You are on page 1of 17

Document realizat la CNCEIP - 15 iunie 2009 proiect n dezbatere public

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII I INOVRII


PROGRAM COLAR
LIMBA ENGLEZ
CLASELE A V-A AVIII-A
LIMBA MODERN 1
BUCURESTI, 2009
Document realizat la CNCEIP - 15 iunie 2009 proiect n dezbatere public
NOT DE PREZENTARE
Elaborarea proiectului de program de limb englez pentru clasele a!a!a!"!a porne#te de la
urmtoarele premise$
! men%inerea structurii #i alocrilor orare din actualul plan!cadru de &n'%m(nt )
! proiectarea curricular centrat pe competen%e #i dez'oltarea unei strategii didactice care s urmreasc
*ormarea acestor competen%e)
! proiectarea unui set unitar de competen%e generale #i speci*ice pentru toate limbile moderne studiate &n
#coala rom(neasc, din perspecti'a modelului comunicati'!*unc%ional de predare + &n'%are a acestora)
! detalierea celor opt domenii de competen% c,eie europene care stabilesc competen%ele generale ale
disciplinei, din care au *ost deri'ate competen%ele speci*ice)
! corelarea acestor competen%e speci*ice cu o serie de *orme de prezentare a con%inuturilor)
! proiectarea con%inuturilor predrii &n *unc%ie de ne'oile de comunicare ale celui care &n'a%)
! posibilitatea ca unei competen%e speci*ice s &i corespund mai multe con%inuturi)
! corelarea treptat, c,iar de la &nceputul studierii limbii engleze, la ni'elurile de per*orman% pre'zute
de Cadrul European Comun de Referin;
!asigurarea continuit%ii #i a progresiei de la o clas la alta, %in(nd cont de competen%ele care se *ormeaz
la ele'i)
! asigurarea unui demers didactic personalizat, instrumentul acestuia *iind unitatea de &n'%are)
! necesit%ile de comunicare ale ele'ilor &n conte-tul realit%ii lor imediate!*olosirea tele*onului celular,
completarea unui C./., &ntocmirea unui e!mail. 0st*el, au *ost propuse pentru studiu, te-te autentice #i
sarcini de lucru autentice, care s re*lecte situa%iile tipice de comunicare #i documentare din realitatea
contemporan
! programa #colar este un document de re*erin%, &n sensul c stabile#te competen%ele care urmeaz s
*ie *ormate prin intermediul acti'it%ii didactice #i cu a1utorul con%inuturilor.
0'(nd &n 'edere pla1a orar 22!3 ore4 pre'zut &n planul cadru pentru limba modern 5,
programa con%ine$
! nota de prezentare)
! corelarea dintre competen%ele c,eie europene #i competen%ele generale din programe)
! competen%e generale)
! 'alori #i atitudini)
! competen%e speci*ice #i *orme de prezentare a con%inuturilor)
! con%inuturi obligatorii 2teme, *unc%ii comunicati'e #i elemente de construc%ie4)
! con%inuturi la decizia #colii 2marcate &n te-t prin asterisc #i corp de liter italic4$ obligatorii numai &n
situa%ia c(nd, la o anumit clas, se opteaz pentru curriculum e-tins 23 ore pe sptm(n4)
! sugestii metodologice pri'ind utilizarea acti'it%ilor de &n'%are.
6a *inele &n'%m(ntului gimnazial, ele'ii 'or atinge un ni'el comparabil cu ni'elul 02 din Cadrul
European Comun de Referin.
