit a!!or vette nA#l> a1i!or A 1aga h<sonh"t
"ves volt. A lny tien!"t "vre r 1eghalt tb27ben.
A ostly r"v#letben b1<lt r. A1i!or 1egsBlalt> a hangja
sinte sCrC sir<p 1Bdjra folyt s"t> hogy betertse a eg"s
tanter1et. &gy olyan e1ber sofisti!it> 1agabitos hangja volt> a!i
hoso!ott> hogy a 1aga 1Bdjn int"e a dolgo!at.
Sok!sok hossz eszteneje mr
*engerpart bs mezejn
Dlt egy kis lny + ismerhetitek
220 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
@ee Ann-ska nevn
S -sak azzal a gonolattal lt,
=ogy szeret s szeretem n,
Jyermek volt s gyermek voltam n
@ee Ann-ska meg n,
2e szerelm.nk tbb volt mint szerelem
*engerpart bs mezejn F
Arigyeltek mg az angyalok is
Fenn a felh0k tetejn,
S ez lett oka, hogy, sok ve mr,
*engerpart bs mezejn
Felh0k kz.l jtt egy -snya szl
S megh1lt Ann-ska, szegny(
S elvittk ri rokonai
S egye.l maratam nK
/oporsba -s"ktk el 0t
*engerpart bs mezejn,
Arigyeltek az gi angyalok,
=ogy bologabb 0 meg n,
Az lett oka #min jl t"j"k ezt
*engerpart bs mezejn%,
=ogy jtt felh0b0l jjel a szl
S megh1lt s meghalt szegny,
2e szerelm.nk tbb volt, mint sok,
/i nagyobb, mint 0 meg n,
Lkosabb, mint 0 meg n
S sem az angyalok a felh0k felett,
Sem az rgk tenger fenekn
9em tehetik, hogy szvt0l a szv,
<lvlj"nk, 0 meg n,
7ert ha kel a hol, nekem lmokat
hor,
Ann-ska k.li felm(
S -sillag ha ragyog, mr vle vagyok,
Ann-ska szemt lesem n(
S gy az j iejn vele lelek n,
'egyesem, szvem lete, szp ki-sikm,
7ellette a sr fenekn,
*engerpart bs mezejn,
#)abits 7ihly fortsa%
Mi!or Ea!e befejete> ne1 t<dta1 ne1 "srevenni> hogy a
tantere1ben 1inden nAne1C l"nyt F Miss Castle7t is bele"rtve F
elbCv=ltY 2sa! b1<lt! At> 1intha a lovagj<! "r!eett volna 1eg
f"nyes pn2"lban. .r el !ell is1erne1> hatsos elAads volt. -vbe
1ar!olBan savalta> 1intha )ee Ann2s!a t"nyleg a "lete serel1e
lett volna. 3illantsa alapjn egy7!"t lny valBsnCleg svesen
<grott volna> hogy 1egvigastalja At a fjdal1ban.
F & atn igen se1l"letes tol12sols volt F sBhajtotta Miss
Castle. F *e1 feled!e#n! 1eg rBlad> a1i!or 1ajd a +sess "s
0=lt"set "jsa!jt rende#!. ,endben> sr2o!> re1"le1> e el"g
inspirlB volt s1oto!ra> hogy !"pese! legyete! elAllni egy sajt
!=lte1"nnyel. At seretn"1> ha pro!ba llnto!> "s poronto!
a =tlete!et. A for1jt teljesen rto! bo1. *e fogjto! vissa
1agato!at$ teljes !=ltAi sabadsgot !apto!T
A ostly el!edett trendeAdni "s !=rben pro!ba serveAdni.
A hely"re tartva Ea!e 1egllt a astalo1 elAtt.
F A!ars a partnere1 lenniQ F doro1bolta. F Ogy hallo1> te is Nj
vagy.
F Most 1r a"rt itt vagyo! egy ideje F 1ondta1> 2seppet se1
1"ltnyolva a =ssehasonltst.
Ea!e a vlaso1at Ngy "rtel1ete> hogy elfogadta1 a ajnlatt>
"s !=nnyed"n le2s#2s#lt a 1=g=tte1 l"vA helyre. HtradAlt a s"!en>
!e"t !"nyel1esen a feje 1=g=tt =sse!<l2solta.
222 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F Ea!e Dhorn vagyo! F !==lte f"lig beh<nyt> s=t"t te!intettel. A
jB 1odor jele!"nt !eet nyNjtott.
F .ethany Ch<r2h F felelte1 Bvatosan a !ee1et !nlva.
A vra!oso11al ellent"tben ne1 1egrta> hane1 elfordtotta>
1ajd nevets"gesen lovagias gest<ssal a aj!ho e1elte. F &l
vagyo! ragadtatva> hogy is1erets"get !=thett#n!.
Majdne1 hangosan felnevette1. Most at vrja> hogy !o1olyan
vegye1Q Mit gondol> hol vanQ &l is nevette1 volna 1aga1> ha ne1
pont a se1"be n"e!. -=t"t=ld volt> hevesen iB> de 1"gis volt a
ar2n vala1i 1egfradt !ifeje"s> a1i at s<gallta> hogy jBval t=bbet
ltott 1r a vilgbBl> 1int a !orabelie!. De!intet"vel v"gig1"rt> s
volt egy olyan "r"se1> hogy se11i ne1 !er#li el a figyel1"t.
Medlt hordott a nya!ban$ egy f<r2sa si1bBl<1o!!al telev"sett
f"lholdat.
Mjjaival lan dobolt a astalon. F -Bval F !edte. F Lala1i
=tletQ
0ifeje"stelen#l b1<lta1 r.
F A vershe F e1l"!etetett r felvont se1=ld=!!el.
F De !eded F felelte1. F Jn 1"g gondol!odo1.
F 0itCnA F 1ondta. F A!ar<n!7e bionyos 1etafor!at
elAseretettel hasnlniQ &sAerdA!et vagy sivrvnyo!at> vagy
ilyes1itQ F %elnevetett vala1i tr"fa e1l"!"n> a1it 2sa! A is1ert. F
Jn p"ld<l a h#llA!!el se1ben elfog<lt vagyo!.
F Js e 1it a!ar jelenteniQ F !"rdete1 !vn2sian.
F &lfog<ltna! lenni annyit tes> hogy sereted.
F D<do1> 1i a> hogy elfog"lt( de 1i"rt "pp a h#llA! irntQ
F &rAs a bAr#! "s hidegv"rCe! F 1ondta Ea!e 1egvillantva egy
1osolyt.
Hirtelen elford<lt tAle1> lefir!antott egy #enetet egy darab
paprra> a1it atn golyBv gyCrt "s odafri2s!ta a !"t gBt lnyna!>
Ali2ina! "s Alexandrna!> a!i! elAtt#n! #lte! a f#et#! f=l"
hajolva> "s sebesen !=r1=lte!. 'nger#lten felpillantotta!> de aonnal
!isi1<lt a ar2<!> a1i!or 1egltt!> !i a lev"l !#ldAje. Pyorsan
tf<tott! a #enetet> 1ajd igatottan s<gdolBni !edte!
egy1ssal. Ali2ia Ea!e7re sandtott sCrC fr<fr<ja alBl> 1ajd alig
"srevehetAen bBlintott. Ea!e !a2sintott> atn ltsBlag el"gedetten
a ered1"nnyel vissatelepedett !"nyel1esen a s"!re.
F -Bval a serele1 a t"1a F foglalta =sse.
F MiQ F !"rdete1 ostobn.
F A !=lte1"ny#n!". F De!intet"t r1 segete. F Mr 1egint
elfelejtettedQ
F Csa! =sseavarodta1.
F Aon gondol!ool> 1it 1ondta1 ao!na! a lnyo!na!Q F
!"rdete alatto1osan.
F *e1T F felelte1 egy !i2sit tNl gyorsan.
F Csa! prBblo! bart!oni F 1ondta hirtelen nagyon nylt>
Asinte ar22al. F *e1 !=nnyC a j gyereknek lenni a vrosban.
Hirtelen gy=trA egy#tt"r"s !ertett hatal1ba irnta. F .itos
vagyo! benne> hogy gyorsan !=ts bartsgot F 1ondta1. F Mi!or
"n "r!ete1> 1inden!i nagyon !edves volt. Js itt vagyo!> ha
s#!s"ged van vala!ire> a!i !=rbeveessen.
A aj!a 1osolyba g=rb#lt. F 0=si> .ethany. *e1 felejte! el "lni
a lehetAs"ggel.
Atn 2sendben a =tletein!en agyalt<n! egy darabig> 1gne1
Ea!e Njra 1egsBlalt. F -Bval 1ivel lehet el#tni a idAt errefel"Q
F A legt=bben 2sa! lBgna! a bartai!!al> le1enne! a strandra 1eg
ilyes1i F vlasolta1.
F *e1> Ngy "rte1> te 1ivel #t=d el a idAtQ
F ST F -#netet tartotta1. F )egin!bb a 2saldo11al vagyo!]
1eg a barto11al.
F X> van bartodQ A a bitos F 1osolygott Ea!e. F *a> ne1
1intha 1eglepne. M"g s"p> hogy ne!ed van bartod$ eel a
ar22al. Js !i a seren2s"s fi2!BQ
F ^avier (oods F felelte1 avarban a bB! hallatn.
F Mostanban fog bellni a papo! !="Q
Mogorvn rn"te1. F Py=ny=rC n"v F 1ondta1 v"de!eAen. F
At jelenti> hogy fny, *e1 hallottl 1"g ^av"ri -ent %eren2rAlQ
Ea!e vigyorgott. F *e1 A volt> a!i 1egAr#lt> 1ajd be!=lt==tt egy
barlangbaQ
F Ht t<lajdon!"ppen "n Ngy gondolo1> a egy t<datos d=nt"s
volt> hogy egyserCen "lhessen F javtotta1 !i.
224 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F Jrte1 F 1ondta Ea!e F> t"vedte1.
0"nyel1etlen#l fesengeni !edte1 a s"!en.
F Hogy tetsi! a Nj otthonodQ F !"rdete v"g#l Ea!e.
F Len<s Cove s"p la!Bhely> a e1bere! pedig nagyon valBdia! F
felelte1 F> de lehet> hogy a 1agadfajt! <nal1asna! tallj!.
F *e1 hise1 F 1ondta enge1 b1<lva. F )egalbbis 1ost ne1Y
ha olyan e1bere!!el vagyo! !=rbev"ve> 1int te, a!!or se11i!"pp.
MegsBlalt a 2sengA> "n 1eg gyorsan =ssepa!olta1 a
!=nyvei1et> 1r alig vrta1> hogy tall!ohassa1 ^avierrel.
F *e1so!ra tall!o<n!> .ethany F 1ondta Ea!e. F Daln
leg!=elebb ter1"!enyebbe! les#n!.
3illanatnyi bionytalansg ragadott 1agval> a1i!or v"gre
rtallta1 ^avierre a se!r"nye!n"l. Lala1ilyen o!nl fogva
ny<gtalan volta1> "s se11i 1sra se1 vgyta1 jobban> 1int
oltal1aB !arjt "reni 1aga1 !=r#l 1"g a!!or is> ha a nap nagy
r"s"ben 1r gy is enge1 =lelt. A1int lera!ta a !=nyveit> a =l"be
f"s!elte1 1aga1> "s Ngy tapadta1 r> a!r egy piB2a.
F HBhaT F 1ondta> 1i!=ben t=lelt. F Jn is =r#l=! a
tall!osna!. EBl vagyQ
F 'gen F felelte1> ahogy a ar2o1at a ing"be te1ette1> "s
1aga1ba svta1 is1erAs illatt. F Csa! hinyotl.
F &gy Brt lehett#n! !#l=n F nevetett ^avier. F *a> gyere>
hN<n! innenT
&gy#tt 1ent#n! a par!olBig. Pbriel "s 'vy 1egengedt"!> hogy
^avier al!al1an!"nt haaf<varoon> a1it A 1r hatal1as
fejlAd"sne! t"lt. A a<tBja a so!sos helyen> egy sor =reg t=lgy
alatt par!olt. 0inyitotta ne!e1 a ajtBt. *e1 eg"sen volta1 bitos
benne> hogy 1it gondol> 1i t=rt"nne> ha 1aga1na! nyitn1 !i a
ajtBt. Daln attBl tartott> hogy lerep#l a san"rjrBl "s s"tlapt> vagy
netn !ifi2a1to1 a 2s<!lB1at> ha egyed#l prBblo1 1eg !inyitni.
+e a is lehet> hogy egyserCen 2sa! r"givgsN jB 1odorra nevelt"!.
^avier addig ne1 adta r a gyNjtst> a1g be ne1 !=t=tte1 a
bitonsgi =v"t> a ts!1at pedig ne1 pa!olta1 a htsB #l"sre.
Pbriel at 1ondta ne!i> hogy fog"!ony vagyo! a fjdalo1ra "s a
s"r#l"se!re> "s hogy a e1beri teste1 sebehetA. ^avier nagyon a
lel!"re vette et> "s fes#lt !=r#lte!int"ssel a ar2n llt !i a
par!olBbBl.
+e 1"g ^avier Bvatos veet"si stl<sa se1 vehette elej"t anna!>
a1i e<tn t=rt"nt. Ahogy rford<lt<n! a fANtra> egy f"nyes> fe!ete
1otor!er"!pr tCnt elA a se11ibAl "s vgott t elAtt#n!. ^avier a
f"!be taposott> a1itAl a Chevy 1egtorpant> "ppenhogy el!er#lve a
#t!="st. Eobbra rntotta a !or1nyt> "s a Ntpad!na! 2sapBdt<n!.
A f"!e"stAl elAreeste1> de a =ve1 fjdal1asan vissarntott a
#l"sbe. A 1otor tovabAg=tt a <t2n> f#stfelhAt hagyva 1aga <tn.
^avier h#ledeve b1<lt <tna> 1ajd gyorsan odaford<lt ho1>
hogy 1egn"e> jBl vagyo!7e. A1i!or 1eggyAAd=tt rBla> hogy ne1
s"r#lte1 1eg> !ierestette a d#h"t.
F Mi a fran2 volt eQ F f#st=lg=tt. F & egy baro1T )ttad> hogy !i
veetteQ Ha !iderte1> !i volt> isten biony ellto1 a bajtT
F *e1 lehetett !ivenni a ar2t a sisa!ban F felelte1 gyorsan.
F Ha1ar r fog<n! j=nni F d=r1=gte ^avier. F *e1 so! Mamaha
N Star 2:07est ltni errefel".
F Honnan is1ered a 1otor tp<stQ F !"rdete1.
F Jn fiN vagyo!. -eretj#! a 1otoro!at.
^avier haafel" tartott> 1i!=ben gyana!odva leste a elhajtB
a<tB!at> 1intha a in2idens nagy valBsnCs"ggel Njra
1egt=rt"nhetne. Mire lepar!olt<n! a .yron elAtt> Ngy ltsott> egy
!i2sit lehiggadt.
F )i1ond"t !"stette1 F 1ondta 'vy> ahogy !inyitotta a bejrati
ajtBt. /lyan hit#nd"rne! n"ett !i a !is !=t"ny"ben> hogy
1ind!etten el!edt#n! 1osolyogni. F Mi"rt ne1 j=ss beljebb>
^avierQ F !"rdete. F Meg2sinlhatnto! .ethanyval egy#tt a hi
feladatot.
F X> ne1> 0=si> van 1"g egy !is hi1<n!1> a1it 1egg"rte1
any<na!> hogy 1eg2sinlo! F !=d=stett ^avier.
F Pbriel nin2s itt.
F A!!or perse> !=si.
A nAv"re1 1ind!ettAn!et beterelt> 1ajd berta a ajtBt. %anto1
roha1ot indtott a !onyhbBl> a1i!or 1eghallotta a hang<n!at> atn
a fej"t a lb<n!ho nyo1ta #dv=l"s!"ppen.
F &lAs=r a hi> 1ajd <tna s"tl<n! F 1ondta1.
226 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
A "t!eAastalon !inyitott<! a !=nyve!et. ^avierne! 1"g be
!ellett fejenie egy psi2holBgiabes1olBt> ne!e1 pedig egy
politi!ai !ari!atNrt !ellett ele1ene1 t=rt"nele1Brra. A raj ^L'.
)ajost brolta> a1int =n1agval igen2sa! el"gedetten a trBnja elAtt
p=ffes!edi!. A volt a feladat> hogy el1agyara1 a !=r#l=tte l"vA
trgya! jelentAs"g"t.
F Hogy hvj! at a i"t a !e"benQ F !"rdete1 ^aviertAl.
F *e1 ltsi! rendesen.
F *e!e1 egy pis!avasna! tCni! F 1ondta ^avier.
F &l"gg" !"tle1> hogy ^L'. )ajos sajt 1agna! pis!lta volna a
t#et. -erinte1 a egy jogar. Js 1i a> a1it viselQ
F M11] egy pon2sBQ F tallgatott ^avier.
A se1e1et forgatta1.
F .itos !itCnA tan<lB lese! a segts"geddel.
LalBjban a hi feladat> a1it 1eg !ellett 2sinlno1> "s a
fradoso1"rt serehetA ostlyato! a leg!ev"sb" se1 "rde!elte!.
A1i!et "n a!arta1 1egtan<lni> ao! ne1 a tan!=nyve!ben vanna!Y
ao! tapastalato!bBl "s !=l2s=nhatso!bBl sr1ana!. +e ^avier a
psi2holBgiabes1olBjra !on2entrlt> "n 1eg ne1 a!arta1 tovbb
avarni> sBval lehajtotta1 a feje1> "s a !ari!atNrt b1<lta1. A
"rde!lAd"se1 hossa ter1"setellenesen r=vidne! biony<lt.
F Ha 1eg ne1 t=rt"ntt" tehetn"l egy dolgot a "letedben> 1i lenne
aQ F !"rdete1 %anto1 orrt 2si!landova a bolyhos v"gC
tolla11al. A foga !=" !apta a tollat at gondolva> hogy a vala1i
!is sAr=s llat> 1ajd diadalittasan el#getett.
^avier lera!ta a tollt> "s in2sel!edve r1 n"ett. F *e1 in!bb
Ngy "rted$ Mi a f#ggetlenvltoB a -tanfordi b=rt=n!s"rletbenQ
F &lalso1 F 1ondta1.
F AttBl tarto!> ne1 1inden!i van 1egldva isteni t<dssal.
-Bhajtotta1. F *e1 t<do1 elhinni> hogy t"ged t"nyleg "rde!el a
a 2<22.
F Ht ne1 is. +e nin2s vlastso1> .eth F felelte1. F M<sj
be!er#ln=1 a egyete1re> "s egy rendes 1<n!t tallno1> ha si!eres
a!aro! lenniY ilyen a valBsg. F %elnevetett. F *os> ne1 a te
valBsgod> de 1"rget vehets r> hogy a eny"1 igen.
&rre ne1 volt vlaso1. A gondolat> hogy ^avier 1ajd
1eg=regsi!> "s hogy <gyanat !ell 1ajd dolgonia nap 1int nap>
hogy a hallig eltarthassa a 2saldjt> 1ajdne1 !=nnye!re
fa!astott. At a!arta1> hogy !=nnyC legyen a "lete> 1eg at> hogy
vele1 t=ltse.
F -ajnlo1 F 1ondta1 2sendesen.
0=elebb 2sNstatta ho1 a s"!"t. F *e sajnld F 1ondta.
F Jn in!bb 2sinln1 et] F Aal odahajolt> bele2sB!olt a
haja1ba> "s eg"s addig vndorolt lefel" a aj!a> a1g 1eglelte a
lla1at> 1ajd v"g#l a s1at.
F -o!!al in!bb t=lten"1 veled 1inden idA1et$ d<1lnn!>
egy#tt lenn"n!> felfedehetn"le! F 1ondta. F +e 2sa! a"rt> 1ert
bes"tlta1 ebbe a Ar#lt fantiavilgba> ne1 jelenti at> hogy
letehete! a t=bbi terve1rAl> 1"g ha a!arn"!> a!!or se1. A s#lei1
1"g 1indig at vrj! tAle1> hogy be!er#lje! vala1i elit egyete1re.
F Rssevonta a se1=ld=!"t. F *e!i! e fontos.
F *e!ed is fontosQ F !"rdete1.
F Pondolo1 F vlasolta. F Mi 1st tehetn"!Q
.Blintotta1$ t<dta1> 1ilyen a> a1i!or be !ell vltani a 2sald
hon! fC=tt re1"nyeit.
F At !ell tenned> a1i ne!ed is =r=1et o!o F 1ondta1.
F &"rt vagy itt ne!e1 te.
F Hogy legye! !"pes tan<lni> ha ilyene!et 1ondas egyfolytbanQ
F panas!odta1.
F ,ads<l van ott 1"g> ahonnan e j=tt F <gratott ^avier.
F -Bval eel #t=d el a r"rAs idAdetQ
F )eb<!ta1. Arany!=p"se!et gyCjt=!> hogy levegye1 a nA!et a
lb<!rBl.
F *A!etQ
F .o2siY 2sa! egy nAt F helyesbtett> 1i<tn haragosan n"te1 r.
F &gy nAt> a!i eerrel is fel"r.
F S> fogd beT F 1ondta1. F &bbAl ne1 1sol !i 1ost 1r.
F Mily !edves. F ^avier 1egrta a fej"t. F /ly 1egbo2stB "s
!=ny=r#letes.
F *e erAl!=dj> haver F 1ondta1 gengsteresre v"ve a fig<rt.
^avier lelBgatta a fej"t.
228 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F .o2snatod"rt esedee1] jess<s> vestette1. %olytatta1 a
t=rt"nele1feladatot> 1i!=ben A 1egrta a bes1olBt. M"g 1indig
egy ra!s hi feladata 1aradt> de v"g#l tNlsgosan avarB
t"nyeAne! biony<lta1. Jpp befejete a har1adi! trigono1etria
feladatot> a1i!or at "rete1> hogy a !ee a =le1be vndorol.
Pyeng"den r2sapta1.
F Dan<lj in!bb F sBlta1 r> a1i!or feln"ett a !=nyvbAl.
F -en!i se1 1ondta> hogy abbahagyhatod.
Mosolygott> 1ajd vala1it a vlas1eA aljra !=r1=lt. A
1egolds teht gy n"ett !i$
Mennyi x>
ha GxH f 2sin9x> F 2g O ; OPn "rtel1e"si
tarto1nybanQ
^ f )eth
F Hagyd abba a h#ly#l"stT F 1ondta1.
F Jn ne1 isT Csa! a igaat llto1. De vagy a 1egoldso1
1indenre F felelte ^avier. F Mindig te vagy a v"gered1"ny. Q
1indig egyenlA .ethsel.
19
A sCrCj"be
-I/M.AD/* M&P)&H&DW-&* '+&P&- volta1 a ^avier 2saldjval
t=rt"nA tall!os 1iatt. Mr jB n"hnysor 1eghvott> lehetetlen
volt tovbbra is vissa<tastano1 At an"l!#l> hogy ne ltsana
r"se1rAl "rde!telens"gne! a hollso1. Mellesleg a ne1et se1
fogadta el vlas!"nt.
*e1 arrBl volt sB> hogy ne1 a!aro! vel#! tall!oniY egyserCen
2sa! be volta1 ijedve attBl> hogy vajon hogyan fogna! reaglni r1.
A is!olban> 1i<tn a elsA napi idegess"g eltCnt> ne1 nagyon
igatta1 1r 1aga1at aal> hogy 1egb1<lna!. X1 ^avier
2saldjval 1s volt a helyetY A! s1totta!. At a!arta1> hogy
1eg!edveljene!> "s at a!arta1> hogy Ngy "re"!> ^avier "lete 2sa!
gadagodott a vele1 valB !ap2solata ltal. ,=viden sBlva arra
vgyta1> hogy elfogadjana!. Molly v"g n"l!#li t=rt"nete!et 1es"lt
a exbartjrBl> 0yle7rBl> a!it Molly s#lei ne12sa! hogy ne1
fogadta! el> de egyenesen odig 1er"s!edte!> hogy !itiltott! a
hbBl. .itos volta1 benne> hogy a (oods !ln ennyire a"rt ne1
fog elleneni enge1> de ha esetleg ne1 fogna! 1eg!edvelni> aal
el"g erAsen befolysolhatj! ^avier ho1 fCAdA "r"seit.
Mi!or elj=tt a so1bat> ^avier 1egllt a !o2sifelhajtBn!on
pontosan !"t per22el =t Bra elAtt> ahogy 1egbes"lt#!> "s elind<lt<n!
a h<! fel"> a1i a vros 1si! v"g"ben volt> egy tper2es a<tBNtra.
Mire el"rt#n! a <t2j<!ig> 1r s negatv gondolat !attogott a
agya1ban. Mi les> ha at gondolj!> hogy a spadtsgo1 betegs"g
jele> vagy hogy drogf#ggA vagyo!Q Mi les> ha at gondolj!> hogy
ne1 vagyo! el"g jB ^avierne!> "s t<d A 1agna! jobbat is sereniQ
Mi les> ha v"letlen#l 1ondo! vagy tese! vala1i !nosat> ahogy
230 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
ltalban so!ta1> ha ideges vagyo!Q Mi les> ha a orvos s#lA!
felfedei!> hogy vala1i nin2s rendj"n vele1Q Daln ne1 pont a a
1<n!j<!> hogy 1egtegy"!Q Mi les> ha Claire vagy *i2ola Ngy
gondolja> hogy a r<h1 ne1 divatosQ 'vy segtett !ivlastani a
=lt="!e1et$ egy <jj n"l!#li tenger"sr<ht el=l !r"1snC
go1bo!!al "s !=rgall"rral. Ahogy Molly 1ondan$ elA!elA "s
nagyon Chanel. +e 1inden 1s 1"g 1indig egy hatal1as !"rdAjel.
F &lla<lnl v"greQ F 1ondta ^avier> 1ivel a haja1at igagatta1>
"s vagy tiedj"re si1totta1 le a r<h1at> 1iBta elind<lt<n!. F
Majdne1 idehallatsi!> hogy !alapl a sved. E1bor> te1plo1ba
jrB e1bere!. 0"nytelene! lesne! 1eg!edvelni. - 1"g ha ne1 is
fogna!> a1it !irtna! tarto!> at Ngyse1 venn"d "sre. +e bitosan
i1dni fogna!> 1r 1ost is i1dna!.
F Hogy "rtedQ
F Mes"lte1 ne!i! rBlad> "s aBta alig vrj!> hogy
tall!ohassana! veled v"gre F 1ondta. F -Bval abbahagyhatnd>
hogy Ngy visel!eds> 1intha a hBh"r el" vinn"le!.
F M<tathatnl egy !i2sivel t=bb egy#tt"r"st F 1ondta1
haragosan. F 'genis so! 1inden 1iatt fAhet a feje1. *"ha s=rnyC
vagyT
^avierbAl !it=rt a nevet"s. F D"nyleg s=rnyCne! nevet"lQ F
!"rdete.
F .iony anna!. D"ged 1"g a se1 "rde!el> 1ennyire ideges
vagyo!.
F +ehogyne1 "rde!el F 1ondta t#rel1esen. F +e "n 1ondo1
ne!ed> nin2s 1i"rt ig<lnod. Any<!1 1ris a legnagyobb rajongBd>
"s a t=bbie! is igatottan vrj!> hogy tall!oana! veled. &gy ideig
arra gyana!odta!> hogy 2sa! !italltala! t"ged. A"rt 1ondo1 et>
hogy jobban "red 1agad tAle> 1ert igenis tr0m veled> 1ost
pedig !=vetele1> hogy vond vissa a s"rt"st. 0"ptelen vagyo! aal
a b"lyeggel "lni> hogy szrny1 vagyo!.
F Lissavono1 F 1ondta1 1osolyogva. F +e attBl 1"g fajan!B
vagy.
F A =n"rete1 1a !o1oly 2sapso!na! van !it"ve F 1ondta a
fej"t ingatva. F &lAs=r s=rnyC vagyo!> 1ost 1eg fajan!B]
Pondolo1> e at jelenti> hogy s=rnyC fajan!B vagyo!.
F Csa! aggBdo1. F A 1osolyo1 lehervadt. F Mi les> ha
&1ilyhe fogna! hasonltaniQ Mi les> ha Ngy "ri! 1ajd> ne1 "re!
fel hoQ
F .eth F ^avier a !ee !=" fogta a ar2o1at> hogy !"nytelen
legye! rn"ni te hihetetlen vagy. &t aonnal "srevesi! 1ajd. Js
1ellesleg any<!1 ne1 !edvelte &1ilyt.
F Mi"rt ne1Q
F DNlsgosan lobban"!ony volt.
F )obban"!ony> de hogyanQ F !"rdete1 =sseavarodva.
F Lolt egy7!"t probl"1ja F felelte ^avier. F A s#lei elvlta!> a
ap<!jval ne1 tall!oott> s n"ha gondol!ods n"l!#l 2sele!edett.
Jn ott volta1> hogy 1egBvja1> hla istenne!> de ne1 lett tAle tNl
n"pserC a 2saldo1 !=r"ben.
F Ha vltotathatnl a dolgo!on "s vissa!aphatnd At>
1egtenn"dQ F !"rdete1.
F &1ily 1eghalt F 1ondta ^avier. F Js a "let gy ala!<lt
s1<n!ra. Atn j=tt"l te. )ehet> hogy a!!or serel1es volta1 bel">
de 1ost 1r bel vagyo! serel1es. - ha 1a vissaj=nne> 1"g
1indig A lenne a legr"gebbi barto1> de te 1aradnl a bartnA1.
F -ajnlo1> ^av F 1ondta1. F Csa! n"ha Ngy "re1> 2sa! a"rt
vagy vele1> 1ert elvestetted at> a!ivel a sorsod serint lenned
!ellene.
F +eht ne1 ltod> .ethQ F bionygatta. F A sors ne1 a!arta>
hogy &11el legye!. A volt a sorso1> hogy seresse1> 1ajd
elvestse1 At. A "n sorso1 a> hogy veled legye!.
F At hise1> 1r "rte1. F Megfogta1 a !e"t> "s enyh"n
1egsortotta1. F 0=s=n=1> hogy el1agyartad. D<do1> olyan
vagyo!> 1int egy b"bi.
^avier !a2sintott. F &gy i1dnivalB b"bi.
^AL'&, /DDH/*X.A* M'*+&* !"nyel1et rastott. &gy nagy>
ne1r"g "p#lt> Py=rgy !orabeli stl<sN h volt 2sinos s=v"nnyel "s
oslopo!!al a f"nyes bejrati ajtB 1ellett. /dabent a fala!at feh"rre
232 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
festett"!> a padlB pedig par!ettott volt. A h <t2a felAli r"s"t a
hatal1as> !lass nappalival a vend"ge! s1ra volt tartott! fenn>
1g a terasra "s a 1eden2"re n"A> htsB> nyitott r"s volt a a hely>
ahol a nyol2tagN 2sald a ideje nagy r"s"t t=lt=tte. A bolyhos
ta!arBval letertett> p<ha pa1lago!at egy falra serelt> s!!"pernyAs
t"v" fel" tjolt!. A "t!eAastal egy 2so1B lnyos hol1ival volt
telesNfolva> a saro!ban> egy !osrban frissen 1osott r<ha llt> a
htsB ajtBnl pedig jB n"hny pr 2ipA sora!oott. A t"v"vel se1ben
volt a jt"!saro! a .arbie babagyCjte1"nnyel> !a1iono!!al "s
!ira!Bs jt"!o!!al> a1i! legalbb egy darabig elfoglalt! a !i2si!et.
&gy !osrban v=r=ses 1a2s!a fe!#dt =sseg=1b=ly=dve. A egyi!
falon let=r=lhetA tblt ltta1> a1ire a 2saldtago! fir!antotta!
egy1sna! #enete!et.
Daln a fA"s levegAben terjengA illata 1iatt> vagy a h 1inden
sar!bBl egy1st sBlongatB hango! 1iatt a hely a 1"rete ellen"re
igen sv"lyesne! hatott.
^avier beveetett a hatal1as !onyhba> ahol a "desanyja
1egsllottan prBblta befejeni a fA"st "s rendet ra!ni egyserre.
Ogy tCnt> 1indent s<perte1pBban 2sinl> de 1"g gy is si!er#lt egy
1eleg 1osollyal #dv==lnie> a1i!or bel"pte1. Aonnal "srevette1
rajta ^avier vonsait. Mind!ettej#!ne! <gyanolyan egyenes orra "s
"l"n! !"! se1e volt.
F De 2sa!is .eth lehetsT F 1ondta> 1i!=ben lassN tCre ra!ott a
s#tAben egy serpenyAt> 1ajd odaj=tt> hogy 1eg=leljen.
F *agyon so!at hallott<n! 1r rBlad. .ernadette vagyo!> de 2sa!
sBlts .ernie7ne!> 1inden!i Ngy hv.
F Rr#l=!> hogy tall!ot<n!> .ernie. *in2s s#!s"ge segts"greQ F
!"rdete1 r=gvest.
F *a> e a a 1ondat> a1it ne1 hallo! itt tNl gya!ran F 1ondta
.ernie.
Megfogta a !aro1at> atn 1<tatott egy halo1 salv"tt> a1i!
arra vrta!> hogy vala!i =ssehajtogassa A!et> "s tny"ro!at> a1i!et
1eg !ellett srtani. ^avier "desapja j=tt be a terasrBl> ahol a feh"r>
hro1s=gletC ponyva rny"!ban begyNjtotta a grills#tAt. Magas>
hBrihorgas ala!jt barna> boontos haja !oronta> orrn pedig
professoros> !ere! se1#veget hordott. Mr ltta1> honnan =r=!=lte
^avier a ter1et"t.
F Mris befogott hi1<n!raQ F 1ondta !<n2ogva> ahogy
1egrta a !ee1 "s be1<tat!oott$ F 3eterne! hvna!.
Mi<tn a vlla1at btortBan 1egsortotta> ^avier el1ent> hogy
segtsen a "desapjna! a grills#tAn"l. A1g segtette1 .ernie7ne!
1egterteni a astalt> !=rben"te1 a hna! e1e gy=ny=rC>
otthonos rendetlens"g"ben. A t"v"ben egy baseball1e22s ajlottY
odafentrAl f<t!rost hallotta1> "s hogy vala!i egy nagyon
!edetleges darabot gya!orol !larin"ton. .ernie !=r#l=tte1
b<gBl!odott> tny"ro!at hoott a astalho. Minden olyan
ragyogBan nor1lis volt.
F -ajnlo1> hogy ilyen !<pi van itt F 1entegetA=tt .ernie.
F *"hny napja Eas1ine s#let"snapjt tartott<!> "s teljes volt a
!os.
Mosolyogta1. &gyltaln ne1 "rde!elt> hogy rendetlens"g van F
1eglepAen otthonosan "rete1 1aga1.
F Mondta1> hogy ne nyNlj a peng"i1he F !iablta vala!i> "s
hallotta1> ahogy lba! dobogna! lefel" a l"p2sAn.
^avier> a!i tny"ro!"rt j=tt be> tNlB sBhajt hallatott. F *a> elj=tt a
pillanat> a1i!or "rde1es lenne el1ene!#ln=d F 1otyogta oda
ne!e1.
F A isten serel1"re> ne!ed van egy eg"s 2so1aggal> ne nyafogj
1r F hangott fentrAl egy 1si! hang is.
F A volt a <tolsB> "s 1ost tele van a sros bArsejtjeiddel a
eg"s. F .e2sapBdott egy ajtB> "s egy barna> htraf"s#lt s=r"nyC>
hajpntos lny jelent 1eg. L=r=s atl"tt "s elasti!<s r=vidnadrgot
viselt> 1intha "pp edett volna. F Any<> !itiltand Claire7t a
sob1bBlQ F !=vetelte.
F *e1 1ente1 be a sobdba. A f#rdAsobban hagytad F sBlt
!i Claire a ajtBn t.
F Mi"rt ne1 t<ds 1r !i!=lt=ni v"gre> "s )<!e7!al "lniQ F
ordtotta vissa a hNga.
F Hidd el> 1egtenn"1> ha t<dn1.
234 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F Mtlla!T & annyira igasgtalan. F A lny "srevette a
jelenl"te1et> "s abbahagyta a #v=lt="st> 1g v"gig1"rt. F W 1eg
!iQ F !"rdete goro1bn.
F *i2olaT F f=r1edt r .ernie. F Hov tetted a jB 1odorodatQ W
.eth. .eth> A a "n tien=t "ves lnyo1> *i2ola.
F *agyon =rvende! F 1ondta !elletlen#l. F &gy"b!"nt ne1to1>
1i"rt jB a ne!ed> ha vele randiol F tette ho> 1i!=ben fej"vel
^avier fel" b=!=tt. F W egy totl lNer> "s b"na a h<1ora.
F *i2ola "pp 1ost "li a sorongso!!al teli tini!orsa!t> "s
elvestette 1inden h<1or"r"!"t F 1agyarta ^avier. F
Ms!#l=nben hls lenne a "lesltso1"rt.
*i2ola gyil!os pillantst vetett r. Meg!1"lte! tAle> hogy
1egprBblja! 1egfogal1ani vala1i vlasf"l"t> 1ert 1egjelent
^avier nAv"re> Claire. A haja "ppoly egyenes volt> 1int ^avier"> "s
!ierestve hordta a vlln. 0=t=tt !ardignt> fe!ete far1ert "s
1agassrN ba!an2sot viselt. A i1"nti #v=ltA1e22s ellen"re ne!i
bartsgos volt a ar2a.
F &jha> ^av> ne1 1ondtad> hogy .eth ilyen jB 2saj F 1ondta
Claire> "s odaj=tt> hogy 1eg=leljen.
F D<lajdon!"ppen at hise1> e1ltette1 F felelte ^avier.
F Ht a!!or ne1 hitt#n! ne!ed F nevetett fel Claire. F -ia> .eth>
isten hoott a llat!ertben.
F Prat<llo! a eljegy"sedhe F 1ondta1.
F 0=si> br jelen pillanatban el"g stressesY ne1 t<do1> ^avier
1ondta7e. Jpp tegnap hvott fel egy nA a partiserveA 2"gtAl> "s at
1ondta]
^avier el1osolyodott> "s 1ag<n!ra hagyott> hogy bes"lgess#n!.
*e!e1 <gyan ne1 so! 1ondandB1 volt> de Claire festelen#l
2sevegett a es!#vAi elA!"s#lete!rAl> "n pedig f=l=tt"bb boldog
volta1> hogy hallgathatta1 At. *e1 "rtette1> 1i"rt !ell egy ilyen
=r=1teli ese1"nyt ennyire 1egbonyoltani. -erinte 1inden> a1i
2sa! bal<l #thet !i> a anna! 1egfelelAen is si!er#lt> "s aon
gondol!odott> hogy vajon elt=rt7e egy t#!r=t vagy vala1it> hogy
ilyen balseren2s"je van.
.ernie vissaj=tt a !onyhba> ^aviert !ereste> a!i bed<gta a fej"t a
htsB ajtBn egy grillfogBval a !e"ben.
F ^avier> "lete1> saladj fel a !i2si!"rt> hadd tall!oana!
.ethsel. Az oroszlnkirlyt n"i!. F .ernie odaford<lt ho1. F &
a egyetlen 1Bdja> hogy 2sendben 1aradjana! egy f"l Brra.
^avier r1 !a2sintott> atn eltCnt a elAsobban. *"hny per2
1Nlva hallotta1> hogy lefel" j=n a l"p2sAn> "s aprB 1etelen talpa!
2sattogna! <tna a padlBn.
Eas1ine> Madeleine "s Mi2hael robbant be a sobba. Hirtelen
gy=!eret vert a lb<!> a1i!or 1egltta!> 1ajd nyltan 1egb1<lta!>
ahogy 2sa! a !isgyere!e! !"pese! r teljes rtatlansggal. Madeleine
"s Mi2hael volt a !"t leg!isebb> 1ind!etten sA!"! volta!> "s
hatal1as> barna se1#! h<n2<t<l 2sillogott. A ar2<! 2s<pa 1asat
volt a 2so!is s#ti =nfeledt 1ajsolstBl. A !"! se1C Eas1ine> a!i
"pp 1ost lett !ilen2"ves> nagyon !o1oly gyere!ne! tCnt. HossN>
Ali-e Gsoaorszgban!szer1 hajt sat"nsalag fogta htra.
F .ethT F si!oltotta Mi2hael "s Madeleine> legyAve !edeti
se1"r1ess"g#!et. /darohanta! ho1> !"toldalrBl 1egfogt! a
!ee1et> "s el!edte! a jt"!saro! fel" vonsolni. .ernie !iss"
gondterhelten n"te a t1adst. A 0irlysgban serette1 a
gyer1e!i lel!e!!el idAni> "s e itt nagyjbBl <gyanolyan volt> 2sa!
egy !i2sit pis!osabb.
F Etsol vel#n!Q F !"rlelte!.
F Most ne1 lehet F 1ondta .ernie. F Lrjato! va2sora <tnig>
1ielAtt bossantani !edite! seg"ny .etht.
F Jn #l=! .eth 1ellett a astalnl F jelentette be Mi2hael.
F *e1> "n F 1ondta Madeleine od"bb tastva a testv"r"t.
F Jn ltta1 1eg At elAs=r.
F M"g 1it ne1T
F +e igenT
F H"> h"> 1ind a !etten le#lhette! .eth 1ell" F 1ondta Claire>
aal t!arolta> 1ajd 2si!landoni !edte A!et.
Hirtelen egy aprB ala!ot pillantotta1 1eg 1aga1 1ellett. Eas1ine
b1<lt fel r1 tgra nylt> vilgos se1"vel. F *agyon ajosa! F
1ondta selden. F Jn a 2sendet jobban serete1.
236 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
^avier> a!i 1egllt 1ellette1> fel!a2agott> "s =sseborolta a
hajt.
F W atn nagyon !o1oly F 1ondta. F XllandBan a t#nd"re!!el
lBfrl.
F Jn hise! a t#nd"re!ben F 1ondta Eas1ine. F Js teQ
F +e 1"g 1ennyire F felelte1 "s 1ell" t"rdelte1. F Jn a =sses
ilyen dologban hise!$ t#nd"re!ben> sellA!ben> angyalo!ban.
F D"nylegQ
F 'gen. Js 2sa! !=t#n! legyen sBlva> "n 1r tall!ota1 is
vel#!.
Eas1ine se1e el!ere!edett> aprB 2seresnyeaj!t 1eglepetten
elttotta. F D"nylegQ .r2sa! "n is lthatn1 A!et.
F +e hisen t<dod F 1ondta1 ne!i. F Csa! nagyon figyel1esen
!ell !eresned A!et. *"ha olyan helye!en b<!!anna! fel> ahol a
leg!ev"sb" se1 s1tanl rj<!.
A1i!or elj=tt a "t!e"s ideje> ltta1> hogy .ernie "s 3eter egy
la!o1ra valBt fA=tt. ,n"te1 a grilleett disnBhNsra> a !olbsra>
a oldalasra> "s hirtelen ny<gtalan lette1. ^avier bitosan elfelejtette
1eg1ondani ne!i!> hogy ne1 ese1 hNst. *e1 is annyira eti!ai
o!o! 1iatt> 1int abbBl !ifolyBlag> hogy a serveet#n! ne1 nagyon
t<dta feldolgoni a hNst. *eheen t<dt<! 1ege1"steni> "s t<nyv
vlt<n! tAle. +e 1"g ha ne1 is e lenne a helyet> a!!or se1
svesen enn"1 1eg. Mr a p<sta gondolattBl fel!avarodott a
gyo1ro1. +e ha 1r annyit bajlBdta! vele> ne1 volt sve1 sBlni
ne!i!. +e seren2s"re ne1 is !ellett.
F .eth ne1 esi! hNst F 1ondta ^avier festelen#l. F &1ltette1Q
F Mi"rt ne1Q F !"rdete *i2ola.
F 0eresd 1eg a "rtel1eA sBtrban a vegetrin"s sBt F felelte
^avier gNnyosan.
F -e11i baj> sve1 F 1ondta .ernie> ahogy a tny"ro1at elvette
"s 1egpa!olta s#lt !r<1plival> grilleett =lds"ge!!el "s
rissaltval. F *e1 gond F 1ondta> "s folytatta a !analast> holott
a tny"r 1r tele volt.
F Any<] F ^avier elvette tAle a 1ajdne1 2sord<ltig telt tny"rt>
"s lera!ta el"1. F -erinte1 el"g les ne!i.
A1i!or 1inden!i sedett> *i2ola felvette a villt> "s 1r 1ajdne1
a sjba vett egy falat rist> a1i!or .ernie 2spAsen rn"ett.
F ^avier> "lete1> el1ondand a astali ldstQ
*i2ola snd"!osan hangos 2s=r=1p=l"ssel dobta le a villt.
F -ss F sBlt r Eas1ine> 1ajd a eg"s 2sald lehajtotta a fej"t.
Claire a !e"t Madeleine7en "s Mi2haelen tartotta> hogy 2sendben
1aradjana!.
^avier !erestet vetett.
F Mra1> l"gy ldott 1inda"rt> 1it ne!#n! adtl. Js E"<s
nev"ben e1l"!e#n! ao!ra> !i! sC!=l!=dne!. X1en.
A1i!or abbahagyta "s feln"ett> a te!intet#n! a 1sodper2 t=rt
r"s"ig =sse!ap2solBdott> 1ielAtt elford<lt "s bele!ortyolt a
#dtAj"be. A se1"ben 1eg"rt"st ltta1> a hitet> a1i =sse!=t
benn#n!et> s abban a pillanatban jobban serette1 At> 1int valaha.
F -Bval> .eth F !edte 3eter F> ^avier at 1ondja> a btyddal "s
a nAv"reddel !=lt=tete! ide.
F Vgy iga F bBlintotta1> "s "rete1> ahogy a "tel a tor!o1on
a!ad> 1i!=ben 1r a !=vet!eA el1aradhatatlan !"rd"sre
s1totta1$ Js 1i van a s#leiddelQ +e ne1 tette fel.
F -eretn"! tall!oni vel#! F sBlalt 1eg .ernie. F W! is
vegetrin<so!Q
&l1osolyodta1. F Mind ao! vagy<n!.
F D=! f<ri F 1ondta *i2ola.
.ernie d pillantst vetett r> de ^avier 2sa! nevetett.
F -erinte1 1ajd rj=ss> hogy rengeteg vegetrin<s van a
vilgon> *i2 F 1ondta.
F De ^avier bartnAje vagyQ F vgott !=be Mi2hael> 1i!=ben a
babot tologatta !=rbe7!=rbe a tny"rjn> 1ajd bel"j#! d=fte a villjt.
F *e jtss a "tellel F sBlt r .ernie> de Mi2hael oda se figyelt
r> 2sa! n"ett r1> vlasra vrva.
^avierhe ford<lta1 segts"g"rt> hogy 1it 1ondja!> illetve ne
1ondja! a 2saldja elAtt.
F Mgye> 1ilyen seren2s"s vagyo!Q F 1ondta ^avier a !is7
=22s"ne!.
F S> !1"lj 1eg 1in!et F !edte *i2ola> de Claire oldalba b=!te a
!=ny=!"vel.
238 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F *e!e1 is les bartnA1 ne1so!ra F !==lte Mi2hael !o1oly
hangne1ben> a1itAl 1inden!i felnevetett.
F Lan 1"g idAd addig> !=l=! F 1ondta a apja. F *e1 !ell
rohanni.
F Ht "n ne1 a!aro! bartot> ap< F 1ondta Madeleine. F A fiN!
pis!osa!> "s r<1lit hagyna! 1ag<! <tn> ha esne!.
F Ht a1g hat"vese!> addig 1inden bionnyal F !a2agott ^avier.
F +e ne ig<lj> 1ajd !in=vi!.
F )ehet> de "n a!!or se1 a!aro! F bionygatta Madeleine
1ogorvn.
F Jn egy#tt"re! veled F 1ondta *i2ola.
F De 1eg 1irAl bes"lsQ *e!ed van bartod F 1ondta ^avier. F
.r ne!ed a <gyanolyan> 1intha singli lenn"l.
F %ogd beT F intette le *i2ola. F Js !#l=nben 1eg nin2s barto1
1r vagy !"t Brja.
,ajta1 !v#l e sen!it se1 hatott 1eg !#l=n=sebben.
F S> e atn a ross hrT F 1ondta1. F +e 1egvagy a"rtQ
Claire elnevette 1agt. F W "s Ha1ish legalbb egyser
sa!tana! 1inden h"ten F 1agyarta. F H"tv"g"re 1indig
!ib"!#lne!.
*i2ola felfNjta 1agt. F &Nttal v"gleg v"ge. Js jBl vagyo!> .eth>
!=s=n=1 a !"rd"st. F 0=rbepillantott a t=bbie!en.
F *i2 v"nlny les F !==lte Mi2hael vigyorogva.
F Mi2sodaQ F 2sattant fel a lny. F &gyltaln honnan t<dod> hogy
a 1it jelentQ 0b" n"gy"ves vagy.
F Any< 1ondta F vlasolt Mi2hael.
.ernie !=h=gni !edett> 1ajdne1 1egf<lladt a falattBl> 1i!=ben
3eter "s ^avier a salv"tj<! 1=g=tt 1ajd 1egp<!!adta! a
nevet"stAl.
F 0=si> Mi2hael F 1ondta .ernie. F Ogy "rtette1> taln remes
lenne 1egfontolnod> hogy bns a e1bere!!el> ha at a!arod> hogy
1eg1aradjana! a !=rnyeetedben. %elesleges 1indig 1inden"rt Ngy
fel!apnod a viet.
F Jn sose1 !apo1 fel a vietT F *i2ola a astalra 2sapta a
pohart> "s egy !is ital !il=ttyent belAle.
F &gy tenislabdt vgtl Ha1ish fej"he F 1ondta Claire.
F At 1ondta> hogy tNl r=vid a r<h1T F !iltotta *i2ola.
F *a "s a!!or 1i vanQ
F *e sBljon be. &gyltaln ne1 volt igaa.
F Js e"rt at "rde1li> hogy !ilo22santsd a agyt egy
tenislabdvalQ F ^avier bBlintott. F Deljesen "rthetA.
F Jn Ngy =r#l=! ne!i> hogy v"gre egy lnyvend"g is #l a
astalnl F sBlt bele .ernie a egyre hevesebb vitba. F )<!e "s
Ha1ish itt van llandBan> de nagyon !#l=nleges e a al!alo1> hogy
1ost .eth is itt van.
F 0=s=n=1 F 1ondta1. F *agyon =r#l=!> hogy itt lehete!.
Claire 1obilja 1egsBlalt> "s !i1entette 1agt a astaltBl> hogy
felvehesse. Msodper2e!!el !"sAbb vissaj=tt> tenyer"vel elta!arta a
bes"lAt.
F )<!e a. 0"si!> de 1indjrt itt les. F 0i2sit elhallgatott.
F -o!!al egyserCbb lenne> ha itt 1aradhatna "jsa!ra.
F D<dod> hogy 1it gondol<n! errAl apddal F 1ondta .ernie. F
&t 1r 1egbes"lt#!.
Claire !=ny=r=gve a apjho ford<lt> a!i Ngy tett> 1intha teljesen
tadta volna 1agt a va2sora "lveet"ne!.
F *e1 tAle1 f#gg F 1otyogta 1afln.
F *e1 lenne 1ost 1r itt a ideje egy !i2sit enyhteni eenQ F
!"rdete ^avier a anyjtBl. F Mr 1egvan a idApontj<!> t<dod.
.ernie hajthatatlan 1aradt. F *e1 hely"nvalB. Csa! gondolj bele>
1if"le p"ldval solglna e.
^avier a !e"be fogta a fej"t. F Alhatna a vend"gsobban.
F Js te fogs virrastani eg"s esteQ *e1> serinte1 ne1.
A1eddig e alatt a tetA alatt la!to!> sr2o!> addig a s#leite! lltj!
fel a sablyo!at F felelte .ernie.
^avier felny=g=tt> a1ivel at jelete> hogy ne1egyser hallotta
1r et a s=veget aelAtt.
F *e1 !ell gy reaglnod F 1ondta .ernie. F A"rt nevelte1 a
gyere!ei1et> hogy bionyos sablyo!ho tarts! 1ag<!at> "s a
hassg elAtti sex ne1 olyas1i> a1it e a 2sald tolerl. ,e1"le1>
1"g ne1 vltotattad 1eg ebb"li v"le1"nyedet> ^avier.
240 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F Ht perse> hogy ne1T F de!larlta ^avier gNnyos
!o1olysggal. F Mr a p<sta gondolattBl is "1elyge!.
&t 1r a nAv"rei se1 brt! tovbb> "s a !irobbanB !a2aj
enyhtette a hang<latot. A hahotba aonnal be2satla!ota!
!istestv"rei! is> a!i!ne! fogal1<! se1 volt> 1in nevetne!> de
se11i!"pp se1 a!arta! !i1aradni a 1B!bBl.
F .o2s> .eth F 1ondta Claire> a1int levegAh= j<tott. F Any<na!
n"ha 1<sj elsaj!Bnia et a hegyibes"det> "s ne1 lehet t<dni>
1i!or !er#l r sor.
F *e1 !ell bo2snatot !"rned> Claire. .itos vagyo! benne> hogy
.eth 1eg"rti> 1irAl bes"le!. W egy nagyon felelAss"g7teljes
e1berne! tCni!. A 2saldod vallsos egyltalnQ
F *agyon F vlasolta1 1osolyogva. F Ogy "re1> nagyon jBl
!ij=nne vel#!.
A este htral"vA r"s"ben bitonsgosabb t"1! !er#lte!
tert"!re. .ernie feltett egy 2so1B seld !"rd"st arra vonat!oBan>
hogy 1i irnt "rde!lAd=1 a is!olban> "s hogy 1i! a l1ai1.
^avier elAre 1egjBsolta a bes"lget"s vrhatB 2sapsirnyt> "n 1eg
gondosan begya!orolta1 a vlaso!at. Claire a astalho hota a
7enyasszonyok 21C 1again vastag p"ldnyt> "s a v"le1"nye1et
!"rdegette s1talan r<ha "s es!#vAi torta !ap2sn. *i2ola
egyfolytban d<ogott> "s gNnyos 1egjegy"se!et tett> ha sBlta!
ho. A leg!isebbe! a =le1be #lte!> a1i!or elj=tt a dessert ideje>
3eter pedig felvgta> a1it Eas1ine 2sa! [Ap< tr"fjna!\ be2"ett.
^avier 2sendesen #ld=g"lt 1ellette1 a !arjval a vlla1on> "s
nagyon el"gedettne! ltsottY 1ind=sse> 1eghatrohatatlan
idA!==n!"nt egy7egy 1egjegy"st fC=tt a bes"lget"she.
A a este oly !=el volt a f=ldi ter1"setess"ghe> a1ilyen !=el
2sa! !er#lhette1 ho> "s 1inden egyes per2"t i1dta1. 0isserC
viti! ellen"re ^avier 2saldja f=l=tt"bb soros> seretA "s e1beri
volt> "s "n 1indenn"l jobban a!arta1 ostoni abban> a1ij#! van.
's1ert"! egy1s erAss"g"t "s hibit> "s felt"tel n"l!#l elfogadt!
egy1st. Csodlta1> 1ennyire nylta!> "s 1ilyen so!at t<dna!
egy1srBl F 1"g a olyan eg"sen aprB dolgo!ban is> hogy 1elyi! a
!edven2 fagylaltj<! vagy 1ilyen fil1e!et seretne!.
F -erintete! 1egn"e1 a Nj .ond7fil1etQ F !"rdete *i2ola a
este egyi! pillanatban.
F *e1 fog tetseni ne!ed> *i2 F felelte ^avier. F DNl so! benne a
a!2iB.
Pbrielt> 'vyt "s enge1 is =sse!=t a bialo1> de 1i ne1 igan
is1erj#! egy1st ennyire. A legt=bb "srev"tel#n! bel#lrAl
sr1ai!> "s sose1 tess#! sBv. Daln 1ert vel#n! se1ben ne1
!=vetel1"ny> hogy legyen se1"lyis"g#n!> a1i hatroottan 2sa! a
1i"n!Y gy soha ne1 is t=lt=tt#! aal a idAn!et> hogy at
fejless#!. 'n!bb 1egfigyelA!"nt> se11int sereplA!"nt ne1 !ell
d=nt"se!et hon<n!> vagy 1orlis probl"1!at 1egoldan<n!. Mivel
egye! vagy<n! a vilgegyete11el> at jelenti> hogy ne1 !ell
se1"lyes !ap2solato!at !iala!tan<n!. A egyetlen fajta seretet>
a1it 1eg !ell tapastaln<n!> ltalnos> a1i 1inden "lA dolgot
!=r#lves.
0nB gy=trele11el "bredte1 r> hogy in!bb a e1bere!!el
!ede! aonos<lni> 1int a sajt fajt11al. Ogy ltsott> a
e1bere!ben 1"ly ig"ny "l arra> hogy !=tAdjene! egy1sho. %"lne!>
de <gyana!!or vgyna! is a bial1assgra. &gy 2saldban lehetetlen
tit!olBni. Ha *i2olna! ross !edve van> 1inden!i t<dja. Ha a
"desanyj<! 2salBdott> 2sa! r !ell n"ni#! a ar2ra> hogy
1egt<dj!. A snlel"s 2sa! idA7 "s energiapaarls.
A este v"get"vel roppant hls volta1 ^avierne!. A legnagyobb
ajnd"!> a1it 2sa! adhatott> hogy tall!ohatta1 a 2saldjval.
F EBl vagyQ F !"rdete> a1i!or lepar!olt a felhajtBn!on.
F 0i1er#lt F vallotta1 be. F +e boldog.
Anap este gondolta1 elAs=r vala1ire> a1i aelAtt 1"g soha
ne1 j<tott ese1be. .ernie 1egjegy"se a hassg elAtti sexre
vonat!oBan 1egpendtett benne1 vala1it. D<dta1> hogy ^avier "s
!=te1 lehets"ges a sex> 1ivel e1beri testet =lt=tte1> "s r"st
vehete! br1ilyen testet ig"nylA e1beri !=l2s=nhatsban F de 1i
lehet a !=vet!e1"nye egy ilyen d=nt"sne!Q
&lhatrota1> hogy sBv tese1 'vy elAtt a t"1t F de ne1 1a
"jsa!a. *e1 a!arta1 elrontani a re1"nyteli hang<lato1at.
