You are on page 1of 48

BIZNIS

BIZNIS
PLAN
PLAN
Firme SZTR CRNICA Parain za
proizvodnju lisnatog testa


Ovaj biznis plan napravljen je od strane poslovodnog menadmenta firme SZTRCRNICA Parain i namenjen je
potencijalnom kreditoru. Ovo je poverljiv dokument koji sadri ideje, metode i informacije koje ne mogu biti kopirane i
koriene bez pismene saglasnosti autora ili vlasnika firme
e!em"ar #$$%& 'ragujeva!
Investitor(
SZTR CRNICA Parain
ire)tor(
*irosin)a Pavlovi
SZTR +CRNICA , Parain SZTR +CRNICA , Parain Proizvodnja lisnatog testa Proizvodnja lisnatog testa
Sadr-aj(
Strana
.&$& Rezime //////&&////////////&///& 0
#&$& 1vod /////&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&//&////&&&// %
0&$& *isija2 vizija i !iljevi proje)tnog zadat)a &&&&&&&&&&&&&&&&&&&//&&& 3
%&$& ,snovni poda!i o investitoru &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 4
3&$& Analiza tr-i5ta prodaje /////////////&// 6
4&$& Analiza te7ni8)o9te7nolo5)i7 re5enja2 za5tite radne i -ivotne
sredine ////////////////&&&&&&&&&&&//&&& .4
:&$& Analiza tr-i5ta na"av)e &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ##
;&$& *enad-ment ///////////////&//&/&&&& #0
6&$& <)onoms)o 9=inansijs)a analiza &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& #4
.$&$& ,!ena proje)ta &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& %$
..&$& ,rganiza!ija2 analiza izvodljivosti i dinami)a
radova &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& %%
.#&$& Za)lju8a) &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& %3
Ane)si &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& %4
2 2
SZTR +CRNICA , Parain SZTR +CRNICA , Parain Proizvodnja lisnatog testa Proizvodnja lisnatog testa
.&$& Rezime
Za realizaciju programa neop!odno je obezbediti nova investiciona sredstva i to kako osnovna tako i
obrtna sredstva. Osnovu za uvo"enje u proizvodnju ovi! proizvoda #ini interes firme koji je
analiziran preko poslovnog rezultata koji je mogue ostvariti na osnovu novi! resursa koje treba
obezbediti.
Za realizaciju ovog projekta potrebno je investirati u
Opremu #;.$$ <1R
$late %63$ <1R.
Obrtna sredstva %;.. <1R u prvoj godini.
Realizacijom ove investicije bilo bi uposleno u godini postizanja punog kapaciteta 3
radni)a&
%inimalni pri!vatljivi obim proizvodnje u godini postizanja punog kapaciteta iznosi
3#%;6 ponderisani! jedinica godinje2
%inimalna pri!vatljiva cena u godini postizanja punog kapaciteta iznosi .2%4. <1R,
&nterna stopa rentabilnosti iznosi 0#23$ >
'eriod povratka investicije 0 godine i 6 mese!i
Ostatak vrednosti investicije iznosi 060:% <1R
(kupna vrednosti investicije iznosi 303;4 <1R.
Za relizaciju ovog programa neop!odna su kreditna sredstva u iznosu od .0$$$ <1R.
)akon dobijanja podsticajni! sredstava po predloenoj dinamici bi se pristupilo realizaciji.
3 3
SZTR +CRNICA , Parain SZTR +CRNICA , Parain Proizvodnja lisnatog testa Proizvodnja lisnatog testa
#&$& 1vod
'reduzee SZTR CRNICA osnovano je kao porodi#na firma za proizvodnju !leba i peciva i
maloprodaju od strane osniva#a %irosinke i Toplice 'avlovia iz 'araina. 'reduzee je nastalo
transformacijom trgovine Trgopromet *ievac u kojoj je radila %irosinka. Suprug Toplica je do
penzije radio u +ementari 'opovac. )akon gaenja preduzea Trgopromet *ievac i odlaska Toplice
u penziju odlu#uju se da osnuju SZTR koja e imati maloprodaju i priru#nu pekaru koja e raditi za
potrebe radnje. ,ako je proizvodnja !leba i peciva bila uspene odlu#uju da proire proizvodnju sa
novom vertikalnom rotacionom pei koja je bila prva u 'arainu. )akon odre"enog perioda
odlu#eno je da se pokua sa proizvodnjom lisnatog testa. 'rvi rezultati dali su izuzetne rezultate i
dobijene su pozitivne ocene trita. %e"utim ograni#eni kapaciteta naro#ito miksera, laminatora i
komore za !la"enje onemoguili su da se posao realizuje.
+elokupan dosadanji uspon preduzea SZTR CRNICA je uslovljen opremom koju su osniva#i
finansirali iz svoji! izvora u dugom vremenskom intervalu. %e"utim, analizom trini! kretanja kao
i obavljenim razgovorima sa vie preduzea ura"ena je studija mogunosti proirivanja kapaciteta u
proizvodnji opreme za pse. 'otreba domaeg trita za proizvodima lisnatog testa je izraena jer u
ovom momentu znatan deo trita se pokriva sa malim brojem dobavlja#a. -a ovaj projekat ima
osnova pokazuju prvi kontakti sa potencijalnim kupcima koji su dali pozitivne rezultate prvenstveno
zbog reenja koje je vlasnik kroz proizvode prezentirao, gde je do izraaja dola originalnost
proizvoda i izuzetan kvalitet. Trite ima uzlazni trend to pokazuju istraivanja kao i preliminarni
ugovori.
Sve ovo govori da resursi sa kojima firma SZTR CRNICA u ovom trenutku raspolae nee biti
dovoljni da zadovolje tranju u narednom periodu.
.irma poseduje iskustva u izradi i plasmanu lisnatog testa, ima obezbe"en plasman i nep!odno
iskustvo u biznisu koje je osnova za realizaciju ovakvog projekta. 'o svom stratekom planu u /001.
godini SZTR CRNICA eli da nabavi novu opremu za proizvodnju, organizuje proizvodnju
lisnatog testa i zaposli odre"en broj radnika. Svi ti polazni elementi uspostavili bi strategiju razvoja
firme uz menadersko restrukturisanje i upravljanje i unelo nove elemente u razvoj. .ormiran je
projektni zadatak proizvodnje navedenog programa na markentikoj analizi koja je izvrena na
podru#ju 2eograda, 'omoravlja, 3umadije, Srbije i 2alkana. Svojom solidnou i kvalitetom
osvojena je trina pozicija koju je neop!odno o#uvati. 'oseduje potrebno znanje a za realizaciju
potrebna je nabavka opreme za koju bi bila potrebna nova kreditna sredstva kao i deo opreme koju
bi &nvestitor finansirao iz svoji! sredstava.
.irma SZTR CRNICA u okviru ovog programa smatra da ima anse da osvoji trite iz nekoliko
glavni! razloga4
-efinisala je program proizvoda koji! na tritu nema dovoljno u takvoj formi i obliku.
Odsustvo adekvatne konkurencije kod domai! proizvo"a#a koji nisu zadovoljavajui u
pogledu kvaliteta kao ni cene.
&straene su potrebe na domaem tritu.
Za otpo#injanje ovog proizvodnog ciklusa SZTR CRNICA poseduje te!ni#ko5te!noloku
dokumentaciju i objekte i deo opreme za po#etak proizvodnje, a neop!odna je nova oprema radi
zaokruivanja proizvodnog ciklusa i deo obrtni! sredstava za neposredno poslovanje. Sa ovom
proizvodnjom diversifikovao bi se program u narednom periodu, stabilizovalo bi se finansijsko
stanje firme a zatim iz sopstvenog poslovanja ulo u sampostalni razvojni ciklus. 'roizvodnja bi se
organizovala u postojeim objektima na postojeoj i novoj opremi i na novim alatima koje bi
projektovala i nabavila SI*P,R ,&
&deja bi se sastojala u tome da SZTR CRNICA otpo#ne sa proizvodnjom lisnatnog testa, za
plasman na tritu a dugoro#na poslovna saradnja sa saradnicima u veleprodaji i maloprodaji
omoguila bi trajnu stabilnu pozicioniranost na tritu. -a bi sjedinili sve ove karaktere od nabavke
4 4
SZTR +CRNICA , Parain SZTR +CRNICA , Parain Proizvodnja lisnatog testa Proizvodnja lisnatog testa
sirovina, proizvodnje, potrebna je potpuna !armonizacija resursa i ulaganja na koja e ovaj biznis
plan da ukae u sledeem4 SZTR CRNICA eli da svoju poslovnu ideju realizuje u svom
okruenju. )akon sticanja trine pozicije logi#no je bilo investirati u proirenje delatnosti,
diversifikaciju i razvoj. 'oslovna ideja osniva#a preduzea je da postojeu proizvodnju !leba i
peciva proiri i povea i preraste u preduzee lidera u ovom delu 2alkana. Ova poslovna ideja
rezultat je sopstvenog iskustva i saznanja o proizvodnji i za!tevima domaeg trita za pomentim
proizvodom. Sve proizvodne resurse koji su u posedu stavlja u neposrednu realizaciju, a za
zaokruivanje proizvodnog ciklusa neop!odna je nova oprema koja se sastoji od4 3ok komore,
laminatora, miksera, ras!ladne i komore za pri!vat, kao i dostavnog vozil koje je neop!odno za
prevoz sirovina i gotovi! proizvoda. ( sklopu gra"evine potrebna je minimalna rekonstrukcija
objekta radi zadovoljenja !igijensko te!ni#ki! uslova.
Od osnivanja firma je u stalnom usponu to se ogleda u porastu prometa kao i proirivanju
delatnosti. Svoj imid i trinu poziciju firma je stekla izuzetno korektnom odnosom prema kupcima
i dobavlja#ima to se ogleda u rokovima isporuke i plaanja i time da firma nije imala blokadu
ra#una od svog postojanja.
'ostizanje daljeg razvoja iziskuje dodatna sredstva koja se uglavnom odnose na na nabavku
neop!odne dodatne opreme za #iju nabavku vlasnici trenutno nemaju dovoljno sredstava. ,redit u
visini od .0$$$ <1R potreban je u cilju nabavke nedostajue potrebne nove opreme i alata.
(svajanjem ovog programa definisani su pravci delovanja, a njegovom implementacijom stvorie se
uslovi za bri razvoj odrivog i konkurentnog programa. ,redit u visini od .0$$$ <1R potreban je
u cilju nabavke nedostajue potrebne nove opreme i alata u iznosu od .$$$$ <1R i nedostajua
obrtna sredstva u iznosu od 0$$$ <1R. (svajanjem ovog programa definisani su pravci delovanja, a
njegovom implementacijom stvorie se uslovi za bri razvoj odrivog i konkurentnog programa. Za
nedostajua sredstva koja su potrebna za zaokruivanje ovog ciklusa, SZTR CRNICA konkurie
kod .onda za razvoj Republike Srbije radi dobijanje podsticajni! sredstava. .irma SZTR
CRNICA poseduje usmenu potvrdu 6( 2$),7 'arain da e pruiti garanciju za
obezbe"ivanje kredita.
Od osnivanja firma je u stalnom usponu to se ogleda u porastu prometa kao i proirivanju
delatnosti. Svoj imid i trinu poziciju firma je stekla izuzetno korektnom odnosom prema kupcima
i dobavlja#ima to se ogleda u rokovima isporuke i plaanja i time da firma nije imala blokadu
ra#una od svog postojanja. Sve ovo bilo je uslovljeno opremom koju firma trenutno poseduje. Sa
novom opremom firma SZTR CRNICA odrae svoju osvojenu trinu poziciju i ostae i u
narednom periodu za korak ispred konkurencije.
0&$& *isija2 vizija i !iljevi&
0&.& *isija
Svr!a postojanja firme SZTR CRNICA je da proizvodei lisnato testo visokog stepena kvaliteta
obezbedi pouzdano snabdevanje i stabilne cene proizvoda, dajui svojevrstan doprinos
oplemenjavanju ivota kao i zadovoljstvo korisnika. Stalno je usmerena na prepoznavanje potreba
klijenata, a zatim na stvaranje proizvoda koji zadovoljavaju te potrebe kao i na razvoju
zadovoljavajueg prodajnog servisa.
%isija SZTR CRNICA je da svojim inovativnim potencijalom, vr!unskom organizacijom,
profesionalizmom, savremenom te!ni#kom i te!nolokom opremljenou i kvalitetom svoji!
proizvoda i usluga nadmai konkurenciju, da bude firma kojom e se zaposleni ponositi i biti joj
odani, u kojoj e imati mogunost da se usavravaju i napreduju prema svojim sposobnostima i
mogunostima i doprinose razvoju firme. 'odeliti zadovoljstvo korienja vr!unski! proizvoda sa
potroa#ima u okruenju je misija firme SZTR CRNICA, zbog #ega kupcima omoguava
dobijanje najkvalitetniji!, izvanredno !ranljivi! i po najpristupa#nijoj ceni dostupni! proizvoda.
Osim toga, SZTR CRNICA je aktivan u#esnik razvoja i unapre"enja drutvene zajednice,
posebno regije u kojoj posluje kroz iniciranje, sudelovanje i finansiranje razni! e)olo5)i7 i
7umanitarni7 projekata, sportski! i kulturni! doga"aja i sli#ni! projekata od opteg zna#aja.
5 5
SZTR +CRNICA , Parain SZTR +CRNICA , Parain Proizvodnja lisnatog testa Proizvodnja lisnatog testa
0&#& ?izija
8izija firme SZTR CRNICA je da u svojoj delatnosti bude i ostane lider na tritu regiona kao i
da doprinosi poboljavanju ekonomskog blagostanja i kvaliteta ivota drutva u celini. )a putu
ostvarenja svoje vizije firma SZTR CRNICA bie otvorena za sve koji znaju, mogu i !oe vie.
+ilj je da od svakog programa koji radi stvori trinog lidera. SZTR CRNICA e biti uvek
savremen, moderan i efikasan poslovni sistem koji e se konstantno unapre"ivati i inovirati,
klijentima nametnuti kao potovan i dugoro#an poslovni partner, koji brine o visokom kvalitetu
svakog poslovnog detalja. 8izija je da radi dugo, lako, brzo i uspeno uz konstantnu, obostrano
korisnu i dugotrajnu saradnja sa poslovnim partnerima iz zemlje i sveta.
0&0& Ciljevi