7n situa%ia &n care ni'elul clasei de ele'i #i interesele de &n'%are ale acestora permit #i abordarea
unor con%inuturi #i aplica%ii din manual, care nu se regsesc &n ceea ce pre'ede programa #colar ca *iind
obligatorii, pro*esorul 'a e'iden%ia &n plani*icare caracterul lor *acultati' #i nu le 'a include &n probele de
e'aluare sumati'
Limba englez clasele a V-a a VIII-a 2
Document realizat la CNCEIP - 15 iunie 2009 proiect n dezbatere public
COMPETENE GENERALE
5. Receptarea mesa1elor orale
2. 8roducerea mesa1elor orale
3. Receptarea mesa1elor scrise
9. 8roducerea mesa1elor scrise


VALORI I ATITUDINI
:ani*estarea *le-ibilit%ii &n cadrul sc,imbului de idei #i &n cadrul lucrului &n ec,ip &n di*erite
situa%ii de comunicare
Con#tientizarea rolului limbii engleze ca mi1loc de acces la pia%a muncii #i la patrimoniul
culturii uni'ersale
;isponibilitatea pentru acceptarea di*eren%elor #i pentru mani*estarea toleran%ei prin abordarea
critic a di*eren%elor #i a stereotipurilor culturale
;ez'oltarea interesului pentru descoperirea unor aspecte socio!culturale #i pro*esionale
speci*ice, prin receptarea unei 'ariet%i de te-te &n limba englez
:ani*estarea curiozit%ii pentru descoperirea unor aspecte legate de 'ia%a copiilor din spa%iul
cultural anglo!sa-on
Con#tientizarea importan%ei cunoa#terii unor aspecte geogra*ice speci*ice spa%iului anglo!sa-on
:ani*estarea curiozit%ii *a% de tradi%ii #i obiceiuri speci*ice spa%iului de cultur #i ci'iliza%ie
anglo!sa-on
:ani*estarea interesului pentru cunoa#terea unor aspecte semni*icati'e ale spa%iului cultural
anglo!sa-on
Limba englez clasele a V-a a VIII-a 3
Document realizat la CNCEIP - 15 iunie 2009 proiect n dezbatere public

<acilitarea &n%elegerii lumii #i s gseasc modalit%i de a contribui la &mbunt%irea ei)
;ez'oltarea unor atitudini #i concep%ii care s dez'olte respectul de sine)
<ormarea unui poten%ial *izic, emo%ional, estetic, spiritual, intelectual, moral #i social)
;ez'oltarea respectului *a% de cei din 1ur, demonstrat prin gri1a *a% de bunstarea #i sntatea
lor)
<ormarea unor atitudini constructi'e care s resol'e con*lictele dintre indi'izi)
;ez'oltarea unei responsabilit%i ci'ice #i sociale! promo'area bunului comun, satis*acerea
ne'oilor celor din 1ur, participarea la procesele democratice, 1usti%ia social #i di'ersitatea
cultural)
<ormarea sim%ului de rspundere pentru pstrarea mediului natural #i cultural)
CORELAREA DINTRE COMPETENELE CHEIE EUROPENE I COMPETENELE
GENERALE
Competen%ele c,eie reprezint un pac,et multi*unc%ional, trans*erabil de cuno#tin%e, abilita%i #i
atitudini de care au ne'oie to%i indi'izii pentru &mplinirea #i dez'oltarea personal, incluziunea social
#i gsirea unui loc de munc. 0cestea trebuie s se dez'olte p(n la s*(r#itul educa%iei obligatorii #i
trebuie s ac%ioneze ca *undament pentru &n'%are, ca parte a educa%iei pe tot parcursul 'ie%ii.
0l doilea domeniu al competen%elor c,eie &l reprezint comu!c"#$" !%#-o &!m'( )%#(!( .
0ceasta include acelea#i competen%e generale ca #i comunicarea in limba matern$ se bazeaz pe
abilitatea de a &n%elege , de a e-prima #i de a interpreta g(nduri, sentimente #i *apte, at(t pe cale oral c(t
#i &n scris 2ascultare, 'orbire, citire #i scriere4 intr!o gam potri'it de conte-te sociale = la ser'iciu,
acas, &n educa%ie #i instruire = con*orm cu dorin%ele sau ne'oile indi'idului. Comunicarea intr!o limba
strin de asemenea apeleaz la abilit%i de mediere #i &n%elegere cultural. >i'elul per*orman%ei 'a
'aria intre cele patru dimensiuni , intre di*eritele limbi #i con*orm cu mo#tenirea #i cadrul ling'istic al
indi'idului.
2 Comisia European ?Com*$%$+$&$ c,$!$ *$%#u $-uc"+!" *$ %o% *"#cu#)u& .!$+!!
C"-#u& $u#o*$" -$ #$/$#!+(, o!$m'#!$ 01123

Com*$%$+$&$ 4$$#"&$ "&$ comu!c(#!! 5%#-o
&!m'( )%#(!( -$#!."%$ -! c$&$ 6 com*$%$+$
c,$!$ *$%#u $-uc"+!" *$ %o% *"#cu#)u& .!$+!!
