You are on page 1of 15

Lemljenje

Lemljenje
Potrebni elementi pri
lemljenju:
standardna lemilica
(15-50 W),
tinol ica 1mm (legura
za lemljenje sa
odnosom kalaja i olova
60:40 ili 63:37),
klijeta, pinceta
sjeice
elementi za lemljenje
Lemljenje
Vrh lemilice treba uvjek da bude ist, bez
ljuspica, oksida i vika sredstva za lemljenje
Lemljenje
Postoje i specijalne paste koje
iste i pokositre vrh lemilice
Spuva na lemilici treba da uvjek
bude vlaan, kako bi se lako
oistio vrh lemilice.
Vlana tkanina se moe koristiti
umjesto spuve.
Lemljenje
tampane ploe moraju biti iste, posebno ako nisu prethodno
pokositrene" sredstvom za lemljenje. istimo bakarne veze
pomou nagrizajue gume.
Lemljenje
Prije nego to postavimo komponente na tampanu plou, vrimo
savijanje njiihovih krajeva, tako da rastojanje krajeva odgovara
predvienom mjestu komponente na ploi. Ako je komponenta
dua od rastojanja predvienih otvora za njeno postavljanje,
postavljamo je vertikalno u odnosu na plou.
NAPOMENA: Ne sijeemo krajeve izvoda prije lemljenja
Lemljenje
Ubacujemo komponentu na
odgovarajue mjesto na ploi.
Ako postavljamo diode,
tranzistore i elektrolitske
kondenzatore, vodimo rauna
o rasporedu izvoda.
Poslije ubacivanja komponente
na njeno mesto, lagano savijemo
izvode ka spoljanjim stranama,
da komponenta ne bi ispadala.
Lemljenje
Lemno mjesto grijemo vrhom lemilice maksimalno 5 sekundi.
Napomena: lemno mjesto i izvod elementa koji lemimo se griju
istovremeno.
Lemljenje
Nakon zagrijavanja dijelova za lemljenje, prislonimo tinol icu na
lemni spoj (a ne na vrh lemilice) i otopimo je. Ne sklanjamo vrh
lemilice sve dok lemno mjesto i dio koji lemimo ne budu prekriveni
tinolom.
Lemljenje
Kada je lemljenje
zavreno, sklanjamo
tinol i vrh lemilice sa
lemnog mjesta.
ekamo da se
zalemljeni spoj ohladi.
Treba nam samo
sekunda ili dvije da
napravimo perfektan
spoj, koji treba biti
lijep i sjajan.
Lemljenje
Kada se zalemljeni spoj ohladi, sijeemo izvode sjeicama
blizu zalemljenog spoja.
Lemljenje
Lemni spoj krajnje desno na slici je takozvani "hladan lem". Tinol
je naneen samo na izvod komponente, a nije na lemno mjesto
tiskane ploe.
RAZLOG: Grijan je samo izvod komponente a ne i lemno mjesto
Lemljenje
Na slici vidimo hladan lem" (crni krug) i slabu vezu izmeu izvoda
i lemne take (bijeli krug).
RAZLOG: Tinol je grijan previe dugo. Zbog predugog zagrijavanja
fluks u tinolu je ispario pa se tinol "ne hvata" za lemnu toku
Lemljenje
Jo jedna esta greka: tanak mosti izmeu zalemljenih
mjesta (kratak spoj") (crni okvir)
Kada je prostor izmeu dva lemna mjesta prilino mali, tinol
moe prespojiti ta dva lemna mjesta.
RJEENJE: Ne nanositi vie tinola nego to je neophodno da
se prekrije lemno mjesto i izvod komponente.
NAPOMENA: Pri lemljenju drati lemilicu tako da se grije samo
jedno lemno mjesto.
Koritene informacije sa stranica:
www.kemo-electronic.com/en/loetkurs/
www.epemag.com/solderfaq/default.htm