You are on page 1of 7

Kemasukan masyarakat Cina ke Tanah Melayu mengikut pendapat para

sejarawan dikatakan bermula sebelum zaman kegemilangan Melaka lagi.


Namun kemasukan yang agak jelas,bermula pada zaman Kesultanan
Melayu Melaka manakala kemasukan besar-besaran dan bersistematik
komuniti ini hanya berlaku selepas pendudukan British di ulau inang
dan !ingapura pada abad ke "#.Namun,dalam bahagian ini,kita hanya
akan men$okuskan perihal kemasukan dan perkembangan komuniti Cina
di Tanah Melayu pada lingkungan abad ke "% sahaja.
!eperti kemasukan orang &ndia,dan juga kebanyakan komuniti lain ke
Tanah Melayu pada zaman Melaka,Kaum Cina juga datang ke Tanah
Melayu untuk berdagang.Kedudukan Melaka yang sememangnya
strategik dan terletak antara laluan China dan &ndia membolehkan setiap
pedagang Cina untuk datang atau singgah ke pelabuhan Melaka ketika
itu,dan jika kita hendak men'eritakan kenapa Melaka begitu menarik
perhatian kaum imigran se'ara terlalu,sudah tentu ianya akan mengalih
$okus utama tulisan ini.
Mereka datang ke Tanah Melayu untuk mendapatkan bekalan buah-
buahan,bijih timah,gin'u,lada hitam,'andu dan ubat akar kayu.Mereka
juga memperniagakan barangan mereka seperti kain sutera,kain benang
emas,tembikar,pinggan mangkuk dan sebagainya.(ubungan perniagaan
yang luas dan )mewah* ini membuatkan kehadiran kaum Cina ke Tanah
Melayu ketika itu sangat konsisten dan berterusan.
Kemasukan golongan Cina juga sedikit sebanyak memberi kesan kepada
pelbagai aspek terhadap sosio-budaya masyarakat di Tanah
Melayu.+ntara yang utama ialah dari aspek politik,sosial,ekonomi dan
kesenian di Tanah Melayu.
,ari aspek politik,kemasukan masyarakat Cina pada zaman Melaka telah
membawa kepada hubungan baik antara Melaka dan juga kerajaan
China.erkahwinan antara !ultan Melaka iaitu !ultan Mansur !hah dengan
salah seorang uteri Maharaja China iaitu uteri (ang -i oh telah
merapatkan lagi hubungan politik antara Melaka dan China.Bahkan,seawal
tahun "./. lagi hubungan baik ini telah berlaku melalui lawatan
-aksamana 0in Ching dan diikuti oleh -aksamana Cheng (o pada "./1 ke
Melaka sebagai utusan Maharaja China.arameswara dan bakal
penggantinya pula telah mengadakan kunjungan hormat mengadap
Maharaja China di Nangking pada "."".Kesan daripada hubungan baik ini
juga,Melaka telah diiktira$ oleh Maharaja China dan pihak China sudi
menaungi keselamatan Melaka khususnya dari an'aman !iam ketika itu.
Kesan kemasukan masyarakat Cina kepada Tanah Melayu dari aspek sosial
pula ialah berlaku perkahwinan antara masyarakat Cina dengan
masyarakat tempatan khususnya dalam kalangan pelayan Cina yang
mengiringi keberangkatan uteri (ang -i oh ke Melaka kerana mengikuti
!ultan Mansur !hah.Melalui perkahwinan dan pembaharuan sosial
inilah,wujud suatu golongan yang digelar baba 'ina yang memang
mengamalkan budaya Melayu dalam kehidupan mereka.embaharuan
sosial inilah yang dikaitkan dengan proses amalgamasi di Malaysia oleh
para sarjana antropologi dan sosiologi.
,alam aspek ekonomi pula,hubungan antara pedagang China dan Tanah
Melayu dikatakan telah bermula semenjak abad ke 2 lagi.3usteru hal ini
pasti dapat menunjukkan kesan utama dalam bidang ekonomi di Tanah
Melayu.China sebagai kuasa besar ketika itu telah membantu
mempopularkan pelabuhan Melaka kepada dunia pada abad ke "% kerana
hubungan ekonomi yang telah lama terjalin antara China dan Kepulauan
Melayu.!eperti yang kita bahaskan dalam esei ini tadi,China datang
dengan membawa banyak benda-benda yang dianggap asing dan baru di
Tanah Melayu seperti sutera,tembikar,teh dan sebagainya.&ni
membolehkan masyarakat Tanah Melayu memperluaskan perniagaan
mereka dengan turut memasarkan kepada pembeli lain barangan yang
mereka perolehi dari pedagang dari China ini.