Trina reafirmacija i unapre"enje poslovni! procesa, uz dosledno pridravanje najstroi! standarda
iz oblasti poslovanja, rada, o#uvanja i zatite ivotne sredine, primarni su ciljevi poslovne politike
firme SZTR CRNICA& 'ut do ostvarenja ti! ciljeva vodi kroz diverzifikaciju delatnosti i stalno
prilago"avanje za!tevima trita, postojei! i oni! koje tek namerava da osvoji. ,onkurentnost na
domaem tritu poveavae pre svega unapre"ivanjem trini! performansi proizvoda i usluga, a
merilo uspe!a u tome svakako e biti poveanje proizvodnje i pri!oda.
+ilj projektnog zadatka je da se proiri obim proizvodnje peciva u smislu proizvodnje lisnatog testa.
Osnovni zadatak je da se utvrdi trina i ekonomska opravdanost, profitabilnost, efektivnost i
efikasnosnost, programa proizvodnje lisnatog testa. Tom prilikom bi se organizovala proizvodnja, sa
osnovnim ciljem da se4
-efiniu proizvodni resursi preduzea SZTR CRNICA
-efinie prodajni plan prema trinim za!tevima
)abavi potrebna oprema za program proizvodnje lisnatog testa,
Osvoji program proizvodnje lisnatog testa u delu koji je naveden u uvodu,
Organizuje proizvodnja i dovede u fazu pune produkcije
'rodajni plan izvri prema definisanom biznis planu
Ostvari profit i ekonomi#nost
Ostvari rast i razvoj preduzea SZTR CRNICA
&z ostvarene dobiti investira u razvoj i rast firme
'ri tome poseban zna#aj ima korienje raspoloivi! resursa preduzea SZTR CRNICA2
iskorienje resursa regiona, zapoljavanje odre"enog broja radnika iz okruenja.
%&$& ,snovni poda!i o investitoru
%&.& Naziv proje)tnog zadat)a
2iznis plan za nabavke nove opreme za izradu lisnatog testa.
%&#& @o)a!ija proje)ta
'arain 91/00 'arain
%&0& 'ara)ter programa sa opisom proizvoda i usluge
2iznis plan preduzea SZTR CRNICA za proizvodnju lisnatog testa.
%&%& ,dgovorno li!e za izradu "iznis plana
%irosinka 'avlovi
:b 0;<0;11=/>/<>
%&3& PredviAeni e)onoms)i ve) proje)ta(
1 godina
%&4& Biro9ra8un poslovne "an)e
6( 2$),$ <>05001<=>0<0<910
%&4&.& PIC
<0<0;?>1<
%&:& evizni )urs valute(
< 7(R jednako je ==dinara
6 6
SZTR +CRNICA , Parain SZTR +CRNICA , Parain Proizvodnja lisnatog testa Proizvodnja lisnatog testa
%&;& Naziv investitora(
SZTR CRNICA
%&6& atum osnivanja2 registra!ije i lo)a!ije investitora
-atum osnivanja4 <0.0/./000. preregistracija
Sedite4 'arain +ara -uana @1
%&6&.& Adresa investitora(
'arain +ara -uana @1
%&6&#& Regista!ioni "roj(
%&6&0& *ati8ni "roj(
1?<;=90@
%&6&%& Tele=on2 De"&
tel.AfaB4 091A1@> 11=
%&.$& Pravni status ivnestitora(
SZTR
%&..& elatnosti(
1/<<0 Trgovina na malo !ranom proizvodnja karoserija i prikolica
<1><< 'roizvodnja lisnatog testa
i druge
%&.#& 2roj radnika4 <
%&.0& Istorijat i opis preduzea
'reduzee SZTR CRNICA osnovano je kao porodi#na firma za proizvodnju !leba i peciva i
maloprodaju od strane osniva#a %irosinke i Toplice 'avlovia iz 'araina. 'reduzee je nastalo
transformacijom trgovine Trgopromet *ievac u kojoj je radila %irosinka. Suprug Toplica je do
penzije radio u +ementari 'opovac. )akon gaenja preduzea Trgopromet *ievac i odlaska Toplice
u penziju odlu#uju se da osnuju SZTR koja e imati maloprodaju i priru#nu pekaru koja e raditi za
potrebe radnje. ,ako je proizvodnja !leba i peciva bila uspene odlu#uju da proire proizvodnju sa
novom vertikalnom rotacionom pei koja je bila prva u 'arainu. )akon odre"enog perioda
odlu#eno je da se pokua sa proizvodnjom lisnatog testa. 'rvi rezultati dali su izuzetne rezultate i
dobijene su pozitivne ocene trita. %e"utim ograni#eni kapaciteta naro#ito miksera, laminatora i
komore za !la"enje onemoguili su da se posao realizuje..
)akon sticanja trine pozicije i postizanja odre"enog stepena osvojenosti trita i sigurnosti
odlu#eno je da se u"e u razvoj kapaciteta jer postojei resursi nisu u stanju da zadovolje kapacitet ni
kvalitet proizvoda sa kojim se opstaje na tritu. Tokom prodaje artikala u radnji ispostavilo se da na
osnovu za!teva kupaca ima veliki! mogunost plasmana i da je prakti#no potrebna nabavka novi!
produktivniji! ure"aja da bi se ispunili za!tevi kako u koli#ini, kvalitetu, ceni kotanja i rokovima
isporuka. 7lementarna prednost preduzea SZTR CRNICA u narednom perodu je ulaganje u
visokoproduktivnu opremu koja treba da obezbede prepoznatljiv imid i nova trita, a svakako
bitan kvalitet su kadrovski resursi kojima raspolae tako da je stabilnost firme povoljna i osigurana
za dui vremenski period.
SZTR CRNICA poseduje deo opreme, ali za konkurensku borbu za ovaj program neop!odna je
nabavka nove opreme koja zadovoljava standarde.
'reduzee SZTR CRNICA u svom poslovanju nije imala blokade i pored objektivni! i
subjektivni! tekoa i o roku je izmirivala sve svoje obaveze.
'reduzee SZTR CRNICA u svom sastavu ima resurse i oni se u osnovnom sastoji od4
Prostora ta"ela T9.
T9.
R&
"r&
?rsta prostora @o)a!ija
Povr5ina
E m
#
F
?rednost E<1RF
Napomena
Gedini8na 1)upna
. # 0 % 3 4 :
. 'roizvodni prostor
'arain +ara
-uana @1
<?0 /00
/>000
# 'oslovni 'arain +ara /1 /10 @/1
7 7
SZTR +CRNICA , Parain SZTR +CRNICA , Parain Proizvodnja lisnatog testa Proizvodnja lisnatog testa
-uana @1
0 Stambeni
'arain +ara
-uana @1
<>0 @00
<0>000
1)upno( .044#3
Opreme ta"ela T9#
T9#
R&
Cr
Naziv opreme 'om
?rednost E<1RF
Napomena
Gedini8& 1)upna
. # 0 % 3 4
. 'e rotaciona < ?000 ?000
# ,omora za fermentaciju < <000 <000
0 :aminator < @00 @00
% %ikser < /100 /100
3 Radni sto < 100 100
4 Topla vitrina < 100 100
: 'enica < /00 /00
; Zastava poli < <100 <100
Svega .$;$$
8rednost opreme utvr"ena je na bazi sadanje trine vrednosti.
Alata ta"ela T90
T90
R&
Cr
Naziv opreme 'om
?rednost E<1RF
Napomena
Gedini8& 1)upna
. # 0 % 3 4
. Set alata < 9000 ?000
# ,olica za ple!ove 1 900 <100
0 'le!ovi za pe#enje /00 1 <000
Svega 43$$
Zemljita ta"ela T9%
T9%
R&
"r&
Naziv zemlji5ne
povr5ine
@o)a!ija
Povr5ina
E m
#
F
?rednost E<1RF
Gedini8na 1)upna
. # 0 % 3 4
. 'lac 'arain +ara -uana @1 @00 /0 </000
Svega( .#$$$
%&.%& ,snovni poda!i o poslovanju
'oslovanje preduzea SZTR CRNICA karakterie4
C (pornost na iznalaenju novi! programa i proirivanju i uvo"enju novi! te!nologija.
C Redovno servisiranje plata zaposlenim radnicima.
C ,onstantna diversifikacija novi! programa
C .inansijska ravnotea i stalna tekua likvidnost.
'reduzee SZTR CRNICA u svom poslovanju potuje sve vaee propise iz oblasti finansijskog
poslovanja, usluga, zatite na radu i ekoloke zatite.
%&.3& Prognoza "udueg razvoja
Osnovni cilj preduzea SZTR CRNICA je da bude za korak ispred konkurencije u #emu su do
sada uspevali sa izuzetnim kvalitetom usluge kao i konkurentnim cenama. 'rema stratekom
dokumentu u narednom periodu predstoji proirenje i modernizacija postojee opreme to treba
kvalitet i kvantitet usluga da podigne na vii nivo od proizvo"a#a iz okruenja. Sam nivo kvaliteta
koji i sada zadovoljava potrebe i za!teve trita nije primarni cilj ve irenje asortimana koji treba da
8 8
SZTR +CRNICA , Parain SZTR +CRNICA , Parain Proizvodnja lisnatog testa Proizvodnja lisnatog testa
zadovolji sve trnje u ovoj oblasti. To tako"e za!teva irenje game usluga koje do sada nije bilo
dovoljno u okruenju. -a bi odrali tradiciju i trinu poziciju odlu#eno je da se u periodu posle
nabavke nove opreme i njene primene odnosno posle perioda u!odavanja u"e u sopstveni razvoj
prizvoda kola#a i torti za potrebe prodaje. ( ovom momentu niko u okruenju ne proizvodi
smrznute torte koje mogu dugo da traju i mogu da podnose transport. Za ovim proizvodima postoji
evidentna trana a SZTR CRNICA bi sa resursima koje poseduje da zadovolji tranju na irem
podru#ju. Za ovaj projekat postoje svi potrebni resursi kao to su objekti, oprema, kadrovi kao i
znanja koja su neop!odna. Time bi se postigao cilj da se za podru#je na kome posluje SZTR
CRNICA okupi ekipa mladi! i talentovani! stvaralaca koja bi zajedno sa sinovima koji imaju
nameru da se aktivno uklju#e u poslovanje firme diktirali razvoj novi! podu!vata na ovom podru#ju.
Ovim bi se uveali postojei kapaciteti kao i uveao broj radnika SZTR CRNICA uposlio vei
broj radnika iz okoline a uslugama podmirila tranja na ovom delu trita zemlje. (sluga bi se
organizovala na bazi sopstvenog knoD5noD od domai! i neop!odni! uvozni! materijala u
sopstvenom proizvodnom prostoru i opremi.
3&$& Analiza tr-i5ta prodaje
3&.& Program proizvodnje i opis proizvoda
)a osnovu rezultata istraivanja trita prodaje, za!teva kupaca i raspoloivi! kapaciteta utvr"en je
asortiman proizvoda i o#ekivani obim plasmana proizvoda. ( prvoj godini planira se aktiviranje i
realizacija programa, proizvodnja, plasman i razvoj novi! proizvoda po !orizontalnoj diversifikaciji.
Realizacija programa ostvarila bi se tako to bi preduzee SZTR CRNICA otpo#elo sa
proizvodnjom lisnatog testa. ( narednim godinama organizovala bi se proizvodnja i dalja
komercijalizacija postojei! proizvoda. 'redvi"eno je da se proizvodnja organizuje u postojeem
proizvodnom prostoru firme SZTR CRNICA u postojeim objektima, novim i postojeim
raspoloivim kapacitetima kao i novim i postojeim alatima.
Raspoloivi resursi za realizaciju ovog investicijskog projekta su4 postojei objekat sa instalacijama
i infrastrukturom i postojea proizvodna oprema.
3&#& ,pis proizvoda
'roizvod je lisnato testo razli#iti! formi i oblika, prilago"eno za!tevima kupaca i te!nologiji koju u
ovim okolnostima investitior moe da aktivira. 'roizvod se sastoji od brana kao elementarnog
materijala za izradu uz dodatak masnoe, za#ina i specijalni! dodataka i vode kao vezujueg
elementa a sve zale"eno u EokF komori na propisanoj temperaturi. Zamrznuto testo se pakuje u
polietilenske kese u pakovanja od 0,1 i < kilogram a zatim pakuju u transportne kutije za dalje
skladitenje ili transport.
'roizvod firme SZTR CRNICA su prema ta"eli T934
T93
Red& Naziv dela Napomena
. # 0
. ,oktel pecivo
# ,roasan
0 ,vasna testa
% 'odloga za pice
3 'ice
4 &ntegralni tapii
'o)tel pe!ivo predstavlja bezkvasno pecivo koje ima vie vrsta od koji! su najzna#ajnije4
Gu u, mini kifle, pereci, mini pice, rolovane virle, koljkice sa unkom, pe#urkama i ka#kavaljem i
drugi. Zamrznuto testo se bez odmrzavanja pe#e na temperaturi <>05/10
0
+.
'roasan predstavlja bezkvasno pecivo koje ima vie vrsta od koji! su najzna#ajnije4 kroasan sa
kremom, sirim, unkom, makom, orasima, ka#kavaljom. Od pred!odne grupe razlikuje se po obliku
i nadevu
9 9
SZTR +CRNICA , Parain SZTR +CRNICA , Parain Proizvodnja lisnatog testa Proizvodnja lisnatog testa
'vasna testa predstavlja pecivo proizvedeno sa kvascem koje ima vie vrsta od koji! su
najzna#ajnije su4 kifle, perece, "evrek, pletenice, puii. & za ovu grupu proizvoda vai ista
napomena stim to kod kvasni! testa moe biti jako mnogo varijacija kao i kod lisnati! testa to
zavisi od mate kreatora i elja i potreba kupaca.
Podloga za pi!e su testa pripremljena za nadev koji korisnik sam stavlja pre pe#enja. Time se daje
mogunist pripreme jela po ukusu korisnika stim to se dobija kvalitetna podloga koji nije potrebno
pripremati pre upotrebe.
Pi!e su proizvod namenjen peenju tako to je pica potpuno pripremljena sa nadevom i odma! moe
da se pe#e. Time se dobija kvalitetan proizvod za veoma kratko vreme pripreme.
Integralni 5tapii su beskvasna lisnata testa proizvedena od integralnog brana. Time se dobija na
!ranljivoj vrednosti proizvoda. %oe da ima iste nadeve kao koktel pecivo i kroasani.
:isnata testa zadovoljavaju sve zdravstvene i pre!rambene standarde tako da mogu da se koriste u
normalnij is!rani.
3&0& Analiza tr-i5ta
,upci proizvoda SZTR CRNICA su veleprodaje koje domainstvima i ugostiteljskim objektima
prodaju zamrznuto testo. 8eli#ina potencijalnog trita nije ograni#ena ni u geografskom ni u
zakonskom smisluali zbog kapaciteta firme kao i razvijenosti poslovni! veza moe se smatrati da je
trite na kome e moi da se plasiraju proizvodi SZTR CRNICA prostor koji zauzimaju
'omoravski, 3umadijski i Rasinski okrug. 'rema podacima Saveznog zavoda za statistiku za /00/
godinu Srbija bez pokrjine ,osovo i %eto!ija ima ==/=000 stanovnika. Od toga ima /1?;>;9
