You are on page 1of 71

Poslanica Rimljanima (Rim.

)
UVOD
(Rim 1,1)
Proslov (Rim 1,1)
Rim 1.
Pavao,sluga Krista Isusa,
pozvan za apostola,
odluen za evanelje Boje
!"oje Bog unaprijed o#e$ava%e
po svojim prorocima
u Pismima svetim
&o 'inu svome,
potom"u (avidovu
po tijelu,
)postavljenu 'inom Bojim,
u snazi,
po (u*u posvetitelju
us"rsnu$em od mrtvi*,
o Isusu Kristu, +ospodinu na%emu,
,po "omu primismo milost i apostolstvo
da na slavu imena njegova
" poslu%nosti vjere
privodimo sve pogane
-meu "ojima ste i vi
pozvanici Isusa Krista./svima u Rimu,
miljenicima Bojim,
pozvanicima, svetima.0ilost vam i mir
od Boga, 1ca na%ega,
i +ospodina Isusa Krista.
Zahvala i molitva (RIm 1,8)
2Ponajprije za*valjujem Bogu mojemu po Isusu Kristu za sve vas. %to se va%a vjera navje%$uje po
svem svijetu. 3(oista, svjedo" mi je Bog "omu du*om svojim sluim u evanelju 'ina njegova da
vas se 45u svojim molitvama nepre"idno spominjem i uvije" molim ne #i li mi se ve$ jednom s voljom
Bojom ne"a"o posre$ilo do$i " vama. 446er eznem vidjeti vas da vam predam ne%to dara du*ovnoga
te se ojaate, zapravo 4!da se zajedno s vama o*ra#rim zajedni"om vjerom, va%om i mojom. 4&7 ne
#i* *tio, #ra$o, da ne znate. esto sam #io na"anio do$i " vama i sve dosad #io sprijeen da i meu
vama u#erem "oji plod "ao i meu drugim narodima. 4)(uni" sam +rcima i #ar#arima, mudracima i
neznalicama. 4,1datle moja na"ana da i vama u Rimu navijestim evanelje.
I. SPASENJE PO VJERI
A. OPRAVDANJE
(Rim 1,16)
Nav!"ta #or$%! o s#as!&$ (Rim 1,16)
4-8e stidim se, uistinu, evanelja. ono je snaga Boja na spasenje sva"omu t"o vjeruje 9idovu
najprije, pa +r"u. 4/6er pravednost se Boja od vjere " vjeri u njemu ot"riva "ao %to je pisano.
Pravednik e od vjere ivjeti.
1. 'NJEV (O)JI NAD PO'ANI*A I )IDOVI*A
(Rim 1,18)
Na+ #o,a&ima (Rim 1,18)
421t"riva se doista s ne#a gnjev Boji na sva"u #ez#onost i nepravednost ljudi "oji istinu sputavaju
nepravedno%$u. 436er %to se o Bogu moe spoznati, oito im je. Bog im oitova. !5:istinu, ono
nevidljivo njegovo, vjena njegova mo$ i #oanstvo, onamo od stvaranja svijeta, umom se po djelima
raza#ire ta"o da nemaju ispri"e. !46er premda upozna%e Boga, ne is"aza%e mu "ao Bogu ni slavu ni
za*valnost, nego is*lapi%e u mozganjima svojim te se pomrai #ezumno srce nji*ovo. !!+rade$i se
mudrima, poludje%e i !&zamijenie slavu neraspadljivog Boga likom, o#lijem raspadljiva ovje"a, i
ptica, i etveronoaca, i gmazova.
!);ato i* je Bog po po*otama srdaca nji*ovi* predao neisto$i te sami o#e%a%$uju svoja tijela, !,oni
%to su Istinu Boga zamijenili laju, astili i %tovali stvorenje umjesto 'tvoritelja, "oji je #lagoslovljen u
vje"ove. 7men.
!-'toga i* je Bog predao sramotnim strastima. nji*ove ene zamijeni%e naravno op$enje
protunaravnim, !/a ta"o su i mu%"arci napustili naravno op$enje sa enom i raspalili se po*otom jedni
za drugima te mu%"arci s mu%"arcima sramotno ine i sami na se#i primaju zasluenu pla$u svoga
zastranjenja.
!2I "a"o nisu smatrali vrijednim drati se spoznaje Boga, predade i* Bog nevaljanu umu te ine %to
ne doli"uje, !3puni sva"e nepravde, pa"osti, la"omosti, zlo$e< puni zavisti, u#ojstva, svae, prijevare,
zlonamjernosti< do%aptavai, &5"levetnici, mrzitelji Boga, drznici, o*olice, preuzetnici, izmi%ljai zala,
roditeljima neposlu%ni, &4nerazumni, nevjerni, #e%$utni, nemilosrdni. &!;naju za odred#u Boju da
smrt zasluuju "oji ta"vo %to ine a oni ne samo da to ine nego i povlauju onima "oji ine.
Na+ )i+ovima (Rim -,1)
Rim -.
;ato nema% ispri"e, ovjee "oji sudi%, t"o god ti #io. 6er time %to drugoga sudi%, se#e osuuje%. ta to
isto ini% ti %to sudi%.
!;namo pa". Bog po istini sudi one "oji ta"vo %to ine. &0isli% li da $e% iz#je$i sudu Bojemu, ti
ovjee %to sudi% one "oji ta"vo %to ine, a sam to isto ini%= )Ili prezire% #ogatstvo do#rote, strpljivosti
i veli"odu%nosti njegove ne s*va$aju$i da te do#rota Boja " o#ra$enju privodi= ,>vrdo"orno%$u
svojom i srcem "oje ne$e o#ra$enja zgr$e% na se gnjev za (an gnjeva i o#javljenja pravedna suda
Boga -"oji $e uzvratiti svakom po djelima:
/
onima "oji postojano%$u u do#rim djelima i%tu slavu, ast i
neraspadljivost ivot vjeni< 2#untovnicima pa" i nepo"ornima istini, a po"ornima nepravdi gnjev i
srd#a? 38evolja i tjes"o#a na sva"u du%u ovjeju "oja ini zlo, na 9idova najprije, pa na +r"a< 45a
slava, ast i mir sva"omu "oji ini do#ro, 9idovu najprije, pa +r"u? 44>a u Boga nema pristranosti.
U&ato. Za%o&$ (Rim -,1-)
4!:istinu "oji #ez ;a"ona sagrije%i%e, #ez ;a"ona $e i propasti< i "oji pod ;a"onom sagrije%i%e, po
;a"onu $e #iti sueni. 4&8e, pred Bogom nisu pravedni slu%atelji ;a"ona, nego izvr%itelji $e ;a"ona
#iti opravdani. 4)>a "ad se god pogani, "oji nemaju ;a"ona, po naravi dre ;a"ona, i nemaju$i ;a"ona,
oni su sami se#i ;a"on. 4,po"azuju da je ono %to ;a"on nalae upisano u srcima nji*ovim. 1 tom
svjedoi i nji*ova savjest, a i prosuivanja "ojima se meu so#om optuuju ili #rane. 4->o $e se
oitovati na (an u "oji $e, po mojem evanelju, Bog po Isusu Kristu suditi ono %to je s"riveno u
ljudima.
)i+ov %ao i #o,a&i& (Rim -,1/)
4/7"o pa" ti "oji se 9idovom naziva%, "oji mirno poiva% na ;a"onu i dii% se Bogom, 42"oji poznaje%
@olju i iz ;a"ona pouen razluuje% %to je #olje 43te si uvjeren da si voa slijepi*, svjetlo oni* u tami,
!5odgojitelj nerazumni*, uitelj nejaadi jer u ;a"onu ima% olienje znanja i istine< !4ti, da"le, "oji
drugoga ui%, sam se#e ne ui%? >i "oji propovijeda% da se ne "rade, "rade%? !!>i "oji za#ranjuje%
prelju#, prelju# poinja%? >i "omu su odvratni "umiri, plja"a% *ramove? !&>i "oji se ;a"onom dii%,
"r%enjem toga ;a"ona Boga o#e%a%$uje%? !)(oista, "a"o je pisano, ime se Boje zbog vas huli meu
narodima.
U&ato. o0r!1a&$ (Rim -,-2)
!,(a, o#rezanje "oristi a"o vr%i% ;a"on< a"o pa" "r%i% ;a"on, o#rezanje tvoje postalo je
neo#rezanje. !-7"o da"le neo#rezani opsluuje propise ;a"ona, ne$e li se njegovo neo#rezanje
smatrati o#rezanjem= !/I onaj "oji je podrijetlom neo#rezani", a ispunja ;a"on, sudit $e te#i "oji si, uza
sve slovo i o#rezanje, prijestupni" ;a"ona. !2>a nije 9idov t"o je 9idov naizvana i nije o#rezanje ono
izvana, !3na tijelu, nego pravi je 9idov u nutrini i pravo je o#rezanje u srcu, po du*u, ne po slovu.
Po*vala mu nije od ljudi, nego od Boga.
U&ato. o0!3a&ima (o4im (Rim 5,1)
Rim 5.
Koja je da"le prednost 9idova= Ili "a"va "orist od o#rezanja= !@eli"a u sva"om pogledu. Ponajprije.
povjerena su im o#e$anja Boja. &(a, a %to a"o su se ne"i iznevjerili= 8e$e li nji*ova nevjernost
o#es"rijepiti vjernost Boju= )8ipo%to? 8ego ne"a Bog #ude istinit, a svaki ovjek laa, "ao %to je
pisano.
!a pravedan bude po obeanjima svojim
i pobijedi kada te sudili budu.
,7"o pa" na%a nepravednost istie Boju pravednost, %to $emo na to re$i= 8ije li onda po ljuds"u
govorim nepravedan Bog "oji daje ma*a gnjevu= -8ipo%to? >a "a"o $e inae Bog suditi svijet= /7"o
je, doista, istina Boja po mojoj laljivosti o#ilno zasjala njemu na slavu, za%to da ja jo% #udem suen
"ao gre%ni"= 2I zar da ne Ainimo zlo da doe do#roA, "a"o nas "leve$u i "a"o ne"i "au da govorimo=
'ud i* pravedni e"a?
Svi s$ ,r!"&i (Rim 5,6)
3Bto da"le= Imamo li prednost= 8e #a%? 6er upravo optuismo sve, i 9idove i +r"e, da su pod
grije*om, 45"ao %to je pisano.
"ema pravedna ni jednoga,
44nema razumna,
nema ga tko bi Boga traio. 4!#vi skrenue, svi se zajedno pokvarie,
nitko da ini dobro $
nijednoga nema. 4&%rob otvoren grlo je njihovo,
jezikom lano laskaju,
pod usnama im je otrov ljutiin,
4)usta im puna kletve i grkosti& 4,noge im hitre da krv proliju,
4-razvaline i nevolja na njinim su putima, 4/put mira oni ne poznaju,
42straha Bojega nemaju pred oima.
437 znamo. %to god ;a"on veli, govori onima pod ;a"onom, da sva"a usta umu"nu i sav svijet #ude
"rivac pred Bogom. !5;ato se po djelima ;a"ona nitko nee opravdati pred njim. :istinu, po ;a"onu
samo spoznaja grije*a?
-. PRAVEDNOS7 (O)JA I VJERA
(Rim 5,-1)
O0avl!&! s#asit!ls%! #rav!+&osti (o4! (Rim 5,-1)
!4'ada se pa" izvan ;a"ona oitovala pravednost Boja, posvjedoena ;a"onom i Prorocima,
!!pravednost Boja po vjeri Isusa Krista, prema svima "oji vjeruju. 8e, nema razli"e? !&'vi su zaista
sagrije%ili i potre#na im je slava Boja< !)opravdani su #esplatno, njegovom milo%$u po ot"upljenju u
Kristu Isusu. !,8jega je Bog izloio da "rvlju svojom #ude Pomirili%te po vjeri. Ctio je ta"o oitovati
svoju pravednost "ojom je u svojoj #oans"oj strpljivosti propu%tao dotada%nje grije*e< !-*tio je
oitovati svoju pravednost u sada%nje vrijeme da #ude pravedan i da opravdava onoga "oji je od
vjere Isusove.
Ulo,a v!r! (Rim 5,-/)
!/+dje je da"le *vastanje= Is"ljueno je. Po "ojem za"onu= Po za"onu djela= 8e, nego po za"onu
vjere. !2'matramo zaista da se ovje" opravdava vjerom #ez djela ;a"ona. !3Ili je Bog samo Bog
9idova= 8ije li i pogana= (a, i pogana. &56er jedan je Bog. on $e opravdati o#rezane z#og vjere i
neo#rezane po vjeri. &41#es"repljujemo li da"le ;a"on po vjeri= 8ipo%to? 8aprotiv, ;a"on utvrujemo.
5. SVJEDO8ANS7VO PIS*A
(Rim 9,1)
A0raham o#rav+a& v!rom (Rim 9,1)
Rim 9.
Bto $emo da"le re$i= Bto je 7#ra*am, otac na%, na%ao po tijelu= !(oista, a"o je 7#ra*am po djelima
opravdan, ima se ime diiti ali ne pred Bogom. &>a %to veli Pismo= Povjerova 'braham Bogu i
urauna mu se u pravednost.
)
1nomu t"o radi ne rauna se pla$a "ao milost, nego "ao dug. ,1nomu
t"o ne radi, a vjeruje u 1noga "oji opravdava #ez#oni"a, vjera se uraunava u pravednost, -"ao %to i
(avid #laenim progla%uje ovje"a "ojemu Bog uraunava pravednost #ez djela. /Blaeni oni kojima
je zloin otputen,
kojima je grijeh pokriven( 2Blago ovjeku
komu %ospodin ne ubraja krivnju.
N!1avis&o o+ o0r!1a&a (Rim 9,6)
3Ide li da"le ovo #laenstvo samo o#rezane ili i neo#rezane= >a velimo. )jera se 'brahamu
urauna u pravednost. 457 "a"o mu se urauna= @e$ o#rezanu ili jo% neo#rezanu= 8e o#rezanu, nego
neo#rezanu? 44I zna" o#rezanja primi "ao peat pravednosti "oju je po vjeri zado#io jo% neo#rezan, da
#ude ocem svi* vjerni"a. neo#rezani* te im se urauna pravednost 4!i ocem o#rezani*, ne oni* "oji
su samo o#rezani, nego oni* "oji uz to idu stopama vjere jo% neo#rezana oca na%eg 7#ra*ama.
N!1avis&o o+ Za%o&a (Rim 9,15)
4&(oista, o#e$anje da $e #iti #a%tini" svijeta nije 7#ra*amu ili njegovu potomstvu dano na temelju
ne"og za"ona, nego na temelju pravednosti vjere. 4)6er a"o su #a%tinici oni iz ;a"ona, prazna je vjera,
jalovo o#e$anje. 4,>a ;a"on raa gnjev< gdje pa" nema ;a"ona, nema ni pre"r%aja. 4-;ato z#og vjere
da #ude po milosti to o#e$anje zajameno svemu potomstvu, ne potomstvu samo po ;a"onu, nego i
po vjeri 7#ra*ama, "oji je otac svi* nas 4/"ao %to je pisano. *em mnotva naroda ja te postavljam
pred 1nim "omu povjerova, pred Bogom "oji oivljuje mrtve i zove da #ude ono %to nije.
A0rahamova i %r"3a&s%a v!ra (Rim 9,18)
42: nadi protiv sva"e nade povjerova 7#ra*am da postane oem naroda mnogih po onom %to je
reeno. +oliko e biti tvoje potomstvo.
43
8epo"ole#ljivom vjerom promotri on tijelo svoje ve$ o#amrlo
#ilo mu je #lizu sto godina i o#amrlost "rila 'arina. !57li pred Bojim o#e$anjem nije nevjeran
dvoumio, nego se vjerom ojaao dav%i slavu Bogu, !4posve uvjeren da on moe uiniti %to je o#e$ao.
!!;ato mu se i urauna u pravednost.
!&7li nije samo za nj napisano. ,rauna mu se, !)nego i za nas "ojima se ima uraunati, nama %to
vjerujemo u 1noga "oji od mrtvi* us"risi Isusa, +ospodina na%ega, !,"oji je predan za opaine na%e i
us"ri%en radi na%eg opravdanja.
(. SPASENJE
(Rim 2,1)
O#rav+a&! 1alo, s#as!&a (Rim 2,1)
Rim 2.
1pravdani da"le vjerom, u miru smo s Bogom po +ospodinu na%em Isusu Kristu. !Po njemu imamo u
vjeri i pristup u ovu milost u "ojoj stojimo i diimo se nadom slave Boje. &I ne samo to? 0i se diimo i
u nevoljama jer znamo. nevolja raa postojano%$u, )postojanost pro"u%ano%$u, pro"u%anost nadom.
,8ada pa" ne postiuje. >a lju#av je Boja razlivena u srcima na%im po (u*u 'vetom "oji nam je dan?
-(oista, do" mi jo% #ijasmo nemo$ni, Krist je, ve$ u to vrijeme, za nas #ez#oni"e umro. /;#ilja, jedva
#i t"o za pravedna umro< moda #i se za do#ra t"o i odvaio umrijeti. 27 Bog po"aza lju#av svoju
prema nama ova"o. do" jo% #ijasmo gre%nici, Krist za nas umrije. 3Koli"o li $emo se vi%e sada, po%to
smo opravdani "rvlju njegovom, spasiti po njemu od srd#e= 45(oista, a"o se s Bogom pomirismo po
smrti 'ina njegova do" jo% #ijasmo neprijatelji, mnogo $emo se vi%e, pomireni, spasiti ivotom
njegovim. 44I ne samo to? (iimo se u Bogu po +ospodinu na%emu Isusu Kristu po "ojem zado#ismo
pomirenje.
1. OS:O(O;ENJE OD 'RIJE<A, S*R7I I ZA=ONA
(Rim 2,1-)
A+am i =rist (Rim 2,1-)
4!;#og toga, "ao %to po jednom Dovje"u ue u svijet grijeh i po grije*u smrt, i time %to svi
sagrije%i%e, na sve ljude prijee smrt... 4&(oista, do ;a"ona #ilo je grije*a u svijetu, ali se grije* ne
u#raja "ad nema za"ona. 4)(a, ali smrt je od 7dama do 0ojsija doista "raljevala i nad onima "oji ne
sagrije%i%e pre"r%ajem slinim "ao 7dam, "oji je prali" 1noga "oji ima do$i.
4,7li s darom nije "ao s grije*om. 6er a"o su grije*om jednoga mnogi umrli, mnogo se o#ilatije na
sve razlila milost Boja, milost darovana u jednom ovje"u, Isusu Kristu. 4-I dar to nije "ao "ad je ono
jedan sagrije%io. jer presuda na"on jednoga grije*a posta osudom, a dar na"on mnogi* grije*a
opravdanjem. 4/:istinu, a"o grije*om jednoga smrt za"raljeva po jednome, mnogo $e vi%e oni "oji
primaju izo#ilje milosti i dara pravednosti "raljevati u ivotu po 6ednome, Isusu Kristu.
42(a"le, grije* jednoga svim ljudima na osudu, ta"o i pravednost 6ednoga svim ljudima na
opravdanje, na ivot? 43(oista, "ao %to su neposlu*om jednoga ovje"a mnogi postali gre%nici ta"o $e i
poslu*om 6ednoga mnogi postati pravednici.
!57 za"on nadoe da se umnoi grije*. 7li gdje se umnoio grije*, nadmo$no izo#ilova milost. !4"ao
%to grije* za"raljeva smr$u, da ta"o i milost "raljuje pravedno%$u za ivot vjeni po Isusu Kristu
+ospodinu na%emu.
=rst (Rim 6,1)
Rim 6.
Bto $emo da"le re$i= (a ostanemo u grije*u da milost izo#iluje= !8ipo%to? 6ednom umrli grije*u, "a"o
da jo% ivimo u njemu= &Ili zar ne znate. "oji smo god "r%teni u Krista Isusa, u smrt smo njegovu
"r%teni. )Kr%tenjem smo da"le zajedno s njime u"opani u smrt da "ao %to Krist slavom 1evom #i
us"ri%en od mrtvi*, i mi ta"o *odimo u novosti ivota.
,7"o smo doista s njime srasli po slinosti smrti njegovoj, oito $emo srasti i po slinosti njegovu
us"rsnu$u. -1vo znamo. na% je stari ovje" zajedno s njim raspet da onemo$a ovo gre%no tijelo te vi%e
ne ro#ujemo grije*u. />a t"o umre, opravdan je od grije*a.
2Pa a"o umrijesmo s Kristom, vjerujemo da $emo i ivjeti zajedno s njime. 3;namo doista. Krist
us"ri%en od mrtvi*, vi%e ne umire, smrt njime vi%e ne gospoduje. 45Bto umrije, umrije grije*u jednom
zauvije"< a %to ivi, ivi Bogu. 44>a"o i vi. smatrajte se#e mrtvima grije*u, a ivima Bogu u Kristu Isusu?
4!8e"a da"le ne "raljuje grije* u va%em smrtnom tijelu da slu%ate njegove poude< 4&i ne predajite
grije*u udova svoji* za oruje nepravde, nego se#e, od mrtvi* oivjele, predajte Bogu i udove svoje
dajte Bogu za oruje pravednosti. 4)@aljda grije* ne$e vama gospodovati? >a niste pod ;a"onom nego
pod milo%$u?
=r"3a&i& slo0o+a& o+ ,ri!ha (Rim 6,12)
4,Bto da"le= (a grije%imo jer nismo pod ;a"onom nego pod milo%$u= 8ipo%to? 4-8e znate li. a"o se
"omu predate za ro#ove, na poslu%nost, ro#ovi ste onoga "oga slu%ate. #ilo grije*a na smrt, #ilo
poslu%nosti na pravednost. 4/Bijaste ro#ovi grije*a, ali ste, *vala Bogu, od srca poslu%ali ono pravilo
nau"a "ojemu ste povjereni< 42da, oslo#oeni grije*a, postadoste sluge pravednosti. 43Po ljuds"u
govorim z#og va%e ljuds"e sla#osti. "ao %to ne"o$ predadoste udove svoje za ro#ove neisto$i i
#eza"onju do #eza"onja, ta"o sada predajte udove svoje za ro#ove pravednosti do posve$enja.
!5:istinu, "ad #ijaste ro#ovi grije*a, Aslo#odniA #ijaste od pravednosti. !4Pa "a"av ste plod onda imali=
1noga se sada stidite jer svr%eta" je tomu smrt. !!'ada pa" po%to ste oslo#oeni grije*a i postali
sluge Boje, imate plod svoj za posve$enje, a svr%eta" ivot vjeni. !&6er pla$a je grije*a smrt, a dar
Boji jest ivot vjeni u Kristu Isusu, +ospodinu na%em.
=r"3a&i& oslo0o>!& Za%o&a (Rim /,1)
Rim /.
Ili zar ne znate, #ra$o poznavaocima za"ona govorim da za"on gospodari ovje"om samo za
vrijeme njegova ivota. !(oista, udana je ena vezana za"onom do" joj mu ivi< umre li joj mu,
rije%ena je za"ona o muu. &(a"le. do" joj mu ivi, zvat $e se, oito, prelju#nicom poe li za drugoga.
7"o li joj pa" mu umre, slo#odna je od za"ona te nije prelju#nica poe li za drugoga.
)>a"o, #ra$o moja, i vi po tijelu Kristovu umrijeste ;a"onu da pripadnete drugomu, 1nomu "oji je od
mrtvi* us"ri%en, te plodove donosimo Bogu. ,(oista, do" #ijasmo u tijelu, gre%ne su strasti, ;a"onom
izazvane, djelovale u na%im udovima te smrti donosile plodove< -sada pa" umrijev%i onomu %to nas je
sputavalo, rije%eni smo ;a"ona te sluimo u novosti (u*a, a ne u starei slova.
Ulo,a Za%o&a (Rim /,/)
/Bto $emo da"le re$i= 6e li ;a"on grije*= 8ipo%to? 8ego. grije*a ne spozna* doli po ;a"onu jer za
poudu ne #i* znao da ;a"on nije govorio. "e poeli( 27 grije* je, u*vativ%i prili"u, po zapovijedi u
meni prouzroio sva"ovrsnu poudu. >a #ez za"ona grije* je mrtav. 3(a, ja sam ne"o$ ivio #ez
za"ona. 7li "ad je do%la zapovijed, grije* oivje. 456a pa" umrije* i ustanovi se. zapovijed dana za ivot
#i mi na smrt. 44(oista grije*, u*vativ%i prili"u, zapovijeu me zavede, njome me i u#i. 4!>a"o. ;a"on je
svet, i zapovijed je sveta, i pravedna, i do#ra.
4&Pa zar se to do#ro meni u smrt prometnu= 8ipo%to? 8ego. grije*, da se grije*om oituje, po tom
do#ru uzro"uje mi smrt da grije* po zapovijedi postane najve$im gre%ni"om.
N$tar&a 0or0a (Rim /,19)
4);a"on je, znamo, du*ovan< ja sam pa" tjelesan, prodan pod grije*. 4,;#ilja ne razumijem %to
radim. ta ne inim ono %to #i* *tio, nego %to mrzim to inim. 4-7"o li pa" inim %to ne #i* *tio, slaem
se sa ;a"onom, priznajem da je do#ar. 4/1nda to ne inim vi%e ja, nego grije* "oji pre#iva u meni.
42(oista znam da do#ro ne pre#iva u meni, to jest u mojem tijelu. :istinu. *tjeti mi ide, ali ne i initi
do#ro. 43>a ne inim do#ro "oje #i* *tio, nego zlo "oje ne #i* *tio to inim. !57"o li pa" inim ono %to
ne #i* *tio, nipo%to to ne radim ja, nego grije* "oji pre#iva u meni.
!48alazim da"le ovaj za"on. "ad #i* *tio initi do#ro, name$e mi se zlo. !!Po nutarnjem ovje"u s
uit"om se slaem sa ;a"onom Bojim, !&ali opaam u svojim udovima drugi za"on "oji vojuje protiv
za"ona uma moga i zaro#ljuje me za"onom grije*a "oji je u mojim udovima.!)6adan li sam ja ovje"?
>"o $e me istrgnuti iz ovoga tijela smrtonosnoga= !,Cvala Bogu po Isusu Kristu +ospodinu na%em?6a,
da"le, umom ja sluim za"onu Bojemu, a tijelom za"onu grije*a.
-. )IVO7 PO DU<U
(Rim 8,1)
Rim 8.
8i"a"ve da"le sada osude onima "oji su u Kristu Isusu? !>a za"on (u*a ivota u Kristu Isusu oslo#odi
me za"ona grije*a i smrti. &:istinu, %to je #ilo nemogu$e ;a"onu, jer je z#og tijela onemo$ao, Bog je
uinio. poslav%i 'ina svoga u o#liju gre%noga tijela i s o#zirom na grije*, osudi grije* u tijelu )da se
pravednost ;a"ona ispuni u nama "oji ne ivimo po tijelu nego po (u*u.
,(a, oni "oji ive po tijelu, tee za onim %to je tjelesno< a "oji po (u*u, za onim %to je (u*ovo.
-tenja je tijela smrt, a tenja (u*a ivot i mir. /6er tenja je tijela protivna Bogu. za"onu se Bojemu
ne podvrgava, a i ne moe. 21ni pa" "oji su u tijelu, ne mogu se Bogu svidjeti. 37 vi niste u tijelu, nego
u (u*u, a"o (u* Boji pre#iva u vama. 7 nema li t"o (u*a Kristova, taj nije njegov. 45I a"o je Krist u
vama, tijelo je dodu%e mrtvo z#og grije*a, ali (u* je ivot z#og pravednosti. 447"o li (u* 1noga "oji
us"risi Isusa od mrtvi* pre#iva u vama, 1naj "oji us"risi Krista od mrtvi* oivit $e i smrtna tijela va%a
po (u*u svome "oji pre#iva u vama.
4!(a"le, #ra$o, dunici smo, ali ne tijelu da po tijelu ivimo? 4&6er a"o po tijelu ivite, umrijeti vam je,
a"o li pa" (u*om usmr$ujete tjelesna djela, ivjet $ete.
D!?a (o4a #o D$h$ (Rim 8,19)
4)'vi "oje vodi (u* Boji sinovi su Boji. 4,>a ne primiste du* ro#ovanja da se opet #ojite, nego
primiste (u*a posinstva u "ojem "liemo. A7##a? 1e?A 4-'am (u* susvjedo" je s na%im du*om da
smo djeca Boja< 4/a"o pa" djeca, onda i #a%tinici, #a%tinici Boji, a su#a%tinici Kristovi, "ada doista s
njime zajedno trpimo, da se zajedno s njime i proslavimo.
O+r!>!&i 1a slav$ (Rim 8,18)
42'matram, uistinu. sve patnje sada%njega vremena nisu ni%ta prema #udu$oj slavi "oja se ima
oitovati u nama. 43(oista, stvorenje sa svom udnjom i%e"uje ovo o#javljenje sinova Boji*.
!5stvorenje je uistinu podvrgnuto ispraznosti ne po svojoj volji, nego z#og onoga "oji ga podvrgnu ali
u nadi. !46er i stvorenje $e se oslo#oditi ro#ovanja po"varljivosti da sudjeluje u slo#odi i slavi djece
Boje. !!6er znamo. sve stvorenje zajedno uzdi%e i mui se u poroajnim #olima sve do sada. !&7li ne
samo ono? I mi "oji imamo prvine (u*a, i mi u se#i uzdi%emo i%e"uju$i posinstvo, ot"upljenje svoga
tijela. !)>a u nadi smo spa%eni? 8ada pa" "oja se vidi nije nada. 6er %to t"o gleda, "a"o da se tomu i
nada= !,8adamo li se pa" onomu ega ne gledamo, postojano to i%e"ujemo.
!->a"o i (u* potpomae na%u nemo$. (oista ne znamo %to da molimo "a"o valja, ali se sam (u* za
nas zauzima neizrecivim uzdasima. !/7 1naj "oji pronie srca zna "oja je elja (u*a da se on po
Boju zauzima za svete.
Na$m s#as!&a (Rim 8,-8)
!2;namo pa" da Bog u svemu na do#ro surauje s onima "oji ga lju#e, s onima "oji su odlu"om
njegovom pozvani. !36er "oje predvidje, te i predodredi da #udu suo#lieni slici 'ina njegova te da on
#ude prvoroenac meu mnogom #ra$om. &5Koje pa" predodredi, te i pozva< "oje pozva, te i opravda<
"oje opravda, te i proslavi.
&4Bto $emo da"le na to re$i= 7"o je Bog za nas, t"o $e protiv nas= &!>a on ni svojega 'ina nije
po%tedio, nego ga je za sve nas predao? Ka"o nam onda s njime ne$e sve darovati=
P!sa& l$0avi (o4o (Rim 8,55)
&&>"o $e optuiti iza#rani"e Boje= Bog opravdava? &)>"o $e osuditi= Krist Isus umrije, %tovi%e i
us"rsnu, on je i zdesna Bogu on se #a% zauzima za nas? &,>"o $e nas rastaviti od lju#avi Kristove=
8evolja= >jes"o#a= Progonstvo= +lad= +olotinja= Pogi#ao= 0a= &-Kao %to je pisano.
Poradi tebe ubijaju nas dan za danom
i mi smo im ko ove za klanje.
&/: svemu tome nadmo$no po#jeujemo po onome "oji nas uzlju#i.&2:vjeren sam doista. ni smrt ni
ivot, ni aneli ni vlasti, ni sada%njost ni #udu$nost, ni sile, &3ni du#ina ni visina, ni i"oji drugi stvor ne$e
nas mo$i rastaviti od lju#avi Boje u Kristu Isusu +ospodinu na%em.
5. IZRAE: I =R@AANI
(Rim 6,1)
Povlasti?! I1ra!lov! (Rim 6,1)
Rim 6.
Istinu govorim u Kristu, ne laem< susvjedo" mi je savjest moja u (u*u 'vetom. !silna mi je tuga i
nepre"idna #ol u srcu. &(a, *tio #i* ja sam pro"let #iti, odvojen od Krista, za #ra$u svoju,
sunarodnja"e svoje po tijelu. )1ni su Izraelci, nji*ovo je posinstvo, i 'lava, i 'avezi, i za"onodavstvo, i
#ogo%tovlje, i o#e$anja< ,nji*ovi su i oci, od nji* je, po tijelu, i Krist, "oji je iznad svega, Bog
#lagoslovljen u vje"ove. 7men.
(o, osta! v!ra& o0!3a&ima (Rim 6,6)
-7li ne "ao da se izjalovila rije Boja. 6er nisu Izrael svi "oji potjeu od Izraela< /i nisu svi djeca
7#ra*amova zato %to su njegovo potomstvo, nego po -zaku e ti se nazivati potomstvo&
2
to jest. djeca
tijela nisu i djeca Boja, nego djeca o#e$anja raunaju se u potomstvo. 3Evo doista rijei o#e$anja. ,
ovo u doba doi i #ara e imati sina. 457li ne samo to? I Re#e"a je s jednim, s Iza"om, ocem na%im,
zanijela. 44Pa "ad jo% #lizanci ne #ija*u roeni niti uini%e %to do#ro ili zlo da #i trajnom ostala odlu"a
Boja o iza#ranju. 4!ne po djelima, nego po onome t"o poziva reeno joj je. #tariji e sluiti mlaemu,
4&
"a"o je pisano. .akova sam zavolio, a /zav mi omrznu.
(o, &i! &!#rav!+a& #r!ma I1ra!l$ (Rim 6,19)
4)Bto $emo da"le re$i= 0oda da u Boga ima nepravde= 8ipo%to? 4,>a 0ojsiju veli. #milovat u se
komu hou da se smilujem& saalit u se nad kim hou da se saalim.
4-
8ije da"le do onoga "oji *o$e
ni do onoga "oji tri, nego do Boga "oji se smiluje. 4/6er Pismo veli Faraonu. 0ato te upravo podigoh da
na te#i po"aem svoju mo$ i da se razglasi ime moje po svoj zemlji.
42
>a"o da"le. smiluje se "omu
*o$e, a otvrdnjuje "oga *o$e.
43(a, re$i $e% mi. Bto se onda jo% tui= >a t"o se to volji njegovoj odupro= !5Dovjee, t"o si ti
zapravo da se pravda% s Bogom= 0ar da djelo rekne tvoru: ABto si me ova"vim nainio=A !4Ili zar
lonar nema vlasti nad glinom da od istoga tijesta naini posudu sad asnu, sad neasnu. !!7 %to a"o
je Bog, *ote$i oitovati gnjev i o#znaniti svoju mo$ u silnoj strpljivosti podnosio posude gnjeva, dozrele
za propast, !&da o#znani #ogatstvo slave svoje na posudama milosra, "oje unaprijed pripravi za
slavu, !)na nama "oje pozva ne samo izmeu 9idova nego i izmeu pogana=
N!v!ra #r!+vi>!&a $ Starom 1av!t$ (Rim 6,-2)
!,>a"o i u Co%eji veli.
"e$narod moj prozvat u narodom mojim
i "eljubljenu ljubljenom.
!-"a mjestu gdje im je reeno: )i niste
moj narod
prozvat e se sinovi Boga ivoga.
!/Izaija pa" proglasuje o Izraelu. 0aista, sinova e Izraelovi* #rojem #iti "ao pijes"a mors"og
1stata" $e se spasiti< !2jer rije e ispuniti i uskoro izvriti %ospodin na zemlji. !3>a"o je Izaija i
prore"ao.
!a nam %ospodin nad )ojskama
ne ostavi sjeme,
ko #odoma bismo bili
i %omori nalik.
&5Bto $emo da"le re$i= (a pogani "oji nisu traili pravednosti ste"o%e pravednost, pravednost po
vjeri. &4Izrael pa" "oji je traio ne"i za"on pravednosti, nije do za"ona dopro. &!;a%to= 6er nije traio po
vjeri, nego "ao po djelima. 'pota"o%e se o kamen spotianja, &&"ao %to je pisano.
/vo postavljam na #ionu kamen spotianja
i stijenu posrtanja.
'li tko u nj vjeruje,
nee se postidjeti.
)i+ovi &is$ #ri1&ali #rav!+&osti (o4! (Rim 1B,1)
Rim 1B.
Bra$o? 9elja je srca moga i molitva Bogu za nji*. da se spase. !'vjedoim doista za nji*. imaju revnosti
Boje, ali ne u pravom razumijevanju. &8e priznaju$i, doista, Boje pravednosti i trae$i uspostaviti
svoju, pravednosti se Bojoj ne podloi%e. )6er dovr%eta" je ;a"ona Krist na opravdanje sva"omu t"o
vjeruje.
*osi! o #rav!+&osti (o4o (Rim 1B,2)
,(a, 0ojsije pi%e o onoj pravednosti iz ;a"ona. +ko je vri, nai e ivot u njoj.
-
7 pravednost iz
vjere ova"o veli. "emoj rei u sru svom: +ko e se popeti na nebo to jest Krista svesti= /Ili. +ko e
sii u bezdan to jest izvesti Krista od mrtvi*= 28ego %to veli= Blizu ti je 1ije, u ustima tvojim i u sru
tvome to jest Rije vjere "oju propovijedamo.
36er a"o ustima ispovijeda% da je Isus +ospodin, i srcem vjeruje% da ga je Bog us"risio od mrtvi*, #it
$e% spa%en. 45(oista, srcem vjerovati opravdava, a ustima ispovijedati spasava. 446er veli Pismo. +ko
god u nj vjeruje, nee se postidjeti.
4!8ema uistinu razli"e izmeu 9idova i +r"a jer jedan je +ospodin sviju, #ogat prema svima "oji ga
prizivlju. 4&6er. +ko god prizove ime %ospodnje, bit e spaen.
Imali s$ +ovol&o sv!tla (Rim 1B,19)
4)7li "a"o da prizovu onoga u "oga ne povjerova%e= 7 "a"o da povjeruju u onoga "oga nisu uli=
Ka"o pa" da uju #ez propovjedni"a= 4,7 "a"o propovijedati #ez poslanja= >a"o je pisano.
2ako li su ljupke noge
onih koji donose blagovijest dobra.
4-7li nisu svi poslu%ali #lagovijesti evanelja? ;aista, Izaija veli. %ospodine, tko povjerova naoj
porui34/(a"le. vjera po poruci, a poru"a rijeju Kristovom.
N!ma$ is#ri%! (Rim 1B,18)
428ego pitam. ;ar nisu uli= (apae?
Po svoj zemlji razlijee se jeka,
rijei njihove sve do nakraj svijeta.431nda pitam. ;ar Izrael nije s*vatio= 8ajprije 0ojsije veli.
.a u vas na ljubomor
izazvati pukom nitavnim,
razdrait u vas glupim nekim narodom.!5Izaija pa" *ra#ro veli.
"aoe me koji me ne traahu,
objavih se onima koji me ne pitahu.!47 Izraelu veli.
4io dan pruah ruku narodu
nepokornom i buntovnom.
I1ra!lova ! &!v!r&ost samo +!lomi.&a (Rim 11,1)
Rim 11.
Pitam da"le. ;ar je Bog odbaio narod svoj3 8ipo%to= >a i ja sam Izraelac, iz potomstva 7#ra*amova,
plemena Benjaminova. !"ije Bog odbaio naroda svojega "oga predvidje. Ili zar ne znate %to veli
Pismo, ono o Iliji "a"o se tui Bogu na Izraela. &+ospode, proroke tvoje pobie, rtvenike tvoje
poruie& ja ostadoh sam i jo mi o glavi rade.
)
Pa %to mu veli Boji glas= *stavih se#i sedam tisua
ljudi koji ne prignue koljena pred Baalom.
,
>a"o da"le i u sada%nje vrijeme postoji 1stata" po
milosnom iz#oru. -7"o pa" po milosti, nije po djelima< inae milost nije vi%e milost?
/Bto da"le= Bto Izrael i%te, to nije postigao, ali iza#rani postigo%e. 1stali pa" otvrdnu%e, 2"ao %to je
pisano.
!ade im Bog duh obamrlosti,
oi da ne vide,
ui da ne uju
sve do dana dananjega.3I (avid veli.
"ek im stol pred njima bude zamkom,
i mreom, i stupiom, i plaom. 45"ek im potamne oi da ne vide
i lea im zauvijek pogni(
I1ra!lova ! &!v!r&ost #rivr!m!&a (Rim 11,11)
44Pitam da"le. jesu li posrnuli da propadnu= 8ipo%to? 8aprotiv. po nji*ovu posrtaju spasenje
poganima da se ta"o oni, 9idovi, izazovu na lju#omor. 4!Pa a"o je nji*ov posrtaj #ogatstvo za svijet, i
nji*ovo smanjenje #ogatstvo za pogane, "oli"o li $e vi%e to #iti nji*ov puni #roj=
4&@ama pa", poganima, velim. ja "ao apostol pogana slu#u svoju proslavljam 4)ne #i* li na lju#omor
izazvao nji*, tijelo svoje, i spasio ne"e od nji*. 4,6er a"o je nji*ovo od#aenje izmirenje svijeta, %to li $e
#iti nji*ovo pri*va$anje a"o ne oivljenje od mrtvi*=
I1ra!l i &!v!ra& osta! i1a0ra&i &aro+ (Rim 11,16)
4-7"o li su prvine svete, sveto je i tijesto< a"o li je "orijen svet, svete su i grane. 4/Pa a"o su ne"e
grane odlomljene, a ti, divlja maslina, pricijepljen umjesto nji*, postao suzajedniar "orijena, sonosti
masline, 42ne uznosi se nad grane. 7"o li se *o$e% uznositi ne nosi% ti "orijena, nego "orijen te#e.
43Re$i $e% na to. grane su odlomljene da se ja pricijepim. !5(o#ro? 1ni su z#og nevjere odlomljeni, a ti
po vjeri stoji%. 8e uznosi se, nego stra*uj? !46er a"o Bog ne po%tedje prirodni* grana, ni te#e ne$e
po%tedjeti. !!Promotri da"le do#rotu i strogost Boju. strogost na palima, a do#rotu Boju na se#i a"o
ostane% u toj do#roti, inae $e% i ti #iti odsjeen. !&7 i oni, a"o ne ostanu u nevjeri, #it $e pricijepljeni< ta
mo$an je Bog da i* opet pricijepi. !)(oista, a"o si ti, po naravi divlja maslina, odsjeen pa mimo narav
pricijepljen na pitomu maslinu, "oli"o li $e la"%e oni po naravi #iti pricijepljeni na vlastitu maslinu?
I1ra!lovo o0ra3!&! (Rim 11,-2)
!,6er ne #i* *tio, #ra$o, da #udete sami po se#i pametni, a da ne znate ovo otajstvo. djelomino je
otvrdnu$e zadesilo Izraela do" punina pogana ne ue. !-I ta"o $e se cio Izrael spasiti, "a"o je pisano.
!oi e sa #iona *tkupitelj,
odvratit e bezbonost od .akova. !/- to e biti moj #avez s njima,
kad uklonim grijehe njihove.