242 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
20
%igyel1etetA jel
A,,A *U'D/DDAM .& AI ',/+A)/M tantere1be> hogy Ea!e Dhorn
leseren Miss Castle astalna! a s"l"n #l> "s te!intet"t a nA pir<lB
ar2ra segei. ,j=tte1> hogy ne1 hallott! 1eg> a1i!or bel"pe1>
1ert fel"1 se ford<lta!. Ea!e f"nyes> s=t"t hajt gondosan
htraf"s#lte a ar2bBl. Ar22sontja penge"lesne! ltsott> 1a2s!a=ld
se1"vel pedig oly 1egfes#lten hipnotilta Miss Castle7t> a!r egy
le2sapni !"s#lA !gyB. &gy v=r=s rBsasl fe!#dt a astalon> "s
ltta1> hogy a fiN hossN> v"!ony !e"t !=nnyed"n a tanrnA"n
pihenteti. Miss Castle sapora l"g"s"n !v#l ne1 hallatsott 1s a
tere1ben.
F & ne1 helyes F s<ttogta.
F - 1ilyen t=rv"ny 1ondja etQ F Ea!e hangja hal! "s
bial1as!odB volt.
F 3"ld<l a is!ol". De a di!o1 vagyT
Ea!e hal!an !<n2ogott egyet. F Mr felnAtte1Y el"g idAs vagyo!>
hogy sajt d=nt"se!et hoa!.
F +e 1i van> ha leb<!<n!Q &lveste1 a 1<n!1at> sose1 !apo!
1<n!t tanr!"nt> rads<l] F Hallotta1> hogy a nA "lesen besvja
a levegAt> ahogy Ea!e a <jjt a aj!ra sortotta> 1ajd ingerlAn
lejjebb tolta> 1gne1 1egllapodott a nA nya!a 1"lyed"s"ben.
F +is!r"te! les#n!.
Ahogy elArehajolt> Miss Castle pedig beh<nyta a se1"t> egy
hangos 2sapBds hallatsott 1=g#le1> a1it egy sor !ro1!ods
!=vetett. .en Carter "r!eett 1eg "ppen> s a ts!ja v"letlen#l
bea!adt a ajtBba. Ea!e 1a2s!aserC !e2sess"ggel pattant fel a
astalrBl> 1i!=ben a avart Miss Castle a papro!at !edte tologatni
"s a fri<rjt rendegette.
F -evaT F 1orogta .en> ahogy el1ent 1ellette1 a helye fel">
"sre se1 v"ve a l"gyottot> a1it "pp 1egavart. )eh<ppant a
s"!"re> "s 1or2osn a Brra pillantott. F M"g 2sa! el se1 !"ste1.
)e#lte1 .en 1=g"> 1g a t=bbi tan<lB !edett besllingBni a
tantere1be> "s elfoglaltan a astalo1ra 1eredte1. Lala!i at v"ste a
padba$ [A angolBra 1aga a hall. A hall 1eg sar.\ *e1 a!arta1
Ea!e7re n"niY 1egbotrn!otatott> a1it a i1"nt ltta1. D<dta1>
hogy nin2s ho jogo1. Ea!e tiennyol2 "ves> aal fl=rt=lj=n>
a!ivel a!ar. +e Miss Castle tanr voltY t=bb tistelet illette volna
1eg. Hatroottan a feje1et ingatta1Y absolNte se11i !==1
ho.
D<dhatta1 volna> hogy attBl 1"g ne1 fog b"!"n hagyni> ha ne1
vese! rBla t<do1st. )e#lt a 1=g=tte1 l"vA s"!re.
F -iaT F 1ondta sir<pos hangon. A se1e 1"g a hangjnl is
s<ggestvabb volt. Mi!or belen"te1> 1r neh" volt elford<lni.
A +/)P/0 0&I+D&0 M&PLX)D/I*' a .ry2e Ha1iltonban. *eh" lett
volna 1eg1ondani hajslpontosan> hogy 1i vltoott vagy 1i!or>
1indenesetre a is!ola hatroottan 1s lett. Rssetarts ltsott ott>
ahol !orbban 2sa! s"thNs volt> a1i!or elAs=r ide"r!et#n!. A
is!olai tev"!enys"ge!ben valB r"sv"tel 1"g sose1 volt ilyen
n"pserC> "s ao!bBl a pla!to!bBl t"lve> a1i! 1egjelente! a s<li
!=r#l> a globlis dolgo!ra is jobban odafigyelte!. &e!"rt aonban
ne1 enge1 illetett a di2s"retY enge1 annl so!!al jobban le!=t=tt>
hogy beilles!edje1 "s 1egis1erje1 ^aviert> 1intse1 br1i 1sra
gondolni t<dta1 volna. Distban volta1 vele> hogy a vltos teljes
1"rt"!ben Pbriel "s 'vy hatsna! !=s=nhetA.
A e1bere! Len<s Cove7ban 1r !edettAl fogva ltt!> hogy 'vy
1ennyire elhivatottan prBbl segteni 1so!on. .r A ne1 ltogatta
a is!olt> sorgosan gyCjt=gette a t1ogatB!at a !#l=nb=A #gye!
1ell" a llatv"dele1tAl !edve a !=rnyeett<datos dolgo!ig. &e!
"rde!"ben a so!sos bartsgos 1odorban !a1pnyolt F ne1
!ellett harsognia> hogy elj<sson a e1bere!he a #enet. A .ry2e
Ha1ilton fel!"rte> hogy a gyCl"se!en t<dBstsa a di!o!at a soron
244 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
!=vet!eA vrosi seg"lya!2iB!rBl "s ado1nygyCjt"se!rAl. Ha
valahol volt egy s#te1"nygyCjtA> a<tB1osB a!2iB vagy egy Miss
Len<s Cove s"ps"gverseny> a1ivel a jB #gy"rt gyCjt=tte! p"nt>
a1=g=tt ltalban 'vy llt. Ogy tCnt> !o1plett so2ilis seg"lyeA
progra1ot tere1tett a vrosban> "s egyre nagyobb s1ban
jelent!ete! a =n!"ntese!> hogy serda d"l<tnon!"nt
segthessene!. A is!ola 1"g egy =n!"ntes progra1ot is l"trehoott a
d"l<tni sportols alternatvja!"nt. &nne! !eretein bel#l a di!o!
r"st vehette! helyi seg"lyeA 2soporto!ban> bevsrolhatta! a
!==ss"g idAsebb tagjaina!> vagy dolgohatta! a 3ort Cir2e7i
"telostB !onyhn. 0"ts"g!v#l volta! olyano!> a!i! 2sa!
1egjtsott! a "rde!lAd"st> hogy !=elebb !er#lhessene! 'vyho>
de a t=bbs"get t"nyleg lel!estette a nAv"re1 el!=teleetts"ge.
Aonban 1ind=sse !"t h"ttel a v"gAs bl elAtt> a =sses
so2ilis seg"lyeA tev"!enys"g ideiglenesen 1egsCnt. A
is!olban a lnyo! hang<lata <gyanis a 1egsllottsggal volt
hatros. *eheen hitte1> hogy ilyen gyorsan eltelt a idA. Mintha
2sa! tegnap lett volna> hogy Molly be!ari!ta a dt<1ot a is!olai
naplB1ban> "s lehordott a lel!esed"se1 hinya 1iatt.
Meglepet"se1re a nagy "jsa!ho !=eledve "ppolyan b<gBna!
"rete1 1aga1> 1int 1inden!i 1s. &gy#tt tapsi!olta1 "s
visongta1 a t=bbi lnnyal> valahnysor felvetAd=tt a t"1a> "s ne1
"rde!elt> hogy e 1ennyire "retlenne! ltsi!.
3"nte!en> a tants <tn a is!ola elAtt tall!ota1 Mollyval "s a
lnyo!!al> hogy 1egejts#! r"gBta vrt shopping7tNrn!at 3ort Cir2e7
ben. 3ort Cir2e nagyvros volt 1ind=sse f"lBrai vonatosra d"l
fel". 0"tseres l"le!s1val jelentAsen nagyobb volt Len<s
Cove7nl> "s l1os !isvros<n!bBl rengetegen ingta! 3ort Cir2e7
be naponta dolgoni> a tin"dsere! pedig vsrolni jrta! oda> vagy a
night 2l<bo!ba s<rranta! be a ha1is se1"lyij#!!el.
Pbriel a !ee1be nyo1ott egy hitel!rtyt aal a jB tan22sal
!s"rve> hogy 1aradja! jBan> vala1int e1l"!etetett a anyagi java!
jelent"!telens"g"re. D<dta> 1ennyire ves"lyes sabadon engedni
egy tini lnyfal!t egy hitel!rtyval> de ne1 volt 1i"rt aggBdnia$
el"g !i2si volt a valBsnCs"ge> hogy tallo! vala1it> a1i 1egtetsi!.
MeglehetAsen sArslhasogatB volta1> a1i!or =lt=!=d"sre !er#lt a
sor> "s nagyon vilgos !"p "lt benne1 arrBl> hogyan seretn"!
!in"ni a bl "jsa!jn. Magasra tette1 a 1"r2"t. Aon a bionyos
"jsa!n pont Ngy a!arta1 !in"ni "s "reni 1aga1at> 1int egy
f=ldre sllt angyal.
'deges volta1> ahogy a vrosi llo1s fel" vett#! a irnyt a
fA<t2n. & les a elsA "l1"nye1 a t=1eg!=le!ed"ssel. .r
nagyon vrta1 1r> egy !iss" ny<gtalan is volta1. A1i!or
oda"rt#n!> !=vette1 a t=bbie!et a al<ljrBba> 1ajd fel> egy BdivatN
peronra. %elsora!ot<n! a f#l!"n"l> "s 1egvett#! a jegyet a abla!
1=g=tt #lA> As bar!Bs> ord f"rfitBl. Megrta a fej"t a lnyo!
ri2sajosa hallatn> "n pedig 1entegetAve r1osolyogta1> 1ajd
gondosan a tr21ba 2sNstatta1 a jegyet.
/da1ent#n! a peron 1ent"n sora!oB fapado!ho> hogy le#lj#n!
"s 1egvrj<! a n"gy7tien=t=s expresst. A lnyo! tovbb
2sa2sogta! egy1ssal "s f"nysebess"ggel -M-7ete!> hogy
leserve"! a 3ort Cir2e7i -ent +o1on!os 's!ola fiNdi!jaival a
tall!oBt. Molly bejelentette> hogy A so1jas> "s egy a<to1atbBl
vsrolt egy #dtAt. A1i enge1 illet> ella<lta1> "s !elle1esen
#2s=r=gte1 eg"sen addig> a1g a "r!eA vonat a Ar#letbe ne1
!ergetett.
A1i!or 1eghallotta1> ne1 volt egy"b> 1int egy !is tvoli 1oraj>
1intha egy vill12saps visshangja lenne. +e !itartBan
hangosodott> "s ne1so!ra 1r a peron is reonlt a talpa1 alatt. A
vonat olyan te1pBban sg<ldott be a se11ibAl a vgnyra> hogy
elgondol!odta1> hogyan fogja a veetAje 1eglltani. %el<grotta1>
hta1at a vrBtere1 falna! vetette1> 1i!=ben a bitonsgosna!
alig nevehetA vagono! ajosan 2sattogva 1egllta!. A lnyo! r1
1eredte!.
F De 1eg 1it 2sinlsQ F !"rdete Daylah> 1i!=ben
!=rbepillantott> hogy 1egbionyosodjon rBla> sen!i ne1 ltta a !is
prod<!2iB1at.
Pyana!odva 1"regette1 a vonatot. F & 1indig ilyen ajosQ
0inylta! a f"1ajtB!> a e1bere! pedig h<ll1o!ban ==nl=tte!
!i rajt<!. Jsrevette1> hogy a egyi! ajtB be2sapBdott> "s oda2spte
egy f"rfi !abtjna! a seg"ly"t. &la!adt a l"legete1> a lnyo!
246 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
visont si!totta! a r=h=g"stAl. A f"rfi d#h=sen r2sapott a
vonatajtBra> s a Njra !itr<lt. A 1arad"! 1"ltBsgt 1egArive
els"tlt> "s 1i!=ben elhaladt 1ellett#n!> 1"rgesen rn! pillantott.
F S> .eth F hadarta Molly> 1i!=ben a hast fogta a nevet"stAl F>
ne 1ondd> hogy ne1 lttl 1"g eelAtt vonatot.
A =sse!ap2solt f"1!alyib! sora enge1 in!bb e1l"!etetett
egy t=1egp<sttB fegyverre> 1int 1egbhatB !=le!ed"si es!=re.
F &gyltaln ne1 tCni! bitonsgosna! F 1ondta1.
F *e gyere!es!edjT F Molly 1egragadta a 2s<!lB1at> "s el!edett
a egyi! nyitott ajtB fel" vonsolni. F )e fogj<! !"sniT
A vonatban 1r ne1 volt olyan ross "r"se1. Molly "s a bartai
levetett"! 1ag<!at egy sor #l"sre> "s fittyet hnyta! a bossan!odB
pillantso!ra> a1ivel ao! a <taso! illett"! A!et> a!i! elAl
elfoglalt! a #lAhelye!et. Ahogy 3ort Cir2e fel" a!atolt<n!> !arBt
nyelve #lte1 a #l"se1 s"l"n> s !=ben a e1bere!et figyelte1
1aga1 !=r#l. Meglepett a se1"lyis"ge! so!asga> a!i!et a
t=1eg!=le!ed"s 1agba sippantott> a =lt=ny=s igagatB!tBl
!edve a lestraplt is!ols sr2o!on t egy idAs> bty<s h=lgyig> a!i
sAr1eseg"lyC 1o!asint viselt. *e1 "rete1 1aga1 tNl
!elle1esen ennyi e1berrel !=rbev"veY rads<l valahnysor nagyot
rntva 1egllt a vonat> 1ajdne1 leb<2s!ta1 a #l"srAl> de at
1ondta1 1aga1na!> hlsna! !ell lenne1 1inden e1beri
"l1"ny"rt> a1it t"lhete!. Ogyis ne1so!ra v"ge les.
Mi!or 1eg"r!et#n!> hoverAdt#n! a vonatbBl !ifel"
nyo1a!odB t=1eghe> a1i 3ort Cir2e fAtere fel" ind<lt. A 1r
egyser bitos> hogy =sse se1 hasonlthatB a l1os !is Len<s
Cove7val. A <ta! s"lese! volta!> n"gyethlBs elrende"sCe! "s
hro1svosa!. De1plo1tornyo! "s felhA!ar2olB! rajolBdta! !i a
horiont elAtt. Molly ragas!odott ho> hogy a forgal1as <t2!on
nyargalj<n! !erest#l ahelyett> hogy aal vestegetn"n! a idAt>
hogy 1eg!eress#! a gyalogost!elA!et. Minden#tt vsrlB! volta!.
&lhaladt<n! egy As sa!llN hajl"!talan f"rfi 1ellett> a!i a
s"!esegyh l"p2sAj"n #ld=g"ltY 1egfradt se1e !=r#l oly 1"lye!
volta! a rn2o!> 1int egy hasad"!. -#r!e> !atonai po!rB2ot hNott
=sse a vlln> "s egy bdogb=gr"t =rgetett. A sebe1be nyNlta1
egy !is aprB"rt> de Molly lelltott.
F *e1 1ehets 2sa! Ngy oda idegene!he F 1ondta. F *e1
bitonsgos. )ehet> hogy drogf#ggA vagy 1itt<do1"n.
F Mi"rt> Ngy n" !i> 1int egy drogf#ggAQ F "rvelte1. Molly
1egrndtotta a vllt> 1ajd od"bbllt> "n visont vissaford<lta1> "s
a f"rfi 1ar!ba nyo1ta1 egy tdollros ban!jegyet. Megfogta a
!aro1at. F Xldjon 1eg a 'sten F 1ondta. Mi!or a ar2ba n"te1>
"srevette1> hogy va!.
A lnyo! Ngy d=nt=tte!> hogy s"tvl<n!. A!adta!> a!i! egy !is
b<ti!ot !ereste! fel> a1i egy 1a2s!a!=ves <t22s!ban volt> a
fAt"rtAl tvolabb> 1g Molly> Daylah "s "n egy nagyobb r<hba
1ent#n! be> a1ine! forgB #vegajtaja "s sa!!tblaserC
1rvnypadlBja volt. Rr#lte1> hogy v"gre 1egsCnt !=r#l=tt#n! a
<t2a sivaja. Ar2o1at a plafonon l"vA l"g!ondi2ionlB ventiltoro!
fel" fordtotta1.
F & a Madison_s r<h F 1agyarta Molly> 1intha egy
1arsla!Bho bes"lne. F Rtsintes> "s van itt 1inden> a1ire egy
2sajna! s#!s"ge lehet.
F 0=si> Molly> at hise1> nagyjbBl rj=tte1. Hol van a nAi
r"slegQ
F Mi anna! 1"g 2sa! a !=el"be se1 fog<n! 1enni. A a
lNere!ne! valB. *e!#n! a Made1oiselle !ell> a1i a har1adi!on
van. Lan egy7!"t nagyon sr 2<22<!> "s so!!al ol2sBbb> 1int ao! a
!is ex!l<v helye!. Csa! 1ert Meganna! 1"g a bAre alatt is p"n
van]
0"t Brn!ba telt> 1g tf"s#lt#! a llvnyo!atY na perse ahho>
hogy Molly "s Daylah talljana! egy7egy r<ht> a1ivel v"g#l
1egel"gedte!> elengedhetetlen volt n"hny igen2sa! t#rel1es eladB
segts"ge is. A lnyo! egyi! llvnytBl a 1si!ig rohanta!> 1i!=ben
egy1s <tn doblt! le a r<h!at> 1ert vagy tNl rond! volta!> vagy
tNl !<rvsa!> vagy tNlontNl !="p!orNna! n"te! volna !i benn#!>
vagy tNl boh"1e! volta!> vagy 2sa! ne1 el"gg" sexi!.
Megfelejt!eve rBla> hogy egyser 1r 1egbes"lt"!> hossas vitba
!edte! arrBl> hogy 1ilyen lenne a t=!"letes hoss. Ha vala1ivel a
t"rd f=l" "rne> a nyilvnvalBan nagyon is!olslnyos lenne> ha a t"rd
248 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
al "rne> a v"nassonyos volna> a lbi!ra !=ep"ig "rA pedig
egy"rtel1Cen ao!na! valB> a!i! ol-sboltban vsrolna!. &nne!
"rtel1"ben 1ind=sse !"t lehetAs"g 1aradt F 1ini vagy padlBig "rA.
&t nagyjbBl olyan 1"lys"ge!ig !itrgyalt!> 1intha orsgos
fontossgN #gy lenne> 1gne1 !i!=t=tte! ott> hogy 1ost a!!or
fodros vagy ne1 fodros> pnt n"l!#li avagy pntos> sat"n vagy
selye1 legyen. Ogy !=vette1 A!et> 1int egy hold!Bros> prBblva
1egArini a "rde!lAd"s ltsatt> "s ne1 1<tatni> 1ennyire <no1.
&gy =r=!!"valBsgna! tCnA 1"rlegel"s <tn Daylah7na! si!er#lt
1egllapodnia egy r=vid> bara2!snC> ht n"l!#li> taft r<hnl>
a1ine! a seg"lye !illt. At a 2"lt solglta> hogy !ihangsNlyoa a
lbt> br serinte1 Ngy n"ett !i benne> 1int egy !"t lbon jrB
!"pviselAfn!.
0isNrta1 vala1it> a1irAl Ngy gondolta1> hogy t=!"letesen illene
Molly sn"he> "s 1eg1<tatta1 ne!i. A eladB aonnal a
egyet"rt"s"rAl bitostott. F & a sn nagyserCen llna ne!ed F
1ondta Mollyna!.
F Py=ny=rC F helyeselt Molly.
F A!!orQ F !"rdete Daylah. F .Njj bele.
A1i!or Molly elAbNjt a prBbaf#l!"bAl> olyan volt> 1intha
tala!<lson 1ent volna !erest#l F ny<rga is!olslnybBl egy
istennAv" lett. M"g a t=bbi vsrlB is 1egllt> hogy 1eg2sodlja.
Mondt<!> hogy forogjon !=rbe> hogy 1s s=gbAl is fel1"rhess#!. A
vll n"l!#li> g=r=g stl<sN est"lyit fino1 aranyln2o! tartott! a
2s<pas vllon. A anyag p<ha r"tege!!el vonta !=rbe ho1o!Bra7
ala!jt> hogy atn Ngy ter#lj=n s"t a padlBn> 1int vala1i folyad"!.
+e a sne volt a leghihetetlenebb. La!tB bron> a1i 2sill1li! a
f"nyben. 0ie1elte Molly f#rtjeine! v=r=sesbarna tBn<st "s rBss
ar2sn"t.
F Ata] F sBhajtott Daylah. F At hise1> 1eg is lenne a r<hd.
De "s ,yan "svestAen fogto! !in"ni egy#tt.
F Lrj> ee! serint fel!"rtQ F !"rdete1.
Molly bBlintott. F EBl 1egvratott> de ja.
F Mi"rt ne1 1ondtadQ F !"rdete1.
F *e1 nagy s1 vagy ilyes1i.
F Li22elsQ F !iltotta Daylah. F Hete!ig rBla d<1ltl. Most 1r
1inden t=!"letes. Mindened =ssej=tt> a1it a!artl.
F Asse1 F bi22entett Molly> de a ar2rBl hinyott a so!sos
elragadtats. Daln Pbrielen jr a eseQ &lgondol!odta1> hogy
Molly taln 1egvltoott> "s 1r ne1 el"gsi! 1eg p<stn a
jBvgsN ,yan ,obertson dagadB i1aival.
Daylah "s Molly s1ra a !eres"s agBnija v"get "rt> ar2<!on
egy"rtel1Cen ltsott a 1eg!=nnyebb#l"s. A 2ipA "s a !ieg"stA!
vrhatna!Y 1egtallt! a r<ht> a1i t=!"letesen !iel"gti A!et.
MsfelAl "n ne1 ltta1 se11it> a1i a!r 2sa! 1eg!=eltAleg
vonott volna. A r<h! t=bb"7!ev"sb" 1ind <gyanolyano! volta!$
vagy tNl "l"n!e! tele flittere!!el "s 1asni!!al> vagy tNl jellegtelene!.
Jn vala1i egyserCt> 1 t#tAt serette1 volna> a1i 1eg!#l=nb=tet
a t=1egtAl> "s ela!ad tAle ^avier l"legete. Magasra tette1 a 1"r2"t>
"s ne1 so! es"lye1 volt r> hogy 1egtallo1. &gy r"se1 s"gyellte
1agt Njdons#lt hiNsgo1 o!n> de a vgy> hogy lenyCg=e1
^aviert> erAsebbne! biony<lt.
F *a> gyer#n!> .ethT F 1ondta Molly> "s 1a!a2s<l =ssefonta a
!arjt. F .itosan a!ad itt vala1i> a1i 1egtetsi! ne!edT Addig el
ne1 1egy#n!> a1g 1eg ne1 tallod.
3rBblta1 tilta!oni> de 1ost> hogy Molly serel"se =ssellt>
nagylel!Cen a "n segts"ge1re sietett. A erAsa!os!odsna!
engedve egyi! r<ht =lt=tte1 1aga1ra a 1si! <tn> de egyi!et se1
"rete1 a igaina!.
F De ne1 vagy !o1plett F 1ondta> 1i<tn el1ent egy Njabb Bra.
F Minden es1"letlen#l ll rajtad.
F 'gen> annyira v"!ony vagy F 1ondta Daylah> 1i!=ben a fogt
2si!orgatta.
F *eseT F !iltotta Molly. &lAhNott egy legyeAserCen nylB
bera!ssal dstett> feh"r selye1r<ht. F &gy Marilyn Monroe7
1solat. Ledd felT
F .jos F "rtette1 egyet. F +e ne1 et !erese1.
%elsBhajtott> 1ajd !iss" inger#lten vissadobta a r<ht a
llvnyra.
20 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
Ogy j=tte1 el a Madison_s7bBl> hogy 1ind=sse egy halvny
rBsasnC !=r=1la!!ot vsrolta1> "s egy pr e#st f#lbevalB
!ari!t. Aligha "rte 1eg a idAt "s a fradsgot.
A -tarb<2!sban tall!ot<n! a t=bbie!!el. A lb<!nl !#l=nb=A
1r!ajel"sC ts!! sora!ota!> "s hro1 2s!os a!Bs fiN
2satla!oott hoj<!. &lnyNlta! a s"!#!=n> "s "lvet"!> hogy
s"gyentelen#l fl=rt=lne! vel#! a lnyo!.
F Jhen halo! F jelentette be Molly. F Rlni t<dn"! a egyi! olyan
hatal1as s#ti"rt.
Daylah 1egfenyegette a <jjval. F Majd a bl <tn. Addig 2sa!
salta.
F 'gaad van F ny=g=tt Molly. F 0v"t sabadQ
F Isr1entes tejjel> 2<!or !irva.
Mire haa"rte1> a 2s#gged"se1et 1r !"ptelen volta1 palstolni.
A bevsrlB!=rNt !<dar2na! biony<lt> "s fogal1a1 se1 volt> hol
!eresse! egy 1egfelelA r<ht. Hete!!el eelAtt ttNrta1 a =sses
boltot Len<s Cove7ban> "s 1r 2sa! n"hny t<r!lB 1aradt.
F *e1 jrtl seren2s"velQ F 'vy ne1 ltsott tNl 1eglepettne!. F
)egalbb jBl sBra!otlQ
F *e1 igan. 'dApo2s"!ols volt. Min"l t=bb r<ht prBbls fel>
annl in!bb !ed 1indegyi! <gyanolyanna! tCnni.
F *e bn!Bdj> 1ajd 2sa! talls vala1it. M"g 1indig van egy
2so1B idAd.
F A ne1 segt. A1it "n a!aro!> olyan Ngysin2s sehol. &l se !"ne
1enne1 a blba.
F *a> ne 2sinld 1rT F 1ondta 'vy. F At ne1 teheted 1eg
^avierrel. Lan egy =tlete1. Mi"rt ne1 1ondod el ne!e1> 1ilyen
r<ht vett"l a fejedbe> "n pedig 1eg2sinlo1 ne!ed.
F *e1 !"rhete! tAled ilyetT Lan ne!ed enn"l fontosabb dolgod is.
F -eretn"1 et 1egtenni "rted F 1ondta 'vy. F Mellesleg ne1 is
venn" el so! idA1et> "s t<dod> hogy !"pes vagyo! pontosan olyat
2sinlni> a1ilyet seretn"l.
D<dta1> hogy igaa van. 'vybBl a!r profi varrBnA is lehetne
n"hny Bra alatt. *e1 volt olyan> a1it A "s Pbriel 1eg ne t<dta!
volna 2sinlni> ha nagyon a!art!.
F Mi"rt ne1 #tj#! el aal a idAt 1a d"l<tn> hogy tlapo<n!
n"hny 1againt> hogy lss<!> van7e olyan> a1ilyet seretn"lQ F
!"rdete 'vy.
F *e1 !ell ho 1again. A feje1ben van.
A nAv"re1 el1osolyodott. F ,endben> a!!or h<nyd be a se1ed>
"s !#ldd t ne!e1.
.eh<nyta1 a se1e1> "s el!"pelte1 a bl "jsa!jt. )tta1>
ahogy ^avierrel !art !arba =ltve ll<n! a la1piono! balda2hinja
alatt. -1o!ing volt rajta> friss> "l"n! illata volt. &gy tin2s a se1"be
lBgott. Mellette llta1> "s lel!i se1e11el ltta1 l1ai1 r<hjt.
Csill1lB> elefnt2sontsnC est"lyi volt p<ha> !r"1snC> selye1
alsBr<hattal "s f=l=tte egy r"gi1Bdi 2sip!er"teggel. A 1dert
gy=ngy=! dstett"!> a hoillestett <jja!at pedig egy sor
sat"ngo1b. Csip!"s nya!!ivgsa volt te!erv"nyes> aprB
rBsabi1bB!at brolB aranypaso1nnyal. A anyaga olyan volt>
1intha parnyi f"nynyalbo!bBl sAtt"! volna> "s halvny
gy=ngyhf"nyt rastott. )ba1on a lehetA leg!e2sesebb>
gy=ngybera!sos> sat"n bli 2ipA volt.
%"l"n!en 'vyra n"te1. *e1 volt "pp a lehetA legegyserCbb
!"r"s.
F Pyere!jt"! F 1ondta a nAv"re1. F -e per2 alatt =ssedobo1.
HJD%W*> &.J+'+W.&* &PU&+K) K)+RPJ)D&M a b#f"ben. ^avier
vilabdaed"sen volt> Molly 1eg a lnyo! pedig a bl biottsgi
#l"s"n> "s volt egy 1egbes"l"s#!> a1in eld=nti! a v"gsA
dst"se!et "s a #l"srendet. Ahogy ott #lte1 "s pis!lta1 a
hervadt salt1at> a e1bere! !vn2sian 1"regette!> taln
1eglepAdte!> hogy egyed#l ltna!> 1indenesetre "n alig vette1 "sre
A!et. Mint 1indig> 1ost is ^avier t=lt=tte !i a gondolatai1at> s 1ivel
fii!ailag ne1 lehett#n! egy#tt> 1"g in!bb. Mi!or aon !apta1
1aga1> hogy 1r at s1olgato1> hny per2ne! !ell 1"g eltelnie
ahho> hogy is1"t egy#tt lehess#n!> Ngy hatrota1> hogy jobban is
el#thete1 a idAt> "s elind<lta1 a !=nyvtr fel". A felsAs=!
!=nyvtra volt a egyetlen hely> ahol a 1agnyos idAt=lt"s
elfogadottna! volt te!inthetA. Ogy tervete1> aal t=lt=1 a
eb"didA1 htral"vA r"s"t> hogy tn"e1 a fran2ia forradalo1 o!ait.
22 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
Jpp !ivette1 a !=nyvei1et a se!r"nybAl> "s aon volta1> hogy
egy !es!eny s"tnyon levgja1 a <tat> a1i!or egy hang
1egsBltott ht<lrBl.
F HellBT
Megford<lta1> "s Ea!e Dhornt ltta1 a t"glafalna! t1as!odni>
!arjt =ssefonta a 1ell"n. Halovny ar2t s=t"t haja !eretete> aj!a
!ajn vigyorba g=rb#lt. Most 1r a .ry2e Ha1ilton egyenr<hjt
hordta> 1de el"gg" 1eg!#l=nb=tethetA 1Bdon$ nya!!endAt ne1
viselt> inge nya!t pedig fellltotta. A a!B helyett egy s#r!e>
!ap<2nis s"ldse!it =lt=tt. *adrgjt lan a 2spAj"re tolta> "s feh"r
f"l2ipA volt rajta a sablyos is!olai 2ipA helyett. Most vette1 "sre
elAs=r> hogy a bal f#l"ben egy aprB gy"1nt van> a nya!ban pedig
a rejt"lyes 1edl. Hossan belesvott a 2igarettba> 1ajd a levegAbe
erestett egy f#st!ari!t.
F *e1 sabadna itt dohnyonod F figyel1etette1 aon tCnAdve>
hogy !"pes vala!i ilyen nyltan gNnyt Cni a is!olai hirendbAl. F
.ajba !er#lhets.
F D"nylegQ F snlelt aggodal1as hangne1et Ea!e. F &t a helyet
itt Ngy is1eri!> 1int dohnyBsaro!.
F M"g egy 2so1B tanr dolgoi!.
F Megfigyelte1> hogy idig sose1 j=nne! elY ott lebselne! a
tanri l"p2sAj"n"l a per2e!et s1llva> a1i!or v"gre
vissa1ehetne! a !v"j<!ho vagy a !erestrejtv"ny#!h=.
F Eobb lenne> ha eldobnd> 1ielAtt vala!i "sreves F 1ondta1.
F Ha te 1ondod F felelte Ea!e.
&lnyo1ta a 2si!!et a 2ipAje sar!val> atn 1eg berNgta a !is !erti
gysba> 1i!=ben Miss 0rat> a v"n> 1or2os !=nyvtros gyana!vB
pillantso!!al 1"regetve benn#n!et elnyargalt 1ellett#n!.
F 0=s> .eth F 1ondta> 1i!or a nA 1r hallBtvolsgon !v#l
volt. F Asse1> 1eg1entett"l.
F -vesen F 1ondta1 elpir<lva a dr1ai hll!ods hallatn. F
*eh"> a1g ne1 vagy tistban a helyi visonyo!!al. A r"gi
is!oldban bitosan so!!al sabadabb volt a l"g!=r.
F Ht 1ondj<! in!bb Ngy> hogy !o2!tatta1. Lolt> a1i ne1 j=tt
be$ gy s1Cte! ide. D<dod> a r"gi rB1aia! t=bbre tartott! a
hallt> 1int a s1Cet"st. +e legalbb a eny"1 ne1 v"gleges.
F Meddig 1aradsQ
F A1g a jelle1e1 1eg ne1 jav<l.
%elnevette1. F -o! es"lyt ads ne!iQ
F At 1ondan1> 1inden es"lye 1egvan> 1ivel adott a 1egfelelA
!=r#l1"ny F felelte Ea!e jelentAs"gteljesen. Hirtelen =ssehNta a
se1"t> 1intha vala1i es"be j<tott volna. F *e1 so!sor ltla!
egyed#l. Hov lett a her2eged a feh"r lovon> a a sarno!Q ,e1"le1>
ne1 beteg.
F Qavier ed"sen van F 1ondta1 gyorsan.
F X> a sport$ a pedagBg<so! tall1nya> hogy a to1bolB
hor1ono!at irnyts<! alatt tarthass!.
F Hogy 1iQ
F *e is t=rAdj vele. F Ea!e elgondol!ova 1egd=rs=lte a borosts
llt. F D<do1> a bartod sportol> de 1ondd 2sa!> a !=lt"setben
jrtasQ
F ^avier a legt=bb dologban !ivlB F 1agastalta1.
F D"nylegQ De atn seren2s"s vagy F 1ondta Ea!e> felvonva a
egyi! se1=ld=!"t.
A visel!ed"se ny<gtalantott> de perse ne1 a!arta1 a t<do1sra
honi. Ogy gondolta1> a a legbitonsgosabb> ha elterele1 a t"1t.
F -Bval 1erre la!sQ F !"rdete1. F 0=el a is!olhoQ
F Eelenleg a tetovlBsalon f=l=tti sob!ban la!o1 F felelte Ea!e.
F )egalbbis a1g vala1i llandB sllsra ne1 nyli! lehetAs"g.
F At hitte1> egy vend"gltB 2saldnl vagy elsllsolva F
!==lte1 1eglepetten.
F Ht a el"gg" olyan lenne> 1int a <nal1as ro!ono!!al la!ni>
ne1Q Jn jobban 2spe1 a sajt trsasgo1at.
F Js a s#leidne! jB e gyQ F *y<gtalantott a gondolat> hogy
egyed#l tartja fenn 1agt. M"g ha felnAttne! "s nagyvilgina! tCni!
is> 1"g a!!or is 2sa! tin"dser.
F &l1es"le! a s#l"i1rAl 1indent> ha te is 1es"ls a tieidrAl.
24 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F -=t"t pillantsa l"er!"nt fNrBdott a eny"1be. F -erinte1 t=bb
benn#n! a !==s> 1int hiss#!. &gy"b!"nt vasrnap reggel 1it
2sinlsQ Arra gondolta1> dolgohatnn! a 1ester1Cv#n!=n.
F Lasrnap te1plo1ba 1egye!.
F Ht perse.
F D"ged is svesen ltna!.
F 0=s> de allergis vagyo! a t=1j"nre.
F Milyen !r.
F & a l"te1 sors2sapsa.
F Ht ne!e1 1enne1 !ell tan<lni F !==lte1 "s elind<lta1> 1ivel
gyorsan telte! a per2e!.
Ea!e lan el"1 l"pett. F MielAtt el1"s] 1egvagyo! a vers#n!
nyitB sorval.
A seb"bAl elA!otort egy gala2sinn gyCrt paprt> "s lan
odafri2s!ta ne!e1. F +e ne l"gy vele1 tNl sigorN> e 2sa! egy
!edet. &bbAl a!r1erre ind<lhat<n!.
,1 villantott egy 1osolyt> 1ajd elballagott. /da1ente1 a
leg!=elebbi pdho> "s !isi1totta1 a paprt. Ea!e !"rsa elegns
"s v"!ony volt> a betCit elnyNjtottaY egyltaln ne1 olyan> 1int
^avier fiNs nyo1tatott betCi. ^avier <tlta a folyB rstY tNl so!ig
tartott "s tNl 2ifra volt. Ea!e rsa visont olyan volt> 1int a
!alligrfia> a betC! 2sa! Ngy 2i!ta!> 1intha tn2olnna!. M"gis a
odart sava! volta! ao!> a1i 1iatt 1egford<lt vele1 a vilg$
Angyali arca volt
21
&lfojts
M'D A0A,D &II&) EA0&Q Angyali ar-a volt, Ogy "rete1> 1intha
a sava! a agya1ba "gte! volna> 1intha a 1sodper2 t=rtr"se alatt
Ea!e !i2iproott volna> hogy otthagyjon res!etve "s sebehetAn.
)ehet> hogy !itallta a tit!o1atQ Lagy e 2sa! a beteges h<1oraQ
Lala1i hirtelen elpattant benne1Y "rete1> hogy el=nt a harag.
Deljesen 1egfeled!ete1 a fran2ia forradalo1ra vonat!oB
tervei1rAl> beviharotta1> hogy 1eg!eresse1 Ea!e7et. Xtvgtatta1
a #res folyosB!on> 1ajd vissa a b#f"be> ahol a !is 2soporto!ba
gyClt tan<lB! ar2t f#r!"ste1. +e ne1 volt !=t#!. A f"lele1
l#!tetni !edett a 1ell!aso1ban> "s t<dta1> hogy ne1so!ra
s"tterjed benne1> ha ne1 tese! s#rgAsen vala1it ellene. M"g a
!=vet!eA Bra elAtt 1eg !ellett tallno1 Ea!e7et> hogy
1eg!"rdee1 a versrAl> !#l=nben fele1"st.
A se!r"ny"n"l tallta1 r.
F Mi e a eg"sQ F !=vetelte1> ahogy lerohanta1 a orra elAtt
lobogtatva a paprt.
F .o2snatQ
F & ne1 vi22es.
F *e1 is anna! snta1.
F *e1 vagyo! jt"!os hang<latban. Csa! r<ld el> 1it a!artl
eel.
F H1> ee! serint ne1 tetsi! F 1ondta Ea!e. F *e is t=rAdj vele>
!idobj<!Y ne1 !ell feligatnod 1agad 1iatta.
F Mire gondoltl> a1i!or rtadQ
F Csa! arra> hogy taln jB lenne eel nyitni. F Megvonta a vllt.
F Megbntottala! vagy ilyes1iQ
26 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
M"lyet sBhajtotta1> 1egprBblta1 vissae1l"!eni> hogy Miss
Castle 1ilyen <tastso!!al adta !i a feladatot a ostlyna!.
,=viden =ssegete a <dvari serele1 hagyo1nyt> 1ajd
felolvasott ne!#n! 3etrar2a "s -ha!espeare sonettjeibAl. .es"lt
ne!#n! a nA tvoli i1datrBl "s es1"nyt"s"rAl. )ehets"ges> hogy
Ea!e egyserCen 2sa! tartotta 1agt a feladathoQ A harago1
hirtelen 1aga1 ellen ford<lt> a1i"rt tNl ha1ar vad !"pelg"sei1
t1adta!.
F *e1 bntottl 1eg F 1ondta1 nevets"gesne! "reve 1aga1. A
d#h=1 "s a f"lel1e1 is oly gyorsan sllt el> ahogy !ere!edett.
Aligha lehet felrBni Ea!e7ne!> hogy egy serel1es versben a angyal
sBt hasnlja. &gyserCen 2sa! paranois volta1 1inden 1ennyei
hivat!ossal !ap2solatban. D=bb 1int valBsnC> hogy Ea!e
rtatlan<l hasnlta a sBt. M"g 2sa! ne1 is volt eredetiY a idA!
folya1n hny !=ltA "lt 1r hasonlB =ssehasonltso!!alQ
F ,endben F tette1 ho. F A Brn 1"g dolgo<n! rajta. .o2s>
ha egy !i2sit l=!=ttne! tCnte1 a i1"nt.
F -e11i baj> 1indannyi<n!na! vanna! l=!=tt napjai.
,1 1osolygott> eNttal igan> 2ini!<s sjtarts "s pB n"l!#l.
0inyNjtotta a !e"t> "s 1egny<gtatBlag a !aro1ho "rt.
F 0=s> hogy ilyen lan vesed F 1ondta1 hlsan> ahogy Molly
1ondan hasonlB helyetben.
F 'lyen vagyo! F felelte.
*"te1> ahogy els"tl> hogy 2satla!oon egy !isebb trsasgho>
a1iben ott llt Ali2ia> Alexandra "s .en a irodalo1BrrBl> vala1int
1so! is> a!i!ne! a illt rAs"j"bAl "s a hanyag<l 1eg!=t=tt
nya!!endAj"bAl 1eg t<dta1 t"lni> hogy enetagoatoso!.
,ajongB!!"nt fogt! !=re Ea!e7et> ahogy !=eledett> 1ajd r=gvest
1"ly trsalgsba !edte!. Rr#lte1> hogy tallt egy trsasgot> a!i!
befogadt!.
/da1ente1 a se!r"nye1he> de 1"g 1indig volt egy olyan
"r"se1> hogy vala1i nin2s rendj"n. Rssesedte1 a !=nyvei1et> "s
1i!=ben ^avierre vra!ota1> rj=tte1> hogy vala1i fii!ailag
avar. &gy pillanatra 1egprBblta1 !on2entrlni "s 1eghatroni a
"r"st. *e1 valBdi fjdalo1 volt F in!bb egy !i2sit olyan> 1intha
enyh"n le"gte1 volna a napon. A !aro1on a bAr> !=vetlen#l a
!=ny=!=1 alatt> pont ahol Ea!e ho1 "rt> "getett. +e hogyan
lehets"ges> hogy egy "rint"s fjdal1at o!oonQ Jppen 2sa! nagyon
gyeng"den a !aro1ra helyete a !e"t> "s abban a pillanatban ne1
tapastalta1 se11i so!atlant.
F Iavartna! tCns F 1ondta ^avier> 1i!=ben fran2iaBrra
1ent#n!. EBl is1erte 1inden red#l"se1et.
F Csa! a blon gondol!ota1 F felelte1.
F Js ettAl vagy ilyen so1orNQ
Ogy d=nt=tte1> s1C=1 a gondolatai1bBl Ea!e Dhornt. )ehet>
hogy nin2s is se11i !=e a fjdalo1ho a !aro1on. LalBsnCleg
2sa! 1eg!ar2olta1 a se!r"nyn"l vagy a padban an"l!#l> hogy
"srevette1 volna. *e1 sabad tNlreaglno1.
F *e1 is vagyo! so1orN F 1ondta1 !=nnyed"n. F 'lyen a
gondol!odB brato1. +e Asint"n> ^avier$ 1ost 1r eligaodni
se1 t<ds rajta1Q
F .itosan eln"te1.
F Ht a ne1 tNl bitatB F 1ondta1 in2sel!edve.
F D<do1. *y<godtan b#ntess 1eg brhogy> ahogy 2sa! a!ars.
F &1ltette1> hogy v"gre tallta1 ne!ed egy be2enevetQ
F At se1 t<dta1> hogy !erest"l.
F Ht 1eglehetAsen alaposan elgondol!odta1 rajta.
F Js 1it talltl !iQ
F C<!i F jelentette1 !i b#s!"n.
^avier vad<l gri1asolni !edett. F -B se1 lehet rBla.
F *e1 tetsi!Q Js a I#1iQ
F M"g s=rnyCbb.
F Jdi7."diQ
F Lan nlad 2inQ
F Ht van> a!ine! neh" a !edv"ben jrni.
&l1ent#n! n"hny lny 1ellett> a!i! egy 1againba 1er#lve
2elebe! est"lyi r<hit tan<l1nyot!> "s ettAl ese1be j<tott a
1si! hre1. F Mondta1> hogy 'vy 2sinlja 1eg a r<h1atQ
,e1"le1> ne1 !"s#l !i tAle nagyon.
F Mire valB! a nAv"re!Q
28 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F Annyira boldog vagyo!> hogy egy#tt 1ehet#n! F sBhajtotta1. F
D=!"letes les.
F De vagy boldogQ F sNgta ^avier. F +e his "n vagyo! a> a!i
egy angyallal 1ehet.
F CsittT F A egyi! !ee1et a sjra tette1. F &1l"!e> 1it
g"rt#n! Pabe7ne!.
F EBl van> na> .ethY sen!ine! nin2s itt s<personi!<s hallsa. F
Meg2spte a ar2o1at. F A bl pedig Brisi les. Mes"lj a r<hdrBl.
+<ogva 2s#2s=rtette1> "s ne1 r<lta1 el ne!i se11if"le
r"sletet.
F S> ne 2sinld 1rT
F *e1. Lrnod !ell a est"ig.
F )egalbb a sn"t 1egt<dhatn1Q
F M"g 1it ne1.
F A nA! annyira !egyetlene! t<dna! lenni.
F ^avierQ
F 'gen> !i2si1Q
F Vrnl ne!e1 egy verset> ha at !"rn"1 tAledQ
^avier !=te!edve n"ett r1. F -erel1es versrAl van sBQ
F At hise1.
F Ht ne1 1ondhatn1> hogy a erAss"ge1> de fabri!lo! ne!ed
vala1it a nap v"g"re.
F *e1 !ell 1egtenned F nevette1 !i. F Csa! "rde!elt.
^avier 1indig annyira !"ss"ges volt> hogy a 1egd=bbentA.
Lolt egyltaln olyan dolog> a1it ne1 tett volna 1eg "rte1> ha
1eg!"re1 rQ
^avierne! "s ne!e1 a Brn fran2i<l !ellett bes"lgetn#n!> 1i
pedig at vlastott<!> hogy 3risrBl fog<n! elAadni> a serele1
vrosrBl. 'gabBl ne1 nagyon n"t#n! <tnaY Pbriel el1ondott
rBla 1indent> a1ire s#!s"g#n! volt. M"g 2sa! egy !=nyvet vagy
internetes oldalt se1 !ellett 1egnyitn<n! 1iatta. A1i!or Mr. Collins
1in!et sBltott> elAs=r ^avier bes"lt> "s "srevette1> hogy a t=bbi
lny a ostlyban "rde!lAdve se1l"li At. MegprBblta1 a hely#!be
!"pelni 1aga1at> ahogy vgya!ova figyele1 At tistes tvolbBl> de
es"lye1 sin2s r> hogy igan 1egis1erje1. &ln"te1 a si1a>
napbarntott bAr"t> elbCv=lA> t#r!i!"! se1"t> a f"l1osolyt> a erAs
!arjt "s a ho1lo!ra h<llB vilgosbarna f#rtjeit. A e#st fes#letet
1"g 1indig a nya!ban hordta a bArsjon. Annyira feltCnA volt F "s
2sa! a eny"1.
Annyira bele1er#lte1 a 2sodlatba> hogy at se1 hallotta1 1eg>
hogy rajta1 a sor. ^avier 1eg!=s=r#lte a tor!t> hogy
vissa=!!entsen a jelenbe> "n pedig gyorsan bele!edte1 a elAads
r1 esA r"s"be> a1i fAleg a ro1anti!<s ltnivalB!ra "s 3ris
!onyhjra =sspontostott. .es"d !=ben rj=tte1> ahelyett> hogy
a ostllyal tartan1 a se1!onta!t<st> hogy 1egprBblja1 le!=tni
A!et> ferde pillantso!!al ^aviert 1"regette1. *e1 nagyon t<dta1
levenni rBla a se1e1 egy per2re se1.
A1i!or befejete1 a s=veget> ^avier vratlan<l fel!apott a
!arjba.
F Oh> ne1 1enn"te! 1ost 1r t"nyleg sobraQ F sBlt oda
Daylah. F GRest trs <ndortB.
F *a> el"g legyen F 1ondta Mr. Collins> 1i!=ben s"thessegetett
1in!et.
F .o2snat> <ra1 F 1ondta ^avier 1osolyogva. F Mi 2sa!
prBblj<! annyira hitelesre venni a bes1olBn!at> a1ennyire 2sa!
lehets"ges.
Mr. Collins inger#lten 1"regetett benn#n!et> de a ostly
harsogott a nevet"stAl.
A fran2iaBrn t=rt"nt elAads<n! hre sjrBl sjra jrt> Molly
pedig a elsA adandB al!alo11al lesBltott 1iatta.
F -Bval te 1eg ^avier t"nyleg ennyire egy1sba vagyto!
habarodvaQ F !"rdete irigy!edve.
F 'gen F vlasolta1> s !=ben prBblta1 ne1 nagyon ragyogni>
1int ahogy ltalban so!ta1> a1i!or r gondolo!.
F M"g 1indig ne1 t<do1 elhinni> hogy ^avier (oodssal jrs F
1ondta Molly a fej"t ingatva. F Lagyis ne "rts f"lre> t"nyleg
t#ne1"nyes vagy 1eg 1inden> de 1r eer "ve f<tna! <tna a
2sajo!> de 1"g 2sa! rj<! se1 !a2sintott. A e1bere! at hitt"!>
sose1 tesi tNl 1agt &1ilyn> s atn j=ss te "s]
F *"ha "n 1aga1 se1 hise1 el F 1ondta1 ser"nyen.
260 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F At 1eg !ell hagyni> nagyon ro1anti!<s> ahogy t=rAdi! veled>
1int vala1i lovag a f"nylA pn2"ljban. F Molly felsBhajtott. F
.r2sa! enge1 is gy !eelne egy pasi.
F +e his egy ra!s sr2 Ar#lten serel1es bel"d F "rvelte1.
F Ogy lihegne! !=rbe> 1int a !=ly=!!<ty!.
F Ea> de a ne1 <gyana> 1int te "s ^avier F felelte Molly.
F ,ajtato! t"nyleg ltsi!> hogy =ssetartoto!. A t=bbi sr2 1ind
2sa! egy dolgot a!ar. F -#netet tartott. F .itos vagyo! benne> hogy
te "s ^avier is !ivesite! a r"sete! a jBbBl> de ne!e1 Ngy tCni!>
hogy ne!te! enn"l t=bbrAl sBl.
F Mif"le jBbBlQ F !"rdete1 !vn2sian.
F Ht t<dod> a hlBsobban F !<n2ogott Molly. F *e1 !ell
avarban lenned elAtte1> ha bes"ls rBla> "n atn 1r 1indenf"l"t
2sinlta1Y i"> ht 1ajdne1 1indenf"l"t.
F *e1 vagyo! avarban F 1ondta1. F Csa! 1i 1"g ne1 vett#!
!i a r"s#n! se11ibAl.
Molly se1e el!ere!edett. F Ogy "rted> hogy te "s ^avier 1"g
ne1]Q
F -ssT F =sse2sapta1 elAtte a !ee1> a1i!or "srevette1> hogy a
!=ly!=! a 1si! astaltBl odaford<lna! "s rn! b1<lna!. F *e1>
ht perse> hogy ne1T
F .o2si F 1ondta. F Csa! 1eglepett. Ogy "rte1> "n 2sa! at
hitte1> seretn"te!. +e a"rt 1s 1r 1egvolt> 1iQ
F 3erse. -"tl<n!> 1egfogj<! egy1s !e"t> 1egostj<!
egy1ssal a eb"d#n!et]
F Jdes istene1> .eth> hny "ves vagy teQ F ny=g=tt fel Molly.
F Ht 1indent ne!e1 !ell el1agyarno1 ne!edQ F H<nyortva
n"ett r1. F Lrj 2sa!> egyltaln lttad 1rQ
F Mit ltta1Q F fortyanta1 fel.
F Ht t"o F 1ondta nyo1at"!osan. F Azt6 F )e1<tatott a
gy"!ra> 1g v"g#l felfogta1> 1it a!ar.
F ST F !iltotta1 fel. F /lyat "n sose1 tenn"!.
F Js A se1 2"lott r> hogy esetleg t=bbre vgynaQ
F *e1 F 1ondta1 felhborodottan. F ^aviert a olyan dolgo!
ne1 "rde!li!.
F &lAs=r 1ind et 1ondj! F jegyete 1eg Molly 2ini!<san. F
Csa! vrd !i a v"g"t. )ehet> hogy ^avier 1ost 1"g ilyen> de 1inden
pasi <gyanat a!arja.
F D"nylegQ
F Ht perse> sve1. F Molly 1egpas!olta a !aro1at. F Csa!
a"rt 1ondo1> hogy ne "rjen vratlan<l.
&lhallgatta1. Ha volt vala1i> a1iben adta1 Molly savra> a!!or
a a fiN! is1erete. :k a A sa!ter#lete volta!> "s el"g tapastalata
volt> hogy t<dja> 1it bes"l. Hirtelen nagyon ny<gtalan lette1. Jn
eddig Ngy hitte1> ^aviert ne1 igatja> hogy a !ap2solat<n! ne1
1inden !vnal1na! t<do! eleget tenni. L"g#l is A sose1 hota fel>
s ne1 is 2"lott r> hogy s1t r. +e lehet> hogy eltit!olja elAle1
a igai vgyaitQ Csa! 1ert A 1aga sose1 e1ltette> ne1 bitos>
hogy ne1 is jtsi! el a gondolattal. A"rt seretett> 1ert "n 1s
volta1> de attBl a e1beri l"nye!ne! 1"g vanna! bionyos
s#!s"gletei! F s n"1elyi!et ne1 lehet a v"gsA!ig 1ellAni.
F S> istene1> tall!otl 1r a Nj sr22alQ
Molly f"lbesa!totta a gondolat1enete1et> s ahogy feln"te1>
Ea!e Dhorn s"tlt el 1ellett#n!. *e1 vett "sre> hane1 oda1ent egy
astalho a b#f"ben> ahol tien=t felsAs #lt> a!i! a i1dat "s a
tistelet f<r2sa !ever"!"vel b1<lta! r.
F *e1 vestegette a idej"t> r=gt=n toborott barto!at F
jegyete1 1eg Mollyna!.
F MeglepQ A a sr2 atn nagyon !o1olyan d=g=s.
F Ogy gondolodQ
F Ea> a 1aga s=t"t> borongBs 1Bdjn. Aal a ar22al a!r 1odell
is lehetne.
Ea!e rajongBi 1ind <gyanolyano! volta!. A se1#! alatt s=t"t
rny"!o! #lte!. Hajla1osa! volta! a fej#!et lehajtani> "s a
2soportj<!on !v#l 1so!!al ne1 tere1tette! se1!onta!t<st.
%igyelte1> ahogy Ea!e =nel"g#lt 1osollyal a ar2n rj<! n"> 1int a
1a2s!a a tejsnes tl 1=g#l.
F 'rodalo1Brra egy#tt jr<n! F 1ondta1 festelen#l.
F S> istene1> olyan seren2s"s vagyT F ny=gte Molly. F Js
1ilyenQ *e!e1 olyan ladBna! tCni!.
F D<lajdon!"ppen nagyon intelligens.
262 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F %ran2baT F fintorgott Molly. F Ao! a sr2o! sose1 hajtana!
r1. Jn 2sa! a b<ta io1pa2sirt!at fogo1 !i. +e figyi> prBbl!oni
a"rt sabad> ne1Q
F Jn ne1 hise1> hogy jB =tlet lenne F 1ondta1.
F De !=nnyen bes"ls> 1i!or ne!ed ott van ^avier (oods F
felelte Molly.
A dis!<rlst thatB si!oly sa!totta f"lbe> a1i a !onyhbBl j=tt>
"s r"1#lt hango!> 1ajd lba! dobogsa !=vette. A di!o! idegesen
egy1sra pillantgatta!> s n"hnyan t"tovn fele1el!edte!> hogy
<tnajrjana! a dologna!. A egyi!#!> -i1on )a<ren2e !Av"
der1edt a !onyhaajtBban> 1ajd a !e"t a sjho !apta. 0ihtrlt>
a ar2a ha1<snCv" vlt> "s Ngy n"ett !i> 1int a!i pillanato!on
bel#l elhnyja 1agt.
F H"> 1i t=rt"ntQ F Molly 1egragadta -i1ont> a1int a els"tlt
1ellett#n!.
F %iN> a egyi! sa!2s F ny=gte. F %elbor<lt a olajs#tA] el"g
rondn =sse"gette a lbt. Most hvna! 1entAt. F Megrend#lve
eltntorgott.
)en"te1 a tny"ro1ra> "s 1egprBblta1 gyBgytB energit
!#ldeni a !onyha fel"> vagy legalbbis vala1it> a1i to1pthatja a
fjdal1at. -o!!al hatsosabb lenne> ha lthatn1 vagy
1eg"rinthetn"1 a s"r#lt se1"lyt> de t<dta1> hogy gyanNs lenne> ha
be1enn"! a !onyhba> "s valBsnCleg !ihajtanna!> 1ielAtt 1"g
el"rn"! a sa!2sho> a1i"rt lbatlan!odo1. Vgy ht 1aradta1> ahol
volta1> "s 1egtette1 a tAle1 telhetAt. +e vala1i baj volt$ !"ptelen
volta1 1egfelelAen s<groni. Lalahnysor 1egprBblta1> vala1i
1ega!adlyoott> "s "rete1> hogy a energi1 vissapattan> 1ielAtt
el"rn" a !onyht. /lyan volt> 1intha egy 1si! energia feltartBtatn
a eny"1et> s thatolhatatlan<l> a!r egy betonfal> vissal=!i a
gyBgytB energi1at. )ehet> hogy 2sa! fradt volta1. MegprBblta1
!e1"nyebben> de 2sa! nagyobb ellenllsba #t!=te1.
F R> .eth] 1it 2sinlsQ -"!re!ed"sed vanQ F !"rdete Molly>
!i=!!entve a r"v#letbAl.
Megrta1 a feje1> hogy !itist<ljon> 1ajd erAltetetten
r1osolyogta1. F Csa! 1eleg van itt> bent.
F Ea> hN<n!. Ogyse1 so!at tehet#n! F 1ondta> 1ajd htratolta a
s"!et> "s felllt.
-Btlan<l 1ente1 <tna a b#f"bAl !ifel".
Ahogy elhaladt<n! a astal 1ellett> ahol Ea!e Dhorn "s a Nj
bartai foglalta! helyet> Ea!e r1 n"ett. Dall!oott a te!intet#n!> "s
a 1sodper2 t=rtr"s"ig Ngy "rete1> belef<llado! abba a pillantsba.
264 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
22
A - betCs sB
A HJDLJPJ* M/))U &)W-IR, ltogatott el hon! a .yronba.
&gyfolytban b<r!olt 2"lso!at tett> hogy tj=nne> 1gne1
1eg!=ny=r#lte1 rajta> "s 1eghvta1 1ag<n!ho. *e1 tartott ne!i
so!ig> hogy otthonosan "ree 1agt. )erogyott a p<ha pa1lagra>
"s felra!ta a lbt.
F D=! jB e a hely F radoott. F &l"g d<rva b<lit t<dnl itt
rendeni.
F Ht ne1 hise1> hogy a !=elj=vAben sor !er#l r F felelte1.
/da se1 figyelve r> hogy 1ennyire ne1 lel!est a =tlet> talpra
s=!!ent> hogy 1egvisgljon egy 1Cal!otst> a1i a !andallB f=l=tt
lBgott. Abstra!t 1C volt> egy nagyobb feh"r 1eA !=ep"n !=r
ala!N si1bBl<1ot brolt. 0"! !on2entri!<s !=r=! vett"! !=rbe>
1elye! Ngy halvny<lta!> ahogy egyre !=elebb "rte! a vson
s"l"he.
F & 1eg 1i a!ar lenniQ F !"rdete bionytalan<l.
/dapillantotta1 a tista feh"r htt"ren virtB tinta!"! !=r=!re> "s
s1talan =tlete1 t1adt> a1it 1egfogal1ahatna!. -1o1ra a
alapvetA valBsg !ifeje"s"ne! tCnt> a Dere1tAn! vilgegyete1ben
bet=lt=tt serep"ne! a brolsa volt. W a forrsa "s !="ppontja
1indenne!. .elAle ind<lt !i a "let hlBata> de a eg"s
!ibogohatatlan<l ho is !=tAdi!. A !=r=! a !orltlan hatal1na!
!iterjed"s"t fejehett"! !i> a feh"r pedig a teret "s a idAt brolja.
A hatal1a> a p<sta l"te a vson s"l"ig "rt> vala1int at s<gallta>
hogy 1"g aon is tNl F !it=lti a teljes teret. *e12sa! e a vilg volt
a =v"> hane1 a eg"s vilgegyete1. A v"gtelens"g !ifeje"se volt>
a1i 1agba foglalta 1indat> a1ine! a 1eg"rt"s"n !#s!=di! a
e1beri el1e. A egyed#li iga valBsg> a1i 1egtagadhatatlan> a 0,
Der1"setesen 1eg se1 prBblta1 ebbAl br1it is el1agyarni
Mollyna!. *e1 a!arta1 =ntelten at hinni> hogy e 1eghaladja egy
e1ber felfogB!"pess"g"t. A e1bere! f"lne! attBl a "lettAl> a1i a
vilg<!on !v#l esi!> s br volta!> a!i!et "rde!elt> 1i lehet aon tNl>
sose1 !er#lte! !=elebb a 1egvilgosodsho. &gy napon a e1beri
"let v"get "r> s 1aga a %=ld is porr eny"si!> 1 a l"te"s
fenn1arad.
Molly elvestette a "rde!lAd"s"t a !"p irnt> helyette Bvatosan
!"be vette a s"!ne! t1astott a!<sti!<s gitrt.
F & Pbriel"Q
F 'gen> "s nagyon !edveli F felelte1> re1"lve> hogy lera!ja.
Dito!ban !=rben"te1> hogy ne1 b<j!l7e valahol a !=elben
Pbriel "s 'vy> de dis!r"ten 1ag<n!ra hagyta! benn#n!et. Molly
gyeng"den fogta a hangsert> "s 1egig"ve hNta v"gig a <jjt a
feses hNro!on.
F .r2sa! lenne hallso1. 0is!oro1ban jrta1 ongoraBr!ra> de
sose1 volta1 el"g fegyel1eett ho> hogy gya!orolja!. &l"g
1elBsna! tCnt ne!e1 a dolog. -eretn"1 hallani> ahogy a btyd
jtsi!.
F Meg!"rhetj#!> ha vissaj=n. *e1 a!ars harapni vala1itQ
A ev"s gondolata elvonta a figyel1"t> "s a !onyhba veette1 At>
ahol 'vy figyel1esen 1<ffino!at "s egy gy#1=l2stlat !"stett !i. A
testv"rei1 v"g#l tNltett"! 1ag<!at a b<lin t=rt"nt in2idensen> "s
elfogadt! a t"nyt> hogy Molly a barto1. .r so! vlasts<! ne1
is volt F a <tBbbi idAben el"g a!aratos lette1.
F S> re1e!T F 1ondta Molly> "s beleharapott egy fonys
1<ffinba> 1ajd a se1"t forgatta> hogy hangsNlyoa> 1ennyire el
van ragadtatva 'vy fAAt<do1nytBl. Hirtelen 1egder1edt "s
!"ts"gbeesettne! ltsott. F & ne1 s1t saltna!> igaQ
Abban a pillanatban Pbriel jelent 1eg a htsB bejratnl egy
s=rfdes!t 2ipelve> nedves pBlBja rtapadt feses test"re.
Mostanban el!edett s=rf=ni> hogy leveesse a felgy#le1lett
fes#lts"get. M"g s"p> hogy ne1 !ellett le2!"!et vennie belAle.
Mine! is !ellene> 1i!or a h<ll1o! is a A paran2sna!
266 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
engedel1es!edne!Q Pbriel serfelett a!tv volt e1beri l"t"benY
s#!s"ge volt a fii!ai a!tivitsra> 1int a Nss> f<ts vagy
sNlyBs> hogy 2sillaptsa a ny<gtalansgt.
Mi!or Pbriel bes"tlt a !onyhba> Molly tito!ban a 1<ffint
vissaejtette a tny"rra.
F -ia> MollyT F !=s=nt=tte a fiv"re1.
Pbriel figyel1"t soha se11i ne1 !er#lte el> gy a 1eg!edett
1<ffinra n"ett. LalBsnCleg aon 2sodl!oott> 1ivel vehette el
Molly "tvgyt. F .ethany> serinte1 1eg t<dj<! !nlni vala1i
1ssal is Mollyt F 1ondta <dvariasan. F Ogy tCni!> ne1 li! ne!i
'vy 1<ffinja.
F +ehogyis> nagyon fino1a! F vgott !=be Molly.
F -e11i baj> Pabe F !==lte1 nevetve. F Csa! Molly
!alBria1entes di"tn van a bl 1iatt.
Pbriel 1egrta a fej"t. F A !alBria1entes di"ta nagyon
eg"ss"gtelen a !orodbeli lnyo!na! F 1ondta. F Mellesleg a te
esetedben "n ne1 javasoln"! fogyst> teljesen felesleges volna.
Molly rb1<lt egy pillanatra> 1ielAtt 1egsBlalt. F Most 2sa!
!edves!edni a!ars F vlasolta. F &gy pr !ilBt> serinte1>
fogyhatn"!. F Aal a dere!n a hNst a 1<tatB7 "s h#vely!<jja !="
2spte> hogy se1l"ltesse a 1ondandBjt.
Pbriel a !onyhap<ltna! dAlt> "s 1"regetni !edte At n"hny
1sodper2ig. F Molly F sBlalt 1eg v"g#l F> 1"retre vagy ala!ra
te!intet n"l!#l a e1beri test gy=ny=rC.
F +e bionyos teste! ne1 gy=ny=rCbbe!> 1int a t=bbiQ F!"rdete
Molly. F Mint p"ld<l> t<dod> a s<per1odelle!"Q
F *in2s annl 2sbtBbb> 1int a1i!or egy lny eg"ss"gesen
"lvei a "telt F 1ondta Pbriel. A 1egjegy"s 1eglepettY 1"g
sose1 hallotta1 tAle br1if"le !o11entet a nAi vonerAre
vonat!oBlag. Xltalban teljesen i11<nis volt a nAi bjra "s
2sberAre. &e!et a dolgo!at "sre se1 vette.
F Deljesen egyet"rte!T F jelentette !i Molly> 1ajd Njra el!edte
1ajsolni a 1<ffinjt.
Pbriel el"gedettne! tCnt> hogy 1eggyAte At> "s !iford<lt a
!onyhbBl.
F LrjT E=ss a blbaQ F sBlt <tna Molly.
Pbriel odaford<lt ho> e#st=s se1"ben egy rnyalatnyi
jB!edvvel.
F 'gen F felelte. F -ajnos r"se a 1<n!a!=ri lerso1na!.
F M"g a is lehet> hogy "lveni fogod F pedette 1eg
se1"r1esen.
F Majd !ider#l.
Pabe vlasna! se11it1ondB jellege ellen"re Molly 1Bdfelett
el"gedettne! tCnt. F A!!or ott 1ajd bitos tall!o<n! F 1ondta.
A d"l<tn htral"vA r"s"t divat1againo! tnylasval
t=lt=tt#!> "s Molly laptopjn !"pe!et g<glit<n! !i le1solhatB
fri<r! <tn !<tatva. Molly eld=nt=tte> hogy A a =v"t fel a!arja
tCni vagy bann!ontyba> vagy fejtetA !ontyba. Jn 1"g ne1 t<dta1
pontosan> 1it a!aro!> de at igen> hogy ny<godtan 'vyra bhato1
1aga1> A 1ajd !itall vala1it.
F Pondol!odta1 aon> a1it 1ondtl F b=!te1 !i hirtelen>
1i!=ben Molly )lair Ialorfrl nyo1tatott !i egy !"pet A pletyka!
fszekb0l F> ^avierrAl 1eg a] ===] !ap2solat<n! testi r"s"rAl.
F S> istene1 F si!tott fel Molly. F Mes"lj el 1indent. Milyen
voltQ JlvetedQ Mert ne1 s1t 1> ha ne1. *e1 vrhatod> hogy
1indjrt a elsA jB legyen. Dapastalattal egyre jobb les.
F *e1> ne1> se11i se1 t=rt"nt F felelte1. F Csa! aon
gondol!odta1> hogy sBba hoa17e ^avierne!.
F -Bba hodQ Mine!Q
F Hogy 1egt<dja1> A 1it gondol.
F Ha At igatn> 1r sBba hota volna A 1aga. Mi"rt stresseled
1agadQ
F Csa! t<dni seretn"1> hogy A 1it a!ar> 1it vr el tAle1> 1i
tenn" boldogg]
F .eth> ne!ed se11it se1 !ell tenned> hogy boldogg t"gy egy
fiNt F !==lte Molly. F Ha ne1 lls 1"g !"sen r> a!!or vrj.
.r2sa! "n is vrta1 volna 1"g.
F +e "n bes"lni a!aro! errAl vele F 1ondta1. F *e1 a!aro! egy
ta!nyos !=ly=!ne! ltsani.
F .eth. F Molly berta a Zeblapot> a1in b=ng"sett> "s fel"1
ford<lt a !o1olyabbi!> jogtan2sos ar2t fel=ltve. F & olyan dolog>
268 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
a1irAl v"g#l is 1inden prna! el !ell egyser bes"lgetnie. A
legjobb Asint"ne! lenni> ne prBblj olyanna! 1<tat!oni> a1ilyen
ne1 vagy. Distban van vele> hogy 1"g nin2s tapastalatod> <gyeQ F
*"1n bBlintotta1. F /!"> a jB> ne1 lesne! 1eglepet"se!. Csa!
1ondd ne!i> hogy een agyaltl> "s 1eg a!artad t<da!olni> 1it
gondol rBla. Atn t<dni fogod> hnyadn llto!.
F 0=si. F ,vigyorogta1. F De vagy a legnagyobb !irly.
%elnevetett. F D<do1. Mellesleg 1ondta1> hogy oltri =tlete1
t1adtQ
F *e1 F felelte1. F Mi 2"lbBlQ
F Hogy fel!eltse1 Pbriel figyel1"t.
Maga1ban el!eseredte1. F Molly> 2sa! et ne 1r 1egintY 1r
egyser 1egbes"lt#!.
F D<do1> de "n 1"g soha ne1 tall!ota1 ho hasonlBval. Js a
dolgo! i11r 1egvltota!] "n vltota1 1eg.
F Hogy "rtedQ
F *os> rj=tte1 vala1ire. F &lvigyorodott. F A egyetlen 1Bdja>
hogy 1egserettesse1 1aga1 Pbriellel a> ha jobb e1ber lese!.
Vgy] elhatrota1> hogy trsadalo1t<datos lese!> t<dod> t=bbet
a!aro! rszt venni a kzssg olgaiban,
F Js pontosan hogyan a!ars ho!edeniQ
F Rn!"ntes Br!at a!aro! vllalni a PondoB 0=pontban. &l !ell
is1erned> nagyserC strat"gia> ne1Q
F D<dod> a legt=bben a !==ss"g solglatt ne1 strat"gia!"nt
"li! 1eg F 1ondta1. F Ha 2sa! egy #gyes hNsna! snod> ne
2sinld. Pabe7ne! ne1 tetsene.
F Ht de ne1 t<dja 1eg> ne1Q 0#l=nben 1eg a helyes #gy"rt
tese1 F 1ondta. F D<do1> hogy jelenleg A 1"g ne1 Ngy n" r1>
1int ahogyan "n Ar> de e egy nap 1egvltohat. L"g#l is ne1
vrhato1 el> hogy 1int der#lt "gbAl a vill12saps> hirtelen
1eggondolja 1agt enge1 illetAen. .e !ell bionytano1> hogy
1"ltB vagyo! r.
F +e hogyan a!arod bebionytani aal> ha 2sa! 1egjtsod a
dolgotQ F !"rdete1.
F )ehet> hogy t"nyleg 1eg a!aro! vltoni.
F Molly F !edte1> de !=bevgott.
F Meg se prBblj lebes"lni rBla F 1ondta. F L"gig a!aro1
2sinlni> hogy lssa1> hov veet. )egalbb !i !ell prBblno1.
9em fog vezetni sehova, 9em is vezethet, gondolta1> 1i!=ben
ao! a jele! j<totta! ese1be> 1i!et ne1 is oly r"gen tapastalta1.
F -e11it se1 t<ds PbrielrAl F !==lte1. F W ne1 a> a1ine!
ltsi!. Pbriel !b" annyira "rA l"ny> 1int a a !Aangyal a !ertben.
F Hogy 1ondhats ilyetQ F !iltotta Molly. F Minden!ine!
vanna! "r"seiY 2sa! egyese!!el neheebb !ap2solatot tere1teni. +e
enge1 ne1 "rde!el> ha vrno1 !ell.
F Csa! a idAdet vestegeted Pbriellel F 1ondta1. F W ne1 "re
Ngy> 1int a tlage1bere!.
F Ha igaad van> a!!or 1ajd hagyo1 a fen"be a eg"set.
F -ajnlo1 F 1ondta1. F *e1 a!artala! el!eserteni. Csa! ne1
a!aro1> hogy 1egs"r#lj.
F D<do1> hogy !o2!atos At seretni F is1erte be Molly.
F +e at hise1> et a !o2!atot "n vllalo1. Mellesleg 1r tNl
!"sA> hogy 1eghtrlja!. Hogyan t<dn"! 1sra n"ni A<tnaQ
%igyel1esen Mollyra pillantotta1. A ar2a oly nylt "s Asinte
volt> hogy 1<sj volt hinne1 ne!i. A te!intete vra!ossal telve
ragyogott.
F Adott r o!ot> hogy at hidd> les !=tete! br1iQ F
!o2!tatta1 1eg a !"rd"st.
F M"g ne1 F is1erte el Molly. F M"g 1indig vro! a jelre.
F Mi"rt tetsi! A ne!ed annyiraQ F !"rdete1. F A"rt> ahogy
!in"Q
F &leinte a"rt tetsett F vallotta be Molly. F +e 1ost vala1i 1s
1iatt. Lalahnysor 1eglto1> van egy f<r2sa d"j v< "r"se1$
1intha 1r tall!ota1 volna vele aelAtt. 0i2sit ijestA> de
2sodlatos. *"ha Ngy "re1> t<do1> 1it fog 1ondani vagy tenni. F
Hatroottan 1egrta a f#rtjeit. F -Bval segtesQ
F Mit tehete!Q
F At a!aro1> hogy !o1olyan vegy"l. Hadd !s"rjele! el
leg!=elebb> ha a %airhavenbe 1"s.
Lajon Molly lel!esed"se a PondoB 0=pont irnt is a isteni terv
r"seQ A jBt"!ony!ods selle1"t prBblt<! =st=n=ni 1"g a!!or
2'0 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
is> ha a 1otiv2iB 1eg!"rdAjelehetA. F At hise1> ennyit
1egtehete!> de g"rd 1eg> hogy ne1 fogs hiN brndo!at !ergetni.
M',& M/))U &)-IX*DA MAPXD> hogy haa1egy> 1r bes=t"tedett.
Pbriel <dvariasan felajnlotta> hogy elvisi !o2sival.
F *e1> 1eglese! gy is F 1ondta Molly> 1ert ne1 a!art a
terh"re lenni. F -"tlo!. D"nyleg nin2s 1esse.
F AttBl tarto!> ne1 engedhete1 1eg F felelte Pbriel> "s a !e"be
vette a Eeep !<l2sait. F A <t2a ne1 fiatal lnyo!na! valB 1r ilyen
!"sA "jsa!a.
A fiv"re1 ne1 a a fajta e1ber volt> a!ivel lehetett vitat!oni> gy
Molly !a2sintott> a1i!or bN2sNs!"ppen 1eg=lelt.
F A jelT F sNgta a f#le1be> 1ielAtt !=vette Pbrielt a !o2siho>
oly se1"r1es 1od<lato!!al s"tlva <tna> a1ennyire 2sa!
MollytBl telt.
/dafent a sob1ban 1egprBblta1 folytatni a versrBi feladatot>
de sNlyos al!otBi vlsgban tallta1 1aga1. &gy rva =tlete1 se1
volt. )efir!antotta1 n"hny lehetAs"get> de 1ind annyira banlisna!
tCnt> hogy a se1etesben v"get"!. Mivel Ea!e !edte el> ne1
"rete1 1aga1"na!> "s se11i ne1 j<tott ese1be> a1i illett volna
ho. L"g#l feladta1> "s le1ente1> hogy felhvja1 ^aviert.
M'*D 0J-W.. 0'+&,K)D> !reativitso1 !<dar2a ne1 jelentett
probl"1t.
F Lette1 1aga1na! a btorsgot> hogy befejee1 a elsA
strBfn!at F jelentette be Ea!e> 1i!=ben 1snap egy#tt #lt#n! a
irodalo1Brn> a htsB padban. F ,e1"le1> ne1 bnod.
F +ehogy> =r#l=! is ne!i. Hallhatn1Q
&gyetlen 2s<!lB1od<lattal fel2sapta a f#et"t a !vnt oldalon.
Hangja olyan volt> a!r a folyad"!> ahogy hangosan felolvasta.
Angyali ar-a volt,
S lttam szeme t.krbenK
<gyek volt"nk, s "gyanazok
=az"gsg ktelkben,
)assan feln"te1> ne1 t<dta1> 1it vrta1. Ea!e ar2!ifeje"se
bartsgos 1aradt.
F -=rnyCQ F !"rdete. De!intete a ar2o1at f#r!"ste a hats
nyo1ait !<tatva. Meg 1erte1 volna es!#dni r> hogy a1i!or
leg<tBbb ltta1> =ld volt a se1e> de 1a 1r s"nfe!et"n ragyogott.
F -erinte1 jB F 1ondta1 gyeng"n. F Lan ho tehets"ged.
F 0=si F 1ondta. F MegprBblta1 el!"pelni> hogy "n vagyo!
Heath2liff
;
> "s CathyrAl ro!. -en!i ne1 jelentett s1ra oly so!at.
Annyira serette At> hogy 1s irnt 1r ne1 is 1aradt benne se11i.
F Mindent fele1"stA volt F helyeselte1.
)en"te1> de Ea!e 1egfogta a !ee1> "s el!edte a <jjt
!=r!=r=sen 1ogatni a 2s<!lB1on. A <jja forrB volt> "rete1> hogy
a bAr=1et "geti. /lyan volt> 1intha vala1if"le #enetet prBblna
elj<ttatni ho1 sava! n"l!#l.
F *agyon gy=ny=rC vagy F 1or1olta. F M"g sose1 ltta1 ilyen
fino1 bArt> a!r a virg sir1a. +e gondolo1> so!sor hallas ilyet.
&lhNta1 a 2s<!lB1at. F *e1 F felelte1. F &t 1"g soha sen!i
ne1 1ondta ne!e1.
F M"g nagyon so! dolog van> a1it el seretn"! 1ondani ne!ed>
ha adnl egy es"lyt. F Ea!e 1r 1ajdne1 =n!v#leti llapotban volt.
F Meg1<tatn1 ne!ed> 1ilyen igan serel1esne! lenni.
F Jn mr serel1es vagyo! F vlasolta1. F *e1 sor<lo! a te
segts"gedre.
F /lyan dolgo!at "retetn"! veled> a1i!et 1"g sose1 "ret"!
F ^aviertAl 1eg!apo! 1indent> a1ire s#!s"ge1 van F
2sattanta1 fel.
F A gy=ny=r olyan 1"rt"!"t t<dn1 1eg1<tatni ne!ed> a1it soha
ne1 gondoltl volna lehets"gesne! F folytatta Ea!e hal!> hipnoti!<s
bNgssal F> dolgo!at> a1i! 1eghaladj! a legvadabb !"pelg"seidet
is.
F *e1 hise1> hogy tetsene ^avierne! F 1ondta1 hCv=sen.
4
&1ily .ront" angol rBnA Svlt0 szelek 2. reg"ny"ne! fAsereplAje. A t=rt"net a !"t
fAsereplA> Heath2liff "s Catherine &arnshaZ !#l=n=s> ellent1ondso!!al teli serel1"rAl
sBl.
2'2 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F Csa! arra gondolj> hogy ne!ed 1i tetsene> .ethany. A1i
^aviert illeti> Ngy hallo1> tNl so! 1indenbe beavatod. A helyedben
n -sak annyit ktnk az orrra, a1ennyit felt"tlen#l 1<sj t<dnia.
Megh=!!entett a goro1basga. F *os> "n ne1 vagyo! te> "s "n
ne1 gy 1C!=d=1. A ^avierrel valB !ap2solato1 a bial1on
alapsi!> de e lehet> hogy ne!ed ne1 is1erAs fogalo1 F vgta1
ho. MegprBblta1 rvilgtani a !ettAn!et elvlastB 1orlis
sa!ad"!ra.
Htratolta1 a s"!e1> "s felllta1. Mivel jelenetet vrta!> a t=bbi
di! "rde!lAdve b1<lt r1. M"g Miss Castle is feln"ett a
paprhalo1bBl> a1i!et ostlyoott.
F *e harag<dj r1> .eth F 1ondta Ea!e hirtelen !=ny=rgAre
fogva. F 0"rle!> #lj vissa.
0elletlen#l vissatelepedte1> de 2sa! 1ert ne1 a!arta1 1aga1ra
vonni a figyel1et> "s 1egolajoni a .ry2e Ha1ilton
plety!ag"peet"t.
F At hise1> ne1 a!aro1 tovbb folytatni veled et a feladatot F
jelentette1 !i. F .itos vagyo! benne> hogy Miss Castle 1eg"rti
1ajd.
F *e l"gy 1r ilyen. -ajnlo1. *e1 t<dnn! 1egfeled!eni arrBl>
hogy egyltaln 1egsBlalta1Q
+a2osan =ssefonta1 a !aro1at> de Ea!e vratlan<l rtatlan
ar2!ifeje"st =lt=tt 1agra> "s e lefegyverett.
F -#!s"ge1 van a bartsgodra F 1ondta. F 0apo! 1"g egy
es"lytQ
F Csa! a!!or> ha 1egg"red> hogy soha t=bb" ne1 1ondas
ilyene!et ne!e1.
F EBl van> jBl van. F Ea!e 1egadBan feltartotta a !arjt. F
Megg"re1Y egy sBt se t=bbet.
A1i!or tall!ota1 a Bra <tn ^avierrel> ne1 sBlta1 ne!i a
Ea!e7!el t=rt"nt bes"lget"srAl. At gyantotta1> hogy 2sa!
feld#hten"1 vele> "s !onfront2iB lenne a v"ge. Mellesleg
^avierne! "s ne!e1 "pp el"g 1egbes"lnivalBn! volt an"l!#l is>
hogy Ea!e7et is fele1legetn"1. Minda1ellett a> hogy elhallgatta1
elAle dolgo!at> !elle1etlen "r"ssel t=lt=tt el. Mi!or !"sAbb
felid"te1> rj=tte1> hogy Ea!e Dhorn pontosan et a!arta el"rni.
F .&-IJ)H&D*J*0 LA)AM',W)Q F !"rdete1 ^aviertAl> 1i!=ben a
f=venyen fe!#dt#n! tants <tn.
&gyenesen haa a!art<n! 1enni> hogy a har1adi! negyed"ves
visg!ra !"s#lj#n!> de a fagylaltos elterelte a figyel1Cn!"t.
Lett#n! !"t t=l2s"rrel> "s hogy elnyalj<!> a hossabbi! Nton> a part
1ent"n ind<lt<n! haa !" a !"ben. *e1 brta1 !i> hogy ne
1rtsa1 1eg a lba1 a vben. Atn Ngy ala!<lt> hogy el!edt#n!
!ergetAni> 1gne1 ^avier el!apott> "s 1ind!etten elnyNlt<n! a
ho1o!ban.
^avier 1egford<lt> hogy se1be !er#lj=n vele1> "s leporolta a
orro1at. F Lele1 1indent 1egbes"lhets.
F Ht F !edte1 f"lsegen F> ne1 is t<do1> hogy !edje1] "s
ne1 a!aro! f"lre"rthetA lenni]
^avier !o1oly ar22al fel#lt> !isi1totta a hajt a se1"bAl.
F -a!tani a!ars vele1Q F !"rdete.
F Mi2sodaQT F !iltotta1. F *e1> dehogyisY pont ellen!eAlegT
F ST F Lissaheveredett "s l<stn el1osolyodott. F A!!or bitos
1eg a!arod !"rni a !ee1. +e 1ost nin2s is s=!A"v]
:
F &el ne1 tesed !=nnyebb" a dolgo1 F panas!odta1.
F .o2ses. F &l!o1olyodva r1 n"ett. F MirAl a!ars bes"lniQ
F At a!aro1 1egt<dni> hogy te 1it gondols] hogy 1i a
v"le1"nyed] F s#netet tartotta1> 1ajd lehal!tott hangon
folytatta1 F> a Sz betCs sBrBl.
^avier a llt a !e"re t1astotta.

D=bb "vsaddal eelAttrAl sr1ai! a trad2iB> 1ely serint s=!A"vben a nA! is


1eg!"rheti! a f"rfia! !e"t. &gyes helye!en e a hagyo1ny !irBlag a s=!Anapra volt
"rv"nyes. A s=!Anapot ne1 rit!n Ngy e1legett"!> 1int [a aggleg"nye! napjt\. Ha egy
f"rfi vissa<tastotta egy nA ajnlatt> a hagyo1ny serint brsgot !ellett fietnie> p"ld<l
egy r<ht vagy p"nt. &gyese! serint a hagyo1ny egy r"gi r 1es"bAl sr1ai!> a1ely
e1lt"st tes arrBl> a1i!or -ent .rigitta al!<t !=t=tt -ent 3atri!!al> hogy a 1egengedje>
hogy n"gy"vente a nA! is 1eg!"rhess"! a f"rfia! !e"t. & a r"gi so!s taln a f"rfi "s nA
serep"ne! a !iegyensNlyost volt hivatott !ifejeni> ahogyan a s=!Anap is egyensNlyban
tartja a naptrt.
2'4 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F *e1 vagyo! vala1i jB a tallBs !"rd"se!ben. &gy !i2sit
!=elebbrAl ne1 t<dnd 1egvilgtaniQ F 1ondta.
0"nyel1etlen#l fesengte1> ne1 a!arBdott !i1ondano1
hangosan.
F Mi a 1sodi! betCQ F !"rdete ^avier nevetve> hogy
1egprBbljon segteni.
F < + 1ondta1. F Js a Q !=veti.
F A sexrAl a!ars bes"lniQ
F *e1 a!aro! bes"lni rBla F 1ondta1. F Csa! at a!aro1
1eg!"rdeni] i"> te so!tl r gondolniQ
F Most e hogy j<tott esedbeQ F !"rdete ^avier selden.
F & egyltaln ne1 vall rd.
F *os> Mollyval bes"lgette1 F felelte1. F Js A Ngy gondolja>
hogy el"g f<r2sa> hogy 1i 1"g ne1] t<dod> hogy 1"g ne1
2sinlt<n! se11it.
^avier 1or2os lett. F M<sj Mollyna! 1indent t<dnia a
!ap2solat<n!rBlQ
F De ne1 gondols r1 NgyQ F !"rdete1> s hirtelen fes#lts"get
"rete1 a 1elle1ben. &el a lehetAs"ggel ne1 s1olta1. F
Lala1i gond van vele1Q
F H"> h"> ht perse hogy nin2s. F ^avier a !ee1 <tn nyNlt "s
1egsortotta. F .eth] egy 2so1B sr2na! a sex a egyetlen dolog>
a1i =ssetartja a !ap2solatt a s"th<llstBl> de 1i ne1 olyano!
vagy<n!. .enn#n! so!!al t=bb van. A"rt ne1 e1ltette1 1"g
ne!ed soha> 1ert ne1 gondolta1> hogy s#!s"g#n! van r. F ,1
b1<lt. F .itos vagyo! benne> hogy 2sodlatos lenne> de "n 1agad
1iatt seretle! t"ged> ne1 pedig a"rt> a1it nyNjtani t<ds ne!e1.
F &1ilyvel volt testi !ap2solatoto!Q F Meg se1 hallotta1> a1it
1ond.
F S> istene1T F ^avier vissahanyatlott a ho1o!ba. F Mr 1egint.
F 'gen vagy ne1Q
F Mi"rt s1t eQ
F Csa! vlasolj a !"rd"sreT
F 'gen> volt. Most boldog vagyQ
F *a> ltodT M"g egy dolog> a1it tAle 1eg!aphattl> tAle1 1eg
ne1.
F .eth> egy !ap2solat ne1 2sa! a testi dolgo!on alap<l F 1ondta
higgadtan.
F +e a is a r"se F vetette1 ellen.
F Der1"setesen> de ne1 een ll vagy b<!i!.
F +e te fiNbBl vagy> t"ged ne1 hajt a] knyszer5 F !"rdete1
hal! hangon.
^avier nevetett. F Ha tall!ool egy 1ennyei hrvivA!bAl llB
2salddal> hajla1os vagy 1egfeled!eni a knyszereir0l, "s in!bb
a =ss!"pre !on2entrls.
F Js 1i van> ha "n at 1ondan1> hogy "n a!aro1Q F !"rdete1
hirtelen> 1aga1 is 1eglepAdve a savai1on. Hogy !"pelte1 etQ
Lan fogal1a1 arrBl> 1it !=vete! elQ Csa! abban volta1 bitos> hogy
^aviert jobban serete1 a vilgon br1in"l> "s ha !#l=n vagy<n!> a
ne!e1 fii!ai fjdalo11al jr. Mtlta1 a gondolatt> hogy van olyan
r"se> a1it ne1 fedehette1 fel> egy r"se> a1i el van rva elAle1.
Meg a!aro1 is1erni At> 1int a sajt tenyere1et> hogy
1egjegyee1 a test"t t=virAl hegyire> "s a e1l"!eete1be "gjen.
/ly !=el a!arta1 !er#lni ho> a1ennyire fii!ailag 2sa!
lehets"ges> testestAl7lel!estAl eggy" a!arta1 olvadni vele.
F -BvalQ F !"rdete1 selden. F 'gent 1ondanlQ
F Hatroottan ne1.
F Mi"rtQT
F Mert Ngy "re1> ne1 lls !"sen r.
F A ne1 rajta1 1Nli!> hogy eld=ntse1Q F !"rdete1 !ono!<l. F
*e1 llthats 1eg.
F -erinte1 !"t e1ber !ell a tangBho F 1ondta ^avier.
Megsi1ogatta a ar2o1at. F .eth> serel1es vagyo! bel"d> "s annl
enge1 se11i ne1 tehet boldogabb> 1int hogy a !=eledben
lehete!. M1ortB vagy.
F -Bval]Q
F -Bval ha t"nyleg a!arod> a!!or "n st sal"!ig benne
vagyo!> de 2sa! 1i<tn alaposan tgondolt<!.
F Js a 1i!or lesQ
2'6 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F A1i!or 1ajd tista fejjel gondol!ods> "s ne1 Mollyval vitatod
1eg.
%elsBhajtotta1. F &nne! Mollyho se11i !=e.
F .eth> gondol!otl 1r aon> 1i! lehetne! enne! a
!=vet!e1"nyeiQ
F At hise1]
F Js a!!or is a!arodQ & Ar#lts"g.
F Ht ne1 "rtedQ F !"rdete1 gyeng"den. F Mr ne1 "rde!el. F
Ar2o1at a "gne! e1elte1. F A ott 1r ne1 a otthono1 t=bb". De
vagy a.
^avier t=lelt "s 1agho sortott. F Js te pedig a eny"1. +e
ne1 a!aro! olyat tenni> a1ivel rthato! ne!ed. M<sj a sablyo!
serint jtsan<n!.
F +e e ne1 igasg. Mtlo1> hogy A! irnytj! a "lete1et.
F D<do1> de pillanatnyilag ne1 tehet#n! ellene se11it.
F At !ellene tenn#n!> a1it a!ar<n!. F 3rBblta1 vissafogni
1aga1> de a sava! !ontrolllhatatlan<l !i2sNsta! a s1on. F
&l1ene!#lhetn"n!> elfelejthetn"n!> hogy br!i 1s l"tei!. F
,j=tte1> hogy 1r el"g r"gBta fojto1 et 1aga1ba.
F &lbNjhatnn!> sose1 tallnna! rn!.
F 7egtallnnak, "n pedig ne1 a!arla! elvesteni> .eth F
1ondta ^avier er"lyesen. F - ha e aal jr> hogy eltCrj#! a
sablyai!at> 1 legyen. D<do1> hogy haragsol> de at a!aro1>
hogy gondol!o el a ajnlatodon. Csa! gonolkozz rajta egy !i2sit.
F Mondj<! egy pr napigQ
F 'n!bb egy pr hBnapig.
-Bhajtotta1> de ^avier hajthatatlan volt.
F *e1 hagyo1> hogy fejjel rohanj a falna!> 1ert !"sAbb 1"g
1egbnhatod. Csa! lassts egy !i2sitY 1<sj higgadtna! "s
"sserCne! 1aradn<n!. Megtesed "rte1Q
A feje1 a 1ell"re hajtotta1> "s "rete1> hogy a felgy#le1lett
harag elprolog a teste1bAl. F Jrted br1it 1egtese!.
F Mi DR,DJ**&> HA &PU A*PUA) "s egy e1ber seret!eneQ F
!"rdete1 'vytBl> 1i!=ben egy b=gre tejet t=lt=tte1 1aga1na!.
,1 n"ett sigorNan.
F Mi"rt "rde!elQ F !"rdete. F .ethany> !"rle!> 1ondd> hogy
ne1]
F 3erse hogy ne1 F vgta1 !=be. F Csa! !vn2si vagyo!.
F *os] F a nAv"re1 el1"lott. F A l"te"s#n! 2"lja ne1 1s>
1int 'sten solglata altal> hogy segtj#! a e1bert> ne1 pedig
!evered#n! vele.
F Megt=rt"nt 1r valahaQ
F 'gen> !atastroflis !=vet!e1"nye!!el.
F LagyisQ
F Lagyis a e1berine! "s a istenine! ne1 sabad egyes#lnie. Ha
1egt=rt"nne> Ngy hise1> a angyal elvesten" a isteni ter1"set"t.
&gy ilyen bCnt ne1 lehet jBvtenni.
F Js a e1berQ
F W soha t=bb" ne1 lenne !"pes vissat"rni a nor1lis l"tbe.
F Mi"rtQ F !"rdete1.
F Mert a "l1"ny fel#l1Nlna 1inden e1beri tapastalst F
1agyarta 'vy.
F Lagyis egy "letre sBlBan 1egs"r#lneQ
F 'gen F felelte 'vy. F At hise1> e a egyi! !=vet!e1"nyeY
egyfajta !itastottsg. -erinte1> !egyetlen lenne. /lyan> 1intha
1egengedn"d egy e1berne!> hogy bepillantson egy 1si!
di1eniBba> 1ajd elrnd elAle. A angyalo! idAn "s teren !v#l
l"tene!> "s sabadon <tahatna! a vilgo! !==tt. )"te"s#n!
legnagyobb r"se felfoghatatlan a e1ber s1ra.
.r a el1"let bonyol<lt "s !=d=s volt s1o1ra> egy dologgal
tistban volta1 F ne1 siettethete! se11it ^avierrel annyira>
a1ennyire seretn"1. &gy ilyen egyes#l"s ves"lyes "s tiltott.
Menny "s f=ld ter1"setellenes tall!ost jelenten"> !"t vilg
#t!="s"t. Js 'vy savaibBl t"lve a be2sapBds valBsnCleg p<sttB
lenne.
^AL'&,,&) OPU HADX,/IDM*0> H/PU 1"g vr<n! F 1ondta1
Mollyna!> 1i<tn a b#f"ben faggatni !edett. *"ha Ngy "rete1>
vala1i beteges "rde!lAd"st 1<tat a serel1i "lete1 irnt. At ne1
1agyarhatta1 el ne!i> a1it 'vytBl hallotta1> e"rt 1egprBblta1 a
2'8 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
tAle1 telhetA legjobban 1egfogal1ani. F *e1 !ell 1egtenn#n!
se11it anna! "rde!"ben> hogy bebionyts<!> hogyan "r#n!
egy1s irnt.
F +e ne1 is a!arjto!Q F !"rdete. F *e1 vagyto! !vn2sia!Q
F +ehogyne1> de ne1 !erget a tatr.
F S> =2s"1> sr2o!> ne!te! t"nyleg 1egllt a idA F nevetett fel
Molly. F Minden!i 1s "l7hal> 2sa! hogy 1egragadjon 1inden egyes
lehetAs"get> a1i 2sa! a!ad.
F Mi"rt "l7halQ F !"rdete Daylah> 1i!or feltCnt Molly 1=g=tt egy
nyalB!t sopogatva. Megrta1 a feje1et> jelev"n> hogy vlts<n!
t"1t> de Molly r1 se hedertett.
F Hogy er!=l2stelen#l fetrenghessene! F vlasolta.
F S> 2sa! ne1 levenn"d a Dan<lB7tbltQ F !"rdete Daylah
le2s#2s#lve !="n!. LalBsnCleg el"g r"1#ltne! tCnhette1> 1ert
MollybBl !it=rt a nevet"s.
F Ha vala1i sexsel !ap2solatos !"rd"sed van> "n vagyo! a
e1bered F bitostott rBla Daylah. -!epti!<s volta1. Mollyban
1egbta1> de a bartaina! nagy volt a sja> "s a leg!ev"sb" se1
volta! dis!r"te!.
F -e11i olyas1i F 1ondta1. F *e1 fontos.
F Jrde!el a tan2so1Q F !"rdete Daylah> "s ltsBlag a
leg!ev"sb" se1 igatta> hogy s#!s"g van7e a tan2sra vagy se1. F
*e 2sinld olyannal> a!ibe serel1es vagy.
F Mi2sodaQ F 1eredte1 r. *"hny sBval si!er#lt a eg"s
hitrendsere1et a f=ldbe d=ng=lnie. F *e1 pont a ellen!eAj"t
a!artad 1ondaniQ
F S> Day> ne 1ondj ne!i ilyet F sBlt !=be Molly.
F 0o1olyan. F Daylah a egyi! <jjt figyel1etetAen fel"1
ingatta. F Ha vala!i olyannal vested el> a!ibe t"nyleg serel1es
vagy> a eg"s a =rd=g" les.
F +e 1i"rtQ
F Mert a1i!or v"get "r a ro1n2> a illetA 1agval visi at a
vala1it> a1i igan !#l=nleges> "s 1r ne1 !apod vissa t=bb". Ha
olyasvala!ine! adod> a!i ne1 nagyon "rde!el> a!!or ne1 fog annyira
fjni.
F Js 1i van> ha ne1 "r v"getQ F !"rdete1> 1i!=ben "rete1>
hogy egy "1elytA 2so1B !Nsi! felfel" a tor!o1on.
F Higgy ne!e1> .eth F 1ondta Daylah !o1olyan. F Minden v"get
"r.
Ahogy hallgatta1> hirtelen s#rgetA vgy t=rt r1> hogy olyan
1essire !er#lje! tAl#!> a1ennyire 2sa! lehets"ges.
F .ethy> oda se figyelj arra> a1it 1ond F 1ondta Molly> ahogy
!itolta1 a s"!et 1aga1 alBl "s felllta1. F *a> 1ost s"pen
felhNtad.
F *e1 hNott fel F ha<dta1> 1i!=ben prBblta1 higgadtna!
1egArini a hangsne1. F ,andi1 van. 0"sAbb tall!o<n!> sr2o!.
0=si a tan2sot> Daylah.
A1int !i"rte1 a b#f"bAl> felgyorstotta1 a l"ptei1et. Meg !ell
tallno1 ^aviert. At a!arta1> hogy a !arjba rjon> hogy Njra
!apja! levegAt> "s hogy a illata "s a "rint"se !it=r=lj"! belAle1 a
<ndor !it=rni !"s#lA> erAsa!os h<ll1ait. A se!r"ny"n"l tallta1
r> a1int "ppen vilabdaed"sre !"s#lt> "s a 1egny<gvs"rt valB
igye!eete1ben ne!irohanta1.
F *e1 fog v"get "rni> <gyeQ F ar2o1at a 1ell"be te1ette1.
F Vg"rd 1eg> hogy ne1 "r v"getT
F HC> .eth> 1i a bajQ F ^avier hatroottan> de gyeng"den
leh1oott 1agrBl> "s a !e"be fogta a ar2o1at> hogy a se1"be
n"e!. F Mi t=rt"ntQ
F -e11i F vlasolta1 ingatag hangon. F Csa! Daylah at
1ondta]
F .eth F sBhajtott fel ^avier F> 1i!or hagyod 1r abba> hogy
ao!ra a lnyo!ra hallgassQ
F At 1ondta> 1inden v"get "r F s<ttogta1> "s "rete1> ahogy
^avier sorosabban =lel 1agho> "s t<dta1> hogy a gondolat ne!i is
"ppoly fjdal1as. F +e ne1 brn1 !i> ha vel#n! is 1egt=rt"nne.
Minden darabo!ra h<llanaY ne1 1aradna "rtel1e "lni. Ha !ettAn!ne!
v"ge> ne!e1 is v"ge1.
F *e bes"lj gy F 1ondta ^avier. F Jn itt vagyo!> "s te is itt
vagy. -en!i se1 1egy sehov.
F Js soha ne1 hagys elQ
F *e1 "n> a1g "le!.
280 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F Js honnan t<dja1> hogy e igaQ
F Mert a1i!or rd pillanto!> a eg"s "lete1et lto1. *e1
a!arla! elhagyni> 1ert a!!or ne1 1aradna se11i1.
F +e 1i"rt vlastottl enge1Q F !"rdete1. D<dta1 a vlast>
t<dta1> 1ennyire seret> de hallani a!arta1> ahogy !i1ondja.
F Mert te !=elebb visel 'stenhe "s =n1aga1ho F felelte
^avier. F Mert a1i!or veled vagyo!> 1eg"rte! olyan dolgo!at is>
a1i!rAl sose1 gondolta1> hogy 1eg"rten"1> "s a "r"sei1 irntad
tgolna! 1indenen. Ato1jaira h<llhat !=r#l=tt#n! a vilg> de ne1
"rde!el> ha te ott vagy ne!e1.
F A!ars vala1i bolondsgot hallaniQ F s<ttogta1. F *"ha
"jsa!n!"nt at hise1> "re1> hogy vele1 van a lel!ed.
F & annyira ne1 is bolondsg F 1osolygott ^avier.
F Dallj<n! !i egy helyet F 1ondta1> 1i!=ben ho si1<lta1.
F &gy helyet> a1i 2sa! a 1i"n!Y egy helyet> ahol tall!ohat<n!> ha
rossra ford<lna! a dolgo!.
F Mint p"ld<l a HajBron2s7part sirtjei alatti helyQ
F *e1> Ngy "rte1> egy helyet a fej#n!ben F vlasolta1. F Ahov
elltogathat<n!> ha elt"velyed#n! vagy tvol vagy<n! egy1stBl>
vagy ahol egyserCen 2sa! !ap2solatba l"phet#n! egy1ssal. A
legyen a hely> ahol soha sen!i ne1 tallhat rn!.
F Detsi! F 1ondta ^avier. F Mi"rt ne1 hvj<! 1ondj<! a %eh"r
Helyne!Q
F A t=!"letes.
23
*y<godj b"!"ben
A )&PDR.. &M.&, H'D& -I&,'*D 1ind=sse !"t di1eniB l"tei!$ a
"lA! di1eniBja "s a holta!". Csa! "ppen ne1 vesi! "sre> hogy
enn"l so!!al t=bb van. A %=ld=n 1indennap prh<a1osan l"tene!
a e1bere! 1s l"nye!!elY el"g !=el> hogy 1eg"rints"! egy1st>
1 a !"petlen se1ne! lthatatlan<l. Lanna!> a!i!et Ngy hvna!$ a
-ivrvny &1bere! F halhatatlano!> !i! a vilgo! !==tt <tana!>
"s !irBlag b=l2sess"gbAl "s 1eg"rt"sbAl llna!. A e1bere! n"ha
1egpillantj! A!et> a1int a birodal1a! !==tt s<hanna!. CsillogB
feh"rarany f"nys<grna! ltsana!> vagy a "gen f#ggA sivrvny
halovny ragyogsna!. A legt=bben at hisi!> a f"ny tr"flta 1eg
A!et. Csa! nagyon !evesen "ri! a isteni jelenl"tet. -erette1 volna
at hinni> hogy ^avier een !evese! egyi!e.
A .K%J.&* .M00A*DAM ,X ^AL'&,,&Y 1ell" #lte1> "s 2sipegetni
!edte1 a na2hBs tlbBl> a1it el"1 tolt. Mi!or f"s!elAdni !edett a
s"!en> a 2o1bja a eny"1he d=rs=lAd=tt> "s bisergA 1elegs"ggel
rastotta el a teste1et. *e1 t<dta1 hossan !i"lveni> 1ert a p<lt
felAl hangavar 2sapta 1eg a f#l#n!et. 0"t fiN =ssesBlal!oott
aon> hogy !i llt elAr"bb a sorban.
F &1ber> te nyo1a!odtl be el"1T
F ,ohadj 1r le rBla1> "n itt llta1 eg"s idA alatt.
F Ha<dsT .r!i 1eg1ondjaT
Mivel tanr ne1 volt a lthatron> a n"etelt"r"s d<la!odss "s
sit!oBdss faj<lt. A 1=g=tt#! llB alsBs lnyo! !edte!
1egijedni> a1i!or a egyi! fiN a 1si! fej"t a hBna al sortotta.
^avier talpra s=!!ent> hogy !=bel"pjen> de vissa#lt> 1ert vala!i
282 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
1egelAte. )a2hlan Merton volt a> egy !ihidrog"neett hajN sr2>
a!ine! a i3od sinBrja egyfolytban a f#l"ben lBgott> "s egyetlen
rva hi feladatot se1 !"stett el eg"s "vben. Xltalban !==1b=s
volt 1indennel se1ben> a1i !=r#l=tte folyt. Most visont
benyo1<lt a !"t fiN !="> "s s"t2iblta A!et. *e1 hallott<!> 1it
1ond ne!i!> a fiN! visont vona!odva br> de s"tvlta! s 1"g anna!
a <tastsna! is eleget tette!> hogy !eet fogjana!.
^avierrel egy1sra n"t#n!. F )a2hlan Merton felelAss"gteljesen
visel!edi!Y na> e atn 1eglepA F jegyete 1eg ^avier.
A j<tott ese1be> hogy a1ine! a i1"nt a se1tanNi volt<n!> a
"!es p"ldja a gondol!ods lassan!"nti 1egvltosna! a .ry2e
Ha1iltonban. Aonnal arra gondolta1> hogy 1ennyire =r#lne 'vy "s
Pbriel> ha hallan!> hogy a frados<! igenis !ifietAdA.
Der1"setesen Len<s Cove7nl vanna! arra rsor<lBbb !==ss"ge!
is a vilgon> de ao! ne1 r"sei a 1i !#ldet"s#n!ne!. /da 1s
figyelA!et jel=lte! !i. Dito!ban =r#lte1> hogy a vilgna! ne1 egy
olyan sar!ba !#ldte!> ahol hborN> "hns"g vagy ter1"seti
!atastrBfa dNl. Jpp el"g volt ao!na! a helye!ne! a !"peivel a
hre!ben se1bes#lni. 3rBblta1 tvol 1aradni a hradso!tBl> 1ivel
gya!ran a !"ts"gbees"s lett Nrr rajta1 tAl#!. *e1 brta1 a "heA
"s a ivBvhinytBl 1egbetegedett gyer1e!e! ltvnyt. Mi!or
ese1be j<totta! 1indao! a dolgo!> a1i! f=l=tt a e1bere!
!"pese! se1et h<nyni> 1ajdne1 srva fa!adta1. MitAl "rde1el
egyi! e1ber t=bbet a 1si!nlQ -en!ine! ne1 lenne sabad "henie
vagy 1agnyosna! lennie> vagy arra vrnia> hogy v"get "rjen a
"lete. .r "n 1aga1 isteni !=beavat!os"rt i1d!ota1> 1r a
p<sta gondolata is feld#htett.
A1i!or errAl bes"lte1 Pbriellel> at 1ondta> 1"g ne1 vagyo!
fel!"s#lve r> hogy 1eg"rtse1> de egy nap 1ajd igen.
F Ao!!al a dolgo!!al t=rAdj> a1i!!el !"pes vagy t=rAdni F
tan2solta.
Msnap reggel hr1asban elind<lt<n! a %airhavenbe> a helyi
PondoB 0=pontba. &gyser7!"tser 1egltogatta1 ott Ali2e7t>
ahogy 1egg"rte1> de a ltogatsai1 fo!oatosan el1aradta!> 1ivel
a legt=bb sabadidA1et hajla1os volta1 ^avierne! sentelni.
Mindaonltal Pbriel "s 'vy rendseresen ltogatt! a helyet> "s
gondj<! volt r> hogy %anto1ot is 1ag<!!al vigy"!. &l1onds<!
serint a !<tya 1indig nylegyenesen Ali2e7ho saladt !#l=n=sebb
<tastso! n"l!#l is.
Mivel Molly is =n!"ntes solglatot vllalt> !er#lt#n! egyet> hogy
felvegy#!. Anna! ellen"re> hogy so1bat reggeli !ilen2 Bra volt>
fel=lt==tt "s !"sen vrt> pedig t<dta1> hogy ilyen!or d"l elAtt
ne1igen so!ott 1<tat!oni. &l"gg" 1egd=bbent#n!> hogy
nagyjbBl Ngy =lt==tt fel> 1intha egy fotBsra 1enne$ far1er
1iniso!nya> 1agassar!N "s !o2!s ing volt rajta. Daylah> a!i ott
t=lt=tte a "jsa!t> ne1 "rtette> hogyan vlasthatta Molly a
[v"ne1bere!\ istpolst a eg"s napos ?letykafszek7soroatn""s
helyett.
F Mit !eresel te egy gondoB otthonbanQ F hallotta1> a1int
1eg!"rdei MollytBl> a1i!or !inyitotta1 ne!i a ajtBt.
F &gy nap 1ind ott v"ge#! F felelte Molly 1osolyogva. A !o2si
abla!na! t#!r=Ad"s"ben leellenArite a aja!f"ny"t.
F Jn atn ne1 F fogad!oott Daylah. F Ao! a helye! b#d=se!.
F 0"sAbb hvla! F 1ondta Molly> 1ajd sBfogadBan be1sott
1ell"1.
F +e Moll F nyafogott Daylah F> Ngy volt> hogy Ada11al "s
Chrissel tall!o<n! 1a reggel.
F Kdv==ld A!et a neve1ben.
Ahogy !illt<n! a felhajtBrBl> Daylah nyilvnvalBan aon tCnAdve
b1<lt <tn<n!> vajon !i rabolta el a legjobb bartjt "s 2ser"lte !i
erre a s"lh1osra.
A1i!or 1eg"r!et#n! a %airhavenbe> a polBse1"lyet
lthatBan =r=11el fogadott benn#n!et. Ahho 1r hoso!ta!>
hogy Pbriel "s 'vy rendseresen jr hoj<!> de Molly jelenl"te
1egd=bbentette A!et.
F WMolly F 1ondta Pbriel. F Lolt olyan !edves> "s felajnlotta>
hogy segt 1a ne!#n!.
F Mindig hlsa! vagy<n! egy pl<s!""rt F felelte Helen> a
egyi! ostlyos nAv"r. F 0#l=n=sen ha olyan !evesen vagy<n! a
se1"lyetbAl> 1int 1a. F &l!nottna! "s fradtna! tCnt.
284 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F Rr#l=!> ha segthete! F 1ondta Molly tistn arti!<llva> 1intha
Helen nagyot hallana. F *agyon fontos> hogy vissaadj<n! vala1it a
!==ss"gne!. F A se1e sar!bBl Pbrielre sandtott> At visont
le!=t=tte> hogy !i2iproa a gitrto!jt> "s ne1 hallotta 1eg.
F Jpp idAben j=tte! a reggelihe F !==lte Helen.
F 0=s=n=1> de "n 1r ette1 F vlasolta Molly. Helen ar2n
!"tes ar2!ifeje"s s<hant t. F Ogy "rtette1> a bentla!B!
reggelij"he. -egthet 1egetetni A!et> ha van !edve.
0=vett#! At a sivr folyosBn t a "t!eAhelyis"gbe> a1i a r"gi
C+7lejtsBbBl !isCrAdA Livaldi7dalla1o! ellen"re is el"gg" !opott
"s nyo1astB hang<latot rastott. A virgos sAnyeg elnyCtt volt> a
f#gg=ny=!et !ifa!<lt gy#1=l2s=! 1intja dstette. A bentla!B!
1Canyag s"!e!en #lte! a r"tegelt le1e astalo!nl. A!i! ne1
t<dt! 1egtartani 1ag<!at> ao! p<ha> prnott !aross"!ben
foglalta! helyet. A !onne!torba d<gott l"gfrisstA! da2ra jBl
!ivehetAen a11Bnia saga !everedett a fAtt =lds"ge!"vel. A egyi!
saro!ban egy hordohatB t"v"n ter1"setfil1et s<grota!. A
gondoB! fAleg nA! volta!> a!i! r<tinosan v"get"! a
salv"tahajtogatssal> astalt=r=lget"ssel jrB 1<n!j<!at> vala1int
etetAt !=t=tte! a olyan bentla!B!ra> a!i! 1r ne1 nagyon t<dta!
1ag<!rBl gondos!odni. &gyese! vra!ova pillantotta! fel a
j=tt#n!re. Mso! visont 1r ne1 igan volta! t<datban a
!=rnyeet#!ben ajlB dolgo!na! ahho> hogy felfigyeljene! rn!.
A reggeli tl2!at egy e1eletes> g<r<lBs !o2sira pa!olt!> a
"tele! pedig le volta! fBliva. A 1sodi! pol2on a 1Canyag b=gr"!
sora!ota!.
Ali2e7t sehol ne1 ltta1> gy a !=vet!eA f"lBrt egy +ora nevC
nA "t!etet"s"vel t=lt=tte1> a!i !ere!es s"!ben #lt> "s egy
tar!abar!a> horgolt gyapjN!endAvel volt beta!arva a lba. Magba
ros!adva #ld=g"lt ernyedt sjjal "s f"lig 2s<!ott se11el. .Are
srgsfa!B volt "s 1jfoltos. 3aprv"!ony ar2bAr"n hajslere!
hlBata ltsott t. *e1 volta1 bitos benne> hogy a %airhavenben
1it nevene! [reggeline!\> 1indenesetre "n egy halvnysrga
isapgNlna! ltta1. D<dta1> hogy egyes bentla!B! a f<llads
!o2!att el!er#lendA 2sa! p"pes "tele!et fogyasthatta!.
F Mi eQ F !"rdete1 HelentAl.
F ,ntotta F felelte> 1ielAtt tovbbtolta a !o2sit.
A egyi! idAsebb Nr 1egprBblt egy !anl "telt a sjho e1elni>
de a !ee annyira re1egett> hogy 1aga el" l=ttyintette. Pbriel
nyo1ban 1ellette ter1ett. F Meg is van F 1ondta> ahogy let=r=lte a
"tel1arad"!ot egy darab papr!endAvel. Molly annyira b1<lta At>
hogy elfelejtette etetni a gondjaira bott la!Bt> a!i ttott sjjal #lt "s
vrt.
Mi<tn v"gete1 +ornl> Mabelhe ind<lta1> a!i a %airhaven
legvadabb bentla!Bjna! hr"ben llt. &ltolta a !analat> a1it
odatartotta1> "s =ssesortotta a sjt.
F *e1 "hesQ F !"rdete1.
F S> ne igasd 1agad Mabel 1iatt F 1ondta Helen. F W Pbrielre
vr. Ha A is itt van> 1stBl ne1 hajlandB "telt elfogadni.
F /!" F felelte1. F Ali2e7t ne1 lto1 1a sehol. Merre vanQ
F -ajt sobba !=lt=tett"! F vlasolta Helen. F AttBl tarto!>
1iBta <toljra tall!otl vele> ro1lott a llapota. A ltsa
hanyatli!> "s "pp l"gNti fertA"ssel !#s!=di!. A sobjt r=gt=n a
2sarno! v"g"ben tallod$ a elsA ajtB a jobb oldalon. .itos vagyo!
benne> hogy 2s<da jBt fog ne!i tenni> ha 1eglt. F Pbriel "s 'vy
1i"rt ne1 sBlta! ne!e1 errAlQ Annyira lefoglalt a sajt "lete1>
hogy Ngy ltt!> ne1 "rde!elneQ &gyre n=ve!vA r"1#lettel ind<lta1
el a ter1en t Ali2e sobja fel".
%anto1 1egelA=tt> "s 1r ott rohant elAtte1. Mi!or benyitotta1
a sobba> "s 1ind!etten be1ent#n!> alig is1erte1 r a gyban
fe!vA nAre. &gyltaln ne1 hasonltott a e1l"!ei1ben "lA Ali2e7
ho. A betegs"g 1egviselte a ar2t "s tvltotatta. Deste oly
t=r"!enyne! tCnt> a!r egy 1adr"> v"!ony> !is haja f"s#letlen#l #lt a
fej"n. A snes !ardigno! eltCnte!> egysnC> feh"r !=nt=s volt rajta.
*e1 nyitotta !i a se1"t> 1i!or a nev"n sBltotta1> de fel"1
nyNlt. MielAtt 1egfoghatta1 volna a !e"t> %anto1 belenyo1ta a
orrt.
F De vagy a> %anto1Q F !"rdete Ali2e re!edt hangon.
F %anto1 "s .ethany F felelte1. F )togatBba j=tt#n!.
286 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F .ethany] F is1"telte 1eg. F +e jB> hogy j=tt"l. Hinyotl. F
A se1e 1"g 1indig be volt h<nyva> 1intha tNlontNl 1egerAltetA
lenne> hogy 1egprBblja !inyitni.
F Hogy "red 1agadQ F !"rdete1. F Hohato! ne!ed vala1itQ
F *e1> drg1> 1indene1 1egvan.
F -ajnlo1> hogy ne1 j=tte1 egy darabig. Csa! "pp] F ne1
t<dta1> 1ilyen 1agyaratot adhatn"! a ne1t=rAd=1
visel!ed"se1re.
F D<do1 F 1ondta. F A "let !=besBl. *e1 !ell bo2snatot
!"rned. Most itt vagy> "s 2sa! e s1t. ,e1"le1> %anto1 jBl
visel!edi!.
%anto1 va!!antott egy r=videt> a1i!or 1eghallotta a nev"t.
F D=!"letes trs.
F EB fiN F 1ondta Ali2e.
F +e 1it hallo!> beteges!edsQ F !"rdete1 felvillanyoott
hangon. F Mi 1ajd talpra llt<n! 1egintT
F *e1 vagyo! bitos benne> hogy talpra a!aro! llni 1egint. Ogy
"re1> itt lenne a ideje]
F *e 1ondd et F vgta1 !=be. F Csa! pihenned !ell egy !i2sit>
atn]
Ali2e feje hirtelen elAredAlt> a se1h"ja pedig felpattant.
0on!r"tan ne1 n"ett se11ire> in!bb 2sa! vad<l 1eredt 1aga el".
F D<do1> !i vagy F !r!ogta.
F A jB F felelte1> 1i!=ben a ijeds"gtAl go1bB2ot "rete1 a
tor!o1ban. F Rr#l=!> hogy ne1 felejtett"l el.
F A"rt j=tt"l> hogy 1agaddal vigy"l F 1ondta. F *e1 1ost> de
ha1arosan.
F Hova 1enn"n!Q F !"rdete1. *e1 a!arta1 elfogadni> a1it
1ondott.
F A 1ennyorsgba F felelte. F *e1 lto1 a ar2odat> .ethany>
de a f"nyedet igen.
,b1<lta1 1egn"1<lva.
F De 1<tatod 1ajd a <tat> <gyeQ F !"rdete.
A 2s<!lBjho "rte1> "s !itapintotta1 a p<l<st. /lyan volt> a!r
egy !anB2ig le"gett gyertya. D<dta1> hogy a !ap2solat<n! ne1
tarthat vissa attBl> hogy ellssa1 a feladato1at. .eh<nyta1 a
se1e1> "s felid"te1 a serepet> a1it a 0irlysgban bet=lt=tte1$ a
!ala<t> a tl"nyeg#lA lel!e! 1entort. A feladato1> hogy a
thaladB gyer1e!i lel!e!et vigastalja1.
F A1i!or elj=n a idA> ne1 lesel egyed#l.
F 0i2sit f"le!. Mondd 2sa!> .ethany> s=t"t lesQ
F *e1> Ali2e> 2sa! f"ny.
F Js a bCnei11el 1i lesQ *e1 volta1 "ppen 1intapolgr> t<dod
F 1ondta> ahogy har2os "nje halvnyan 1"g 1egvillant.
F A Atya> a!it "n is1ere!> 1aga a 1egbo2sts.
F Js tall!ohato1 a serettei11el NjraQ
F &gy so!!al nagyobb 2sald r"se lesel. &gy lesel a =sses
tere1t1"nnyel e vilgon s aon is tNl.
Ali2e vissahanyatlott a prnra. &l"gedettne!> de !i1er#ltne!
ltsott. A se1pilli re1egte!.
F Most prBblj 1eg al<dni F 1ondta1.
D=r"!eny !ee !=r" rta1 a <jjai1at> %anto1 pedig a !arjra
hajtotta a fej"t. &gy#tt figyelt#! At> ahogy lo1ba sender#l.
HaaNton 1"g 1indig Ali2e7on jrt a ese1> "s aon> a1it
1ondott. /dafentrAl figyelni a hallt so1orN volt> de itt> a %=ld=n
1egtapastalni egyenesen svsortB. M"rhetetlen fjdalo1> a1ire
nin2s gyBgyser. A bCnt<dat "les d=f"s"t "rete1> a1i"rt hagyta1
1aga1 annyira belefeled!eni a ^avier irnti serel1e1be> hogy
!=ben !ibNjta1 a t=bbi !=teleetts"ge1 alBl. A 1ennyorsg>
legalbbis egyelAre> jBvhagyta a !ap2solat<n!at> de ne1
hagyhato1> hogy 1inden 1st ele1"ssen. Mgyana!!or se11i
1sra ne1 vgyta1 jobban> 1int tall!oni vele> "s 1aga1ba svni
is1erAs illatt. -en!i 1st ne1 is1erte1> a!itAl ilyen elevenne!
"ren"1 1aga1.
Msnap reggel j<tott el hon! a hr> hogy Ali2e eltvoott
l1ban. *e1 lepett 1eg. Jjsa!a arra "bredte1> hogy a esA a
abla!o1at 2sap!odja> s a1i!or !i2s<ssanta1 a gybBl> hogy
behNa1 a f#gg=nyt> Ali2e selle1e oda!int lebegett. Mosolygott
"s teljesen b"!"sne! tCnt. Ali2e teljes "s 1"ltB "letet "lt> "s !"s volt
tovbbl"pni. A vestes"get legin!bb a 2saldja fogja 1eg"reni>
288 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
a!i! ne1 hot! !i a legt=bbet a egy#tt t=lt=tt idAbAl. M"g ne1
t<dj!> de egy nap 1ajd !apna! egy 1sodi! es"lyt is.
Jrete1> ahogy a selle1e ideges vra!ostBl biseregve tvoi!
e vilgbBl. Mr egyltaln ne1 f"lt> 2sa! ig<lt> hogy 1it tall odat.
A bN2sNs v"gsA gest<sa!"nt 1"g <tnanyNlta1 gondolatban.
24
Csa! e1ber
Ali2e D&M&DJ-J*&0 A *A3EA borongBs volt. A "g teljesen
els#r!#lt> a talaj pedig tnedvesedett a "jjel h<llott sitlB esAtAl.
Mind=sse egy 1aro!nyi gysolB jelent 1eg> a %airhaven
se1"lyet"ne! tagjai is ott volta! !==tt#!> "s Mel atya> a!i a
istentisteletet tartotta. A srja f#ves do1bon fe!#dt egy t=lgyfa alatt>
"s a j<tott ese1be> bitosan !<n2ogna rajta> hogy a v"gsA
ny<ghely"he !ilts is jr.
Ali2e halla vala1it fel!avart benne1. A figyel1e1et NjbBl
rirnytotta a !#ldet"s#n! 2"ljra> "s Ngy d=nt=tte1> t=bb Brt fogo!
a !==ss"g solglatna! sentelni. A dolgo! =ss!"p"he 1"rten e
nagyon aprB gest<s> s a1i!or felajnlotta1> aligha "rehette1
t=bbne! 1aga1 egy !is h#ly"n"l> ha belegondolta1> hogy a
feladat<n! ne1 !evesebb> 1int hogy 1eg1ents#! a %=ldet a
b<!otta!tBl "s s=t"t erAi!tAl. Mindenesetre segtett elhinne1> hogy
"n is hojr<lo! a #gy#n!h=> "s v"gre arra !on2entrlo!> a1i
fontos. ^avier gya!ran vele1 tartott. A 2saldja 1r "ve! Bta
t1ogatja a egyhat =n!"ntes 1<n!val> gy e egyltaln ne1
volt Nj s1ra.
F *e1 1<sj 1indig elj=nn=d F 1ondta1 ne!i egyi! este>
1i!=ben a vonatra vra!ot<n!> a1ivel elj<t<n! a 3ort Cir2e7i
ingyen!onyhho.
F D<do1 F felelte. F +e j=nni a!aro!. &nge1 Ngy nevelte!> hogy
higgye! benne> hogy a !==ss"g fontos.
F +e ne!ed so!!al t=bb gond nyo1ja a vlladat> 1int ne!e1.
*e1 a!aro1 1"g "n is fo!oni rajtad a nyo1st.
F Hagyd abba a gy=trAd"st. D<do! bnni a idA11el.
2(0 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F *e1 holnap van fran2ia sBbelidQ
F *e1> minkett0nknek holnap van a fran2ia sBbelijeY e"rt is
hota1 et 1aga11al. F A htis!jbBl elAvett egy tan!=nyvet. F
Ot!=ben tan<lhat<n!.
%o!oatosan 1egso!ta1 a vonatost> a1iben bionyra a is
segtett> hogy ^avierrel <tahatta1. A vagon> ahol helyet tallt<n!>
1ajdne1 #res voltY 2sa! egy t=p=r=d=tt =rege1ber #ld=g"lt benne>
a!i elbBbis!olt "s a ing"re nyladott. A lba !==tt barna
papra2s!Bban egy #veg ltsott.
0inyitott<! a tan!=nyvet> "s 1"g alig n"hny per2e olvast<!>
a1i!or ^avier felpillantott. F A 1ennyorsg bitosan jB nagy F
1ondta. Hal!an bes"lt> e"rt ne1 sBlta1 r> a1i"rt nyilvnos
helyen hoa!odott elA vele. F Me!!ora hely !ell ahho> hogy
bef"rjen oda a a so! l"le!Q Mindenesetre a v"gtelens"g fogal1a
el"gg" !ia!ast.
F D<lajdon!"ppen h"t 1ennyei birodalo1 van F !==lte1
hirtelen> 1ert 1eg a!arta1 ostani a t<dso1at ^avierrel 1"g a!!or
is> ha t<dta1> a t=rv"nyein!be #t!=i!.
^avier felsBhajtott> "s htradAlt a #l"sben.
F Mi!or 1r at hitte1> hogy !ede1 !apisglni] Mi"rt pont
h"tQ
F Csa! egy trBn van a elsA 1ennyorsgban F felelte1. F Js a
angyalo!> !i! a Or savt pr"di!lj!. A Atya> a %iN "s a
-entl"le! a hetedi! 1ennyorsgban van> a1ely a legfAbb
birodalo1.
F +e 1i "rtel1e van 1indenne!Q
F A !#l=nb=A birodal1a! !#l=nb=A feladato!at ltna! el.
/lyan> 1int fel!#deni 1agad> hogy tall!ohass a
eln=!ve"rigagatBval.
^avier 1egd=rs=lte a halnt"!t.
F M"g so! 1indent !ell 1egtan<lno1> igaQ
F Csa! a sablyo!at !ell jBl a esedbe v"sned F 1ondta1.
F A 1sodi! 1ennyorsg <gyanolyan tvolsgra van> 1int a
elsA a %=ldtAl> a jobb!" felAli angyalo! 1indig di2sAs"gesebbe!>
1int a bal!" felAlie!Y a hatodi! 1ennyorsgba bej<tni
1eglehetAsen bonyol<lt> s a 1ennyorsg !ap<jn !v#li t"rbe !ell
<tanod "rte> "s t<do1> hogy e el"g avarba ejtA> de 1egis1ered>
hogy 1elyi! 1elyi!> 1ert a alsB 1ennyorsgo! s=t"te! a hetedi!
ragyogsho 1"rten]
F XlljT F 1ondta ^avier. F Hagyd abba> 1ielAtt s"trobban a
feje1.
F .o2si F felelte1 s"gyenlAsen. F Pondolo1> so! et egyserre
befogadni.
^avier r1 vigyorgott. F *e felejtsd el> hogy "n 2sa! e1ber
vagyo!.
^AL'&, M&PHVL/DD> H/PU -IM,0/)EA0 a 2sapatna! a "vadrB
r=gbi1e22sen. D<dta1> hogy e fontos ne!i> e"rt Ngy servete1>
hogy Mollyval "s a bartaival 1enje!> a!i! ltalban a .ry2e
Ha1ilton ve"rs<r!olBi a 1e22se!en. A1it A! is!olai selle1ne!
nevete!> a l"nyeg"ben ne1 1s> 1int egy jB #r#gy> hogy
r=vidnadrgos> !iiadt fiN!at b1<lhassana!. A lnyo! 1indig
gondos!odta! a hCt=tt italo!rBl> a1i!et a s#netben ostogatta!
ne!i! anna! re1"ny"ben> hogy 2ser"be =ssej=n egy halo1 bB! "s
di2s"ret> vagy jobb esetben egy randi.
Haai 1e22s volt> gy Mollyval "s a lnyo!!al le1ente1 a
plyho. A r=gbi2sapat 1r ott volt> a1i!or 1eg"r!et#n!> fe!ete7
v=r=s 2s!os 1e#!ben "pp be1elegt"st tartotta!. A ellenf"l> a
Middletoni &lA!"stA 's!ola =ldben "s srgban llt a plya tNlsB
fel"n. Megfestetten figyelte! 2"!lafejC edAj#! eligatsra> a!i
Ngy ltsott> 1intha a agyv"r"s !#s=b"n llna. A1i!or ^avier
"srevett> egy 1sodper2re odaintett> 1ajd folytatta a be1elegt"st.
MielAtt el!edAd=tt a jt"!> a .ry2e Ha1ilton 2sapata =ssebNjt> "s
rendtett a lel!estA 1antrjra a nagyszer1 vrs s fekete
seregr0l, &gy helyben !o2ogta!> 1ialatt arra vrta!> hogy a brB
belefNjjon a spjba.
F Eelle1A F 1otyogta Molly. F -e11i ne1 !"pes Ngy
elArngatni belAl#! egy !is "rel1et> 1int a sport.
A1int el!edAd=tt a 1e22s> rj=tte1> hogy belAle1 sose1 les
r=gbis<r!olB. DNl agressv. A jt"! alapvetAen abbBl llt> hogy a
jt"!oso! teljes erAbAl egy1sba rohanna! anna! "rde!"ben> hogy
2(2 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
elragadj! a ellenf"ltAl a labdt. %igyelte1> ahogy ^avier egyi!
2sapattrsa elArerohan a plyn> 1i!=ben a labdt bitosan a hBna
al sortja. 0i2seleett !"t 1iddletoni jt"!ost> a!i! !=ny=rtelen#l
#ld=Abe vett"!. Mi!or 1r 2sa! n"hny 1"terre volt a 2"lvonaltBl>
elArevetette 1agt a levegAben> 1ajd elvgBdott a f=ld=n> 1i!=ben
!arjt elArenyNjtotta. A labdt sortB !ee t"rt a vonalon. A egyi!
1iddletoni jt"!os anna! re1"ny"ben> hogy 1egprBblja blo!!olni a
gBlser"sben a ellenfel"t> rvetAd=tt. A .ry2e Ha1ilton 2sapatbBl
!it=rt a <jjongs "s a "ljen"s> felsegtett"! jt"!ostrs<!at "s jBl
htba veregett"!> 1i!=ben a vissat1olygott a plya !=ep"re.
Jpp elta!arta1 a se1e1> hogy ne !elljen ltno1> ahogy !"t
jt"!os =sse#t!=i!> a1i!or Molly oldalba b=!=tt. F 0i a a hapsiQ
F !"rdete a plya tNlsB s"l"n lldoglB ala!ra 1<tatva. &gy
fiatale1ber volt hossN bArdse!iben. A !il"t"re ne1 der#lt f"ny a
!alapja "s a ar2a alsB fel"re te!ert> hossN sl 1iatt.
F *e1 t<dn1 1eg1ondani F felelte1. F )ehet> hogy egy s#lAQ
F &l"g htborongatB !in"etC s#lA F 1ondta Molly. F Mi"rt ll
ott egyed#lQ
Ha1ar 1egfeled!et#n! a idegenrAl> "s a 1e22sre figyelt#n!
is1"t. A idA elArehaladtval egyre idegesebb lette1. A 1iddletoni
fiN! !=ny=rtelenne! tCnte!> "s a legt=bbj#! Ngy n"ett !i> a!r egy
tan!. Lalahnysor vala1elyi!#! 1eg!=eltette ^aviert> a sve1
saporbban vert> a l"legete1 pedig felgyors<lt. A jt"!
ter1"set"bAl adBdBan e el"g gya!ran 1egesett> ^avier pedig ne1
a a fajta volt> a!i a s"le!en sepregetett. A dolgo! sCrCj"ben
seretett lenni> s "ppen oly erAs !#dAselle1 1<n!lt benne> 1int a
t=bbie!ben. Minda1ellett> hogy a r=gbi ne1 lett a !edven2 sporto1>
at el !ell is1erne1> hogy A el"g !"pett jt"!os volt. Pyors "s erAs>
"s 1indenne! tetej"be 1"g sportserC is. %igyelte1> ahogy elhN a
2"lvonal fel"> "s le2sapja a labdt a f=ldre. Lalahnysor a 1si!
2sapat egyi! jt"!osa 1egragadta vagy a f=ldre vitte At> 1sodper2e!
alatt talpon ter1ett is1"t. Hatroott volt. L"g#l 1r ne1 red#lte1
=sse 1inden egyes lehets"ges !ar2ols "s horsols lttn> ne1
aggBdta1 a bitonsg"rt> visont !edte1 1"rhetetlen#l b#s!e
lenni r. A1i!or 1egserete a labdt> 1r "n is b<dtotta1> "s
Molly po1po1jt rta1.
%"lidAben a .ry2e Ha1ilton 1r hro1 ponttal veetett. ^avier
a oldalvonalho !o2ogott> "n 1eg odarohanta1> hogy tall!oa1
vele.
F 0=si> hogy elj=tt"l F lihegte. F D<do1> e ne1 bitos> hogy a te
1Cfajod. F ,1 villantotta 1egnyerA f"l1osolyt> 1i!=ben a fej"re
=nt=tt egy pala2! viet.
F )ehengerlA vagy oda!int F 1ondta1> "s !isi1totta1 a
ho1lo!ra tapadt> nedves hajt. F +e a"rt l"gy Bvatos> a 1iddletoni
sr2o! hatal1asa!.
F *e1 a 1"ret a l"nyeg> hane1 a #gyess"g F felelte.
AggBdva pillantotta1 1eg egy hossN !ar2olst a al!arjn.
F &t hogy seretedQ
F Csa! egy !ar2ols. F &lnevette 1agt a gy=trAd"se1 lttn.
F )ehet> hogy ne!ed 2sa! egy !ar2ols> de az a kar, a1elyen a a
!ar2ols "!telen!edi!> az enym, "s ne1 a!aro1 s"r#lten ltni.
F Js 1indene1 .ethany Ch<r2h t<lajdona!"nt van 1egjel=lve>
vagy 2sa! a !aro1Q
F Minden egyes n"gyet2enti1"tered> sBval vigy 1agadra.
F 'genis> edAT
F 0o1olyan 1ondo1. ,e1"le1> at a"rt felfogtad> hogy t=bb"
ne!e1 ne1 papolhats a bitonsgrBl F 1ondta1.
F -ivi> a s"r#l"se! el!er#lhetetlene!. & a jt"! r"se. Mtna
1ajd jtshats polBnAsdit> ha a!ars. F A vlla f=l=tt 1"g
htra!a2sintott> 1i!=ben felharsant a 1e22s folytatstjelA !#rt. F
*e ig<lj> legyAhetetlen vagyo!.
*"te1> ahogy lan vissa!o2og a 2sapattrsaiho> "s
"srevette1> hogy a bArdse!is fiN 1"g 1indig a tNlsB oldalvonalnl
ll. 0e"t 1"lyen a seb"be d<gta. A ar2t tovbbra se1 ltta1.
D per22el a jt"! v"ge elAtt a .ry2e Ha1ilton fiai 1"rget vette!
volna a gyAele1re. A ellenf"l edAje rengeteget rta a fej"t> "s
egyfolytban a iadsgot t=r=lgette a ho1lo!rBl. A jt"!osai
1"rgesne! "s !"ts"gbeesettne! ltsotta!. *e1 tartott so!> "s
1o2s!osabb ta!ti!ho folya1odta!. A labda ^aviern"l volt> a!i
elArefel" rohant a plyn> a1i!or !"t 1iddletoni jt"!os !"toldalrBl
2(4 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
tehervonat!"nt rontott r. ^avier oldalra vette a irnyt> hogy
el!er#lje a #t!="st> de a 1si! !ettA vele tartott "s !=rert!.
Mi!or a egyi!#! elArerNgott> "s eltallta ^avier bo!jt>
fel!iltotta1. &lAreb<!fen2eett> a labda pedig !i2sNsott a !e"bAl.
)tta1> ahogy a feje a f=ldbe 2sapBdi!> "s =ssesortja a se1"t>
ahogy a ar2a 1egrnd<l a fjdalo1tBl. A .ry2e Ha1ilton jt"!osai
d#h=sen protestlta!> a brB pedig a spjba fNjt> hogy jelee>
tistess"gtelen a jt"!> de 1r tNl !"sAn.
0"t fiN odasaladt> hogy segtsen ^avierne!> a!i 1"g 1indig a
f=ld=n fetrengett. MegprBblt feltps!odni> de a bal bo!ja f<r2sa
s=gben llt> "s a1i!or rneheedett> gri1asolt "s elvgBdott. A
2sapattrsai egy pdho t1ogatt!> a do!i pedig odarohant> hogy
fel1"rje a eset sNlyossgt. ^avier bionytalanna! ltsott> 1intha
!=eljrna ho> hogy elvestse a es1"let"t.
Ahol "n llta1> onnan ne1 hallotta1> 1irAl bes"lne!. )tta1>
hogy a orvos egy aprB l1pval ^avier se1"be vilgt> 1ajd a
fej"t ra a edA fel". ^avier a fogt 2si!orgatta> "s 2salBdottan
elAreejtette a fej"t. MegprBblta1 t!#deni 1aga1 a lnyo!on>
hogy oda1enje! ho> de Molly f"!en tartott.
F *e> .eth> t<dj!> 1it 2sinlna!. Csa! Ntban lenn"l.
MielAtt vitba sllhatta1 volna vele> ^aviert egy hordgyra
segtett"!> "s bera!t! a 1entAa<tBba> a1i baleset eset"re 1indig
!"senl"tben vra!oott a plya s"l"n. +er1edten llta1> 1i!=ben
a !rishelyet el#lt"vel a 1e22s tovbb folytatBdott. A 1entAa<tB
!ihajtott a =sv"nyrAl> fel a Ntra. 3ni f"lel1e1 !=epette
halvnyan t<datos<lt benne1> hogy a oldalvonalrBl eltCnt a fiN.
F Hova visi!Q F !"rdete1.
F A !Brhba ter1"setesen F felelte Molly. Mi!or 1egltta> hogy
a se1e1 1egteli! !=nnye!!el> 1eglgy<lt a ar2a. F H"> annyira
ne1 tCnt !o1olyna! a dolog$ lehet> hogy 2sa! egy fi2a1. .e!=t=i!>
atn haa!#ldi!. *"d 2sa!T F 1<tatott a ered1"nyjelAre. F M"g
1indig elpholj<! A!et hat ponttal.
Jn visont ne1 "rete1 o!ot a <jjongsra> "s !i1entette1
1aga1> hogy haa1enje! Pbrielhe "s 'vyho> "s 1eg!"rje1 A!et>
hogy vigyene! el !o2sival a !Brhba. %<ts !=ben 1egid"te1
A!et a feje1ben> ha esetleg ne1 lenn"ne! otthon. Annyira 1egavart
a ^avier irnti aggBds> hogy a par!olBban frontlisan bele#t!=te1
Ea!e Dhornba.
F HN> de siet vala!i F 1ondta> ahogy felsegtett "s leporolta a
!abto1at. F Mi a bajQ
F ^avierne! balesete volt a r=gbi1e22sen F 1ondta1> 1i!=ben
=!l=11el a se1e1et d=rs=lte1> 1int egy !isgyere!. Abban a
pillanatban 1agasrBl tette1 r> hogy n"e! !iY egyed#l arrBl a!arta1
1egbionyosodni> hogy ^avier jBl van7e.
F De jB "gT F 1ondta Ea!e vontatottan. F & atn sajnlatosY
!o1oly a dologQ
F *e1 t<do1 F 1ondta1 f<lladova. F .evitt"! a !Brhba> hogy
!ivisglj!.
F Jrte1 F felelte Ea!e. F -erinte1 !<tya baja. 'lyen a jt"!.
F D<dno1 !ellett volna F jelentette1 !i 1"rgesen in!bb 2sa!
1aga1na!> 1int ne!i.
F D<dnod 1itQ F !"rdete Ea!e !=elrAl b1<lva a ar2o1ba. F &
ne1 a te hibd> ne1deQ *e srj]
%el"1 l"pett> !arjt !=r"1 rta. A =lel"se egyltaln ne1
hasonltott ^avier gy=ng"d 1od<latra$ a teste tNl 2sontos "s sovny
volt> hogy !"nyel1es legyen> de <gyana!!or beleo!ogta1 a
ing"be> "s hagyta1> hogy fogjon. A1i!or 1egprBblta1 elhNBdni> a
!arjt 1"g 1indig sorosan !=r"1 !<l2solta> "s te!ergAve !ellett
leh1ono1 1aga1rBl> hogy !isabad<lhassa!.
F .o2si F 1ondta Ea!e f<r2sa te!intettel. F Csa! 1eg a!arta1
gyAAdni rBla> hogy jBl vagy.
F 0=si> Ea!e. +e 1ost 1r t"nyleg 1enne1 !ell F 1ondta1
!=nnyes se11el> a savai1 pedig egy1sba folyta!.
%elsaladta1 a fAl"p2sAn> 1ajd v"gig a is!ola eln"ptelenedett
!=ponti folyosBjn> "s hatal1as 1eg!=nnyebb#l"ssel vette1 "sre
'vy "s Pbriel ala!jt> a!i! fel"1 tartotta!.
F Hallott<! a hvsodat F 1ondta 'vy> a1i!or !ittotta1 a s1>
hogy el1es"lje1 a t=rt"netet. F D<dj<!> 1i t=rt"nt.
F Aonnal a !Brhba !ell j<tno1. D<do! rajta segteniQ F
!iltotta1.
2(6 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
Pbriel el"1 l"pett> "s 1egfogta a vlla1at. F .ethany> higgadj
leT *e1 teheted 1ost> hogy 1r t=rAdne! vele.
F Mi"rt ne1Q
F Jonolkozz egy pillanatra> .ethany F 1ondta 'vy inger#lten. F
Mr bevitt"! a !BrhbaY a s#leit 1r "rtestett"!. Ha a s"r#l"se
2sod! 2sodjra 1eggyBgy<l> 1it gondols> hogyan reaglna r
1inden!iQ
F +e s#!s"ge van r1.
F A1ire 1ost s#!s"ge van> a a> hogy jBan 1aradj F felelte
Pbriel. F ^avier fiatal "s eg"ss"ges. A s"r#l"se 1eggyBgy<l
ter1"setes 1Bdon> "s a!!or a gyanN rny"!a se1 1er#l fel. Ha a
!"sAbbie!ben felgyorstand a folya1atot> tedd> de egyelAre ne
vestsd el a fejed. &gyltaln nin2s se11ilyen valBdi ves"lyben.
F )egalbb be1ehete! 1egltogatniQ F !"rdete1> 1ert <tlta1 a
t"nyt> hogy iga<! van> a1i at is jelentette egyben> hogy ^avier
gyBgy<lsa el fog hNBdni.
F 'gen F vlasolta Pbriel. F Mindannyian 1egy#n!.
*e1 tetsett a helyi !Brh. -#r!e volt "s steril> "s a nAv"re!
g<1italpN 2ipAje 2si!orgott a linBle<1padlBn. Meg"rete1 a bnatot
"s a vestes"get> a1int bel"pte1 a a<to1ata ajtBn. D<dta1> hogy
vanna! ott e1bere!> a!i! 1r ne1 fogna! 1eggyBgy<lni$
a<tBbalesete! ldoatai vagy gyBgythatatlan betege!. Lala!i
br1elyi! pillanatban elvesthette a "desanyjt> "desapjt> f"rj"t>
nAv"r"t vagy gyer1e!"t. Mintha egy pofon 2sattant volna a
ar2o1on> olyan "lesen "rete1 a fala! !=" rt fjdal1at. & a a
hely> ahonnan oly so!an !edi! 1eg <tas<!at a 1ennyorsg fel".
&se1be j<tott a s1os l"le!> !i!ne! tl"nyeg#l"s"t 1Bdo1ban llt
1eg!=nnyteni F figyele1re 1"ltB ao!na! a e1bere!ne! a s1a>
a!i! <tolsB napjai!ban Njra rtallta! a hit#!re a f=ld=n. /ly so!
l"le! volt itt> a!i !"ts"gbeesetten vgyott a Nt1<tatsra "s a
1egny<gtatsra> ne!e1 pedig a a !=teless"ge1> hogy
gondos!odja1 rBl<!. +e 1int 1indig> ahogy felid"te1 ^avier
ar2t> a felelAss"gne! "s a bCnt<datna! nyo1a se1 1aradt a
feje1ben> "s !irBlag arra t<dta1 gondolni> hogy 1eg !ell tallno1
At.
Pyorsan !=vette1 'vyt "s Pbrielt a tjrBban> ahol
f"ny2sAvilgts "s !Brhi bNtoro! volta!. ^aviert egy negyedi!
e1eleti !Brtere1ben helyet"! el. A eg"s 2saldja "pp tvoBban
volt> a1i!or 1i oda"rt#n!> "s elrastott! a folyosBt.
F S> .eth F !iltott fel .ernie> a1i!or 1egltott> "s hirtelen
^avier 2saldtagjai !==tt tallta1 1aga1. Lala1ennyien a
llapotra vonat!oB infor12iB1ors!!al ltta! el. Pbriel "s 'vy
2sodl!ova b1<lta!.
F 0=s=nj#!> hogy elj=tt"l> sve1 F 1ondta .ernie. F H">
1inden!i> hagyjato! ne!i levegAt> jBl van> .eth> ne ny<gtalan!odjY
br egy !is felvidts jBl j=nne ne!i.
0vn2si pillantst vetett Pbrielre "s 'vyra. F W! bionyra a
btyd "s a nAv"red. F Kdv=l"sre nyNjtotta a !e"t> a testv"rei1
pedig be1<tat!ota!. Hagyta1> hadd is1er!edjene!> "n pedig
bes<rranta1 ^avier sobjba. A egyi! gy #res voltY a 1si!at
elf#gg=ny=t"!.
F 0op7!op F 1ondta1 gyeng"den.
F .ethQ F ^avier hangjt hallotta1 odabentrAl. F Pyere beT F
%elt1astva #lt a gyon> a 2s<!lBjn egy !"! 21!e volt. F Mi
tartott eddigQ F 1ondta fel2sillanB se11el> a1i!or 1egltott.
/dasaladta1 a gy s"l"he> a ar2t a !ee1be fogta1 "s
vislatni !edte1. Pabe "s 'vy oda!int vra!ota!> ne1 a!arta!
avarni.
F &nnyit arrBl> hogy legyAhetetlen vagy F 1ondta1. F Hogy van
a bo!dQ
%ele1elt egy jeges a2s!Bt> hogy 1eg1<tassa a bo!jt> a1i a
!"tseres"re d<adt. F Megr=ntgenet"!$ el van t=rve. .e !ell
gipselni> a1int lelohad a daganat. Ogy n" !i> egy darabig 1ajd
1an!Bra sor<lo!.
F Ht a !elle1etlen> de a"rt ne1 a vilg v"ge. A vltoatossg
!edv""rt 1ost 1ajd ne!e1 les al!al1a1 rd vigyni.
F Meglese! F 1ondta ^avier. F Megfigyel"sre bent tartana!
"jsa!ra> de reggel 1r haa1ehete!. Csa! n"hny h"tig ne1
sabad rneheedne1 a lba1ra]
F A"rt =r#l=!> hogy jBl vagy F 1ondta1> prBblvn vissafogni
tNlradB lel!esed"se1et.
2(8 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F Lan 1"g vala1i. F ^avier !"nyel1etlen#l "rete 1agt>
1ajdhogyne1 avarban volt> hogy be !ell is1ernie> vala1i baja van.
F Mi aQ F !"rdete1 gyeng"den.
F /tsgtelen, hogy agyr!Bdso1 van F 1ondta> 1egnyo1va a
[!"ts"gtelen\ sBt> 1intha A 1aga ne1 venn" !o1olyan. F Mondta1
ne!i!> hogy jBl vagyo!> de ne1 hallgatta! r1. A !=vet!eA n"hny
napban 1<sj gyban 1aradno1Y e a do!tor <tastsa.
F & el"g !o1olyan hangi! F 1ondta1. F Js t"nyleg jBl vagyQ
F EBl ht F felelte ^avier. F Csa! isonyatosan fj a feje1.
F EB> "n a!!or is vigyo! rd F jelentette1 !i. F *e1 "rde!el.
F .eth> vala1it elfelejtes.
F D<do1> t<do1 F 1ondta1. F *e1 sereted ro!!antna! "reni
1agadY de e a ered1"nye> ha egy olyan d<rva jt"!ban vesel
r"st> 1int]
F *e1> .eth> ne1 "rted. F ^avier 2salBdottan ingatta a fej"t. F A
bl 1ost p"nte!en les.
A gyo1ro1ban egy s#llyedA "r"st "slelte1.
F *e1 "rde!elT F 1ondta1 ha1isan derCs hangon. F A!!or ne1
1egye!.
F Menned !ell. Mr hete! Bta erre vrs> 'vy el!"stette a
r<hdat> 1r a li1B!at is 1egrendelt"!> "s 1inden!i s1t rd.
F +e "n 2sa! veled a!aro! oda el1enni F !==lte1. F Ms!"pp
ne1 jelentene se11it a eg"s.
F -ajnlo1> hogy gy ala!<lt F vlasolta =!=lbe sortva a !e"t.
F &gy idiBta vagyo!.
F ^avier> ne1 a te hibd.
F Svatosabbna! !ellett volna lenne1. F A harag elsi1<lt a
ar2rBl> vonsai 1eglgy<lta!. F 0"rle!> 1ondd> hogy el1"s F
1ondta. F A!!or ne1 fogo1 1aga1 bCn=sne! "reni. *e1 a!aro1>
hogy 1iatta1 !ihagyd. .r ne1 lehet#n! ott 1ind a !etten> de attBl
te 1"g jBl "reheted 1agad. & a "v ese1"nye> "s at a!aro1> hogy
el1es"ld ne!e1.
F Ht ne1 t<do1]
F 0"rle!. Dedd 1eg "rte1T
A se1e1et forgatta1. F *os> ha "rel1i sarolsho
folya1ods> a!!or neheen t<do! ellenllni. F D<dta1> hogy ^avier
a el!=vet!eA =t "vben 1agt hibtatn> ha a A s1ljra lenne
rhatB> hogy el1<lasto1 a blt.
F A!!or 1egd<1lt<!Q
F /!"> de t<dd> hogy rd fogo! gondolni eg"s este.
Mosolygott. F Csa! el ne felejts f"ny!"pe!edni.
F Xtj=ss> 1ielAtt elind<lo!Q F !"rdete1. F A!!or 1egn"hetn"l
a r<h1ban.
F Majd !erte! vala!it> a!i tf<varo. At a vilg"rt se1 hagyn1
!i.
F Mtlo1> hogy itt !ell hagyjala! F 1ondta1 a gya 1elletti
s"!re h<ppanva. F Drsasgod se les.
F Meglese! F ny<gtatgatott. F Ha jBl is1ere1 any<t> a!!or
vrhatBan felllt 1ajd egy !e1pinggyat> "s itt t=lti a "jsa!t.
F 'gen> de a!!or is s#!s"ged les vala1ire> a1i lefoglal.
^avier a !is "jjelise!r"ny fel" intett a fej"vel> ahol f"lig nyitva
llt egy vastag> fe!ete !=nyv arany betC!!el. F A .iblit t<do1
olvasni> "s legalbb t=bbet 1egt<dhato! a =r=! !rhoatrBl.
F *e!ed e a sBra!osQ F !"rdete1 gNnyosan.
F &l"g dr1ai t=rt"net$ a jB =reg )<2ifer !i2sit felpapri!a a
dolgo!at.
F 's1ered a teljes t=rt"netetQ F !"rdete1.
F D<do1> hogy )<2ifer ar!angyal volt F 1ondta> "n pedig
1eglepetten felvonta1 a egyi! se1=ld=!=1et. F Atn el"gg"
!isi!lott a pali.
F -Bval odafigyelt"l a vasrnapi is!olban F 1ondta1
tr"fl!ova. F A neve t<lajdon!"ppen at jelenti$ [f"nyhoB\. A
0irlysgban A volt a Atyn! !edven2e. A"rt tere1tetett> hogy A
legyen a s"ps"g "s a intelligen2ia 2sN2sa. Lele tan2s!ota!> ha baj
adBdott> a t=bbi angyal pedig At tartotta a legnagyobbra.
F +e e ne1 volt ne!i el"g F tette ho ^avier.
F *e1 F 1ondta1. F %ennh"jB lett. *ehetelt a e1bere!re>
ne1 "rtette> hogy tarthatja Atyn! A!et a legnagyserCbb
tere1t1"nyeine!. Ogy hitte> 2sa! a angyalo!at illeti 1eg a
1agastals> "s !edte at hinni> legyAheti 'stent.
300 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F Js a!!or rNgt! !i.
F 'gen. Atyn! 1eghallotta a gondolatait> "s s1Cte a hveivel
egy#tt. )<2ifer 1eg!apta> a1it a!art> "s Atyn! ellent"te lett> a
alvilg <ra> a t=bbi b<!ott angyalbBl pedig d"1ono! lette!.
F D<ds rBla br1it> 1ilyen lehet odalentQ F "rde!lAd=tt ^avier.
Megrta1 a feje1.
F Jn ne1> de Pbriel igen. W is1erte )<2ifert. %iv"re! volta!Y a
=sses ar!angyal a. +e sose1 bes"l rBla.
A bes"lget"s f"lbesa!adt> a1i!or Pbriel "s 'vy bed<gt! a
fej#!et a f#gg=ny=n> hogy lss!> hogy van a beteg.
F 0/M/)UA* M/*+/+Q F Molly elboradt. F At hitte1> 2sa!
elAvigyatossgbBl visi! be a !Brhba. Js agyr!Bdsa is vanQ
& !atastrBfaT 3artner n"l!#l 1arads a blraT
Mr !edte1 bnni> hogy egyltaln el1ondta1 ne!i. A
rea!2iBjtBl egyltaln ne1 lett jobb a !edve1. A blna! !ellett
volna anna! a ^avierrel t=lt=tt varslatos "jsa!na! lennie> a1ire
1ajd 1indig e1l"!eni fogo!. Most a eg"s d<gba dAlt.
F Mr egyltaln nin2s is !edve1 el1enni F 1ondta1. F Csa!
a"rt 1egye!> 1ert ^avier a!arja.
-Bhajtott. F & annyira "des tAle.
F D<do1> "s pont e"rt ne1 "rde!el> hogy ne1 les partnere1.
F Majd !itall<n! vala1it F ny<gtatott Molly. F .itos van vala!i>
a!i tvehetn" a hely"t a <tolsB per2ben. Hadd gondol!odja1 2sa!
egy !i2sit.
D<dta1> 1ire gondol. A jrt a fej"ben> ahogy a bl elej"n a pro!
egy#tt 1eg"r!ene!> "s hivatalos fotB !"s#l rBl<!. &gyed#l
oda1enni egyen"rt"!C lenne egy trsasgi =ngyil!ossggal.
Mint !ider#lt> Mollyna! ne1 !ellett a fej"t t=rnie> 1ert 1r anap
d"l<tn 1agtBl belltott.
EA0& DH/,**A) A -I/0X-/- H&)UK*0R*> a irodalo1tere1 htsB
fel"ben #ld=g"lt#n!. Csendben rogatott a f#et"be> "n pedig
prBblta1 a !==s !=lte1"ny#n! <tolsB strBfjra !on2entrlni.
F D<dod> e gy el"g neh"> hogy te et egy f"rfi se1s=g"bAl
!=eltetted 1eg F panas!odta1.
F %ogadd leg1"lyebb bo2snat!"r"se1 F felelte Ea!e a so!sos
erAltetett 1odorban. F +e fogadj el tAle1 ingyen egy !is !reatv
=tletet. A elsA verssa! sBljon egy f"rfitBl egy nAh=> a !=vet!eA
pedig lehetne fordtva. *e e1"sd 1agad een> .eth. Jn 1r
let<dta1 et a feladatot. %eje#! be> hogy "rde!esebb dolgo!rBl is
bes"lgethess#n!.
F *e1 t<do1 1eg2sinlni> ha siettets F 1ondta1 nyersen. F
*e1 t<do1> te hogy vagy vele> de "n seretn"! jBl teljesteni.
F Mi"rtQ *e1 1intha olyan nagy s#!s"ged lenne a jB
ostlyato!ra.
F Mr 1egbo2sss> 1i"rt ne lenneQ
F A jB teljest"s el"gg" bort"!olhatB$ Miss Castle !edvel enge1.
F Rnel"g#lten el1osolyodott> 1ajd folytatta a jegyetel"st. *e1
!"rdete1 1eg> 1it r> A pedig ne1 ajnlotta fel> hogy !ife2segi.
Ea!e javaslata elsabadtotta a fanti1at> "s jBval !=nnyebben
1egs#lette! a !=vet!eA soro! 1ost> hogy ^avierrAl is rhatta1
A!et. Mind=sse annyit !ellett tenne1> hogy felid"te1 a ar2t> a
sava! pedig 1ag<!tBl folyta!> 1intha a tolla1 =nllB "letet "lne.
LalBjban a ne!e1 j<tB> n"gysoros verssa! alig volt el"g. Ogy
"rete1> a vilg =sses jegyetf#et"t tele t<dn1 rni a rBla sBlB
gondolatai11al. /ldala!at t<dn"! sentelni anna!> hogy lerja1 a
hangjt> a "rint"s"t> a illatt "s a se1"lyis"g"ne! 1inden egy"b
r"slet"t. - 1ielAtt 1"g "sbe !apta1 volna> a folyBrso1 1r ott is
dselgett Ea!e !anyargB !alligrfija alatt. '11r gy sBlt$
Angyali arca volt,
$ lttam szeme tkrben
Egyek voltunk, s ugyanazok
Hazugsg ktelkben
A j v Am r la sz lt
Bar tra leltem lelk ben
302 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
Sorsom benne mutatkozott
Kezdet s v gzet k p ben
F & igenT F 1ondta Ea!e. F L"g#l is 1"gis2sa! lehet> hogy
elvesett benned egy !=ltA.
F 0=si F felelte1. F Min dolgotl olyan ser"nyenQ
F Eegyete!] "srev"tele! F vlasolta.
F Js eddig 1it vett"l "sreQ
F Csa! at> hogy a e1bere! 1ennyire rsedhetAe! "s 1ilyen
!is1thatBa!.
F - et felrovod ne!i!Q
F -erinte1 snal1as. F Annyira !eserCne! tCnt> hogy
vissariadta1 tAle. F /ly !=nnyC 1egjBsolni a !=vet!eA l"p"s#!et F
folytatta. F *e1 nagy !ihvs.
F A e1bere! ne1 a te sBra!otatsodra l"tene! F tilta!ota1.
F W! ne1 egy hobbi.
F *e!e1 igen. A legt=bbj#! nyitott !=nyv] !iv"ve t"ged. De
avarba hool.
F JnQ F Meglepett !a2ajt snlelte1. F *in2s benne1 se11i
rejt"lyes. /lyan vagyo!> 1int br!i 1s.
F *e1 eg"sen. F & 1r 1egint a tito!atos Ea!e volt.
MeglehetAsen fela!latott.
F %ogal1a1 sin2s> 1irAl bes"ls F 1ondta1> de 1<sj volt
elford<lno1> hogy ne lssa> ahogy el=nti ar2o1at a pr.
F Ha te 1ondod. F &jtette a t"1t> a1i!or Ali2ia "s Alexandra
s"gyenlAsen 1eg!=eltette a astal<n!at> "s arra vrta!> hogy Ea!e
"srevegye A!et.
F 'genQ F 2sattant fel> 1i!or nyilvnvalBv vlt> hogy ne1
a!arna! el1enni. M"g sose1 hallotta1 aelAtt et a "les hangne1et
tAle.
F Ma este =ssej=v#n!Q F s<ttogta Ali2ia.
Ea!e bAsen r1eredt. F *e1 !aptto! 1eg a #enete1etQ
F +e.
F A!!or 1eg 1i a gondQ
F *in2s gond F felelte 1egalottan.
F A!!or 1ajd !"sAbb tall!oo1 velete! F !==lte le2sillapodva.
A lnyo! lopva egy1sra 1osolyogta!> 1ielAtt vissa1ente! a
hely#!re. Dalnyos ar2!ifeje"se1et ltva Ea!e 1egrndtotta a
vllt> 1intha at a!arta volna s<gallni vele> hogy s1ra legalbb
annyira rejt"lyes volt a i1"nti jelenet> 1int ne!e1.
F Lrod 1r a p"nte!etQ F !"rdete t"1t vltva. F Ogy hallo1>
egy !is sportbalesetbAl !ifolyBlag nin2s partnered. Milyen !r> hogy
a s"pfiN ne1 t<dja vllalni. F -=t"t te!intete 2sa! Ngy ragyogott>
aj!a pedig vi2sorba g=rb#lt.
F A 1r egyser bitos> hogy gyorsan terjedne! a hre! errefel" F
vlasolta1 fa!B hangon> 1ert Ngy d=nt=tte1> fel se1 vese1 a
2sNfolBdst. Most hogy i11r in!bb rettegte1> se11int vrta1 a
bl "jsa!jt> ne1 =r#lte1 a e1l"!etetAne!. F Js te !it !s"rsQ F
!"rdete1 <dvariassgbBl.
F -int"n sBlBban tolo1.
F Mi"rtQ Mi lett a rajongBiddalQ
F A rajongB! 2sa! !is dBisban elviselhetAe!.
Rnt<datlan<l nagyot sBhajtotta1. F A "let ne1 tNl igasgos>
<gyeQ F DAle1 telhetAen a legpoitvabban prBblta1 a dolgo!ho
llni> de Ngy ltsott> Ngy se1 1C!=di!.
F *e1 1<sj Ngy lennie F 1ondta Ea!e. F D<do1> a e1ber at
re1"li> hogy a seretett l"ny !arjn t=ltheti be et a serepet> de n"ha
1<sj gya!orlatiasna! lenni> !#l=n=sen> ha a sBban forgB> seretett
l"nyne! egy"b elfoglaltsga a!ad.
Modoros 1ondandBja 1eg1osolyogtatott.
F Vgy 1r jobb F 1ondta. F *e1 ll jBl ne!ed a so1or!ods. F
0iegyenesedett #ltA hely"ben. F .ethany> t<do1> ne1 r1 esne a
elsA vlastsod> de 1egtisteln"l7e a lehetAs"ggel> hogy el!s"rjele!
a blba> hogy !isegtsele! a jelenlegi> !nos sit<2iBbBlQ
)ehet> hogy a gest<s Asinte volt> 1"gse1 a!arBdott
elfogadno1.
F Ht ne1 is t<do1 F felelte1. F 0=s=n=1 a ajnlatot> de
elAs=r 1egbes"ln"1 ^avierrel.
Ea!e bBlintott. F Der1"setesen. Mindenesetre t<dd> hogy a
ajnlat ll> ha esetleg "lni a!arnl vele.
304 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
M'0/, %&)H/IDAM A DJMXD ^avierne!> A egy pillanatig se1
haboott$ F Ht perse hogy 1enj vala!i 1ssal.
^avier htradAlt a !anap"n> ar22al a t"v" fel". )tta1 rajta> hogy
<nat!oi! F vala!ine!> a!i ennyire a!tv> a nap!=beni t"v"n""s
el"g gyatra pBtl"!. -#r!e p<lBvert viselt> a bo!ja pedig fel volt
pol2olva egy prnval. *y<gtalanna! ltsott> egyfolytban
f"s!elAd=tt. *e1 panas!odott <gyan> de t<dta1> hogy a feje 1"g
1indig l#!tetett a #t!="s be2sapBdstBl. F & a tn2rBl sBl F
folytatta bitatB 1osollyal. F -#!s"ged les egy partnerre> 1ert
a1int ltod> "n hasnlhatatlan vagyo!.
F ,endben F 1ondta1 lassan. F Js 1it gondols Ea!e DhornrBl
1int partnerrAlQ
F D"nylegQ F ^avier 1osolya sertefoslott> se1"t pedig sinte
felis1erhetetlen#l =ssehNta. F Lan abban a sr2ban vala1i> a1i
ne1 tetsi! ne!e1.
F *os> A ajnl!oott.
^avier felsBhajtott. F .eth> br1elyi! hapsi <grana a lehetAs"gre>
hogy el!s"rhessen.
F +e Ea!e egy barto1.
F .itos vagy ebbenQ F !"rdete ^avier.
F Mit a!ar e jelenteniQ
F -e11it> 2sa! ne1 is is1ered At tNl r"gBta. Lala1i nagyon ne1
sti11el vele.
F ^avier] F 1egfogta1 a !e"t "s a ar2o1ho sortotta1. F
Csa! egyetlen "jsa!rBl van sB.
F D<do1> .eth F 1ondta. F Js at is a!aro1> hogy teljes legyen a
bli "l1"nyedY "n 2sa! at seretn"1> ha egy 1si! sr2 lenne a]
brmelyik 1si! sr2.
F *e1 s1t> !ivel 1egye!> Ngyis rd fogo! gondolni eg"s idA
alatt F 1ondta1.
F A jB> de 1ost 2sa! a"rt helegs> hogy rd<1lj F 1ondta
^avier> de 1r 1osolyogva. F Ha bitos vagy Ea!e7ben> a!!or 1enj
vele. Csa! nehogy =sse!everd vele1.
F Mintha br!i is fel"rne veled.
)ehajolt> hogy 1eg2sB!oljon> de 1int ltalban> egy 2sB!!al ne1
"rt#! be. )edAlt#n! a !anap"ra> a hajba tNrta1> A pedig a !arjt a
dere!a1 !=r" rta> test#n! egy1sna! fes#lt. Mgyanabban a
pillanatban 1ind!etten 1egpillantott<! a f<r2sa s=gben "gne!
1eredA> begipselt bo!jt> "s !it=rt belAl#n! a r=h=g"s.
306 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
25
A be<grB
F 0'Db*W$ F M/*+DA EA0&> a1i!or !==lte1 vele a hrt. F
&lbCv=lA pr les#n!.
F H111 F bBlintotta1 r.
D<dat alatt 1"g 1indig sCnni ne1 a!arB !"ts"g gy=t=rt> egy
ross elA"ret> a1itAl enyh"n !irott a hideg. A1i!or ^avier
!arjban fe!#dte1 bitonsgban> a gondolat ne1 is tCnt rossna!> 1
a nappal !ibrndtB f"ny"n"l 1r !edte1 1egbnni a d=nt"se1et.
*e1 t<dta1 volna 1agyaratot adni a ny<gtalansgo1ra> e"rt Ngy
d=nt=tte1> hogy ne1 vese! rBla t<do1st. Mellesleg 1ost 1r ne1
is vissa!ohatta1> 1ert aal 2salBdst o!on"! Ea!e7ne!.
F *e1 fogod 1egbnni F 1ondta 1"es1os hangon> 1intha
olvasna a gondolatai1ban. F EBl fogod "reni 1agad vele1. Jrted
1ehete! h"treQ
&gy pillanatig habota1 a vlasadssal. F )egyen in!bb h"t7
har1in2.
M/))U*A0 H'D&D)&*0&+L& )&&-&DD AI X))A> a1i!or 1egt<dta>
hogy vltoott a terv.
F Mi van bennedQ F !"rdete inger#lten a 1agasba e1elve a
!e"t. F Mgnes!"nt vonod a legd=g=sebb pasi!at a is!olban. &l
se1 hise1> hogy vissa a!artad <tastani.
F W ne1 ^avier F 1ondta1 d<r2san. F A"rt ne1 les <gyana.
D<do1> 1indig <gyanat a nBtt fNjta1> de isonyNan 2salBdott
volta1.
F Ea!e a"rt ne1 egy ross be<grBT
Iord pillantssal Mollyra n"te1> 1ire A felsBhajtott.
F *a jB> felt"telee1> 1egtesi F helyesbtett. F Majd s"p
2sendben senvedhets a 1odellfiN oldaln] annyira sajnlla!.
F S> hagyd abba> Molly.
F +e 1ost !o1olyan> .eth> Ea!e nagyserC hapsi. A is!olban a
lnyo! fele serel1es bel". EB 1agasra tesi ^avierne! a l"2et.
%elhor!anta1.
F EBl van> ^avier (oodsho sen!i se1 "r fel a se1edben> de
in!bb a bossantan> ha t<dn> hogy ne1 fogod jBl "reni 1agad.
&el ne1 prBblta1 vitba sllni.
D<dvn> hogy a [bl7l\ be#t> "s a felsAs=! !=#l alig fog vala!i
1egjelenni a Br!on> a is!ola a p"nte! d"l<tnt sabadd tette
ne!#n!> hogy 1inden!i !"s#lAdhessen. Der1"setesen 1r reggel
se1 t<dott sen!i a 1<n!ra !on2entrlni> s a tanro! legt=bbje 1eg
se1 prBblta tNl!iablni a tanter1e!et bet=ltA> igatott 2seveg"st.
Molly "s bartai 1eglehetAsen elfoglalta! volta! a elAA "jsa!a>
"s a barntB testfNjstBl Ngy n"te! !i> 1int a pirtott 1and<l!.
%ran2ia 1ani!Crt 2sinltatta!> haj<!at pedig Nj rnyalato! dstett"!.
Daylah haja> a1i sinte ne1 is lehetne sA!"bb> 1r !edett egy
!i2sit hintAporfeh"r snCv" vlni.
A1i!or tienegy Bra!or !i2sengette!> Molly 1egragadta a
2s<!lB1at> "s !ivonsolt a tantere1bAl. *e1 lasstotta a l"pteit> s el
se1 erestett> a1g be ne1 volt<n! !=tve Daylah a<tBjna! htsB
#l"s"n. A ar2!ifeje"s#!bAl 1eg t<dta1 llaptani> hogy A! 1ost et
nagyon !o1olyan vesi!.
F &lsA llo1s$ s1in! F !==lte Molly a legjobb !o11andBs
hanghordosban. %ej"t a !"t elsA #l"s !=" nyo1ta. F *yo1sT
L"gighajtott<n! a Main -treeten> "s lepar!olt<n! a -Zan
Aestheti2s elAtt> a1i egyi!e a !"t helyi !o1eti!<sna!. A #letben
vanliaillat "rAd=tt> a fala!at t#!r=! bortott! "s a legNjabb
s"p"seti ter1"!e! re!l1jai. A t<lajdonoso! de!or!"nt boh"1>
vissza!a!termszethez hang<latot a!arta! tere1teni> e"rt
gy=ngyf#"re! lBgta! a ajtB!ban> fel"!sereett tartB!ban t=1j"n
"gett> "s a rejtett hangsBrB!bBl a esAerdA! ny<gtatB hangja
sCrAd=tt !i. A vrBsobban snes #lAprn! "s potpo<rrival t=lt=tt
tla! heverte!. A ala2sony astalon llB tes!ann!bBl pedig
herbatet lehetett fogyastani.
308 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
A lnyo!na!> a!i! fogadta! benn#n!et> ltsBlag !=e ne1 volt a
ter1"setes vilgho$ platinasA!e haj<! volt> "s feses tri!Bt "s
snpadias s1in!et viselte!. Molly nagyon bartsgosan visel!edett
vel#!> "s 1elegen 1eg=lelt"! egy1st> a1i!or be1ent#n!.
Melinda!"nt "s Mara!"nt 1<tatta be A!et.