porodi#ni! domainstava. Taj broj predstavlja ciljno trite mada proizvodi nisu dostupni do svi!
domainstava. Stanovnitvo navedena tri regiona ima >9;?00 stanovnika. To predstavlja priblino
//@>00 domainstava koji su potencijalni korisnici smrznutog testa. Regionalna zastupljenost
prikazana je u ta"eli T94.
T94.
Red
"r
Naziv op5tine
Croj
stanovni)a
Napomena
. # 0 %
. Pomoravs)i region #3:%$$
# -espotovac 99900
0 Hagodina =1>00
% 'arain @/;00
3 Rekovac <1/00
4 Svilajnac 9/900
: *uprija 9=;00
; Humadijs)i o)rug 0$:0$$
6 $ran"elovac ?=000
.$ 2ato#ina </>00
.. ,ni <@=00
.# ,ragujevac <></00
.0 :apovo ;<00
.% Ra#a <?/00
.3 Topola /@900
.4 Rasins)i o)rug #:%:$$
.: $leksandrovac 9/@00
.; 2rus /0@00
.6 8arvarin //?00
#$ ,ruevac <91100
#. Trstenik 1/@00
## *ievac <<000
10 10
SZTR +CRNICA , Parain SZTR +CRNICA , Parain Proizvodnja lisnatog testa Proizvodnja lisnatog testa
'ored ovog broja zna#ajni korisnici su i turisti#ki ugostiteljski objekti, ustanove i restorani.
'lan o#ekivanog plasmana dat na osnovu izvrene marketinke analize trita, sa#injeni! ugovora o
dugoro#noj poslovnoj saradnji, projektovanog kapaciteta i proizvodni! resursa firme o#ekivanog
godinjeg plasmana prikazani su u ta"eli T9:&
T I :
Red&
"roj
Naziv proizvoda
Ged&
mere
Period
I
godina
II
godina
III
godina
I?
godina
? godina
. # 0 % 3 4 : ;
. ,oktel pecivo kg <<;00 </>1/ <9@/9 <?<@> <??1<
# ,roasan kg >100 ;<>0 ;=9< <0</0 <09//
0 ,vasna testa kg <9@00 <?@>> <11@; <@<;/ <@1<@
% 'odloga za pice kg 1<00 110> 1>9> @0=/ @<;9
3 'ice kg 9?00 9@=/ 9>;/ ?0?> ?</;
4 &ntegralni tapii kg >100 ;<>0 ;=9< <0</0 <09//
1)upno 3.$$$ 33$;$ 3;0;3 4$:#$ 4.603
'lan proizvodnje za & godinu prikazan je na osnovu mogue apsorbcije trita i mogui! kapaciteta
preduzea, a u narednim godinama je procenjen po sledeoj dinamici4 u && predvi"en je rast od > I,
u &&& godini rast od @ I, u &8 godini rast od ? I. i 8 godini rast od / I. 'redvi"anje rasta
proizvodnje zaniva se na boljem korienju kapaciteta, racionalisanjem procesa proizvodnje kao i
zakupom nove opreme i angaovanjem novi! kapaciteta.
( ta"eli T9; je prikazan asortiman proizvoda, o#ekivane godinje koli#ine, trine cene navedeni!
proizvoda i ukupan jednogodinji plan plasmana.
T 9 ;
R&
"r&
Proizvod
Ged&
*ere
Jodi5nji
o"im prodaje
?rednost E<1RF
Gedini8naK)
om
1)upna
. # 0 % 3 4
. ,oktel pecivo kg <<;00 <,?/>@ <=000
# ,roasan kg >100 <,;?>< <@11>
0 ,vasna testa kg <9@00 <,?>01 /0<91
% 'odloga za pice kg 1<00 <,?/>@ =/>@
3 'ice kg 9?00 9,=0<9 </1>?
4 &ntegralni tapii kg >100 <,@>>9 <?91<
1)upno( ;:6.%
$nalizom i marketikom studijom trita projektovano je trite u granicama od 3.$$$ kilograma
lisnatog testa u prvoj godini proizvodnje na osnovu trini! potreba koje moe da zadovolji firma
SZTR CRNICA i procena u prvoj godini proizvodnje. Obzirom na dosadanje iskustvo, kvalitet
ulaznog materijala kao i konrolu procesa smatra se da nee biti veieg odstupanja od projektovanog
kapaciteta.
3&%& 'on)uren!ija
)a podru#ju 'araina postoji nekoliko proizvo"a#a peciva sa tradicijom i kapacitetima sli#nim i
veim od .irme SZTR CRNICA& To je firma4
.& IZ?,R Parain, koja je privatizovana drutvena pekara koja je snabdevala grad 'arain i
okolinu sa !lebom i pecivom. ( periodu tranzicije izgubila je deo trita zbog trenutnog pada
kvaliteta i gubitka obrtni! sredtava. )akon privatizacije stanje se stabilizovalo i povraen je deo
izgubljeni! pozicija. ,valitet je na zavidnom nivou a cenovno je neto vii. Oprema je solidna
kao i stru#ni kadar. 'o kapacitetima je bolji i ima povoljniju trinu poziciju. $sortimanska
11 11
SZTR +CRNICA , Parain SZTR +CRNICA , Parain Proizvodnja lisnatog testa Proizvodnja lisnatog testa
ponuda je ira. )edostatak je fleksibilnost firme i inertnost odziva na za!teve trita u pogledu
isporuka specifi#ni! proizvoda.
( Srbiji postoji vie proizvo"a#a sa sli#nim proizvodnim programom. To su pekarska preduzea
koja kao dopunu ponude proizvode i zamrznuta testa. 'ored toga postoji i vie specijalizovani!
preduzea koja se bave ovom proizvodnjom. ( neposrednom okruenju sledee firme prema
ta"eli T964
T96
Red
"r
Naziv =irme
Prednosti u odnosu na
SZTR CRNICA&
Nedosta!i u odnosu na
SZTR CRNICA&
. # 0 %
. .rikom 2eograd
8ei kapacitet, bolja oprema, dui
sta na tritu, vee iskustvo.
8ie cene.
# 2eoled ,ragujevac -ui sta na tritu, vee iskustvo.
8ie cene, nepovoljna lokacija
za ciljno trite.
0 'uratos 2eograd
8ei kapacitet, bolja oprema, dui
sta na tritu, vee iskustvo.
8ie cene. )a trite plasira
samo vikove koje proizvodi za
svoje potrebe.
% SZR %&:$) )ovi Sad -ui sta na tritu, vee iskustvo
8ie cene, nepovoljna lokacija
za ciljno trite.
3 &SJR$)$ Smederevo
8ei kapacitet, bolja oprema, dui
sta na tritu, vee iskustvo.
Orijentisani na beogradsko
trite.
)avedeni konkurenti baziraju svoju trinu poziciju na istoj ciljnoj grupi kupaca sa karakteristikama
koje su navedene u tabeli. ,valitet proizvoda SZTR CRNICA bazira se na sopstvenom dizajnu i
najsavremenijoj opremi to #ini proizvod kvalitetnim i proces proizvodnje pouzdaniji. )avedeni
konkurenti u irem reonu Srbije u#estvuju sa velikim udelom u raspodeli trita jer poseduju opremu
sa veim kapacitetom. Strategija konkurencija bazira na tradiciji i nji!ovoj poziciranosti u
pred!odnom periodu kada nije bilo vee konkurencije.
.irma SZTR CRNICA od konkurencije se brani permanentnim razvojem, praenjem trendova
trita, konkurencije kao i stalnom analizom za!teva kupaca kao i stavom da uvek mora biti u
te!nologiji i razvoju za korak ispred konkurencije.
)avedeni konkurenti baziraju svoju trinu poziciju na istoj ciljnoj grupi kupaca sa karakteristikama
koje su gore navedene. :okacije konkurencije su nepovoljne jer se nalaze na udaljenim mestima
koja nisu dostupna veoj grupi kupaca. ,valitet proizvoda SZTR CRNICA je na viem nivou od
proizvoda konkurencije kako po kvalitetu proizvoda tako i po asortimanu. )avedeni konkurenti kao
i jo jedan manji deo proizvo"a#a u irem reonu u#estvuju sa priblino ;1 I trita dok ostatak
pokriva firma SZTR CRNICA&
.irma SZTR CRNICA od konkurencije se brani permanentnim razvojem, praenjem trendova,
konkurencije kao i stalnom analizom za!teva kupaca.
3&3& Analiza segmenta tr-i5ta
Sa stanovita plasmana proizvoda firme SZTR CRNICA moe se izvriti globalna podela trita
na sledee segmente4
8eleprodaju
'rodaju maloprodajnim objektima
'rodaja pekarama i restoranima
.irma SZTR CRNICA =0 I svoje proizvodnje e plasirati preko segmenta 8eleprodaja, /0 I u
'rodaji maloprodajnim objektima i <0 I plasirati u 'rodaji pekarama i restoranima.
(slovi prodaje se definiu kupoprodajnim ugovorima pri ugovaranju prodaje proizvoda.
Segment 8eleprodaja predstavlja najzna#ajnije trite za plasman proizvoda imajui u vidu da je
proizvodni program proizvodnje zamrznutog lisnatog testa po specifi#nosti proizvodnog ciklusa i
mogunosti plasmana namenjen ba tom segmentu.
12 12
SZTR +CRNICA , Parain SZTR +CRNICA , Parain Proizvodnja lisnatog testa Proizvodnja lisnatog testa
Segment 'rodaja maloprodajnim objektima je deo trita koji moe da apsorbuje deo ponude ali i da
preko mree maloprodaje proiri mogunost plasmana ka drugim kupcima
Segment trita 'rodaja pekarama i restoranima omoguio bi laki povraaj uloenog novca.
( ta"eli T9.$ prikazana je zastupljenost trita
T9.$
Segment tr-i5ta
I N T < R ? A @
I
godina
II
godina
III
godina
I?
godina
?
godina
< / 9 ? 1 @
8eleprodaja =0 =0 =0 =0 =0
'rodaja maloprodajnim
objektima
/0 /0 /0 /0 /0
'rodaja pekarama i
restoranima
<0 <0 <0 <0 <0
'lanom plasmana predvi"a se zadravanje odnosa izme"u pojedini! segmenata trita zbog
orijentacije firme SZTR CRNICA da proizvode plasira preko veleprodaje jer nema potrebu da u
veoj meri razvija sopstvenu komercijalnu mreu.
To ne zna#i da e biti zapostavljeni ostali segmenti koji su zna#ajni zbog proirivanja mogunosti
plasmana svoji! proizvoda i kraim ciklusom povraaja uloeni! sredstava ali orijentacija na
plasman kupcima sa kojima je ostvarena poslovna saradnja i koja ne za!teva veliki gubitak vremena.
Ovaj vid imae zna#aja u narednom periodu kada se o#ekuje zna#ajniji rast kupovne moi kupaca
koji bi pratio potrebe za ovim proizvodima.
'lanira se da trite bude zastupljeno za sledee ciljne grupe koje su prikazane u Ta"eli T9...
T9..
R&
"r&
Jrupa )upa!a
'riterijumi za )upovinu
primarni se)undarni ostali
. # 0 % 3
. 8eleprodaja ,valitet Rokovi isporuke +ene
# 'rodaja maloprodajnim objektima +ene
'ogodnost
kupovine
Rokovi isporuke
0 'rodaja pekarama i restoranima ,valitet +ene
'ogodnost
kupovine
.okusirani trini segment je u ekspanziji to pokazuju trini trendovi u protekle dve godine pa to
daje mogunost razvoja.
,riterijumi kupovine od strane kupaca mogu se predstaviti prema ta"eli T9.$
T 9 .$
R& "r&
Jrupa
)upa!a
' r i t e r i j u m i ) u p o v i n e
Primanrni Se)undarni ,stali
. # 0 % 3
. Svi ,valitet Sigurnost isporuka +ene
,valitet je elementarna prednost firme SZTR CRNICA zasnovana na sopstvenom knoD5!oD i u
priloga"avanju eljama kupca, postizanju maksimalne kreativnosti zaposleni! uz pristupa#ne cene.
3&4& Analiza tr-i5ta plasmana
Svoje proizvode preduzee SZTR CRNICA plasirae navedenim kanalima prema kupcima sa
kojima ima kupoprodajni ugovor ili poslovni interes za saradnju.
13 13
SZTR +CRNICA , Parain SZTR +CRNICA , Parain Proizvodnja lisnatog testa Proizvodnja lisnatog testa
'lanira se da trite bude zastupljeno za sledee ciljne grupe koje su prikazane u Ta"eli T9.#
T 9 .#
R&
"r&
Jrupa )upa!a
' r i t e r i j u m i ) u p o v i n e
Primanrni Se)undarni ,stali
. # 0 % 3
.
8eleprodaja
kvalitet cene sigurnost isporuka
#
'rodaja maloprodajnim objektima
cena kvalitet povoljnost kupovine
0
'rodaja pekarama i restoranima
kvalitet cena rokovi isporuka
Segment 8eleprodaja predstavlja ciljnu grupu koja koristi uglavnom kvalitetne proizvode za dalju
prodaju. To su uglavnom veleprodajne kue koje za!tevaju vr!unski kvalitet.
Segment 'rodaja maloprodajnim objektima orijentisana je vie prema cenovno povoljnoj robi.
Segment 'rodaja pekarama i restoranima orijentisan je vie prema robi koja je dostupna na tritu
zadovoljava standarde a cenovno je povoljnija od konkurencije.
'otencijalni kupci ele saradnju sa preduzeem SZTR CRNICA zbog sledei! kriterijuma koji su
prikazani u ta"eli T9.0&
T I .0
R&
"r&
Jrupa )upa!a
'riterijumi za )upovinu
Primarni Se)undarni ,stali
. # 0 % 3
. -omaice ,valitet +ena 'ogodnost kupovine
# %alprodajni objekti
+ena
,valitet
%ogunost uticaja na
proizvod
0 'ekare ,valitet
)emogunost nabavke
odgovarajui!
proizvoda na tritu
%ogunost uticaja na
proizvod
% Restorani
%ogunost uticaja
na proizvod
)emogunost nabavke
odgovarajui!
proizvoda na tritu
+ene
3 8eleprodajne kue
'ogodnost
kupovine
+ene
,valitet
,valitet proizvoda je elementarna prednost preduzea SZTR CRNICA u prilago"avanju eljama
kupaca, i postizanju maksimalne kreativnosti u podsticanju rasta i razvoja firme.
$naliza trita ukazala je da preduzee SZTR CRNICA moe da usmeri proizvodni program
izrade lisnatog testa na sledee trino podru#je.
'rojekcija trita je prikazana na osnovu trini! potreba koje zadovoljava firma SZTR
CRNICA u dosadanjem periodu i procena prvoj godini proizvodnje. 'rojekcija trita prikazana
je u ta"eli T9.%
T9.%
R&"& Proizvod
Tr-i5no podru8je 1)upno
Eu prvoj godiniF omae Izvoz
. # 0 % 3
. Svi proizvodi
'arain, 'omoravlje, 3umadija,
Srbija i +rna Kora, <00 I
5 'rema T5=
Svoje proizvode SZTR CRNICA plasirae navedenim kanalima prvenstveno na podru#ju
'araina, Srbije i +rne Kore.
Svoje proizvode SZTR CRNICA plasirae navedenim kanalima prema kupcima sa kojima ima
kupoprodajni ugovor ili poslovni interes za saradnju.
Za ostale segmente trita ugovarae se isporuke po potrebi zapoljavanja kapaciteta i odravanja
pozicioniranosti na tritu kako se kupci ne bi izgubili.
14 14
SZTR +CRNICA , Parain SZTR +CRNICA , Parain Proizvodnja lisnatog testa Proizvodnja lisnatog testa
3&:& Analiza )upa!a
'lasman proizvoda firma SZTR CRNICA obavljae se kako je navedeno na domaem tritu. (
tom smislu analiza kupaca izvrena je prema raspodeli datoj u ta"elama T9.3.