!2: pogledu evanelja oni su, istina, protivnici poradi vas, ali u pogledu iza#ranja oni su lju#imci
poradi otaca. !3>a neopozivi su dari i poziv Boji?
7!olo,ia #ovi!sti (Rim 11,5B)
&5(oista, "ao %to vi ne"o$ #ijaste neposlu%ni Bogu, a sada po nji*ovoj neposlu%nosti zado#iste
milosre &4ta"o i oni sada po milosru vama is"azanu postado%e neposlu%ni da i oni sada zado#iju
milosre. &!6er Bog je sve zatvorio u neposlu%nost da se svima smiluje.
<valos#!v m$+rom milosr>$ (o4!m$ (Rim 11,55)
&&1 du#ino #ogatstva, i mudrosti, i spoznanja Bojega? Ka"o li su nedo"uivi sudovi i neistraivi
putovi njegovi?
&)(oista, tko spozna misao %ospodnju,
tko li mu bi savjetnikom3
&,Ili. tko ga darom pretee
da bi mu se uzvratiti moralo3
&-6er sve je od njega i po njemu i za njega? 8jemu slava u vje"ove? 7men.
II. PRI*JENAC NOVI )IVO7 U =RIS7U
(Rim 1-,1)
D$hov&o 0o,osl$4! (Rim 1-,1)
Rim 1-.
;a"linjem vas, #ra$o, milosrem Bojim. pri"aite svoja tijela za rtvu ivu, svetu, Bogu milu "ao
svoje du*ovno #ogosluje. !8e suo#liujte se ovomu svijetu, nego se preo#razujte o#navljanjem svoje
pameti da mognete raza#irati %to je volja Boja, %to li je do#ro, Bogu milo, savr%eno.
Po&i1&a l$0av $ 1a!+&i?i (Rim 1-,5)
&(a, po milosti "oja mi je dana sva"omu izmeu vas velim. ne precjenjujte se vi%e no %to se tre#a
cijeniti, nego cijenite se razumno, "a"o je ve$ "omu Bog odmjerio mjeru vjere. )6er "ao %to u jednom
tijelu imamo mnogo udova, a nemaju svi isto djelovanje, ,ta"o smo i mi, mnogi, jedno tijelo u Kristu, a
pojedinci udovi jedan drugomu. -(are pa" imamo razliite po milosti "oja nam je dana. je li to
proro"ovanje ne"a je primjereno vjeri< /je li sluenje ne"a je u sluenju< je li pouavanje u
pouavanju< 2je li *ra#renje u *ra#renju< t"o dijeli, ne"a je dareljiv< t"o je predstojni" revan< t"o
is"azuje milosre radostan?
3Gju#av ne*injena? ;azirite oda zla, prianjajte uz do#ro? 45'rdano se lju#ite pravim #ratolju#ljem?
Pretjeite jedni druge po%tovanjem? 44: revnosti #udite *itri, u du*u gorljivi, +ospodinu sluite? 4!: nadi
#udite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani? 4&Pritjeite u pomo$ svetima u nudi, gajite
gostolju#ivost?
4)Blagoslivljajte svoje progonitelje, #lagoslivljajte, a ne pro"linjite? 4,Radujte se s radosnima, plaite
sa zapla"anima? 4-Budite istomi%ljenici meu so#om? 8e"a vas ne zanosi %to je viso"o, nego privlai
%to je ponizno. 8e umi%ljajte si da ste mudri? 4/8i"ome zlo za zlo ne vra$ajte< zauzimajte se za dobro
pred svim ljudima(
42
7"o je mogu$e, "oli"o je do vas, u miru #udite sa svim ljudima?
438e osve$ujte se, lju#ljeni, nego dajte mjesta Bojem gnjevu. >a pisano je. 5oja je odmazda, ja u
je vratiti, veli +ospodin. !58aprotiv.
'ko je gladan neprijatelj tvoj, nahrani ga,
i ako je edan, napoj ga(
6ini li tako,
ugljevlje mu raareno zgre na glavu.!48e daj se po#ijediti zlom, nego do#rim svladavaj zlo.
Posl$"&ost vlastima (Rim 15,1)
Rim 15.
'va"a du%a ne"a se podlae vlastima nad so#om. 6er nema vlasti doli od Boga. "oje postoje, od Boga
su postavljene. !'toga t"o se suprotstavlja vlasti, Bojoj se odred#i protivi< "oji se pa" protive, sami $e
na se navu$i osudu. &@ladari doista nisu stra* i trepet z#og do#ra, nego z#og zla djela. Co$e% li se ne
#ojati vlasti= (o#ro ini pa $e% imati po*valu od nje? )>a Boji je ona posluitelj te#i na do#ro. 7"o li
zlo ini%, stra*uj? 8e nosi uzalud maa? Boji je ona posluitelj. gnjev njegov is"aljuje na onome "oji
zlo ini. ,>re#a se stoga podlagati, ne samo z#og gnjeva nego i z#og savjesti. -;ato i poreze pla$ate.
ta slu#enici su Boji oni "oji se time #ave. /(ajte sva"omu %to mu pripada. "omu porez porez, "omu
carina carina, "omu po%tovanje po%tovanje, "omu ast ast.
:$0av D is#$&!&! Za%o&a (Rim 15,8)
28i"omu ni%ta ne dugujte, osim da jedni druge lju#ite. 6er t"o drugoga lju#i, ispunio je ;a"on.
3:istinu. "e ini preljuba( "e ubij( "e ukradi( "e poeli( i ima li "oja druga zapovijed, saeta je u ovoj
rijei. 7jubi svoga blinjega kao sebe samoga.
45
Gju#av #linjemu zla ne ini. Punina da"le ;a"ona jest
lju#av.
=r"3a&i& +i!t! sv!tlosti (Rim 15,11)
44>o tim vi%e %to s*va$ate ovaj as. vrijeme je ve$ da se oda sna prenemo jer nam je sada spasenje
#lie nego "ad povjerovasmo. 4!8o$ poodmae, dan se pri#lii? 1dloimo da"le djela tame i
zaodjenimo se orujem svjetlosti. 4&Kao po danu pristojno *odimo, ne u pijan"ama i pijanevanjima, ne
u prileni%tvima i razvratnostima, ne u svai i lju#omoru, 4)nego zaodjenite se +ospodinom Isusom
Kristom i, u #rizi za tijelo, ne pogodujte poudama.
:$0av #r!ma sla0ima (Rim 19,1)
Rim 19.
'la#oga u vjeri prigrlite, ali ne da se prepirete o mi%ljenjima. !8et"o vjeruje da smije sve jesti, sla#i
opet jede samo povr$e. &>"o jede, ne"a ne prezire onoga t"o ne jede< t"o pa" ne jede, ne"a ne sudi
onoga t"o jede. >a Bog ga je prigrlio. )>"o si ti da sudi% tuega slugu= 'vojemu +ospodaru i stoji i
pada? 7 stajat $e jer mo$an je +ospodin da ga podri.
,8et"o razli"uje dan od dana, ne"omu je opet sva"i dan jedna". 'amo ne" je svat"o posve uvjeren
u svoje mi%ljenje. ->"o na dan misli, poradi +ospodina misli< i t"o jede, poradi +ospodina jede.
za*valjuje Bogu. I t"o ne jede, poradi +ospodina ne jede i za*valjuje Bogu. /6er nit"o od nas se#i ne
ivi, nit"o se#i ne umire. 2(oista, a"o ivimo, +ospodinu ivimo, i a"o umiremo, +ospodinu umiremo.
9ivimo li da"le ili umiremo +ospodinovi smo. 3>a Krist zato umrije i oivje da gospodar #ude i
mrtvima i ivima. 457 ti, %to sudi% #rata svoga= Ili ti, %to prezire% #rata svoga= >a svi $emo stati pred
sudi%te Boje. 446er pisano je.
8ivota mi moga, govori %ospodin,
prignut e se preda mnom svako koljeno
i svaki e jezik priznati Boga.4!'va"i $e da"le od nas za se#e Bogu dati raun.
Ni%o,a &! $1&!mir$t! (Rim 19,15)
4&(a"le, ne sudimo vi%e jedan drugoga, nego radije sudite o tome da ne valja postavljati #ratu
stupice ili spoticala. 4);nam i uvjeren sam u +ospodinu. ni%ta samo od se#e nije neisto. 'amo je
onomu neisto t"o to smatra neistim. 4,(oista, a"o je poradi *rane tvoj #rat raalo%$en, ve$ nisi na
putu lju#avi. 8e upropa%$uj tom svojom *ranom onoga za "oga je Krist umro?
4-8emojte da se pogruje va%e do#ro? 4/>a "raljevstvo Boje nije jelo ili pi$e, nego pravednost, mir i
radost u (u*u 'vetome. 42(a, t"o ta"o Kristu slui, mio je Bogu i cijene ga ljudi. 438astojmo stoga
promicati mir i uzajamno izgraivanje? !58e razaraj djela Bojega poradi *rane? 've je, istina, isto, ali
je zlo za onoga t"o na sa#lazan jede. !4(o#ro je ne jesti mesa i ne piti vina i ne uzimati ni%ta o %to se
tvoj #rat spotie.
!!>i ima% uvjerenje. ;a se#e ga imaj pred Bogom. Blago onomu t"o samoga se#e ne osuuje u
onom na %to se odluuje? !&6ede li t"o dvoume$i, osudio se jer ne radi iz uvjerenja. 7 sve %to nije iz
uvjerenja, grije* je.
7r!0a $,a>ati +r$,ima, &! s!0i (Rim 12,1)
Rim 12.
0i ja"i tre#a da nosimo sla#osti sla#i*, a ne da se#i ugaamo. !'va"i od nas ne"a ugaa #linjemu na
do#ro, na izgraivanje. &>a ni Krist nije se#i ugaao, nego "ao %to je pisano. Poruge onih koji se
rugaju tebi padoe na me.
):istinu, %to je ne"o$ napisano, nama je za pou"u napisano da po postojanosti i utjesi Pisama
imamo nadu. ,7 Bog postojanosti i utje*e dao vam da meuso#no #udete sloni po Kristu Isusu -te
jednodu%no, iz jednoga grla, slavite Boga i 1ca +ospodina na%ega Isusa Krista.
Po1iv &a !+i&stvo (Rim 12,/)
/Prigrljujte jedni druge "ao %to je Krist prigrlio vas na slavu Boju. 2Krist je, velim, postao posluitelj
o#rezani"a za istinu Boju da ispuni o#e$anja dana ocima, 3a pogani da za milosre proslave Boga,
"ao %to je pisano.
0ato u te slaviti meu puima
i psalam pjevati tvome imenu.45I jo% veli.
2liite, pui, s njegovim narodom.44I jo%.
9valite, svi pui, %ospodina,
slavili ga svi narodi(4!Izaija opet veli.
Pojavit e se .iajev izdanak,
dignut da vlada narodima,
u njemu je nada narodima.4&7 Bog nade napunio vas sva"om rado%$u i mirom u vjeri da
izo#ilujete u nadi snagom (u*a 'vetoga.
ZA=:JU8A=
(Rim 12,19)
Pavlova misio&ars%a sl$40a (Rim 12,19)
4)6a sam, #ra$o moja, uvjeren. vi ste i sami puni estitosti, ispunjeni sva"im znanjem, sposo#ni jedni
druge urazumljivati. 4,Ipa" vam djelomino smionije napisa* da vas na poznato ne"a"o podsjetim
poradi milosti "oja mi je dana od Boga 4-da #udem #ogosluni" Krista Isusa meu poganima,
sve$eni" evanelja Bojega te prinos pogana postane ugodan, posve$en (u*om 'vetim.
4/Imam se da"le ime diiti u Kristu Isusu s o#zirom na ono %to je Boje. 42H436er ne #i* se usudio
govoriti o neemu %to Krist rijeju i djelom, snagom znamenja i udesa, snagom (u*a nije po meni
uinio da " poslu%nosti privede pogane. >a"o sam od 6eruzalema pa uo"olo sve do Iliri"a pronio
evanelje Kristovo, !5i to ta"o da sam se trsio navje%$ivati evanelje ne gdje se ve$ spominjao Krist
da ne #i* gradio na temeljima drugi* !4nego, "a"o je pisano.
)idjet e ga oni kojima nije navijeten,
shvatiti oni koji za nj nisu uli.
Pavlov! &a%a&! (Rim 12,--)
!!>ime sam ponaje%$e i #io sprijeen do$i " vama. !&'ad mi pa" vi%e nema mjesta u ovim
"rajevima, a iva mi je elja, ima ve$ mnogo godina, do$i " vama !)"ad poem u Bpanjols"u. 8adam
se doista da $u vas na proputovanju posjetiti i da $ete me onamo otpraviti po%to mi se najprije #ar
done"le ispuni elja #iti s vama.
!,7li sad idem u 6eruzalem da posluim svetima. !-0a"edonija i 7*aja odlui%e oitovati ne"o
zajedni%tvo prema siroma%nim svetima u 6eruzalemu. !/(a, odlui%e, a i dunici su im. 6er a"o su
pogani postali sudionicima nji*ovi* du*ovni* do#ara, duni su im u tjelesnima posluiti.
!2Po%to da"le to o#avim ovaj im plod zapea$en uruim uputit $u se u Bpanjols"u i usput " vama.
!37 "ada doem " vama, do$i $u, znam, s puninom #lagoslova Kristova.
&57li za"linjem vas, #ra$o, +ospodinom Isusom Kristom i lju#avlju (u*a. su#orci mi #udite u
molitvama Bogu upravljenima za me, &4da uma"nem onim nevjernima u 6udeji i da moja pomo$
6eruzalemu #ude po volji svetima &!te s Bojom voljom radosno doem " vama i s vama zajedno
oda*nem.&&Bog mira sa svima vama? 7men.
Pr!#or$%! i #o1+ravi (Rim 16,1)
Rim 16.
Preporuujem vam Ie#u, sestru na%u, posluiteljicu Jr"ve u Ken*reji. !primite je u +ospodinu "a"o
doli"uje svetima i pris"oite joj u pomo$ u svemu %to od vas ustre#a jer je i ona #ila za%titnicom
mnogima i meni samomu.
&Pozdravite Pris"u i 7"vilu, suradni"e moje u Kristu Isusu. )1ni su za moj ivot podmetnuli svoj vrat<
za*valjujem im ne samo ja nego i sve Jr"ve pogana. ,Pozdravite i Jr"vu u nji*ovoj "u$i.
Pozdravite lju#ljenog mi Epeneta "oji je prvina 7zije za Krista. -Pozdravite 0ariju "oja se mnogo
trudila za vas. /Pozdravite 7ndroni"a i 6uniju, roa"e i suuzni"e moje< oni su ugledni meu apostolima
i prije mene #ili su u Kristu. 2Pozdravite 7mplijata, lju#ljenoga moga u +ospodinu. 3Pozdravite :r#ana,
suradni"a moga u Kristu, i lju#ljenog mi 'ta*a. 45Pozdravite 7pela, pro"u%anoga u Kristu. Pozdravite
7risto#ulove. 44Pozdravite Cerodiona, roa"a moga. Pozdravite 8arcisove "oji su u +ospodinu.
4!Pozdravite >riFenu i >riFozu "oje se trude u +ospodinu. Pozdravite lju#ljenu Persidu "oja se mnogo
trudila u +ospodinu. 4&Pozdravite RuFa, iza#rani"a u +ospodinu, i maj"u njegovu i moju. 4)Pozdravite
7sin"rita, Ilegonta, Cerma, Patro#u, Cermu i #ra$u "oja su s njima. 4,Pozdravite Iilologa i 6uliju,
8ereja i njegovu sestru, i 1limpu, i sve svete "oji su s njima.4-Pozdravite jedni druge cjelovom svetim.
Pozdravljaju vas sve Jr"ve Kristove.
Na%&a+&a o#om!&a (Rim 16,1/)
4/;a"linjem vas, #ra$o, uvajte se oni* "oji siju razdore i sa#lazni mimo nau" u "ojem ste poueni, i
"lonite i* se. 426er ta"vi ne slue +ospodinu na%emu Kristu, nego svom tr#u*u te lijepim i las"avim
rijeima zavode srca neduni*. 43(oista, va%a je poslu%nost doprla do sviju. ;#og vas se da"le
radujem i *tio #i* da #udete mudri za do#ro, a #ezazleni za zlo. !5Bog mira satrt $e u#rzo 'otonu pod
va%im nogama. 0ilost +ospodina Isusa s vama?
Po1+ravi Pavlovih s$ra+&i%a (Rim 16,-1)
!4Pozdravlja vas >imotej, suradni" moj, i Gucije, 6ason i 'osipater, roaci moji.!!Pozdravljam vas u
+ospodinu ja, >ercije, "oji napisa* ovu poslanicu.!&Pozdravlja vas +aj, gostoprimac moj i cijele Jr"ve.
Pozdravlja vas Erast, grads"i #lagajni", i #rat Kvart. !) .
!,1nomu "oji vas moe uvrstiti po mojem evanelju i propovijedanju Isusa Krista, po o#javljenju
1tajstva pre%u$enog drevnim vremenima, !-a sada oitovanog i po proro"im pismima odred#om
vjenoga Boga svim narodima o#znanjenog za poslu%nost, vjeru !/jedinomu 0udromu, Bogu, po
Isusu Kristu. 8jemu slava u vije"e? 7men.
Prva poslanica Korin$anima (4 Kor.)
UVOD
(1 =or 1,1)
Naslov, #o1+rav, 1ahvala (1 =or 1,1)
1 =or 1.
Pavao, po Bojoj volji pozvan za apostola Krista Isusa, i #rat 'osten !Jr"vi Bojoj u Korintu
posve$enima u Kristu Isusu, pozvanicima, svetima, sa svima %to na #ilo "ojemu mjestu prizivlju ime
Isusa Krista, +ospodina na%ega, nji*ova i na%ega.
&0ilost vam i mir od Boga, 1ca na%ega, i +ospodina Isusa Krista?);a*valjujem Bogu svojemu
svagda za vas z#og milosti Boje "oja vam je dana u Kristu Isusu. ,u njemu se o#ogatiste u svemu u
sva"oj rijei i sva"om spoznanju. -Ka"o li se svjedoanstvo o Kristu utvrdilo u vama /te ne
os"udijevate ni na jednom daru e"aju$i 1#javljenje +ospodina na%ega Isusa Krista? 21n $e vas uiniti
i postojanima do "raja, #esprigovornima u (an +ospodina na%ega Isusa Krista. 3@jeran je Bog "oji vas
pozva u zajedni%tvo 'ina svojega Isusa Krista, +ospodina na%ega.
I. RAZDORI I SA(:AZNI
(1 =or 1,1B)
1. S7RAN=E U =ORIN7S=OJ ER=VI
(1 =or 1,1B)
Po+!la m!>$ v!r&i?ima (1 =or 1,1B)
45;a"linjem vas, #ra$o, imenom +ospodina na%ega Isusa Krista. svi #udite iste misli< ne"a ne #ude
meu vama razdora, nego #udite savr%eno istog osje$anja i istog mi%ljenja. 446er Klojini mi, #ra$o
moja, o vama re"o%e da meu vama ima svaa. 4!0islim to %to sva"i od vas govori. A6a sam PavlovA,
A7 ja 7polonovA, A7 ja KeFinA, A7 ja KristovA. 4&;ar je Krist razdijeljen= ;ar je Pavao raspet za vas= Ili ste
u Pavlovo ime "r%teni= 4)Cvala Bogu %to ne "rsti* ni"oga od vas, osim Krispa i +aja< 4,da ne #i t"o
re"ao da ste u moje ime "r%teni. 4-7 da, "rsti* i 'teFanin dom. Inae ne znam "rsti* li "oga drugoga.
Sv!ts%a i %r"3a&s%a m$+rost (1 =or 1,1/)
4/6er ne posla me Krist "rstiti, nego navje%$ivati evanelje, i to ne mudro%$u #esjede, da se ne
o#es"rijepi "ri Kristov.
42:istinu, #esjeda o "riu ludost je onima "oji propadaju, a nama spa%enicima sila je Boja. 43>a
pisano je. ,propastit $u mudrost mudri*, i od#acit $u umnost umni*. !5+dje je mudrac= %dje je
knjievnik3 +dje je istraiva ovoga svijeta= ;ar ne izludi Bog mudrost svijeta= !4(oista, "ad svijet u
mudrosti Bojoj Boga ne upozna mudro%$u, svidjelo se Bogu ludo%$u propovijedanja spasiti vjerni"e.
!!6er i 9idovi zna"e i%tu i +rci mudrost trae, !&a mi propovijedamo Krista raspetoga. 9idovima
sa#lazan, poganima ludost, !)pozvanima pa" i 9idovima i +rcima Krista, Boju snagu i Boju
mudrost. !,6er ludo Boje mudrije je od ljudi i sla#o Boje jae je od ljudi. !->a gledajte, #ra$o, se#e,
pozvane. nema mnogo mudri* po tijelu, nema mnogo snani*, nema mnogo plemeniti*. !/8ego lude
svijeta iza#ra Bog da posrami mudre, i sla#e svijeta iza#ra Bog da posrami ja"e< !2i neplemenite
svijeta i prezrene iza#ra Bog, i ono %to nije, da uni%ti ono %to jest, !3da se nijedan smrtni" ne #i *valio
pred Bogom. &51d njega je da vi jeste u Kristu Isusu, "oji nama posta mudrost od Boga, i pravednost, i
posve$enje, i ot"upljenje, &4da #ude "a"o je pisano. +ko se hvali, u %ospodu neka se hvali.
1 =or -.
I ja "ada doo* " vama, #ra$o, ne doo* s uzvi%enom #esjedom ili mudro%$u navje%$ivati vam
svjedoanstvo Boje !jer ne *tjedo* meu vama znati %to drugo osim Isusa Krista, i to raspetoga. &I ja
prio* " vama sla#, u stra*u i u veli"u dr*tanju. )I #esjeda moja i propovijedanje moje ne #ija%e u
uvjerljivim rijeima mudrosti, nego u po"azivanju (u*a i snage ,da se vjera va%a ne temelji na
mudrosti ljuds"oj nego na snazi Bojoj.
-0udrost dodu%e navje%$ujemo meu zrelima, ali ne mudrost ovoga svijeta, ni "nezova ovoga
svijeta "oji propadaju, /nego navje%$ujemo 0udrost Boju, u 1tajstvu, sa"rivenu< onu "oju predodredi
Bog prije vje"ova za slavu na%u, 2a "oje nijedan od "nezova ovoga svijeta nije upoznao. 6er da su je
upoznali, ne #i +ospodina slave razapeli. 38ego, "a"o je pisano. :to oko ne vidje, i u*o ne u, i u srce
ovjeje ne ue, to pripravi Bog onima koji ga ljube.
45
7 nama to Bog o#javi po (u*u jer (u* sve
pronie, i du#ine Boje. 446er t"o od ljudi zna %to je u ovje"u osim du*a ovjejega u njemu= >a"o i
%to je u Bogu, nit"o ne zna osim (u*a Bojega. 4!7 mi, mi ne primismo du*a svijeta, nego (u*a "oji je
od Boga da znamo ime nas je o#dario Bog. 4&>o i navje%$ujemo, ne nauenim rijeima ovjeje
mudrosti, nego nau"om (u*a izlau$i du*ovno du*ovnima. 4)8aravan ovje" ne prima %to je od (u*a
Bojega< njemu je to ludost i ne moe spoznati jer po (u*u valja prosuivati. 4,(u*ovan pa" prosuuje
sve, a njega nit"o ne prosuuje. 4-.er tko spozna misao %ospodnju, tko da ga poui3 7 mi imamo
misao Kristovu.
1 =or 5.
I ja, #ra$o, nisam mogao govoriti vama "ao du*ovnima, nego "ao tjelesnima, "ao nejaadi u Kristu.
!0lije"om vas napoji*, ne jelom. jo% ne mogoste, a ni sada jo% ne moete &jer jo% ste tjelesni. (oista,
do" je meu vama zavist i prepiranje, zar niste tjelesni, zar po ljuds"u ne postupate= )6er "ad jedan
govori. A6a sam PavlovA, a drugi. A6a 7polonovA, niste li odve$ ljudi=
Prava $lo,a #ro#ov!+&i%ova (1 =or 5,2)
,>a %to je 7polon= Bto je Pavao= Posluitelji po "ojima povjerovaste "a"o ve$ "omu +ospodin
dade. -6a zasadi*, 7polon zali, ali Bog dade rasti. />a"o niti je %to onaj t"o sadi ni onaj t"o zalijeva,
nego Bog "oji daje rasti. 2>"o sadi i t"o zalijeva, jedno su< a sva"i $e po svome trudu primiti pla$u. 36er
Boji smo suradnici. Boja ste njiva, Boja graevina.
45Po milosti Bojoj "oja mi je dana ja "ao mudri graditelj postavi* temelj, a drugi naziuje< ali sva"i
ne"a pazi "a"o naziuje. 446er nit"o ne moe postaviti drugoga temelja osim onoga "oji je postavljen, a
taj je Isus Krist. 4!8aziuje li t"o na ovom temelju zlatom, sre#rom, dragim "amenjem, drvom, sijenom,
slamom 4&svaije $e djelo izi$i na svjetlo. 1naj $e (an po"azati jer $e se u ognju oitovati. I "a"vo je
ije djelo, oganj $e is"u%ati. 4)1stane li djelo, primit $e pla$u onaj t"o ga je nazidao. 4,Izgori li ije djelo,
taj $e %tetovati< ipa", on $e se sam spasiti, ali "ao "roz oganj.
4-8e znate li= Cram ste Boji i (u* Boji pre#iva u vama. 4/7"o t"o upropa%$uje *ram Boji,
upropastit $e njega Bog. 6er *ram je Boji svet, a to ste vi.
Za%l$.a% (1 =or 5,18)
428it"o ne"a se ne vara. 7"o t"o misli da je mudar meu vama na ovome svijetu, ne"a #ude lud da
#ude mudar. 436er mudrost ovoga svijeta ludost je pred Bogom. >a pisano je. *n hvata mudre u
njihovu lukavstvu.
!5
I opet. %ospodin poznaje namisli mudrih, one su isprazne.
!4
;ato ne"a se nit"o ne
*vasta ljudima jer sve je va%e. !!Bio Pavao, ili 7polon, ili KeFa, #io svijet, ili ivot, ili smrt, ili sada%nje, ili
#udu$e. sve je va%e, !&vi Kristovi, a Krist Boji.
1 =or 9.
>a"o, ne"a nas svat"o smatra slu#enicima Kristovim i upraviteljima otajstava Boji*. !7 od upravitelja
izis"uje se napo"on da #udu vjerni. &0eni pa" nije nimalo do toga da me sudite vi ili #ilo "oji ljuds"i
sud< a ni ja sam se#e ne sudim. )(oista, niega se#i nisam svjestan, no time nisam opravdan. moj je
sudac +ospodin. ,;ato ne sudite ni%ta prije vremena do" ne doe +ospodin "oji $e iznijeti na vidjelo
%to je sa"riveno u tami i razot"riti na"ane srdaca. I tada $e svat"o primiti po*valu od Boga.
->ime, #ra$o, smjera* na se#e i 7polona radi vas. da na nama nauite onu A8e pre"o onoga %to je
pisanoA te se ne nadimate jednim protiv drugoga. />a t"o te#i daje prednost= Bto ima% da nisi primio=
7"o si primio, %to se *vasta% "ao da nisi primio= 2@e$ ste siti, ve$ se o#ogatiste, #ez nas se
za"raljiste? Kamo sre$e da se za"raljiste da i mi s vama zajedno "raljujemo? 36er Bog je, ini mi se,
nas apostole pri"azao posljednje, "ao na smrt osuene, jer postali smo prizor svijetu, i anelima, i
ljudima 45mi ludi poradi Krista, vi mudri u Kristu< mi sla#i, vi ja"i< vi a%$eni, mi prezreni< 44sve do
ovoga asa i gladujemo, i eamo, i goli smo, i pljus"aju nas, i #es"u$nici smo, 4!i patimo se rade$i
svojim ru"ama. Pro"linjani #lagoslivljamo, proganjani ustrajavamo, 4&pogrivani tje%imo. Kao sme$e
svijeta postasmo, svaiji izmet sve do sada.
O#om!&a (1 =or 9,19)
4)8e pi%em ovoga da vas postidim, nego da vas "ao lju#ljenu svoju djecu urazumim. 4,6er da imate
u Kristu i deset tisu$a uitelja, ipa" ne #iste imali vi%e otaca. >a u Kristu Isusu po evanelju ja vas
rodi*? 4-;a"linjem vas, da"le. nasljedovatelji moji #udite. 4/;ato upravo posla* " vama >imoteja, "oji mi
je dijete lju#ljeno i vjerno u +ospodinu, da vas podsjeti na naput"e moje, u Kristu, "a"o posvuda u
sva"oj cr"vi uim. 428e"i se uznije%e "ao da ja ne$u do$i " vama. 43Ipa", eto me u#rzo " vama, a"o
+ospodin *tjedne, i rasudit $u ne rijei oni* naduti*, nego "repost. !5>a nije u rijei "raljevstvo Boje,
nego u "reposti. !4Bto elite= (a " vama doem sa %i#om ili s lju#avlju i du*om #lagosti=
-. RODOS=VRNUAE
(1 =or 2,1)
1 =or 2.
1p$enito se uje o #ludnosti meu vama, i to ta"voj #ludnosti "a"ve nema ni meu poganima. da
net"o ima oevu enu. !I vi mi se uznijeli, mjesto da alujete pa da se is"orijeni iz va%e sredine onaj
"oji ta"vo djelo poini. &7 ja, i nenazoan tijelom, ali nazoan du*om, ve$ sam presudio "ao nazoan
onoga "oji je ta"vo %to poinio. )Po%to se u ime +ospodina na%ega Isusa Krista o"upite vi i moj du*,
snagom +ospodina na%ega Isusa, ,ne"a se ta"av preda 'otoni na propast tijela da #i se spasio du* u
(an +ospodina Isusa.
-8e valja vam *vastanje? ;ar ne znate da malo "vasca sve tijesto u"vasa= /1istite stari "vasac da
#udete novo tijesto, "ao %to i jeste #es"vasni jer ve$ je rtvovana Pas*a na%a, Krist. 2;ato svet"ujmo,
ne sa starim "vascem ni s "vascem zlo$e i pa"osti, nego s #es"vasnim "ru*ovima isto$e i istine.
38apisa* vam u poslanici da se ne mije%ate s #ludnicima 45ne op$enito s #ludnicima ovoga svijeta,
ili la"omcima, ili raz#ojnicima, ili idolopo"lonicima jer #iste inae morali iz svijeta izi$i. 448apisa* vam
zapravo da se ne mije%ate s nazovi#ratom "oji #i #io #ludni", ili la"omac, ili idolopo"loni", ili pogriva,
ili pijanica, ili raz#ojni". ' ta"vim ni za stol? 4!Bto spada na me suditi one vani= 8e sudite li vi one "oji
su unutra= 4&7 one vani sudit $e Bog. -skorijenite opakoga iz svoje sredine.
5. PRIZIV NA PO'ANS=E SUDOVE
(1 =or 6,1)
1 =or 6.
>"o #i se od vas u sporu s drugim usudio parniiti se pred nepravednima, a ne pred svetima= !Ili zar
ne znate da $e sveti suditi svijet= Pa a"o $ete vi suditi svijet, zar niste vrijedni suditi sitnice= &8e znate
li da $emo suditi anele, "amo li ne ono svagdanje= )7 vi, "ad imate sporove o svagdanjem, sucima
postavljate one do "oji* Jr"va ni%ta ne dri? ,@ama na sramotu govorim. >a"o= ;ar nema meu vama
ni jednoga mudra "oji #i mogao rasuditi meu #ra$om= -8ego #rat se s #ratom parnii, i to pred
nevjernicima= /;apravo, ve$ vam je to nedostata" %to se parniite meu so#om. ;a%to radije ne trpite
nepravdu= ;a%to se radije ne pustite oplijeniti= 28ego vi inite nepravdu i plijenite, i to #ra$u. 3Ili zar ne
znate da nepravednici ne$e #a%tiniti "raljevstva Bojega= 8e varajte se? 8i #ludnici, ni idolopo"lonici,
ni prelju#nici, ni me"oputnici, ni mu%"olonici, 45ni "radljivci, ni la"omci, ni pijanice, ni psovai, ni
raz#ojnici ne$e #a%tiniti "raljevstva Bojega. 44>o evo, #ija*u ne"i od vas, ali oprali ste se, ali posvetili
ste se, ali opravdali ste se u imenu +ospodina na%ega Isusa Krista i u (u*u Boga na%ega.
9. (:UDNOS7
(1 =or 6,1-)
4!A've mi je dopu%teno?A 7li sve ne "oristi. A've mi je dopu%teno?A 7li ne$u da mnome i%ta vlada.
4&A6ela tr#u*u, a tr#u* jelima< Bog $e i jedno i drugo uni%titi.A 7li ne tijelo #ludnosti, nego +ospodinu, i
+ospodin tijelu? 4)>a Bog "oji je +ospodina us"risio i nas $e us"risiti snagom njegovom. 4,8e znate li
da su tijela va%a udovi Kristovi= Co$u li da"le uzeti udove Kristove i uiniti i* udovima #ludniinim=
8ipo%to? 4-Ili zar ne znate. t"o uz #ludnicu prione, jedno je tijelo= 6er veli se. Bit e njih dvoje jedno
tijelo. 4/7 t"o prione uz +ospodina, jedan je du*. 42Bjeite od #ludnosti? 'va"i grije* "oji uini ovje",
izvan tijela je, a #ludni" grije%i protiv svojega tijela. 43Ili zar ne znate= >ijelo va%e *ram je (u*a
'vetoga "oji je u vama, "oga imate od Boga, te niste svoji. !56er "upljeni ste ot"upninom. Proslavite
da"le Boga u tijelu svojem?
II. OD'OVORI NA RAZ:I8I7A PI7ANJA
(1 =or /,1)
1. )ENID(A I DJEVI8ANS7VO
(1 =or /,1)
1 =or /.
'ada o onome %to ste mi pisali. (o#ro je ovje"u ne dota$i enu. !Ipa", z#og #ludnosti, ne"a sva"i ima
svoju enu i sva"a ne"a ima svoga mua. &0u ne"a vr%i dunost prema eni, a ta"o i ena prema
muu. )9ena nije gospodar svoga tijela, nego mu, a ta"o ni mu nije gospodar svoga tijela, nego
ena. ,8e us"ra$ujte se jedno drugome, osim po dogovoru, povremeno, da se posvetite molitvi pa se
opet zdruite da vas 'otona ne #i napastovao z#og va%e neizdrljivosti. -7li to velim "ao dopu%tenje,
ne "ao zapovijed. /7 *tio #i* da svi ljudi #udu "ao i ja< ali svat"o ima svoj dar od Boga, ovaj ova"o,
onaj ona"o.
28eoenjenima pa" i udovicama velim. do#ro im je a"o ostanu "ao i ja. 37"o li se ne mogu uzdrati,
ne"a se ene, udaju. 6er #olje je eniti se negoli izgarati.
457 oenjenima zapovijedam, ne ja, nego +ospodin. ena ne"a se od mua ne rastavlja 44a"o se
ipa" rastavi, ne"a ostane neudana ili ne"a se s muem pomiri i mu ne"a ne otpu%ta ene.
4!1stalima pa" velim ja, ne +ospodin. ima li "oji #rat enu nevjernicu i ona privoli stanovati s njime,
ne"a je ne otpu%ta. 4&I ena "oja ima mua nevjerni"a te on privoli stanovati s njome, ne"a ne otpu%ta
mua. 4)>a mu nevjerni" posve$en je enom i ena nevjernica posve$ena je #ratom. Inae #i djeca
va%a #ila neista, a ova"o sveta su. 4,7"o li se nevjerni" *o$e rastaviti, ne"a se rastavi< #rat ili sestra
u ta"vim prili"ama nisu vezani. ta na mir nas je pozvao Bog. 4-6er %to zna%, eno, *o$e% li spasiti
mua= Ili %to zna%, muu, *o$e% li spasiti enu=
4/: drugome svat"o ne"a ivi "a"o mu je +ospodin dodijelio, "a"o ga je Bog pozvao. >a"o
odreujem po svim cr"vama. 426e li t"o pozvan "ao o#rezan, ne"a ne prepravlja o#rezanja. 7"o je
pozvan "ao neo#rezan, ne"a se ne o#rezuje. 431#rezanje nije ni%ta i neo#rezanje nije ni%ta, nego
dranje Boji* zapovijedi. !5'vat"o ne"a ostane u onom zvanju u "oje je pozvan. !46esi li pozvan "ao
ro#= 8e #rini? 8ego, a"o i moe% postati slo#odan, radije se o"oristi.
!!6er t"o je u +ospodinu pozvan "ao ro#, slo#odnja" je +ospodnji. >a"o i t"o je pozvan "ao
slo#odnja", ro# je Kristov. !&1t"upninom ste "upljeni. ne #udite ro#ovi ljudima. !)'vat"o u emu je
pozvan, #ra$o, u tome ne"a i ostane pred Bogom.
!,1 djevicama nemam zapovijedi, nego dajem savjet "ao ovje" po milosru +ospodnjem vrijedan
povjerenja. !-'matram da"le. do#ro je to z#og sada%nje nevolje, do#ro je ovje"u ta"o #iti. !/6esi li
vezan za enu= 8e trai rastave. 6esi li slo#odan od ene= 8e trai ene. !27li a"o se i oeni%, nisi
sagrije%io< i djevica a"o se uda, nije sagrije%ila. 7li ta"vi $e imati tjelesnu nevolju, a ja #i* vas rado
po%tedio.
!31vo *o$u re$i, #ra$o. @rijeme je "rat"o. 1dsele i "oji imaju ene, ne"a #udu "ao da i* nemaju< &5i
"oji plau, "ao da ne plau< i "oji se vesele, "ao da se ne vesele< i "oji "upuju, "ao da ne posjeduju< &4i
"oji uivaju ovaj svijet, "ao da ga ne uivaju, jer prolazi o#lije ovoga svijeta. &!7 rado #i* da #udete
#ez#rini. 8eoenjen se #rine za +ospodnje, "a"o da ugodi +ospodinu. &&7 oenjen se #rine za
svjetovno, "a"o da ugodi eni, &)pa je razdijeljen. I ena neudana i djevica #rine se za +ospodnje, da
#ude sveta i tijelom i du*om< a udana se #rine za svjetovno, "a"o da ugodi muu. &,1vo pa" govorim
vama na "orist, ne da vam postavim zam"u, nego da primjerno i nesmetano #udete privreni
+ospodinu. &-0isli li t"o da je neprilian prema svojoj djevici "ad je preivotan i s njome mora #iti, ne"a
ini %to je na"anio, ne grije%i. ne"a se uzmu. &/>"o je pa" nepo"ole#ljivo stalan u srcu te nema
potre#e, a u vlasti mu je volja pa to odlui u svom srcu uvati svoju djevicu do#ro ini. &2>a"o, t"o se
oeni svojom djevicom, do#ro ini, a t"o se ne oeni, #olje ini. &39ena je vezana do"le ivi mu njezin.
:mre li mu, slo#odna je. ne"a se uda za "oga *o$e, samo u +ospodinu. )5Bit $e ipa" #laenija
ostane li ona"o, po mojem savjetu. 7 mislim da i ja imam (u*a Bojega.
-. (:A'OVANJE *ESA )R7VOVANA IDO:I*A
(1 =or 8,1)
1 =or 8.
: pogledu mesa rtvovana idolima, znamo, svi posjedujemo znanje. 7li znanje nadima, a lju#av
izgrauje. !7"o t"o misli da %to zna, jo% ne zna "a"o tre#a znati. &7 lju#i li t"o Boga, Bog ga poznaje.
)(a"le, u pogledu #lagovanja mesa rtvovana idolima, znamo. nema idola na svijetu i nema Boga do
6ednoga. ,6er sve "ad #i i #ilo nazovi#ogova ili na ne#u ili na zemlji "ao %to ima mnogo A#ogovaA i
mnogo AgospodaraA? -nama je jedan Bog, 1tac, od "oga je sve, a mi za njega< i jedan +ospodin, Isus
Krist, po "ome je sve, i mi po njemu.
/7li nemaju svi toga znanja. 8e"i, navi"li na idole, jo% jedu meso "ao idolima rtvovano i nji*ova se
savjest "alja jer je neja"a. 27 " Bogu nas ne privodi jelo. 8iti %to gu#imo a"o ne jedemo< niti %to
do#ivamo a"o jedemo. 37 pazite da ne #i moda ta va%a slo#oda #ila spoticaj neja"ima. 456er vidi li t"o
te#e "oji ima% znanje za stolom u *ramu idols"omu, ne$e li se njegova savjest, jer je neja"a, AizgraditiA
da jede rtvovano idolima= 44I s tvoga znanja propada neja"i, #rat za "ojega je Krist umro. 4!>a"o
grije%e$i protiv #ra$e i ranjavaju$i nji*ovu neja"u savjest, protiv Krista grije%ite. 4&;ato a"o jelo
sa#lanjava #rata moga, ne, ne$u jesti mesa dovije"a da #rata svoga ne sa#laznim.
Pavlov #rim!r (1 =or 6,1)
1 =or 6.
8isam li ja slo#odan= 8isam li apostol= 8isam li vidio Isusa, +ospodina na%ega= 8iste li vi djelo moje
u +ospodinu= !7"o drugima nisam apostol, vama sva"a"o jesam. >a vi ste peat mojega apostolstva
u +ospodinu.
&0oj odgovor mojim tuiteljima jest ovo. );ar nemamo prava jesti i piti= ,;ar nemamo prava enu
vjernicu voditi sa so#om "ao i drugi apostoli i #ra$a +ospodnja i KeFa= -Ili samo ja i Barna#a nemamo
prava ne raditi= />"o i"ada vojuje o svojem tro%"u= >"o sadi vinograd pa roda njegova ne jede= Ili t"o
pase stado pa od mlije"a stada ne jede= 2;ar to govorim po ljuds"u= 8e "ae li to i ;a"on= 36er u
0ojsijevu za"onu pi%e. "e zavezuj usta volu koji vri( ;ar je Bogu do volova= 458e govori li on #a% radi
nas= (oista, radi nas je napisano, jer t"o ore, u nadi tre#a da ore< i t"o vr%i, u nadi da $e do#iti dio.
447"o smo mi vama sijali do#ra du*ovna, veli"o li je ne%to a"o vam poanjemo tjelesna= 4!7"o drugi
sudjeluju u va%im do#rima, za%to ne #ismo mi mogli jo% ve$ma. 7li nismo se posluili tim pravom, nego
sve teglimo da ne #ismo postavili "a"vu zapre"u evanelju Kristovu= 4&8e znate li. "oji o#avljaju
svetinje, od sveti%ta se *rane< i "oji rtveni"u slue, sa rtveni"om dijele= 4)>a"o je i +ospodin onima
"oji evanelje navje%$uju odredio od evanelja ivjeti.