F Ma "jsa!a van a nagy napT F d<r<solt!. F Mr nagyon
ig<lto!> 1iQ /!"> 2sajo!> !edj#n!> hogy a s1in!ne! legyen egy !is
ideje 1egllapodni.
A t#!r=s fallal se1eA> 1agas forgBs"!e!be #ltette!.
,e1"ny!edte1> hogy a sajt s1in!j#! ne1 at s<gallja> hogy 1i is
hasonlBan fog<n! !in"ni> ha egyser el!"s#lne! vel#n!.
F .aby7doll 1egjelen"st a!aro! F doro1bolta Daylah. F -i!rB
rnyalatN se1> halvnyrBsasn aj!a!]
F Jn a !lassi!<s> hatvanas "ve!beli 1a2s!anAt a!aro1. &rAs
se1!ihNst "s 1inden!"pp 1Cse1pillt F jelentette be Hayley.
F )gy s1in!et a!aro! f#st=s se11el F 1ondta Molly.
F Jn 2sa! at seretn"1> hogy Ngy tCnj=n> 1intha ne1 viseln"!
s1in!et F 1ondta1> a1i!or rajta1 volt a sor.
F Hidd el> ne!ed nin2s is r s#!s"ged F felelte Melinda> ahogy a
bAr=1et visglta.
Mi!=ben hallgatta1> ahogy a lnyo! eg"s d"l<tn a
s"ps"gpolst 1agyar!> prBblta1 f"s!elAd"s n"l!#l #lni a
helye1en. -1o1ra Ngy tCnt> 1intha ne1 is angol<l bes"ln"ne!.
F &lAs=r is leh1o<n! a bAr=t=!rAl 1inden sennyeAd"st egy
herba1as!!al "s enyhe bArradrral F 1agyarta Mara. F Atn
felra!<n! egy alapot> 2sontsn !orre!torral elt#ntetj#! a folto!at "s
borhib!at> 1ajd 1r a sajt bArsnete!he igaodva srga vagy
rBsasn rnyalattal felviss#! a s1in!alapoBt. Atn 1r
bes"lhet#n! is a pirostBrBl> a se1fest"!rAl> a pill!rBl "s a
aja!f"nyrAlT
F *e1 Ngy tCni!> hogy lenne br1if"le bArhibd vagy egyenetlen
tBn<sod F 1ondta ne!e1 Melinda. F Milyen ter1"!e!et hasnlsQ
F 'gabBl se11ilyet F felelte1. F Xltalban 2sa! alaposan
1eg1oso1 a ar2o1at "jsa!ra.
Melinda a se1"t forgatta.
F -igorNan tit!os> 1iQ
F *e1> "n t"nyleg ne1 hasnlo! bArpolB ter1"!e!et.
F Mindegy> tartsd 1eg 1agadna!.
F Mel> igaat bes"l F 1ondta Molly. F .eth 2saldja serinte1
ne1 is his a s"p"seti ter1"!e!ben. /lyano!> a!r a a1isho!.
F A!!or valBsnCleg a -entrs tes 2sodt a bAr=ddel F
1otyogta Melinda.
.X, ne1 Ngy tCnt> hogy nagyon =sse1elegedt#n! volna
Melindval> at 1eg !ell hagyni> hogyha s1in!rAl van sB> t<dja> 1it
2sinl. A1i!or a t#!=rben 1eg1<tatta a v"gered1"nyt> elllt a
sava1. &lAs=r a "letben a ar2o1ba sn !=lt==tt> "s
halvnyrBsasnben t#nd=!=lt. A aj!a1 telt "s v=r=s volt> br egy
!i2sit tNl f"nyes. A se1e1 hatal1as volt "s 2sillogB> hossN> fino1
pill! !eretet"!> a se1h"ja1 enyh"n e#st=sen 2sill1lott> "s
!=rben egy v"!ony> fe!ete vonallal hNta !i. Annyira elbCv=lAen
n"te1 !i> hogy alig is1erte1 1aga1ra. A legjobb visont a volt a
eg"sben> hogy 1"g 1indig =n1aga1na! tCnte1. Mollyn "s a
t=bbie!en olyan vastagon llt a pNder "s a barntB> hogy a!r
1as!ot is viselhette! volna.
A -Zan Aestheti2s7tAl a t=bbie! egyenesen a fodrsho 1ente!>
de "n Ngy d=nt=tte1> hogy haa1egye!> "s 'vyra bo1 a fri<r1at.
Mr 1ost> a elsA 1egprBbltats <tn !i1er#lte1> "s ne1 hitte1>
hogy !ibro! 1"g egy !irittyentA rit<l"t. Mellesleg sen!iben ne1
bta1 annyira> 1int 'vyban> hogy rendesen 1eg2sinlja.
Mire haa"rte1> Pbriel "s 'vy 1r fel=lt=te! "s 1enet!"sen
llta!. Pbriel s1o!ingban #ld=g"lt a !onyhaastalnl. -A!e hajt
htranyalta> s !in"etre egy brndos hollyZoodi sn"s "s egy
tiennyol2adi! sadi Nrie1ber elegy"ne! tCnt. 'vy a 1osogatBnl
llt> "ppen 1osogatott a hossN> s1aragd=ld snC est"lyiben.
H<ll1os hajt laa 2so1Bba te!erte a tar!Bjn. &l"gg" =sse ne1
illA ltvnyt nyNjtott> ahogy in!bb d"libbna!> 1int e1beri l"nyne!
tCnA 1egjelen"s"t egy rBsasn g<1i!estyCvel 2sapta agyon. & is
2sa! at 1<tatta> 1ennyire !eveset adott a testi s"ps"gre. A !e"ben
a siva22sal fel"1 intett> a1i!or bel"pte1.
310 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F Py=ny=rC vagy F 1ondta. F %el1egy#n!> hogy 1eg2sinlja1 a
hajadQ
'vy elAs=r r1 segtette a est"lyi1et> !isi1totta "s eligatotta
a anyagot> hogy t=!"letesen lljon. A r<hban Ngy n"te1 !i> 1int
egy 2sillogB holdf"nyoslop. %ino1 e#st2ipA1 !iltsott a anyag
redAi alBl. Rr=1=1 a ar2o1ra is !i#lt.
F Rr#l=!> hogy tetsi!. F *Av"re1 ragyogott. F D<do1> hogy a
dolgo! ne1 pont Ngy ala!<lta! a 1ai "jsa!a !ap2sn> ahogy
seretted volna. +e a"rt 1"g 1indig seretn"1> ha !prtatB
lenn"l> "s ragyogBan "ren"d 1agad.
F De vagy a legjobb nAv"r> a!it br!i re1"lhet F 1ondta1 "s
1eg=lelte1.
F *a> a"rt ne ha1ar!odj<! el a dolgot F nevetett fel. F &lAs=r
lss<!> 1it t<do! !edeni a hajaddal.
F *e1 !ell se11i bonyol<lt F 1ondta1 ne!i> 1i!=ben
!ibontotta "s el!edte !if"s#lni. F &gyserCen 2sa!] t#!r==n
enge1.
F *e ig<lj. F *y<gtatBlag 1egpas!olta a feje1et. F 3ontosan
t<do1> 1ire gondols.
'vy f#rge <jjaina! ne1 tartott so!> hogy t=!"letestse a
fri<r1at. Der1"setes h<ll1o!ban h<llott al> "s oldalan!"nt !"t
r"sre vlastotta "s befonta> a fonato! a feje1 tetej"n =sse"rte!>
a!r egy salag. A t=bbit hagyta> hogy fino1an a hta1ra o1oljon.
AprB gy=ngy=!bAl llB f#"re!et font a 2opfo!ba> a1i! 2sodlatosan
!ieg"stett"! a r<h1at.
F D=!"letes F 1ondta1. F *e1 t<do1> 1ihe !eden"! n"l!#led.
Hat Bra!or tj=tt ^avier> hogy 1egn"en a r<h1ban> gy egy
!i2sit Ngy "rehett#!> legalbbis egy darabig> hogy a t=!"letes
est"n!et ne1 tette t=n!re egy ross<l idAtett baleset. Hallotta1>
hogy odalent Pbriellel bes"lget> "s aon1Bd 1egjelent a
pillangBar1ada a gyo1ro1ban. *e1 t<dta1> 1i"rt vagyo! ilyen
ideges> a1i!or ^avierrel lenne1 ltalban oly !=nnyed volt> 1int
levegAt venni. %elt"telee1> le a!arta1 At nyCg=ni> a1i!or
le1egye! a l"p2sAn> hogy 1egny<gtassa1 1aga1> ltva a ar2n>
hogy serel1es bel"1.
'vy beper1eteett parf#11el> !"en fogva a l"p2sA tetej"he
!s"rt.
F M"s elAreQ F !"rdete1 nagyot nyelve.
F 3erse F 1osolygott. F +e ne1 hise1> hogy enge1 a!ar ltni.
%igyelte1> ahogy 'vy !e2sesen leeres!edi! a l"p2sAn> "s egybAl
a j<tott ese1be> hogy 1ine! is !"rte1 1eg> hogy A 1enjen le
elAs=r. Wt !=vetve 1r sen!i ne1 oly elegns
F )ehetetlen feladat volt> a!r aonnal el is is1erhetn"1 a
veres"ge1et. Hallotta1> hogy ^avier tapsolni !ed> "s helgA
bB!o!!al t#nteti !i nAv"re1et. D<dta1> Pbriel odalent vrja> hogy
1egfogja a !e"t. Most rajta1 volt a sor> "s a 2saldo1
re1"nyteljesen vra!oott a l"p2sA aljnl.
F )ej=ss> .ethanyQ F hallotta1 Pbriel !"rd"s"t.
M"lyet sBhajtotta1> "s res!etve elind<lta1. Mi van> ha
^avierne! ne1 is tetsi! a r<haQ Mi van> ha 1egbotlo1Q Mi van> ha
1eglt "s rj=n> hogy "n ne1 "re! fel ahho a lnyho> a!it el!"pelt
1agna!Q A gondolato! aprB vill12sapso!!"nt 2i!ta! t a
agya1on> de a1int beford<lta1 a l"p2sA tetej"n "s 1egltta1
odalent ^aviert> a =sses agglyo1 "s gtlso1 Ngy sllt el> 1int
ho1o! a s"lben. %elfel" n"A ar2a vra!osteljesen ragyogott.
-e1e "l"n!en tgra nylt> a1i!or 1egpillantott> sjt pedig !iss"
elttotta a 1eglepet"stAl. A !orltna! t1as!odott> bal bo!ja
snben volt. 0b<ltna! tCnt> "s elgondol!odta1> hogy vajon "n
vltotta17e !i belAle ilyen rea!2iBt vagy a agyr!Bds.
Mi!or le"rte1> 1egfogta a !ee1et> lesegtett a <tolsB
l"p2sAfo!on> s !=ben egy pillanatra se1 vette le rBla1 a se1"t.
L"gigjrtatta te!intet"t ar2o1 "s teste1 !=rvonalain> s 1indent
1agba svott.
F Mi a v"le1"nyedQ F !"rdete1 t"tovn a aj!a1ba harapva.
^avier !ittotta a sjt> 1egrta a fej"t> 1ajd berta Njra.
0"! se1e olyan !ifeje"ssel b1<lt r1> a1it "n 1aga1 se1
t<dta1 volna lefordtani.
'vy nevetett. F ^avier> ne1 vagy a sava! e1bere.
F At hise1> t=bb e annl> 1int hogy 2serbenhagyta! a sava! F
1ondta ^avier n"1i!"pp Njra vissanyerve a l"le!jelenl"t"t. A sja
sar!a a is1erAs f"l1osolyba hNBdott.
312 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F 0=helyes lese!$ .eth> hihetetlen#l n"el !i.
F 0=si F 1or1olta1. F *e1 !ell di2s"rned.
F *e1> t"nyleg F 1ondta. F Alig hise1 el> hogy valBsgos vagy.
Ogy "re1> !=dd" vls> ha beh<nyo1 a se1e1. .r2sa! ott
lehetn"! 1a este> 2sa! hogy lthassa1 a e1bere! ar2t> a1i!or
bel"ps a ajtBn.
F *e b<ts!odj F feddte1 1eg. F Minden!i 2sodas"p les.
F .eth> te lttad 1r 1agadQ F !"rdete ^avier. F %"ny rad
belAled. Jn 1"g soha ne1 ltta1 sen!it> a!i ennyire] angyalian
fest.
&lpir<lta1> ahogy gyeng"den a 2s<!lB1ra !=t==tt egy aprB>
feh"r rBsabi1bB!bBl llB 2so!rot. Xt a!arta1 =lelni> bele a!arta1
tNrni di!fiNs hajba> 2irBgatni a!arta1 ar2na! si1a bAr"t "s
1eg2sB!olni t=!"letes> telt aj!t. +e ne1 a!arta1 elrontani 'vy
gondos 1<n!jt> gy in!bb Bvatosan elArehajolta1> "s adta1 ne!i
egyetlen 2sB!ot.
Ogy "rete1> 1intha ^avier "s "n 1"g alig vltott<n! volna !"t
sBt> a1i!or !opogtatta! a bejrati ajtBn. Pbriel el1ent> hogy
!inyissa> "s Ea!e Dhornnal j=tt vissa.
*e1 volta1 bitos benne> hogy 2sa! !"pelAd=17e> de a i1"nt
1"g t=!"letesen higgadtna! tCnA Pbriel 1ost 1intha !i1"rtebben
2sorgott volna. Xll!ap2st =ssesortotta> "s ltta1> ahogy a
nya!ban l#!tetne! a ere!. 'vyn is ltsott> hogy 1eg1erevedi!>
a1i!or 1egltja Ea!e7et> s#r!e se1e pedig rit!a> #veges
pillantsba fagyott> a1i at jelentette> hogy vala1i 1egijestette.
A rea!2iBj<! avarB volt> "s a sajt !"ts"gei1 is Njra felt1adta!
Ea!e7!el !ap2solatban. &l!apta1 ^avier pillantst. Lala1i a
ar2!ifeje"s"ben arrBl r<l!odott> hogy ebben a ny<gtalan "r"sben A
is ostoi! vel#n!.
Pbriel a egyi! !e"t sNlyosan a vlla1ra ra!ta> 1ielAtt eltCnt a
!onyhban> hogy italo!at hoon. A testv"rei1 ltalban ne1 bta!
a idegene!benY ^avierrel "s Mollyval bartsgosa! volta!> de sen!i
1ssal. Ea!e7!el se1beni vissafogottsg<! aonban enge1 is
ny<gtalantott. Mit "rehette!Q Mit !=vethetett el "let"ben> a1itAl a
angyalo! =ssernd<lna! a jelenl"t"benQ D<dta1> hogy 'vy "s
Pbriel ne1 rontan! el a est"t aal> hogy jelenetet rendene!> gy
"n is 1egprBblta1 a feje1bAl !iverni a b<ta !"pelg"se!et> "s
tadni 1aga1 a este "lveet"ne!> a1ennyire t<dta1. Mivel
1eg"rete> hogy ideges vagyo!> ^avier !=elebb hNBdott ho1>
1eleg tenyer"t a hta1ra tette t1ogatsa bitost"!<l.
MsfelAl Ea!e egyltaln ne1 "r"!elt se11it abbBl> hogy 1ilyen
hatssal volt rn!. *e1 s1o!ingban volt> ahogy arra s1totta1>
hane1 fe!ete al!al1i nadrgban "s bAr rep#lAs dse!iben. &redeti>
gondolta1> hogy ne1 a !onven2ionlis 1egoldso!!al "l. .r el"g
dr1ai> de taln e"rt tetsi! ne!i.
F EB est"t 1inden!ine!T F 1ondta Ea!e> "s odas"tlt ho1. F
HellB> b"bi> nagyserCen n"el !i.
F -ia> Ea!e.
&lArel"pte1> hogy #dv==lje1> A pedig 1egfogta a !ee1> hogy a
sjho e1elje. Lala1i haragho !=eli dolgot ltta1 1egvillanni
^avier te!intet"ben> de a !=vet!eA pillanatban 1r el is tCnt> "s
odal"pett> hogy !eet ron Ea!e7!el.
F Rrvende! a tall!osna! F 1ondta ne1 !ev"s "llel a
hangjban.
F Ogysint"n F felelte Ea!e. F & a be1<tats 1r r"gBta esed"!es
volt.
^aviertAl elt"rAen %anto1 1eg se1 prBblt bartsgos lenni.
)ehasalt> "s a tor!bBl 1orgB hangot hallatott.
F -ia> =2s"1 F 1ondta Ea!e> "s lehajolt a !<tyho a !e"t
elArenyNjtva.
%anto1 fel<grott> d#h=dten <gatni !edett> "s a fogt 2sattogtatta.
Ea!e vissahNta a !e"t> 'vy pedig a nya!=rv"n"l fogva !ivonsolta
a sobbBl a vona!odB %anto1ot.
F -ajnlo1 F 1ondta1 Ea!e7ne!. F Xltalban ne1 ilyen.
F *e is t=rAdj vele F felelte> 1ajd elAvett egy !is dobot a
!abtjbBl. F &t ne!ed hota1. At hise1> a virg2so!or 1r
el"gg" idej"t1Nlt.
^avier =ssevonta a se1=ld=!"t> de vissafogta 1agt a
1egjegy"stAl.
F S> !=s=n=1> de ne1 !ellett volna F 1ondta1> tv"ve a dobot.
314 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
&gy pr feh"rarany !ari!a f#lbevalB rejlett benne. 0i2sit avarba
j=tte1> 1ert el"gg" "rt"!esne! tCnte!.
F -e11is"g F 1ondta Ea!e 2sa! egy gondolat.
^avier et a pillanatot vlastotta> hogy !=bel"pjen. F 0=s>
hogy vigyol .ethre 1a "jsa!a F vgott !=be nyjas hangon.
F A1int ltod> "n egy !i2sit gyeng"l!ede1.
F -1o1ra a gy=ny=rCs"g> hogy !isegthete1 .ethanyt F felelte
Ea!e. Mint 1indig> a hangja 1ost is affe!tlB volt "s egy !i2sit
elbia!odott. F -ajnlattal hallotta1 a balesetedrAl. Milyen !r> hogy
"ppen a bl "jsa!ja elAtt t=rt"nt. +e ne aggBdj> igye!se1
elsBra!otatni .ethanyt. & a leg!evesebb> a1it egy bart
1egtehet.
F *os> 1int a prja, serette1 volna ott lenni F 1ondta ^avier. F
+e 1ajd 2sa! !rpBtolo1 "rte valahogy.
Most Ea!e7en volt a sor> hogy =ssevonja a se1=ld=!"t. ^avier
htat fordtott ne!i> a !e"be fogta a ar2o1at> "s egy gyeng"d 2sB!ot
nyo1ott r> 1ielAtt !=r"1 te!erte a e#st sla1at.
F 0"sen llsQ F !"rdete.
'gasg serint 2sa! arra vgyta1> hogy otthon 1aradhassa!>
^avier 1ell" !<porodhassa! a pa1lagra> "s teljesen
1egfeled!ehesse! a blrBl. )e a!arta1 venni a r<ht> hogy
1a2!Bnadrgba bNjja!> "s odasi1<lhassa! ho bitonsgban. A
hat se1 a!arta1 elhagyni> ne1hogy egy 1si! fiN !arjn tvoni.
+e ne1 sBlta1 ne!i ee!rAlY 2sa! 1aga1ra erAltette1 egy 1osolyt>
"s bBlintotta1.
F Ligy r F 1ondta ^avier Ea!e7ne!. A ar2a bartsgos volt>
de a hangjban volt egy figyel1etetA rnyalat.
F )e se1 fogo1 rBla venni a se1e1.
Ea!e felajnlotta a !arjt> "s !il"pt#n! a <t2ra> ahol 1r vrt
rn! a li1<in. Pbriel ar2n ltta1> Ngy gondolja> e a"rt tNls.
MielAtt tvota1> 'vy lehajolt> hogy a r<h1 pntjval babrljon. F
&g"s este a !=elben les#n!> ha s#!s"ged lenne rn! F sNgta. Ogy
"rete1> egy !i2sit tNldra1atilja a dolgot. Mi a fene t=rt"nhetne
egy bltere1ben> a1it vend"ge! sai t=ltene! 1egQ Mindaonltal
a savai vigastalBa! volta!.
A li1<in a f"nyes> 1eghossabbtott !aross"rijval "s sneett
#vegeivel olyan volt> 1int egy idegen CrhajB. 'n!bb !==ns"gesne!
tallta1> 1int elbCv=lAne!.
.el#l 1"g tgasabb volt> 1int gondolta1. 0=rben a oldalai
1ent"n ele1es> feh"r bArdvny terpes!edett. .bor "s !"!
halog"niB! dstett"! a plafont. Eobbra egy be"ptett br volt> "s
!"! lval1p! vilgtott! 1eg a pohara!at "s a italos pala2!o!at>
a1i!et a !is!orN> b<liB fiatalo! hota! 1ag<!!al. A egyi! oldalt
teljesen bebortotta egy t"v"!"pernyA> a1ine! a hangsBrBi a tetAbe
volta! rejtve. &gy banjra vgyB lnyo!rBl sBlB dal harsogott
"ppen> a1itAl re1egett a teljes berende"s. A li1B 1r 1ajdne1
teljesen tele volt> a1i!or be1st<n!> 1ert 1i volt<n! a <tolsB!>
a!i!et felvette!. Molly ar2n hatal1as 1osoly ter#lt s"t> a1i!or
1egltott> "s a !o2si 1si! fel"bAl 2sB!o!at dobott a =lel"s helyett.
*"hny 1si! lny v"gig1"rt> "s a ar2<!ra fagyott a 1osoly.
F -=rnyC 2saps> f"lt"!enys"g F sNgta Ea!e a f#le1be. F Messe
te vagy a legelbCv=lAbb. At is 1ondhatn1> hogy a bl!irlynA 1r
1eg is van.
F A ne!e1 ne1 jelent se11it. Mellesleg a verseny t=bbi
r"stvevAj"t 1"g ne1 is lttad.
F *e1 is !ell F felelte Ea!e. F A feje1et 1ern"1 tenni r.
316 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
26
A bl
A .X)D A 3AL')'/* D&*'-I 0)M..A* rendet"!. Dgas !ertj"vel
"s !#l=nb=A rendeltet"sC ter1eivel a =b=lre n"ett> "s
vitathatatlan<l a legjobb fogadso!ra al!al1as hely volt a !=rny"!en.
A li1<in els<hant a 1agas pala!A !ert"s 1ellett> t a
!ov2soltvas !ap<n> 1ajd tovbb a !anyargBs> !avi2sos behajtBn>
a1it gondosan nyrt psit "s s=v"ny seg"lyeett. A !ertet !AbAl
"ptett s=!A!<ta! tar!tott!Y a egyi! egy 1"ltBsgteljes oroslnt
brolt> 1elyne! egyi! 1an2sa t1adBlag elArenyNlt> s 1indegyi!
!ar1bBl vs<grv 2sobogott. M"g egy !is tav<! is volt hddal 1eg
!iltBval> a1i so!!al jobban illett volna vala1elyi! r"gi> e<rBpai
!ast"lyba> 1int egy olyan tlagos !isvrosba> 1int Len<s Cove.
)enyCg==tt a paar !=rnyeet. Mgyana!!or Ea!e7re lthatBlag ne1
tett !#l=n=sebb benyo1st. 'gye!eett 1egArini =r=!!" <nott
bratt> de valahnysor tall!oott a pillants<n!> sja =nel"g#lt
1osolyra hNBdott.
Ahogy a li1<in tovbbhaladt a s"les behajtBn> tenisply!at
hagyt<n! 1ag<n! 1=g=tt> 1elye! =ld 1eden2"!!"nt ragyogta! a
refle!toro! alatt> 1i!=ben egyenesen a !l<bhho hajtott<n!$ a
hatal1as> !=r ala!N> nyeregtetAs #veg"p#lethe> a1elyen !=rben
s"les> feh"r bal!ono! nyNjtBta!. %olya1atosan ra1lotta! befel" a
pro!$ a fiN! !ihNt! 1ag<!at> a lnyo! pedig a al!al1i ts!j<!at
sorongatt!> "s !=ben egyfolytban a r<hj<! pntjt igagatt!.
.r a fiN! ragyogBan 1<tatta! s1o!ingj<!ban> A! valBjban 2sa! a
!s"rA! volta!Y a est egy"rtel1Cen a lnyo!rBl sBlt> 1inden ar2on>
a1elyet ltta1> <gyana a igalo1 #lt.
&gyes 2soporto! li1<inban "r!ete! vagy sofAr veette
a<tB!ban> 1g 1so! a e1eletes b<lib<st vlastott!> a1i "pp
a!!or par!olt le a <jjongB <taso!!al. Jsrevette1> hogy a b<s
belsej"t Ngy ala!tott! t> 1intha night 2l<b lenne> strobos!Bppal "s
d#b=rgA en"vel t"ve teljess" a hatst.
&en a "jsa!n a fe1inista filoBfina! helye ne1 volt> a lnyo!
pedig igenis t#nd"rher2egnA!!"nt !s"rtett"! fel 1ag<!at a l"p2sAn>
1ajd be a elA2sarno!ba. DAle1 jobbra Mollyt tNlsgosan le!=t=tte a
!=rnyeet> se1hogy bes"lget"sbe elegyedett volna ,yan
,obertsonnal> a!i !"ts"g!v#l jBl n"ett !i a =lt=nyben. DAle1 balra
Daylah t=bb s !"pet !attintott el aon b<gBl!odva> nehogy
le1aradjon a legaprBbb r"sletrAl se1. -<nyi pillantso!!al
1"regette Ea!e7et> a1i!or Ngy gondolta> hogy ne1 figyele!. Ea!e
el!apta a te!intet"t> "s egy !a2sintssal j<tal1ata. Daylah elpir<ltY
2soda> hogy a s1in!je ne1 olvadt le rBla.
+r. Chester> a .ry2e Ha1ilton igagatBja halvnys#r!e
=lt=nyben llt a elA2sarno!ban> a talapaton llB virgde!or2iB!
!==tt. A tanri !ar Ngy helye!edett el> hogy jBl lss! a bel"pA ifjN
pro!at. Jsrevette1> hogy a stress egyed#li jele!"nt
iadsg2seppe! gy=ngy=ne! +r. Chester hatal1as ho1lo!n. .r
s"les 1osoly #lt a ar2n> a te!intete elr<lta> hogy legsvesebben
otthon lenne> a !edven2 foteljban> ne1 pedig egy 2sapat
el!"nyetetett v"gAsre #gyelne> a!i! aal a hatroott 2"llal j=tte!
ide> hogy "let#! lege1l"!eetesebb "jsa!jv tegy"! a 1ait.
Ea!e7!el bellt<n! a bjos pro! sorba> a!i! arra vrta!> hogy
bevon<lhassana!. Molly "s ,yan volt elAtt#n!> "s rg<s se1e!!el
figyelte1 A!et> hogy betartsa1 a proto!ollt> "s ne ba!ia!.
F +r. Chester> a partnere1> Molly A1elia Harrison F 1ondta
,yan sertartsos hangon. &l"g f<r2sna! tCnt et egy olyan sr2
sjbBl hallani> a!i ltalban aal sBra!otatta 1agt "s a bartait>
hogy Brisi ne1i serve!et rajolt a is!ola bejratnl a asfaltra.
D<dta1> hogy Molly rparan2solt> hogy a lehetA legjobb 1odort
vegye elA erre a est"re.
+r. Chester jBind<latNan 1osolygott> !eet rott vele> 1ajd
beljebb tess"!elte a prt.
318 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
Mi !=vet!et#n!. Ea!e tfCte a !aro1at a =v"n. F +r. Chester> a
partnere1> .ethany ,ose Ch<r2h F 1ondta glnsn> 1intha a
!irlyi <dvarna! jelentene be.
+r. Chester 1eleg 1osollyal #dv==lt.
F Honnan t<dod a !="psA neve1etQ F !"rdete1> a1i!or 1r
odabent volt<n!.
F *e1 e1ltette1> hogy 1"di<1 vagyo!Q F felelte Ea!e.
A t=1eggel a bltere1be sodrBdt<n!> a1ely paarabb volt annl>
1int a1ilyenne! el!"pelte1. A falai a padlBtBl a plafonig #vegbAl
volta!> a vastag sAnyeg 1"lyv=r=s snC> a tn2par!ett pedig 2sa!
Ngy ragyogott a !ristly2sillro! alatt> 1elye! aprB f"nysarlB!at
vetette! r. A #vegfalon tNl a h<ll1B B2en v"gtelenj"t ltta1> "s
egy sBtartBho hasonlB> aprB> feh"r pill"rt. &ltartott egy pillanatig>
a1g rj=tte1> hogy a vilgtBtorony a. A fala! 1ent"n> !=rben
feh"r tertAvel leta!arva fino1 por2elnnal tertett astalo!
sora!ota!. A astalo! !=ep"n halvnyrBsasn "s srga
rBsa2so!ro! volta!> a t"rtAt pedig 1eghintett"! e#st flittere!!el. A
tere1 v"g"ben a ene!ar 1r hangolt. 0=r#l=tt#n! pin2"re!
b<gBl!odta!> Brisi tl2!on al!ohol1entes p<n2sot hordota!
!=rbe.
Pbrielt "s 'vyt a so!asg s"l"n el!#l=n#lve pillantotta1 1egY
oly f=ld=ntNlina! tCnte!> hogy 1r sinte fjt rj<! n"ni. Pbriel
ar2!ifeje"se !iolvashatatlan volt> de at a"rt levgta1> hogy
egyltaln ne1 volt ny"re a rendev"ny. A di!o! 1egilletAd=tt
2sendben b1<lt! 'vyt> a1i!or arra t"vedte!> de sen!i ne1 vette
1agna! a btorsgot> hogy oda1enjen ho. )tta1> hogy Pbriel
addig pstta se1"vel a helyis"get> a1g 1eg ne1 tallta Ea!e
Dhornt. XthatB pillantssal 1"regette n"hny 1sodper2ig> 1ajd
elford<lt.
F A 1i astal<n!nl vagyto!T F !iltotta Molly> "s t=lelt ht<lrBl.
F Menj#n!> #lj#n! le> 1ert a 2ipA1 a srba vis. F Megltta Pbrielt.
F Eobban belegondolva in!bb oda!=s=nn"! a btydna! elAs=r]
ne1 a!aro! faragatlan lenniT
/tthagyt<! Ea!e7et> hogy 1eg!eress#! a hely#n!et> "s a fiv"re1
fel" vett#! a irnyt. Pbriel 1aga 1=g=tt =sse!<l2solta a !e"t> "s
1ar2ona brattal se1l"lte a ese1"nye!et.
F -iaT F 1ondta Molly odat1olyogva v"!ony pntos
tCsar!Njban.
F EB est"t> Molly F felelte Pbriel. F Milyen attra!tv vagy 1a
este.
Molly bionytalan<l r1 pillantott.
F Ogy "rti> jBl n"el !i F sNgta1> 1ire a ar2a !ivir<lt.
F S] !=siT F 1ondta. F De is nagyon attraktv vagy. EBl
sBra!oolQ
F A sBra!os taln ne1 a legtallBbb !ifeje"s F vlasolta
Pbriel. F -ose1 !edvelte1 tNlottan a trsas =ssej=vetele!et.
F S> t<do1> 1ire gondols F 1ondta Molly. F A bl!rsze 1indig
<nal1as egy !i2sit. A dolgo! in!bb a after!partyn !edene!
beind<lni. &lj=ssQ F Pbriel sobor1erev ar2a egy pillanatra
1egenyh#lt> a sja sar!a pedig egy 1osoly!ede1"nybe g=rb#lt.
+e 2sa! 1sodper2e! !"rd"se volt> hogy =ssesedje 1agt> "s el is
tCnt a 1osoly
F AttBl tarto!> tanr!"nt a a !=teless"ge1> hogy Ngy tegye!>
1intha ne1 is hallotta1 volna se11if"le after!partyrl F 1ondta
Pbriel. F +r. Chester 1eglehetAsen vilgosan fogal1aott a
dologgal !ap2solatban.
F Ea> ht a do!i ne1 so!at tehet ellene> ne1 igaQ F nevetett
Molly.
F 0i a partneredQ F vltott t"1t Pbriel. F *e1 hise1> hogy
tall!ot<n! volna.
F ,yanne! hvj!. /tt #l.
Molly abba a irnyba 1<tatott> ahol ,yan a bartaival
s!anderoott a gondosan 1egtertett astalon. A egyi!#! levert egy
poharat> a1i elg<r<lt a padlBn. Pbriel !riti!<san se1l"lte a !"t fiNt.
Molly elv=r=s=d=tt avarban> "s elfordtotta a fej"t. F *"ha el"g
"retlen> de a"rt jB sr2. Ht jobb> ha "n vissa1egye!> 1ielAtt 1"g
t=n!retes vala1i "rt"!esebbet> "s !idobna! 1in!etT 0"sAbb a"rt
1"g tall!o<n!. Dartogato! ne!ed egy tn2ot.
320 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
Majdhogyne1 !or1nyono1 !ellett Mollyt vissafel">
1i!=ben A se1"r1etlen gy=ny=rtAl 1egr"seg#lve n"ett vissa
Pbrielre. ,yan "sre se1 vette.
Ha1ar r !ellett j=nn=1> hogy a varslatos 1iliA da2ra "n se1
"rete1 jBl 1aga1. .anlis 2seveg"se!et t<dhatta1 1aga1 1=g=tt>
"s ne1egyser aon !apta1 1aga1> hogy te!intete11el t<dat alatt
egy Brt !erese!. 0edte1 aon gondol!odni> hogy sablyos lenne7
e> ha !i1enten"1 1aga1 el"g hossN idAre ahho> hogy
felhvhassa1 ^aviert. +e 1"g ha !=l2s=n is !"rn"1 Molly 1obiljt>
sehol se1 talln"! egy f"lreesA <got. A tanro! a bejrato!nl
llo1sota!> nehogy vala!i !is=!j=n a !ertbe> a 1osdB! 1eg tele
vanna! lnyo!!al> a!i! a s1in!j#!et javtgatj!.
A este el"g fa!Bna! tCnt a so! igye!eet ellen"re. *e1 Ea!e
hibja volt. )tta1> hogy igye!si!. %igyel1es !s"rA volt> "s 1i!or
"pp ne1 a irnt "rde!lAd=tt> hogy jBl "re17e 1aga1> a!!or
vi22e!et s#t=tt el> vagy a t=bbi astalnl #lAvel storigatott. +e
ahogy !=rbepillantotta1 a "tel#!et finnysan t<r!lB lnyo!on> a!i!
n"ha !"peletbeli pih"!et s=p=rte! le a r<hj<!rBl> ne1 t<dta1
1s!"pp gondolni> 1int hogy a ese1"nyne! aon!v#l> hogy ott
#l#n! "s gy=ny=rCen n"#n! !i> !ev"s "rtel1e volt. Mi<tn 1r
1inden!i vetett 1inden!ire egy f<tB pillantst> ne1 so! tennivalB
a!adt.
M"g a1i!or 1so!!al 2sevegett> Ea!e a!!or is igen rit!n vette le
a se1"t a ar2o1rBl. MeglehetAsen "l"n!en !=vette 1inden
1od<lato1at. *"ha egy7egy 2"latos !"rd"ssel 1egprBblt bevonni
a trsalgsba> de tA1ondato!ban vlasolta1 a !ee1et b1<lva.
*e1 llt snd"!o1ban elrontani sen!i "jsa!jt> vagy d<r2sna!
1<tat!oni> 1 a gondolatai1 egyre ^aviern"l jrta!. Aon
gondol!odta1> hogy vajon 1it 2sinlhat "ppen> "s el!"pelte1> hogy
1ilyen lenne a este> ha 1ost A #lne itt vele1. Jn a 1egfelelA helyen
volta1> a 1egfelelA r<hban> de ne1 a 1egfelelA fiNval> "s ne1
tehette1 rBla> de e1iatt egy !iss" 1elan!oli!<s hang<latban volta1.
F Mi a baj> her2egnA1Q F !"rdete Ea!e> a1i!or "srevette> hogy
a B2ent b1<lo1 vgya!ova.
F -e11i F felelte1 !<rtn. F 3o1psan "re1 1aga1.
F & se1ensedett ha<gsg F tr"fl!oott. F Ets<n! vala1itQ
F Ha seretn"l.
F ,endben] hogyan rnl le enge1 egyetlen sBvalQ
F MegsllottQ F ajnlotta1.
F ,oss vlas. )eg!ev"sb" se1 vagyo! 1egsllott.
-Bra!otatB infB$ sose1 2sinlo1 1eg a hi feladatot. Mi 1s tes
1"g enge1 !iv"teless"Q
F A hajsel"dQ A 1"es1os 1odorodQ A hat lb<jjadQ
F *a> e indo!olatlan<l volt bntB. A hatodi!at 1r eltvoltotta1
"ve!!el eelAtt. F Megvillantotta 1osolyt. F Most te rd le 1agad
egyetlen sBban.
F S] F t"tovta1. F *e1 is t<do1] el"g neh".
F EB F 1ondta. F *e1 tetsene! a olyan lnyo!> a!i! !"pese!
egyetlen sBban =ssegeni 1ag<!at. Abban nin2s se11i bonyol<lt.
.onyol<ltsg n"l!#l pedig nin2s intenits se1.
F De sereted> ha vala!i 1"lyen t"li a dolgo!atQ F !"rdete1. F
Molly at 1ondja> a sr2o! olyan lnyo!ra b<!na!> a!i! hCv=se!.
F Ha hCv=s> a 2sa! annyit jelent> hogy !=nnyC 1egd=nteni F
felelte Ea!e. F +e felt"telee1> a ne1 baj.
F +e a ne1 pont ellent"tes aal> hogy 1"lyen t"ljeQ F
1ondta1. F +=ntsd elT
F &gy sa!!jts1t p"ld<l 2sa! el1"ly#lten lehet t"lni.
F Ht] igen> lehet. *e!ed a lnyo!rBl a sa!!bb<! j<tna!
esedbeQ
F -oha F felelte Ea!e. F D=rted 1r =sse vala!i sv"tQ
F *e1 F vlasolta1. F Js ne1 is a!aro1. Js teQ
F -o!at> de 1indne! jB o!a volt.
F 3"ld<l 1ilyen o!aiQ
F *e1 volta! ho1 valB!.
F ,e1"le1> se1"lyesen sa!tottl F 1ondta1. F Js ne1
telefonon> vagy ilyes1i.
F Mine! n"el te enge1Q F !"rdete Ea!e. F Annyit
1eg"rde1elte!. L"g#l Ngyis 2sa! a a !is darab 1"ltBsg 1aradt
1eg ne!i!.
F Hogy "rted etQ F !"rdete1 !vn2sian.
F Ht fogal1a<n! Ngy> hogy serets "s vestes.
322 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
L"gig#lt#! +r. Chester <nal1as bes"d"t> a1i arrBl sBlt> hogy e
a 1i [nagy "jsa!n!\> "s hogy at vrj! 1inden!itAl> hogy
felelAss"gteljesen visel!edjen> "s ne 2sinljon se11i olyat> a1i foltot
ejthetne a .ry2e Ha1ilton hrnev"n. +r. Chester el1ondta> hogy
abban bi!> a bl v"get"vel 1inden!i egyenesen haa1egy. &!!or
n"hnyan belevihogta! a bes"dbe a hallgatBsgbBl> a1it a igagatB
in!bb 1eg se1 hallott. &1l"!etetett benn#n!et visont arra> hogy
levelet rt a s#lA!ne!> a1iben 1egprBblja lebes"lni A!et a after7
party! enged"lye"s"rAl> "s at tan2solja ne!i!> hogy jBl gondolj!
1eg> 1ielAtt ilyen rendev"nyre ajnlj! fel otthon<!at.
+r. Chester 2sa! arrBl ne1 t<dott> hogy a after7partyt 1r
hBnapo!!al eelAtt eltervet"!> "s a serveA! ne1 volta! annyira
naiva!> hogy at gondolj!> at Ngy is 1eg lehet rendeni vala!in"l>
hogy !=ben a s#lA! odafent alsana!. &gy r"gi> elhagyott
gyr"p#letben fogj! 1egtartani> a vroson !v#l. A egyi! felsAs
apja "pt"s> a!i aon dolgoi!> hogy a "p#letben la!so!at
ala!tsana! !i. Lisont helyi !=rnyeetv"dA 2soporto! tilta!osa
1iatt a vllal!ost ideig7lenesen fel !ellett f#ggesteni> a1g be
ne1 sere 1inden s#!s"ges enged"lyt. A gyr tgas volt> s=t"t "s
1indene!elAtt f"lreesA. -en!i se1 !eresn" ott a after7partyt.
*e1 s1t> 1ilyen hangos a ene> sen!i ne1 fog panast e1elni>
1ert nin2sen a !=elben la!Bnegyed. Lala!i is1ert egy profi +E7t>
a!i felajnlotta> hogy v"gigjtssa a "jsa!t ingyen. A sr2o! 1r
alig vrt!> hogy v"get "rjen a bl> hogy !edet"t vehesse a [igai
b<li\> de t<dta1> hogy 1eg se1 ford<lna a feje1ben> hogy el1enje!>
1"g ha ^avier lett volna itt vele1> a!!or se1. Mind=sse egy
b<liban volta1 e1ber!"nt> "s a bAven el"g volt.
A bes"de!et a va2sora !=vette> s 1i!or befejet#!>
felsora!ot<n! egy dobogBn> hogy el!"sts"! a f"ny!"pet rBl<n! a
is!olai Njsgba. A legt=bb pr egy ltalnos pBt vett fel$ t!arolt!
egy1s dere!t> a lnyo! illedel1esen 1osolyogta!> a fiN! 1ereven
"s riadtan llta!> nehogy egy ross 1od<lattal elronts! a !"pet F a
olyan bCnt"ny lett volna> a1it soha ne1 bo2stanna! 1eg ne!i!.
D<dhatta1 volna> hogy Ea!e vala1it 1shogy fog 2sinlni. Mi!or
rn! !er#lt a sor> f"lt"rdre eres!edett> !irntott egy rBsaslat a
astali virg!o1po2iBbBl> 1ajd a fogai !=" vette.
F Mosolyogj> her2egnA1 F sNgta a f#le1be.
A fotogrf<s> a!i addig g"piesen !attintgatott> a vltoatossg
1iatt hlsan felragyogott> a1i!or 1egltta a jelenetet. Ahogy
lel"pt#n! a e1elv"nyrAl> ltta1> hogy 1s lnyo! 2spAsen a
partner#!re pillantana!. A te!intet#! at 1ondta$ F De 1i"rt ne1
vagy !"pes t=bbre> 1int a a ro1anti!<s Ea!e DhornQ F -ajnlta1 a
fiNt> a!i 1egprBblta Ea!e 1od<latt 1aj1olni> 1ert jBl
=sses<r!lta a aj!t a rBsa t=viseivel. ,!v=r=ss" pir<lt prjna!
!ellett elveetnie At a 1osdBba.
A fotBs <tn "r!eett 1eg a re1egA> !ara1elles7vanlis s#lt
p<ding. &t egy tn2 !=vette> s v"g#l vissasBltotta! 1inden!it a
hely"re> hogy !ioss! a dja!at. *"t#!> ahogy a bltan2s> benne
Mollyval "s Daylah7val> fel1si! a e1elv"nyre a bort"!o!!al "s a
dja!!al.
F Rr=11el jelente1 be F !edte a .ella nevC lny F a .ry2e
Ha1ilton bljna! idei djaottjait. ,engeteg tana!ods van e
d=nt"se! 1=g=tt> s 1ielAtt bele!ed#n!> at a!arj<!> hogy t<djto!>
bel#l vala1ennyien nyertese! vagyto!.
Hallotta1> hogy Ea!e hor!antva 1agba fojtja a r=h=g"st.
F 'd"n t=bb !ategBrival bAvtett#! a listt a 1a "jsa!ai
fradosoto! elis1er"se!"nt F folytatta a lny. F 0edj#! a legjobb
fri<ra djval.
Ogy tCnt s1o1ra> a eg"s vilg 1egAr#lt. Lisonota1 Ea!e
d=bbent pillantst> 1i!=ben v"gig#lt#!> ahogy !iostj! a )egjobb
%ri<ra> a )egjobb ,<ha> a )egnagyobb Xtvltos> a )egjobb
*ya!!endA> a )egjobb CipA> a )egjobb -1in!> a )egelbCv=lAbb "s a
)egter1"setesebb -"ps"ge! djait. L"g#l> a1i!or tNl volt<n! a
!isebb dja!on> elj=tt a idA> hogy bejelents"!> a1ire 1inden!i vrt$
a .l!irly "s a .l!irlynA gyAteseit. 'gatott s<gdolBs
!edAd=tt a tere1ben. & volt a a dj> a1i"rt a leghevesebb volt a
verseny. A hallgatBsgban 1inden lny vissatartotta a l"leget"t> a
fiN! pedig Ngy tette!> 1intha ne1 "rde!eln" A!et a eg"s. *e1
324 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
nagyon "rtette1> 1ire fel e a nagy hChB. & ne1 igan olyan
dolog> a1i be!er#l a =n"letraj<!ba.
F Js a idei nyertese!] F !edte a sBno!. -#netet tartott a
dr1ai hats !edv""rt> a !==ns"g pedig felny=g=tt igal1ban. F
.ethany Ch<r2h "s Ea!e DhornT
A tere1ben !it=rt a tapsvihar> "s a 1sodper2 t=red"!"ig a
so!asgot f#r!"ste1 a gyAtese! <tn !<tatva> 1g le ne1 esett>
hogy a sajt neve1et sBltott!. Mialatt odas"tlta1 a
e1elv"nyhe Ea!e7!el> 1egArite1 j"ghideg ar2!ifeje"se1et> de a
A <ndora 1intha eltCnt volna> in!bb 1<lattatta a eg"s. Minden
ha1isna! tCnt> a1i!or Molly a feje1re helyete a !oront> "s
1egajnd"!oott a vllsalaggal. MsfelAl Ea!e 1intha 1"g "lvete
volna is a figyel1et. *e!#n! !ellett a t=1eg s1ra 1egnyitni a
!eringAt> gy felajnlotta1 Ea!e7ne! a !ee1et> A pedig a !arjt a
dere!a1 !=r" 2sNstatta. .r ^avierrel gya!orolta1 a !eringAt> 1ost
hogy ne1 volt vele1> annyira ne1 volta1 bitos 1aga1ban.
-eren2s"re a angyalo!na! 1egvan a a !"pess"ge> hogy
visonylag !=nnyen r"rene! a dolgo!ra. 0=vette1> ahogy Ea!e
veetett> "s a tn2 rit1<sa ha1ar =ssellt a feje1ben. A v"gtagjai1
Ngy 1oogta!> 1int a v> "s 1eglepetten tapastalta1> hogy Ea!e is
"ppoly !=nnyed volt.
'vy "s Pbriel haladt el 1ellett#n!> test#! sin!ronban 1od<lt
egyenletesen> a!r a selye1. A lb<! alig "rintette a padlBt> Ngy
n"te! !i> 1intha lebegn"ne!. 0o1or brat<! ellen"re is annyira
elbCv=lA volt A!et se1l"lni> hogy a vend"ge! 1egllta! "s
b1<lta!> "s tgas teret bitostotta! ne!i! a tn2par!etten. A
testv"rei1 aonban ha1ar bele<nta!> hogy A! legyene! a est
sBra!otatB ele1ei> e"rt vissa1ente! a astal<!ho.
Ahogy a ene te1pBt vltott> Ea!e a tn2par!ett s"l"re p=rgetett.
&lArehajolt> hogy a aj!a sNrolta a f#le1et.
F 0pratos vagy.
F De vagy a F felelte1> nevetve prBblva !=nnyedre venni a
hang<latot. F A t=bbi lny gy gondolja.
F Js te gy gondolodQ
F *os] serinte1 !edves vagy.
F 0edves F 1"lott rajta. F At hise1> egyelAre 1egtesi.
D<dod> sose1 tall!ota1 1"g lnnyal> a!ine! ilyen ar2a lett volna>
1int ne!ed. A bAr=d sne> a!r a holdf"nyY a se1ed fene!etlen
1"ly.
F *a> 1ost 1r tNlsba vised F !=te!edte1. Jrete1> hogy
1enten bele!ed a so!sos tirdba> a1ine! 1indenron elej"t
a!arta1 venni.
F *e1 viseled vala1i !=nnyen a bB!o!at> <gyeQ F 1ondta.
&lpir<lta1. F *e1 igan. -ose1 t<do1> 1it 1ondja!.
F Mit sBlnl egy egyserC !=s=n=1h=Q
F 0=si> Ea!e.
F *e1 volt neh"> <gyeQ Most visont svesen levegAn"! egyet.
Js teQ
F 0i2sit neh" !ij<tni F 1ondta1 a ajtB!nl Art llB tanro! fel"
b=!ve a feje11el.
F %eldertette1 egy 1ene!#lA<tat. Pyere> 1eg1<tato1.
Ea!e 1ene!#lANtja a egyi! htsB ajtB volt> a1irAl valahogyan
1egfeled!ete!. A 1osdB! <tn nylt egy ra!tron t> a "p#let htsB
r"s"ben. Xtsegtett a v=dr=!=n "s a falho t1astott fel1osB!on> "s
hirtelen egyed#l tallta1 vele 1aga1 a !l<b7hat !v#lrAl teljesen
!=rbe=lelA bal!onon. Dista "jsa!a volt> a "gboltot 2sillago!
so!asga pettyete> bAr=1et hCv=s sellA si1ogatta. A abla!o!on t
ltt<!> hogy 1"g 1indig tn2olna! a pro!> a lnyo! 1r !i2sit
hervadtabba!> "s i11r hlsan neheedne! partner#!re. A
t=bbie!tAl !iss" tvolabb llt Pbriel "s 'vy ragyogBn> 1intha
holdf"nnyel lenn"ne! 1eghintve.
F Mennyi 2sillag F 1or1olta Ea!e oly lgyan> 1intha 1agho
bes"lne F> de egyi! se1 oly gy=ny=rC> 1int te.
/lyan !=el llt ho1> hogy a lehelet"t a ar2o1on "rete1.
)es#t=tte1 a se1e1> "s at !vnta1> hogy fejee be v"gre a
bB!olst. 3rBblta1 in!bb rirnytani a figyel1et.
F .r2sa! "n is olyan 1agabitos lenn"!> 1int te. Ogy ltsi!>
t"ged se11i ne1 ho avarba.
F Mr 1i"rt is !elleneQ F felelte. F A "let egy jt"!$ "n pedig
t=rt"netesen t<do1> hogyan !ell jtsani.
F *"ha a"rt bitosan te is !=vets el hib!at.
326 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F A a fajta holls a!adlyoa 1eg a e1bert abban> hogy
nyerjen F 1ondta.
F L"g#l 1inden!i vestY de a vestes"gbAl tan<lhat<n!.
F 0i 1ondta et ne!edQ F Ea!e 1egrta a fej"t> s1aragd=ld
pillantsa a eny"1be fNrBdott. F Jn ne1 serete! vesteni> "s
1indig 1eg!apo1> a1it a!aro!.
F -Bval 1ost "pp 1indened 1egvan> a1it a!arsQ
F *e1 eg"sen F felelte. F &gy dolog 1"g hinyi!.
F Js 1i lenne aQ F !"rdete1 Bvatosan. Lala1i at sNgta>
ves"lyes terepre t"vedte1.
F De F felelte !=nnyed"n.
%ogal1a1 se1 volt> 1it vlasolja! erre. *e1 volta1 hls>
a1i"rt ilyen irnyt vett a trsalgs. F Ht e helgA> Ea!e> de te is
t<dod> hogy "n ne1 vagyo! 1r sabad.
F )"nyegtelen.
F *e!e1 ne1T F Htr"bb l"pte1. F Jn ^avierbe vagyo!
serel1es.
Ea!e hCv=sen r1 pillantott. F Ht ne1 nyilvnvalB> hogy ne1 a
1egfelelA se1"llyel vagyQ
F *e1> ne1 a F vgta1 vissa. F %eltese1> vagy annyira
arrogns> hogy at hidd> te vagy a 1egfelelA se1"ly.
F Csa! Ngy gondolo1> 1eg"rde1le! egy es"lyt.
F Megg"rted> hogy ne1 hood et fel t=bb" F 1ondta1. F De "s
"n barto! vagy<n!> "s et tisteletben !"ne tartanod.
F S> "rt"!ele1 is> 2sa!hogy e ne!e1 ne1 el"g.
F At ne1 te d=ntAd elT Jn ne1 egy jt"! vagyo!> a1ire 2sa!
r1<tats> "s 1eg!apod.
F *e1 "rte! egyet.
0=nnyed"n elAres=!!ent> 1egragadta a vlla1at> "s 1agho
vont. Deste1 a =v"he sortotta> aj!val 1ohBn a s1at !ereste.
Dilta!os<l ar2o1at f"lrefordtotta1> de a egyi! !e"t 1ege1elte>
"s !"nysertett> hogy rn"e!> 1ajd a aj!t a eny"1he pr"selte.
Lala1i felvillant a "gen> pedig esAne! ne1 ltta1 jel"t. A 2sB!ja
!e1"ny volt "s er"lyes> !ee vas1aro!ban tartotta a teste1et.
0#d=tte1> a 1ell"ne! "!elte1 a !aro1at> "s v"g#l elsa!adt<n!
egy1stBl.
F Mit !"pels> 1it 2sinlsQ F !iablta1 egyre gerjedA haraggal.
F Megado1 1ag<n!na!> a1ire vgy<n! F felelte.
F Jn et ne1 a!aro1 F !iltotta1. F Mit tette1> a1itAl at hised>
hogy erre vgyo1Q
F 's1erle!> .ethany Ch<r2h. *e1 vagy te f"l"n! F vi2sorogta
Ea!e. F )tta1> hogyan n"el r1> "s 1eg"rete1 a !ap2solatot
!ettAn! !==tt.
F *in2s se11if"le !ap2solat F hangsNlyota1. F Leled v"g!"pp
nin2s. -ajnlo1> ha f"lreveetted 1agad.
-e1e ves"lyesen villogott. F D"nyleg !osarat adsQ F !"rdete.
F D"nyleg F felelte1. F Jn ^avierrel jro!. &t prBblta1
el1ondani. *e1 a "n hib1> hogy ne1 hitted el.
Ea!e fel"1 l"pett egyet> ar2a s=t"tlett a haragtBl. F .itos vagy
benne> hogy t<dod> 1it 2sinlsQ
F M"g soha ne1 volta1 bitosabb se11iben F 1ondta1
hCv=sen. F De "s "n barto!nl soha ne1 lehet#n! t=bbe!> Ea!e.
0ierestett egy toro!hangN r=h=g"st. F *e1> !=s=n=1 F
jelentette !i. F Ogy ne1 "rde!el.
F *e1 t<dnd legalbb "rett fejjel v"giggondolni etQ F 1ondta1.
F *e1 hise1> hogy "rted> .eth. *e!#n! a a sors<n!> hogy
egy#tt legy#n!. &g"s "lete1ben rd vrta1.
F Mi!et bes"lsQ
F Jvsado!ig !erestele!. Mr 1ajdne1 feladta1 a re1"nyt.
Jrete1> hogy sve1et hirtelen jeges 1aro! sortja =sse. MirAl
bes"lQ
F A legvadabb l1ai1ban se1 gondolta1 volna> hogy te] egy
olyan vagy. &lAs=r tilta!ota1 ellene> de hastalan$ a sors<n! 1eg
van rva a 2sillago!ban.
F De !"pelAds F 1ondta1. F *e!#n! nin2s !==s j=vAn!T
F D<dod te> 1ilyen a> 2"ltalan<l vndorolni a f=ld=n vala!it
!eresve> a!i brhol lehetQ Most 1r ne1 fogo! le1ondani rBlad.
F *os> lehet> hogy ne1 les 1s vlastsod.
328 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F 0aps tAle1 1"g egy es"lyt F 1ondta hal! hangon. F *e1
hise1> hogy felfogod> de Brisi hibt !=vets elY "s drgn 1eg
fogs fietni "rte.
F *e1 hagyo1> hogy fenyegess F vlasolta1 d=lyf=sen.
F *agyon jB. F Ea!e eg"s ar2a el!o1or<lt> htrlt egy l"p"st> teste
hevesen 1egborongott> 1intha a p<sta ltvnyo1 is felbAsten".
L"sjBslBan annyit 1ondott$ F &ddig t<dta1 !edves lenni a
angyalo!ho]
27
A tCel jtsani
A 0RL&D0&IW 3'))A*AD.A* EA0& 1egp=rd#lt "s eltCnt arra>
a1errAl j=tt#n!. Jn a f=ldbe gy=!erete1> teste1et jeges r"1#let
!edte tjrni. Aon gondol!odta1> hogy vajon ross<l hallotta17e a
fenyeget"st a bN2sNsban. +e t<dta1> hogy ne1. Hirtelen Ngy
"rete1> 1intha a "jsa!a fojtogatBn r1 neheedne. 0"t dolog
volt> a1iben i11r bitos volta1. A elsA$ Ea!e Dhorn t<dja> !i!
vagy<n!Y a 1sodi!$ ves"lyes. ,j=tte1> teljesen va! volta1> hogy
ne1 vette1 "sre 1r !orbban. Annyira 1eg a!arta1 benne ltni a
jBt> hogy !=ben ne1 is figyelte1 a "gbe!iltB v"sjele!re> a1i!
at ordtott!> hogy von<lja! vissa. &e! a jele! 1ost oly f"nyesen
ragyogta!> 1int hol1i neonl1p!.
Lala!i 1egragadta a !=ny=!=1et> "s ela!adt a l"legete1.
Meg!=nnyebb#lte1> a1i!or !ider#lt> hogy 2sa! Molly a.
F Mi folyi! ittQ F "rde!lAd=tt. F )tt<n! tite!et a abla!on tT
Most 1r Ea!e7!el vagyQ Lolt vala1i vita ^avier "s te!=ted> vagy
1iQ
F *e1 F !=pte1 !i a sBt. F *e1 vagyo! Ea!e7!el> ht perse
hogy ne1T W egyserCen 2sa!] ne1 t<do1> 1i t=rt"nt] haa !ell
1enne1.
