You are on page 1of 8

IEEE T r a n s a c t i o n o n Po wer A p p a r a t u s a n d S y s t em s , V o l . PA S - 1 0 3 , N o .

8 , A u g u s t 1 9 8 4
CRIT ICA L EN ERGY FOR DIRECT T RA N S IEN T S T A BILIT Y
A S S ES S MEN T OF A MU LT IMA CH IN E POWER S YS T EM
A . A . Fo u a d ( S en i o r Mem b er ) V i j a y V i t t a l ( Mem b er )
Io wa S t a t e U n i ver s i t y
A m es , Io wa
T a e Ky o o Oh
A BS T RA CT
T h i s p a p er d es c r i b es a c r i t er i o n f o r d et er m i n i n g
t h e c r i t i c a l en er g y u s ed i n d i r ec t t r a n s i en t s t a b i l i t y
a s s es s m en t o f a m u l t i m a c h i n e p o wer s y s t em u s i n g t h e
t r a n s i en t en er g y f u n c t i o n m et h o d . T h i s c r i t er i o n
p r o vi d es a m et h o d b y wh i c h t h e c o n t r o l l i n g u n s t a b l e
eq u i l i b r i u m p o i n t ( u . e. p . ) , f o r t h e d i s t u r b a n c e u n d er
i n ves t i g a t i o n , i s i d en t i f i ed .
T h e p r o p o s ed m et h o d i s p r a c t i c a l a n d r el i a b l e.
It i s p r a c t i c a l i n t h a t i t o f f er s f o r a t y p i c a l
m u l t i m a c h i n e p o wer s y s t em a t ec h n i q u e f o r - f a s t
d et er m i n a t i o n o f t h e d es i r ed c o n t r o l l i n g u . e. p . , a m o n g
t h e s ever a l c a n d i d a t e o n es . It i s r el i a b l e i n t h a t i t
h a s b een t es t ed o n t wo m ed i u m - s i ze p o wer n et wo r k s , a n d
i n r a t h er c o m p l ex s i t u a t i o n s . In a l l c a s es t h e
c o r r ec t u . e. p . wa s i d en t i f i ed a n d ver i f i ed u s i n g
d et a i l ed s y s t em t r a j ec t o r i es .
IN T RODU CT ION
In r ec en t y ea r s , c o n s i d er a b l e p r o g r es s h a s b een
m a d e i n t h e t r a n s i en t s t a b i l i t y a n a l y s i s o f
m u l t i m a c h i n e p o wer s y s t em s b y d i r ec t m et h o d s [ 1 ] .
U s i n g t r a n s i en t en er g y f u n c t i o n s , "f i r s t s wi n g "
t r a n s i en t s t a b i l i t y o f m ed i u m - s i ze p o wer s y s t em s h a s
b een i n ves t i g a t ed wi t h a f a i r d eg r ee o f s u c c es s
[ 2 - 4 ] . T h i s p r o g r es s c a n b e l a r g el y a t t r i b u t ed t o t wo
f a c t o r s : ( i ) d evel o p m en t o f f u n c t i o n s t h a t a d eq u a t el y
d es c r i b e t h e t r a n s i en t en er g y r es p o n s i b l e f o r t h e
s ep a r a t i o n o f o n e o r m o r e g en er a t o r s f r o m t h e r es t o f
t h e s y s t em , a n d ( i i ) b et t er es t i m a t e o f t h e c r i t i c a l
en er g y r eq u i r ed f o r t h es e g en er a t o r s t o l o s e
s y n c h r o n i s m wi t h t h e s y s t em . T h e l a t t er i s s u e, wh i c h
i s o f t en r ef er r ed t o i n t h e l i t er a t u r e a s t h e
d et er m i n a t i o n o f t h e "Reg i o n o f S t a b i l i t y , " i s o f
c o n s i d er a b l e p r a c t i c a l s i g n i f i c a n c e ( a n i n c o r r ec t
es t i m a t e o f t h a t r eg i o n wo u l d r es u l t i n a n er r o n eo u s
s t a b i l i t y a s s es s m en t ) , a n d i s t h e s u b j ec t d ea l t wi t h
i n t h i s p a p er .
In a p r evi o u s wo r k b y t h e f i r s t a u t h o r , d et a i l ed
i n ves t i g a t i o n o f t h e t r a j ec t o r i es o f g en er a t o r s i n t h e
p o s t - d i s t u r b a n c e p er i o d wer e m a d e [ 3 ] . T h es e
i n ves t i g a t i o n s ver i f i ed t h e f i n d i n g s m a d e b y p r evi o u s
i n ves t i g a t o r s , c o n c er n i n g t h e p r es en c e o f a c o n -
t r o l l i n g u n s t a b l e eq u i l i b r i u m p o i n t ( u . e. p . ) . * T h e
s y s t em t r a n s i en t en er g y eva l u a t ed a t t h e c o n t r o l l i n g
u . e. p . i s c a l l ed t h e c r i t i c a l en er g y a n d p r o vi d es a n
es t i m a t e o f t h e b o u n d a r y o f t h e r eg i o n o f - s t a b i l i t y .
It wa s a l s o s h o wn t h a t t h e c o n t r o l l i n g u . e. p . c o u l d b e
a m o n g a g r o u p o f u . e. p . ' s l o c a t ed i n t h e d i r ec t i o n i n
wh i c h t h e s ever el y d i s t u r b ed g en er a t o r s m o ve.
8 4 WM 0 7 1 - 7 A p a p er r ec o m m en d ed a n d a p p r o ved
b y t h e IEEE Po wer S y s t em En g i n eer i n g Co m m i t t ee o f
t h e IEEE Po wer En g i n eer i n g S o c i et y f o r p r es en t a -
t i o n a t t h e
IEEE/ PES
1 9 8 4 Wi n t er Meet i n g ,
Da l l a s ,
T ex a s , Ja n u a r y 2 9 - Feb r u a r y 3 , 1 9 8 4 . Ma n u s c r i p t
s u b m i t t ed A u g u s t 9 , 1 9 8 3 ;
m a d e
a va i l a b l e f o r
p r i n t i n g N o vem b er 1 7 , 1 9 8 3 .
In t h e c o u r s e o f t h ei r i n ves t i g a t i o n s t h e a u t h o r s
o f r ef er en c e [ 3 ] m a d e d et a i l ed a n a l y s es o f
d i s t u r b a n c es c a u s ed b y f a u l t s n ea r a g r o u p o f s even
g en er a t o r s t h a t a r e l o c a t ed el ec t r i c a l l y c l o s e t o ea c h
o t h er , i n - a 1 7 - g en er a t o r s y s t em . Ra t h er c o m p l ex
s i t u a t i o n s wer e en c o u n t er ed s u c h t h a t i t wa s d i f f i c u l t
t o d et er m i n e t h e c o n t r o l l i n g u . e. p . a m o n g s ever a l
c a n d i d a t e u . e. p . ' s . T h i s p h en o m en o n wa s r ef er r ed t o
a s "t h e m o d e o f i n s t a b i l i t y . " T h e f o l l o wi n g m o d es
wer e en c o u n t er ed :
1 . S i m p l e m o d es , wi t h f a u l t s a t ei t h er en d o f t h e
a r ea wh er e t h e s even g en er a t o r s a r e l o c a t ed . T h e
m o d e s p ec i f i ed b y t h e c o n t r o l l i n g u . e. p . a c t u a l l y
c o r r es p o n d s t o t h a t wi t h t h e a n g l e o f t h e
m a c h i n es i n i t i a l l y g o i n g u n s t a b l e b ei n g g r ea t er
t h a n 9 0 0 .
2 . A m o d e wh er e t h e c r i t i c a l en er g y l evel i s
d et er m i n ed b y t wo o r m o r e s ever l y d i s t u r b ed
m a c h i n es , even t h o u g h o n l y o n e m a c h i n e i n i t i a l l y
l o s es s y n c h r o n i s m . T h e u . e. p . f o r t h i s c a s e
wo u l d h a ve t h e a n g l es o f s ever a l m a c h i n es
a d va n c ed ( i . e. , > 9 0 0 ) .
3 . Wi t h f a u l t s n ea r t h e c en t er o f t h e a r ea , a
c l u s t er o f c a n d i d a t e u . e. p . ' s wi t h s i m i l a r en er g y
l evel ex i s t . A g a i n o n l y o n e g en er a t o r i n i t i a l l y
l o s es s y n c h r o n i s m , b u t t h e u . e. p . ' s wo u l d h a ve
m o r e t h a n o n e g en er a t o r wi t h a d va n c ed a n g l es .
