You are on page 1of 18

Ang

kinakailangan
mong malaman
tungkol sa
Tuberkulosis


Dulot ng mikrobyong
mycobacterium
tuberculosis
Pinakamadalas
naaapektuhan ang mga
baga
Nakakahawa
Nagagamot at
naaagapan
Ano ang TB (Tuberkulosis)?
Sakit na TB
Ang taong may
sakit na TB ay:
- Hindi normal ang x-ray
sa dibdib.
- Masama ang pakiramdam
sa katawan.
- Maaaring ipasa ang
baktirya sa iba.
Alamin ang mga palatandaan
at sintomas ng sakit na TB:
Madalas na
pagkapagod
Lagnat sa hapon o gabi
Panganga-ya-yat
Pagbaba ng timbang
Pamamawis sa gabi
Pag-ubo
Walang ganang kumain
Dumudura ng dugo
Sumasakit ng dibdib

Paano lumalaganap ang TB
?
Umubo
Bumahin
Sumigaw
Kumanta

Ang mikrobyo ng TB ay naipapasa ng taong may
sakit na TB kung ito ay:
Na siyang nagpapalaganap ng mikrobyo sa hangin.
Ang TB ay
makukuha ng
isang tao
kung ito ay
nakikihalubilo
nang
madalas at
malapit sa
taong may
sakit na TB.
ANO ANG MGA DAPAT
MALAMAN TUNGKOL SA
TB?
Hindi totoong mga payat lamang ang
nagkaka TB.
Hindi ito namamana.
Hindi ito nakukuha sa pagpapagod,
pagpupuyat o pagkatuyo ng pawis sa
likod.
Hindi ito nakukuha sa kubyertos at baso
na ginamit ng taong may TB.
Hindi ito nakukuha sa pakikipaghalikan
at pagtatalik.
PAANO MAIIWASAN ANG
PAGKALAT NG TB?
Siguraduhing maayos ang bentilasyon
ng kabahayan.
Panatilihing malinis ang kapaligiran.
Kumain ng masusustansyang pagkain.
Pabakunahan ng BCG ang mga
sanggol.
Nagagamot ba ang TB?
-Oo, ang TB ay nagagamot.

-Directly Observed Treatment, Short
course (DOTS) o Tutok-Gamutan ang
mabisang paraan dito.

-Sa Tutok-Gamutan, mahalaga ang papel
ng treatment partner. Madaling
mapagaling ang TB kung iinom ng tamang
gamot sa loob ng 6 na buwan
Sino ang pwedeng
maging Treatment
Partner?
Nurse
Midwife
Trained BHW
Trained CHT
Ano ang tungkulin mo
bilang Treatment Partner?

Makipagkasundo sa
pasyente hinggil sa takdang
oras at lugar ng pag inom ng
gamot.
Bigyan at painumin ng
gamot ang pasyente araw-
araw.
Itala sa NTP ID card ang
bawat pag inom ng gamot.
Paano maiiwasan ang
pagkalat ng TB?