F Mi2sodaQ Mi"rtQ *e1 1ehets el gy. Js 1i les a after7
partyvalQ F !"rdete Molly> de "n 1r el!edte1 rohanni.
Pbrielt "s 'vyt a tanri astalnl tallta1> "s f"lrevonta1 A!et. F
Menn#n! !ell F 1ondta1 Pabe 1andsettjba !apas!odva.
*e1 volta1 benne bitos> hogy 1r t<dta> 1i t=rt"nt> vagy 2sa!
!i"rete a s#rgetA hango1bBl> de ne1 !"rdeett se11it. 'vyval
=ssesedt"! a hol1ij<!at> 1ajd sB n"l!#l !iveette! a !l<bhbBl a
330 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
Eeephe. -Btlan<l #lte! a haafel" veetA Nton> 1g el1agyarta1>
1i t=rt"nt Ea!e7!el> "s elis1"telte1 a bN2sNB<l 1ondott savait.
F &l se1 hise1> hogy ilyen ostoba vagyo! F !eseregte1 a feje1
fogva. F Jsre !ellett volna venne1] r !ellett volna j=nn=1.
F & ne1 a te hibd> .ethany F 1ondta 'vy.
F Mi van vele1Q F !"rdete1. F Mi"rt ne1 "rete1Q Di "ret"te!>
hogy vala1i g van vele> ne1Q Aonnal t<dtto!> a1int betette a
lbt a h<n!ba.
F &gy s=t"t energit "ret#n! F is1erte el Pabe.
F Mi"rt ne1 sBltato!Q F !"rdete1. F Mi"rt ne1 a!adlyotto!
1eg> hogy vele 1enje!Q
F *e1 lehett#n! bitosa! benne F felelte Pbriel. F *agyon
v"dett volt a el1"jeY 1ajdhogyne1 lehetetlen volt br1if"le
infor12iBt !isedni belAle. Js lehet> hogy ne1 jelentett se11it> 1i
1eg ne1 a!art<n! feleslegesen feligatni.
F Ia!latott e1bere!ne! is lehet s=t"t a a<rja F tette ho 'vy. F
-1os dolog ered1"nyeheti$ trag"dia> bnat> fjdalo1]
F Lagy gonos snd"! F tette1 ho "n is.
F A is F is1erte el Pbriel. F *e1 a!art<n! egybAl
!=vet!etet"se!et levonni> de ha e a fiN t<dja> !i! vagy<n!> a!!or
1inden es"ly 1egvan r> hogy A ms$ sBval> erAsebb> 1int egy
tlagos e1ber.
F Mennyire erAsQ
F *e1 t<do1 F felelte Pbriel. F Ha2sa!] ne1 felt"teleed
^avierrAl> hogy A esetleg] F elhallgatott.
M"rges pillantst vetette1 r.
F ^avier sose1 1ondan el sen!ine! a tit!<n!at F 1ondta1. F &l
se1 hise1> hogy et !o1olyan gondoltad egy pillanatig is.
Mostanra 1r is1erhetn"d At.
F /!". Degy#! fel> hogy ^avierne! ehhe se11i !=e F 1ondta
Pbriel. F Lan vala1i ter1"setellenes Ea!e DhornbanY "re1> "s te
is "red> .ethany.
F Deht 1ihe !ed#n! 1ostQ F !"rdete1.
F 0i !ell vrn<n! a al!al1as pillanatot F felelte Pbriel.
F &e! a ese1"nye! Ngyis 1ag<!tBl !ibonta!ona!. *e1 sabad
fejjel rohann<n! a falna!. Ha t"nyleg ves"lyes> idAben felfedi
1agt.
A1i!or haa"rt#n!> 'vy 1eleg !a!aBval !nlt> de el<tastotta1.
%el1ente1> "s levette1 a r<h1atY Ngy "rete1 1aga1> 1intha
hatal1as sNly neheedett volna a vlla1ra. A dolgo! olyan s"pen
ala!<lta!> "s 1ost e a fiN aal fenyegetett> hogy a eg"set
elp<sttja. 0ih<iglta1 a haja1bBl a gy=ngy=!et> le1osta1 a
s1in!etY hirtelen olyan "r"se1 t1adt> hogy ne1 vagyo! 1s> 1int
s"lh1os. DNl !"sA volt> hogy felhvja1 ^aviert> br t<dta1> hogy
jobban "ren"1 1aga1> ha bes"lhetn"! vele. 'n!bb 1aga1ra
=lt=tte1 a pisa11at> "s gyba bNjta1 at a !it=1=tt babt
sorongatva vigastalB!"nt> a1it ^aviertAl !apta1. Hagyta1> hogy
2s<!ott se1h"ja1 alBl !=nnye! sivrogjana!> "s 1agba svja
A!et a prn1. Mr ne1 "rete1 1aga1 d#h=sne! vagy r"1#ltne!Y
egyserCen 2sa! so1orN volta1. Csa! arra vgyta1> hogy a dolgo!
egyenese! legyene! "s egyserCe!. Mi"rt terhelte a !#ldet"s#n!et
ennyi bonyodalo1Q D<dta1> hogy gyere!es 1egllapts> de
1"gis2sa! arra volta1 !"pes gondolni> hogy 1ennyire igasgtalan
a eg"s. DNl fradt volta1 ahho> hogy ne 1er#lje! lo1ba> 1
!=ben t<datban volta1> hogy ne1so!ra !it=r a vihar.
&g"s h"tv"g"n ne1 hallotta1 ^avierrAl. At felt"telete1> hogy
ne1 hallott a blon t=rt"nt in2idensrAl> "n 1eg ne1 a!arta1 vele
stressei1. Annyira belefeled!ete1 a Ea!e 1iatti aggBdsba> hogy
ese1be se1 j<tott feltenni 1aga1na! a !"rd"st> hogy ^avier 1i"rt
ne1 hvott fel. 'gen rit!n telt el Ngy n"hny Bra> hogy ne bes"lt#n!
volna.
MsfelAl visont ne1 !ellett so!ig vrno1> hogy Ea!e Dhorn
hallasson 1agrBl. H"tfAn reggel a is!olban> a1i!or !inyitotta1 a
se!r"nye1 ajtajt> egy paprfe2ni 2sNsott !i> 1ajd h<llott lassan a
padlBra> a!r egy gyCr=tt virgsiro1. %elvette1> arra s1totta1>
hogy egy #enet les ^aviertAl> "s 1ajd rajongva felsBhajto!> vagy
!<n2ogni !ede! tAle> 1int egy 2sitri. X1 a !"rs ne1 ^avier"
voltY <gyana a gya!orlott> "les !alligrfia volt> a1it 1r is1erte1
irodalo1BrrBl. A1i!or elolvasta1> 1i van a paprra rva> 1eghClt
benne1 a v"r$
332 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
Az angyal jtt
Az angyal ltott
Az angyal bukott
Meg1<tatta1 a #enetet Pbrielne!> a!i elolvasta> 1ajd
idegesen =ssegyCrte an"l!#l> hogy sBlt volna egy sBt is. A nap
htral"vA r"s"ben 1egprBblta1 !iverni a feje1bAl Ea!e7et> de ne1
volt !=nnyC feladat. ^avier ne1 j=tt is!olba> pedig "n
!"ts"gbeesetten serette1 volna bes"lni vele. 3"nte! Bta 1intha egy
=r=!!"valBsg telt volna el> annyi 1inden t=rt"nt.
A nap borongBs ho1lyban telt. 0=r#lbel#l =t per2re "l"n!#lte1
fel eb"ds#netben> a1i!or !=l2s=n!"rte1 Molly 1obiljt> hogy
felhvja1 ^aviert> de a1int 1eghallotta1 a hangpostjt>
vissas#llyedte1 a gysos hang<latba. Mivel ne1 t<dta1 vele
!ap2solatba l"pni> letargi!<s "s 2s#ggedt lette1. &l1"1re !=d
telepedett> "s egy rva gondolatot se1 t<dta1 1egragadni> a1i
ts<hant rajta> 1ert tNl ha1ar eltCnte!.
A nap v"g"n a fiv"re11el 1ente1 haa> "s 1"g 1indig ne1
hallotta1 ^avierrAl. /tthonrBl 1egint 1egprBblta1 felhvni> de a
hangposta hangjtBl srni lett volna !edve1. Csa! #lte1> "s eg"s
d"l<tn> 1ajd a va2sora !=ben is arra vrta1> hogy felhvjon> vagy
1egsBlaljon a !ap<2sengA> de se11i ne1 t=rt"nt. *e1 volt
!vn2si r> hogy ajlott a blQ Lala1i t=rt"nt veleQ Mi enne! a
hirtelen n"1asgna! a o!aQ *e1 "rtette1.
F *e1 "re1 el ^aviert F si!er#lt !iny=gn=1 va2sora !=ben. F
*e1 j=tt is!olba "s ne1 hv vissa.
'vy "s Pbriel egy1sra n"te!.
F & 1"g ne1 o! a pni!ra> .ethany F sBlalt 1eg !edvesen 'vy.
F ,engeteg o!a lehet> hogy ne1 vesi fel a telefont.
F Mi van> ha gyeng"l!edi!Q
F At 1eg"ret#! volna F bitostott rBla Pbriel.
.Blintotta1> "s 1egprBblta1 lenyelni a va2sort> de a "tel
1intha a tor!o1ho ragadt volna. Mr ne1 is a!arta1 bes"lni
'vyval vagy PbriellelY 2sa! felvonsolta1 1aga1 a gya1ba>
1i!=ben at "rete1> hogy a fala! =sser<lna! !=r#l=tte1.
Mi!or 1egt<dta1> hogy ^avier 1snap is hinyi! a is!olbBl> a
se1e1 "gett> forrBsgot "rete1 "s s"d#lte1. A f=ldre a!arta1
!<porodni "s 1egvrni> a1g vala!i elvis onnan. 0"ptelen volta1
1"g egy napot v"gig2sinlni n"l!#leY egy Njabb per2et is alig volta1
!"pes v"gig2sinlni. Hol vanQ Mi"rt 2sinlja et vele1Q
Molly ltta> hogy a se!r"nye1ne! ros!ado!. /das"tlt> Bvatosan
a vlla1ra tette a !e"t.
F .ethie> jBl vagy> sve1Q
F .es"lne1 !ell ^avierrel F 1ondta1. F +e !"ptelen vagyo!
!ap2solatba l"pni vele.
Molly a aj!ba harapott. F At hise1> vala1it ltnod !ell F
!==lte gyeng"den.
F MitQ F !"rdete1 pni f"lele11el a hango1ban. F EBl van
^avierQ
F 0<tya baja F felelte Molly. F Csa! gyere vele1.
%el!s"rte1 a 1sodi!ra> a egyi! s1tBg"ptere1be. &gyhangN
helyis"g volt s#r!e pettyes sAnyeggel> abla!o! n"l!#l> t=bbsornyi
s1tBg"ppel> 1elye! #res !"pernyAje 1in!et b1<lt. Molly
be!ap2solta a egyi!et> "s odahNott !"t s"!et. /da!o2ogtatta
a!ril!=r1eit a astalho> s !=ben inger#lten h#11=g=tt. A1i!or
a oper2iBs rendser felllt> r!attintott egy i!onra> 1ajd sebesen
beg"pelt vala1it a !eresAbe.
F Mit 2sinlsQ F !"rdete1> A pedig fel"1 ford<lt.
F &1l"!sel> hogy 1es"lte1 ne!ed a %a2eboo!rBl> 1eg hogy
f"lel1etesen jB 2<22Q F 1ondta.
Kresen bi22entette1.
F Ht van egy7!"t r"se> a1i in!bb f"lel1etes> 1int jB.
F Mint p"ld<lQ
F *os] elAs=r is ne1 igan dis!r"t.
F Hogy "rtedQ F !"rdete1.
D<dta1> hogy 2"lo vala1ire> 2sa! at ne1 t<dta1 !itallni> hogy
1ire> "s a ar2!ifeje"s"bAl t"lve ne1 is volta1 benne bitos> hogy
1eg a!aro1 t<dni. AggBds "s f"lele1 !ever"!"vel b1<lt r1.
D<dta1> hogy Molly hajla1os arra> hogy tNlreagljon dolgo!at> e"rt
334 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
prBblta1 ne1 pni!olni. A A fogal1ai a !atastrBfrBl teljesen
!#l=nb=te! a eny"1tAl.
Molly 1"lyet sBhajtott. F /!"] hadd 1<tassa1 1eg.
Megnyo1ott egy billentyCt> "s a %a2eboo!7oldala jelent 1eg a
1onitoron. Hangosan felolvasta a fejl"2 al rott slogent$ [A
%a2eboo! segt> hogy !ap2solatban 1aradj "s 1egoss a
is1erAseiddel.\ 0iv"ve et a esetet> a1it ne1 igan a!art<n!
1egostani F 1ondta rejt"lyesen.
0edte1 bele<nni a tit!olBsba. F Csa! 1ondd 1r el> 1i
t=rt"nt. Annyira ne1 lehet s=rnyC.
F /!"> o!" F 1ondta. F Csa! !"s#lj fel r. F Aal r!attintott
egy f"ny!"palb<1ra> a1ine! a volt a 21e$ [0risty 3eters bli
!"pei\.
F W !i2sodaQ
F Csa! egy lny a "vfolya1<n!bBl. &g"s "jsa!a fotBott.
F Lrj> e at rja> hogy 1eg vagyo! jel=lve ebben a alb<1ban F
1ondta1.
F Vgy van F bBlintott Molly. F De "s 1"g] vala!i 1s.
Molly r!attintott a egyi! elAn"eti !"pre> "n pedig vrta1> hogy
bet=ltAdj=n a !"pernyAre a teljes 1"retC !"p. A sve1 1ajd !i<grott
a hely"rAl. Lalahogy si!er#lt 0ristyne! le!apnia a srnya1at a
f"ny!"peAvelQ Lagy si1pln 2sa! egy 1eglehetAsen elAnytelen
!"prAl van sB> a1it Molly [v"shelyetne!\ 21!"ettQ +e a1i!or
felvillant a !"p a 1onitoron> rj=tte1> hogy egyi! se1. -o!!al
rossabbY so!!al> so!!al rossabb annl. A hnyinger h<ll1a
2sapott 1eg> a ltso1 pedig annyira besC!#lt> hogy 2sa! a !"t ar2ot
ltta1 a !"pernyAn$ a eny"1et "s Ea!e Dhorn"t> ahogy 2sB!ban
olvadna! =sse. *"hny hossN pillanatig 2sa! #lte1 "s b1<lta1
1aga1 el". Ea!e !ee a hta1ra tapadt> a "n !ee1 pedig a A
vlln van> 1i!=ben 1egprBblo1 At eltolni 1aga1tBl. -e1e1
beh<nyta1 a ijeds"gtAlY de br!i> a!i ne1 volt ott> hogy a eg"s
jelenetet lssa> Ngy gondoln> hogy "ppen elal"lo! a pillanat
senved"ly"tAl tNlfCtve.
F Meg !ell sabad<ln<n! ettAlT F !iltotta1 1egragadva a
egeret. F +obd !iT
F *e1 lehet 1egsabad<lni tAle F !==lte Molly 2sendesen.
F Mi!et bes"lsQ F f<lladota1. F *e1 t<dj<! egyserCen 2sa!
t=r=lniQ
F Csa! 0risty t<dja t=r=lni a sajt %a2eboo!jrBl F felelte Molly. F
A 1egjel=l"st levehetj#! rBlad> de attBl a e1bere! 1"g 1indig
1egn"heti! a !"pet 0risty oldaln.
F +e 1<sj !idobni F !=ny=r=gte1. F M<sj> 1ielAtt ^avier
1egltja.
Molly ro!onsenveve n"ett r1.
F .eth> "dese1> at hise1> 1r ltta.
0',/HA*DAM A -IXMVDSPJ3D&,&M.W) "s a is!olbBl is. *e1
t<dta1> hol van Pbriel> de ne1 engedhette1 1eg 1aga1na!> hogy
vrja! r. ^avierne! 1<sj hallania a teljes t=rt"netet> 1"gho
r=gt=n.
A h<! ne1 volt 1esse> "n 1eg eg"s Nton saladta1Y
irny"r"!e1 hibtlan<l !ala<olt fel". +"l l"v"n .ernie "s 3eter
dolgona!> Claire a nyosolyBlnyo!!al r<haprBbn van> a t=bbie!
pedig is!olban. Vgy a1i!or be2sengette1> ^avier nyitott ajtBt. &gy
!inyNlt> s#r!e p<lBver "s 1elegtAnadrg volt rajta> "s ne1
borotvl!oott. )evette a snt a bo!jrBl> de ltta1> hogy 1"g
1indig a jobb lbra neheedi!. )elBgB haja enyh"n !B2os volt> a
ar2a tista "s gy=ny=rC volt> 1int 1indig> de a te!intet"ben vala1i
1egvltoott. A a is1erAs t#r!i!"! se1pr> a1i 1indig
2sillogott fel"1> 1ost ellens"gesne! tCnt.
^avier ne1 sBlt se11it> 1i!or 1egltta> hogy ott llo!Y 2sa!
1egford<lt "s vissa1ent a bejratot nyitva hagyva. *e1 volta1
benne bitos> hogy at a!arja7e> hogy !=vesse1> de "n a!!or is
1egtette1. A !onyhban tallta1 r> egy tlbBl abpelyhet evett>
pedig 1r eb"didA volt. *e1 n"ett r1.
F Meg t<do1 1agyarni F 1ondta1 selden. F *e1 a> a1ine!
ltsi!.
F D"nylegQ F !"rdete hal!an. F -erinte1 1eg pont a> a1ine!
ltsi!. Mi 1s lehet 1"gQ
F ^avier> !"rle! F 1ondta1 !=nnye!!el !#s!=dve. F Lan r
1agyarat> 2sa! hallgass 1eg.
336 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F -jon t prBbltad l"legetetniQ F !"rdete ^avier gNnyosan. F
0<tats 2"ljbBl nyl1int!at gyCjt=tt"lQ Hallos beteg> "s e volt a
<tolsB !vnsgaQ *e jtsado vele1> .ethY ne1 vagyo! abban a
hang<latban.
/dasaladta1 ho> 1egfogta1 a !e"t> de A elhNta.
J1elyegte1Y a dolgain!na! ne1 gy !"ne llnia. Mi t=rt"ni!Q *e1
brta1 elviselni a !ettAn! !==tt l"vA tvolsgot. Ogy ltsott> ^avier
felhNott egy lthatatlan vlasfalat> egy gtat. & a rideg> senvtelen
e1ber ne1 lehet a a ^avier> a!it "n is1ere!.
F Ea!e 2sB!olt 1eg engem F !==lte1 er"lyesen. F A a !"p pedig
"ppen egy pillanattal aelAtt !"s#lt> hogy eltolta1 At 1aga1rBl.
F *agyon hihetA F 1otyogta ^avier. F Mennyire n"el te enge1
h#ly"ne!Q )ehet> hogy "n ne1 vagyo! isteni hrn=!> de attBl 1"g
ne1 vagyo! !o1plett idiBta.
F 0"rded 1eg Mollyt F !iltotta1. F Lagy Pbrielt vagy 'vytY A!
is 1eg1ondhatj! ne!ed.
F .ta1 benned F 1ondta ^avier. F Js 1ind=sse egyetlen
n"l!#le1 t=lt=tt "jsa!a !ellett ho> hogy vala!i 1sna! add
1agad.
F & ne1 igaT
F )egalbb annyi tistess"g lehetett volna benned> hogy
se1"lyesen !=l=d vele1> hogy v"ge> hogy ne 1so!tBl !elljen
1egt<dno1.
F *in2s v"ge F f<lladota1. F *e 1ondd etT 0"rle!]
F &gyltaln tistban vagy vele> 1ennyire 1egalB e
s1o1raQ F 1ondta. F A bartnA1rAl van egy fotB> a1in "pp
vala1i fi2!Bval van =ssegabalyodva> 1i!=ben "n egy ostoba
agyr!Bdssal d=glAd=1 itthon. Minden barto1 aal hvott fel>
hogy telefonon lette1 !idobvaQ
F D<do1 F 1ondta1. F D<do1 "s sajnlo1> de]
F +e 1iQ
F Ht] te]
F D<do1> egy idiBta vagyo! F vgott !=be ^avier. F Hogy
hagytala! el1enni a blba Ea!e7!el. At hise1> tNlsgosan is bta1
benned. M"g egyser ne1 !=vete1 el et a hibt.
F Mi"rt ne1 hallgats 1egQ F s<ttogta1. F Mi"rt hisel in!bb
br!i 1sna!> 1int ne!e1Q
F Hitte1 benne> hogy van vala1in! F 1ondta ^avier. &gyenesen
r1 n"ett> "s ltta1> hogy a se1e vissafojtott !=nnye!tAl 2sillog.
+#h=sen !ipislogta. F Mindao! <tn> a1in t1ent#n!> hogy egy#tt
lehess#n!> te 2sa! fogod 1agad "s] A !ap2solat<n! nyilvn ne1
so!at jelentett ne!ed.
*e1 t<dta1 vissatartani$ !it=rt belAle1 a o!ogs. A vlla1
r!Bdott a srstBl. )tta1> hogy ^avier =st=n=sen fel!el> hogy
1egvigastaljon> de atn 1eggondolta 1agt> "s 1egllt. A
ll!ap2sa 1egfes#lt> 1intha a sve sa!adna 1eg tAle> hogy
ennyire a!latottna! lt enge1> 1"gse1 tehet se11it.
F 0"rle! F !iltotta1. F -eretle!. Meg1ondta1 Ea!e7ne! is>
hogy t"ged seretle!. D<do1> neh" eset vagyo!> de ne 1ondj le
rBla1.
F Csa! egy !is idAre van s#!s"ge1 egyed#l F 1ondta 2sendesen.
*e1 a!art a se1e1be n"ni.
0isaladta1 a !onyhbBl> !i a hbBl is. Meg se1 llta1> a1g el
ne1 "rte1 a partra> ahol =sseros!adta1 a ho1o!ban "s !io!ogta1
1aga1. Ogy "rete1> vala1i 1egsa!adt benne1> 1intha sB
serint =sset=rte1 volna> "s ne1 lenne se11i> a1i Njra "p eg"ss"
varsolhat. Annyira serette1 ^aviert> hogy 1r fjt> "s 1"gis
elford<lt tAle1. Meg se1 prBblta1 vigastalni 1aga1Y hagyta1>
hadd fjjon. *e1 t<do1> 1eddig felehette1 ott> de v"g#l
res1"lte1> hogy a dagly 1r a lba1at nyaldossa. *e1 "rde!eltY
abban re1"ny!edte1> hogy 1agval sodor> hogy hny!olBdva a v
al sort> "s !ipr"seli a erAt a teste1bAl> a gondolato!at pedig a
feje1bAl. -#v=lt=tt a s"l> a r egyre !=elebb !Nsott> "n 1"gse1
1o22anta1. Lajon a Atyn! gy 1"r r1 b#ntet"stQ /lyan sNlyos a
bCn=1> hogy et "rde1le1$ felfedehete1 a serel1et> hogy atn
!it"pje belAle1> 1int vart a sebrAlQ Lajon ^avier seret 1"gQ
PyCl=lQ Lagy 1r elvestette 1inden bel"1 vetett biodal1tQ
Mire Pbriel "s 'vy r1 tallta!> a v 1r !=r#l=lelte a
dere!a1at. ,es!ette1> de alig vette1 "sre. *e1 1od<lta1> ne1
sBlalta1 1eg 1"g a!!or se1> a1i!or Pbriel !ie1elt a vbAl "s
vissa2ipelt a h<n!ba. 'vy a <hanyB al segtett> 1ajd f"lBra
338 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
1Nlva felj=tt> hogy !isedjen onnan> 1i<tn at is elfelejtette1> hogy
hol vagyo!> "s 2sa! llta1 a <bogB v alatt. Pbriel hoott egy !is
va2sort> de !"ptelen volta1 1egenni. Klte1 a gyon> b1<lta1 a
se11ibe> "s 2sa! ^avier jrt a feje1ben> pedig prBblta1 ne1
gondolni r. A !#l=nvls 1eg1<tatta> hogy vele 1ilyen
bitonsgban "rete1 1aga1. Lgyta1 a "rint"s"re> a illatra> sAt>
arra a t<datra is> hogy a !=ele1ben van. +e 1r 1esse volt> "s
ne1 "rte1 el> "s e1iatt !"s lette1 volna elporladni> 1egsCnni
l"teni.
Mi!or v"gre elnyo1ott a lo1> ldott 1eg!=nnyebb#l"s!"nt
hatott 1"g a!!or is> ha t<dta1> reggel !edAdi! el=lrAl. +e a !s"rt"s
a l1ai1at se1 !1"lte. AttBl a "jsa!tBl !edve s=t"tebbe!
lette!.
At l1odta1> hogy !int llo! a HajBron2s7part vilgtBtornynl.
-=t"t volt> "s alig ltta1 a !=dben> de egy ala! !<porodott =sse a
f=ld=n. A1i!or felny=g=tt "s 1egford<lt> aonnal felis1erte1
^avier ar2t. %el!iltotta1> 1egprBblta1 odasaladni ho> de
t<2atnyi ragadBs !" nyNlt <tna1> "s vissatartotta!. Ea!e Dhorn
s"tlt !i a vilgtBtoronybBl> a se1e Ngy ragyogott "s oly 1etsA
volt> a!r a t=r=tt #veg. -=t"t hajt htrasi1totta> hossN> fe!ete
bAr!abtja gall"rjt felhajtotta a s"l ellen.
F *e1 a!arta1> hogy idig faj<ljon> .ethany F d<r<solta.
F +e n"ha ne1 1arad 1s vlasts<n!.
F Mit a!ars tAleQ F o!ogta1> ahogy ^avier a f=ld=n res!etett. F
&resd elT
F Csa! at tese1> a1it 1r r"ges7r"g 1eg !ellett volna tenne1 F
vi2sorogta Ea!e. F *e ig<lj> ne1 fog fjni. Mi<tn f"lig 1r a1Ngy
is halott]
&gyetlen 2s<!lB1od<lattal felhNta ^aviert> 1ajd a si!la
pere1"he tolta. ^avier egy se1pillants alatt elint"te volna Ea!e7
et> ha testi !#dele1rAl lett volna sB> de a ter1"setf=l=tti
hatalo11al ne1 !elhetett versenyre.
F -"p l1o!at> 2i2afiN F 1ondta Ea!e> ahogy ^avier lba
le2sNsott a sirtrAl.
A si!oltso1at elnyelte a "jsa!a.
A &)0RL&D0&IW *JHX*U *A3 ho1lyban telt. *e1 Ngy "rete1
1aga1> 1intha valBban "ln"!> hane1 2sa! 1intha a oldalvonalrBl
se1l"ln"1 a ese1"nye!et. *e1 1ente1 is!olba> 'vy "s Pbriel
pedig 1eg se1 prBblt rbes"lni. *e1 ette1 vala1i so!atY el se1
hagyta1 a hat> a alvson !v#l alig 2sinlta1 vala1it. A lo1
volt a egyed#li 1Bdja> hogy el1ene!#lje! a ^avier <tni sBvrgs
fjdal1a elAl.
%anto1 volt a vigaso1 egyetlen forrsa. Ogy tCnt> "ri a
gy=trAd"se1et> "s 1inden idej"t vele1 t=lt=tte> bohB2!odsval
1eg1osolyogtatott. 0isedte a nyitva hagyott fiB!o!bBl a
feh"rne1C1et> "s s"ttertette a sobbanY belegabalyodott 'vy
!=t"sre hasnlt fonalba> "s ne!e1 !ellett !isabadtano1Y felhoott
egy eg"s 2so1ag !<tyaeledelt a sob1ba anna! re1"ny"ben> hogy
1ajd 1egj<tal1ao1 eggyel. &e!!el a aprB fogso!!al
ideiglenesen enyhtette a benne1 l"vA v"ge"rhetetlen 2sendet "s
#ress"get> de a1int abbahagyta> r=gvest vissa<hanta1 a sivr
!B1ba.
'vy "s Pbriel naprBl napra egyre jobban aggBdott. Mr 2sa!
rny"!a volta1 e1berne! is> angyalna! isY a htartsban 1r
egyltaln ne1 segtette1 be se11ivel.
F & gy ne1 1ehet tovbb F 1ondta Pbriel a egyi! d"l<tn>
a1i!or vissaj=tt a is!olbBl. F Vgy ne1 lehet "lni.
F -ajnlo1 F felelte1 <nottan. F Majd igye!se1.
F *e1 F 1ondta. F 'vyval 1i 1ajd 1egoldj<! et 1a este.
F Mit a!arto! 2sinlniQ
F Majd 1egltod F vlasolta> "s ne1 r<lt el t=bbet.
La2sora <tn 'vyval el1ente! ha<lrBl> 1i!=ben "n a gyon
heverte1> "s b1<lta1 a plafont. *e1 hitte1> hogy van br1i>
a1ivel 1egoldhatn! a probl"11at> br hls volta1 a
prBbl!os<!"rt.
%eltps!odta1> "s a f#rdAsobai t#!=rben 1egn"te1 1aga1at.
M"g a b<ggyos pisa11ban is nyilvnvalB volt> hogy 1ind=sse
n"hny nap alatt ne1 !eveset fogyta1> ar2o1 srgs volt> lapo2!i1
!illta!. Haja1 sehogy se1 llt> pont 1int a se1e1> a1i tgra nylt>
s=t"t "s so1orN volt. Ahelyett> hogy !ihNta1 volna 1aga1>
340 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
1egg=rnyedte1> 1int a!i a sajt sNlyt se1 brja 1egtartani> a
ar2o1 pedig !o1oran festett. &lgondol!odta1> hogy valaha !"pes
lese!7e 1"g =sse!aparni a f=ldi "lete1 siln!jait> a1i a!!or t=rt
s"t> a1i!or ^avier elhagyott. A j<tott ese1be> hogy
t<lajdon!"ppen A ne1 jelentette !i> hogy a !ap2solat<n!na! v"ge> de
v"g#l is erre gondolt. )tta1 a bratn$ v"get#n!.
Lissa2sosogta1 a gyho> "s =sse!<porodta1 a paplan alatt.
0=r#lbel#l egy Bra 1Nlva !opogtatta! a ajtB1on> de 1ia1s
8
b<r!o1ban alig hallotta1 1eg. Ojra !opogtatta!> eNttal
hangosabban. Hallotta1> hogy !inyli! a ajtB> "s vala!i bej=n a
sobba. A feje1 a prna al d<gta1Y ne1 a!arta1> hogy
le2salogassana!.
F E"<so1> .eth F sBlt ^avier hangja a ajtBbBl. F Mit tett"l
1agaddalQ
Mereven fe!#dte1> el se1 1erte1 hinni> hogy t"nyleg A a.
Lissatartotta1 a l"legete1> bitos volta1 benne> ha feln"e!> a
soba "ppoly #res les> 1int aelAtt. +e atn Njra 1egsBlalt.
F .ethQ Pbriel el1agyarott 1indent] hogy 1it tett Ea!e "s
hogyan fenyegetett 1eg. S> istene1> annyira sajnlo1.
%el#lte1. /tt llt laa feh"r pBlBban "s !opott far1erban>
1agasan "s gy=ny=rCen> "pp ahogy e1l"!ete1 r. A ar2a
spadtabb volt> 1int ltalban> "s halvny !ari!! volta! a se1e
alatt F a fjdalo1 egyetlen jele. Jsrevette1> hogy 1egrnd<l a
ar2a> a1i!or 1egltta> 1ennyire el!nott "s !i1er#lt vagyo!.
F At hitte1> sose1 ltla! Njra F s<ttogta1> 1i!=ben
v"gig1"rte1 At> at bionygatva 1aga1na!> hogy t"nyleg valBdi> "s
a"rt j=tt> hogy 1egltogasson.
^avier odaj=tt a gyho> 1egfogta a !ee1 "s a ar2ho
sortotta. .elere1egte1 a "rint"s"be> "s ahogy belen"te1 afr!"!
se1"be> a1i telve volt aggBdssal> ne1 t<dta1 vissatartani a
ar2o1on poroB !=nnye!et.
F 'tt vagyo! F sNgta. F *e srj> itt vagyo!> itt vagyo!. F Ao!at a
sava!at is1"telte Njra "s Njra> "s hagyta1> hogy t=leljen "s Ngy
6
.etegs"get> raglyt terjestA> fertAA> eg"ss"gtelen
tartson. F *e1 lett volna sabad 1agadra hagyjala! F 1ondta. F
Csa! ideges volta1. At hitte1] ht sBval t<dod> 1it hitte1.
F 'gen F felelte1. F .r2sa! btl volna benne1 annyira> hogy
hagyod el1agyarno1.
F 'gaad van F 1ondta. F -eretle!> "s t<dno1 !ellett volna> hogy
igaat bes"ls. &l se1 hise1> 1ennyire h#lye volta1.
F At hitte1> =r=!re elhagys F s<ttogta1 a se1pilli1 !=#l
sivrgB !=nnye!en t. F At hitte1> 1indenne! v"ge> 1ert !<dar2ot
vallotta1> 1ert elp<sttotta1 a egyetlen dolgot> a1i fontos
s1o1ra. Lrta1> hogy gyere> de ne1 j=tt"l.
F Annyira sajnlo1. F Hallotta1> hogy ^avier hangja el2s<!li!.
*agyot nyelt> "s a !e"t n"te. F .r1it 1egtese!> hogy
!rpBtoljala!> "n]
A aj!ra nyo1ta1 a <jja1at> hogy elhallgattassa1. F &l1Nlt F
1ondta1. F At is el a!aro1 felejteni> hogy egyltaln 1egt=rt"nt.
F 3erse F felelte F> ahogy a!arod.
&gy darabig 2sendben fe!#dt#n! a gyon> "s boldogo! volt<n!>
hogy is1"t egy#tt vagy<n!. &rAsen sortotta1 a pBlBjt> 1intha
attBl tartan"!> hogy eltCni!> ha elereste1. At 1ondta> Pbriel "s
'vy be1ente! a vrosba> hogy ny<godtan 1egbes"lhess#! a
dolgain!at.
F D<dod F 1ondta ^avier F> "lete1 legneheebb prBbja volt>
hogy ne1 bes"lte1 veled ebben a pr napban.
F D<do1> 1ire gondols F 1ondta1 gyeng"den. F Jn 1eg
a!arta1 halni.
Pyorsan elerestett. F &rre ne is gondolj> .eth F 1ondta. F*e1
s1t> 1i van. Jn ne1 "re! annyit.
F -erinte1> igen F 1ondta1> A pedig felsBhajtott.
F .r ne1 llto1> hogy ne1 t<do1> 1ire gondols F vallotta be.
F /lyan> 1intha v"ge lenne a vilgna!> igaQ
F Mintha v"ge lenne 1inden boldogsgna! F helyeselte1.
F Mindenne!> a1it valaha 1egis1ert"l. 'lyen a> ha egy 1si!
e1ber les a "leted "rtel1e.
^avier 1osolygott. F A!!or at hise1> ne1 volt<n! tNl b=l2se!.
+e "n a!!or se1 2sinln1 1s!"pp.
342 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F Jn se1. F *"hny per2ig 2sendben 1aradta1> 1ajd a orro1
hegy"vel el!edte1 b=!=dni a <jjait. F ^av]
F 'genQ F )ehajtotta a fej"t> "s vissab=!=d=tt.
F Ha n"hny !#l=n t=lt=tt napba is 1ajdne1 belehalt<n!> 1i les>
ha]Q
F Most ne F vgott !=be. F Csa! a i1"nt !aptala! vissaY ne1
a!aro! arra gondolni> hogy 1egint elvestele!. *e1 hagyo1> hogy
1egt=rt"njen.
F *e1 lesel !"pes 1eglltani F 1ondta1. F Csa! 1ert te
r=gbijt"!os vagy> a ne1 jelenti at> hogy !ihvhatod a
1ennyorsg hatal1ait. -e11ire ne1 vgyo1 jobban> 1int hogy
veled 1aradhassa!> de annyira f"le!.
F &gy serel1es f"rfi rend!v#li dolgo!ra !"pes F jelentette !i
^avier. F A se1 "rde!el> ha te angyal vagy$ a n angyalo1 vagy>
"s ne1 fogla! eleresteni.
F +e 1i van> ha ne1 is figyel1etetne! elAreQ F !"rdete1
!"ts"gbeesetten. F Mi van> ha egyi! reggel ott "brede! fel> ahonnan
"r!ete1Q &el s1oltl 1rQ
^avier =ssehNta a se1"t. F D<dod> 1itAl f"le! a legjobban>
.ethQ D<dod> 1ennyire f"le! attBl> hogy egyi! nap> a1i!or is!olba
1egye!> te 1r ne1 lesel ottQ Hogy idej=v=! t"ged !eresve> de 1r
sen!i ne1 fog ajtBt nyitni. A vrosban rajta1 !v#l sen!i se1 fogja
t<dni> hov tCntete!> "n visont tistban lese! vele> hogy onnan
1r ne1 serehetle! vissa t=bb". -Bval ne !"rded> hogy
gondolta17e 1r arra> 1ert a vlas$ igen> 1indennap.
Lissafe!#dt> "s 1"rgesen n"te a 1ennyeeti ventiltort> 1intha
anna! a hibja lenne e a eg"s helyet.
Ahogy figyelte1 At> rj=tte1> hogy a eg"s "lete1 pont itt van
elAtte1$ vala1ivel t=bb> 1int snyol2van 2enti 1agas "s a
gya1on fe!si!. Mgyana!!or arra is rj=tte1> hogy sose1 t<dn1
elhagyni At. *e1 t<dn"! vissa1enni a otthono1ba> 1ert 1ost 1r
0 volt a otthono1. Js f<r2sa> ellenllhatatlan vgy rastott el> hogy
oly !=el lehesse! ho> a1ennyire 2sa! lehets"ges> hogy
=sseolvadhassa! vele anna! g"ret"ben> hogy t=bb" 1r soha ne
sa!thassana! el egy1stBl benn#n!et.
%el!elte1 a gyrBl> "s a lb<jjai1at ropogtatva a hajBpadlBra
llta1. ^avier !vn2sian n"ett r1. *"1n visonota1 a
pillantst> "s !ibNjta1 a felsA1bAl> 1ajd hagyta1> hogy a padlBra
essen. -e11if"le fes"lyeetts"get ne1 "rete1Y egyserCen 2sa!
sabad volta1. )etolta1 a pisa1anadrgo1at> "s hagyta1> hogy
=ssegyCrAdj=n a lba1nlY gy llta1 elAtte teljesen 1etelen#l "s
sebehetAen. Hagyta1> hadd vegyen se1#gyre v"dtelens"ge1ben.
^avier ne1 sBlalt 1eg> ne1 a!arta 1egt=rni a 2sendet> a1i a
sobra telepedett. &gy pillanattal !"sAbb felllt> 1ajd a
1od<latai1at <tnova hagyta> hogy a pBlBja "s a far1erja a padlBn
halo1ba gyClj=n. /dal"pett ho1> 1eleg !e"vel v"gigsi1totta a
hta1at. %elsBhajtotta1 "s a =lel"s"be bNjta1. Ahogy a bAr#n!
egy1sho si1<lt> 1eleg ragyogs radt s"t a teste1benY
ne!idAlte1> "s napo! Bta elAs=r Njra eg"sne! "rete1 1aga1.
Meg2sB!olta1 p<ha aj!t> v"gigf<ttatta1 a !ee1 a ar2n>
!itapintotta1 a is1erAs orrt "s ar22sontjt. .rhol felis1ern"1 a
ar2tY <gyanNgy !"pes lenn"! olvasni> 1int va! e1ber a .raille7rst.
%riss "s "des illata volt> a ar2o1at a =v"he sortotta1. A "n
se1e1ben ne!i egyetlen testi hibja se1 volt> de a se1 "rde!elt
volna> ha van. A!!or is serel1es lenn"! bele> ha sebhelyes lenne>
vagy rongyo!at viselne F p<stn a"rt> 1ert A ^avier.
A gyra eres!edt#n!> "s Ngy is 1aradt<n! F 1g 1eg ne1
hallott<! odalent 'vyt "s Pbrielt F> 2sa! 1i !etten egy1s !arjban.
Molly Ngy gondoln> bolondsg. 3edig 1i pont ilyen !=tAd"sre
vgyt<n!. 'n!bb a!art<! egyne! "reni 1ag<n!at> 1intse1 !"t
!#l=nllB se1"lyne!. A r<ha elrejtett 1in!et egy1stBl. *"l!#le
ne1 volt hova rejtAni> ne1 l2hatt<! egyetlen por2i!n!at se1> "s
"pp et a!art<! F hogy t=!"letesen "s teljesen 1ag<n! lehess#n!> "s
"rehess#! egy1s bitonsgt.
344 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
28
A p<stts angyala
MX-*A3 ,&PP&) ^AL'&, L'--IAERDD> hogy vel#n! reggelien>
1ielAtt is!olba 1egy#n!. Mi!=ben "t!et#n!> Pbriel 1egprBblt
egy !i2sit a lel!"re bes"lni. Mindannyian tistban volt<n! vele>
1ennyire d#hti ^aviert Ea!e !"tsnCs"ge> "s !"s volt segts"g
n"l!#l is se1besllni vele. &t prBblta Pbriel 1indenron
el!er#lni> 1ert fogal1<n! se1 volt Ea!e valBdi hatal1rBl.
F .r1it is tesel> ne llj a Ntjba F 1ondta Pbriel jBan<l.
^avier rpillantott a !v"sb=gre pere1e f=l=tt. F Megfenyegette
.etht F 1ondta "s 1egfes#lt a vlla. F ,erAltette 1agt. *e1
hagyhatj<!> hogy et si1n 1egNssa.
F Ea!e ne1 olyan> 1int a t=bbi di!. *e1 sabad egyed#l
foglal!onod vele F 1ondta Pbriel. F *e1 t<dhatj<!> 1ire !"pes.
F *e1 lehet tNl ves"lyes> el"g v"na F 1otyogta ^avier a orra
alatt.
'vy sigorNan rn"ett. F D<dod> hogy a !in"et"ne! se11i !=e
a eg"she.
F A!!or 1it a!arto!> 1it tegy#n!Q F !"rdete ^avier.
F *e1 tehet#n! se11it F 1ondta Pbriel F> an"l!#l> hogy ne
vonnn! 1ag<n!ra feleslegesen a figyel1et. Csa! re1"ny!edhet#n!>
hogy ne1 rtB snd"!!al j=tt.
^avier !=nnyed"n fel!a2agott> "s Pbrielre pillantott. F Most et
!o1olyan 1ondodQ
F Hallosan.
F Js 1i les aal> ahogy a blban visel!edettQ
F Jn at 1"g ne1 neven"1 bionyt"!na! F felelte Pbriel.
F Js a sa!2s baleset"t a fritAelQ F !"rdete1. F Lagy a
se1ester !edet"n a a<tBbalesetetQ
F Ogy gondolod> Ea!e7ne! !=e lehetett ao!ho a dolgo!hoQ F
!"rdete 'vy. F +e a!!or 1"g ne1 is volt a is!olban> a1i!or a
baleset t=rt"nt.
F &l"g volt> ha a vrosban tartB!odi! F felelte1. F Mrpedig
1inden bionnyal ott volt a b#f"ben$ pont 1ellette s"tlta1 el.
F Jn egy 2sBna!balesetrAl olvasta1> a1i a 1BlBnl t=rt"nt !"t
napja F tette ho ^avier. F Js volt 1ostanban n"hny la!stC is>
a1irAl a lapo! at rt!> hogy gyNjtogato! !=vett"! el. 'lyen itt
aelAtt soha ne1 t=rt"nt.
Pbriel a !e"be te1ette a fej"t. F Hadd gondol!oa1 een F
1ondta.
F & 1"g ne1 1inden F vgta1 !=be ne1 !ev"s bCnt<dattal>
a1i"rt ennyi ross hr hoBja vagyo!. F /vet0i vanna!> brhova is
1egy> 1=g=tte vanna!> Ngy visel!edi!> 1int vala1i fA!olo1pos
vagy ilyes1i. 0edetben n"hnnyal ind<lt> de valahnysor lto1>
egyre t=bben vanna!.
F .eth> 1enj> !"s#lj a is!olba F 1ondta Pbriel hal!an.
F +e] F !edte1.
F Csa! 1enj F 1ondta. F 'vyna! "s ne!e1 bes"ln#n! !ell.
A .X) MDX* Ea!e DH/,* *J3-I&,b-JP& riastB 1"rt"!ben !edett
n=ve!edni> a !=vetAine! s1a pedig 1egd<plBdott. A1i!or
vissat"rte1 a is!olba> "srevette1> hogy 1indannyian #res
te!intettel jr!lna!> 1intha drogf#ggA! lenn"ne!> a p<pillj<!
f<r2sn !itg<lt> !e#!et pedig 1indig 1"lyen a seb#!be d<gt!.
A ar2<! 2sa! a!!or "l"n!#lt fel> ha 1egltt! Ea!e7etY olyan!or
avarB> i1dattal teli bratot =lt=tte!> a1i at s<gallta> !"se!
lenn"ne! a!r a !Ntba is be<grani "rte> ha at !"rn" tAl#!.
Hirtelen a v"letlenserC barbr 2sele!edete! is 1egsaporodta!. A
-ent Mr!7te1plo1 !ap<jt trgrsggal sents"gtelentett"! 1eg> a
vrosi irod! abla!ait pedig hi !"st"sC robbanBsere!!el t=rt"!
be a vandlo!. A %airhavenbAl heveny "tel1"rge"s !it=r"s"rAl
tette! bejelent"st> rengeteg bentla!Bt t !ellett slltani a !Brhba.
346 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
- Ngy tCnt> brhov is 2sapott be a 1"n!C> Ea!e Dhorn jelen volt.
-oha ne1 hagyta> hogy br1i 1Bdon !ap2solatba hohatB! legyene!
vele a dolgo!Y A 2sa! 1egfigyelA volt> 1indig a partvonalon lebselt.
-1o1ra Ngy tCnt> a volt a 2"lja> hogy fjdal1at "s senved"st
o!oon> "s !"nytelen volta1 at hinni> hogy a bossN 1otivlta.
Meg a!arta 1<tatni ne!e1 a vissa<tastso1 !=vet!e1"nyeitQ
Cs#t=rt=! d"l<tn at tervete1> hogy !orbban j=v=! el a
is!olbBl> "s elhoo1 %anto1ot a !<tya!o1eti!<stBl. Pbriel ne1
j=tt is!olba> 1ert beteget jelentettY valBjban aonban 'vyval a
erej#!et t=lt=tt"! fel> 1i<tn egy h"tig Ea!e <tn ta!artott! a
1o2s!ot. Xltalban nin2s ennyi tennivalB> "s a erej#! ellen"re a
llandB ig"nybev"tel !isrtotta A!et.
%el1ar!olta1 a is!olats!1at> "s elind<lta1 !ifel"> hogy
tall!oa1 ^avierrel a !o2sinl> a1i!or 2soportos<lst pillantotta1
1eg a nAi 1osdB elAtt. D<dat alatt "rete1 vala1it> 1intha egy
figyel1etetA hang at 1ondan> hogy ne 1enje! oda> de a
=st=n=1 "s a !vn2sisg odavonott. A tan<lB! egy1sba
!apas!odta!> "s fojtott hangon s<gdolBta!. )tta1> hogy
n"1elyi!#! srdogl. A egyi! lny egy felsAs j"g!orongoB
p<lBver"be o!ogott> a!i 1"g 1indig a 1eben volt. *yilvnvalBan
s#rgAsen elhvt! a ed"srAl> "s a ar2n gy=trAd"s "s hitetlen!ed"s
elegy"vel b1<lta a 1osdB ajtajt.
Ogy haladta1 t a t=1egen> 1intha lasstott felv"telben lenn"!.
/lyan f<r2sa "r"se1 volt> 1intha elvln"! a teste1tAl F 1intha
televiBban n"n"1 a jelenetet> "s ne1 fii!ailag lenn"! jelen. A
tlagos di!o! !=" !everedve a Ea!e Dhorn7tbor tagjait fedete1
felY !=nnyC volt !isNrni A!et 1anapsg a v"djegy#!rAl> a #res
ar2<!rBl "s a fe!ete =lt="!#!rAl. *"hnyan !=#l#! 1egb1<lta!>
ahogy elhaladta1 1ellett#!> "s rd=bbente1> hogy vala1ennyi#!ne!
<gyanolyan a te!intete$ 1"ly> tgra nylt "s fe!ete> 1int a s<ro!.
Ahogy !=eledte1 a 1osdBho> +r. Chestert pillantotta1 1eg a
ajtB 1ellett !"t rendArrel. )tta1> hogy a egyi! rendAr Ea!e
Dhornnal bes"l. Ea!e ar2a a !o1olysg "s a aggBds 1as!jt
=lt=tte fel> de ragadoB se1e ves"lyesen villogott> "s 1"g ha
!ev"ss" is> de aj!ain gNnyos 1osoly jtsott> 1intha legsvesebben
bele1"lyesten" a fogt a f"rfi tor!ba. A volt a "r"se1> hogy
2sa! "n lto1 a ar2!ifeje"s"ben a fenyeget"st> ellenben 1inden!i
1s 2sa! egy rtatlan tin"dsert lt benne. 0=elebb 1ente1> hogy
hallja1> 1irAl bes"lgetne!.
F &l se1 t<do1 !"pelni> hogy t=rt"nhetett e egy ilyen is!olban
F hallotta1 Ea!e savait. F Mindannyi<n!at so!!"nt "rt.
Atn arr"bb 1od<lt> "s t=bbet ne1 hallotta1> 2sa! egy7!"t sBt$
[trag"dia\> [sen!i ne1 volt a !=elben\ "s ["rtesteni a 2saldot\.
L"g#l a rendAr bBlintott> Ea!e pedig elford<lt. Jsrevette1> hogy a
!=vetAi egy1sra n"ne!> se1#!ben nevet"s b<j!lt> aj!<!on enyhe
1osoly jelent 1eg. MohBna! ltsotta!> 1ajdne1 "hesne!> "s br1i
is t=rt"nt "ppen> 1indannyian f=l=tt"bb el"gedettne! tCnte!.
Ea!e jelt adott> 1ire el!edte! s"tosolni> fino1an elprologva a
t=1egbAl. 0iltani a!arta1> hogy vala!i lltsa 1eg A!et> "s
el1ondani 1inden!ine!> 1ennyire ves"lyese!> de ne1 brta1
1egsBlalni.
Hirtelen "srevette1> hogy !=elebb j<totta1 a nyitott
1osdBajtBho> 1intha vala1i lthatatlan erA vonott volna oda. 0"t
roha11entAs fele1elt egy !"! lepellel leta!art hordgyat. )tta1>
hogy v=r=s folt !ed rajta tsivrogni> egyre nagyobb lett "s
t2sNsott a anyagon> 1int vala1i "lAl"ny. A lepel alBl pedig egy
hossN> spadt !" lBgott !i. A <jjhegye! 1r el!"!#lte!.
%jdalo1 "s f"lele1 roha1a vette el a l"legete1. X1 ee! ne1 a
sajt "r"sei1 volta! F vala!i 1s"> a hordgyon fe!vA lny".
Jrete1> hogy !ee egy !"s 1ar!olatt sorongatja. Jrete1> hogy
fej"ben a f"lele1 tehetetlens"ggel !everedi!> 1intha vala1i rejt"lyes
!"nyser irnytan a !"st a tor!ho. 0#d=tt ellene> de olyan volt>
1intha ne1 lenne <ral1a a sajt teste f=l=tt. Jrete1 a so!!olB
fjdal1at> ahogy a hideg f"1 tseli a bAr"t> "s hallotta1> ahogy egy
!egyetlen nevet"s visshangi! a agyban. A <tolsB dolog> a1it
ltta1> a ar2a volt F Ngy villant bele a ltB1eA1be> 1int egy
vill12saps. 's1erte1 at a ar2ot. Hny eb"d al!al1val #lte1 ott>
"s hallgatta1 a v"get ne1 "rA plety!itQ Hnysor nevette1 a
bohB2!odsn> vagy fogadta1 1eg a tan2saitQ Daylah ar2a a
agya1ba "gett. Jrete1> hogy a teste elArebillen> "rete1> ahogy
levegA"rt !#d> 1i!=ben v"r b<gyog elA a tor!n !elet!eett
348 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
vgsbBl> hogy atn leNd<ljon a nya!n. M"g ltta1 te!intet"ben a
rettenetet "s a pni!ot> 1ielAtt #vegess" vlt> A pedig holtan ros!adt
=sse. A s1at si!olyra nyitotta1> de ne1 j=tt !i rajta hang.
Ahogy sajt teste1 hevesen r!Bdni !edett> vala!i el"1 l"pett>
"s 1egfogta a vlla1at. )evegA"rt !ap!odta1> "s 1egprBblta1
el1ene!#lni> de a sortsa hatroott volt. %eln"te1> arra
s1totta1> hogy egy perselA se1pr n" 1ajd vissa r1 a
beesett ar2bBl> de seren2s"re ^avier volt a> a!i t=lelt> 1ajd
!iveetett a t=1egbAl a levegAre.
F *e1 F 1ondta1 in!bb 2sa! 1aga1na!> se11int ne!i.
F 0"rle!> ne]
A dere!a1at tovbbra is t!arolta> "s f"lig A 2ipelt a a<tBho>
1ert Ngy ltsott> elfelejtette1> hogyan !ell hasnlni a lba1at.
F -e11i baj F 1ondta> ahogy f"l !e"t a ar2o1ho tapastotta "s
a se1e1be n"ett. F Minden rendben les.
F & ne1 t=rt"nhet 1eg] A a] a a lny] F a se1e1et
!=nnye! 1art!.
F -llj be a !o2siba> .eth F 1ondta felt"pve a ajtBt> 1i!=ben
besegtett.
F &"rt Ea!e a felelAsT F !iltotta1> ahogy radta a gyNjtst. Ogy
ltsott> nagyon siet> hogy 1in"l elAbb haa"rjen 'vyho "s
Pbrielhe. 3ont e j<tott ese1be ne!e1 is. W! bitosan t<dj!> 1it
!ell tenni.
F A rendArs"g =ngyil!ossg!"nt !eeli a #gyet F 1agyarta
^avier sraon. F Dragi!<s> de se11i !=e Ea!e7he. LalBjban "pp
A vette "sre> hogy eltCnt> 1ajd "rtestette a illet"!ese!et.
F *e1T F 'nd<latosan 1egrta1 a feje1. F Daylah sose1 tett
volna ilyet. Ea!e !ee van a dologban.
^avier ne1 volt 1eggyAve. F A!r1ilyen is Ea!e> a"rt ne1
gyil!os.
F *e1 "rted. F )et=r=lte1 a !=nnyei1et. F )tta1 a eg"setY
olyan volt> 1intha ott lette1 volna> a1i!or t=rt"nt.
F MiQ F ^avier fel"1 ford<lt. F HogyanQ
F Mi!or 1egltta1 a h<lljt> olyan volt> 1intha hirtelen "n
lette1 volna a ldoat F 1agyarta1. F &lvgta a sajt tor!t>
pedig ne1 a!arta 1egtenni. Ea!e irnytotta At> "s r=h=g=tt>
1i!=ben Daylah 1eghalt. Ea!e volt> t<do1.
^avier =ssesortotta a se1"t> "s 1egrta a fej"t. F .itos vagy
ebbenQ
F ^av> "rete1 At. W tette.
Mind!etten elhallgatt<n!> 1gne1 !isvrtatva 1egsBlalta1. F
Mi t=rt"nt> 1i<tn 1eghaltQ *e1 ltta1 el odig.
^avier ar2a fjdal1at t#!r==tt> de a hangja "r"!etlen volt.
F A 1osdB padlBjn tallta! r. &nnyit t<do!. A egyi! alsBs
be1ent> "s 1egltta> ahogy egy v"rtB2sban fe!si!. -e11i ne1
volt nla> 2sa! egy !onyha!"s. F /ly erAsen sortotta a !or1nyt>
hogy a <jjper2ei belefeh"redte!.
F -erinted Ea!e 1i"rt At vlastottaQ
F Ogy v"le1> Daylah si1pln 2sa! seren2s"tlen volt F felelte
^avier. F ,oss!or volt ross helyen. D<do1> hogy barto! voltato!>
.ethY sajnlo1> hogy e t=rt"nt.
F A 1i hibn!Q F !"rdete1 alig hallhatBan. F A"rt 2sinlta>
hogy 1in!et bntsonQ
F A"rt 2sinlta> 1ert beteg F 1ondta ^avier. 3islogs n"l!#l
1eredt a Ntra elAtt#n!> 1intha prBbln vissafogni> a1it bel#l
"rett. F .r2sa! ne lett"l volna ott> hogy v"gign"d. F ^avier d#h=s
volt> de t<dta1> hogy ne1 r1.
F )tta1 1r rossabbat is.
F 'genQ
F &gy 2so1B ross dolgot !ell v"gign"n#n! ott> ahonnan j=tte1
F 1ondta1. At visont ne1 1ondta1 el> 1ennyire 1s volt a
vestes"get elsA !"bAl 1egtapastalni a %=ld=n> 1i!or a ldoat
egy bartod> a fjdalo1 pedig a tseres"re nA. F De is is1erted AtQ
F !"rdete1 2sendesen.
F A elsA ostly Bta egy#tt jro! s<liba ee!!el a sr2o!!al.
Mindet is1ere1.
F -ajnlo1. F A !ee1et a vllra tette1> a1i fes#lt volt "s
1erev.
F Jn is F 1ondta ^avier.
30 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
M',& HAIAJ,DK*0> PX.,'&) J- 'LU MX, J,D&-K)D&0 ,S)A> M'
DR,DJ*D.
F )"pn#n! !ell 1ost F jelentette !i 'vy. F Most 1r tNl 1essire
1ent.
F Js 1it ajnlas> 1it tegy#n!Q F !"rdete tAle Pbriel.