Com*$%$+$&$ 4$$#"&$ -! *#o4#"m$&$ -$
&!m'! )%#(!$ *$%#u c&")$&$ V-VIII7 L1-L03
Capacitatea de a &ntelege, e-prima #i
interpreta g(nduri, sentimente si *apte, &n
scris sau oral &ntr!o limb strin
2ascultare, 'orbire, citire, scriere4, &ntr!o
di'ersitate de conte-te socio!culturale, &n
*unc%ie de ne'oile sau dorin%ele
subiectului
Receptarea mesa1elor orale
8roducerea mesa1elor orale
Receptarea mesa1elor scrise
8roducerea mesa1elor scrise
0bilit%i de &n%elegere intercultural,
e-presie cultural #i mediere
/alori #i atitudini
Limba englez clasele a V-a a VIII-a
9
Document realizat la CNCEIP - 15 iunie 2009 proiect n dezbatere public
LIMBA MODERNA I
CLASA " V-"
COMPETENE SPECI8ICE I 8ORME DE PREZENTARE A CONINUTURILOR
19 R$c$*%"#$" m$)":$&o# o#"&$
Com*$%$+$ )*$c!/!c$ 8o#m$ -$ *#$;$%"#$
5.5 ;esprinderea sensului global al unui mesa1
articulat clar, emis cu o 'itez normal
7nregistrri audio!'ideo
8rezentri orale pe teme de interes *amiliar
;iscu%ii neo*iciale
<ragmente de te-t care descriu e'enimente
8o'estiri orale
5.2 Identi*icarea unor in*orma%ii speci*ice
dintr!un scurt mesa1 audiat, articulat clar #i
rar
5.3 Sesizarea ordinii e'enimentelor relatate
&ntr!un te-t scurt
!"# Iden$ificarea informaiilor eseniale din$r-
un discurs s$andard pe subiec$e familiare
09 P#o-uc$#$" m$)":$&o# o#"&$
Com*$%$+$ )*$c!/!c$ 8o#m$ -$ *#$;$%"#$
2"! ;escrierea persoanelor #i a unor
e'enimente
;escrieri simple cu suport 'erbal
2&ntrebri, cu'inte de spri1in4
;ialoguri
<unc%iile comunicati'e nesarare
per*ormrii acestor competen%e
In$er%iul
&araiuni simple cu supor$ %izual;
<unc%iile comunicati'e nesarare
per*ormrii acestor competen%e
2.2 Cererea #i o*erirea unor in*orma%ii despre
sine, despre persoane, despre acti'it%i din
uni'ersul imediat
@2.3 Comunicarea in$erac$i% 'n$r-un sc(imb
simplu de informaii
2"# Rela$area) pe scur$ si fluen$) a unui
e%enimen$
<9 R$c$*%"#$" m$)":$&o# )c#!)$
Com*$%$+$ )*$c!/!c$ 8o#m$ -$ *#$;$%"#$
3.5 Identi*icarea mesa1ului global al unui te-t 8o'estiri
Te-te autentice scurte2 bro#uri de
in*ormare, *ragmente de te-t care descriu
persoane #i e'enimente4
Te-te cu imagini
Sc,eme #i tabele
3.2 Recunoa#terea in*orma%iilor esen%iale
dintr!un te-t citit &n g(nd
3.3 0socierea in*orma%iilor *actuale dintr!un te-t
citit cu o imagine+ un set de imagini
3"# *elec$area unor informaii din$r-un $e+$
ci$i$ pen$ru a le insera 'n$r-o sc(em
29 P#o-uc$#$" m$)":$&o# )c#!)$
Com*$%$+$ )*$c!/!c$ 8o#m$ -$ *#$;$%"#$
9.5 Solicitarea #i o*erirea unor in*orma%ii
despre sine
*ormulare cu date personale)
Limba englez clasele a V-a a VIII-a

Document realizat la CNCEIP - 15 iunie 2009 proiect n dezbatere public


@redac$are de scrisori 'n regis$ru familiar;
Scurte te-te, paragra*e
;ic%ionar
,e+$e dup un plan da$) )folosind conec$ori
simpli) despre e%enimen$e -i persoane din
mediul familiar
9.2 Redactarea unor paragra*e despre
e'enimente #i persoane, dup un plan
dat
#"3 Redac$area unor $e+$e scur$e pe $eme
familiare
CONINUTURILE =NVRII
ORGANIZARE TEMATIC
- Copilul despre sine$ &nsu#iri *izice #i morale, na%ionalitate, pr%ile corpului #i &mbrcmintea
2 completare , actualizare4 @s$area sn$ii, acti'it%i sporti'e
! <amilia$ membrii *amiliei, ocupa%ii, ,rana
! Acoala$ @orar, ac$i%i$i -colare,obiecte de studiu
! Copilul #i lumea &ncon1urtoare$ con'orbiri tele*onice, @coresponden) @mi.loace de $ranspor$,
cumprturi, acti'itati in timpul liber
! 6umea *antastic$ persona1e de basm, desen animat, *ilm
! Cultur #i ci'iliza%ie$ nume de ora#e, @nume de monumen$e, tradi%ii #i srbtori
8UNCII COMUNICATIVE
5. a localiza &n spa%iu
2. a compara calit%i
3. a descrie persoane
9. a ini%ia si a sustine un sc,imb 'erbal
. a situa &n timp, a relata acti'it%i$ la prezent, la 'iitor, @la trecut
B. a e-prima inten%ii
C. a e-prima moti'e
/" a e+prima preferine
9. a e-prima capacitatea mentala sau *izica in trecut
ELEMENTE DE CONSTRUCIE A COMUNICRII
G#"m"%!c(
A-:$c%!.u&
grade de compara%ie la ad1ecti'e regulate #i @neregula$e
Num$#"&u&
cardinal$ 25!500
ordinal 5!30
V$#'u&
'iitorul cu Dill 2a*irmati', negati', interogati'4, going to 2a*irmati', negati', interogati'4
trecutul 'erbelor$ be, ,a'e, can 2a*irmati'4, @2nega$i%) in$eroga$i%4
A-.$#'u&
de timp$ EesterdaE, @ago, @las$) $omorro0, @ne+$
P#$*o;!+!"