T h es e r es u l t s i n d i c a t ed t h a t i d en t i f y i n g t h e
c o n t r o l l i n g u . e. p . i s a m o r e c o m p l ex u n d er t a k i n g t h a n
i t h a d b een r ea l i zed .
,
We r ec a l l t h a t o r i g i n a l l y ( i n
t h e ea r l y d a y s o f d i r ec t s t a b i l i t y a n a l y s i s ) i t wa s
t h o u g h t t h a t t h e c r i t i c a l en er g y i s d et er m i n ed b y t h e
u . e. p . "c l o s es t " t o t h e p o s t - d i s t u r b a n c e eq u i l i b r i u m
[ 5 ] . La t er o n i t wa s r ec o g n i zed t h a t t h e r el eva n t
u . e. p . t o b e c o n s i d er ed i s t h a t "i n t h e d i r ec t i o n " o f
t h e d i s t u r b ed s y s t em t r a j ec t o r y [ 2 , 6 1 . Even t h en i t
wa s g en er a l l y a s s u m ed t h a t - i n t h e c o n t r o l l i n g u . e. p .
t h e a n g l es g r ea t er t h a n 9 0 0 a r e t h o s e o f t h e
g en er a t o r s a c t u a l l y l o s i n g s y n c h r o n i s m , wh en
i n s t a b i l i t y i s i n i t i a l l y en d o u n t er ed .
T h e c o m p l ex m o d es o f i n s t a b i l i t y en c o u n t er ed i n
t h e 1 7 - g en er a t o r s y s t em h a ve p r evi m u s l y b een
en c o u n t er ed i n t h e 2 0 - g en er a t o r s y s t em b y A t h a y a n d
c o - wo r k er s [ 2 ] ( a n d l a t er ver i f i ed b y Fo u a d a n d V i t t a l
[ 7 ] ) . Fu r t h er m o r e, s i t u a t i o n s h a ve b een en c o u n t er ed
( i n b o t h s y s t em s ) wh er e a f a u l t a p p l i ed n ea r a c er t a i n
g en er a t o r r es u l t s i n a n o t h er g en er a t o r l o s i n g
s y n c h r o n i s m . T h es e p h en o m en a n eed ed ex p l a n a t i o n .
Mo r e s i g n i f i c a n t l y , p r a c t i c a l d i r ec t t r a n s i en t
s t a b i l i t y a s s es s m en t r eq u i r es t h a t t h e c o n t r o l l i n g
u . e. p . b e d et er m i n ed a c c u r a t el y .
A m et h o d f o r d et er m i n i n g ( f o r
d i s t u r b a n c e) t h e c o n t r o l l i n g u . e. p . ,
c a n d i d a t e o n es , i s p r es en t ed b el o w.
a g i ven
a m o n g t h e
A u . e. p . i s a s o l u t i o n t o t h e s y s t em d i f f er en t i a l
eq u a t i o n s x = f ( x ) , s u c h t h a t f ( x )
= 0 . In p o wer
s y s t em s , t h ey o c c u r wh en t h e vel o c i t i es a r e zer o a n d
t h e r o t o r a n g l e p o s i t i o n s o f s o m e m a c h i n es a r e
a d va n c ed , i . e. > 9 0 0 .
0 0 1 8 - 9 5 1 0 / 8 4 / 0 8 0 0 - 2 1 9 9 $ 0 1 . 0 0 1 9 8 4 IEEE
2 1 9 9
2 2 0 0
MA T H EMA T ICA L FORMU LA T ION
Fr o m Ref s . [ 2 , 4 1 t h e s y s t em eq u a t i o n s o f m o t i o n
f o r t h e c l a s s i c a l m o d el i n t h e i n er t i a l c en t er f r a m e
o f r ef er en c e a r e g i ven b y
In ( 2 ) t h e t r a n s f er c o n d u c t a n c e c o m p o n en t o f
p o t en t i a l en er g y c o n s i s t s o f a p a t h d ep en d en t
i n t eg r a l . In Ref . [ 2 1 b y m a k i n g a l i n ea r t r a j ec t o r y
a p p r o x i m a t i o n t h e t r a n s i en t en er g y f u n c t i o n eva l u a t ed
a t t h e u . e. p . i s g i ven b y
M
i
=
p
e
p
COI
o
i
= ( )
( 1 )
i =1 , 2 , . . . , n
wh er e
V i
a n d
ei
a r e t h e a n g u l a r vel o c i t y a n d r o t o r
a n g l e p o s i t i o n o f m a c h i n e i wi t h r es p ec t t o t h e c en t er
o f i n er t i a r es p ec t i vel y .
Fo r g en er a t o r i ,
Pi
=
m i - i Gi i
n
' ei = [ Ci j s i n ( & i - 6 j ) + Di j c o s ( S i - 6 )
j =1
J* i
Ci j i Ei EJBi j
'
Di j =
Ei EJGi j
n
p COI
i l = i ei ]
i =1
n
MT = Mi
i
i
Mi
= m o m en t o f i n er t i a
Pm i
= m ec h a n i c a l
p o wer i n p u t
Ei / = vo l t a g e b eh i n d t r a n s i en t r ea c t a n c e
Gi i
= r ea l p a r t o f t h e i d i a g o n a l el em en t o f
t h e n et wo r k ' s Y- m a t r i x .
G1 j , Bi j
= r ea l a n d i m a g i n a r y c o m p o n en t s o f t h e
i j t h el em en t o f t h e n et wo r k s ' s Y- m a t r i x .
A s s o c i a t ed wi t h ( 1 ) t h e en er g y f u n c t i o n V
d es c r i b i n g t h e t o t a l s y s t em t r a n s i en t en er g y wh i c h i s
a l wa y s d ef i n ed f o r t h e p o s t - d i s t u r b a n c e s y s t em i s
g i ven b y [ 2 , 3 , 4 1
n 2
V =
1 / 2 E MW- i
i =l
n
- Z P ( 0
- en )
i i i
i =l
n - i n
- E
[ CCj ( c o s Oi - c o s e )
i =1 j =i +1
i
i
i j
- i + D
s Di j
c o s O
i j
d ( 6
Ei +
) I.
s i +
( 2 )
wh er e = p o s t - d i s t u r b a n c e s t a b l e eq u i l i b r i u m
p o i n t . T h e f i r s t t er m i n ( 2 ) r ep r es en t s k i n et i c
en er g y a n d t h e r em a i n d er o f t h e t er m s c o n s t i t u t e t h e
p o t en t i a l en er g y o f t h e s y s t em .
n n - 1
V c r p .
E
. ( 1 a
U
i
)
-
c r 0 E.
i =- i i i i =i 1
n
t
J=i +1
( 3 )
[ C i ( C c o s i - c o ei ) - Ii t
wh er e,
0 u +0 u
0 6
Iu
= D a i
( s i n e - s i n e )
i i i j
wh er e 0 u = u n s t a b l e eq u i l i b r i u m p o i n t .
CRIT ERION FOR DET ERMIN IN G CON T ROLLIN G U . E. P.
Wh en t h e g en er a t o r s o f a m u l t i m a c h i n e p o wer
s y s t em a r e s u b j ec t ed t o a d i s t u r b a n c e t h ei r
eq u i l i b r i u m i s d i s t u r b ed . Du r i n g t h e en s u i n g
t r a n s i en t . , t h e m o r e s ever el y d i s t u r b ed g en er a t o r s m a y
o r m a y n o t l o s e s y n c h r o n i s m wi t h t h e r es t o f t h e
s y s t em , d ep en d i n g o n wh et h er t h e p o t en t i a l en er g y
a b s o r b i n g c a p a c i t y o f t h e n et wo r k i s a d eq u a t e t o
c o n ver t t h e t r a n s i en t k i n et i c en er g y o f t h e s y s t em a t
t h e en d o f t h e d i s t u r b a n c e i n t o p o t en t i a l en er g y .
T h er ef o r e, t h e c o n t r o l l i n g u . e. p . m u s t p r o p er l y
a c c o u n t f o r t wo a s p ec t s o f t h e t r a n s i en t p h en o m en a :
( i ) t h e ef f ec t o f t h e d i s t u r b a n c e o n t h e va r i o u s
g en er a t o r s , a n d ( i i ) i n f o r m a t i o n o n t h e en er g y
a b s o r b i n g c a p a c i t y o f t h e p o s t - d i s t u r b a n c e n et wo r k .
T h es e t wo a s p ec t s m u s t b e i n c o r p o r a t ed i n t h e
c r i t er i o n t o d et er m i n e t h e c o n t r o l l i n g u . e. p .
In a r ec en t wo r k b y t h e a u t h o r s [ 8 ] t h e en er g y
r es p o n s i b l e f o r s ep a r a t i o n o f o n e o r m o r e g en er a t o r s
f r o m t h e r es t ( wh en a l a r g e d i s t u r b a n c e i s a p p l i ed )
wa s i n ves t i g a t ed . T h e n o r m a l i zed en er g y m a r g i n
c o n c ep t ( A V n ) , p r evi o u s l y u s ed i n [ 4 ] , wa s ex t en d ed t o
a t wo m a c h i n e eq u i va l en t f o r m ed b y a g i ven g en er a t o r
a n d t h e r es t o f t h e g en er a t o r s . It wa s f o u n d t h a t t h e
r el a t i ve m a g n i t u d es o f A V n f o r t h e d i f f er en t
eq u i va l en t s g i ve a r el i a b l e i n d i c a t i o n * f t h e eg r ee
o f s t r es s ex er t ed o n d i f f er en t g en er a t o r s b y t h e
d i s t u r b a n c e. Fu r t h er m o r e, i n s t # b i l i t y o c c u r s
wh en A V n = 0 . U s i n g s i m i l a r r ea s o n i n g , U t h e f o l l o wi n g
c r i t er i o n i s p r o p o s ed f o r d et er m i n i n g t h e c o n t r o l l i n g
u . e. p .
"T h e p o s t - d i s t u r b a n c e t r a j ec t o r y a p p r o a c h es ( i f
t h e d i s t u r b a n c e
i s
l a r g e en o u g h )
t h e
c o n t r o l l i n g
u . e. p . T h i s i s t h e u . . e. p . x t h t o wes t n o r m a t i zed
p o t en t i a l en er g y m a r g i n
a t t h e i n s t a n t t h e d i s t u r b a n c e
i s r em o ved . "
S t a t ed m a t h em a t i c a l l y , l et
V P. E.
=
p o t en t i a l en er g y t er m s i n ( 2 )
V K. E.
=
k i n et i c en er g y t er m s i n ( 2 )
U s i n g s u p er s c r i p t s u , c l t o i n d i c a t e t h a t t h e en er g y
i s eva l u a t ed a t t h e u . e. p . a n d a t f a u l t c l ea r i n g ( o r
a t t h e en d o f t h e d i s t u r b a n c e) r es p ec t i vel y
A V p . E.
= en er g y a b s o r b i n g c a p a c i t y o f t h e p o s t -
d i s t u r b a n c e n et wo r k .
P. .
P. E.
( 4 )
2 2 0 1
V K. E. Ic o r r
=
k i n et i c en er g y c o r r ec t ed f o r en er g y
t h a t d o es n o t c o n t r i b u t e t o s y s t em s ep a r a t i o n
[ 3 , 4 ] .
I
eq eq 2
2 eq eq
( 5 )
T h e n o r m a l i zed p o t en t i a l en er g y m a r g i n
A V P. E. In
i s
g i ven b y
A V E
( 6 )
T h e c o n t r o l l i n g u . e. p . wo u l d b e t h a t , a m o n g t h e
p o s s i b l e o n es i n t h e d i r ec t i o n o f t h e t r a j ec t o r y ,
h a vi n g t h e l o wes t
A V P. E. ! n
Pr a c t i c t
l
, et er X n a t i o n
o f t h e Co n t r o l l i n g u . e. p .
Ca l c u l a t i n g
A V P. E. In
r eq u i r es k n o wl ed g e o f Ou f o r
a l l t h e c a n d i d a t e u . e. p . ' s . Co m p u t a t i o n a l l y , t h i s c a n
b e a n ex p en s i ve a n d t i m e- c o n s u m i n g t a s k t h a t m a y m a k e
d i r ec t s t a b i l i t y a n a l y s i s f o r l a r g e p o wer s y s t em s
r a t h er i m p r a c t i c a l . A s i m p l i f i ed m et h o d i s p r o p o s ed
b el o w, t h a t wo u l d s u b s t a n t i a l l y r ed u c e t h e c o m p u -
t a t i o n a l b u r d en . T h e m et h o d i s b a s ed o n c o m p u t i n g
A V p
i .
n
f o r t h e c a n d i a t e u . e. p . ' s u s i n g a n
a p p r o x i m a t e va l u e o f
g u .
H o wever , o n c e t h e c a n d i d a t e
u . e. p . wi t h t h e l o wes t va l u e o f a p p r o x .
A V P. E. In
i s
d et er m i n ed , i t s Q u i s c o m p u t ed a c c u r a t el y .
T h e a p p r o x i m a t e Ou l s a r e d et er m i n ed a s f o l l o ws .
It c a n b e s h o wn 1 9 , 1 0 ] t h a t t h e u . e. p . ' s o f i n t er es t
l i e i n t h e p r o x i m i t y o f t h e c o r n er p o i n t s o f a
p o l y t o p e. T h ei r a p p r o x i m a t e p o s i t i o n s c a n b e c o m p u t ed
f r o m k n o wl ed g e o f t h e p o s t - d i s t u r b a n c e s t a b l e
eq u i l i b r i u m p o i n t Q 8 . Fo r a g i ven m o d e, e. g . ,
d et er m i n ed b y m a c h i n es i a n d j h a vi n g a n g l es g r ea t er
t h a n 9 0 , t h e a p p r o x i m a t e Q u f o r a n n - m a c h i n e s y s t em
wo u l d b e
( 7 )
On e a d d i t i o n a l p o i n t o f p r a c t i c a l s i g n i f i c a n c e
s h o u l d b e m a d e c o n c er n i n g t h e u s e o f ( 7 ) t o g i ve a n
a p p r o x i m a t e va l u e o f Ou i . e. , t h e ef f ec t o f t h e
i n er t i a l c en t er f o r m u l a t i A n . In es s en c e i t s h o u l d b e
n o t ed t h a t t h e m o t i o n o f t h e i n er t i a l c en t er o f t h e
s y s t em f r o m 6 t o Ou s h o u l d b e a c c o u n t ed f o r , a n d t h e
es t i m a t ed va l u es o f
Q u
s h o u l d b e a d j u s t ed
a c c o r d i n g l y . T h e a u t h o r s ' ex p er i en c e i n d i c a t es t h a t
i n t h e va s t m a j o r i t y o f c a s es , es p ec i a l l y i n r ea l i s t i c
p o wer
s y s t em p , ' t h i s , ef f ec t c a n b e i g n o r ed . H o wever ,
i n s m a l l t es t s y s t em s wh er e t h e i n er t i a o f s o m e
m a c h i n es m a y b e d i s p r o p o r t i o n a t el y l a r g e, i t s h o u l d b e
t a k en i n t o ec o u n t . * :
Pr o c ed u r e f o r Det er m i n i n g t h e Co n t r o l l i n g u . e. p .
T h e c r i t et i o n f o r d et er m i n i n g t h e c o n t r o l l i n g
u . e. p . , b y t h e s i m p l i f i ed m et h o d ( u s ed a p p r o x i m a t e
Q u ) i s
a s
f o l l o ws .
S t ep 1 : Fo r t h e p o s t - d i s t u r b a n c e n et wo r k , t h e s t a b l e
eq u i l i b r i u m p o i n t Os a n d t h e a d m i t t a n c e
m a t r i x YBU S a r e d et er m i n ed .
* ~ ~ ~ ~ ~ ~
T h e s . a m e p r o b l em i s en c o u n t er ed wh en m i n i m i za t i o n
t ec h n i q u es A r e u s ed t o o b t a i n ex a c t 0 u . S t a r t i n g wi t h
t h e va l u e g i ven b y ( 7 ) , t h e p r o p er Ou i s u s u a l l y
en c o u n t er ed ex c ep t f o r t h e s i t u a t i o n c i t ed a b o ve.
S t ep 2 : T h e c a n d i d a t e u . e. p . ' s f o r i n ves t i g a t i o n a r e
s el ec t ed . T h e r o t o r a n g l es t o b e a d va n c ed
( > 9 0 ) a r e c h o s en a m o n g t h e m a c h i n es wh i c h
a r e s ever el y d i s t u r b ed .