F Meg !ell At lltan<n! F 1ondta1. F A!r el is p<sttan<n!> ha
arra van s#!s"g.
F *e1 rohanhatj<! le 2sa! Ngy> hogy elp<stts<! At F "rvelt
Pbriel. F *e1 olthat<n! !i "letet nyo1Bs o! n"l!#l.
F +e A !ioltotta vala!i 1s "let"tT F !iltotta1.
F .ethany> ne1 rthat<n! ne!i> 2sa! ha !"ts"g n"l!#l
bebionyosodi!> hogy !i A vagy 1i A. Vgy br1ennyire is vgy<n!
r> a =ssetC"s egyelAre !i van rva.
F Di taln ne1 bnthatjto! At F sBlt !=be ^avier F> de "n igen.
Hadd !#dje! 1eg vele.
Pbriel hajthatatlan volt. F .ethany se11i hasnodat ne1 vesi
holtan F jelentette !i "lesen.
F PabeT F !iltotta1> ahogy a p<sta gondolattBl bel"1 hastott a
fjdalo1> hogy br!i rthat ^avierne!. D<dta1> hogy !"pes lenne
1eggondolatlan<l belevetni 1agt a har2ba> ha arrBl lenne sB> hogy
1eg !ell v"denie.
F Jn erAsebb vagyo! nla F 1ondta ^avier. F D<do1> hogy a
vagyo!Y hadd tegye1 1eg.
'vy ^avier vllra tette a !e"t. F *e1 t<dhatod> 1ivel ll<n!
se1ben Ea!e Dhorn se1"ly"ben F 1ondta.
F W 2sa! egy sr2 F felelte ^avier. F *e1 lehet tNl ijestA.
F W ne1 2sa! egy sr2 F 1ondta 'vy. F Jret#! a a<rjtY egyre
erAs=di!. A s=t"t erA! !=tel"!"be tartoi!> a1it e1ber ne1 "rthet
1eg.
F Mi!et bes"lsQ W egy d"1onQ F !"rdete ^avier !"tel!edve. F
A lehetetlen.
F Hisel a angyalo!ban. /lyan neh" felt"teleni> hogy l"tene!
gonos hason1sain!Q F !"rdete Pbriel.
F 3rBblta1 et a lehetAs"get figyel1en !v#l hagyni F felelte
^avier.
F A1ilyen bitos> hogy l"tei! 1ennyorsg> oly bitosan l"tei!
po!ol is F 1ondta 'vy selden.
F -Bval Ngy gondoljto!> Ea!e Dhorn egy d"1onQ F s<ttogta1.
F Ogy hiss#!> )<2ifer #gyn=!e lehet F !==lte Pbriel. F+e
bionyt"!ra van s#!s"g#n!> 1ielAtt 1egllthatj<! At.
A bionyt"! 1eg is "r!eett> 1i!or anap d"l<tn !i2sivel !"sAbb
!ipa!olta1 a is!olats!1at. 's1erAs paprte!er2s volt a 2iprba
d<gva. 0ite!erte1> 1ire Ea!e jellegetes rsa tr<lt fel$
Ha a Fl angyalok knnyben !rik,
A "okol ka#uja $jb%l megny&lik
Ha az angyalok lemonanak r%la
Az ember!i$nak ttt az %ra
Hirtelen 1intha go1bB2 a!adt volna a tor!o1on. Ea!e ^aviert
fenyegeti. A vendettja i11r ne1 2sa! r1 terjed !i.
.ele!apas!odta1 ^avier !arjba. Jrete1 a i1t a <jjai1 alatt F
de a 1"g 2sa! e1beri erA.
F & a bionyt"! 1egfelelQ F !"rdete ^avier 2sendesen.
F A 2sa! egy vers> se11i egy"b F felelte Pbriel. F %igyeljete!>
"n hise1> hogy Ea!e ll a gyil!ossg "s a =sses baleset 1=g=tt.
Hise! benne> hogy sabadjra a!arja eresteni a po!lot> de a!!or is
konkrt bionyt"!ra van s#!s"ge1> hogy l"phesse!Y a 0irlysg
t=rv"nyei et !=veteli! 1eg.
F Js a!!or 1it fogs tenniQ F "rde!lAd=tt ^avier.
F .r1it> a1i s#!s"ges a b"!e 1egBvsho F vlasolta
Pbriel.
F A!r at is> hogy 1eg=l=dQ F 1ondta !i nyltan ^avier.
F 'gen F hangott Pbriel jeges vlasa. F Mert ha a> a1ine!
sejtj#!> a!!or a e1beri "let"ne! !ioltsval vissa!#ldhetj#! oda>
ahonnan j=tt.
^avier et 1egrgta 1agban> 1ajd bBlintott. F +e 1it a!ar
.ethtAlQ Mit adhat .eth ne!iQ
32 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F .eth vissa<tastotta At F felelte Pbriel. F A!i olyan> 1int Ea!e
Dhorn> 1egso!ja> hogy 1indig 1eg!apja> a1it a!ar. &el
1egsebete a hiNsgt.
%esengve egyi! lba1rBl a 1si!ra llta1. F At 1ondta>
"vsado! Bta enge1 !eres]
F Hogy mit 1ondottQ F 2sattant fel ^avier. F Mit a!arjon e
jelenteniQ
Pbriel "s 'vy aggodal1as pillantst vltotta!.
F A d"1ono! gya!orta !eresne! egy e1bert> a!it a 1ag<!"v
tehetne! F 1ondta 'vy. F 'lyen a A tor serel1#!> felt"telee1.
)e2sbtj! a e1bere!et a alvilgba> "s arra !"nyserti! A!et>
hogy =r=!re ott is 1aradjana!. 'dAvel 1egro1lana!> "s 1"g a!r
"r"se!et is !"pese! tpllni a elnyo1Bj<! irnt.
F +e 1i enne! a "rtel1eQ F !"rdete ^avier. F )ehetne! a
d"1ono!na! "r"sei! egyltalnQ
F %Aleg a"rt 2sinlj!> hogy bossants! a Atyn!at F felelte
'vy. F A sajt tere1t1"nyeine! a lealjasodsa 1"rhetetlen fjdal1at
o!o ne!i.
F +e "n ne1 is vagyo! igai e1berT F 1ondta1.
F 3ontosan F l"pett !=be Pbriel. F Mi lehetne nagyobb
s!1ny egy e1beri ala!ot =lt=tt angyalnlQ Ha a egyi!#n!et
fogly<l ejthetn"> a lenne 2sa! a igai diadal.
F .eth ves"lyben vanQ F ^avier !=elebb l"pett ho1.
F At hise1> vala1ennyien ves"lyben vagy<n! F felelte
Pbriel. F Csa! legyete! t#rele11el. Atyn! a !ellA idAben
1egvilgtja s1<n!ra a <tat.
,agas!odta1 ho> hogy ^avier est"re nl<n! 1aradjon> "s
Ea!e #enete <tn 'vy "s Pbriel ne1 ellen!eett. .r ne1 1ondt!
!i> t<dta1> hogy A!et is aggastja ^avier bitonsga. Ea!e
!is1thatatlan volt> a!r egy tCijt"!> a1i br1elyi! pillanatban
felrobbanhat.
^avier felhvta a s#leit> "s at 1ondta> egy bartjnl t=lti a
"jsa!t> hogy fel!"s#lhessene! a holnapi visgra. A "desanyja
se11i!"pp se1 engedte volna 1eg> hogy !i1aradjon> ha t<dta
volna> hogy nla1 van F .ernie ahho tNlsgosan !onervatv volt.
W "s Pbriel pard"san !ij=tte! volna egy1ssal.
&lbN2sNt<n! 'vytBl "s PbrieltAl> 1ajd fel1ent#n! a
hlBsob1ba. ^avier !illt a er!"lyre> a1g le<hanyota1 "s
1eg1osta1 a foga1at. *e1 !"rdete1 1eg> 1in gondol!oi!> vagy
hogy f"l7e> 1int "n. D<dta1> hogy Ngyse1 is1ern" be> legalbbis
ne1 ne!e1. Alvsho atl"tra vet!A=tt F a1it a ing alatt viselt F
1eg boxeralsBra> a1ine! a ht<ljra a volt rva> hogy [Dojo! rT\.
Jn 2i2anadrgot "s egy laa pBlBt vette1 fel.
*e1 so!at sBlt<n! egy1sho anap "jsa!a. Csa! fe!#dte1
2sendben "s hallgatta1 egyenletes l"leg"s"t> "rete1> ahogy
e1el!edi! "s s#llyed a 1elle. Dest"vel ho1 si1<lt> v"del1eAn
t=lelt> a1itAl bitonsgban> beg<bBva "rete1 1aga1. .r ^avier
2sa! e1ber volt> Ngy tCnt> !"pes lenne 1egBvni br1itAl "s br!itAl.
A!!or se1 aggBdta1 volna> ha egy tCo!dB sr!ny let"pi a tetAt>
1ert t<dta1> hogy ott van ne!e1 ^avier. 0i2sit el1"lta1> hogy
taln tNl so!at vro! tAle> de in!bb elhessegette1 a gondolatot.
A "jsa!a !=ep"n felriastott egy lo1> a1ire ne1 e1l"!se1.
^avier 1ellette1 fe!#dt. Annyira gy=ny=rC volt> a1i!or al<dtY
t=!"letes aj!a enyh"n s"tnylt> haja =sse!<slBdott a prnn> si1a>
napbarntott 1ell!asa selden e1el!edett "s s#llyedt> ahogy
l"legett. Aggodal1a1 gyA=tt> "s 1eg"rintette1 At. Ha1ar
fel"bredt> "s a se1e ijestAen !"! volt 1"g a holdf"nyben is.
F Mi aQ F sNgta1 hirtelen rny"!o!at ltva. F /tt> te is ltodQ
0arjt rajta1 hagyva fel#lt> "s !=rben"ett a sobban. F HolQ F
!"rdete lo1ittas hangon. A soba tvolabbi sar!ba 1<tatta1.
^avier !ilend#lt a gybBl> "s odas"tlt> ahov 1<tatta1.
F 'ttQ F !"rdete> a1i!or oda"rt. F Majdne1 bitos vagyo! benne>
hogy e egy fogas. F .Blintotta1> de ese1be j<tott> hogy A ne1 lt
enge1 a s=t"tben.
F At hitte1> ll ott vala!i F 1ondta1. F &gy f"rfi hossN
!abtban "s !alapban. F Hangosan !i1ondva el"g nevets"gesen
hangott.
F At hise1> selle1e!et lts> !is sve1 F stotta ^avier> 1ajd
1egb=!=dte a fogast a lbval. F Aha> 1inden bionnyal egy fogas.
34 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F .o2si F 1ondta1> a1i!or vissaj=tt a gyba. Maga1 !=r"
igagatta1 1eleg test"t.
F *e ijede F 1or1olta. F -en!i se1 bnthat> a1g "n itt vagyo!.
Hitte1 ne!i> "s egy idA 1Nlva 1r ne1 figyelte1 a ajo!ra "s
nese!re.
F -eretle! F 1ondta ^avier> 1ielAtt 1egprBblt Njra lo1ba
sender#lni.
F Jn jobban seretle! F felelte1 jt"!osan.
F A !i van rva F 1ondta ^avier i11r teljesen "bren.
F Jn nagyobb vagyo!> bel"1 t=bb seretet f"r.
F Jn 1eg !isebb vagyo!> e"rt a seretetr"se2s!"i1 sCrCbbe!>
a1i at jelenti> hogy t=bbet t<do! elra!troni.
^avier felnevetett. F &nne! a o!os!odsna! se11i "rtel1e. Jn
gyAte1.
F Jn 2sa! arra alapoo1> 1ennyire hinyol> 1i!or ne1 vagy
vele1 F ellen!ete1.
F Mi"rt> at honnan t<dod egyltaln> hogy te 1ennyire hinyol
nekem5 F 1ondta. F Lan benned vala1i be"ptett hiny1"rA Bra>
a1it le lehet olvasniQ
F Jn lny vagyo!Y 1"g s"p> hogy van be"ptett hiny1"rA Br1.
Aal a bitonsgot adB t<dattal nyo1ott el a lo1> hogy a 1elle
a hta1ho si1<l. A tar!B1on "rete1 a lehelet"t. 0arjna! si1a
bAr"t si1ogatta1> a1it a sabadban t=lt=tt idA aranybarnra s#t=tt. A
holdf"nyben ltta1 a =sses hajslt> 1inden er"t> 1inden egyes
seplAj"t> "s i1dta1 a =sseset. & volt a <tolsB gondolato1>
1ielAtt anap "jjel elal<dta1> s "rete1> hogy a f"lele1 teljesen
el1Nlt.
29
.art a bajban
X)MA'M.A* DAU)AH 0V-J,D&DD. Ar2talan selle1!"nt ltta1 At>
v"res !e"vel a levegAt 1ar!olsta. Atn a test"ben volta1>
raga2sos> 1eleg v"rtB2sban fe!#dte1. Do1pn hallotta1 a
1osdBban a 2sepegA 2sapo!at> 1i!=ben A ts<hant a hallba. Atn
"rete1 a 2saldja fjdal1t "s rettenetes bnatt. Rn1ag<!at
hibtatt!> a1i"rt ne1 vett"! "sre a depressiBjt> aon
gondol!odta!> vajon elej"t t<dt! volna7e venni a t=rt"nte!ne!. Ea!e
is a lo1 r"se voltY 1indig a !"p s"l"n tartB!odott ho1lyosan>
"s lgyan nevetett.
,eggel gyCr=tt ta!arB! !==tt "bredte1> "s ne1 volt 1ellette1
sen!i. .elenyo1ta1 a ar2o1at a prnba> ahol ^avier feje
ny<godott> "s enyh"n 1"g "rete1 a illatt. 0i1sta1 a gybBl>
!ihNta1 a f#gg=ny=!et> hogy a aranylB naps<gr elrassa a
sobt.
A !onyhban ^avier "s ne1 Pbriel !"stette a reggelit. %elvette
a far1ert "s a pBlBjt> haja !B2os volt. %rissne! ltsott "s gy=ny=rC
volt> ahogy a tojso!at Bvatosan a ser2egA serpenyAbe #t=tte.
F &gy jB reggeli rendelQ F 1ondta> a1i!or 1egltott.
Pbriel "s 'vy 1r a astalnl #lte!> elAtt#! pirtBsra hal1oott
rntottval a tny"ron.
F & t"nyleg jB F 1ondta 'vy tele sjjal. F Hogy tan<ltl 1eg
fAniQ
F *e1 volt 1s vlastso1> 1<sj volt 1egtan<lno1 F felelte
^avier. F Any<t !iv"ve a eg"s 2saldo1 analfab"ta a !onyhban.
Ha !"sA estig van a rendelAben> pit rendelne!> vagy 1egesne!
36 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
br1it> a1ire a van rva> hogy [adj ho viet "s !avargasd\.
-Bval "n fA=! rj<!> ha any< nin2s otthon.
F ^avier so! 1indenhe "rt F 1ondta1 'vyna! "s Pabe7ne!
ragyogva.
^avier 2sa! egy "jsa!t t=lt=tt nl<n!> s 1"gis aon
2sodl!ota1> 1ilyen !=nnyen beilles!edett a 1i !is 2sald<n!ba.
*e1 volt olyan "r"se1> hogy vend"g lenne a hnl F 1ost 1r A is
!="n! tartoott. Kgy tCnt> 1"g Pbriel is elfogadja At> "s !eresett
ne!i egy tista> feh"r inget> hogy abban 1enjen is!olba.
Jsrevette1> hogy 1ind !nosan !er#lj#! a elAA d"l<tn
t=rt"nte!et. Maga1rBl bitosan t<dta1> hogy prBblo1 !it=r=lni a
e1l"!ei1bAl.
F D<do1> hogy a tegnapi nap 1indannyi<n!at so!!"nt "rt F
1ondta v"g#l 'vy. F +e 1eg fogj<! oldani a helyetet.
F HogyanQ F !"rdete1.
F Atyn! 1ajd <tat 1<tat.
F Csa! at re1"le1> hogy ha1ar tesi> 1ielAtt 1"g tNl !"sA lenne
F 1otyogta ^avier> de 2sa! "n hallotta1.
A is!olt 1egrta Daylah =ngyil!ossgna! a hre. .r a Br!
<gyanNgy folyta!> hogy fenntarts! a ny<galo1 ltsatt> 1inden
Ngy 1C!=d=tt> 1intha !s"rleti #e11Bdban lenn"n!. A is!ola
levelet !#ld=tt a s#lA!ne!> a1elyben psi2holBg<s segts"g"t
ajnlotta fel a fjdalo1 feldolgosho> "s arra btortott! a
2saldo!at> hogy legyene! gyere!ei! segts"g"re> a1iben 2sa!
t<dna!. Minden!i Ngy jr!lt> 1intha tojso!on l"pdelne> 1ert ne1
a!arta! hangosa! lenni vagy "r"!etlenne! ltsani. Ea!e Dhorn "s a
bartai "srevehetAen hinyota!.
+"lelAtt =ssehvta! egy gyCl"st> "s +r. Chester el1agyarta>
hogy a is!olaveet"s ne1 t<dja> 1ennyi der#lt !i> 1indenesetre a
nyo1ost a rendArs"g !e"be helyet"!. Atn a hangja !ev"sb" lett
trgyilagos.
F Daylah M2'ntosh elvest"se 1egd=bbentA "s tragi!<s.
-e1"ly"ben egy nagyserC bartot "s di!ot is1ert#n! 1eg> "s
borastBan fog hinyoni. Ha br!i bes"lni seretne arrBl> a1i
t=rt"nt> !"re1> egyetessen idApontot Miss Hir2he72sel> 1egbhatB
psi2holBg<s<n!!al.
F -ajnlo1 a do!it F 1ondta ^avier. F &g"s d"lelAtt hvogatt!.
A s#lA! 1"ltatlan!odva NgolBdna!.
F Hogy "rtedQ F !"rdete1.
F &gy ilyen ese1"ny nagyon lehNhatja a is!olt F 1ondta. F
Minden!i at a!arja t<dni> hogy t=rt"nt> "s 1i"rt ne1 tett t=bbet a
is!ola> hogy 1egelAe. A e1bere! el!edte! aggBdni a sajt
gyere!ei! 1iatt.
%elhborodta1. F +e ehhe se11i !=e a is!olna!.
F Ht a s#lA! et valBsnCleg ne1 gy ltj! F 1ondta ^avier.
A gyCl"s <tn <tol"rt Molly> v=r=s "s d<adt volt a se1e a
srstBl. ^avier ltta> hogy !ettesben a!ar vele1 bes"lni> e"rt
!i1entette 1agt> hogy vilabda71egbes"l"sre !ell 1ennie.
F Hogy viseledQ F !"rdete1> "s 1egfogta1 a !e"t. Molly
1egrta a fej"t> "s Njabb !=nnye! g=rd#lte! le a ar2n.
F Annyira htborongatB 1ost itt lenni F felelte el2s<!lB hangon.
F *"l!#le se11i se1 <gyana.
F D<do1 F 1ondta1 gyeng"den.
F *e1 "rte1 F folytatta Molly. F *e1 hise1 el> hogy !"pes lett
volna et tenni. Mi"rt ne1 bes"lt vele1Q *e1 is t<dta1> hogy
depressiBs voltY 1if"le bart vagyo! "nQT F %elo!ogott> "n pedig
gyorsan 1aga1ho =lelte1. Ogy ltsott> 1enten =sseesi!> ha ne1
tarto1 1eg.
F & ne1 a te hibd F 1ondta1. F *"ha olyan dolgo! t=rt"nne!>
a1it sen!i se1 lt elAre.
F +e] F !edte Molly.
F *e1 F vgta1 !=be. F Higgy ne!e1Y se11it ne1 tehett"l
volna> hogy 1ega!adlyod.
F .r2sa! el t<dn1 hinni F s<ttogta Molly. F Hallottad> 1ennyi
v"rben tallta! rQ /lyan> 1int vala1i rohadt horrorfil1ben.
F 'gen F 1otyogta1. -e11i r"se1 ne1 !vnta Njra t"lni at a
"l1"nyt. F Molly> taln bes"lned !ellene egy psi2holBg<ssal F
ajnlotta1 gyeng"den. F )ehet> hogy segtene.
38 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F *e1. F Molly er"lyesen 1egrta a fej"t> atn felnevetett.
Magas hangN> hist"ri!<s nevet"s volt. F &l a!aro1 felejteni> hogy
1egt=rt"nt. At is el a!aro1 felejteni> hogy egyltaln !=t#n! volt.
F +e Molly> ne1 tehets Ngy> 1intha 1inden rendben lenne.
F Csa! figyelj F 1ondta> s hangja hirtelen ha1is derCvel "s
vid1sggal telt 1eg. F A 1inap t<lajdon!"ppen jB dolog is t=rt"nt.
F -"lesen 1osolygott> de a se1e !=nnye!tAl f"nylett. M"g n"ni is
ijestA volt.
F MiQ F !"rdete1 aon gondol!odva> hogy vajon abbahagyja1 a
!itallBsdit> ha bele1egye! a jt"!ba.
F Ht !ider#lt> hogy Ea!e Dhorn is a "n s1tste2hni!a Br1ra
jr.
F S F 1ondta1 aon 2sodl!ova> 1ilyen ha1ar ross irnyba
ford<lt a bes"lget"s. F 3aar.
F Ea> t"nyleg a F 1ondta Molly. F Mgyanis randira hvott.
F Mi2sodaQT F t=rt !i belAle1> s 1egp=rd#lte1> hogy a se1"be
n"hesse!.
F D<do1 F 1ondta. F Jn is alig a!arta1 elhinni. F *yilvnvalB>
hogy a so!! 1egavarta. Megragadott 1inden sBra!osi
lehetAs"get> a1i elterelhette a figyel1"t a vestes"g fjdal1rBl.
F Js 1it 1ondtlQ F !"rdete1.
Harsnyan nevetett. F *e l"gy ostoba> .eth. -erinted> 1it
1ondta1Q Lasrnap randin! van n"hny bartjval egy#tt. S> el is
felejtette1$ <gye ne1 bnod ao! <tn> a1i a blon t=rt"ntQ Csa!
1ert te at 1ondtad> hogy ne1 "rel irnta se11it]
F *e1T Mr1int perse> hogy ne1 "re! irnta se11it.
F A!!or <gye> ne1 bnodQ
F Molly> igenis bno1> de ne1 a"rt> a1ire gondols. Ea!e
baj!everAY nehogy randi vele. Js v"gre befejen"d> hogy Ngy
tesel> 1intha 1inden rendben lenneQ F A hango1 egy o!tvval
1agasabb lett> "s t<dta1> hogy fes#ltne! ltso1.
Molly avartan n"ett r1. F Mi a bajQ Mi"rt hNtad fel gy 1agad
1iattaQ At hitte1> =r#lni fogs> hogy jB ne!e1.
F S> Molly> =r#ln"! is> ha a!r!i 1ssal 1enn"l el> 2sa! ne vele F
!iltotta1. F *e1 bhats benneY <gye> te is "redTQ )er rBla> hogy
2sa! bajod les belAle.
Molly hirtelenj"ben v"de!eAre fogta a dolgot.
F Csa! a"rt ne1 !edveled> 1ert belerondtott a ^avierrel valB
!ap2solatodba F 1ondta hevesen.
F & ne1 iga. *e1 bo1 benne> te 1eg ne1 gondol!ool
jBan<lT F 1ondta1.
F Csa! f"lt"!eny vagy a !iv"teles egy"nis"g"re F !=pte Molly.
F W is 1ondta> hogy vanna! ilyene!.
F MiQ F fr=2s=gte1. F &nne! se11i "rtel1e.
F +ehogy nin2s F vlasolta Molly. F At hised> 2sa! ne!ed 1eg
^avierne! jr a boldogsgQ 3edig "n is 1eg"rde1le1> .eth>
!#l=n=sen 1ost.
F Molly> ne Ar#lj 1eg F 1ondta1. F Der1"setesen ne1 hise1
at.
F A!!or 1eg 1i"rt fj a ne!ed> ha randio1 veleQ
F Mert f"le! tAle F felelte1 Asint"n. F Js ne1 a!aro1> hogy egy
Brisi hibt !=vess el 2sa! a"rt> 1ert =sse vagy avarodva Daylah
1iatt.
+e Ngy tCnt> Molly 1r ne1 hallgat r1 t=bb".
F Magadna! a!arod> 1iQ &rrAl van sBQ Ht pedig ne1 lehet a
vilg =sses pasija a ti"d> .eth> vala1it ne!#n!> t=bbie!ne! is
hagynod !ell.
F M"g at se1 a!aro1> hogy a !=ele1be j=jj=n> de at se> hogy a
ti"dbe] F !edte1.
F Mi"rt ne1Q
F Mert A =lte 1eg Daylah7tT F ordtotta1.
Molly 1egllt> r1 1eredt> se1e tgra nylt. &l se1 a!arta1
hinni> hogy !i1ondta1 hangosan> de ha ettAl Molly "she t"r> ha
eel 1eg1enthete1 attBl> hogy Ea!e pr"dja legyen> a!!or 1eg"rte.
+e egy pillanattal !"sAbb Molly =ssehNta a se1"t.
F *e!ed el1ent a esed F sisegte> "s htr"bb l"pett tAle1.
F Molly> vrjT F !iltotta1. F Csa! hallgass 1eg]
F *e1T F sa!tott f"lbe Molly. F Hallani se1 a!aro1. Mtlhatod
Ea!e7et> a1ennyire 2sa! tAled teli!> de a!!or is tall!oni fogo! vele>
360 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
1ert akarok, W a leg2sodlatosabb sr2> a!ivel valaha tall!ota1> "s
ne1 fogo! le1ondani a lehetAs"grAl> hogy vele lehesse!> 2sa! 1ert
te a havi lavind 1iatt histiel.
F ,1 h<nyorgott. F Js 2sa! hogy t<dd> at 1ondta> egy !is lotyB
vagy.
Llasra nyitotta1 a s1at> a1i!or rny"! vetAd=tt a !=veetre>
"s Molly 1ellett feltCnt egy ala!. Ea!e gNnyosan r1 pillantott>
!=ben t!arolta Molly vllt> "s !=el hNta 1agho. Molly a
!ebl"re f"s!elte 1agt> "s !<n2ogni !edett.
F A irigys"g hallos bCn> .ethany F doro1bolta Ea!e. A se1"t
teljesen elta!arta egy fe!ete fil1r"teg> gy ne1 t<dta1
1eg!#l=nb=tetni a p<pilljt a ris"tAl. F *e!ed atn t<dnod !ell.
Mi"rt ne1 t<ds si1n 2sa! <dvarias lenni "s grat<llni Mollyna!Q
F Lagy egyenesen di2shi1n<st rni ne!i> ne1Q F 2sattanta1 fel.
F *a> e 1ost t"nyleg =v=n al<li volt F 1ondta. F *e aggBdj> "n
1ajd gondjt visele1 a bartnAdne!. Ogy ltsi!> so! benn#n! a
!==s vons.
Atn elford<lt> "s elveette Mollyt. %igyelte1> ahogy
v=r=sesbarna f#rtjeit ringatva eltCni!.
A d"l<tn htral"vA r"s"ben !"ts"gbeesve !ereste1 Mollyt> hogy
el1agyarhassa1 ne!i a dolgot Ngy> hogy A is 1eg"rtse> de ne1
tallta1 sehol. &l1ondta1 ^avierne!> 1i t=rt"nt> "s 1"g ha !ev"ss"
is> de ltta1> hogy a ar2ban 1egfes#lne! a i1o!. &gy#tt
t!<tatt<! a is!olt Molly <tn> s 1inden egyes #resne! biony<lB
tantere1 <tn aggBdssal telve 2savarodott egyet a gyo1ro1. ^avier
le#ltetett egy padra> a1i!or 1r !edte1 hangosan "s sablytalan<l
venni a levegAt.
F H"> h" F 1ondta 1ege1elve a lla1at> hogy egy1s se1"be
n"hess#n! F> higgadj le. *e1 les baja. Minden rendben les.
F Honnan t<dodQ F !"rdete1. F +e his A ves"lyesT
Deljess"ggel 1egbhatatlanT D<do1> 1iben 1ester!edi!. ,ajta
!erest#l prBbl el"rni enge1. D<dja> hogy a bartnA1.
^avier le#lt 1ell"1.
F Pondol!o egy !i2sit> .eth F 1ondta. F Ea!e Dhorn a sajt
belsA !=r"ben 1"g sen!it ne1 bntott. Doboroa a e1bere!etY
ennyit tes. A1g a A oldaln ll> addig Molly bitonsgban van.
F &t ne1 t<dhatod. Ea!e teljesen !is1thatatlan.
F 0is1thatatlan vagy se1> a!!or se1 fogja At bntani F
1ondta ^avier. F Most 1ag<n!on !ell jrjon a es#n!Y ne1
engedhetj#! 1eg> hogy elvests#! a fej#n!et. A t=rt"nte! t#!r"ben
1ost !=nnyC tNlreaglni a dolgo!at.
F A!!or te 1it javasols> 1it tegy#n!Q F !"rdete1.
F At hise1> Ea!e 1egadta ne!#n! a nyo1raveetA jelet> hogy
1egtallj<! a bionyt"!ot> a1it Pbriel !eres.
F D"nylegQ
F &1ltette Molly> hogy hov a!arja elvinni AtQ
F Csa! annyit 1ondott> hogy vasrnap] 1eg hogy Ea!e bartai is
ott lesne! F felelte1.
^avier bBlintott. F Helyes> ht Len<s Cove ne1 a a bainagy
hely$ 1egt<dj<!> hova 1enne!> "s !=vetj#! A!et.
&l1ondt<! 'vyna! "s Pbrielne!> hogy 1ire j<tott<n!. Mr 2sa!
!i !ellett talln<n!> hova viheti Ea!e Mollyt. .rhov 1ehette!
Len<s Cove7ban> "s ne1 engedhett#! 1eg> hogy els1olj<!
1ag<n!at. & volt a egyetlen es"ly#n!> hogy 1egt<dj<!> 1iben
1ester!edi!> "s t"nyleg ne1 a!art<! elsNrni.
F Hova 1ehetQ F 1"lott 'vy. F Der1"setesen ott van a =sses
nor1lis hely a vrosban> 1int p"ld<l a fil1snh vagy a
-Zeethearts> a te!eplya]
F *in2s "rtel1e nor1lisan gondol!odni F sBlta1 !=be.
F W 1inden> 2sa! a ne1.
F .ethne! igaa van F 1ondta ^avier. F 3rBblj<n! egy pillanatig
Ngy gondol!odni> 1int A.
Meg!"rni egy angyalt> hogy !"pelje 1agt egy d"1on hely"be>
el"g ar2tlan dolog> de Pbriel "s 'vy 1egprBblta lepleni a
<ndort> "s eleget tette! ^avier !"r"s"ne!.
F *e1 nyilvnos hely les F 1ondta 'vy vratlan<l F> !#l=n=sen
ne1 a!!or> ha a terve! serint a bartait is 1agval visi. DNl nagy
2soport A! ahho> tNl gyanNsa!.
362 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
Pbriel helyeselt. F Lala1i 2sendes "s 1eghitt helyre 1enne!>
valahov> ahol ne1 avarj! 1eg A!et.
F Lan errefel" br1ilyen elhagyatott h vagy gyr"p#letQ F
!"rdete1. F Mint p"ld<l a> ahol a after7partyt rendet"!Q A
!edv"re lenne Ea!e7ne!.
^avier 1egrta a fej"t. F Ea!e ne!e1 enn"l egy hangynyit
dr1aibb sr2na! tCni!.
F A!!or gondol!o<n! s"lsAs"gesen "s aboltlan<l F javasolta
'vy.
F 3ontosan. F ^avier r1 n"ett> aNr!"! se1e ragyogott.
F A !=vetAi] gondolj bele> hogy n"ne! !i> hogy =lt=ne!.
F Mint a gBto! F felelte1.
F Js 1i a gBt !<ltNra !=ponti ele1eQ F !"rdete Pbriel. 'vy
rn"ett> se1e tgra nylt. F A hall.
F 'gen. F ^avier 1ogorva ar2ot vgott. F -Bval 1i lenne a
legjobb hely egy ra!s seren2s"tlenne!> a!i! a hall 1egsllottjaiQ
A felis1er"s 1egd=bbentett> "s "lesen svta1 be a levegAt.
DNlB> r"1istA> s=t"t> "s a t=!"letes helysn ahho> hogy Ea!e
elAadhassa a !is 1agns1t.
F A te1etA F sBhajtotta1> ^avier pedig bBlintott.
F -erinte1 is.
/daford<lt a bty1ho "s a nAv"re1he> a!i! 1or2osna!
ltsotta!. Pbriel gyCrC!!el "!estett <jjai 1egfes#lte! a
!v"s2s"se !=r#l.
F -erinte1 jB nyo1on jrto! F 1ondta.
F 'sten biony at gondolnd> hogy a a fiN egy !i2sit eredetibb F
2sattant fel 'vy. F D"nyleg a te1etA les a. *os> felt"telee1>
egyi!#n!ne! !=vetnie !ell A!et oda vasrnap.
F Majd "n fogo1 F felelte Pbriel t#st"nt> de ^avier a fej"t
ingatta.
F A felhvs lenne !eringAre. Annyit 1"g "n is t<do!> hogy ne1
eresthets =sse egy angyalt 1eg egy d"1ont 2sa! Ngy. At hise1>
ne!e1 !ell 1enne1 F 1ondta ^avier.
F DNl ves"lyes F sllta1 vitba vele.
F .eth> "n ne1 f"le! tAl#!.
F De se11itAl se1 f"ls F vgta1 vissa. F 3edig taln ne1
rtana.
F Csa! gy 1C!=di! F bionygatta.
%iv"re1re "s nAv"re1re pillantotta1.
F EB> de ha A 1egy> a!!or "n is 1egye! vele.
F &gyi!At=! se1 1egy sehova F vgott !=be Pbriel. F Ha Ea!e
esetleg rto! t1ad egy 2sapat 1si!!al]
F Ligyni fogo! r F 1ondta ^avier. )tsott> hogy s"rtve "ri
1agt a1iatt> hogy Pabe aal gyanNstja> ne1 lenne !"pes
1egv"deni enge1. F D<dod> hogy ne1 hagyn1> hogy br1i
t=rt"njen.
Pbriel s!epti!<s volt. F *in2sene! !"ts"gei1 a testi erAdet
illetAen F 1ondta. F +e]
F +e 1iQ F !"rdete ^avier hal!abban. F A "lete1 is
felldon1 "rte.
F D<do1> hogy 1egtenn"d> de fogal1ad sin2s> 1ivel lls 1ost
se1ben.
F Meg !ell v"dene1 .etht]
F ^avier. F 'vy a !e"t a !arjra tette> "s t<dta1> hogy ny<gtatB
energit !#ld a test"be. F 0"rle!> hallgass rn!. *e1 t<dj<!> 1i!
ee! a e1bere!] ne1 t<dj<!> 1ilyen erAse! vagy 1ire !"pese!.
A1it eddig ltt<n! belAl#!> nagyon valBsnC> hogy nin2sene!
fenntartsai!> ha =lni !ell. )ehet> hogy btor vagy> de attBl 1"g 2sa!
egy e1ber vagy se1ben] a Atyn! a 1eg1ondhatBja> 1ivel.
F A!!or 1it ajnloto!> 1it tegy#n!Q
F -erinte1 se11it se1 !"ne tenn#n!> a1g ne1 !on<ltlt<n!
egy felsAbb hatalo11al. F Pbriel ar2a !ifeje"stelen volt. F
Aonnal !ap2solatba l"pe! a -=vets"ggel.
F Arra 1r nin2s idAT F !iltotta1. F )ehet> hogy Molly !o1oly
bajban van.
F *e!#n! a a elsA> hogy tite!et> !ettAt=!et 1egBvj<n!T
F A Pbriel hangjban "rehetA harag el2sittotta a sobt. -en!i
ne1 sBlt> 1gne1 'vy hirtelen hatroottsggal fel"n! ford<lt.
F ^avier> brhogy is d=nt#n! a elAtt#n! llB tennivalBrBl> een a
h"tv"g"n ne1 1ehets haa F !==lte. F *e1 bitonsgos. M<sj
vel#n! 1aradnod.
364 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
^AL'&,J0*J) C-'*/- 0'- E&)&*&D.&* volt r"s#n!. Pbriel "s 'vy
a a<tBban vra!ota!> a1g ^avierrel be1ent#n!> hogy el1ondj<!
a s#leine!> hogy nla1 1arad a h"tv"g"re.
.ernie 2sa! b1<lt r> a1i!or !==lte a hrt. F &rrAl 1ost hallo!
elAs=r. F 0=vette ^aviert a sobjba> 1ajd 2spAre tett !"el
1egllt a ajtBban> 1i!=ben fia el!edett egy ts!ba
=sse2so1agolni. F *e1 1ehets el> tervein! vanna! a h"tv"g"re.
Ogy ltsi!> le1aradt arrBl a r"srAl> a1i!or ^avier bejelentette,
hogy el1egy "s ne1 pedig !"rte.
F -ajnlo1> any< F 1ondta> s !=ben fel7al s"tlt a sobban
r<h!at "s alsBne1Ct hajiglva a sportts!jba F> 1<sj 1enne1.
.ernie7ne! tgra nylt a se1e. LdlBn r1 pillantott>
egy"rtel1Cen enge1 hibtatott a 1intafia2s!ja tvltos"rt. 0r>
1ert egy"b!"nt nagyon jBl 1eg"rtett#! egy1st. -erette1 volna> ha
valahogy el1ondhatj<! ne!i a igasgot> de a !i van rva> hogy
elfogadta volna> hogy ves"lyes ^aviert v"dtelen#l hagyni.
F ^avier F 2sattant fel .ernie at 1ondta1> nem,
+e ^avier r se hedertett.
F Lasrnap este j=v=! F 1ondta a sportts!t 2iprova> a1it
atn a vllra a!astott.
F &nnyiY sBlo! apdna!. F .ernie sar!on ford<lt> "s leviharott a
haliba. F 3eterT F hallott<!> a1int f"rj"t sBltja. F 3eter> gyere "s
bes"lj a fiaddalY ne1 hallgat a jB sBra.
^avier bo2snat!"rAen n"ett r1. F *e harag<dj e"rt F 1ondta.
F Csa! aggBdna! F felelte1. F & 2sa! ter1"setes.
*"hny pillanat 1Nlva ^avier apja jelent 1eg a ajtBban sebre
d<gott !"el> ho1lo!t gondterhelten =ssern2olva.
F -"pen felhNtad anydat F 1ondta.
F -ajnlo1> ap<. F ^avier a !e"t a "desapja vllra tette.
F Most ne1 t<do1 el1agyarni> de 1enne1 !ell. Csa! 1ost a
egyser b benne1.
3eter r1 n"ett. F Mind!etten jBl vagyto!Q F !"rdete.
F *e1 les baj F felelte1. F &<tn a h"tv"ge <tn 1inden
rendben les.
Ogy tCnt> 3eter 1eg"rete a hang<n!ban a siets"get> "s a !e"t a
fi"ra tette.
F Jn 1ajd bes"le! anyddal F 1ondta. F Di 1eg 2sa!
vigyato! 1agato!ra. F A hlBsoba abla!a fel" intett. F Arra
1enjete!. F ,b1<lt<n!> hogy 2sa! tr"fl7e. F MogsT
^avier h<n2<t<l el1osolyodott> feltolta a abla!ot> !idobta a
ts!jt> 1ajd tsegtett enge1 a pr!nyon.
F 0=si> ap< F 1ondta> "s <tna1 !apas!odott. /da!intrAl> a
hideg t"glho si1<lva hallott<!> hogy .ernie vissaj=n a sobba.
F Hova lette!Q F !"rdete.
F *e1 t<do1 F felelte 3eter rtatlan<l. F .itosan !is<rranta!
1=g=tte1.
F EBl vagyQ F !"rdete1 ^aviertAl> a1i!or 1r bitonsgban
#lt#n! a !o2siban. &1l"!ete1 r> 1ilyen s=rnyen "rete1 1aga1>
a1i!or ha<dta1 'vyna! "s Pbrielne!> "s t<dta1> hogy ^avier
nagyon tistelte a s#leit.
F Ea> any< 1ajd 2sa! !iheveri F 1ondta> "s r1 nevetett. F
-1o1ra ti"d a elsAbbs"g> "s et ne felejtsd el. F Cs=ndesen
t=prengve hajtott<n! haig.
366 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
30
3o!oli patlia
A0X,M')U&* &,W-&* 3,S.X)DAM> !"ptelen volta1 elfogadni
Pbriel javaslatt> hogy isteni Nt1<tatsra vrj<n!. *e1 r vallott a
ilyen vlas> r ne1 jelle1A 1Bdon Bvatossgra intett> a1i 1indent
el1ondott> a1it t<dno1 !ellett$ Ea!e Dhorn !o1oly fenyeget"s
s1<n!ra> 1 e at jelentette> hogy ne1 #lhette1 otthon =lbe tett
!"el> 1i!=ben Molly a 1ar!ban volt.
Molly volt Len<s Cove7ban a elsA barto1. A srnyai al vett> a
bial1ba fogadott> "s 1inden tAle telhetAt 1egtett> hogy Ngy
"ree1> befogadna!. Ha Pbriel ne1 "rete 1agt el"g 1er"sne!>
hogy egyed#l l"pjen> a!!or 1r t"nyleg nagyon !o1oly a baj. +e
ne1 t=prengte1. D<dta1> 1it !ell tenne1.
F 0i1egye!> vsrolo! et7at F 1ondta1 Pbrielne!> s !=ben
nagyon #gyelte1 arra> hogy !==1b=s 1aradjon a ar2o1> "s ne
j=jj=n r> hogy 2sa! ha<do!.
%iv"re1 =ssevonta a se1=ld=!"t. F M"g ne1 fogyt<n! !i
se11ibAl. 'vy "pp tegnap vsrolt be.
F Ht ne!e1 1<sj venne1 vala1it> hogy elterelje1 a
gondolatai1at errAl a eg"s Ea!e7es balh"rBl F prBbl!ota1 1s
strat"gival. Pbriel figyel1esen vislatott> e#st se1e
=ssesC!#lt> fino1 ar2a el!o1olyodott. *agyot nyelte1. -ose1 volt
!=nnyC ha<dni ne!i. F M<sj !i1enne1 a hbBl.
F Leled 1egye! F 1ondta. F *e1 a!aro1> hogy egyed#l 1enj a
adott helyetben]
F *e1 lese! egyed#l F erAs!=dte1. F ^avierrel 1egye!. Js
1ellesleg 2sa! t per2ig lese! tvol. F -=rnyen "rete1 1aga1>
hogy a ar2ba ha<do!> de ne1 volt 1s vlastso1.
F *e l"gy 1r ilyen aggodal1as!odB. F 'vy 1egpas!olta a
fiv"re1 !arjt. W 1indig so!!al ha1arabb bott benne1. F &gy !is
friss levegA jBt fog tenni ne!i!.
Pbriel 2s#2s=rtett> "s a hta 1=g=tt =sse!<l2solta a !e"t.
F ,endben. +e egyenesen gyerte! is vissa.
Megfogta1 ^avier !e"t> "s !ivonsolta1 a hbBl. W 2sendben
beindtotta a Chevyt. -Blta1> hogy ford<ljon balra a <t2a v"g"n.
F ,"1es a irny"r"!ed F tr"fl!oott> de a te!intete ne1
1osolygott.
F &s#n! gban sin2s a boltba 1enni.
F D<do1 F 1ondta ^avier. F Js Ngy gondolo1> Ar#lt vagy.
F Lala1it tenne1 !ell F 1ondta1 hal!an. F Mr gy is t=bb hall
srad Ea!e lel!"n. Hogyan n"#n! 1ajd a t#!=rbe> ha Molly les a
!=vet!eA ldoataQ
^avier ne1 volt 1eggyAve. F .eth> te t"nyleg at hised> hogy
1ost egy gyil!os !arjaiba fogla! elf<varoniQ A a sr2
!is1thatatlanT Hallottad> 1it 1ondott a btyd.
F & 1r ne1 rBla1 sBl F "rvelte1. F Jn ne1 f"le!.
F Ht "n 1eg igenT %elfogod> 1e!!ora ves"lyne! tesed !i
1agadQ
F & a 1<n!1T Mit gondols> 1i"rt !#ldte! ide enge1Q *e1
2sa! a"rt> hogy jelv"nye!et r<lja! 1eg ingyen!onyhn dolgoa1Y
ez az, ez a 1i feladat<n!T *e1 fordthato! htat ne!i> 2sa! 1ert
f"le!.
F Daln Pbrielne! van igaa$ n"ha b=l2sebb f"lni.
F *"ha 1eg fel !ell venned a !estyCt F "rvelte1.
^avier felbAs#lt. F %igyelj> "n 1ajd el1egye! a te1etAbe> "s
elhoo1 Mollyt. De 1aradj itt.
F *agyserC =tlet F 1ondta1 gNnyosan. F Ha van olyan e1ber>
a!it Ea!e 1"g nla1 is jobban gyCl=l> a!!or a te vagy. *"d> ^av>
a!r j=ss> a!r otthon 1arads> "n 1inden!"pp segteni fogo!
Mollyna!. Meg"rte1> ha ne1 a!ars bele!everedni ebbe a]
368 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
^avier "lesen beford<lt a !=vet!eA sar!on> "s n"1n veetett
tovbb. &lAtt#n! egyenes Nt hNBdott. Jsrevette1> hogy a ha! itt
1r 1egrit!<lta!.
F A!rhov 1"s is> "n veled tarto! F 1ondta.
A D&M&DW &PU H/--IO> s"les Nt v"g"n ter#lt el> a vroson !v#l.
Mellette ne1 hasnlt snpr f<tott> rajta elhagyatott> lerobbant
vagono!!al. Cs<pn egy sor gadtlan h llt a !=elben> teras<!at
belepte a b<rjnB n=v"nyet> abla!ai!at bes=get"!.
A te1etA 1"g a elsA telepese! idej"bAl sr1aott> "s aBta is
2sa! n=ve!si! a betelep#lA! h<ll1aina! #te1"ben. A legNjabb
par2ellban f"nyes> 1rvny sre1l"!e! "s !egyhelye! llta!> "s
ltsott rajt<!> hogy 1indet gondosan polj!. -o! sron a elh<nyt
f"ny!"pe is 1egtallhatB volt> tej#vegbe foglalt> pisl!olB
1"2sese!!el 1egvilgtva. Xltalnos volt a aprB oltro!> fes#lete!>
vala1int a 0rist<st "s a !e"t i1ra !<l2solB -C Mrit brolB
sobro! jelenl"te.
^avier a <t2a tNloldaln par!olt le> !i2sit tvolabb a fAbejrattBl>
hogy ne vonj<! 1ag<n!ra a figyel1et. &bben a napsa!ban trva7
nyitva llta! a !ap<!> e"rt 2sa! fogt<! 1ag<n!at> "s egyenesen
bes"tlt<n!. &lsA rn""sre a hely b"!"sne! tCnt. Dall!ot<n! egy
1agnyos gysolBval> fe!et"be =lt==tt> idAsebb assonnyal> a!i a
egyi! Njabb srt gondota. A #vegbortst tistogatta> !i2ser"lte a
elhervadt virgo!at egy 2so!or friss !riant"1ra> a1i!et egy ollBval
egyfor1a hossNsgNra vgott. Annyira bele1er#lt a teendAj"be>
hogy aligha vett "sre benn#n!et. A fej#n! f=l=tt !=r=A hollBtBl "s
a orgonabo!ro!nl #11=gA 1"he!tAl elte!intve a hely t=bbi r"se
elhagyatottna! ltsott. .r f=ldi dolgo! ne1 avart! 1eg a
2sendet> s1os elvesett l"le!jelenl"t"t "rete1> a!i! a te1et"s#!
hely"n !s"rtette!. -erette1 volna 1egllni> hogy tovbbsegtse1
A!et a Ntj<!on> de so!!al nyo1astBbb dolgo! !=t=tt"! le a
figyel1e1et.
F D<do1> hol lehetne! F 1ondta ^avier> "s a te1etA "vsados
par2elli fel" terelt.
/tt 1r 1erAben 1s !"p fogadott benn#n!et. A sro! r"gie! "s
elhanyagolta! volta!> !ov2soltvas !orltj<!at rosda ette. A idA!
folya1n a b<ja rep!"ny elfojtott 1inden 1s n=v"nyetet> s i11r
vet"lytrsa! n"l!#l fCte t 1eg t llhatatos indival a vasr2so!at>
a!r egy fonat. &e! a sro! ser"nyebbe! "s ala2sonyabba! volta!>
volt olyan is> a1elyi!en egy e1l"!tbln !v#l se11i egy"b ne1
solglt a beaonostsra. )tta1 egy !is bef#vestett r"st
s"lforgB!!al "s !it=1=tt llatfig<r!!al> 1elye! 1r r"ges7r"g
1egfa!<lta!> "s rd=bbente1> hogy egy gyer1e!par2ellban jr<n!.
Megllta1> hogy elolvassa1 a egyi! aprB tblt$ )MCU ,/-&> 14;47
14;4> "lt$ : napot. Ahogy erre a parnyi l"le!re gondolta1> !i
p<stn =t napig "!estette a %=ldet> !i1ondhatatlan so1orNsg
t=lt=tt el.
^avierrel a porladB sr!=ve!et !er#lgetve haladt<n!. Mr nagyon
!ev"s 1aradt "p !=#l#!. A legt=bb a fCbe bor<lt> felirat<!
1eg!opott> alig lehetett elolvasni. A t=bbi is 2sa! =sse!everedett
!Ahalo1 "s gyo1 volt. Helyen!"nt egy7egy angyalsoborra
b<!!ant<n!> volt !=t#! nagyon 1agas "s aprB egyarnt> de 1ind
1ogorva ar2N> "s #dv=l"sre e1elte !arjt.
Menet !=ben "rete1 a repedeett !=ve! alatt a tete1e!et.
.iseregni !edett a bAr=1. *e1 a lb<n! alatt ny<gvB holta!
ny<gtalantotta!> hane1 a> a1it a !=vet!eA !anyar <tn
tallhat<n!. Jrete1> hogy ^avier 1egbnta a d=nt"st> hogy
idej=jj=n. +e f"lele1ne! jel"t se1 1<tatta.
Hirtelen 1egtorpant<n!> a1i!or bes"dhango! #t=tt"! 1eg a
f#l#n!et. Lala1i siratBt !ntlta!. 0=elebb lopBt<n!> 1gne1
tistbban hallott<! a dalla1ot egy hatal1as nyrfa 1=g=tt
1egbNjva. Xgai !==tt t!<!<2s!lva egy !isebb 2soportos<lst
t<dt<n! !ivenni. *agyjbBl =ssesen !"tt<2atnyian lehette!. &gy
1ohs sron Ea!e llt se1ben vel#! s"tterpestett lbbal>
nylegyenes httal. %e!ete bArdse!it viselt> a nya!ban pedig a
1egfordtott pentagra1 lBgott egy bArsjon. %ej"t s#r!e !alap
fedte. Megr=!=ny=dte1 F a a !alap is1erAs volt valahonnan. A
ltvny t<dat alatt fel!avart benne1 egy e1l"!et> "s 1egd=bbente1
F a f<r2sa> 1agnyos ala! a r=gbi1e22srAl. Ht perseT A
oldalvonalnl llt> a ar2t ne1 lehetett ltni> s 1i<tn ^avier
3'0 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
les"r#lt> !=dd" vlt. -Bval Ea!e irnytotta a eg"setT A gondolat>
hogy 1egprBblt rtani ^avierne!> iB haraggal l#!tetett benne1>
de igye!ete1 elfojtani. Most nagyobb s#!s"ge1 les a jBan
ese1re> 1int valaha.
Ea!e 1=g=tt egy hro1 1"ter 1agas !Aangyal gas!odott.
LalBsnCleg a leghtborongatBbb f=ldi dolog volt> a1it ltta1.
Anna! ellen"re> hogy Ngy n"ett !i> 1int egy angyal> volt benne
vala1i baljBslatN. RssesC!#lt se1e volt "s hatal1as> fe!ete
srnya> a1i a hta 1=g=tt fens"gesen f=l" nyNlt> vala1int
!e1"ny!=t"sC teste> a1i rn""sre br!it vagy br1it !"pes lett
volna porr Nni. '1os dere!ra hossN !A!ard lap<lt. Ea!e Ngy llt
a rny"!ban> 1intha a v"del1"t "lven".
A 2soport f"l!=rben !=r" gyClt. &l"g f<r2sn festette!$ volt> a!i
2s<!lys r<hba =lt==tt> a1i a eg"s ar2t elfedte> 1s 1eg fe!ete
2sip!"t "s ln2o!at viseltY ar2<!at !r"tafeh"rre pNderet"!> sj<!at
pedig v"rv=r=sre festett"!. *e1 Ngy tCnt> 1intha !o11<ni!lnna!
egy1ssal> visont oda1ente! Ea!e7he> 1indegyi! tistelettel
1eghajolt elAtte> 1ielAtt a lba el" helyet"! felajnls!"nt a
hNBsinBros ers"nybAl elAvett trgyat. )ehangolB ltvnyt
nyNjtotta! anap d"l<tn> ahogy ott llta! a erAtlen napf"nyben.
Aon gondol!odta1> vajon Ea!e 1ilyen es!==!!el "s 1ilyen
g"rete!!el "desgette 1agho ee!et a fiatalo!at> !i! feladt!
so!sos tennivalBi!at> hogy 2satla!oana! ho "s 1egavarj! a
holta!at.
Js elgondol!odta1> vajon 1i"rt ne1 lto1 Mollyt sehol.
Ea!e fele1elte a !e"t> a 2soport pedig 1egder1edt. )evette
!alapjt> "s ltta1> hogy hossN> s=t"t haja f"s#letlen "s illt.
Majdhogyne1 vadna! tCnt. A1i!or bes"lni !edett> hangja 1intha
1agrBl a !AangyalrBl verAd=tt volna vissa.
F 0=s=ntele! bennete!et a s=t"t oldalon F 1ondta "s hCv=sen
felnevetett. F .r "n jobban serete! Ngy gondolni r> 1int mks
olalra, F 0=vetAibAl hls 1oraj 2send#lt fel. At 1egg"rhete1
ne!te!> hogy a bCn "r"s"ne! nin2s prja. Mi"rt ne "re#! jBl
1ag<n!at> 1i!or a vilg oly !==1b=sen bni! vel#n!Q Most a"rt
vagy<n! itt 1indannyian> 1ert elevenne! a!arj<! "reni 1ag<n!atT
0ar2sN !e"t v"gigsi1totta a d<rva !Aangyalon> hangja 2s=p=gAs
volt> a!r a sir<p. F %jdalo1> senved"s> p<st<ls> hall$ ee! a
dolgo! olyano!> 1int ene a f#lein!ne!> "dese!> a!r a 1" a
nyelv#n!=n. .elAl#! h<n!. A lel!#n! eledele. Lala1ennyiAt=!ne!
1eg !ell tan<lnoto! el<tastani at a trsadal1at> a1ely 1indent g"r
"s se11it se1 ad. Jn a"rt vagyo! itt> hogy 1eg1<tassa1 ne!te!>
1i 1Bdon tere1ts"te! 1eg sajt l"nyegete!et> gy sabadtvn !i
bennete!et ebbAl a b=rt=nbAl> 1elyben leln2olt llato!!"nt
vergAdt=!. A e1ber a"rt tere1tetett> hogy <ral!odj"! a %=ld=n> de
ti 2sa! bjologto! "s ellgy<ltato!. 0=vetelj#! ht vissa <ral1<n!at
a %=ld=nT
L"gign"ett a 2soporton> s hangja hirtelen hel!edA lett> 1int egy
gyer1e!"t !"rlelA s#lA". Megragadta a angyal !A!ardjna!
1ar!olatt. F & idig jBl teljestettete!> "s 1eg vagyo! el"gedve a
fejlAd"sete!!el. +e elj=tt a ideje> hogy nagyobb l"pte!!el
haladj<n!. Arra <nsolla! bennete!et> hogy tegyete! t=bbet> hogy
t=bbe! legyete!> s hogy levess"te! a b"!lyBt> 1ely a elA!elA
vilgho !=t. 'd"#! 1eg a "jsa!a tor selle1eit> hogy
segts"g#n!re legyene!.
HangjtBl b<ja l vett erAt a !=vetAin> a!i! Ngy visel!edte!>
1intha t=1eghipnBis alatt lenn"ne!. Htravetett"! fej#!et> "s
=ssef#gg"stelen#l !iltotta! a levegAbe$ volt> a!i s<ttogva> volt> a!i
si!tva. A a hang telve volt fjdalo11al "s bossNvggyal.
Ea!e helyeslAen vigyorgott> 1ajd a aranyBrjra pillantott.
F *e1 1aradt so! idAn!. D"rj#n! a l"nyegre. F A t=1egre
sandtott. F Hol vanna!Q Hoto! el"1 A!et.
0"t ala!ot tastotta! elAre> a!i! Ea!e lba el" rogyta!.
Mind!etten 2s<!lys !=p=nyegben volta!. Ea!e 1egragadta a ho
!=elebb esA ala!ot> "s lehNta rBla a 2s<!lyt> 1ine! folytn egy
tlagos !in"etC fiNt fedett fel> a!it felis1erte1 a is!olbBl$
1eglehetAsen ser"ny> tartB!odB di! volt "s a sa!!7!l<b tagja.
-e1e alatt ne1 hNBdta! rny"!o!> s 1aga a se1e se1 fe!ete volt>
1int a t=bbie!"> hane1 halvny=ld. *ylt ar2n ltsott> hogy
1egrend#lt.
Ea!e a !e"t a fiN fej"re helyete. F *e f"lj F doro1bolta ne!i
1egnyerA hangon. F A"rt vagyo! itt> hogy segtse! rajtad.