,ari aspek kesenian juga,pengaruh masyarakat Cina bukanlah ke'il.3ika
dilihat di Melaka sahaja,Beberapa buah masjid tua di Melaka nyata
mempunyai pengaruh senibina masyarakat Cina yang jelas.!ebagai
'ontoh,menara masjid Tengkera di Melaka men'erminkan senibina agoda
di China.Begitu juga dengan seni tempa yang dikatakan diinspirasikan dari
kebudayaan Cina.engaruh lain ialah dalam pembuatan tembikar dan juga
seni kaligra4 Cina yang sudah dipergunakan se'ara meluas semenjak
dahulu lagi.
Orang Cina.
!ejak abad pertama, orang Cina telah datang ke Malaysia. 5mpayar 3ohor
menjalankan hubungan perdagangan dengan negara China dan pedagang
Cina telah menetap di 3ohor. Tetapi kemasukan orang Cina ke Malaysia
menjadi ketara selepas British menjajah ulau inang dalam tahun "2#6
dan !ingapura dalam tahun "#7..
8rang Cina berhijrah ke tanah besar 3ohor dari !ingapura pada zaman
pemerintahan !ultan +li &skandar !hah dan !ultan +bu Bakar !hah 9"#:%-
"#1%; untuk membuka ladang gambir dan lada hitam.
8rang Cina juga menjadi buruh lombong bijih timah di erak dan !elangor.
Ben'ana alam di China seperti kemarau dan banjir menyebabkan
penduduknya menderita. ertambahan penduduk China yang mendadak
menyebabkan kekurangan tanah pertanian untuk sekumpulan besar
penduduk desa, dan mereka terpaksa berhijrah ke Malaysia untuk men'ari
kehidupan baru.
Kedatangan orang Cina telah menggalakkan perkembangan perusahaan
bijih timah di Malaysia terutamanya di Taiping, &poh, Kuala -umpur dan
!eremban.
8rang Cina juga telah menjayakan industri koko di !abah, lada hitam di
3ohor dan !arawak dan sayur-sayuran di Cameron (ighlands, &poh, 3ohor
Baru, <eorge Town dan Kuala -umpur.
Mereka turut terlibat dalam penanaman padi di !abak Bernam dan
perikanan di ulau angkor, <eorge Town dan Klang.
Buruh Cina dibawa masuk ke Malaysia melalui agen yang merupakan
pedagang Cina yang kaya. Mereka terikat dengan perjanjian untuk bekerja
di Malaysia sehingga hutang tambang perjalanan yang diberikan oleh
agen berjaya dijelaskan.
Orang Hokkien - 8rang (okkien ialah golongan dialek Cina yang
pertama dan teramai menetap di Malaysia. Mereka kebanyakannya
menetap di ulau inang, !ingapura dan Melaka dan menjadi pedagang,
buruh dan pekebun ke'il.
Kumpulan ke'il Teo'hew 9!watow; iaitu (okkien dari bandar !watow di
Kwangtung 9wilayah orang Kantonis; kebanyakannya menetap di ulau
inang, !ingapura, Melaka, 3ohor, dan pesisir !elangor dan erak.
Kumpulan ke'il (ainan iaitu (okkien dari ulau (ainan di Kwangtung
membuka kedai kopi dan juga menjadi buruh ladang.
Orang Kantonis dan Hakka - 8rang Kantonis dan (akka bekerja di
lombong bijih timah dan juga menjadi pedagang dan pekebun ke'il.
Mereka menetap di pedalaman erak, !elangor, Negeri !embilan dan
ahang.
ada tahun "17", orang (okkien merangkumi %7 peratus orang Cina di
Malaysia =termasuk Teo'hew "" peratus dan (ainan 6 peratus> diikuti
orang Kantonis 971 peratus; dan (akka 9"1 peratus;.
ada tahun "1.", orang Cina merupakan kaum terbesar di !emenanjung
Malaysia, dan membentuk .: peratus penduduk !emenanjung berbanding
orang Melayu yang membentuk ." peratus penduduk !emenanjung.
Menjelang tahun "17", 77 peratus daripada orang Cina di !emenanjung
adalah anak kelahiran !emenanjung.