4,8o ja se niim od toga nisam posluio. 7 i ne napisa* toga da #i se ta"o postupilo prema meni.
Radije umrijeti, nego... >e mi slave nit"o ne$e oduzeti? 4-6er %to navje%$ujem evanelje, nije mi na
*valu, ta dunost mi je. (oista, jao meni a"o evanelja ne navje%$ujem. 4/6er a"o to inim iz vlastite
po#ude, ide me pla$a< a"o li ne iz vlastite po#ude slu#a je to "oja mi je povjerena. 42Koja mi je da"le
pla$a= (a propovijedaju$i pruam evanelje #esplatno ne slue$i se svojim pravom u evanelju.
436er premda slo#odan od sviju, sam se#e svima uini* slugom da i* %to vi%e ste"nem. !5Bija*
9idovima 9idov da 9idove ste"nem< onima pod ;a"onom, "ao da sam pod ;a"onom premda ja
nisam pod ;a"onom da one pod ;a"onom ste"nem< !4onima #ez ;a"ona, "ao da sam #ez za"ona
premda nisam #ez Bojega za"ona, nego u Kristovu za"onu da ste"nem one #ez ;a"ona< !!#ija*
neja"ima neja" da neja"e ste"nem. 'vima #ija* sve da po%topoto ne"e spasim. !&7 sve inim poradi
evanelja da #i* i ja #io suzajedniar u njemu.
!)8e znate li. tr"ai u tr"ali%tu svi dodu%e tre, ali jedan prima nagradu= >a"o trite da do#ijete.
!,'va"i natjecatelj sve mogu$e izdrava< oni da do#iju raspadljiv vijenac, mi neraspadljiv. !-6a da"le
ta"o trim ne "ao #esciljno, ta"o udaram %a"om ne "ao da mlatim vjetar, !/nego "rotim svoje tijelo i
zaro#ljavam da sam ne #udem is"ljuen po%to sam drugima propovijedao.
Po$%a I1ra!lov! #ro"losti (1 =or 1B,1)
1 =or 1B.
6er ne #i*, #ra$o, *tio da #udete u neznanju. oci na%i svi #ija*u pod o#la"om, i svi prijeo%e "roz
more, !i svi su se na 0ojsija "rstili u o#la"u i u moru, &i svi su isto du*ovno jelo jeli, )i svi su isto
du*ovno pi$e pili. 7 pili su iz du*ovne stijene "oja i* je pratila< stijena #ija%e Krist. ,7li ve$ina nji* nije
#ila po volji Bogu. ta pou#ijani su po pustinji. ->o #ija*u prali"ovi na%i. da ne udimo za zlima "ao %to
su udjeli oni. /I ne #udite idolopo"lonici "ao ne"i od nji*, "a"o je pisano. Posjeda narod da jede i pije
pa ustadoe da igraju. 2I ne podajimo se #ludu "ao %to se ne"i od nji* #ludu poda%e i pado%e u
jednom danu dvadeset i tri tisu$e. 3I ne is"u%avajmo +ospodina "ao %to su ga ne"i od nji* is"u%avali te
od zmija izginuli. 45I ne mrmljajte "ao %to ne"i od nji* mrmlja*u te izgi#o%e od ;atorni"a. 44've se to,
"ao prali", dogaalo njima, a napisano je za upozorenje nama, "oje su zapala posljednja vremena.
4!>"o da"le misli da stoji, ne"a pazi da ne padne. 4&8ije vas za*vatila druga "u%nja osim ljuds"e. >a
vjeran je Bog. ne$e pustiti da #udete "u%ani pre"o svoji* sila, nego $e s "u%njom dati i is*od da
moete izdrati.
Sv!ta ,o10a (1 =or 1B,19)
4);ato, lju#ljeni moji, #jeite od idolopo"lonstva. 4,Kao razumnima velim. sudite sami %to govorim.
4-Da%a #lagoslovna "oju #lagoslivljamo nije li zajedni%tvo "rvi Kristove= Kru* "oji lomimo nije li
zajedni%tvo tijela Kristova= 4/Budu$i da je jedan "ru*, jedno smo tijelo mi mnogi< ta svi smo dionici
jednoga "ru*a. 42+ledajte Izraela po tijelu? Koji #laguju rtve nisu li zajedniari rtveni"a= 43Bto da"le
*o$u re$i= Idols"a rtva da je ne%to= Ili idol da je ne%to= !58aprotiv, da pogani vrazima rtvuju, ne
Bogu. 7 ne$u da #udete zajedniari vraji. !48e moete piti a%u +ospodnju i a%u vraju. 8e moete
#iti sudionici stola +ospodnjega i stola vrajega. !!Ili da izazivamo lju#omor +ospodnji= ;ar smo jai
od njega=
R!"!&! #ot!"%o3a (1 =or 1B,-5)
!&A've je slo#odno?A 7li sve ne "oristi. A've je dopu%teno?A 7li sve ne saziuje. !)8it"o ne"a ne
trai svoje, nego do#ro drugoga. !,'ve %to se prodaje na trnici, jedite ni%ta ne ispituju$i poradi
savjesti. !->a %ospodnja je zemlja i sve na njoj( !/Pozove li vas "oji nevjerni" i elite se odazvati, jedite
%to vam se ponudi ni%ta ne ispituju$i poradi savjesti. !27"o vam t"o ree. A>o je rtvovanoA, ne jedite
poradi onoga "oji vas je upozorio, i savjesti. !3'avjesti mislim, ne svoje, nego onoga drugoga. >a za%to
da moju slo#odu druga savjest sudi= &57"o sa za*valom sudjelujem, za%to da me grde z#og onoga za
%to za*valjujem= &4(a"le, ili jeli, ili pili, ili drugo %to inili, sve na slavu Boju inite. &!8e #udite na
sa#lazan ni 9idovima, ni +rcima, ni Jr"vi Bojoj, &&"ao %to i ja svima u svemu ugaam ne trae$i svoju
"orist, nego %to "oristi mnogima na spasenje.
5. RED NA VJERS=I* SAS7ANEI*A
(1 =or 11,1)
No"!&! #ri!v!sa (1 =or 11,1)
1 =or 11.
8asljedovatelji moji #udite, "ao %to sam i ja Kristov. !Cvalim vas %to me se u svemu sje$ate i drite se
predaja "a"o vam predado*. &7li *tio #i* da znate. sva"omu je muu glava Krist, glava eni mu, a
glava Kristu Bog. )'va"i mu "oji se moli ili proro"uje po"rivene glave sramoti glavu svoju. ,'va"a pa"
ena "oja se moli ili proro"uje gologlava sramoti glavu svoju. >a to je isto "ao da je o#rijana. -6er a"o
se ena ne po"riva, ne"a se %i%a< a"o li je pa" runo eni %i%ati se ili #rijati, ne"a se po"rije. /7 mu ne
mora po"rivati glave, ta sli"a je i slava Boja< a ena je slava mueva. 26er nije mu od ene, nego
ena od mua. 3I nije stvoren mu radi ene, nego ena radi mua. 45;ato ena tre#a da ima AvlastA na
glavi poradi anela. 44Ipa", u +ospodinu ni ena #ez mua, ni mu #ez ene? 4!6er "ao %to je ena od
mua, ta"o je i mu po eni< a sve je od Boga. 4&'ami sudite doli"uje li da se ena gologlava Bogu
moli= 4)8e ui li nas i sama narav da je muu sramota a"o goji "osu= 4,7 eni je di"a a"o je goji jer
"osa joj je dana mjesto prijevjesa. 4-7"o je "ome do prepir"e, ta"va o#iaja mi nemamo, a ni Jr"ve
Boje.
'os#o+&a v!.!ra (1 =or 11,1/)
(0t !-,!-!3< 0" 4),!!!,< G" !!,4,!5)
4/Kad ve$ dajem ta upozorenja, ne mogu po*valiti %to se ne sastajete na #olje, nego na gore.
42Ponajprije ujem, djelomino i vjerujem. "ad se o"upite na 'astana", da su meu vama razdori.
43>re#a doista da i podjela #ude meu vama da se oituju pro"u%ani meu vama. !5Kad se da"le ta"o
zajedno sastajete, to nije #lagovanje +ospodnje veere. !4ta svat"o se pri #lagovanju pri*vati svoje
veere te jedan gladuje, a drugi se opija. !!;ar nemate "u$a da jedete i pijete= Ili Jr"vu Boju prezirete
i postiujete one "oji nemaju= Bto da vam "aem= (a vas po*valim= : tom vas ne *valim.
!&(oista, ja od +ospodina primi* %to vama predado*. +ospodin Isus one no$i "ad #ija%e predan uze
"ru*, !)za*valiv%i razlomi i ree. A1vo je tijelo moje za vas. 1vo inite meni na spomen.A !,>a"o i a%u
po veeri govore$i. A1va a%a novi je #avez u mojoj krvi. 1vo inite "ad god pijete, meni na spomen.A
!-(oista, "ad god jedete ovaj "ru* i pijete a%u, smrt +ospodnju navje%$ujete do" on ne doe. !/'toga,
t"o god jede "ru* ili pije a%u +ospodnju nedostojno, #it $e "rivac tijela i "rvi +ospodnje. !28e"a se
da"le svat"o ispita pa tada od "ru*a jede i iz a%e pije. !36er t"o jede i pije, sud se#i jede i pije a"o ne
razli"uje >ijela. &5;ato su meu vama mnogi neja"i i nemo$ni, i spavaju mnogi. &46er "ad #ismo sami
se#e sudili, ne #ismo #ili sueni. &!7 "ad nas sudi +ospodin, odgaja nas da ne #udemo sa svijetom
osueni. &&;ato, #ra$o moja, "ad se sastajete na #lagovanje, prie"ajte jedni druge. &)6e li t"o gladan,
"od "u$e ne"a jede da se ne sastajete na osudu.(rugo $u urediti "ada doem.
Dari D$ha (1 =or 1-,1)
1 =or 1-.
1 darima (u*a ne #i*, #ra$o, *tio da #udete u neznanju. !;nate "a"o ste se do" #ijaste pogani,
zavedeni, zanosili nijemim idolima. &;ato vam o#znanjujem. nit"o t"o u (u*u Bojem govori ne "ae.
APro"letstvo IsusuA. I nit"o ne moe re$i. A+ospodin IsusA osim u (u*u 'vetom. )Razliiti su dari, a isti
(u*< ,i razliite slu#e, a isti +ospodin< -i razliita djelovanja, a isti Bog "oji ini sve u svima. /7
sva"omu se daje oitovanje (u*a na "orist. 2(oista, jednomu se po (u*u daje rije mudrosti,
drugomu rije spoznanja po tom istom (u*u< 3drugomu vjera u tom istom (u*u, drugomu dari lijeenja
u tom jednom (u*u< 45drugomu udotvorstva, drugomu proro"ovanje, drugomu razluivanje du*ova,
drugomu razliiti jezici, drugomu tumaenje jezi"a. 447 sve to djeluje jedan te isti (u* dijele$i sva"omu
napose "a"o *o$e.
Us#or!+0a s ti!lom (1 =or 1-,1-)
4!(oista, "ao %to je tijelo jedno te ima mnogo udova, a svi udovi tijela ia"o mnogi, jedno su tijelo
ta"o i Krist. 4&>a u jednom (u*u svi smo u jedno tijelo "r%teni, #ilo 9idovi, #ilo +rci, #ilo ro#ovi, #ilo
slo#odni. I svi smo jednim (u*om napojeni. 4)>a ni tijelo nije jedan ud, nego mnogi. 4,Re"ne li noga.
A8isam ru"a, nisam od tijelaA, zar z#og toga nije od tijela= 4-I re"ne li u*o. A8isam o"o, nisam od tijelaA,
zar z#og toga nije od tijela= 4/Kad #i sve tijelo #ilo o"o, gdje #i #io slu*= Kad #i sve #ilo slu*, gdje #i
#io nju*= 427 ova"o, Bog je rasporedio udove, sva"i od nji* u tijelu, "a"o je *tio. 43Kad #i svi #ili jedan
ud, gdje #io #ilo tijelo= !57 ova"o, mnogi udovi jedno tijelo? !48e moe o"o re$i ruci. A8e tre#am teA, ili
pa" glava nogama. A8e tre#am vas.A !!8aprotiv, mnogo su potre#niji udovi tijela "oji izgledaju sla#iji.
!&7 udove "oje smatramo neasnijima, o"ruujemo ve$om a%$u. I s nepristojnima se pristojnije
postupa, !)a pristojni toga ne tre#aju. 8ego, Bog je ta"o sastavio tijelo da je posljednjem udu dao
izo#ilniju ast !,da ne #ude razdora u tijelu, nego da se udovi jedna"o #rinu jedni za druge. !-I a"o trpi
jedan ud, trpe zajedno svi udovi< a"o li se slavi jedan ud, raduju se zajedno svi udovi.
!/7 vi ste tijelo Kristovo i, pojedinano, udovi. !2I ne"e postavi Bog u Jr"vi. prvo za apostole, drugo
za proro"e, tre$e za uitelje< onda udesa, onda dari lijeenja< z#rinjavanja, upravljanja, razni jezici.
!3;ar su svi apostoli= ;ar svi proroci= ;ar svi uitelji= ;ar svi udotvorci= &5;ar svi imaju dare lijeenja=
;ar svi govore jezi"e= ;ar svi tumae=&4Deznite za vi%im darima? 7 evo vam puta najizvrsnijega?
<valos#!v l$0avi (1 =or 15,1)
1 =or 15.
Kad #i* sve jezi"e ljuds"e govorioi aneos"e,
a lju#avi ne #i* imao,
#io #i* mjed %to jei
ili cim#al %to zvei.!Kad #i* imao dar proro"ovanja
i znao sva otajstva
i sve spoznanje<
i "ad #i* imao svu vjeru
da #i* i gore premje%tao,
a lju#avi ne #i* imao ni%ta sam?&I "ad #i* razdao sav svoj imuta"
i "ad #i* predao tijelo svoje da se saee,
a lju#avi ne #i* imao
ni%ta mi ne #i "oristilo.)Gju#av je veli"odu%na,
do#rostiva je lju#av,
ne zavidi,
lju#av se ne *vasta,
ne nadima se<,nije nepristojna,
ne trai svoje,
nije razdraljiva,
ne pamti zlo<-ne raduje se nepravdi,
a raduje se istini</sve po"riva, sve vjeruje,
svemu se nada, sve podnosi.2Gju#av ni"ad ne prestaje.
Proro"ovanja= :minut $e.
6ezici= :mu"nut $e.
'poznanje= :minut $e.36er djelomino je na%e spoznanje,
i djelomino proro"ovanje.457 "ada doe ono savr%eno,
uminut $e ovo djelomino.44Kad #ija* nejae,
govora* "ao nejae,
mi%lja* "ao nejae,
rasuiva* "ao nejae.
7 "ad postado* zreo ovje",
od#aci* ono neja"o.4!(oista, sada gledamo "roza zrcalo,
u zagonet"i,
a tada licem u lice?
'ada spoznajem djelomino,
a tada $u spoznati savr%eno,
"ao %to sam i spoznat?4&7 sada. ostaju vjera, uFanje i lju#av
to troje
ali najve$a je meu njima lju#av.
Dari $ 1a!+&i?i (1 =or 19,1)
1 =or 19.
>eite za lju#avlju, eznite za darima (u*a, a najve$ma da proro"ujete. !6er t"o govori drugim
jezi"om, ne govori ljudima nego Bogu. nit"o ga ne razumije jer (u*om govori stvari tajanstvene. &>"o
pa" proro"uje, ljudima govori. izgrauje, *ra#ri, tje%i. )>"o govori drugim jezi"om, sam se#e izgrauje,
a t"o proro"uje, Jr"vu izgrauje. ,7 *tio #i* da vi svi govorite drugim jezicima, ali ve$ma da
proro"ujete. 6er ve$i je t"o proro"uje, negoli t"o govori drugim jezicima, osim a"o protumai Jr"vi radi
izgraivanja.
-7 sada, #ra$o, "ad #i* do%ao " vama govore$i drugim jezicima, %to #i vam "oristilo "ad vam ne #i*
priop$io #ilo ot"rivenje, #ilo spoznanje, #ilo proro%tvo, #ilo nau"= /7"o neiva glaz#ala, svirala ili citra,
ne daju razgovijetna glasa, "a"o $e se raza#rati %to se to izvodi na svirali ili citri= 2Ili a"o tru#lja daje
nejasan glas, t"o $e se spremiti na #oj= 3>a"o i vi, a"o jezi"om ne #udete jasno z#orili, "a"o $e se
raza#rati %to se govori= +ovorit $ete u vjetar. 45>oli"o, recimo, ima na svijetu vrsta glasova i nijedan
#ez znaenja. 447"o da"le ne znam znaenja glasa, #it $u sugovorni"u tuinac, a sugovorni" tuinac
meni. 4!>a"o i vi, #udu$i da eznete za darima (u*a, nastojte njima o#ilovati radi izgraivanja Jr"ve.
4&'toga t"o govori drugim jezi"om, ne"a se moli da moe protumaiti. 4)6er a"o se drugim jezi"om
molim, moj se du* moli, ali um je moj neplodan. 4,Bto da"le= 0olit $u se du*om, molit $u se i umom<
pjevat $u *valospjeve du*om, ali pjevat $u i* i umom. 4-6er a"o Boga #lagoslivlja% du*om, "a"o $e
neupu$en re$i A7menA na tvoju za*valnicu= 8e zna %to govori%. 4/>i dodu%e lijepo za*valjuje%, ali se
drugi ne izgrauje. 42Cvala Bogu, ja govorim drugim jezicima ve$ma nego svi vi. 437li drae mi je u
Jr"vi re$i pet rijei po svojoj pameti, da i druge pouim, negoli deset tisu$a rijei drugim jezi"om.
!5Bra$o, ne #udite djeca pame$u, nego nejaad pa"o%$u, a zreli pame$u? !4: ;a"onu je pisano.
!rugim jeziima i drugim usnama govorit u ovomu narodu pa me ni ta"o nee posluati, govori
+ospodin. !!>a"o drugi jezici nisu zna" vjernicima, nego nevjernicima< a proro"ovanje vjernicima, ne
nevjernicima. !&7"o se da"le s"upi sva Jr"va zajedno i svi govore drugim jezicima, a uu neupu$eni ili
nevjernici, ne$e li re$i da ma*nitate= !)7"o pa" svi proro"uju, a ue "oji nevjerni" ili neupu$en, sve ga
pre"orava, sve ga osuuje. !,>ajne se njegova srca oituju te $e pasti niice i po"loniti se Bogu
priznaju$i. 0aista, Bog je u vama.
!-Bto da"le #ra$o= Kad se s"upite te pone"i ima *valospjev, pone"i ima nau", ima ot"rivenje, ima
jezi", ima tumaenje sve ne"a #ude radi izgraivanja. !/7"o t"o govori drugim jezi"om dvojica,
najvi%e trojica, i to jedan za drugim jedan ne"a tumai< !2a"o pa" ne #i #ilo tumaa, ne"a %uti u Jr"vi,
ne"a govori sam se#i i Bogu. !31d proro"a pa" ne"a govore dvojica ili trojica, drugi ne"a rasuuju. &57li
a"o drugomu uza nj #ude %to o#javljeno, prvi ne"a %uti. &47 moete jedan po jedan svi proro"ovati da
svi #udu poueni i svi o*ra#reni. &!Proro"i su du*ovi prorocima podloni &&jer Bog nije Bog nes"lada,
nego Bog mira.
Kao u svim Jr"vama sveti*, ene na 'astancima ne"a %ute. &)8ije im dopu%teno govoriti, nego
ne"a #udu podlone, "a"o i ;a"on govori. &,9ele li %to saznati, ne"a "od "u$e pitaju svoje mueve jer
runo je da ena govori na 'astan"u. &-Ili zar je rije Boja od vas proiza%la, zar je samo " vama
do%la=
&/'matra li t"o da je proro" ili du*om o#daren, ne"a zna. %to vam pi%em, +ospodnja je zapovijed.
&2>"o to ne prizna, ne priznaje se. &3;ato, #ra$o moja, teite proro"ovati i ne prijeite da se govori
drugim jezicima? )57 sve ne"a #ude dostojno i uredno.
III. US=RSNUAE *R7VI<
(1 =or 12,1)
1 =or 12.
(ozivljem vam, #ra$o, u pamet evanelje "oje vam navijesti*, "oje primiste, u "ome stojite, !po "ojem
se spasavate, a"o drite %to sam vam navijestio< osim a"o uzalud povjerovaste.
&(oista, predado* vam ponajprije %to i primi*. Krist umrije za grije*e na%e po Pismima< )#i po"opan i
us"ri%en tre$i dan po Pismima< ,u"aza se KeFi, zatim dvanaestorici. -Potom se u"aza #ra$i, "oji* #ija%e
vi%e od pet stotina zajedno< ve$ina i* jo% i sada ivi, a ne"i usnu%e. /;atim se u"aza 6a"ovu, onda
svim apostolima. 28ajposlije, "ao nedono%etu, u"aza se i meni.
3(a, ja sam najmanji meu apostolima i nisam dostojan zvati se apostolom jer sam progonio Jr"vu
Boju. 457li milo%$u Bojom jesam %to jesam i njegova milost prema meni ne #ija%e zaludna< %tovi%e,
trudio sam se vi%e nego svi oni ali ne ja, nego milost Boja sa mnom.44Ili da"le ja ili oni. ta"o
propovijedamo, ta"o vjerujete.
4!8o a"o se propovijeda da je Krist od mrtvi* us"rsnuo, "a"o ne"i meu vama govore da nema
us"rsnu$a mrtvi*= 4&7"o nema us"rsnu$a mrtvi*, ni Krist nije us"rsnuo. 4)7"o pa" Krist nije us"rsnuo,
uzalud je doista propovijedanje na%e, uzalud i vjera va%a. 4,;ate"li #ismo se i "ao lani svjedoci Boji
%to posvjedoismo protiv Boga. da je us"risio Krista, "ojega nije us"risio, a"o doista mrtvi ne
us"r%avaju. 4-6er a"o mrtvi ne us"r%avaju, ni Krist nije us"rsnuo. 4/7 a"o Krist nije us"rsnuo, uzaludna
je vjera va%a, jo% ste u grijesima. 421nda i oni "oji usnu%e u Kristu, propado%e. 437"o se samo u ovom
ivotu u Krista uFamo, naj#jedniji smo od svi* ljudi.
!57li sada. Krist us"rsnu od mrtvi*, prvina usnuli*? !4(oista po ovje"u smrt, po Dovje"u i us"rsnu$e
od mrtvi*? !!6er "ao %to u 7damu svi umiru, ta"o $e i u Kristu svi #iti oivljeni. !&7li svat"o u svom redu.
prvina Krist, a zatim "oji su Kristovi, o njegovu (olas"u< !)potom svr%eta", "ad preda "raljevstvo
Bogu i 1cu, po%to o#es"rijepi sva"o @r*ovni%tvo, sva"u @last i 'ilu. !,(oista, on tre#a da "raljuje dok
ne podloi sve neprijatelje pod noge svoje.
!-
Kao posljednji neprijatelj #it $e o#es"rijepljena 'mrt !/jer
sve podloi nogama njegovim. 7 "ad veli. #ve je podloeno, jasno sve osim 1noga "oji mu je sve
podloio. !2I "ad mu sve #ude podloeno, tada $e se i on sam, 'in, podloiti 1nomu "oji je njemu sve
podloio da Bog #ude sve u svemu.
!3Bto onda ine oni "oji se "rste za mrtve= 7"o mrtvi uop$e ne us"r%avaju, %to se "rste za nji*= &5Bto
se onda i mi sva"i as izlaemo pogi#lima= &4(an za danom umirem, ta"o mi slave va%e, #ra$o, "oju
imam u Kristu Isusu, +ospodinu na%em? &!7"o sam se po ljuds"u #orio sa zvijerima u EFezu, "a"va mi
"orist= 7"o mrtvi ne us"r%avaju, jedimo i pijmo jer sutra nam je umrijeti. &&8e varajte se. A;li razgovori
"vare do#re o#iaje.A &)1trijeznite se "a"o valja i ne grije%ite jer ne"i, na sramotu vam "aem, ne znaju
za Boga.
Na.i& $s%rs&$3a (1 =or 12,52)
&,7li re$i $e net"o. Ka"o us"r%avaju mrtvi= I s "a"vim li $e tijelom do$i= &-Bezumnie? Bto sije%, ne
oivljuje a"o ne umre. &/I %to sije%, ne sije% tijelo #udu$e, ve$ golo zrno, p%enice recimo ili ega
drugoga. &27 Bog mu daje tijelo "a"vo *o$e, i to sva"om sjemenu svoje tijelo.
&38ije sva"o tijelo isto tijelo< drugo je tijelo ovjeje, drugo tijelo sto"e, drugo tijelo ptije, a drugo
ri#lje. )5Ima tjelesa ne#es"i* i tjelesa zemaljs"i*, ali drugi je sjaj ne#es"i*, a drugi zemaljs"i*. )4(rugi
je sjaj sunca, drugi sjaj mjeseca i drugi sjaj zvijezda< jer zvijezda se od zvijezde razli"uje u sjaju. )!>a"o
i us"rsnu$e mrtvi*. sije se u raspadljivosti, us"r%ava u neraspadljivosti< )&sije se u sramoti, us"r%ava u
slavi< sije se u sla#osti, us"r%ava u snazi< ))sije se tijelo naravno, us"r%ava tijelo du*ovno.
7"o ima tijelo naravno, ima i du*ovno. ),>a"o je i pisano. Prvi ovjek, 7dam, postade iva dua,
posljednji 7dam du* ivotvorni. )-7li ne #i najprije du*ovno, nego naravno pa onda du*ovno. )/Prvi je
ovje" od zemlje, zemljan< drugi ovje" s ne#a. )2Ka"av je zemljani ta"vi su i zemljani, a "a"av je
ne#es"i ta"vi su i ne#es"i. )3I "ao %to smo nosili sli"u zemljanoga, nosit $emo i sli"u ne#es"oga.
,57 ovo, #ra$o, tvrdim. tijelo i "rv ne mogu #a%tiniti "raljevstva Bojega i raspadljivost ne #a%tini
neraspadljivosti. ,4Evo otajstvo vam "azujem. svi dodu%e ne$emo usnuti, ali svi $emo se izmijeniti.
,!1djednom, u tren o"a, na posljednju tru#lju jer zatru#it $e i mrtvi $e us"rsnuti neraspadljivi i mi
$emo se izmijeniti. ,&6er ovo raspadljivo tre#a da se o#ue u neraspadljivost i ovo smrtno da se o#ue
u #esmrtnost.
Po0!+&i.%i hvalos#!v (1 =or 12,29)
,)7 "ad se ovo raspadljivo o#ue u neraspadljivost i ovo smrtno o#ue u #esmrtnost, tada $e se
o#istiniti rije napisana. Pobjeda iskapi smrt. ,,%dje je, smrti, pobjeda tvoja3 %dje je, smrti, ala tvoj3
,-9alac je smrti grije*, snaga je grije*a ;a"on. ,/7 *vala Bogu "oji nam daje po#jedu po +ospodinu
na%em Isusu Kristu?,2>a"o, #ra$o moja lju#ljena, #udite postojani, nepo"ole#ljivi, i o#ilujte svagda u
djelu +ospodnjem znaju$i da trud va% nije neplodan u +ospodinu.
ZA=:JU8A=
(1 =or 16,1)
1 =or 16.
: pogledu sa#iranja za svete, i vi inite "a"o odredi* cr"vama galacijs"im. !'va"oga prvog dana u
tjednu ne"a sva"i od vas "od se#e na stranu stavlja i s"uplja %to uzmogne da se ne sa#ire istom "ada
doem. &7 "ada doem, poslat $u s preporunicom one "oje oda#erete da odnesu va%u lju#av u
6eruzalem. )Bude li vrijedno da i ja poem, po$i $e sa mnom.
,7 " vama $u do$i "ad proem 0a"edoniju< 0a"edonijom $u samo pro$i, -a "od vas $u se moda
zadrati ili a" zimovati da me otpratite "amo god poem. /8e #i* vas doista *tio te" na prolazu vidjeti
jer se nadam ne"o vrijeme pro#oraviti "od vas, dopusti li +ospodin. 2: EFezu $u ostati do Pedesetnice
3jer vrata mi se otvori%e veli"a i uspje%na, a protivni"a mnogo.457"o doe >imotej, gledajte da #ude
"od vas #ez #ojazni jer radi djelo +ospodnje "ao i ja. 448e"a ga da"le nit"o ne prezre. 7 ispratite ga u
miru da doe " meni jer ga s #ra$om i%e"ujem.4!7 %to se tie #rata 7polona. mnogo sam ga
nagovarao da ode " vama s #ra$om. I ni"a"o mu ne #ija%e s voljom da sada doe, no do$i $e "ad mu
#ude zgodno.4&Bdijte postojani u vjeri, muevni #udite, vrsti. 4)'ve va%e ne"a #ude u lju#avi?
4,;a"linjem vas, #ra$o znate dom 'teFanin, da je prvina 7*aje i da se posveti%e posluivanju sveti*
4-da se i vi po"oravate ta"vima i sva"omu t"o surauje i trudi se. 4/Radujem se s dolas"a 'teFanina i
Iortunatova i 7*aji"ova jer oni nado"nadi%e va%u nenazonost. 42umiri%e du* moj i va%. Jijenite da"le
ta"ve.
43Pozdravljaju vas cr"ve azijs"e. Pozdravljaju vas mnogo u +ospodinu 7"vila i Pris"a zajedno s
Jr"vom u nji*ovu domu. !5Pozdravljaju vas sva #ra$a. Pozdravite jedni druge cjelovom svetim.
!4Pozdrav mojom ru"om, Pavlovom.!!7"o t"o ne lju#i +ospodina, ne"a #ude pro"let. 5arana tha(
!&0ilost +ospodina Isusa s vama?!)Gju#av moja sa svima vama u Kristu Isusu?
(ruga poslanica Korin$anima (! Kor.)
UVOD
(- =or 1,1)
Naslov, #o1+rav i 1ahval&i?a (- =or 1,)
- =or 1.
Pavao, po volji Bojoj apostol Krista Isusa, i #rat >imotej. Jr"vi Bojoj u Korintu sa svima svetima u
svoj 7*aji. !0ilost vam i mir od Boga, 1ca na%ega, i +ospodina Isusa Krista?
&Blagoslovljen Bog i 1tac +ospodina na%ega Isusa Krista, 1tac milosra i Bog sva"e utje*e? )1n
nas tje%i u sva"oj na%oj nevolji da #ismo i mi sve "oji su u nevolji mogli tje%iti onom utje*om "ojom nas
same tje%i Bog. ,6er "ao %to su o#ilate patnje Kristove u nama, ta"o je po Kristu o#ilata i utje*a na%a.
-Bili mi nevoljama pritisnuti za va%u je to utje*u i spasenje< #ili utje%eni, za va%u je utje*u djelotvornu.
da strpljivo podnesete iste patnje "oje i mi podnosimo. /I ta"o je stamena nada na%a o vama jer
znamo. "ao %to ste zajedniari patnja ta"o ste i utje*e. 28e #ismo doista *tjeli, #ra$o, da ne znate za
nevolju "oja nas je sna%la u 7ziji. Bijasmo pre"omjerno, pre"o snage, optere$eni te smo ve$ strepili i
za ivot. 37li u se#i pri*vatismo i smrtnu osudu da se ne #ismo uzdali u same se#e, nego u Boga "oji
us"risuje mrtve. 451n nas je od ta"ve smrti iz#avio i iz#avit $e nas< u njega se uzdamo, on $e nas i
dalje iz#avljati. 447 i vi $ete nam pomagati molitvom da #i mnogi za nas za*valjivali Bogu na milosti
"oja nam je darovana posredovanjem mnogi*.
I. OSVR7 NA *INU:E NEVO:JE
(- =or 1,1-)
Za"to ! Pavao #romi!&io &a$m o #$tova&$F (- =or 1,1-)
4!7 ovo je na%a slava. svjedoansto na%e savjesti da smo u svijetu ivjeli oso#ito prema vama u
svetosti i is"renosti Bojoj, ne u mudrosti tjelesnoj, nego u Bojoj milosti. 4&>a i ne pi%emo vam drugo
doli ovo %to itate i razumijete< a nadam se da $ete i do "raja razumjeti, 4)"ao %to nas djelomino i
razumjeste. da smo mi va%a slava "ao i vi na%a u (an +ospodina na%ega Isusa.
4,: tom uvjerenju namjeravao sam najprije do$i " vama 4-i pre"o vas prije$i u 0a"edoniju pa se
opet, da #iste imali i drugu milost, iz 0a"edonije vratiti " vama da me vi otpratite u 6udeju. 4/Pa jesam
li moda #io la"omislen "ad sam to namjeravao= Ili %to namjeravam, po tijelu namjeravam te je u
mene istodo#no A(a, da?A i A8e, ne?A= 42Bog je svjedo". na%a rije vama nije A(a?A i A8e?A 43jer 'in
Boji, Isus Krist, "oga mi ja i 'ilvan i >imotej vama navijestismo nije #io A(a?A i A8e?A nego u njemu
#ija%e A(a?A. !5(oista, sva o#e$anja Boja u njemu su A(a?A. I stoga po njemu i na% A7men?A Bogu na
slavu? !47 Bog je onaj "oji nas zajedno s vama utvruje za Krista< on nas i pomaza, !!on nas i zapeati
i u srca na%a dade zalog (u*a.
!&7 ja prizivljem Boga za svjedo"a. du%e mi, da vas po%tedim, nisam vi%e dolazio u Korint. !)>a mi
nismo gospodari va%e vjere, nego suradnici va%e radosti. >a u vjeri ste postojani.
- =or -.
1dlui* da"le u se#i da ne$u " vama opet sa alo%$u. !6er a"o ja vas raalostim, a t"o $e mene
o#radovati a"o ne onaj "oga ja alostim= &;ato vam to i napisa* da me, "ada doem, ne raaloste oni
"oji #i mi imali #iti na radost. :zdam se doista u sve vas, da je moja radost radost svi* vas. )Pisa*
vam uistinu uz mnoge suze, iz veli"e nevolje i tjes"o#e srca, ne da se raalostite, nego da upoznate
moju preveli"u lju#av prema vama.
,7"o me t"o raalostio, nije raalostio mene, nego u ne"u ru"u da ne pretjeram sve vas. -(osta
je ta"vu ona "azna od ve$ine /pa ga vi radije pomilujte i utje%ite da ga pretjerana alost ne s*rva.
2;ato vas molim, is"aite mu lju#av. 3>a zato vam i pisa* da vidim jeste li pro"u%ani, jeste li u svemu
poslu%ni. 45Komu da"le vi %to oprostite, tomu i ja< jer i ja, a"o "ome %to oprosti*, oprosti* poradi vas
pred Kristom, 44da nas ne nadmudri 'otona. >a znamo njegove namjere?
A#ostlos%o sl$4!&! (- =or -,1-)
4!Kada doo* u >roadu poradi evanelja Kristova, premda mi se otvori%e vrata u +ospodinu, 4&ne
#ija%e mi du%i spo"oja %to ne nao* >ita, #rata svoga< oprosti* se stoga s njima i poo* u 0a"edoniju.
4)7li *vala Bogu "oji nas u Kristu uvije" proslavlja te %iri po nama na sva"ome mjestu miris svoga
spoznanja. 4,(a, Kristov smo miomiris Bogu i meu onima "oji se spasavaju i meu onima "oji
propadaju. 4-ovima miris iz smrti za smrt, onima miris iz ivota za ivot. 7 t"o je za to podo#an=
4/:istinu, mi nismo "ao mnogi "oji trguju rijeju Bojom, nego is"reno "ao od Boga pred Bogom u
Kristu govorimo.
- =or 5.
Poinjemo li opet sami se#e preporuivati= Ili tre#amo li, "ao ne"i, preporuna pisma na vas ili od
vas= !@i ste pismo na%e, upisano u srcima va%im< znaju ga i itaju svi ljudi. &@i ste, oito, pismo
Kristovo "ojemu mi posluismo, napisano ne crnilom, nego (u*om Boga ivoga< ne na ploama
kamenim, nego na ploama od mesa, u srima.
)>a"vo pouzdanje imamo po Kristu u Boga. ,8e "ao da smo sami so#om, "ao od se#e, sposo#ni %to
pomisliti, nego na%a je sposo#nost od Boga. -1n nas osposo#i za posluitelje novoga 'aveza, ne
slova, nego (u*a< jer slovo u#ija, a (u* oivljuje. /Pa a"o je smrtonosna slu#a, slovima u"lesana u
"amenju, #ila ta"o slavna da sinovi Izraelovi nisu mogli pogledati u lice 0ojsijevo z#og prolazne slave
lica njegova, 2"oli"o li $e slavnija #iti slu#a (u*a. 36er a"o je slu#a osude #ila slavna, mnogo je
slavnija slu#a pravednosti. 45I z#ilja, nije ni #ilo proslavljeno ono %to je u toj mjeri proslavljeno, a"o se
usporedi s uzvi%enijom slavom. 446er a"o je ono prolazno #ilo slavno, mnogo je slavnije ovo %to ostaje.
4!Imaju$i da"le ta"vo pouzdanje, nastupamo sa svom otvoreno%$u, 4&a ne "ao 0ojsije "oji je stavljao
prijevjes na lice da sinovi Izraelovi ne vide svr%eta" prolaznoga. 4)7li otvrdnu im pamet. (oista, do
dana dana%njega zastire taj prijevjes itanje 'taroga zavjeta. nije im ot"riveno da je u Kristu prestao.
4,8aprotiv, "ad god se ita 0ojsije, do danas prijevjes zastire srce nji*ovo.
4-7li "ad se Izrael o#rati +ospodinu, skinut e se prijevjes. 4/+ospodin je (u*, a gdje je (u*
+ospodnji, ondje je slo#oda. 427 svi mi, "oji ot"rivenim licem odrazujemo slavu +ospodnju, po (u*u
se +ospodnjem preo#raavamo u istu sli"u iz slave u slavu.
- =or 9.
;ato, #udu$i da po milosru imamo ovu slu#u, ne mala"%emo. !7li odre"osmo se sramotnoga
pri"rivanja. ne nastupamo lu"avo niti izopaujemo rije Boju, nego se o#javljivanjem istine
preporuujemo sva"oj savjesti ljuds"oj pred Bogom. &7"o je i zastrto evanelje na%e, u onima je
zastrto "oji propadaju. ) u onima "ojima #og ovoga svijeta oslijepi pameti nevjerni"e da ne zasvijetli
svjetlost evanelja slave Krista "oji je sli"a Boja. ,6er ne propovijedamo same se#e, nego Krista
Isusa +ospodinom, a se#e slugama va%im poradi Isusa. ->a Bog "oji ree. "eka iz tame svjetlost
zasine(, on zasvijetli u srcima na%im da nam spoznanje slave Boje zasvijetli na licu Kristovu.
A#ostols%! t!,o0! i &a+! (- =or 9,/)
/>o pa" #lago imamo u glinenim posudama da izvanredna ona snaga #ude oito Boja, a ne od
nas. 2: svemu pritisnuti, ali ne pritije%njeni< dvoume$i, ali ne zdvajaju$i< 3progonjeni, ali ne napu%teni<
o#arani, ali ne o#oreni 45uvije" umiranje Isusovo u tijelu pronosimo da se i ivot Isusov u tijelu na%em
oituje. 44(oista, mi se ivi uvije" na smrt predajemo poradi Isusa da se i ivot Isusov oituje u na%em
smrtnom tijelu. 4!>a"o smrt djeluje u nama, ivot u vama. 4&7 #udu$i da imamo isti du* vjere "ao %to je
pisano. ,zvjerovah, zato besjedim, i mi vjerujemo pa zato i #esjedimo. 4)>a znamo. onaj "oji je us"risio
+ospodina Isusa i nas $e s Isusom us"risiti i zajedno s vama uza se postaviti. 4,7 sve je to za vas. da
milost umnoena za*valjivanjem mnogi* izo#iluje Bogu na slavu.
4-;ato ne mala"%emo. 8aprotiv, a"o se na% izvanji ovje" i raspada, nutarnji se iz dana u dan
o#navlja. 4/>a ova malen"ost na%e asovite nevolje donosi nam o#ilato, sve o#ilatije, #reme vjene
slave 42jer nama nije do vidljivog nego do nevidljivog. ta vidljivo je privremeno, a nevidljivo vjeno.
- =or 2.
;namo doista. a"o se razru%i na% zemaljs"i dom, %ator, imamo zdanje od Boga, dom neru"otvoren,
vjean na ne#esima. !: ovome doista stenjemo i eznemo da se povr* njega zaodjenemo svojim
ne#es"im o#itavali%tem< &da"a"o, a"o se naemo o#ueni, ne goli. )(a, i mi "oji smo u ovom %atoru,
stenjemo optere$eni jer ne$emo da #udemo svueni, nego da se jo% o#uemo da ivot is"api %to je
smrtno. ,7 zato nas je sazdao Bog on "oji nam dade zalog (u*a. -:vije" smo stoga puni pouzdanja
ma"ar i znamo. naseljeni u tijelu, iseljeni smo od +ospodina. />a u vjeri *odimo, ne u gledanju. 2(a,
puni smo pouzdanja i najradije #ismo se iselili iz tijela i naselili "od +ospodina. 3;ato se i trsimo da mu
omilimo, #ilo naseljeni, #ilo iseljeni. 456er svima nam se pojaviti pred sudi%tem Kristovim da sva"i
do#ije %to je "roz tijelo zaradio, #ilo do#ro, #ilo zlo.
A#ostols%o sl$4!&! &a +!l$ (- =or 2,11)
44Proeti da"le stra*om +ospodnjim uvjeravamo ljude< razot"riveni smo Bogu, a nadam se i va%im
savjestima. 4!8e preporuujemo vam opet sami se#e, nego vam dajemo prigodu ponositi se nama, da
imate odgovor za one "oji se die licem, a ne srcem. 4&(oista, a"o #ijasmo Aizvan se#eA Bogu
#ijasmo< a"o li Apri se#iA vama #ijasmo. 4)6er lju#av nas Kristova o#uzima "ad promatramo ovo.
jedan za sve umrije, svi da"le umrije%e< 4,i za sve umrije da oni "oji ive ne ive vi%e se#i, nego onomu
"oji za nji* umrije i us"rsnu. 4-'toga mi od sada ni"oga ne poznajemo po tijelu< a"o smo i poznavali po
tijelu Krista, sada ga ta"o vi%e ne poznajemo. 4/(a"le, je li t"o u Kristu, nov je stvor. 'taro uminu,
novo, gle, nasta? 427 sve je od Boga "oji nas sa so#om pomiri po Kristu i povjeri nam slu#u pomirenja.
