You are on page 1of 3

Ngy 9 thng 8 nm 2014 Vic lm & Tuyn dng - Tm vic lm mi ti VietnamWorks

http://www.vietnamworks.com/chinh-sua-ho-so/tung-buoc/ban-in/it-helpdesk-2725479 1/3

Nguyn Ph Ti
Tr ging
Ngi Vit Nam - Nam
27-08-1993
Nng, Vit Nam
15/3 Cao Thng, Hi Chu, Nng
Thnh ph Nng, Vit Nam
in thoi: 0935510869
Email: mrnguyenphutai@gmail.com
S nm kinh nghim
2 nm
Trnh ngoi ng
English( Trung cp)
Cng vic gn y nht
Tr ging
Cng ty gn y nht
FPT Polytechnic
Cp bc hin ti
Mi tt nghip/Thc tp sinh
V tr mong mun
IT Helpdesk
Cp bc mong mun
Mi tt nghip/Thc tp sinh
Ni lm vic
H Ch Minh, Nng
Ngnh ngh
IT-Phn cng/Mng, IT - Phn mm
Mc lng mong mun
Thng lng

Thng Tin Chung
Mc tiu ngh nghip
Ti mong mun qua cng vic s c c hi trau di cc kh nng ca bn thn: k nng ng dng cng ngh
thng tin trong doanh nghip, cc k nng mm nh giao tip v lm vic nhm. Ti hy vng s tr thnh mt
nhn vin IT Helpdesk c k nng tt trong vng 2 nm ti.
Thnh tch ni bt
Cng tc vi bo giy eChip th ba, eChip online, Genk.vn cc chuyn mc th thut v phn mm my tnh.
Tham gia vo vai tr tr ging h tr cho sinh vin kha di trong vic thc hnh cc mn chuyn nghnh
CNTT trong thi gian hc tp ti trng.
t gii khuyn khch cuc thi thuyt trnh ting Anh " Speak Up! Poly 2011".
Tham gia cc hot ng tnh nguyn do on trng t chc.


Trnh hc vn
FPT Polytechnic Nng
Cao ng - ng dng phn mm - 12/2011 - 06/2014
THPT Phan Chu Trinh
Trung hc - 08/2009 - 05/2011
Ngy 9 thng 8 nm 2014 Vic lm & Tuyn dng - Tm vic lm mi ti VietnamWorks
http://www.vietnamworks.com/chinh-sua-ho-so/tung-buoc/ban-in/it-helpdesk-2725479 2/3
Kinh nghim lm vic
Tr ging
FPT Polytechnic - 02/2013 - 05/2014
Tham gia tr ging cc mn hc ngnh 'ng dng phn mm'
nh gi, kim tra cht lng sinh vin
Qun l, khc phc cc s c my tnh phng lab
Cng tc vin bo ch
VC Corporation - 05/2012 - 02/2013
Vit bi cho tp ch cng ngh Genk chuyn mc 'Th thut my tnh'
Cc bi vit c th tm thy a ch: http://genk.vn/tac-gia/tai-tinh-te.chn

K nng ni bt
K nng ngh nghip
Hiu bit v Network
LAN, WAN
Kinh nghim Helpdesk, x l cc li my tnh
Qun tr mng Clients-Server Windows
Ci t, cu hnh cc thit b mng Cisco
Hiu bit v s dng cc thit b in t
K nng mm
Lm vic nhm
Thuyt trnh
Lm vic di p lc cao
Tham gia din n, mng x hi: Tho lun, ng gp bi vit ti cc forum Tinhte, Voz
K nng s dng phn mm
MS Office
Bin tp video - hnh nh
S dng, tm kim thng tin t Internet
Trnh ngoi ng - Ting Anh
Nghe: tt
Ni: kh
c: kh
Hiu: tt

Thng tin tham kho
Ms. Tr
Ban o to - FPT Polytechnic
Email:caodangfpt.dn@fpt.edu.vn in thoi: (0511) 371 0999
Ngy 9 thng 8 nm 2014 Vic lm & Tuyn dng - Tm vic lm mi ti VietnamWorks
http://www.vietnamworks.com/chinh-sua-ho-so/tung-buoc/ban-in/it-helpdesk-2725479 3/3
Phan Anh V
Bin tp vin Genk.vn - VC Corporation
Email:vuphananh@genk.vn