You are on page 1of 281

HARLAN COBEN

Nie mw nikomu
Przeoy: Zbigniew A. Krlicki
Data pierwszego wydania 200
Data polskiego wydania 200!

Pamici mojej ukochanej bratanicy


Gabi Coben
1997-2000
Naszej cudownej maej !yszki"""
"aa powiedziaa:
# A kiedy $% nas nie b&dzie' czy w dalszy( ci)g% b&dziesz (nie koc*a' czy (io+, przetrwa-
D%y przyt%li "a) i spogl)dali w noc' na ksi&yc w cie(no+ciac* i $asno +wiec)ce gwiazdy.
# "aa' sp$rz na gwiazdy' $ak +wiec) i pon)' a niektre z nic* zgasy $% dawno te(%. "i(o
to wci) byszcz) na wieczorny( niebie' bo widzisz' "aa' (io+, $est $ak +wiato gwiazd #
nie %(iera nigdy...
Debi .liori
/0o "atter 1*at2
34loo(sb%ry P%blis*ing5
2
PODZIKOWANIA
0o c. Zani( zaczn&' c*c& przedstawi, zesp:
# wspaniayc* redaktorw: 4et* de .%z(an' 6%san 7orcoran' 6*aron 8%lek' 0it& 9a%blib'
:rwyna Appleba%(a oraz pozostayc* pierwszoligowyc* graczy 4anta( Dell;
# 8is& <rbac* =ance oraz Aarona Priesta' (oic* agentw;
# Ann& Ar(strong#7oben' ".D.' .ene>a ?ie*la' @eAAreya 4edAorda' .wendolen .ross' @ona
1ooda' 8ind& Bairstein' "aggie .riAAin i 0ilsa 8oAgrena # za ic* wnikliwo+, i sowa zac*&ty;
# oraz @oela .otlera' ktry popyc*a' poszt%rc*iwa i inspirowa.
Powinni+(y %sysze, zowrogi +wist wiatr%. Albo pocz%, zi(ny dreszcz przeszywa$)cy do
szpik% ko+ci. 7okolwiek. @aki+ cic*y +piew' ktry tylko <lizabet* i $a zdoaliby+(y %sysze,.
1isz)ce w powietrz% napi&cie. @eden z typowyc* znakw zwiast%$)cyc* nieszcz&+cie. 1
yci% zdarza$) si& dra(aty' ktryc* nie(al si& spodziewa(y # na przykad takie' $akie si&
przydarzyy (oi( rodzico( # a take inne niedobre c*wile' nage wypadki z(ienia$)ce
wszystko. :nacze$ wygl)dao (o$e ycie przed ta(t) tragedi). :nacze$ wygl)da obecnie. :
$edno' i dr%gie (a$) ze sob) bole+nie (ao wsplnego.
Podczas nasze$ rocznicowe$ wycieczki <lizabet* bya (ilcz)ca' ale nie byo w ty( nic
niezwykego. @% $ako dziewczynka wykazywaa skonno+, do nagyc* przypyww
(elanc*olii. "ilka i popadaa w g&bok) zad%(& l%b apati& # nigdy nie wiedziae(' $ak $est
naprawd&. Pewnie byo to cz&+ci) ta$e(nicy' lecz wtedy po raz pierwszy wycz%e( dziel)c)
nas przepa+,. 0asz zwi)zek tyle przetrwa. Zastanawiae( si&' czy zdoa przetrwa, prawd&.
8%b # $e+li o ty( (owa # niewypowiedziane ka(stwa.
Kli(atyzator sa(oc*od% sz%(ia' nastawiony na niebieskie pole (aksi(%(. DzieC by
gor)cy i parny. @ak to w sierpni%. Prze$ec*ali+(y przez Delaware 1ater .ap po "ilAord
4ridge i przy$acielski kas$er w b%dce powita nas w Pensylwanii. Po dziesi&ci% kilo(etrac*
za%waye( ka(ienny drogowskaz z napise( @<Z:D?D 7EA?"A:0< # 1FA60DGH
P?I1A90A. 6kr&cie( w wie$sk) drog&.
Dpony sz%ray po wirze' wzbi$a$)c c*(%r& k%rz%' niczy( oddzia galop%$)cyc* Arabw.
<lizabet* wy)czya radio. K)te( oka za%waye(' e st%diowaa ($ proAil. Zastanawiae(
si&' co widziaa' i serce zacz&o (i (ocnie$ bi,. Po prawe$ dwa $elenie sk%bay li+cie.
Znier%c*o(iay' popatrzyy na nas i widz)c' e nie c*ce(y ic* skrzywdzi,' powrciy do
swego za$&cia. @ec*ae(' a %$rzeli+(y przed sob) $ezioro. 6oCce w agonii siniaczyo niebo
s(%ga(i p%rp%ry i ci. 1ierzc*oki drzew wydaway si& sta, w ogni%.
# 0ie (og& %wierzy,' e wci) to robi(y # powiedziae(.
# 9o ty zacz)e+.
# 9aak' kiedy (iae( dwana+cie lat.
<lizabet* pozwolia sobie na szeroki %+(iec*. 0ie %+(iec*aa si& cz&sto' ale kiedy $% to
robia # bac*' traAia (nie prosto w serce.
J
# 9o ro(antyczne # ci)gn&a.
# ?acze$ g%pie.
# Koc*a( ro(antyka.
# Koc*asz g%pka.
# :lekro, to robi(y' zawsze pote( wzbiera w tobie )dza.
# "w (i /pan ?o(antyk2.
Za+(iaa si& i %$&a (o$) doC.
# 7*odK' panie ?o(antyk%. ?obi si& cie(no.
@ezioro 7*ar(aine. 9o ($ dziadek wy(y+li t& nazw&' co potwornie wk%rzyo babk&.
Pragn&a' eby nazwa $e $e$ i(ienie(. "iaa na i(i& 4ert*a. @ezioro 4ert*y. Dziadek nie
c*cia o ty( sysze,. Dwa p%nkty dla star%szka.
Przed ponad pi&,dziesi&cio(a laty nad $eziore( 7*ar(aine prowadzono letnie obozy
wakacy$ne dla bogatyc* dzieciakw. 1a+ciciel tego interes% spla$towa i dziadek k%pi za
grosze cae $ezioro wraz z otacza$)cy( $e terene(. Ddnowi do( kierownika o+rodka i
rozebra wi&kszo+, b%dynkw sto$)cyc* nad wod). 8ecz w g&bi las%' gdzie $% nikt nie
c*odzi' pozostay rozsyp%$)ce si& baraki dzieciarni. Kiedy+ zap%szczae( si& ta( z (o$)
siostr) 8ind)' eby sz%ka, rnyc* skarbw w r%inac*' bawi, si& w c*owanego l%b na(awia,
wza$e(nie na posz%kiwanie 4oogey(ana' ktry z pewno+ci) obserwowa nas i czeka.
<lizabet* rzadko przy)czaa si& do nas. 8%bia wiedzie,' gdzie co $est. Zabawa w c*owanego
przeraaa $).
Kiedy wysiedli+(y z sa(oc*od%' %syszae( gosy d%c*w. 4yo ic* wiele' zbyt wiele.
1iroway wok' przepyc*a$)c si& do (nie. Zwyci&y ($ o$ciec. 0ad $eziore( zalegaa
g%c*a cisza' ale (gby( przysi)c' e wci) sysz& radosny krzyk o$ca' wa+nie odbi$a$)cego
si& od po(ost%' by z kolana(i (ocno przyci+ni&ty(i do piersi i %sta(i rozci)gni&ty(i w
szeroki( %+(iec*% wzbi, wirt%aln) Aal&' ktra pry+nie w oczy $ego $edynego syna. 9ato l%bi
wskakiwa, do wody w pobli% (ateraca' na ktry( opalaa si& (a(a. Karcia go' z tr%de(
t%(i)c +(iec*.
Za(r%gae( ocza(i i d%c*y zniky. @a $ednak $% przypo(niae( sobie' $ak ten +(iec*'
krzyk oraz pl%sk (arszczyy wod& i odbi$ay si& ec*e( w ciszy naszego $eziora.
Zastanawiae( si&' czy takie kr&gi i ec*a kiedykolwiek znika$)' czy te (oe gdzie+ w lesie
wesoe okrzyki (o$ego o$ca wci) odbi$a$) si& bezgo+nie od drzew. .%pia (y+l' ale kadego
czase( takie nac*odz).
1idzicie' wspo(nienia wywo%$) bl. 0a$dotkliwszy za+ sprawia$) na$lepsze z nic*.
# 1szystko w porz)dk%' 4eck- # zapytaa <lizabet*.
Ddwrcie( si& do nie$.
!
# 4&dzie(y si& koc*a,' dobrze-
# Zboczeniec.
?%szya +ciek)' wyprostowana' z podniesion) gow). Dbserwowae( $) przez (o(ent'
wspo(ina$)c' $ak po raz pierwszy zobaczye( ten c*d. "iae( siede( lat i wzi)e( rower #
ten z w)ski( siodekie( i kalko(ani) 4at(ana # eby z$ec*a, po .ood*art ?oad. Llica bya
stro(a i kr&ta' idealna do zabawy w kierowc& ra$dowego. Z$edae( w d bez trzy(anki'
cz%$)c si& tak wspaniale i bo*atersko' $ak tylko (oe sied(iolatek. 1iatr rozwiewa (i wosy
i wyciska zy z ocz%. Za%waye( A%rgonetk& Air(y transportowe$ przed stary( do(e(
?%skinw' skr&cie(... i ta( bya ona' (o$a <lizabet*' wyprostowana $ak str%na' c*odz)ca w
ten sposb $% wtedy' $ako sied(ioletnia dziewczynka z k%cyka(i' aparacikie( na z&bac* i
(nstwe( piegw.
Dwa tygodnie pKnie$ spotkali+(y si& w dr%gie$ klasie panny 6obel i od te$ pory # prosz&' nie
+(ie$cie si& z tego # stali+(y si& bratni(i d%sza(i. Doro+li %waali )cz)c) nas wi&K za
sodk) i niezdrow). @ako nieroz)czna para przeszli+(y od %rwisowania i kopania piki przez
etap szczeni&ce$ (io+ci' (odzieCczego za%roczenia i na(i&tnyc* randek w szkole +rednie$.
1szyscy czekali' kiedy si& sobie zn%dzi(y. 9ake (y. Dbo$e byli+(y bystry(i dzieciaka(i'
szczeglnie <lizabet*' na$lepszy(i %cznia(i' rac$onalnie podc*odz)cy(i nawet do
irrac$onalne$ (io+ci. ?oz%(ieli+(y' $ak niewielk) (a szans& przetrwania.
A $ednak byli+(y t% teraz' dw%dziestopi&cioletni' siede( (iesi&cy po +l%bie' powrciwszy na
(ie$sce' gdzie pocaowali+(y si& po raz pierwszy' (a$)c po dwana+cie lat.
1ie(' e to ckliwe.
Przeciskali+(y si& przez krzaki i powietrze tak wilgotne' e nie(al kr&powao r%c*y. 1
powietrz% %nosi si& drani)cy gardo zapac* sosnowe$ ywicy. 6zli+(y po wysokie$ trawie.
Za naszy(i pleca(i (oskity i ty( podobne owady' brz&cz)c' podryway si& w powietrze.
Drzewa rz%cay dr%gie cienie' ktre (ona byo interpretowa, w dowolny sposb' tak sa(o
$ak dosz%kiwa, si& sens% w ksztatac* c*(%r l%b kleksac* ?orsc*ac*a.
Zeszli+(y ze +cieki i przedarli+(y si& przez g)szcz. <lizabet* sza pierwsza. @a dwa kroki za
ni)' co # kiedy teraz o ty( (y+l& # (iao nie(al sy(boliczne znaczenie. Zawsze wierzye('
e nic nas nie rozdzieli # przecie dowodzia tego *istoria nasze$ zna$o(o+ci' czy nie- # lecz
teraz bardzie$ ni kiedykolwiek cz%e(' $ak odpyc*a$) ode (nie pocz%cie winy.
"o$e$ winy.
:d)ca przode( <lizabet* dotara do d%ego' podobnego do Aall%sa gaz%' a na prawo od niego
roso nasze drzewo. 0asze inic$ay oczywi+cie byy wyryte w korze:
<.P.
M
D.4.
N
: owsze(' otoczone serd%szkie(. Pod ni( widniao dwana+cie naci&,' po $edny( na kad)
rocznic& naszego pierwszego poca%nk%. @% (iae( rz%ci, $ak)+ dowcipn) %wag& o ty('
$acy $este+(y ckliwi' ale roz(y+lie( si&' kiedy %$rzae( twarz <lizabet*' na ktre$ piegi
zniky $% l%b po$a+niay' d%(nie %niesion) gow&' d%g) i s(%k) szy$&' cie(nozielone oczy i
czarne wosy splecione w gr%by warkocz. 1 ty( (o(encie o (ao $e$ nie powiedziae(
prawdy' lecz co+ (nie powstrzy(ao.
# Koc*a( ci& # rz%cie(.
# @% zaspokoie+ )dz&.
# Dc*.
# @a te ci& koc*a(.
# Dobrze' dobrze # odpare( z %dawany( zniec*&cenie( # zaspoko$& i two$).
L+(iec*n&a si&' lecz (iae( wraenie' e w $e$ oczac* dostrzege( wa*anie. 1zi)e( $) w
ra(iona. Kiedy (iaa dwana+cie lat i w koCc% zebrali+(y si& na odwag&' eby tego
sprbowa,' c%downie pac*niaa sza(pone( do wosw i tr%skawkowy( PiOie 6tiO. 4ye(
oszoo(iony nowy( doznanie( i podniecony odkrycie(. Dzisia$ pac*niaa bze( i
cyna(one(. Poca%nek by $ak ciepy blask pyn)cy wprost z (o$ego serca. Kiedy nasze
$&zyki stykay si&' wci) przec*odzi (nie dreszcz. <lizabet* ods%n&a si&' zdyszana.
# 7*cesz peni, *onory do(%- # zapytaa.
1r&czya (i n' a $a zrobie( trzynaste naci&cie na pni% drzewa. 9rzynaste. Patrz)c wstecz'
(oe to by ten ostrzegawczy znak.
Kiedy wrcili+(y nad $ezioro' byo $% cie(no. 4lady ksi&yc przedar si& przez (rok'
niczy( sa(otna latarnia (orska. 1ieczr by cic*y' nawet +wierszcze (ilczay. <lizabet* i $a
pospiesznie rozebrali+(y si&. Popatrzye( na ni) w blask% ksi&yca i +cisn&o (nie w gardle.
Zan%rkowaa pierwsza' nie(al nie pozostawia$)c kr&gw na wodzie. 0iezgrabnie poszede(
w $e$ +lady. 1oda bya zaskak%$)co ciepa. <lizabet* pyn&a precyzy$ny(i' rwny(i
%derzenia(i ra(ion' s%n)c po wodzie' $akby ta rozst&powaa si& przed ni). @a pod)ae( za
ni)' c*lapi)c i pryc*a$)c. Pl%ski przelatyway po wodzie' odbi$a$)c si& $ak paskie ka(yki.
<lizabet* odwrcia si& i wpada (i w ra(iona. @e$ skra bya ciepa i (okra. Koc*ae( $e$
skr&. 9rzy(ali+(y si& w ob$&ciac*. Przycisn&a piersi do (o$ego tors%. 7z%e( bicie $e$
serca i syszae( $e$ oddec*. Ddgosy ycia. Pocaowali+(y si&. "o$a doC przes%n&a si& w
d po $e$ c%downie gadkic* plecac*.
Kiedy skoCczyli+(y # kiedy znw byo tak dobrze # podci)gn)e( si& na tratw& i bezwadnie
opade( na ni). "ac*ae( noga(i' dysz)c i rozprysk%$)c wod&.
<lizabet* z(arszczya brwi.
# 7 to' za(ierzasz teraz zasn),-
# : c*rapa,.
P
# Prawdziwy (&czyzna.
1yci)gn)e( si& wygodnie' spltszy donie pod gow). 7*(%ra przesonia ksi&yc'
z(ienia$)c b&kit nocy w blad) szaro+,. 1ok panowaa cisza. Lsyszae(' $ak <lizabet*
wysza z wody i wesza na po(ost. Prbowae( co+ do$rze, w cie(no+ci. 8edwie
dostrzege( zarys $e$ nagiego ciaa. "i(o to zaparo (i dec*. Patrzye(' $ak si& poc*ylia i
wycisn&a wod& z wosw. Pote( si& wyprostowaa i odrz%cia gow& do ty%.
9ratwa powoli odpywaa od brzeg%. Lsiowae( %porz)dkowa, to' co (i si& przydarzyo'
lecz nawet $a sa( nie roz%(iae( wszystkiego. 9ratwa odpywaa. Zacz)e( traci, z ocz%
<lizabet*. Kiedy wc*on) $) (rok' pod$)e( decyz$&. Powie( $e$. Powie( $e$ wszystko.
Kiwn)e( gow) i za(kn)e( oczy. 7i&ar spad (i z serca. 6%c*ae(' $ak woda cic*o
o(ywa tratw&.
0agle dotar do (nie dKwi&k otwieranyc* drzwi sa(oc*od%.
Lsiade(.
# <lizabet*-
7isza' w ktre$ syszae( tylko sw$ oddec*.
Ponownie sprbowae( dostrzec $e$ posta,. Przyszo (i to z tr%de(' ale przez c*wil&
widziae( $). A przyna$(nie$ tak (i si& zdawao. 9eraz nie $este( $% pewien' tak sa(o $ak
nie (a( pewno+ci' czy (a to $akie+ znaczenie. 9ak czy inacze$' <lizabet* staa nier%c*o(o i
(oe patrzya na (nie.
"oliwe' e przy(kn)e( oczy # tego te nie $este( pewien # a kiedy $e otworzye(' $%
znika.
6erce podeszo (i do garda.
# <lizabet*Q
Radne$ odpowiedzi.
1pade( w panik&. 6toczye( si& z tratwy i popyn)e( w kier%nk% po(ost%. "o$e r&ce
ci&y wod& z go+ny(' og%sza$)co go+ny( pl%skie(. 0ie syszae(' co si& dzie$e na brzeg%
# $e+li co+ si& ta( dziao. Zatrzy(ae( si&.
# <lizabet*Q
Przez d%g) c*wil& wok panowaa cisza. 7*(%ra wci) zasaniaa ksi&yc. "oe <lizabet*
wesza do do(k%. "oe posza wy$), co+ z sa(oc*od%. Dtworzye( %sta' eby znw $)
zawoa,.
1tedy %syszae( $e$ krzyk.
S
1yci)gn)e( si& na wodzie i popyn)e(' na$szybcie$ $ak (oge(' w+ciekle (c)c r&ka(i i
noga(i. 4ye( $ednak daleko od po(ost%. Prbowae( co+ na ni( wypatrzy,' ale byo $%
zbyt cie(no' a ksi&yc sa tylko cienkie s(%gi blask%' ktre niczego nie o+wietlay.
Lsyszae( sz%ranie' $akby co+ wleczono po zie(i.
Przed sob) zobaczye( po(ost. 6ze+, (etrw' nie dale$. Popyn)e( $eszcze szybcie$. K%o
(nie w piersiac*. Zac*ysn)e( si& wod)' wyprostowae( r&ce' (aca$)c w cie(no+ciac*.
Znalaze(. Drabinka. Zapae( $)' podci)gn)e( si& i wyszede( z wody. Po(ost by (okry
po prze$+ci% <lizabet*. 6po$rzae( w kier%nk% do(k%. Zbyt cie(no. 0iczego nie
dostrzege(.
# <lizabet*Q
@akby kto+ r)bn) (nie ki$e( baseballowy( w splot soneczny. Dczy wyszy (i na wierzc*.
Zgi)e( si& wp' spaz(atycznie %si%$)c wci)gn), powietrze w p%ca. 0ie zdoae(. Dr%gi
cios. 9en traAi (nie prosto w gow&. Lsyszae( go+ny trzask i (iae( wraenie' e kto+
wbi (i gwKdK w skroC. 0ogi od(wiy (i pos%szeCstwa i opade( na kolana. Z%penie
zdezorientowany' zakrye( gow& r&ka(i' %si%$)c si& zasoni,. 0ast&pny # i ostatni # cios
traAi (nie prosto w twarz.
?%n)e( w ty' z powrote( do $eziora. 1szystko poc*on) (rok. Ponownie %syszae(
krzyk <lizabet*' ktra ty( raze( woaa (o$e i(i&' lecz ten dKwi&k' tak $ak wszystkie inne'
zosta zag%szony przez b%lgot' z $aki( poszede( pod wod&.
T
1
Dsie( lat pKnie$
0ast&pna dziewczyna (iaa za(a, (i serce. "iaa piwne oczy' kr&cone wosy i szeroki
%+(iec*. "iaa take kla(ry na z&bac*' czterna+cie lat i...
# @este+ w ci)y- # zapytae(.
# 9ak' doktorze 4eck.
Ldao (i si& nie za(kn), ocz%. 0ie po raz pierwszy widziae( ci&arn) nastolatk&. 0ie bya
nawet pierwsz) tego dnia. Pracowae( $ako pediatra w przyc*odni w 1as*ington Eeig*ts $%
od pi&ci% lat' od kiedy zakoCczye( sta w pobliski( 7ol%(bia#Presbyterian "edical 7enter.
Zapewnia(y (ie$scowy( rodzino( 3czyta$: biedocie5 opiek& (edyczn)' w ty( poonicz)'
internistyczn) i pediatryczn). 1iel% l%dzi %waa' e to czyni (nie $aki(+ c*olerny(
Ailantrope(. 0ic z tyc* rzeczy. 8%bi& pediatri&. 0ie przepada( za praktykowanie( $e$ na
przed(ie+ciac*' w+rd wygi(nastykowanyc* (a(%+' wy(aniki%rowanyc* tat%siw i
Aacetw takic* $ak $a.
# 7o za(ierzasz zrobi,- # zapytae(.
# @a i 9errell. @este+(y naprawd& szcz&+liwi' doktorze 4eck.
# :le 9errell (a lat-
# 6zesna+cie.
6po$rzaa na (nie' szcz&+liwa i %+(iec*ni&ta. Ponownie %dao (i si& nie za(kn), ocz%.
Zawsze # zawsze # zadziwia (nie to' e wi&kszo+, tyc* ci) nie $est przypadkowa. 9e dzieci
c*c) (ie, dzieci. 0ikt tego nie po$(%$e. "wi) o kontroli %rodzeC i wstrze(i&Kliwo+ci #
bardzo dobrze' ale c*odzi o to' e ic* przy$aciele' Aa$ni l%dzie' (a$) dzieci i wszyscy si& ni(i
za$(%$)' wi&c co' 9errell' dlaczego nie (y-
# Dn (nie koc*a # ozna$(ia czternastolatka.
# Powiedziaa+ (atce-
# @eszcze nie. # Pokr&cia si& niespoko$nie na krze+le' przy czy( prawie wygl)daa na swo$e
czterna+cie lat. # "iaa( nadzie$&' e (gby pan przy ty( by,.
6kin)e( gow).
# @asne.
0a%czye( si& nie os)dza,. 6%c*a(. 1spcz%$&. @ako staysta' prawiby( kazania.
6pogl)daby( z gry na pac$entw i %+wiada(ia i(' $ak a%todestr%kcy$ne $est takie
post&powanie. @ednake w pewne zi(ne popo%dnie na "an*attanie z(&czona
siede(nastoletnia dziewczyna' ktra wa+nie (iaa %rodzi, trzecie dziecko trzeciego z kolei
U
o$ca' spo$rzaa (i prosto w oczy i powiedziaa niezaprzeczaln) prawd&: /0ic pan nie wie o
(oi( yci%2.
Za(kn&a (i %sta. Dlatego teraz s%c*a(. Przestae( odgrywa, Faskawego 4iaego
7zowieka i stae( si& lepszy( lekarze(. Zapewni& te$ czternastolatce i $e$ dzieck% na$lepsz)
opiek& (edyczn)' $aka b&dzie (oliwa. 0ie powie( $e$' e 9errell $) rz%ci' e wa+nie
przekre+lia ca) swo$) przyszo+, i' tak $ak wi&kszo+, (oic* pac$entek' za$dzie w ci)&
$eszcze z co na$(nie$ dwo(a inny(i (&czyzna(i' zani( skoCczy dwadzie+cia lat.
@e+li b&dziesz za d%o o ty( (y+la' dostaniesz +wira.
Poroz(awiali+(y c*wil& # a racze$ ona (wia' a $a s%c*ae(. .abinet' peni)cy rwnie
rol& (o$ego poko$%' (ia wielko+, wi&zienne$ celi 3co nie oznacza' e wiedziae( to z
wasnego do+wiadczenia5 i +ciany po(alowane na zgnio#zielony kolor' $ak %bikac$e w szkole
podstawowe$. 0a drzwiac* wisiaa ok%listyczna plansza' na ktre$ wskaKnikie( pokaz%$e si&
pac$entowi kole$ne litery. @edna +ciana bya pokryta wyblaky(i kalko(ania(i
przedstawia$)cy(i postacie z kreskwek Disneya' a dr%g) zasania ogro(ny plakat
%kaz%$)cy aCc%c* pokar(owy. "o$a czternastoletnia pac$entka siedziaa na Aotel% nakryty(
$ednorazowy( papierowy( r&cznikie(. Z $akiego+ powod% ten (arszcz)cy si& papier
przypo(ina (i opakowanie kanapki w 7arnegie Deli.
KaloryAer grza nie(iosiernie' ale nie (ona byo go zakr&ci,' poniewa dzieciaki cz&sto
rozbieray si& do badania. "iae( na sobie ($ roboczy str$ pediatry: niebieskie dinsy'
sportowe b%ty' zapinan) na g%ziki kosz%l& i $askrawy krawat z *ase( /?at%$ dzieciQ2'
zdradza$)cy( dat& $ego prod%kc$i: tysi)c dziewi&,set dziewi&,dziesi)ty czwarty rok. 0ie
nosie( biaego Aart%c*a. Lwaa(' e dzieci si& go bo$).
"o$a czternastolatka # owsze(' nie (oge( pogodzi, si& z $e$ wiekie( # bya sy(patyczn)
dziewczyn). Dziwne' ale one wszystkie s) (iy(i dzieciaka(i. Polecie( $e$ dobrego
poonika. Pote( poroz(awiae( z (atk). 0ic nowego czy zaskak%$)cego. @ak $%
powiedziae(' robi& to prawie codziennie. L+ciskae( dziewczyn&' kiedy wyc*odzia. 0ad
$e$ ra(ienie( wy(ienie( spo$rzenia z (atk). Kadego dnia +rednio dwadzie+cia pi&, (atek
przyprowadza do (nie swo$e crki. Pod koniec tygodnia na palcac* $edne$ r&ki (og& zliczy,
te' ktre s) za(&ne.
@ak $% wspo(niae(' nie os)dza(. A $ednak bacznie obserw%$&.
Kiedy wyszy' zacz)e( %z%penia, kart& pac$entki. Przerz%cie( kilka stronic. Dpiekowae(
si& t) dziewczyn)' od kiedy skoCczye( sta. 9o oznaczao' e zacz&a do (nie przyc*odzi,
$ako o+(iolatka. 6po$rzae( na wykres wagi i wzrost%. Przypo(niae( sobie' $ak wygl)daa
$ako o+(iolatka' a $ak przed c*wil). 0iewiele si& z(ienia. 1 koCc% za(kn)e( oczy i
potare( powieki.
# PocztaQ "asz poczt&Q DooQ # przerwa (i okrzyk Eo(era 6i(psona.
Dtworzye( oczy i spo$rzae( na (onitor. Ddezwa si& do (nie gose( Eo(era 6i(psona z
progra(% telewizy$nego /6i(psonowie2. Kto+ zast)pi ty( plikie( dKwi&kowy( (onotonne
zawodzenie ko(p%tera: /"asz wiado(o+,2. Podoba (i si& ten sygna. 0awet bardzo.
0
@% (iae( sprawdzi, poczt& elektroniczn)' gdy przeszkodzi (i pisk interko(%. 1anda'
re$estratorka' powiedziaa:
# "a pan... *(... (a pan... *(... Dzwoni 6*a%na.
Zroz%(iae( $e$ z(ieszanie. Podzi&kowae( i nacisn)e( pod+wietlony g%zik.
# @ak si& (asz' sodka.
# Dobrze # odpara. # @este( t%ta$.
1y)czya ko(rk&. 1stae( i poszede( korytarze( na spotkanie 6*a%ny. 1esza do
przyc*odni tak' $akby robia co+ ponie$ swe$ godno+ci. 4ya topow) (odelk)' $edn) z
nielicznyc* wystarcza$)co znanyc*' eby %ywa, tylko i(ienia. 6*a%na. @ak 7*er czy Babio.
"iaa (etr osie(dziesi)t cztery centy(etry wzrost% i waya siede(dziesi)t osie(
kilogra(w. @ak (ona oczekiwa,' robia wraenie i przyk%a spo$rzenia wszystkic*
obecnyc* w poczekalni.
0ie (iaa za(iar% przystawa, przy kont%arze re$estratorki' a ta nawet nie prbowaa $e$
zatrzy(a,. 6*a%na otworzya drzwi i powitaa (nie sowa(i:
# 8%nc*. 9eraz.
# "wie( ci' e b&d& za$&ty.
# 1 paszcz # powiedziaa. # @est zi(no.
# Pos%c*a$' wszystko gra. Poza ty( rocznica $est dopiero $%tro.
# 9y stawiasz.
Zawa*ae( si& i $% wiedziaa' e (nie (a.
# Pos%c*a$' 4eck' b&dzie Aa$nie. @ak w college>%. Pa(i&tasz' $ak raze( c*odzili+(y na
podryw-
# 0igdy nie c*odzie( na podryw.
# 0o dobrze' to tylko $a. 1kada$ paszcz.
Kiedy wracae( do (o$ego gabinet%' $edna z (atek obdarzya (nie szeroki( %+(iec*e( i
odci)gn&a na bok.
# @est $eszcze pi&knie$sza ni w telewiz$i # szepn&a.
# L*( # (r%kn)e(.
# 7zy pan i ona... # "atka znacz)cy( geste( splota donie.
# 0ie' ona $% $est z ki(+ zwi)zana # odpare(.

# 0aprawd&- Z ki(-
# Z (o$) siostr).
Z$edli+(y w kiepskie$ c*iCskie$ resta%rac$i' gdzie podawa na( c*iCski kelner (wi)cy tylko
po *iszpaCsk%. 6*a%na w nienaganny( b&kitny( kosti%(ie z dekolte( g&boki( $ak ?w
Atlantycki' z(arszczya brwi.
# 9ortilla i wieprzowina moo shu-
# Zaryzyk%$ # powiedziae(.
Poznali+(y si& pierwszego dnia w college>%. Ko(%+ w dziekanacie poc*rzanio si& i odczyta
$e$ i(i& $ako /6*a%n2' w wynik% czego dostali+(y wsplny pok$. @% (ieli+(y zgosi, t&
po(yk&' ale zacz&li+(y roz(awia,. Postawia (i piwo. Pol%bie( $). Po kilk% godzinac*
postanowili+(y nie zgasza, niczego w dziekanacie' poniewa nasi prawdziwi
wsplokatorzy (ogli okaza, si& d%pka(i.
@a poszede( do A(*erst 7ollege' ekskl%zywne$ %czelni w zac*odni( "assac*%setts' i $e+li
na nasze$ planecie istnie$e bardzie$ snobistyczne (ie$sce' to $a go nie zna(. <lizabet*' $ako
na$lepsza absolwentka naszego rocznika' wybraa Iale. "ogli+(y p$+, na t& sa() %czelni&'
ale przedysk%towali+(y to i doszli+(y do wniosk%' e b&dzie to kole$na wspaniaa okaz$a' by
wyprbowa, trwao+, naszego zwi)zk%. Postanowili+(y wykaza, si& do$rzao+ci). 6k%tek-
Dkropnie t&sknili+(y za sob). 9a roz)ka $eszcze pog&bia nasze %cz%cia i nadaa nasze$
(io+ci z%penie nowy wy(iar.
1ie(' e to ckliwe.
"i&dzy k&sa(i 6*a%na zapytaa:
# "oesz dzi+ wieczore( popilnowa, "arka-
"ark by (oi( pi&cioletni( siostrzeCce(. 0a ostatni( rok% 6*a%na zacz&a %(awia, si& z
(o$) starsz) siostr) 8ind). Dd prawie sied(i% lat (ieszkay raze(. "ark by %boczny(
prod%kte( ic*... c' ic* (io+ci' oczywi+cie wspo(agane$ szt%czny( zapodnienie(. 8inda
%rodzia go' a 6*a%na zaadoptowaa. Pod pewny(i wzgl&da(i nieco staro+wieckie' pragn&y'
by ic* syn (ia $aki+ (&ski wzorzec. 7zyli (nie.
?oz(awiali+(y o ty(' co % (nie w pracy i o /Dzzie i Earriet2.
# Raden proble( # powiedziae(. # : tak c*ciae( zobaczy, ten nowy Ail( Disneya.
# @est niesa(owity # zapewnia (nie 6*a%na. # 0a$lepszy od czas% Poca*ontas.
# Dobrze wiedzie, # odpare(. # Dok)d wybieracie si& z 8ind)-
# 0ie (a( po$&cia. 9eraz' kiedy lesbi$ki s) w (odzie' nie (oe(y op&dzi, si& od zaproszeC.
Prawie t&skni& za ty(i czasa(i' gdy (%siay+(y si& %krywa,.
Za(wie( piwo. Pewnie nie powiniene(' ale $edno nie zaszkodzi.
2
6*a%na te za(wia $edno.
# A wi&c zerwae+ z t)... $ak $e$ ta(...
# 4randy.
# 1a+nie. 0awiase( (wi)c' adne i(i&. 7zy (iaa siostr& i(ienie( 1*iskey-
# L(wie( si& z ni) tylko dwa razy.
# 1 porz)dk%. 9o c*%da wiedK(a. Ponadto (a( dla ciebie idealn) kandydatk&.
# 0ie' dzi&ki.
# "a niesa(owite ciao.
# 0ie %(awia$ (nie' 6*a%no. Prosz&.
# 7ze(% nie-
# Pa(i&tasz' $ak %(wia+ (nie ostatni( raze(-
# Z 7assandr).
# 1a+nie.
# A co byo z ni) nie tak-
# Przede wszystki( bya lesbi$k).
# 7*ryste' 4eck' ale z ciebie bigot.
Zadzwoni $e$ teleAon ko(rkowy. Dpara si& wygodnie i odebraa' lecz ani na c*wil& nie
odrywaa ocz% od (o$e$ twarzy. 1arkn&a co+ do s%c*awki i za(kn&a klapk& (ikroAon%.
# "%sz& i+, # ozna$(ia.
Dae( znak' e prosz& o rac*%nek.
# Przy$dziesz $%tro wieczore( # orzeka.
Ddpowiedziae( z westc*nienie( %dawane$ rezygnac$i:
# 8esbi$ki nie (a$) adnyc* planw-
# @a nie. 9wo$a siostra (a. 1ybiera si& na wielk) gal& 4randona 6cope>a.
# 0ie idziesz z ni)-
# 0ie.
J
# Dlaczego-
# 0ie c*ce(y zostawia, "arka przez dwie noce pod rz)d. 8inda (%si i+,. Praktycznie to ona
organiz%$e to przy$&cie. @a zrobi& sobie wolne. A wi&c wpadni$ $%tro wieczore(' dobrze-
Za(wi& co+ do $edzenia' poogl)da(y wideo z "arkie(.
0aza$%trz przypadaa rocznica. .dyby <lizabet* ya' zrobiliby+(y dw%dzieste pierwsze
naci&cie na naszy( pni%. 7*ocia (oe zabrz(i to dziwnie' $%trze$szy dzieC nie (ia by, dla
(nie szczeglnie tr%dny. 1 rocznice' podczas wakac$i l%b w dni% %rodzin <lizabet* zwykle
wc*odzie( na tak wysokie obroty' e radzie( sobie bez proble(w. 0a$tr%dnie$sze s)
powszednie dni. Kiedy naciska( klawisz pilota i traAia( na $eden z odcinkw /9*e "ary
9yler "oore 6*ow2 l%b /7*eers2. Kiedy wc*odz& do ksi&garni i widz& now) ksi)k& Alice
EoAA(an albo Anne 9yler. Kiedy s%c*a( D>@ay' Bo%r 9ops czy 0iny 6i(one. Zwycza$ne
rzeczy.
# Dbiecae( (atce <lizabet*' e wpadn& # powiedziae(.
# Ac*' 4eck... # @% c*ciaa si& ze (n) spiera,' ale zrezygnowaa. # 9o (oe pKnie$-
# @asne.
6*a%na zapaa (nie za r&k&.
# Znow% znikasz' 4eck.
0ie odpowiedziae(.
# 1iesz' e ci& koc*a(. 7*c& powiedzie,' e gdyby+ c*o, troc*& poci)ga (nie seks%alnie'
pewnie zakoc*aaby( si& w tobie' a nie w two$e$ siostrze.
# 7z%$& si& zaszczycony # odpare(. # 0aprawd&.
# 0ie za(yka$ si& przede (n). @e+li si& za(kniesz przede (n)' to za(kniesz si& przed
wszystki(i. ?oz(awia$ ze (n)' dobrze-
# Dobrze # obiecae(.
8ecz nie (oge(.
D (ao nie skasowae( poczty.
Dtrzy(%$& tyle +(iecia' spa(%' rekla( # znacie to wszyscy # e nabrae( spore$ wprawy w
pos%giwani% si& klawisze( kasowania. 0a$pierw czyta( adres nadawcy. @e+li $est to kto+
zna$o(y l%b ze szpitala' dobrze. @eeli nie' z ent%z$az(e( naciska( ten klawisz.
Lsiade( przy bi%rk% i sprawdzie( popo%dniow) list& pac$entw. 4y ic* t%(' co wcale
(nie nie zdziwio. Dkr&cie( si& na obrotowy( krze+le i przygotowae( palec do
naci+ni&cia. 9ylko $edna wiado(o+,. 9a' o ktre$ wcze+nie$ zawiado(i (nie okrzyk Eo(era.
?z%cie( na ni) okie( i (o$) %wag& przyk%y pierwsze dwie litery te(at%.
!
# 7o do...-
Dkienko podgl)d% byo sAor(atowane tak' e widziae( tylko te dwie litery i adres poczty
elektroniczne$ nadawcy. 0ieznany. Kilka cyAr Vco(para(a.co(.
Z(r%ye( oczy i nacisn)e( prawy przycisk przewi$ania. 1 okienk% zacz) przes%wa, si&
nagwek. Przy kady( klikni&ci% p%ls przyspiesza (i coraz bardzie$. Dddyc*ae( z
tr%de(. 9rzy(ae( palec na klawisz% przewi$ania i czekae(. Kiedy skoCczye(' kiedy
pokazay si& wszystkie litery' ponownie przeczytae( nagwek i serce zacz&o wali, (i
(ote(.
# Doktorze 4eck-
0ie (oge( wydoby, z siebie gos%.
# Doktorze 4eck-
# Za c*wil)' 1ando.
Zawa*aa si&. 1 interko(ie syszae( $e$ oddec*. Pote( odoya s%c*awk&.
1ci) wpatrywae( si& w ekran.
Do: dbeck(dVny*osp.co(
Dd: JU!JU2TVco(para(a.co(
9e(at: <.P.M D.4. WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
Dwadzie+cia $eden znakw. Policzye( $e $% cztery razy.
9o okr%tny' g%pi art. 1iedziae( o ty(. Zacisn)e( pi&+ci. Zastanawiae( si&' co za
zasrany sk%rwysyn wysa t& wiado(o+,. Poczta elektroniczna pozwala zac*owa,
anoni(owo+, # zac*&ca$)c tec*notc*rzy. 9ylko' e bardzo (ao osb wiedziao o drzewie i
nasze$ rocznicy. "edia nigdy si& o ty( nie dowiedziay. 6*a%na wiedziaa' oczywi+cie. :
8inda. <lizabet* (oga powiedzie, swoi( rodzico( l%b w%$owi. 8ecz poza ni(i...
Kto wi&c to przysa-
7*ciae( przeczyta, wiado(o+,' ale co+ (nie powstrzy(ywao. Prawd& (wi)c' (y+l& o
<lizabet* cz&+cie$' ni si& do tego przyzna$& # c*ocia pewnie i tak wszyscy o ty( wiedz) #
ale nigdy nie roz(awia( o nie$ ani o ty(' co si& stao. 8%dzie (y+l)' e $este( dzielny(
(ac*o' ktry %si%$e oszcz&dza, %cz%cia zna$o(yc*' nie znosi lito+ci i tak dale$. 0ic
podobnego. ?oz(owa o <lizabet* sprawia (i bl. 6traszny. Przypo(ina $e$ ostatni krzyk.
Przypo(ina te wszystkie pytania' ktre pozostay bez odpowiedzi. 6kania od rozwaaC o
ty(' co by byo' gdyby 3zapewnia( was' e niewiele $est spraw rwnie przygn&bia$)cyc* $ak
(y+li o ty(' co by byo gdyby5. Znw b%dzi pocz%cie winy i prze+wiadczenie' c*o,by nie
wie( $ak irrac$onalne' e silnie$szy (&czyzna # lepszy (&czyzna # (gby $) %ratowa,.
N
Powiada$)' e potrzebny $est czas' eby oswoi, si& z tragedi). Z pocz)tk% $este+ onie(iay.
0ie potraAisz w peni zda, sobie sprawy z pon%re$ rzeczywisto+ci. 9o te nie $est prawd).
Przyna$(nie$ w (oi( wypadk%. Zroz%(iae( wszelkie konsekwenc$e tego' co si& stao' gdy
tylko znaleKli ciao <lizabet*. Po$)e(' e $% nigdy wi&ce$ $e$ nie zobacz&' nigdy nie
przyt%l&' e nigdy nie b&dzie(y (ieli dzieci i nie zestarze$e(y si& raze(. 1iedziae(' e to
ostateczny wyrok' e nie b&dzie odroczenia ani apelac$i' niczego nie da si& wynegoc$owa,.
0atyc*(iast zacz)e( szloc*a,. Zanosie( si& od pacz%. 6zloc*ae( tak prawie tydzieC...
bez przerwy. Pakae( w trakcie pogrzeb%. 0iko(% nie pozwolie( si& tkn),' nawet 6*a%nie
i 8indzie. 6pae( sa( na naszy( k%' z twarz) wt%lon) w pod%szk& <lizabet*' %si%$)c
wycz%, $e$ zapac*. Dtwierae( szaAy i przyciskae( $e$ rzeczy do twarzy. 9o wcale nie
przynosio (i %lgi. 4yo dziwaczne i bolesne. 8ecz by to $e$ zapac*' cz&+, nie$' wi&c (i(o
wszystko robie( to.
Peni dobryc* c*&ci zna$o(i # niektryc* wolaby( nie zna, # prawili (i zwycza$owe
ko(%nay' dlatego cz%$&' e powiniene( was ostrzec: skada$cie (i tylko krtkie
kondolenc$e. 0ie (wcie' e $este( $eszcze (ody. 0ie (wcie' e ona posza ta(' gdzie $est
$e$ lepie$. 0ie (wcie' e to cz&+, $akiego+ boskiego plan%. 0ie (wcie' e (iae( szcz&+cie'
zaznawszy takie$ (io+ci. Kady z tyc* banaw doprowadza (nie do sza%. 6prawia # co
zabrz(i bardzo nie po c*rze+ci$aCsk% # e gapie( si& na takiego idiot&' l%b idiotk&' i
zastanawiae(' dlaczego $eszcze oddyc*a' podczas gdy (o$a <lizabet* gryzie zie(i&.
1ci) syszae( t& gadanin&: /lepie$ koc*a,' a pote( paka,2. 0ast&pna bzd%ra. 1ierzcie (i'
wcale nie lepie$. 0ie pokaz%$cie (i ra$%' eby pote( go spali,. 7z&+ciowo taki by powd.
"$ egoiz(. 0a$bardzie$ $ednak dr&czyo (nie i bolao to' e <lizabet* zostaa pozbawiona
tyl% rzeczy. 0ie potraAi& zliczy,' ile razy' widz)c l%b robi)c co+' (y+l&' $ak bardzo
podobaoby si& to <lizabet*... i wtedy bl wraca na nowo.
8%dzie zastanawia$) si&' czy czego+ a%$&. DdpowiedK brz(i # tylko $ednego. Ra%$&' e byy
takie c*wile' ktre z(arnowae(' robi)c co+ innego' za(iast stara, si& $) %szcz&+liwi,.
# Doktorze 4eck-
# @eszcze (in%tk& # powiedziae(.
7*wycie( (ysz i %(ie+cie( k%rsor nad ikonk) /czyta$2. Klikn)e( i wy+wietlia si& caa
wiado(o+,:
Do: dbeck(dVny*osp.co(
Dd: JU!JU2TVco(para(a.co(
9e(at: <.P.MD.4. WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
1iado(o+,: Klikni$ na to *iper)cze' czas ca%sa' w rocznic&.
6erce z(ienio (i si& w bry& lod%.
7zas ca%sa-
P
9o art' to (%si by, art. 0ie l%bi& zagadek. : nie l%bi& czeka,.
Ponownie c*wycie( (ysz i przes%n)e( k%rsor na *iper)cze. Klikn)e( i %syszae(' $ak
arc*aiczny (ode( zawodzi sw) (ec*aniczn) pie+C godow). 1 poradni (a(y do+, leciwy
syste( ko(p%terowy. Potrwao c*wil&' zani( pokazaa si& przegl)darka sieciowa. 7zekae('
(y+l)c: Czas causa# sk$d wiedzie%i o czasie causa&
1 koCc% zgosia si& przegl)darka. Za(eldowaa b)d. Z(arszczye( brwi. Kto to przysa-
6prbowae( $eszcze raz i znow% po$awi si& ko(%nikat o b&dzie. Przerwane )cze.
Kto' do diaba' wiedzia o czasie ca%sa-
0igdy niko(% o ty( nie (wie(. ?zadko roz(awiali+(y o ty( z <lizabet*' zapewne
dlatego' e nie odcz%wali+(y takie$ potrzeby. 4yli+(y staro+wieccy $ak Polyanna i takie
sprawy zac*owywali+(y dla siebie. 9o naprawd& kr&p%$)ce' ale kiedy pocaowali+(y si&
pierwszy raz' przed dw%dziest% $eden laty' sprawdzie( czas. 9ak dla +(iec*%. Dds%n)e(
si&' spo$rzae( na ($ zegarek 7asio i powiedziae(: /6zsta pi&tna+cie2.
A <lizabet* odpowiedziaa: Czas causa"
9eraz $eszcze raz popatrzye( na wiado(o+,. Powoli zaczynae( si& wk%rza,. 9o na pewno
nie byo zabawne. "ona robi, pask%dne arty za po+rednictwe( poczty elektroniczne$' ale...
7zas ca%sa.
7' czas ca%sa b&dzie $%tro po po%dni%' o szste$ pi&tna+cie. 0ie (iae( innego wy$+cia.
4&d& (%sia poczeka,.
0o dobrze.
0a wszelki wypadek zapisae( wiado(o+, na dyskietce. Dtworzye( (en% wydr%k% i
wybrae( /dr%k%$ wszystko2. 0iespec$alnie znae( si& na ko(p%terac*' lecz wiedziae(' e
czase( (ona wytropi, poc*odzenie wiado(o+ci ze +(ieci zna$d%$)cyc* si& na koCc% plik%.
Lsyszae( po(r%k dr%karki. Ponownie spo$rzae( na nagwek. Znw policzye( kreski.
1ci) byo ic* dwadzie+cia $eden.
Po(y+lae( o naszy( drzewie' o pierwszy( poca%nk% i nagle w ty( ciasny(' d%szny(
gabinecie pocz%e( tr%skawkowy zapac* PiOie 6tiO.
S
2
1 do(% czeka (nie nast&pny wstrz)s zwi)zany z przeszo+ci).
"ieszka( za (oste( @erzego 1aszyngtona' $ad)c od strony "an*attan% # w typowy(
pod(ie$ski( osiedl% b&d)cy( (arzenie( A(erykanina. .reen ?iXer w stanie 0ew @ersey'
wbrew swe$ nazwie' $est (iasteczkie( bez rzeki i z niewielk) ilo+ci) zieleni. Do( naley do
dziadka. Za(ieszkae( z ni( i kawalkad) piel&gniarek#c%dzozie(ek trzy lata te(%' po
+(ierci 0any.
Dziadek (a alz*ei(era. @ego %(ys troc*& przypo(ina stary czarno#biay telewizor z
%szkodzon) anten) poko$ow). Ddbiera l%b nie' w niektre dni lepie$ ni w inne' ponadto
trzeba %stawi, anten& w pewien szczeglny sposb i nie r%sza, $e$' a i tak odbir $est
przerywany okresowy(i zakcenia(i. A przyna$(nie$ tak byo. Dstatnio $ednak # $e+li w
dalszy( ci)g% (a( si& pos%giwa, t) przeno+ni) # telewizor ledwie (igocze.
0igdy zbytnio nie l%bie( dziadka. 4y apodyktyczny(' staro+wiecki( i (ao(wny(
czowiekie(' ktry %zalenia swe %cz%cia od tego' czy speniae+ $ego oczekiwania.
"ilcz)cy i szorstki (&czyzna' (ac*o w dawny( znaczeni% tego sowa. 1raliwy wn%k'
ktry nie by sportowce(' po(i(o dobryc* wynikw w na%ce nie b%dzi $ego
zainteresowania.
Zgodzie( si& za(ieszka, z ni(' poniewa wiedziae(' e w przeciwny( razie zabierze go
do siebie (o$a siostra. 8inda bya wa+nie taka. Kiedy na letni( obozie nad 4rooklake
+piewali+(y /Dn (a w 6wyc* doniac* cay +wiat2' troc*& za bardzo wzi&a sobie to do
serca. 7z%aby si& zobowi)zana zabra, dziadka. A (iaa syna' %stabilizowany zwi)zek i
obowi)zki. @a nie. 9ak wi&c %przedzie( $) i wprowadzie( si& do do(% dziadka. 7*yba
podobao (i si& t%. 4yo cic*o.
7*loe' (o$a s%czka' przybiega do (nie' (ac*a$)c ogone(. Podrapae( $) za obwisy(i
%sza(i. 7ieszya si& ty( przez c*wil& czy dwie' a pote( zacz&a zerka, na s(ycz.
# Da$ (i (in%tk& # powiedziae(.
7*loe nie l%bi tego zwrot%. Dbdarzya (nie pon%ry( spo$rzenie( # niezwyky wyczyn' $e+li
wosy cakowicie zasania$) oczy. 7*loe to owczarek staroangielski' a przedstawiciele te$ rasy
bardzie$ przypo(ina$) owce ni $akiekolwiek inne ze znanyc* (i psw. <lizabet* i $a
k%pili+(y 7*loe zaraz po naszy( +l%bie. <lizabet* %wielbiaa psy. @a nie. 9eraz tak.
7*loe opara si& o Arontowe drzwi. Popatrzya na nie' pote( na (nie i znw na drzwi. Dawaa
znaki.
Dziadek' wyci)gni&ty w Aotel%' ogl)da $aki+ telet%rnie$. 0ie spo$rza na (nie' ale wydawa
si& te nie patrze, na ekran. @ego twarz zastyga w blad) po+(iertn) (ask&. @e$ wyraz
z(ienia si& tylko wtedy' kiedy z(ieniano (% pa(persa. 1 takic* c*wilac* dziadek zaciska
wargi i rozl%Knia napi&te (i&+nie szcz&k. Z zaszklonyc* ocz% czase( spywaa za. 6)dz&' e
na$trzeKwie$ (y+li wa+nie wwczas' gdy na$bardzie$ pragn)by niczego nie po$(owa,.
4g (a szczeglne pocz%cie *%(or%.
T
Piel&gniarka zostawia na k%c*enny( stole wiado(o+,: P?D6ZY ZADZ1D0:H DD
6Z<?IBA 8D1<88A.
Pod spode( by nagryz(olony n%(er teleAon%.
Pocz%e( %panie w gowie. Dd ta(tego napad% (iewa( (igreny. 1 wynik% %derzeC
doznae( p&kni&cia czaszki. Przeleae( w szpital% pi&, dni' c*ocia $eden spec$alista' w
dodatk% ($ kolega ze st%diw' twierdzi' e te (igreny (a$) racze$ podoe psyc*ologiczne
ni Aiz$ologiczne. "oe (a rac$&. 9ak czy inacze$' bl i pocz%cie winy pozostay. Powiniene(
by si& %c*yli,. Powiniene( przewidzie, ten napad. 0ie powiniene( by wpa+, do wody.
Przecie w koCc% $ako+ zdoae( znaleK, si&' eby si& %ratowa, # wi&c dlaczego nie zdoae(
ocali, <lizabet*-
1ie(' e to +(ieszne.
Powtrnie przeczytae( wiado(o+,. 7*loe zacz&a ska(le,. Pogrozie( $e$ palce(. Lciszya
si&' ale znw zacz&a zerka, na (nie i na drzwi.
Dd o+(i% lat nie (iae( adnyc* wie+ci od szeryAa 8owella' lecz wci) pa(i&ta(' $ak w
szpital% poc*yla si& nad (oi( kie(' a na $ego twarzy widziae( cyniczne pow)tpiewanie.
7zego (g c*cie, po tak d%gi( czasie-
Podniose( s%c*awk& i wybrae( n%(er. Ddpowiedzia $% po pierwszy( sygnale.
# Doktorze 4eck' dzi&k%$&' e pan oddzwoni.
0ie $este( wielbiciele( aparatw identyAik%$)cyc* dzwoni)cego. @ak na ($ g%st' nazbyt
zatr)ca to 1ielki( 4rate(. Ddc*rz)kn)e( i darowae( sobie %prze$(o+ci.
# 1 czy( (og& po(c' szeryAie-
# @este( w pobli% # odpar. # 4ardzo c*ciaby( wpa+, na c*wil& i zobaczy, si& z pane(' $e+li
(ona.
# 7zy to (a by, towarzyska pogaw&dka- # spytae(.
# 0ie' niez%penie.
7zeka' a co+ powie(. 0ie zrobie( tego.
# 7zy przeszkadzaoby pan%' gdyby( wpad teraz- # spyta 8owell.
# "gby (i pan powiedzie,' o co c*odzi-
# 1olaby( zaczeka,' a...
# A $a nie.
"ocno +cisn)e( doni) s%c*awk&.
U
# 1 porz)dk%' doktorze 4eck' roz%(ie(. # Ddkaszln) w sposb +wiadcz)cy o ty(' e stara
si& zyska, na czasie. # "oe sysza pan w wiado(o+ciac*' e w okr&g% ?iley znaleziono dwa
ciaa.
0ie syszae(.
# : co z tego-
# Znaleziono $e w pobli% paCskie$ posiado+ci.
# 9o nie $est (o$a wasno+,. 0aley do (o$ego dziadka.
# Ale pan $est $ego prawny( opiek%ne(' prawda-
# 0ie # odpare(. # "o$a siostra.
# Zate( (oe powinien pan do nie$ zadzwoni,. Z ni) te c*ciaby( poroz(awia,.
# 9e ciaa nie zostay znalezione nad $eziore( 7*ar(aine' prawda-
# Zgadza si&. ZnaleKli+(y $e na zac*d od niego. 0a terenie nale)cy( do okr&g%.
# 0o to czego pan od nas c*ce-
"ilcza c*wil&' po czy( rzek:
# 0iec* pan s%c*a' b&d& ta( za godzin&. Prosz&' niec* si& pan postara +ci)gn), 8ind&'
dobrze-
?oz)czy si&.
9e osie( lat okazao si& nieaskawe dla szeryAa 8owella' ktry i wcze+nie$ nie by "ele(
.ibsone(. 4y zaniedbany( (&czyzn) o g&bie opryszka' wygl)da$)ce$ $ak wzr' na ktry(
opar si& 6twrca' da$)c +wiat% 0iOona. 0os (ia czerwony i b%lwiasty. 1ci) wy$(owa
(ocno %ywan) c*%steczk&' powoli $) rozwi$a' wyciera nos' po czy( rwnie starannie $)
skada i wpyc*a g&boko do tylne$ kieszeni spodni.
Przy$ec*aa 8inda. 9eraz siedziaa na kanapie' lekko poc*ylona do przod%' gotowa (nie
broni,. 7z&sto tak siadywaa.
4ya $edn) z tyc* osb' ktre po+wi&ca$) inny( ca) swo$) %wag&. 6po$rzy ty(i wielki(i
piwny(i ocza(i i $% nie (ona patrzy, na nic innego. Z pewno+ci) nie $este( bezstronny'
ale 8inda to na$lepszy czowiek' $akiego zna(. 0adto %cz%ciowa' owsze(' ale sa( Aakt $e$
istnienia %waa( za nadzie$& dla +wiata. @e$ (io+, to wszystko' co (i zostao.
6iedzieli+(y w salonie (oic* dziadkw' po(ieszczeni%' ktrego zazwycza$ ze wszystkic* si
stara( si& %nika,. 9en pok$ by d%szny' niesa(owity i wci) %nosi si& w ni( zapac* stare$
kanapy. D%sie( si& w ni(. 6zeryA 8owell niespiesznie %siad. Znw wytar sobie nos' wy$)
notes' po+lini palec i znalaz wa+ciw) stron&. Posa na( sw$ na$bardzie$ przy$acielski
%+(iec* i zacz).
20
# 7zy (oecie (i powiedzie,' kiedy po raz ostatni byli+cie nad $eziore(-
# @a bya( ta( w zeszy( (iesi)c% # powiedziaa 8inda.
Dn $ednak patrzy na (nie.
# A pan doktorze 4eck-
# Dsie( lat te(%.
Kiwn) gow)' $akby oczekiwa takie$ odpowiedzi.
# @ak $% wy$a+nie( przez teleAon' w pobli% $eziora 7*ar(aine znaleKli+(y dwa ciaa.
# ZidentyAikowali+cie $e $%- # spytaa 8inda.
# 0ie.
# 7zy to nie dziwne-
8owell zastanowi si& nad ty(' poc*yliwszy si&' aby znw wy$), c*%steczk&.
# 1ie(y' e byli to dwa$ (&czyKni' doro+li i biali. 9eraz sprawdza(y list& osb zaginionyc*
i zobaczy(y' co na( to da. 7iaa leay ta( do+, d%go.
# @ak d%go- # zapytae(.
6zeryA 8owell znw spo$rza (i w oczy.
# 9r%dno powiedzie,. 9ec*nicy wci) przeprowadza$) testy' ale wie(y $%' e nie y$) od co
na$(nie$ pi&ci% lat. 7iaa zakopano g&boko. 0igdy by+(y ic* nie odkryli' gdyby nie
os%wisko po rekordowyc* opadac* i ko+, znaleziona przy niedKwiedzi%.
Popatrzyli+(y z siostr) po sobie.
# 6%c*a(- # zdziwia si& 8inda.
6zeryA 8owell pokiwa gow).
# @aki+ (y+liwy zastrzeli niedKwiedzia i znalaz przy ni( ko+,. Zwierz& ogryzao $). Dkazao
si&' e to l%dzkie ra(i&. Ddsz%kali+(y to (ie$sce' z ktrego $e wygrzeba. Zabrao na( to
sporo czas%' (wi& wa(. 1ci) przesz%k%$e(y teren.
# "y+licie' e (oe ta( by, wi&ce$ cia-
# 9r%dno powiedzie,.
Lsiade( wygodnie$. 8inda pozostaa spi&ta.
2
# A zate( przy$ec*a pan t% po to' eby %zyska, nasz) zgod& na posz%kiwania nad $eziore(
7*ar(aine' na terenie nasze$ posiado+ci-
# 7z&+ciowo.
7zekali+(y' a powie co+ wi&ce$. Ddc*rz)kn) i znw popatrzy na (nie.
# Doktorze 4eck' (a pan gr%p& krwi 4 pl%s' zgadza si&-
Dtworzye( %sta' ale 8inda %spoka$a$)cy( geste( pooya doC na (oi( kolanie.
# A $akie to (a znaczenie- # zapytaa.
# ZnaleKli+(y kilka przed(iotw # powiedzia. # 1 ty( (ie$sc%' gdzie zakopano zwoki.
# @akiego rodza$% przed(ioty-
# Przykro (i. 9a$e(nica s%bowa.
# 9o niec* pan wynosi si& w diaby # rz%cie(.
8owell nie wygl)da na spec$alnie zaskoczonego (oi( wyb%c*e(.
# Lsi%$& tylko %stali,...
# Powiedziae(' eby si& pan wynosi.
6zeryA 8owell nie r%szy si& z (ie$sca.
# 1ie(' e (orderca paCskie$ ony $% zosta postawiony przed oblicze( sprawiedliwo+ci #
powiedzia. # : wie(' e te wspo(nienia s) dla pana bardzo bolesne.
# 0iec* pan (nie nie trakt%$e tak protekc$onalnieQ # warkn)e(.
# 0ie za(ierzae(.
# Dsie( lat te(% s)dzi pan' e to $a $) zabie(.
# 9o nieprawda. 4y pan $e$ (&e(. 1 takic* wypadkac* statystyki wskaz%$) na...
# "oe gdyby nie traci pan czas% na te bzd%ry' znalazby $) pan zani(... # Lrwae(
gwatownie' dawi)c si& ty(i sowa(i. Ddwrcie( gow&. 0iec* to szlag. 0iec* szlag traAi
tego Aaceta. 8inda wyci)gn&a do (nie r&k&' lecz ods%n)e( si&.
# "%siae( sprawdzi, kad) ewent%alno+, # ci)gn) (onotonnie szeryA. # Po(agali na(
l%dzie z B4:. 0awet paCski te+, i $ego brat byli na bie)co inAor(owani o przebieg% +ledztwa.
Zrobili+(y wszystko' co byo w nasze$ (ocy.
0ie (oge( $% tego d%e$ s%c*a,.
22
# 7zego' do diaba' t% sz%kasz' 8owell-
1sta i podci)gn) spodnie na pokaKny( brz%c*%. 7*yba c*cia %zyska, przewag&.
Przytoczy, (nie swoi( wzroste( czy co+ w ty( styl%.
# Prbki krwi # powiedzia. # PaCskie$.
# Po co-
# Kiedy paCsk) on& porwano' zosta pan napadni&ty.
# 7o z tego-
# Lderzony t&py( narz&dzie( w gow&.
# Przecie wiecie.
# Dwsze( # odpar 8owell. Znw wytar nos' sc*owa c*%steczk& i zacz) przec*adza, si& po
poko$%. # Kiedy znaleKli+(y ciaa' odkryli+(y przy nic* ki$ baseballowy.
Znw zacz&o (nie %pa, w gowie.
# Ki$ baseballowy-
8owell kiwn) gow).
# Zakopany raze( z ciaa(i. Drewniany.
# 0ie roz%(ie( # powiedziaa 8inda. # 7o to (a wsplnego z (oi( brate(-
# ZnaleKli+(y na ni( zasc*ni&t) krew. 4adanie wykazao' e naley do gr%py 4 pl%s. #
Popatrzy na (nie. # 9o paCska gr%pa krwi' doktorze 4eck.
Znow% o(wili+(y to wszystko. ?ocznicowe naci&cie na korze drzewa' pywanie w $eziorze'
trzask otwieranyc* drzwiczek sa(oc*od%' (o$e rozpaczliwe wysiki' by $ak na$szybcie$
dopyn), do brzeg%.
# Pa(i&ta pan' $ak wpad do wody- # pyta 8owell.
# 9ak.
# : sysza pan krzyk ony-
# 9ak.
# A pote( straci pan przyto(no+,- 1 wodzie-
Kiwn)e( gow).
# @ak pan s)dzi' $ak g&boko ta( byo- "a( na (y+li to (ie$sce' gdzie pan wpad.
2J
# 0ie sprawdzili+cie tego osie( lat te(%- # zapytae(.
# 0iec* pan b&dzie cierpliwy' doktorze 4eck.
# 0ie (a( po$&cia. .&boko.
# Zakrywao pana-
# 9ak.
# 0o' dobrze. A co $eszcze pan pa(i&ta-
# 6zpital # odpare(.
# 0ic wi&ce$ od c*wili' gdy wpad pan do wody' a do (o(ent% kiedy ockn) si& pan w
szpital%-
# 1a+nie.
# 0ie pa(i&ta pan' $ak wyszed z wody- @ak dotar pan do do(k% i wezwa karetk&- 4o
przecie zrobi pan to' $ak pan wie. Znaleziono pana na pododze w do(k%. 6%c*awka
teleAon% bya zd$&ta z wideek.
# 1ie(' ale nie pa(i&ta( tego.
# "y+li pan' e ci dwa$ (&czyKni s) nieznany(i dotyc*czas oAiara(i... # odezwaa si& 8inda.
Zawa*aa si&. # Kill?oya- # dokoCczya +ciszony( gose(.
Kill?oy. @% sa(o wypowiedzenie tyc* sw powodowao dreszcze.
8owell zakaszla' zasania$)c %sta pi&+ci).
# 0ie (a(y pewno+ci' prosz& pani. @edyny(i znany(i oAiara(i Kill?oya byy kobiety. 0igdy
przedte( nie %krywa cia' a przyna$(nie$ nie wiado(o na(' eby to robi. Ponadto skra ob%
tyc* (&czyzn %lega rozkadowi' wi&c nie (ona stwierdzi,' czy zostali napi&tnowani.
Na'itnowani" Zakr&cio (i si& w gowie. Za(kn)e( oczy i starae( si& nie s%c*a,.
2!
3
0aza$%trz pop&dzie( do (o$ego gabinet% wcze+nie rano i przybye( dwie godziny przed
pierwszy( zare$estrowany( pac$ente(. 1)czye( ko(p%ter' odnalaze( t& dziwn)
wiado(o+, i klikn)e( *iper)cze. Znw po$awi si& ko(%nikat o b&dzie. 1cale (nie to nie
zdziwio. 1patrywae( si& w t& wiado(o+,' odczyt%$)c $) raz po raz' $akby (oga (ie,
$akie+ %kryte znaczenie. 0ie dosz%kae( si& go.
Poprzedniego wieczor% oddae( krew do analizy. 4adania D0A potrwa$) kilka tygodni' ale
szeryA 8owell s)dzi' e wst&pne wyniki otrzy(a$) znacznie wcze+nie$. Prbowae(
wyci)gn), z niego co+ wi&ce$' lecz trzy(a $&zyk za z&ba(i. 7o+ przed na(i %krywa. 0ie
(iae( po$&cia' co to (ogo by,.
6iedz)c w gabinecie i czeka$)c na pierwszego pac$enta' odtwarzae( w (y+lac* wizyt&
szeryAa. ?oz(y+lae( o tyc* dwc* ciaac*. "y+lae( o ki$% baseballowy(. : pozwolie(
sobie po(y+le, o pi&tnowani%.
7iao <lizabet* znaleziono przy ?o%te T0 pi&, dni po porwani%. Koroner stwierdzi' e nie
ya od dwc* dni. 9o oznaczao' e przez trzy dni pozostawaa w r&kac* <lroya Kellertona'
pse%doni( Kill?oy. 9rzy dni. 6a(a z potwore(. 9rzy wsc*ody i zac*ody soCca' przeraona
w cie(no+ciac*' okropnie cierpi)c. Lsilnie starae( si& o ty( nie (y+le,. 6) takie (ie$sca'
do ktryc* nie naley zap%szcza, si& (y+la(i' ale one i tak ta( pod)a$).
Kill?oya zapano trzy tygodnie pKnie$. Przyzna si& do za(ordowania czternast% kobiet'
poczyna$)c od st%dentki koed%kacy$ne$ %czelni w Ann Arbor' a koCcz)c na prostyt%tce z
4ronO%. 1szystkie czterna+cie oAiar znaleziono porz%cone na poboczac* drg' $ak +(ieci.
1szystkie zostay napi&tnowane liter) /K2. 0aznaczone $ak bydo. :nny(i sowy' <lroy
Kellerton wzi) (etalowy pogrzebacz' woy go do ognia' naoy oc*ronn) r&kawic&'
zaczeka' a pogrzebacz rozgrze$e si& do czerwono+ci' a pote( ze skwiercz)cy( sykie(
oparzy (o$) pi&kn) <lizabet*.
Zab)dzie( (y+la(i w $eden z tyc* (rocznyc* za%kw i przed ocza(i zacz&y (i
przepywa, obrazy. Zacisn)e( powieki' %si%$)c $e przegna,. 0ie zdoae(. 0awiase(
(wi)c' on wci) y. "wi& o Kill?oy%. Proces apelacy$ny pozwala takie(% potworowi
oddyc*a,' czyta,' roz(awia,' %dziela, wywiadw 700' przy$(owa, wizyty rnyc*
(is$onarzy' %+(iec*a, si&. A ty(czase( $ego oAiary gryz) zie(i&. @ak $% powiedziae(' 4g
(a szczeglne pocz%cie *%(or%.
Db(ye( twarz zi(n) wod) i spo$rzae( w l%stro. 1ygl)dae( $ak k%pka nieszcz&+cia. Dd
dziewi)te$ zacz&li zgasza, si& pac$enci. 1ci) spogl)dae( na +cienny zegar' czeka$)c na
szst) pi&tna+cie # /czas ca%sa2. 1skazwki zegara pezy naprzd $ak zan%rzone w g&sty(
syropie.
Pogr)ye( si& w pracy. Zawsze %(iae( si& skoncentrowa,. @ako dzieciak (oge( %czy,
si& godzina(i. 9eraz rwnie potraAi& sk%pi, si& na pracy. Zrobie( to po +(ierci <lizabet*.
0iektrzy twierdz)' e %krywa( si& w pracy' e wol& pracowa, ni y,. 0a takie %wagi
odpowiada( po prost%: /: co z tego-2.
1 po%dnie poc*on)e( kanapk& z szynk)' popie( $) dietetyczn) col) i zacz)e(
przy$(owa, nast&pnyc* pac$entw. Pewien o+(iolatek w ci)g% rok% by osie(dziesi)t razy %
2N
kr&garza w zwi)zk% z /wad) kr&gos%pa2. 0ie skary si& na ble krzya. Pad oAiar)
osz%kaCczyc* praktyk stosowanyc* przez kilk% kr&garzy dziaa$)cyc* w okolicy. Propon%$)
prezent w postaci telewizora l%b (agnetowid% ty( rodzico(' ktrzy przyprowadz) do nic*
swo$e dzieci. Pote( wystawia$) opiece zdrowotne$ rac*%nek za wizyt&. "edicaid to c%downa
i potrzebna rzecz' ale naci)ga$) $) $ak g%(& (odelarsk). Kiedy+ przywieziono (i karetk) do
szpitala szesnastoletniego c*opca z lekki(i oparzenia(i od soCca. Dlaczego karetk)' a nie
takswk) l%b (etre(- @ego (atka wy$a+nia (i' e za te dwa ostatnie +rodki transport%
(%siaaby zapaci, z wasne$ kieszeni albo czeka, na reA%ndac$&. "edicaid od raz% paci za
karetk&.
D pi)te$ po po%dni% poegnae( ostatniego pac$enta. Personel po(ocniczy wyszed o pi)te$
trzydzie+ci. Zaczekae(' a w przyc*odni nie b&dzie nikogo' po czy( %siade( przed
ko(p%tere(. 1 tle syszae( dzwoni)cy teleAon. Po pi)te$ trzydzie+ci roz(owy przy$(%$e
a%to(atyczna sekretarka i pozostawia dzwoni)cy( do wybor% kilka rnyc* (oliwo+ci' lecz
z $akiego+ powod% w)czaa si& dopiero po dziesi)ty( dzwonk%. 9o dzwonienie
doprowadzao (nie do sza%.
Po)czye( si& z serwere(' odnalaze( poczt& i klikn)e( na *iper)cze. 0ic. ?oz(y+lae(
o te$ dziwne$ wiado(o+ci i znalezionyc* ciaac*. "%sia istnie, (i&dzy ni(i $aki+ zwi)zek.
1ci) wracae( (y+la(i do tego pozornie oczywistego Aakt%. Zacz)e( rozwaa,
(oliwo+ci.
Pierwsza z nic*: ci dwa$ zabici to robota Kill?oya. 9o prawda' e $ego pozostae oAiary byy
kobieta(i i nie %krywa ic* zwok' ale czy nie (g popeni, innyc* (orderstw-
Dr%ga: Kill?oy na(wi tyc* l%dzi' eby po(ogli (% porwa, <lizabet*. 9o (ogo wiele
t%(aczy,. 0a przykad znalezienie drewnianego ki$a baseballowego' $e+li rzeczywi+cie bya
na ni( (o$a krew. Ponadto wy$a+niao $edn) z (oic* w)tpliwo+ci zwi)zanyc* z ty(
porwanie(. 9eoretycznie Kill?oy' $ak wi&kszo+, sery$nyc* (ordercw' dziaa sa(. Zawsze
zastanawiae( si&' w $aki sposb zdoa zaci)gn), <lizabet* do sa(oc*od%' a $ednocze+nie
zaczai, si& i czeka,' a wy$d& z wody- Zani( znaleziono $e$ ciao' organy +cigania zakaday'
e zab$cw byo co na$(nie$ dwc*. Dopiero po znalezieni% zwok <lizabet*'
napi&tnowanyc* liter) /K2' zrezygnowano z te$ *ipotezy. Lznano' e Kill?oy (g na$pierw
og%szy, l%b $ako+ obezwadni, <lizabet*' a pote( zaatakowa (nie. 9roc*& naci)gana teoria'
ale $e+li si& %prze,' (ona byo w ni) %wierzy,.
9eraz (ieli+(y inne wy$a+nienie. "ia wsplnikw. : pote( ic* zabi.
9rzecie wy$a+nienie byo na$prostsze: krew na ki$% baseballowy( nie naleaa do (nie.
.r%pa 4 pl%s nie $est cz&sto spotykana' ale te nie $est niezwykle rzadka. Prawdopodobnie te
ciaa nie (iay nic wsplnego ze +(ierci) <lizabet*.
0ie (oge( w to %wierzy,.
6prawdzie( zegar ko(p%tera. 4y po)czony z $aki(+ satelit)' ktry podawa dokadny czas.
T.0!.!2.
Dziesi&, (in%t i osie(na+cie sek%nd.
2P
Do czego-
9eleAon wci) dzwoni. Gciszye( go i siedziae(' b&bni)c palca(i. 0iecae dziesi&, (in%t.
1 porz)dk%' $e+li stan *iper)cza (a si& z(ieni,' to zapewne $% si& to stao. 7*wycie(
(ysz i nabrae( tc*%.
Zadzwoni ($ biper.
9ego wieczor% nie (iae( dy%r%. 9o oznaczao po(yk& # $edn) z tyc*' ktre nazbyt cz&sto
zdarza$) si& nocny( dyspozytoro( w szpital% # albo prywatn) roz(ow&. 4iper znw
zapiszcza. Dw%krotnie. Pilne wezwanie. 6po$rzae( na wy+wietlacz.
Dzwoni szeryA 8owell. ?oz(owa zostaa zaznaczona $ako pilna.
Dsie( (in%t.
Zastanawiae( si&' ale niezbyt d%go. 1szystko lepsze od tego d%szenia si& we wasny(
sosie. Postanowie( oddzwoni,.
8owell i ty( raze( wiedzia' kto teleAon%$e' zani( podnis s%c*awk&.
# Przeprasza(' e niepoko$&' Doc. # 9eraz powiedzia do (nie /Doc2. @akby+(y byli
k%(pla(i. # "a( $edno krtkie pytanie.
Ponownie c*wycie( (ysz' przes%n)e( k%rsor na *iper)cze i klikn)e(. Przegl)darka
sieciowa oya.
# 6%c*a( # odezwae( si&.
9y( raze( po)czenie zabrao przegl)darce wi&ce$ czas%. 0ie po$awi si& ko(%nikat o
b&dzie.
# 7zy (wi pan% co+ nazwisko 6ara* .ood*art-
D (ao nie %p%+cie( s%c*awki.
# Doktorze-
Dds%n)e( s%c*awk& od %c*a i spo$rzae( na ni) tak' $akby wa+nie z(aterializowaa si& w
(o$e$ doni. Powoli wzi)e( si& w gar+,. Kiedy (oge( $% za%Aa, swo$e(% gosowi'
ponownie przyoye( s%c*awk& do %c*a.
# Dlaczego pan pyta-
7o+ zacz&o wyania, si& na ekranie (onitora. Z(r%ye( oczy. @eden z tyc* obrazw
satelitarnyc*. A racze$ c*yba obraz z %liczne$ ka(ery. Peno tego teraz w sieci. 7zase( )cz&
si& z ty(i %ywany(i przez nadzr r%c*%' eby sprawdzi, korki na (o+cie 1aszyngtona.
# 9o d%ga *istoria # odpar 8owell.
2S
"%siae( zyska, na czasie.
# Zate( oddzwoni& do pana.
?oz)czye( si&. 6ara* .ood*art. 9o nazwisko co+ (i (wio. 0awet bardzo d%o.
7o si& t% dzie$e' do diaba-
Przegl)darka zakoCczya adowanie. 0a (onitorze zobaczye( czarno#biay obraz %licy.
?eszta strony bya p%sta. Radnyc* znakw czy nagwkw. 1iedziae(' e (ona tak
skonAig%rowa, przegl)dark&' eby przekazywaa dane tylko z $ednego Krda. 0a$widocznie$
w ten sposb $) %stawiono.
Zerkn)e( na zegar ko(p%tera.
T.2.T.
Dbiektyw ka(ery wisz)ce$ okoo pi&ci% (etrw nad zie(i) by skierowany na rg $akie$+
r%c*liwe$ %licy. 0ie wiedziae(' co to za %lica ani co to za (iasto. 4ezsprzecznie byo d%e.
Przec*odnie pod)ali gwnie z prawe$ strony w lewo' ze sp%szczony(i gowa(i'
przygarbieni' z teczka(i w doniac*' zn%eni po cay( dni% pracy' zapewne z(ierza$)c do
poci)g% l%b a%tob%s%. Przy prawy( brzeg% ekran% widziae( kraw&nik. Piesi nadc*odzili
Aala(i' zapewne w ryt(ie z(ienia$)ce$ si& sygnalizac$i.
Z(arszczye( brwi. Po co kto+ przesa (i ten obraz-
Zegar wskazywa T.!.2. Zostaa niecaa (in%ta.
Przyware( wzrokie( do ekran% i czekae(' $ak na wybicie 0owego ?ok%. 6erce bio (i
coraz szybcie$. Dziesi&,' dziewi&,' osie(...
0ast&pna l%dzka Aala przetoczya si& od prawe$ do lewe$. Dderwae( oczy od zegara. 7ztery'
trzy' dwie. 1strzy(ae( oddec* i czekae(. Kiedy ponownie spo$rzae( na zegar'
pokazywa T.N.02.
0ic si& nie stao... ale czeg innego (oge( si& spodziewa,-
8%dzka Aala odpyn&a i znow%' przez sek%nd& czy dwie' w pol% widzenia nie byo nikogo.
Dpade( na Aotel' ci&ko dysz)c. Rart' tak $ak przyp%szczae(. Lpiorny kawa. 7*ory. "i(o
to...
: wtedy kto+ wszed w pole widzenia ka(ery. 9ak $akby %krywa si& pod ni) przez cay ten
czas.
0ac*ylie( si& do (onitora.
9o bya kobieta. 9yle widziae(' c*ocia bya odwrcona pleca(i do (nie. Krtkie wosy' ale
zdecydowanie kobieta. L(ieszczona pod ty( k)te( ka(era nie pokazywaa adnyc* twarzy.
9e$ rwnie. Przyna$(nie$ na pocz)tk%.
2T
Kobieta przystan&a. Patrzye( na cz%bek gowy' si) woli ka)c $e$ wa+cicielce spo$rze, w
gr&. Zrobia $eszcze krok. Znalaza si& na sa(y( +rodk% ekran%. Kto+ przeszed obok nie$.
Kobieta staa w (ie$sc%. Pote( odwrcia si& i powoli %niosa gow&' a spo$rzaa prosto w
obiektyw ka(ery.
6erce przestao (i bi,.
Przycisn)e( pi&+, do %st' t%(i)c krzyk. 0ie (oge( oddyc*a,. 0ie (oge( (y+le,. Fzy
napyn&y (i do ocz% i pocieky po policzkac*. 0ie ocierae( ic*.
Patrzye( na ni)' a ona na (nie.
Kole$ny t%( przec*odniw prze(kn) po ekranie. 0iektrzy potr)cali $)' lecz kobieta nie
por%szya si&. 0ie odrywaa ocz% od ka(ery. Lniosa r&k&' $ak gdyby wyci)gaa $) do (nie.
Zakr&cio (i si& w gowie. @akby zerwaa si& wi&K )cz)ca (nie z rzeczywisto+ci).
Znalaze( si& w (orz% p%stki.
1ci) (iaa wyci)gni&t) r&k&. Powoli zdoae( %nie+, (o$). Dotkn)e( palca(i ciepego
ekran%' %si%$)c nawi)za, kontakt. Fzy pyn&y (i z ocz%. Delikatnie pogadzie( twarz
kobiety' cz%$)c' e serce (i p&ka z al% i rado+ci.
# <lizabet* # szepn)e(.
Pozostaa ta( $eszcze przez sek%nd& czy dwie. PKnie$ powiedziaa co+ do ka(ery. 0ie
(oge( $e$ %sysze,' ale odczytae( z r%c*% warg.
# Przeprasza( # powiedziaa (o$a niey$)ca ona.
A pote( odesza.
2U
4
=ic 8etty roze$rza si& dookoa' po czy( pok%+tyka do skrytek pocztowyc* niewielkiego
%rz&d% pocztowego w pasa% *andlowy(. D(it spo$rzenie( sal&. 0ikt nie patrzy.
Doskonale. =ic (i(o woli %+(iec*n) si&. Plan by bezb&dny. 1 aden sposb nikt nie zdoa
do niego dotrze,' a teraz wreszcie ten plan %czyni go bogaty(.
=ic roz%(ia' e kl%cze( do s%kces% s) przygotowania. Dne odrnia$) niezyc* od wielkic*.
1ielcy zacierali za sob) +lady. 1ielcy byli przygotowani na kad) ewent%alno+,.
=ic przede wszystki( zaatwi sobie lewe prawo $azdy przez swo$ego k%zyna' tego Ara$era
9ony>ego. Pote(' pos%g%$)c si& ty( dok%(ente(' wyna$) skrytk& dla Aikcy$ne$ LI6
<nterprises. Doceniacie Ainez$&- Ly nie tylko Aaszywego dowod% tosa(o+ci' ale i
przykrywki. 9ak wi&c' gdyby nawet kto+ przek%pi tego pi$aczyn& za kont%are(' gdyby nawet
kto+ zdoa si& dowiedzie,' kto wyna$) skrytk& dla LI6 <nterprises' poznaby tylko Aaszywe
nazwisko ?oscoe 9aylor' to' na ktre zostao wystawione lewe prawo $azdy.
1 aden sposb nie zdoaby dotrze, do =ica.
Patrz)c przez okienko na ca) szeroko+, po(ieszczenia' =ic %siowa do$rze, skrytk& !S. 0ie
widzia dokadnie' ale na pewno co+ w nie$ byo. 1spaniale. =ic przy$(owa tylko gotwk&.
Radnyc* czekw' rzecz $asna. 0iczego' po czy( (ona by do niego dotrze,. : zawsze
odbiera pieni)dze w przebrani%. 9ak $ak teraz. "ia czapeczk& baseballow) i szt%czne w)sy.
Ponadto %dawa' e k%le$e. Przeczyta gdzie+' e l%dzie zwraca$) %wag& na %tykanie' wi&c co
powiedziaby +wiadek' gdyby kazano (% zidentyAikowa, Aaceta' ktry korzysta ze skrytki
!S- 9o proste. Bacet (ia w)sy i k%la. A gdyby kto+ przek%pi tego t&paka za kont%are('
dowiedziaby si&' e nie$aki ?oscoe 9aylor (a w)sy i %tyka.
9y(czase( =ic 8etty nie (ia w)sw i nie %tyka.
Pod$) rwnie dodatkowe +rodki ostrono+ci. 0igdy nie otwiera skrytki w obecno+ci innyc*
osb. 0igdy. @eeli ktokolwiek odbiera poczt& l%b przebywa w pobli%' =ic %dawa' e
sprawdza inn) skrytk& l%b wypenia dowd nadania albo $aki+ inny Aor(%larz. Kiedy
powietrze byo czyste # wy)cznie wtedy # podc*odzi do skrytki !S.
1iedzia' e nigdy' przenigdy nie (ona by, zbyt ostrony(.
Przyc*odz)c t%ta$' zac*owa spec$alne +rodki ostrono+ci. 6wo$) s%bow) A%rgonetk& #
(ontera i serwisanta 7able<ye' na$wi&kszego operatora telewiz$i kablowe$ na 1ybrze%
1sc*odni( # zaparkowa cztery przecznice dale$. 1 drodze na poczt& przeszed przez dwie
boczne %liczki. 0a roboczy ko(binezon narz%ci czarn) k%rtk& bez r&kaww' eby zakry,
i(i& /=ic2' wyszyte na prawe$ kieszeni na piersi.
9eraz (y+la o spore$ s%(ce' ktra zapewne czekaa na niego w skrytce !S' niecae cztery
(etry od (ie$sca' gdzie sta. 6w&dziy go palce. Ponownie roze$rza si& po sali.
Dwie kobiety sprawdzay swo$) poczt&. @edna obe$rzaa si& i posaa (% roztargniony
%+(iec*. =ic podszed do skrytek na dr%gi( koCc% po(ieszczenia' wzi) p&k kl%czy # $eden z
tyc*' ktre pobrz&kiway (% % pasa # i %dawa' e sz%ka w+rd nic* wa+ciwego. Poc*yli
gow&' kry$)c twarz.
J0
Kole$ny +rodek ostrono+ci.
Dwie (in%ty pKnie$ kobiety wy$&y poczt& i wyszy. =ic zosta sa(. 6zybko przeszed przez
pok$ i otworzy swo$) skrytk&.
D ranyQ
Przesyka zaadresowana do LI6 <nterprises. 1 br)zowe$ kopercie. 4ez adres% nadawcy. :
dostatecznie gr%ba' eby po(ie+ci, powan) s%(&.
=ic %+(iec*n) si&; czy tak wygl)da pi&,dziesi)t patykw-
1yci)gn) dr)ce r&ce i c*wyci pacz%szk&. 4ya przy$e(nie ci&ka. 6erce zacz&o wali, (%
$ak (ote(. D sodki @ez%. 6iedzia w ty( interesie $% od czterec* (iesi&cy. Zarz%ca sie, i
apa cakie( nieze rybki. 9eraz $ednak' o Panie' wyci)gn) pieprzonego wielorybaQ
Ponownie roze$rzawszy si& wok' =ic wepc*n) pacz%szk& do kieszeni k%rtki i pospiesznie
op%+ci poczt&. 1rci inn) drog) do s%bowe$ A%rgonetki i po$ec*a z powrote( do pracy.
Dd czas% do czas% wkada r&k& do kieszeni i dotyka pakiet%. Pi&,dziesi)t patykw.
Pi&,dziesi)t tysi&cy dolarw. 9a s%(a zapieraa (% dec*.
Zani( do$ec*a do Air(y' zapada noc. Zaparkowa A%rgonetk& na tyac* i poszed po kadce
dla pieszyc* do swo$ego sa(oc*od%' zardzewiae$ *ondy ciXic z tysi)c dziewi&,set
dziewi&,dziesi)tego pierwszego rok%. Patrz)c na sa(oc*d' z(arszczy brwi i po(y+la: $%
nied%go.
0a parking% pracowniczy( byo cic*o. "rok zacz) dziaa, (% na nerwy. 6ysza dKwi&k
swoic* wasnyc* krokw' zn%ony st%k roboczyc* b%ciorw o asAalt. Zi(no wdzierao si&
pod k%rtk&. Pi&,dziesi)t patykw. "a w kieszeni pi&,dziesi)t patykw.
=ic zgarbi si& i przyspieszy krok%.
Prawd& (wi)c' ty( raze( (ia strac*a. 4&dzie (%sia skoCczy, z ty(. 9o by dobry interes'
bez dwc* zdaC. 0awet wspaniay. 9eraz $ednak zabra si& do d%yc* c*opcw. Zastanawia
si& nad ty( pos%ni&cie(' zway wszystkie za i przeciw' po czy( doszed do wniosk%' e
prawdziwi (istrzowie # ci' ktrzy naprawd& s) pana(i swego ycia # robi) takie rzeczy.
A =ic c*cia by, prawdziwy( (istrze( w swoi( Aac*%.
Po(ys by prosty' co ty( bardzie$ czynio go tak wspaniay(. Kady do( pod)czony do
telewiz$i kablowe$ (a skrzynk& z prze)cznika(i. Kiedy za(awiasz dodatkowy kana' taki
$ak E4D l%b 6*owti(e' tw$ przy$aciel (onter przyc*odzi i przestawia kilka prze)cznikw.
1 te$ skrzynce (ie+ci si& cae two$e kablowe ycie. A ono $est cz&+ci) twego prawdziwego $a.
Dperatorzy sieci i *otele z telewiz$) kablow) w poko$ac* zawsze podkre+la$)' e na rac*%nk%
nie s) wyszczeglnione tyt%y ogl)danyc* przez ciebie Ail(w. 9o prawda' ale to wcale nie
oznacza' e oni ic* nie zna$). 6prb%$ spiera, si& z ni(i o wysoko+, rac*%nk%. 4&d) ci $e
recytowa,' a padniesz z wraenia.
J
=ic szybko si& zorientowa # nie wda$)c si& zbytnio w tec*niczne szczegy # e sieci kablowe
opiera$) si& na kodac* przesyanyc* przez skrzynk& z prze)cznika(i do ko(p%terw w
siedzibie Air(y. Dn (g wc*odzi, na s%py' otwiera, te skrzynki i odczytywa, n%(ery.
Kiedy wraca do bi%ra' wprowadza kody do ko(p%tera i $% wszystko wiedzia.
"g na przykad dowiedzie, si&' e o osie(naste$ po po%dni% dr%giego l%tego ty i two$a
rodzina ogl)dali+cie patny przedpre(ierowy pokaz /Krla 8wa2. 8%b' co b&dzie lepszy(
przykade(' e od dw%dzieste$ trzydzie+ci sid(ego l%tego za(wie+ /Polowanie na "iss
PaKdziernika2 i /0a zotowose$2 na kanale 6izzle 9=.
Kap%$ecie' o co c*odzi-
Z pocz)tk% =ic wybiera przypadkowe do(y. Pisa list do wa+ciciela posiado+ci. Krtki i
(ro)cy krew w yac*. 1y(ienia' $akie Ail(y pornograAiczne ogl)dano' o ktre$ godzinie'
ktrego dnia. @asno dawa do zroz%(ienia' e kopie tego wykaz% zostan) rozesane do
wszystkic* czonkw rodziny' przy$aci i pracodawcy. Pote( )da pi&,set dolarw za
zac*owanie (ilczenia. "oe bya to niewielka s%(a' ale =ic %zna $) za idealn) #
wystarcza$)co d%)' by zapewni, (% doc*d' a na tyle skro(n)' by wi&kszo+, oAiar nie
wzbraniaa si& przed $e$ wydanie(.
A $ednak # z pocz)tk% zaskoczyo to =ica # zaledwie co dziesi)ty adresat odpowiada na list.
=ic nie wiedzia dlaczego. "oe ogl)danie Ail(w pornograAicznyc* nie byo $% powode(
do wstyd%. "oe ony tyc* Aacetw o ty( wiedziay. Prawdziw) przyczyn) takiego stan%
rzeczy okazao si& to' e =ic wybiera oAiary z%penie przypadkowo.
Powinien bardzie$ si& przyoy,. Powinien starannie dobiera, $eleni.
1tedy wpad na po(ys' aby sk%pi, si& na przedstawicielac* pewnyc* zawodw' tyc*' ktrzy
(ogliby wiele straci, w wynik% %$awnienia pewnyc* Aaktw. : znw w ko(p%terac* Air(y
znalaz wszystkie potrzebne (% inAor(ac$e. Zacz) szantaowa, na%czycieli. Pracownikw
przedszkoli. .inekologw. 1szystkic* tyc*' ktryc* ycie zawodowe (ogoby %cierpie, na
sk%tek skandal%. 0a%czyciele na$szybcie$ wpadali w panik&' ale te (ieli na$(nie$ pieni&dzy.
=ic zacz) si& lepie$ przygotowywa,. 1 listac* %(ieszcza i(i& ony. 0azwisko pracodawcy.
1 wypadk% na%czycieli' grozi przesanie( /dowodw perwers$i2 # sAor(%owanie to sa(
wy(y+li # radzie pedagogiczne$ i rodzico( %czniw. 8ekarzo( za+ grozi dostarczenie(
/dowod%2 wa+ciwe$ ko(is$i lekarskie$' redakc$i lokalne$ gazety' s)siado( i pac$ento(.
Pieni)dze zacz&y spywa, szybcie$.
Do dzisie$szego dnia ten interes przynis =icowi prawie czterdzie+ci tysi&cy dolarw. A teraz
zowi swo$) na$wi&ksz) ryb& # tak wielk)' e z pocz)tk% za(ierza zostawi, $) w spoko$%.
0ie (g $ednak. 0ie (g zrezygnowa, z na$wi&kszego n%(er% swego ycia.
9ak' traAi kogo+ na +wiecznik%. 6to$)cego wysoko' bardzo wysoko na +wiecznik%. ?andall
6cope. "ody' przysto$ny' bogaty' adna oneczka' dw$ka dzieci 3dwa i cztery lata5'
polityczne aspirac$e' zdecydowany dziedzic Aort%ny 6cope>w. A 6cope nie za(wi $ednego
Ail(%. Ani dwc*.
1 ci)g% (iesi)ca ?andall 6cope za(wi dwadzie+cia trzy Ail(y pornograAiczne.
J2
A*a.
=ic przez dwie noce pisa list z )dania(i' ale w koCc% ograniczy si& do typowe$ zwi&ze$
wiado(o+ci i $asno sAor(%owane$ groKby. Za)da od 6cope>a pi&,dziesi&ci% patykw. "iay
znaleK, si& w $ego skrytce do dzisie$szego dnia. : $e+li si& nie (yli' wa+nie to pi&,dziesi)t
tysi&cy wypalao dzi%r& w kieszeni $ego k%rtki.
"ia oc*ot& na nie zerkn),. 7*cia zrobi, to natyc*(iast. 8ecz by bardzo zdyscyplinowany.
Zaczeka' a dotrze do do(%. Za(knie drzwi' %si)dzie na pododze' rozetnie kopert& i wysypie
z nie$ zielone.
Zoty interes.
=ic zaparkowa sa(oc*d na %licy i poszed po pod$eKdzie. 1idok $ego kwatery # (ieszkania
nad n&dzny( garae( # zawsze go przygn&bia. 0o c' nie pozostanie t% d%go. 1eK(ie
pi&,dziesi)t patoli' pl%s prawie czterdzie+ci %krytyc* w (ieszkani% i dziesi&, na koncie...
L+wiado(iwszy to sobie' przystan). 6to tysi&cy dolarw. "ia sto patykw w gotwce.
@asna c*olera.
1y$edzie natyc*(iast. 1eK(ie pieni)dze i r%szy do Arizony. "ia ta( przy$aciela'
6a((y>ego =iola. ?aze( z 6a((y( otworz) wasny interes' resta%rac$&... (oe nocny kl%b.
=ic (ia do+, 0ew @ersey.
7zas si& wynie+,. Zacz), od nowa.
?%szy sc*oda(i na gr&' do swo$ego (ieszkania. 0awiase( (wi)c' =ic nigdy nie
wprowadza swoic* grKb w ycie. 0igdy do nikogo nie wysya ko(pro(it%$)cyc*
(ateriaw. @e+li oAiara nie pacia' %waa spraw& za za(kni&t). 0&kanie $elenia nic nie da.
=ic by artyst). Pracowa gow). Lywa grKb' $asne' ale nigdy ic* nie %rzeczywistnia. 1
przeciwny( razie nie tylko (gby kogo+ rozw+cieczy,' ale nawet narazi, si& na
zde(askowanie.
0igdy nikogo nie skrzywdzi. 4o i po co-
Dotar na gr& i przystan) przed drzwia(i. 4yo cie(no $ak w grobie. 9a przekl&ta la(pa
przy we$+ci% znw si& zeps%a.
1estc*n) i podnis na wysoko+, ocz% ci&ki p&k kl%czy. Przy(yka$)c w (rok% powieki'
%siowa znaleK, wa+ciwy. 1 koCc% traAi na niego' gwnie pos%g%$)c si& dotykie(. .(era
przy za(k%' a woy kl%cz w dzi%rk&. Pc*n) drzwi' wszed do +rodka i natyc*(iast pocz%'
e co+ $est nie tak.
Zaszele+cio (% pod noga(i.
=ic z(arszczy brwi. Bolia' po(y+la. 1szede( na Aoli&. @akby (alarz rozoy $) na
pododze' aby $e$ nie zac*lapa,. Zapali +wiato i zobaczy (&czyzn& z pistolete(.
# 7ze+,' =ic.
JJ
=ic st&kn) i coAn) si& o krok. 6to$)cy przed ni( (&czyzna wygl)da na czterdziestolatka.
4y wielki i gr%by' a $ego brz%c* walczy z g%zika(i Alanelowe$ kosz%li # i przyna$(nie$ w
$edny( (ie$sc% zwyci&y. "ia rozl%Kniony pod szy$) krawat i na$pask%dnie$sz) Aryz%r&'
$ak) (ona byo sobie wyobrazi,: osie( rwni%tkic* pase(ek wosw %oonyc* od $ednego
%c*a do dr%giego i przykle$onyc* brylantyn) do czaszki. 9warz (ia nalan)' a broda gin&a
(% w Aadac* t%szcz%. 0ogi pooy na k%Arze' ktrego =ic %ywa $ako stolika do kawy.
.dyby zast)pi, broC w $ego r&k% pilote( telewizora' wygl)daby $ak z(&czony o$ciec
rodziny' ktry przed c*wil) wrci z pracy do do(%.
Dr%gi (&czyzna' ktry wyszed zza drzwi' stanowi $ego kraCcowe przeciwieCstwo:
dw%dziestoletni Az$ata' przysadzisty' (%sk%larny' zb%dowany $ak blok granit%' z tleniony(i
na $asny blond wosa(i' kkie( w nosie i s%c*awka(i tego walk(ana w %szac*.
1ydawao si&' e $edyny( (ie$sce(' w ktry( (ona by spotka, ic* raze(' $est (etro #
gr%bas (arszczyby brwi za starannie zoon) gazet)' a Az$ata (ierzyby ci& wzrokie(' lekko
kiwa$)c gow) do wtr% zbyt go+ne$ (%zyki pyn)ce$ przez s%c*awki.
=ic %siowa zebra, (y+li. Dowiedz si&' czego c*c). 6prb%$ si& dogada,. @este+ artyst)'
przypo(nia sobie. @este+ sprytny. Zna$dziesz $akie+ wy$+cie.
1yprostowa si&.
# 7zego c*cecie- # zapyta.
Lczesany gr%bas nacisn) sp%st.
=ic %sysza st%(ione kaszlni&cie i $ego prawe kolano eksplodowao. 1ytrzeszczy oczy.
1rzasn) i os%n) si& na podog)' +ciska$)c r&ka(i nog&. Krew cieka (% (i&dzy palca(i.
# 9o dw%dziestkadw$ka # powiedzia gr%bas' pokaz%$)c (% pistolet. # "ay kaliber. 1idzisz'
na$bardzie$ podoba (i si& w ni( to' e (og& wpakowa, ci sporo takic* k%l i nie zabi,.
1ci) trzy(a$)c nogi na k%Arze' gr%bas ponownie wystrzeli. 9y( raze( traAi w ra(i&'
strzask%$)c ko+,. ?&ka =ica obwisa $ak drzwi stodoy z %rwany( zawiase(. Lpad na plecy i
zacz) ci&ko dysze,. Dd%rzy go straszliwy kokta$l strac*% i bl%. 8ea z szeroko otwarty(i'
nier%c*o(y(i ocza(i i (i(o opar%' ktry zasn% $ego %(ys' co+ sobie %+wiado(i.
Bolia na pododze.
8ea na nie$. 7o wi&ce$' krwawi na ni). Po to t% bya. 7i l%dzie rozoyli $) t%ta$' eby
atwie$ byo posprz)ta,.
# Zaczniesz odpowiada, na (o$e pytania # zapyta gr%bas # czy (a( znow% strzeli,-
=ic zacz) (wi,. Dpowiedzia wszystko. Powiedzia i(' gdzie $est reszta pieni&dzy.
Powiedzia' gdzie s) obci)a$)ce dowody. .r%bas zapyta go o wsplnikw. =ic powiedzia'
e nie (ia adnego. .r%bas przestrzeli (% dr%gie kolano. Ponownie zapyta o wsplnikw.
=ic znw powiedzia' e nie (a ic*. .r%bas przestrzeli (% praw) kostk&.
Po godzinie =ic zacz) go baga,' eby strzeli (% w gow&.
J!
Dwie godziny pKnie$ gr%bas speni t& pro+b&.
JN
5
.apie( si& w ekran.
0ie (oge( si& por%szy,. Przestae( %Aa, wasny( z(yso(. 4ye( ko(pletnie odr&twiay.
9o nie(oliwe. 1iedziae( o ty(. <lizabet* nie wypada za b%rt& $ac*t% i nie przy$&to' e
%ton&a' bo nie znaleziono zwok. @e$ ciao nie zw&glio si& w poarze' nic takiego. Znaleziono
$e w rowie przy ?o%te T0. 1prawdzie byo troc*& pokiereszowane' ale zostao
zidentyAikowane...
0ie przez ciebie...
"oe i nie' ale przez dwc* czonkw $e$ rodziny: o$ca i stry$ka. 1 rzeczy sa(e$' to Eoyt
Parker' ($ te+,' zawiado(i (nie' e <lizabet* nie y$e. Przyszed wraz ze swy( brate(
Kene( do (o$ego poko$% w szpital% wkrtce po ty(' $ak odzyskae( przyto(no+,. Eoyt i
Ken byli postawny(i' siwowosy(i (&czyzna(i o granitowyc* twarzac*. @eden by
nowo$orski( polic$ante(' dr%gi agente( B4:' oba$ za+ byli wo$enny(i weterana(i o wci)
krzepkic*' (%sk%larnyc* ciaac*. Zd$&li kapel%sze i prbowali przekaza, (i wiado(o+, z
agodny( zawodowy( wspcz%cie(' ale $a nie k%powae( tego' a oni niezbyt si& starali.
7 wi&c widziae( przed c*wil)-
0a ekranie (onitora wci) prze(ykali l%dzie. Patrzye( $eszcze przez $aki+ czas' pragn)c' by
wrcia. 0ic z tego. 7o to za (ie$sce- @akie+ spore (iasto' tylko tyle bye( w stanie
stwierdzi,. ?wnie dobrze (g to by, 0owy @ork.
6z%ka$ wskazwek' idioto.
Powiniene( si& skoncentrowa,. Lbrania. 0o dobrze' popatrz(y na %brania. 1i&kszo+, l%dzi
nosia paszcze l%b k%rtki. 1niosek: $este+(y gdzie+ na pnocy' a przyna$(nie$ ta(' gdzie
dzisia$ nie $est zbyt ciepo. 1spaniale. "og& skre+li, "ia(i.
7o $eszcze- Przy$rzae( si& l%dzio(. Lczesania- 9o nic nie da. 1idziae( naronik
ceglanego b%dynk%. 6z%kae( $akic*+ c*arakterystycznyc* szczegw' czego+' co
odrniaoby ten do( od innyc*. 0ic. 6z%kae( czego+ niezwykego... czegokolwiek.
?ekla(wki.
0iektrzy przec*odnie nie+li w r&kac* plastikowe torby. Lsiowae( odczyta, napisy' lecz
l%dzie por%szali si& zbyt szybko. 6i) woli nakazywae( i(' by zwolnili krok%. 0ie %s%c*ali.
1ci) patrzye(' wodz)c wzrokie( na wysoko+ci ic* kolan. K)t %stawienia ka(ery wcale
(i nie po(aga. Przys%n)e( twarz tak blisko ekran%' e cz%e( $ego ciepo.
D%e /?2.
Pierwsza litera na $edne$ z rekla(wek. Pozostaa cz&+, napis% bya zbyt zawia' eby go
odczyta,. 1ygl)da $ak napisany r&cznie. Dobrze' a inne- @akie $eszcze +lady...-
Dbraz z ka(ery znik.
JP
Do diaba. 1cisn)e( przycisk od+wieania. Lkaza si& ko(%nikat o b&dzie. 1rcie( do e#
(aila i klikn)e( *iper)cze. Znw b)d.
Po)czenie zostao przerwane.
Patrzye( na p%sty ekran i (y+lae( o ty(' e przed c*wil) widziae( na ni( <lizabet*.
Lsiowae( $ako+ to sobie wyt%(aczy,. A $ednak to nie by sen. "iewae( sny' w ktryc*
<lizabet* ya. "iae( $e a za cz&sto. Przewanie po prost% akceptowae( w nic* $e$ powrt
zza grob%' zbyt szcz&+liwy' by kwestionowa, l%b w)tpi,.
6zczeglnie zapad (i w pa(i&, $eden sen' w ktry( byli+(y raze( # c*ocia nie pa(i&ta('
co robili+(y ani gdzie byli+(y # gdy nagle' +(ie$)c si&' z dr%zgocz)c) pewno+ci)
%+wiado(ie( sobie' e +ni& i wkrtce si& ob%dz&. Pa(i&ta(' $ak wtedy wyci)gn)e( r&ce'
ob$)e( $) i przycisn)e( do piersi' rozpaczliwie %si%$)c zabra, ze sob).
Znae( te sny. 9o' co widziae( na ekranie (onitora' nie byo sne(.
0ie by to te d%c*. 0ie c*odzi o to' e w nie nie wierz&' ale w razie w)tpliwo+ci naley (ie,
otwarty %(ys. 9yle e d%c*y si& nie starze$). A <lizabet* na ekranie (onitora troc*& si&
postarzaa. 0iewiele' lecz wida, byo po nie$ te osie( lat. Ponadto d%c*y nie c*odz) do
Aryz$era. Po(y+lae( o ty( gr%by( warkocz%' opada$)cy( na $e$ plecy w blask% ksi&yca. :
o te$ (odne$ Aryz%rze widziane$ przed c*wil). A take o oczac*' w ktre patrzye(' od kiedy
skoCczye( siede( lat.
9o bya <lizabet*. Dna ya.
Fzy znw cisn&y (i si& do ocz%' ale powstrzy(ae( $e. 0igdy nie (iae( proble(% z
okazywanie( %cz%,' lecz gdy opakae( <lizabet*' nie (oge( $% wi&ce$ paka,. 0ie
dlatego' e si& wypalie(' e zabrako (i ez czy z powod% podobnyc* bzd%r. : nie dlatego'
e bye( zbyt odr&twiay z al%' c*ocia po cz&+ci (oe i dlatego. 6)dz&' e po prost% taka
bya instynktowna reakc$a obronna (o$ego organiz(%. Po +(ierci <lizabet* otworzye(
drzwi na o+cie i wp%+cie( wszystek bl. Pocz%e( go. 9o bolao. 4olao tak okropnie' e
teraz $aki+ pierwotny (ec*aniz( obronny nie pozwala' eby to si& powtrzyo.
0ie wie(' $ak d%go ta( siedziae(. "oe p godziny. 6tarae( si& oddyc*a, spoko$nie$ i
oc*on),. Powiniene( (y+le, trzeKwo. Zac*owa, rozs)dek. Powiniene( $% by, w do(%
rodzicw <lizabet*' ale nie wyobraae( sobie' $ak (gby( w tyc* okoliczno+ciac*
spo$rze, i( w oczy.
Pote( przypo(niae( sobie $eszcze co+.
6ara* .ood*art.
6zeryA 8owell pyta' czy to nazwisko co+ (i (wi.
"wio.
4awili+(y si& z <lizabet* w tak) dziecinn) gr&. "oe wy te czasa(i bawicie si& w co+
takiego. Z dr%giego i(ienia robisz pierwsze' a nazwisko z nazwy %licy' przy ktre$ (ieszkasz.
JS
0a przykad $a nazywa( si& DaXid 7raig 4eck i wyc*owae( si& przy Darby ?oad. 9ak wi&c
byby( 7raigie( Darby. A <lizabet* byaby...
6ara* .ood*art.
7o si& t% dzie$e' do diaba-
Podniose( s%c*awk&. 0a$pierw zadzwonie( do rodzicw <lizabet*. 1 dalszy( ci)g%
(ieszkali w do(% przy .ood*art ?oad. Ddebraa $e$ (atka. Powiedziae(' e si& spKni&.
8%dzie wybacza$) to lekarzo(. @edna z %bocznyc* korzy+ci tego zawod%.
Kiedy zadzwonie( do szeryAa 8owella' odezwaa si& poczta gosowa. Powiedziae(' eby
zadzwoni' gdy zna$dzie c*wil& czas%. @a nie (a( teleAon% ko(rkowego. 1ie(' e to czyni
(nie czonkie( (nie$szo+ci' ale biper i tak zbyt (ocno przyk%wa (nie do +wiata.
6iedziae( i (y+lae(' a Eo(er 6i(pson wyrwa (nie z trans% nast&pny( /"asz poczt&Q2.
K%rczowo c*wycie( (ysz. Adres nadawcy by nieznany' lecz $ako te(at podano /%liczn)
ka(er&2. 6erce znw zacz&o wali, (i (ote(.
Klikn)e( ikonk& i wy+wietlia si& wiado(o+,:
@%tro o te$ sa(e$ porze pl%s dwie godziny w 4igAoot.co(.
1iado(o+, dla siebie zna$dziesz pod:
0azwa %ytkownika: 4at 6treet
Easo: 9eenage
Ponie$' na sa(y( spodzie ekran%' $eszcze pi&, sw:
Dbserw%$) ci&. 0ie (w niko(%.
8arry .andle' Aatalnie %czesany gr%bas' patrzy' $ak <ric 1% spoko$nie robi porz)dek w
(ieszkani%.
1%' dw%dziestosze+cioletni KoreaCczyk ze zd%(iewa$)c) liczb) kolczykw i tat%ay
%(ieszczonyc* w roz(aityc* (ie$scac* ciaa' by na$groKnie$szy( czowiekie(' $akiego
.andle spotka w yci%. 1% by zb%dowany $ak (ay czog' c*o, to sa(o w sobie nie (iao
wi&kszego znaczenia. .andle zna wiel% l%dzi o takie$ b%dowie ciaa i wiedzia' e wydatne
(%sk%y byway zbyt cz&sto ko(pletnie bez%yteczne.
9o nie dotyczyo <rica 1%.
9warde $ak skaa (i&+nie to nieza rzecz' lecz sekret straszliwe$ siy 1% kry si&' w $ego
pokrytyc* odciska(i doniac*' ktre przypo(inay dwie bryy ce(ent% z twardy(i $ak stal
paz%ra(i. Pracowa nad ni(i godzina(i' t%k)c cegy' wystawia$)c $e na wysokie i niskie
te(perat%ry' robi)c po(pki na dwc* palcac*. A kiedy %ywa ic* $ako broni' powodowa
niewiarygodne zniszczenia tkanek i ko+ci oAiary.
JT
D takic* $ak 1% zawsze kr)) roz(aite pon%re opowie+ci' przewanie z(y+lone' ale 8arry
.andle widzia' $ak KoreaCczyk zabi czowieka' naciska$)c palca(i $akie+ sobie tylko znane
p%nkty na twarzy i brz%c*%. 4y +wiadkie( tego' $ak c*wyci Aaceta za %szy i oderwa (% $e'
$akby byy z papier%. 7zterokrotnie widzia' $ak zabi$a l%dzi' za kady( raze( w inny
sposb' nigdy nie %ywa$)c broni.
: adna z oAiar nie %(ara szybko.
0ikt nie wiedzia' sk)d dokadnie poc*odzi 1%' ale powszec*nie przy$&ta opowie+,
napo(ykaa o tr%dny( dzieciCstwie w Korei Pnocne$. .andle nigdy go o to nie pyta. 6)
takie (roczne +cieki' gdzie %(ys nie powinien si& zap%szcza,. 7ie(na strona c*arakter%
<rica 1% # zaoywszy' e istniaa $aka+ $asna strona # bya $edn) z nic*.
Kiedy 1% skoCczy wpyc*a, do worka bezksztatn) (as&' ktra niedawno bya =ikie(
8etty(' spo$rza na .andle>a ty(i swoi(i ocza(i. 9o oczy tr%pa' po(y+la 8arry .andle.
Dczy dziecka ze zd$&cia korespondenta wo$ennego.
1% nawet nie zd$) s%c*awek. Z odtwarzacza nie pyn) *ip *op' rap ani nawet rock>n>roll.
Prawie przez cay czas s%c*a (%zyki relaksacy$ne$ z ko(paktw' ktre (ona znaleK, w
6*arper :(age' tyc* zatyt%owanyc* /"orska bryza2 l%b /6ze(rz)cy str%(yk2.
# "a( zabra, go do 4enny>ego- # zapyta Az$ata.
"wi powoli' dziwnie akcent%$)c sowa' $ak posta, z kreskwek.
8arry .andle skin) gow). 4enny prowadzi kre(atori%(. /Z proc*% powstae+ i w proc*...2.
7*o, w wypadk% =ica 8etty>ego naleao racze$ (wi, o +(ieci%' nie proc*%.
# : pozb)dK si& tego.
.andle wr&czy <ricowi 1% dw%dziestk&dw$k&. 1 ogro(ne$ doni KoreaCczyka broC
wygl)daa niepozornie i bez%ytecznie. 1% spo$rza na ni)' (arszcz)c brwi' zapewne
rozczarowany ty(' e .andle wybra pistolet' a nie $ego niezwyke %(ie$&tno+ci' po czy(
wepc*n) dw%dziestk&dw$k& do kieszeni. Ze strza% z broni tego kalibr% rzadko powsta$)
rany wylotowe. 9o oznaczao (nie$ dowodw do %s%ni&cia. Krew wraz z ciae( znalaza si&
w winylowy( work%. 4ez baagan%' bez +ladw.
# 0a razie # rzek 1%.
@edn) r&k) podnis worek z ciae(' $akby to bya walizka' i wyszed.
8arry .andle kiwn) (% gow) na poegnanie. 0ie bawiy go cierpienia =ica 8etty>ego # ale
te niespec$alnie go por%szyy. 9o byo cakie( proste. .andle (%sia (ie, cakowit)
pewno+,' e 8etty pracowa sa( i nie zostawi adnyc* dowodw' ktre (gby znaleK, kto+
inny. 9o oznaczao' e (%sia go za(a,. 0ie byo innego wy$+cia.
1szystko sprowadzao si& do wybor% (i&dzy rodzin) 6cope>w a =ikie( 8etty(.
6cope>owie byli porz)dny(i l%dK(i. 0igdy nie zrobili nic zego =icowi 8etty>e(%.
9y(czase( on %siowa wyrz)dzi, i( krzywd&. 9ylko $edna strona (oga wy$+, z tego starcia
JU
cao # niewinna' (a$)ca dobre c*&ci oAiara l%b pasoyt %si%$)cy erowa, na c%dzy(
nieszcz&+ci%. @ak si& nad ty( zastanowi,' wybr by atwy.
1 kieszeni .andle>a zadKwi&czaa ko(rka. 1y$) aparat.
# 9ak.
# ZidentyAikowali ciaa znad $eziora.
# :-
# 9o oni. @ez% 7*ryste' to 4ob i "el. # .andle za(kn) oczy. # 7o to oznacza' 8arry-
# 0ie (a( po$&cia.
# : co teraz zrobi(y-
8arry .andle wiedzia' e nie (a wybor%. 4&dzie (%sia poroz(awia, z .riAAine(
6cope>e(. 9o ob%dzi nieprzy$e(ne wspo(nienia. Dsie( lat. Po o+(i% latac*. .andle
potrz)sn) gow). 6tary czowiek znw b&dzie cierpia.
# Za$(& si& ty(.
!0

Ki( Parker' (o$a te+ciowa' $est pi&kna. Zawsze tak przypo(inaa (i <lizabet*' e $e$ twarz
staa si& dla (nie %osobienie( tego' co (ogoby by,. G(ier, crki $ednak powoli nadw)tlia
$e$ %rod&. 9eraz twarz (iaa +ci)gni&t)' prawie kr%c*). Dczy wygl)day $ak k%lki z (ar(%r%'
ktry pop&ka w +rodk%.
Dd lat siede(dziesi)tyc* do( Parkerw prawie si& nie z(ieni # sa(oprzylepna boazeria'
podoga wyoona woc*at) $asnoniebiesk) wykadzin) w biae pla(ki' ko(inek ze
szt%cznego granit% w styl% rancza 4radyc*. Pod $edn) +cian) staa podstawka pod telewizor'
taka z pka(i z biaego plastik% i zocony(i (etalowy(i nka(i. Dbrazy z kla%na(i i
(alowane Aa$ansowe talerze. @edyne$ dostrzegalne$ z(ianie %leg telewizor. Przez te lata
%rs' z(ienia$)c si& z obego dw%nastocalowego czarno#biaego odbiornika w ogro(nego
kolorowego' pi&,dziesi&ciocalowego potwora' ktry za$(owa cay k)t poko$%.
"o$a te+ciowa siedziaa na te$ sa(e$ kanapie' na ktre$ tak cz&sto $a i <lizabet* siedzieli+(y...
i nie tylko. L+(iec*n)e( si& na to wspo(nienie i po(y+lae(: ac*' gdyby ta kanapa (oga
(wi,. 8ecz ten pask%dny (ebel' obity (ateriae( w $askrawy kwiatowy wzr' pa(i&ta nie
tylko c*wile (iosnyc* %niesieC. 6iedzieli+(y t% z <lizabet*' kiedy otwierali+(y listy z
zawiado(ienia(i o przy$&ci% na st%dia. Przyt%leni' ogl)dali+(y z tego (ie$sca /8ot nad
k%k%czy( gniazde(2' /Fowc& $eleni2 i stare Ail(y Eitc*cocka. Lczyli+(y si&' $a siedz)c' a
<lizabet* le)c... z gow) na (oic* kolanac*. 0a te$ kanapie zwierzye( si& $e$' e c*c&
zosta, lekarze( # wielki( c*ir%rgie(' a przyna$(nie$ tak s)dzie(. Dna powiedziaa (i' e
c*ce skoCczy, prawo i pracowa, z dzie,(i. <lizabet* nie (oga znie+, (y+li' e s) dzieci'
ktre cierpi).
Pa(i&ta( sta' ktry odbya podczas wakac$i po pierwszy( rok% st%diw. Pracowaa dla
7oXenant Eo%se' po(aga$)c bezdo(ny( i zbiegy( z do(w dziecio( z na$gorszyc*
dzielnic 0owego @ork%. ?az po$ec*ae( z ni) A%rgonetk) 7oXenant Eo%se. @eKdzili+(y po
7zterdzieste$ Dr%gie$ Llicy z czasw sprzed kadenc$i .i%lianiego' sz%ka$)c w c%c*n)cy(
l%dzki( +(ietnisk% dzieci' ktre potrzeboway sc*ronienia. <lizabet* wypatrzya
czternastoletni) dziwk&' tak za,pan)' e %walan) we wasnyc* nieczysto+ciac*. 6krzywie(
si& z obrzydzenia. 0ie $este( z tego d%(ny. 1prawdzie to te l%dzie' lecz # (wi)c szczerze
# brzydzie( si& ty( br%de(. Po(agae(' ale brzydzie( si&.
<lizabet* nawet si& nie skrzywia. "iaa dar. 4raa te dzieci na r&ce. 0osia $e. L(ya t&
dziewczyn&' piel&gnowaa $) i roz(awiaa z ni) przez ca) noc. Patrzya ty( dziecio( prosto
w oczy. <lizabet* naprawd& wierzya' e wszyscy s) dobrzy i warto+ciowi. 4ya naiwna w
sposb' $akiego $e$ zazdro+cie(.
Zawsze zastanawiae( si&' czy tak %(ara # zac*ow%$)c t& czyst) naiwno+, # (i(o bl%
wierz)c w *%(anitaryz( i wszystkie te c%downe nonsensy. "a( nadzie$&' e tak' ale
obawia( si&' e Kill?oy zdoa $) za(a,.
Ki( Parker siedziaa wyprostowana' z r&ka(i na podok%. Zawsze (nie l%bia' c*ocia kiedy
<lizabet* i $a dorastali+(y' )cz)ca nas wi&K troc*& niepokoia naszyc* rodzicw. 7*cieli'
eby+(y (ieli innyc* przy$aci. 9o pewnie z%penie nat%ralne.
Eoyt Parker' o$ciec <lizabet*' $eszcze nie wrci do do(%' wi&c roz(awiali+(y z Ki( o
wszystki( i niczy(... a racze$' %$(%$)c to inacze$' roz(awiali+(y o wszystki( oprcz
!
<lizabet*. 0ie odrywae( ocz% od Ki(' gdy wiedziae(' e nad ko(inkie( stoi (nstwo
zd$&, <lizabet*... z ty( a(i)cy( serce %+(iec*e(.
Dna y$e...
0ie (oge( w to %wierzy,. L(ys' o czy( wiedziae( z czasw dy%rw na oddziale
psyc*iatryczny( 3nie (wi)c $% o przypadk%' ktry wyst)pi w (o$e$ rodzinie5' (a
niesa(owite zdolno+ci znieksztacania rzeczywisto+ci. 0ie s)dzie(' e $este( dostatecznie
st%kni&ty' eby obraz na (onitorze by pode( (o$e$ wyobraKni' ale przecie wariaci zawsze
%waa$) si& za nor(alnyc*. "y+lae( o (o$e$ (atce i zastanawiae( si&' $ak oceniaa swo$)
psyc*ik&' czy kiedykolwiek potraAia powanie rozway, $e$ stan.
Pewnie nie.
?oz(awiali+(y z Ki( o pogodzie. "wili+(y o (oic* rodzicac*. D $e$ nowe$ pracy w
niepeny( wy(iarze godzin % "acy>ego. A pote( Ki( piekielnie (nie zaskoczya.
# "asz kogo+- # zapytaa.
4yo to pierwsze osobiste pytanie' $akie kiedykolwiek (i zadaa. 1ytr)cia (nie z
rwnowagi. 0ie wiedziae(' co c*ciaa %sysze,.
# 0ie # odpowiedziae(.
6kin&a gow) i (iaa tak) (in&' $akby c*ciaa co+ doda,. Podniosa r&k& do %st.
# 7zase( %(awia( si& na randki # powiedziae(.
# 9o dobrze # odpara ze zbyt energiczny( skinienie( gowy. # Powiniene+.
6po$rzae( na swo$e donie i ze zdziwienie( %syszae( wasny gos.
# 1ci) tak bardzo za ni) t&skni&.
0ie za(ierzae( tego powiedzie,. 7*ciae( to prze(ilcze, i prowadzi, niezobowi)z%$)c)
pogaw&dk&' $ak zwykle. Zerkn)e( na ni). 4ya zbolaa i wdzi&czna.
# 1ie( o ty(' 4eck # stwierdzia. # 0ie powiniene+ $ednak (ie, pocz%cia winy dlatego' e
spotykasz si& z l%dK(i.
# 0ie (a( # odpare(. # 7*c& powiedzie,' e to nie tak.
Poc*ylia si& do (nie.
# A $ak-
0ie (oge( (wi,. 7*ciae(. Ze wzgl&d% na ni). Patrzya na (nie szklisty(i ocza(i' tak
wyraKnie' tak rozpaczliwie c*c)c poroz(awia, o crce. 0ie (oge(. Potrz)sn)e( gow).
!2
Lsyszae( zgrzyt kl%cza w za(k%. Dbo$e gwatownie wyprostowali+(y si& i obe$rzeli+(y'
$ak zaskoczeni koc*ankowie. Eoyt Parker barkie( pc*n) drzwi i zawoa on& po i(ieni%.
1szed do przedpoko$% i z go+ny( westc*nienie( postawi na pododze sportowy worek.
Krawat (ia rozl%Kniony pod szy$)' kosz%l& po(i&t)' a r&kawy podwini&te do okci. "ia
bicepsy $ak (arynarz Popeye. Kiedy zobaczy nas siedz)cyc* na kanapie' wyda ponowne
westc*nienie' $eszcze go+nie$sze i z wyraKn) n%t) dezaprobaty.
# @ak si& (asz' DaXid- # powiedzia do (nie.
Podali+(y sobie r&ce. L+cisk $ego szorstkie$ i twarde$ od odciskw doni $ak zwykle by zbyt
(ocny. Ki( przeprosia i wysza z poko$%. 1y(ienili+(y z Eoyte( zwycza$owe %prze$(o+ci
i zapada cisza. Eoyt Parker nigdy nie cz% si& dobrze w (o$e$ obecno+ci. 4y, (oe bya to
$aka+ Aor(a ko(pleks% <lektry' ale zawsze wycz%wae(' e widzia we (nie zagroenie.
?oz%(iae( go. @ego (aa dziewczynka sp&dzaa ze (n) kad) woln) c*wil&. 1 ci)g%
d%gic* lat zdoali+(y przezwyci&y, $ego niec*&, i nawi)za, prawie przy$acielskie stos%nki.
Do czas% +(ierci <lizabet*.
Dbwinia (nie o to' co si& stao.
Dczywi+cie nigdy tego nie powiedzia' ale widz& to w $ego oczac*. Eoyt Parker $est kr&py('
silny( (&czyzn). 9wardy( $ak skaa' prawdziwy( A(erykanine(. Przy ni( <lizabet*
zawsze cz%a si& bezpieczna. ?oztacza tak) a%r&. Dopki 1ielki Eoyt by przy nie$' $ego
(ae$ dziewczynce nie (oga sta, si& krzywda.
0ie s)dz&' eby przy (nie (iaa takie pocz%cie bezpieczeCstwa.
# @ak w pracy- # zapyta.
# Dobrze # odpare(. # A % ciebie-
# ?ok do e(eryt%ry.
Kiwn)e( gow) i znw za(ilkli+(y. @ad)c t%ta$' postanowie( nic nie (wi, o ty(' co
zobaczye( na ekranie (onitora. 0ie dlatego' e zabrz(iaoby to $ak (a$aczenie szaleCca.
0ie dlatego' e otworzyoby stare rany i sprawio i( obo$g% okropny bl. 7*odzio o to' e
nie (iae( po$&cia' co si& dzie$e. 1 (iar& %pyw% czas% cay ten epizod wydawa si& coraz
bardzie$ nierealny. Postanowie( rwnie wzi), sobie do serca ostatnie sowa wiado(o+ci.
Nie m(w nikomu" 0ie wiedziae( dlaczego' nie wiedziae(' co si& wa+ciwie dzie$e' lecz
wszystko to prowadzio do przeraa$)cyc* wnioskw.
"i(o to %pewnie( si&' e Ki( nie (oe nas %sysze,' po czy( nac*ylie( si& do Eoyta i
powiedziae( cic*o:
# "og& ci& o co+ zapyta,- # 0ie odpowiedzia' za(iast tego obrz%ci (nie $edny( z tyc*
swoic* sceptycznyc* spo$rzeC. # 7*ciaby( wiedzie,... # %rwae(. # 7*ciaby( wiedzie,' $ak
wygl)daa.
# @ak wygl)daa-
# Kiedy poszede+ do kostnicy. 7*c& wiedzie,' co zobaczye+.
!J
7o+ stao si& z $ego twarz)' $akby (ikro wyb%c*y podci&y A%nda(enty.
# 0a rany 7*ryst%sa' dlaczego o to pytasz-
# Po prost% zastanawiae( si& # odpare( k%lawo. # 1 rocznic& i w ogle.
Zerwa si& i otar donie o nogawki spodni.
# 7*cesz drinka-
# @asne.
# "oe by, b%rbon-
# 4yoby wspaniale.
Podszed do bark% na kkac*; sta przy ko(ink%' a wi&c przy AotograAiac*. 0ie odrywae(
ocz% od podogi.
# Eoyt-
Ddkr&ci zakr&tk& b%telki.
# @este+ lekarze( # rzek' trzy(a$)c w r&ce szklaneczk&. # 1idywae+ zwoki.
# 9ak.
# 0o' to wiesz.
1iedziae(.
Przynis (i drinka. 1zi)e( go odrobin& zbyt pospiesznie i %pie( yk. Eoyt patrzy na
(nie przez c*wil&' a pote( podnis szklaneczk& do %st.
# 0igdy nie pytae( ci& o szczegy # zacz)e(. 0awet wi&ce$... wr&cz celowo %nikae(
roz(owy na ten te(at. :nne /rodziny oAiar2' $ak nazywaa $e telewiz$a' pawiy si& w ty(.
7odziennie przyc*odziy na proces Kill?oya' s%c*ay i pakay. @a nie. 0ie s)dzie(' eby to
%lyo i( w cierpieni%. "o$e cierpienie za(kn)e( w sobie.
# 0ie c*cesz zna, szczegw' 4eck.
# 4ya bita-
Eoyt wpatrywa si& w g)b szklanki.
# Dlaczego to robisz-
# "%sz& wiedzie,.
!!
Zerkn) na (nie znad szka. Przes%n) spo$rzenie( po (o$e$ twarzy. 7z%e( si& tak' $akby
wnikao (i pod skr&. 0ie sp%szczae( ocz%.
# "iaa siCce' tak.
# .dzie-
# DaXid...
# 0a twarzy-
Z(r%y oczy' $akby za%way co+ nieoczekiwanego.
# 9ak.
# 0a ciele te-
# 0ie patrzye( na $e$ ciao # odpar. # 1iesz $ednak' e odpowiedK brz(i tak.
# Dlaczego nie obe$rzae+ $e$ ciaa-
# 4ye( ta( $ako $e$ o$ciec' nie detektyw' i tylko po to' eby zidentyAikowa, ciao.
# 7zy to byo atwe-
# 7o takiego-
# :dentyAikac$a. 7*odzi (i o to' e powiedziae+' e (iaa posiniaczon) twarz.
Zdr&twia. Dprni szklank&. Z rosn)cy( przestrac*e( %+wiado(ie( sobie' e pos%n)e(
si& za daleko. Powiniene( post&powa, zgodnie z plane(. "iae( trzy(a, $&zyk za z&ba(i.
# 0aprawd& c*cesz to wiedzie,-
0ie' po(y+lae(. "i(o to skin)e( gow). Eoyt Parker odstawi szklaneczk&' zoy r&ce na
piersi i zakoysa si& na pi&tac*.
# 8ewe oko <lizabet* zniko pod op%c*lizn). 0os (iaa za(any i spaszczony $ak gr%dka
gliny. 0a czole ran& ci&t)' prawdopodobnie zadan) otwieracze( do konserw. 6zcz&k&
wyrwano z zawiasw' rozrywa$)c +ci&gna # recytowa (onotonny( gose(. # 0a prawy(
policzk% wypalono liter& /K2... (ona byo $eszcze wycz%, zapac* zw&glone$ skry.
Ro)dek podszed (i do garda. Eoyt twardo spo$rza (i w oczy.
# : c*cesz wiedzie,' co byo w ty( na$gorsze' 4eck- # Patrzye( na niego i czekae(. # "i(o
wszystko nie za$&o (i to wiele czas% # rzek. # 0atyc*(iast poznae(' e to <lizabet*.
!N
!
4rz&k kieliszkw z sza(pane( *ar(onizowa z sonat) "ozarta. EarAa tworzya (elody$ny
podkad cic*yc* roz(w. .riAAin 6cope lawirowa (i&dzy czarny(i s(okinga(i i
byszcz)cy(i s%knia(i. 8%dzie zawsze opisywali .riAAina 6cope>a ty( sa(y( sowe(:
(%lti(ilioner. Dprcz tego nazywali go biznes(ene( l%b wpywowy( czowiekie('
wspo(inali o $ego wysoki( wzro+cie i o ty(' e $est (&e(' dziadkie( i (a siede(dziesi)t
lat. "ogli wygasza, rne ko(entarze na te(at $ego c*arakter%' rodziny czy etyki
zawodowe$' zawsze $ednak # czy to w gazetac*' czy w telewiz$i # powtarzao si& $edno sowo.
"%lti(ilioner. "%lti(ilioner .riAAin 6cope.
.riAAin %rodzi si& bogaty. @ego dziadek by $edny( z pierwszyc* wielkic* prze(ysowcw'
o$ciec powi&kszy t& Aort%n&' a .riAAin po(noy $) wielokrotnie. 1i&kszo+, rodzinnyc*
i(periw rozpada si& do trzeciego pokolenia. 8ecz nie w wypadk% 6cope>w. 1pyn&o na to
gwnie ic* wyc*owanie. 0a przykad .riAAin' w przeciwieCstwie do wiel% rwnyc* (%
pozyc$) (odzieCcw' nie %cz&szcza do prestiowe$ prywatne$ szkoy' takie$ $ak <Oeter czy
8awrenceXille. @ego o$ciec postanowi nie tylko posa, go do zwyke$ szkoy p%bliczne$' ale
rwnie zlokalizowane$ w na$bliszy( d%y( (ie+cie # w 0ewark. "ie+ciy si& ta( $ego
bi%ra' wi&c nie (ia adnego proble(% z o(ini&cie( przepisw o re$onizac$i.
1 ta(tyc* czasac* wsc*odnie dzielnice 0ewark nie byy $eszcze tak niebezpieczne $ak dzi+'
kiedy nikt zdrowy na %(y+le nie sprb%$e prze$ec*a, przez nie sa(oc*ode(. "ieszkaa ta(
klasa robotnicza i %rz&dnicy' twardziele' ale nie kry(inali+ci.
.riAAinowi bardzo si& ta( spodobao.
0awi)zane w szkole +rednie$ przy$aKnie przetrway do dzi+... przez pi&,dziesi)t lat. 8o$alno+,
to rzadka zaleta i kiedy .riAAin dostrzega $) % kogo+' pa(i&ta o ty(' by za ni) naleycie
wynagrodzi,. 1iel% go+ci obecnyc* t%ta$ tego wieczor% zna $eszcze z czasw 0ewark.
0iektrzy nawet pracowali dla niego' ale nie by ic* bezpo+redni( szeAe(.
Przy$&cie zostao zorganizowane z powod% szczeglnie (iego serc% .riAAina 6cope>a:
zebrania A%nd%szy na rzecz A%ndac$i c*arytatywne$ 4randona 6cope>a' nazwane$ tak dla
%czczenia pa(i&ci $ego za(ordowanego syna 4randona. .riAAin zaoy t& A%ndac$&' skada$)c
na $e$ rzecz dotac$& w wysoko+ci st% (ilionw dolarw. Przy$aciele szybko dooyli dr%gie
tyle. .riAAin nie by g%pi. 1iedzia' e wiel% zrobio to tylko po to' eby (% si& przypodoba,.
Podczas swego zbyt krtkiego ycia 4randon 6cope z$edna sobie wiel% l%dzi. Dbdarzony
przez los szcz&+cie( i zdolno+cia(i' 4randon (ia nie(al nadl%dzk) c*aryz(&. 9o
przyci)gao do niego l%dzi.
@ego dr%gi syn' ?andall' by dobry( c*opce(' ktry wyro+nie na porz)dnego czowieka.
8ecz 4randon... 4randon by prawdziwy( czarodzie$e(.
Znw pocz% bl. 9en oczywi+cie nigdy go nie op%szcza. Podczas +ciskania doni i
poklepywania po plecac* al pozostawa % $ego bok%' zagl)da$)c (% przez ra(i&' szepcz)c do
%c*a' przypo(ina$)c' e b&d) partnera(i do koCca ycia.
# 7%downe przy$&cie' .riAA.
!P
.riAAin podzi&kowa i poszed dale$. Kobiety (iay wspaniae Aryz%ry i s%knie c%downie
odsania$)ce ra(iona. Doskonale ko(ponoway si& z liczny(i lodowy(i rzeKba(i # tak
l%biany(i przez $ego on& Allison # ktre powoli topiy si& na i(portowanyc* lnianyc*
obr%sac*. Po sonacie "ozarta zabrz(iaa sonata 7*opina. Kelnerzy w biayc* r&kawiczkac*
kr)yli po sali z taca(i (ala$skic* krewetek' plastrw pol&dwicy z D(a*a oraz roz(aityc*
przedziwnyc* zak)sek' ktre zawsze wydaway si& zawiera, s%szone na soCc% po(idory.
Dotar do 8indy 4eck' (ode$ da(y' ktra zarz)dzaa A%ndac$) c*arytatywn) 4randona.
D$ciec 8indy rwnie by $ego stary( szkolny( koleg) z 0ewark' a ona' $ak wiele innyc*
osb' znalaza swo$e (ie$sce w rozlegy( i(peri%( Ainansowy( 6cope>a. @eszcze $ako
st%dentka zacz&a pracowa, dla rnyc* przedsi&biorstw te$ rodziny. Zarwno ona' $ak i $e$
brat %koCczyli st%dia dzi&ki %A%ndowany( przez niego stypendio(.
# 1ygl)dasz ol+niewa$)co # powiedzia' c*ocia po(y+la' e wygl)da na z(&czon).
8inda 4eck %+(iec*n&a si& do niego.
# Dzi&k%$&' panie 6cope.
# :le razy ci& prosie(' eby+ (wia (i .riAA-
# Kilkaset # odpara.
# 7o % 6*a%ny-
# Dbawia( si&' e $est w lekki( dok%.
# Pozdrw $) ode (nie.
# Zrobi& to' dzi&k%$&.
# Zapewne powinni+(y si& spotka, w przyszy( tygodni%.
# Zadzwoni& do paCskie$ sekretarki.
# Gwietnie.
.riAAin c(okn) $) w policzek i w ty( (o(encie dostrzeg w Aoyer 8arry>ego .andle>a.
8arry wygl)da na wykoCczonego i zaniedbanego' ale on zawsze sprawia takie wraenie.
"ona by go wbi, w skro$ony na (iar& garnit%r od @osep*a Abbo%da' a po godzinie
wygl)daby na ni( $ak co+ wyszperanego w sz(ateksie.
8arry .andle nie powinien t% przebywa,.
:c* spo$rzenia spotkay si&. 8arry kiwn) gow) i odwrci si&. .riAAin odczeka $eszcze
c*wilk& l%b dwie' a pote( poszed korytarze( w +lad za swoi( (ody( przy$aciele(.
D$ciec 8arry>ego' <dward' by rwnie szkolny( koleg) .riAAina z czasw 0ewark. <dward
.andle %(ar na atak serca dwana+cie lat te(%. Piekielna strata. 4y porz)dny( czowiekie(.
Dd te$ pory $ego syn sta si& praw) r&k) i powiernikie( 6cope>a.
!S
?aze( weszli do biblioteki .riAAina. Kiedy+ by to c%downy pok$' wyoony d&be( i
(a*onie(' z si&ga$)cy(i od podogi po s%Ait pka(i i antyczny(i glob%sa(i. Dwa lata te(%
Allison' wpadszy w post(odernistyczny sza' zdecydowaa' e wystr$ po(ieszczenia
wy(aga gr%ntowne$ z(iany. 6tare boazerie %s%ni&to i teraz pok$ by biay' przestronny'
A%nkc$onalny i rwnie przyt%lny $ak (y$nia sa(oc*odowa. Allison bya tak d%(na ze swego
po(ys%' e .riAAin nie (ia serca powiedzie, $e$' $ak bardzo (% si& to nie podoba.
# 4yy $akie+ proble(y- # zapyta .riAAin.
# 0ie # odpar 8arry.
.riAAin zaproponowa 8arry>e(% Aotel. 8arry od(ownie pokr&ci gow) i zacz) przec*adza,
si& po poko$%.
# 4yo Kle-
# "%sieli+(y si& %pewni,' e sprawa zostaa za(kni&ta.
# Dczywi+cie.
Kto+ zaatakowa ?andalla' syna .riAAina' wi&c .riAAin odda cios. 9e$ lekc$i nigdy nie
zapo(ni. 0ie siedzisz spoko$nie' kiedy kto+ napadnie ciebie l%b osob&' ktr) koc*asz. : nie
reag%$esz $ak rz)d' z $ego /proporc$onalny(i odpowiedzia(i2 i ty( podobny(i bzd%ra(i.
@e+li kto+ ci& krzywdzi' zapo(inasz o (iosierdzi% i lito+ci. <li(in%$esz wroga. Dczyszczasz
teren. 7i' ktrzy krzywi) si& na tak) AilozoAi&' %waa$) $) za niepotrzebny (akiaweliz('
zazwycza$ powod%$) na$wi&ksze szkody.
:( szybcie$ rozwi)esz proble(' ty( (nie$ przele$esz krwi.
# Zate( co ci& niepokoi- # zapyta .riAAin.
8arry kr)y po poko$%. Potar przd swo$e$ ysiny. .riAAinowi nie podobao si& to. 8arry nie
nalea do osb' ktre atwo wyprowadzi, z rwnowagi.
# 0igdy ci& nie oka(ae(' .riAA # powiedzia.
# 1ie( o ty(.
# 7zase( $ednak (%sz& ci&... izolowa,.
# :zolowa,-
# 0a przykad od tyc*' ktryc* wyna$(%$&. 0igdy nie poda$& ci ic* nazwisk. :( te nigdy
adnyc* nie poda$&.
# 9o szczegy.
# 9ak.
# 7o si& stao-
!T
8arry przesta c*odzi, po poko$%.
# Pa(i&tasz' $ak osie( lat te(% wyna$&li+(y dwc* l%dzi do wykonania pewnego zadania-
.riAAin zblad $ak +ciana. Przekn) +lin&.
# : wykonali $e w podziw% godny sposb.
# 9ak. A racze$ by, (oe.
# 0ie roz%(ie(.
# 1ykonali zadanie. Przyna$(nie$ cz&+ciowo. Zagroenie na$wyraKnie$ zostao
wyeli(inowane.
7*ocia do( co tydzieC sprawdzano' by (ie, pewno+,' czy nie (a gdzie+ %rz)dzeC
pods%c*owyc*' ci dwa$ (&czyKni nigdy nie wy(ieniali nazwisk. Zasada 6cope>a. 8arry
.andle cz&sto zastanawia si&' czy wynikao to z ostrono+ci (%lti(ilionera' czy te
po(agao (% strawi, to' co cz&sto byli z(%szeni robi,. Pode$rzewa to dr%gie.
.riAAin bezwadnie wyci)gn) si& w Aotel%' $akby kto+ go popc*n).
# Dlaczego wyci)gasz teraz t& spraw&- # zapyta cic*o.
# 1ie(' $akie to dla ciebie bolesne.
.riAAin nie odpowiedzia.
# Dobrze zapacie( ty( l%dzio( # pod$) 8arry.
# 6podziewa( si&.
# 9ak. # Ddc*rz)kn). # 7' po te$ *istorii (ieli przez $aki+ czas siedzie, cic*o. 0a wszelki
wypadek.
# "w dale$.
# 0igdy nie otrzy(ali+(y od nic* adne$ wiado(o+ci.
# Dostali swo$e pieni)dze' (a( rac$&-
# 9ak.
# 7 wi&c w ty( dziwnego- "oe %ciekli ze swoi( +wieo zdobyty( bogactwe(. "oe
op%+cili kra$ albo z(ienili tosa(o+,.
# 9ak # odpar 8arry. # 9ak zakadali+(y.
# Ale-
!U
# 1 zeszy( tygodni% znaleziono ic* ciaa. 0ie y$).
# 1ci) nie widz& proble(%. Kto (iecze( wo$%$e' od (iecza ginie.
# 0ie y$) od dawna.
# Dd dawna-
# 7o na$(nie$ od pi&ci% lat. : znaleziono ic* pogrzebanyc* w pobli% $eziora' nad ktry(...
nad ktry( doszo do ta(tego incydent%.
.riAAin otworzy %sta' zanikn) $e i znw otworzy.
# 0ie roz%(ie(.
# 6zczerze (wi)c' $a te.
Zbyt wiele. 9o $% zbyt wiele. .riAAin przez cay wieczr powstrzy(ywa zy cisn)ce si& do
ocz% z powod% przy$&cia wydanego na cze+, 4randona i w ogle. 9eraz nagle znw wrcia
sprawa $ego tragiczne$ +(ierci. 4y bliski zaa(ania.
6po$rza na swo$ego powiernika.
# 9o nie (oe si& powtrzy,.
# 1ie(' .riAA.
# "%si(y si& dowiedzie,' co zaszo. 7*c& wiedzie, wszystko.
# "iae( na ok% wszystkic* $e$ zna$o(yc*. 6zczeglnie (&a. 0a wszelki wypadek. 9eraz
przy$rzy(y (% si& $eszcze dokadnie$.
# Dobrze # powiedzia .riAAin. # 7*o,by nie wie( co' przeszo+, trzeba pogrzeba,. 0iewane'
kto zostanie pogrzebany wraz z ni).
# ?oz%(ie(.
# : wiesz co' 8arry-
.andle czeka.
# Zna( nazwisko $ednego z tyc*' ktryc* zatr%dniasz. # "wi o <ric% 1%. .riAAin 6cope
otar oczy i r%szy z powrote( do swoic* go+ci. # 1ykorzysta$ go.
N0
"
6*a%na i 8inda wyna$(oway trzypoko$owe (ieszkanie na rog% ?iXerside DriXe i 6to
6zesnaste$ Llicy' niedaleko od 7ol%(bia LniXersity. Ldao (i si& znaleK, (ie$sce do
zaparkowania zaledwie przecznic& dale$' co byo rwnie cz&sty( wydarzenie( $ak
rozst)pienie si& (orza czy wr&czenie "o$eszowi ka(iennyc* tablic.
6*a%na nacisn&a przycisk bra(oAon%' eby (nie wp%+ci,. 8inda $eszcze nie wrcia z
przy$&cia. "ark spa. 0a palcac* wszede( do $ego poko$% i pocaowae( go w czoo. 1ci)
szala na p%nkcie PokZ(onw' co byo wida,. Po+ciel zdobiy obrazki Pikac*%' a w
ra(ionac* t%li wypc*an) k%kiek& 6[%irtle. 8%dzie krytyk%$) t& (od&' ale to przypo(ina (i
(o$) wasn) dziecinn) obses$& na p%nkcie 4at(ana i Kapitana A(erica. Patrzye( na niego
przez kilka sek%nd. 1ie(' e to banalne' ale wa+nie takie drobne przy$e(no+ci przynosi
ycie.
6*a%na staa w drzwiac* i czekaa. Kiedy w koCc% wrcili+(y do salon%' zapytae(:
# "asz co+ przeciwko te(%' e si& napi$&-
1zr%szya ra(iona(i.
# Pocz&st%$ si&.
0alae( sobie p szklaneczki b%rbona.
# Przy)czysz si&-
Przecz)co pokr&cia gow). Lsiedli+(y na kanapie.
# D ktre$ 8inda (a wrci, do do(%- # zapytae(.
# Pyta$ (nie # odpowiedziaa powoli. 0ie spodoba (i si& sposb' w $aki to (wia.
# Do lic*a # (r%kn)e(.
# 9o c*wilowe' 4eck. Koc*a( 8inde' przecie wiesz.
# Do lic*a # powtrzye(.
1 zeszy( rok% 8inda i 6*a%na pokciy si& na dwa (iesi)ce. 9o nie byo dobre'
szczeglnie dla "arka.
# 0ie wyprowadza( si& ani nic takiego # powiedziaa 6*a%na.
# 0o' to o co c*odzi-
# Zawsze o to sa(o. "a( wspania) prac& i wci) $este( na topie. Przez cay czas otacza$)
(nie pi&kni i interes%$)cy l%dzie. 0ic nowego' prawda- 1szyscy o ty( wie(y. "i(o to
8inda %waa' e $este( Alirciar).
N
# 4o $este+ # stwierdzie(.
# 0o $asne' ale to nic nowego' prawda- # 0ie odpowiedziae(. # "i(o wszystko wieczore(
wraca( do do(% i 8indy.
# : nigdy nie robisz tego okr&n) drog)-
# .dyby nawet zdarzy (i si& $aki+ ob$azd' nie (iaby znaczenia. 1iesz o ty(' 4eck. 0ie
(og& da, si& za(kn), w klatce. "%sz& pokazywa, si& p%blice.
# 7iekawa przeno+nia.
# 9ak s)dz&.
Przez d%g) c*wil& popi$ae( w (ilczeni%.
# 4eck-
# 7o-
# 9eraz two$a kole$.
# 9o znaczy-
Przeszya (nie spo$rzenie( i czekaa. Po(y+lae( o ostrzeeni% na koCc% wiado(o+ci
przesane$ poczt) elektroniczn). Nie m(w nikomu" .dyby ta wiado(o+, rzeczywi+cie
poc*odzia od <lizabet* # ($ %(ys z tr%de( bra pod %wag& tak) (oliwo+, # wiedziaaby'
e powie( o ty( 6*a%nie. "oe nie 8indzie. Ale 6*a%nie- "wie( $e$ wszystko. "%siaa o
ty( wiedzie,.
# 4y, (oe # odezwae( si&. # <lizabet* y$e.
6*a%na nie przestaa kr)y, po poko$%.
# Lcieka z <lXise(' tak- # Zaraz $ednak zobaczya (o$) (in& i przystan&a. # 1y$a+ni$ #
poprosia.
Zrobie( to. Powiedziae( $e$ o li+cie. Dpowiedziae( o %liczne$ ka(erze. : o ty(' e
widziae( <lizabet* na ekranie (onitora. 6*a%na przez cay czas nie odrywaa ode (nie
ocz%. 0ie kiwaa gow) ani nie przerywaa. Kiedy skoCczye(' ostronie wy$&a papierosa z
p%deka i woya do %st. @% kilka lat te(% rz%cia palenie' ale l%bia si& tak bawi,. Dbe$rzaa
go' obraca$)c w palcac*' $akby nigdy przedte( czego+ takiego nie widziaa. 0ie(al (oge(
dostrzec' $ak si& przes%wa$) trybiki w $e$ gowie.
# 1 porz)dk% # powiedziaa. # Zate( $%tro o s(e$ pi&tna+cie (a nade$+, nast&pna
wiado(o+,-
Kiwn)e( gow).
# Zaczeka$(y wi&c do tego czas%.
N2
6c*owaa papierosa z powrote( do p%deka.
# 0ie %waasz' e zwariowae(-
6*a%na wzr%szya ra(iona(i.
# 0ieistotne # odpara.
# 7zyli-
# 9o' co (i przed c*wil) opowiedziae+' (ona t%(aczy, roz(aicie.
# 0a przykad ob&de(.
# 9aak' pewnie' $est taka (oliwo+,. Po co $ednak od raz% (y+le, o na$gorszy(- Za(y' e
to prawda. Za(y' e naprawd& $) widziae+ i <lizabet* y$e. @e+li si& (yli(y... no c'
szybko si& o ty( przekona(y. @eeli (a(y rac$&... # Z(arszczya brwi' zastanowia si&'
potrz)sn&a gow). # 7*ryste' (a( c*olern) nadzie$&' e (a(y rac$&.
L+(iec*n)e( si& do nie$.
# Koc*a( ci&' wiesz.
# 9aak # (r%kn&a. # 1szyscy (nie koc*a$).
Kiedy wrcie( do do(%' nalae( sobie ostatniego szybkiego drinka. Poci)gn)e( yk i
pocz%e(' $ak ciepy pyn w&dr%$e k% dobrze znane(% przeznaczeni%. Dwsze(' pi$&. "i(o
to nie $este( pi$akie(. 9o prawda. 1ie(' e Alirt%$& z alko*oliz(e(. 1ie( rwnie' e ten
Alirt $est rwnie bezpieczn) zabaw) $ak zalecanie si& do nieletnie$ crki gangstera. 0a razie
$ednak ta gra wst&pna nie doprowadzia do stos%nk%. : $este( dostatecznie ()dry' by
wiedzie,' e taki stan rzeczy nie (oe trwa, wiecznie.
7*loe nie+(iao podesza' ze swo$) typow) (in) (wi)c) niedw%znacznie: /$edzenie'
spacer' $edzenie' spacer2. Psy s) c%downie konsekwentne. 6ypn)e( $e$ kar(y i
wyprowadzie( na spacer dookoa b%dynk%. Dobrze byo odetc*n), +wiey( i zi(ny(
powietrze(' ale przec*adzki nigdy nie po(agay (i zebra, (y+li. 6pacerowanie to piekielnie
n%dne za$&cie. 8%bie( $ednak patrze, na przec*adza$)c) si& 7*loe. 1ie(' e to dziwnie
brz(i' ale pies czerpie tyle przy$e(no+ci z takie$ zwycza$ne$ czynno+ci. Dbserw%$)c $)'
wpadae( w trans $ak $ogin.
1rciwszy do do(%' po cic*% r%szye( do sypialni. 7*loe posza za (n). Dziadek spa. @ego
nowa piel&gniarka te. 7*rapaa dono+nie i piskliwie' $ak posta, z kreskwek. 1)czye(
ko(p%ter i zacz)e( si& zastanawia,' dlaczego szeryA 8owell nie odpowiedzia na ($
teleAon. "y+lae( o ty(' czy zadzwoni, do niego' ale $% prawie doc*odzia po(oc. Pote(
doszede( do wniosk%' e pora nie (a znaczenia.
Podniose( s%c*awk& i wybrae( n%(er. 8owell (ia teleAon ko(rkowy. @e+li poszed
spa,' to przecie (g $) wy)czy,' zgadza si&-
Ddebra po trzeci( dzwonk%.
NJ
# Ealo' doktorze 4eck.
1 $ego gosie wycz%e( napi&cie. Za%waye( take' e $% nie zwrci si& do (nie per
/Doc2.
# Dlaczego pan nie zateleAonowa- # zapytae(.
# PKno wrcie( # odpar. # Po(y+lae(' e zapi& pana rano.
# Dlaczego pyta (nie pan o 6ara* .ood*art-
# @%tro # o+wiadczy.
# 6%c*a(-
# @est pKno' doktorze 4eck. 6koCczye( s%b&. Ponadto (y+l&' e powiniene( przekaza, to
pan% osobi+cie.
# 7zy przyna$(nie$ nie (oe pan powiedzie,...-
# 4&dzie pan rano w przyc*odni-
# 9ak.
# 1tedy ta( zadzwoni&.
Poegna (nie %prze$(ie' lecz stanowczo' i roz)czy si&. .apie( si& na s%c*awk& i
roz(y+lae(' o co w ty( wszystki( c*odzi.
D spani% nie byo (owy. 1i&kszo+, nocy sp&dzie( w sieci' s%rA%$)c po rnyc* %licznyc*
ka(erac*' (a$)c nadzie$& natraAi, na wa+ciw). @ak sz%kanie igy we wszec*+wiatowe$ stercie
siana.
1 koCc% dae( sobie spok$ i poszede( do ka. Zawd lekarza %czy cierpliwo+ci. 1ci)
przeprowadza( badania' ktryc* wyniki (og) z(ieni, # l%b zakoCczy, # ycie
przyc*odz)cyc* do (nie dzieci' i (wi& i( oraz ic* rodzico(' eby byli cierpliwi. 0ie (a$)
innego wy$+cia. 4y, (oe to sa(o (ona powiedzie, o te$ syt%ac$i. 1 ty( (o(encie byo
zbyt wiele niewiado(yc*. @%tro' kiedy zaog%$& si& do 4igAoota $ako %ytkownik 4at 6treet i
poda( *aso 9eenage' (oe dowie( si& wi&ce$.
Przez $aki+ czas spogl)dae( w s%Ait. Pote( spo$rzae( na prawo. Po te$ stronie spaa
<lizabet*. @a zawsze zasypiae( pierwszy. Zwyke( tak lee, i obserwowa, proAil $e$ twarzy'
cakowicie sk%pione$ na lekt%rze ksi)ki. Patrzye( na ni)' dopki nie za(kn)e( ocz% i nie
zapade( w sen. 9eraz obrcie( si& na plecy' a pote( na dr%gi bok.
D czwarte$ rano 8arry .andle rz%ci okie( nad tleniony(i loka(i <rica 1%. KoreaCczyk by
niewiarygodnie zdyscyplinowany. @e+li nie pracowa nad swo$) kondyc$)' to siedzia przy
ko(p%terze. @% kilka tysi&cy s%rAowaC te(% $ego cera przybraa niezdrowy' sinoblady
odcieC' lecz twarde $ak ce(ent (i&+nie byna$(nie$ nie zwiotczay.
N!
# 0o- # naciska .andle.
1% zd$) s%c*awki. Pote( zoy r&ce na wyp%ke$ piersi.
# @este( zdziwiony.
# 7zy(-
# Doktor 4eck prawie nigdy nie zac*ow%$e swo$e$ poczty elektroniczne$. 9ylko w nielicznyc*
wypadkac*... dotycz)cyc* pac$entw. Radne$ prywatne$ korespondenc$i. 9y(czase( w ci)g%
dwc* ostatnic* dni otrzy(a dwie dziwne wiado(o+ci.
1ci) nie odwraca$)c si& od ekran%' <ric 1% poda (% przez ra(i& dwie kartki papier%.
8arry .andle spo$rza na wydr%kowane wiado(o+ci i z(arszczy brwi.
# 7o oznacza$)-
# 0ie wie(.
.andle zerkn) na list z polecenie( klikni&cia czego+ w /czas ca%sa2. 0ie zna si& na
ko(p%terac* i nie c*cia si& zna,. Przenis wzrok z powrote( na gr& kartki i przeczyta
nagwek.
<.P. M D.4. oraz rz)d kresek.
Zastanowi si&. D.4. to pewnie DaXid 4eck. <.P. za+...
1aga tego' co odkry' przytoczya go $ak zrz%cony na gow& Aortepian. Powoli odda kartk&
1%.
# Kto to przysa- # zapyta .andle.
# 0ie wie(.
# Dowiedz si&.
# 0ie(oliwe # odpar 1%.
# Dlaczego-
# 0adawca %y anoni(owego serwera pocztowego # wy$a+ni 1% cierpliwie' nie(al
niel%dzko (onotonny( gose(. 9y( sa(y( tone( o(awia prognoz& pogody i konieczno+,
prze(odelowania czy$e$+ twarzy. # 0ie b&d& si& wg&bia w tec*niczne szczegy' ale w aden
sposb nie (ona dotrze, do nadawcy.
.andle sk%pi %wag& na dr%gie$ kartce' te$ z 4at 6treet i 9eenage. 0ie widzia w ty( adnego
sens%.
# A co z t)- "oesz znaleK, nadawc&-
NN
1% pokr&ci gow).
# ?wnie przesana przez anoni(owy serwer pocztowy.
# 7zy obie zostay wysane przez t& sa() osob&-
# "oe(y tylko zgadywa,.
# A ic* tre+,- 7zy roz%(iesz' o co w nic* c*odzi-
1% post%ka w klawisze i na ekranie po$awi si& pierwszy e#(ail. KoreaCczyk gr%by(
pal%c*e( wskaza na (onitor.
# 1idzisz te litery podkre+lone na niebiesko- 9o *iper)cze. 1ystarczyo' by doktor 4eck
klikn) na nie' a przenisby si& gdzie+' w $aki+ inny p%nkt sieci.
# @aki-
# 9o )cze zostao zerwane. @ego te nie da si& odtworzy,.
# : 4eck (ia to zrobi, w /czas ca%sa2- 9ak t% $est napisane.
# 7zy /czas ca%sa2 to $aki+ ter(in ko(p%terowy-
1% prawie si& %+(iec*n).
# 0ie.
# A zate( nie wiado(o nic na te(at godziny-
# 1a+nie tak.
# Ani czy ta godzina $% (in&a' czy nie-
# "in&a # orzek 1%.
# 6k)d wiesz-
# @ego przegl)darka sieciowa $est %stawiona na zac*owanie ostatnic* dw%dziest%
odwiedzanyc* (ie$sc. Klikn) to *iper)cze. 0awet kilkakrotnie.
# 0ie (oesz $ednak... *(... pod)y, ta( za ni(-
# 0ie. 9o )cze $est $% bez%yteczne.
# A co z dr%g) wiado(o+ci)-
1% znw post%ka w klawisze. 0a ekranie po$awia si& dr%ga wiado(o+,.
# 9a $est atwie$sza do zroz%(ienia. Prawd& (wi)c' nawet cakie( prosta.
NP
# Dobrze. 6%c*a(.
# Anoni(owy nadawca zaoy doktorowi 4eckowi konto pocztowe # wy$a+ni 1%. # Poda
(% nazw& %ytkownika' *aso i znw wspo(nia o czasie poca%nk%.
# 6prawdK(y' czy dobrze zroz%(iae( # rzek .andle. # 4eck )czy si& z $aki(+ w&ze( sieci.
1prowadza nazw& %ytkownika oraz *aso' a ta( czeka na niego wiado(o+,-
# 9eoretycznie tak.
# A (y (oe(y to zrobi,-
# Po)czy, si&' wykorzyst%$)c nazw& i *aso-
# 9ak. : przeczyta, wiado(o+,.
# Prbowae(. 9o konto $eszcze nie istnie$e.
# Dlaczego-
1% wzr%szy ra(iona(i.
# 9en anoni(owy nadawca (oe zaoy, $e pKnie$. 9% przed /czase( ca%sa2.
# 7o z tego wynika-
# Krtko (wi)c... # 1 p%styc* oczac* 1% odbi$a si& blask (onitora. # Kto+ zada sobie
sporo tr%d%' eby pozosta, anoni(owy(.
# @ak wi&c dowiedzie, si&' kto to taki-
1% pokaza (% niewielkie %rz)dzenie' ktre wygl)dao $ak co+' co (ona znaleK, w
odbiornik% tranzystorowy(.
# Zainstalowali+(y takie w $ego ko(p%terac*... w do(% i w gabinecie.
# 7o to takiego-
# 7yArowy przekaKnik sygna%. Przesya str%(ieC inAor(ac$i z $ego ko(p%terw do (o$ego.
@e+li doktor 4eck otrzy(a $ak)+ poczt& elektroniczn)' odwiedzi $ak)+ witryn& w :nternecie
czy c*o,by st%knie w klawisz' b&dzie(y (onitorowali to w czasie rzeczywisty(.
# A wi&c czeka(y i obserw%$e(y # stwierdzi .andle.
# 9ak.
.andle po(y+la o ty(' co powiedzia (% 1%: kto+ zada sobie wiele tr%d%' eby pozosta,
anoni(owy(; w $ego %(y+le zacz&o kiekowa, straszne pode$rzenie' od ktrego a zak%o
go w brz%c*%.
NS
#
Zaparkowae( dwie przecznice od przyc*odni. @eszcze nigdy nie %dao (i si& ze$+, ponie$
$edne$ przecznicy.
6zeryA 8owell wyrs $ak spod zie(i' wraz z dwo(a ostrzyony(i na $ea (&czyzna(i w
szaryc* garnit%rac*. Baceci w garnit%rac* oparli si& o wielkiego br)zowego b%icka. 9worzyli
zabawn) par&. @eden by wysoki' c*%dy i biay' dr%gi niski' gr%by i czarnoskry. ?aze(
wygl)dali $ak k%la i ostatni kr&giel. Dba$ %+(iec*n&li si& do (nie. 8owell nie.
# Doktor 4eck- # powiedzia c*%dy biay kr&giel. 4y odstawiony $ak na wesele: el we
wosac*' c*%steczka w b%tonierce' krawat zawi)zany z niel%dzk) precyz$)' ok%lary w
szylkretowyc* oprawkac*' z rodza$% takic*' $akie nakada$) aktorzy' kiedy c*c) inteligentnie
wygl)da,.
6po$rzae( na 8owella. 0ie odezwa si&.
# 9ak.
# Agent spec$alny 0ick 7arlson z B4: # rozpocz) prezentac$& nienagannie %brany. # A to agent
spec$alny 9o( 6tone.
Dba$ (ign&li odznaka(i. 6tone' niszy i (nie$ zadbany' podci)gn) spodnie i skin) (i
gow). Pote( otworzy tylne drzwi b%icka.
# Zec*ce pan po$ec*a, z na(i-
# Za pi&tna+cie (in%t (a( pierwszego pac$enta.
# @% si& ty( za$&li+(y. # 7arlson (ac*n) d%gi( ra(ienie( w kier%nk% sa(oc*od%' $akby
pokazywa (i gwn) wygran). # Prosz&.
Lsiade( z ty%. 7arlson prowadzi. 6tone wcisn) si& na przednie siedzenie obok niego.
8owell nie po$ec*a z na(i. 0ie op%+cili+(y "an*attan%' ale podr i tak za$&a na(
czterdzie+ci pi&, (in%t. ZakoCczya si& w pobli% +rd(ie+cia' na 4roadway%' niedaleko
D%ane 6treet. 7arlson zatrzy(a wz przed bi%rowce( z tabliczk): 2P Bederal Plaza.
1ewn)trz b%dynek te wygl)da $ak zwycza$ny bi%rowiec. "&czyKni w garnit%rac*'
zaskak%$)co porz)dnyc*' kr&cili si& z k%bka(i parzone$ wasnor&cznie kawy. 4yy t% te
kobiety' ale w zdecydowane$ (nie$szo+ci. 1eszli+(y do salki konAerency$ne$. Poprosili (nie'
eby( %siad' co skwapliwie zrobie(. 6prbowae( zaoy, nog& na nog&' lecz nie siedziao
(i si& wygodnie.
# 7zy kto+ (oe wy$a+ni,' o co c*odzi- # zapytae(.
4iay Kr&giel 7arlson ob$) prowadzenie.
# "oe(y czy(+ pana pocz&stowa,- # zapyta. # "a(y t% a%to(at z na$gorsz) na +wiecie
kaw)' $e+li $est pan zainteresowany.
NT
9o wy$a+niao' dlaczego sa(i $) parzyli. L+(iec*n) si& do (nie. Ddpowiedziae( (%
%+(iec*e(.
# K%sz)ce' ale nie' dzi&k%$&.
# "oe nap$ orzeKwia$)cy- "a(y $akie+ napo$e' 9o(-
# @asne' 0ick. 7ola zwyka' dietetyczna' sprite' cokolwiek pan doktor sobie zayczy.
Znow% si& %+(iec*n&li.
# 0ie' dzi&k%$& # powtrzye(.
# "oe krakersa- # sprbowa 6tone. Podci)gn) spodnie. "ia wydatny brz%szek... tr%dno na
ni( znaleK, (ie$sce' z ktrego nie b&dzie si& zs%wa pasek. # Dyspon%$e(y na$rnie$szy(i
rodza$a(i.
D (ao nie poprosie( o krakersy' eby przerwa, ten cyrk' w koCc% $ednak spoko$nie
od(wie(. 4lat sto% z $akiego+ szt%cznego tworzywa by p%sty # nie licz)c le)ce$ na ni(
d%e$ br)zowe$ koperty. 0ie wiedziae(' co zrobi, z r&ka(i' wi&c pooye( $e na stole.
6tone odszed na bok i stan) pod +cian). 7arlson' wci) nie odda$)c prowadzenia' %siad w
Aotel% na skra$% sto%' obrci si& i popatrzy na (nie.
# 7o (oe na( pan powiedzie, o 6ara* .ood*art- # zapyta.
0ie wiedziae(' $ak zareagowa,. Lsiowae( znaleK, $aki+ wykr&t' ale aden nie przyc*odzi
(i do gowy.
# Doktorze-
Popatrzye( na niego.
# Dlaczego pan o to pyta-
7arlson i 6tone spo$rzeli po sobie.
# 0azwisko 6ara* .ood*art po$awio si& w tok% obecnie trwa$)cego +ledztwa # wy$a+ni
7arlson.
# @akiego +ledztwa- # zapytae(.
# 9ego nie (oe(y powiedzie,.
# 0ie roz%(ie(. 7o $a (a( z ty( wsplnego-
7arlson westc*n). 6po$rza na swo$ego p%lc*nego partnera i nagle przestali si& %+(iec*a,.
# 7zyby( zada zbyt sko(plikowane pytanie' 9o(-
# 0ie' 0ick. 0ie s)dz&.
NU
# @a te nie. # 7arlson znw spo$rza na (nie. # A (oe nie podoba si& pan% sposb' w $aki
sAor(%owae( to pytanie' doktorze- "a( rac$&-
# 9ak zawsze (wi) w serial% /9*e Practice2' 0ick # zaszczebiota 9o(. # 0ie podoba (i si&
sposb' w $aki zostao sAor(%owane to pytanie.
# 1a+nie tak' 9o(' wa+nie tak. A pote( (wi): /Zate( %$(& to inacze$2' prawda- 7o+ w
ty( styl%.
# 9aak' co+ w ty( styl%.
7arlson spo$rza na (nie z gry.
# A wi&c %$(& to inacze$. 7zy (wi pan% co+ nazwisko 6ara* .ood*art-
0ie podobao (i si& to. 0ie podobao (i si& ic* nastawienie i Aakt' e prze$&li spraw& z r)k
8owella' ani to' e przes%c*iwali (nie w te$ salce konAerency$ne$. "%sieli wiedzie,' co
oznacza to nazwisko. 9o nie byo takie tr%dne do rozszyArowania. 1ystarczyo sprawdzi,' $ak
<lizabet* (iaa na dr%gie i(i& i $e$ wcze+nie$szy adres. Postanowie( zac*owa, ostrono+,.
# "o$a ona (iaa na dr%gie i(i& 6ara* # odpare(.
# "o$a ona (a na dr%gie .ertr%da # rzek 7arlson.
# 7*ryste' 0ick' to okropneQ
# A $ak (a two$a' 9o(-
# "cDowd. 9o rodzinna tradyc$a.
# Podoba (i si& to. Podtrzy(ywanie tradyc$i. 6zac%nek dla przodkw.
# "nie te' 0ick.
Znw popatrzyli na (nie.
# @ak (a pan na dr%gie i(i&' doktorze-
# 7raig.
# 7raig # powtrzy 7arlson. # 1 porz)dk%' wi&c gdyby( zapyta pana o' na przykad... #
teatralnie po(ac*a r&ka(i # 7raiga Pa(persa' to za,wierkaby pan rado+nie: /Ee$' (a( na
dr%gie 7raigQ2 # doda' przeszywa$)c (nie wzrokie(.
# Pewnie nie # powiedziae(.
# Pewnie nie. 0o to sprb%$(y $eszcze raz. 6ysza pan nazwisko 6ara* .ood*art... tak czy
nie-
# Kiedykolwiek-
P0
# @ez% 7*ryste # (r%kn) 6tone.
7arlson poczerwienia.
# Za(ierza pan bawi, si& z na(i w sowne gierki' doktorze-
"ia rac$&. 9o byo g%pie. 4)dzie( po o(ack%' a sowa: Nie m(w nikomu wci) (igay (i
w gowie' $ak kolorowy neon. 0ie (iae( po$&cia' co robi,. 0a pewno wiedzieli o 6ara*
.ood*art. 7*cieli tylko sprawdzi,' czy b&d& c*&tny do wsppracy' czy nie. 9o wszystko.
"oe. 1sppracy w zwi)zk% z czy(-
# "o$a ona wyc*owaa si& przy .ood*art ?oad # stwierdzie(. Dba$ coAn&li si& troc*&' da$)c
(i wolne pole' i zaoyli r&ce na piersiac*. Podprowadzili (nie do $eziora (ilczenia i
pozwalali' eby( si& w nie zan%rzy. # 9o dlatego powiedziae(' e (o$a ona (iaa na
dr%gie i(i& 6ara*. 6ko$arzyo (i si& z .ood*art.
# Poniewa wyc*owaa si& przy .ood*art ?oad- # rzek 7arlson.
# 9ak.
# Zate( sowo .ood*art byo czy(+ w rodza$% katalizatora-
# 9ak # powtrzye(.
# "oi( zdanie( to (a sens. # 7arlson spo$rza na partnera. # 7zy twoi( zdanie( to (a sens'
9o(-
# @asne # przytakn) 6tone' klepi)c si& po brz%c*%. # 1cale nie wykr&ca si&' nic takiego.
6owo .ood*art byo katalizatore(.
# ?ac$a. Przypo(niao (% on&.
Znw spo$rzeli na (nie. 9y( raze( %dao (i si& nic nie powiedzie,.
# 7zy paCska ona %ywaa kiedykolwiek nazwiska 6ara* .ood*art- # spyta 7arlson.
# 1 $aki sposb-
# 7zy powiedziaa kiedy+ /7ze+,' $este( 6ara* .ood*art2' albo (iaa prawo $azdy na to
nazwisko l%b (eldowaa si& w $aki(+ *otel%...
# 0ie.
# @est pan pewien-
# 9ak.
# 0aprawd&-
# 9ak.
P
# 0ie potrzeb%$e pan nast&pnego katalizatora-
1yprostowae( si& na Aotel% i postanowie( pokaza, i( troc*& ikry.
# 0ie podoba (i si& paCskie nastawienie' agencie 7arlson.
0a $ego %sta powrci szeroki %+(iec* z dentystycznego plakat%' lecz bya to kiepska i(itac$a
poprzedniego. Podnis r&k&.
# Prosz& wybaczy,' tak' to rzeczywi+cie byo nie%prze$(e # powiedzia. ?oze$rza si& wok'
$akby zastanawia$)c si& co dale$. 7zekae(. # 7zy bi pan swo$) on&' doktorze-
9o pytanie byo $ak s(agni&cie bata.
# 7o-
# ?a$cowao to pana- 4icie kobiety-
# 7zy... pan zwariowa-
# @ak) s%(& odszkodowania otrzy(a pan z polisy %bezpieczeniowe$ paCskie$ ony-
Za(are(. 6po$rzae( na niego' a pote( na 6tone>a. :c* twarze nie zdradzay adnyc* %cz%,.
0ie wierzye( wasny( %szo(.
# D co wa( c*odzi-
# Prosz& odpowiedzie, na (o$e pytanie. 7*yba e (a pan co+ do %krycia.
# 9o adna ta$e(nica. Polisa opiewaa na dwie+cie tysi&cy dolarw.
6tone gwizdn).
# Dwie+cie patykw za (artw) on&. Ee$' 0ick' gdzie koniec kole$ki-
# 9o bardzo wysoka s%(a %bezpieczenia' zwaszcza e dotyczy dw%dziestopi&cioletnie$
kobiety.
# @e$ k%zyn rozpocz) prac& w 6tate Bar( # powiedziae(' z tr%de( wydobywa$)c z siebie te
sowa. Zabawne' ale c*ocia wiedziae(' e nie zrobie( nic zego... przyna$(nie$ nie
zrobie( tego' o co (nie pode$rzewali... pocz%e( si& winny. Lpiorne %cz%cie. Zacz)e( si&
poci,. # 7*ciaa (% po(c. Dlatego wyk%pia polis& na tak) d%) s%(&.
# "io z $e$ strony # rz%ci 7arlson.
# 0aprawd& (io # doda 6tone. # ?odzina $est na$wanie$sza' nie %waa pan-
0ie odpowiedziae(. 7arlson znw %siad w Aotel% na skra$% sto%. @% przesta si&
%+(iec*a,.
P2
# 0iec* pan na (nie spo$rzy' doktorze.
Przeniose( wzrok na niego. 1bi we (nie +widr%$)ce spo$rzenie. Zdoae( %trzy(a,
kontakt wzrokowy' c*ocia z tr%de(.
# 9y( raze( niec* pan odpowie na (o$e pytanie # wycedzi. # : nie %da$e zaszokowanego czy
%raonego. 7zy bi pan swo$) on&-
# 0igdy.
# Ani raz%-
# Ani raz%.
# 0ie popc*n) $e$ pan-
# 0igdy.
# 0ie %derzy w gniewie- Do lic*a' kade(% si& zdarza' doktorze. 8ekki policzek. 9o nic
takiego. 7akie( nat%ralne w sprawac* sercowyc*. 1ie pan' co (a( na (y+li-
# 0igdy nie %derzye( (o$e$ ony # powiedziae(. # 0igdy nie popc*n)e( $e$' nie
spoliczkowae( i nie %derzye( w gniewie. 0igdy.
7arlson spo$rza na 6tone>a.
# 7zy to dla ciebie $asne' 9o(-
# Pewnie' 0ick. "wi' e nigdy $e$ nie %derzy' tak zroz%(iae(.
7arlson podrapa si& po brodzie.
# 7*yba.
# 7*yba e co' 0ick-
# 0o' c*yba e dostarcz& doktorowi 4eckowi $eszcze $eden katalizator.
Znow% patrzyli si& na (nie. "$ wasny oddec* odbi$a si& ec*e( w (oic* %szac*' %rywany i
nierwny. Kr&cio (i si& w gowie. 7arlson odczeka c*wilk&' po czy( podnis t& d%)
br)zow) kopert&. 0iespiesznie odgi) zapi&cie d%gi(i szcz%py(i palca(i i otworzy $).
Pote( podnis i pozwoli' eby zawarto+, wypada na st.
# 0o i $ak ten katalizator' doktorze-
0a stole leay AotograAie. 7arlson pods%n) (i $e. 6po$rzae( na nie i p&kni&cie w (oi(
serc% powi&kszyo si&. # Doktorze 4eck-
0ie odrywae( ocz% od zd$&,. Delikatnie dotkn)e( palca(i $e$ twarzy.
PJ
<lizabet*.
9o byy zd$&cia <lizabet*. Pierwsze %kazywao zblienie $e$ twarzy z proAil%; praw) doni)
odgarniaa wosy za %c*o. "iaa podbite oko. 0a szyi ponie$ %c*a... g&bokie skaleczenie i
kole$ny siniak.
1ygl)daa tak' $akby pakaa.
0a dr%gi( zd$&ci% bya widoczna od pasa w gr&. 6taa tylko w bi%stonosz%' %kaz%$)c d%y
kolorowy siniec na ebrac*. Dczy wci) (iaa czerwone od pacz%. BotograAia bya dziwnie
kontrastowa' $akby la(pa byskowa wyrwaa siniaka z ta.
4yy $eszcze trzy inne AotograAie # rne %$&cia rnyc* cz&+ci ciaa. 1szystkie %kazyway
skaleczenia i siniaki.
# Doktorze 4eck-
Dderwae( wzrok od zd$&,. Prawie ze zdziwienie( stwierdzie(' e agenci wci) s) w ty(
poko$%. :c* twarze byy obo$&tne' cierpliwe. 6po$rzae( na 7arlsona' pote( na 6tone>a i
znw na 7arlsona.
# "y+licie' e $a to zrobie(-
7arlson wzr%szy ra(iona(i.
# 0iec* pan na( to powie.
# @asne' e tego nie zrobie(.
# 7zy wie pan' sk)d wzi&y si& te +lady na ciele paCskie$ ony-
# "iaa wypadek sa(oc*odowy.
Popatrzyli po sobie' $akby( wa+nie powiedzia i(' e pies z$ad (o$) prac& do(ow).
# 6t%czka # wy$a+nie(.
# Kiedy-
# 0ie pa(i&ta( dokadnie. 9rzy' (oe cztery (iesi)ce przed... # 9o sowo nie c*ciao prze$+,
(i przez gardo. # Przed +(ierci).
# 4ya w szpital%-
# 0ie' nie s)dz&.
# 0ie s)dzi pan-
# 0ie byo (nie t% wtedy.
P!
# A gdzie pan by-
# 1 ty( czasie bye( na z$eKdzie pediatryczny( w 7*icago. Powiedziaa (i o ty( wypadk%'
kiedy wrcie( do do(%.
# :le czas% (in&o' zani( pan% powiedziaa-
# Dd tego wypadk%-
# 9ak' doktorze' od tego wypadk%.
# 0ie wie(. Dwa' (oe trzy dni.
# 4yli+cie $% po +l%bie-
# Dd kilk% (iesi&cy.
# Dlaczego nie powiedziaa pan% od raz%-
# Powiedziaa. @ak tylko wrcie( do do(%. Pewnie nie c*ciaa' eby( si& (artwi.
# ?oz%(ie( # rzek 7arlson. 6po$rza na 6tone>a. 0awet nie prbowali %kry, sceptycyz(%. #
A wi&c to pan zrobi te zd$&cia' doktorze-
# 0ie # odpare( i natyc*(iast tego poaowae(. Znw wy(ienili spo$rzenia' w&sz)c krew.
7arlson przec*yli gow& w bok i przys%n) si& blie$.
# 7zy widzia pan wcze+nie$ te AotograAie-
0ie odpowiedziae(. 7zekali. Zastanawiae( si& nad ty( pytanie(. 0igdy przedte( nie
widziae( tyc* AotograAii... 6k)d $e wzi&li- Dlaczego nic o nic* nie wiedziae(- Kto $e
zrobi- Popatrzye( na agentw' ale ic* twarze niczego nie zdradzay.
9o zadziwia$)ce' kiedy si& nad ty( zastanowi,' e na$wanie$sze lekc$e ycia da$e na(
telewiz$a. 1i&kszo+, wiado(o+ci o przes%c*aniac*' prawac* obywatelskic*' oskareniac*'
krzyowy( ogni% pytaC' +wiadkac* i syste(ie prawny( czerpie(y z takic* seriali' $ak
/Policy$ny bl%es2 czy /Prawo i porz)dek2. .dyby( da wa( teraz pistolet i poleci z niego
strzeli,' zrobiliby+cie to' co ogl)dacie w telewiz$i. .dyby( wa( kaza wypatrywa, /ogona2'
wiedzieliby+cie' o czy( (wi&' poniewa znacie to z /"anniksa2 l%b /"agn%( P:2.
6po$rzae( na nic* i zadae( klasyczne pytanie:
# 7zy $este( pode$rzany-
# Pode$rzany o co-
# D cokolwiek # odpare(. # 7zy pode$rzewacie' e popenie( $akie+ przest&pstwo-
# 9o bardzo nie$asne pytanie' doktorze.
PN
: bardzo nie$asna odpowiedK. 0ie podoba (i si& kier%nek' w $aki( z(ierzaa ta roz(owa.
Postanowie( wykorzysta, nast&pny tekst zasyszany w telewiz$i.
# 7*c& zadzwoni, do (o$ego adwokata # o+wiadczye(.
PP
1$
0ie (a( swo$ego adwokata od spraw kry(inalnyc* # bo kto go (a- # wi&c z patnego
teleAon% na korytarz% zadzwonie( do 6*a%ny i wy$a+nie( syt%ac$&. 0ie tracia czas%.
# "a( kogo+ takiego # zapewnia. # 6iedK spoko$nie.
7zekae( w poko$% przes%c*aC. 7arlson i 6tone byli tak %prze$(i' e czekali ze (n). Przez
cay czas szeptali co+ do siebie. "in&o p godziny. 7isza dziaaa (i na nerwy. 1iedziae('
e wa+nie tego c*cieli. "i(o to nie (oge( si& powstrzy(a,. 1 koCc% bye( niewinny.
7zy (og& sobie zaszkodzi,' $e+li zac*owa( ostrono+,-
# "o$) on& znaleziono z wypalon) na policzk% liter) /K2 # powiedziae( do nic*.
Dba$ spo$rzeli na (nie.
# Przeprasza( # odezwa si& 7arlson' wyci)ga$)c d%g) szy$&. # "wi pan do nas-
# "o$) on& znaleziono z wypalon) na policzk% liter) /K2 # powtrzye(. # @a w ty( czasie
leae( ze wstrz)se( (zg% w szpital%. 7*yba nie pode$rzewacie... # 0ie dokoCczye(.
# 7o pode$rzewa(y- # spyta 7arlson.
@ak si& powiedziao A' trzeba powiedzie, i 4.
# Re (iae( co+ wsplnego ze +(ierci) (o$e$ ony.
1 ty( (o(encie otworzyy si& (ocno pc*ni&te drzwi i do poko$% wpada kobieta' ktr)
znae( z telewiz$i. 7arlson a podskoczy na $e$ widok. Lsyszae(' $ak 6tone wy(a(rota
pod nose(: /D k%rwaQ2.
Eester 7ri(stein nie tracia czas% na wst&py.
# 7zy ($ klient prosi o po(oc praw)- # zapytaa.
0a 6*a%nie (ona polega,. 0igdy nie spotkae( (o$e$ pani adwokat' ale znae( $) z $e$
wyst&pw w c*arakterze /prawniczego eksperta2 oraz prowadzonego przez ni) na kanale
7o%rt 9= progra(% /7ri(stein on 7ri(e2. 0a ekranie Eester 7ri(stein bya byskotliwa'
ci&ta i cz&sto roznosia go+ci na strz&py. 9eraz przekonae( si&' e (iaa niezwyk) c*aryz(&
i bya $edn) z tyc* osb' ktre patrz) na innyc* $ak godny tygrys na stado k%lawyc* gazeli.
# Zgadza si& # odpar 7arlson.
# A (i(o to siedzicie t% sobie' (io i wygodnie' wci) go przes%c*%$)c.
# 6a( si& do nas odezwa.
# Dc*' roz%(ie(. # Eester 7ri(stein z trzaskie( otworzya dyplo(atk&' wy$&a d%gopis i
papier' po czy( rz%cia $e na st. # 0apiszcie t% wasze nazwiska.
PS
# 6%c*a(-
# 1asze nazwiska' przysto$niak%. 7*yba %(iecie pisa,-
7zysto retoryczne pytanie' ale 7arlson wci) czeka na odpowiedK na swo$e.
# 9ak # (r%kn) po c*wili.
# @asne # doda 6tone.
# 9o dobrze. 0apiszcie t%ta$. 7*c& $e poprawnie wy(wi,' kiedy wspo(n& w (oi(
progra(ie o ty(' $ak wy dwa$ podeptali+cie konstyt%cy$ne prawa (o$ego klienta.
Dr%kowany(i litera(i' prosz&. # 1 koCc% spo$rzaa na (nie. # 7*odK(y.
# 7*wileczk& # powiedzia 7arlson. # 7*cieliby+(y zada, pani klientowi kilka pytaC.
# 0ie.
# 0ie- 9ak po prost%-
# 9ak po prost%. 0ie b&dziecie z ni( roz(awia,. Dn nie b&dzie roz(awia z wa(i. 0igdy.
?oz%(iecie-
# 9ak # (r%kn) 7arlson.
6kierowaa paa$)ce spo$rzenie na 6tone>a.
# 9ak # przytakn).
# Klawo' c*opcy. "acie za(iar aresztowa, doktora 4ecka-
# 0ie.
Ddwrcia si& do (nie.
# 0a co czekasz- # warkn&a. # 1yc*odzi(y st)d.
Eester 7ri(stein nie odezwaa si& sowe(' dopki nie znaleKli+(y si& w bezpieczny(
wn&trz% $e$ li(%zyny.
# Dok)d (a( ci& podrz%ci,- # zapytaa.
Podae( kierowcy adres przyc*odni.
# Dpowiedz (i o ty( przes%c*ani% # za)daa 7ri(stein. # 0iczego nie po(i$a$.
Postarae( si& $ak na$dokadnie$ odtworzy, (o$) roz(ow& z 7arlsone( i 6tone>e(. Eester
7ri(stein nie obdarzya (nie ani $edny( spo$rzenie(. 1y$&a notatnik gr%bszy od (o$ego
nadgarstka i zacz&a go kartkowa,.
PT
# A zd$&cia two$e$ ony # odezwaa si&' kiedy skoCczye(. # 0ie ty $e zrobie+-
# 0ie.
# : powiedziae+ to te$ parze baznw-
Przytakn)e(.
Pokr&cia gow).
# 8ekarze to na$gorsi klienci. # Ddgarn&a wosy z czoa. # 0o' dobrze' to by g%pi b)d' ale
nie Aatalny. "wisz' e nigdy wcze+nie$ nie widziae+ tyc* zd$&,-
# 0igdy.
# : kiedy o to zapytali' w koCc% za(kn)e+ si&-
# 9ak.
# @% lepie$ # orzeka' kiwa$)c gow). # A to' e siniaki byy sk%tkie( wypadk%
sa(oc*odowego. 7zy to prawda-
# 6%c*a(-
7ri(stein za(kn&a notatnik.
# Pos%c*a$... 4eck' tak- 6*a%na (wi' e wszyscy nazywa$) ci& 4eck' wi&c c*yba nie
b&dziesz (ia nic przeciwko te(%' e $a te b&d& si& tak do ciebie zwraca,-
# 0ie (a sprawy.
# Dobrze. 6%c*a$' 4eck' $este+ lekarze(' zgadza si&-
# Zgadza.
# PotraAisz pocieszy, pac$enta-
# 6tara( si&.
# @a nie. Ani troc*&. 7*cesz si& pie+ci,' prze$dK na diet& i wyna$(i$ (asaystk&. 9ak wi&c
da$(y spok$ ty( wszystki( /s%c*a(2' /przeprasza(2 i inny( nonsenso(' dobrze- Po
prost% odpowiada$ na (o$e pytania. 9a *istoria o wypadk% sa(oc*odowy(' ktr) i(
opowiedziae+. 7zy to prawda-
# 9ak.
# 4o Aederalni sprawdz) wszystkie Aakty. 1iesz o ty(-
# 1ie(.
PU
# 1 porz)dk%' +wietnie' wi&c to sobie wy$a+nili+(y. # 7ri(stein nabraa tc*%. # "oe two$a
ona (iaa przy$aciela' ktry zrobi te zd$&cia # powiedziaa' go+no (y+l)c. # Ze wzgl&d% na
%bezpieczenie l%b z $akiego+ innego powod%. 0a wypadek gdyby c*ciaa wyst)pi, z
roszczenia(i. 9o (ogoby (ie, sens' gdyby+(y byli z(%szeni si& w to wg&bia,.
Dla (nie to nie (iao sens%' lecz zatrzy(ae( t& (y+l dla siebie.
# 9ak wi&c pytanie pierwsze: gdzie byy te zd$&cia-
# 0ie wie(.
# Dr%gie i trzecie: 1 $aki sposb zdobyli $e Aederalni- Dlaczego po$awiy si& teraz-
Pokr&cie( gow).
# : na$wanie$sze: co oni prb%$) ci przypi),- 9wo$a ona nie y$e od o+(i% lat. 9roc*& za
pKno na wytaczanie sprawy o (altretowanie (aonki. # Lsiada wygodnie i zastanawiaa si&
przez (in%t& czy dwie. Pote( popatrzya na (nie i wzr%szya ra(iona(i. # 0iewane.
Podzwoni& troc*& i dowie( si&' co $est grane. 9y(czase( nie b)dK g%pi. 0ic nie (w
niko(%. ?oz%(iesz-
# 9ak.
Znow% opara si& wygodnie$ i roz(y+laa przez $aki+ czas.
# 0ie podoba (i si& to # powiedziaa w koCc%. # 1cale (i si& nie podoba.
S0
11
Dw%nastego (a$a tysi)c dziewi&,set siede(dziesi)tego rok% @ere(ia* ?enway z tr$k)
innyc* radykaw spowodowali eksploz$& w b%dynk% wydzia% c*e(ii <astern 6tate
LniXersity. 1ed%g pogosek' ktre kr)yy w+rd czonkw organizac$i pacyAistycznyc*'
wo$skowi na%kowcy wykorzystywali %niwersyteckie laboratoria do badaC nad %lepszon)
od(ian) napal(%. 7zwrka st%dentw' ktrzy w przypywie twrcze$ weny nazwali si&
Breedo(>s 7ry' postanowia zaprotestowa, przeciwko te(% w tyle dra(atyczny' co
widowiskowy sposb.
1 ty( czasie @ere(ia* ?enway nie wiedzia' czy ta pogoska $est prawd). 9eraz' przeszo
trzydzie+ci lat pKnie$' (ocno w to w)tpi. 0iewane. 1yb%c* nie zniszczy laboratori%(.
Dwa$ stranicy piln%$)cy teren% %niwersytet% natkn&li si& na pode$rzan) paczk&. Kiedy $eden
z nic* $) podnis' paczka eksplodowaa' zabi$a$)c ob%.
Dba$ (ieli dzieci.
@eden z /obroCcw wolno+ci2 @ere(ia*a zosta sc*wytany dwa dni pKnie$. Do te$ pory siedzi
w wi&zieni%. Dr%gi %(ar na raka okr&nicy w tysi)c dziewi&,set osie(dziesi)ty(
dziewi)ty( rok%. 9rzecia osoba %czestnicz)ca w za(ac*%' <Xelyn 7os(eer' zostaa
aresztowana w tysi)c dziewi&,set dziewi&,dziesi)ty( szsty( rok%. Dbecnie odsiadywaa
sied(ioletni wyrok.
Zaraz po wyb%c*% @ere(ia* znik noc) w lesie i nigdy z niego nie wyszed. ?zadko widywa
l%dzi' s%c*a radia czy ogl)da telewiz$&. 9ylko raz skorzysta z teleAon% # z(%szony przez
okoliczno+ci. @ego $edyn) wi&zi) ze +wiate( byy gazety' c*ocia i te z%penie b&dnie
opisyway to' co wydarzyo si& t%ta$ przed o+(io(a laty.
Lrodzony i wyc*owany % podna gr pnocno#zac*odnie$ .eorgii' o$ciec @ere(ia*a
na%czy syna wszystkic* (oliwyc* tec*nik przetrwania w ekstre(alnie tr%dnyc* war%nkac*'
lecz na$wanie$sz) rad) byo stwierdzenie: /(oesz %Aa, nat%rze' ale nie czowiekowi2.
@ere(ia* zapo(nia o ty( na $aki+ czas. 9eraz ta rada staa si& $ego yciow) dewiz).
Dbawia$)c si&' e b&d) go sz%ka, w pobli% rodzinnego (iasta' @ere(ia* osiad w lasac*
Pensylwanii. Kr&ci si& po nic* przez $aki+ czas' co noc l%b dwie przenosz)c sw$ biwak' a
znalaz wzgl&dne wygody i bezpieczeCstwo nad $eziore( 7*ar(aine. Kiedy pogoda bya
bardzo kiepska' czowiek (g sc*roni, si& w staryc* c*atac*' ktre pozostay po dawny(
letni( obozowisk%. .o+cie rzadko przybywali nad $ezioro # przewanie w lecie' a i wtedy
gwnie w weekendy. "g t% polowa, na $elenie i we wzgl&dny( spoko$% ywi, si& ic*
(i&se(. Kiedy czase( nad $ezioro przy$edali l%dzie' po prost% c*owa si& l%b odc*odzi
dale$ na zac*d.
Albo obserwowa ic*.
Dla dzieci' ktre kiedy+ t% przyc*odziy' @ere(ia* ?enway by 4oogey(ane(.
9eraz sta nier%c*o(o i obserwowa kr&c)cyc* si& (&czyzn w czarnyc* ka(izelkac*.
Agentw B4:. 1idok tyc* trzec* d%yc* tyc* liter wci) przeszywa (% serce $ak lodowy
sopel.
S
0ikt nie zada sobie tr%d%' eby ogrodzi, teren t) ta+()' zapewne dlatego' e byo to tak
odl%dne (ie$sce. ?enway wcale si& nie zdziwi' kiedy znaleKli ciaa. 0o oczywi+cie' ci dwa$
(&czyKni zostali zakopani g&boko i starannie' ale ?enway (ia pewno+,' e wi&kszo+,
ta$e(nic zawsze wyc*odzi na $aw. 0a$lepie$ wiedziaa o ty( $ego wsplniczka <Xelyn
7os(eer' ktra przed aresztowanie( bya typow) k%r) do(ow) z pod(ie$skie$ dzielnicy
D*io. :roniczna wy(owa tego Aakt% nie %sza %wagi @ere(ia*a.
Pozosta %kryty w krzakac*. 4y spec$alist) od ka(%Ala%. 0ie za%wa) go.
1spo(ina t& noc sprzed o+(i% aty' kiedy %(arli ci dwa$ (&czyKni # nagy *%k strzaw'
dKwi&k szpadla tn)cego zie(i&' post&kiwania doc*odz)ce z g&bokiego wykop%. Zastanawia
si& nawet' czy nie powiado(i, wadz o ty(' co t% naprawd& si& wydarzyo.
Anoni(owo' rzecz $asna.
1 koCc% $ednak doszed do wniosk%' e nie (oe ryzykowa,. @ere(ia* wiedzia' e czowiek
nie $est stworzony do ycia w klatce' c*o, niektrzy potraAi) si& do tego przyzwyczai,. Dn by
nie potraAi. @ego k%zyn Perry odsiadywa osie( lat w wi&zieni% Aederalny(. 4y sa( w
(aleCkie$ celi przez dwadzie+cia trzy godziny na dob&. Pewnego ranka prbowa si& zabi,' z
rozp&d% wal)c gow) o ce(entowy (%r.
@ere(ia* te by tak skoCczy.
1i&c trzy(a $&zyk za z&ba(i i nie zrobi nic. Przyna$(nie$ przez osie( lat.
A $ednak wiele (y+la o ta(te$ nocy. "y+la o te$ nagie$ kobiecie. D zacza$onyc*
(&czyznac*. 1spo(ina sza(otanin& koo sa(oc*od%. : ten pask%dny' s%c*y trzask drewna
%derza$)cego w ciao. "y+la o czowiek% pozostawiony( na pewn) +(ier,.
: o ka(stwac*. 0a$bardzie$ dr&czyy go ka(stwa.
S2
12
Kiedy wrcie( do przyc*odni' poczekalnia bya pena zas(arkanyc* i zniecierpliwionyc*. Z
(agnetowid% sza /"aa syrenka2. Ddtwarzana ta+(a (iaa wyblake kolory i liczne rysy od
d%gie$ i zbyt intensywne$ eksploatac$i. Po par% godzinac* sp&dzonyc* w B4: ($ %(ys
troc*&' przypo(ina t& ta+(&. 1ci) wracae( w (y+lac* do sw 7arlsona # ktry
zdecydowanie dowodzi w ty( dw%osobowy( zespole # %si%$)c zroz%(ie,' o co wa+ciwie
(% c*odzio' ale otrzy(ywae( tylko coraz (nie$ klarowny i zroz%(iay obraz. Ponadto
okropnie rozbolaa (nie gowa.
# 7ze+,' doktorze.
9yrese 4arton zerwa si& z krzesa. "ia na sobie workowate spodnie i co+' co wygl)dao na
przyd%) akade(ick) tog& # str$ z pracowni $akiego+ pro$ektanta' o ktry( nigdy nie
syszae(' ale niebawe( %sysz&.
# 7ze+,' 9yrese.
1y(ienili+(y przedziwny %+cisk doni' przypo(ina$)cy Aig%r& dziwnego taCca' w ktry( on
prowadzi (nie. 9yrese i 8atis*a (ieli sze+cioletniego synka' na ktrego (wili 9@. "ay
(ia *e(oAili&. 4y rwnie niewido(y. Po raz pierwszy zobaczye( go' kiedy by
nie(owl&cie(' a 9yrese>a tylko sek%ndy dzieliy od aresztowania. 9yrese twierdzi' e
ta(tego dnia %ratowae( $ego synowi ycie. 9o przesada.
"oe $ednak %ratowae( 9yrese>a.
Lwaa' e to czyni nas przy$aci(i # $akby on by lwe(' a $a (yszk)' ktra wy$&a kolec z
$ego apy. "yli si&.
9yrese i 8atis*a nie byli (aeCstwe(' a (i(o to by $edny( z niewiel% (&czyzn' $akic* t%
widywae(. Przesta +ciska, (o$) doC i wetkn) (i w ni) dwa banknoty z wizer%nkie( 4ena
Branklina' $akby( by szeAe( sali w 8e 7ir[%e.
6po$rza (i prosto w oczy.
# Za$(i$ si& dobrze (oi( c*opce(.
# @asne.
# @este+ pri(a' doktorze. # 1r&czy (i wizytwk&' na ktre$ nie byo i(ienia' nazwiska ani
adres%. 9ylko n%(er teleAon% ko(rkowego. # .dyby+ czego+ potrzebowa' zadzwoC.
# 4&d& o ty( pa(i&ta # powiedziae(.
1ci) patrzy (i w oczy.
# 7zegokolwiek' doktorze.
# @asne.
SJ
6c*owae( banknoty do kieszeni. 9en ryt%a powtarza si& reg%larnie $% od sze+ci% lat.
Prac%$)c t%ta$' poznae( wiel% *andlarzy narkotykw' ale adnego innego' ktry przetrwaby
w te$ brany sze+, lat.
Dczywi+cie nie zatrzy(a( tyc* pieni&dzy. Ddda( $e 8indzie na cele c*arytatywne.
1iedziae(' e to lewe pieni)dze' ale doszede( do wniosk%' e lepie$ b&dzie' $e+li zrobi z
nic* %ytek organizac$a c*arytatywna ni diler narkotykw. 0ie (iae( po$&cia' ile pieni&dzy
(a 9yrese. Zawsze $eKdzi nowy( sa(oc*ode( # l%bi 4"1 z przycie(niany(i szyba(i # a
%branka $ego dzieciaka kosztoway wi&ce$ ni te' ktre wisiay w (o$e$ szaAie. 0iestety (atka
dziecka korzystaa z opieki zdrowotne$ "edicaid' wi&c te wizyty byy darniowe.
1ie(' e to wk%rza$)ce.
9eleAon 9yrese>a odegra (elody$k& w ryt(ie *ip#*op.
# "%sz& odebra,' doktorze. Zobowi)zania.
# @asne # powiedziae( po raz trzeci.
7zase( si& denerw%$&. @ak kady. Ale nawet wtedy pa(i&ta(' e c*odzi o dzieci. D ic*
cierpienia. 1cale nie twierdz&' e wszystkie dzieci s) c%downe. 0ie s). 7zasa(i lecz& takie' o
ktryc* wie( # po prost% wie( # e nie wyro+nie z nic* nic dobrego. "i(o wszystko dzieci
s) bezradne. 6) sabe i bezbronne. "oecie (i wierzy,' spotykae( si& z przypadka(i' ktre
skoniyby was do przedeAiniowania po$&cia czowieczeCstwa.
Dlatego za$(%$& si& dzie,(i.
"iae( pracowa, tylko do po%dnia' ale przy$(owae( pac$entw do trzecie$' eby nadrobi,
opKnienie spowodowane wizyt) w B4:. 0at%ralnie' przez cay dzieC (y+lae( o ty(
przes%c*ani%. Zd$&cia <lizabet*' pobite$ i zapakane$' wci) staway (i przed ocza(i' $ak
stroboskopowa sekwenc$a $akiego+ groteskowego Ail(%.
Kto (g co+ wiedzie, o tyc* zd$&ciac*-
Kiedy zacz)e( si& nad ty( zastanawia,' odpowiedK okazaa si& prosta. Poc*ylie( si& i
podniose( s%c*awk& teleAon%. 0ie dzwonie( pod ten n%(er od lat' ale wci) go
pa(i&tae(.
# 6c*ayes P*otograp*y # %syszae( kobiecy gos.
# 7ze+,' ?ebecca.
# 6tary byk%. @ak si& (asz' 4eck-
# Dobrze. A ty-
# 0ieKle. @este( za$&ta $ak diabli.
# Zbyt ci&ko prac%$esz.
S!
# @% nie. 1 zeszy( rok% wysza( za ().
# 1ie(. Przykro (i' e nie (oge( przy$+,.
# 9r%$esz.
# 9ak. "i(o to grat%l%$&.
# D co c*odzi-
# 7*c& ci& o co+ zapyta, # powiedziae(.
# L*(.
# D ten wypadek sa(oc*odowy.
Lsyszae( cic*e westc*nienie. Pote( zapada cisza.
# 7zy pa(i&tasz wypadek sa(oc*odowy- 9en przed +(ierci) <lizabet*-
?ebecca 6c*ayes' na$lepsza przy$acika (o$e$ ony' nie odpowiedziaa. Ddkaszln)e(.
# Kto prowadzi-
# 7o- # %syszae(' lecz to pytanie nie byo skierowane do (nie. # 1 porz)dk%' zaczeka$. # A
pote( powiedziaa: # 6%c*a$' 4eck' $este( teraz za$&ta. "oe zadzwoni& do ciebie nied%go-
# ?ebecca...
Przerwaa roz(ow&.
Dto s(%tna prawda: cierpienie %szlac*etnia.
9o Aakt' e po stracie bliskic* stae( si& lepszy( czowiekie(. @e+li prawd) $est stwierdzenie'
e nie (a zego bez dobrego' to tego dr%giego $est naprawd& niewiele. Ale $est. 1cale nie
twierdz&' e byo warto' nie za(ieniby( tego i tak dale$' lecz wie(' e $este( lepszy(
czowiekie( ni kiedy+. 1yraKnie$ dostrzega( to' co $est wane. @este( wraliwszy na
l%dzkie cierpienia.
4y taki okres # z ktrego teraz si& +(ie$& # e prze$(owae( si& ty(' do $akic* nale&
kl%bw' $aki( $ed& sa(oc*ode( i z $akie$ %czelni dyplo( powiesie( sobie na +cianie.
6owe(' wszystki(i bzd%ra(i zwi)zany(i z pozyc$). 7*ciae( zosta, c*ir%rgie(' poniewa
to i(pon%$e l%dzio(. 7*ciae( zrobi, wraenie na tak zwanyc* zna$o(yc*. 7*ciae( by,
gr%b) ryb).
@ak $% powiedziae(' +(iec*% warte.
Kto+ (gby si& spiera,' e (o$a prze(iana to po prost% oznaka do$rzao+ci. 7z&+ciowo
(iaby rac$&. A ta prze(iana w znaczny( stopni% wynika z tego' e teraz $este( sa(. Z
SN
<lizabet* tworzyli+(y par&' $edno+,. Dna bya tak dobra' e $a (oge( sobie pozwoli, na
wady' $akby $e$ dobro, %szlac*etniaa take (nie' niczy( $aki+ kos(iczny %lepszacz.
9ak' +(ier, $est wspaniay( na%czyciele(. 0iestety zbyt s%rowy(.
7*ciaby( (c wa( powiedzie,' e dzi&ki te$ tragedii odkrye( $ak)+ yciow) absol%tn)
prawd&2' ktr) $este( w stanie wy$awi, inny(. 0o c. "og& recytowa, sa(e banay: licz)
si& l%dzie' ycie $est cenne' warto+ci (aterialne s) przeceniane' na$wanie$sze s) drobne
rado+ci' trzeba y, c*wil)... "gby( powtarza, to wa( do zn%dzenia. : s%c*aliby+cie' ale
bez przekonania. Dopiero tragedia pozwala zroz%(ie, te prawdy. 1bi$a $e do gowy. "oe
pote( nie $este+ szcz&+liwszy( czowiekie(' ale na pewno lepszy(.
0a$zabawnie$sze $est to' e cz&sto pragn)e(' eby <lizabet* (oga zobaczy, (nie takiego'
$aki( si& stae(. 7*o,by( nie wie( $ak si& stara' nie potraAi& %wierzy, w to' e z(arli
spogl)da$) na nas; nie wierz& w adn) z tego rodza$% pociesza$)cyc* ba$ek' ktre sobie
opowiada(y. Lwaa(' e z(arli odc*odz) na dobre. "i(o to wci) (y+l&' e (oe teraz
$este( $e$ godny.
4ardzie$ religi$ny czowiek (gby si& zastanawia,' czy nie dlatego wrcia.
?ebecca 6c*ayes bya wzi&ty( AotograAe(. Pracowaa $ako wolny strzelec i $e$ prace
%kazyway si& we wszystkic* na$wi&kszyc* (agazynac*' lecz # co dziwne # spec$alizowaa
si& w AotograAiac* (&czyzn. Zawodowi sportowcy' ktrzy zgadzali si& na za(ieszczenie ic*
zd$&, na okadce' powiedz(y /.\2' cz&sto )dali' by to ona $e robia. ?ebecca l%bia
artowa,' e potraAi wa+ciwie %c*wyci, (&skie ciao dzi&ki /intensywny( i wieloletni(
st%dio(2.
Znalaze( $e$ pracowni& przy Zac*odnie$ 9rzydzieste$ Dr%gie$ Llicy' niedaleko Penn 6tation.
"ie+cia si& w pask%dny(' podobny( do (agazyn% b%dynk%' w ktry( na parterze
zna$doway si& sta$nie i gdzie +(ierdziao koC(i oraz bryczka(i $ed)cy(i po 7entral
Park%. Zrezygnowae( z $azdy wind) towarow) i wszede( po sc*odac*.
?ebecca raKny( krokie( sza korytarze(. Za ni) tr%c*ta c*%dy' %brany na czarno asystent' z
r&ka(i $ak patyki i cieni%tki( w)sikie(' taszcz)c dwie al%(iniowe walizki. ?ebecca wci)
(iaa te niesAorne loki ydowskie$ dziewczyny' ogni+cie r%de i spywa$)ce na ra(iona. @e$
oczy byy szeroko rozstawione i zielone' a $e+li przez te osie( lat c*o, troc*& si& z(ienia' to
$a tego nie potraAie( dostrzec.
0a ($ widok tylko troc*& zwolnia krok%.
# 1ybrae+ sobie kiepski (o(ent' 4eck.
# 9o Aatalnie # powiedziae(.
# @ad& na zd$&cia. "oe(y zaatwi, to pKnie$-
# 0ie.
Przystan&a' szepn&a co+ do pon%rego' odzianego na czarno asystenta i zwrcia si& do (nie.
SP
# 1 porz)dk%' c*odK.
@e$ pracownia (iaa wysoki s%Ait i +ciany po(alowane na biao. 4yo ta( (nstwo biayc*
oraz czarnyc* ekranw i wsz&dzie wiy si& w&e przed%aczy. ?ebecca bawia si&
opakowanie( bony' %da$)c zaabsorbowan).
# Dpowiedz (i o ty( wypadk% sa(oc*odowy( # poprosie(.
# 0ie roz%(ie(' 4eck. # Dtworzya koreks' odstawia go' znw naoya zakr&tk& i ponownie
go otwara. # Prawie nie kontaktowali+(y si& ze sob) przez... ile- Dsie( lat- : nagle dostae+
obses$i na tle wypadk%' ktry zdarzy si& tak dawno te(%- # 6krzyowae( r&ce na piersi i
czekae(. # Dlaczego' 4eck- Po tak d%gi( czasie. Dlaczego o to pytasz-
# Dpowiedz (i.
Lnikaa (o$ego spo$rzenia. 0iesAorne wosy zasoniy $e$ poow& twarzy' ale nie odgarn&a
ic*.
# 4rak%$e (i $e$ # powiedziaa. # : brak%$e (i ciebie.
"ilczae(.
# Dzwonia(.
# 1ie(.
# Prbowaa( %trzy(a, kontakt. 7*ciaa( ta( by,.
# Przykro (i.
: rzeczywi+cie byo (i przykro. ?ebecca bya na$lepsz) przy$acik) <lizabet*. Przed naszy(
+l%be( wyna$(oway wsplne (ieszkanie w pobli% 1as*ington 6[%are Park. Powiniene(
by odpowiedzie, na $e$ teleAony' zaprosi, na obiad albo pod$), $ak)+ inn) prb&
podtrzy(ania kontakt%. Ale nie (oge(.
Ral bywa potwornie sa(ol%bny.
# <lizabet* (wia (i' e we dwie (iay+cie niegroKny wypadek sa(oc*odowy # ci)gn)e(.
# Powiedziaa (i' e to bya $e$ wina. Przez (o(ent nie patrzya na drog&. 7zy to prawda-
# A $akie to (a teraz znaczenie-
# "a.
# @akie-
# 7zego si& boisz' ?ebecco-
9eraz ona (ilczaa.
SS
# 7zy to by wypadek' czy nie-
Zgarbia si&' $akby kto+ przeci) niewidoczne szn%rki. Zrobia kilka g&bokic* wdec*w' nie
podnosz)c gowy.
# 0ie wie(.
# @ak to nie wiesz-
# Powiedziaa (i' e to by wypadek.
# 0ie bya+ wtedy z ni)-
# 0ie. 7iebie nie byo w (ie+cie' 4eck. Ktrego+ wieczor% wrcia( do do(% i zastaa(
<lizabet*. 4ya posiniaczona. Zapytaa(' co si& stao. Powiedziaa' e (iaa wypadek i gdyby
kto+ pyta' $ec*ay+(y (oi( sa(oc*ode(.
# .dyby kto+ pyta-
1 koCc% spo$rzaa na (nie.
# 1yda$e (i si&' e (y+laa o tobie' 4eck.
Lsiowae( to ogarn),.
# 7o wi&c naprawd& si& stao-
# 0ie c*ciaa powiedzie,.
# Zawioza+ $) do lekarza-
# 0ie pozwolia (i. # ?ebecca obrz%cia (nie dziwny( spo$rzenie(. # 1ci) nie roz%(ie(.
Dlaczego pytasz o to teraz-
0ie (w niko(%.
# Z czyste$ ciekawo+ci.
Kiwn&a gow)' ale nie %wierzya. Dbo$e nie potraAili+(y ka(a,.
# 7zy zrobia+ $e$ $akie+ zd$&cia- # zapytae(.
# Zd$&cia-
# @e$ obraeC. Po ty( wypadk%.
# 4oe' nie. Dlaczego (iaaby( to robi,-
4ardzo dobre pytanie. 6iedziae( i zastanawiae( si& nad ty(. 0ie wie( $ak d%go.
ST
# 4eck-
# 9aak.
# 1ygl)dasz okropnie.
# 9y wprost przeciwnie.
# @este( zakoc*ana.
# 9o ci s%y.
# Dzi&ki.
# 7zy to porz)dny go+,-
# 1spaniay.
# Zate( (oe na ciebie zas%g%$e.
# "oe. # 0ac*ylia si& i pocaowaa (nie w policzek. 9o byo (ie' pociesza$)ce. # 7o+ si&
stao' prawda-
9y( raze( powiedziae( prawd&.
# 6a( nie wie(.
SU
13
6*a%na i Eester 7ri(stein siedziay w szykowny( bi%rze adwokacki( w centr%( (iasta.
Eester skoCczya roz(ow& i odoya s%c*awk&' na wideki.
# 0iewiele si& dowiedziaa( # (r%kn&a.
# Ale nie aresztowali go-
# 0ie. @eszcze nie.
# 0o to co si& dzie$e- # spytaa 6*a%na.
# Z tego' co si& do(y+la(' s)dz)' e 4eck zabi swo$) on&.
# 9o idiotyz(Q # powiedziaa 6*a%na. # 8ea w szpital% i paka. 9en +wir Kill?oy siedzi za to
w celi +(ierci.
# 0ie za za(ordowanie <lizabet* # odpara prawniczka.
# 7o-
# Kellerton $est pode$rzany o za(ordowanie co na$(nie$ osie(nast% kobiet. Przyzna si& do
czternast% zab$stw' ale tylko w wypadk% dw%nast% (ieli wystarcza$)co d%o dowodw' eby
oskary, go i %zyska, wyrok skaz%$)cy. 9o wystarczyo. :le razy (ona wy(ierzy, kar&
+(ierci-
# Przecie wszyscy wiedz)' e to on zabi <lizabet*.
# Poprawka: wszyscy wiedzieli.
# 0ie roz%(ie(. @ak oni (og) przyp%szcza,' e 4eck (ia co+ wsplnego z $e$ zab$stwe(-
# 0ie (a( po$&cia # odpara Eester. Pooya nogi na bi%rk% i splota r&ce za gow). #
Przyna$(nie$ na razie. "%si(y si& $ednak pilnowa,.
# @ak to-
# Po pierwsze' (%si(y zaoy,' e Aederalni +ledz) kady nasz krok. Pods%c*y teleAonw'
obserwac$a' tego rodza$% rzeczy.
# : co z tego-
# @ak to /i co z tego2-
# Dn $est niewinny' Eester. 0iec* sobie obserw%$).
Prawniczka spo$rzaa na ni) i pokr&cia gow).
# 0ie b)dK naiwna.
T0
# 7o c*cesz przez to powiedzie,' do diaba-
# 7*c& powiedzie,' e $e+li nawet nagra$)' $ak cia(ka przy +niadani%' to zrobi) z tego aAer&.
Powinien %waa,. @est $ednak $eszcze co+.
# 7o-
# Bederalni za(ierza$) go dorwa,.
# @ak-
# 0ie (a( po$&cia' ale wierz (i' zrobi) to. Zawzi&li si& na two$ego przy$aciela. 9o sprawa
sprzed o+(i% lat. A to oznacza' e Aederalni s) zdesperowani. A zdesperowani Aederalni nie
prze$(%$) si& prawa(i przys%g%$)cy(i obywatelowi.
6*a%na siedziaa i roz(y+laa o dziwnyc* e#(ailac* od /<lizabet*2.
# D czy( (y+lisz- # spytaa Eester.
# D niczy(.
# 0iczego przede (n) nie %krywa$' 6*a%no.
# 9o nie $a $este( two$) klientk).
# 7*cesz powiedzie,' e 4eck nie powiedzia (i wszystkiego-
0agle' z rosn)cy( przeraenie(' 6*a%na %+wiado(ia sobie co+. Zastanawiaa si& nad ty(
przez d%g) c*wil&' obraca$)c t& (y+l w gowie' analiz%$)c.
9o (iao sens' lecz 6*a%na (iaa nadzie$&' e si& (yli # a nawet (odlia si& o to. 1staa i
pospiesznie r%szya do drzwi.
# "%sz& i+,.
# 7o si& stao-
# Zapyta$ swo$ego klienta.
6pec$alni agenci 0ick 7arlson i 9o( 6tone %sadowili si& na te$ sa(e$ kanapie' na ktre$ 4eck
tak niedawno oddawa si& nostalgiczny( wspo(nienio(. Ki( Parker' (atka <lizabet*'
siedziaa naprzeciw nic*' trzy(a$)c r&ce na podok%. @e$ twarz bya nier%c*o(a $ak woskowa
(aska. Eoyt Parker przec*adza si& po poko$%.
# 7 to za wana sprawa' e nie c*cieli+cie o nie$ roz(awia, przez teleAon- # zapyta.
# 7*ce(y zada, kilka pytaC # rzek 7arlson.
# 7zego dotycz)-
T
# PaCskie$ crki.
Parkerowie za(arli.
# Gci+le (wi)c' c*ce(y zapyta, o $e$ (aeCstwo z doktore( DaXide( 4eckie(.
Eoyt i Ki( wy(ienili spo$rzenia.
# Dlaczego- # zapyta Eoyt.
# "a to zwi)zek z prowadzony( obecnie +ledztwe(.
# @aki zwi)zek- Dna nie y$e od o+(i% lat. @e$ (orderca siedzi w celi +(ierci.
# Prosz&' detektywie Parker. @este+(y po te$ sa(e$ stronie.
1 salonie zapada g%c*a cisza. Ki( Parker zacisn&a wargi i zadraa. Eoyt spo$rza na on&'
na agentw' a pote( skin) gow). 7arlson nie odrywa ocz% od Ki(.
# Pani Parker' $ak okre+liaby pani stos%nki (i&dzy pani crk) a $e$ (&e(-
# 4yli bardzo szcz&+liwi' bardzo zakoc*ani.
# Radnyc* proble(w-
# 0ie # odpara. # Radnyc*.
# 7zy nazwaaby pani doktora 4ecka agresywny(-
1ygl)daa na zd%(ion).
# 0ie' nigdy.
6po$rzeli na Eoyta. Potwierdzi skinienie( gowy.
# 7zy wiado(o paCstw%' by doktor 4eck %derzy kiedy+ wasz) crk&-
# 7o takiego-
7arlson sprbowa %prze$(ego %+(iec*%.
# .dyby+cie paCstwo zec*cieli odpowiedzie, na (o$e pytanie.
# 0igdy # odpar Eoyt. # 0ikt nigdy nie %derzy (o$e$ crki.
# @est pan pewien-
# 0a$z%penie$ # odpar stanowczo Eoyt.
7arlson popatrzy na Ki(.
T2
# Pani Parker-
# 9ak bardzo $) koc*a.
# ?oz%(ie(' prosz& pani. A $ednak wiel% (&czyzn' ktrzy poda$) si& za koc*a$)cyc*
(&w' bi$e swo$e ony.
# Dn nigdy $e$ nie %derzy.
Eoyt przesta c*odzi, po poko$%.
# D co wa+ciwie c*odzi-
7arlson przez c*wil& spogl)da na 6tone>a.
# @e+li paCstwo pozwol)' c*ciaby( wa( pokaza, kilka zd$&,. 9o b&dzie troc*& nieprzy$e(ne'
ale %waa(' e konieczne.
6tone poda (% br)zow) kopert&. 7arlson otworzy $). @edno po dr%gi(' pooy AotograAie
posiniaczone$ <lizabet* na stolik%. Pilnie obserwowa reakc$& Parkerw. Ki( Parker' zgodnie
z oczekiwania(i' cic*o krzykn&a. 9warz Eoyta Parkera wykrzywia si& w dziwny(
gry(asie' po czy( zastyga w nier%c*o() (ask&.
# 6k)d $e wzi&li+cie- # zapyta cic*o.
# 1idzieli+cie $e $% wcze+nie$-
# 0igdy # powiedzia.
6po$rza na on&. Przecz)co pokr&cia gow).
# Pa(i&ta(' e (iaa te siniaki # powiedziaa.
# Kiedy-
# 0ie przypo(ina( sobie dokadnie. 0ied%go przed +(ierci). 9ylko e kiedy $e widziaa('
byy (nie$... # sz%kaa odpowiedniego sowa # widoczne.
# 7zy crka (wia' w $aki sposb si& tak pot%ka-
# Powiedziaa' e (iaa wypadek sa(oc*odowy.
# Pani Parker' sprawdzili+(y w $e$ Air(ie %bezpieczeniowe$. 0igdy nie zgosia roszczeC.
6prawdzili+(y akta policy$ne. 0ikt nie odnotowa adnego wypadk%. 0ie (a nawet adnego
policy$nego raport%.
# 7o c*ce pan przez to powiedzie,- # wtr)ci si&. Eoyt.
# 9ylko to: $e+li crka paCstwa nie (iaa wypadk%' sk)d wzi&y si& te siniaki na $e$ ciele-
TJ
# 6)dzicie' e pobi $) $e$ ()-
# Prac%$e(y nad t) teori).
# Dpart) na czy(-
Agenci zawa*ali si&. 9o wa*anie (ogo oznacza, wy)cznie $edno: nie przy (atce' nie przy
cywilac*. Eoyt natyc*(iast to zroz%(ia.
# Ki(' czy b&dziesz (iaa co+ przeciwko te(%' e przez c*wil& sa( poroz(awia( z pana(i-
# Ale sk)d. # 1staa na (i&kkic* nogac* i c*wie$nie posza w kier%nk% sc*odw. # 4&d& w
sypialni.
Kiedy znika i( z ocz%' Eoyt rzek:
# 1 porz)dk%' s%c*a(.
# 6)dzi(y' e doktor 4eck nie tylko pobi paCsk) crk& # powiedzia 7arlson. # Lwaa(y' e
$) za(ordowa.
Eoyt powid wzrokie( od 7arlsona do 6tone>a i z powrote(' $akby czeka$)c na p%ent&.
Kiedy $e$ nie %sysza' r%szy w kier%nk% Aotela.
# 7zeka( na wy$a+nienia.
T!
14
7o $eszcze %krywaa przede (n) <lizabet*- :d)c Dziesi)t) Ale$) w kier%nk% parking%' raz po
raz %siowae( %zna, te AotograAie za dok%(entac$& obraeC odniesionyc* w wypadk%
sa(oc*odowy(. Pa(i&tae(' $ak <lizabet* zbya t& spraw& (ac*ni&cie( r&ki. Zwycza$na
st%czka' powiedziaa. 0ic spec$alnego. Kiedy zapytae( o szczegy' odpowiedziaa
wy(i$a$)co.
9eraz wiedziae(' e (nie oka(aa.
"gby( wa( powiedzie,' e nigdy (nie nie oka(ywaa' ale # w +wietle tego ostatniego
odkrycia # zabrz(iaoby to z%penie nieprzekon%$)co. "i(o wszystko byo to $e$ pierwsze
ka(stwo' ktre odkrye(. 7*o, pewnie obo$e (ieli+(y swo$e sekrety.
Kiedy do$ec*ae( do parking%' za%waye( co+ dziwnego # a racze$ powiniene( powiedzie,'
kogo+ dziwnego. 0a rog% sta (&czyzna w br)zowy( proc*owc%.
Patrzy na (nie.
: wygl)da dziwnie zna$o(o. 1iedziae(' e go nie zna(' a (i(o to (iae( lekkie d)j* +u"
@% gdzie+ widziae( tego czowieka. 0awet dzi+ rano. .dzie- Przebiege( (y+la(i
wydarzenia tego ranka i ocza(i d%szy zobaczye( go.
D s(e$ rano zatrzy(ae( si&' by wypi, kaw&. "&czyzna w br)zowy( paszcz% by ta(' na
parking% 6tarb%cks.
7zy bye( tego pewny-
0ie' $asne' e nie. Ddwrcie( gow& i pospieszye( do b%dki stranika. Dozorca parking% #
wed%g tabliczki na piersi 7arlo # ogl)da telewiz$& i $ad kanapk&. Przez p (in%ty nie
odrywa ocz% od ekran%' zani( przenis spo$rzenie na (nie. Pote( powoli strzepn) okr%c*y
z r)k' wzi) ($ bilet i opiecz&towa go. 6zybko zapacie(' a on da (i kl%cz.
"&czyzna w br)zowy( proc*owc% wci) ta( by.
:d)c do (o$ego sa(oc*od%' bardzo starae( si& nie patrze, w $ego stron&. 1siade('
r%szye(' a kiedy wy$ec*ae( na Dziesi)t) Ale$&' spo$rzae( w l%sterko.
7zowiek w br)zowy( paszcz% nawet na (nie nie spo$rza. Dbserwowae( go' dopki nie
skr&cie( k% 1est 6ide Eig*way. Ani raz% nie popatrzy w (o$) stron&. Parano$a. ?obie(
si& st%kni&ty( paranoikie(.
Dlaczego <lizabet* (nie oka(aa-
Zastanawiae( si& nad ty(' ale nic nie wy(y+lie(.
"iae( $eszcze trzy godziny czas% do wiado(o+ci z 4at 6treet. 9rzy godziny. 7zowiek%'
(%sisz si& czy(+ za$),. 0ie%stanne roz(y+lanie o ty(' $aka wiado(o+, (oe na (nie czeka,
na dr%gi( koCc% tego internetowego po)czenia' wyraKnie Kle wpywaa na bon& +l%zow)
(o$ego o)dka.
TN
1iedziae(' co (%sz& zrobi,. Po prost% %siowae( odwlec nie%niknione.
Kiedy wrcie( do do(%' dziadek siedzia w swoi( %l%biony( Aotel%... sa(. 9elewizor by
wy)czony. Piel&gniarka terkotaa po rosy$sk% przez teleAon. 0ie przepracowywaa si&. 4&d&
(%sia zadzwoni, do agenc$i i poprosi, o inn).
Dziadek (ia w k)cikac* %st kawaeczki $a$ka' wi&c wy$)e( c*%steczk& i delikatnie
wytare( $e. 0asze spo$rzenia spotkay si&' lecz on by zapatrzony gdzie+ w dal. Zobaczye(
nas wszystkic* raze( nad $eziore(. Dziadek przybra swo$) %l%bion) postaw& /przed i po2.
Ddwrci si& bokie(' wypi) brz%c* i krzykn) /PrzedQ2' a pote( wci)gn) go i zawoa
/PoQ2. ?obi to doskonale. "$ o$ciec rycza ze +(iec*%. "ia wesoy' zaraKliwy +(iec*.
6wobodny' niewy(%szony. @a te si& tak +(iae(. Przestae( po $ego +(ierci. @% nigdy
pote( nie +(iae( si& w ten sposb. 1ydawao (i si&' e byoby to nieprzyzwoite.
6ysz)c (o$e kroki' piel&gniarka pospiesznie zakoCczya roz(ow& i z pro(ienny(
%+(iec*e( w(aszerowaa do poko$%. 0ie odwza$e(nie( $e$ si& ty( sa(y(.
Zerkn)e( na drzwi do piwnicy. 1ci) odwlekae( nie%niknione.
# ZostaC przy ni( # powiedziae(.
Piel&gniarka skin&a gow) i %siada.
Piwnic& wyb%dowano w czasac*' zani( l%dzie zacz&li starannie wykaCcza, takie
po(ieszczenia' i to rz%cao si& w oczy. 0iegdy+ br)zowa wykadzina bya popla(iona i
powybrz%szana od wilgoci. Do nas(oowanyc* +cian przykle$ono i(it%$)ce cegy pytki z
$akiego+ dziwacznego plastik%. 0iektre odkleiy si& i spady na podog&' inne przekrzywiy'
ale $eszcze si& trzy(ay' $ak kol%(ny Akropol%.
0a +rodk% po(ieszczenia sta st do ping#ponga # zielony blat od wielokrotnego (ycia
przybra (odny' prawie (i&towy odcieC. Podarta siatka wygl)daa $ak barykada po atak%
Aranc%skic* wo$sk. Paletki byy zdarte do ywego drewna.
0a stole do ping#ponga stao kilka kartonw cz&+ciowo pokrytyc* nalote( ple+ni. :nne
zalegay w k)cie. 1 k%Arac* byy stare %brania. 0ie <lizabet*. @e$ %brania(i za$&y si&
6*a%na z 8ind). "y+l&' e dostaa $e Ar(ia Zbawienia. 0ato(iast w kilk% innyc* kartonac*
zna$doway si& rne rzeczy. @e$ rzeczy. 0ie (oge( ic* wyrz%ci, ani pozwoli,' by %ywali
ic* inni l%dzie. 6a( nie wie( dlaczego. 7zase( pak%$e(y stare rzeczy i c*owa(y $e na
stryc*%' nigdy nie za(ierza$)c ic* wy$(owa,' ale nie potraAi(y si& ic* pozby,. Pewnie tak
sa(o $ak (arzeC.
0ie pa(i&tae(' gdzie to wetkn)e(' lecz bye( pewien' e to t% $est. Zacz)e( przerz%ca,
stare AotograAie' znw stara$)c si& nie patrze,. "iae( w ty( wpraw&' c*ocia z %pywe(
czas% ic* widok sprawia (i coraz (nie$szy bl. Kiedy zobaczye( <lizabet* i siebie raze(
na $aki(+ wyblaky( zd$&ci% wykonany( polaroide(' (iae( wraenie' e patrz& na obcyc*
l%dzi.
0ienawidzie( tego' co robie(.
TP
.rzebae( w p%dle. Dotkn)e( palca(i czego+ zrobionego z Ailc% i wy$)e( n%(erek' ktry
nosia $ako zawodniczka szkolne$ dr%yny tenisowe$. Ze s(%tny( %+(iec*e(
przypo(niae( sobie $e$ opalone nogi i podskak%$)cy na plecac* warkocz' kiedy podbiegaa
do siatki. 0a korcie $e$ twarz zawsze (iaa sk%piony wyraz. 1a+nie dzi&ki te(% zwyci&aa.
"iaa cakie( nieze %derzenie i bardzo dobry serw' lecz przewyszaa koleanki
%(ie$&tno+ci) koncentrowania si&.
Delikatnie odoye( n%(erek i znw zacz)e( sz%ka,. 9o' czego sz%kae(' znalaze( na
sa(y( dnie p%da.
@e$ notatnik.
Polic$a c*ciaa prze$rze, go po $e$ porwani%. A przyna$(nie$ tak (i powiedziano. ?ebecca
przysza do naszego (ieszkania i po(oga i( go znaleK,. Zakada(' e sz%kali w ni( $akic*+
wskazwek # co i $a za(ierzae( zrobi, # lecz pewnie zrezygnowali' kiedy znaleKli ciao z
pi&tne( Kill?oya.
"y+lae( o ty( przez c*wil& # $ak wszystko gadko przypi&to Kill?oyowi # i nagle wpad (i
do gowy z%penie nowy po(ys. Pobiege( na gr& do (o$ego ko(p%tera i wszede( do
:nternet%. Znalaze( witryn& nowo$orskiego wydzia% wi&ziennictwa. 4yo ta( (nstwo
(ateriaw' w)cznie z potrzebny( (i nazwiskie( i n%(ere( teleAon%.
?oz)czye( si& i zadzwonie( do 4riggs Penitentiary.
9o wi&zienie' w ktry( siedzi Kill?oy.
Kiedy odezwaa si& a%to(atyczna sekretarka' wyst%kae( odpowiedni n%(er wewn&trzny i
zaczekae( na po)czenie. Po trzec* sygnaac* %syszae( (&ski gos.
# "wi nadinspektor 4rown.
Powiedziae( (%' e c*ciaby( odwiedzi, <lroya Kellertona.
# Ki( pan $est- # zapyta.
# Doktor DaXid 4eck. "o$a ona <lizabet* bya $edn) z $ego oAiar.
# ?oz%(ie(. # 4rown zawa*a si&. # 7zy (gby( pozna, cel tyc* odwiedzin-
# 0ie.
0a linii znw zapada cisza.
# "a( prawo go odwiedzi,' $e+li tylko on zec*ce # powiedziae(.
# 9ak' oczywi+cie' ale to bardzo niezwyke yczenie.
# "i(o to.
TS
# Zgodnie z powszec*nie przy$&t) proced%r) paCski adwokat powinien skontaktowa, si& z
$ego...
# 9o nie $est konieczne # przerwae( (%. Z witryny internetowe$ po+wi&cone$ oAiaro(
przest&pstw dowiedziae( si&' e (og& tego za)da,. @e+li Kellerton zec*ce si& ze (n)
widzie,' nie (a przeszkd. # 7*c& tylko z ni( poroz(awia,. @%tro s) % was godziny
odwiedzin' prawda-
# 9ak.
# Zate( $e+li Kellerton si& zgodzi' odwiedz& go $%tro. 7zy b&d) z ty( $akie+ proble(y-
# 0ie' prosz& pana. @e+li wyrazi zgod&' nie b&dzie proble(%. Podzi&kowae( (% i odoye(
s%c*awk&. Zacz)e( dziaa,. Pocz%e( si& z ty( lepie$.
0otatnik lea przede (n) na bi%rk%. 0ie c*ciae( do niego zagl)da,' bo c*o, zd$&cia i
nagrania sprawiay straszny bl' to $e$ pis(o $eszcze gorszy' gdy byo czy(+ bardzie$
osobisty(.
1ysokie d%e litery' wyraKne kreski przy /t2' zbyt szerokie zawi$asy (i&dzy litera(i' lekko
poc*ylony(i na prawo...
6p&dzie( nad ni( godzin&. <lizabet* prowadzia dokadne notatki. ?zadko stenograAowaa.
Zdziwio (nie to' $ak dobrze znae( (o$) on&. 1szystko byo $asne' adnyc*
niespodzianek. Prawd& (wi)c' znalaze( tylko $edn) notatk&' ktra nic (i nie (wia.
9rzy tygodnie przed +(ierci) napisaa w dziennik%: PB.
: n%(er teleAon% wraz z n%(ere( kier%nkowy(.
Poniewa tak dokadnie wszystko opisywaa' ten lakoniczny wpis by troc*& niepoko$)cy. 0ie
(iae( po$&cia' $aki obszar obe$(owa kod. Zrobia to osie( lat te(%. Dd te$ pory n%(ery
kier%nkowe kilkakrotnie si& z(ieniay.
6prbowae( 20 # bez powodzenia. 1ybrae( USJ. Ddezwaa si& $aka+ star%szka.
Powiedziae( $e$' e wygraa dar(ow) pren%(erat& /0ew Iork Post2. Podaa (i swo$e
nazwisko. :nic$ay nie pasoway. 6prbowae( 22' czyli centr%( (iasta. : traAie(.
# Peter Blannery' adwokat # powiedzia senny kobiecy gos.
# 7zy (gby( (wi, z pane( Blannery(.
# @est w s)dzie.
"oe (ogaby by, bardzie$ zn%dzona' ale nie bez recepty wystawione$ przez lekarza. 1 tle
syszae( *aas.
# 7*ciaby( si& %(wi, na spotkanie z pane( Blannery(.
# 1 odpowiedzi na nasze ogoszenie na tablicac* rekla(owyc*-
TT
# 0a tablicac*-
# 4y pan ranny-
# 9ak # odpare(. # Ale nie czytae( te$ rekla(y. Poleci was ($ zna$o(y. 7*odzi o b)d w
szt%ce lekarskie$. Za(ae( r&k& i teraz nie (og& ni) por%sza,. 6tracie( prac&. : wci) (nie
boli.
1yznaczya (i spotkanie na nast&pny dzieC po po%dni%. Ddoye( teleAon i z(arszczye(
brwi. 7o robia <lizabet* % takiego owcy odszkodowaC' na $akiego wygl)da Blannery-
DKwi&k teleAon% przestraszy (nie. Podskoczye( i podniose( s%c*awk& w poowie
dzwonka.
# Ealo # powiedziae(.
Dzwonia 6*a%na.
# .dzie bye+- # zapytaa.
# 1 do(%.
# "%sisz natyc*(iast t% przy$ec*a, # o+wiadczya.
TU
15
Agent 7arlson spo$rza Eoytowi Parkerowi w oczy.
# @ak pan wie' niedawno znaleKli+(y dwa ciaa w pobli% $eziora 7*ar(aine.
Eoyt skin) gow).
Zadzwoni teleAon ko(rkowy. 6tone podnis si& oci&ale' przeprosi i powlk si& do
k%c*ni. Eoyt znw odwrci si& do 7arlsona i czeka.
# Zna(y oAic$aln) przyczyn& zgon% paCskie$ crki # rzek 7arlson. # ?aze( z (&e(
po$ec*ali nad $ezioro' $ak co rok% w rocznic& +l%b%. Pywali po cie(k%. Kill?oy zaczai si& i
czeka. Pote( napad na doktora 4ecka i porwa paCsk) crk&. Koniec *istorii.
# A wy %waacie' e byo inacze$-
# Dwsze(' Eoyt... "og& (wi, ci Eoyt-
Parker skin) gow).
# 9ak' Eoyt' %waa(y' e byo inacze$.
# A $ak-
# @a %waa(' e to DaXid 4eck za(ordowa two$) crk& i obci)y ty( sery$nego (orderc&.
Eoyt' od dw%dziest% o+(i% lat prac%$)cy w nowo$orskie$ polic$i' wiedzia' $ak zac*owa,
ka(ienn) twarz' a (i(o to odc*yli si& do ty%' $akby te sowa byy (ocny( ciose(
podbrdkowy(.
# 7*&tnie pos%c*a(.
# 1 porz)dk%' odtwrz(y syt%ac$&. 4eck zabiera two$) crk& nad odl%dne $ezioro' tak-
# Zgadza si&.
# 4ye+ ta(-
# 1iele razy.
# D-
# 4yli+(y zaprzy$aKnieni. Ki( i $a przy$aKnili+(y si& z rodzica(i DaXida. 7z&sto si&
odwiedzali+(y.
# Zate( wiesz' $akie to odl%dzie.
# 9ak.
U0
# 8e+na droga od znak%' ktry (ona za%way, tylko wtedy' kiedy kto+ wie' gdzie go sz%ka,.
0aprawd& bardzo odl%dne (ie$sce. Rywego d%c*a w pro(ieni% wiel% kilo(etrw.
# Do czego z(ierzasz-
# @akie $est prawdopodobieCstwo' e Kill?oy po$awi si& nad $eziore(-
Eoyt podnis r&ce.
# A $akie $est prawdopodobieCstwo' e kto+ spotka sery$nego (orderc&-
# Dwsze(' to prawda' ale w innyc* wypadkac* sprawca kierowa si& $ak)+ logik). Kellerton
porywa kobiety z %licy' ze staranowanego przez siebie sa(oc*od%' nawet wa(ywa si& do
do(w. Dobrze si& zastanw. Za%waa t& boczn) drk& i nagle postanawia posz%ka, na nie$
oAiary- 0ie (wi&' e to nie(oliwe' lecz wysoce nieprawdopodobne.
# "w dale$ # zac*&ci Eoyt.
# Przyznasz' e w przy$&ty( przez polic$& scenari%sz% $est (nstwo dzi%r.
# 0ie (a spraw' w ktryc* wszystko byoby $asne.
# 9o te rac$a' ale pozwl' e poda( ci alternatywn) teori&. Powiedz(y' e doktor 4eck c*cia
zabi, two$) crk&.
# Dlaczego-
# Przede wszystki( z powod% dw%st% tysi&cy odszkodowania z %bezpieczenia na ycie.
# Dn nie potrzeb%$e pieni&dzy.
# Kady potrzeb%$e pieni&dzy' Eoyt. 1iesz o ty(.
# 0ie k%p%$& tego.
# Pos%c*a$' wci) nad ty( prac%$e(y. @eszcze nie (a(y wszystkic* (otyww. Pozwl (i
$ednak rozwin), ten scenari%sz' dobrze-
Eoyt obo$&tnie wzr%szy ra(iona(i.
# "a(y dowody' e doktor 4eck $) bi.
# @akie dowody- "acie kilka zd$&,. Powiedziaa (atce' e (iaa wypadek sa(oc*odowy.
# Da$ spok$' Eoyt. # 7arlson (ac*ni&cie( r&ki wskaza na AotograAi&. # 6p$rz na wyraz
twarzy two$e$ crki. 7zy tak wygl)da twarz kobiety' ktra (iaa wypadek sa(oc*odowy-
0ie' po(y+la Eoyt' nie tak.
# .dzie znaleKli+cie te zd$&cia-
U
# Zaraz do tego do$d&' ale wr,(y do (o$ego scenari%sza' dobrze- Za(y przez (o(ent'
e doktor 4eck pobi two$) crk& i po $e$ +(ierci (g dosta, piekielnie d%e odszkodowanie.
# 0ieze zaoenie.
# Dwsze(' ale b)dK(y cierpliwi. Po(y+l o przy$&te$ wers$i wydarzeC i wszystkic* dzi%rac* w
ty( scenari%sz%. A teraz przedstawi& ci inny: doktor 4eck zabiera two$) crk& w odl%dne
(ie$sce' gdzie nie b&dzie adnyc* +wiadkw. 1yna$(%$e dwc* opryszkw' eby $) zapali.
6ysza o Kill?oy%. Pisali o ni( w gazetac*. Ponadto tw$ brat pracowa nad t) spraw). 7zy
o(awia $) kiedy+ z tob) l%b 4eckie(-
Eoyt przez c*wil& (ilcza.
# "w dale$.
# 7i dwa$ wyna$&ci dranie porywa$) i zabi$a$) two$) crk&. 0at%ralnie gwny( pode$rzany(
b&dzie $e$ ()... $ak zawsze w takic* wypadkac*' prawda- 8ecz ci dwa$ wypala$) $e$ na
policzk% liter& /K2. 1 ten sposb o to (orderstwo obwinia si& Kill?oya.
# Przecie 4eck zosta napadni&ty. "ia powane obraenia gowy.
# @asne' lecz oba$ wie(y' e co+ takiego wcale nie wykl%cza przyp%szczenia' i to z $ego
inic$atywy. 1 $aki sposb by si& t%(aczy' gdyby nic (% si& nie stao- /Ee$' wiecie co' kto+
porwa (o$) on&' ale (nie zostawi w spoko$%2- 9o bez sens%. Lderzenie w gow&
%wiarygodnio $ego opowie+,.
# 9o byo piekielnie (ocne %derzenie.
# "ia do czynienia z opryc*a(i' Eoyt. Pewnie przesadzili. A poza ty( co z ty(i $ego
obraenia(i- Dpowiada przedziwn) *istori& o ty(' $ak w $aki+ c%downy sposb wydosta si&
z wody i zadzwoni pod dziewi&,set $edena+cie. Pokazae( kilk% lekarzo( kart& szpitaln)
doktora 4ecka. 9wierdz)' e przedstawiony przez niego opis wydarzeC przeczy wszelkie$
wiedzy (edyczne$. Przy takic* obraeniac* nie by w stanie tego dokona,.
Eoyt rozway te sowa. 6a( te cz&sto zastanawia si& nad ty(' w $aki sposb 4eck przey i
wezwa po(oc.
# 7o $eszcze- # zapyta.
# "a(y dowd wskaz%$)cy na to' e to ci dwa$ kry(inali+ci' a nie Kill?oy' napadli na 4ecka.
# @aki dowd-
# Dbok cia znaleKli+(y zakopany zakrwawiony ki$ baseballowy. Pena analiza D0A za$(ie
c*wil&' ale wst&pne wyniki wskaz%$) na to' e krew naley do 4ecka.
Agent 6tone przeszed przez pok$ i z i(pete( opad na kanap&. Eoyt ponownie powiedzia:
# "w dale$.
U2
# ?eszta $est oczywista. 7i dwa$ dranie robi) swo$e. Zabi$a$) two$) crk& i obci)a$) ty(
Kill?oya. Pote( przyc*odz) po reszt& zapaty... a (oe postanawia$) wy(%si, na doktorze
4eck% wi&ce$ pieni&dzy. 0ie wie(. 9ak czy inacze$' (%si si& ic* pozby,. 1yznacza i(
spotkanie w lasac* w pobli% $eziora 7*ar(aine. 7i dwa$ pewnie s)dzili' e (a$) do
czynienia z lal%siowaty( doktorkie(' i z%penie ic* zaskoczy. 9ak czy inacze$ zastrzeli ob%
i zakopa wraz z ki$e( baseballowy( oraz wszystki(i inny(i dowoda(i' ktre (ogyby go
pKnie$ obci)y,. Zbrodnia doskonaa. 0ic nie wi)zao go z (orderstwe(. 6p$rz(y
prawdzie w oczy. .dyby nie dopisao na( szcz&+cie' ciaa nigdy nie zostayby znalezione.
Eoyt potrz)sn) gow).
# 7iekawa teoria.
# 9o nie wszystko.
# 9ak-
7arlson spo$rza na 6tone>a. 9en wskaza na sw$ teleAon ko(rkowy.
# 1a+nie otrzy(ae( dziwn) wiado(o+, od kogo+ z wi&zienia Aederalnego 4riggs. 1ygl)da
na to' e paCski zi&, dzwoni ta( dzisia$ i za)da widzenia z Kill?oye(.
9eraz Eoyt naprawd& zrobi zd%(ion) (in&.
# Do diaba' po co (iaby to robi,-
# 0iec* pan na( to powie # odpar 6tone. # 9rzeba $ednak pa(i&ta,' e 4eck wie' i depcze(y
(% po pi&tac*. : nagle odcz%wa nieodpart) oc*ot&' by odwiedzi, czowieka' ktrego obci)y
zab$stwe( paCskie$ crki.
# 7iekawy zbieg okoliczno+ci # za%way 7arlson.
# "y+licie' e prb%$e zaciera, +lady-
# A (a pan lepsze wy$a+nienie-
Eoyt %siad wygodnie$ i zastanowi si& c*wilk&.
# Zapo(nieli+cie o czy(+.
# D czy(-
1skaza na le)ce na stole zd$&cia.
# Kto wa( $e da-
# "y+l&' e w pewny( sensie # rzek 7arlson # zrobia to two$a crka.
Eoyt zblad.
UJ
# Gci+le (wi)c' $e$ a%ter e,o" 0ie$aka 6ara* .ood*art. Dr%gie i(i& two$e$ crki oraz nazwa
te$ %licy.
# 0ie roz%(ie(.
# 0a (ie$sc% zbrodni # ci)gn) 7arlson # okazao si&' e $eden z tyc* dwc* zbirw' nie$aki
"elXin 4artola' (ia w b%cie kl%czyk. # 7arlson pokaza niewielki kl%cz. Eoyt wzi) go od
niego i obe$rza' $akby sz%ka $akie$+ %kryte$ odpowiedzi. # 1idzisz znak L74 na %szk%-
Eoyt skin) gow).
# 9o skrt Lnited 7entral 4ank. 1 koCc% %stalili+(y' e c*odzi o ic* oddzia przy 4roadway
tysi)c siede(set siede(dziesi)t dwa w ty( (ie+cie. 9en kl%cz pas%$e do skrytki sto
siede(dziesi)t cztery' ktra zostaa wyna$&ta na nazwisko 6ara* .ood*art. Dostali+(y nakaz
$e$ przesz%kania.
Eoyt podnis gow&.
# : te zd$&cia ta( byy-
7arlson i 6tone popatrzyli po sobie. 1cze+nie$ %stalili' e nie powiedz) Eoytowi wszystkiego
o te$ skrytce # przyna$(nie$ dopki nie otrzy(a$) wynikw analiz' ktre rozwie$) w)tpliwo+ci
# lecz teraz oba$ kiwn&li gowa(i.
# 9ylko po(y+l' Eoyt. 9wo$a crka sc*owaa te zd$&cia w depozycie bankowy(. Powody s)
oczywiste. 7*cesz wi&ce$- Przes%c*ali+(y doktora 4ecka. Przyzna' e nic o nic* nie
wiedzia. 0igdy ic* przedte( nie widzia. Dlaczego two$a crka %krya $e przed ni(-
# ?oz(awiali+cie z 4eckie(-
# 9ak.
# 7o $eszcze powiedzia-
# 0iewiele' bo zaraz wezwa adwokata. # 7arlson odczeka c*wil&. Pote( nac*yli si& do
roz(wcy. # : to nie byle kogo' bo sa() Eester 7ri(stein. 7zy to ci wygl)da na
post&powanie niewinnego czowieka-
Eoyt +cisn) por&cze Aotela' %si%$)c si& %spokoi,.
# 0ie (oecie niczego dowie+,.
# 0ie' $eszcze nie. 8ecz zna(y $% prawd&. 7zase( to poowa zwyci&stwa.
# : co za(ierzacie %czyni,-
# "oe(y zrobi, tylko $edno # odpar z %+(iec*e( 7arlson. # 0aciska, i czeka,' a p&knie.
8arry .andle prze$rza codzienny raport i wy(a(rota pod nose(:
U!
# 0iedobrze.
0a$pierw B4: zgarn&o 4ecka i przes%c*ao go.
Pote( 4eck dzwoni do AotograAa' kobiety o nazwisk% ?ebecca 6c*ayes. Pyta $) o dawny
wypadek sa(oc*odowy' ktry spowodowaa $ego ona. PKnie$ odwiedza st%dio.
BotograAiczne.
@eszcze pKnie$ 4eck dzwoni do wi&zienia 4riggs i (wi' e c*ce si& zobaczy, z <lroye(
Kellertone(.
: w koCc% teleAon%$e do bi%ra Petera Blannery>ego.
1szystko to bardzo zagadkowe. Ze wie+ci.
<ric 1% odoy s%c*awk&.
# 9o ci si& nie spodoba # powiedzia. # 7o-
# 0asz inAor(ator w B4: twierdzi' e pode$rzewa$) 4ecka o za(ordowanie ony.
.andle o (ao nie pad.
# 1y$a+ni$.
# 0ic wi&ce$ nie wie. 1 $aki+ sposb powi)zali z 4eckie( te dwa tr%py znad $eziora.
4ardzo zagadkowe.
# Poka (i $eszcze raz zapisy poczty elektroniczne$ # za)da .andle.
<ric 1% poda (% kartki. Kiedy .andle roz(y+la nad ty(' kto (g to wysa,' zacz)
odcz%wa, coraz silnie$sze i dok%czliwsze (rowienie w o)dk%. Prbowa poskada, kawaki
te$ a(igwki. Zawsze zastanawia si&' $ak 4eck zdoa przey, ta(t) noc. 9eraz zastanawia
si& nad czy(+ inny(.
7zy oprcz 4ecka przey $) kto+ $eszcze-
# Ktra godzina- # zapyta.
# 6zsta trzydzie+ci.
# 4eck $eszcze nie sprawdzi tego adres% 4at... co+ ta(-
# 4at 6treet. 0ie' $eszcze nie.
# "a(y co+ wi&ce$ o ?ebecce 6c*ayes-
UN
# 9ylko to' co $% wiedzieli+(y. Przy$acika <lizabet* Parker. 1yna$(oway wsplne
(ieszkanie' zani( Parker wysza za 4ecka. 6prawdzie( bilingi teleAoniczne. 4eck od lat do
nie$ nie dzwoni.
# 9o dlaczego zrobi to teraz-
1% wzr%szy ra(iona(i.
# Pani 6c*ayes (%si co+ wiedzie,.
.riAAin 6cope wyrazi si& $asno. Dowiedz si& prawdy i pogrzeb przeszo+,. : wykorzysta$ 1%.
# "%si(y z ni) poroz(awia, # rzek .andle.
UP
1
6*a%na czekaa na (nie na parterze wieowca przy Park AXen%e !P2 na "an*attanie.
# 7*odK # powiedziaa bez adnyc* wst&pw. # 7*c& pokaza, ci co+ na grze.
6po$rzae( na zegarek. 0iecae dwie godziny do nade$+cia wiado(o+ci z 4at 6treet.
1eszli+(y do windy. 6*a%na nacisn&a g%zik dw%dziestego trzeciego pi&tra. 1skaKnik pi)
si& w gr& i popiskiwa licznik dla niewido(yc*.
# 6owa Eester day (i do (y+lenia # ozna$(ia 6*a%na.
# 9ak-
# Powiedziaa' e Aederalni s) zdesperowani. Zrobi) wszystko' eby ci& dopa+,.
# A wi&c-
DKwig wyda z siebie ostatnie brz&kni&cie.
# Zaczeka$' sa( zobaczysz.
Drzwi otworzyy si&' %kaz%$)c ogro(ne po(ieszczenie podzielone przepierzenia(i. 1
dzisie$szyc* czasac* typowe wn&trze Air(y w d%y( (ie+cie. .dyby nie s%Ait i widok z
okien' z tr%de( (ona by $e odrni, od laboratory$nego labirynt% dla szcz%rw. Kiedy si&
nad ty( zastanowi,' to podobieCstwo nie $est wy)cznie zewn&trzne.
6*a%na po(aszerowaa po(i&dzy niekoCcz)cy(i si& dKwi&koc*onny(i +cianka(i. 1
poowie drogi skr&cia w lewo' pote( w prawo i znw w lewo.
# "oe powiniene( pozostawia, okr%szki c*leba # powiedziae(.
# Dobry art # stwierdzia bez ent%z$az(%.
# Dzi&k%$&' czynne cay tydzieC.
0ie %+(iec*n&a si&.
# .dzie wa+ciwie $este+(y-
# Bir(a Digi7o(. Agenc$a czase( korzysta z ic* %s%g.
# @akic*-
# 6a( zobaczysz.
6kr&cili+(y $eszcze raz i weszli+(y do zagracone$ klitki' w ktre$ zastali+(y (odego
czowieka o wysoki( czole i s(%kyc* palcac* pianisty#wirt%oza.
# 9o Barrell 8ync*. Barrell' to DaXid 4eck.
US
L+cisn)e( szcz%pe palce.
# 7ze+, # rzek Barrell. 6kin)e( gow).
# 1 porz)dk% # rz%cia 6*a%na. # 1)cz to.
Barrell 8ync* okr&ci si& na krze+le' twarz) do ko(p%tera. 6*a%na i $a patrzyli+(y zza $ego
plecw. Zacz) st%ka, w klawisze swoi(i s(%ky(i palca(i.
# 1)czone # ozna$(i.
# P%+,.
0acisn) klawisz /enter2. <kran +cie(nia' a pote( po$awi si& na ni( E%(p*rey 4ogart.
"ia na sobie Aedor& i proc*owiec. 0atyc*(iast rozpoznae( obraz. "ga' sa(olot na dr%gi(
planie. Binaowa scena /7asablanki2.
6po$rzae( na 6*a%n&.
# Poczeka$ # powiedziaa.
Ka(era bya skierowana na 4ogarta. 1a+nie roz(awia z :ngrid 4erg(an' (wi)c $e$' eby
wsiadaa do sa(olot% z 8aszlo i e proble(y tro$ga l%dzi nie (a$) adnego znaczenia dla tego
+wiata. A pote(' kiedy w obiektywie znw po$awia si& :ngrid 4erg(an...
9o wcale nie bya ona.
Za(r%gae( ocza(i. 6pod ronda tego synnego kapel%sza spogl)daa na 4ogiego 6*a%na'
sk)pana w szarawy( +wietle.
# 0ie (og& zosta, z tob)' ?ick # powiedziaa dra(atyczny( tone( ko(p%terowa 6*a%na #
poniewa szaleCczo koc*a( si& w AXie .ardner.
Ddwrcie( si& do 6*a%ny. Dbrz%cie( $) pyta$)cy( spo$rzenie(. Przytakn&a skinienie(
gowy.
# 6)dzisz... # %rwae(. # 6)dzisz' e dae( si& nabra, na Aoto(onta- # (%siae( zada, $e$ to
pytanie.
Barrell prze$) paeczk&.
# BotograAi& cyArow) # poprawi. # Znacznie atwie$ %zyska, po)dany eAekt. # Dbrci si& na
Aotel%' twarz) do (nie. # 1idzi pan' obrazy ko(p%terowe to nie Ail(. 9o po prost% piksele
zapisane w plikac*. 9roc*& podobnie $ak dok%(enty stworzone w trakcie pracy z procesore(
tekst%. Z pewno+ci) pan wie' $ak atwo z(ieni, taki dok%(ent- @ego zawarto+,' typ Aontw
l%b interlini&- # 6kin)e( gow). # 0o c' kto+' kto opanowa c*o,by podstawowe
%(ie$&tno+ci z dziedziny cyArowe$ obrbki obraz%' rwnie atwo (oe (anip%lowa, plika(i
wideo. 0ie s) to zd$&cia' Ail(y czy ta+(y. Ko(p%terowe pliki wideo to po prost% zbiory
pikseli. Kady (oe ni(i (anip%lowa,. 1ystarczy wci),' naoy, i przep%+ci, przez
progra( (iks%$)cy.
UT
6po$rzae( na 6*a%n&.
# Przecie na Ail(ie wygl)daa inacze$ # %pierae( si&. # 4ya starsza.
# Barrell- # powiedziaa 6*a%na.
6t%kn) w inny klawisz. Znw po$awi si& 4ogie. Kiedy ty( raze( ka(era pokazaa :ngrid
4erg(an' 6*a%na wygl)daa na siede(dziesi&cioletni) star%szk&.
# Dprogra(owanie postarza$)ce # wy$a+ni Barrell. # 0a$cz&+cie$ wykorzystywane do
sporz)dzania portretw zaginionyc* dzieci' lecz teraz w kady( sklepie ko(p%terowy(
(ona k%pi, progra( tego typ% do do(owego %ytk%. "og& rwnie z(ieni, dowoln) cec*&
wizer%nk% 6*a%ny: $e$ Aryz%r&' kolor ocz%' wielko+, nosa. "og& zrobi, $e$ cieCsze l%b
gr%bsze wargi' tat%a' cokolwiek.
# Dzi&k%$&' Barrell. # 6*a%na obdarzya go spo$rzenie(' ktre zroz%(iaby nawet +lepiec.
# Przeprasza( # rz%ci i pospiesznie wyszed.
0ie (oge( zebra, (y+li.
Kiedy Barrell znik z pola widzenia' zwrcia si& do (nie.
# Przypo(niaa( sobie ses$& AotograAiczn)' ktr) (iaa( w zeszy( (iesi)c%. @edno %$&cie
wyszo doskonale... sponsorowi bardzo si& podobao... tylko e klips zs%n) (i si& z %c*a.
Przynie+li+(y to zd$&cie t%ta$. Barrell byskawicznie $e prze(ontowa i +oi%*# klips znalaz si&
na wa+ciwy( (ie$sc%.
Pokr&cie( gow).
# Po(y+l' 4eck. Bederalni %waa$)' e to ty zabie+ <lizabet*' ale (a$) tr%dno+ci z
%dowodnienie(. Eester (wia' e rozpaczliwie stara$) si& tego dowie+,. Zacz&a( si&
zastanawia,. "oe %si%$) ci& pode$+,. 7zy byby lepszy sposb ni podsyanie ci takic* e#
(aili-
# A czas ca%sa-
# 7o z ni(-
# 6k)d wiedzieliby o czasie ca%sa-
# @a o ty( wie(. 8inda wie. Zao& si&' e ?ebecca wie take' a (oe rodzice <lizabet* te.
Bederalni (ogli si& dowiedzie,.
Pocz%e(' e zy cisn) (i si& do ocz%. Lsiowae( zapanowa, nad ni(i i zdoae(
wykrzt%si,:
# 9o (onta-
UU
# 0ie wie(' 4eck. 0aprawd& nie wie(. 8ecz po(y+l(y rozs)dnie. .dyby <lizabet* ya'
gdzie podziewaaby si& przez osie( lat- Dlaczego ak%rat teraz (iaaby powsta, z grob%...
dziwny( zbiegie( okoliczno+ci w ty( sa(y( czasie' kiedy B4: zacz&o pode$rzewa,' e to
ty $) za(ordowae+- Poza ty(... czy naprawd& wierzysz' e ona y$e- 1ie(' e bardzo tego
pragniesz. Do diaba' $a te. 6prb%$(y $ednak zac*owa, rozs)dek. Po(y+l o ty( i
odpowiedz na pytanie: ktry scenari%sz wyda$e si& bardzie$ prawdopodobny-
Kolana %gi&y si& pode (n) i opade( na krzeso. Gwiat rozsypywa si& w gr%zy. Znw
zacz)e( traci, nadzie$&.
"onta. 7zyby to by tylko podst&p-
00
1!
?ozsiadszy si& w pracowni ?ebekki 6c*ayes' 8arry .andle zadzwoni z teleAon%
ko(rkowego do swo$e$ ony.
# PKno wrc& do do(% # powiedzia.
# 0ie zapo(ni$ zay, tabletki # przypo(niaa (% Party. .andle (ia agodn) c%krzyc&' ktre$
rozwo$owi dawao si& zapobiec dzi&ki diecie i tabletko(. 0ie bra ins%liny.
# 0ie zapo(n&.
<ric 1%' nie zde$(%$)c s%c*awek walk(ana' starannie rozoy na pododze winylow) Aoli&.
.andle sc*owa teleAon i naoy g%(owe r&kawiczki. ?ozpocz&li dokadne i czasoc*onne
posz%kiwania. @ak wi&kszo+, AotograAw' ?ebecca 6c*ayes przec*owywaa tony negatyww.
7ztery (etalowe szaAy kartotekowe byy ni(i zapc*ane. 6prawdzili $e$ plan dnia. KoCczya
zd$&cia. Za godzin& powinna wrci,' eby popracowa, w cie(ni. Za (ao czas%.
# 1iesz' co by na( po(ogo- # powiedzia 1%.
# 7o-
# .dyby+(y (ieli c*o, blade po$&cie' czego wa+ciwie sz%ka(y.
# 4eck otrzy(%$e ta$e(nicze e#(aile # rzek .andle. # : co robi- Po raz pierwszy od o+(i% lat
biegnie zobaczy, si& z na$lepsz) przy$acik) ony. "%si(y si& dowiedzie, po co. 1%
przygl)da (% si& przez c*wil&.
# Dlaczego po prost% nie zaczeka(y na ni) i nie zapyta(y oto-
# Zrobi(y tak' <ric.
1% pokiwa gow) i odwrci si&.
.andle dostrzeg d%gi (etalowy st w cie(ni. 6prawdzi go. "ocny. : odpowiednic*
roz(iarw. "ona kogo+ na ni( rozci)gn), i przywi)za, koCczyny do ng sto%.
# :le (a(y ta+(y izolacy$ne$-
# 1ystarczy # odpar 1%.
# 0o to wy+wiadcz (i grzeczno+, # powiedzia .andle. # Przenie+ t& Aoli& pod st.
P godziny pKnie$ odebrae( wiado(o+, z 4at 6treet.
Przygotowany przez 6*a%n& pokaz og%szy (nie $ak niespodziewany lewy sierpowy. 4ye(
oszoo(iony i leae( a do dziesi&ci%. Pote( $ednak zdarzyo si& co+ dziwnego. Podniose(
tyek z desek. 1stae(' otrz)sn)e( si& i znw zacz)e( walczy,.
0
6iedzieli+(y w (oi( sa(oc*odzie. 6*a%na %para si&' e po$edzie ze (n) do do(%. Za par&
godzin przy$edzie po ni) li(%zyna. 1iedziae(' e c*ciaa (nie pocieszy,' ale do(y+lae(
si& rwnie' e $eszcze nie (iaa oc*oty wraca, do swo$ego (ieszkania.
# 7zego+ nie api& # ozna$(ie(. 6po$rzaa na (nie.
# Bederalni (y+l)' e zabie( <lizabet*' tak-
# 1a+nie.
# 9o dlaczego przysya$) (i e#(aile s%ger%$)ce' e ona y$e- # 6*a%na nie (iaa na to
szybkie$ odpowiedzi. # Zastanw si& # nalegae(. # 9wierdzisz' e to $aka+ sko(plikowana
intryga' prowadzona po to' by( pod$) dziaania' ktre (nie zde(ask%$). A przecie gdyby(
zabi <lizabet*' wiedziaby(' e to podst&p.
# 7*c) ci& sprowokowa,.
# 9o nie (a sens%. .dyby kto+ naprawd& c*cia (nie sprowokowa,' powinien przysa,
wiado(o+,' %da$)c kogo+' kto... 6a( nie wie(' (oe kogo+' kto by +wiadkie( (orderstwa.
Zastanowia si&.
# 6)dz&' e oni po prost% c*c) wytr)ci, ci& z rwnowagi' 4eck.
# 9aak' ale (i(o wszystko. 9o nie trzy(a si& k%py.
# 1 porz)dk%' ile zostao czas% do nast&pne$ wiado(o+ci-
6po$rzae( na zegarek.
# Dwadzie+cia (in%t. Lsiada wygodnie$.
# Zaczeka(y i zobaczy(y.
<ric 1% postawi sw$ laptop na pododze w k)cie pracowni ?ebekki 6c*ayes.
0a$pierw sprawdzi ko(p%ter w gabinecie DaXida 4ecka. 1ci) nic. Zegar wskazywa kilka
(in%t po s(e$. Przyc*odnia od dawna bya za(kni&ta. Prze)czy si& na do(owy ko(p%ter.
Przez kilka sek%nd nic' a pote(...
# 4eck wa+nie si& zalogowa # ozna$(i 1%.
8arry .andle pospiesznie podszed do niego.
# 7zy (oe(y si& pod)czy, i przeczyta, t& wiado(o+, przed ni(-
# 9o nie byby dobry po(ys.
# Dlaczego-
02
# @e+li si& pod)czy(y i on te sprb%$e to zrobi,' serwer za(eld%$e (%' e kto+ $% %ywa
tego pse%doni(%.
# : zorient%$e si&' e $est pilnowany-
# 9ak. Ale to bez znaczenia. "a(y podgl)d tego' co robi' w czasie rzeczywisty(. Kiedy
przeczyta wiado(o+,' (y te $) zobaczy(y.
# 1 porz)dk%' powiedz (i' $ak tylko $) zobaczysz. 1% z(r%y oczy' wpatr%$)c si& w ekran.
# 1a+nie wszed na serwer 4igAoota. Za kilka sek%nd powinien odczyta, wiado(o+,.
1yst%kae( bigAoot.co( i nacisn)e( enter.
Zacz&a (i dre, lewa noga. Zdarza (i si& to' kiedy $este( zdenerwowany. 6*a%na pooya
doC na (oi( kolanie. 0oga przestaa (i dygota,. 7oAn&a r&k&. "o$a noga przez (in%t&
pozostaa nier%c*o(a' a pote( znw zacz&a podrygiwa,. 6*a%na ponownie pooya na nie$
doC. 7ay cykl si& powtrzy.
6*a%na zac*owywaa spok$' ale widziae(' e wci) na (nie zerka. 4ya (o$) na$lepsz)
przy$acik). 4&dzie podtrzy(ywa, (nie na d%c*%. A przecie tylko g%piec (artwi si& o
po)czenie kole$owe' $e+li winda sta$e na kady( pi&trze. Powiada$)' e szaleCstwo $est
dziedziczne # podobnie $ak c*oroby kr)enia czy inteligenc$a. 9a (y+l raz po raz przyc*odzia
(i do gowy' od kiedy zobaczye( obraz <lizabet* w %liczne$ ka(erze. 0iezbyt podnosio
(nie to na d%c*%.
"$ o$ciec zgin) w wypadk% sa(oc*odowy(' kiedy (iae( dwadzie+cia lat. @ego sa(oc*d
spad z nabrzea do (orza. 1ed%g zeznania +wiadka # kierowcy ci&arwki z 1yo(ing #
b%ick (o$ego o$ca %derzy czoowo w barierk&. 4ya zi(na noc. 6zosa' c*ocia od+nieona'
bya +liska.
1iel% s%gerowao # a racze$ napo(ykao szepte( # e popeni sa(ob$stwo. 0ie wierzye(
w to. Dwsze(' przez ostatnie (iesi)ce by dziwnie zgaszony i cic*y. 9ak' cz&sto
zastanawiae( si&' czy nie byo to $edn) z przyczyn tego wypadk%. Ale sa(ob$stwo-
1ykl%czone.
"o$a (atka' zawsze nadwraliwa i cierpi)ca na lekk) nerwic&' w wynik% tego powoli
postradaa z(ysy. Dosownie za(kn&a si& w sobie. 8inda %siowaa opiekowa, si& ni) przez
trzy lata' po czy( nawet ona przyznaa' e (a(& trzeba odda, do zakad%. 8inda cz&sto $)
odwiedza. @a nie.
Po c*wili na ekranie po$awia si& strona 4igAoota. Znalaze( okienko %ytkownika i
wyst%kae( 4at 6treet. 0acisn)e( tab%lator i w okienk% tekst *asa i wpisae( /9eenage2.
6t%kn)e( klawisz enter. 0ic si& nie stao.
# Zapo(niae+ klikn), ikon& /we$dK2 # podpowiedziaa 6*a%na.
6po$rzae( na ni). 1zr%szya ra(iona(i. Klikn)e( t& ikon&.
0J
<kran pobiela. Pote( po$awia si& rekla(a sklep% z pyta(i ko(paktowy(i. Pasek na
sa(y( dole powoli przes%wa si&. Procenty rosy. Kiedy doszy do osie(dziesi&ci%' pasek
znik i po kilk% sek%ndac* po$awi si& ko(%nikat.
4F]D # 0azwy %ytkownika l%b podanego *asa nie (a w nasze$ bazie danyc*.
# 6prb%$ ponownie # zac*&cia 6*a%na.
Zrobie( to. Po$awi si& ten sa( ko(%nikat. Ko(p%ter (wi (i' e takie konto nie istnie$e.
7o to (iao znaczy,-
0ie wiedziae(. Lsiowae( znaleK, $akie+ wy$a+nienie tego Aakt%.
6prawdzie( czas.
20.J.J!.
7zas ca%sa.
7zy to (oga by, odpowiedK- 7zy to (oliwe' by konto' tak $ak wczora$sze *iper)cze'
$eszcze nie istniao- Przez c*wil& zastanawiae( si& nad ty(. Dczywi+cie' e (oliwe' ale
(ao prawdopodobne.
@akby czyta$)c w (oic* (y+lac*' 6*a%na powiedziaa:
# "oe powinni+(y zaczeka, do s(e$ pi&tna+cie.
9ak wi&c sprbowae( ponownie o s(e$ pi&tna+cie. D s(e$ osie(na+cie. : o s(e$
dwadzie+cia.
0ic prcz tego sa(ego ko(%nikat% o b&dzie.
# Pewnie Aederalni odp%+cili sobie # stwierdzia 6*a%na. Pokr&cie( gow)' $eszcze nie
rezygn%$)c.
0oga znw zacz&a (i si& trz)+,. 6*a%na $edn) r&k) powstrzy(aa to drenie' a dr%g)
c*wycia swo$) dzwoni)c) ko(rk&. Zacz&a powarkiwa, na kogo+. 6prawdzie( godzin&.
6prbowae( ponownie. 0ic. @eszcze dwa razy. 0ic. 4ya $% s(a trzydzie+ci.
# Dna... *(... (oe si& spKni # prbowaa t%(aczy, 6*a%na.
Z(arszczye( brwi.
# Kiedy widziae+ $) wczora$' nie wiedziae+' gdzie $est' prawda-
# Prawda.
# "oe by, w inne$ streAie czasowe$ # orzeka. # "oe dlatego si& spKnia.
0!
# 1 inne$ streAie czasowe$- # @eszcze bardzie$ z(arszczye( brwi.
6*a%na wzr%szya ra(iona(i.
7zekali+(y godzin&. 6*a%na # trzeba $e$ to przyzna, # ani raz% nie powiedziaa: /a nie
(wia(2. Po pewny( czasie pooya doC na (oi( ra(ieni%.
# 1iesz co- "a( po(ys # ozna$(ia.
Ddwrcie( si& do nie$.
# Zaczeka( w dr%gi( poko$%. "y+l&' e to (oe ci po(c.
# 6k)d ci to przyszo do gowy-
# 1idzisz' gdyby to by Ail(' teraz (iaaby( $% powye$ %sz% two$ego szaleCstwa i
%ciekaby( st)d' a wtedy... bac*Q... po$awiaby si& wiado(o+, i tylko ty by+ $) przeczyta' a
wszyscy (ieliby ci& za wariata. 9ak $ak 6cooby#Doo' kiedy tylko on i 6*aggy widz) d%c*a i
nikt i( nie wierzy.
Zastanowie( si& nad ty(.
# 1arto sprbowa, # orzeke(.
# Dobrze. "oe wi&c p$d& na c*wil& do k%c*ni- 0ie spiesz si&. Kiedy po$awi si& wiado(o+,'
zawoa$ (nie.
1staa.
# 7*cesz (nie rozbawi,' tak- # (r%kn)e(.
Zawa*aa si&.
# Pewnie tak.
Pote( wysza. Ddwrcie( si& do (onitora. 7zekae(.
0N
1"
# 0ic si& nie dzie$e # powiedzia <ric 1%. # 4eck prb%$e si& po)czy,' ale za kady( raze(
otrzy(%$e ko(%nikat o b&dzie.
8arry .andle $% (ia go o co+ zapyta,' kiedy %sysza sz%( $ad)ce$ w gr& windy. 6po$rza
na zegarek.
?ebecca 6c*ayes wracaa p%nkt%alnie.
<ric 1% oderwa si& od ko(p%tera. 6po$rza na 8arry> ego .andle>a taki( wzrokie(' na
widok ktrego czowiek instynktownie coAa si& o krok. .andle wy$) pistolet # ty( raze(
kaliber dziewi&, (ili(etrw. 0a wszelki wypadek. 1% z(arszczy brwi. Przenis swe
pot&ne cielsko pod drzwi i zgasi +wiato.
7zekali w cie(no+ci.
Dwadzie+cia sek%nd pKnie$ winda zatrzy(aa si& na pi&trze' na ktry( (ie+cia si&
pracownia.
?ebecca 6c*ayes rzadko teraz wspo(inaa <lizabet* i 4ecka. 1 koCc% (in&o $% osie( lat.
8ecz to' co zdarzyo si& tego ranka' ob%dzio g&boko %+pione wspo(nienia. Dziwne %cz%cia.
Zwi)zane z /wypadkie( sa(oc*odowy(2.
Po tyl% latac* 4eck w koCc% zapyta $) o to.
Dsie( lat te(% ?ebecca bya gotowa wyzna, (% wszystko.
Ale on nie odpowiada na $e$ teleAony. Z %pywe( czas% # i po aresztowani% zab$cy # nie
widziaa powod%' by odgrzebywa, przeszo+,. 9ylko zraniaby 4ecka. A przecie po
aresztowani% Kill?oya nie (iao to $% znaczenia.
"i(o to dziwny niepok$ # wraenie' e obraenia' $akic* doznaa <lizabet* w wynik%
/wypadk% sa(oc*odowego2' byy w $aki+ sposb powi)zane z $e$ +(ierci) # pozosta... 7o
wi&ce$' ten niepok$ dr&czy $)' ka)c si& zastanawia,' czy gdyby ona' ?ebecca' postaraa si&'
naprawd& si& postaraa pozna, prawd& o ty( /wypadk% sa(oc*odowy(2' to czy nie
zdoaaby %ratowa, ycia przy$acice.
6topniowo $ednak %spoka$aa si&. Pod koniec dnia dosza do wniosk%' e <lizabet*
wprawdzie bya $e$ przy$acik)' ale czowiek oswa$a si& z (y+l) o +(ierci przy$aci' c*o,by
nie wie( $ak bliskic*. .ary 8a(ont po$awi si& w $e$ yci% przed trze(a laty i cakowicie $e
z(ieni. 9ak # ?ebecca 6c*ayes' artystka z .reenwic* =illage' zakoc*aa si& w zbi$a$)cy(
Aors& (aklerze z 1all 6treet. Pobrali si& i przenie+li do szykownego wieowca przy Lpper
1est 6ide.
Zabawne' $ak dziwnie %kada si& ycie.
?ebecca wsiada do windy towarowe$ i zas%n&a za sob) drzwi. 0a korytarz% byo cie(no' co
w ty( b%dynk% nie wydawao si& niczy( niezwyky(. Kabina zacz&a s%n), w gr& i warkot
0P
silnika odbi$a si& go+ny( ec*e( od ka(iennyc* +cian. 0oca(i syszaa czase( renie koni'
ale teraz byy cic*o. 1 powietrz% %nosi si& zapac* siana i czego+ (nie$ przy$e(nego.
8%bia pracowa, t% w nocy. 6a(otno+, (iesza$)ca si& z odgosa(i nocnego ycia (iasta
sprawiaa' e ?ebecca wpadaa w twrczy nastr$.
1rcia (y+la(i do roz(owy' ktr) poprzedniego wieczor% przeprowadzia z .ary(. 7*cia
wyprowadzi, si& z centr%( 0owego @ork%' na$c*&tnie$ do $akiego+ przestronnego do(% na
8ong :sland' w 6ands Point' gdzie si& wyc*owa. "y+l o przeprowadzce na przed(ie+cia
przeraaa $). 0ie tylko koc*aa wielkie (iasto' ale take wiedziaa' e op%szcza$)c $e'
zdradziaby swo$e artystyczne zasady. 6taoby si& to' do czego poprzysi&gaa sobie nigdy nie
dop%+ci,: %podobniaby si& do swo$e$ (atki i babki.
Kabina zatrzy(aa si&. ?ebecca podniosa krat& i wysza na korytarz. 0ie palio si& ani $edno
+wiato. Ddgarn&a wosy do ty% i zwi)zaa $e w gr%by koCski ogon. 6po$rzaa na zegarek.
Prawie dziewi)ta. 1 b%dynk% pewnie nie (a nikogo. A przyna$(nie$ adnego czowieka.
Dbcasy $e$ b%tw zast%kay o zi(ny ce(ent. 7*odzio gwnie o to # i ?ebecca niec*&tnie
godzia si& z t) (y+l)' $ako artystka i w ogle # e w (iar& $ak si& nad ty( zastanawiaa' coraz
wyraKnie$ zdawaa sobie spraw& z tego' e c*ce (ie, dzieci' a (iasto nie $est dobry(
(ie$sce( do ic* wyc*owywania. Dziecio( potrzebne $est podwrko' *%+tawka' +wiee
powietrze i...
1kada$)c kl%cz do za(ka i otwiera$)c drzwi st%dia' ?ebecca 6c*ayes wa+nie pode$(owaa
decyz$& # decyz$&' ktra niew)tpliwie zac*wyciaby $e$ (&a .ary>ego. 1esza do +rodka i
zapalia +wiato.
1tedy zobaczya (ocno zb%dowanego Az$at&.
Przez (o(ent tylko na ni) patrzy. ?ebecca znier%c*o(iaa. 1 nast&pne$ c*wili stan) przy
nie$' nieco z bok%' i %derzy $) pi&+ci) w plecy.
@akby kaAar r)bn) $) w nerk&.
Ds%n&a si& na kolana. "&czyzna c*wyci $) dwo(a palca(i za kark. 0acisn) sploty
nerwowe. 1szystkie gwiazdy stan&y $e$ przed ocza(i. 6ztywne i zi(ne $ak ld palce dr%gie$
r&ki wbi $e$ pod ebra. Pocz%a $e a na w)trobie i oczy wyszy $e$ na wierzc*. 0igdy nie
wyobraaa sobie tak potwornego bl%. Lsiowaa wrzasn),' lecz z $e$ %st wydoby si& tylko
zd%szony $&k.
Z dr%giego koCca po(ieszczenia' ktre widziaa $ak przez (g&' nadlecia (&ski gos.
# .dzie $est <lizabet*- # %syszaa.
Po raz pierwszy.
Ale nie ostatni.
0S
1#
6iedziae( przy ty( przekl&ty( ko(p%terze i zacz)e( wlewa, w siebie alko*ol.
Lsiowae( po)czy, si& z c*olern) witryn) na t%zin roz(aityc* sposobw. Pos%ye( si&
<Oplorere(' a pote( 0etscape>e(. 1yczy+cie( pa(i&, podr&czn)' przeadowae( strony'
roz)czye( si& z proXidere( i po)czye( ponownie.
4ez sk%tk%. 1ci) otrzy(ywae( ko(%nikat o b&dzie.
D dziesi)te$ 6*a%na wrcia do (o$e$ $askini. Policzki (iaa zar%(ienione od drinkw. @a
pewnie te.
# 0ie powiodo ci si&-
# 1raca$ do do(% # odpare(.
Pokiwaa gow).
# "y+l&' e tak b&dzie lepie$.
8i(%zyna przy$ec*aa po pi&ci% (in%tac*. 6*a%na c*wie$nie dowloka si& do kraw&nika'
nieKle zaprawiona b%rbone( i z(artwienia(i. @a te. Dtworzya drzwiczki i odwrcia si& do
(nie.
# "iae+ kiedy+ oc*ot& $) zdradzi,- Kiedy byli+cie $% (aeCstwe(.
# 0ie.
Potrz)sn&a gow)' rozczarowana.
# 0ic nie wiesz o ty(' $ak na(iesza, sobie w yci%.
Pocaowae( $) na poegnanie i wrcie( do (ieszkania.
1ci) wpatrywae( si& w ekran $ak w +wi&ty obraz. 0ic si& nie z(ienio.
Kilka (in%t pKnie$ powoli podesza do (nie 7*loe. 9r)cia (o$) doC wilgotny( nose(.
6po$rzae( w $e$ oczy za Airanka(i wosw i przysi)gby(' e roz%(iaa' $ak si& cz%$&. 0ie
nale& do tyc*' ktrzy przypis%$) pso( l%dzkie cec*y # gwnie dlatego' e (oi( zdanie( to
aden ko(ple(ent dla psw # ale wierz&' e w pewien sposb s) w stanie zroz%(ie, %cz%cia
swoic* wa+cicieli. Podobno psy potraAi) wycz%, strac*. 7zy to tak tr%dno sobie wyobrazi,'
e %(ie$) wycz%, rwnie rado+,' gniew l%b s(%tek-
L+(iec*n)e( si& do 7*loe i poklepae( $) po bie. Pociesza$)cy( geste( pooya ap& na
(o$e$ r&ce.
# 7*cesz i+, na spacer' dziewczyno- # zapytae(.
1 odpowiedzi zakr&cia si& w kko $ak cyrkowy akrobata. @ak $% (wie(' to te drobiazgi.
0T
0ocne powietrze k%o (nie w p%ca. Lsiowae( sk%pi, si& na 7*loe # $e$ wyzywa$)cy(
c*odzie' (erda$)cy( ogonie # ale bye(... przygn&biony. Przygn&biony. 0iecz&sto %ywa(
tego sowa. 9eraz $ednak %znae(' e pas%$e.
0iez%penie k%pie( t& a nazbyt gadk) *ipotez& 6*a%ny o (onta% cyArowy(. Dwsze('
kto+ (g po(anip%lowa, zd$&cie( i zrobi, z niego plik wideo. Kto+ (g te wiedzie, o
czasie ca%sa. 9ak' kto+ (g nawet sprawi,' by $e$ wargi szepn&y /przeprasza(2. : owsze('
(o$a t&sknota (oga %czyni, z%dzenie realny( i sprawi,' e dae( si& zwie+,.
: na$wanie$sze: *ipoteza 6*a%ny (iaa znacznie wi&ce$ sens% ni powrt <lizabet* zza
grob%.
9ylko e dwa inne Aakty w znaczny( stopni% %(nie$szay znaczenie tego wszystkiego. Po
pierwsze' nie $este( czowiekie( obdarzony( nad(iare( wyobraKni. @este( zatrwaa$)co
n%dny i bardzie$ przyzie(ny ni wi&kszo+, l%dzi. Po dr%gie' t&sknota (oga (nie o(a(i,' a
za po(oc) obrbki cyArowe$ (ona wiele %zyska,.
9ylko nie te oczy...
@e$ oczy. Dczy <lizabet*. 1 aden sposb' po(y+lae(' nie (ona by ic* wzi), ze staryc*
AotograAii i w(ontowa, do Ail(%. 9e oczy naleay do (o$e$ ony. 7zy bye( tego
na$z%penie$ pewien- 0ie' $asne' e nie. 0ie $este( g%pce(. A $ednak to' co widziae(' oraz
w)tpliwo+ci' $akic* nie wy$a+niaa teoria 6*a%ny' %(nie$szay znaczenie zorganizowanego
przez ni) pokaz%. Zawrcie( do do(%' wci) wierz)c' e otrzy(a( wiado(o+, od
<lizabet*.
9eraz nie wiedziae(' co (a( (y+le,. .orzaa pewnie $eszcze pot&gowaa ten stan.
7*loe przystan&a' eby pow&szy, d%g) c*wil&. 7zekae( pod latarni)' patrz)c na ($ d%gi
cieC.
7zas ca%sa.
7*loe warkn&a na co+ szeleszcz)cego w krzakac*. Przez %lic& prze(kn&a wiewirka. 7*loe
zawarczaa' %da$)c po+cig. 1iewirka przystan&a i obe$rzaa si& na nas. 7*loe zawarczaa do
nie$: /(asz#szcz&+cie#e#$este(#na#s(yczy2. 1cale tak nie (y+laa. 4ya typow) rasow)
ciep) kl%c*).
7zas ca%sa.
Przec*ylie( gow&' tak $ak robi to 7*loe' kiedy syszy $aki+ dziwny dKwi&k. Ponownie
zastanowie( si& nad ty(' co wczora$ zobaczye( na ekranie (o$ego ko(p%tera' i
po(y+lae(' ile wysik% zada sobie ten kto+' eby zaszyArowa, wiado(o+,. 0iepodpisany e#
(ail nakaz%$)cy (i klikn), *iper)cze w czas ca%sa. Dr%gi e#(ail z wiado(o+ci) o
zaoony( koncie internetowy(.
Dbserw%$) ci&...
Kto+ bardzo si& stara' eby sens tyc* wiado(o+ci by zroz%(iay tylko dla (nie.
0U
7zas ca%sa...
@e+li kto+... no' dobrze' $e+li <lizabet* po prost% c*ciaa przekaza, (i wiado(o+,' dlaczego
nie zadzwonia l%b nie przysaa (i e#(ail%- Po co wszystko tak strasznie ko(plikowa,-
DdpowiedK bya oczywista: aby zac*owa, rzecz w ta$e(nicy. Kto+ # nie powtrz&' e
<lizabet* # c*cia %trzy(a, to w sekrecie.
A $e+li (asz $aki+ sekret' to naley przy$),' e s) rwnie tacy' przed ktry(i c*cesz go
%kry,. 9en kto+ (oe ci& obserwowa,' pods%c*iwa, l%b prbowa, ci& znaleK,. Albo to' albo
cierpisz na parano$&. Zazwycza$ byby( skonny pode$rzewa, parano$&' ale...
Dbserw%$) ci&...
7o to (iao oznacza,- Kto (nie obserw%$e- Bederalni- @e+li Aederalni stali za ty(i
wiado(o+cia(i' to dlaczego ostrzegali (nie w ten sposb- Przecie c*cieli' eby( zacz)
dziaa,.
7zas ca%sa.
Za(are(. 7*loe gwatownie odwrcia eb w (o$) stron&.
D ($ 4oe' $ak (oge( by, taki g%pi-
0awet nie (%sieli $e$ wi)za,.