betDeen, o'er, across, abo'e, at
Limba englez clasele a V-a a VIII-a
B
Document realizat la CNCEIP - 15 iunie 2009 proiect n dezbatere public
LIMBA MODERNA 1
CLASA " VI-"
COMPETENE SPECI8ICE I 8ORME DE PREZENTARE A CONINUTURILOR
19 R$c$*%"#$" m$)":$&o# o#"&$
Com*$%$+$ )*$c!/!c$ 8o#m$ -$ *#$;$%"#$
5.5 7n%elegerea unor instruc%iuni de
orientare &n spa%iu prin marcarea
unui traseu pe o ,art sau marcarea
unei rute pe un desen
7nregistrri audio+'ideo
Con'ersa%ii simple
Inter'iuri
;iagrame, ,r%i
5.2. Identi*icarea elementelor c,eie
dintr!un discurs standard pe subiecte
*amiliare
!"3 1esprinderea informaiilor fac$uale
din$r-un mesa. clar ar$icula$ emis cu
%i$ez normal
09 P#o-uc$#$" m$)":$&o# o#"&$
Com*$%$+$ )*$c!/!c$ 8o#m$ -$ *#$;$%"#$
2.5 <olosirea unor *ormule orale simple,
adec'ate unor situa%ii de comunicare
uzual
;ialoguri
Te-te lacunare
Te-te cu imagini
;iscu%ii pentru realizarea unor proiecte
<unc%iile communicati'e necesare per*ormrii
acestor competen%e
2.2 ;escrierea unor locuri #i persoane
2.3 8articiparea la interactiuni orale pe
subiecte *amiliare
2.9 <ormularea unor idei + preri &n
legtur cu teme *amiliare
<9R$c$*%"#$" m$)":$&o# )c#!)$
Com*$%$+$ )*$c!/!c$ 8o#m$ -$ *#$;$%"#$
3.5. E-tragerea unor in*orma%ii generale
si speci*ice dintr!un te-t citit &n g(nd
Te-te lacunare
Tabele, diagrame
8o'estirea
Te-te autentice scurte
;ic%ionar
3.2 Selectarea in*orma%iilor dintr!un te-t
citit #i inserarea lor &ntr!un tabel+
diagram
@3"3 1educerea sensului cu%in$elor
necunoscu$e din con$e+$
Limba englez clasele a V-a a VIII-a
C
Document realizat la CNCEIP - 15 iunie 2009 proiect n dezbatere public
29 P#o-uc$#$" m$)":$&o# )c#!)$
Com*$%$+$ )*$c!/!c$ 8o#m$ -$ *#$;$%"#$
9.5 Redactarea unor e'enimente trecute
#i e-perien%e personale
8aragra*e
Te-te cu suport 'izual
8o'estiri
<elicitri
9.2. ;escrierea unor persoane si locuri
dup un plan dat
#"3 Redac$area unor $e+$e scur$e pe
$eme familiare
CONINUTURILE =NVRII
ORGANIZARE TEMATIC
Co*!&u& -$)*#$ )!$> &nsu#iri *izice #i morale, na%ionalitate, acti'it%i sporti'e, starea snt%ii
8"m!&!"$ rela%ii *amiliale 2reluare #i &mbog%ire4
?remea$ @carac$eris$ici clima$erice
Co*!&u& @! &um$" 5co:u#(%o"#$$ coresponden%, cumprturi 2reluare #i &mbog%ire4, acti'it%i pentru
timpul liber 2acti'it%i recreati'e4
!umea "anta#tic2 persona.e de basm) desen anima$) film 2reluare #i &mbog%ire4
Cu&%u#( @! c!.!&!;"+!$$ scurte po'estiri , traditii si obiceiuri
8UNCII COMUNICATIVE
5. a cere #i a da indica%ii de orientare
2. a descrie un obiect ,o persoan, @ un fenomen
3. a ini%ia o interac%iune 'erbal
#" a e+prima -i a cere o opinie
. a e-prima pre*erin%e
B. a cere #i a da in*orma%ii despre cantit%i
C. a relata un e'eniment + e-perien% trecut
". a e-prima moti'e
Limba englez clasele a V-a a VIII-a
"
Document realizat la CNCEIP - 15 iunie 2009 proiect n dezbatere public
ELEMENTE DE CONSTRUC IE A COMUNICRII
G#"m"%!c(
Su')%"%!.u&
numrabile+ nenumrabile
A-:$c%!.u&
gradele de compara%ie ale ad1ecti'elor neregulate
Num$#"&u&
cardinal$ 500 = 5000
ordinal 35!500
V$#'u&
trecutul simplu = be, ,a'e, can 2interogati', negati'4
trecutul simplu = 'erbe regulate #i neregulate 2a*irmati', negati', interogati'4)
8ast Continuous
8ast Simple 's.8ast Continuous
A-.$#'u&
de timp$ last F, F ago.
de mod
GGGGGGGG
5
In cadrul predrii, nu se 'a *ace apel la conceptualizarea unit%ilor ling'istice, utilizate &n situa%iile de
comunicare. Structurile gramaticale enumerate apar%in metalimba1ului de specialitate. Terminologia nu
'a *ace obiectul unei &n'%ri e-plicite.Structurile gramaticale de mare di*icultate, dar necesare pentru
realizarea unor *unc%ii comunicati'e, nu 'or *i tratate izolat #i analitic, ci 'or *i abordate &n cadrul
ac,izi%iei globale. Elementele de gramatic se 'or doza progresi', con*orm di*icult%ilor #i ne'oilor de
comunicare, *r a se urmri epuizarea tuturor realizrilor ling'istice ale categoriilor gramaticale
enumerate mai sus.
Limba englez clasele a V-a a VIII-a
9
Document realizat la CNCEIP - 15 iunie 2009 proiect n dezbatere public
LIMBA MODERN 1
CLASA " VII-"
COMPETENE SPECI8ICE I 8ORME DE PREZENTARE A CONINUTURILOR
19 R$c$*%"#$" m$)":$&o# o#"&$
Com*$%$+$ )*$c!/!c$ 8o#m$ -$ *#$;$%"#$
5.5 7n%elegerea unor instruc%iuni 'erbale ;iagrame
7nregistrri audio+'ideo din
prezentri de #tiri la radio+T/
Te-te orale
Con'orbiri tele*onice
Con'ersa%ii
5.2 ;esprinderea sensului global al unui mesa1
rostit &n limba1 standard cu 'itez normal
5.3 Identi*icarea, e-tragerea #i &n%elegerea
in*orma%iilor speci*ice dintr!un mesa1 audiat,
pe teme de interes
!"# 3socierea mesa.ului audia$ cu propria
e+perien$a
0 9 P#o-uc$#$" m$)":$&o# o#"&$
Com*$%$+$ )*$c!/!c$ 8o#m$ -$ *#$;$%"#$
2.5 E-primarea unor sentimente #i stri de
spirit
;ialoguri situa%ionale
:esa1e personale
;escrieri simple cu suport 'erbal sau
'izual
:onologul
<unc%iile comunicati'e necesare
per*ormrii acestor competen%e
2.2 H*erirea unor in*orma%ii despre sine,
despre acti'it%i #i e'enimente
2.3 E-primarea unei opinii + punct de 'edere
pe un subiect *amiliar
2.9
3rgumen$area ) pe scur$) a unui punc$ de
%edere
2"4
5rezen$area semnificaiei personale a
unor e%enimen$e -i e+periene $ri$e
<9 R$c$*%"#$" m$)":$&o# )c#!)$
Com*$%$+$ )*$c!/!c$ 8o#m$ -$ *#$;$%"#$
3.5 Identi*icarea componentelor logice #i a
succesiunii sec'en%elor unui te-t citit
8o'estiri
Te-te lacunare
Ilustra%ii
E!mail, anun% publicitar
Tabele, sc,eme, diagrame
3.2 ;educerea, din conte-t, a sensului unor
cu'inte + sintagme necunoscute
3.3 E-tragerea in*orma%iilor de detaliu dintr!
un te-t citit pentru a &ndeplini o sarcin de
lucru
3.9 7n%elegerea unor in*orma%ii din tabele,
sc,eme, diagrame etc.
29 P#o-uc$#$" m$)":$&o# )c#!)$
Com*$%$+$ )*$c!/!c$ 8o#m$ -$ *#$;$%"#$
9.5 Redactarea unor e'enimente trecute dup
un plan narati'
8aragra*e de tip narati'
:esa1e
Limba englez clasele a V-a a VIII-a
50
Document realizat la CNCEIP - 15 iunie 2009 proiect n dezbatere public
Com*$%$+$ )*$c!/!c$ 8o#m$ -$ *#$;$%"#$
Instruc%iuni
Scrisori &n registru *amiliar
;ic%ionar
9.2 Redactarea unor paragra*e &n care s
descrie persoane,sentimente #i reac%ii
9.3 Redactarea unor te-te *unc%ionale 2mesa1e,
scrisori personale, scurte instruc%iuni,
reclame4
9.9 H*erirea #i solicitarea unor in*orma%ii &n
scris despre acti'it%i, persoane,
e'enimente, e-perien%e
#"4 Rezumarea unui $e+$ pe baza no$ielor
CONINUTURILE =NVRII c&")" " VII-"
ORGANIZARE TEMATIC
U!.$#)u& *$#)o"&$ prietenia, gusturi #i pre*erin%e, 'ia%a sntoas) persona1e indragite din
carti si *ilme
M$-!u& 5co:u#(%o#$ @ac%iuni pentru protec%ia mediului.
O"m$! @! &ocu#!$ obiecti'e turistice #i culturale )di'ersitatea spa%iului cultural anglo!sa-on
O'!c$!u#! @! %#"-!+!!$ m(ncruri speci*ice srbtorilor tradi%ionale, acti'it%i speci*ice
srbtorilor tradi%ionale
M!:&o"c$ -$ comu!c"#$ )! !/o#m"#$ 5 )oc!$%"%$" mo-$#($ radioul , tele'iziunea si
internetul
Icu#)!u! 5 &um$" "#%$!$ persona1e &ndrgite din cr%i #i *ilme, @pri ale unei cri
8UNCII COMUNICATIVE
5. a descrie un obiect, o persoan, un persona1
2. a solicita, a da, a con*irma in*orma%ii
3. a cere #i a o*eri un s*at
9. @a e+prima sen$imen$ul sugera$ de o si$uaie 6 e%enimen$
. a e-prima acordul #i dezacordul
B. a descrie srbtori #i obiceiuri
C. a con*irma o condi%ie real
". @a argumenta
9. a 'orbi despre rezultatul prezent al unei actiuni trecute
Limba englez clasele a V-a a VIII-a
55
Document realizat la CNCEIP - 15 iunie 2009 proiect n dezbatere public
ELEMENTE DE CONSTRUCIE A COMUNICRII
. G#"m"%!c"
V$#'u&
8resent 8er*ect pentru e-perien% trecut 2negati', interogati'4
8resent 8er*ect Continuous
8resent 8er*ect cu *or + since
/erbe modale$ s,ould
A-.$#'u&
1ust, e'er, ne'er *or,since , alreadE
8#";" co-!+!o"&( I
?7n$rebri dis.unc$i%e
Limba englez clasele a V-a a VIII-a
52
Document realizat la CNCEIP - 15 iunie 2009 proiect n dezbatere public
LIMBA MODERN 1

CLASA " VIII-"
COMPETENE SPECI8ICE I 8ORME DE PREZENTARE A CONINUTURILOR
19 R$c$*%"#$" m$)":$&o# o#"&$
Com*$%$+$ )*$c!/!c$ 8o#m$ -$ *#$;$%"#$
5.5 7n%elegerea unor instruc%iuni
detaliate prin e-ecutarea lor
Sc,eme, diagrame
Tabel
7nregistrri audio
Te-te orale de tip narati'
5.2 Identi*icarea elementelor c,eie +
in*orma%iilor esen%iale dintr!un
mesa1 rostit &n limba1 standard, cu
'itez normal
5.3 Recunoa#terea organizrii logice a
componentelor unui mesa1 audiat
5.9 ;educerea atitudinii 'orbitorului
dintr!un mesa1 audiat
!"4 Iden$ificarea $ipului de relaie din$re
in$erlocu$ori 'n$r-o con%ersaie
09 P#o-uc$#$" m$)":$&o# o#"&$
Com*$%$+$ )*$c!/!c$ 8o#m$ -$ *#$;$%"#$
2.5 H*erirea #i solicitarea unor e-plica%ii
pe teme cunoscute, re*eritoare la
acti'it%i, &nt(mplri #i situa%ii din
uni'ersul imediat
Rapoarte orale
Te-te orale argumentati'e
Con'ersa%ia cotidian
<unc%iile comunicati'e necesare per*ormrii
acestor competen%e
2.2 0rgumentarea unei idei, preri,
a*irma%ii
2.3 8articiparea semni*icati' la
interac%iuni 'erbale &n conte-te
*amiliare
2.9 E+primarea clar a unui punc$ de
%edere 6 opinii proprii pe $eme
familiare
Limba englez clasele a V-a a VIII-a
53
Document realizat la CNCEIP - 15 iunie 2009 proiect n dezbatere public
09 P#o-uc$#$" m$)":$&o# o#"&$
<9 R$c$*%"#$" m$)":$&o# )c#!)$
Com*$%$+$ )*$c!/!c$ 8o#m$ -$ *#$;$%"#$
3.5. Recunoa#terea legturii logice 2de tip
cauz!e*ect4 &ntre sec'en%ele unui te-t
citit
Te-te autentice de comple-itate medie
8aragra*e de in*ormare general
Sc,eme, gra*ice, diagrame
:ateriale publicitare
;ic%ionar
3.2. Selectarea, din mai multe te-te
citite, a unor in*orma%ii rele'ante,
necesare pentru realizarea unei
sarcini de lucru
3.3. Identi*icarea #i transpunerea unor
in*orma%ii din te-te &n tabele, sc,eme,
gra*ice, diagrame etc.