436er Bog je u Kristu svijet sa so#om pomirio ne u#rajaju$i im opaina nji*ovi* i polau$i u nas rije
pomirenja. !5Kristovi smo da"le poslanici< Bog vas po nama nagovara. :mjesto Krista za"linjemo.
dajte, pomirite se s Bogom? !48jega "oji ne o"usi grije*a Bog za nas grije*om uini da mi #udemo
pravednost Boja u njemu.
- =or 6.
Kao suradnici opominjemo vas da ne primite uzalud milosti Boje. !6er on veli. , vrijeme milosti usliih
te i u dan spasa pomogoh ti. Evo sad je vrijeme milosno, evo sad je vrijeme spasa.
&8i u emu ne dajemo ni"a"ve sa#lazni da se ne "udi ova slu#a, )nego se u svemu is"azujemo
"ao posluitelji Boji. veli"om postojano%$u u nevoljama, u potre#ama, u tjes"o#ama, ,pod udarcima,
u tamnicama, u #unama, u naporima, u #djenjima, u postovima, -u isto$i, u spoznanju, u
veli"odu%nosti, u do#roti, u (u*u 'vetomu, u lju#avi ne*injenoj, /u rijei istinitoj, u snazi Bojoj<
orujem pravde zdesna i slijeva< 2slavom i sramotom< zlim i do#rim glasom< "ao zavodnici, a istiniti<
3"ao nepoznati, a poznati< "ao umiru$i, a evo ivimo< "ao "anjeni, a ne u#ijeni< 45"ao alosni, a uvije"
radosni< "ao siroma%ni, a mnoge o#oga$ujemo< "ao oni "oji ni%ta nemaju, a sve posjeduju.
44:sta su na%a otvorena vama, Korin$ani, srce na%e ra%ireno. 4!8ije vam tijesno u nama, ali je
tijesno u va%im grudima. 4&;a uzdarje "ao djeci govorim ra%irite se i vi.
<ram (o,a 4ivo,a (- =or 6,19)
4)8e ujarmljujte se s nevjernicima. >a %to ima pravednost s #eza"onjem= Ili "a"vo zajedni%tvo
svjetlo s tamom= 4,Ka"vu slogu Krist s Belijarom= Ili "a"av dio vjerni" s nevjerni"om= 4-Ka"av
sporazum *ram Boji s idolima= 6er mi smo *ram Boga ivoga, "ao %to ree Bog.
Prebivat u u njima
i hoditi meu njima&
i bit u Bog njihov,
a oni narod moj.
4/0ato iziite iz njihove sredine
i odvojite se, govori %ospodin,
i nita neisto ne dotiite
i ja u vas primiti.
42- bit u vam ota
i vi $ete mi biti sinovi i "$eri,
veli +ospodin 'vemogu$i.
- =or /.
(a"le, #udu$i da imamo ta o#e$anja, oistimo se, lju#ljeni, od sva"e ljage tijela i du*a te dovr%imo
posve$enje u stra*u Bojemu.
Pavlova ra+ost 10o, #o%aa&a Er%v! (- =or /,-)
!'*vatite nas? 8i"omu nismo nanijeli nepravde, ni"oga nismo upropastili, ni"oga za"inuli. &8e
govorim da osudim. >a re"o* ve$. u srcima ste na%im te umiremo i ivimo zajedno. )@eli"o je moje
pouzdanje u vas, uveli"e se vama ponosim. Pun sam utje*e, o#ilujem rado%$u uza svu nevolju na%u.
,(oista, i "ada doosmo u 0a"edoniju, ni"a"va spo"oja nije imalo tijelo na%e, nego nevolje
odasvud. izvana #or#e, iznutra strepnje. -7li Bog, tje%itelj ponizni*, utje%i nas dolas"om >itovim. /8e
samo dolas"om njegovim, nego i utje*om "ojom se utje%i z#og vas. o#avijesti nas o va%oj enji,
va%em jadi"ovanju, va%oj ar"oj lju#avi prema meni ta"o da se jo% ve$ma o#radova*.
2(oista, a"o sam vas i oalostio onom poslanicom, nije mi ao< a"o mi i #ija%e ao vidim uistinu da
vas je ta poslanica ma"ar i naas oalostila 3sad se radujem, ne %to ste se oalostili, nego %to ste se
oalostili na o#ra$enje. 6er oalostili ste se po Boju te z#og nas ni u emu niste %tetovali. 456er alost
po Boju raa neopozivo spasonosnim o#ra$enjem, a alost svjetovna raa smr$u. 44+le, doista #a%
to %to ste se po Boju oalostili, "oli"om gorljivo%$u urodi meu vama, pa opravdavanjem, pa
ogorenjem, pa stra*om, pa enjom, pa revno%$u, pa "anjavanjem. 'vime ste time po"azali da ste
u onome neduni. 4!7"o sam vam da"le pisao, nisam to z#og uvreditelja ni z#og uvrijeenoga, nego
z#og toga da vam se oituje va%a gorljivost za nas pred Bogom. 4&>o nas je utje%ilo. 7 povr* te na%e
utje*e jo% se mnogo vi%e o#radovasmo z#og radosti >itove jer svi vi o"rijepiste du* njegov. 4)(oista,
a"o sam mu se %to vama po*valio, ne postidje* se, nego "ao %to smo po istini vama govorili, ta"o je
istina #ila i po*vala na%a pred >itom. 4,I njegovo je srce prema vama jo% njenije "ad se sjeti
poslu%nosti svi* vas, "a"o ga sa stra*om i trepetom primiste. 4-Radujem se %to se u svemu mogu
pouzdati u vas.
II. SA(IRANJE *I:OS7INJE ZA ER=VU U JERUZA:E*U
(- =or 8,1)
Poti?ai &a +ar!4livost (- =or 8,1)
- =or 8.
Priop$ujemo vam, #ra$o, milost Boju "oja je dana cr"vama ma"edons"im. !unato mnogim "u%njama
i nevoljama izo#ilna nji*ova radost i s"rajnje siroma%tvo preli se u #ogatstvo dareljivosti. &'vjedoim
uistinu. oni su nas dragovoljno po svojim mogu$nostima i pre"o mogu$nosti )veoma usrdno molili
za milost zajedni%tva u ovom posluivanju sveti*. ,I to ne samo "a"o se nadasmo, nego same se#e
predado%e najprvo +ospodinu, a onda nama, po volji Bojoj. -;ato zamolismo >ita da "ao %to je
zapoeo, ta"o i dovr%i meu vama i to djelo dareljivosti.
/'toga "ao %to se u svemu odli"ujete u vjeri, i rijei, i spoznanju, i sva"oj gorljivosti, i u lju#avi
svojoj prema nama odli"ujte se i u ovoj dareljivosti.
28e zapovijedam, nego gorljivo%$u drugi* pro"u%avam istinitost va%e lju#avi. 3>a poznate
dareljivost +ospodina na%ega Isusa Krista? Premda #ogat, radi vas posta siroma%an, da se vi
njegovim siroma%tvom o#ogatite. 45>ime dajem samo savjet. to doista doli"uje vama "oji ve$ pro%le
godine prvi to zapoeste, ne samo inom nego i odlu"om. 44'ada dovr%ite to djelo da "ao %to spremno
odluiste, ta"o prema mogu$nostima i dovr%ite. 4!6er ima li spremnosti, mila je po onom %to ima, a ne
po onom ega nema. 4&8e da"a"o. drugima ola"%ica, vama os"udica, nego jedna"ost? 4):
sada%njem trenut"u va% suvi%a" za nji*ovu os"udicu da jednom nji*ov suvi%a" #ude za va%u os"udicu
te #ude jedna"ost, 4,"ao %to je pisano. "ije nita preteklo onome koji bijae nakupio mnogo, a niti je
nedostajalo onome koji bijae nakupio manje.
Pavao #r!#or$.$! sa0ira.! milosti&! (- =or 8,16)
4-7 *vala Bogu "oji je stavio jedna"u gorljivost za vas u srce >itovo. 4/1n je pri*vatio i mol#u, ali
#udu$i da je veoma revan, otie " vama i dragovoljno. 42' njime pa" %aljemo #rata "ojega s evanelja
slave sve cr"ve. 43Btovi%e, cr"ve ga iza#ra%e za na%eg suputni"a u ovom djelu dareljivosti "ojemu
sluimo na slavu samoga +ospodina i na na%u elju !5"a"o #ismo iz#jegli da nas t"o ne pre"ori z#og
ovog o#ilja "ojim raspolaemo. !4(oista, revno nastojimo oko dobra ne samo pred %ospodinom nego i
pred ljudima.
!!
Baljemo s njima i na%ega #rata "oji je, "a"o smo u mnogome esto is"usili, gorljiv, a
sada je jo% mnogo gorljiviji z#og veli"oga pouzdanja u vas. !&7 >ito= 0oj je drug i suradni" za vas. 7
#ra$a na%a= Poslanici su cr"ava, slava Kristova. !)Pruite im da"le pred cr"vama do"az svoje lju#avi i
toga da se s pravom vama ponosimo.
- =or 6.
7 o posluivanju sveti* suvi%no je da vam pi%em. !>a poznajem va%u spremnost s "oje se vama
ponosim pred 0a"edoncima. A7*aja je spremna od pro%le godine.A I va%a gorljivost pota"nu mnoge.
&Ipa" %aljem #ra$u da se u tome pogledu ne opovrgne %to se vama ponosimo< da #udete spremni "ao
%to sam tvrdio te se )a"o sa mnom dou 0a"edonci i nau vas nespremne ne osramotimo s
preuzetnosti mi, da ne "aemo vi. ,'matrao sam da"le potre#nim zamoliti #ra$u da unaprijed pou "
vama i da pripreme va% jo% prije o#e$ani dar te #ude pripravan "ao dar dareljivosti, a ne %"rtosti.
=orist +ar!4livosti (- =or 6,6)
->a eno. t"o sije os"udno, os"udno $e i eti< a t"o sije o#ilato, o#ilato $e i eti. /'vat"o ne"a dade
"a"o je srcem odluio< ne sa alo%$u ili na silu jer Bog lju#i vesela darivatelja.
2
7 Bog vas moe o#ilato
o#dariti sva"ovrsnim darom da u svemu svagda imate svega dovoljno za se i izo#ilno za sva"o do#ro
djelo 3"ao %to je pisano.
1asipno dijeli, daje sirotinji,
pravednost njegova ostaje dovijeka.
457 onaj "oji pri#avlja sjeme sijau i kruh za jelo, pri#avit $e i umnoiti sjeme va%e i pove$ati plodove
pravednosti va%e. 44>a"o $ete se u svemu o#ogatiti za sva"ovrsnu dareljivost "oja se, na%im
posredovanjem, izvija u za*valnicu Bogu. 4!6er ovo #ogosluno posluivanje ne samo da podmiruje
os"udicu sveti* nego se i o#ilno prelijeva u mnoge za*valnice Bogu. 4&1svjedoeni ovim
posluivanjem, slave Boga z#og va%ega po"ornog ispovijedanja evanelja Kristova i z#og
veli"odu%nog zajedni%tva prema njima i prema svima. 4)7 mole$i se za vas, eznu za vama z#og
preo#ilne milosti Boje na vama. 4,Cvala Bogu na njegovu neizrecivom daru?
III. PAV:OVA OSO(NA O(RANA
(- =or 1B,1)
O+,ovor &a o#t$40$ sla0osti (- =or 1B,1)
- =or 1B.
6a, Pavao, oso#no vas za"linjem #lago%$u i o#azrivo%$u Kristovom ja "oji sam licem u lice meu
vama As"romanA, a nenazoan prema vama AodvaanA !molim da, jednom nazoan, ne moram #iti
odvaan smiono%$u "ojom se "anim osmjeliti protiv ne"i* %to smatraju da mi po tijelu ivimo. &6er ia"o
ivimo u tijelu, ne vojujemo po tijelu. )>a oruje na%ega vojevanja nije tjelesno, nego #oans"i snano
za ru%enje utvrda. 1#aramo mudrovanja ,i sva"u o*olost "oja se podie protiv spoznanja Boga i
zaro#ljujemo sva"i um na po"ornost Kristu< -i spremni smo "azniti sva"u nepo"ornost im #ude
savr%ena va%a po"ornost.
/+ledajte %to je oito? 7"o je t"o uvjeren da je AKristovA, ne"a sam ponovno promisli ovo. "a"o je on
Kristov, ta"o smo i mi. 2Kad #i* se doista i malo vi%e po*valio na%om vla%$u "oju nam +ospodin
dade za va%e izgraivanje, a ne ru%enje ne #i* se morao stidjeti. 3'amo da se ne #i inilo "ao da vas
zastra%ujem poslanicama? 456er Aposlanice su, "ae, stroge i snane, ali tjelesna nazonost nemo$na i
rije #ezvrijednaA. 44>a"av ne"a promisli ovo. "a"vi smo nenazoni rijeju u poslanicama, ta"vi smo i
nazoni djelom.
O+,ovor &a o#t$40$ .astohl!#la (- =or 1B,1-)
4!8e usuujemo se, doista, izjednaiti ili usporediti s ne"ima "oji sami se#e preporuuju, ali nisu
razumni jer sami se#e so#om mjere i sami se#e sa so#om usporeuju. 4&0i se pa" ne$emo *valiti u
#ezmjerje, nego po mjeri, mjerilu %to nam ga odmjeri Bog "ao mjeru. doprijeti sve do vas. 4)6er mi ne
poseemo pre"o svoga, "ao da jo% nismo stigli do vas. >a prvi doista doprijesmo do vas s evaneljem
Kristovim. 4,8e *valimo se u #ezmjerje, tuim naporima. 7 nadamo se da $emo s uzrastom va%e vjere
meu vama i mi po na%em mjerilu prerasti u izo#ilje. 4-i pre"o va%i* granica navijestiti evanelje, a
ne *vastati se onim %to je ve$ uinjeno na tuem podruju. 4/+ko se hvali, u %ospodinu neka se hvali.
42
>a nije pro"u%an t"o sam se#e preporuuje, nego "oga preporuuje +ospodin.
Pavlova #r!+&ost #r!+ #rotiv&i?ima (- =or 11,1)
- =or 11.
1 "ad #iste podnijeli ne%to malo #ezumlja mojega? (a, podnesite me? !Gju#omoran sam doista na vas
Bojim lju#omorom. ta zarui* vas s jednim muem, "ao istu djevicu privedo* vas Kristu. &7li se
#ojim da se "ao %to zmija zavede Evu svojom lu"av%tinom misli va%e ne po"vare i odmetnu od
is"renosti prema Kristu. ):istinu, a"o t"o doe i propovijeda drugog Isusa, "ojega mi nismo
propovijedali ili a"o drugoga (u*a primate, "ojega niste primili< ili drugo evanelje, "oje niste prigrlili
ta"va lijepo podnosite. ,'matram, eto, da ni u emu nisam manji od AnadapostolaA. -6er a"o sam i
nevje%t u govoru, nisam u znanju< naprotiv, u svemu vam ga i pred svima oitovasmo.
/Ili sam grije* poinio %to sam vam ponizuju$i se#e da se vi uzvisite #esplatno navje%$ivao Boje
evanelje= 2(ruge sam cr"ve plijenio, od nji* primao potporu da #i* mogao vama sluiti. I do" #ija* u
vas, premda u os"udici, ni"omu nisam #io na teret. 3: os"udici su mi pomogla #ra$a "oja doo%e iz
0a"edonije. : svemu sam se uvao da vam ne #udem tea", a i uvat $u se. 45Istine mi Kristove u
meni, ove mi *vale nit"o ne$e oduzeti u a*ajs"im "rajevima. 44;a%to= 6er vas ne lju#im= Bog znade?
4!7 %to inim, i dalje $u initi da iz#ijem izli"u onima "oji izli"u trae ne #i li se s nama izjednaili u
onom ime se *vastaju. 4&6er ta"vi su ljudi lani apostoli, *im#eni radnici, preru%uju se u apostole
Kristove. 4)I ni"a"vo udo? >a sam se 'otona preru%uje u anela svjetla. 4,8i%ta oso#ito da"le a"o se i
slu#enici njegovi preru%uju u slu#eni"e pravednosti. 'vr%eta" $e im #iti po djelima nji*ovim.
4-1pet velim. da me t"o ne #i smatrao #ezumnim? :ostalom, primite me ma"ar i "ao #ezumna da se
i ja ne%to malo po*valim. 4/Bto govorim, ne govorim po +ospodnju, nego "ao u #ezumlju, u ovoj
*valisavoj smionosti. 42Budu$i da se mnogi *vale po ljuds"u, i ja $u se *valiti. 43>a rado podnosite
#ezumne, vi umni? !5(a, podnosite a"o vas t"o zaro#ljava, a"o vas t"o prodire, a"o t"o otima, a"o se
t"o uznosi, a"o vas t"o po o#razu #ije. !48a sramotu govorim. #ili smo, #iva, sla#i? Ipa", ime se god
t"o osmjeljuje u #ezumlju govorim osmjeljujem se i ja? !!Ce#reji su= I ja sam? Izraelci su= I ja sam?
Potomstvo su 7#ra*amovo= I ja sam? !&Posluitelji su Kristovi= Kao ma*nit govorim. ja jo% vi%e? :
naporima preo#ilno< u tamnicama preo#ilno< u #atinama pre"omjerno< u smrtnim pogi#lima
esto. !)1d 9idova primio sam pet puta po etrdeset manje jednu. !,>riput sam #io %i#an, jednom
"amenovan, triput doivio #rodolom, jednu no$ i dan proveo sam u #ezdanu. !-Desta putovanja,
pogi#li od rije"a, pogi#li od raz#ojni"a, pogi#li od sunarodnja"a, pogi#li od pogana, pogi#li u gradu,
pogi#li u pustinji, pogi#li na moru, pogi#li od lane #ra$e< !/u trudu i naporu, esto u nespavanju, u
gladu i ei, esto u postovima, u studeni i golotinji? !21sim toga, uz drugo, salijetanje sva"odnevno,
#riga za sve cr"ve. !3>"o je sla#, a ja da ne #udem sla#= >"o se sa#lanjuje, a ja da ne izgaram=
&5>re#a li se *valiti, svojom $u se sla#o%$u *valiti. &4Bog i 1tac +ospodina Isusa, #lagoslovljen u
vije"e, zna da ne laem. &! : (amas"u namjesni" "ralja 7rete uva%e grad dama%ans"i *ote$i me
u*vatiti. &&7li "roz prozor spusti%e me u "o%ari pre"o zida te uma"o* njegovim ru"ama.
- =or 1-.
Cvaliti se tre#a= 8e "oristi dodu%e ali dolazim na vienje i o#jave +ospodnje. !;nam ovje"a u
Kristu. prije etrnaest godina da li u tijelu, ne znam< da li izvan tijela, ne znam, Bog zna taj je #io
ponesen do tre$eg ne#a. &I znam da je taj ovje" da li u tijelu, da li izvan tijela, ne znam, Bog zna
)#io ponesen u raj i uo neizrecive rijei, "oji* ovje" ne smije govoriti. ,>ime $u se *valiti, a samim se
so#om ne$u *valiti osim sla#ostima svojim. -:istinu, "ad #i* se i *tio *valiti, ne #i* #io #ezuman< istinu
#i* govorio. 7li se uzdravam da ne #i t"o mislio o meni vi%e nego %to vidi na meni ili %to uje od
mene.
/I da se z#og uzvi%enosti o#java ne #i* uzo*olio, dan mi je trn u tijelu, aneo 'otonin, da me udara
da se ne uzo*olim. 2;a to sam triput molio +ospodina, da odstupi od mene. 7 on mi ree. 3A(osta ti je
moja milost jer snaga se u sla#osti usavr%uje.A 8ajradije $u se da"le jo% vi%e *valiti svojim sla#ostima
da se nastani u meni snaga Kristova. 45;ato uivam u sla#ostima, uvredama, pote%"o$ama,
progonstvima, tjes"o#ama poradi Krista. 6er "ad sam sla#, onda sam ja".
44Postao sam #ezuman? @i me natjeraste. >a tre#alo je da me vi preporuite jer ni u emu nisam
manji od AnadapostolaA, premda nisam ni%ta. 4!;namenja apostolstva moga ostvarena su meu vama
u posvema%njoj postojanosti. zna"ovima i udesima i silnim djelima. 4&>a u emu ste to manji od
drugi* cr"ava, osim %to vam ja nisam #io na teret= 1prostite mi ovu AnepravduA. 4)Evo, spremam se
tre$i put do$i " vama i ne$u vam #iti na teret jer ne i%tem va%e, nego vas. (jeca doista nisu duna
stjecati roditeljima, nego roditelji djeci. 4,7 ja $u najradije tro%iti i istro%iti se za du%e va%e. 7"o vas vi%e
lju#im, zar da #udem manje lju#ljen= 4-7li ne"a? 6a vas nisam optere$ivao, nego, Alu"avA "a"o jesam,
Ana prijevaru vas u*vati*A. 4/(a vas moda nisam za"inuo po "ome od oni* "oje posla* " vama=
42;amolio sam >ita i poslao s njime #rata. (a vas moda >it nije u emu za"inuo= ;ar nismo *odili u
istom du*u= I istim stopama=
Pavlova 0oa1a& i 0ri,a (- =or 1-,16)
431davna smatrate da se pred vama #ranimo. Pred Bogom u Kristu govorimo. sve je to, lju#ljeni, za
va%e izgraivanje. !5Bojim se doista da vas "ada doem, moda ne$u na$i "a"ve #i* *tio i da $ete vi
mene na$i "a"va ne #iste *tjeli. da ne #i moda #ilo svaa, zavisti, estina, splet"arenja, "levetanja,
do%aptavanja, nadimanja, #una< !4da me opet "ada doem, ne #i ponizio Bog moj "od vas "a"o ne #i*
morao opla"ivati mnoge "oji su prije sagrije%ili, a nisu se po"ajali za neisto$u i #ludnost i razvratnost
"oju poini%e.
- =or 15.
Evo tre$i put idem " vama. #vaka presuda neka poiva na iskazu dvojie ili trojie svjedoka.
!
1nima
"oji su prije sagrije%ili i svima drugima re"o* ve$ i opet "ao onda drugi put nazoan, ta"o i sada
nenazoan unaprijed velim. a"o opet doem, ne$u %tedjeti. &6er vi traite do"az da u meni govori
Krist "oji prema vama nije nemo$an, nego je snaan meu vama. )I raspet #i, istina, po sla#osti, ali
ivi po snazi Bojoj. I mi smo, istina, sla#i u njemu, ali $emo po snazi Bojoj ivjeti s njime za vas.
,'ame se#e ispitujte, jeste li u vjeri? 'ame se#e provjeravajte? ;ar ne spoznajete sami se#e. da je
Isus Krist u vama= Inae niste pravi. -7 spoznat $ete, nadam se, da smo mi pravi. /0olimo se Bogu da
ne inite ni"a"va zla< ne da se mi po"aemo pravi, nego da vi do#ro inite, pa iza%li mi i "ao nepravi.
2>a ni%ta ne moemo protiv istine, nego samo za istinu. 3(a, radujemo se "ad smo mi sla#i, a vi ja"i.
;a to se i molimo, za va%e usavr%avanje. 45>o vam nenazoan pi%em zato da nazoan ne #i* morao
o%tro nastupiti vla%$u "oju mi +ospodin dade za izgraivanje, a ne za ru%enje.
ZA=:JU8A=
(- =or 15,11)
Poti?ai. Po1+ravi. )!l! (- =or 15,11)
44:ostalom, #ra$o, radujte se, usavr%ujte se, tje%ite se, sloni #udite, mir njegujte i Bog lju#avi i mira
#it $e s vama.
4!Pozdravite jedni druge svetim cjelovom.Pozdravljaju vas svi sveti.
4&0ilost +ospodina Isusa Krista, lju#av Boga i zajedni%tvo (u*a 'vetoga sa svima vama?
Poslanica +ala$anima (+al.)
UVOD
('al 1,1)
Naslov i #o1+rav ('al 1,1)
'al 1.
Pavao, apostol ne od ljudi ni po "ojem ovje"u, nego po Isusu Kristu i Bogu 1cu "oji ga us"risi od
mrtvi* !i sva #ra$a "oja su sa mnom. Jr"vama u +alaciji. &0ilost vam i mir od Boga, 1ca na%ega, i
+ospodina Isusa Krista, )"oji sam se#e dade za grije*e na%e da nas istrgne iz sada%njega svijeta
opa"oga "ao %to je volja Boga i 1ca na%ega, ,"omu slava u vije"e vje"ova? 7men.
Eva&>!l! ! samo !+&o ('al 1,6)
-Dudim se da od 1noga "oji vas pozva na milost Kristovu ta"o #rzo prelazite na ne"o drugo
evanelje, /"oje uostalom i ne postoji. Postoje samo ne"i "oji vas z#unjuju i *o$e prevratiti evanelje
Kristovo. 27li "ad #ismo vam mi, ili "ad #i vam aneo s ne#a navje%$ivao ne"o evanelje mimo onoga
"oje vam mi navijestismo, ne"a je pro"let? 3Bto smo ve$ re"li, to sad i ponavljam. navje%$uje li vam t"o
ne"o evanelje mimo onoga "oje primiste, ne"a je pro"let.
45(oista, nastojim li ovo prido#iti ljude ili Boga= Ili idem li za tim da ljudima ugodim= Kad #i* sveudilj
nastojao ljudima ugaati, ne #i* #io Kristov sluga.
I. PAV:OVA OSO(NA O(RANA
('al 1,11)
(o4i #o1iv ('al 1,11)
441#znanjujem vam, #ra$o. evanelje "oje sam navje%$ivao nije od ljudi, 4!niti ga ja od "ojeg
ovje"a primi* ili naui*, nego o#javom Isusa Krista.
4&>a uli ste za moje negda%nje pona%anje u idovstvu. pre"o sva"e sam mjere progonio i pusto%io
Jr"vu Boju 4)te sam u idovstvu, prerevno odan ota"im predajama, nadma%io mnoge vr%nja"e u
svojem narodu.
4,7li "ad se 1nomu "oji me odvoji ve$ od majine utrobe i pozva milo%$u svojom, svidjelo 4-ot"riti mi
'ina svoga da ga navje%$ujem meu poganima, odma*, ne posavjetova* se s tijelom i "rvlju 4/i ne
uzio* u 6eruzalem " onima "oji #ija*u apostoli prije mene, nego odo* u 7ra#iju pa se opet vrati* u
(amas".
421nda na"on tri godine uzio* u 6eruzalem potraiti KeFu i ostado* "od njega petnaest dana. 431d
apostola ne vidje* ni"oga drugog osim 6a"ova, #rata +ospodinova. !5Bto vam pi%em, Bog mi je
svjedo", ne laem. !4;atim doo* u "rajeve sirijs"e i cilicijs"e. !!1so#no pa" #ija* nepoznat Kristovim
cr"vama u 6udeji. !&1ne su samo ule. A8egda%nji na% progonitelj sada navje%$uje vjeru "oju je ne"o$
pusto%ioA !)i slavile su Boga z#og mene.
Pavao #ri1&at $ J!r$1al!m$ ('al -,1)
'al -.
;atim na"on etrnaest godina opet uzio* u 6eruzalem s Barna#om, a povedo* sa so#om i >ita.
!:zio* po o#javi i izloi* im napose uglednijima evanelje "oje propovijedam meu poganima da
ne #i* moda, ili da nisam, trao uzalud.
&Da" ni >it, pratilac moj, premda +r", nije #io prisiljen o#rezati se, )i to radi uljeza, lane #ra$e, "oja
se u%ulja%e da vre#aju slo#odu "oju imamo u Kristu Isusu, ne #i li nas uinili ro#ovima. ,8e, ni naas
im nismo popustili, nismo se podloili. da istina evanelja ostane "od vas?
-7 oni "oji %togod znae #ili oni %to #ili, nije mi do toga, Bog ne gleda t"o je t"o ti uglednici,
uistinu, ni%ta nisu pridometnuli. /8ego naprotiv, vidjev%i da mi je povjereno evanelje za neo#rezane,
"ao Petru za o#rezane 2jer 1naj "oji je #io na djelu po Petrovu apostolstvu meu o#rezanima, #io je
na djelu i po meni meu poganima 3i spoznav%i milost "oja mi je dana, 6a"ov, KeFa i Ivan, smatrani
stupovima, prui%e meni i Barna#i desnice zajedni%tva. mi $emo meu pogane, a oni meu o#rezane?
45'amo ne"a se sje$amo siroma*a, %to sam revno i inio.
P!tar i Pavao $ A&tiohii ('al -,11)
447 "ad KeFa stie u 7ntio*iju, u lice mu se usprotivi* jer je zavrijedio osudu. 4!doista, prije nego
stigo%e ne"i od 6a"ova, #lagovao je zajedno s poganima< a "ad oni doo%e, poeo se povlaiti i
odvajati #oje$i se oni* iz o#rezanja. 4&;a njim se povedo%e i ostali 9idovi te je i Barna#a zaveden tom
prijetvorno%$u.
4)7li "ad vidje* da ne *ode ravno, po istini evanelja, re"o* KeFi pred svima. A7"o ti, 9idov, pogans"i
ivi%, a ne idovs"i, "a"o moe% siliti pogane da se poidove=A
Pavlovo !va&>!l! ('al -,12)
4,0i smo podrijetlom 9idovi, a ne Agre%nici iz poganstvaA. 4-7li znamo. ovje" se ne opravdava po
djelima ;a"ona, nego vjerom u Isusa Krista. ;ato i mi u Krista Isusa povjerovasmo da se opravdamo
po vjeri u Krista, a ne po djelima ;a"ona jer se po djelima ;a"ona nitko nee opravdati.
4/7"o se pa" po tome %to zais"asmo opravdati se u Kristu oitovalo da smo i mi gre%nici, nije li onda
Krist u slu#i grije*a= 8ipo%to? 42(oista, a"o ponovno gradim %to sam #io sru%io, po"azujem da sam
prijestupni". 43>a po ;a"onu ja ;a"onu umrije* da Bogu ivim. ' Kristom sam razapet. !59ivim, ali ne
vi%e ja, nego ivi u meni Krist. 7 %to sada ivim u tijelu, u vjeri ivim u 'ina Bojega "oji me lju#io i
predao samoga se#e za mene. !48e do"idam milosti Boje? (oista, a"o je opravdanje po ;a"onu,
onda je Krist uzalud umro.
II. ZA=ON I VJERA
('al 5,1)
V!ra o#rav+ava ('al 5,1)
'al 5.
1 #ezumni +ala$ani, t"o li vas opara= 7 pred oima vam je Isus Krist #io ocrtan "ao Raspeti. !1vo
#i* samo *tio doznati od vas. jeste li primili (u*a po djelima ;a"ona ili po vjeri u Poru"u= &>a"o li ste
#ezumni= ;apoeli ste u (u*u pa da sada u tijelu dovr%ite= );ar ste toli"o toga uzalud doivjeli= 7 "ad
#i doista #ilo uzalud? ,1naj da"le "oji vam daje (u*a i ini meu vama silna djela, ini li to z#og djela
;a"ona ili z#og vjere u Poru"u= ->a"o 'braham povjerova Bogu i urauna mu se u pravednost.
/'*vatite da"le. oni od vjere, to su sinovi 7#ra*amovi. 27 Pismo, predvidjev%i da Bog po vjeri
opravdava pogane, unaprijed navijesti 7#ra*amu. , tebi e blagoslovljeni biti svi narodi. 3>a"o. oni od
vjere #lagoslivlju se s vjerni"om 7#ra*amom.
Za%o&, i1vor #ro%l!tstva ('al 5,1B)
45(oista, "oji su god od djela ;a"ona, pod pro"letstvom su. >a pisano je. Proklet tko se god ne dri i
tko ne vri svega to je napisano u 2njizi 0akona.
44
7 da se pred Bogom nit"o ne opravdava ;a"onom,
oito je jer. Pravednik e od vjere ivjeti.
4!
;a"on pa" nije od vjere, nego veli. +ko ga vri, u njemu e
nai ivot.
4&Krist nas ot"upi od pro"letstva ;a"ona, postav%i za nas pro"letstvom jer pisano je. Proklet je tko
god visi na drvetu 4)da u Kristu Isusu na pogane doe #lagoslov 7#ra*amov. da 1#e$anje, (u*a,
primimo po vjeri.
Za%o& &! +o%i+a o0!3a&a ('al 5,12)
4,Bra$o, po ljuds"u govorim. ve$ i ljuds"i valjan savez nit"o ne poni%tava niti mu %to dodaje. 4-7 ova
su o#e$anja dana 7#ra*amu i potomstvu njegovu. 8e veli se. Ai potomcimaA "ao o mnogima, nego "ao
o jednomu. - potomstvu tvojem, to jest Kristu. 4/1vo *o$u "azati. 'aveza "oji je Bog valjano s"lopio ne
o#es"repljuje ;a"on, "oji je nastao etiri stotine i trideset godina poslije, i ne do"ida o#e$anja.
42(oista, a"o se #a%tina zado#iva po ;a"onu, ne zado#iva se po o#e$anju. 7 7#ra*ama je Bog po
o#e$anju o#dario.
Ulo,a Za%o&a ('al 5,16)
43Demu onda ;a"on= (ometnut je poradi pre"r%aja do" ne doe potomstvo "omu je namijenjeno
o#e$anje< sastavljen je po anelima pre"o posredni"a. !5Posredni"a pa" nema gdje je samo jedan. 7
Bog je jedan.
!4;ar je da"le ;a"on protiv o#e$anja Boji*= 8ipo%to? 6er da je dan ;a"on "oji #i mogao oivljavati,
pravednost #i doista proizlazila iz ;a"ona. !!7li je Pismo sve zatvorilo pod grije* da se, po vjeri u Isusa
Krista, o#e$ano dade onima "oji vjeruju.
Do0a v!r! ('al 5,-5)
!&Prije dolas"a vjere, pod ;a"onom zatvoreni, #ili smo uvani za vjeru "oja se imala o#javiti. !)>a"o
nam je ;a"on #io nadzirateljem sve do Krista da se po vjeri opravdamo. !,7 ot"a"o je nado%la vjera,
nismo vi%e pod nadzirateljem.
!-:istinu, svi ste sinovi Boji, po vjeri u Kristu Isusu. !/(oista, "oji ste god u Krista "r%teni, Kristom
se zaodjenuste. !28ema vi%e. 9idov +r"? 8ema vi%e. ro# slo#odnja"? 8ema vi%e. mu%"o ens"o?
'vi ste vi 6edan u Kristu Isusu? !37"o li ste Kristovi, onda ste 7#ra*amovo potomstvo, #a%tinici po
o#e$anju.
(o4! #osi&stvo ('al 9,1)
'al 9.
Co$u re$i. sve do" je #a%tini" maloljetan, ni%ta se ne razli"uje od ro#a premda je gospodar svega.
!pod s"r#nicima je i upraviteljima sve do dana "oji je odredio otac. &>a"o i mi. do" #ijasmo maloljetni,
ro#ovasmo poelima svijeta.)7 "ada doe punina vremena,
odasla Bog 'ina svoga.
od ene #i roen,
;a"onu podloan,da podloni"e ;a"ona ot"upi
te primimo posinstvo.-7 #udu$i da ste sinovi,
odasla Bog u srca va%a (u*a 'ina svoga
"oji "lie. A7##a? 1e?A/>a"o vi%e nisi ro# nego sin<
a"o pa" sin,
onda i #a%tini" po Bogu.
21nda do" jo% niste poznavali Boga, sluili ste #ogovima "oji po naravi to nisu. 37li sada "ad ste
spoznali Boga zapravo, "ad je Bog spoznao vas "a"o se sad opet vra$ate " nemo$nim i #ijednim
poelima i opet im, ponovno, *o$ete ro#ovati= 45(ane pomno opsluujete, i mjesece, i vremena, i
godine? 44've se #ojim za vas? (a se moda nisam uzalud trudio o"o vas?
Pavao i 'ala3a&i ('al 9,1-)
4!Postanite, #ra$o, molim vas, "ao ja jer i ja postado* "ao vi. 8iim me niste povrijedili. 4&;nate. prvi
sam vam put za #olesti navje%$ivao evanelje. 4)'voju "u%nju, moje tijelo, niste ni prezreli ni od#acili,
nego ste me primili "ao anela Bojega, "ao Krista Isusa. 4,+dje je sada ono va%e #laenstvo=
'vjedoim vam doista. "ad #i #ilo mogu$e, oi #iste svoje #ili is"opali i dali mi i*. 4->a"o= Postado* li
vam neprijateljem propovijedaju$i vam istinu=
4/1ni revnuju za vas, ne asno, nego odvojiti vas *o$e da onda vi za nji* revnujete. 42(o#ro je da
se za vas revnuje u do#ru uvije", a ne samo "ad sam nazoan "od vas, 43djeice moja, "oju ponovno
u trudovima raam do" se Krist ne o#li"uje u vama. !5Ctio #i* sada #iti "od vas, pa i jezi" promijeniti,
jer ne znam %to #i* s vama.
Dva Sav!1aC <a,ara i Sara ('al 9,-1)
!4Recite mi vi, "oji elite #iti pod ;a"onom, zar ne ujete ;a"ona= !!>a pisano je da je 7#ra*am
imao dva sina, jednoga od rop"inje i jednoga od slo#odne. !&7li onaj od rop"inje roen je po tijelu, a
onaj od slo#odne snagom o#e$anja. !)>o je sli"a. (oista, te ene dva su 'aveza. jedan s #rda 'inaja,
"oji raa za ropstvo to je Cagara. !,6er Cagara znai #rdo 'inaj u 7ra#iji i odgovara sada%njem
6eruzalemu jer ro#uje zajedno sa svojom djecom. !-1naj pa" 6eruzalem gore slo#odan je< on je maj"a
na%a. !/Pisano je doista.
2lii, nerotkinjo, koja ne raa,
podvikuj od radosti,
ti to ne zna za trudove(
.er osamljena vie djee ima
negoli udana.
!2@i ste, #ra$o, "ao Iza", djeca o#e$anja. !3I "ao %to je onda onaj po tijelu roeni progonio onoga po
du*u roenoga, ta"o je i sada. &58ego, %to veli Pismo= *tjeraj slukinju i sina njezina jer sin slukinje
ne smije biti batinik sa sinom slo#odne.
&4;ato, #ra$o, nismo djeca rop"inje nego slo#odne.
III. EVAN;E:JE =R@AANS=E S:O(ODE
('al 2,1)
O+,ovor&a slo0o+a ('al 2,1)
'al 2.
;a slo#odu nas Krist oslo#odi? (rite se da"le i ne dajte se ponovno u jaram ropstva?
!Evo ja, Pavao, velim vam. a"o se o#reete, Krist vam ni%ta ne$e "oristiti. &I ponovno jamim
sva"om ovje"u "oji se o#ree. duan je opsluivati sav ;a"on. )Pre"inuli ste s Kristom vi "oji se u
;a"onu mislite opravdati< iz milosti ste ispali. ,6er mi po (u*u iz vjere oe"ujemo pravednost, nadu
svoju. -:istinu, u Kristu Isusu ni%ta ne vrijedi ni o#rezanje ni neo#rezanje, nego vjera lju#avlju
djelotvorna.
/(o#ro ste trali< t"o li vas je samo sprijeio da se vi%e ne po"oravate istini= 2>a po#uda nije od
1noga "oji vas zove? 30alo "vasca cijelo tijesto u"vasa. 456a se uzdam u vas u +ospodinu. vi ne$ete
dru"ije misliti. 7 t"o vas z#unjuje, snosit $e osudu, t"o god #io.
447 ja, #ra$o, a"o sveudilj propovijedam o#rezanje, za%to me sveudilj progone= 1nda je
o#es"rijepljena sa#lazan "ria? 4!:%"opili se oni "oji vas pod#unjuju?
Slo0o+a i l$0av ('al 2,15)
4&(oista vi ste, #ra$o, na slo#odu pozvani? 'amo ne"a ta slo#oda ne #ude izli"om tijelu, nego
lju#avlju sluite jedni drugima. 4)>a sav je ;a"on ispunjen u jednoj jedinoj rijei, u ovoj. 7jubi blinjega
svoga kao sebe samoga( 4,7"o li pa" jedni druge grizete i gloete, pazite da jedni druge ne prodrete.
)iv!ti #o D$h$ ('al 2,16)
4-Co$u re$i. po (u*u ivite pa ne$ete ugaati poudi tijela? 4/6er tijelo udi protiv (u*a, a (u* protiv
tijela. (oista, to se jedno drugomu protivi da ne inite %to *o$ete. 427li a"o vas (u* vodi, niste pod
;a"onom. 437 oita su djela tijela. >o su. #ludnost, neisto$a, razvratnost, !5idolopo"lonstvo, vraanje,
neprijateljstva, svaa, lju#omor, srd#e, splet"arenja, razdori, stranarenja, !4zavisti, pijanevanja,
pijan"e i tome slino. :naprijed vam "aem, "ao %to vam ve$ re"o*. "oji ta"vo %to ine, "raljevstva
Bojega ne$e #a%tiniti. !!Plod je pa" (u*a. lju#av, radost, mir, veli"odu%nost, uslunost, do#rota,
vjernost, !&#lagost, uzdrljivost. Protiv ti* nema za"ona.!)Koji su Kristovi, razape%e tijelo sa strastima i
poudama.
Prim!&a &a.!la l$0avi ('al 2,-2)
!,7"o ivimo po (u*u, po (u*u se i ravnajmo? !-8e *lepimo za ta%tom slavom? 8e izazivajmo jedni
druge, ne zaviajmo jedni drugima?
'al 6.
Bra$o, a"o se t"o i zate"ne u "a"vu prijestupu, vi, du*ovni, ta"va ispravljajte u du*u #lagosti. 7 pazi na
samoga se#e da i ti ne podlegne% napasti. !8osite jedni #remena drugi* i ta"o $ete ispuniti za"on
Kristov? &6er misli li t"o da jest %togod, a nije ni%ta, sam se#e vara. )'vat"o ne"a ispita sam svoje djelo
pa $e onda u samom se#i imati ime se diiti, a ne u uspored#i s drugim. ,>a svat"o $e nositi svoj
teret. -Koji se ui Rijei, ne"a sva do#ra dijeli sa svojim uiteljem.
/8e varajte se. Bog se ne da izrugivati? Bto t"o sije, to $e i eti? 2(oista, t"o sije u tijelo svoje, iz tijela
$e eti raspadljivost, a t"o sije u du*, iz du*a $e eti ivot vjeni.
38e"a nam ne dozlogrdi initi do#ro. a"o ne sustanemo, u svoje $emo vrijeme eti? 45(a"le, do"
imamo vremena, inimo do#ro svima, ponajpae doma$ima u vjeri.
V:AS7ORU8NI ZA=:JU8A=
('al 6,11)
44+ledajte "oli"im vam slovima pi%em svojom ru"om. 4!'vi "oji se *o$e praviti vani tijelom, sile vas
na o#rezanje, samo da z#og "ria Kristova ne #i trpjeli progonstvo. 4&>a ni sami o#rezani ne opsluuju
;a"ona, ali *o$e da se vi o#reete da #i se mogli ponositi va%im tijelom. 4)7 ja, Boe sauvaj da #i* se
iim ponosio osim "riem +ospodina na%ega Isusa Krista po "ojem je meni svijet raspet i ja svijetu.
4,:istinu, niti je %to o#rezanje niti neo#rezanje, nego novo stvorenje. 4-7 na sve "oji se ovoga pravila
#udu drali, i na sveg Izraela Bojega mir i milosre?
4/:#udu$e ne"a mi nit"o ne dodijava jer ja na svom tijelu nosim #iljege Isusove?
420ilost +ospodina na%ega Isusa Krista s du*om va%im, #ra$o? 7men
Poslanica EFeanima (EF.)
NAS:OV I POZDRAV
(EG 1,1)
EG 1.
Pavao, po volji Bojoj apostol Krista Isusa. svetima "oji su u EFezu i vjernima u Isusu Kristu. !0ilost
vam i mir od Boga, 1ca na%ega, i +ospodina Isusa Krista?
I. O7AJS7VO SPASENJA I ER=VE
(EG 1,5)
1. (O)JI NAU* SPASENJA
(EG 1,5)
&Blagoslovljen Bog i 1tac
+ospodina na%ega Isusa Krista,
on "oji nas #lagoslovi
sva"im #lagoslovom du*ovnim
u ne#esima,
u Kristu.)>a"o. u njemu nas se#i iza#ra
prije postan"a svijeta
da #udemo sveti i #ez mane pred njim<,u lju#avi nas predodredi za posinstvo,
za se#e,
po Isusu Kristu,
do#ro*otno%$u svoje volje,-na *valu 'lave svoje milosti.
8jome nas zamilova u Gju#ljenome/u "ome, njegovom "rvlju,
imamo ot"upljenje,
otpu%tenje prijestupa
po #ogatstvu njegove milosti.28ju preo#ilno u nas uli
zajedno sa svom mudro%$u
i razumijevanjem3o#znaniv%i nam otajstvo svoje volje
po do#ro*otnom naumu svojem
%to ga prije u njemu zasnova
45da se provede punina vremena.
uglaviti u Kristu
sve na ne#esima i na zemlji.44: njemu, u "ome i nama
predodreenima
po naumu 1noga
"oji sve izvodi po odluci svoje volje
u dio pade4!da #udemo na *valu 'lave njegove
mi "oji smo se ve$ prije nadali u Kristu.4&: njemu ste i vi,
po%to ste uli Rije istine
evanelje spasenja svoga
u njemu ste,
prigrliv%i vjeru,
opea$eni (u*om o#e$anim, 'vetim,4)"oji je zalog na%e #a%tine.
ot"upljenja, posvojenja
na *valu 'lave njegove.
4,;ato i ja, ot"ad sam uo za va%u vjeru u +ospodinu Isusu i za lju#av prema svima svetima, 4-ne
prestajem za*valjivati za vas i sje$ati vas se u svojim molitvama. 4/Bog +ospodina na%ega Isusa
Krista, 1tac 'lave, dao vam (u*a mudrosti i o#jave "ojom $ete ga spoznati< 42prosvijetlio vam oi srca
da upoznate "oje li nade u pozivu njegovu, "oje li #ogate slave u #a%tini njegovoj meu svetima 43i
"oje li pre"omjerne veliine u mo$i njegovoj prema nama "oji vjerujemo. ona je primjerena
djelotvornosti sile i snage njegove !5"oju na djelu po"aza u Kristu, "ad ga us"risi od mrtvi* i posjede
sebi zdesna na ne#esima !4iznad sva"og @r*ovni%tva i @lasti i 0o$i i +ospodstva i sva"og imena
imenovana ne samo na ovom svijetu nego i u #udu$emu. !!'ve mu podloi pod noge, a njega postavi
nad svime +lavom Jr"vi, !&"oja je >ijelo njegovo, punina 1noga "oji sve u svima ispunja.
-. SPASI7E:JS=I NAU* (O)JI OS7VAREN U NA*A
(EG -,1)
EG -.
I vi #ijaste mrtvi z#og prijestupa i grije*a !u "ojima ste ne"o$ ivjeli po Eonu ovoga svijeta, po Knezu
vlasti zra"a, po tomu du*u "oji sada djeluje u sinovima neposlu%nima. &0eu njima smo i mi ne"o$
ivjeli u poudama tijela svoga, udovoljavaju$i pro*tjevima tijela i $udi, te po naravi #ijasmo djeca
gnjeva "ao i drugi.
)7li Bog, #ogat milosrem, z#og veli"e lju#avi "ojom nas uzlju#i, ,nas "oji #ijasmo mrtvi z#og
prijestupa, oivi zajedno s Kristom milo%$u ste spa%eni? -te nas zajedno s njim us"risi i posadi na
ne#esima u Kristu Isusu. /da u do#ro*otnosti prema nama u Kristu Isusu po"ae #udu$im vje"ovima
preo#ilno #ogatstvo milosti svoje. 2>a milo%$u ste spa%eni po vjeri? I to ne po se#i? Boji je to dar? 38e
po djelima, da se ne #i t"o *vastao. 458jegovo smo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za do#ra djela, "oja
Bog unaprijed pripravi da u njima ivimo.
5. )IDOVI I NEZNA(O@EI SJEDINJENI U IS7O* SPASENJU
(EG -,11)
44'pominjite se stoga da ne"o$ #ijaste nezna#o%ci u tijelu neo#rezanicima su vas zvali oni "oji se
zovu o#rezani, ru"om, na tijelu 4!i da u ono vrijeme #ijaste izvan Krista, udaljeni od graanstva
izraels"oga, tui 'avezima o#e$anja, #ez nade #ijaste i nezna#o%ci na svijetu. 4&'ada pa", u Kristu
Isusu, vi "oji ne"o$ #ijaste daleko, dooste blizu po Krvi Kristovoj.
4)(oista, on je mir na%, on "oji od dvoga uini jedno. pregradu razdvojnicu, neprijateljstvo razori u
svome tijelu. 4,;a"on zapovijedi s propisima o#es"rijepi da u se#i, uspostavljaju$i mir, od dvojice
sazda jednoga novog ovje"a 4-te o#ojicu u jednome >ijelu izmiri s Bogom po "riu, u#iv%i u se#i
neprijateljstvo. 4/I doe te navijesti mir vama daleko i mir onima blizu, 42jer po njemu jedni i drugi u
jednome (u*u imamo pristup 1cu.
43>a"o da"le vi%e niste tuinci ni prido%lice, nego sugraani ste sveti* i u"u$ani Boji !5nazidani na
temelju apostola i proro"a, a zaglavni je kamen sam Krist Isus. !4: njemu je sva graevina povezana i
raste u *ram svet u +ospodinu. !!: njemu ste i vi ugraeni u pre#ivali%te Boje u (u*u.
9. PAV:OVA U:O'A U SPASENJU
(EG 5,1)
Pavao #osl$4it!l otastva =ristova (EG 5,1)
EG 5.
Radi toga ja, Pavao, suanj Krista Isusa za vas pogane... !;acijelo ste uli za raspored#u milosti Boje
"oja mi je dana za vas. &o#javom mi je o#znanjeno otajstvo, "a"o netom u"rat"o opisa*. )Ditaju$i to,
moete do"uiti "a"o ja s*va$am Kristovo otajstvo, ,"oje nije #ilo o#znanjeno sinovima ljuds"im drugi*
nara%taja. 1no je sada u (u*u o#javljeno svetim njegovim apostolima i prorocima. -da su pogani
su#a%tinici i AsutijeloA i sudionici o#e$anja u Kristu Isusu po evanelju, /"ojega postado*
posluiteljem darom milosti Boje "oja mi je dana djelotvorno%$u snage njegove.
20eni, najmanjemu od svi* sveti*, dana je ova milost. poganima #iti #lagovjesni"om neistraivog
#ogatstva Kristova 3i osvijetliti raspored#u otajstva, pred vje"ovima s"rivena u Bogu, "oji sve stvori,
45da sada po Jr"vi @r*ovni%tvima i @lastima na ne#esima #ude o#znanjena mnogoli"a mudrost
Boja 44zasnovana po naumu o vje"ovima u Kristu Isusu +ospodinu na%emu. 4!: njemu, s
pouzdanjem po vjeri u njega, imamo slo#odan pristup. 4&;ato ne "lonite, molim, s nevolja moji* za vas?
1ne su slava va%a?
Pavlova molitva (EG 5,19)
4);ato prigi#am "oljena pred 1cem, 4,od "oga ime sva"om oinstvu na ne#u i na zemlji. 4-ne"a vam
dadne po #ogatstvu 'lave svoje ojaati se po (u*u njegovu u snazi za unutarnjeg ovje"a 4/da po
vjeri Krist pre#iva u srcima va%im te u lju#avi u"orijenjeni i utemeljeni 42mognete s*vatiti sa svima
svetima %to je (uina i Birina i @isina i (u#ina 43te spoznati nadspoznatljivu lju#av Kristovu da se
ispunite do sve Punine Boje.
!51nomu pa" "oji snagom u nama djelatnom moe uiniti mnogo izo#ilnije nego li mi moliti ili
zamisliti !48jemu slava u Jr"vi i u Kristu Isusu za sva po"oljenja vije"a vje"ovjenoga? 7men.
II. NOVI )IVO7 =R@AANA
(EG 9,1)
Poti?a &a !+i&stvo (EG 9,1)
EG 9.
;a"linjem vas da"le ja, suanj u +ospodinu. sa svom ponizno%$u i #lago%$u, sa strpljivo%$u ivite
dostojno poziva "ojim ste pozvani? !Podnosite jedni druge u lju#avi< &trudite se sauvati jedinstvo (u*a
svezom mira? )6edno tijelo i jedan (u* "ao %to ste i pozvani na jednu nadu svog poziva? ,6edan
+ospodin? 6edna vjera? 6edan "rst? -6edan Bog i 1tac sviju, nad svima i po svima i u svima? /7
sva"omu je od nas dana milost po mjeri dara Kristova. 2;ato veli.
"a visinu uzae vodei sunje,
dade dare ljudima.
31no AuzaeA %to drugo znai doli to da i sie u donje "rajeve, na zemlju= 45Koji sie, isti je onaj
"oji i uzae ponad svi* ne#esa da sve ispuni. 441n i AdadeA jedne za apostole, druge za proro"e, jedne
opet za evaneliste, a druge za pastire i uitelje 4!da opremi svete za djelo sluenja, za izgraivanje
>ijela Kristova 4&do" svi ne prispijemo do jedinstva vjere i spoznaje 'ina Bojega, do ovje"a
savr%ena, do mjere uzrasta punine Kristove. 4)da vi%e ne #udemo nejaad "ojom se valovi poigravaju i
"oje goni sva"i vjetar nau"a u ovom "oc"anju ljuds"om, u lu"avosti %to put "ri za#ludi. 4,8ego,
istinuju$i u lju#avi da poradimo te sve uzraste u 8jega, "oji je +lava, Krist, 4-od "ojega sve >ijelo,
us"laeno i povezano sva"ovrsnim zglo#om z#rinjavanja po djelotvornosti primjerenoj sva"omu
pojedinom dijelu, promie svoj rast na saziivanje u lju#avi.
Novi 4ivot $ =rist$ (EG 9,1/)
4/1vo govorim i za"linjem u +ospodinu. ne ivite vi%e "ao %to pogani ive u ispraznosti pameti
nji*ove. 42zamraena uma, udaljeni od ivota Bojega, sve z#og neznanja "oje je u njima, z#og
o"orjelosti srca nji*ova. 43'ami su se#e otupili i podali se razvratnosti da #i u po*lepi poinjali sva"u
neisto$u.
!5@i pa" ne nauiste ta"o Krista, !4a"o ste ga doista uli i u njemu #ili poueni "a"o je istina u Isusu.
!!da vam je odloiti prija%nje pona%anje, starog ovje"a, "oga varave poude vode u propast, !&a
o#navljati se du*om svoje pameti !)i o#u$i novog ovje"a, po Bogu stvorena u pravednosti i svetosti
istine.
!,;ato odloite la i govorite istinu jedan drugomu jer udovi smo jedni drugima. !-#rdite se, ali ne
grijeite( 'unce ne" ne zae nad va%om srd#om !/i ne dajite mjesta avlu. !2>"o je "rao, ne"a vi%e ne
"rade, nego ne"a se radije trudi svojim ru"ama pris"r#ljivati da ima %to podijeliti s potre#nim. !38i"a"va
nevaljala rije ne"a ne izlazi iz va%i* usta, nego samo do#ra, da prema potre#i saziuje i milost is"ae
slu%ateljima. &5I ne alostite (u*a 'vetoga, Bojega, "ojim ste opea$eni za (an ot"upljenja? &4(ale"o
od vas sva"a gorina, i srd#a, i gnjev, i vi"a, i *ula sa svom opa"o%$u? &!8aprotiv? Budite jedni
drugima do#rostivi, milosrdni< pra%tajte jedni drugima "ao %to i Bog u Kristu nama oprosti.
EG 2.
Budite da"le nasljedovatelji Boji "ao djeca lju#ljena !i *odite u lju#avi "ao %to je i Krist lju#io vas i
se#e predao za nas "ao prinos i rtvu Bogu na ugodan miris.
&7 #ludnost i sva"a neisto$a ili po*lepa ne"a se i ne spominje meu vama, "a"o doli"uje svetima?
)8i prostota, ni ludorija, ni dvosmislica, %to se ne prilii, nego radije za*valjivanje? ,6er do#ro znajte
ovo. nijedan #ludni", ili #estidni", ili po*lepni" taj idolopo"loni" nema #a%tine u "raljevstvu Kristovu i
Bojemu. -8it"o ne"a vas ispraznim rijeima ne zavarava. z#og toga dolazi gnjev Boji na sinove
neposlu%ne. /8emajte da"le ni%ta s njima? 2(a, ne"o$ #ijaste tama, a sada ste svjetlost u +ospodinu.
"ao djeca svjetlosti *odite 3plod je svjetlosti sva"a do#rota, pravednost i istina 45i odluite se za ono
%to je milo +ospodinu. 447 nemajte udjela u jalovim djelima tame, nego i* dapae ras"rin"avajte, 4!jer
%to potajno ine, sramota je i govoriti. 4&7 sve %to se ras"rin"a, pod svjetlo%$u postaje sjajno< %to je pa"
sjajno, svjetlost je. 4);ato veli.
APro#udi se, ti %to spava%,
ustani od mrtvi*
i zasvijetljet $e ti Krist.A
4,Razmotrite da"le pomno "a"o ivite? 8e "ao ludi, nego "ao mudri? 4-Is"upljujte vrijeme jer dani su
zli? 4/;ato ne #udite nerazumni, nego s*vatite %to je volja +ospodnja? 42- ne opijajte se vinom u "ojem
je razuzdanost, nego punite se (u*om? 43Razgovarajte meu so#om psalmima, *valospjevima i
du*ovnim pjesmama? Pjevajte i slavite +ospodina u svom srcu? !5'vagda i za sve za*valjujte Bogu i
1cu u imenu +ospodina na%ega Isusa Krista?
O0it!ls%o 3$+or!>! (EG 2,-1)
!4Podloni #udite jedni drugima u stra*u Kristovu? !!9ene svojim muevima "ao +ospodinu? !&6er
mu je glava ene "ao i Krist +lava Jr"ve 1n, 'pasitelj >ijela. !)Pa "ao %to se Jr"va podlae Kristu,
ta"o i ene muevima u svemu?
!,0uevi, lju#ite svoje ene "ao %to je Krist lju#io Jr"vu te se#e predao za nju !-da je posveti,
oistiv%i je "upelji vode uz rije !/te se#i predvede Jr"vu slavnu, #ez ljage i na#ora ili ega ta"va, nego
da #ude sveta i #ez mane. !2>a"o tre#a da i muevi lju#e svoje ene "ao svoja tijela. >"o lju#i svoju
enu, se#e lju#i. !3>a nit"o ni"ada ne mrzi svoga tijela, nego ga *rani i njeguje "ao i Krist Jr"vu.
&5(oista, mi smo udovi njegova >ijela? &4#toga e ovjek ostaviti oa i majku da prione uza svoju enu&
dvoje njih bit e jedno tijelo. &!1tajstvo je to veli"o? 6a smjeram na Krista i na Jr"vu. &&(a"le, ne"a
sva"i od vas lju#i svoju enu "ao samog se#e, a ena ne"a po%tuje svog mua.
EG 6.
(jeco, slu%ajte svoje roditelje u +ospodinu jer to je pravedno. !Potuj oa svoga i majku to je prva
zapovijed s o#e$anjem. &da ti dobro bude i da dugo ivi na zemlji. )7 vi, oevi, ne srdite djece svoje,
nego i* odgajajte stegom i urazumljivanjem +ospodnjim?
,Ro#ovi, slu%ajte svoje zemaljs"e gospodare "ao Krista sa stra*om i trepetom, u jednostavnosti
srca. -8e nao"o, "ao oni "oji se ulaguju ljudima, nego "ao sluge Kristove "oje zdu%no vr%e volju Boju<
/dragovoljno slue "ao +ospodinu, a ne ljudima, 2znaju$i da $e svat"o, #io on ro# ili slo#odnja", uini
li %to do#ro, za to do#iti pla$u od +ospodina.
3I vi, gospodari, isto se ta"o vladajte prema njima. "anite se prijetnje, znaju$i da je i nji*ov i va%
+ospodar na ne#esima i da u njega nema pristranosti.
D$hov&i 0o (EG 6,1B)
45:#udu$e jaajte se u +ospodinu i u silnoj snazi njegovoj. 441#ucite svu opremu Boju da se
mognete oduprijeti lu"avstvima avlovim. 4!6er nije nam se #oriti protiv "rvi i mesa, nego protiv
@r*ovni%tava, protiv @lasti, protiv upravljaa ovoga mranoga svijeta, protiv zli* du*ova po ne#esima.
4&;#og toga posegnite za svom opremom Bojom da uzmognete odoljeti u dan zli i odrati se "ada sve
nadvladate. 4)(rite se da"le? *paite bedra istinom, obuite oklop pravednosti,
4,
potpa%ite noge
spremnou za evanelje mira(
4-
: svemu imajte uza se %tit vjere. njime $ete mo$i ugasiti ognjene
strijele ;loga. 4/:zmite i kaigu spasenja i ma (u*a, to jest 1ije Boju.
42'va"ovrsnom se molitvom i pro%njom u sva"oj prigodi u (u*u molite. Poradi toga i #dijte sa svom
ustrajno%$u i molitvom za sve svete, 43i za me, da mi se otvore usta i dade rije *ra#ro o#znaniti
otajstvo evanelja !5"ojeg sam poslani" u o"ovima, da se o*ra#rim o njemu "a"o tre#a govoriti.
OSO(NE O(AVIJES7I I POZDRAVI
(EG 6,-1)
!47 da i vi znate %to je sa mnom, "a"o mi je, o svemu $e vas o#avijestiti >i*i", lju#ljeni #rat i vjerni
posluitelj u +ospodinu. !!8jega %aljem " vama #a% zato da znate "a"o smo i da o*ra#ri srca va%a.
!&0ir #ra$i i lju#av, s vjerom, od Boga 1ca i +ospodina Isusa Krista?
!)0ilost sa svima "oji lju#e +ospodina na%ega Isusa Krista u neraspadljivosti.
Poslanica Iilipljanima (Iil.)
UVOD
(Hil 1,1)
Naslov i #o1+rav (Hil 1,1)
Hil 1.
Pavao i >imotej, sluge Krista Isusa, svima svetima u Kristu Isusu "oji su u Iilipima, s nadglednicima i
posluiteljima. !0ilost vam i mir od Boga, 1ca na%ega, i +ospodina Isusa Krista?
Zahvala i molitva (Hil 1,5)
&;a*valjujem Bogu svomu "ad vas se god sjetim. ):vije" se u sva"oj svojoj molitvi za vas s rado%$u
molim ,z#og va%eg udjela u evanelju od onoga prvog dana sve do sada -uvjeren u ovo. 1naj "oji
otpoe u vama do#ro djelo, dovr%it $e ga do (ana Krista Isusa. /I pravo je da ta"o osje$am o svima
vama? >a ja vas nosim u srcu jer u o"ovima mojim i u o#rani i utvrivanju evanelja svi ste vi
suzajedniari moje milosti. 2Bog mi je doista svjedo" "oli"o udim za svima vama srcem Isusa Krista?
3I molim za ovo. da lju#av va%a sve vi%e i vi%e raste u spoznanju i potpunu pronicanju 45te mognete
prosuditi %to je naj#olje da #udete isti i #esprije"orni za (an Kristov, 44puni ploda pravednosti po Isusu
Kristu na slavu i *valu Boju.
VIJES7I I OPO*ENE
(Hil 1,1-)
Pavlovi o%ovi #romi.$ !va&>!l! (Hil 1,1-)
4!7 *o$u da znate, #ra$o. ovaj se moj udes pae o"renuo u napredovanje evanelja 4&ta"o da se
moji o"ovi u Kristu razglasi%e u svem pretoriju i meu svima drugima, 4)a ve$ina #ra$e u +ospodinu,
o*ra#rena mojim o"ovima, jo% se vi%e usuuje neustra%ivo z#oriti Rije. 4,8e"i, istina, propovijedaju
Krista iz zavisti i nadmetanja, a ne"i iz do#re volje. 4-ovi iz lju#avi jer znaju da sam ovdje za o#ranu
evanelja< 4/oni pa" Krista navje%$uju iz suparni%tva, neis"reno misle$i da $e ta"o oteati nevolju
moji* o"ova. 42Pa %to onda= 'amo se na sva"i nain, #ilo *im#eno, #ilo istinito, Krist navje%$uje. I
tome se radujem, a i radovat $u se. 436er znadem. po va%oj molitvi i pomo$i (u*a Isusa Krista to e mi
biti na spasenje,
!5
"a"o eljno i oe"ujem i nadam se da se ni z#og ega ne$u smesti, nego da $e se
mojom posvema%njom odvano%$u "a"o uvije" ta"o i sada Krist uzveliati u mome tijelu, #ilo
ivotom, #ilo smr$u. !4>a meni je ivjeti Krist, a umrijeti do#ita"? !!7 a"o mi ivjeti u tijelu omogu$uje
plodno djelovanje, %to da oda#erem= 8e znam? !&Pritije%njen sam od ovoga dvoga. elja mi je oti$i i s
Kristom #iti jer to je mnogo, mnogo #olje< !)ali ostati u tijelu potre#nije je poradi vas. !,: to uvjeren,
znam da $u ostati i #iti uz vas sve, za va% napreda" i na radost vjere, !-da ponos va% mnome poraste
u Kristu Isusu "ad opet doem " vama.
(or0a 1a v!r$ (Hil 1,-/)
!/'amo se pona%ajte dostojno evanelja Kristova, pa do%ao ja i vidio vas ili nenazoan slu%ao %to
je s vama da mogu utvrditi "a"o ste postojani u jednome du*u i jednodu%no se zajedni"i #orite za
evaneos"u vjeru !2ne pla%e$i se ni u emu protivni"a. >o je njima najava nji*ove propasti, a va%ega
spasenja, i to od Boga. !36er vama je dana milost. Aza KristaA, ne samo u njega vjerovati nego za njega
i trpjeti, &5isti #oj #iju$i "oji na meni vidjeste i sada o meni ujete.
J!+i&stvo $ #o&i1&osti (Hil -,1)
Hil -.
Ima li da"le u Kristu "a"ve utje*e, ima li "a"va lju#azna #odrenja, ima li "a"va zajedni%tva (u*a, ima li
"a"va srca i samilosti, !ispunite me rado%$u. sloni #udite, istu lju#av njegujte, jednodu%ni, jedne misli
#udite< &ni"a"vo suparni%tvo ni umi%ljenost, nego u poniznosti jedni druge smatrajte vi%ima od se#e<
)ne starajte se samo sva"i za svoje, nego i za ono %to se tie drugi*? ,8e"a u vama #ude isto mi%ljenje
"ao i u Kristu Isusu.
-1n, trajni li" Boji,
nije se "ao plijena drao
svoje jedna"osti s Bogom,
/nego sam se#e AoplijeniA
uzev%i li" sluge,
postav%i ljudima slian<
o#lijem ovje"u nali",
2ponizi sam se#e,
poslu%an do smrti,
smrti na "riu.
3;ato Bog njega preuzvisi
i darova mu ime,
ime nad sva"im imenom,
45da se na ime Isusovo
prigne svako koljeno
ne#esni"a, zemni"a i podzemni"a.
44- svaki e jezik priznati:
AIsus Krist jest +ospodin?A
na slavu Boga 1ca.
=r"3a&i D sv!tlost svi!ta (Hil -,1-)
4!>a"o, lju#ljeni moji, poslu%ni "a"o uvije" #ijaste, ne samo "ao ono za moje nazonosti nego
mnogo vi%e sada, za moje nenazonosti, sa stra*om i trepetom radite o"o svoga spasenja? 4&(a, Bog
u svojoj do#ro*otnosti izvodi u vama i *tjeti i djelovati. 4)'ve inite #ez mrmljanja i o"lijevanja 4,da
#udete #esprije"orni i isti, djea Boja neporona posred poroda izopaena i lukava u "ojem svijetlite
"ao svjetlila u svijetu 4-dre$i rije 9ivota meni na ponos za (an Kristov, %to nisam zaludu trao niti se
zaludu trudio. 4/8aprotiv, a"o se ja i izlijevam za rtvu i #ogosluje, za vjeru va%u, radostan sam i
radujem se sa svima vama. 427 ta"o i vi #udite radosni i radujte se sa mnom.
7imot!!vo i E#aGro+itovo #osla&! (Hil -,16)
438adam se u +ospodinu Isusu da $u vam us"oro poslati >imoteja da mi odlane "ad saznam %to je
s vama. !58i"oga doista nemam ta"o srodne du%e t"o #i se "ao on svojs"i za vas po#rinuo !4jer svi
trae svoje, a ne ono %to je Isusa Krista. !!7 pro"u%anost vam je njegova poznata. "ao dijete s ocem
sluio je sa mnom evanelju. !&8jega se da"le nadam poslati te" %to razvidim %to je sa mnom. !)7
uvjeren sam u +ospodinu da $u i sam us"oro do$i.
!,'matrao sam potre#nim poslati " vama EpaFrodita, #rata, suradni"a i su#orca moga "ojega ste
poslali da mi posluuje u potre#i. !-6er je eznuo za svima vama i #io za#rinut %to ste saznali da je
o#olio. !/I doista je gotovo na smrt #io o#olio, ali Bog mu se smilovao, ne samo njemu nego i meni, da
me ne zadesi alost na alost. !2Bre ga da"le posla* da se, po%to ga vidite, opet o#radujete, i ja da
#udem manje alostan. !3Primite ga da"le u +ospodinu sa svom radosti i po%tujte ta"ve &5jer se za
djelo Kristovo smrti sasvim pri#liio, ivotnoj se pogi#li izloio da nadopuni ono u emu me vi ne
mogoste posluiti.
Pravi #$t s#as!&a (Hil 5,1)
Hil 5.
:ostalom, #ra$o moja, radujte se u +ospodinu? Pisati vam jedno te isto meni nije dosadno, a za vas je
sigurnije. !Duvajte se ti* pasa, uvajte se ti* opa"i* radni"a, uvajte se te osa"a$enosti? &6er mi smo
o#rezanje, mi "oji u (u*u Bojemu o#avljamo #ogosluje i diimo se Kristom Isusom, a ne
pouzdajemo se u tijelo, )ia"o #i* se ja mogao pouzdati i u tijelo. 'matra li t"o drugi da se moe uzdati
u tijelo, ja jo% vi%e. ,o#rezan osmog dana, od roda sam Izraelova, plemena Benjaminova, Ce#rej od
Ce#reja< po ;a"onu Farizej, -po revnosti progonitelj Jr"ve, po pravednosti za"ons"oj #esprije"oran.
/7li %to mi god #ija%e do#ita", to poradi Krista smatram gu#it"om. 2Btovi%e, a" sve gu#it"om smatram
z#og onoga najizvrsnijeg, z#og spoznanja Isusa Krista, +ospodina mojega, radi "ojega sve izgu#i* i
otpadom smatram. da Krista ste"nem 3i u njemu se naem ne svojom pravedno%$u, onom od
;a"ona, nego pravedno%$u po vjeri u Krista, onom od Boga, na vjeri utemeljenoj 45da upoznam njega
i snagu us"rsnu$a njegova i zajedni%tvo u patnjama njegovim, 44ne #i* li "a"o, suo#lien smrti
njegovoj, prispio " us"rsnu$u od mrtvi*. 4!8e "ao da sam ve$ postigao ili dopro do savr%enstva, nego
*itim ne #i* li "a"o do*vatio jer sam i za*va$en od Krista. 4&Bra$o, ja nipo%to ne smatram da sam ve$
do*vatio. 6edno samo. %to je za mnom, za#oravljam, za onim %to je preda mnom, preem, 4)" cilju
*itim, " nagradi vi%njeg poziva Bojeg u Kristu Isusu. 4,Koji smo god zreli, ova"o mislimo? I a"o %to
dru"ije mislite, Bog $e vam ova"o o#javiti. 4-'amo, drimo se onoga do ega smo stigli?
4/Bra$o? 8asljedovatelji moji #udite i promatrajte one "oji ive po uzoru "oji imate u nama. 426er
esto sam vam govorio, a sada i plau$i govorim. mnogi ive "ao neprijatelji "ria Kristova. 43'vr%eta"
im je propast, #og im je tr#u*, slava u sramoti jer misle na zemaljs"o. !58a%a je pa" domovina na
ne#esima, oda"le i%e"ujemo 'pasitelja, +ospodina na%ega Isusa Krista. !4snagom "ojom ima mo$
sve se#i podloiti on $e preo#raziti ovo na%e #ijedno tijelo i suo#liiti ga tijelu svomu slavnomu.
Hil 9.
'toga, #ra$o moja lju#ljena i elj"ovana, radosti moja i vijene moj, ta"o vrsto stojte u +ospodinu.
POS:JEDNJI SAVJE7I
(Hil 9,-)
!Evodiju za"linjem, i 'inti*u za"linjem da #udu slone u +ospodinu. &(a, molim i te#e, estiti drue,
pomai im jer su se one u evanelju #orile zajedno sa mnom, i s Klementom i ostalim mojim
suradnicima, "oji* su imena u knjizi 8ivota.
)Radujte se u +ospodinu uvije"? Ponavljam. radujte se? ,Blagost va%a ne"a je znana svim ljudima?
+ospodin je #lizu? -8e #udite za#rinuti ni za %to, nego u svemu molitvom i pro%njom, sa
za*valjivanjem oitujte svoje mol#e Bogu. /I mir Boji "oji je iznad sva"og razuma uvat $e srca va%a
i va%e misli u Kristu Isusu.
2:ostalom, #ra$o, %to je god istinito, %to god asno, %to god pravedno, %to god isto, %to god
lju#azno, %to god *valevrijedno< je li %to "repost, je li %to po*vala to ne" vam je na srcu? 3Bto ste
nauili, i primili, i uli, i vidjeli na meni to inite i Bog mira #it $e s vama?
Zahvala 1a #osla&$ #omo3 (Hil 9,1B)
45:veli"e se o#radova* u +ospodinu %to ste napo"on procvali te mislite na me< mislili ste i prije, ali
niste imali prigode. 44+ovorim to ne z#og os"udice, ta nauen sam u sva"oj prigodi #iti zadovoljan.
4!;nam i os"udijevati, znam i o#ilovati? 8a sve sam i na sva%ta navi"ao. i sit #iti i gladovati, i o#ilovati i
os"udijevati. 4&'ve mogu u 1nome "oji me jaa? 4)Ipa", lijepo je od vas %to sa mnom podijeliste moju
nevolju. 4,7 i vi, Iilipljani, znate. u poet"u evanelja, "ad otputova* iz 0a"edonije, nijedna mi se
Jr"va nije pridruila u pogledu izdata"a i primita"a, doli vi jedini. 4-Da" ste mi i u 'olun i jednom, i
dvaput, za potre#e poslali. 4/8e, ne traim dara< traim samo plod izo#ilan u va%u "orist. 42Imam svega
i u izo#ilju< namiren sam ot"ad po EpaFroditu primi* ono od vas, miris ugodan, rtvu milu, ugodnu
Bogu. 437 Bog moj ispunit $e sva"u va%u potre#u po #ogatstvu svome, velianstveno, u Kristu Isusu.
!5Bogu pa", 1cu na%emu, slava u vije"e vje"ova? 7men.
=o&a.&i #o1+ravi i 4!l! (Hil 9,-1)
!4Pozdravite sva"oga svetog u Kristu Isusu. Pozdravljaju vas #ra$a "oja su sa mnom. !!Pozdravljaju
vas svi sveti, ponajpae oni iz careva dvora.
!&0ilost +ospodina Isusa Krista s du*om va%im?
Poslanica Kolo%anima (Kol.)
UVOD
(=ol 1,1)
Naslov i #o1+rav (=ol 1,1)
=ol 1.
Pavao, po volji Bojoj apostol Krista Isusa, i #rat >imotej. !Kolo%anima, svetoj i vjernoj #ra$i u Kristu.
0ilost vam i mir od Boga, 1ca na%ega?
Zahvala 1a v!r$ i +o0ro.i&stvo (=ol 1,5)
&;a*valjujemo Bogu, 1cu +ospodina na%ega Isusa Krista, svagda za vas mole$i. )6er uli smo za
va%u vjeru u Kristu Isusu i za lju#av "oju gajite prema svima svetima ,poradi nade "oja vam je
po*ranjena u ne#esima. ;a nju ste ve$ uli u Rijei istine -evanelju "oje je do vas doprlo te plodove
nosi i raste, "ao %to po svem svijetu, ta"o i meu vama od dana "ad ste uli i spoznali milost Boju po
istini, /"a"o ste nauili od lju#ljenog EpaFre, sluge zajedno s nama< on je umjesto nas, vjeran
posluitelj Kristov, 2on nas je i o#avijestio o va%oj lju#avi u (u*u.
*olitva 1a &a#r!+a% =olo"a&a (=ol 1,6)
3;ato i mi, od dana "ada to usmo, neprestano za vas molimo i i%temo da se ispunite spoznajom
volje 8jegove u svoj mudrosti i s*va$anju du*ovnome. 45da ivite dostojno +ospodina i posve mu
ugodite, plodni sva"im do#rim djelom i rastu$i u spoznaji Bojoj< 44osnaeni sva"om snagom, po sili
'lave njegove, za sva"u postojanost i strpljivost< 4!s rado%$u za*valjuju$i 1cu "oji vas osposo#i za
dioni%tvo u #a%tini sveti* u svjetlosti.
4&1n nas iz#avi iz vlasti tame i prenese u "raljevstvo 'ina, lju#avi svoje, 4)u "ome imamo
ot"upljenje, otpu%tenje grije*a.
I. DO'*A7S=I DIO
(=ol 1,12)
=ristovo #rv!&stvo (=ol 1,12)
4,1n je sli"a Boga nevidljivoga,
Prvoroenac sva"og stvorenja.
4->a u njemu je sve stvoreno
na ne#esima i na zemlji,
vidljivo i nevidljivo,
#ilo Prijestolja, #ilo +ospodstva,
#ilo @r*ovni%tva, #ilo @lasti
sve je po njemu i za njega stvoreno.
4/on je prije svega
i sve stoji u njemu.
421n je +lava >ijela, Jr"ve<
on je Poeta",
Prvoroenac od mrtvi*,
da u svemu #ude Prva".
436er svidjelo se Bogu
u njemu nastaniti svu Puninu
!5i po njemu
uspostaviv%i mir "rvlju "ria njegova
izmiriti sa so#om sve,
#ilo na zemlji, #ilo na ne#esima.
=olo"a&i +io&i?i s#as!&a (=ol 1,-1)
!4I vas, ne"o$ po zlim djelima udaljene i neprijateljs"i raspoloene, !!sada u ljuds"om tijelu Kristovu,
po smrti, sa so#om izmiri da vas " se#i privede svete, #ez mane i #esprigovorne. !&'amo a"o ostanete
u vjeri utemeljeni, stalni i nepoljuljani u nadi evanelja "oje uste, "oje se propovijeda sva"om
stvorenju pod ne#om, a ja mu, Pavao, postado* posluiteljem.
Pavlovo &astoa&! o%o #o,a&a (=ol 1,-9)
!)Radujem se sada do" trpim za vas i u svom tijelu dopunjam %to nedostaje mu"ama Kristovim za
>ijelo njegovo, za Jr"vu. !,8joj ja postado* posluiteljem po raspored#i Bojoj "oja mi je dana za vas
da potpuno pronesem Rije Boju !-otajstvo pred vje"ovima i pred nara%tajima s"riveno, a sada
oitovano svetima njegovim. !/8jima Bog *tjede o#znaniti "a"o li je slavom #ogato to otajstvo meu
poganima. to jest Krist u vama, nada slave? !28jega mi navje%$ujemo, opominju$i sva"oga ovje"a,
pouavaju$i sva"oga ovje"a u svoj mudrosti da #ismo sva"oga ovje"a doveli do savr%enstva u
Kristu. !3;a to se i trudim i #orim njegovom djelotvorno%$u "oja u meni snano djeluje.
Pavlova 0ri,a 1a v!r$ =olo"a&a (=ol -,1)
=ol -.
Ctio #i* uistinu da znate "oli"o mi se #oriti za vas, za one u Gaodiceji i za sve "oji me nisu vidjeli licem
u lice. !da se o*ra#re srca nji*ova, povezana u lju#avi, te se vinu do svega #ogatstva, punine
s*va$anja, do spoznanja otajstva Bojega Krista, &u "ojem su sva bogatstva mudrosti i spoznaje
skrivena.
)>o govorim zato da vas t"o ne prevari zavodljivim rijeima. ,6er a"o sam tijelom nenazoan, du*om
sam ipa" s vama. s rado%$u promatram va% red i vrsto$u va%e vjere u Krista.
II. UPOZORENJE PRO7IV ZA(:UDA
(=ol -,6)
)iv!ti #o #ravo v!ri (=ol -,6)
-Kao %to primiste Krista Isusa, +ospodina, ta"o u njemu ivite. /u"orijenjeni i nazidani na njemu i
uvr%$eni vjerom "a"o ste poueni, o#ilujte za*valjivanjem.
2Pazite da vas t"o ne odvue mudrovanjem i ispraznim zavaravanjem %to se oslanja na predaju
ljuds"u, na Apoela svijetaA, a ne na Krista.
=rist ,os#o+ar l$+i i a&>!la (=ol -,6)
36er u njemu tjelesno pre#iva sva punina #oanstva< te ste i vi 45ispunjeni u njemu, "oji je glava
sva"oga @r*ovni%tva i @lasti.
44: njemu ste i o#rezani o#rezanjem neru"otvorenim svu"oste tijelo puteno o#rezanjem
Kristovim. 4!s njime suu"opani u "r%tenju, u njemu ste i suus"rsli po vjeri u snagu Boga "oji ga us"risi
od mrtvi*. 4&1n i vas, "oji #ijaste mrtvi z#og prijestupa i neo#rezanosti svoga tijela, i vas on oivi
zajedno s njime.
0ilostivo nam je oprostio sve prijestupe, 4)iz#risao zadunicu "oja propisima #ija%e protiv nas,
protivila nam se. 8ju on u"loni pri#iv%i je na "ri. 4,'"inu @r*ovni%tva i @lasti, javno to po"aza. u
po#jedni"oj i* povorci s njime vodi.
=rivo i #ravo 0o,o"tovl! (=ol -,18)
4-8e"a vas da"le nit"o ne sudi po jelu ili po pi$u, po #lagdanima, mlaacima ili su#otama. 4/>o je te"
sjena onoga %to dolazi, a z#iljnost jest tijelo Kristovo. 428it"o ne"a vas ne podcjenjuje zato %to on
sam uiva u Aponiznosti i %tovanju anelaA, zadu#ljuje se u svoja vienja, #ezrazlono se nadima
tjelesnom pame$u svojom, 43a ne dri se +lave, 8jega od "ojeg sve >ijelo, zglo#ovima i svezama
z#rinuto i povezano, raste rastom Bojim.
!57"o ste s Kristom umrli za poela svijeta, za%to se, "ao da jo% u ovom svijetu ivite, dajete pod
propise. !4A8e diraj, ne "u%aj, ne dotiiA= !!'ve $e to upora#om propasti. :red#e i nauci ljuds"i? !&Po
samozvanu #ogo%tovlju, poniznosti i trapljenju tijela sve to dodu%e slovi "ao mudrost, ali nema ni"a"ve
vrijednosti, samo zasi$uje tijelo.
Novi 4ivot $ =rist$ (=ol 5,1)
=ol 5.
7"o ste suus"rsli s Kristom, traite %to je gore, gdje Krist sjedi zdesna Bogu? !;a onim gore teite, ne
za zemaljs"im? &>a umrijeste i ivot je va% s"riven s Kristom u Bogu? )Kad se pojavi Krist, ivot va%,
tada $ete se i vi s njime pojaviti u slavi.
III. PO7IEAJI
(=ol 5,2)
V!li%o+$"&ost &ovo, 4ivota (=ol 5,2)
,:mrtvite da"le udove svoje zemaljs"e. #ludnost, neisto$u, strasti, zlu poudu i po*lepu to
idolopo"lonstvo? -;#og toga dolazi gnjev Boji na sinove neposlu%ne. />im ste putom i vi ne"o$ *odili,
"ad ste u tome ivjeli. 27li sada i vi odloite sve? +njev, srd#a, opa"ost, *ula, prostota van iz va%i*
usta? 38e varajte jedni druge?
6er svu"oste staroga ovje"a s njegovim djelima 45i o#u"oste novoga, "oji se o#navlja za spoznanje
po slici svoga 'tvoritelja? 44>u vi%e nema. +r" 9idov, o#rezanje neo#rezanje, #ar#ar s"it, ro#
slo#odnja", nego sve i u svima Krist.
4!;aodjenite se da"le "ao iza#ranici Boji, sveti i lju#ljeni u milosrdno srce, do#rostivost,
poniznost, #lagost, strpljivost 4&te podnosite jedni druge pra%taju$i a"o t"o ima protiv "oga "a"vu
pritu#u? Kao %to je +ospodin vama oprostio, ta"o i vi? 4)7 povr* svega lju#av? >o je sveza
savr%enstva. 4,I mir Kristov ne"a upravlja srcima va%im mir na "oji ste pozvani u jednom tijelu? I
za*valni #udite?
4-Rije Kristova ne"a u svem #ogatstvu pre#iva u vama? : sva"oj se mudrosti pouavajte i
urazumljujte? Psalmima, *valospjevima, pjesmama du*ovnim od srca pjevajte *valu Bogu? 4/I sve %to
god rijeju ili djelom inite, sve inite u imenu +ospodina Isusa, za*valjuju$i Bogu 1cu po njemu?
O0it!ls%o 3$+or!>! (=ol 5,16)
429ene, po"oravajte se svojim muevima "ao %to doli"uje u +ospodinu? 430uevi, lju#ite svoje ene i
ne #udite osorni prema njima. !5(jeco, slu%ajte roditelje u svemu, ta to je milo u +ospodinu? !41evi,
ne ogorujte svoje djece da ne "lonu du*om.
!!Ro#ovi, slu%ajte u svemu svoje zemaljs"e gospodare? 8e nao"o, "ao oni "oji se ulaguju ljudima,
nego u jednostavnosti srca, #oje$i se +ospodina. !&Bto god radite, zdu%no inite, "ao +ospodinu, a ne
ljudima, !)znaju$i da $ete od +ospodina primiti nagradu, #a%tinu. +ospodinu Kristu sluite. !,(oista,
nepravedni"u $e se uzvratiti %to je nepravedno uinio. 8e, nema pristranosti?
=ol 9.
+ospodari, pruajte svojim ro#ovima %to je pravo i pravino, znaju$i da i vi imate +ospodina na ne#u?
A#ostols%i +$h (=ol 9,-)
!: molitvi ustrajte, #dijte u njoj u za*valjivanju? &0olite ujedno i za nas. da nam Bog otvori vrata rijei
te propovijedamo otajstvo Kristovo, za "oje sam i o"ovan< )da ga oitujem propovijedaju$i "a"o tre#a.
,0udro se pona%ajte prema onima vani. is"upljujte vrijeme? -Rije ne"a vam je uvije" lju#azna, solju
zainjena. znajte sva"omu odgovoriti "a"o tre#a.
OSO(NE O(AVIJES7I
(=ol 9,/)
/Bto je sa mnom o svemu $e vas o#avijestiti >i*i", lju#ljeni #rat, vjerni posluitelj i sa mnom sluga
u +ospodinu. 28jega %aljem " vama #a% zato da znate "a"o smo i da o*ra#ri srca va%a. 3Baljem ga s
1nezimom, vjernim i lju#ljenim #ratom, "oji je va% zemlja". oni $e vam priop$iti "a"o je ovdje.
Po1+ravi i 0la,oslov (=ol 9,/)
45Pozdravlja vas 7ristar*, suuzni" moj. I 0ar"o, ne$a" Barna#in, o "ome primiste nared#e. doe li "
vama, lijepo ga primite. 44Pozdravlja vas i Isus, zvani 6ust. 1d oni* "oji su iz o#rezanja samo su mi ovi
suradnici na "raljevstvu Bojemu, oni mi #ija*u utje*om. 4!Pozdravlja vas EpaFra, va% zemlja", sluga
Krista Isusa< on se uvije" #ori za vas u molitvama. da se odrite, savr%eni i ispunjeni, u posvema%njoj
volji Bojoj. 4&'vjedoim doista za nj. mnogo se trudi za vas i za one u Gaodiceji i one u Cierapolu.
4)Pozdravlja vas Gu"a, lju#ljeni lijeni", i (ema.
4,Pozdravite #ra$u u Gaodiceji, i 8imFu i Jr"vu u njezinoj "u$i. 4-7 "ad se ova poslanica proita "od
vas, po#rinite se da se proita i u Gaodicejs"oj cr"vi, i vi da proitate onu iz Gaodiceje. 4/I recite 7r*ipu.
APazi na slu#u "oju si primio u +ospodinu. ispuni je?A
42Pozdrav mojom ru"om, Pavlovom? 'pominjite se moji* o"ova? 0ilost s vama?
Prva poslanica 'olunjanima (4 'ol.)
NAS:OV I POZDRAV
(1 Sol 1,1)
1 Sol 1.
Pavao, 'ilvan i >imotej Jr"vi 'olunjana u Bogu 1cu i +ospodinu Isusu Kristu. 0ilost vam i mir?
I. ODNOS *ISIONARA PAV:A I SO:UNJANA
(1 Sol 1,-)
1. OSNU7A= ER=VE
(1 Sol 1,-)
Zahvala (o,$ 1a o0ra3!&! Sol$&a&a (1 Sol 1,-)
!;a*valjujemo uvije" Bogu za sve vas i #ez prestan"a vas se sje$amo u svojim molitvama
&spominju$i se va%e djelotvorne vjere, zauzete lju#avi i postojane nade u +ospodinu na%em Isusu
Kristu, pred Bogom i 1cem na%im. )'vjesni smo, #ra$o od Boga lju#ljena, va%eg iza#ranja ,jer
evanelje na%e nije " vama do%lo samo u rijei nego i u snazi, u (u*u 'vetome i mnogostru"oj punini.
>a"vi smo, "ao %to znate, poradi vas meu vama #ili. -I vi postadoste nasljedovatelji na%i i
+ospodinovi. sve u nevolji mnogoj prigrliste Rije s rado%$u (u*a 'vetoga /ta"o da postadoste
uzorom svim vjernicima u 0a"edoniji i 7*aji. 21d vas je doista ne samo rije +ospodnja odje"nula po
0a"edoniji i 7*aji, nego se i va%a vjera u Boga posvuda ta"o pro%irila te nije potre#no da o tome
govorimo. 31ni sami o nama pripovijedaju. "a"o doosmo " vama, "a"o se od idola o#ratiste " Bogu
da #iste sluili Bogu ivomu i istins"omu 45i i%e"ivali s ne#esa 'ina njegova "oga us"risi od mrtvi*,
Isusa "oji nas iz#avlja od gnjeva %to dolazi.
Pavlovo +!lova&! $ Sol$&$ (1 Sol -,1)
1 Sol -.
'ami doista znate, #ra$o. na% dolaza" " vama nije #io uzaludan. !8aprotiv, i po%to smo, "a"o znate, u
Iilipima trpjeli i #ili pogreni, odvaismo se u Bogu na%emu iznijeti vam, uz te%"u #or#u, evanelje
Boje. &:istinu, na%e poticanje ne proistjee iz za#lude, ni neisto$e, ni prijevare, )nego "a"o je Bog
prosudio povjeriti nam evanelje, ta"o ga i navje%$ujemo ne "ao da elimo ugoditi ljudima, nego
Bogu "oji prosuuje sra na%a. ,8i"ada se zaista "a"o znate, ne posluismo ni las"avom rijeju ni
Bog nam je svjedo" pri"rivenom po*lepom. -8iti smo od ljudi is"ali slavu ni od vas, ni od drugi*
/premda smo se mogli nametnuti "ao Kristovi apostoli. 7li #ili smo meu vama njeni "ao maj"a %to
*rani i njeguje svoju djecu. 2>a"o, puni lju#avi prema vama, *tjedosmo vam predati ne samo evanelje
Boje nego i na%e du%e jer ste nam omiljeli. 3'je$ate se doista, #ra$o, na%ega truda i napora.
Propovijedali smo vam evanelje Boje i radili no$u i danju da ne #ismo opteretili "oga od vas.
45'vjedoci ste vi i Bog "a"o smo se sveto, pravedno i #esprije"orno vladali prema vama, vjernicima.
44Kao %to znate, sva"oga smo od vas "ao otac svoju djecu, 4!poticali, so"olili i za"linjali da ivite
dostojno Boga "oji vas pozva u svoje "raljevstvo i slavu.
V!ra i str#livost Sol$&a&a (1 Sol -,15)
4&;ato, eto, i mi #ez prestan"a za*valjujemo Bogu %to ste, "ad od nas primiste rije poru"e Boje,
primili ne rije ljuds"u, nego "a"va uistinu jest, rije Boju "oja i djeluje u vama, vjernicima.
4)(oista, vi ste, #ra$o, postali nasljedovatelji cr"ava Boji* "oje su u 6udeji u Kristu Isusu. i vi isto
trpite od svoji* suplemeni"a %to i oni od 9idova, 4,"oji su i +ospodina Isusa i proro"e u#ili, i nas
progonili, te Bogu ne ugaaju i svim se ljudima protive 4-"ad nam prijee propovijedati poganima da se
spase, da #i ta"o u sva"o vrijeme navrili mjeru zlodjela svojih. 7li sruio se na nji* "onani gnjev.
-. NA=ON OD:AS=A VJEROVJESNI=A
(1 Sol -,1/)
4/7 mi, #ra$o, po%to smo za "rat"o vrijeme ostali #ez vas licem, ne srcem #re se #olje, u silnoj
enji, pourismo ugledati va%e lice. 42;aista, *tjedosmo " vama ja, Pavao, i jednom i dvaput ali nas
je sprijeio 'otona. 43>a t"o li $e #iti na%a nada, radost ili vijenac dini zar moda ne i vi= pred
+ospodinom na%im Isusom o njegovu (olas"u= !5@i ste doista slava na%a i radost?
Pavao "al! 7imot!a $ Sol$& (1 Sol 5,1)
1 Sol 5.
;ato "ad vi%e ne mogosmo izdrati, pristadosmo ostati u 7teni sami !te poslasmo >imoteja, #rata
na%ega i suradni"a Bojega u Kristovu evanelju, da vas uvrsti i o*ra#ri u vjeri &da se nit"o ne
po"ole#a u tim nevoljama. >a i sami znate da smo za to odreeni. )doista, "ad smo #ili "od vas,
pret"azivali smo "a"o nas imaju zadesiti nevolje, %to se, "a"o znate, i dogodilo. ,;#og toga i ja, ne
mogav%i vi%e izdrati, posla* da saznam o va%oj vjeri, da vas moda ;avodni" nije zaveo te je na%
trud postao uzaludan.
Zahvala 1a +o0r! vi!sti (1 Sol 5,6)
-7 sada "ad se >imotej od vas " nama vratio i donio nam radosnu vijest o va%oj vjeri i lju#avi, i da
nas se sveudilj ugodno sje$ate i eznete vidjeti nas, "ao i mi vas /z#og toga smo, #ra$o, nad vama,
va%om vjerom, #ili utje%eni uza svu svoju tjes"o#u i nevolju. 2(a, sada ivimo "ada ste vi postojani u
+ospodinu? 3I "ojom #ismo za*valom mogli Bogu uzvratiti za vas, za svu radost "ojom se z#og vas
radujemo pred Bogom svojim, 45do" no$u i danju najusrdnije molimo da vidimo va%e lice i
nado"nadimo manj"avosti va%e vjere=
Pavlova molitva (1 Sol 5,11)
447 sam Bog i 1tac na% i +ospodin na% Isus upravio na% put prema vama? 4!@ama pa" +ospodin
dao te jedni prema drugima i prema svima rasli i o#ilovali lju#avlju "a"va je i na%a prema vama.
4&:vrstio vam srca da #udu #esprije"orno sveta pred Bogom i 1cem na%im o (olas"u +ospodina
na%ega Isusa i svih svetih njegovi* s njime.
II. S*JERNIEE I PO7IEAJI
(1 Sol 9,1)
Sv!tost, .isto3a i l$0av (1 Sol 9,1)
1 Sol 9.
:ostalom, #ra$o, molimo vas i za"linjemo u +ospodinu Isusu. primili ste od nas "a"o tre#a da ivite da
#iste ugodili Bogu. @i ta"o i ivite pa sve vi%e napredujete? !>a znate "oje smo vam zapovijedi dali u
+ospodinu Isusu. &(oista, ovo je volja Boja. va%e posve$enje da se uzdravate od #ludnosti, )da
svat"o od vas zna svoje tijelo posjedovati u svetosti i po%tovanju, ,a ne u po*otnoj strasti "ao pogani
koji ne poznaju Boga, -pa time ne pri"ra$ivati i varati svoga #rata. 6er +ospodin je osvetnik za sve to,
"ao %to vam ve$ re"osmo i posvjedoismo. /Bog nas, doista, nije pozvao na neisto$u, nego na
svetost. 2Prema tome, t"o to od#acuje, ne od#acuje ovje"a nego Boga "oji svoga !uha 'vetoga
udahnjuje u vas.
37 o #ratolju#lju vam nije potre#no pisati. >a i sami ste od Boga nauili lju#iti jedni druge, 45a to
doista i inite prema svoj #ra$i u cijeloj 0a"edoniji. 'amo vas, #ra$o, potiemo da u tom jo% vi%e
uznapredujete 44pa da se trsite mirno ivjeti, svoje initi i raditi svojim ru"ama, "a"o smo vam
zapovijedili, 4!te ta"o asno ivite prema onima vani i ni"oga ne tre#ate.
Us%rs&$3! o =ristov$ Dolas%$ (1 Sol 9,15)
4&8e$emo da #udete u neznanju, #ra$o, o onima "oji su usnuli, da ne tugujete "ao drugi "oji nemaju
nade. 4)(oista, a"o vjerujemo da je Isus umro i us"rsnuo, onda $e Bog i one "oji usnu%e u Isusu,
privesti zajedno s njime. 4,1vo vam uistinu velimo po rijei +ospodnjoj. mi ivi, preostali za (olaza"
+ospodnji, ne$emo prete$i oni* "oji su usnuli. 4-6er sam $e +ospodin na zapovijed, na glas
ar"anelov, na zov tru#lje Boje si$i s ne#a. I najprije $e us"rsnuti mrtvi u Kristu, 4/a zatim $emo mi
ivi, preostali, zajedno s njima #iti poneseni na o#lacima u susret +ospodinu, u zra". I ta"o $emo
uvije" #iti s +ospodinom. 42>je%ite se da"le uzajamno ovim rijeima?
($+&ost $ i".!%iva&$ Dolas%a 'os#o+i&ova (1 Sol 2,1)
1 Sol 2.
7 o vremenima i trenucima nije, #ra$o, potre#no pisati vam. !>a i sami do#ro znate da (an +ospodnji
dolazi #a% "ao "radljivac u no$i. &(o" jo% #udu govorili. A0ir i sigurnostA, zadesit $e i* iznenadna
propast "ao trudovi trudnicu i ne$e uma$i.
)7li vi, #ra$o, niste u tami, da #i vas (an mogao zas"oiti "ao "radljivac. ,ta svi ste vi sinovi
svjetlosti i sinovi dana. 8ismo doista od no$i ni od tame. -1nda i ne spavajmo "ao ostali, nego #dijmo i
trijezni #udimo. /6er "oji spavaju, no$u spavaju< i "oji se opijaju, no$u se opijaju. 27 mi "oji smo od
dana, #udimo trijezni, obuimo oklop vjere i lju#avi i stavimo kaigu, nadu spasenja( 3>a Bog nas nije
odredio za gnjev, nego da imamo spasenje po +ospodinu na%em Isusu Kristu, 45"oji je za nas umro da
#djeli ili spavali zajedno s njime ivimo. 44;ato, tje%ite se uzajamno i izgraujte jedan drugoga, "a"o
i inite.
N!%oli%o 1aht!va 1a!+&i.%o, 4ivota (1 Sol 2,1-)
4!0olimo vas, #ra$o. priznajte one "oji se trude meu vama, "oji su vam predstojnici u +ospodinu i
opominju vas< 4&s lju#avlju i* nadasve cijenite poradi nji*ova djela?
+ajite mir meu so#om? 4)Potiemo vas, #ra$o. opominjite neuredne, so"olite malodu%ne,
podravajte sla#e, #udite veli"odu%ni prema svima? 4,Pazite da t"o "omu zlo zlom ne uzvrati, nego
uvije" promiite do#ro jedni prema drugima i prema svima.
4-:vije" se radujte? 4/Bez prestan"a se molite? 42: svemu za*valjujte? 6er to je za vas volja Boja u
Kristu Isusu.
43(u*a ne trnite, !5proro%tava ne prezirite? !4've provjeravajte. do#ro zadrite, !!sva"e se sjene zla
klonite(
ZAVR@NA )E:JA I POZDRAV
(1 Sol 2,-5)
!&7 sam Bog mira ne"a vas posvema posveti i cijelo va%e #i$e du* va% i du%a i tijelo ne"a se
#esprije"ornim, savr%enim sauva za (olaza" +ospodina na%ega Isusa Krista. !)@jeran je 1naj t"o
vas poziva. on $e to i uiniti.
!,Bra$o, molite i za nas?
!-Pozdravite svu #ra$u cjelovom svetim.
!/;a"linjem vas u +ospodinu. ne"a se ova poslanica proita svoj #ra$i.
!20ilost +ospodina na%ega Isusa Krista s vama?
(ruga poslanica 'olunjanima (! 'ol.)
NAS:OV I POZDRAV
(- Sol 1,1)
- Sol 1.
Pavao, 'ilvan i >imotej Jr"vi 'olunjana u Bogu 1cu na%emu i +ospodinu Isusu Kristu. !0ilost vam i
mir od Boga 1ca i +ospodina Isusa Krista?
I. )AR I US7RAJNOS7 SO:UNJANA
(- Sol 1,5)
Zahvala, #oti?a, &a,ra+a (- Sol 1,5)
&;a*valjivati moramo Bogu uvije" za vas, #ra$o, "ao %to doli"uje jer izvanredno raste va%a vjera i
mnoi se lju#av sva"oga od vas prema drugima, )ta"o da se mi sami po cr"vama Bojim vama
ponosimo z#og va%e postojanosti i vjere u svim progonstvima i nevoljama "oje podnosite. ,1ne su
najava pravednog 'uda Bojega. da $ete se na$i dostojni "raljevstva Bojega za "oje i trpite. -6er
pravo je da Bog va%im muiteljima mu"om, /a vama, muenima, zajedno s nama spo"ojem uzvrati "ad
se +ospodin Isus o#javi s nama, zajedno s anelima svoje mo$i, 2u ognju arkome i osveti se onima
koji ne poznaju Boga i ne pokoravaju se evanelju +ospodina na%ega Isusa. 31ni $e #iti "anjeni
vjenom propa%$u, dale"o od lia %ospodnjega i od slave njegova velianstva, 45"ada u onaj (an
doe da se proslavi u svojim svetima i da se prodii u svima "oji povjerova%e. 6er povjerovalo se
svjedoanstvu na%emu meu vama.
44;ato i molimo uvije" za vas da vas Bog uini dostojnima poziva i snano dovede do punine sva"o
va%e nastojanje o"o do#ra i djelo va%e vjere 4!te da se proslavi ime +ospodina na%ega Isusa u vama i
vi u njemu po milosti Boga na%ega i +ospodina Isusa Krista.
II. DO:AZA= 'OSPODNJI
(- Sol -,1)
Z&a%ovi Da&a 'os#o+&!,a (- Sol -,1)
- Sol -.
7 %to se tie (olas"a +ospodina na%ega Isusa Krista i na%eg o"upljanja o"o njega, molimo vas, #ra$o.
!ne dajte se #rzo po"ole#ati u svom s*va$anju niti uznemiriti ni ne"im du*om, ni ne"om rijeju, ni
ne"im to#oe na%im pismom, "ao da $e sadna (an +ospodnji. &8e"a vas nit"o ne zavede ni na "oji
nain.
6er a"o prije ne doe onaj otpad i ne ot"rije se Dovje" #eza"onja, 'in propasti, )Protivni", onaj koji
uzdie sebe protiv svega %to se zove Bog ili svetinja, dotle da i u Boji *ram zasjedne grade$i se
Bogom... ,8e sje$ate li se, to sam vam govorio do" sam jo% #io meu vama= -I sada znate %to ga
zadrava da #i se pojavio te" u svoje vrijeme. /(oista, otajstvo #eza"onja ve$ je na djelu, samo ima
t"o da ga sada zadrava do" ne #ude u"lonjen. 2>ada $e se ot"riti Beza"oni". 8jega $e +ospodin Isus
pogubiti dahom usta i uni%titi pojav"om (olas"a svoga 3njega "oji djelovanjem 'otoninim dolazi sa
svom silom, lanim znamenjima i udesima 45i sa svim nepravednim zavaravanjem oni* "oji propadaju
poradi toga %to ne pri*vati%e lju#avi prema istini da #i se spasili. 44I zato im Bog %alje djelovanje
zavodni"o da povjeruju lai 4!te #udu osueni svi "oji nisu povjerovali istini, nego su se odluili za
nepravednost.
Poti?a &a $stra&ost (- Sol -,15)
4&0i pa" moramo uvije" za*valjivati Bogu za vas, #ra$o od +ospodina lju#ljena, %to vas je od
poet"a oda#rao za spasenje, posve$enjem u (u*u i vjerom u istinu. 4)(a, na to vas pozva po na%em
evanelju na posjedovanje slave +ospodina na%ega Isusa Krista. 4,'toga #ra$o, vrsto stojte i drite
se predaja u "ojima ste poueni #ilo na%om rijeju, #ilo pismom. 4-7 sam +ospodin na% Isus Krist i
Bog, 1tac na%, "oji nas uzlju#i i "oji nam po milosti dade trajno o*ra#renje i do#ru nadu, 4/ne"a o*ra#ri
va%a srca i ne"a i* uvrsti u sva"om do#ru djelu i rijei?
- Sol 5.
:ostalom, molite, #ra$o, za nas da rije +ospodnja tri i proslavlja se "ao i u vas !i da se oslo#odimo
nezgodni* i opa"i* ljudi. 6er nemaju svi vjere? &7li, vjeran je +ospodin "oji $e nas uvrstiti i sauvati od
;loga. )7 uzdamo se, u +ospodinu, u vas. da vr%ite i da $ete vr%iti ono %to vam zapovijedamo. ,7
+ospodin ne"a upravi srca va%a " lju#avi Bojoj i postojanosti Kristovoj.
III. PRO7IV :IJENOS7I I NERADA
(- Sol 5,6)
-;apovijedamo vam, #ra$o, u ime +ospodina Isusa Krista da se "lonite sva"oga #rata %to ivi
neuredno i ne po predaji "oju primiste od nas. />a sami znate "a"o nas tre#a nasljedovati. 6er do"
#ijasmo meu vama, nismo ivjeli neuredno. 2niiji "ru* nismo #adava jeli, nego smo u trudu i naporu
no$u i danju radili da ne #ismo opteretili "oga od vas. 38e %to ne #ismo imali prava, nego da vam se#e
damo za uzor "oji $ete nasljedovati. 45(oista, do" #ijasmo u vas, ovo vam zapovijedasmo. >"o ne$e
da radi, ne"a i ne jede? 447 ujemo da ne"i od vas ive neuredno. ni%ta ne rade, nego dangu#e.
4!>a"vima zapovijedamo i za"linjemo i* u +ospodinu Isusu Kristu. ne"a s mirom rade i svoj "ru* jedu.
4&@ama pa", #ra$o, ne"a ne dodija initi do#ro. 4)7"o li se t"o ne po"orava na%oj rijei u ovoj
poslanici, za#iljeite ga, ne drugujte s njime, da se postidi, 4,ali ga ne smatrajte neprijateljem, nego ga
urazumljujte "ao #rata.
)E:JA I POZDRAV
(- Sol 5,16)
4-7 sam +ospodin mira dao vam mir zauvije" i na sva"i nain? +ospodin sa svima vama?
4/Pozdrav mojom ru"om, Pavlovom. 1vo je zna" u sva"oj poslanici. ova"o pi%em.
420ilost +ospodina na%ega Isusa Krista sa svima vama?
Prva poslanica >imoteju (4 >im.)
NAS:OV I POZDRAV
(1 7im 1,5)
1 7im 1.
Pavao, apostol Krista Isusa po nalogu Boga, 'pasitelja na%ega, i Krista Isusa, nade na%e, !>imoteju,
pravomu sinu u vjeri. milost, milosre i mir od Boga 1ca i Krista Isusa, +ospodina na%ega?
1. 7I*O7EJ D PO(ORNI= IS7INE
(1 7im 1,5)
Pri!t&! la4&ih $.it!la (1 7im 1,5)
&Kao %to sam te zamolio "ad sam odlazio u 0a"edoniju, ostani u EFezu da zapovijedi% ne"ima ne"a
ne nauavaju drugi* nau"a )i ne"a se ne zanose #es"rajnim #aj"ama i rodoslovljima, "oja vi%e
pogoduju rasprama negoli raspored#i Bojoj po vjeri. ,'vr*a je te zapovijedi lju#av iz ista srca, do#re
savjesti i vjere neprijetvorne. ->o su ne"i proma%ili i zastranili u praznorjeje< /*tjeli #i #iti uitelji
;a"ona, a ne razumiju ni %to govore ni %to tvrde.
Prava $lo,a Za%o&a (1 7im 1,8)
27 mi znamo da je ;a"on do#ar a"o se t"o njime slui za"onito, 3svjestan toga da je ;a"on tu ne za
pravedni"a nego za #eza"oni"e i nepo"orni"e, nepo#oni"e i gre%ni"e, #ez#oni"e i svetogrdni"e,
ocou#ojice i materou#ojice, "oljae, 45#ludni"e, mu%"oloni"e, trgovce ljudima, varalice, "rivo"letni"e, i
ima li jo% %to protivno zdravom nau"u 44po evanelju 'lave #laenoga Boga "oje je meni povjereno.
Pavlov 4ivot&i hvalos#!v (o,$ (1 7im 1,1-)
4!;a*valan sam 1nome "oji mi dade snagu Kristu Isusu, +ospodinu na%emu jer me smatrao
vrijednim povjerenja, "ad u slu#u postavi mene 4&"oji prije #ija* *ulitelj, progonitelj i nasilni". 7li
pomilovan sam jer sam to u neznanju uinio, jo% u nevjeri. 4)I milost +ospodina na%ega preo#ilovala je
zajedno s vjerom i lju#avlju, u Kristu Isusu.
4,@jerodostojna je rije i vrijedna da se posve pri*vati. Isus Krist doe na svijet spasiti gre%ni"e, od
"oji* sam prvi ja. 4-7 pomilovan sam zato da na meni prvome Isus Krist po"ae svu strpljivost i prui
primjer svima "oji $e povjerovati u njega za ivot vjeni.
4/7 Kralju vje"ova,
#esmrtnome,
nevidljivome,
jedinome Bogu
ast i slava
u vije"e vje"ova.
7men.
7imot!!va o+,ovor&ost (1 7im 1,16)
42>aj ti zadata" predajem, sine >imoteju, u s"ladu s proro%tvima ne"o$ nad to#om izreenima. na
nji* oslonjen, #ij #oj plemeniti 43imaju$i vjeru i do#ru savjest, "oju su ne"i od#acili i doivjeli #rodolom
vjere. !50eu njima je Cimenej i 7le"sandar, "oje sam predao 'otoni da naue ne *uliti.
-. 7I*O7EJ D PRO*IEA7E:J (O'OS:U)JA I (O'O:JU(NOS7I
(1 7im -,1)
1 7im -.
(a"le, preporuujem prije svega da se o#avljaju pro%nje, molitve, mol#enice i za*valnice za sve ljude,
!za "raljeve i sve "oji su na vlasti, da provodimo miran i spo"ojan ivot u svoj #ogolju#nosti i
oz#iljnosti. &>o je do#ro i ugodno pred 'pasiteljem na%im Bogom, )"oji *o$e da se svi ljudi spase i
dou do spoznanja istine. ,6er jedan je Bog, jedan je i posredni" izmeu Boga i ljudi, ovje" Krist
Isus, -"oji se#e samoga dade "ao ot"up za sve. >o je u svoje vrijeme dano svjedoanstvo, /za "oje
sam ja postavljen propovjedni"om i apostolom istinu govorim, ne laem uiteljem naroda u vjeri i
istini.
2Co$u da"le da mu%"arci mole na sva"ome mjestu, podiu$i iste ru"e #ez srd#e i raspre< 3isto
ta"o ene u dolinu dranju. ne"a se rese stidljivo%$u i raz#orom, ne pletenicama i zlatom ili #iserjem
ili s"upocjenim odijelom, 45nego do#rim djelima, "a"o doli"uje enama "oje ispovijedaju #ogolju#nost.
449ena ne"a u miru prima pou"u sa svom podlono%$u. 4!Pouavati pa" eni ne dopu%tam, ni vladati
nad muem, nego ne"a #ude na miru. 4&6er prvi je o#li"ovan 7dam, onda Eva< 4)i 7dam nije zaveden,
a ena je, zavedena, uinila pre"r%aj. 4,7 spasit $e se raanjem djece a"o ustraje u vjeri, lju#avi i
posve$ivanju, s raz#orom.
5. 7I*O7EJ D PAS7IR
(1 7im 5,1)
Na+,l!+&i?i (1 7im 5,1)
1 7im 5.
@jerodostojna je rije. tei li t"o za nadgledni%tvom, asnu slu#u eli. !>re#a stoga da nadgledni"
#ude #esprije"oran, jedne ene mu, trijezan, razuman, sreen, gostolju#iv, sposo#an pouavati, &ne
vinu s"lon, ne nasilan nego popustljiv, ne rato#oran, ne sre#rolju#ac< )da svojom "u$om do#ro upravlja
i sinove dri u po"ornosti sa svom oz#iljno%$u ,a ne zna li net"o svojom "u$om upravljati, "a"o $e se
#rinuti za Jr"vu Boju= -ne novoo#ra$eni" da se ne #i uzo*olio i pao pod osudu avlovu. /7 tre#a da
ima i lijepo svjedoanstvo od oni* vani, da ne #i u rug upao i zam"u avlovu.
;a%o&i (1 7im 5,6)
2Ka"oni isto ta"o tre#a da #udu oz#iljni, ne dvolini, ne odani mnogom vinu ni prljavu do#it"u
3imaju$i otajstvo vjere u istoj savjesti. 45I ne"a se najprije is"u%avaju, pa onda, #udu li #esprigovorni,
ne"a o#avljaju slu#u.
449ene isto ta"o ne"a #udu oz#iljne, ne "levetnice nego trijezne, vjerne u svemu.
4!a"oni ne"a #udu jedne ene muevi, ne"a do#ro upravljaju djecom i svojim "u$ama. 4&6er oni "oji
do#ro o#avljaju slu#u, stjeu astan poloaj i veli"u smjelost u vjeri, vjeri u Isusu Kristu.
Er%va i Otastvo #o0o4&osti (1 7im 5,19)
4)1vo ti pi%em u nadi da $u u#rzo do$i " te#i, 4,a o"asnim li, da zna% "a"o se tre#a vladati u "u$i
Bojoj, "oja je Jr"va Boga ivoga, stup i upori%te istine. 4-(a, po sveop$em uvjerenju, veli"o je
1tajstvo po#onosti.
1n, oitovan u tijelu,
opravdan u (u*u,
vien od anela,
propovijedan meu narodima,
vjerovan u svijetu,
uznesen u slavu.
=rivi $.it!li (1 7im 9,1)
1 7im 9.
(u* izriito govori da $e u posljednja vremena ne"i otpasti od vjere i pri"loniti se prijevarnim du*ovima
i zlodu*ovs"im naucima. !7 sve to pod utjecajem *im#e laljivaca otupjele savjesti &"oji za#ranjuju
eniti se i name$u uzdravati se od jela %to i* je Bog stvorio da i* sa za*valno%$u uzimaju oni "oji
vjeruju i znaju istinu. )(oista, sva"o je Boje stvorenje do#ro i ne valja od#aciti ni%ta %to se uzima sa
za*valno%$u ,jer se posve$uje rijeju Bojom i molitvom.
->o izlai #ra$i i #it $e% do#ar posluitelj Krista Isusa, *ranjen rijeima vjere i do#roga nau"a za
"ojim postojano ide%. /'vjetovne pa" i #a#lje prie od#ijaj? @je#aj se u po#onosti? 2:istinu, tjelesno
vje#anje malo emu "oristi, a po#onost je svemu "orisna jer joj je o#e$an ivot sada%nji i #udu$i.
3@jerodostojna je to rije i vrijedna da se posve pri*vati. 45>a za to se trudimo i #orimo jer se
pouzdajemo u Boga ivoga "oji je 'pasitelj svi* ljudi, ponajpae vjerni"a. 44;apovijedaj to i nauavaj?
4!8it"o ne"a ne prezire tvoje mladosti, nego #udi uzor vjernicima u rijei, u vladanju, u lju#avi, u
vjeri, u isto$i. 4&(o" ne doem, posveti se itanju, poticanju, pouavanju. 4)8e zanemari milosnog
dara "oji je u te#i, "oji ti je dan po proro%tvu zajedno s polaganjem ru"u starje%instva. 4,1"o toga
nastoj, sav u tom #udi da tvoj napreda" #ude svima oit. 4-Pripazi na samog se#e i na pouavanje?
:straj u tome? 6er to vr%e$i, spasit $e% i se#e i one "oji te slu%aju.
V!r&i?i (1 7im 2,1)
1 7im 2.
8a starca se ne otresaj, nego ga nagovaraj "ao oca, mladi$e "ao #ra$u, !starice "ao maj"e, djevoj"e
"ao sestre u svoj isto$i.
U+ovi?! (1 7im 2,5)
&:dovice po%tuj one "oje su zaista udovice. )7"o li ipa" "oja udovica ima djecu ili unu"e, ne"a
najprije oni znaju oitovati svoju po#onost prema vlastitom domu i uzdarjem uzvra$ati roditeljima jer
to je ugodno Bogu. ,7 ona "oja je zaista udovica, posve sama, pouzdaje se u Boga, odana pro%njama
i molitvama no$ i dan< -ona, naprotiv, "oja provodi lagodan ivot, iva je ve$ umrla. /I to nagla%uj da
#udu #esprije"orne. 27"o li se t"ogod za svoje, navlastito za u"u$ane, ne stara, zanije"ao je vjeru i
gori je od nevjerni"a.
3: popis ne"a se unosi udovica ne mlaa od %ezdeset godina, jednog mua ena, 45"oja ima
svjedoanstvo do#ri* djela. da je djecu odgojila, da je #ila gostolju#iva, da je svetima noge prala, da je
nevoljnima pomagala, da se sva"om do#ru djelu posve$ivala. 440lae pa" udovice od#ijaj jer "ad i*
pouda odvrati od Krista, *o$e se udati, 4!pa zaslue osudu %to su pogazile prvotnu vjernost. 4&7 uz to
se, o#ilaze$i po "u$ama, naue #iti #esposlene, i ne samo #esposlene, nego i #r#ljave i nametljive,
govore$i %to ne #i smjele. 4)Co$u da"le da se mlae udaju, djecu raaju, da #udu "u$evne te ne daju
protivni"u ni"a"va povoda za pogrivanje. 4,6er ve$ su ne"e zastranile za 'otonom. 4-7"o "oja
vjernica ima udovica, ne"a im pomae, a ne"a se ne optere$uje Jr"va, da uzmogne pomo$i onima
"oje su zaista udovice.
Pr!10it!ri D star!"i&! (1 7im 2,1/)
4/'tarje%ine "oji su do#ri predstojnici dostojni su dvostru"e asti, ponajpae oni "oji se trude o"o
Rijei i pouavanja. 42Pismo doista veli. )olu koji vri ne zavezuj usta( I. )rijedan je radnik plae svoje.
43
Protiv starje%ine ne primaj tu#e, osim na osnovi dvaju ili triju svjedoka. !51ne "oji grije%e, pred svima
u"ori da i drugi imaju stra*a? !4;a"linjem te pred Bogom i Kristom Isusom i iza#ranim anelima da se
toga dri% #ez predrasude i ni%ta ne ini% po na"lonosti. !!Ru"u pre#rzo ni na "oga ne polai i ne #udi
dioni"om tui* grije*a? 'e#e istim uvaj? !&8e pij vi%e samo vode, nego uzimaj malo vina poradi
eluca i esti* svoji* sla#osti.
!)+rijesi ne"i* ljudi oiti su i prije suda, ne"i* pa" samo na"on njega. !,>a"o su i do#ra djela oita, a
#ila i dru"ija, ne mogu se sa"riti.
Ro0ovi (1 7im 6,1)
1 7im 6.
Koji su pod jarmom, ro#ovi, ne"a svoje gospodare smatraju sva"e asti dostojnima da se ne #i
pogrivalo ime Boje i nau". !7 oni "ojima su gospodari vjernici, ne"a i* ne cijene manje zato %to su
#ra$a, nego ne"a im jo% vi%e slue jer ti "oji primaju nji*ovo do#roinstvo vjernici su i lju#ljena #ra$a.
ZA=:JU8A=
(1 7im 6,-0)
Pravi i %rivi $.it!li (1 7im 6,-0)
>o nauavaj i preporuuj? &7 t"o dru"ije nauava i ne prianja uza zdrave rijei, rijei +ospodina
na%ega Isusa Krista, i nau" u s"ladu s po#ono%$u, )nadut je, pu"a neznalica, samo #oluje od raspra i
rjeo#orstava, od "oji* nastaje zavist, svaa, pogrde, zla sumnjienja, ,razraunavanja ljudi po"varene
pameti i li%eni* istine, %to po#onost smatraju do#it"om. -Pa i jest do#ita" veli" po#onost, zadovoljna
onim %to ima? />a ni%ta nismo donijeli na svijet te iz njega ni%ta ni iznijeti ne moemo? 2Imamo li da"le
*ranu i odje$u, zadovoljimo se time. 36er oni "oji se *o$e #ogatiti, upadaju u napast, zam"u i mnoge
nerazumne i %tetne poude %to ljude strovaljuju u zator i propast. 45;aista, "orijen svi* zala jest
sre#rolju#lje< njemu odani, mnogi odluta%e od vjere i sami se#e ispro#ada%e mu"ama mnogima.
Usr+&i #oti?ai 7imot!$ (1 7im 6,11)
447 ti se, Boji ovjee, toga "loni? >ei za pravedno%$u, po#ono%$u, vjerom, lju#avlju,
postojano%$u, "rot"o%$u? 4!Bij do#ar #oj vjere, osvoji vjeni ivot na "oji si pozvan i radi "ojega si dao
ono lijepo svjedoanstvo pred mnogim svjedocima? 4&;apovijedam pred Bogom "oji svemu ivot daje i
pred Kristom Isusom "oji pred Poncijem Pilatom posvjedoi lijepo svjedoanstvo. 4)uvaj ;apovijed,
neo"aljano i #esprije"orno, do Pojav"a +ospodina na%ega Isusa Krista. 4,8jega $e u svoje vrijeme
po"azati 1n,
Blaeni i jedini @ladar,
2ralj kraljeva i %ospodar gospodara,4-"oji jedini ima #esmrtnost,
pre#iva u svjetlu nedostupnu,
"oga nit"o od ljudi ne vidje
niti ga vidjeti moe.
8jemu ast i vlast vje"ovjena?
7men.
(o,ati %r"3a&i (1 7im 6,1/)
4/1nima "oji su u sada%njem svijetu #ogati zapovijedaj ne"a ne #udu #a*ati i ne"a se ne uzdaju u
nesigurno #ogatstvo, nego u Boga "oji nam sve #ogato daje na uivanje< 42ne"a do#ro ine, ne"a se
#ogate do#rim djelima, ne"a #udu dareljivi, zajedniari 43pri"upljaju$i se#i lijepu glavnicu za
#udu$nost da osvoje onaj pravi ivot.
Zavr"&i #oti?a i #o1+rav (1 7im 6,-B)
!5>imoteju, po"lad uvaj "lone$i se svjetovnoga praznoglasja i proturjeja ne"og nazovispoznanja,
!4"oje su ne"i ispovijedali pa od vjere zastranili.0ilost s vama
(ruga poslanica >imoteju (! >im.)
NAS:OV I POZDRAV
(- 7im 1,1)
- 7im 1.
Pavao, apostol Krista Isusa voljom Bojom, po o#e$anju ivota, ivota u Kristu Isusu, !>imoteju,
lju#ljenom sinu. milost, milosre i mir od Boga 1ca i Krista Isusa, +ospodina na%ega.
Zahvala (o,$ (- 7im 1,5)
&;a*valan sam Bogu, "ojemu onamo od preda"a iste savjesti sluim, do" te se neprestano
spominjem u svojim molitvama no$ i dan. )'jetim se tvoji* suza i zaelim vidjeti te da se napunim
radosti ,imaju$i na pameti neprijetvornu vjeru "oja je u te#i onu vjeru "oja je najprije pre#ivala u tvojoj
#a"i Goidi i tvojoj majci Euni"i, a uvjeren sam, i u te#i.
1. PAVAO PO7I8E 7I*O7EJA NA VJERNOS7 EVAN;E:JU
(- 7im 1,6)
*ilosti %o! ! 7imot! #rimio (- 7im 1,6)
-Poradi toga podsje$am te. raspiruj milosni dar Boji "oji je u te#i po polaganju moji* ru"u. /6er nije
nam Bog dao du*a #ojaljivosti, nego snage, lju#avi i raz#ora. 28e stidi se stoga svjedoanstva za
+ospodina na%ega, ni mene, sunja njegova. 8ego zlopati se zajedno sa mnom za evanelje, po
snazi Boga 3"oji nas je spasio i pozvao pozivom svetim ne po na%im djelima, nego po svojem naumu
i milosti "oja nam je dana u Kristu Isusu prije vremena vje"ovjeni*, 45a oitovana je sada pojav"om
'pasitelja na%ega Krista Isusa, "oji o#es"rijepi smrt i uini da zasja ivot i neraspadljivost po
evanelju 44za "oje sam ja postavljen propovjedni"om, apostolom i uiteljem.
4!Poradi toga i ovo trpim, ali se ne stidim jer znam "omu sam povjerovao i uvjeren sam da je on
mo$an po"lad moj sauvati za onaj (an.
4&:zorom ne"a ti #udu zdrave rijei "oje si od mene uo u vjeri i lju#avi u Kristu Isusu. 4)Gijepi
po"lad uvaj po (u*u 'vetom "oji pre#iva u nama.
4,8apusti%e me, to zna%, svi u 7ziji, meu njima i Iigel i Cermogen. 4-8e"a +ospodin milosrem
podari 1neziForov dom jer me esto osvjeivao i nije se stidio moji* o"ova, 4/nego "ad je #io u Rimu,
#riljivo me potraio i na%ao. 42(ao mu +ospodin na$i milosre u +ospodina u onaj (an? 7 "oli"o je
usluga u EFezu is"azao, to ti naj#olje zna%.
Smisao #at&a %r"3a&s%o, a#ostola (- 7im -,1)
- 7im -.
>i se da"le, dijete moje, jaaj milo%$u u Kristu Isusu !i %to si od mene po mnogim svjedocima uo, to
predaj vjernim ljudima "oji $e #iti podo#ni i druge pouiti. &' njima se zlopati "ao do#ar vojni" Krista
Isusa. )>"o vojuje, ne zaple$e se u svagdanje poslove "a"o #i se vojs"ovoi svidio. ,I natjee li se t"o,
ne ovjenava se a"o se za"onito ne natjee. -Ratar "oji se trudi tre#a da prvi primi od uroda. /'*vati
%to govorim? >a dat $e ti +ospodin razum u svemu.
2'pominji se Isusa Krista, us"rsla od mrtvi*, od potomstva (avidova po mojem evanelju. 3;a nj
se ja zlopatim sve do o"ova, "ao zloinac. 7li rije Boja nije o"ovana? 45'toga sve podnosim radi
iza#rani*, da i oni postignu spasenje, spasenje u Kristu Isusu, zajedno s vjenom slavom.
44@jerodostojna je rije.
7"o s njime umrijesmo,
s njime $emo i ivjeti.
4!7"o ustrajemo,
s njime $emo i "raljevati.
7"o ga zanijeemo,
i on $e zanije"ati nas.
4&7"o ne #udemo vjerni,
on vjeran ostaje.
>a ne moe se#e zanije"ati?
-. PRO7IV OPASNOS7I
(- 7im -,19)
Sa+a"&i %rivi $.it!li (- 7im -,19)
4)8a to podsje$aj za"linju$i pred Bogom ne"a ne #ude rjeo#orstva. niemu ne "oristi, a na propast
je onima "oji slu%aju. 4,:znastoj da "ao pro"u%an stane% pred Boga "ao radni" "oji se nema ega
stidjeti, "oji ispravno ree rije istine. 4-'vjetovni* se pa" praznorjeja "loni. sve $e vi%e provaljivati
prema #ez#onosti 4/i rije $e nji*ova "ao ra"rana izgrizati. 1d nji* su Cimenej i Iilet, 42"oji zastrani%e
od istine tvrde$i da je us"rsnu$e ve$ #ilo te ne"ima prevra$aju vjeru.
43Ipa" vrsti temelj Boji stoji pod ovim je peatom. Poznaje %ospodin one koji su njegovi i neka
se kloni zloe tko god imenuje ime %ospodnje.
!5Pa u veli"oj "u$i ima posuda ne samo zlatni* i sre#rni*, nego i drveni* i glineni*< i jedne su asne,
druge pa" neasne. !41isti li se da"le t"o od toga, #it $e posuda asna, posve$ena, "orisna
+ospodaru, za sva"o do#ro djelo pri"ladna.
!!7 mladena"i* se strastvenosti "loni? >ei za pravedno%$u, vjerom, lju#avlju, mirom sa svima "oji
iz ista srca prizivlju +ospodina. !&Gude pa" i neo#uzdane raspre od#ijaj znaju$i da raaju svaama.
!)7 sluga +ospodnji tre#a da se ne svaa, nego da #ude njean prema svima, sposo#an pouavati,
zlo podnositi, !,da s #lago%$u preodgaja protivni"e, ne #i li i* Bog podario o#ra$enjem te spoznaju
istinu !-i ponovno #udu trijezni izvan zam"e avla "oji i* dri ro#ljem svoje volje.
O#as&osti 0$+$3ih vr!m!&a (- 7im 5,1)
- 7im 5.
7 ovo znaj. u posljednjim danima nastat $e te%"a vremena. !Gjudi $e doista #iti se#eljupci, sre#roljupci,
preuzetnici, o*olice, *ulitelji, roditeljima neposlu%ni, neza*valnici, #ez#onici, &#e%$utnici, nepomirljivci,
"levetnici, neo#uzdanici, goropadnici, nelju#itelji do#ra, )izdajice, #rzopletnici, naduti, lju#itelji uit"a
vi%e nego lju#itelji Boga. ,Imaju o#lije po#onosti, ali snage su se njezine odre"li. I nji* se "loni?
-1d nji* su doista oni %to se uvlae u "u$e i zaro#ljuju enice, natovarene grijesima, vodane
najrazliitijim strastima. /one uvije" ue, a ni"a"o ne mogu do$i do spoznaje istine. 2Kao %to se 6anes i
6am#res suprotstavi%e 0ojsiju, ta"o se i ovi, ljudi po"varena uma, u vjeri nepro"u%ani, suprotstavljaju
istini. 37li ne$e vi%e napredovati jer #ezumlje $e ovi* postati oito, "a"o se to i onima dogodilo.
457 ti si po%ao za nmom u pouavanju, u pona%anju, u naumu, u vjeri, u strpljivosti, u lju#avi, u
postojanosti< 44u progonstvima, u patnjama "oje su me zadesile u 7ntio*iji, u I"oniju, u Gistri. Ka"va li
sam progonstva podnio? I iz svi* me iz#avio +ospodin? 4!7 i svi "oji *o$e ivjeti po#ono u Kristu
Isusu, #it $e progonjeni. 4&;li pa" ljudi i vraari napredovat $e sve vi%e u zlu "ao zavodnici i zavedeni.
4)>i, naprotiv, ostani u onome u emu si pouen i emu si vjeru dao, svjestan od "oga si sve pouen
4,i da od malena poznaje% 'veta pisma "oja su vrsna uiniti te mudrim te#i na spasenje po vjeri, vjeri u
Kristu Isusu.
4-'ve Pismo, #ogodu*o, "orisno je za pouavanje, uvjeravanje, popravljanje, odgajanje u
pravednosti, 4/da ovje" Boji #ude vrstan, za sva"o do#ro djelo podo#an.
Sv!.a&o 1a%li&a&! (- 7im 9,1)
- 7im 9.
;a"linjem te pred Bogom i Kristom Isusom, "oji $e suditi ive i mrtve, za"linjem te pojav"om njegovim i
"raljevstvom njegovim. !propovijedaj Rije, uporan #udi #ilo to zgodno ili nezgodno uvjeravaj, prijeti,
zapovijedaj sa svom strpljivo%$u i pou"om. &6er do$i $e vrijeme "ad ljudi ne$e podnositi zdrava nau"a
nego $e se#i po vlastitim poudama nagomilavati uitelje "a"o im godi u%ima< )od istine $e u*o
odvra$ati, a #aj"ama se pri"lanjati. ,>i, naprotiv, #udi trijezan u svemu, zlopati se, djelo izvr%i
#lagovjesni"o, sluenje svoje posve ispuni?
Pavao $ #r!+v!.!r! 4ivota (- 7im 9,6)
-6er ja se ve$ prinosim za rtvu ljevanicu, prispjelo je vrijeme moga odlas"a. /(o#ar sam #oj #io,
tr"u zavr%io, vjeru sauvao. 2'toga, pripravljen mi je vijenac pravednosti "ojim $e mi u onaj (an
uzvratiti +ospodin, pravedan sudac< ne samo meni, nego i svima "oji s lju#avlju e"aju njegov
pojava".
Posl!+&! #r!#or$%! (- 7im 9,6)
38astoj %to prije do$i " meni? 456er (ema me, zalju#ljen u sada%nji svijet, napustio i oti%ao u 'olun<
Krescencije u +alaciju, >it u (almaciju. 44Gu"a je jedini sa mnom. 0ar"a uzmi i dovedi sa so#om jer mi
je "oristan za sluenje. 4!>i*i"a sam poslao u EFez. 4&Ka#anicu "oju ostavi* u >roadi "od Karpa, "ada
doe%, donesi. I "njige, oso#ito pergamene. 4)7le"sandar "ova nanio mi je mnogo zla. :zvratio mu
+ospodin po njegovim djelima? 4,8jega se i ti uvaj jer se veoma usprotivio na%im rijeima.
4-;a prve moje o#rane nit"o ne #ija%e uza me, svi me napusti%e. 8e uraunalo im se? 4/7li +ospodin
je stajao uza me, on me "rijepio da se po meni potpuno razglasi Poru"a te je uju svi narodi< i
iz#avljen sam iz usta lavlji*. 42Iz#avit $e me +ospodin od sva"oga zla djela i spasiti za svoje ne#es"o
"raljevstvo. 8jemu slava u vije"e vje"ova? 7men?
ZAVR@NI POZDRAVI I )E:JE
(- 7im 9,16)
43Pozdravi Pris"u i 7"vilu i 1neziForov dom? !5Erast osta u Korintu, a >roFima ostavi* u 0iletu
#olesna. !48astoj do$i prije zime. Pozdravlja te Eu#ul, Pudencije, Gino, Klaudija i sva #ra$a.
!!+ospodin s du*om tvojim.
0ilost s vama?
Poslanica >itu (>it.)
Naslov i #o1+rav (7it 1,1)
7it 1.
Pavao, sluga Boji i apostol Isusa Krista poradi vjere iza#rani"a Boji* i spoznanja istine usmjerene "
po#onosti !u nadi ivota vjenoga %to ga, prije vremena vje"ovjeni*, o#e$a Bog, 1n "oji ne lae, &a
u svoje do#a oitova rije svoju u propovijedanju "oje je meni povjereno po odred#i 'pasitelja na%ega,
Boga. )>itu, pravomu sinu po zajedni"oj vjeri, milost i mir od Boga i Krista Isusa, 'pasitelja na%ega?
Postavla&! star!"i&a (7it 1,5)
,Poradi toga ostavi* te na Kreti da uredi% preostalo te po gradovima postavi% starje%ine "a"o sam ti
ja odredio. -je li t"o #esprigovoran, jedne ene mu, jesu li mu djeca vjernici i ne pod optu#om
ras"ala%enosti ili nepo"orna... /6er nadstojni" "ao Boji upravitelj tre#a da #ude #esprigovoran. ne
samoiv, ne jedljiv, ne vinu s"lon, ni nasilju, ni prljavu do#it"u, 2nego gostolju#iv, lju#itelj do#ra,
razuman, pravedan, svet, uzdrljiv, 3prilju#ljen uz vjerodostojnu rije nau"a da moe i *ra#riti u
zdravom nau"u i uvjeravati protivni"e.
(or0a #rotiv %rivih $.it!la (7it 1,1B)
456er mnogi su nepo"orni, praznorjeni i zavodnici, ponajpae oni iz o#rezanja. 448jima tre#a
zaepiti usta jer cijele domove prevra$aju nauavaju$i %to ne #i smjeli, i to poradi prljava do#it"a.
4!Ree net"o od nji*, nji*ov vlastiti proro". AKre$ani uvije" la%ci, opa"e zvijeri, tr#usi dangu#ni.A
4&'vjedoanstvo je to istinito. ;ato i* "araj o%tro da #udu zdravi u vjeri, 4)da ne prianjaju uza
idovs"e #aj"e i propise ljudi "oji se odvra$aju od istine.
4,'ve je isto istima< o"aljanima pa" i nevjernima ni%ta isto, nego su im o"aljani i razum i savjest.
4-Ispovijedaju da Boga poznaju, ali djelima ga nijeu odvratni, neposlu%ni i za "oje god do#ro djelo
nepodesni.
N!%! stal!"%! +$4&osti (7it -,1)
7it -.
>i, naprotiv, govori %to se prilii zdravu nau"u. !starci da #udu trijezni, oz#iljni, razumni, zdrave vjere,
lju#avi, postojanosti< &starice isto ta"o vladanja "a"vo doli"uje svetima. ne "levetnice, ne rop"inje
mnogog vina, nego uiteljice do#ra )da urazumljuju mlae ne"a lju#e svoje mueve, djecu, ,ne"a #udu
razumne, iste, "u$evne, do#re, podlone svojim muevima da se rije Boja ne #i pogrivala.
-0ladi$e isto ta"o potii da #udu razumni. /: svemu se po"ai uzorom do#ri* djela. u pouavanju
nepo"varljivost, oz#iljnost, 2rije zdrava, #esprigovorna da se onaj nasuprot postidi nemaju$i o nama
re$i ni%ta zlo.
3Ro#ovi ne"a se svojim gospodarima u svemu podlau, ugaaju im, ne proturjee, 45ne
pronevjeruju, nego ne"a im is"azuju sva"u do#ru vjernost da u svemu #udu ures nau"u 'pasitelja
na%ega, Boga.
7!m!l stal!"%ih +$4&osti (7it -,11)
44Pojavila se doista milost Boja, spasiteljica svi* ljudi< 4!odgojila nas da se odre"nemo #ez#onosti
i svjetovni* pouda te razumno, pravedno i po#ono ivimo u sada%njem svijetu, 4&i%e"uju$i #laenu
nadu i pojava" slave veli"oga Boga i 'pasitelja na%ega Isusa Krista. 4)1n se#e dade za nas da nas
ot"upi od sva"oga #eza"onja i oisti se#i 8arod iza#rani "oji revnuje o"o do#ri* djela.
4,>o govori, zapovijedaj, "araj sa svom vla%$u. 8it"o ne"a te ne prezire.
O#3! +$4&osti v!r&i%a (7it 5,1)
7it 5.
Podsje$aj i* da se podlau poglavarstvima, vlastima, da slu%aju, da #udu spremni na sva"o do#ro
djelo, !ni"oga da ne pogruju, da #udu nerato#orni, popustljivi, da oituju sva"u #lagost prema svim
ljudima. &6er i mi ne"o$ #ijasmo nerazumni, nepo"orni, lutalice, ro#ovi razni* pouda i naslada, ivjeli
smo u zlu i zavisti, odvratni #ili, mrzili jedni druge.
7!m!l +$4&osti v!r&i%a (7it 5,9)
)7li "ad se pojavila do#rostivost i ovje"olju#lje 'pasitelja na%ega, Boga, ,on nas spasi ne po
djelima %to i* u pravednosti mi uinismo, nego po svojem milosru. "upelji novoga roenja i
o#navljanja po (u*u 'vetom -"oga #ogato izli na nas po Isusu Kristu, 'pasitelju na%emu, /da
opravdani njegovom milo%$u #udemo, po nadi, #a%tinici ivota vjenoga.
Pos!0&i sav!ti 7it$ (7it 5,6)
2@jerodostojna je ovo rije i *o$u da to uporno tvrdi% te da oni "oji su povjerovali Bogu uznastoje
prednjaiti do#rim djelima. >o je do#ro i "orisno ljudima.
37 ludi* se raspra, i rodoslovlja, i svaa, i su"o#a za"ons"i* "loni. #es"orisni su i isprazni. 45'
"rivovjercem na"on prvoga i drugog upozorenja pre"ini 44znaju$i da je izopaen i da grije%i. on sam
se#e osuuje.
Oso0&! o0avi!sti, 1avr"&i #o1+ravi i 4!l! (7it 5,1-)
4!Kad po%aljem " te#i 7rtemu ili >i*i"a, pouri se " meni u 8i"opol jer sam odluio ondje prezimiti.
4&;enu, pravni"a, i 7polona #riljivo opremi da im ni%ta ne ponestane. 4)7 i na%i ne"a se ue prednjaiti
do#rim djelima u ivotnim potre#ama da ne #udu neplodni.
4,Pozdravljaju te svi "oji su sa mnom.
Pozdravi one "oji nas lju#e u vjeri.
0ilost sa svima vama?
Poslanica Iilemonu (Ilm.)
Po1+rav (Hlm 1)
Pavao, suanj Isusa Krista, i #rat >imotej. lju#ljenom Iilemonu, suradni"u na%emu, !i sestri 7piji, i
7r*ipu, su#orcu na%em, i Jr"vi u tvojoj "u$i. &0ilost vam i mir od Boga, 1ca na%ega, i +ospodina
Isusa Krista?
Zahval&i?a i molitva (Hlm 9)
);a*valjujem svagda Bogu svojemu spominju$i te se u svojim molitvama ,jer ujem za tvoju lju#av i
vjeru "oju ima% prema +ospodinu Isusu Kristu i prema svima svetima. -8e" zajedni%tvo tvoje vjere
#ude djelotvorno u spoznanju sva"oga mogu$eg do#ra meu vama poradi Krista? /:veli"e si me
doista o#radovao i utje%io svojom lju#avlju jer si, #rate, o"rijepio srca sveti*.
Za$1ima&! 1a O&!1ima (Hlm 6)
2'toga, premda imam punu slo#odu u Kristu da ti zapovjedim %to ti je initi, 3poradi lju#avi radije
molim, "a"av ve$ jesam, Pavao, starac, a sada i suanj Krista Isusa. 450olim te za svoje dijete "oje
rodi* u o"ovima, za 1nezima, 44negda te#i ne"orisna, a sada i te#i i meni veoma "orisna. 4!Baljem ti
ga njega, srce svoje. 4&Ctjedo* ga zadrati "od se#e da mi mjesto te#e poslui u o"ovima evanelja.
4)7li ne *tjedo* pre"o tvoje volje da ne #i tvoja do#rota #ila od nevolje, nego od do#re volje. 4,0oda
#a% zato #i za as odijeljen da ga do#ije% zauvije" 4-ne "ao ro#a, nego vi%e od ro#a, "ao #rata
lju#ljenoga, oso#ito meni, a "oli"o vi%e te#i, i po tijelu i po +ospodinu. 4/'matra% li me da"le drugom,
primi ga "ao mene. 427"o ti je u emu s"rivio ili ti je %to duan, to meni upi%i. 436a, Pavao, potpisujem
svojom ru"om. ja $u platiti. (a ti ne re"nem da mi i samoga se#e duguje%? !5Cajde, #rate, da se to#om
o"oristim u +ospodinu. o"rijepi srce moje u Kristu? !4:zdaju$i se u tvoju poslu%nost, napisa* ti uvjeren
da $e% jo% vi%e uiniti, nego te molim.
Pr!#or$%! i #o1+ravi (Hlm --)
!!K tome, pripravi mi o#itavali%te jer se nadam da $u vam po va%im molitvama #iti darovan.
!&Pozdravlja te EpaFra, moj suuzni" u Kristu Isusu, 0ar"o, 7ristar*, (ema i Gu"a, moji suradnici.
!)0ilost +ospodina na%ega Isusa Krista s du*om va%im?
Poslanica Ce#rejima (Ce#.)
PROS:OVC NARAV I U:O'A =RIS7OVA
(<!0 1,1)
<!0 1.
@i%e puta i na vi%e naina Bog ne"o$ govora%e ocima po prorocima< !"onano, u ove dane, progovori
nama u 'inu. 8jega postavi #a%tini"om svega< 8jega po "ome sazda svjetove. &1n, "oji je odsjaj
'lave i otisa" Bi$a njegova te sve nosi snagom rijei svoje, po%to oisti grije*e, sjede zdesna
@elianstvu u visinama< )postade toli"o mo$niji od anela "oli"o je uzvi%enije nego oni #a%tinio ime.
I. SIN UZVI@ENIJI OD AN;E:A
(<!0 1,2)
1. SIN (O)JI
(<!0 1,2)
,>a "ome od anela i"ad ree.
+i si sin moj,
danas te rodih&
ili pa".
.a u njemu biti ota,
a on e meni biti sin.
-7 opet, "ad uvodi Prvoroenca u svijet, govori.
"ek pred njim nie padnu
svi aneli Boji.
/;a anele veli.
'nele ini vjetrovima,
sluge svoje plamenom ognjenim,
2ali za 'ina.
Prijestolje je tvoje, Boe, u vijeke vjekova,
i pravedno ezlo $ ezlo je tvog kraljevstva.
3+i ljubi pravednost, a mrzi bezakonje,
stoga Bog, Bog tvoj, tebe pomaza
uljem radosti kao nikog od tvojih drugova.
45I. +i u poetku, %ospodine, utemelji zemlju
i nebo je djelo ruku tvojih.
44Propast e, ti e ostati,
sve e ostarjeti kao odjea.
4!5ijenja ih poput haljine,
"ao odje$u, i nestaju.
' ti si uvijek isti $
godinama tvojim nema kraja.
4&;a "oga pa" od anela i"ad ree.
#jedi mi zdesna
dok ne poloim neprijatelje tvoje
za podnoje nogama tvojim(
4)'vi ti zar nisu sluni"i du*ovi %to se %alju sluiti za one "oji imaju #a%tiniti spasenje=
-. PRESUDNOS7 NAVIJE@7ENO'A SPASENJA
(<!0 -,1)
<!0 -.
;ato tre#a da mi svesrdnije prianjamo uz ono %to usmo da ne #ismo proma%ili. !6er a"o je rije po
anelima izreena #ila vrsta te je sva"i prijestup i neposlu* primio pravednu pla$u, &"a"o li $emo mi
uma$i a"o zanemarimo toli"o spasenje= 'pasenje "oje je poeo propovijedati +ospodin, "oje su nam
potvrdili slu%atelji, )a suposvjedoio Bog znamenjima i udesima, najrazliitijim silnim djelima i
darivanjima (u*a 'vetoga po svojoj volji.
5. PROS:AV:JENI (RA7 :JUDI
(<!0 -,5)
,8ije doista anelima podloio #udu$i svijet o "ojem govorimo. -8et"o negdje posvjedoi.
:to je ovjek da ga se spominje,
sin ovjeji te ga pohaa.
/+i ga tek za malo uini manjim od anela,
slavom i asti njega ovjena,
2njemu pod noge sve podloi.
Kad mu, doista, sve podloi, ni%ta ne ostavi %to mu ne #i #ilo podloeno. 'ad jo% ne vidimo da mu je
sve podloeno, 3ali 8jega, za malo manjeg od anela, Isusa, vidimo z#og pretrpljene smrti slavom i
asti ovjenana da milo%$u Bojom #ude sva"ome na "orist %to je on smrt o"usio.
45(oli"ovalo je doista da 1naj radi "ojega je sve i po "ojemu je sve "a"o #i mnoge sinove priveo "
slavi po patnjama do savr%enstva dovede Poetni"a nji*ova spasenja. 44>a i Posvetitelj i posve$eni
svi su od jednoga? ;ato se on i ne stidi zvati i* #ra$om, 4!"ad veli.
Brai u svojoj navijetat ime tvoje,
hvalit u te usred zbora.
4&I jo%.
.a u se u njega uzdati,
i jo%.
/vo, ja i djea koju mi Bog dade.
4)Pa #udu$i da djea imaju zajedni"u "rv i meso, i sam on ta"o postade u tome sudioni"om da
smr$u o#es"rijepi onoga "oji ima%e mo$ smrti, to jest avla, 4,pa oslo#odi one "oji od stra*a pred
smr$u "roza sav ivot #ija*u podloni ropstvu. 4->a ne zauzima se da%to za anele, nego se zauzima
za potomstvo 'brahamovo.
4/
'toga je tre#alo da u svemu postane #ra$i slian, da milosrdan #ude i
ovjerovljen @eli"i sve$eni" u odnosu prema Bogu "a"o #i o"ajavao grije*e naroda. 42(oista, u emu je
is"u%an trpio, moe is"u%avanima pomo$i.
II. ISUS VE:I=I SVEAENI= VJERANDOVJEROV:JEN I
*I:OSRDAN
A. ISUS JE VJERANDOVJEROV:JEN
(<!0 5,1)
1. VJERNIJI OD *OJSIJA
(<!0 5,1)
<!0 5.
'toga, #ra$o sveta, sudionici ne#es"oga poziva, promotrite 7postola i @eli"oga sve$eni"a na%e vjere
Isusa. !on je ovjerovljen "od 1noga "oji ga postavi "ao ono i 5ojsije u svoj kui njegovoj. &(ostojan je
doista toli"o ve$e slave od 0ojsija "oli"o ve$u ast od "u$e ima onaj t"o ju je sagradio. )6er sva"u
"u$u t"ogod gradi, a sve je sagradio Bog. ,(a, i 5ojsije #ija%e ovjerovljen u svoj kui njegovoj kao
slunik da posvjedoi za ono %to je imalo #iti reeno, -ali Krist "ao 'in, nad "u$om njegovom.
8jegova smo "u$a mi a"o sauvamo smjelost i ponos nade.
-. U:AZA= U PO8INA= (O)JI PO VJERI
(<!0 5,/)
/;ato, "ao %to veli (u* 'veti.
!anas ako glas mu ujete,
2ne budite sra tvrda kao u Pobuni,
kao u dan iskuenja u pustinji
3gdje me kunjom iskuavahu oevi vai
premda gledahu djela moja
45etrdeset godina.
0ato mi dodija narataj onaj
pa rekoh: ,vijek su nestalna sra
i ne proniu moje putove.
44+ako se zakleh u svom gnjevu:
"ikad nee ui u moj poinak(
4!Pazite, #ra$o, da ne #i u "oga od vas sre #ilo opa"o, nevjerno, odmetnulo se od Boga ivoga.
4&Pae *ra#rite jedni druge dan za danom do" jo% odje"uje ono !anas da ne otvrdne t"o od vas
zaveden grije*om. 4)(oista, sudionici smo Kristovi postali a"o, da"a"o, ono prvo imanje stalnim
sauvamo 4,"ad je reeno.
!anas ako glas mu ujete,
ne budite sra tvrda kao u Pobuni(
4-6er, "oji su to uli pa se po#unili= ;ar ne svi "oji su pod 0ojsijem iza%li iz Egipta= 4/Koji li mu
dodijavahu etrdeset godina3 ;ar ne oni "oji sagrije%i%e, "oji* mrtva tijela popadae u pustinji3
42
Kojima se zakle da nee ui u njegov poinak, a"o li ne nepo"ornima= 43I vidimo da ne mogo%e u$i
z#og nevjere.
<!0 9.
Bojmo se da"le da se, do" ostaje o#e$anje o ulas"u u njegov Poina", za "oga od vas ne #i utvrdilo
"a"o je za"asnio. !6er nama je navije%tena #lagovijest "ao i njima, ali njima Rije poru"e nije
us"oristila jer se vjerom nisu pridruili onima "oji su poslu%ali. &: Poina" doista ulazimo mi "oji
povjerovasmo, prema onom %to je re"ao.
+ako se zakleh u svom gnjevu:
"ikad nee ui u moj poinak,premda su djela od postan"a svijeta dovr%ena. )Re"ao je doista
negdje o sedmom danu ova"o. - poinu Bog sedmoga dana od svih djela svojih.
,
7 ovdje opet. "ikad
nee ui u moj poinak. -Preostaje da"le da ne"i imaju u nj u$i, a oni "oji su prvi primili #lagovijest ne
uo%e z#og nepo"ornosti. /;ato Bog ponovno odreuje jedan dan, !anas, u (avidu na"on toli"o
vremena govore$i, "a"o je ve$ reeno.
!anas ako glas mu ujete,
ne budite sra tvrda.
2;#ilja, da je 6o%ua nji* u Poina" uveo, ne #i Bog na"on toga govorio o drugome danu. 3(a"le.
preostaje ne"i su#otni poina" narodu Bojemu? 45;aista, t"o ue u njegov poinak, poinuo je od
djela svojih "ao ono i Bog od svoji*.
44
Po*itimo da"le u$i u taj Poina" da nit"o ne padne po uzoru na
ta"vu nepo"ornost.
S&a,a Ri!.i (o4! (<!0 9,1-)
4!9iva je, uistinu, Rije Boja i djelotvorna< o%trija je od sva"oga dvosje"la maa< prodire dotle da
dijeli du%u i du*, zglo#ove i modinu te prosuuje na"ane i misli srca. 4&8ema stvorenja njoj s"rivena.
've je, naprotiv, golo i razgoljeno oima 1noga "omu nam je dati raun.
Za%l$.a% (<!0 9,19)
4)Imaju$i da"le veli"oga @eli"og sve$eni"a "oji prodrije "roz ne#esa Isusa, 'ina Bojega vrsto
se drimo vjere.
(. ISUS JE *I:OSRDAN VE:I=I SVEAENI=
(<!0 9,1)
4,>a nemamo ta"va @eli"og sve$eni"a "oji ne #i mogao #iti supatni" u na%im sla#ostima, nego
poput nas is"u%avana svime, osim grije*om.4-Pristupajmo da"le smjelo Prijestolju milosti da primimo
milosre i milost naemo za pomo$ u pravi as?
<!0 2.
'va"i veli"i sve$eni", zaista, od ljudi uzet, za ljude se postavlja u odnosu prema Bogu da prinosi
darove i rtve za grije*e. !1n moe primjereno suosje$ati s onima "oji su u neznanju i za#ludi jer je i
sam zaogrnut sla#o%$u. &;ato mora i za narod i za se#e prinositi o"ajnice. )I nit"o sam se#i ne prisvaja
tu ast, nego je prima od Boga, pozvan "ao 7ron.
,>a"o i Krist ne proslavi sam se#e postav%i sve$eni", nego ga proslavi 1naj "oji mu ree. +i si sin
moj, danas te rodih, -po onome %to pa" drugdje veli. 0auvijek ti si sveenik po redu 5elkisedekovu.
/
1n je u dane svoga zemaljs"og ivota sa silnim vapajem i suzama pri"azivao molitve i pro%nje
1nomu "oji ga je mogao spasiti od smrti. I #i usli%an z#og svoje predanosti. 2premda je 'in, iz onoga
%to prepati, navi"nu slu%ati 3i, postigav%i savr%enstvo, posta svima "oji ga slu%aju zaetni" vjenoga
spasenja 45progla%en od Boga @eli"im sveenikom po redu 5elkisedekovu.
III. PRAVO SVEAENI@7VO ISUSA =RIS7A
A. UVODNE OPO*ENE
(<!0 2,11)
=r"3a&s%a 1r!lost (<!0 2,11)
441 tome nas e"a #esjeda veli"a, ali te%"o ju je rijeima izloiti jer ste tvrdi* u%iju. 4!Pa tre#alo #i
doista da na"on toli"o vremena ve$ #udete uitelji, a ono tre#a da t"ogod vas ponovno pouava
poetni"a poela "azivanja Boji*. >a"vi ste. mlije"a vam tre#a, a ne tvrde *rane. 4&(oista, t"o je god
jo% pri mlije"u, ne zna ni%ta o nau"u pravednosti jer nejae je. 4)7 za zrele je tvrda *rana, za one "oji
imaju is"ustvom izvje#ana ula za rasuivanje do#ra i zla.
<!0 6.
'toga mimoiimo poetni"i nau" o Kristu i uzdignimo se " savr%enome ne postavljaju$i iznovice
temelja. o#ra$enje od mrtvi* djela i vjera u Boga, !nauavanje o "r%tenjima i polaganje ru"u,
us"rsnu$e mrtvi* i vjeni sud. &>o $emo pa" uiniti, da"a"o, a"o Bog da. );aista, onima "oji su jednom
prosvijetljeni, i o"usili dar ne#es"i, i postali dionici (u*a 'vetoga, ,i o"usili Gijepu rije Boju i snage
#udu$ega svijeta, -pa otpali, nemogu$e je opet se o#noviti na o#ra$enje "ad oni sami ponovno
razapinju 'ina Bojega i ruglu ga izvrgavaju. /6er zemlja "oja se napije "i%e %to na nju esto pada i
raa raslinjem "orisnim onima za "oje se i o#rauje, prima #lagoslov od Boga< 2ona pa" "oja donosi
trnje i dra, od#aena je, #lizu pro"letstvu a svr%eta" joj je. A: oganj?A
Ri!.i &a+! i ohra0r!&a (<!0 6,6)
37 uvjereni smo, lju#ljeni, sve a"o ta"o i govorimo, da je s vama do#ro i da ste na putu spasenja.
45>a Bog nije nepravedan da #i za#oravio va%e djelo i lju#av %to je is"azaste njegovu imenu posluiv%i
i posluuju$i svetima. 449elimo ipa" da svat"o od vas sve do svr%et"a po"azuje tu istu gorljivost za
ispunjenje nade 4!te ne omlitavite, nego #udete nasljedovatelji oni* "oji po vjeri i strpljivosti #a%tine
o#e$ano.
4&(oista, "ad je Bog 7#ra*amu davao o#e$anje, jer se nije imao "ime ve$im za"leti, zakle se samim
sobom: 4),istinu, blagosloviti, blagoslovit u te i umnoiti, umnoit u te. 4,I ta"o 7#ra*am, strpljiv,
postie o#e$ano. 4-Gjudi se doista "unu onim t"o je ve$i i za"letva im je, "ao pot"repa, "raj sva"e
raspre. 4/>a"o i Bog. *tio je #a%tinicima o#e$anja o#ilatije po"azati nepromjenljivost svoje odlu"e pa
zato zajami za"letvom 42da #ismo po dva nepromjenljiva ina u "ojima je nemogu$e da #i Bog
prevario mi pri#jeglice imali snano o*ra#renje da se drimo ponuene nade. 431na nam je "ao
pouzdano i vrsto sidro du%e %to ulazi u unutra%njost iza zavjese, !5"amo je "ao pretea za nas u%ao
Isus postav%i zauvijek @eli"i sveenik po redu 5elkisedekovu.
(. VE:I=I SVEAENI= PO REDU *E:=ISEDE=OVU
(<!0 /,1)
1. *E:=ISEDE=
(<!0 /,1)
Uvo+ (<!0 /,1)
<!0 /.
(oista, taj 5elkisedek, kralj alemski, sveenik Boga #vevinjega %to je iza%ao u susret 7#ra*amu "oji
se vra$ao s poraza "raljeva i blagoslovio ga,
;
i komu 'braham odijeli desetinu od svega& on "oji u
prijevodu znai najprije A"ralj pravednostiA, a zatim i kralj alemski, to jest A"ralj miraA< &on, #ez oca,
#ez maj"e, #ez rodoslovlja< on, "ojemu dani nemaju poet"a ni ivot "raja slian 'inu Bojemu,
ostaje sve$eni" zasvagda.
*!l%is!+!% i l!vits%o sv!3!&i"tvo (<!0 /,9)
)Pa promotrite "oli"i li je taj "omu 'braham, rodozaetni", dade desetinu od naj#oljega. ,Istina, i oni
sinovi Gevijevi, "oji primaju sve$eni%tvo imaju za"ons"u zapovijed da u#iru desetinu od naroda, to jest
od svoje #ra$e premda su i ona iza%la iz #o"a 7#ra*amova. -7li on, "oji nije iz nji*ova rodoslovlja,
u#ra desetinu od 7#ra*ama i #lagoslovi njega, nosioca o#e$anja? /7 posve je neprijeporno. ve$i
#lagoslivlja manjega. 2K tome, ovdje desetinu primaju smrtni ljudi, a ondje onaj, za "ojega se svjedoi
da ivi. 3I u 7#ra*amu se, ta"o re$i, u#ire desetina i od Gevija "oji inae desetinu prima 45jer jo% #ija%e
u #o"u oevu "ad mu u susret izie 5elkisedek.
-. OD :EVI7S=O' DO *E:=ISEDE=OVS=O' SVEAENI@7VA
(<!0 /,11)
Do%i+a&! staro, sv!3!&i"tva (<!0 /,11)
44(a se da"le savr%enstvo postiglo po levits"om sve$eni%tvu jer na temelju njega narod je do#io
;a"on "oja #i onda #ila potre#a da se po redu 5elkisedekovu postavi drugi sveenik i da se ne
imenuje po redu 7ronovu= 4!(oista "ad se mijenja sve$eni%tvo, nuno se mijenja i ;a"on. 4&6er onaj o
"ojemu se to veli pripadao je drugom plemenu, od "ojega se nit"o nije posvetio rtveni"u. 4)Poznato je
da je +ospodin na% pote"ao od 6ude, plemena za "oje 0ojsije ni%ta ne ree s o#zirom na sve$eni"e.
4,>o je jo% oitije a"o se drugi sveenik postavlja po slinosti s 5elkisedekom: 4-postao je sve$eni"om
ne po ;a"onu tjelesne ured#e, nego snagom neuni%tiva ivota. 4/>a svjedoi se.
0auvijek ti si sveenik
po redu 5elkisedekovu.
42(o"ida se da"le prija%nja ured#a z#og njezine nemo$i i #es"orisnosti 43jer ;a"on nije ni%ta priveo
" savr%enstvu a uvodi se #olja nada, po "ojoj se pri#liujemo Bogu.
N!#rom!&livost =ristova sv!3!&i"tva (<!0 /,-B)
!5I to se nije z#ilo #ez za"letve. 6er oni su #ez za"letve postali sve$enicima, !4a on sa za"letvom
1noga "oji mu ree.
0akleo se %ospodin i nee se pokajati:
<0auvijek ti si sveenik<.
!!:toli"o je Isus i postao jamac #oljega 'aveza.
!&K tomu, mnogo je #ilo sve$eni"a jer i* je smrt prijeila trajno ostati. !)7 on, jer ostaje dovije"a, ima
neprolazno sve$eni%tvo. !,;ato i moe do "raja spasavati one "oji po njemu pristupaju " Bogu uvije"
iv da se za nji* zauzima.
!->a"av nam @eli"i sve$eni" i #ija%e potre#an svet, neduan, neo"aljan, odijeljen od gre%ni"a i
uzvi%eniji od ne#esa !/"oji ne tre#a da "ao oni veli"i sve$enici danomice prinosi rtve najprije za
svoje grije*e, a onda za grije*e naroda. >o on uini jednom prinijev%i samoga se#e. !2;a"on doista
postavi za veli"e sve$eni"e ljude podlone sla#osti, a rije za"letve na"on ;a"ona 'ina zauvije"
usavr%ena.
E. SAVR@ENOS7 VE:I=O'A SVEAENI=A ISUSA
(<!0 8,1)
1. S7ARO (O'OS:U)JE NEDOS7A7NO
(<!0 8,1)
Uvo+ (<!0 8,1)
<!0 8.
7 glavno u ovom izlaganju jest. ta"va imamo @eli"og sve$eni"a "oji sjede zdesna prijestolja
@elianstva na ne#esima !"ao #ogosluni" 'vetinje i Batora istins"oga %to ga podie +ospodin, a ne
ovje".
&(oista, sva"i se veli"i sve$eni" postavlja da prinosi darove i rtve. 1datle je potre#no da i on ima
%to #i prinio. )'va"a"o, da je na zemlji, ne #i #io sve$eni" jer postoje oni "oji po ;a"onu prinose
darove. ,1ni slue slici i sjeni onoga ne#es"oga, "a"o je upu$en 0ojsije "ad se spremao praviti %ator.
Pazi, veli doista, naini sve po praliku koji ti je pokazan na brdu.
-1va"o mu pa" dopalo uzvi%enije #ogosluenje "oli"o je Posredni" #oljega 'aveza, "oji je
uza"onjen na #oljim o#e$anjima.
N!$s#!"&ost staro,a Sav!1a (<!0 8,/)
/(a je, z#ilja, onaj prvi #io #esprije"oran, ne #i se drugome trailo mjesto. 2(oista, "ude$i i* veli.
/vo dolaze dani $ govori %ospodin $
kad u s domom -zraelovim
i s domom .udinim
dovriti novi #avez.
3"e #avez kakav uinih s oima njihovim
u dan kad ih uzeh za ruku
da ih izvedem iz zemlje egipatske
jer oni ne ustrajae u mom #avezu
pa i ja zanemarih njih $ govori %ospodin.
45"ego, ovo je #avez kojim u se svezati
s domom -zraelovim
nakon ovih dana $ govori %ospodin:
0akone u svoje staviti u duu njihovu
i upisati ih u njihova sra.
- bit u Bog njihov,
a oni narod moj.
44- nee vie nitko uiti sugraanina
i nitko brata svoga govorei:
<#poznaj %ospodina<,
ta svi e me poznavati,
malo i veliko,
4!jer u se smilovati bezakonjima njihovim
i grijeha se njihovih neu vie spominjati.
4&Kad veli novi, ostari onaj prvi. Bto pa" stLari i dotrajava, #lizu je nestan"u.
Usta&ov! staro, 0o,o"tovla &!+!lotvor&! (<!0 6,1)
<!0 6.
I onaj prvi je, sva"a"o, imao #ogo%tovne ured#e i 'vetinju, ali ovosvjets"u. !Bator je uistinu #io ureen.
prvi, u "ojem #ija%e svije$nja", stol i prinos "ru*ova, a zove se 'vetinja< &iza druge pa" zavjese #io je
Bator zvan 'vetinja nad svetinjama )u njoj zlatni "adioni" i Koveg saveza, sav optoen zlatom, a u
njemu zlatna posuda s manom i %tap 7ronov, "oji je ono procvao, i ploe 'aveza< ,povr* njega pa"
"eru#i 'lave %to osjenjuju Pomirili%te. 1 tom ne tre#a sada potan"o govoriti.
-Po%to je to ta"o ureeno, u prvi Bator stalno ulaze sve$enici o#avljati #ogosluje, /a u drugi jednom
godi%nje samo veli"i sve$eni", i to ne #ez "rvi "oju prinosi za se#e i za nepanje naroda. 2>ime (u*
'veti oituje da jo% nije ot"riven put u 'vetinju do" jo% postoji prvi Bator. 3>o je sli"a za sada%nje
vrijeme. prinose se darovi i rtve "oje ne mogu u savjesti usavr%iti #ogosluni"a 45sve same na i$ima
i pi$ima i raznim pranjima utemeljene tjelesne ured#e, nametnute do asa isprav"a.
-. )R7VA =RIS7OVA DJE:O7VORNA I =ONA8NA
(<!0 6,11)
Nov! $r!+0! (<!0 6,11)
44Krist se pa" pojavi "ao @eli"i sve$eni" #udu$i* do#ara pa po ve$em i savr%enijem Batoru
neru"otvorenu, "oji nije od ovoga stvorenja 4!i ne po "rvi jaraca i junaca, nego po svojoj ue jednom
zauvije" u 'vetinju i nae vjeno ot"upljenje.
4&(oista, a"o ve$ po%"ropljena "rv jaraca i #i"ova i pepeo juniin posve$uje onei%$ene, daje
tjelesnu isto$u, 4)"oli"o $e vi%e "rv Krista "oji po (u*u vjenom samoga se#e #ez mane prinese
Bogu oistiti savjest na%u od mrtvi* djela, na slu#u Bogu ivomu?
Novi Sav!1 (<!0 6,12)
4,7 radi ovoga je Posredni" novoga 'aveza. da po smrti za ot"upljenje pre"r%aja iz starog
'aveza pozvani zado#iju o#e$anu vjenu #a%tinu. 4-6er gdje je posrijedi savezoporu"a, potre#no je
do"azati smrt oporuitelja. 4/1poru"a je doista valjana te" na"on smrti. ni"ad ne vrijedi do" oporuitelj
ivi. 42'toga ni onaj prvi 'avez nije #ez "rvi ustanovljen. 43Po%to je svemu narodu priop$io sva"u
zapovijed za"ons"u, uze 0ojsije "rv junaca i jaraca s vodom i grimiznom vunom i izopom te samu
Knjigu i sav narod po%"ropi !5govore$i. *vo je krv #aveza koji vam odredi Bog&
!4
a onda "rvlju slino
po%"ropi i Bator i sve #ogosluno posue. !!I gotovo se sve po za"onu isti "rvlju i #ez prolijevanja "rvi
nema opro%tenja. !&7"o se da"le time iste sli"e onoga %to je na ne#u, potre#no je da se samo to
ne#es"o isti rtvama od ti* uspje%nijima.
Ula1a% $ &!0o (<!0 6,-9)
!)Krist doista ne ue u ru"otvorenu 'vetinju, protuli" one istins"e, nego u samo ne#o. da se sada
pojavi pred licem Bojim za nas. !,8e da mnogo puta prinosi samoga se#e "ao %to veli"i sve$eni"
sva"e godine ulazi u 'vetinju s tuom "rvlju< !-inae #i #ilo tre#alo da trpi mnogo puta od postan"a
svijeta. 8o sada se pojavio, jednom na svr%et"u vje"ova, da grije* do"ine rtvom svojom.
!/I "ao %to je ljudima jednom umrijeti, a potom na sud, !2ta"o i Krist. jednom se prinese da grije*e
mnogi* ponese, a drugi $e se put #ez o#zira na grije* u"azati onima "oji ga i%e"uju se#i na
spasenje.
D. =RIS7 D UZRO= VJE8NO'A SPASENJA
(<!0 1B,1)
N!+ostat&ost 1a%o&a s #o&avla&!m 4rtava (<!0 1B,1)
<!0 1B.
