Meguro Language Center

BP1-10

[place] + de / [place] + ni

① [place] + de (action) ② [place] + ni (direction)
Priority

③ [place] + ni (existence)

QUIZ 1 ① MLC ( Uchi (
_

) benkyo shimasu. ) terebi o mimasu.

_

② Kyoto ( ) ikimasu. 6ji ni uchi ( ) kaerimasu. ③ Teburu no ue ( Tonari no heya ( QUIZ 2
_

) enpitsu ga arimasu. ) sensei ga imasu.
(machigai=mistake, sagashi(masu)=look for, search)
_

Machigai sagashi

① Meguro ni nihongo no benkyo o shimasu. ② Nichiyobi ni uchi ni tomodachi to bideo o mimashita. ③ Ashita Shinjuku de ikimasu. ④ Ashita Shinjuku ni eiga o mimasu. ⑤ Getsuyobi Shibuya ni shigoto o shimasu. ⑥ Poketto no naka de hankachi ga arimasu.
_ _

1/2

Meguro Language Center

BP1-10

QUIZ 3 ① Kyonen Kanada [ ② Kyonen Kanada [ ] ikimashita. ] nihongo o benkyo shimashita. ] arimasu.
_

③ Watashi no kaisha wa Shinjuku [ ④ Ashita Shinjuku [ ⑤ Makudonarudo [
_

] kaimono o shimasu. ] Hanbaga o tabemashita. ] kimashita.
_

⑥ Senshu tomodachi ga Nihon [ ⑦ Watashi wa ima Nihon [ ⑧ Watashi wa ashita Osaka [ ⑨ Getsuyobi to suiyobi ni MLC [ ⑩ MLC [ QUIZ 4 ① Kino depato [ ② Shumatsu uchi [
_ _ _ _ -

] imasu. ] kaigi o shimasu. ] kimasu.

] Metropolis ga arimasu.

] T-shatsu o kaimashita. ] pati o shimasu. ] arimasu.
_

③ Watashi no uchi wa Hiroo [ ④ Eki no mae [ ⑤ Eki no mae [

] makudonarudo ga arimasu. ] hon o kaimashita.
_

⑥ Ashita tomodachi to Kyoto [ ⑦ Kyoto [ ⑧ 1kai [
_

] ikimasu.

] otera o mimasu. ] ABC resutoran ga arimasu. ] ranchi setto o tabemashita.
] sarada o tabemashita.

⑨ ABC resutoran [

_

Watashi wa ky o no asa uchi [

2/2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful