You are on page 1of 1

Inbreng debat kadernota 2014-2018

Thierry van Vugt, D66Gemeenteraad Gouda d.d. 9 juli 2014


Voorzitter,

Deze kadernota illustreert dat dit college bereid is tot lastige keuzes om meerjarig een financieel
solide beleid te voeren in Gouda. Die keuzes worden voor iedereen in de stad zichtbaar, en dat is
niet altijd makkelijk. Bezuinigen, hervormen en investeren gaan evenwel hand in hand komende
vier jaar, en dat geeft perspectief voor de stad. We varen een voorzichtige koers, temeer daar
eventuele meevallers nog onzeker zijn.

D66 is blij dat dit college investeert in de lokale economie, toerisme en stadsmarketing; een
dynamische binnenstad met cultuur en erfgoed; innovatief burgerschap en vergroening. Er wordt
op een verantwoorde wijze bezuinigd, waarbij het optimaal benutten van de eigen kracht van
inwoners, bedrijven en organisaties een leidraad is. Ook in het sociale domein zijn keuzes
gemaakt, waarbij het sociale vangnet overeind blijft.

Ik ga in deze 1e termijn nader in op drie thema's: innovatief burgerschap, het erfgoedfonds en
financin en lastendruk.

Dit college werkt toe naar nieuwe vormen van burgerbetrokkenheid en innovatief burgerschap.
Initiatieven uit de samenleving in den brede worden mogelijk gemaakt, en kunnen ondersteuning
krijgen vanuit hiervoor vrijgemaakt, mijns inziens laagdrempelig, budget.
Het is belangrijk dat het college snel in gesprek gaat met de wijkteams over hun rol in de
toekomst. Sommige teams toonden zich hiertoe al bereid. De kennis en het netwerk moeten we
koesteren. D66 wil het spreekwoordelijke kind niet met het badwater weggooien.
Wijkteams kunnen, net als andere organisaties en burgers, voor hun initiatieven en projecten
aanspraak maken op middelen uit het budget voor innovatief burgerschap, maar de vaste
wijkteambudgets vallen weg. Maatwerk is voor D66 noodzakelijk om deze bezuiniging in 2015 een
zachte landing te geven.

D66 vindt het belangrijk dat het college met een fonds inzet op maatschappelijke en economische
benutting van het cultureel erfgoed dat onze stad rijk is. Het fonds moet naar ons oordeel
maatschappelijke investeringen losmaken. Met ons erfgoed houden we Gouda aantrekkelijk voor
inwoners, bedrijven en toeristen.

D66 is blij dat de WOZ in principe niet meer dan inflatoir stijgt, en met de balans tussen
aansterking van het weerstandsvermogen versus het mogelijk maken van investeringen in onze
stad. Hoewel daarnaast de hondenbelasting kostendekkend zal worden gemaakt, heb ik toch zorg
over de lokale lastendruk in relatie tot de dreigende stijging van de rioleringskosten. Hier moet snel
duidelijkheid over komen richting de raad en voor de stad. Het college zal naar mijn oordeel stevig
moeten inzetten op lobby voor extra Rijksbudget in deze.

Voorzitter,

Ik zie uit naar de nadere uitwerking van deze kadernota in de programmabegroting later dit jaar,
en de bespreking hiervan in de gemeenteraad.

Dank u.