T9.3&
R&
Cr&
Naziv )up!a
18e5e u
prodaji
>
Napomena
. # 0 %
. %agnum 'arain 90 8eleprodaja
#
%2 'arain <0
8eleprodaja. 'oseduje klani#nu industriju
i lanac maloprodaje
0 '7T,O8&* 'arain <1 8eleprodaja
% -elikates *uprija <0 8eleprodaja
3 Trnava promet ,ragujevac 1 8eleprodaja
4 /0 maloprodajni! objekata u
'arainu, *upriji, Hagodini i
,ruevcu.
/0 %aloprodajni objekti
: <0 mle#ni! restorana u 'arainu i
*upriji
<0 Restorani
'otrebe domaeg trita daleko su vee od mogunosti plasmana proizvoda. 'odaci iz Ta"ele T9.3
dati su na bazi dosadanjeg plasmana.
( tabeli su navedeni samo najzna#ajniji kupci koji imaju tradiciju poslovne saradnje ili im je
preduzee SZTR CRNICA ekskluzivni dobavlja#.
Realizacijom ovog programa firma SZTR CRNICA ostvarilo bi prodor na ire trite a pomenute
firme dobile pouzdanog i kvalitetnog dobavlja#a.
.irma SZTR CRNICA je u kontaktima je sa vie firmi iz okruenja sve u cilju uspostavljanja
dugoro#ne poslovne saradnje.
Za ostale segmente trita ugovarae se isporuke po potrebi zapoljavanja kapaciteta i odravanja
pozicioniranosti na tritu kako se kupci ne bi izgubili.
,upci sara"uju sa SZTR CRNICA iz nekoliko bitni! faktora od koji! su najzna#ajniji4
:okacija preduzea SZTR CRNICA locirana u sreditu Srbije gde je transport kao
stavka u kalkulaciji vrlo mala i ne predstavlja bitnu stavku u trokovima. (daljenost
SZTR CRNICA od svi! dobavlja#a ne prelazi /0 km.
'roizvod je vrlo kvalitetan i garantovanog kvaliteta.
+ena za ovu vrstu proizvoda formirana po povoljnim parametrima.
8elikim i pouzdanim kupcima odobrava se povoljan rabat to je stimulativno za saradnju.
Ovu delatnost za protekle godine odlikuje uspon i irenje trita, a u narednom periodu treba
o#ekivati dodatnu ekspanziju jer su i trini trendovi u ekspaziji kako u primarnim potrebama tako i
proizvodnji. SZTR CRNICA u narednom periodu osim dosadanje proizvodnje i proirenje
kapaciteta treba da postane jedan od dominatni! proizva"a#a sa u#eem u Regionu od oko 91 I.
'ored direktni! ugovora sa kupcima firma SZTR CRNICA ima vie ugovora o povremenim i
sezonskim isporukama sa veim brojem trgovinski! i prodajni! firmi. 'lasman se tako"e planira
preko mree trgova#ki! putnika.
'otencijalni kupci ele saradnju sa firmom SZTR CRNICA zbog sledei! kriterijuma koji su
prikazani u ta"eli T9.4&
T 9 .4
R& Jrupa
' r i t e r i j u m i ) u p o v i n e
15 15
SZTR +CRNICA , Parain SZTR +CRNICA , Parain Proizvodnja lisnatog testa Proizvodnja lisnatog testa
"r& )upa!a Primanrni Se)undarni ,stali
. # 0 % 3
. Svi ,valitet +ene ,orektnost u poslovanju
Realizacijom ovog programa firma SZTR CRNICA ostvarilo bi prodor na ire trite a pomenute
firme dobile pouzdanog i kvalitetnog dobavlja#a.
,valitet proizvoda je elementarna prednost firme SZTR CRNICA u prilago"avanju eljama
kupaca, i postizanju maksimalne motivisanosti zaposleni! u cilji podsticanja rasta i razvoja firme.
3&;& Promotivne i re)lamne a)tivnosti
'romotivne aktivnosti su osmiljene tako da prikazuju kompletan program firme SZTR CRNICA
kao i da kroz izradu prospekata potpomognu uspostavljanje kontakata sa kupcima.
'regled promotivni! i reklamni! aktivnosti prikazani u ta"ela T9.:
T 9 .:
R&
"r
Proizvod *etod Sredstva
Jodi5nji "ud-et E<1RF
I
godina
II
godina
III
godina
I?
godina
?
godina
. # 0 % 3 4 : ; 6
.
Svi
proizvodi
%ediji
Radio,
T8
<00 <00 <00 <00 <00
#
Svi
proizvodi
&nternet &nternet <00 <00 <00 <00 <00
0
Svi
proizvodi
'rospekti 3tampa <00 <00 <00 <00 <00
%
Svi
proizvodi
&zlobe
Sajmovi
priredbe
<10 <10 <10 <10 <10
3
Svi
proizvodi
Sitna panja 'okloni 10 10 10 10 10
1)upno( 3$$ 3$$ 3$$ 3$$ 3$$
.irma SZTR CRNICA ima nameru da na tritu nastupi agresivno prezentirajuu prednosti
svoji! proizvoda na jedan moderan i produktivan na#in. ( tom smislu predvi"eno je oglaavanje na
lokalnim televizijama ,anal ;, gledanim televizijama okruenja 'alma L, T8 Hagodina, Svitel,
tampi )ovi 'ut i Svetlost kao i na radiostanicama. )i ostali vidovi reklame nee biti zapostavljeni
kako je i prikazano u tabeli.
4&$& Analiza te7ni8)o9te7nolo5)i7 re5enja2 za5tite radne i -ivotne sredine
$naliza te!ni#ko5te!noloki! reenja obu!vata4 opis i te!ni#ke karakteristike proizvoda, analizu
te!ni#ko5te!nolokog nivoa proizvodnje, opis proizvodni! procesa, normative vremena i fizi#ki
obim proizvodnje, specifikaciju potrebni! sredstava za rad, analizu potrebni! gra"evinski! objekata
i instalacija, analizu lokacije i analizu zatite radne i ivotne okoline.
4&.& Te7nolgija izrade pe!iva
Te!noloki sadraj i opis procesa proizvodnje peciva sastoji se iz sledei! operacija4
)abavka repromaterijala i skladitenje istog
%eanje komponenti u mikseru
Odleavanje 90 min. na tablama
(meavanje margarina
Oblikovanje testa u laminatoru
Odleavanje 9 B po ?0 min.
Se#enje na meru u maini za se#enje
Skladitenje u komori za smrzavanje na M90
0
+ do upotrebe
16 16
SZTR +CRNICA , Parain SZTR +CRNICA , Parain Proizvodnja lisnatog testa Proizvodnja lisnatog testa
Opis te!nolokog procesa na opremi koja je potrebna moe se okaraktrisati u sledeim bitnim
procesima4
%agacini su potrebni radi skladitenja repromaterijala koji se sastoji najveim delom od brana,
kvasca, ulja, soli i sl. Ovi! komponeti na stalnom lageru ima za jednomese#nu proizvodnju. 'rva
operacija te!nolokog lanca sastoji se u umeavanju svi! komponenti proizvoda u miBeru nominalne
snage od ? kN. Ova funkcija je bitna zbog ujedna#avanja smese. )akon toga smesa odlei na
radnom stolu oko 90 minuta radi fermentacije i dobijanja potrebne strukture. ( slede"oj fazi obrade
smese dodaje se potreni elementi koji #ine zavnu smeu za odre"eni proizvod. Ovakva smesa se
transportuje u laminator za oblikovanje prema eljenom dizajnu. Ovakva smesa se vadi na radni sto
gde odlei ?0 minuta. Ovaj proces se ponavlja tri puta sve u cilju postizanja to boljeg kvaliteta.
Sledea etapa u procesu je se#enje pomou maine za se#enje koja ima za cilj da svi elementi budu
isti! proporcija. Te!noloki proces u daljem toku ima za cilj da se testo Fok komoriF brzo o!ladi a
zatim skladiti do upotrebe.
4&#& ,pis i te7ni8)e )ara)teristi)e proizvoda
'riozvodni program SZTR CRNICA zasniva se na proizvodnji lisnati! i kiseli! testa. :isnata i
kisela testa imaju vie podvrsta od koji! su najvanija4
'atete u formi4 prazne, sa sirom, sa mesom, nadevima.
Guu pecivo4 rolovane virle, koljkice sa unkom, pe#urkama i ka#kavaljem.
,roasan sa kremom, sirom, unkom, makom, orasima, ka#kavaljom.
&ntegralni tapii odgovaraju pred!odnom lisnato testu samo su proizvedeni od integralnog
brana.
(nutar podgrupa postoji veliki broj razli#iti! proizvoda koji variraju po sastavu i pored zajedni#ke
sli#nosti. Sve ovo zavisi od potranje kao i elja kupaca #ije zadovoljenje je i prvenstveni cilj
SZTR CRNICA& &majui u vidu irok spektar proizvoda, varijacije u sastavu i obliku kao i tajne
recepture ste#ene za vie od <0 godina iskustva u sklopu 2iznis plana bie dat pregled sastava
nekoliko reprezentativni! proizvoda na bazi #ega se moe stei utisak o moguim varijacijama .
,oktel pecivo4 receptura za < kg testa.
T9.;9a
Red& "r& Sirovina Ged& mere 'oli8ina
. # 0 %
. %argarin kg 0,/<<
# 2rano kg 0,?1/
0 So kg 0,00@
% Susam kg 0,090
3 .il za koktel kg 0,0=1
,roasan4 receptura za < kg testa.
T9.;9"
Red& "r& Sirovina Ged& mere 'oli8ina
. # 0 %
. %argarin kg 0,<;@
# 2rano kg 0,?/0
0 So kg 0,00@
% Susam kg 0,0/>
3 .il za kroasan kg 0,<?0
17 17
SZTR +CRNICA , Parain SZTR +CRNICA , Parain Proizvodnja lisnatog testa Proizvodnja lisnatog testa
,iselo Okvasno testoP4 receptura za < kg testa.
T9.;9!
Red& "r& Sirovina Ged& mere 'oli8ina
. # 0 %
. %argarin kg 0,<;<
# 2rano kg 0,?0;
0 So kg 0,001
% Susam kg 0,0/=
3 .il za koktel kg 0,0@>
4 3eer kg 0,0/=
: ,vasac kg 0,0@>
'odloga za pice4 receptura za < kg testa.
T9.;9d
Red& "r& Sirovina Ged& mere 'oli8ina
. # 0 %
. %argarin kg 0,0@0
# 2rano kg 0,1;;
0 3eer kg 0,0/0
% ,vasac kg 0,0/0
3 So kg 0,00/
'ice4 receptura za < kg.
T9;9e
Red& "r& Sirovina Ged&
mere
'oli8ina
. # 0 %
. %argarin kg 0,990/
# 2rano kg 0,0<<0
0 3eer kg 0,0<<0
% ,vasac kg 0,00<<
3
So
kg
0,<9=@
4
3unka
kg
0,<9=@
:
,e#ap
kg
0,<9=@
; 'e#urke kg 0,0@>>
6 ,a#kavalj kg 0,</1
&ntegralni tapii4 receptura za < kg testa.
T9.;9a
Red& "r& Sirovina Ged& mere 'oli8ina
. # 0 %
. %argarin kg 0,/<<
# &ntegralno brano kg 0,?1/
0 So kg 0,00@
% Susam kg 0,090
3 .il za koktel kg 0,0=1
4&0& Normativi vremena izrade
)a osnovu te!nologije procesa i kapaciteta te!noloke linije utvr"en je ciklus proizvodnje od 900
radni! dana u godini u jednoj smeni od =.1 ! koji e sluiti za dalju prora#unsku analizu.
18 18
SZTR +CRNICA , Parain SZTR +CRNICA , Parain Proizvodnja lisnatog testa Proizvodnja lisnatog testa
4&%& Proizvodna oprema
( SZTR CRNICA su instalirani kapaciteti koji zadovoljavaju manji deo te!i#ko 5 te!noloki!
za!teva za proizvodnju ove vrste proizvoda. 'otrebna je nabavka nedostajue opreme za
kompletiranje te!nolokog ciklusa.
'roces te!nologije proizvodnje za serijsku proizvodnju navedenog programa za!teva opremu sa
viim stepenom produktivnosti i pouzdanosti. Te!noloki proces izvodi se po strogo definisanom
te!nolokom postupu. )a osnovu projektne dokumentacije priprema se repromaterijal po
te!nolokoj proceduri koja obezbe"uje kvalitetnu izradu i konstantan kvalitet.
'roizvodi se isporu#uju prema za!tevu kupca prilago"eni nji!ovoj daljoj upotrebi i uslovima koje
za!teva kupac.
Za realizaciju planiranog programa proizvodnje potrebna je oprema prikazana u ta"eli T9.6
T 9 .6
R&
Cr&
Naziv opreme
Instal&
snaga
E)LF
'om&
?rednost E<1RF Region
na"av)e
Napomena
Gedini8na 1)upna
. # 0 % 3 4 : ;
.
%ikser < /100 /100
'ostojee
#
&nventar < /10 /10
'ostojee
0
Stalae < /00 /00
'ostojee
%
''Z aparat / =1 <10
'ostojee
3
%ikser < /100 /100
'ostojee
4
&nventar < /10 /10
'ostojee
:
3ok komora < >000 >000
)ovo
;
:aminator < /100 /100
)ovo
6
Ras!ladna komora < 1000 1000
)ovo
.$
-ostavno vozilo < ?000 ?000
)ovo
..
%ikser < 9000 9000
)ovo
.#
Radni sto < <000 <000
)ovo
.0
,omora za pri!vat < <100 <100
)ovo
Svega 0$;3$
4&0& Plan potre"nog alata i pri"ora
T 9 #$
Red
"roj
Naziv alata 'om&
?rednost E<1RF Podru8je
na"av)e
Napomena
Gedini8na 1)upno
. # 0 % 3 4 :
. Set alata
< <00 <00 domae 'ostojee
#
Set alata < 100 100
)ovo
0
'le!ovi od pro!roma 900 =,1 //10
)ovo
%
$lati za oblikovanje <? <10 /<00
)ovo
Svega %63$
19 19
SZTR +CRNICA , Parain SZTR +CRNICA , Parain Proizvodnja lisnatog testa Proizvodnja lisnatog testa
4&%& Plan poslovnog prostora
T 9 #.
Red
"r
?rsta prostora @o)a!ija
Povr5ina
Em
#
F
Gedini8na
!ena
E<1RF
1)upno Napomena
. # 0 % 3 4 :
.
'oslovni
'arain
+ara -uana @1
; /00 <>00
'ostojee
#
%agacinski
Q <1 <11 /9/1 'ostojee
0
'roizvodni
Q
99 /00 @@00 'ostojee
%
$daptacija
gra"evinski! objek.
Q
5 9100 9100 )ovo
3
&zgradnja nadstrenice
Q
5 <100 <100
)ovo
Svega
.3:#3
4&3& Analiza lo)a!ije
'lanirano je da se proizvodnja organizuje na postojeoj lokaciji u postojeem proizvodnom prostoru
gde su obezbe"eni svi potrebni uslovi, kao to su4
energetske osnove,
transportna mrea,
organizovano snabdevanje,
razvijena infrastruktura,
instalisana proizvodna oprema i instalacije,
postojei kadrovi,
ekoloka zatita i zatita na radu,
zatita od poara.
'ogodnost lokacije se ogleda pored gore navedeni! u geografskom poloaju koji gravitira prema
potencijalnim tritima Srbije i +rne Kore Ocentralni poloajP, kao centrali poloaj u odnosu na
dobavlja#e.
4&4& Potre"na ele)tri8na energija i =luidi
)a osnovu planiranog programa proizvodnje utvr"ena je godinja potronja elektri#ne energije i
fluida to je prikazano u ta"eli T9##
T I ##
R&
"&
Naziv energo=luida
Ged&
mere
Jodi5nja
)oli8ina
?rednost E<1RF
Gedini8na 1)upno
. # 0 % 3 4
. 7lektri#na energija kN!
/;<@0 0,<
/;<@
#
8oda m
9
/?0 0,1
</0
0
Korivo
l
99=1 0,@
/0/1
%
(lje i antifriz
l
<0 1
10
3
Krejanje m
9
<0 90
900
Svega 3%..
20 20
SZTR +CRNICA , Parain SZTR +CRNICA , Parain Proizvodnja lisnatog testa Proizvodnja lisnatog testa
Kodinja potronja elektri#ne struje izra#unava se na osnovu ukupne instalisane snage i ukupnog
broja #asova rada maina. ( prora#un ulazi i rasveta proizvodni! i pomoni! prostorija. +ena
elektri#ne energije uzeta je na osnovu cene elektri#ne energije u 7vropskoj uniji a cena vode H,'
E8odovod i kanalizacijaF M'arain.
4&:& Analiza za5titne -ivotne sredine2 za5tite na radu i protivpo-arne za5tite
Zatita ivotne srtedine M 'roizvodi iz projektovanog programa proizvodnje nemaju tetno dejstvo
na ivotnu sredinu i spadaju u ekoloki #iste proizvode. Te!nologija izrade peciva nema negativni!
efekata na prirodu a sav otpad koji nije tetan i nekodljiv koristi se kao !rana za stoku.
Za5tita na radu M 'roces proizvodnje organizovan je u skladu sa vaeim zakonskim propisima i
standardima iz ove oblasti zatite na radu. 'reduzete su sledee mere 4
Zatita radne i ivotne sredine od isparenja obavlja se pravilnom ventilacijom kao i racionalnim
korienjem repromaterijala i izborom ekoloki povoljnijeg sredstva.
Zatita od struje kratkog spoja izvrena je izborom topivi! osigura#a sa odgovarajuim umetkom,
postavljenim na po#etak svakog strujnog kola kao i pravilnim dimenzionisanjem odgovarajue
opreme.
Zatita od previsokog napona dodira reena je sistemom RRnulovanjaRR. Svi potroa#i koji se tite
imaju u napojnom kablu poseban vod koji je u razvodnom ormanu vezan za nultu sabirnicu, i preko
nje i nulti vodovi u napojnom kablu vezan za pogonsko uzemljenje nulte ta#ke u trafo stanici.
Zatita od slu#ajnog dodira delova pod naponom izvrena je izborom opreme koja onemoguava
slu#ajan dodir, kao i provo"enjem kablova pod naponom kroz zemlju i van domaaja dodira.
'lanirana sredstva za zatitu na radu radnika u prvoj godini prikazana su u ta"eli T9#0
T9#0
R&
"r&
Naziv proizvoda 'om
?rednost E<1RF
)apomena
Gedini8na 1)upna
. # 0 % 4
. Radno odelo ? // >>
# %antil @ <1 ;0
0 ,apa ? 1 /0
% +ipele ? <0 ?0
3 ,ou! / <1 90
4 Rukavice <@ @ ;@
: ,ecelja ? <0 ?0
Svega %$%
'lanirana zatitna sredstva nabavljae se od firme Senka ,ragujevac DDD.senka.co.Su i
veleprodaje.
Protivpo-arna za5tita M
Zatita od izbijanja poara vri se pravilnim rukovanjem i odravanjem ure"aja u toku eksploatacije
postrojenja. .irma poseduje # protivpoarna aparata S96 po ceni od :3 <1R to ukupno iznosi .3$
<1R& Za periodi#nu proveru i kontrolu treba izdvojiti .$$ <1R godinje.
4&;& 'vali=i)a!iona stru)tura i "roj zaposleni7
)a osnovu fizi#kog obima proizvodnje i raspoloive te!nologije odre"en je neop!odan broj radnika.
'regled potrebnog broja radnika sa kvalifikacinom strukturom dat je u ta"elama T9#% &
T9#%
R&
"r&
Zanimanje
Croj radni)a
Svega
N' P' '? ?'? SSS ?S ?SS
. # 0 % 3 4 : ; 6 .$
.
8lasnik5-irektor
< .
#
%enader za te!nologiju i
< .
21 21
SZTR +CRNICA , Parain SZTR +CRNICA , Parain Proizvodnja lisnatog testa Proizvodnja lisnatog testa
razvoj
0
,8 proizvodnja
9 0
%
,8 8oza#
< .
1)upno( % . . 4
Za novi program neop!odno je zaposliti 1 novi! radnika koji e biti razmatrani u obra#unu trokova
u prvoj godini realizacije programa.
,valifikaciona struktura usvojena je na bazi sloenosti izrade proizvoda po operacijama.
( ta"eli T9#3 dato je u#ee proizvodnog i neproizvodnog rada.
T9#3
R&"r ?rsta rada N' P' '? ?'? SSS ?S ?SS Svega
. # 0 % 3 4 : ; 6 .$
. -irektan rad 9 0
# &ndirektan rad < .
0 Obrada informacija < < #
Svega( % . . 4
Odnos u#ea direktnog i indirektnog rada rada je povoljan to potvr"uje optimalnost funkcionalne
organizovanosti.
)e planira se posebna obuka radnika jer e izbor biti obavljen po kriterijumima iskustva i
osposobljenosti za obavljanje zadataka.
:&$& Analiza tr-i5ta na"av)e
Za predloeni proizvodni program SZTR CRNICA repromaterijal se sastoji iz sirovinskog
repromaterijala za neposrednu proizvodnju i preradu i ambalazne robe u koju se pakuje proizvod. )a
osnovu godinjeg plana proizvodnje i te!noloke dokumentacije utvr"eni su 4
5 asortiman i koli#ine osnovni! materijalaT
5 koli#ine pomono 5 potroni! materijalaT
5 koli#ine elektri#ne energije, fluida i te!ni#ki! gasovaT
5 trine cene materijalaT
5 ukupni trokovi za materijal za jednogodinju proizvodnju.
Za predloeni program proizvodnje lisnatog testa repromaterijal se nabavlja u Srbiji.
:&.& Na"av)a materijala
'regled osnovnog repromaterijala prikazan je u ta"eli T9#4&
Za proizvodni proces SZTR CRNICA nabavlja sledee materijale po cenama prema ta"eli T9#4
T9#4
Red&
"r&
Naziv
repromaterijala
Ged& mere
Jodi5nja
)oli8ina
?rednost E<1R,F
Podru8je
na"av)e
Po jedini!i
proizvoda
1)upno
. # 0 % 3 4 :
. %argarin kg ;;;0 0,;@<0 ;@00
# 2rano kg <=1;> 0,/>=@ 10@<
0 So kg =/9 0,<;?0 <?0
% Susam kg <0<> /,0==0 /<<1
3 .il za koktel kg /?@9 <,;?>0 ?=;=
4 .il za kroasan kg <<;0 /,0==0 /?=9
: 3eer kg 1<0 0,1<;0 /@1
; ,vasac kg <09/ 0,1<;0 19@
6 3unka kg ?@> 9,/?@0 <1<>
.$ ,e#ap kg ?@> <,11>0 =/;
.. 'e#urke kg /9? <,=190 ?<0
.# ,a#kavalj kg ?/1 9,0=>0 <90>
22 22
SZTR +CRNICA , Parain SZTR +CRNICA , Parain Proizvodnja lisnatog testa Proizvodnja lisnatog testa
.0 &ntegralno brano kg 9>?0 0,9<@1 </<1
.% ,ese kom @</00 0,009; /9>
.3 ,utije kom <//?0 0,</;0 <1=;
.4 7tikete kom @</00 0,00@1 9;=
1)upno( 0#0;#
Za sve ulazne sirovine predvi"ena je kontrola kvaliteta u cilju zatite krajnjeg potroa#a.
'rilikom preuzimanja svi! ulazni! sirovina predvi"ena je kontrola koja predvi"a kako kvantitetivnu
tako i kvalitativnu kontrolu to podrazumeva pribavljanje svi! potrebni! atesta a sve u cilju zatite
krajnjeg potroa#a i recionalizaciju procesa proizvodnje. Tokom procesa proizvodnje po predvi"enoj
dinamici vri se periodi#na kontrola ispravnosti namirnica za ta firma izdvaja #$;$ <1R godinje.
,ontrolu vri Zavod za zdravstvenu zatitu u Hagodini.
'regled dobavlja#a osnovnog repromaterijala i usluga prikazan je u ta"eli T9#:

T9#:
R&
"r&
Naziv do"avlja8a
?rednost
<1R
o"avlja8 Napomena
. # 0 % 3
. %argarin ;@00 -ijamant Zrenjanin
# 2rano 10@<
%lin 2ato#ina, 2ranko 'erii
,ruevac, Gitoprodukt ,ragujevac,
2obankomerc 8rnja#ka 2anja.
0 So <?0 8eletrgovina
% Susam /<<1 8eletrgovina
3 .il za koktel ?=;= 8eletrgovina
4 .il za kroasan /?=9 8eletrgovina
: 3eer /@1 8eletrgovina
; ,vasac 19@ 8eletrgovina
6 3unka <1<> 'etkovi 'arain
.$ ,e#ap =/; 8eletrgovina
.. 'e#urke ?<0 (zgajiva#i
.# ,a#kavalj <90> 8eletrgovina
.0 &ntegralno brano </<1
%lin 2ato#ina, 2ranko 'erii
,ruevac, Gitoprodukt ,ragujevac,
2obankomerc 8rnja#ka 2anja
.% ,ese /9> 3tamparska 'arain
.3 ,utije <1=; -uan 'etronijevi ,ruevac
.4 7tikete 9;= :okale tamparije
1)upno( 0#0;#
Roba se u principu nabavlja za potrebe izrade od mesec dana a plaanje se obavlja prema dogovoru
odnosno na 90 dana. Ovo je uslovljeno dosadanjom uspenom saradnjom uz izuzetno uzajamno
poverenje i korist. Za pojedine specifi#ne nabavke kao i nabavke za koje su uslovi povoljniji koriste
se usluge drugi! koji su tako"e solidni partneri i koji dopunjavaju ponudu.
'rilikom preuzimanja svi! ulazni! sirovina predvi"ena je kontrola koja predvi"a kako kvantitetivnu
tako i kvalitativnu kontrolu to podrazumeva pribavljanje svi! potrebni! atesta a sve u cilju zatite
krajnjeg potroa#a kao i kontrole procesa proizvodnje.
;&$& *enad-ment
23 23
SZTR +CRNICA , Parain SZTR +CRNICA , Parain Proizvodnja lisnatog testa Proizvodnja lisnatog testa
%enadment firme SZTR CRNICA sa#injavju vlasnici i osniva#i Toplica i %irosinka 'avlovi
sa sinovima Saom i Sr"anom. )akon odlaska u penziju gospodina Toplice firmu predstavlja
supruga %irosinka.
%irosinka 'avlovi ro"ena je 0;.<0.<;11. godine i zavrio je serdnju ekonomsku kolu. Radila je
svojevreno u trgovinskom preduzeu Trgopromet *ievac. )akon gaenja firme osniva sa muem
trgovinsku radnju koju vodi i sada. 'oseduje znanje i sposobnost da upravlja i kontrolie poslovanje
firme, osmiljavava strategiju poslovanja, definie sopstvene resurse knoD5!oD, prati razvoj
kadrova i upravlja strategijom razvoja firme to je u dosadanjem radu dokazala.
Osim nje odgovoran za funkcionisanjem firme je suprug Toplica koji koordinira aktivnostima u
proizvodnji.
'oslovima komercijale i ra#unovodstva bavi se sin Saa student ekonomije.
( narednom periodu vlasnici nameravaju da u menaderski tim uvedu funkciju te!nologije i razvoja
kako bi razvoj novi! proizvoda uskladio sa trinim za!tevima i imali konkurentan proizvod u
narednom periodu. 2itna pretpostavka za funkcionisanje menaderskog tima je da svaki menader
bude odgovaran i kreativan u svom poslu to e vlasnici omoguiti da se iskau. )eop!odna je
permanentna obuka i specijalizacija menader tima kako u definisanju trendova trita tako i
razvojnoj programskoj strategiji. 2itna pretpostavka za ove ciljeve da menaderi permanetno imaju
obuku kroz specijalisti#ko usavravanje i upoznavanje sa poslovanjem i iskustvom drugi!
menadera.
Od menadmenta se trai odgovornost, samostalnost u odlu#ivanju i timski rad u procesu razvoja i
proizvodnju.
2itna pretpostavka za funkcionisanje menaderskog tima je da svaki menader bude odgovaran i
kreativan u svom poslu to e im vlasnici omoguiti da se iskau. )eop!odna je permanentna obuka
i specijalizacija menadment tima kako u definisanju trendova trita tako i razvojnoj i programskoj
strategiji. 2itna pretpostavka za ove ciljeve je da menaderi permanetno imaju obuku kroz
specijalisti#ko usavravanje i upoznavanje sa poslovanjem i iskustvom drugi! menadera.
.irma SZTR CRNICA za proizvodnju lisnatog testa organizovana je po sistemu uskla"ene
odgovornosti. +ela organizacijska struktura predvi"ena je da da odgovor na dinami#ne izazove koje
upuuje kupac. Ona predstavlja relacijsku vezu procesa od ideje, knoD5!oD do samog procesa
proizvodnje i nastupa kod kupaca.
( nastavku je data organizaciona ema firme SZTR CRNICA za proizvodnju panelni! metalni!
bokseva i prikolica za prevoz pasa.
%enader5vlasnik4 (pravlja i kontrolie poslovanje firme, osmiljava strategiju poslovanja, definie
sopstvene resurse knoD5!oD, razvoj kadrova i strategiju razvoja firme.
24 24
%enader razvoja (pravlja#
proizvodnje
%enader M
%arketing , ,omercijala i
.inansije
'roizvodnja ,ontrola
%aloprodaja,
8eleprodaja
(nutranji i
spoljnji transport
%enader5
direktor
SZTR +CRNICA , Parain SZTR +CRNICA , Parain Proizvodnja lisnatog testa Proizvodnja lisnatog testa
%enader za marketing i komercijalu4 -efinie finansijsku snagu preduzea, analizira trine
trendove, kontrolie prodaju i sa#injava prodajno5proizvodni plan, prati operativno poslovanje firme,
predlae ideje za proirenje proizvodnog programa, osmiljava nastupe na sajmove i definie okvire
za razvoj proizvoda.
%enader za finansije kontrolie tokove novca vodi ra#una o solventnosti firme i kontrolie
finansijsku snagu. )a bazi permanentnog praenja stanja daje predloge za donoenje poslovodni!
odluka i omoguava nji!ovu realizaciju.
Rukovodilac proizvodnje4 Sa#injava planove proizvodnje i nji!ovo izvrenje, organizuje proces
proizvodnje, u#estvuje u procesu razvoja proizvoda i te!nolokom inoviranju opreme.
%enader razvoja4 Ova funkcija e biti organizovana i sluie da inovira i uvede u proizvodnju
sledeu generaciju proizvoda sa svojstvima tradicije i standardnim za!tevima koje za!teva trite a
podrazumeva zadovoljenje zakonske regulative. 'redvi"eno je za ovu funkciju 8S sprema
te!nolokog smera sa posebnim naglaskom na inoviranju i osmiljavanju novi! programa.
( procesu proizvodnje personalni tim sa#injavaju sledee funkcije i zaduenja4 ,ontrolor za
kontrolu proizvoda i davanja svakodnevni! izvetaja o kvalitetu proizvoda, radnici na opsluivanju
maina za proces proizvodnje.
25 25
SZTR +CRNICA , Parain SZTR +CRNICA , Parain Proizvodnja lisnatog testa Proizvodnja lisnatog testa
6&$& <)onoms)o9=inansijs)a analiza
6&.& Investi!iona ulaganja i izvori =inansiranja
'regled investicioni! sredstava i izvora finansiranja prikazan je u ta"eli T9#;
<1R T9#;
Red "r STR1'T1RA
I godina
1)upno
I ,SN,?NA SR<ST?A %;&::3 %;&::3
.& Postojea sredstva .0&6#3 .0&6#3
5 Zemljite $ $
5 Kradjevine i instalacije .$&:#3 .$&:#3
5 Oprema 0&.$$ 0&.$$
5 $lati .$$ .$$
)ematerijalna ulaganja $ $
Osniva#ki ulog $ $
# Nova ulaganja 0%&;3$ 0%&;3$
5 )ovo zemljite $ $
5 )ove gradjevine i instalacije 3&$$$ 3&$$$
5 )ova oprema #3&$$$ #3&$$$
5 )ovi alati %&;3$ %&;3$
9 )ova nematerijalna ulaganja $ $
)ovi osniva#ki ulog $ $
II ,"rtna sredstva %&;.. %&;..
1'1PN, E IMII F( 30&3;4 30&3;4
IZ?,RI FINANSIRANGA (
.& Sopstvena sredstva %$&3;4 %$&3;4
druga sredstva $ $
# & Kredit .0&$$$ .0&$$$
Svega E .M# F ( 30&3;4 30&3;4
1slovi )reditiranja(
kamata 1 I na godinjem nivou,
rok otplate 1 godina
Otplata na tromese#nom nivou sa jednakim anuitetom
26 26
SZTR +CRNICA , Parain SZTR +CRNICA , Parain Proizvodnja lisnatog testa Proizvodnja lisnatog testa
27 27
6&#& ,"rtna sredstva
Obrtna sredstva su prikazana u ta"eli T9#6
T9#6
R&
"&
STR1'T1RA
,snovi!a
)&
o&
d&
v&
I
godina
II
godina
III
godina
I?
godina
?
godina
I
godina
II
godina
III
godina
I?
godina
?
godina
I ,"rtna Sredstva .$:#0 ..344 .##%3 .#:#% .#6:0
.& Zali!e 0.30 006$ 03:; 0:.. 0:;$
5%aterijal 9/.9>/ 9?.;=9 9=.0=< 9>.11? 9;.9/1 .# 0$ #466 #6.% 0$;6 0#.0 0#::
5)edov.proizv. ><.><< >1.@9; >>.00@ >;.1>> ;0.?>< 04$ . ##: #0; #%% #%6 #3.
5Kotovi proizvodi ><.><< >1.@9; >>.00@ >;.1>> ;0.?>< 04$ . ##: #0; #%% #%6 #3.
#&
ruga o"rtna
sredstva :3:$ ;.:4 ;44: 6$.0 6.6%
#&.
Sredstva na iro
ra#unu >=.;<? ;?.;?= <00.@?? <0?.@=0 <0@.=@9 04$ . #%% #4% #;$ #6. #6:
#&#
'otraivanja >=.;<? ;?.;?= <00.@?? <0?.@=0 <0@.=@9 .# 0$ :0#4 :6.# ;0;: ;:#0 ;;6:
C
&zvori iz tekueg
poslovanja 4%&#%. 4:&##0 46&:#3 :.&3#0 :#&%;% 36.0 4%33 4646 :0%0 :300
0 -obavlja#i 9/.9>/ 9?.;=9 9=.0=< 9>.11? 9;.9/1 .# 0$ #466 #6.% 0$;6 0#.0 0#::
% $mortizacija ?./@> ?./@> ?./@> ?./@> ?./@> .# 0$ 034 034 034 034 034
3 2ruto zarade /@.;>< /=.01< /=.<// /=.<;9 /=./@9 .# 0$ ##%; ##3% ##4$ ##44 ##:#
4
Obaveze iz dobiti @<0 ;9< <./@? <.10> <.@/> . 04$ 4.$ 60. .#4% .3$; .4#;
Potre"na o"rtna sredstva A9 C %;.. 3... 3#:4 30;. 3%%$
SZTR +CRNICA , Parain SZTR +CRNICA , Parain Proizvodnja lisnatog testa Proizvodnja lisnatog testa
6&0& Prora8un amortiza!ije i ostat)a vrednosti proje)ta
'rora#un amortizacije prikazan je u ta"eli T90$
<1R T90$
R&
"r
STR1'T1RA
I godina
I
godina
II
godina
III
godina
I?
godina
?
godina
Isprav)a
vrednosti
Sadasnja
vrednost
Na"avna
vrednost
Stopa
amort&
.& Postojea sredstva .0&6#3 44% 44% 44% 44% 44% 00## .$4$0
9 Zemljite 0 $2$ 0 0 0 0 0 0 0
9 Kradjevine i instalacije <0.=/1 #23$ /@> /@> /@> /@> /@> <9?< ;9>?
9 Oprema 9.<00 .#20; 9>? 9>? 9>? 9>? 9>? <;<; <<><
9 $lati <00 .#23$ <9 <9 <9 <9 <9 @9 9>
)ematerijalna ulaganja 0 $2$ 0 0 0 0 0 0 0
Osniva#ki ulog 0 $2$ 0 0 0 0 0 0 0
# Nova ulaganja 0%&;3$ 04$0 04$0 04$0 04$0 04$0 .;$.4 .4;0%
9 )ovo zemljite 0 $2$ 0 0 0 0 0 0 0
9 )ove gradjevine i instalacije 1.000 #23$ </1 </1 </1 </1 </1 @/1 ?9=1
9 )ova oprema /1.000 ..2%6 />=/ />=/ />=/ />=/ />=/ <?9@0 <0@?0
9 )ovi alati ?.>10 .#23$ @0@ @0@ @0@ @0@ @0@ 909< <><;
9 )ova nematerijalna ulaganja 0 $2$ 0 0 0 0 0 0 0
)ovi osniva#ki ulog 0 $2$ 0 0 0 0 0 0 0
II 1'1PN, %;&::3 %#4; %#4; %#4; %#4; %#4; #.00; #:%0:
29 29
6&%& 'amate
,amate i anuiteti su prikazane u ta"eli T90. i T90.a