S t ep 3 : Fo r ea c h c a n d i d a t e u . e. p . t h e a p p r o x i m a t e
u . e. p . i s d et er m i n ed f r o m ( 7 ) .
S t ep 4 : Co n d i t i o n s a t
t c l
a r e d et er m i n ed , i n c l u d i n g
Oc l a n d
- c l .
S t ep 5 : Fo r ea c h c a n d i d a t e u . e. p . , A V p E'
V K. E. Ic o r r
a n d a p p r o x . A V P. E. In
i s c o m p u t ed
u s i n - g t h e a p p r o x . u ,
Ic
a n d ' c l . T h e
c o n t r o l l i n g u . e. p . i s t h e o n e h a vi n g t h e
l o wes t a p p r o x . A V p EIn M r a t i o .
S t ep 6 : H a vi n g d et er m i n ed t h e m o d e o f i n s t a b i l i t y
c o r r es p o n d i n g t o t h e c o n t r o l l i n g u . e. p . , a
s u i t a b l e m i n i m i za t i o n t ec h n i q u e, ( e. g . , t h e
Da vi d o n - Fl et c h er - Po wel l ) c o u l d b e ' u s ed t o
a c c u r a t el y d et er m i n e ' t h e r o t o r a n g l e
p o s i t i o n s a t t h a t u . e. p .
Ex a m p l es
T h e c r i t er i o n f o r d et er m i n i n g t h e c o n t r o l l i n g
u . e. p . wa s a p p l i ed t o t h e f o l l o wi n g t wo m ed i u m r s i ze
s y s t em s :
1 . T h e 1 7 - g en er a t o r , 1 6 3 - b u s s y s t em o b t a i n ed
f r o m t h e n et wo r k o f t h e s t a t e o f Io wa . T h i s
s y s t em , a n d t h e i n i t i a l o p er a t i n g c o n d i t i o n
wa s d es c r i b ed i n [ 4 ] . T h r ee- p h a s e f a u l t s o n
t h e 3 4 5 - k V n et wo r k i n t h e wes t er n p a r t o f
t h e s t a t e wer e i n ves t i g a t ed . S even
g en er a t o r s a r e l o c a t ed i n t h a t p a r t o f t h e
n et wo r k wh i c h a r e s h o wn i n Fi g u r e 1 . Fo r
f a u l t s i n t h a t a r ea , t h es e g en er a t o r s t en d
t o b e s ever el y d i s t u r b ed . T h e f a u l t s wer e
s el ec t ed s u c h t h a t c o m p l ex m o d es o f
i n s t a b i l i t y a r e en c o u n t er ed , i n c l u d i n g a
c a s e wh er e t h e g en er a t o r l o s i n g s y n c h r o n i s m
i s d i f f er en t f r o m t h a t wh er e t h e f a u l t i s
a p p l i ed .
2 . T h e 2 0 - g en er a t o r , 1 1 8 - b u s IEEE s y s t em
d es c r i b ed i n [ 2 ] . T h r ee- p h a s e f a u l t s n ea r
g en er a t o r s N o . 2 a n d N o . 3 wer e i n ves t i -
g a t ed . T h e a r ea o f t h e n et wo r k wh er e t h es e
t wo g en er a t o r s a r e l o c a t ed i s s h o wn i n
Fi g u r e 3 . A g a i n , t h e c a s es s t u d i ed i n c l u d e
a c a s e wh er e t h e g en er a t o r l o s i n g s y n c h r o -
n i s m i s d i f f er en t f r o m t h a t wh er e t h e f a u l t
i s a p p l i ed .
T h e p r o c ed u r e f o l l o wed i s b a s ed o n t h a t o u t l i n ed
i n t h e p r evi o u s s ec t i o n .
1 . Fo r a g i ven f a u l t , t y p i c a l c a n d i d a t e
u . e. p . t s wer e s el ec t ed , t h e a p p r Q x i m a t e
s u , 8 f o u n d , a n d t h e c o r r es p o n d i n g n o r m a l i zed
A V P. E. In c o m p u t ed ; t h e c o n t r o l l i n g u . e. p .
i s t h u s i d en t i f i ed a n d f o u n d .
2 . T h e r es u l t s a r e c h ec k ed b y : a - c o m p u t i n g
t h e ex a c t n o r m a l i zed A V P. E. In
f o r t h e
c a n d i d a t e u . e. p . 8 , b o b t a i n i n g t i m e
s o l u t i o n f o r t h e c r i t i c a l l y u n s t a b l e c a s e,
a n d c o m p a r i n g t h e a n g l es o f t h e s ever el y
d i s t u r b ed g en er a t o r s wi t h t h o s e i n Ou a n d
b y c h ec k i n g t h e en er g y l evel .
[ OU
T s 8 s s s
- i l i
I
m
[ o 1 9 .
6
2
9 0 0 0
* ( , f f - e i ) 0
0 9 0
9 (
7 r - ei )
1 ,
0 0 *
i p e
n i
2 2 0 2
T h e r es u l t s , f o r t h e t wo p o wer n et wo r k s , a r e
g i ven b el o w.
T h e 1 7 - Gen er a t o r S y s t em
S even f a u l t d i s t u r b a n c es wer e i n ves t i g a t ed a t s i x
l o c a t i o n s . In o n e l o c a t i o n ( a t Ft . Ca l h o u n b u s ) , t h e
f a u l t wa s r ep ea t ed wi t h i n i t i a l o p er a t i n g c o n d i t i o n s
c h a n g ed s o - t h a t 2 0 0 MW wer e s h i f t ed f r o m Gen er a t o r # 4
t o Gen er a t o r # 6 , c h a n g i n g t h e m o d e o f i n s t a b i l i t y f o r
t h a t f a u l t .
Co m p u t a t i o n o f t h e n o r m a l i zed p o t en t i a l en er g y
m a r g i n a n d i d en t i f i c a t i o n o f . t h e c o n t r o l l i n g u . e. p . ,
a n d h en c e, t h e c r i t i c a l p o t en t i a l en er g y , f o r t h e
va r i o u s d i s t u r b a n c es i s s h o wn i n T a b l e 1 .
T o ver i f y t h e va l i d i t y o f t h e c o m p u t ed u . e. p . ,
t h e r es u l t s o f Ou a r e c h ec k ed a g a i n s t t h e a c t u a l
t r a j ec t o r y o f t h e s y s t em i n t h e c r i t i c a l l y u n s t a b l e
c a s e, f o r ea c h f a u l t . A t t h e i n s t a n t wh er e t h e
p o t en t i a l en er g y i s m a x i m u m , t h e g en er a t o r r o t o r
a n g l es wh i c h ex c eed 9 0 a r e n o t ed . A s a m p l e o f t h i s
d a t a i s s h o wn i n Fi g u r e 2 . T a b l e 2 s h o ws , f o r ea c h
f a u l t l o c a t i o n , t h es e a n g l es t o g et h er wi t h t h e
c o r r es p o n d i n g va l u es i n 0 u . We n o t e t h a t g o o d a g r ee-
m en t i s a c h i eved b et ween t h e a d va n c ed g en er a t o r s '
r o t o r a n g l es i n t h e t i m e s o l u t i o n a n d i n 6 u . We
s h o u l d a l s o p o i n t o u t t h a t t h e c r i t i c a l en er g y va l u es
T a
Fi g . 1 . A r ea o f In t er es t 1 7 - Gen er a t o r S y s t em
l i s t ed i n T a b l e 1 g i ve a c c u r a t e t r a n s i en t s t a b i l i t y
a s s es s m en t , i . e. , t h e c r i t i c a l c l ea r i n g t i m es
p r ed i c t ed a c c u r a t el y m a t c h t h o s e o b t a i n ed b y t i m e
s o l u t i o n . T h i s d a t a i s n o t p r es en t ed h er e s i n c e m u c h
o f i t h a s p r evi o u s l y b een p u b l i s h ed [ 3 , 4 , 7 ] .
b l e 1
Det er m i n a t i o n o f Co n t r o l l i n g u . e. p . a n d V c r i t i c a
1 7 - Gen er a t o r S y s t em -
t c L
= 0 . 1 5 S
A V PE V Co n t r o l l i n g u . e. p .
Fa u l t Gen er a t o r s Wi t h V KEIc o r r
Lo c a t i o n A d va n c ed A n g l es A p p r o x 0 u Ex a c t 0 u u u A d va n c ed V
~ ~ ~ ~ ~ ~ A p p r o x
0 Ex a c t
6 0 p r x 6
t a t o
-
g en er a t o r s c r
Ra u n 5 , 6 6 . 8 8 3 1 2 . 6 8 9 1 4 . 9 9 2 1 . 8 4 3 2 . 1 7 8 2
( g en . # 6 ) 5 0 . 8 5 1 8 . 9 9 9 8 . 8 5 9 1 0 . 5 6 4 1 0 . 4 1 0 5 , 6 1 7 . 1 6 3
6 6 . 4 1 6 1 4 . 4 3 7 * 2 . 2 5 0
-
Co u n c i l Bl u f f s # 3 1 0 0 . 3 9 8 2 . 0 9 7 * 5 . 2 6 2
( g en . # 1 2 ) 1 2 3 . 4 8 8 8 . 4 2 9 9 . 2 3 1 3 2 . 4 1 6 2 . 6 4 6 1 0 , 1 2 1 2 . 0 2 4 9
1 0 , 1 2 3 . 8 4 0 8 . 7 3 2 1 0 . 1 3 3 2 . 2 7 4 2 . 6 3 8
Ft . Ca l h o u n 1 6 1 . 0 6 7 1 0 . 5 3 2 1 0 . 7 6 0 9 . 8 7 1 1 0 . 0 8 4
( g en . . # 1 6 ) 1 0 , 1 2 , 1 6 2 . 0 5 3 1 6 . 3 5 4 2 4 . 1 9 7 7 . 9 6 6 1 1 . 7 8 6
1 0 , 1 2 , 1 6 , 1 7 2 . 5 1 8 1 9 . 8 8 5 2 4 . 3 6 1 7 . 8 9 7 9 . 6 7 4 1 0 , 1 2 , 1 6 , 1 7 2 5 . 1 9 3 4
2 , 1 0 , 1 2 , 1 6 , 1 7 2 . 6 4 3 2 1 . 6 2 3 2 7 . 1 8 4 8 . 1 8 1 1 0 . 2 8 5
Co o p er 2 3 . 1 6 3 7 . 4 8 0 9 . 7 4 8 7 2 . 3 6 5 3 . 0 8 2
( g en . # 2 ) 2 , 1 0 , 1 2 3 . 6 6 5 2 3 . 1 8 2 * 6 . 3 2 5 - 2 1 1 . 3 6 5
2 , 1 7 4 . 5 3 2 1 5 . 6 7 8 1 6 . 2 3 5 3 . 4 5 8 3 . 5 8 3
N eb r a s k a 1 7 2 . 8 7 3 1 0 . 0 5 5 * 3 . 5 0 0
Ci t y 1 6 , 1 7 2 . 1 4 3 8 . 9 3 5 * 4 . 1 6 9 - 1 7
( g en . # 1 7 ) 2 , 1 0 , 1 2 , 1 6 , 1 7 4 . 0 9 2 2 0 . 8 7 1 2 7 . 9 8 8 5 . 1 0 0 6 . 8 3 9 7
S u b # 3 4 5 5 1 2 1 . 6 9 1 1 5 . 2 4 3 * 9 . 0 1 4
-
1 0 , 1 2 1 . 9 4 9 1 6 . 8 3 3 1 7 . 5 4 5 8 . 6 6 2 9 . 0 0 2 1 0 , 1 2 , 1 6 , 1 7 2 6 . 6 8 8
1 0 , 1 2 , 1 6 , 1 7 3 . 0 9 6 2 5 . 2 7 0 2 4 . 8 5 8 8 . 1 6 2 8 . 0 9 2
S p ec i a l Ca s e: 2 0 0 MW s h i f t ed f r o m g en . # 4 t o g en . # 6
Ft . Ca l h o u n 1 6 0 . 9 4 0 1 0 . 5 7 5 1 0 . 9 8 6 1 1 . 2 4 6 1 1 . 6 8 7 5
( g en . # 1 6 ) 5 , 6 , 1 6 2 . 0 9 8 1 6 . 1 1 9 1 9 . 6 2 3 5 7 . 6 8 3 9 . 3 5 3 5 , 6 , 1 0 , 2 4 . 2 9 7
1 2 , 1 6 , 1 7
5 , 6 , 1 0 , 1 2 , 1 6 , 1 7 3 . 5 7 3 1 7 . 6 1 0 2 3 . 8 5 2 4 . 9 2 9 6 . 6 7 6
* T h e m i n i m i za t i o n p r o g r a m f a i l ed t o c o n ver g e f o r t h i s c a s e.
2 2 0 3
A p o i n t t o b e n o t ed a b o u t t h e Ft . Ca l h o u n f a u l t
i s t h a t t h e c r i t i c a l en er g y i s d ec i d ed b y a u . e. p .
c o r r es p o n d i n g
t o
1 2 1 6 1 7
b u t i n t h e c r i t i c a l l y
c l ea r ed c a s e i t i s o n l y m a c h i n e # 1 6 wh i c h l o s es
s y n c h r o n i s m wi t h t h e r es t o f t h e m a c h i n es . H en c e, t h e
c o n t r o l l i n g u . e. p . p l a y s a n i m p o r t a n t p a r t i n d ec i d i n g
t h e c r i t i c a l en er g y b y i n d i c a t i n g t h e s ever el y
d i s t u r b ed m a c h i n es b u t d o es n o t i n d i c a t e t h e m a c h i n es
wh i c h l o s e s y n c h r o n i s m i n i t i a l l y .
A n o t h er i n t er es t i n g a s p ec t o f t h e Ft . Ca l h o u n
c a s e i s r evea l ed wh en 2 0 0 MW i s s h i f t ed t o Gen er a t o r
# 6 . T h e m o d e o f i n s t a b i l i t y c h a n g es a n d t h e m a c h i n es
i n i t i a l l y l o s i n g s y n c h r o n i s m s h i f t s f r o m Gen er a t o r # 1 6
t o Gen er a t o r s # 5 , 6 . T h e c r i t er i o n s t i l l p r ed i c t s t h e
c o r r ec t c o n t r o l l i n g u . e. p .
S o m e c o m m en t o n t h e N eb r a s k a Ci t y f a u l t i s i n
o r d er . A l t h o u g h t h e DFP ( m i n i m i za t i o n p r o g r a m ) d i d
n o t c o n ver g e a n d we d o n o t h a ve a va l u e f o r t h e ex a c t
0 1 7 ,
we es t i m a t e
0 1
f r o m t h e a c t u a l s y s t em t r a j ec -
t o r i es f o r t h e
c r i t i c a l l y u n s t a b l e a n d
c r i t i c a l l y
s t a b l e c a s es . A t t h e i n s t a n t wh er e t h e s y s t em
p o t en t i a l en er g y b ec o m es a m a x i m u m , t h e va l u es o f
a r e s h o wn i n T a b l e 3 . T h e es t i m a t e o f Ou i s a l s o
g i ven a s t h e a ver a g e o f t h e t wo va l u es .
T h e r es u l t s i n T a b l e 3 c l ea r l y s h o w t h a t t h e
c o n t r o l l i n g u . e. p . c o r r es p o n d s t o 9 u Q 7 . T h e va l u e o f
A V P. E. n u s i n g t h e es t i m a t ed 8 u i s 5 . 3 7 . Fr o m
T a b l e 1 , we n o t e t h a t t h i s va l u e i s l es s t h a n t h e
va l u e o b t a i n ed f o r 8 .
( 6 . 8 3 9 7 )
- 2 , 1 0 , 1 2 , 1 6 , 1 7 ( 6 8 9 )
Fi n a l l y , t h e d a t a i n T a b l es 1 , 2 a n d i n Fi g u r e 2
d em o n s t r a t e q u i t e c l ea r l y t h e i m p o r t a n c e o f t h e
c o r r ec t i d en t i f i c a t i o n o f t h e m o d e o f i n s t a b i l i t y .
Fo r t h e f a u l t s a t C. B. # 3 , Ft . Ca l h o u n , a n d S u b # 3 4 5 5
t h e c o n t r o l l i n g u . e. p . i n c l u d e o t h er a d va n c ed
g en er a t o r ' s a n g l es b es i d e t h e g en er a t o r wh i c h
i n i t i a l l y l o s es s y n c h r o n i s m . Co r r ec t i d en t i f i c a t i o n
o f t h e u . e. p . , h o wever , i s n eed ed t o d et er m i n e t h e
p r o p er c r i t i c a l va l u e o f p o t en t i a l en er g y r eq u i r ed f o r
t r a n s i en t s t a b i l i t y a s s es s m en t .
T h e Ft . Ca l h o u n c a s e i s r a t h er i n t er es t i n g i n
m a n y wa y s . We h a ve p r evi o u s l y p o i n t ed o u t [ 3 ] t h a t
t h er e i s a "c l u s t er " o f u . e. p . ' s wi t h s i m i l a r
p o t en t i a l en er g y l evel s ( i n t h e 2 5 - 2 8 p u r a n g e) . T h e
u . e. p . wi t h a d va n c ed a n g l es 2 , 1 0 , 1 2 , 1 6 , 1 7 wa s
s el ec t ed b y "i n s p ec t i o n " o f t h e a c t u a l t r a j ec t o r i es o f
t h e p o s t - d i s t u r b a n c e s y s t em ( we m a y h a ve a l s o b een
i n f l u en c ed b y t h e f a c t t h a t t h e
0 u
wa s
y
~ ~ ~ ~ ~ - 2 , 1 0 , 1 2 , 1 6 , 1 7
a m o n g t h e ea s i es t t o o b t a i n b y t h e m i n i m i za t i o n
p r o g r a m ) . T h e t r a n s i en t s t a b i l i t y b a s ed o n t h a t
u . e. p . h a d t h e g r ea t es t er r o r ( t c r wa s i n er r o r b y
a b o u t 5 % ) .
In t h e p r es en t wo r k t h e c r i t er i o n f o r d et er m i n i n g
t h e c o n t r o l l i n g u . e. p . p r ed i c t ed a d i f f er en t u . e. p .
u
T a b l e 1 s h o ws t h a t t h e c o r r ec t u . e. p . i s
1 2 , 1 6 , 1 7
a n d a c a r ef u l c h ec k o f t h e s y s t em t r a j ec t o r y ver i f i es
t h a t t h i s i s t h e c o r r ec t u . e. p . Fu r t h er m o r e t h e va l u e
o f V c r f o r t h i s u . e. p . g i ves a m u c h m o r e a c c u r a t e
es t i m a t e o f t h e c r i t i c a l c l ea r i n g t i m e f o r t h a t f a u l t .
T a b l e 2
1 7 Gen er a t o r S y s t em
A d va n c ed Gen er a t o r s ' A n g l es a t 0
Fa u l t A d va n c ed Fr o m Cr i t i c a l l y
Lo c a t i o n A n g l es U n s t a b l e T r a j ec t o r y
Ra u n
0 5
1 6 3 . 5 5 1 6 2 . 2 4
0 6 1 4 4 . 8 8 1 4 3 . 5 9
C. B. # 3 0 1 5 4 . 8 1 1 6 . 4 9
1 0 .
O 1 4 4 . 7 1 5 8 . 4 7
1 2
Ft . Ca l h o u n 0 1 4 7 . 2 8 1 0 2 . 1 3 6
1 0
O1 2
1 6 4 . 8 6 9 4 . 7 4 7
0 1 6 1 8 5 . 2 9 1 6 9 . 6 2 4
O1 7
- 9 3 . 1 3 6 9 2 . 6 4
Co o p er 0 1 5 0 . 0 1 0 1 5 1 . 2 5 9
. 2
N eb r a s k a Cy 0 1 8 4 . 0 4 4
1 7
S u b 3 4 5 5
0 1 o
1 4 9 . 1 2 1 5 8 . 0 0
0 1 2
1 6 2 . 4 0 1 9 6 . 1 3
O 1 7 3 . 9 4 9 0 . 4 4
1 6
0 1 7 1 6 8 . 8 7 5 1 4 3 . 7 1
Ft . Ca l h o u n
0 5
1 5 3 . 5 3 1 0 0 . 9 1
wi t h 2 0 0 MW 0 1 7 0 . 8 6 6 1 3 9 . 0 0
6
s h i f t ed t o
0 1 0
1 2 2 . 5 7 2 1 2 9 . 3 9
Gen . 6 . 0 1 2 1 6 6 . 1 4 4 1 3 8 . 5 1
0 6 1 8 2 . 5 0 6 2 0 1 . 5 3
1 6
0 1 7
1 4 0 . 3 7 8 1 1 0 . 8 2
T a b l e 3
0 u A t t h e In s t a n t o f V PE/ n a x
M/ C
# Cr i t i c a l l y Cr i t i c a l l y
Es t i m a t e
S t a b l e U n s t a b l e o f a
u
1 - 3 . 7 8 2 9 5 . 9 1 0 9 1 . 0 6 4
2 7 7 . 7 7 2 8 8 2 . 4 9 1 4 8 0 . 1 3 2 1
3 5 . 7 5 1 0 . 3 6 0 9 8 . 0 5 5
4 - 1 0 . 2 0 0 1 - 1 0 . 4 1 5 0 1 0 . 3 0 7
5 3 4 . 9 0 3 6 3 9 . 3 1 9 3 3 7 . 1 1 4 5
6 3 8 . 8 0 3 8 3 9 . 7 9 7 9 3 9 . 3 0 0
7 - 1 1 . 5 6 8 3 - 1 5 . 5 9 0 3 - 1 3 . 5 7 9
8 - 6 . 4 6 8 7 - 8 . 6 9 2 8 - 7 . 5 8 0
9 - 2 . 1 7 1 1 - 6 . 4 3 2 5 - 4 . 3 0 2
1 0 5 5 . 8 6 9 7 4 6 . 0 6 8 4 5 0 . 9 6 9
1 1 1 0 . 4 7 7 7 1 4 . 0 3 7 9 1 2 . 2 5 7
1 2 5 0 . 0 0 5 4 3 5 . 1 4 3 9 4 2 . 5 7
1 3 - 2 2 . 1 3 4 5 - 2 7 . 1 3 2 8 - 2 4 . 6 3 3
1 4 - 2 2 . 5 1 6 8 - 2 7 . 5 1 1 3 - 2 5 . 0 1 4
1 5 - 7 . 0 8 9 2 - 8 . 3 2 4 4 - 7 . 7 0 6 8
1 6 5 6 . 0 6 7 8 6 2 . 9 5 8 7 5 9 . 5 1 3
1 7 1 4 5 . 5 1 2 7 1 8 4 . 0 4 4 6 1 6 7 . 7 7 8
2 2 0 4
* 5 1 1 X
0 X
GEW
l
G
- - - A
1 6
GEN # , 5 - . *
0
V . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 4
0 . 1
a 0 . 2 0 . 4 0 6 8 . I
T IME IN S ECON D
( a ) FA U LT A T RA U N . T CL- 8 . 1 9 2 4 S EC, CRIT ICA LLY I* IS T A BLE CA S E
( b ) FA LLT
Fi g . 2 1 7 - Gen er a t o r S y s t em Ro t o r A n g l es
T h e 2 0 - Gen er a t o r S y s t em
T wo f a u l t s wer e i n ves t i g a t ed i n t h i s s y s t em .
T h es e wer e t h r ee p h a s e f a u l t s l o c a t ed a t t h e t er m i n a l s
o f g en . # 2 a n d g en . # 3 . T h e f a u l t s wer e c l ea r ed
wi t h o u t a n y l i n e s wi t c h i n g . Da t a s i m i l a r t o t h e o n es
o b t a i n ed f o r t h e 1 7 - g en er a t o r s y s t em a r e s h o wn i n
T a b l es 4 a n d 5 a n d Fi g u r e 4 .
Da t a f o r t h e
A V p
. EIn
f o r d i f f er en t c a n d i d a t e
u . e. p . ' s , f o r t h e t wo f a u l t l o c a t i o n s , a r e s h o wn i n
T a b l e 4 . T h e c o n t r o l l i n g u . e. p . i s i d en t i f i ed
a c c o r d i n g t o t h e p r o p o s ed c r i t er i o n ( T a b l e 4 ) a n d
ver i f i ed b y i n s p ec t i n g t h e t r a j ec t o r i es o f t h e
g en er a t o r s f o r t h e c r i t i c a l l y u n s t a b l e r u n ( T a b l e 5 ) .
