You are on page 1of 3

Pamanahong Papel

ANG PAMANAHONG PAPEL


http://wennchubz.blogspot.com

Pamanahong Papel isang uri ng papel-pampananaliksik na karaniwang ipinagagawa sa mga
estudyante sa kolehiyo bilang isa sa mga pangangailangan sa isang larangang akademiko. Ito ay
kadalasang kulminasyon ng mga pasulat na Gawain kaugnay ng pag-aaral ng isang paksa. Tinatawag
din itong term paper.
BAHAGI NG PAMANAHONG PAPEL

MGA PAHINANG PRELIMINARI O FRONT MATTERS

a) Fly Leaf 1 ang pinakaunang pahina ng pamanahong papel. Walang nakasulat sa pahinang ito sa
madaling salita blangkong papel ito.

b) Pamagating Pahina - ito ay nagpapakilala sa pamagat ng pamanahong papel. Nakasaad din dito
kung kanino iniharap o ipnasa ang papel, kung saang asignatura ito pangagailangan, kung sino ang
gumawa at komplesyon. Nagmukhang inverted pyramid ang pagkakaayos nito.

c) Dahong Pagpapatibay ang tawag sa pahinang kumukumpirma sa pagkakapasa ng mananaliksik
at pagkakatanggap ng guro ng pamanahong-papel.

d) Pasasalamat o Pagkilala - tinutukoy rito ang sinumang nakatulong ng mananaliksik sa
pagsasagawa ng pananaliksik gayoy nararapat na pasalamatan.

e) Talaan ng Nilalaman - nakaayos ang pagbabalangkas ng mga bahagi at nilalaman ng pamanahong
papel at nakatala ang kaukulang bilang ng pahina kung saan matatagpuan ang bawat isa.

f) Talaan ng Talahanayan o graf - nakatala ang pamagat ng bawat talahanayan at/o graf na nasa
loob ng pamanahong-papel at ang bilang ng pahina kung saan matatagpuan ang bawat isa.

g) Fly Leaf 2 isang blangkong papel o pahina bago ang katawan ng pamanahong papel.

KABANATA 1. ANG SULIRANIN AT KALIGIRAN NITO

a) Ang Panimula o Introduksyon
>ay isang maikling talataang kinapapalooba n ng pangkalahatang pagtalakay ng paksa ng
pananaliksik.

b) B. Layunin ng Pag-aaral
> inilalahad ang pangkalahatang layunin o dahilan kung bakit isinasagawa ang pag-aaral.
>Tinutukoy din dito ang mga ispesifik na suliranin na nasa anyong patanong.

c) Kahalagahan ng Pag-aaral
> inilalahad ang signifikans ng pagsasagawa ng pananaliksik ng paksa ng pag-aaral. Inilalahad
dito kung sino ang makikinabang sa nasabing pag-aaral.

d) Saklaw at Limitasyon
>tinutukoy ang simula at hangganan ng pananaliksik

e) Definisyon ng mga Terminolohiya
>ang mga katawagang makailang ginamit sa pananaliksik at ang bawat isay binigyan ng
kahulugan. Maaaring itong:
Operational na Kahulugan kung paano ito ginamit sa pananaliksik
Conceptual na Kahulugan istandard na kahulugan. Makikita sa diksyunaryo.KABANATA II: MGA KAUGNAY NA PAG-AARAL AT LITERATURA

tinutukoy ang mga pag-aaral at mga babasahin o literaturang kaugnay ng paksa ng
pananaliksik
tukuyin ang bago o nailimbag sa loob ng huling sampung taon.
gumamit ng pag-aaral at literaturang lokal at dayuhan.
KABANATA III: DISENYO AT PARAAN NG PANANALIKSIK

a. Disenyo ng Pananaliksik nililinaw kung anong uri ng pananaliksik ang kasalukuyang pag-aaral.
Para sa inyong pamanahong-papel, iminumungkahi ang pinasimple na, deskriptiv-analitik na isang
disenyo ng pangangalap ng mga datos at imformasyon hinggil sa mga salik o factors na kaugnay ng
paksa ng pananaliksik.

b. Respondente tinutukoy kung ilan sila at paano at bakit sila napili sa sarvey.

c. Instrumento ng Pananaliksik inilalarawan ang paraang ginagamit ng pananaliksik sa pangangalap
ng mga datos at imformasyon. Iniisa-isa rin ang mga hakbang na kanyang ginawa at kung maari, kung
paano at bakit niya ginawa ang bawat hakbang.

d. Tritment ng mga Datos inilalarawan kung anong istatistikal na paraan ang ginamit upang ang mga
numerikal na datos ay mailalarawan. Dahil itoy isang pamanahong-papel lamang, hindi kailangang
gumamit ng mga kompleks na istatistikal tritment. Sapat na ang pagkuha ng porsyento o bahagdan
matapoos mai-tally ang mga kasagutan sa kwestyoneyr ng mga respondente.

KABANATA IV: PRESENTASYON AT INTERPRETASYON NG MGA DATOS

Sa kabanatang ito inilalahad ang mga datos na nakalap ng mananaliksik sa pamamagitan ng tekstwal
at tabular o grafik na presentasyon. Sa teksto, inilalahad ng mananaliksik ang kanyang analisis o
pagsusuri.

KABANATA V: LAGOM, KONKLUSYON at REKOMENDASYON

a) Lagom - Dito binubuod ang mga datos at informasyong nakalap ng mananaliksik na komprehensivong
tinatalakay sa kabanata III.

b) Konklusyon - Ito ay mga inferenses, abstraksyon, implikasyon, interpretasyon, pangkalahatang
pahayag, at/o paglalahad batay sa mga datos at informasyong nakalap ng mananaliksik.

c) Rekomendasyon - Ito ay ang mga mungkahing solusyon para sa mga suliraning natukoy o naatuklasan
sa pananaliksik.

MGA PANGHULING PAHINA

Ang Listahan ng Sanggunian ay isang kumpletong tala ng lahat ng mga hanguan o sorses na ginamit ng
mananaliksik sa pagsulat ng pamanahong papel.

Ang Apendiks ay tinatawag ding Dahong-Dagdag. Maaaring ilagay o ipaloob dito ang mga liham,
formularyo ng evalwasyon, transkripsyon ng intervyu, sampol ng sarvey-kwestyoneyr, bio-data ng
mananaliksik, mga larawan, kliping, at kung anu-ano pa.