Budu$i da ;a"on ima te" sjenu #udu$i* do#ara, a ne sam li" z#iljnosti, on uistinu rtvama "oje se iz
godine u godinu iste neprestano prinose ne moe ni"ada usavr%iti one %to pristupaju. !>a ne #i li se
prestale prinositi "ad #ogoslunici, jednom oi%$eni, ne #i vi%e imali ni"a"ve svijesti grije*a= &7li po
njima se iz godine u godinu podsje$a na grije*e.
=ristova 4rtva 1am!&$! i1va&s%! 4rtv! (<!0 1B,9)
)6er "rv #i"ova i jaraca ni"a"o ne moe odnijeti grije*a. ,;ato 1n ulaze$i u svijet veli.
8rtva i prinos ne mile ti se,
nego si mi tijelo pripravio&
-paljenie i okajnie ne sviaju ti se.
/+ada rekoh: </vo dolazim(<
, svitku knjige pie za mene:
<)riti, Boe, volju tvoju(<
2Po%to gore ree. 8rtve i prinosi, paljenie i okajnie "oje se po ;a"onu prinose ne mile ti se i ne
sviaju, 3veli zatim. /vo dolazim vriti volju tvoju( (o"ida prvo da uspostavi drugo.
45: toj smo volji posve$eni prinosom tijela Isusa Krista jednom zauvije".
=rist V!li%i sv!3!&i% 1am!&$! star! sv!3!&i%! (<!0 1B,11)
44I sva"i je sve$eni" dan za danom u #ogosluju te uestalo prinosi iste rtve, "oje ni"a"o ne mogu
odnijeti grije*a. 4!7 ovaj, po%to je prinio jednu jedincatu rtvu za grije*e, zauvije" sjede zdesna Bogu
4&e"aju$i otad dok se neprijatelji ne podloe za podnoje nogama njegovim.
4)
6ednim uistinu
prinosom zasvagda usavr%i posve$ene.
Novi Sav!1 +osta! 0!1 4rtava (<!0 1B,12)
4,7 to nam svjedoi i (u* 'veti. Po%to je doista re"ao.
4-<*vo je #avez kojim u se svezati s njima
nakon ovih dana<,
%ospodin govori:
<0akone u svoje staviti u njihova sra
i upisati ih u duu njihovu.
4/- grijeha se njihovih i bezakonja njihovih
neu vie spominjati.<427 gdje su grijesi opro%teni, nema vi%e prinosa za nji*.
ZA=:JU8NA OPO*ENA (<!0 1B,16)
O+ i1la,a&a % #oti?a&$ (<!0 1B,16)
43Imamo da"le, #ra$o, slo#odan ulaz u 'vetinju po "rvi Isusovoj !5put nov i iv %to nam ga 1n
otvori "roz zavjesu, to jest svoje tijelo< !4imamo i @eli"og sve$eni"a nad "u$om Bojom. !!Pristupajmo
stoga s istinitim srcem u punini vjere, srdaca %"ropljenjem oi%$eni* od zle savjesti i tijela oprana
istom vodom. !&Duvajmo nepo"ole#ljivu vjeru nade jer je vjeran 1naj "oji dade o#e$anje. !)I pazimo
jedni na druge da se potiemo na lju#av i do#ra djela !,te ne propu%tamo svoji* sastana"a, "a"o je u
ne"i* o#iaj, nego se *ra#rimo, to vi%e %to vi%e vidite da se #lii (an.
Stra"&i i1,l!+i ,r!"&i%a (<!0 1B,-6)
!-6er a"o svojevoljno grije%imo po%to primismo spoznanje istine, nema vi%e rtve za grije*e, !/nego
stra%no ise"ivanje suda i #ijesa ognja %to $e prodrijeti protivni"e. !26e li t"o pre"r%io ;a"on 0ojsijev,
#ez milosra biva pogubljen na osnovi dvojie ili trojie svjedoka.
!3
;amislite "oli"o li $e goru "aznu
zavrijediti t"o 'ina Bojega pogazi, i neistom smatra krv #aveza "ojom je posve$en, i (u*a milosti
pogrdi= &5>a poznajemo 1noga "oji je re"ao. 5oja je odmazda, ja u je vratiti& i jo: #udit e %ospodin
svome puku. &4'tra%no je upasti u ru"e Boga ivoga.
V!li%o+$"&ost $ #ro"losti (<!0 1B,5-)
&!7 spomenite se oni* prvi* dana "ada ste, te" prosvijetljeni, izdrali veli"u patni"u #or#u. &&ovamo
javno izvrgnuti porugama i nevoljama, onamo postav%i zajedniari oni* s "ojima se ta"o postupalo. &)I
doista, sa sunjevima ste suosje$ali i s rado%$u pri*vatili otimanje do#ara znaju$i da imate #olji, trajan
posjed. &,8e gu#ite da"le pouzdanja? Pripada mu veli"a pla$a? &-Postojanosti vam uistinu tre#a da
#iste vr%e$i volju Boju zado#ili o#e$ano.
&/6er jo% malo, sasvim malo,
i *naj koji dolazi doi e
i nee zakasniti
&2' pravednik e moj od vjere ivjeti,
ako li pa" otpadne,
ne mili se on dui mojoj.&37 mi nismo od oni* "oji otpadaju, se#i na propast, nego od oni* "oji
vjeruju na spas du%e.
IV. VJERA I US7RAJNOS7
(<!0 11,1)
1. VJERA PRAO7AEA
(<!0 11,1)
<!0 11.
7 vjera je ve$ ne"o imanje onoga emu se nadamo, uvjerenost u z#iljnosti "oji* ne vidimo. !;#og nje
stari primi%e svjedoanstvo.
&@jerom spoznajemo da su svjetovi ureeni rijeju Bojom ta"o te ovo vidljivo ne posta od neega
pojavnoga.
)@jerom 7#el prinese Bogu #olju rtvu nego Kain. Po njoj primi svjedoanstvo da je pravedan Bog
nad njegovim darovima posvjedoi po njoj i mrtav jo% govori.
,@jerom Ceno" #i prenesen da ne vidi smrti te ieznu jer ga je prenio Bog. (oista, prije prijenosa
primio je svjedoanstvo da omilje Bogu. -7 #ez vjere nemogu$e je omiljeti Bogu jer t"o mu pristupa,
vjerovati mora da postoji i da je platac onima "oji ga trae.
/@jerom 8oa, upu$en u ono %to jo% ne #ija%e vidljivo, predano sagradi "ora#lju na spasenje svoga
doma. >ime osudi svijet i postade #a%tini"om vjerni"e pravednosti.
2@jerom pozvan, 7#ra*am poslu%a i zaputi se u "raj "oji je imao primiti u #a%tinu, zaputi se ne
znaju$i "amo ide. 3@jerom se "ao prido%lica naseli u o#e$anoj zemlji "ao u tuini, pre#ivaju$i pod
%atorima s Iza"om i 6a"ovom, su#a%tinicima istog o#e$anja, 45jer i%e"iva%e onaj utemeljeni +rad
"ojemu je graditelj i tvorac Bog.
44@jerom i 'ara unato svojoj do#i zado#i mo$ da zane jer vjernim smatra%e 1noga "oji joj dade
o#e$anje. 4!;ato od jednoga, i to o#amrla, nasta mno%tvo poput zvijezda na nebu i pijeska nebrojena
na obali morskoj.
4&: vjeri svi su oni umrli, a da nisu zado#ili o#e$anja, ve$ su i* samo izdale"a vidjeli i pozdravili
priznav%i da su strani i pridolie na zemlji. 4)(oista, "oji ta"o govore, jasno oituju da domovinu
trae. 4,(a"a"o, da su mislili na onu iz "oje su izi%li, imali #i jo% prili"e vratiti se u nju. 4-7li sada oni
eznu za #oljom, to jest ne#es"om. 'toga se Bog ne stidi zvati se Bogom nji*ovim. ta pripravio im je
+rad.
4/@jerom 7#ra*am, "u%an, pri"aza Iza"a. 6edinca pri"aziva%e on "oji je primio o#e$anje, 42"ome #i
reeno. Po -zaku e ti se nazivati potomstvo(
43
uvjeren da Bog moe i od mrtvi* us"risiti. ;ato ga u
predslici i ponovno zado#i.
!5@jerom #a% u pogledu #udu$nosti Iza" #lagoslovi 6a"ova i Ezava. !4@jerom 6a"ov, umiru$i,
#lagoslovi o#a sina 6osipova i du#o"o se prignu oslonjen na vrh svojega tapa. !!@jerom 6osip na
umoru napomenu ono o izlas"u sinova Izraelovi* i dade zapovijed o svojim "ostima.
!&@jerom su 0ojsija netom roena tri mjesea krili njegovi roditelji jer vidjee da je djete%ce lijepo i
nisu se #ojali "raljeve nared#e. !)@jerom 0ojsije, ve odrastao, od#i zvati se sinom "$eri Faraonove.
!,Radije iza#ra #iti zlostavljan zajedno s Bojim narodom, nego se asovito o"oristiti grije*om. !-@e$im
je #ogatstvom od #laga egipats"i* smatrao mu"u Kristovu jer je gledao na pla$u. !/@jerom napusti
Egipat, ne #oje$i se #ijesa "raljeva, postojan "ao da 8evidljivoga vidi. !2@jerom je o#avio pashu i
%"ropljenje krvlju da 0atornik ne dota"ne prvenaca Izraelovi*.
!3@jerom proo%e Jrvenim morem "ao po su*u, %to i Egip$ani po"u%a%e, ali se potopi%e. &5@jerom
zidine jeri*ons"e pado%e na"on sedmodnevnoga op*oda. &4@jerom Ra*a#a, #ludnica, ne propade
zajedno s nepo"ornicima jer s mirom primi u*ode.
&!I %to jo% da "aem= >a ponestat $e mi vremena, ponem li raspredati o +ideonu, Bara"u,
'amsonu, 6iFta*u, (avidu, pa 'amuelu i prorocima, &&"oji su po vjeri osvojili "raljevstva, odjelotvorili
pravednost, zado#ili o#e$ano, zaepili ralje lavovima, &)pogasili estinu ognja, uma"li o%trici maa,
oporavili se od sla#osti, ojaali u #oju, od#ili navale tuinaca. &,9ene su po us"rsnu$u ponovno
zado#ile svoje po"ojne. (rugi pa", stavljeni na mu"e, ne pri*vati%e oslo#oenja da #i i* zapalo #olje
us"rsnu$e. &-(rugi su opet is"usili izrugivanja i #ieve, pa i o"ove i tamnicu. &/Kamenovani su, piljeni,
pou#ijani o%tricom maa, potucali se u runima, u "ozjim "ousima, u os"udici, potlaeni, zlostavljani
&2svijet i* ne #ija%e dostojan vrludali po pustinjama, gorama, pe$inama i pu"otinama zemaljs"im.
&3I svi oni po vjeri, istina, primi%e svjedoanstvo, ali ne zado#i%e o#e$ano )5jer Bog je za nas
predvidio ne%to #olje da oni #ez nas ne dou do savr%enstva.
-. PO7RE(A POS7OJANOS7I
(<!0 1-,1)
Po1iv &a #ostoa&ost (<!0 1-,1)
<!0 1-.
;ato i mi, o"rueni toli"im o#la"om svjedo"a, odloimo sva"i teret i grije* "oji nas sapinje te postojano
trimo u #or#u "oja je pred nama? !:primo pogled u Poetni"a i (ovr%itelja vjere, Isusa, "oji umjesto
radosti %to je stajala pred njim podnese "ri, prezrev%i sramotu te sjedi zdesna prijestolja Bojega.
&(oista pomno promotrite njega, "oji podnese toli"o protivljenje gre%ni"a protiv se#e, da premoreni
ne "lonete du*om.
7!m!li a%osti (<!0 1-,9)
)>a jo% se do "rvi ne oduprijeste u #or#i protiv grije*a. ,Pa zar ste za#oravili opomenu "oja vam je
"ao sinovima upravljena.
#ine moj, ne omalovaavaj stege %ospodnje
i ne kloni kad te on ukori.
-.er koga %ospodin ljubi,
onoga i stegom odgaja,
iba sina koga voli.
/Poradi va%ega odgajanja trpite. Bog s vama postupa "ao sa sinovima. a ima li "oji sin "ojega otac
stegom ne odgaja= 2Pa a"o niste pod stegom, na "ojoj su svi imali udjela, onda ste "opilad, a ne
djeca. 3;atim, tjelesne smo oce imali odgojiteljima i po%tovali i*. Pa ne$emo li se "udi"amo vi%e
podlagati 1cu du*ova te ivjeti= 451ni su nas doista ne%to malo dana stegom odgajali "a"o se njima
inilo, a 1n nama na "orist, da postanemo sudionici njegove svetosti.
44Isprva se dodu%e ini da nijedno odgajanje nije radost, nego alost, ali onima "oji su njime
uvje#ani poslije donosi mironosni plod pravednosti. 4!;ato uspravite ruke klonule i koljena kleava,
4&poravnite staze za noge svoje da se *romo ne i%a%i, nego, %tovi%e, da ozdravi.
V. PORAVNI7E S7AZE
(<!0 1-,19)
1. ES<A7O:O@=A OPO*ENA
(<!0 1-,19)
4)8astojte o"o mira sa svima? I o"o posve$enja #ez "ojega nit"o ne$e vidjeti +ospodina? 4,Pripazite
da se t"o ne sustegne od milosti Boje, da "a"av gor"i "orijen ne pro"lija pa ne unese za#unu i ne
zarazi mnoge, 4-da t"o ne postane #ludni" ili svetogrdni" "ao Ezav, "oji za jedan jedini o#ro" proda
svoje prvorodstvo. 4/>a znate da je i poslije, "ad je *tio #a%tiniti #lagoslov, od#aen jer nije na%ao
mogu$nosti promjene premda ju je sa suzama traio. 426er niste pristupili opipljivoj gori i usplamtjelu
ognju, ni mra"u, tami i vi*oru, 43ni jeanju tru#lje i tutnjavi rijei. Koji su je slu%ali, zamoli%e da im se
vi%e ne govori !5jer nisu podnosili nared#e. 'ko se ma i ivine dotakne brda, neka se kamenuje(
!4
I
prizor #ija%e ta"o stra%an da 0ojsije ree. <#trah me je i dr%$em?A !!8ego, vi ste pristupili gori 'ionu i
gradu Boga ivoga, 6eruzalemu ne#es"om, ne#rojenim tisu$ama anela, sveanom s"upu, !&Jr"vi
prvoroenaca zapisani* na ne#u, Bogu, sucu sviju, dusima savr%eni* pravedni"a !)i Posredni"u novog
'aveza Isusu i "rvi %"ropljeni"oj %to snanije govori od 7#elove.
!,Pazite da ne od#ijete 1noga "oji vam govori? 6er a"o ne uma"o%e oni %to su od#ili onoga "oji je na
zemlji davao upute, "udi"amo $emo manje mi a"o se o"renemo od 1noga "oji i* daje s ne#esa.
!-8jegov glas tada zemlju uzdrma, sada pa" o#e$ava. .o jednom ja u potresti ne samo zemlju nego
i nebo.
!/
1no <jo jednom< po"azuje da $e, "ao stvoreno, uminuti ono uzdrmano da ostane ono
neuzdrmljivo. !2;ato jer smo primili "raljevstvo neuzdrmljivo, is"azujmo za*valnost iz "oje sluimo
Bogu "a"o je njemu milo, s predanjem i stra*opo%tovanjem. !36er Bog je na% oganj to prodire.
-. =R@AANS=O V:ADANJE
(<!0 15,1)
<!0 15.
Bratolju#lje ne"a je trajno? !+ostolju#lja ne za#oravljajte. njime ne"i, i ne znaju$i, ugosti%e anele?
&'je$ajte se uzni"a "ao suuznici< zlostavljani* ta i sami ste u tijelu? )9enid#a ne"a #ude u asti u sviju
i postelja neo"aljana? 6er #ludnicima $e i prelju#nicima suditi Bog. ,: ivljenju ne #udite sre#roljupci,
zadovoljni onim %to imate? >a on je re"ao. "e, neu te zapustiti i neu te ostaviti.
-
;ato moemo
pouzdano re$i.
%ospodin mi je pomonik, ja ne strahujem:
to mi tko moe3
5. JE:A I:I *I:OS7
(<!0 15,/)
/'pominjite se svoji* glavara "oji su vam nevje%$ivali rije Boju. promatraju$i "raj nji*ova ivota,
nasljedujte nji*ovu vjeru. 2Isus Krist juer i danas isti je i uvije"e. 38e dajte se zanijeti razliitim tuim
naucima? 6er #olje je srce utvrivati milo%$u nego jelima, "oja nisu "oristila onima %to su i* o#dravali.
45Imamo rtveni" s "ojega nemaju pravo jesti sluitelji Batora. 446er tijela ivotinja, "oji* krv veliki
sveenik unosi za grijeh u #vetinju, spaljuju se izvan tabora. 4!;ato i Isus, da #i vlastitom "rvlju
posvetio narod, trpio je izvan vrata. 4&'toga iziimo " njemu izvan ta#ora nose$i njegovu mu"u 4)jer
nemamo ovdje trajna grada, nego onaj #udu$i traimo. 4,Po njemu da"le neprestano prinosimo Bogu
rtvu hvalbenu, to jest plod usana %to ispovijedaju ime njegovo. 4-(o#rotvornosti i zajedni%tva ne
za#oravljajte jer ta"ve su rtve mile Bogu?
4/Poslu%ni #udite svojim glavarima i podloni jer oni #diju nad va%im du%ama "ao oni "oji $e polagati
raun< ne"a to ine s rado%$u, a ne uzdi%u$i jer vam to ne #i #ilo "orisno.
420olite za nas? :vjereni smo doista da imamo do#ru savjest i u svemu se elimo do#ro pona%ati.
43:srdnije vas pa" molim. uinite to "a"o #i* vam se %to #re vratio.
ZA=:JU8A=
(<!0 15,-B)
!57 Bog mira,
"oji po krvi vjenoga #aveza
od mrtvi* izvede
veli"oga Pastira ovaa,
+ospodina na%ega Isusa,
!4osposo#io vas za sva"o do#ro djelo
da vr%ite volju njegovu,
inio u nama
%to je njemu milo,
po Isusu Kristu,
"omu slava u vije"e vje"ova. 7men.
Po#rat&a ri!. (<!0 15,--)
!!0olim vas, #ra$o, podnesite ovu rije o*ra#renja. ta samo vam u"rat"o napisa*? !&;najte. na% je
#rat >imotej oslo#oen. 7"o us"oro stigne, s njime $u vas po*oditi.
!)Pozdravite sve svoje glavare i sve svete?
Pozdravljaju vas ovi iz Italije.
!,0ilost sa svima vama?
Rimljanima
1
Pavao, sluga Isusa Krista, pozvan apostol, Izabran za evanelje Boje,
2
Koje je Bog unaprijed obeao preko proroka svojih u Sveti Pisia,
!
" Sinu svojeu, koji je po tijelu od roda #avidova,
$
% odreen, da bude silan Sin Boji duho svetosti po uskrsnuu od rtvih, o Isusu Kristu,
&ospodinu na'eu,
(
Preko kojega priiso ilost i apostolstvo, da pokorio vjeri sve narode na )ast iena
njegova*
+
,eu kojia ste i vi pozvani-i Isusa Krista,
.
Svia, koji su u /iu, ljubi-ia Boji, pozvania svetia0 ,ilost vaa i ir od Boga,
"-a na'ega, i &ospodina Isusa Krista
1
2ajprije dakle zahvaljuje Bogu svojeu po Isusu Kristu za sve vas, 'to se vjera va'a glasi
po sveu svijetu0
3
4er i je svjedok Bog, kojeu slui duho svoji u evanelju Sina njegova, da vas
spoinje bez prestanka,
15
,olei se svagda u olitvaa svoji, da bi i napokon jedno po'lo za ruko, da doe
k vaa, ako je volja Boja0
11
4er eli vidjeti vas, da va udijeli ne'to duhovne ilosti za va'e utvrenje,
12
6o jest, da se zajedno s vaa utje'i zajedni)ko vjero va'o i ojo,
1!
%li va neu zatajiti, brao, da sa nogo puta naislio da doe k vaa, no bio sa
sprije)en do sada, da i eu vaa iadne kakav plod, kao i eu ostali neznabo'-ia0
1$
#unik sa &r-ia i barbaria, udria i nerazunia0
1(
7ato, 'to je do ene, gotov sa i vaa, koji ste u /iu, propovijedati evanelje0
1+
4er se ne stidi evanelja, jer je sila Boja na spasenje svakoe, koji vjeruje, najprije
8idovu, pa &rku0
1.
4er se u njeu otkriva pravda Boja iz vjere u vjeru, kao 'to je pisano9 :Pravednik ivi od
vjere0:
11
4er se otkriva gnjev Boji s neba na svaku bezbonost i nepravdu ljudi, koji dre istinu u
nepravdi,
13
4er 'to se oe doznati o Bogu, o)ito je u njia* jer i je Bog objavio0
25
4er 'to se na njeu ne oe vidjeti, od postanja svijeta oglo se je spoznati i vidjeti na
stvorenjia, i njegova vje)na sila i boanstvo, te neaju izgovora0
21
4er kad spozna'e Boga, ne proslavi'e ga kao Boga, niti u zahvali'e, nego zaludje'e u
svoji islia, i potanje nerazuno sr-e njihovo0
22
Kad su govorili da su udri, postado'e ludi0
2!
I pretvori'e slavu besrtnoga Boga u obli)je srtnoga )ovjeka i pti-a i )etveronoa-a i
gazova0
2$
I zato ih predade Bog u eljaa njihovih srda-a u ne)istou, da sraote sai tjelesa svoja,
2(
Koji pretvori'e istinu Boju u la, i vea iskaziva'e )ast i slui'e stvorenju nego
Stvoritelju, koji je blagoslovljen u vijeke0 %en0
2+
7ato ih predade Bog sraotni strastia, jer ene njihove pretvori'e naravno openje u
ono, 'to je protiv naravi0
2.
% tako se i u'kar-i, ostaviv'i naravno openje sa eno, raspali'e eljaa svoji jedan na
drugoga, i u'kar-i su s u'kar-ia )inili sra, i sai su na sebi priali zasluenu plau za
svoju zabludu0
21
I kako nijesu arili da spoznaju Boga, zato ih Bog predade pokvareno i'ljenju, da )ine,
'to ne valja,
23
#a budu napunjeni svake nepravde, zloe, bludnosti, lakostva, pakosti, puni zavisti,
ubojstva, svae, lukavstva, poduklosti, dou'ni-i,
!5
Klevetni-i, bogors-i, uvredljiv-i, oholi-e, naduti, izi'lja)i zala, nepokorni roditeljia,
!1
2erazuni, nevjere, bez sr-a, nepoirljivi neilostivi0
!2
"ni, istina, znadu odredbu Boju, da oni, koji to )ine, zasluuju srt* ipak oni to )ine,
dapa)e i odobravaju onia koji to )ine0
I Korinanima
1
Pavao, voljo Bojo pozvani apostol Isusa Krista, i brat Sosten,
2
-rkvi Bojoj u Korintu, posveenia u Kristu Isusu, pozvania svetia, sa svia, koji
zazivaju ie &ospodina na'ega Isusa Krista na svakoe jestu, njihovu i na'eu0
!
,ilost va i ir od Boga, "-a na'ega, i &ospodina Isusa Krista;
$
7ahvaljuje svagda Bogu svojeu za vas, 'to va je dana ilost Boja u Kristu Isusu,
(
6e se u sveu obogatiste u njeu, u svakoj rije)i i svakou znanju,
+
Kao 'to se svjedo)anstvo o Kristu utvrdilo u vaa*
.
6ako da neate nedostatka ni u jednoj ilosti vi, koji )ekate objavljenje &ospodina na'ega
Isusa Krista,
1
Koji e vas i utvrditi sve do kraja, da budete bez krivnje na dan &ospodina na'ega Isusa
Krista0
3
<jeran je Bog, koji vas pozva u zajedni-u Sina svojega Isusa Krista, &ospodina na'ega0
15
% oli vas, brao, ieno &ospodina na'ega Isusa Krista, da svi jednako govorite, i da
ne budu eu vaa razdor, nego da budete savr'eni u isto osjeanju i u isto i'ljenju0
11
4er i je javljeno za vas, brao oja, od Klojinih ukuana, da su prepiranja eu vaa0
12
% to kae, da svaki od vas govori9 :4a sa Pavlov:, :a ja sa %polov:, :a ja sa Ke=in:,
:a ja sa Kristov0:
1!
7ar je Krist razdijeljen> 7ar je Pavao raspet za vas> Ili ste u ie Pavlovo kr'teni>
1$
?vala Bogu, 'to nikoga od vas nijesa krstio, osi Krispa i &aja,
1(
#a ne rekne tko, da ste kr'teni u oje ie0
1+
% krstio sa i Ste=aninu kuu* dalje ne zna, jesa li koga drugoga krstio0
1.
4er Krist nije poslao ene da krsti, nego da propovijeda evanelje ne udri rije)ia,
da ne izgubi silu kri Kristov0
11
4er je rije) o kriu ludost onia, koji propadaju, a naa, koji se spasavao, sila Boja0
13
4er je pisano9 :@ni'tit u udrost udrih i odba-it u razu razunih0:
25
&dje je udra-> &dje je knjievnik> &dje je istraiva) ovoga svijeta> 2ije li u)inio Bog
udrost ovoga svijeta ludo'u>
21
4er, kako u udrosti Bojoj ne upozna svijet udro'u Boga, bila je Boja volja, da ludo'u
propovijedanja spasi one, koji vjeruju0
22
4er i 8idovi trae znake, i &r-i trae udrost*
2!
% i propovijedao Krista raspetoga, 8idovia spotaknue, a neznabo'-ia ludost,
2$
% onia, koji su pozvani, i 8idovia i &r-ia, Krista, Boju silu i Boju udrost0
2(
4er je :ludost: Boja udrija od ljudi,; :Slabost: je Boja ja)a od ljudi0
2+
4er gledajte zvanje svoje, brao, da nea ni nogo udrih po tijelu, ni nogo silnih, ni
nogo pleenitih*
2.
2ego 'to je ludo pred svijeto, izabra Bog, da posrai udre, i 'to je slabo pred svijeto,
otkupi Bog, da posrai jako*
21
I 'to je nepleenito pred svijeto i prezreno, izabra Bog, i ono, 'to nije, da uni'ti ono, 'to
jest,
23
#a se ne hvali ni jedan )ovjek pred Bogo0
!5
"d njega ste vi u Kristu Isusu, koji na posta udrost od Boga i pravda i posveenje i
otkup,
!1
#a, kao 'to je pisano9 :6ko se hvali, u &ospodinu neka se hvali;:
II Korinanima
Pavao, apostol Krista Isusa po volji Bojoj, i brat 6iotej -rkvi Bojoj u Korintu sa svia
svetia, koji su u svoj %haji0
2
,ilost va i ir od Boga, "-a na'ega, i &ospodina Isusa Krista0
!
Blagoslovljen neka je Bog i "ta- &ospodina na'ega Isusa Krista, "ta- ilosra i Bog sve
utjehe,
$
Koji nas tje'i u svakoj nevolji, da biso ogli utje'iti one, koji su u svakoj nevolji, utjeho,
kojo nas sae Bog tje'i0
(
4er kao 'to obiluju patnje Kristove u naa, tako i po Kristu obiluje utjeha na'a0
+
%ko li so u nevolji, za va'u je utjehu i spasenje, ili se tje'io, za va'u je utjehu, koja
djeluje, da podnosite postojano iste patnje, 'to ih i i podnosio0
.
I na'a je nada )vrsta za vas znajui, da kao 'to ste zajedni)ari u patnjaa, tako ste i u utjehi0
1
4er va neeo, brao, zatajiti nevolje na'e, koja na se dogodi u %ziji, kad so bili preko
jere i preko snage optereeni, tako da na je bio ve dodijao ivot0
3
2ego sai u sebi osudiso, da na valja urijeti, da se ne uzdao sai u sebe, nego u
Boga, koji podie rtve,
15
Koji nas je od tolike srti izbavio i izbavit e nas* u njega se uzdao, da e nas i jo'
izbaviti,
11
4er nas i vi poaete olitvo, da nogi zahvale Bogu za ilost, koja je naa udijeljena
po nogia zbog vas0
12
4er je na'a slava ovo, svjedo)anstvo savjesti na'e, da so u svetosti i iskrenosti pred
Bogo, a ne u udrosti tjelesnoj, nego u ilosti Bojoj ivjeli u svijetu, a osobito eu
vaa0
1!
4er va drugo ne pi'eo, nego 'to )itate i razuijevate, % nada se, da ete i do kraja
razujeti,
1$
Kao 'to nas dijelo i upozna ste, da so va'a slava, kao 'to i vi na'a u dan na'ega Isusa
Krista0
1(
I u ovo pouzdanju htjedoh da va doe prije, da drugu ilost iate0
1+
I od vas da ide u ,akedoniju, i opet iz ,akedonije da doe k vaa, i vi da e pratite u
4udeju0
1.
Kad sa dakle to htio, zar sa 'to lakoisleno )inio> ili 'to najerava, najerava li po
tijelu, tako da bude na ene zajedno da, da, i ne, ne>
11
%li je Bog vjeran, te rije) na k vaa nije zajedno da i ne0
13
4er Sin Boji, Isus Krist, kojega i, ja i Silvan i 6iotej, vaa propovijedaso, nije bio
zajedno da i ne, nego je bio u njega sao da0
25
4er koliko je obeanja Bojih, na'lo je u njeu svoj da, i u njeu je %en Bogu na slavu po
naa0
21
Bog je, koji nas utvruje s vaa za Krista, i poaza nas,
22
Koji nas i zape)ati i dade zalog #uha u sr-a na'a0
2!
% ja za svjedoka Boga priziva na svoju du'u, da 'tedei vas ne dooh vi'e u Korint0
2$
2e kao da i vladao vjero va'o, nego so poaga)i va'e radosti, jer u vjeri stojite
)vrsto0
Galaanima
Pavao apostol, ne od ljudi, ni po )ovjeku, nego po Isusu Kristu i Bogu "-u, koji ga uskrsnu
od rtvih0
2
I sva braa, koja su s eno, -rkvaa &ala-ije0
!
,ilost va i ir od Boga "-a i &ospodina na'ega Isusa Krista,
$
Koji dade sebe za grijehe na'e, da nas izbavi od sada'njega zla svijeta, po volji Boga i "-a
na
(
Kojeu je slova u vijeke vjekova; %en0
+
Audi se, da se tako brzo od i vraate od onoga, koji vas pozva ilo'u Kristovo, na
drugo evanelje*
.
% drugoga ipak nea* sao 'to su neki, koji vas zbunjuju i hoe da iskrive evanelje
Kristovo0
1
%li ako i i, ili aneo s neba navijesti va evanelje druk)ije, nego 'to va navijestiso,
neka bude proklet;
3
Kao 'to prije rekoso, i sad opet veli9 :%ko va tko navijesti evanelje druk)ije, nego 'to
priiste, neka bude proklet;
15
4er zar ja sad gleda da dobije naklonost kod ljudi, ili i je do toga, da se dopadne
Bogu> Ili zar nastoji da ugaa ljudia> Kad bih jo' ljudia ugaao, ne bih bio sluga
Kristov
11
%li va daje na znanje, brao, da evanelje, koje sa ja propovijedao, nije po )ovjeku0
12
4er ga ne priih od )ovjeka, niti nau)ih, nego otkrivenje Isusa Krista0
1!
4er ste )uli oje ivljenje nekad u 8idovstvu, da sa odvi'e progonio -rkvu Boju i ru'io
je0
1$
I napredovao sa u idovstvu vea od nogih vr'njaka svojih u narodu svojeu, i vi'e
sa revnovao za predaje ota-a svojih0
1(
% kad se svidjelo Bogu, koji e izabra od krila ajke oje i pozva ilo'u svojo,
1+
#a objavi Sina svojega u eni, da ga propovijeda eu neznabo'-ia, ni za )as se ne
obratih tijelu i krvi0
1.
2iti pooh u 4erusale k stariji apostolia od sebe, nego odoh u %rabiju, i opet se vratih
u #aask0
11
7ati poslije tri godine pooh u 4erusale, da vidi Ke=u, i ostadoh u njega petnaest dana0
13
% drugoga od apostola ne vidjeh, osi 4akova, brata &ospodnjega,
25
% 'to va pi'e, evo, pred Bogo, da ne lae0
21
"nda dooh u krajeve Sirije i Bili-ije,
22
% bio sa li-e nepoznat -rkvaa Kristovi u 4udeji0
2!
% sao su bili )uli, da onaj, koji nas je nekad progonio, sad propovijeda vjeru, na koju je
neko napadao0
2$
I slavili su Boga zbog ene0
Efeanima
Pavao, po volji Bojoj apostol Krista Isusa, svetia, koji su u C=ezu, i vjernia u Kristu
Isusu0
2
,ilost va i ir od Boga "-a na'ega i &ospodina Isusa Krista;
!
Blagoslovljen Bog i "ta- &ospodina na'ega Isusa Krista, koji nas je blagoslovio svaki
blagoslovo duhovni na nebesia u Kristu0
$
@ njeu nas je izabrao prije Postanja svijeta, da budeo sveti i neokaljani pred nji,
(
@ ljubavi nas je predodredio po Isusu Kristu za svoje sinove po slobodnoj odlu-i volje svoje,
+
#a slavio slavnu ilost njegovu, kojo nas je obdario u ljubljenoe Sinu svojeu,
.
@ kojeu iao otkupljenje krvlju njegovo, opro'tenje grijeha po bogatstvu ilosti
njegove,
1
Koju je obilno udijelio naa u svakoj udrosti i razboritosti,
3
")itovav'i na tajnu volje svoje po svojoj slobodnoj odlu-i, koju je predodredio u njeu*
15
#a je izvr'i u punini vreena9 da sve sjedini u Kristu kao glavi, 'to je na, nebesia i na
zelji0
11
@ njeu i i postadoso ba'tini-i predodreeni po odredbi onoga, koji sve )ini po odlu-i
volje svoje,
12
#a biso bili na hvalu slave njegove, koji so se prije uzdali u Krista0
1!
@ njeu se i vi, )uv'i rije) istine, evanelje spasenja svojega, i vjerovav'i zape)atiste
Sveti #uho obeanja,
1$
Koji je zalog ba'tine na'e za otkupljenje ste)evine na hvalu slave njegove0
1(
7ato i ja )uv'i za va'u vjeru u &ospodinu Isusu i ljubav k svia svetia,
1+
2e prestaje zahvaljivati za vas i spoinjati se vas u svoji olitvaa,
1.
#a Bog &ospodina na'ega Isusa Krista, "ta- slave, dadne vaa duha udrosti i otkrivenja,
da ga poznate0
11
2eka rasvijetli o)i sr-a va'ega, da biste znali, koja je nada njegova zvanja, i koje je
bogatstvo slave ba'tine njegove u svetia*
13
I koja je izobilna veli)ina sile njegove prea na koji vjerujeo po djelovanju jake sile
njegove,
25
Koju je u)inio u Kristu, kad ga uskrsnu od rtvih i posadi sebi s desne strane na nebesia,
21
2ad svako poglavarstvo i vlast, i silu, i gospodstvo, i nad svako ie, 'to se naziva ne sao
na ovoe svijetu, nego i u budueu0
22
I sve podloi pod noge njegove, i njega dade za glavu nad svo -rkvo,
2!
Koja je tijelo njegovo, punina onoga, koji sve ispunjava u sveu0
Filipljanima
Pavao i 6iotej, sluge Isusa Krista, svia svetia u Kristu Isusu, koji su u Dilipia, s
predstojni-ia Egr0 biskupF i posluiteljia Egr0 akonF0
2
,ilost va i ir od Boga, "-a na'ega, i &ospodina I Isusa Krista;
!
7ahvaljuje Bogu svojeu, kad se god spoene vas,
$
Svagda u svakoj olitvi svojoj za sve vas s rado'u olei se,
(
7a va'e sudjelovanje u evanelju od prvoga dana do danas,
+
@zda se upravo u to, da e onaj, koji je po)eo dobro djelo u vaa, dovr'iti ga do dana
Krista Isusa0
.
Kao 'to je pravedno, da ja ovo isli za sve vas, jer vas nosi u sr-u, budui da ste svi
sudioni-i oje ilosti i u okovia oji i u obrani i utvrivanju evanelja0
1
4er Bog i je svjedok, kako )ezne za svia vaa najnjenijo ljubavlju Krista Isusa0
3
I zato se oli, da ljubav va'a sve vi'e i vi'e izobiluje u spoznaji i u svako razuijevanju,
15
#a iskusite bolje, da budete )isti i bez spoti-anja na dan Kristov,
11
2apunjeni plodo pravde po Isusu Kristu na slavu i hvalu Boju0
12
% hou, da vi znate, brao, da je oje sada'nje stanje dapa)e pooglo napretku evanelja,
1!
6ako da se je razglasilo kod sve tjelesne strae i kod svih ostalih, da ja nosi okove zbog
Krista0
1$
I veina brae u &ospodinu, ohrabrena okovia oji, usuuje se jo' revnije, bez straha
navje'ivati rije) Boju0
1(
4edni dodu'e iz zavisti i svae, ali drugi od dobre volje propovijedaju Krista0
1+
"vi iz ljubavi znajui, da sa postavljen za obranu evanelja0
1.
% oni iz prkosa navje'uju Krista, neiskreno, da ja)e pritegnu okove oje0
11
'to dakle> #ok se na svaki na)in propovijeda Krist, bilo izliko, bilo iskreno, ja se za to i
raduje, a i radovat u se*
13
4er e i ovo izai na spasenje va'o olitvo i poou #uha Isusa Krista0
25
")ekuje i nada se, da se ni u )eu neu postidjeti, nego da e se i sada, kao svagda, sa
svo sjelo'u Krista proslaviti u tijelu ojeu, bilo ivoto, bilo sru0
21
4er je eni ivot Krist, a srt dobitak0
22
% ako i ivot u tijelu plod donosi, to ne zna, 'to u izabrati0
2!
4er sa pritisnut s obje strane9 ia elju urijeti i biti s Kristo, 'to bi bilo nogo bolje0
2$
%li ostati u tijelu, potrebnije je zbog vas0
2(
I ovo zna pouzdano, da u ostati i ustrajati kod sviju vas na va' napredak i radost vjere0
2+
#a se vi s eno 'to vi'e ponosite u Kristu Isusu, kad opet doe k vaa0
2.
Sao ivite dostojno evanelja Kristova, da ili doe i vidi vas, ili sa nenazo)an,
)uje za vas, da stojite u jednoe duhu, i da se jednodu'no zajedno borite za vjeru u
evanelje0
21
I ni u )eu da se ne pla'ite od protivnika* jer je to za njih znak propasti, a za vas spasenja, i
to od Boga*
23
4er je vaa dana ilost za Krista, da ne sao vjerujete u njega, nego da i trpite za njega,
!5
Iajui istu borbu, kakvu vidjeste na eni i sad )ujete za ene0
Koloanima
Pavao, apostol Krista Isusa po volji Bojoj, i 6iotej, brat,
2
Svetia i brai vjerni-ia, u Kristu Isusu, koji su u Kolosu0 ,ilost va i ir od Boga "-a
na'ega i &ospodina Isusa Krista0
!
7ahvaljujeo Bogu i "-u &ospodina na'ega Isusa Krista, olei se svagda za vas0
$
Auv'i za vjeru va'u u Kristu Isusu i za ljubav koju iate k svia svetia,
(
7bog nade, koja va je pohranjena na nebesia, za koju ste naprijed )uli u rije)i istine
evanelja,
+
Koje je do'lo k vaa, kao i u sveu svijetu, i plodno je i raste, kao i u vaa, od onoga dana,
kad ste )uli i upoznali ilost Boju u istini0
.
Kao 'to nau)iste od Cpa=re, na'ega ljubljenog druga u slubi, koji je za vas vjerni sluga
Kristov,
1
Koji na i javi va'u ljubav u duhu0
3
7ato i i od onoga dana, kako )uso, ne prestajeo za vas oliti se i prositi, da se ispunite
spoznajo volje njegove u svakoj udrosti i duhovnoj razboritosti0
15
#a ivite dostojno &ospodina, te u u sveu oilite, da budete plodni u svako dobro
djelu i rastete u spoznaji Bojoj,
11
"ja)ali svako snago po sili slave njegove, da sve podnesete u strpljivosti i ustrajnosti s
rado'u*
12
7ahvaljujui Bogu "-u, koji nas )ini sposobnia, da budeo suba'tini-i svetih u svijetlu*
1!
Koji nas izbavi od vlasti tae i prejesti u kraljevstvo Sina ljubavi svoje,
1$
@ kojeu iao otkupljenje krvlju njegovo, opro'tenje grijeha*
1(
Koji je slika Boga nevidljivoga, prvoroeni prije svakoga stvorenja*
1+
4er je u njeu sve stvoreno, 'to je na nebu i na zelji, vidljivo i nevidljivo, bilo prijestolja,
ili gospodstva, ili poglavarstva, ili vlasti9 sve je po njeu i za njega stvoreno0
1.
I on je prije svega, i sve postoji u njeu0
11
I on je glava tijelu -rkve, koji je po)etak, prvoroeni od rtvih, da bude on u sveu prvi*
13
4er se je dopalo Bogu, da u njeu stanuje sva punina,
25
I po njeu da poiri sve sa sobo, u)iniv'i ir krvlju kria njegova, bilo 'to je na zelji
ili na nebesia0
21
I vas, koji ste nekad bili otueni i neprijatelji i'ljenje u zli djelia0
22
Sad poiri sru )ovje)jeg tijela njegova, da vas njeu prikae svete i bez ane i krivnje0
2!
%ko sao ostanete u vjeri uteeljeni i tvrdi, i nepokolebljivi u nadi evanelja, koje ste )uli,
koje je propovijedano u sveu stvorenju pod nebo, kojeu ja Pavao postadoh sluga0
2$
I sad se raduje u patnjaa za vas, i dopunjuje na svoe tijelu nedostatak Kristovih
uka za tijelo njegovo, koje je -rkva,
2(
Kojoj ja postadoh sluga po odredbi Bojoj, koja i je dana za vas, da ispuni rije) Boju,
2+
6ajnu, koja je bila skrivena od vjekova i pokoljenja, a sad se javi svetia njegovi,
2.
Kojia Bog htjede objaviti, kako je bogata slava tajne ove eu neznabo'-ia, a ta je Krist
u vaa, nada u slavu,
21
Kojega i navje'ujeo, opoinjui svakoga )ovjeka i u)ei svakoga )ovjeka u svoj
udrosti, da prikaeo svakoga )ovjeka savr'ena u Kristu Isusu*
23
7a 'to se i trudi, borei se po njegovoj oi, koja silno radi u eni0
I Solunjanima