Fi g u r e 4 s h o ws t h e t r a j ec t o r i es o f s el ec t ed Fi g . 3
g en er a t o r s .
I. 3 8 . 4 0 . 5 8 . 6 0 . 7 0 . 8 0 . 9
T IN E IN S ECON D
A T FT CA LH . T CL. 4 . 3 6 7 S EC,
ICA LLY U * S A ME
CA S E
A r ea o f - S p ec i a l In t er es t
IEEE 1 1 8 - b u s S y s t em
T a b l e 4
Det er m i n a t i o n o f Co n t r o l l i n g u . e. p . a n d
V c r i t i c a l
2 0 - Gen er a t o r S y s t em - t , 1 D . 1 5 s ec s
A V A V Co n t r o l l i n g u . e. p .
Fa u l t Gen er a t o r s Wi t h V P. E. P. E. In
K. E. | c o r r
Lo c a t i o n A d va n c ed A n g l es u u u u A d va n c ed
A p p r o x
6 Ex a c t Ou A p p r o x e Ex a c t 0 V
- -
~ ~ ~ ~ ~ ~ - g en er a t o r s c r
Gen . # 2 2 1 . 8 7 5 6 0 . 4 7 0 1 2 . 7 9 8 0 . 2 5 0 6 1 . 4 9 1
2 , 3 1 . 2 0 9 5 5 . 0 0 9 9 . 5 1 0 2 4 . 1 4 7 . 8 6 2 2 3 . 4 6 8
3 0 . 2 7 8 5 6 . 5 8 0 * 2 3 . 6 2 6 -
Gen . # 3 2 0 . 2 7 9 7 1 . 2 2 6 9 3 . 2 9 5 4 . 3 8 6 1 1 . 7 8 0
2 , 3 0 . 4 2 6 6 5 . 9 1 0 9 1 0 . 0 0 7 1 3 . 8 5 5 2 3 . 4 5 2 3 . 4 6 8
3 0 . 1 3 0 7 7 . 1 8 8 9 * 5 5 . 0 0 3
* T h e m i n i m i za t i o n p r o g r a m f a i l ed t o c o n ver g e f o r t h i s c a s e.
2 2 0 5
T a b l e 5
2 0 - Gen er a t o r S y s t em
A d va n c ed Gen er a t o r A n g l es a t Ou
A d va n c ed A n g l es
Fa u l t 0 u Fr o m Cr i t i c a l l y
Lo c a t i o n - U n s t a b l e T r a j ec t o r y
Gen . # 2
0 2
1 2 5 . 1 4 1 3 5 . 7 4
Gen . # 3
0 2
1 2 5 . 1 4 1 1 8 . 3 2
We n o t e t h a t t h e d a t a p r es en t ed i n T a b l es 4 a n d 5
c l ea r l y s h o w t h a t t h e p r o p o s ed c r i t er i o n c o r r ec t l y
d et er m i n es t h e c o n t r o l l i n g u . e. p . , a n d h en c e t h e va l u e
o f t h e s y s t em c r i t i c a l en er g y . T h e c a s e o f t h e f a u l t
a t g en er a t o r # 3 i s o f p a r t i c u l a r i n t er es t . Wh i l e b o t h
g en er a t o r s # 2 a n d # 3 a r e s ever el y d i s t u r b ed , i t i s
g en er a t o r # 2 wh i c h i n i t i a l l y l o s es s y n c h r o n i s m . T h e
c o n t r o l l i n g u . e. p . a l s o c o r r es p o n d s t o t h a t wi t h 0 2
a d va n c ed , wh i c h wo u l d b e d i f f i c u l t t o p r ed i c t wi t h o u t
t h e p r o p o s ed c r i t er i o n . T h e d a t a i n T a b l e 5 a n d t h e
t r a j ec t o r i es o f Fi g u r e 4 c o n f i r m t h es e f i n d i n g s .
CON CLU S ION S
1 . T h e c o n t r o l l i n g u . e. p . , a n d h en c e V c r , i s
d et er m i n ed b y t h e wea k es t l i n k "i n t h e p a t h o f
t h e t r a j ec t o r y ". T h i s wea k es t l i n k i s i d en t i f i ed
b y l o wes t
V PE. In o
2 . T h e c o n t r o l l i n g u . e. p . c a n b e c o r r ec t l y
i d en t i f i ed u s i n g c o m p u t a t i o n b a s ed o n t h e Ou .
Bo t h ex a c t a n d a p p r o x i m a t e va l u es o f
A V p . E. In
i d en t i f y t h e s a m e c o n t r o l l i n g u . e. p .
3 . A p r o c ed u r e f o r d et er m i n i n g V c r , b a s ed o n a p p r o x .
, i s p r es en t ed wh i c h s i m p l i f i es t h e c o m p u -
t a t i o n a l b u r d en f o r l a r g e p o wer n et wo r k s . T h i s
i s o f g r ea t p r a c t i c a l s i g n i f i c a n c e.
4 . T h e p r o c ed u r e h a s b een u s ed t o i n ves t i g a t e t h e
1 7 - g en er a t o r s y s t em , a n d t h e 2 0 - g en er a t o r s y s t em
wi t h ex c el l eh t r es u l t s :
a - Co r r ec t m o d e o f i n s t a b i l i t y p r ed i c t ed , a n d
ver i f i ed b y t i m e s i m u l a t i o n .
b - Co r r ec t en er g y l evel f o r t r a n s i en t s t a b i l i t y
a s s es s m en t i s p r ed i c t ed .
5 . Pr o c ed u r e wi l l s i g n i f i c a n t l y i m p r o ve p r o s p ec t s o f
u s e o f d i r ec t m et h o d .
A CKN OWLEDGEMEN T
T h i s wo r k wa s s u p p o r t ed b y t h e En g i n eer i n g
Res ea r c h In s t i t u t e o f Io wa S t a t e U n i ver s i t y t o wh o m
g r a t ef u l a c k n o wl ed g em en t i s m a d e.
A
1 2
6
L
E I8 O
I
N
Be
D
E
i 6
s 4 o
E
l w
4 .
R
O 2 e
a
: z - - A BH ^ l ~ ~ ~ ,
_ . e s f f i *
a 6 . 1 8 . 2 6 . 3 5 . 4 S .
T IN E IN S ECCN
FA LLT A T CEN * OF IEEE 1 1 S OM S YS T EM
T CL4 . 4 S S EC . CRIT ICA LLY U N S T A BLE CA S E
Fi g . 4 2 0 - Gen er a t o r S y s t em Ro t o r A n g l es
Ref er en c es
1 . A . Bo s e, et a l , "A p p l i c a t i o n o f Di r ec t Met h o d t o
T r a n s i en t S t a b i l i t y A n a l y s i s o f Po wer S y s t em s ", a
p a p er b y t h e wo r k i n g g r o u p o f t h e Po wer S y s t em
En g i n eer i n g Co m m i t t ee, PES . U n d er p u b l i c a t i o n .
2 . T . A t h a y , V . R. S h er k et , R. Po d m o r e, S . V i r m a n i
a n d C. Pu ec h , "T r a n s i en t En er g y A n a l y s i s ",
S y s t em s En g i n eer i n g f o r Po wer " Em er g en c y
Op er a t i n g S t a t e Co n t r o l - S ec t i o n IV . U . S . Dep t .
o f En er g y , Pu b l i c a t i o n N o . CON F- 7 9 0 9 0 4 - PI.
3 . A . A . Fo u a d a n d S . E. S t a n t o n , "T r a n s i en t S t a -
b i l i t y o f a Mu l t i m a c h i n e Po wer S y s t em . Pa r t I:
In ves t i g a t i o n o f S y s t em T r a j ec t o r y ; a n d Pa r t II:
Cr i t i c a l T r a n s i en t En er g y ", IEEE T r a n s . ,
V o l . PA S - 1 0 0 , p p . 3 4 0 8 - 3 4 2 4 .
4 . A . A . Fo u a d , K. C. Kr u em p el , K. R. C. Ma m a n d u r ,
M. A . Pa i , S . E. S t a n t o n a n d V . V i t t a l ,
"T r a n s i en t S t a b i l i t y Ma r g i n a s a T o o l f o r Dy n a m i c
S ec u r i t y A s s es s m en t ", EPRI Rep o r t N o . EL- 1 7 5 5 ,
Ma r c h 1 9 8 1 .