T90.
A*,RTIZACI,NI P@AN 'R<ITA
&znos kredita .043$<1R
,amatna stopa I .2#3
,redit na 1 godina Ogrejs period < godinaP
$nuiteti jednaki tromese#ni
2roj rata <@
,onstanta $2$460%4;
Period ,snovi!a 'amata Rata Anuitet

< <9.@10 <=< ==@ ;?=
/ </.>=? <@< =>@ ;?=
9 </.0>> <1< =;1 ;?=
? <<./;9 <?< >01 ;?=
II godina 4#% 0&.40 0&:;4
1 <0.?>= <9< ><1 ;?=
@ ;.@=/ </< >/@ ;?=
= >.>?@ <<< >9@ ;?=
> >.0<0 <00 >?@ ;?=
III godina %40 0&0#% 0&:;4
; =.<@? ;0 >1= ;?=
<0 @.90= =; >@> ;?=
<< 1.?9; @> >=; ;?=
</ ?.1@0 1= >;0 ;?=
I? godina #60 0&%60 0&:;4
<9 9.@=< ?@ ;0< ;?=
<? /.==0 91 ;</ ;?=
<1 <.>1> /9 ;/9 ;?=
<@ ;91 </ ;9? ;?=
? godina ..3 0&4:$ 0&:;4
1)upno ( .&%63 .0&4%6 .3&.%3
SZTR +CRNICA , Parain SZTR +CRNICA , Parain Proizvodnja lisnatog testa Proizvodnja lisnatog testa
T90.a
A*,RTIZACI,NI P@AN 'R<ITA
&znos kredita .0$$$<1R
,amatna stopa I .2#3
,redit na 1 godina Ogrejs period < godinaP
$nuiteti jednaki tromese#ni
2roj rata <@
,onstanta $2$460%4;
Period ,snovi!a 'amata Rata Anuitet

< <9.000 <@9 =9; ;0/
/ </./@< <19 =?> ;0/
9 <<.1<9 <?? =1> ;0/
? <0.=11 <9? =@= ;0/
II godina 36% 0&$.# 0&4$4
1 ;.;>> </1 === ;0/
@ ;./<< <<1 =>@ ;0/
= >.?/1 <01 =;@ ;0/
> =.@/; ;1 >0@ ;0/
III godina %%. 0&.43 0&4$4
; @.>/9 >1 ><@ ;0/
<0 @.00@ =1 >/@ ;0/
<< 1.<>0 @1 >9= ;0/
</ ?.9?9 1? >?= ;0/
I? godina #:6 0&0#: 0&4$4
<9 9.?;@ ?? >1> ;0/
<? /.@9> 99 >@; ;0/
<1 <.==0 // >=; ;0/
<@ >;0 << >>; ;0/
? godina ..$ 0&%63 0&4$4
1)upno .&%#% .#&666 .%&%#%
31 31
SZTR +CRNICA , Parain SZTR +CRNICA , Parain Proizvodnja lisnatog testa Proizvodnja lisnatog testa
6&3& Tro5)ovi zarada i na)nada
Trokovi plata prikazani su u ta"eli T90#
T90#