?ebecca 6c*ayes leaa na (etalowy( stole' ska(l)c $ak pies potr)cony przez sa(oc*d'
odrz%cony na pobocze drogi. 7zase( wykrzt%sia sowo l%b dwa' a nawet trzy' ale nie
%kaday si& one w aden sensowny ci)g. 4ya zbyt z(altretowana' eby krzycze,. Przestaa
te baga,. Dczy (iaa szeroko otwarte i nier%c*o(e # niewidz)ce $% niczego. Pi&tna+cie
(in%t wcze+nie$ postradaa z(ysy.
9o zd%(iewa$)ce' ale 1% nie pozostawi adnyc* +ladw. 0a $e$ ciele nie byo adnyc*
siniakw' lecz wygl)daa na starsz) o dwadzie+cia lat.
?ebecca 6c*ayes nic nie wiedziaa. Doktor 4eck odwiedzi $aw zwi)zk% z $aki(+ dawny(
wypadkie( sa(oc*odowy(' ktry wcale nie by wypadkie(. 7*odzio o $akie+ zd$&cia.
Doktor 4eck pode$rzewa' e to ona $e zrobia. 9ak nie byo.
0ieprzy$e(ne (rowienie w o)dk% # to' ktre zacz&o si& od lekkiego sk%rcz%' gdy 8arry
.andle po raz pierwszy %sysza o znalezieni% cia nad $eziore( # nasilao si&. 9a(te$ nocy
co+ poszo nie tak. 9o byo pewne. 9eraz $ednak 8arry .andle obawia si&' e wszystko poszo
Kle.
7zas dowiedzie, si& prawdy.
6kontaktowa si& ze swoi(i l%dK(i. 4eck wyprowadzi psa na spacer. 6a(. 1 +wietle
dowodw' $akie podrz%ci (% 1%' nie b&dzie to adne alibi. Bederalni p&kn) ze +(iec*%.
0
8arry .andle podszed do sto%. ?ebecca 6c*ayes spo$rzaa na niego i wydaa niesa(owity
dKwi&k' co+ po+redniego (i&dzy przeci)gy( $&kie( a c*ic*ote(.
Przyoy l%A& do $e$ czoa. Ponownie wydaa ten dKwi&k. 1ypali dwa razy i wszystko
%cic*o.
?%szye( do do(%' ale przypo(niae( sobie ostrzeenie.
Dbserw%$) ci&.
Po co ryzykowa,- 9rzy przecznice dale$ bya kawiarenka internetowa Kinko. Dtwarta przez
ca) dob&. Kiedy dotare( do drzwi' zroz%(iae( dlaczego. Doc*odzia pnoc' a w +rodk%
byo peno. "nstwo wyczerpanyc* l%dzi interes% przesyao dok%(enty' przezrocza i
plakaty.
6tan)e( w d%gie$ kole$ce' ktra pos%waa si& labirynte( stworzony( ze sto$akw i
obszytego aksa(ite( szn%ra. Przypo(inao (i to wizyt& w bank%' zani( wprowadzono
banko(aty. Kobieta przede (n) (iaa na sobie garsonk& # w +rodk% nocy # i takie wory pod
ocza(i' e (ona $) byo wzi), za nocnego stra. Za (n) stan) k&dzierzawy (&czyzna w
czarny( dresie. 1y$) z kieszeni teleAon ko(rkowy i zacz) naciska, g%ziki.
# Prosz& pana-
Bacet w Aart%c*% Kinko wskaza na 7*loe.
# 0ie (oe pan we$+, t% z pse(.
@% (iae( (% powiedzie,' e wa+nie to zrobie(' ale roz(y+lie( si&. Kobieta w garsonce
nie zareagowaa. K&dzierzawy Aacet w czarny( dresie wzr%szy ra(iona(i w styl% /no#i#co#
na#to#poradzisz2. 1yszede( na zewn)trz' przywi)zae( 7*loe do parko(etr% i wrcie( do
+rodka. K&dzierzawy wp%+ci (nie na (o$e (ie$sce w kole$ce. Lprze$(y.
Dziesi&, (in%t pKnie$ znalaze( si& na pocz)tk% kole$ki. Pracownik Kinko by (ody i zbyt
gadatliwy. 1skaza (i ter(inal i rozwleke poinAor(owa o kosztac* po)czeC.
Przeczekae( to' kiwa$)c gow)' po czy( pod)czye( si& do sieci.
7zas ca%sa.
Zroz%(iae(' e to by kl%cz do zagadki. Pierwszy e#(ail (wi o czasie ca%sa' a nie o
osie(naste$ pi&tna+cie. Dlaczego- DdpowiedK bya oczywista. 6zyAr na wypadek gdyby
wiado(o+, wpada w niepowoane r&ce. Ktokolwiek wysa t& wiado(o+,' zdawa sobie
spraw& z tego' e (oe zosta, przec*wycona. 1ysya$)cy wiedzia' e tylko $a b&d& w stanie
zroz%(ie,' co oznacza czas ca%sa.
Pod)a$)c dale$ ty( trope(' znalaze( rozwi)zanie.
Przede wszystki( nazwa konta # 4at 6treet. Kiedy <lizabet* i $a byli+(y (ali' $eKdzili+(y
rowera(i po "orewood 6treet' w drodze na boisko ligi (odzikw. 1 ty( do(% sto$)cy(
przy te$ %licy (ieszkaa st%kni&ta star%szka. 4ya sa(otna i wrzeszczaa na dzieci. 1 kady(

(iasteczk% $est przyna$(nie$ $edna taka zwariowana star%szka. Zazwycza$ (a $aki+


przydo(ek.
"y nazywali+(y $) 4at 8ady.
Ponownie wywoae( 4igAoot. 1 okienk% %ytkownika wyst%kae( "orewood.
Dbok (nie (ody i gadatliwy pracownik Kinko recytowa sw$ kawaek k&dzierzawe(%
(&czyKnie w czarny( dresie. 0acisn)e( klawisz tab%latora' przec*odz)c do tekstowego
okienka *asa.
Z nastolatkie( poszo (i atwie$. 0a pocz)tk% szkoy +rednie$' pewnego pi)tkowego
wieczor% zebrali+(y si& w do(% @ordana .old(ana. 4yo nas c*yba z dziesi&cioro. @ordan
odkry' gdzie $ego o$ciec sc*owa Ail( porno. 0ikt z nas wcze+nie$ nie widzia takiego Ail(%.
Dbe$rzeli+(y go wszyscy raze(' +(ie$)c si& nieszczerze i rz%ca$)c typowe szydercze %wagi'
a $ednocze+nie cz%$)c si& c%downie wyst&pnie. Kiedy $aki+ czas pote( wybierali+(y nazw&
dla nasze$ klasowe$ dr%yny soAtballowe$' @ordan zaproponowa' eby+(y wykorzystali g%pi
tyt% tego Ail(%:
9eenage 6eO Poodles.
1prowadzie( $ako *aso 6eO Poodles. Przekn)e( +lin& i klikn)e( ikon& we$+cia.
Zerkn)e( na k&dzierzawego. 4y po)czony z Ia*ooQ i cakowicie poc*oni&ty
posz%kiwania(i. 6po$rzae( na stanowisko przede (n). Kobieta w garsonce (arszczya
brwi' patrz)c na innego nadgorliwego pracownika Kinko.
7zekae( na ko(%nikat o b&dzie. 9y( raze( si& nie po$awi. Za(iast niego pokaza si&
powitalny ekran. 0a sa(e$ grze przeczytae(:
7ze+,' "orewoodQ
A ponie$:
"asz w skrzynce wiado(o+,.
6erce t%ko (i si& w piersi $ak ptak w klatce.
Klikn)e( ikon& /nowa poczta2 i znw zadygotaa (i noga. 0ie byo 6*a%ny' ktra by to
powstrzy(aa. Przez okno widziae( %wi)zan) do s%pka parko(etr% 7*loe. Za%waya (nie
i zacz&a szczeka,. Przyoye( palec do %st' da$)c $e$ znak' eby siedziaa cic*o.
Po$awia si& wiado(o+,:
1as*ington 6[%are Park. 6potka$ si& ze (n) na po%dniowo#wsc*odni( rog%.
@%tro o siede(naste$.
4&d) ci& +ledzi,.
: na sa(y( dole:
2
Dbo$&tnie co' koc*a( ci&.
0adzie$a' ten ptak w klatce' ktry nigdy nie %(iera' wyrwaa si& na wolno+,. Ddc*ylie( si&
do ty%. Fzy napyn&y (i do ocz%' ale po raz pierwszy od bardzo dawna pozwolie( sobie na
szeroki %+(iec*.
<lizabet*. 1ci) bya na$()drze$sz) osob)' $ak) zna(.
J
2$
D dr%gie$ rano pade( na ko i obrcie( si& na plecy. 6%Ait zacz) wirowa, w te(pie
sty(%lowany( przez nad(iar drinkw. Przytrzy(ae( si& bokw ka i %siowae( nie
spa+,.
6*a%na zapytaa (nie wcze+nie$' czy (iae( kiedy+ oc*ot& zdradzi, on&. Dodaa /kiedy
byli+cie $% (aeCstwe(2' bo wiedziaa o ty( $edny( skok% w bok' ktry zdarzy (i si&
przed +l%be(.
9eoretycznie raz zdradzie( <lizabet*' c*ocia nie $est to w peni +cise okre+lenie. Zdrada
wi)e si& z ranienie( dr%gie$ osoby. @a nie zranie( <lizabet* # $este( tego pewien # gdy na
pierwszy( rok% st%diw wzi)e( %dzia w aosne$ i(prezie nazywane$ nocny(i
otrz&sina(i. 7*yba ze zwycza$ne$ ciekawo+ci. 4y to wy)cznie ekspery(ent i $edynie
Aizyczne doznanie. 0iezbyt (i si& spodobao. Dszcz&dz& wa( staro+wieckiego bana% /seks
bez (io+ci nie (a znaczenia2. 9o nieprawda. "y+l&' e c*o, bez tr%d% (ona %prawia, seks
z ki(+' kogo si& sabo zna l%b niezbyt l%bi' tr%dno $ednak zosta, z ni( do rana. 9a(to
przyci)ganie (iao czysto *or(onalne podoe. Zaspokoiwszy... *((... ciekawo+,' c*ciae(
$ak na$pr&dze$ wy$+,. 6eks $est dla wszystkic*' ale wza$e(na blisko+, po ni( tylko dla
zakoc*anyc*.
Fadne %sprawiedliwienie' nie %waacie-
@e+li c*cecie wiedzie,' to pode$rzewa(' e <lizabet* zapewne zrobia co+ podobnego. :d)c na
st%dia' %zgodnili+(y' e sprb%$e(y /c*odzi,2 z inny(i # przy czy( /c*odzi,2 byo taki(
wygodny(' oglnikowy( po$&cie(. 1 ten sposb te ekspery(enty (ona byo %zna, za
$eszcze $edn) prb& trwao+ci naszego zwi)zk%. :lekro, ten te(at po$awia si& w naszyc*
roz(owac*' <lizabet* twierdzia' e nigdy nie byo nikogo oprcz (nie. 9yle e $a (wie(
to sa(o.
Fko wci) wirowao' a $a zastanawiae( si&' co teraz robi,.
Dczywi+cie' (%sz& zaczeka, do pi)te$ po po%dni%. Ale nie (og& do tego czas% tylko siedzie,
na tyk%. ?obie( to wystarcza$)co d%go' pi&kne dzi&ki. Proble( w ty( # do czego nieatwo
(i byo si& przyzna, nawet przed sa(y( sob) # e wtedy nad $eziore( zawa*ae( si&.
Poniewa si& bae(. 1yszede( z wody i przystan)e(. 1 ten sposb dae( niewidoczne(%
przeciwnikowi sposobno+, do atak%. 0ie pod$)e( walki po pierwszy( %derzeni%. 0ie
rz%cie( si& na napastnika. 0ie zapae( go i nie r)bn)e( pi&+ci). Po prost% %pade(.
Pade( na po(ost' dae( si& t%c i pozwolie(' by silnie$szy (&czyzna zabra (o$) on&.
9o si& $% nie powtrzy.
Zastanawiae( si&' czy nie poroz(awia, z te+cie(. 0ie %szo (o$e$ %wagi' e podczas
ostatnie$ wizyty Eoyt by nieco wytr)cony z rwnowagi. 9ylko co by to dao- Eoyt ka(a
l%b... 6a( nie wie( co. 1iado(o+, $ednak nie pozostawiaa w)tpliwo+ci. Nie m(w nikomu"
@edynie wyzna$)c (%' co widziae( w obiektywie ta(te$ %liczne$ ka(ery' (gby( skoni,
go do (wienia. @eszcze nie bye( na to gotowy.
1stae( z ka i znw zacz)e( s%rAowa, po :nternecie. Do rana %oye( pewien plan.
!
.ary 8a(ont' () ?ebekki 6c*ayes' nie od raz% wpad w panik&. @ego ona cz&sto pracowaa
do pKnyc* godzin wieczornyc* l%b nocnyc*' a czase( nawet nocowaa na stare$ kanapie w
k)cie st%dia. 9ak wi&c kiedy do czwarte$ rano ?ebecca nie wrcia do do(%' by tylko
z(artwiony' lecz nie zaniepoko$ony.
A przyna$(nie$ tak sobie w(awia.
Zadzwoni do $e$ st%dia; odezwaa si& a%to(atyczna sekretarka. 9o rwnie cz&sto si&
zdarzao. ?ebecca nie znosia' kiedy co+ odrywao $) od pracy. Zostawi $e$ wiado(o+, i
wrci do ka. 6pa niespoko$nie' b%dz)c si& co c*wila. Zastanawia si&' czy nie zrobi,
$eszcze czego+' ale to zdenerwowaoby ?ebecc&. 7enia sobie niezaleno+, i $e+li w ic*
wspaniale %kada$)cy( si& zwi)zk% po$awiay si& $akie+ napi&cia' to wy)cznie wynika$)ce z
$ego /tradycy$nego2 tryb% ycia' /podcina$)cego2 $e$ twrcze skrzyda. 9ak to nazywaa.
Dlatego dawa $e$ woln) r&k&. 7zeka' a sa(a sobie przytnie te skrzydeka.
D sid(e$ rano $ednak niepok$ przeszed $% prawie w strac*. .ary zadzwoni do Art%ra
?a(ireza' c*%dego' %biera$)cego si& na czarno asystenta ?ebekki.
# Dopiero co wrcie( # narzeka rozespany Art%ro.
.ary wy$a+ni (% syt%ac$&. Art%ro' ktry pooy si& spa, w %brani%' nie traci czas% na
przebieranie. Pobieg do drzwi. .ary obieca zaraz przy$ec*a, do st%dia.
Art%ro pierwszy przyby na (ie$sce. Drzwi do pracowni byy %c*ylone. Pc*n) $e.
# ?ebecca-
Radne$ odpowiedzi. Art%ro zawoa $) ponownie. 1ci) cisza. 1szed do +rodka i roze$rza
si&. 0ie byo $e$. Dtworzy drzwi cie(ni. 1 po(ieszczeni% %nosi si& ostry zapac*
odczynnikw' lecz Art%ro pocz% $eszcze $ak)+ woC' ledwie wycz%waln)' a (i(o to
sprawia$)c)' e wosy na gowie stan&y (% d&ba.
Zdecydowanie l%dzk) woC.
.ary wyszed zza rog% i %sysza krzyk.
N
21
?ano z$ade( w bieg% obarzanka i przez czterdzie+ci pi&, (in%t $ec*ae( na zac*d ?o%te
T0. 1 0ew @ersey ta szosa z(ienia si& w w)ski pas beton%. "nie$ wi&ce$ wtedy' kiedy
(iniesz 6addle 4rook' b%dynki prawie z%penie znika$) i widzisz tylko dwa identyczne rz&dy
drzew po ob% stronac* drogi. "onotoni& kra$obraz% przerywa$) reg%larnie roz(ieszczone
znaki szosy (i&dzy stanowe$.
Pozostawiwszy za sob) z$azd PJ do (iasteczka .ardensXille' zwolnie( i spo$rzae( na
wysokie trawy. 6erce zacz&o wali, (i $ak (ote(. 0igdy przedte( t%ta$ nie bye(' a przez
ostatnie osie( lat nie korzystae( nawet z tego odcinka (i&dzystanowe$' a teraz znalaze(
si& t%ta$' niecae pi&,dziesi)t (etrw od (ie$sca' gdzie znaleziono zwoki <lizabet*.
6prawdzie( (apki' ktre wydr%kowae( w nocy. 4i%ro koronera 6%sseO 7o%nty byo w
bazie danyc* "ap[%est.co(' wi&c wiedziae( co do (etra' gdzie go sz%ka,. 4%dynek (ia
okna zasoni&te roleta(i i by zwycza$ny( prostok)tny( p%dekie( z czerwone$ cegy' bez
adnyc* zdobieC' bo czy kostnica powinna by, okazaa- Przy$ec*ae( kilka (in%t przed
s() trzydzie+ci i zaparkowae( na tyac*. 4i%ro byo $eszcze za(kni&te. Doskonale.
Kanarkowoty cadillac seXille zatrzy(a si& na kopercie oznaczone$ 9i(ot*y Earper'
okr&gowy patolog. Kierowca sa(oc*od% zgasi papierosa 3nigdy nie przesta$e (nie zadziwia,
Aakt' $ak wiel% lekarzy pali5' po czy( wysiad. Earper by (&czyzn) (o$ego wzrost%' ponad
(etr osie(dziesi)t' o +niade$ skrze i rzadkic* siwyc* wosac*. Zobaczy (nie sto$)cego
przy drzwiac* kostnicy i zrobi powan) (in&. 8%dzie nie odwiedza$) kostnicy z sa(ego
rana' eby %sysze, dobre wie+ci. Powoli podszed do (nie.
# 1 czy( (og& po(c- # zapyta.
# Doktor Earper-
# 9ak' to $a.
# @este( doktor DaXid 4eck. # 9ak wi&c byli+(y kolega(i po Aac*%. # 7*ciaby( za$), pan%
c*wilk&.
0ie zareagowa' %syszawszy (o$e nazwisko. 1y$) kl%cz i otworzy drzwi.
# "oe %si)dzie(y w (oi( gabinecie-
# 7*&tnie.
Poszede( za ni( korytarze(. Earper prztykn) w)cznikie(. Gwietlwki pod s%Aite(
niec*&tnie zapaliy si&' $edna po dr%gie$. Podoga bya pokryta porysowany( linole%(. 9o
(ie$sce bardzie$ wygl)dao na pozbawiony wyraz% gabinet weterynarza ni kostnic&' ale
(oe wa+nie o to c*odzio. 0asze kroki odbi$ay si& ec*e( i (ieszay z brz&kie( la(p'
niczy( ryt(iczny podkad. :d)c' Earper podnis k%pk& korespondenc$i i pospiesznie
sortowa listy.
@ego gabinet te by skro(nie %rz)dzony. "etalowe bi%rko' ktre (ogoby s%y,
na%czycielowi w szkole podstawowe$. B%nkc$onalne krzesa z polit%rowanego drewna. Kilka
P
dyplo(w wisz)cyc* na +cianie. Dkazao si&' e on te st%diowa (edycyn& na 7ol%(bia
LniXersity' ale %koCczy st%dia prawie dwadzie+cia lat przede (n). Radnyc* rodzinnyc*
zd$&,' troAew z t%rnie$w golAa' wycinkw z prasy' niczego osobistego. 8%dzie nie
przyc*odzili do tego gabinet% na towarzyskie pogaw&dki. Dstatni) rzecz)' $ak) c*cieli t%
zobaczy,' byy czy$e+ %+(iec*ni&te wn%ki.
Earper splt donie i pooy $e na blacie bi%rka.
# 7o (og& dla pana zrobi,' doktorze 4eck-
# Dsie( lat te(% # zacz)e( # przywieziono t% (o$) on&. 4ya oAiar) sery$nego (ordercy
znanego $ako Kill?oy.
0ie $este( zbyt dobry w czytani% z l%dzkic* twarzy. Kontakt wzrokowy nigdy nie by (o$)
(ocn) stron). 0ie zna( si& na (owie ciaa. "i(o to' patrz)c na Earpera' (oge( si& tylko
zastanawia,' dlaczego lekarz s)dowy o tak d%gie$ praktyce' czowiek na co dzieC spotyka$)cy
si& ze z(ary(i' nagle tak poblad.
# Pa(i&ta( # powiedzia cic*o.
# 7zy to pan przeprowadzi sekc$&-
# 9ak. 0o' przyna$(nie$ cz&+ciowo.
# 7z&+ciowo-
# 9ak. 1)czyli si& Aederalni. 1splnie pracowali+(y nad t) spraw); B4: nie (a wasnyc*
koronerw' wi&c (y odgrywali+(y wiod)c) rol&.
# Prosz& sobie przypo(nie,' co pan zobaczy' kiedy przywieziono t% ciao.
Earper wyprostowa si& na krze+le.
# 7zy wolno spyta,' dlaczego c*ce pan to wiedzie,-
# @este( (&e( za(ordowane$.
# 9o byo osie( lat te(%.
# Kady na sw$ sposb opak%$e z(aryc*' doktorze.
# 9ak' z pewno+ci) to prawda' ale...
# Ale co-
# 7*ciaby( wiedzie,' czego pan t% sz%ka.
Postanowie( z(ierza, prosto do cel%.
# ?obi pan zd$&cia kadego przywiezionego t% ciaa' prawda-
S
Zawa*a si&. Za%waye( to. Dn te zda sobie z tego spraw& i odkaszln).
# 9ak. Dbecnie korzysta(y z AotograAii cyArowe$. Gci+le (wi)c' z ka(ery cyArowe$. 9o
pozwala na( (agazynowa, zd$&cia i obrazy w ko(p%terze. 4ardzo %atwia diagnozowanie i
katalogowanie.
Kiwn)e( gow). "ao (nie to obc*odzio. Lsiowa zyska, na czasie. Kiedy za(ilk'
zapytae(:
# 7zy robi pan zd$&cia w trakcie sekc$i (o$e$ ony-
# 9ak' oczywi+cie. 9ylko e... (wi pan' e ile (in&o lat-
# Dsie(.
# A zate( zostay wykonane polaroide(.
# : gdzie teraz s) te zd$&cia' doktorze-
# 1 aktac*. # Zerkn)e( na wysok) (etalow) szaA&' sto$)c) w k)cie $ak wartownik. # 0ie
t%ta$ # dorz%ci pospiesznie. # 6prawa pana ony zostaa za(kni&ta. Zab$c& sc*wytano i
skazano. Ponadto (in&o wi&ce$ ni pi&, lat.
# A wi&c gdzie (og) by,-
# 1 arc*iw%(. 1 8ayton.
# 7*ciaby( zobaczy, te AotograAie' $e+li to (oliwe.
Zanotowa co+ na karteczce i pokiwa gow).
# Za$(& si& ty(.
# Doktorze-
Podnis gow&.
# Powiedzia pan' e pa(i&ta (o$) on&.
# 0o c' tak (nie$ wi&ce$. 0iecz&sto zdarza$) si& t% (orderstwa' szczeglnie tak go+ne.
# 7zy pa(i&ta pan' w $aki( stanie byo ciao-
# 0iez%penie. 7*c& powiedzie,' e nie pa(i&ta( szczegw.
# A przypo(ina pan sobie' kto $) zidentyAikowa-
# 0ie pan-
# 0ie.
T
Earper podrapa si& po gowie.
# 7*yba $e$ o$ciec' prawda-
# 7zy pa(i&ta pan' $ak d%go to trwao-
# 7o-
# ?ozpozna $) od raz%- 7zy po kilk% (in%tac*- Po pi&ci%' dziesi&ci%-
# 0aprawd& nie potraAi& powiedzie,.
# 0ie pa(i&ta pan' czy pozna $) od raz%' czy nie-
# Przykro (i' ale nie pa(i&ta(.
# Przed c*wil) powiedzia pan' e to bya go+na sprawa.
# 9ak.
# "oe na$wi&ksza w paCskie$ karierze-
# Kilka lat te(% (ieli+(y t% roznosiciela pizzy... zab$c& # odpar Earper. # 8ecz owsze('
bya $edn) z na$wi&kszyc*.
# : (i(o to nie pa(i&ta pan' czy $e$ o$ciec (ia kopoty z identyAikac$) ciaa-
9o (% si& nie spodobao.
# Doktorze 4eck' z cay( szac%nkie(' ale nie roz%(ie(' do czego pan z(ierza.
# @este( (&e( oAiary. Zada$& pan% proste pytania.
# 9on paCskiego gos% +wiadczy o ty(' e $est pan wrogo nastawiony.
# A nie powiniene( by,-
# 7 to (a znaczy,' do lic*a-
# 6k)d pan wiedzia' e ona pada oAiar) Kill?oya-
# 0ie wiedziae(.
# Zate( w $aki sposb Aederalni w)czyli si& do sprawy-
# Pewne +lady na ciele...
# "wi pan o wypalone$ na policzk% literze K-
# 9ak.
U
4ye( $ak w transie i cz%e( si& naprawd& doskonale.
# A wi&c przywioza $) t% polic$a. Zacz) pan bada, ciao. Zobaczy pan pi&tno...
# 0ie' sa(i zaraz t% przy$ec*ali. "wi& o Aederalnyc*.
# @eszcze zani( przywieziono ciao-
6po$rza w s%Ait' nie pa(i&ta$)c l%b z(y+la$)c.
# Albo zaraz pote(. 0ie pa(i&ta(.
# 1 $aki sposb tak szybko si& dowiedzieli-
# 0ie (a( po$&cia.
# : nie do(y+la si& pan-
Earper zaoy r&ce na piersi.
# Przyp%szcza(' e $eden z polic$antw bada$)cyc* (ie$sce zbrodni za%way pi&tno i
zawiado(i B4:. Ale to tylko do(ys.
Zapiszcza ($ biper zawieszony przy pask% na biodrze. 6prawdzie( wy+wietlacz. Pilnie
wzywano (nie do przyc*odni.
# Przykro (i z powod% paCskie$ ony # wyrecytowa. # ?oz%(ie(' $akie to (%si by, dla pana
bolesne' lecz (a( dzi+ bardzo wiele za$&,. "oe (ogliby+(y si& %(wi, na $aki+ inny
dzieC...
# :le czas% za$(ie pan% +ci)gni&cie t% akt (o$e$ ony- # zapytae(.
# 0ie $este( pewien' czy (og& to zrobi,. 7*c& powiedzie,' e b&d& (%sia sprawdzi,...
# Lstawa o swobodny( dost&pie do inAor(ac$i.
# 6%c*a(-
# 6prawdzie( dzisia$ rano. 6prawa (o$e$ ony zostaa za(kni&ta. "a( prawo prze$rze, $e$
akta.
Earper (%sia o ty( wiedzie,' gdy z pewno+ci) nie bye( pierwsz) osob)' ktra za)daa
dost&p% do protoko% sekc$i. Zacz) zbyt energicznie kiwa, gow).
# Dczywi+cie' ale trzeba przeprowadzi, to drog) %rz&dow)' wypeni, odpowiednie
Aor(%larze...
# 7*ce pan zyska, na czasie- # spytae(.
# 6%c*a(-
20
# "o$a ona pada oAiar) straszne$ zbrodni.
# ?oz%(ie( to.
# "a( prawo wgl)d% do protoko% $e$ sekc$i. @e+li b&dzie pan zwleka' zaczn& zastanawia, si&
dlaczego. 0igdy nie roz(awiae( z przedstawiciela(i +rodkw (asowego przekaz% o (o$e$
onie czy$e$ zab$cy. 9eraz c*&tnie to zrobi&. : wszyscy zaczn)' si& zastanawia,' dlaczego
(ie$scowy patolog tak niec*&tnie spenia (o$) pro+b&.
# 9o brz(i $ak groKba' doktorze 4eck.
1stae(.
# 1rc& t% $%tro rano # powiedziae(. # Prosz& przygotowa, protok sekc$i (o$e$ ony.
0areszcie zacz)e( dziaa,. Pocz%e( si& piekielnie dobrze.
2
22
Detektywi ?oland Di(onte i KeXin Krinsky z nowo$orskiego wydzia% zab$stw pierwsi
przybyli na (ie$sce zbrodni' $eszcze przed (%nd%rowy(i. Di(onte # (&czyzna o t%styc*
wosac*' ktry l%bi nosi, o*ydne b%ty z w&owe$ skry i %, wykaaczki # ob$) dowodzenie.
1yszczekiwa rozkazy. "ie$sce zbrodni natyc*(iast zostao zabezpieczone. Po kilk%
(in%tac* z$awili si& tec*nicy z laboratori%( kry(inalistyki i rozeszli si& po pracowni.
# Ddizolowa, +wiadkw # rozkaza Di(onte.
9yc* byo tylko dwc*: () i dziwak %brany na czarno. Di(onte zanotowa w pa(i&ci' e
() wygl)da na rozko$arzonego' c*o, (g %dawa,. Po kolei. Di(onte' wci) %$)c
wykaaczk&' odprowadzi na bok dziwaka' ktry (ia na i(i& # a $ake # Art%ro. 7*opak by
blady. Zazwycza$ Di(onte pode$rzewaby' e to sk%tek zaywania narkotykw' ale Aacet
p%+ci pawia' kiedy znalaz ciao.
# Dobrze si& pan cz%$e- # spyta Di(onte. @akby go to obc*odzio.
Art%ro kiwn) gow).
Di(onte zapyta go' czy za%way ostatnio co+ niezwykego. 9ak' odpar Art%ro. 7o takiego-
?ebecca odebraa wczora$ teleAon' ktry $) zaniepokoi. Kto dzwoni- Art%ro nie by pewien'
ale godzin& pKnie$ # (oe (nie$' nie potraAi powiedzie, dokadnie # do st%dia przyszed
(&czyzna. Kiedy wyszed' ?ebecca bya z%penie roztrz&siona. 7zy pa(i&ta' $ak nazywa si&
ten (&czyzna- # 4eck # odpar Art%ra. # 9ak si& do niego zwracaa.
6*a%na wkadaa po+ciel "arka do s%szarki. 8inda stan&a za ni).
# Znw (oczy ko # powiedziaa.
# 4oe' co za przenikliwo+,.
# 0ie b)dK zo+liwa.
8inda ods%n&a si&. 6*a%na otworzya %sta' eby $) przeprosi,' ale nie bya w stanie
wykrzt%si, sowa. Kiedy wyprowadzia si& st)d pierwszy # i $edyny # raz' "ark bardzo Kle to
przy$). Zacz) si& (oczy,. Przesta' gdy pogodzia si& z 8inda. : do te$ pory tego nie robi.
# Dn wie' co si& dzie$e # powiedziaa 8inda. # 1ycz%wa napi&cie.
# : co twoi( zdanie( powinna( z ty( zrobi,-
# 7okolwiek b&dzie trzeba.
# 0ie wyprowadz& si&. Dbiecaa(.
# 0a$widocznie$ to nie wystarczy.
22
6*a%na wrz%cia prze+cierado do s%szarki. 9warz (iaa pobr%don) ze z(&czenia.
0iedobrze. 4ya wzi&t) (odelk). 0ie (oga przy$+, do pracy z worka(i pod ocza(i l%b
nie%(yty(i wosa(i. 9o niedop%szczalne.
4ya z(&czona ty( wszystki(. Z(&czona do(owy(i obowi)zka(i' za ktry(i nie
przepadaa. Zn%ona naciskie( przekl&tyc* +wi&toszkw. 0ie zwaa, na bigotw' to byo
atwe. A $ednak pres$a' ktr) pozornie popiera$)cy $e l%dzie wywierali na par& lesbi$ek
wyc*ow%$)cyc* (ae dziecko' bya po prost% nie do zniesienia. 9a gadanina' e $e+li ic*
zwi)zek si& rozpadnie' b&dzie to kl&ska dla wszystkic* lesbi$ek i ty( podobne bzd%ry' $akby
pary *etero nigdy si& nie rozc*odziy. 6*a%na nie bya krzyowce(. 1iedziaa o ty(. "og)
nazywa, $) egoistk)' ale nie zoy oAiary ze swo$ego szcz&+cia dla /dobra og%2.
Zastanawiaa si&' czy 8inda te tak to odcz%wa.
# Koc*a( ci& # powiedziaa 8inda.
# @a ciebie te.
6po$rzay na siebie. "ark znw (oczy ko. 6*a%na nie po+wi&ciaby si& dla dobra og%.
8ecz zrobiaby to dla "arka.
# : co b&dzie- # spytaa 8inda.
# @ako+ sobie z ty( poradzi(y.
# "y+lisz' e da(y rad&-
# Koc*asz (nie-
# 1iesz' e tak # odpara 8inda.
# 7zy wci) %waasz' e $este( na$bardzie$ podnieca$)c)' na$c%downie$sz) istot) na cae$ k%li
zie(skie$-
# Dc*' tak # potwierdzia 8inda.
# @a te # %+(iec*n&a si& 6*a%na. # @este( narcystyczny( wrzode( na d%pie.
# Dc*' tak.
# Ale twoi( narcystyczny( wrzode( na d%pie.
# 7*olernie dobrze powiedziane.
6*a%na podesza do nie$.
# 0ie $este( stworzona do %stabilizowanego ycia. @este( eAe(eryczna.
# : seksowna $ak diabli' gdy $este+ eAe(eryczna.
2J
# 0awet wtedy' kiedy nie $este(.
# Za(kni$ si& i poca%$ (nie.
Zadzwoni dzwonek do(oAon%. 8inda spo$rzaa na 6*a%n&. 9a wzr%szya ra(iona(i. 8inda
nacisn&a przycisk.
# 9ak- # powiedziaa
# 7zy pani 8inda 4eck-
# Kto (wi-
# Agentka spec$alna Ki(berly .reen z B4:. @est ze (n) ($ partner' agent spec$alny ?ick
Peck. 7*cieliby+(y we$+, i zada, pani kilka pytaC.
6*a%na nac*ylia si& do do(oAon%' zani( 8inda zd)ya odpowiedzie,.
# 0aszy( prawnikie( $est Eester 7ri(steinQ # krzykn&a do (ikroAon%. # "oecie
poroz(awia, z ni).
# 0ie $est pani o nic pode$rzana. 7*ce(y tylko zada, kilka pytaC...
# Eester 7ri(stein # przerwaa 6*a%na. # Z pewno+ci) znacie $e$ n%(er teleAon%. Rycz&'
bardzo (iego dnia.
6*a%na zwolnia przycisk do(oAon%. 8inda spo$rzaa na ni) ze zd%(ienie(.
# 7o to byo' do diaba-
# 9w$ brat (a kopoty.
# 7o-
# Lsi)dK # powiedziaa 6*a%na. # "%si(y poroz(awia,.
6ysz)c (ocne p%kanie' ?aisa "arkoX' piel&gniarka opiek%$)ca si& dziadkie( doktora 4ecka'
otworzya drzwi. 6pec$alni agenci 7arlson i 6tone' teraz prac%$)cy raze( z nowo$orski(i
detektywa(i Di(onte>e( i Krinsky(' wr&czyli $e$ dok%(ent.
# Bederalny nakaz rewiz$i # ozna$(i 7arlson.
?aisa z ka(ienny( wyraze( twarzy ods%n&a si& na bok. 1yc*owaa si& w Zwi)zk%
6owiecki(. Policy$ne na$+cia nie byy dla nie$ niczy( nowy(.
D+(i% l%dzi 7arlsona weszo do +rodka. ?ozeszli si& po (ieszkani% 4ecka.
# 7*c& (ie, wszystko sAil(owane # zawoa 7arlson. # Radnyc* b&dw.
2!
Dziaali w po+piec*%' (a$)c nadzie$& wyprzedzi, o p krok% Eester 7ri(stein. 7arlson
wiedzia' e 7ri(stein' $ak wiel% sprytnyc* adwokatw od czas% aAery D.@. 6i(psona' w razie
konieczno+ci zawzi&cie czepia si& policy$ne$ nieko(petenc$i iWl%b niewa+ciwego traktowania
pode$rzanego. 7arlson' racze$ sprytny przedstawiciel organw +cigania' nie za(ierza $e$ tego
%atwia,. Kady krok b&dzie %dok%(entowany i potwierdzony.
Kiedy 7arlson i 6tone po$awili si& w st%di% ?ebekki 6c*ayes' Di(onte w pierwsze$ c*wili
nie by zac*wycony. @ak zwykle w kontaktac* (i&dzy (ie$scow) polic$) a Aederalny(i byo
troc*& straszenia pir w obronie swego terytori%(. Przedstawiciele B4: i polic$i rzadko
bywa$) $edno(y+lni' szczeglnie w taki( d%y( (ie+cie $ak 0owy @ork.
@edny( z tego rodza$% rzadkic* wypadkw bya perspektywa z(ierzenia si& z Eester
7ri(stein.
1szyscy bior)cy %dzia w +ledztwie wiedzieli' e 7ri(stein $est tr%dny( przeciwnikie( i
%wielbia robi, wok siebie wrzaw&. 7ay +wiat b&dzie na nic* patrzy. 0ikt nie c*cia
spieprzy, sprawy. 9o ic* (obilizowao do dziaania. 9ak wi&c zawarli przy(ierze rwnie
szczere $ak palestyCsko#izraelski %+cisk doni' poniewa wiedzieli' e (%sz) $ak na$pr&dze$
zebra, dowody i przygwoKdzi, winnego # zani( 7ri(stein zd)y za()ci, spraw&.
Bederalni %zyskali nakaz rewiz$i. 1ystarczyo i( prze$+, przez Bederal Plaza do
po%dniowego okr&gowego s)d% Aederalnego. .dyby Di(onte i $ego koledzy z nowo$orskiego
wydzia% polic$i c*cieli %zyska, taki nakaz' (%sieliby zwrci, si& do re$onowego s)d% 0ew
@ersey' co trwaoby za d%go' gdy na kark% (ieli Eester 7ri(stein.
# Agencie 7arlsonQ
Dkrzyk dobieg zza rog% b%dynk%. 7arlson wybieg na zewn)trz' a 6tone potr%c*ta za ni(.
Di(onte i Krinsky deptali i( po pi&tac*. "ody agent B4: sta na c*odnik% obok otwartego
po$e(nika na +(ieci.
# 7o $est- # zapyta 7arlson.
# "oe nic' prosz& pana' ale...
"ody agent wskaza na co+' co wygl)dao $ak para pospiesznie wepc*ni&tyc* do kosza
g%(owyc* r&kawiczek.
# Zapak%$ $e # poleci 7arlson. # 7*c&' by natyc*(iast wykonano prb& na +lady proc*%. #
7arlson spo$rza na Di(onte>a. Pora na +ci+le$sz) wspprac&... ty( raze( dzi&ki rywalizac$i.
# :le czas% potrwa to w waszy( laboratori%(-
# DzieC # odpar Di(onte. "ia w %stac* now) wykaaczk& i % $az ogro(ny( zapae(. #
"oe dwa.
# Za d%go. 4&dzie(y (%sieli wysa, prbki sa(olote( do naszego laboratori%( w \%antico.
# 0ie (a (owyQ # warkn) Di(onte.
# Lzgodnili+(y' e na$wanie$szy $est czas.
2N
# 0a (ie$sc% b&dzie na$szybcie$ # o+wiadczy Di(onte. # Dopiln%$& tego.
7arlson kiwn) gow). 9ego oczekiwa. @e+li c*cesz' eby (ie$scowi gliniarze nadali sprawie
priorytet' zagroK' e i( $) odbierzesz. 1spzawodnictwo. Dobra rzecz.
P godziny pKnie$ %syszeli nast&pny okrzyk' ty( raze( doc*odz)cy z gara%. Znw
pobiegli ta( raze(.
6tone cic*o gwizdn). Di(onte wytrzeszczy oczy. 7arlson poc*yli si&' eby lepie$ si&
przy$rze,.
Pod gazeta(i w kosz% na +(ieci lea pistolet # kaliber dziewi&, (ili(etrw. Zapac* nie
pozostawia adnyc* w)tpliwo+ci # z te$ broni niedawno strzelano.
6tone odwrci si& do 7arlsona' eby ka(era nie zare$estrowaa $ego szerokiego %+(iec*%.
# "a(y go # (r%kn).
7arlson nie odpowiedzia. Patrzy' $ak tec*nik wkada broC do plastikowego woreczka.
Pote(' zastanawia$)c si& nad ty( wszystki(' z(arszczy brwi.
2P
23
1ezwanie przez biper dotyczyo 9@. 6kaleczy si& w ra(i& o A%tryn& drzwi. 1 wypadk%
wi&kszo+ci dzieci oznaczaoby to psikni&cie piek)c) bactine w spray%. Dla 9@ oznaczao noc
sp&dzon) w szpital%. Zani( ta( dotare(' $% pod)czyli (% kroplwk&. 7*ory( na
*e(oAili& poda$e si& preparaty krwiozast&pcze' takie $ak krioprecypitat l%b lioAilizowane
osocze. Kazae( piel&gniarce natyc*(iast to zrobi,.
@ak $% wcze+nie$ wspo(niae(' po raz pierwszy spotkae( 9yrese>a sze+, lat te(%' zak%tego
w ka$danki i (iota$)cego przekleCstwa. .odzin& wcze+nie$ przywiz swo$ego
dziewi&cio(iesi&cznego synka na izb& przy$&,. 4ye( ta(' ale nie za$(owae( si& ostry(i
przypadka(i. Dpiek& nad dzieckie( 9yrese>a prze$) lekarz dy%rny.
"ay by w +nie letargiczny( i nie reagowa na bodKce. Dddyc*a pytko. 9yrese' ktry #
wed%g zebranego wywiad% # zac*owywa si& /e(oc$onalnie2 3ciekawe' $ak powinien si&
zac*owywa, o$ciec dziecka przywiezionego na izb& przy$&,-5' powiedzia lekarzowi
dy%rne(%' e stan c*opczyka pogarsza si& przez cay dzieC. 8ekarz posa znacz)ce
spo$rzenie piel&gniarce. 9a skin&a gow) i posza zadzwoni,. 0a wszelki wypadek.
4adanie oAtal(oskopowe wykazao % nie(owl&cia ob%stronny krwotok siatkwkowy' b&d)cy
sk%tkie( p&kni&cia naczyC krwiono+nyc* ob% gaek ocznyc*. 8ekarz poskada kawaki
a(igwki # krwawienie siatkwkowe' letarg oraz zac*owanie o$ca # po czy( postawi
diagnoz&.
"altretowane dziecko.
Po c*wili po$awili si& %zbro$eni stranicy. 6k%li 9yrese>a' ktry wa+nie wtedy zacz) kl),.
1yszede( na korytarz' eby sprawdzi,' co si& stao. Przyszli dwa$ %(%nd%rowani polic$anci.
A take zn%ona kobieta z A76 # czyli Ad(inistration Aor 7*ildren 6erXices. 9yrese %siowa
przekona, ic*' e $est niewinny. 1szyscy potrz)sali gowa(i w sposb (wi)cy /co te si&
porobio z ty( +wiate(2.
1 szpital% widziae( takie sceny dziesi)tki razy. Prawd& (wi)c' nawet znacznie gorsze.
8eczye( trzyletni) dziewczynk& zaraon) c*orob) weneryczn). 9a(owae( krwotok
wewn&trzny % zgwaconego czterolatka. 1 ob% tyc* przypadkac* # $ak we wszystkic* innyc*'
z ktry(i (iae( do czynienia # gwaciciele( by czonek rodziny l%b na$nowszy koc*anek
(a(%si.
Zy 7zowiek nie czai si& na plac% zabaw' dzieciaki. Dn (ieszka w waszyc* do(ac*.
1iedziae( rwnie # statystyka zawsze (nie przeraaa # e ponad dziewi&,dziesi)t pi&,
procent przypadkw ci&kic* %razw wewn)trzczaszkowyc* % noworodkw powsta$e w
wynik% (altretowania. 9ak wi&c niestety # albo na szcz&+cie' zalenie od p%nkt% widzenia #
wszystkie dowody wskazyway na to' e 9yrese pobi swo$ego synka.
1 izbie przy$&, syszeli+(y $% wszelkie (oliwe wykr&ty. Dziecko spado z kanapy.
Drzwiczki piecyka %derzyy $e w gwk&. 6traszy brat %p%+ci na nie zabawk&. @e+li
poprac%$esz t% d%e$' robisz si& bardzie$ cyniczny ni za*artowany (ie$ski gliniarz. 1
rzeczywisto+ci zdrowe dzieci do+, dobrze znosz) tego rodza$% nieszcz&+liwe wypadki. 4ardzo
rzadko si& zdarza' by # na przykad # %padek z kanapy spowodowa krwotok siatkwkowy.
2S
Diagnoza dy%rnego lekarza nie b%dzia (oic* w)tpliwo+ci. Przyna$(nie$ z pocz)tk%.
Lznae( $ednak za dziwny sposb' w $aki 9yrese %siowa si& broni,. 1cale nie po(y+lae('
e $est niewinny. Zdarza (i si& s)dzi, l%dzi po ic* wygl)dzie albo' $e+li (a( pos%y, si&
poprawnie$szy( politycznie okre+lenie(' przynaleno+ci etniczne$. 1szyscy to robi(y. @e+li
przec*odzisz na dr%g) stron& %licy' eby %nikn), spotkania z band) czarnoskryc*
nastolatkw' dokon%$esz kwaliAikac$i etniczne$; $e+li tego nie robisz' obawia$)c si&' e
wy$dziesz na rasist&' te dokon%$esz kwaliAikac$i etniczne$' a $eeli na ic* widok nie (y+lisz
ani o $edny(' ani o dr%gi(' to przybye+ t% z $akie$+ planety' na ktre$ $a nigdy nie bye(.
Zastanowio (nie co+ innego. 0iedawno' odbywa$)c sta w bogate$ pod(ie$skie$ dzielnicy
6*ort Eills' w stanie 0ew @ersey' widziae( zatrwaa$)co podobny przypadek. 4iaa (atka i
o$ciec' obo$e elegancko %brani' za$ec*ali nieKle wyposaony( range roXere(' przywo)c na
izb& przy$&, swo$) sze+cio(iesi&czn) creczk&. Dziecko' ic* trzecie' (iao te sa(e ob$awy co
9@.
0ikt nie zak% w ka$danki ta(tego o$ca.
Dlatego podszede( do 9yrese>a. Dbrz%ci (nie typowy( spo$rzenie( (ieszkaCca getta. 0a
%licy (oe by (nie przerazi' ale t%ta$ by $ak zy wilk %si%$)cy zd(%c*n), ceglany do(.
# 7zy paCski syn %rodzi si& w ty( szpital%- # zapytae(.
9yrese nie odpowiedzia.
# 7zy paCski syn %rodzi si& t%ta$' tak czy nie-
Dc*on) na tyle' by odpowiedzie,.
# 9ak.
# Zosta obrzezany-
9yrese znw posa (i gniewne spo$rzenie.
# @este+ pan $aki(+ c*olerny( pedzie(-
# 7*ce pan powiedzie,' e $est ic* kilka rodza$w- # odparowae(. # Zosta t% obrzezany' tak
czy nie-
# 9aak # b%rkn) niec*&tnie 9yrese.
6prawdzie( n%(er %bezpieczenia c*opczyka i wprowadzie( do ko(p%tera. Po$awiy si&
dane. Prze$rzae( inAor(ac$e dotycz)ce zabieg% obrzezania. 1szystko w nor(ie. Do lic*a.
Pote( $ednak znalaze( inny wpis. 9o nie bya pierwsza wizyta 9@ w ty( szpital%. Kiedy
(ia dwa tygodnie' o$ciec przywiz go t% z powod% krwawienia z p&pka # czyli blizny
powstae$ po odci&ci% p&powiny.
Dziwne.
2T
Kazae( wykona, kilka analiz' c*ocia polic$a c*ciaa natyc*(iast aresztowa, 9yrese>a. 9en
nie protestowa. Zgodzi si& na przeprowadzenie badaC krwi. Lsiowae( przyspieszy,
proced%r&' ale (iae( niewielki wpyw na bi%rokratyczn) (ac*in&. "ao kto (a. "i(o to
laboratori%( zdoao %stali,' e w pobranyc* prbkac* krwi czas krzepliwo+ci by wyraKnie
zbyt d%gi' c*ocia czas protro(binowy oraz liczba pytek krwi byy w nor(ie. 0o' dobrze'
dobrze' wytrzy(a$cie $eszcze przez c*wil&.