,alam tahun "1%2, 2% peratus daripada mereka adalah anak kelahiran
!emenanjung.
Kedatangan Buruh Cina
". Kedatangan Buruh dari China se'ara besar-besaran bermula sejak awal
abad ke-"1 yangkebanyakkan berasal dari wilayah selatan China seperti
Kwangtung, Kwangsi dan ?ukien.
7. Kedatangan buruh ini ke Tanah Melayu adalah melalui beberapa 'ara
seperti sistem tiket kredit, sistem pengambilan kakitangan, dan sistem
pengambilan rumah kongsi.
". @amai dikalangan imigran Cina telah datang ke Tanah Melayu melalui
sistem tiket Kredit.
7. &migran Cina yang ingin datang ke Tanah Melayu akan dikumpulkan
oleh Kheh-thau 9 Ketua ;, orang yang bertanggunjawab mengumpulkan
masyarakat tempatan di China sebelum di bawa ke elabuhan.
:. Kheh-thau ini akan dibayar sejumlah wang bagi setiap imigran China
yang dibawa oleh mereka.
.. &migran yang datang ini dipanggil !in Kheh dan diletakkan dibawah
pengawasan nahkoda kapal atau agensi buruh yang biasanya telah
menerima bayaran daripada bakal majikan imigran berkenaan.
%. &migran yang datang dengan 'ara ini terikat dengan perjanjian untuk
bekerja bagi satu tempoh masa sehinggalah hutang tambang mereka
dijelaskan.
6. !elepas itu mereka bebas berkhidmat dengan sesiapa sahaja yang
merek suka.
2. Mereka akan dibekalkan dengan tiket yang menunjukkan pelabuhan
yang mereka akan tuju serta keterangan sama ada mereka bebas atau
berhutang.
#. Mereka akan dibawa oleh orang tengah atau pemborong buruh dengan
bayaran tertentu kepada pihak majikan.
1. Kerajaan British di Tanah Melayu telah mewujudkan jawatan pegawai
pelindung buruh dari China pada bulan Ma' "#27.
"/. &a adalah bertujuan untuk mengawasi kemasukan buruh dan imigran
dari China.
"". Beberapa undang-undang telah dilaksanakan bagi membaiki sistem
pengambilan buruh.
"7. ada :/ 3un "1"., sistem tiket kredit ini telah digantikan dengan
dengan sistem pengambilan Kakitangan ataupun pengambilan rumah
kongsi.
Sistem Pengambilan Kakitangan
". Melalui sistem ini, majikan yang memerlukan buruh akan menghantar
pegawainya ke China bagi mendapatkan tenaga buruh.
7. !egala tambang dan perbelanjaan buruh tersebut akan dibiayai oleh
majikan.
:. egawai yang dihantar tersebut adalah bertanggungjawab untuk
mengiringi buruh-buruh tersebut sehigga mereka sampai di tempat
majikannya.
Sistem Pengambilan Rumah Kongsi
". ,i bawah sistem ini, pemgambilan buruh adalah dilakukan oleh
pegawai dinegara China yang dilantik oleh sesebuah rumah kongsi.
7. egawai tersebut akan membaiyai segala perbelanjaan buruh-buruh
tersebut sehingga mereka sampai di rumah kongsi.
:. embawa buruh tadi akan dibayar oleh tuan punya rumah kongsi
dengan kadar yang telah dipersetujui bagi setiap buruh yang dibawanya.
Secara erkum!ulan " #oocho$ %
". ada awal abad ke-7/, 'ara kedatangan imigran ini telah berubah
terutamanya di !arawak.
7. Charles Brooke melalui syarikatnya di !ingapura telah menaja
kemasukan buruh ke !arawak.
:. Buruh ini masuk ke !arawak se'ara berkumpulan seperti yang
dianjurkan oleh orang ?oo'how di !arawak.
.. Kumpulan pertama dibawa masuk selepas adanya persetujuan di
antara Aong Nai !iong, seorang ketua ?oo'how di !ibu, dengan Charles
Brooke untuk menjemput petani Cina menerokai -embah @ajang.
%. -ebih kurang %2/ orang ?oo'how telah dibawa masuk ke !ibu pada
bulan 3anuari "1/" dan bulan Ma'.
6. Kaum imigran ini amat diperlukan untuk mengusahakan tanah dan
membangunkan sektor pertanian gambir dan lada hitam.