I
godina
II
godina
III
godina
I?
godina
?
godina
Zarada menad-menta
. 2roj radnika . . . . .
# 'rose#na mese#na neto zarada 100 100 100 100 100
0 -oprinosi i porez na teret zaposlenog /><< /><< /><< /><< /><<
% -oprinosi na teret poslodavca <1== <1== <1== <1== <1==
3 2ruto zarada zaposlenog >><< >><< >><< >><< >><<
4 'rose#na mese#na bruto zarada =9? =9? =9? =9? =9?
Plate zaposleni7
. 2roj radnika 3 3 3 3 3
# +ena rada >1 >1 >1 >1 >1
0 'rose#na neto zarada /0@ /0= /0> /0; /0;
% -oprinosi i porez na teret zaposlenog 1=;@ 1><; 1>?< 1>@? 1>>@
3 -oprinosi na teret poslodavca 9/1/ 9/@1 9/=> 9/;0 9909
4 2ruto zarada zaposlenog <><=0 <>/?< <>9<< <>9>/ <>?19
: 'rose#na bruto zarada 909 90? 901 90@ 90>
1)upno
. 2roj radnika 4 4 4 4 4
# 'rose#na neto zarada /11 /1@ /1= /1= /1>
0 -oprinosi i porez na teret zaposlenog >@0= >@/; >@1/ >@=? >@;=
% -oprinosi na teret poslodavca ?>90 ?>?/ ?>11 ?>@= ?>>0
3 2ruto zarada zaposlenog /@;>< /=01< /=<// /=<;9 /=/@9
4 'rose#na bruto zarada 9=1 9=@ 9== 9=> 9=;
: Trokovi na teret poslodavca ?>90 ?>?/ ?>11 ?>@= ?>>0
T900
Red "r 'vali=i)a!ija
Croj radni)a
'oe=i!&
)vali=&
I
godina
II
godina
III
godina
I?
godina
?
godina
. ?SS 0 0 0 0 0 ?,10
# ?S < < < < < 9,00
0 SSS 0 0 0 0 0 /,/0
% ?'? 0 0 0 0 0 9,00
3 '? ? ? ? ? ? /,/0
4 P' 0 0 0 0 0 <,>0
: N' 0 0 0 0 0 <,10
1)upno 3 3 3 3 3
6&4& *aterijalni i nematerijalni tro5)ovi
%aterijalni i nematerijalni trokovi prikazani su u ta"eli T90%
T90%
32 32
SZTR +CRNICA , Parain SZTR +CRNICA , Parain Proizvodnja lisnatog testa Proizvodnja lisnatog testa
Red&
"r&
<@<*<NTI
I
godina
II
godina
III
godina
I?
godina
?
godina
. 7lektri#na energija /;<@ 9<?; 999> 9?=/ 91?<
#
8oda </0 </0 </0 </0 </0
0
Korivo /0/1
/0/1 /0/1 /0/1 /0/1
%
(lje 10 10 10 10 10
3
Krejanje 900 900 900 900 900
4 Reklama i propaganda 100 100 100 100 100
: Troskovi pomono5potronog materijala /00 /00 /00 /00 /00
; Trokovi za remont i kontrolu ''Z apar. 0 <00 <00 <00 <00
6 Trokovi 'TT usluga ?00 ?00 ?00 ?00 ?00
.$ Trokovi odravanja 900 100 =00 >00 <000
.. Trokovi za registraciju vozila <10 <10 <10 <10 <10
.# Trokovi za slubena putovanja 900 900 900 900 900
.0 Trokovi za JTZ opremu ?0? ?0? ?0? ?0? ?0?
.% Trokovi kontrole kvaliteta /0>0 /0>0 /0>0 /0>0 /0>0
.3 Trokovi agencije za vo"enje poslov. @00 @00 @00 @00 @00
.4 Ostali materijalni trokovi 100 100 100 100 100
I *AT<RIGA@NI TR,H',?I .$;%3 ..0:; ..:4: .#$$. .;$$%
. Trokovi bankarske garancije za kred. /<< <;> <?@ ;/ <>0
# -oprinosi na teret poslodavca ?>90 ?>?/ ?>11 ?>@= =191
0 Reprezentacija /00 /00 /00 /00 /00
% Trokovi platnog prometa <9/ <?/ <1< <1= 1/<
3 Trokovi poreza na promet 0 0 0 0 9?=<;
4 'orez na imovinu @9 @9 @9 @9 ??;
: Taksa na firmu /00 /00 /00 /00 /00
; Osiguranje imovine i radnika </00 </00 </00 </00 <100
6 Ostali nematerijalni trokovi 100 100 100 100 100
II N<*AT<RIGA@NI TR,H',?I :003 :0%4 :0.3 :#:6 :#06
1'1PN, ( I MII ;#::$ .;.;$ .;:#% .6$;# .6#;$
6&:& Cena )o5tanja proizvodnje
33 33
SZTR +CRNICA , Parain SZTR +CRNICA , Parain Proizvodnja lisnatog testa Proizvodnja lisnatog testa
+ena kotanja proizvodnje prikazana je u ta"eli T903
T903
Red&
"r&
<@<*<NTI
I
godina
II
godina
III
godina
I?
godina
?
godina
.Osnovni materijal 9/9>/ 9?;=9 9=0=< 9>11? 9;9/1
#$mortizacija ?/@> ?/@> ?/@> ?/@> ?/@>
0Zarade zaposleni! /@;>< /=01< /=<// /=<;9 /=/@9
%,amata 0 @/? ?@9 /;9 <<1
3%aterijalni trokovi <0>?1 <<9=> <<=@= </00< <//=0
4)ematerijalni trokovi =991 =9?@ =9<1 =/=; =/9;
1'1PN,( ;.;.. ;3406 ;;$$4 ;63;; 6$%;.
+ena po jedinici proizvoda .24$%. .233%; .23$:0 .2%:3% .2%4$6
'roizvodnja 3.$$$ 33$;$ 3;0;3 4$:#$ 4.603
Pri7od ;:6.% 6%6%: .$$4%% .$%4:$ .$4:40
Razli)a 4.$0 60$; .#406 .3$;# .4#;#
6&;& Cilans uspe7a
2ilans uspe!a prikazan je u ta"eli T904 dijagramima .2 #2 0 i %
34 34
SZTR +CRNICA , Parain SZTR +CRNICA , Parain Proizvodnja lisnatog testa Proizvodnja lisnatog testa
<1R T904
Red&
"r&
, P I S
I
godina
II
godina
III
godina
I?
godina
?
godina
. # 0 % 3 4 :
A
P,S@,?NI PRIN,I I
RASN,I
I P,S@,?NI PRIN,I ;:6.% 6%6%: .$$4%% .$%4:$ .$4:40
<. 'ri!odi od prodaje >=;<? ;?;?= <00@?? <0?@=0 <0@=@9
5 domae trite >=;<? ;?;?= <00@?? <0?@=0 <0@=@9
5 izvoz 0 0 0 0 0
5ostali pri!odi 0 0 0 0 0
II RASN&IR<'& *AT<R& I R,C< 0#0;# 0%6:0 0:$:. 0;33% 060#3
<. Trokovi materijala za izradu 9/9>/ 9?;=9 9=0=< 9>11? 9;9/1
5 domae trite 9/9>/ 9?;=9 9=0=< 9>11? 9;9/1
5 uvoz 0 0 0 0 0
III CR1T, P,S@&R<Z1@TAT EI9IIF 1119/ 1;;=1 @91=9 @@<<@ @=?9>
I? R1JI P,S@,?NI RASN,I %6%#6 3$$%0 3$%:# 3$:%. 3.$%.
<. %aterijalni trokovi <0>?1 <<9=> <<=@= </00< <//=0
/. )ematerijalni trokovi =991 =9?@ =9<1 =/=; =/9;
9. 2ruto zarade radnika /@;>< /=01< /=<// /=<;9 /=/@9
?. Trokovi amortizacije ?/@> ?/@> ?/@> ?/@> ?/@>
? P,S@,?NI ,CITA'KJ1CITA' @<09 ;;9/ <9<0< <19=1 <@9;>
C FINAN&PRIN,I I RASN,I
<. .&)$)S&HS,& 'R&JO-&
/. .&)$)S&HS,& R$SJO-& 0 @/? ?@9 /;9 <<1
5 Ras!odi kamata 0 @/? ?@9 /;9 <<1
?I ,CITA' K J1CITA' FINAN& 0 5@/? 5?@9 5/;9 5<<1
C Cruto rezultat 4&.$0 6&0$; .#&406 .3&$;# .4&#;#
'orez na dobit 4.$ 60. .&#4% .&3$; .&4#;
Neto rezultat 3&%60 ;&0:: ..&0:3 .0&3:% .%&43%
1)upan pri7od ;:&6.% 6%&6%: .$$&4%% .$%&4:$ .$4&:40
1)upni ras7odi ;.&;.. ;3&406 ;;&$$4 ;6&3;; 6$&%;.
Stopa neto dobiti 42#3 ;2;# ..20$ .#26: .02:0
Stopa bruto dobiti 426% 62;$ .#234 .%2%. .32#3
)a dijagrami 9. prikazan je profit poslovanja
ijagram 9.
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
I godina II godina III godina IV godina V godina
Bruto rezultat
Porez na dobit
Neto rezultat
Ukupan prihod
Ukupni rashodi
35 35
SZTR +CRNICA , Parain SZTR +CRNICA , Parain Proizvodnja lisnatog testa Proizvodnja lisnatog testa

)a dijagramu 9# prikazana je stopa stopa
ijagram 9#
)a dijagramu 90 prikazani su pri!odi i ras!odi
ijagram 90
Stope dobiti
000
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
I godina II
godina
III
godina
IV
godina
V
godina
Godine
%
!topa neto dobiti
!topa bruto dobiti
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
EUR
I godina II
godina
III
godina
IV
godina
V
godina
Godine
Bilans uspeha
Bruto rezultat
Neto rezultat
Porez na dobit
36 36
SZTR +CRNICA , Parain SZTR +CRNICA , Parain Proizvodnja lisnatog testa Proizvodnja lisnatog testa
)a dijagramu 9% data je prese#na ta#ka rentabilnosti
ijagram 9%
6&6& Finansijs)i to)
.inansijski tok prikazan u ta"eli T90:
T90:

Taka rentabilnosti
00
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
Obim prodaje
E
U
R
Prihod
"iksni tro#ko$i
Vari%abilni tro#ko$i
Ukupni tro#ko$i
37 37
SZTR +CRNICA , Parain SZTR +CRNICA , Parain Proizvodnja lisnatog testa Proizvodnja lisnatog testa
STR1'T1RA
I
godina
II
godina
III
godina
I?
godina
?
godina
1)upno
. # 0 % 3 4 :
P R I @ I ? .%.3$$ 6%6%: .$$4%% .$%4:$ .064%. 3;.%$#
(kupan pri!od >=;<? ;?;?= <00@?? <0?@=0 <0@=@9 ?;?;9;
5 domae trite >=;<? ;?;?= <00@?? <0?@=0 <0@=@9 ?;?;9;
5 izvoz 0 0 0 0 0 0
5ostali pri!odi 0 0 0 0 0 0
&zvori finansiranja 191>@ 0 0 0 191>@
5 sopstvena sredstva ?01>@ 0 0 0 0 ?01>@
5 drugi izvori 0 0 0 0 0 0
5 kredit .onda za razvoj RS <9000 0 0 0 0 <9000
Ostatak vrednosti projekta 0 0 0 0 9/>== 9/>==
5 osnovna sredstva 0 0 0 0 /=?9= /=?9=
5 obrtna sredstva 0 0 0 0 1??0 1??0
, @ I ? .0.:06 ;3%43 ;;0#3 6$0## 6.3.# %;:040
&nvesticije 191>@ 0 0 0 0 191>@
5 osnovna sredstva ?>==1 0 0 0 0 ?>==1
U dinarski deo 0
U devizni deo 0
5 obrtna sredstva ?><< 0 0 0 0 ?><<
Trok.poslov.bez amortizacije 101@9 19@;= 1@<19 1=>9? 1>>91 /==0><
2ruto plate /@;>< /=01< /=<// /=<;9 /=/@9 <91@<0
'orez na dobit @<0 ;9< </@? <10> <@/> 1;?<
Obaveze prema izvorima fin. 0 9=>@ 9=>@ 9=>@ 9=>1 <1<??
5otplata 9<@9 99/? 9?;9 9@=0 <9@?;
5 kamata 0 @/? ?@9 /;9 <<1 <?;1
N<T, PRI@I? 6:4. 6%;# .#0.6 .%0%6 %;.#6 6%$06
.inansijski tok prikazan dijagramski na dijagramima 93
ijagram 93
0
100000
200000
&00000
400000
'00000
600000
EUR
I
godina
II
godina
III
godina
IV
godina
V
godina
Godine
Finansijski tok
P ( I ) I V
* + ) I V
N,-* P(I)IV
38 38
SZTR +CRNICA , Parain SZTR +CRNICA , Parain Proizvodnja lisnatog testa Proizvodnja lisnatog testa