3.9. ;educerea, pe baza conte-tului, a
semni*ica%iei sintagmelor+cu'intelor
necunoscute dintr!un te-t citit
29 P#o-uc$#$" m$)":$&o# )c#!)$
Com*$%$+$ )*$c!/!c$ 8o#m$ -$ *#$;$%"#$
9.5 Redactarea unei po'estiri, urm(nd un
plan narati'
:inieseuri narati'e, descripti'e, argumentati'e
8o'estiri
0rticole
E!mail
8roiecte
9.2 Hrdonarea logic a ideilor &ntr!o
nara%iune
9.3 E-primarea unor opinii + puncte de
'edere +argumente asupra unor teme
de interes din uni'ersul apropiat
#"# Redac$area unor scur$e $e+$e
s$ruc$ura$e 8mini-eseuri9 de di%erse
$ipuri) pe $eme din uni%ersul
referenial
Limba englez clasele a V-a a VIII-a
59
Document realizat la CNCEIP - 15 iunie 2009 proiect n dezbatere public
CONINUTURILE =NVRII c&")" " VIII-"
ORGANIZARE TEMATIC
-U!.$#)u& *$#)o"&$ gusturi #i pre*erin%e, planuri de 'iitor, petreceri )
-M$-!u& 5co:u#(%o#>? ac%iuni pentru protec%ia mediului
-P#o4#$) @! )c,!m'"#$, @in%enii -i descoperiri
-Cu&%u#" )! c!.!&!;"%!$$ personalit%i de seam, di'ersitatea spa%iului anglo!sa-on , acti'itati si
mancaruri traditionale
-M!:&o"c$ -$ comu!c"#$ 5 )oc!$%"%$" mo-$#($ publicitate #i anun%uri &n pres, tele*onul celular,
calculatorul
8UNCII COMUNICATIVE
5. a descrie o personalitate, un proces
2. a e-prima gusturi, pre*erin%e, dorine
3. a pre'eni, a a'ertiza
#" a prezen$a un punc$ de %edere 6 o opinie
. a po'esti o &nt(mplare + un e'eniment
B. @a confirma -i a infirma asemnarea
C. a e-prima o condi%ie imposibil &n prezent, 'n $recu$
". a raporta spusele unei persoane
9. a argumenta
50. a e-prima anterioritatea *ata de o actiune trecuta
ELEMENTE DE CONSTRUCIE A COMUNICRII
G#"m"%!c"
@Substanti'e colecti'e
0d'erbul de mod!grade de comparatie
/erbe modale$ e-primarea permisiunii, a capacit%ii interne #i a obliga%iei la trecut #i la 'iitor
8ast 8er*ect
/orbirea indirect$ enunturi, in$rebari
<raza condi%ional II , @fraza condi$ionala III
;iateza pasi' ! prezent #i trecut.
Limba englez clasele a V-a a VIII-a
5
Document realizat la CNCEIP - 15 iunie 2009 proiect n dezbatere public
RECOMANDRI METODOLOGICE PRIVIND APLICAREA PROGRAMEI
I EVALUAREA ELEVILOR
.
8lani*icrile calendaristice *cute pe baza noilor programe re'izuite 'or *i structurate pe unit%i
de &n'%are #i 'or *i elaborate pentru &ntregul an #colar, pentru a se crea o imagine de ansamblu,
unitar, asupra implementrii curriculum!ului.
7n plani*icarea #i &n proiectarea didactic 2selectarea #i detalierea unit%ilor de &n'%are,
elaborarea probelor de e'aluare *ormati' #i sumati' , etc.4 cadrele didactice 'or a'ea drept
reper principal pre'ederile programei #colare, at(t &n ceea ce pri'e#te competen%ele, c(t #i
con%inuturile &n'%rii 2teme, *unc%ii comunicati'e, elemente de construc%ie a comunicrii4 #i
standardele de per*orman%.
E#alonarea pe semestre a competen%elor speci*ice #i a con%inuturilor asociate acestora este la
latitudinea pro*esorului, care 'a urmri constant, *ormarea la ele'i, p(n la *inele anului #colar,
a tuturor competen%elor speci*ice pre'zute de programa #colar.
8entru organizarea e*icient a timpului alocat &n'%rii &n clas #i pentru e'itarea suprasolicitrii
ele'ilor &n acti'itatea de &n'%are+predare 'or *i *olosite metode comunicati'e, te,nici
interacti'e #i acti'it%i indi'iduale, centrate pe ele', pe perec,i si de grup.
Teoretizarea problemelor de limb trebuie s *ie simpli*icat sau c,iar s *ie
complet eliminat, accentul cz(nd pe *ormarea la ele'i a competen%elor corecte de utilizare a
unei anume structuri.
:anualul #colar este unul dintre instrumentele didactice utilizate &n procesul de predare!
&n'%are!e'aluare. 7n consecin%, con%inutul acestuia 'a *i 'alori*icat &n *unc%ie de pre'ederile
*ormulate &n programa #colar corespunztoare limbii moderne studiate 2 limba modern 5 sau
limba modern 24 #i 'a *i adaptat de ctre pro*esor speci*icului clasei + grupului de ele'i..