5 . A . H . El - A b i a d a n d K. N a g a p p a n , "T r a n s i en t
S t a b i l i t y Reg i o n s o f Mu l t i m a c h i n e Po wer S y s t em s ".
IEEE T r a n s . PA S - 8 5 ( Feb r u a r y 1 9 6 6 ) : 1 5 8 - 1 6 8 .
6 . F. S . Pr a b h a k a r a a n d A . H . El - A b i a d , "A S i m p l i -
f i ed Det er m i n a t i o n o f T r a n s i en t S t a b i l i t y Reg i o n s
f o r Ly a p u n o v Met h o d s ". IEEE T r a n s . . PA S - 9 4
( Ma r c h / A p r i l 1 9 7 5 ) : 6 7 2 - 6 8 9 .
7 . A . N . Mi c h el , A . A . Fo u a d a n d V i j a y V i t t a l ,
"Po wer S y s t em T r a n s i en t S t a b i l i t y U s i n g
In d i vi d u a l Ma c h i n e En er g y Fu n c t i o n s ". IEEE
T r a n s . o n Ci r c u i t s a n d S y s t em s CA S - 3 0 ( Ma y 1 9 8 3 ) :
p p . 2 6 6 - 2 7 6 .
8 . A . A . Fo u a d a n d V . V i t t a l , "Po wer S y s t em Res p o n s e
t o a La r g e Di s t u r b a n c e: En er g y A s s o c i a t ed wi t h
S y s t em S ep a r a t i o n ", Pr o c eed i n g 1 9 8 3 PICA
Co n f er en c e, p p . 1 1 6 - 1 2 2 .
9 . M. A . Pa i , "Po wer S y s t em S t a b i l i t y A n a l y s i s b y
t h e Di r ec t Met h o d o f Ly a p u n o v", N o r t h - H o l l a n d
S y s t em s a n d Co n t r o l S er i es , V o l . 3 , 1 9 8 1 .
1 0 . M. Ri b b en s - Pa vel l a a n d B. Lem a l , "Fa s t Det er m i n a -
t i o n o f S t a b i l i t y Reg i o n s f o r On - Li n e Po wer
S y s t em S t u d i es ", Pr o c . IEE, V o l . 1 2 3 , N o . 7 , Ju l y
1 9 7 6 , p p . 6 8 9 - 6 9 6 .
9 . 6
2 2 0 6
Di s c u s s i o n
A n j a n Bo s e ( A r i zo n a S t a t e U n i ver s i t y , T em p e, A Z ) : T h e a u t h o r s a r e t o
b e c o n g r a t u l a t ed o n d evi s i n g a s i m p l e b u t ef f ec t i ve m et h o d o f d et er m i n i n g
t h e r el eva n t u n s t a b l e eq u i l i b r i u m p o i n t o f a m u l t i - m a c h i n e p o wer s y s t em .
T h e ef f i c i en t i d en t i f i c a t i o n o f t h e r el eva n t u . e. p . , a n d c o n s eq u en t l y t h e
m o d e o f i n s t a b i l i t y , m a k es i t f ea s i b l e t o t a k e f u l l a d va n t a g e o f t h e en er g y
m et h o d i n d et er m i n i n g t h e s t a b i l i t y o f t h e s y s t em f o r a p a r t i c u l a r
d i s t u r b a n c e.
It a p p ea r s t h a t t h e a u t h o r s h a ve a s s u m ed t h a t t h e m o d e o f i n s t a b i l i t y
i s d et er m i n ed s o o n a f t er t h e i n i t i a t i o n o f t h e f a u l t wh en a l l t h e m a c h i n es
a r e a c c el er a t i n g . T h i s i s , o f c o u r s e, t h e m o r e c o m m o n c a s e. H o wever ,
s o m e o f t h e a u t o m a t i c p r o t ec t i ve a c t i o n m a y b e d el a y ed l o n g en o u g h
s u c h t h a t s o m e o f t h e m a c h i n es m a y h a ve a l r ea d y r ea c h ed t h e p ea k s o f
t h ei r s wi n g c u r ves b ef o r e t h e l a s t s wi t c h i n g s o c c u r . In s u c h c a s es , t h e
m o d e o f i n s t a b i l i t y m a y h a ve t o b e d et er m i n ed wh en a l l t h e m a c h i n es
a r e n o t a c c el er a t i n g . T h e c r i t er i o n d evel o p ed i n t h e p a p er d o es n o t s eem
t o b e d i r ec t l y a p p l i c a b l e u n d er t h es e c o n d i t i o n s a n d wi l l h a ve t o b e
m o d i f i ed a c c o r d i n g l y . T h e a u t h o r s c o m m en t s a n d t h e ex t en s i o n o f t h i s
c r i t er i o n wi l l b e g r ea t l y a p p r ec i a t ed .
Ma n u s c r i p t r ec ei ved Feb r u a r y 1 3 , 1 9 8 4
A . A . Fo u a d a n d V . V i t t a l : We wi s h t o t h a n k Dr . Bo s e f o r h i s k i n d wo r d s .
H i s r em a r k c o n c er n i n g t h e a p p l i c a t i o n o f t h e c r i t er i o n we a r e p r o p o s i n g
i s va l i d a n d h i s q u es t i o n i s ver y a p p r o p r i a t e.
T h e p r o p o s ed c r i t er i o n f o r i d en t i f y i n g t h e c o r r ec t u . e. p . i s b a s ed o n
p h y s i c a l r ea s o n i n g s u p p o r t ed b y n u m er o u s c o m p u t er s i m u l a t i o n r es u l t s
c o n d u c t ed b y t h e a u t h o r s . T h e p h y s i c a l r ea s o n i n g r ec o g n i zes t h e n et wo r k
c o n f i g u r a t i o n t h a t t en d s t o h a ve t h e l ea s t c a p a c i t y t o "a b s o r b " t h e ex -
c es s t r a n s i en t k i n et i c en er g y c r ea t ed d u r i n g t h e d i s t u r b a n c e. T h e a s s u m p -
t i o n h a s b een , a s Dr . Bo s e c o r r ec t l y p o i n t s o u t , t h a t t r a n s i en t s t a b i l i t y
a s s es s m en t i s m a d e b ef o r e t h e c r i t i c a l m a c h i n es r ea c h t h e p ea k o f t h ei r
"s wi n g ". S i n c e i t i s p o s s i b l e t h a t t h e a s s es s m en t wo u l d b e m a d e a f t er
t h e p ea k o f t h e s wi n g , we s h o u l d ex t en d t h e c r i t er i o n t o c o ver s u c h a
s i t u a t i o n .
Ph y s i c a l r ea s o n i n g wo u l d l ea d u s t o b el i eve t h a t , i f s t a b i l i t y a s s es s -
m en t i s m a d e wh i l e t h e c r i t i c a l m a c h i n es h a ve p a s s ed t h e p ea k o f t h ei r
s wi n g , t h e r el eva n t u . e. p . wo u l d c o r r es p o n d t o t h a t wi t h t h e h i g h es t va l u e
o f t h e n o r m a l i zed p o t en t i a l en er g y m a r g i n . T h u s t h e c r i t er i o n f o r t h i s
s i t u a t i o n i s t h e o p p o s i t e o f t h a t f o r t h e "n o r m a l " c a s e wh en t h e a s s es s -
m en t i s m a d e b ef o r e t h e m a c h i n es r ea c h t h e p ea k o f t h ei r s wi n g . We
s h o u l d a l s o a d d t h a t we h a ve a c t u a l l y en c o u n t er ed t h i s . s i t u a t i o n i n a s t u d y
i n vo l vi n g g en er a t i o n s h ed d i n g . In t h e s t a b l e c a s es , t r a n s i en t s t a b i l i t y
a s s es s m en t i s m a d e a f t er t h e c r i t i c a l m a c h i n es h a ve r ea c h ed t h ei r p ea k
a n d wh i l e t h ei r a n g l es a r e d ec r ea s i n g . T h e p r o p o s ed "r evi s ed " c r i t er i o n
s u g g es t ed h er e s eem s t o g i ve t h e c o r r ec t a s s es s m en t . A t t h i s t i m e, h o wever ,
we h a ve n o t t es t ed t h i s c r i t er i o n u n d er m a n y s i t u a t i o n . T h er ef o r e, t h es e
r es u l t s s h o u l d b e c o n s i d er ed p r el i m i n a r y .
Ma n u s c r i p t r ec ei ved A p r i l 6 , 1 9 8 4