6&.$& Cilans stanja
2ilans stanja prikazan je u ta"eli T90; i dijagramu 94
T90;
Red&
"r&
S T R 1 ' T 1 R A
I
godina
II godina
III
godina
I?
godina
?
godina
A A ' T I ? A
I P,S@,?NA SR<ST?A 4%&:%: :$&:;3 :6&%66 6$&$%; .$.&#:4
.& %aterijalna ulaganja %%&3$: %$&#%$ 03&6:# 0.&:$3 #:&%0:
9 )abavna vrednost ?>.==1 ?>.==1 ?>.==1 ?>.==1 ?>.==1
&spravka vrednosti ?./@> >.191 </.>09 <=.0=< /<.99>
9 Sadanja vrednost ??.10= ?0./?0 91.;=/ 9<.=01 /=.?9=
#& Nematerijalna ulaganja 0 0 0 0
0& ,"rtna sredstva .$&%:6 ..&0$# ..&643 .#&%00 .#&4::
9 Zali!e 9.<19 9.9;0 9.1=> 9.=<< 9.=>0
'otraivanja od kupaca =.9/@ =.;</ >.9>= >.=/9 >.>;=
%& )eto priliv u finansujskom toku ;.=@< <;./?9 9<.1@/ ?1.;<0 @<.<@/
1'1PNA A'TI?A 4%&:%: :$&:;3 :6&%66 6$&$%; .$.&#:4
C P A S I ? A
II P,S@,?NA PASI?A 4%&:%: :$&:;3 :6&%66 6$&$%; .$.&#:4
.& Osnovni kapital ?1.>9? 1<.990 @/.1?/ =1.>>/ ;0./?=
#& -ugoro#ne obaveze <9.000 <9.000 ;.;>> @.>/9 9.?;@
0& -rugi izvori 1.;<9 @.?11 @.;@; =.9?9 =.199
1'1PNA PASI?A 4%&:%: :$&:;3 :6&%66 6$&$%; .$.&#:4
ijagram 94
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
EUR
I
godina
II
godina
III
godina
IV
godina
V
godina
Godine
Bilans stanja
P*!)*VN. !(,+!-V.
U/UPN. ./-IV.
U/UPN. P.!IV.
39 39
SZTR +CRNICA , Parain SZTR +CRNICA , Parain Proizvodnja lisnatog testa Proizvodnja lisnatog testa
6&..& <)onoms)i to)
7konomski tok je prikazan u ta"eli T906 i dijagramu 9:
T906
Red&
"r&
Stru)tura
I
godina
II
godina
III
godina
I?
godina
?
godina
. # 0 % 3 4 :
I Priliv ;:&6.% 6%&6%: .$$&4%% .$%&4:$ .06&4%.
< . (kupan pri!od >=.;<? ;?.;?= <00.@?? <0?.@=0 <0@.=@9
/ .
Ostatak vrednosti projekta 0 0 0 0 9/.>==
II ,dliv .0.&:06 ;.&4:6 ;%&306 ;4&303 ;:&:#4
< . &nvesticije 19.1>@ 0 0 0 0
/ . Trok.poslov.bez amortiz. 10.1@9 19.@;= 1@.<19 1=.>9? 1>.>91
9 . 2ruto plate /@.;>< /=.01< /=.<// /=.<;9 /=./@9
? .
'orez na dobit @<0 ;9< <./@? <.10> <.@/>
III Neto priliv 9%0&;#3 .0&#46 .4&.$3 .;&.03 3.&6.%
Individualna diskontna stopa 42$$>
-iskontni faktor .2$$$$$$ 0,;?99;@ 0,>>;;;@ 0,>9;@<; 0,=;/0;?
Sada5nja vrednost 9%0&;#3 .#&3.; .%&00% .3&##4 %.&.#.
Diskontna stopa 0#23$>
-iskontni faktor .2$$$$$$ 0,=1?=01 0,1@;1>0 0,?/;>@1 0,9/??//
Sada5nja vrednost 9%0&;#3 .$&$.% 6&.:0 :&:64 .4&;%#
Suma S? $
ijagramu 9:060.000
040.000
020.000
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
EUR
I godina II godina III godina IV godina V godina
Godine
Ekonomski tok
P ( I ) I V
*dli$
Neto prili$
40 40
SZTR +CRNICA , Parain SZTR +CRNICA , Parain Proizvodnja lisnatog testa Proizvodnja lisnatog testa

.$&$& ,!ena proje)ta
.$&.& Stati8)a o!ena
Za ocenu stati#ki! pokazatelja koriena je ? godina kao reprezentativna. To je godina postizanja
punog kapaciteta.
Prag renta"ilnosti
'rag rentabilnosti u studiji pokazuje minimalni obim proizvodnje od 3#%;6 jedini!a godinje
Odijagram 9;P i minimalno pri!vatljivu prodajnu cenu .2%4. <1R Odijagram 96P. %inimalno
pri!vatljiv obim korienja kapaciteta iznisi ;42;% > od predvi"ene proizvodnje u godini punog
korienja kapaciteta Oijagram 9.$P
ijagram 9;
ijagram 96
1in.prih$at.obi2 proiz.
44.000
4'.000
46.000
43.000
48.000
44.000
'0.000
'1.000
'2.000
'&.000
I godina II godina III godina IV godina V godina
GODIE
!
o
n
d

j
e
d
i
n
i
"
e
1in.prih$at.obi2 proiz.
/ori#5ene kapa6iteta
80007
82007
84007
86007
88007
40007
42007
44007
I godina II godina III godina IV godina V godina
Godine
%
/ori#5ene kapa6iteta
41 41
SZTR +CRNICA , Parain SZTR +CRNICA , Parain Proizvodnja lisnatog testa Proizvodnja lisnatog testa
ijagram 9.$
.$&#& inami8)a o!ena
Ocena rentabilnosti ra"ena je sa stanovita projekta. ,ao osnov za utvr"ivanje rentabiliteta sa#injen
je ekonomski tok projekta. )eto priliv iz ekonomskog toka projekta pokazuje mogunost da se
pokriju preuzete obaveze i na osnovu nji! se utvr"uje efikasnost uloeni! sredstava. )a veli#inu
neto priliva u ekonomskom toku projekta primenjene su sledee metode za ocenu4
'riterijum povraaja investi!ioni7 ulaganja
'riterijum sada5nje vrednosti proje)ta
'riterijum interne stope renta"ilnosti
'riterijum povraaja investi!ioni7 ulaganja
'eriod povratka investicioni! sredstava t O0 god i 6 mese!i&
'eriod povratka investicioni! sredstava je prikazan u ta"eli T9%$ i dijagramu 9..
T9%$
R&"r& Jodine ve)a proje)ta Neto priliv e)&to)a 'umulativ neto priliva
. # 0 %
. & godina 59@0.90@ 59@0.901,>1
# && godina 1<.>00 590>.101,;1
0 &&& godina 1;.1;0 5/?>.;<@,<;
1in.pros. Prod. 8ena
1&'0
1400
14'0
1'00
1''0
1600
16'0
I godina II godina III godina IV godina V godina
Godine
E
U
R
1in.pros. Prod. 8ena
42 42
SZTR +CRNICA , Parain SZTR +CRNICA , Parain Proizvodnja lisnatog testa Proizvodnja lisnatog testa
% &8 godina @1.?90 5<>9.?>1,>>
3 8 godina 99?.;== <1<.?;<,90
ijagram 9..
'riterijum sada5nje vrednosti proje)ta
Za projekat je usvojena individualna diskontna stopa od pO4 >& $psolutna i sadanja vrednost neto
priliva ekonomskog toka imaju sledee vrednosti.
)eto sadanja vrednost projekta je prikazana u ta"eli T9%. i dijagramu 9.#
T9%.
R&"r& Jodine ve)a proje)ta Neto priliv e)&to)a Sada5nja vrednost
. # 0 %
. & godina 5?9.>/1 5?9.>/?,>9
# && godina <9./@; </.1<=,1>
0 &&& godina <@.<01 <?.999,1@
% &8 godina <>.<91 <1.//@,9>
3 8 godina 1<.;<? ?<.</<,<<
)eto sadanja vrednost S?O060:% <1R S?P$
ijagram 9.#
!O#R$T$% I#ESTI&I'E
060.000
040.000
020.000
0
20.000
40.000
60.000
80.000
I godina II godina III godina IV godina V godina
Godine
E
U
R
O
!eries1
!eries2
sada(nja )rednost
060.000
040.000
020.000
0
20.000
40.000
60.000
I godina II godina III godina IV godina V godina
Godine
E
U
R!eries1
!eries2
43 43
SZTR +CRNICA , Parain SZTR +CRNICA , Parain Proizvodnja lisnatog testa Proizvodnja lisnatog testa
)eto sadanja vrednost je definisana kao suma diskontovani! neto priliva iz ekonomskog toka
projekta. )eto sadanja vrednost mora biti pozitivna ili jednaka nuli, uz upotrebljenu individualnu
diskontnu stopu koja ne sme biti nia od @ I Okoja zna#i ponderisanu aritmeti#ku sredinu realni!
kamatni! stopa za sve izvore kojima je finansiran investicija.
%etoda interne stope rentabilnosti
&nterne stopa 5 rentabilnosti r O0#23$ >
Sadanja vrednost neto priliva u ekonomskom toku izjedna#ena je sa 0 pri diskontnoj stopi od 9/,10
I. Obzirom da svi kriterijumi rentabilnosti projekta pokazuju pozitivne vrednosti, to je projekat
pri!vatljiv i podoban za realizaciju.
..&$ Analiza izvodljivosti i dinami)a radova
-inamika radova je uslovljena sa vremenom odobravanja nedostajui! sredstava za realizaciju ovog
programa. -inamika radova proikazana je u ta"eli T9%#&
Obzirom da u firmi postoji raspoloivi prostor sa infrastrukturom, ocena je da je izvodljivost svi!
radova sasvim izvesna prema projektnoj dokumentaciji.
'rikaz aktivnosti sa dinamikom izvodljivosti projekta prikazan je u ta"eli T9%#&

T9%#
44 44
SZTR +CRNICA , Parain SZTR +CRNICA , Parain Proizvodnja lisnatog testa Proizvodnja lisnatog testa
A)tivnost
I godina
I II III I? ?
&zrada naloga za razvoj
projektnog zadatka
&zrada plana realizacije
projekta
&zrada biznis plana
'redaja 2iznis plana .ondu
za Razvoj Republike Srbije
Odluka .onda za Razvoj
Republike Srbije
)abavka opreme
'robna proizvodnja
Serijska proizvodnja
Termin plan izvodljivosti je uslovljen vremenom odobravanja kreditni! sredstava.
.#&$& Za)lju8a)
Za realizaciju programa neop!odno je obezbediti nova investiciona sredstva i to kako osnovna tako i
obrtna sredstva. Osnovu za uvo"enje u proizvodnju ovi! proizvoda #ini interes firme koji je
analiziran preko poslovnog rezultata koji je mogue ostvariti na osnovu novi! resursa u novoj
opremi i novim alatima koje treba obezbediti.
7konomsko5finansijski kriterijumi Ofinansijski tok, ekonomski tok, stati#ka i dinami#ka merilaP kao
neop!odne mere uspenosti poslovanja, korieni su za ocenu poslovnog rezultata koji daje
izvrenje ovi! usluga. 'rimenom ovi! kriterijuma izveden je zaklju#ak da je ovaj investicioni
podu!vat efektivan, pa ga kao takav treba realizovati, jer zadovaljava sve principe ekonomije i
45 45
SZTR +CRNICA , Parain SZTR +CRNICA , Parain Proizvodnja lisnatog testa Proizvodnja lisnatog testa
reprodukcije. &z svega re#enog moe se zaklju#iti da je biznis plan po svim kriterijumima pri!vatljiv
i rentabillan, pa se na osnovu toga daje pozitivan predlog za njegovu realizaciju.
46 46
SZTR +CRNICA , Parain SZTR +CRNICA , Parain Proizvodnja lisnatog testa Proizvodnja lisnatog testa
Aneksi
Aneksi
( prilogu je data tablica nutricionisti#ki! vrednosti pojedini! vrsta peciva.
Nranljivi sastoj!i
Ged
mere
Fran!us)o
pe!ivo
Pe!ivo
slat)o
Qajno
pe!ivo
dans)o
Pe!ivo
dans)o
nadevno
. # 0 % 3 4 :
.&
7nergija 7nergija
kcal /@1 991 1/0 ?90
kH <</0 <?00 /<@0 <>00
#& 8oda g 91,1 /=,1 <9,? //
0& 'roteini ukupno g >,9 >,= =,< 1,>
%& %asti ukupno g /,? ;,1 91,1 /?,1
47 47
SZTR +CRNICA , Parain SZTR +CRNICA , Parain Proizvodnja lisnatog testa Proizvodnja lisnatog testa
3& (gljeni !idrati ukupno g 1/ 19 ?9 ?=
4& %inerali ukupno g <,> <,/ <,< 0,;
:& 8lakna sirova ukupno g 9,/ /,> 5 5
;& 8itamin $ OretinolP Vg 5 5 5 /11
6& 2eta karoten Vg @ > <> <>
.$& 8itamin 7 mg 0,1 <,< /,1 /,1
..& 8itamin 25< mg 0,/@ 0,<= 0,<= 0,<>
.#& 8itamin 25/ mg 0,<1 0,<= 0,<= 0,<@
.0& 8itamin 25@ mg 0,/@ 5 0,<= 0,<=
.%& 8itamin 25</ Vg 0 0 0 0
.3& )ikotinska kiselina mg ?,@ /,@ / /
.4& .olna kiselina Vg 9@ 5 > >
.:& 'antotenska kiselina mg 5 5 5 5
.;& 2iotin Vg 5 5 5 5
.6& 8itamin , Vg 5 5 5 5
#$& 8itamin + mg 5 5 5 5
#.& )atrijum mg ?91 /90 /;0 /<1
##& ,alijum mg <9> <1? </< ;>
#0& ,alcijum mg /> <<0 99 ?<
#%& .osfor mg <<9 ;? ;= ;?
#3& %agnezijum mg /9 // <@ <@
#4& Kvo"e mg ?,= ?,< 9 /,?
#:& +ink mg 0,>= 0,>; 0,=> 0,=>
#;& Hod Vg 5 5 5 5
#6& .luor Vg 5 5 5 5
0$& Jrom Vg 5 5 5 5
0.& 2akar mg 5 5 5 5
0#& Selen Vg 5 5 5 5
00& Zasiene masne kiseline mg ?00 ?>00 <9900 ;/00
0%& %ononezasiene kiseline mg 900 9000 <@/00 <<@00
03& 'olinezasiene kiseline mg ;00 <<00 ?000 /100
04& Jolesterol mg 5 5 5 5
0:& Jistidin mg <10 <;0 <@0 <<0
0;& &zolecin mg 9<0 9=0 990 /00
06& :eucin mg 100 @90 1<0 9=0
%$& :izin mg <>0 /00 <>0 </0
%.& %etioninLcistin mg /90 900 /90 <@9
%#& .enilaninLtirozin mg ?=0 @?0 ?>0 9@0
%0& Treonin mg /<0 /10 //0 <91
%%& Triptofan mg @9 >0 @1 11
%3& 8alin mg 9?0 1=0 910 /?0
%4& (kupno 7$, mg /?19 9/90 /1/1 <=19
%:& %ono5sa!aridi g 5 5 5 5
%;& -i5sa!aridi g ?,? <?,@ 5 5
%6& 'olisa!aridi g 5 5 5 5
3$& Skrob g 5 5 5 5
3.& 8lakna topiva g 5 5 5 5
3#& 8lakna netopiva g 5 5 5 5
30& Standardni obro#ni deo g 90 90 90 90
48 48