Instrumentele #i probele de e'aluare periodic #i sumati' 'or *i elaborate &n strict corelare cu
competen%ele speci*ice #i con%inuturile pre'zute &n prezenta program 'alori*ic(nd, &n acela#i
timp, #i recomandrile pri'ind e'aluarea, din I,idul metodologic pentru aplicarea programelor
#colare.
In plus, pro*esorul 'a %ine cont de descriptorii ni'elului 0 205, 024 din Cadrul european comun
de referin pen$ru limbi. 6a *inele studiilor gimnaziale, at(t ele'ii care au studiat engleza ca
65, c(t #i cei care au studiat!o ca 62, 'or *i capabili s ating standarde de per*oman% care se
&nscriu &n ni'elul 0 .
Cea mai cunoscut *orm de *eedbacJ este cea a *lu-ului in*orma%iilor speci*ice dinspre ele'
&nspre pro*esori, pe dou ci$ prin intermediul e'alurii curente a acti'it%ilor zilnice #i prin
intermediul e-amenelor. <eedbacJul *ormati' , ob%inut &n urma e'alurii continue, contribuie la
urmrirea #i e'iden%ierea progresului educa%ional al ele'ilor. 7n cadrul procesului de e'aluare
continu, dialogul educa%ional dintre pro*esor #i ele' capt *or%a necesar de a sc,imba
atitudini. <eedbacJul sumati' este un instrument pre%ios pentru pro*esor, *urniz(ndu!i acestuia
datele necesare pentru a!#i modi*ica, trans*orma, adapta demersul educa%ional 'iitor, &n *unc%ie
at(t de con%inutul #i substan%a a ceea ce trebuie &n'%at c(t #i de aptitudinile, atitudinile #i
dispozi%iile ele'ilor *a% de procesul de &in'%are.
E*ectul poziti' de bacJDas, al e'alurii const &n apropierea c(t mai mare a curriculumului
e'aluat de curriculumul o*icial, &n condi%iile urmririi unei acoperirii curriculare c(t mai e-tinse
&n+prin situa%iile de e'aluare+e-aminare. Introducerea continu a unor noi metode, te,nici #i
instrumente de e'aluare, care *urnizeaz date de natur calitati' #i criterial pri'ind
per*orman%ele ele'ilor, constituie o alt posibilitate de realizare a e*ectului poziti' de Das,bacJ.
7n acela#i scop, comunicarea e*icient #i adec'at a *actorilor de decizie responsabili, a ele'ilor,
prin%ilor #i a opiniei publice pot contribui la &mbunt%irea programelor #colare #i a procesului
de predare.
Limba englez clasele a V-a a VIII-a
5B
Document realizat la CNCEIP - 15 iunie 2009 proiect n dezbatere public
7n conte-tul sugestiilor metodologice *ormulate &n Cadrul comun de re*erin% european, o
*orm important de e'aluare continu, dar #i sumati', o constituie 8orto*oliul ling'istic al
ele'ului. Ele'ii adun mostre din munca lor &n domeniul &n'%rii limbii moderne &n timp
2 proiecte, teste, re*erate, sarcini de &n'%are, certi*icate+atestate de limb, pe parcursul absol'irii
unui an+mai multor ani de studiu &n alte %ri, etc4, acestea put(nd s constituie o posibilitate de
e'aluare de la s*ar#itul unui ciclu de &n'%m(nt.Este o metod de e'aluare cu caracter integrator,
comple- #i *le-ibil. El oglinde#te at(t e'olu%ia ele'ilor, c(t #i per*orman%ele principale #i op%iunile
acestora.
Este bine ca acest porto*oliu s *ie raportat permanent la 8orto*oliul european al limbilor ,
care stabile#te clar competen%ele care trebuie atinse la *iecare ni'el. El se preteaz unei mul%imi
de situa%ii de utilizare!acestea regsindu!se &n competen%ele speci*ic necesare!#i poate *i *olosit
la di*erite ni'eluri de pregtire, grupe de '(rst #i segmente ale popula%iei, put(nd *i utilizat cu
u#urin%.
8roiectul reprezint o acti'itate de e'aluare care &ncepe &n clas, prin de*inirea #i &n%elegerea
sarcinii de lucru, se continu acas , pe parcursul mai multor zile sau sptm(ni, perioad &n
care ele'ul se consult permanent cu pro*esorul #i se &nc,eie tot &n clas, put(nd *i elaborat
indi'idual sau &n grup.
Toate aceste posibilit%i de a ob%ine un *eedbacJ poziti' ne pot *urniza in*orma%ii #i sugestii
'aloroase pentru &mbunt%irea programelor scolare.>oile probleme contemporane #i *unc%iile
ling'istice care apar, ne determin s ne aplecm cu aten%ie asupra programelor #colare, care
trebuie s *ie &n concordan% cu e'olu%ia e'enimentelor #i progresele cunoa#terii.
Limba englez clasele a V-a a VIII-a
5C