3'2 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
)assan el!edett 2ir!al1as jele!et rajolni a levegAbe> a t"rdeplA
fiN f=l". /nnan> ahol "n lap<lta1> ltta1> hogy a fiN !=veti Ea!e
!e"ne! 1od<latait> "s a t=1egben a ar2o!at f#r!"siY
nyilvnvalBan 1egprBblta fel1"rni a helyet !o1olysgt. Daln
arra gondolt> hogy e egy jBl !itervelt tver"s> vagy vala1i beavatsi
rt<s> 1ielAtt bevesi! a 2soportba. AttBl tartotta1> annl e so!!al
baljBslatNbb.
*e1so!ra a egyi! !=vetAje tnyNjtott Ea!e7ne! egy !=nyvet.
%e!ete bArbe !=t=tt"!> lapjai 1egsrg<lta! a idA folya1n. Ea!e
htatosan a 1agasba tartotta a !=nyvet> "s hagyta> hogy !inyljon.
Hirtelen f<tB s"ll=!"s borolta fel a f!at> "s fel!avarta a ho1o!ot a
!<porgB sr!=ve! !=r#l. %elis1erte1 a !=nyvet> 1"g otthon tan<lta1
rBla.
F S> ne F s<ttogta1.
F Mi vanQ F ^avier is riadtna! tCnt> ahogy 1egltta. F Mi aQ
F A egy gri1oire
5
F 1ondta1. F A fe!ete 1gia !=nyve.
Ot1<tats arra vonat!oBlag> hogyan id" 1eg selle1e!et "s
"bresd fel a holta!at.
F Most 2sa! h#ly#ls. F ^avier olyb tCnt> 1int a!i 1agba a!ar
2spni> hogy fel"bredjen a r"1lo1bBl> a1ibe vratlan<l
bele2s=ppent. &gy pillanatra 1egrott> 1ennyire rtatlan> s
1ajdne1 "1elyegni !edte1 a bCnt<dattBl> hogy belerngatta1
ebbe. +e 1ost ne1 vesthette1 el a feje1.
F & ross jel F !==lte1. F A gri1oire7o! hatalo11al brB
dolgo!.
M"g 1indig a sron llva Ea!e 1ell!asa el!edett ihlni.
0ntlsa felgyors<lt> 1ni!<sabb vlt> 1ajd el!edett felolvasni a
'
A gri1oire egy vars!=nyv. A ilyen !=nyve! rendserint arra vonat!oB
Nt1<tatso!at tartal1ana!> hogyan al!oss<n! varserAvel brB trgya!at> 1int p"ld<l
tali1no!at "s a1<lette!et> hogyan al!al1a<n! varsig"!et> bCbjt "s jBslst> vala1int
hogyan id"#n! 1eg ter1"setfeletti entitso!at> 1int p"ld<l angyalo!at> selle1e!et "s
d"1ono!at. A legjelentAsebb gri1oire7o!$ a Clavi2<lae -alo1onis G-ala1on !<l2saiH> a
*agy Pri1oire> a Abra1elin -ent Mgija> a )e1egeton G-ala1on !is !<l2saiH> a -"fer
,ai"l ha7Mala2h G,ai"l angyal !=nyveH> Honori<s ppa vars!=nyve> a Pri1oire
Ar1adel "s a napjain!ban oly n"pserC *e2rono1i2on.
!=nyvbAl. 0arjt s"lesre trta. F <;orior me"s atr"m ami-"s 4"o
vini-at"m is somes, F )atin<l bes"lt> de 1s!"pp> 1int ahogy "n
at valaha is hallotta1. &ltortva> "s valahogy sejtette1> hogy e a
alvilg nyelve. F As est vestripro -apt"s F "ne!elte Ea!e> !ee pedig a
levegAbe 1ar!olt.
F Mit 1ondQ F sNgta ^avier. MeglepAdte1> hogy pontosan !"pes
vagyo! 1eg"rteni a sava! jelent"s"t.
F E=jj elA> s=t"t barto1> s legyen ti"d e test. A ti"d> vedd
1agadho.
0=vetAi vissafojtott l"legettel figyelt"!. -en!i ne1 1o22ant>
egy hangot se1 ejtett !i sen!i> ne1 1erte! !=beavat!oni>
a!r1ilyen gonossg is !"s#lAd=tt.
Mellette1 ^avier oly der1edten #lt> hogy 1eg !ellett "rintene1>
hogy 1eggyAAdje! rBla> 1"g a es1"let"n"l van. Mind!etten
=ssernd<lt<n!> a1i!or a levegAt a s"thasadB !A hangja t=lt=tte
1eg> "s vissa !ellett fogn<n! 1ag<n!at> nehogy a f#l#n!h= !apj<!
a !e#n!et. Csi!orgB aj volt> 1int a is!olai tblt v"gig!ar1olB
!=r1=!". Hirtelen abba1aradt> "s a 1assv !Aangyal sjbBl egy
fe!ete f#stfelhA t=rt elA. /da gyClt> ahol Ea!e llt> "s Ngy ltsott>
1intha a f#l"be sNgna vala1it. Ea!e 1egragadta a fiNt a hajnl
fogva> fej"t felsegte> "s erAsa!!al !inyitotta a sjt.
F Mit 2sinlsQ F !iltotta a fiN.
A fe!ete felhA egy pillanatig go1olygott "s p=rg=tt a levegAben>
1ielAtt el1er#lt a fiN nyitott sjban> 1ajd eltCnt a tor!ban. Ea!e
elerestette> a fiN pedig nyo1ban egy toro!hangN si!tst hallatott. A
nya!ho !apott> a test"t 1ar!olsta> ahogy a f=ld=n re1egett. Ar2a
eltor<lt> 1intha agonilna. Jrete1> hogy ^avier !arja res!etni
!ed a d#htAl.
A fiN 1od<latlan<l fe!#dt. &gy !i2sit !"sAbb fel#lt> !=rben"ett>
avart ar2!ifeje"se el"gedett" vlt. Ea!e odanyNjtotta a !e"t> 1ajd
talpra hNta. A fiN 1egfestette a test"t> 1intha 1ost "ren" elAs=r.
F 0=s=ntele! Njra !=t#n!> barto1 F #dv==lte Ea!e> s a1i!or a
fiN 1egford<lt> ltta1> hogy =ld se1e i11r fe!ete> 1int a
!trny.
3'4 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F *e1 hise1 el> hogy et ne1 vette1 "sre aelAtt F 1ondta1>
"s a !ee1be ejtette1 a feje1et. F Rssebart!ota1 vele> segteni
a!arta1 ne!i] "rene1 !ellett volna> hogy egy d"1on.
^avier a hta1ra tette a !e"t. F & ne1 a te hibd. F De!intet"t
v"gighordota a Ea!e lbnl =ssesNfolBdB gy#le!eeten.
F Mindannyian d"1ono!Q
Megrta1 a feje1. F *e1 hinn"1. Ea!e bossNso1jas
selle1e!et id" 1eg> hogy 1egsllj! a !=vetAit.
F & egyre jobb F 1otyogta ^avier. F Honnan j=nne! ao! a
selle1e!Q Ao!" a e1bere!"> a!i! ee!ben a sro!ban
ny<gsana!Q
F 0"tle1 F felelte1. F Daln a alvilg elt!oottaina! lel!ei> a1i
a"rt 1erAben 1s> 1int a d"1ono!. A d"1ono! 1agna!
)<2iferne! a tere1t1"nyei> "s A! !irBlag At i1dj!. Mgyana a
!on2ep2iB> 1int a angyalo!!al a 1ennyorsgbanY 1illiBnyi l"le!
j<t a 1ennybe> de ne1 les belAl#! angyal. A angyalo! "s a
d"1ono! soha ne1 volta! e1bere!. W! a sajt !astj<!ba tartona!.
F &e! a selle1e! 1"g 1indig ves"lyese!Q F !"rdete ^avier. F
Mi t=rt"ni! ao!!al> a!i!et 1egsllna!Q
F A elsAdleges 2"lj<! a> hogy p<sttsana! F 1ondta1.
F A1i!or tvesi! egy e1ber teste f=l=tt a hatal1at> br1ire
felhasnlhatj! at a se1"lyt. /lyan> 1intha !"t l"le! lenne egy
b<ro!ban. A legt=bben !"pese! tNl"lni> ha2sa! a selle1ne! ne1
pont a a 2"lja> hogy snd"!osan rtson a testne!. ,n! n"ve ne1
jelentene! fenyeget"st> a 1i erAn! so!!al hatal1asabb> 1int a =v"!.
Ea!e a egyetlen> a!i 1iatt fAhet a fej#n!.
^avier "s "n elhallgatt<n!> 1i!or Ea!e elAveette a !=vet!eA
ldoatot. +e arra ne1 volta1 fel!"s#lve> a1i !=vet!eett. Mi!or
htravetette a 2s<!lyt> v=r=sesbarna f#rt=! is1erAs <hataga "s
tgra nylt> r"1#lt> !"! se1 tr<lt fel elAtt#n!.
F *e aggBdj> sve1 F 1ondta Ea!e <jjval !=nnyed"n
v"gigsi1tva Molly nya!n> le eg"sen a 1ell"ig. F *e1 nagyon fog
fjni.
Meg1ar!olta1 ^avier !arjt. F Meg !ell lltan<n! F 1ondta1. F
*e1 hagyhatj<!> hogy bntsa MollytT
^avier elspadt. F Jn is svesen lenyo1n1 Ea!e7et> de ha 1ost
!=bel"p#n!> es"ly#n! se1 les 1indannyi<!!al se1ben.
-#!s"g#n! van a btydra 1eg a nAv"redre. F Megrta a fej"t> s
rj=tte1> hogy v"g#l beltta> hogy egyed#l ne1 t<dja legyAni Ea!e7
et.
Ea!e egyi! !=vetAj"n erAt vett a f"lt"!enys"g "s a vgya!os>
1ire a f=ldre vetette 1agt> "s el!edett hny!olBdni. A se1e
!iford<lt> hogy 2sa! a feh"rje ltsott> sja pedig n"1n ttogva
ny=gd"2selt. &gybAl felis1erte1> hogy Alexandra a a
irodalo1BrrBl. Ea!e lehajolt> f"l!"el 1egragadta a hajt> "s
el2sittotta a vonaglst. Mjjval s<ggestvan v"gig2irBgatta a
2s<pas nya!t> 1ajd elidA=tt a sjnl. A lny neheen l"legett
"s e!stisban fel" hajolt> de Ea!e ell"pett tAle> "s a ba!an2sa orrt
v"gighNta Alexandra test"n.
F Menn#n! !"ne F s<ttogta ^avier. F &t 1r t=bb 1int a1ivel 1i
1"g elbnhat<n!.
F Molly n"l!#l ne1 1ehet#n! el.
F .eth> ne1 r<lhatj<! el Ea!e7ne!> hogy itt vagy<n!.
F *e1 hagyhato1 itt At> ^avier.
%elsBhajtott. F /!"> at hise1> van egy =tlete1> hogy t<dnn!
vissasereni> de bnod !ell benne1> "s hallgass r1. &gy ross
1od<lattal ves"lybe sodorhatj<! At.
.Blintotta1 "s vrta1> hogy ^avier t=bbet 1ondjon> de egy
v"rfagyastB si!oly vonta 1agra a figyel1e1et. Molly t"rdepelt>
Ea!e !ee pedig a lny tar!Bjn volt> a!ine! a !ee htra volt !=tve.
A !Aangyal sjbBl elAt=rt a fe!ete !=d. Molly ar2a elfeh"redett a
fjdalo1tBl "s a d=bbenettAl> de te!intet"t 1egfestetten Ea!e7re
segete. *e1 brta1 tovbb n"ni. &lAbotor!lta1 a sr!A 1=g#l>
figyel1en !v#l hagyva ^avier tilta!oB !iablst.
F Mit 2sinlsQ F si!oltotta1. F Hagyd et abbaT Ea!e> eresd el
AtT F A1i!or Ea!e ar2ra n"te1> a eltor<lt a haragtBl. Jrete1>
hogy ^avier 1ellette1 van. /ltal1aBn !="1 "s Ea!e !="
helye!edett.
A1i!or 1egltta At> Ea!e d#he sertefoslott> =ssefonta a !arjt>
"s sBra!oottan felvonta a egyi! se1=ld=!"t.
3'6 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F )1> l1 F 1ondta. F Mi a!adt a horg<n!raQ Csa! ne1 a
!=ny=r#letes angyal "s a A]
F Molly> gyere le onnan F sBlt oda ^avier> A pedig ba1bn
engedel1es!edett> 1ert tNlsgosan !b<lt volt ahho> hogy
vitat!oon> vagy br1ilyen for1ban feleljen. Ea!e vi2sorgott.
F *e 1od<ljT F paran2solta> Molly pedig 1egder1edt.
F DeT F 1<tatta1 Ea!e7re. F D<dj<!> 1i vagy.
)assan> gNnyosan tapsolni !edett. F *agyon #gyes. Mi2soda
elsArangN dete!tv vagy.
F *e1 hagyj<!> hogy et 1egNsd F 1ondta ^avier. F Mi n"gyen
vagy<n!> te 1eg 2sa! egyed#l.
Ea!e felnevetett "s !=rbe1<tatott. F D<lajdon!"ppen 1i so!!al
t=bben vagy<n!> "s a s1 naprBl napra n=ve!si! F vihogta. F Ogy
ltsi!> el"g n"pserC vagyo!.
,"1#lten b1<lta1 r> "s "rete1> hogy 1inden =nbial1a1
elprolog.
F &s"lyete! sin2s> te jBt"t l"le! F jelentette !i Ea!e. F A!r 1ost
fel is adhatjto!.
F At lesheted F 1orogta ^avier.
F S> de aranyos F 1ondta Ea!e. F A e1bergyere! Ngy !"peli>
1egBvhatja a angyalt.
F Hidd el> 1eg t<do1 tenni> "s 1eg is fogo1.
F Daln 2sa! ne1 at !"peled> hogy 1"g rtani is t<ds ne!e1Q F
!"rdete Ea!e.
F Megt<dod> ha 1egprBbls te rtani ne!i F felelte ^avier.
Ea!e aj!a s"thNBdott> 1egvillantva aprB> hegyes fogait. F
D<dnod !"ne> hogy a tCel jtsol F vigyorgott =nel"g#lten.
F Lisont ne1 f"le!> hogy 1eg"gete1 1aga1 F !=pte ^avier.
&gy hossN pillanatig se1ete! egy1ssal> 1intha 1ind!etten a
1si!at bAsten"! 2sele!v"sre. &lArel"pte1.
F Csa! engedd el Mollyt F 1ondta1. F *in2s "rtel1e bntanod AtY
ne1 nyers vele se11it.
F Rr=11el elereste1 F 1osolygott Ea!e. F &gy felt"tellel]
F Js 1i lenne aQ F !"rdete ^avier.
F .eth"rt 2ser"be.
^avier teste ind<latosan 1egfes#lt> !"! se1e sinte vill1o!at
sBrt.
F Menj a po!olbaT
F De seren2s"tlen> tehetetlen e1ber F gNnyolBdott Ea!e. F &gy
serel1edet 1r elvestetted> "s 1ost el a!arod vesteni et isQ
F Hogy 1ondtadQ F !"rdete ^avier h<nyorogva. F Honnan t<ds
te rBlaQ
F S> el"g jBl e1l"!se1 r F felelte Ea!e "1elytA 1osollyal.
F &1ily> <gyeQ *e1 gondol!otl 1"g el aon> hogyan si!er#lt a
eg"s 2saldjna! 1egNsnia> 2sa! ne!i ne1Q F ^avier Ngy n"ett !i>
1int a!i 1enten elhnyja 1agt. Megragadta1 a !e"t> Ea!e pedig
folytatta. F Majdhogyne1 1r tNl !=nnyC is volt$ ho!=t=ni At a
gyho> 1i!=ben a h lngo!ban llt. Minden!i at hitte> hogy
tal<dta a v"sjel"st> pedig 2sa! a tC 1orajtBl ne1 hallott! a
si!oltost.
F De sarhiT F ^avier tett Ea!e fel" n"hny l"p"st> de ne1 j<tott
tNl 1essire. Ea!e vigyorogva 2settintett a <jjval> s 1ielAtt el"rhette
volna> ^avier =sseg=rnyedt a fjdalo1tBl a hast 1ar!olsva.
MegprBblt felegyenesedni> de Ea!e legyintett egyet 2s<!lBbBl> "s a
f=ldre !"nysertette vele.
F ^avierT F !iltotta1 a segts"g"re sietve. Jrete1> hogy a vlla
re1eg a !ntBl. F Hagyd b"!"nT F !=ny=r=gte1 Ea!e7ne!. F Hagyd
abba> !"rle!T
%eje1ben egy n"1a i1val 1egprBblta1 1egid"ni 'sten
segts"g"t$ 7inenhat Atynk, 7enny s Fl teremt0je, szabats
meg a gonosztl, /.l szelleme segtsg.nkre, s hv el0 a
megment0 angyalokat, 7ert ti a kirlysg, a hatalom s a i-s0sg
most s minrkk$
+e Ea!e ereje Ngy nyelte el a i11at> 1intha sCrC> fe!ete !=d
eres!edett volna r1> a1i ne1 engedte> hogy elAt=rjene! el1"1bAl
a sava!> s 1r71r Ngy "rete1> hogy s"trobban a feje1. Ea!e
Dhornt a nyo1orNsg "s a senved"s hilalta> "s tistban volta1
vele> hogy egy ilyen bestit !"ptelen vagyo! egyed#l legyAni.
^avierne! igaa volt. .r2sa! hallgatta1 volna r. - 1ivel sen!i
ne1 j=tt a segts"ge1re> 2sa! egyf"le!"ppen segthette1 rajta "s
Mollyn F a egyetlen 1Bdon> ahogy t<dta1.
3'8 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F Meg!aphatsT F ordtotta1 !aro1at s"ttrva.
F *e1T F ^avier talpra !#d=tte 1agt> de labdba se1 rNgott
Ea!e s=t"t erej"vel se1ben> "s =sseg=rnyedt 1egint.
*e1 habota1Y elArerohanta1> egyenesen be> a !=rbe. A 2soport
t"bolyodott hangon !ntlva elArenyo1<lt> 1ire Ea!e fele1elte a
!e"t> jelev"n> hogy !otrBdjana! htrbb.
/danyNlta1 Molly"rt> "s si!er#lt !ifestene1 At a sortsbBl.
F Mene!#ljT F ihlta1.
Ahogy Ea!e t!arolt> "rete1> hogy a levegA !isor<l a t#dA1bAl.
&lrastott a fe!ete !=d> "s a f=ldre 2sNsta1Y a feje1 !e1"nyen
be#t=tte1 a !Aangyal talapatna! sar!ba. .itosan 1egvgta1
1aga1> 1ert "rete1> hogy 1eleg v"r folyi! a se1=ld=!=1re.
MegprBblta1 fel!elni> de a teste1 ne1 a!art engedel1es!edni.
/lyan volt> 1intha 1inden 2sepp energia elsivrgBit volna belAle1.
0inyitotta1 a se1e1> "s ltta1> hogy Ea!e f=l"1 tornyos<l.
F A fiv"re1 "s a nAv"re1 ne1 fogja hagyni> hogy et 1egNsd F
1otyogta1.
F -erinte1 1eg 1r 1eg is tett"! F vi2sorogta Ea!e. F 0aptl
tAle1 egy es"lyt> hogy vele1 j=jj> de ostoba 1Bdon el<tastottad.
F De gonos vagy F 1ondta1. F -ose1 !=vetn"le!.
F +e ht h<n2<t!odni oly jB F r=h=g=tt Ea!e.
F 'n!bb a hall.
F Meg!apod.
F Da!arodj tAle F ordtotta ^avier senved"ssel teli hangon. M"g
1indig a f=ld=n vonaglott> !"ptelen volt 1oogni. F Ho ne 1erj
"rniT
F S> fogd 1r beT F 2sattant fel Ea!e. F A 2sinos !is pofi!d ne1
el"g> hogy 1eg1entsd.
A <tolsB dolog> a1ire e1l"!se1> 1ielAtt 1inden els=t"t#lt>
hogy Ea!e !gyB=ld se1"ben 1ohBsg 2sillog> ^avier pedig enge1
sBlt.
31
Megvlts
&PU H/--IO AMDS HXD-S K)J-J* t"rte1 1aga1ho. Mi!or
1egprBblta1 1eg1o22anni> vala1i lthatatlan erA vissatartott.
Ea!e Dhorn a voln 1=g=tt #lt> !"t oldala1on pedig Ali2ia "s
Alexandra a irodalo1BrrBl. -padt> !ifeje"stelen ar22al b1<lta!>
1intha egy laboratBri<1i !s"rleti alany lenn"!. 0estyCs !e#! a
=l#!ben ny<godott. Moogni prBblta1> s 1r 1ajdne1 si!er#lt>
a1i!or a !=ny=!=11el Ali2it oldalba vgta1.
F 0e1"ny!edi! F panasolta> Ea!e pedig odadobott ne!i egy
fBliba te!ert> !is 2so1agot.
F &gy el"g belAle> hogy 1egtr"flja.
Ali2ia !estyCs !e"vel !"nysertett> hogy !inyissa1 a s1at>
1i!=ben Alexandra leerAltetett a tor!o1on egy halvny=ld
tablettt> a1ire rsegtett egy e#stflas!bBl bel"1 t=lt=tt itallal. A
folyad"! 1arta a tor!o1at> "s !ib<ggyant a s1bBl. Addig
f<lladota1 tAle> 1g le ne1 nyelte1. *y=gte1 "s pr#s!=lte1> a
!"t lny pedig el"gedett vigyorral n"ett egy1sra. 3Nderoott ar2<!
"s #res te!intet#! !edett !"!> prs !=dbe olvadniY a f#le1 2sengett>
"s e elnyo1ott 1inden 1s hangot. A <tolsB dolog> a1ire tistn
e1l"!se1> a nor1lisnl jBval gyorsabban !alaplB sve1. &<tn
2sontos =l#!be ros!adta1> "s 1inden elfe!etedett.
AM'0/, M&P'*D 0'*U'D/DDAM A -I&M&M> egy !ifa!<lt sAnyegen
#lte1 a padlBn httal a falna! t1astva. D<dta1> hogy 1r jB ideje
ott g<bbasthato!> 1ert a soba hidege a r<h1 al f"r!A=tt> "s
beitta 1agt a bAr=1be. A !ee1et 1eg!=t=t"!> s a <jjai1
380 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
biseregni !edte!> a1i!or el!edte1 te!ergetni A!et. %jt a !aro1
tAle> hogy 1r hossN ideje 1od<latlansgra !"nyser#lt. Lala!i
egy !=telet !=t==tt a dere!a1ra sorosan> a s1at pedig bet=1te
egy 1o2s!os ronggyal> a1itAl alig !apta1 levegAt. Ogy gondolta1>
benin sagt "re1.
0=rbesandtotta1 ho1lyos !=rnyeete1en> prBblta1 !itallni>
hov vihetett Ea!e. *e1 a f=ld alatt volta1> ahogyan elAs=r hitte1.
Helyette in!bb Ngy tCnt> egy vi!torin<s h so!vnyos
nappalijban vagyo!. A soba nagy "s tgas volt> 1ennyeete 1agas>
a vilgtBteste!ne! pedig el2savart rBsabi1bB ala!ja volt. A gadag
1intatN sAnyeg elsA rn""sre persa> visont dohos sagot
rastott. A levegAt porodott sivarsag is tjrta. 0"t jobb napo!at
is ltott> s"les sBfa hevert egy1ssal se1benY 1ellett#!
1rvnytetejC !isastalo! llta!. &gy 1"ly> 1ahagBni !reden2en
de!antere! llta!> de oly porosa! volta!> hogy alig lehetett
"srevenni benn#! a srga "s v=r=s italt. A helyis"g !=ep"n
ig"nyesen faragott lba!on egy hossN> 2sisolt 2"dr<s "t!eAastal
llt. A !=r" rendeett> 1agas t1ljN s"!e! b<rg<ndi v=r=s
brsonnyal volta! !rpitova> a astal !=ep"n pedig egy hatal1as
e#st gyertyatartB gas!odott> 1elyne! 1eggyNjtott gyertyi hossN
rny"!o!at vetette! a sobra. A fala!at bortB> h1lB> 2s!os tap"tt
f<r2sa jele!!el "s si1bBl<1o!!al fir!lt! tele. A 1rvny
!andallBpr!ny f=l=tt sNlyos arany!erete!be foglalt ar2!"pe!
lBgta!> te!intet#!!el h<n2<t<l se1l"lte!> 1intha A!et 1r beavatt!
volna a tito!ba> a1it ne!e1 1"g fel !ellett fedene1. Lolt !==tt#!
egy renesns !in"etC Nr fodros gall"rral> egy 1si! pedig egy nAt
brolt> a!it a =t ni1faserC lenya vette !=r#lY 1indegyi!#!ne!
preraffaelita
6
fri<rja "s =rv"nylA r<hja volt.
8
A preraffaelit! angol rB7 "s 1Cv"s2soport> 1ely 16;67ban aal a snd"!!al
ala!<lt> hogy a !or fest"set"t !iveesse a fel#letes a!ad"1i1<sbBl. C"lj<! a 1"lyebb
"l1"nye! Asinte> es1"nytA !ifeje"se volt. Minta!"p#!ne! a ,affaello elAtti 1:. sadi
tos!nai festA! 1Cv"set"t te!intett"!. ,o1anti!<s llspontrBl brlt! a polgri
trsadal1at> idealilt! a !="p!ort> "s a !orai naiv 1Cv"setet prBblt! felt1astani.
Misti!<s si1boli1<s "s stililtsg jelle1ete 1Cv"set#!et. %est"set#! r"sleteA>
nat<ralisti!<s> 1erev "s ter1"setellenes. #A Iikipia "tn%
%ino1 porr"teg bortott 1indent> bele"rtve a fest1"nye!et is.
&lgondol!odta1> vajon 1iBta ne1 la!j! a hat. Mintha 1egfagyott
volna a idA folysban. A plafont a teljes s"less"g"ben egy
1"ltBsgteljes> hatal1as pB!hlB fedte be> a!r vala1i selye1ta!arB.
A1i!or alaposabban se1#gyre vette1> "srevette1> hogy 1inden a
rothadstBl bCli!. A "t!eAs"!e!et a 1oly rgta> a !"p!erete!
elvete1edte!> a bArsBf! 1egs#llyedte!> a plafonon pedig nedves
folto! terpes!edte!> ahol besivrgott a 2sapad"!. Mindent a hely"n
hagyta!> 1intha a h t<lajdonosai sietve hagyt! volna el> "s soha
ne1 is t"rte! volna vissa. A abla!o!at bedes!t!> gy 2sa!
n"hny nyalbnyi ter1"setes f"ny hatolt be a sobba> a1i atn
v"letlenserC s<gara!at vetett a sAnyegre.
A eg"s teste1 fjt> feje1 neh" "s ho1lyos volt. Lalahonnan
tvoli hango!at hallotta1> de sen!i ne1 j=tt be. Sr!na! "rete1>
a1g ott #2s=r=gte1> "s !edte1 rd=bbenni> hogyan "rtette Pbriel>
a1i!or arrBl sBlt> hogy a e1beri testne! vanna! bionyos ig"nyei.
A "hs"gtAl a j<ls !=rny"!eett> a tor!o1 !isradt "s !apart a
folyad"!hinytBl> "s Brisi s#!s"ge1 lett volna r> hogy !i1ehesse!
egy 1osdBba. %"lig =nt<datlan llapotba s#llyedte1> 1g v"g#l
t<datos<lt benne1> hogy vala!i bej=n a sobba.
Mi!or vissanyerte1 a ltso1 "s fel#lte1> ltta1> hogy Ea!e
Dhorn #l a astalfAn. Hi!abtot viselt> !arjt !erestbe fonta.
Ar2n a jellegetes> gNnyos 1osoly #lt.
F -ajnlo1> hogy gy !ellett v"gAdnie> .ethany F 1ondta.
&lArehajolt> hogy 1eglatsa a !=t"st a s1ba t=1=tt rongyon. A
hangja 2s=p=g=tt> a!r a 1". F Jn felajnlotta1 ne!ed egy !==s
"let lehetAs"g"t.
F Leled "lni rossabb lenne> 1int a hall F s<ttogta1 re!edten.
)tta1> ahogy Ea!e ar2a 1eg!e1"nyedi!. Ma2s!aserC se1e>
1ely Njra fe!ete volt> Ngy tCnt> #vegess" vli!.
F A stoi2i1<sod
4
2sodlatra 1"ltB F 1ondta. F LalBjban
serinte1 pont e a egyi!> a1it a legin!bb !edvele! benned. .r
e esetben> at hise1> 1egbnod 1"g a d=nt"sedet.
(
-toi2i1<s$ senved"lye!tAl 1entes> er!=l2s=s "letet "s deter1ini1<st hirdetA B!ori
filoBfiai irnyat
382 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F *e1 rthats ne!e1 F !==lte1. F )egfeljebb vissat"re! abba
a "letbe> a1it 1r is1ere!.
F & nagyon iga F 1osolygott. F Milyen !r> hogy a 1si! fele
htra1arad. Aon tCnAd=1> vajon 1i les vele> ha te 1r ne1 lesel
itt.
F *e 1erd fenyegetni AtT
F Csa! ne1 a elevenedbe tallta1Q F !"rdete Ea!e. F Lajon
1i!"pp reagl 1ajd ^avier> ha 1egt<dja> hogy a drgasga halottQ
,e1"le1> ne1 2sinl se11i 1eggondolatlansgotY bnat<!ban a
e1bere! nagyon f<r2sn t<dna! visel!edni.
F Hagyd !i At ebbAl. F A !=t"llel bajlBdta1. F &gy1s !==tt is
elint"hetj#! et.
F Ogy gondolo1> ne1 vagy olyan helyetben> hogy al!<dohass>
<gyeQ
F Mi"rt 2sinlod et> Ea!eQ Mit gondols> 1it nyerhets veleQ
F A attBl f#gg> te 1it "rtes a alatt> hogy nyerni. Jn 2s<pn
)<2ifert solglo1. D<dod> 1i volt )<2ifer legnagyobb bCneQ
F A !ev"lys"g F vlasolta1.
F 3ontosan> sBval t"nyleg ne1 !ellett volna 1egsebened a
eny"1et. *e1 igan 1"ltnyolo1.
F *e1 a!artala! 1egbntani> Ea!e]
&lhallgattatott. F Hibtl> "s e 1ost a a r"s> a1i!or egyenlte!.
Me!!ora pard" les ltni> ahogy a t=!"letes is!ola!apitny v"ge
1agval. Eaj> jaj> 1it fog ehhe sBlni 1inden!iQ
F ^avier sose1 tenne olyatT F sisegte1> "rev"n> hogy a sve1
!ihagy.
F *e1> ht perse F helyeselt Ea!e F> se11i!"pp> ha ne1 !ap
tAle1 egy !is segts"get ho. Majd bef"r!A=1 a fej"be> "s ellto1
egy7!"t hasnos s<gallattal. *e1 valBsnC> hogy neh" les.
A!!orra 1r elvestette a "lete serel1"t> ne1 igaQ &ttAl biony
nagyon sebehetA les a rtatlan l"le!. -erinted 1it 2sinltassa!
veleQ Lesse 1agt a si!l!ra a HajBron2s7partnlQ De!eredjen a
a<tBjval egy fra> vgja fel a ereit> s"tljon be a B2enbaQ
Annyif"le lehetAs"g !nl!oi!.
F A"rt tesed et> 1ert 1egsebete! F 1ondta1. F +e attBl> hogy
1eg=l=d ^aviert> ne1 lesel Njra boldog. Ha pedig enge1 =ls 1eg>
attBl ne1 nyers !iel"g#l"st.
F &l"g ebbAl a frastB d<1bBlT
A hi!abtjbBl elAhNott egy !"st> "s lehajolt> hogy aprB> #gyes
1od<lato!!al elnyissantsa a !=telei1et. A !aro1 "s a !ee1 1"g
jobban fjt> a1i!or !isabad<lt. Ea!e felhNott> hogy a lbho
t"rdelje!. .1<lta1 a hegyes orrN> f"nyesre s<vi2!olt> fe!ete 2ipAj"t>
"s abban a pillanatban 1r ne1 "rde!elt a v"gtagjai1ban bisergA
fjdalo1> se1 a l#!tet"s a feje1ben> vagy hogy "1elyegte1 "s
legyeng#lte1 a "hs"gtAl. Csa! aal t=rAdte1> hogy talpra llja!.
Jn ne1 fogo! 1egh<nys!odni a s=t"ts"g egyi! #gyn=!e elAtt.
'n!bb 1eghalo!> se11int elr<lja1 1ennyei hCs"ge1et aal>
hogy 1egado1 1aga1 ne!i.
%"l !"el a falna! t1as!odva talpra hNta1 1aga1at. A
=sses energi1at fele1"stette> "s fogal1a1 se1 volt> 1eddig
lese! !"pes Ngy 1aradni. A t"rde1 =sse a!art rogyni alatta1.
Ea!e !=nnyed sBra!oottsggal n"ett r1.
F & a pillanat aligha al!al1as a lojalitsra F gNnyolBdott
F Mgye> felfogod> hogy a "leted a "n !ee1ben vanQ '1dj> ha
1eg a!arod "rni> hogy Njra lthasd ^aviert.
F Megtagadla! t"ged "s 1inden 1Cvedet F 1ondta1 higgadtan.
Ogy ltsott> e felbAsti> 1ert fele1elt "s thajtott a
"t!eAastal f=l=tt. A feje1 a astallapho 2sapBdott> 1ielAtt a
padlBra vgBdta1> tehetetlen !<pa2!"nt "rve f=ldet. Lala1i ragadBs
!gyBott lefel" a ho1lo!o1on.
F Minden o!"s odalentQ F !"rdete Ea!e =nel"g#lten> 1i!=ben
ne!it1as!odott a astal oldalna!. +<rvn 1egsi1ogatta a sebet
a ar2o1on> a !e"bAl pedig hA radt.
F *e1 !ell gy t=rt"nnie F doro1bolta. A beleegye"s jel"re vrt>
de 2sendben 1aradta1.
F Ht ha 1inden!"pp e a vlasod> ne1 hagys ne!e1 1s
vlastst. 0i fogo1 hastani belAled a jBsg <tolsB 1orsjt is F
!==lte gyeng"den. F Mi!or 1ajd v"ge!> t=red"!e se1 1arad
benned be2s#letne! vagy tistess"gne!.
384 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
%=l"1 hajolt> haja a 2sillogB se1e el" o1lott. Mind=sse
2enti1"tere!re volt tAle1> ltta1 1inden egyes vonst> feltCnA
ar22sontja v"t> sja v"!ony 2s!jt> a borostt a lln.
F .efe!ette1 a lel!edet "s a 1aga1"v tese1.
A teste1 res!etni !edett a savai nyo1n. 0"ts"gbeesetten
1egragadta1 a astal lbait> vala1ilyen es!=t !ereste1> egy
1Bdot a 1ene!#l"sre. Ea!e a egyi! !e"vel lassan v"gigsi1totta a
!aro1at> !i"lvev"n a "rint"st. A bAr=1 "gett "s l#!tetett> s a1i!or
odan"te1> egy v=r=s 2s!ot ltta1 ott> ahol a "rint"se 1egperselt.
F AttBl tarto!> ne1 fogs te vissat"rni a 1ennyorsgba>
.ethany> 1ert 1ire v"ge! veled> 1r ne1 fogna! oda beengedni.
A egyi! <jjval a ar2o1at 2irBgatta> atn a aj!a1 !=rvonalait.
Jrete1> hogy a ar2o1 1erA lngolB 1as!! vltoi!.
&lford<lta1 "s d<l vergAdni !edte1> de Ea!e lefogott> "s
!"nysertett> hogy a se1"be n"e!. Ogy "rete1> 1intha a <jjai
egyenesen tfNrn! a ar2o1at.
F *e aggBdj> angyal!1> 1i a po!olban nagyon vend"gseretAe!
vagy<n!.
+<rvn 1eg2sB!olt> test"ne! sNlya r1 neheedett> 1ielAtt
elhNBdott. D#es gB2o! perselt"! a eg"s teste1et.
F 'deje bN2sNt inteni> Miss Ch<r2h.
EA0& .&HM*UDA A -I&MJD> "s olyan erAsen !on2entrlt> hogy
iadsgtBl gy=ngy==tt a ho1lo!a. A halnt"!a !=el"ben egy "r
l#!tetni !edett. Atn lassan felegyenesedett> fel"1 nyNlt> 1ajd
1egragadta a feje1et.
A!!or t=rt"nt F hirtelen iB tChegye! so!asga t"pte fel a
el1"1et> "s egyetlen pillanatba sCrtve r1 t=rt 1inda1a
gonossgna! a ltvnya> a1it a idA! hajnala Bta el!=vette!. A
e1ber ltal is1ert =sses sors2saps !#l=nllB> egy1sho ne1
!=tAdA> hatal1as !"pe!be olvadt =sse> 1elye! olyan intenv
felvillans7soroatot prod<!lta!> hogy at hitte1> s"trobban tAle a
agya1.
HborNban elrv<lt gyer1e!e!et ltta1> f=ldreng"sben
s"ttran2sroott falva!at> tor!olattCben le1"srolt e1bere!et>
aslytBl "heA "s legyeng#lt 2saldo!at. Pyil!ossgo!at ltta1.
-i!olyo!at hallotta1. Jrete1 a vilg =sses igasgtalansgt. A
e1beris"g =sses is1ert betegs"ge elrastotta a teste1et. A
s1talan r"1#let> bnat "s tehetetlens"g "r"se egyserre t=rt r1.
'ntenven t"lte1 a =sses erAsa!os hallt. A a<tBban #lte1>
a1i!or Pra2e !ara1boloott. HajBt=r=tt f"rfi volta1> a!i a B2enba
f<llad> 1i!=ben 1aga al gyCri a h<ll1o! sNlya. Jn volta1 &1ily>
a!it "lve nyelne! el a lngo!. - 1inde!=ben !=ny=rtelen r=h=g"st
hallotta1> a1irAl t<dta1> hogy Ea!e7".
&re!> 1illiB! fjdal1a hastott f=ldi teste1be> a!r a
#vegsiln!o!. Csa! halvnyan volta1 t<datban a padlBn re1egA
teste1ne!> a !ee1 a halnt"!o1ra sortotta1. Angyal volta1> "s
"pp a vilg =sses hallt<sja "s s=t"ts"ge !"s#lt elrastani.
D<dta1> hogy ebbe belehalo!. 0inyitotta1 a s1at> hogy
!=ny=r=gje! Ea!e7ne!> vessen v"get a senved"se1ne!> de ne1 j=tt
!i rajta hang. M"g ahho se1 1aradt el"g erA1> hogy a sajt
hallo1"rt !=ny=r=gje!. A ostro1 visont !=ny=rtelen#l
folytatBdott a Ea!e7bAl bel"1 radB boral1a! !"pei r"v"n> a1g 1r
a !=vet!eA l"leget"rt is !#dene1 !ellett.
Ea!e elrntotta a !e"t a feje1tAl> "s "rete1> hogy teste1et egy
pillanatra sntista 1eg!=nnyebb#l"s t=lti el. A!!or vette1 "sre a
t#et> feltornyos<lt "s bebortott 1indent> a1i a Ntjba !er#lt> s
hirtelen r"bredte1> hogy sCrC f#st go1olyog a levegAben. A 2sillr
1egr!Bdott "s le<hant> ahogy a 1ennyeet darabjai beo1lotta!> s
vele va!olat "s aprB #veggy=ngy=! Nd<lta! a "t!eAastalra.
*"hny 1"terre tAle1 a f#gg=ny=! parsesAt sBrva lngba
bor<lta!. &lta!arta1 a feje1et> de "rete1> hogy a !ee1et is
eltallj!. A teste1 1"g 1indig l#!tetett "s borongott a rettentA
e1l"!e! sNlya alattY a t#dA1 tele1ent f#sttel> a se1e1 "gett> forgott
vele1 a vilg. Jrete1> hogy elveste1 a es1"lete1et.
0#d=tte1 ellene> de vest"sre llta1. Csa! annyit ltta1> hogy Ea!e
ar2t !=r#l=leli! a lngo!.
Atn a tvolabbi fal !isa!adt> 1intha !irobbantott! volna. &gy
pillanatig ltta1 1=g=tte a !ihalt <t2t> 1ielAtt va!tB f"nyess"g
rastotta el a helyis"get. Ea!e htratntorodott> a se1e el" !apta a
!e"t. A t=r1el"! !=#l Pbriel l"pett elA !itrt srnnyal> !e"ben
386 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
feh"r f"nyoslop!"nt iott pallosa. Haja Ngy lobogott 1=g=tte>
1intha aranysalago!bBl lenne. ^avier "s 'vy !=vette At> 1ind!etten
odasiette! ho1. ^avier !=nnytatta ar22al a !arjba a!art venni>
de 'vy f"!en tartotta.
F *e 1ogasd F 1ondta. F *agyon sNlyosa! a s"r#l"sei. M"g itt
el !ell !eden#n! a gyBgytB folya1atot.
^avier a !e"be vette a ar2o1at.
F .ethQ F "rete1> ahogy a aj!a 1ajdne1 a ar2o1at sNrolja. F
HallasQ
F *e1 t<d vlasolni F felelte 'vy !edves hangon> "s 1eg"rete1
hCv=s <jjait a ho1lo!o1on. ,es!etve fe!#dte1 a padlBn> 1i!=ben
gyBgytB energija tradt teste1en.
F Mi van veleQ F !"rdete ^avier srva a re1egA "s 1eg7
1egrnd<lB teste1 lttn. Jrete1> hogy a se1e1 !iford<l> a s1
pedig n"1a si!olyra nyli!. F %jdal1at o!ool ne!iT
F 0isvo1 belAle a e1l"!eit F 1ondta 'vy. F Meg=li!> ha ne1
tese1 1eg.
^avier olyan !=el volt ho1> hogy hallotta1> ahogy !alapl a
sve. .ele!apas!odta1 abba a hangba> 1ert Ngy hitte1> a a
egyetlen dolog> a1i "letben tarthat.
F Minden rendben les F is1"telgette gyeng"den. F L"ge van. 'tt
vagy<n!. -en!i se1 bnthat 1r. Maradj vel#n!> .eth. Csa!
hallgasd a hango1at.
%el a!arta1 #lni> s ltta1> hogy fiv"re1 tl"p egy iB lngfalon.
A f"ny h<ll1o!ban sa!adt !i belAle> s 1r71r fjdal1as volt
rn"ni> olyan ragyogB "s gy=ny=rC volt. Xtl"pdelt a tC=n> 1egllt
Ea!e Dhornnal se1ben> s 1ost elAs=r f"lel1et ltta1 ts<hanni
Ea!e ar2n. Pyorsan =ssesedte 1agt> s aj!a a is1erAs =nel"g#lt
1osolyba tor<lt.
F &lj=tt"l ht jtsani egy !i2sit F 1ondta. F 3ont 1int a r"gi s"p
napo!ban.
F &lj=tte1> hogy pontot tegye! a jt"!aid v"g"re F felelte Pbriel
!o1oran.
0ihNta a vllt> "s #v=ltA s"l !ere!edett> a1ibe belere1egte! a
abla!#vege!> a ar2!"pe! pedig lepotyogta! a falrBl. Lill1o!
hastott! fel a bborv=r=s "gboltot> 1intha 1aga a "g is forrongna.
A eg"sne! a !=ep"n 1agasodott Pbriel> erAteljes teste Ngy
ragyogott> 1int egy aranyoslop. A !ard feh"ren iott !e"ben> 1int
egy "letre !elt entits. Ea!e Dhorn 1egtntorodott a lttn. A1i!or
Pbriel 1egsBlalt> hangja 1ennyd=rg"s!"nt 2sattant fel.
F &gyetlen es"lyt !aps tAle1> "s 2sa! et a egyet F 1ondta. F
M"g 1indig 1egbnhatod a bCneidet. M"g 1indig htat fordthats
)<2iferne!> "s 1egtagadhatod 1Cvelt.
Ea!e Pbriel lba el" !=p=tt. F &hhe 1r egy !i2sit !"sA> ne1
gondolodQ .r sB 1i sB> el"g nagylel!C ajnlat r"sedrAl.
F -osin2s tNl !"sA F felelte fiv"re1. F Mindig van re1"ny.
F Jn egyed#l at re1"le1> hogy 1eg"re1> hogy a hatal1ad
p<st<lni lssa1 F sisegte Ea!e.
Pbriel ar2a 1eg!e1"nyedett> hangjbBl eltCnt 1inden snalo1.
F A!!or hordd el 1agadT F paran2solta. F *in2s itt helyed. D"rj 1eg
a po!olba> ahov elsA!"nt s1Cte!T
Mege1elte a !ardjt> a lngo! pedig "lAl"nye!!"nt gas!odta!
fel> hogy elnyelj"! Ea!e7et. 3r"dj<!ra rontB !eselyC!!"nt !=r=te! a
feje f=l=tt F atn hirtelen 1egder1edte!. Lala1i vissatartotta A!et
F Ngy tCnt> Ea!e7et a sajt ereje Bvja attBl> hogy bntBdsa ess"!. Js
gy llta! angyal "s d"1on a a!arat n"1a !#del1"ben =sserva>
a lngolB !ard pedig a !"t vilg hatrt jel=lte !=t#!. Pbriel
te!intete a 1ennyei harag vill1ait sBrta> Ea!e7" pedig a po!ol
v"rso1jval iott. A el1"1et "s teste1et sNjtB fjdalo1 !=d"n t
hideg> s=rnyC f"lele1 lett Nrr rajta1. Mi van> ha Pbrielne! ne1
si!er#l legyAnie Ea!e7etQ A!!or 1i les vel#n!Q D<datra "bredte1>
hogy a <jjai1 ^avier !e"t sortj! F bAr"ne! hCs "rint"se
ny<gtatBlag hatott 1eg"gett bAr=1=n. Ahogy egy1sba
!apas!odt<n!> "srevette1> hogy !#l=n=s f"ny ragyog fel ott> ahol
a <jjain! egy1sba fonBdta!. *e1 telt bele so!> "s el!edett
beb<r!olni 1in!et. &l"gg" s"tradt ahho> hogy 1ind!ettAn! test"t
teljesen befedje. Jsrevette1> hogyha egy !i2sit jobban 1egsorto1
^avier !e"t> s !i2sit !=elebb hNo1 At> a f"ny 1intha vlasolna "s
v"del1eA pajs!"nt jobban s"tterjedne !=r#l=tt#n!. +e 1i eQ Mit
jelentsen eQ ^avier "sre se1 vette F At tNlsgosan lefoglalta> hogy
388 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
res!etA teste1et 2sittsa F> de 'vy igen. )ehajolt> "s a f#le1be
s<ttogott.
F & a ajnd"!od> .ethany. Hasnld.
F *e1 "rte1 F !r!ogta1. F &lr<lod> hogyanQ
F A leghatal1asabb ajnd"! a ti"d 1indene! !=#lY t<dod> 1ihe
!edj vele.
Agya1 ne1 fogta fel 'vy #enet"t> de valahogyan a teste1 t<dta>
1it !ell tennie. Rssesedte1 a <tolsB energiafoslnyo!at> a1i
1"g 1aradt benne1Y eltastotta1 1aga1tBl a fjdal1at> a1i aal
fenyegetett> hogy 1aga al gyCr> "s feje1et ^avier fel" e1elte1.
Ahogy aj!<n! =sse"rt> feje1bAl 1inden negatv gondolat
elprolgott> 1g 1r ne1 ltta1 1st> 2sa! At. Ea!e Dhorn
htra<grott> ahogy va!tB s<gara!! robbant s"t a f"ny> a1i
=ssefonBdB test#n!bAl radva el=nt=tte a sobt. Ea!e felsi!oltott> "s
1eg=lelte test"t> 1intha v"de!eni prBblna> de a f"ny feh"ren
lngolB indi elrastott! At. &gy pillanatig vergAd=tt "s vonaglott>
de atn 1egadta 1agt> "s hagyta> hogy a nyalbo!
v"gignyaldoss! t=rs"t "s 2spo!!"nt fonBdjana! !=r".
F Mi eQ F !iltotta ^avier> 1i!=ben se1"t elta!arta a va!tB
lobogs elAl. 'vy "s Pbriel> a!i! higgadtan lldoglta! a A!et
elrastB f"nyben> odaford<lta! ho.
F 3ont ne!ed illene t<dnod F 1ondta 'vy. F & a
serele1.^avierrel sorosan egy1sba !apas!odt<n!> 1i!=ben a
soba 1egre1egett> "s a f"ny ttongB ly<!at "getett a padlBba.
& a 1"lys"g nyelte el atn Ea!e Dhornt. &l!apta a pillantso1at
<hans !=ben. Xtjrta a gy=trele1> de a"rt 1"g 1osolygott.
32
MtBhatso!
AI &)0RL&D0&IW H&D&0.&* %'LJ,&M J- *WLJ,&M
1inden tAl#! telhetAt 1egtette!> hogy eloslass! a !ost> a1it Ea!e
hagyott 1aga <tn. Megltogatt! a bCntettei nyo1n "rintett
2saldo!at> "s rengeteg idAt t=lt=tte! aal> hogy 1egprBblj!
vissalltani Len<s Cove hit"t.
'vy gondos!odott MollyrBl "s a t=bbie!rAl> a!i!et 1egbabonott
Ea!e bCbja. A s=t"t selle1e!> 1elye! test#!et 1egsllt!>
vissa!otrBdta! a po!olba aal egy#tt> a!i 1egid"te A!et. *Av"re1
!=r#lte!intAen t=r=lte !i a e1bere! fej"bAl Ea!e tetteit> nehogy 1s>
ne1 !=tAdA e1l"!et is "rintsen. /lyan volt> 1int sava!at
!iradroni egy 1es"bAl F gondosan 1eg !ellett vlogatnod> nehogy
1egsabad<lj vala1i fontostBl is. Mi!or v"gett> e1l"!ete! a Nj
di!ra> Ea!e Dhornra> de sen!i ne1 t<dott felid"ni se11ilyen
!on!r"t<1ot vele !ap2solatban. A is!olaveet"s !apott egy
#enetet> 1elyben !==lt"!> hogy apja !"r"s"re vissahvj! Ea!e
Dhornt a .ry2e Ha1iltonbBl> "s vissat"r Angliba> egy !oll"gi<1ba.
.eletelt egy7!"t napba> 1ire a tan<lB! s#rgetAbb dolgo!!al !edte!
foglal!oni.
F Mi is lett aal a d=g=s> brit sr22alQ F !"rdete Molly !"t h"ttel
a !isabadtsa <tn. A gya1 v"g"n #lt> "s a !=r1"t reselte. F
Hogy is hvt!] Ea2!> Ea1esQ
F Ea!e F felelte1. F Js vissa1ent Angliba.
F 0r F jegyete 1eg Molly. F Detsette! a tetovlsai. -erinted
"n is 2sinltassa! egyetQ &gy olyanra gondolta1> a1i Ngy hangi!$
[leirbag\.
3(0 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
F &gy olyan tetovlst a!ars> a1i vissafel" Pbriel nev"t
jelentiQ
F A fran2ba> e ennyire evidensQ A!!or vala1i 1st !ell
!itallno1.
F Pbrielne! ne1 tetsene! a tetovlso! F 1ondta1. F -erinte
a e1beri test ne1 hirdetAtbla.
F 0=si> .ethie F 1ondta Molly hlsan. F -eren2s"re itt vagy
ne!e1> hogy 1ega!adlyod> hogy ross<l d=nts"!.
*ehee1re esett Ngy bes"lne1 Mollyval> ahogy !orbban
so!ta1. Lala1i 1egvltoott benne1. A 2saldo1ban egyed#l "n
ne1 "p#lte1 fel teljesen a Ea!e7!el valB =ssetC"sbAl. LalBjban a
tC <tn 1"g hete!ig !"ptelen volta1 elhagyni a hat. &leinte a
srnya1 1iatt> a1i el"g 2sNnyn =sse"gett> "s idAre volt s#!s"g>
hogy teljesen begyBgy<ljon. Mtna 1eg egyserCen 2sa! a"rt> 1ert
ne1 volta1 el"g btor ho. .oldogan 1eg1aradta1 selle1ne!.
A e1beri "l1"nye! <tni !orbbi sBvrgso1at !=vetAen 1ost
se11ire se1 vgyta1 jobban> 1int a otthon bitonsgra.
*e1 t<dta1 an"l!#l Ea!e7re gondolni> hogy ne rastott! volna
el a se1e1et a !=nnye!. 'gye!ete1 a t=bbie! elAtt ne1 1<tatni>
de a1i!or egyed#l 1aradta1> a =n<ral1a1 2serbenhagyott> "s srva
fa!adta1 F ne12sa! a fjdalo1 1iatt> a1it o!oott> de a"rt is> hogy
1iv" vlhatott volna> ha hagyja> hogy segtse! ne!i. *e1 t<dta1
gyCl=lni. A gyCl=let nagyon erAteljes "rele1> "s "n el"gg" !i volta1
1er#lve ahho> hogy ilyene!et "ree!. Aon !apta1 1aga1> hogy
Ngy gondolo! Ea!e7re> 1int a vilgegyete1 egyi! legso1orNbb
tere1t1"ny"re. -nd"!osan be a!arta fe!etteni a "let#n!et> de
valBjban ne1 so! 1indent "rt el. Mindaonltal a"rt prBblta1
ne1 belegondolni> 1i lett volna> ha Pbriel ne1 roha1oa 1eg a
b=rt=n=1et. X1 a gondolat bef"s!elte 1agt a feje1be> "s
vissa!"nysertett a sob1 bitonsgba.
*"ha a abla!on t se1l"lte1 a vilg folyst. A tavas nyrba
s=!!ent> s "rete1> hogy egyre hossabba! a napo!. Jsrevette1>
hogy a naps<gara! !orbban "r!ene! "s tovbb 1aradna!.
%igyelte1> ahogy a fe2s!"! f"s!et ra!na! a h erese alatt. A
tvolban ltta1> ahogy a h<ll1o! l<stn a partot nyaldoss!.
A nap egyetlen r"se> a1it tC!=n #lve vrta1> ^avier ltogatsa
volt. Der1"setesen 'vy "s Pbriel is nagyban a vigaso1ra volta!>
de A! 1indig egy !i2sit senvtelenne! tCnte!> 1"g 1indig erAsen
!=tAdte! a otthon<n!ho. A feje1ben ^avier volt a %=ld
1egtestes#l"se F si!lasilrd> stabil "s bitonsgos. AggBdta1>
hogy a Ea!e Dhornnal valB tall!osa vala1elyest 1ajd
1egvltotatja> de 1indenre> a1i t=rt"nt> Ngy reaglt> 1intha ne1 is
reaglna sehogy. Ojra 1agra =lt=tte a testAr=1 serep"t> "s ltsBlag
1inden tovbbi n"l!#l elfogadta a ter1"setfeletti vilgot.
F Daln ne1 is a!aro! vlaso!at F felelte> a1i!or ee!rAl
!"rdegette1 a egyi! d"l<tn. F &leget ltta1> hogy elhiggye1.
F +e ne1 is vagy r !vn2siQ
F Ogy van> ahogy 1ondtad. F Mell"1 #lt> "s egy hajf#rt=1et a
f#le1 1=g" tCrte. F Lanna! dolgo!> a1i! 1eghaladj! a e1beri
"rtele1 felfogB!"pess"g"t. D<do1> hogy van 1ennyorsg "s po!ol>
"s ltta1> hogy 1i sr1ahat 1ind!ettAbAl. &gyelAre ennyit el"g
t<dno1. A !"rd"se! 1ost se11ilyen 2"lt ne1 solglnna!.
Mosolyogta1. F Mi!or lett"l te ilyen b=l2s> v"n l"le!Q
Megvonta a vllt. F Ht 1ostanban egy olyan bandval lBgo!>
a!i! 1r itt 1s!lna! a tere1t"s Bta. Pondolhatod> hogy nyere!
n"1i perspe!tvt> ha egy angyal a 1si! fele1.
F A 1si! feledne! nevet"lQ F !"rdete1 brndosn> 1i!=ben
<jja11al a nya!ban l"vA bArsjat si1ogatta1.
F Ht perse F felelte. F A1i!or ne1 lehete! veled> a olyan>
1intha egy olyan se1#vegen t ltn1 a vilgot> a1i s#r!"re
vltotatja.
F Js a1i!or vele1 vagyQ F !"rdete1 gyeng"den.
F /lyan!or 1inden te2hni!olor
10
^avier rBvisgi !=eledte!> 1"gis 1indennap elj=tt> llandBan
figyel1es volt> 1indig a gyBgy<ls jeleit f#r!"ste a ar2o1on.
Mindig hoott 1agval vala1i aprB ajnd"!ot$ egy Njsg2i!!et> egy
!=nyvet a !=nyvtrbBl> egy sBra!otatB t=rt"netet vagy s#tit> a1it A
1aga s#t=tt. A =nsajnlat sBba se1 j=hetett> a1i!or vele1 volt. Ha
10
A te2hni!olor snes> so!sorosthatB fil1gyrtsi eljrs$ a !"!> v=r=s "s =ld
snsCrA!!el !"s#lt felv"tele! egy1sra 1solsa nyo1date2hni!ai Nton.
3(2 A L E X A N D R A A D O R N E T T O
volta! is olyan pillanato! a 1Nltban> a1i!or !"tel!edte1 a
serel1"ben> ao! 1r eleny"ste!.
F *e 1enj#n! !i egy !i2sit s"tlni 1aQ F !"rdete. F )e a partraQ
%anto1ot is hohatnd> ha van !edved.
&gy pillanatra el2sb<lta1> de atn a !inti vilg legyA=tt> "s a
lla1ig felhNta1 a ta!arBt.
F *e1 baj. F ^avier ne1 erAltette a dolgot. F Daln 1ajd holnap.
Mi lenne> ha 1a este itthon 1aradnn!> "s egy#tt fAn"n! va2sortQ
*"1n bBlintotta1> odasi1<lta1 ho> "s feln"te1 a t=!"letes
ar2ra> 1elyen ott #lt a sBra!oott f"l1osoly> a ho1lo!ra pedig
diBsnC tin2se! l