Potwierdziy si& (o$e na$lepsze # i na$gorsze # obawy. 7*opczyk nie zosta pobity przez
swo$ego poc*odz)cego z nizin spoecznyc* o$ca. 9en wewn&trzny krwotok by sk%tkie(
*e(oAilii. : %czyni c*opca niewido(y(.
6tranicy westc*n&li' rozk%li 9yrese>a i odeszli bez sowa. 9yrese roztar nadgarstki. 0ikt nie
przeprosi ani nie wyrazi wspcz%cia o$c%' ktry zosta nies%sznie oskarony o pobicie
swo$ego niewido(ego synka.
1yobraKcie to sobie w szpital% na bogaty( przed(ie+ci%.
Dd ta(te$ pory 9@ by (oi( pac$ente(.
9eraz' w szpitalny( pokoik%' pogaskae( 9@ po gowie i spo$rzae( w $ego niewidz)ce oczy.
Dzieciaki zazwycza$ patrz) na (nie z nieskrywany( podziwe(' b&d)cy( czy(+ w rodza$%
(ieszaniny strac*% i czci. "oi koledzy s) zdania' e dzieci lepie$ ni doro+li zda$) sobie
spraw& z tego' co si& z ni(i dzie$e. @a s)dz&' e wy$a+nienie $est (nie$ sko(plikowane. Dzieci
%waa$) swoic* rodzicw za nie%straszonyc* i niepokonanyc* # a ty(czase( ci rodzice
patrz) na (nie' lekarza' z nabony( szac%nkie(' $aki nor(alnie rezerw%$e si& dla bstwa.
7o (oe bardzie$ przeraa, dziecko-
Po kilk% (in%tac* 9@ za(kn) oczy. Zapad w sen.
# Po prost% wpad na Ara(%g& drzwi # rzek 9yrese. # 9o wszystko. @est niewido(y. Zdarza si&'
no nie-
# 4&dzie(y (%sieli zatrzy(a, go t% na noc # powiedziae(. # 1szystko b&dzie dobrze.
# @aki( c%de(- # (r%kn) 9yrese. # @aki( c%de( (a by, dobrze' $e+li nie (ona
powstrzy(a, krwawienia-
0ie (iae( na to odpowiedzi.
# "%sz& wyci)gn), go st)d.
0ie (ia na (y+li szpitala.
9yrese si&gn) do kieszeni i zacz) odlicza, banknoty. 0ie bye( w nastro$%. Powstrzy(ae(
go (ac*ni&cie( r&ki i powiedziae(:
# Policzy(y si& nast&pny( raze(.
# Dzi&ki za przybycie' doktorze. Docenia( to.
2U
@% (iae( (% przypo(nie,' e przy$ec*ae( do $ego syna' a nie do niego' ale wolae(
(ilcze,.
Dstronie' (y+la 7arlson' cz%$)c' $ak przyspiesza (% p%ls. 4)dK c*olernie ostrony.
1szyscy cztere$ # 7arlson' 6tone' Krinsky i Di(onte # siedzieli przy stole konAerency$ny( z
asystente( prok%ratora okr&gowego 8ance>e( Beine(. 9en ostatni by a(bitny( i
krwioerczy( $ak asica czowieczkie( o nie%stannie podskak%$)cyc* brwiac* i woskowate$
twarzy wygl)da$)ce$ tak' $akby zaraz (iaa si& stopi, i spyn), na podog&.
# 1eK(y tego c*orego drania za d%p& # zaproponowa Di(onte.
# @eszcze raz # rzek 8ance Bein. # Poskada$cie to dla (nie tak' eby nawet Alan Ders*owitz
c*cia go zap%szkowa,.
Di(onte skin) na partnera.
# Dale$' Krinsky. Zrb (i dobrze.
Krinsky wy$) sw$ notes i zacz) czyta,:
# ?ebecca 6c*ayes zostaa dw%krotnie postrzelona w gow& z bardzo bliskie$ odlego+ci' z
pistolet% kaliber dziewi&, (ili(etrw. Dziaa$)c na (ocy nakaz% rewiz$i' wystawionego
przez s)d Aederalny' znaleKli+(y pistolet o ty( kalibrze w gara% doktora 4ecka.
# Ddciski palcw na broni- # zapyta Bein.
# Radnyc*. Analiza balistyczna potwierdzia $ednak' e broC znaleziona w gara% doktora
4ecka bya narz&dzie( zbrodni.
Di(onte %+(iec*n) si& i %nis brwi.
# 7zy kto+ $eszcze dosta orgaz(%-
4rwi Beina %niosy si& i opady.
# Prosz& czyta, dale$ # rzek.
# 1 wynik% przesz%kania dokonanego na (ocy tego sa(ego nakaz% znaleziono par&
g%(owyc* r&kawiczek w po$e(nik% na +(ieci na terenie rezydenc$i doktora 4ecka. 0a
prawe$ r&kawiczce wykryto +lady proc*%. Doktor 4eck $est prawor&czny.
Di(onte opar o st nogi w b%tac* z w&owe$ skry i przes%n) $&zykie( wykaaczk&.
# Dc*' tak' (ocnie$' (ocnie$. 9o l%bi&.
Bein z(arszczy brwi. Krinsky' nie odrywa$)c ocz% od notatnika' po+lini palec i przewrci
kartk&.
J0
# 0a te$ sa(e$ r&kawiczce z prawe$ r&ki laboratori%( znalazo wos' ktrego kolor by
identyczny z barw) wosw ?ebekki 6c*ayes.
# D 4oeQ D 4oeQ # wrzasn) Di(onte' %da$)c orgaz(. A (oe wcale nie %dawa.
# Pena analiza D0A wy(aga wi&ce$ czas% # ci)gn) Krinsky. # Ponadto na (ie$sc% zbrodni
znaleziono odciski doktora 4ecka' c*ocia nie w po(ieszczeni% cie(ni' w ktry( popeniono
zbrodni&.
Krinsky za(kn) notes. Dbecni spo$rzeli na 8ance>a Beina.
9en wsta i potar podbrdek. Dprcz Di(onte>a wszyscy skrywali przepenia$)c) ic* rado+,.
1 poko$% panowaa elektryz%$)ca at(osAera' poprzedza$)ca aresztowanie winnego'
od%rza$)ca $ak narkotyk' towarzysz)ca rozwi)zani% naprawd& d%yc* spraw. 4&d)
konAerenc$e prasowe' teleAony od politykw i zd$&cia w gazetac*.
9ylko 0ick 7arlson odcz%wa dziwny niepok$. 6iedzia' skr&ca$)c' rozwi$a$)c i znw
zwi$a$)c skrawek papier%. 0ie (g przesta,. 7o+ tkwio w $ego pod+wiado(o+ci' t% za
pole( widzenia' co+' czego wci) nie (g %c*wyci,' ale byo ta(' iryt%$)ce $ak wszyscy
diabli. Po pierwsze' te %rz)dzenia pods%c*owe w do(% doktora 4ecka. Kto+ zaoy (%
pods%c*. 0a linii teleAoniczne$ take. 9y(czase( nikt nie wiedzia dlaczego i nie
prze$(owa si& ty(.
# 8ance- # rz%ci Di(onte.
8ance Bein odc*rz)kn).
# 7zy wiecie' gdzie $est teraz doktor 4eck- # zapyta.
# 1 szpital% # odpar Di(onte. # Postawie( ta( dwc* (%nd%rowyc*' eby (ieli go na ok%.
Bein kiwn) gow).
# 0o' 8ance # rzek Di(onte. # Da$ (i to' c*opie.
# 0a$pierw zadzwoC(y do pani 7ri(stein # powiedzia Bein. # K%rt%azy$nie.
6*a%na opowiedziaa 8indzie prawie wszystko. Po(in&a to' e 4eck /widzia2 <lizabet* na
ekranie (onitora. 0ie dlatego' e w to wierzya. 4ya prawie pewna' e to cyArowy
Aoto(onta. 8ecz 4eck wyrazi si& $asno. 0ie (w niko(%. 0ie l%bia (ie, ta$e(nic przed
8ind)' ale lepsze to ni zawie+, za%Aanie 4ecka.
8inda przez cay czas patrzya $e$ w oczy. 0ie kiwaa gow)' nie odzywaa si& i nie por%szaa.
Kiedy 6*a%na skoCczya' zapytaa:
# 1idziaa+ te zd$&cia-
# 0ie.
# 6k)d si& wzi&y w r&kac* polic$i-
J
# 0ie (a( po$&cia.
8inda wstaa.
# DaXid nigdy nie skrzywdziby <lizabet*.
# 1ie( o ty(.
8inda ob$&a si& ra(iona(i. Zacz&a ci&ko dysze,. Krew odpyn&a $e$ z twarzy.
# 7o ci $est- # spytaa 6*a%na.
# 7o przede (n) %krywasz-
# Dlaczego s)dzisz' e co+ przed tob) %krywa(-
8inda tylko popatrzya na ni).
# Zapyta$ swo$ego brata # poradzia $e$ 6*a%na.
# Dlaczego-
# @a nie (og& ci tego powiedzie,.
Znw kto+ zadzwoni do drzwi. 9y( raze( do do(oAon% podesza 6*a%na.
# 9aak-
Z go+nika popyn) gos:
# 9% Eester 7ri(stein.
6*a%na nacisn&a g%zik otwiera$)cy drzwi. Dwie (in%ty pKnie$ do (ieszkania wpada
Eester.
# 7zy znacie nie$ak) ?ebecc& 6c*ayes' AotograAa-
# Pewnie # odpara 6*a%na. # 7*ocia od dawna $e$ nie widziaa(. 8inda-
# @a te nie. Dd lat. Dna i <lizabet* wyna$(oway wsplnie (ieszkanie w +rd(ie+ci%.
Dlaczego pytasz-
# Zesze$ nocy zostaa za(ordowana # odpara Eester. # Lwaa$)' e to 4eck $) zabi.
Dbie kobiety zastygy' $akby kto+ $e spoliczkowa. 6*a%na pierwsza dosza do siebie.
# Przecie $a bya( wczora$ wieczore( z 4eckie( # powiedziaa. # 1 $ego do(%.
# Do ktre$-
J2
# A do ktre$ ci trzeba-
Eester z(arszczya brwi.
# 0ie pogrywa$ ze (n)' 6*a%no. D ktre$ op%+cia+ $ego do(-
# D dziesi)te$' dziesi)te$ trzydzie+ci. D ktre$ zgin&a-
# @eszcze nie wie(. "a( $ednak swo$e Krda. Podobno (a$) przeciwko nie(% (%rowane
dowody.
# 4zd%ra.
Zadzwoni teleAon ko(rkowy. Eester 7ri(stein wy$&a go z torebki i przycisn&a do %c*a.
# 7o-
Dsoba na dr%gi( koCc% linii (wia przez d%g) c*wil&. Eester s%c*aa w (ilczeni%. 1yraz
$e$ twarzy zdradza coraz wi&ksze przygn&bienie. Po (in%cie czy dwc*' nie poegnawszy
si&' wy)czya teleAon.
# K%rt%azy$na wiado(o+, # wy(a(rotaa.
# 7o-
# Za(ierza$) aresztowa, pani brata. "a(y godzin& na wydanie go w r&ce wadz.
JJ
24
0ie (oge( (y+le, o niczy( inny( poza spotkanie( w 1as*ington 6[%are Park. 9o
prawda' e nie powiniene( si& ta( pokazywa, $eszcze przez cztery nast&pne godziny. A
przecie' po(i$a$)c nage przypadki' dzisia$ (iae( wolny dzieC. 4ye( wolny $ak ptak #
za+piewaby 8ynyrd 6kynyrd # i ten ptaszek c*cia $ak na$szybcie$ polecie, do 1as*ington
6[%are Park.
1a+nie za(ierzae( op%+ci, szpital' kiedy ($ biper znw odegra sw) zowieszcz) pie+C.
1estc*n)e( i sprawdzie( n%(er. 9eleAon ko(rkowy Eester 7ri(stein. Dbok widnia
sy(bol oznacza$)cy /pilne2.
9o nie (oga by, dobra wiado(o+,.
Przez c*wil& czy dwie (iae( oc*ot& nie odpowiada, i polecie, za gose( swego ptasiego
serca # tylko co by (i to dao- 1rcie( do (o$ego gabinet%. Drzwi byy za(kni&te' a tarcza
przy kla(ce pokazywaa czerwone pole. 9o oznaczao' e z gabinet% korzysta inny lekarz.
Przeszede( dale$ korytarze(' skr&cie( w lewo i znalaze( p%sty gabinet na oddziale
ginekologiczno#pooniczy(. 7z%e( si& $ak szpieg w obozie wroga. Pok$ l+ni nad(iare(
c*ro(%. Dtoczony przez Aotele ze strze(iona(i i inne ele(enty wyposaenia' wygl)da$)cego
na zatrwaa$)co przedpotopowe' wybrae( n%(er.
Eester 7ri(stein nie Aatygowaa si& powitania(i.
# 4eck' (a(y powany proble(. .dzie $este+-
# 1 szpital%. 7o si& dzie$e-
# Ddpowiedz (i na $edno pytanie # powiedziaa Eester 7ri(stein. # Kiedy ostatni raz
widziae+ ?ebecc& 6c*ayes-
6erce zabio (i (ocnie$.
# 1czora$. Dlaczego pytasz-
# A przedte(-
# Dsie( lat te(%.
7ri(stein zakl&a pod nose(.
# D co c*odzi- # spytae(.
# ?ebecca 6c*ayes zostaa zesze$ nocy za(ordowana w swo$e$ pracowni. Kto+ dwa razy
strzeli $e$ w gow&.
"iae( wraenie' e spada(. 7o+ takiego cz%$esz na c*wil& przed ty(' zani( pogr)ysz si&
we +nie. Kolana %gi&y si& pode (n). Z oskote( opade( na taboret.
J!
# D 7*ryste...
# 4eck' pos%c*a$ (nie. 6%c*a$ %wanie.
Przypo(niae( sobie' $ak ?ebecca wygl)daa wczora$.
# .dzie bye+ zesze$ nocy-
Dds%n)e( s%c*awk& od %c*a i go+no apae( powietrze. "artwa. ?ebecca nie y$e.
Dziwne' ale wci) (iae( przed oczy(a ten poysk $e$ pi&knyc* wosw. Po(y+lae( o $e$
(&%. Po(y+lae(' co przynios) (% te noce' kiedy b&dzie lea w k%' przypo(ina$)c
sobie' $ak pi&knie te wosy wygl)day na pod%szce.
# 4eck-
# 1 do(% # powiedziae(. # 4ye( w do(% z 6*a%n).
# A pote(-
# Poszede( na spacer.
# Dok)d-
# 6pacerowae(.
# .dzie bye+-
0ie odpowiedziae(.
# Pos%c*a$ (nie' 4eck' dobrze- ZnaleKli w twoi( do(% broC' za po(oc) ktre$ dokonano
(orderstwa.
6yszae( sowa' lecz ic* sens z tr%de( dociera do (zg%. Pok$ nagle wyda (i si& ciasny.
0ie (ia okien. 0ie byo czy( oddyc*a,.
# 6yszysz (nie-
# 9ak # odpare(. Pote(' zaczyna$)c roz%(ie,' dodae(: # 9o nie(oliwe.
# Pos%c*a$' nie (a(y teraz na to czas%. Zaraz ci& areszt%$). ?oz(awiaa( z prok%ratore(
prowadz)cy( t& spraw&. 9o skoCczony k%tas' ale zgodzi si&' eby+ sa( odda si& w r&ce
polic$i.
# Areszt%$)-
# Zaczni$ ko$arzy,' 4eck.
# @a nic nie zrobie(.
JN
# 9o teraz $est nieistotne. Za(ierza$) ci& aresztowa,. Pote( postawi, przed s)de(. 1tedy
wyci)gn& ci& za ka%c$). @% $este( w drodze do szpitala. 9a( si& spotka(y. 6iedK spoko$nie.
0ie roz(awia$ z niki(' syszysz- Ani z glina(i' ani z Aederalny(i' ani z nowy( k%(ple( w
celi. ?oz%(iesz-
Przyware( wzrokie( do zegara nad kozetk). 4yo kilka (in%t po dr%gie$. 1as*ington
6[%are. Po(y+lae( o 1as*ington 6[%are.
# 0ie (og& da, si& aresztowa,' Eester.
# 1szystko b&dzie dobrze.
# @ak pr&dko-
# 7o $ak pr&dko-
# 1yci)gniesz (nie za ka%c$).
# 9r%dno powiedzie,. 0ie s)dz&' eby byy $akie+ proble(y z ka%c$). 0ie bye+ karany. @este+
czonkie( spoeczne$ elity' (asz rodzin& i obowi)zki. Pewnie b&dziesz (%sia odda,
paszport...
# @ak pr&dko-
# 7o $ak pr&dko' 4eck- 0ie roz%(ie(.
# @ak pr&dko wy$d&.
# Pos%c*a$' sprb%$& ic* przycisn),' dobrze- @e+li nawet (i si& %da # a tego nie (og& ci
obieca, # b&d) (%sieli wysa, two$e odciski palcw do Albany. 9akie s) przepisy. @e+li
b&dzie(y (ieli szcz&+cie # d%o szcz&+cia # to staniesz przed s)de( przed pnoc).
Przed pnoc)-
6trac* +cisn) (i pier+ stalowy(i obr&cza(i. Lwi&zienie oznaczao' e nie b&d& (g p$+,
na spotkanie w 1as*ington 6[%are Park. "$ kontakt z <lizabet* by tak c*olernie saby $ak
pa$&cza ni,. @e+li o pi)te$ nie z$awi& si& w 1as*ington 6[%are Park...
# 9o na nic # powiedziae(.
# 7o-
# "%sisz to odwlec' Eester. 0iec* areszt%$) (nie $%tro.
# Rart%$esz' prawda- 6%c*a$' pewnie $% ci& piln%$).
1ystawie( gow& przez %c*ylone drzwi i roze$rzae( si& po korytarz%. Z tego (ie$sca
widziae( tylko kawaek kont%ar% re$estrac$i' naronik po prawe$ stronie' ale to (i
wystarczyo.
JP
Zobaczye( dwc* gliniarzy' lecz (ogo ic* by, wi&ce$.
# D 7*ryste # $&kn)e(' coAa$)c si& do gabinet%.
# 4eck-
# 0ie (og& p$+, do wi&zienia # powtrzye(. # 0ie dzisia$.
# 0ie +wir%$' 4eck' dobrze- Po prost% zostaC ta(. 0ie r%sza$ si&' nie roz(awia$ z niki(' nic
nie rb. 6iedK w swoi( gabinecie i czeka$. @% $ad&.
?oz)czya si&.
?ebecca nie ya. Dni (y+leli' e to $a $) zabie(. G(ieszne' oczywi+cie' ale to (orderstwo
(%siao (ie, $aki+ zwi)zek z ca) t) spraw). 1czora$ odwiedzie( $) po raz pierwszy od
o+(i% lat. @eszcze tego sa(ego wieczor% zostaa za(ordowana.
7o si& dzie$e' do diaba-
Dtworzye( drzwi i zerkn)e(. .liniarze nie patrzyli w (oi( kier%nk%. 1y+lizgn)e( si& i
poszede( korytarze(. Z ty% byo wy$+cie awary$ne. 1y(kn) si& ta(t&dy. Dotr& do
1as*ington 6[%are Park.
7zy to wszystko si& dzie$e naprawd&- 7zy rzeczywi+cie %cieka( przed polic$)-
0ie (iae( po$&cia. Kiedy znalaze( si& przy drzwiac*' zaryzykowae( i obe$rzae( si&.
@eden z polic$antw za%way (nie. 1skaza na (nie palce( i rz%ci si& w po+cig.
Pc*n)e( drzwi i wybiege(.
0ie (oge( w to %wierzy,. Lciekae( przed polic$).
Drzwi wyc*odziy na cie(n) %liczk& na tyac* szpitala. 0ie znae( $e$. "oe to wydawa, si&
dziwne' ale to nie bya (o$a dzielnica. Przy$edae( t%ta$' pracowae( i od$edae(.
6iedziae( za(kni&ty w po(ieszczeniac* bez okien' kry$)c si& przed soCce( $ak pon%ra
sowa. 1ystarczyo' eby( oddali si& o $edn) przecznic& od szpitala' a znalazby( si& na
ko(pletnie nieznany( (i terenie.
4ez adnego konkretnego powod% skr&cie( w prawo. Za pleca(i %syszae( trza+niecie
otwieranyc* drzwi.
# 6ta,Q Polic$aQ
0aprawd& tak krzyczeli. 0ie zatrzy(ae( si&. 7zy b&d) strzela,- 4ardzo w to w)tpie(. Ze
wzgl&d% na reperk%s$e' $akie wywoaoby postrzelenie nie%zbro$onego czowieka' ktry
%siowa %ciec. 1prawdzie nie (ona byo tego wykl%czy, # przyna$(nie$ nie w te$ dzielnicy
# ale wydawao si& to (ao prawdopodobne.
1ok zna$dowao si& niewiel% l%dzi' lecz wszyscy przygl)dali (i si& z wyraKny(' nie tylko
przelotny(' zainteresowanie(. 4iege( dale$' na$szybcie$ $ak (oge(. Prze(kn)e( obok
JS
groKnie wygl)da$)cego (&czyzny z rwnie groKnie wygl)da$)cy( rottweilere(. 6tarcy
siedzieli na rog% i narzekali na ci&ki dzieC. Kobiety taszczyy zbyt wiele spraw%nkw.
Dzieciaki' ktre zapewne powinny by, w szkole' podpieray +ciany' szpan%$)c $edne przed
dr%gi(i.
A $a %ciekae( przed polic$).
"$ %(ys z tr%de( re$estrowa ten Aakt. 0ogi $% zaczynay od(awia, (i pos%szeCstwa'
lecz obraz spogl)da$)ce$ w obiektyw ka(ery <lizabet* popyc*a (nie naprzd i dodawa si.
7i&ko dyszae(.
0a pewno syszeli+cie o adrenalinie' e pob%dza i obdarza niesa(owit) si)' ale (a te pewn)
wad&. Lderza do gowy i tracisz panowanie nad sob). 1yostrza z(ysy tak' e prawie
parali%$e. "%sisz okiezna, t& si&' inacze$ ci& %d%si.
1pade( w boczn) %liczk& # tak zawsze robi) w telewiz$i # lecz ta okazaa si& +lepy(
za%kie(' za(kni&ty( stert) na$okropnie$szyc* kontenerw na +(ieci na cae$ k%li zie(skie$.
6(rd osadzi (nie w (ie$sc%... $ak r%(aka. 0iegdy+' zapewne za czasw b%r(istrzowania
8a.%ardii' te po$e(niki (ogy by, zielone' ale Aarb& $% dawno pokrya rdza. Przeara
(etal' %atwia$)c dost&p stad% szcz%rw' ktre wylay si& przez nie $ak str%ga szla(% z r%ry.
6z%kae( $akie$+ drogi %cieczki' drzwi l%b czegokolwiek' ale nie znalaze(. Radnego tylnego
wy$+cia. "oe (gby( rozbi, okno' lecz wszystkie zna$d%$)ce si& na parterze byy
zakratowane.
"oge( wydosta, si& st)d tylko t) sa() drog)' ktr) przybiege( # a wtedy niew)tpliwie
zobacz) (nie polic$anci.
Znalaze( si& w p%apce.
6po$rzae( w lewo' w prawo' a pote( # niespodziewanie # w gr&.
6c*ody ewak%acy$ne.
"iae( $e nad gow). 1ci) czerpi)c z (oic* zapasw adrenaliny' podskoczye( na$wye$
$ak (oge(' wyci)ga$)c obie r&ce w gr&. Lpade( na tyek. 6prbowae( ponownie. 0ie
%dao si&. Drabiny byy o wiele za wysoko.
: co teraz-
"oe zdoa( $ako+ przes%n), kontener na +(ieci' stan), na ni( i dosi&gn), $edne$ z
drabinek. 9ylko e te po$e(niki byy ko(pletnie przerdzewiae. @e+li nawet stan& na
+(ieciac*' i tak b&d& za nisko.
Zaczerpn)e( tc*% i %siowae( zebra, (y+li. 9en s(rd (nie wykaCcza: wdziera (i si& do
nosa i wydawa si& ta( zagnieda,. ?%szye( w kier%nk% wylot% za%ka.
6z%( radia. DKwi&k (og)cy poc*odzi, z policy$ne$ radiostac$i.
JT
Przyware( pleca(i do (%r% i s%c*ae(.
Lkry, si&. 9rzeba si& %kry,.
6z%( przybiera na sile. ?ozrniae( gosy. Polic$anci si& zbliali. 4ye( widoczny $ak na
doni. @eszcze (ocnie$ przycisn)e( si& do (%r%' $ak gdyby to (ogo (i $ako+ po(c. @akby
(ieli wy$ec*a, zza rog% i wzi), (nie za paskorzeKb&.
7isz& rozdar dKwi&k policy$nyc* syren.
6z%kali (nie.
Kroki. Zdecydowanie coraz blie$. "oge( %kry, si& tylko w $edny( (ie$sc%.
6zybko ocenie(' ktry z po$e(nikw na +(ieci $est na$(nie$ br%dny' za(kn)e( oczy i
wskoczye( do +rodka.
Kwa+ne (leko. 4ardzo kwa+ne (leko. 9en zapac* pocz%e( na$pierw. Ale nie tylko. 7o+
przypo(ina$)cego odr wy(iotw... 6iedziae( w ty(. 1 czy(+ wilgotny( i rozkada$)cy(
si&. 8epio si& do (nie. "$ organiz( postanowi zareagowa, odr%c*e( wy(iotny(.
Ro)dek zacz) podc*odzi, (i do garda.
Lsyszae( czy$e+ kroki % wylot% za%ka. Pozostae( na (ie$sc%.
6zcz%r przebieg (i po nodze.
D (ao nie wrzasn)e(' lecz pod+wiado(o+, $ako+ zdoaa %trzy(a, str%ny gosowe w
ryzac*. 4oe' to nie (oe dzia, si& naprawd&. 1strzy(ae( oddec*. 0ie na d%go.
Lsiowae( wci)ga, powietrze nose(' lecz znw zacz)e( si& dawi,. Zasonie( nos i %sta
po) kosz%li. 9roc*& po(ogo' ale niewiele.
0ie syszae( $% sz%(% radia. Ani krokw. 7zyby( si& i( wy(kn)- @e+li nawet' to
$edynie c*wilowo. Kole$ne syreny do)czyy do c*r%. Prawdziwa /4&kitna rapsodia2.
.liniarze +ci)gn&li wsparcie. 1krtce kto+ t% wrci. Ponownie sprawdz) ten za%ek. : co
wtedy-
7*wycie( brzeg kontenera' eby wy$+,. Zardzewiaa kraw&dK skaleczya (i doC.
Ddr%c*owo zacz)e( ssa, krwawi)c) ran&. 8ekarz we (nie natyc*(iast zacz) pokrzykiwa,
o t&c%' ale pozostaa cz&+, (o$ego %(ys% podpowiadaa' e t&ec $est teraz na$(nie$szy( z
(oic* z(artwieC.
0as%c*iwae(.
Radnyc* krokw. Ani sz%(% radiostac$i. 1ycie syren' czego $ednak (oge( si& spodziewa,-
1ci) +ci)gali wsparcie. "orderca gras%$)cy po naszy( +liczny( (ie+cie. Dobrzy Aaceci
zbior) oddzia po+cigowy. Za(kn) cay obszar i przeczesz) go g&sty( grzebienie(.
@ak daleko odbiege(-
JU
0ie bye( w stanie oceni,. "i(o to wiedziae( $edno. Powiniene( wynie+, si& st)d. Dde$+,
$ak na$dale$ od szpitala.
A to oznaczao' e (%sz& wydosta, si& z te$ +lepe$ %liczki.
Zacz)e( skrada, si& w kier%nk% wylot%. 0ie syszae( adnyc* krokw czy sz%(% radia.
Dobry znak. Lsiowae( zebra, (y+li. Lcieczka to dobry po(ys' ale $eszcze lepie$ byoby
wiedzie, dok)d. Postanowie( kierowa, si& na wsc*d' c*ocia oznaczao to (nie$
bezpieczne dzielnice. Przypo(niae( sobie' e widziae( estakad& z tora(i.
"etro.
@edyny sposb' eby si& st)d wydosta,. 1ystarczy dotrze, na pierwsz) lepsz) stac$& i
kilkakrotnie si& przesi)+,' eby znikn),. 9ylko gdzie $est na$blisza stac$a-
1a+nie %siowae( odtworzy, z pa(i&ci (ap& (etra' kiedy w %liczk& wszed polic$ant.
1ygl)da tak (odo' tak gadzi%tko ogolony' +wieo wyszorowany i rowi%tki. ?wno
podwini&te r&kawy niebieskie$ kosz%li byy $ak dwie opaski %ciskowe na $ego pot&nyc*
bicepsac*. 0a ($ widok drgn) # rwnie zaskoczony ty( spotkanie( $ak $a.
Dba$ za(arli+(y. 8ecz $ego zaskoczenie trwao sek%nd& d%e$.
.dyby( sprbowa zaatakowa, go $ak bokser l%b adept k%ng#A%' pewnie (%siaby( zbiera,
(o$e z&by z rynsztoka. 0ie zrobie( tego. 1pade( w panik&. Kierowa (n) wy)cznie
strac*.
?z%cie( si& na niego $ak rozw+cieczony byk.
Dp%+cie( gow&' przycisn)e( brod& do piersi i wystartowae( niczy( rakieta skierowana
w $ego t%w. <lizabet* graa w tenisa. Powiedziaa (i pewnego raz%' e kiedy przeciwnik
$est przy siatce' cz&sto na$lepie$ celowa, pik) w $ego brz%c*' gdy wtedy on l%b ona nie wie'
w ktr) stron& %skoczy,. 9o spowalnia czas reakc$i.
9ak stao si& teraz.
1pade( na niego z i(pete(. Zapae( go za ra(iona' $ak (apa trzy(a$)ca si& pot%.
6traci rwnowag&. Podci)gn)e( kolana a na wysoko+, $ego pasa. 4rod& przyciskae( do
piersi' a cz%bek gowy (iae( t% pod szcz&k) gliniarza.
Z okropny( o(ote( wyl)dowali+(y na zie(i.
Lsyszae( go+ny trzask. Przeszywa$)cy bl rozszed si& z (ie$sca' w ktry( (o$a czaszka
zetkn&a si& z $ego szcz&k). "ody polic$ant wyda z siebie cic*e /%AAA2. :(pet %derzenia
wycisn) (% powietrze z p%c. "y+l&' e (ia za(an) szcz&k&. Dopiero teraz wpade( w
panik&. Zeskoczye( z niego' $akby by ywy( paralizatore(.
0apade( na A%nkc$onari%sza polic$i.
!0
0ie byo czas%' by si& nad ty( zastanawia,. 7*ciae( si& tylko wydosta, st)d. Zdoae(
$ako+ wsta, i $% (iae( odwrci, si& i %ciec' kiedy zapa (nie za kostk&. Popatrzye( w d
i nasze spo$rzenia si& spotkay.
7ierpia. 9o $a zadae( (% bl.
Ldao (i si&' %trzy(a, rwnowag& i kopn)e( go. 9raAie( w ebra. 9y( raze( /%AA2 byo
zd%szone. Krew pocieka (% z k)cika %st. 6a( nie (oge( %wierzy,' e to robi&. Kopn)e(
go $eszcze raz. 0ie za (ocno' ale wystarcza$)co' by rozl%Kni c*wyt. 1yrwae( si&.
: %cieke(.
!
25
Eester i 6*a%na po$ec*ay takswk) do szpitala. 8inda wsiada do (etra linii $eden'
z(ierza$)c do doradcy Ainansowego w 1orld Binancial 7enter' eby zleci, (% zebranie
pieni&dzy na ka%c$&.
Przed szpitale(' w ktry( pracowa 4eck' stao kilkana+cie radiowozw zaparkowanyc* bez
ad% i skad%' $ak strzaki rz%cone przez pi$aka. "igotay czerwony(i +wiata(i. 6yc*a, byo
wycie syren. 0ad$eday kole$ne radiowozy.
# 7o t% si& dzie$e' do diaba- # zapytaa 6*a%na.
Eester dostrzega asystenta prok%ratora okr&gowego 8ance>a Beina' lecz on za%way $)
pierwszy. ?%szy k% nie$. 4y czerwony z w+cieko+ci i yka na $ego czole p%lsowaa
gwatownie.
# 9en sk%rwysyn %ciek # pryc*n) bez adnyc* wst&pw.
Eester przy$&a cios i natyc*(iast odparowaa go.
# Pewnie sprowokowali go wasi l%dzie.
Pod$ec*ay dwa nast&pne radiowozy. : A%rgonetka z ekip) 7*annel S. Bein zakl) pod nose(.
# Prasa. 0iec* to szlag' Eester. 1iesz' $ak teraz wygl)da(-
# Pos%c*a$' 8ance...
# @ak $aki+ c*olerny d%pek' ktry certoli si& z bogaty(i' ot co. @ak (oga+ (i to zrobi,'
Eester- 7zy wiesz' $ak zaatwi (nie b%r(istrz- Ddgryzie (i d%psko i posieka na zrazy.
# A 9%cker... # 39%cker by prok%ratore( okr&gowy( "an*attan%5 # @ez% 7*ryste' (oesz
sobie wyobrazi,' co on zrobi-
# Panie BeinQ
@eden z polic$antw zawoa prok%ratora. Bein przeszy obie kobiety gniewny( wzrokie(' po
czy( odszed. Eester rz%cia si& na 6*a%n&.
# 7zy ten 4eck zwariowa-
# Dn si& boi # powiedziaa 6*a%na.
# Lciek przed polic$)Q # wrzasn&a Eester. # ?oz%(iesz- 7zy roz%(iesz' co to oznacza- #
1skazaa na sa(oc*d reporterw. # 6) t% (edia' rany boskie. Zaczn)' gada, o zab$cy na
wolno+ci. 9o niebezpieczne. 6prawi' e zacznie wygl)da, na winnego. A to wpywa na
s&dziw.
# Lspok$ si& # poradzia 6*a%na.
!2
# "a( si& %spokoi,- 7zy nie roz%(iesz' co on narobi-
# Lciek. 9o wszystko. 9ak $ak D@' no nie- Zda$e si&' e ta(te(% to nie zaszkodzio w s)dzie.
# 0ie (wi(y o 6i(psonie' 6*a%no. "wi(y o bogaty( biay( lekarz%.
# 4eck nie $est bogaty.
# 0ie o to c*odzi' do lic*a. Po czy(+ taki( wszyscy b&d) c*cieli go %krzyowa,. Zapo(ni$ o
ka%c$i. Zapo(ni$ o %czciwy( procesie. # 0abraa tc*% i zaoya r&ce na piersi. # : nie tylko
rep%tac$a Beina $est zagroona.
# D czy( ty (wisz-
# "wi& o sobieQ # wrzasn&a Eester. # 9y( $edny( pos%ni&cie( 4eck zniszczy (o$)
wiarygodno+, w oczac* prok%rat%ry. @e+li obiec%$& dostarczy, Aaceta' to (%sz& i( go
dostarczy,.
# Eester-
# 7o-
# 1 ty( (o(encie g%zik (nie obc*odzi two$a rep%tac$a. 0agy *aas i za(ieszanie
przerway i( t& roz(ow&. Ddwrciy si& i zobaczyy p&dz)c) %lic) karetk&. Kto+ co+
krzykn). Polic$anci zacz&li (iota, si& $ak c*(ara k%lek wp%szczonyc* $ednocze+nie do
a%to(at% do gier.
Karetka zatrzy(aa si& z piskie( opon. 6anitari%sze # (&czyzna i kobieta # wyskoczyli z
szoAerki. 6zybko. Za szybko. Dtworzyli tylne drzwi i wyci)gn&li nosze na kkac*.
# 9&dyQ # wrzasn) kto+. # @est t%ta$Q
6*a%na pocz%a' e serce na (o(ent przestao $e$ bi,. Podbiega do 8ance> a Beina. Eester za
ni).
# 7o $est- # spytaa. # 7o si& stao- Bein zignorowa $).
# 8ance-
1 koCc% spo$rza na nie. 9warz wykrzywi (% gry(as w+cieko+ci.
# 9w$ klient.
# 7o z ni(- Zosta ranny-
# 1a+nie napad na A%nkc$onari%sza polic$i.
7zyste szaleCstwo.
!J
Przekroczye( granic&' %cieka$)c' ale atak na tego (odego polic$anta... 9eraz $% nie byo
odwrot%. ?z%cie( si& do %cieczki. 4iege( ile si w nogac*.
# Polic$ant rannyQ
Kto+ naprawd& tak krzykn). Pote( rozlegy si& kole$ne okrzyki. 6z%( radiostac$i. 1ycie
syren. 7oraz blie$. 6erce podc*odzio (i do garda. 1ci) por%szae( noga(i' c*ocia
robiy si& coraz sztywnie$sze i ci&sze' $akby (i&+nie i +ci&gna powoli staway si& twarde $ak
ka(ieC. 0ie bye( w Aor(ie. Zacz&o (i ciekn), z nosa. Gl%z (iesza si& z br%de( nad (o$)
grn) warg) i s)czy do %st.
7o c*wila skr&cae( w boczne %lice' $akby( w ten sposb (g zg%bi, po+cig. 1iedziae('
e nie zdoa(. 0ie odwracae( si&' eby sprawdzi,' czy depcz) (i po pi&tac*. Zdradzao to
wycie syren i sz%( krtkoAalwek.
0ie (iae( szansy.
Zap%szczae( si& coraz dale$ w g)b dzielnicy' przez ktr) nor(alnie baby( si& nawet
prze$eda,. Przeskoczye( przez pot i pobiege( po wysokie$ trawie porasta$)ce$ to' co
kiedy+ (ogo by, place( zabaw dla dzieci. "wi) o rosn)cyc* cenac* nier%c*o(o+ci na
"an*attanie. 9y(czase( t%ta$' niedaleko od Earle( ?iXer DriXe' byy p%ste parcele zasane
pot%czony( szke( oraz zardzewiay(i resztka(i tego' co (ogo niegdy+ by, *%+tawka(i'
drabinka(i gi(nastyczny(i i sa(oc*odzika(i.
Przed rz&de( tandetnyc* czynszowyc* b%dynkw staa gr%pka czarnyc* nastolatkw'
wszyscy obci&ci i %brani w styl% /gangsta2. 6po$rzeli na (nie $ak na s(akowity k)sek. @%
(ieli co+ zrobi, # nie wie( co # kiedy zorientowali si&' e +ciga$) (nie polic$anci.
Zacz&li zagrzewa, (nie do %cieczki.
# 6zybcie$' biaasieQ
Kiwn)e( i( gow)' przebiega$)c obok' $ak (aratoCczyk wdzi&czny za doping t%(%. @eden
z nic* wrzasn) /DialloQ2. 4iege( dale$' c*ocia # oczywi+cie # wiedziae(' ki( by A(ado%
Diallo. 1iedzia o ty( kady (ieszkaniec 0owego @ork%. Polic$anci wpakowali (%
czterdzie+ci $eden k% # a by nie%zbro$ony. Przez c*wil& (y+lae(' e ci (odzi c*c) (nie
ostrzec' e polic$a zaraz zacznie do (nie strzela,.
0ie o to $ednak c*odzio.
Podczas proces% obroCcy twierdzili' e kiedy A(ado% Diallo si&gn) po portAel' polic$anci
po(y+leli' e si&ga po broC. Dd tego czas% l%dzie protestowali przeciwko te(%' szybko
si&ga$)c do kieszeni' wy$(%$)c portAele i krzycz)c /DialloQ2. Polic$anci twierdzili' e dosta$)
dreszczy' ilekro, kto+ w taki sposb wkada r&k& do kieszeni.
9ak stao si& i teraz. "oi nowi sprzy(ierzeCcy # prawdopodobnie %waa$)cy (nie za
(orderc& # byskawicznie wyci)gn&li portAele. Dwa$ +ciga$)cy (nie polic$anci przystan&li na
(o(ent. 9o wystarczyo' eby( zwi&kszy dziel)cy nas dystans.
: co z tego-
!!
7z%e( pieczenie w gardle. 1ci)gae( za d%o powietrza. 4%ty ci)yy (i' $akby byy z
oowi%. Z tr%de( por%szae( noga(i. Zawadzie( o co+ cz%bkie( b%ta i %pade(. Pada$)c
na c*odnik' poranie( sobie donie' kolana i twarz.
@ako+ zdoae( wsta,' ale nogi %ginay si& pode (n).
Koniec by bliski.
"okra od pot% kosz%la lepia (i si& do ciaa. 1 %szac* (iae( c*arakterystyczny sz%(
przybo$%. Zawsze nienawidzie( biegania. "io+nicy $ogging% nieraz opis%$) %pa$a$)ce
przeycia' $akic* dozna$) podczas bieg%' kiedy to osi)ga$) stan nirwany zwany odlote(
biegacza. Pewnie. Zawsze bye( przekonany' e # tak sa(o $ak w wypadk% asAiks$i # ten
bogostan $est wywoany bardzie$ brakie( tlen% ni zwi&kszon) prod%kc$) endorAin.
"oecie (i wierzy,' to nie byo przy$e(ne.
4ye( z(&czony. 4ye( zbyt z(&czony. 0ie (og& %cieka, bez koCca. Dbe$rzae( si&. 0ie
dostrzege( polic$antw. Llica bya p%sta. 6prbowae( otworzy, pierwsze lepsze drzwi.
Za(kni&te. Podbiege( do nast&pnyc*. Znow% %syszae( sz%( krtkoAalwki. ?%szye(
przed siebie. 0ieco dale$ dostrzege( lekko %c*ylon) klap& we$+cia do piwnicy. 4ya
zardzewiaa. 1szystko t%ta$ byo zardzewiae.
Poc*ylie( si& i poci)gn)e( za (etalowy %c*wyt. Klapa otworzya si& z przeci)gy(
zgrzyte(. Zerkn)e( w cie(no+,.
# Za$dK go z dr%gie$ stronyQ # %syszae( krzyk polic$anta.
0ie obe$rzae( si&. 1skoczye( w otwr. Postawie( nog& na pierwszy( stopni%. Lgi) si&.
Dp%+cie( nog&' sz%ka$)c dr%giego. 0ie znalaze(.
1isiae( tak przez sek%nd&' $ak 1ile <. 7oyote' ktry wybieg poza kraw&dK %rwiska' po
czy( r%n)e( w cie(no+,.
6pade( z wysoko+ci na$wye$ trzec* (etrw' ale wydawao (i si&' e (in&a d%ga c*wila'
zani( dotare( na d. "ac*ae( ra(iona(i. 0ic nie po(ogo. 1yl)dowae( na
ce(entowe$ pododze z i(pete(' od ktrego zadzwonio (i w %szac*.
8eae( na plecac*' spogl)da$)c w gr&. Klapa zatrzasn&a si& za (n). Pewnie dobrze si&
stao' tylko e teraz znalaze( si& w ko(pletnyc* cie(no+ciac*. Pospiesznie ob(acae(
koCczyny' $ak lekarz bada$)cy pac$enta. 1szystko (nie bolao.
Znw %syszae( polic$antw. 6yreny nie przestaway wy,' a (oe po prost% tak sz%(iao (i
w %szac*. "nstwo gosw. "nstwo krtkoAalwek.
Za(ykali kr)g.
Przetoczye( si& na bok. Dpare( praw) doC o podog&' pocz%e( k%$)cy bl skaleczeC i
zacz)e( si& podnosi,. .ow& (iae( zwieszon). Zaprotestowaa przeszywa$)cy( ble('
kiedy wstae(. D (ao znw nie %pade(.
!N
: co dale$-
7zy powiniene( t% pozosta,- 0ie' to kiepski po(ys. 1 koCc% zaczn) przesz%kiwa, do( po
do(%. Zapi) (nie. A $e+li nawet nie' to nie %cieke( po to' eby c*owa, si& w wilgotne$
piwnicy. Lcieke( dlatego' e c*ciae( spotka, si& z <lizabet* w 1as*ington 6[%are.
"%sz& si& st)d wydosta,.
9ylko $ak-
"o$e oczy zacz&y przyzwycza$a, si& do cie(no+ci' przyna$(nie$ na tyle' by dostrzega,
niewyraKne ksztaty. 4ezadnie rz%cone skrzynki. 6terty sz(at' kilka barowyc* stokw'
st%czone l%stro. Zobaczye( swo$e odbicie i przerazie( si& wasny( wygl)de(. "iae(
rozci&te czoo. 6podnie podarte na kolanac*. Kosz%l& w strz&pac*' $ak E%lk Eogan po
trzynaste$ r%ndzie. 4ye( %(or%sany tak' $akby kto+ przeczy+ci (n) kilka ko(inw.
Ktr&dy-
6c*ody. "%sz) t% by, $akie+ sc*ody na gr&. 1y(acywae( sobie drog&' por%sza$)c si& $ak
w szalony( taCc%' post%k%$)c przed sob) lew) nog) niczy( bia) lask). Pod podeszw)
zatrzeszczao rozbite szko. 6zede( dale$.
Lsyszae( $akie+ cic*e (a(rotanie i nagle na (o$e$ drodze wyrosa sterta sz(at. 7o+' co
(ogo by, doni)' wyci)gn&o si& do (nie $ak z grob%. Z tr%de( powstrzy(ae( krzyk
przeraenia.
# Ei((ler l%bi steki z t%CczykaQ # wrzasn) do (nie.
"&czyzna # gdy teraz widziae( $%' e to (&czyzna # powoli podnosi si& z podogi. 4y
wysoki' czarnoskry' a brod& (ia tak siw) i wenist)' e wygl)da' $akby z$ad barana.
# 6yszysz (nie-Q # wrzasn). # 6yszysz' co do ciebie (wi&-Q
Zrobi krok w (o$) stron&. 7oAn)e( si&.
# Ei((lerQ 8%bi steki z t%CczykaQ
4rodaty na$wyraKnie$ by z czego+ niezadowolony. Zacisn) doC w pi&+, i %siowa (nie
%derzy,. Lc*ylie( si& odr%c*owo. Pi&+, o(in&a (nie' a i(pet # prawdopodobnie
wz(ocniony wypity( alko*ole( # pozbawi napastnika rwnowagi. "&czyzna r%n) na
twarz. 0ie czekae(' a wstanie. Znalaze( sc*ody i wbiege( na gr&.
Drzwi byy za(kni&te.
# Ei((lerQ
Dar si& za go+no' o wiele za go+no. 0apare( na drzwi. 0ie %st)piy.
# 6yszysz (nie- 6yszysz' co do ciebie (wi&-
!P
6krzypni&cie. Dbe$rzae( si& i zobaczye( co+' co przerazio (nie $eszcze bardzie$.
Pro(ieC soCca.
Kto+ otwiera klap& zasania$)c) otwr' przez ktry t% wpade(.
# Kto ta( $est-
6tanowczy gos. Po pododze zataCczy kr)g +wiata z zapalone$ latarki. 0atraAi na brodatego.
# Ei((ler l%bi steki z t%CczykaQ
# 7o ta( wrzeszczysz' stary-
# 6yszysz' co (wi&-
0apare( ra(ienie( na drzwi' wkada$)c w to wszystkie siy. B%tryna zacz&a p&ka,. Dcza(i
d%szy %$rzae( obraz <lizabet*' tak $ak widziae( $) na ekranie (onitora: z wyci)gni&t) r&k)
i st&skniony(i ocza(i. Pc*n)e( $eszcze (ocnie$.
Drzwi %st)piy.
Lpade( na podog&. Znalaze( si& na parterze' niedaleko Arontowego we$+cia.
: co teraz-
1 pobli% byli $eszcze inni polic$anci # syszae( odgosy pyn)ce z ic* krtkoAalwek # a
$eden z nic* wci) wypytywa biograAa Ei((lera. 0ie pozostao (i d%o czas%.
Potrzebowae( po(ocy.
Kto (g (i po(c-
0ie (oge( dzwoni, do 6*a%ny. Polic$a na pewno $) obserw%$e. 8ind& te. Eester
na(awiaaby (nie' eby( si& podda.
Kto+ otwiera Arontowe drzwi.
Pobiege( korytarze(. Podoga pokryta linole%( bya br%dna. 1szystkie drzwi byy obite
blac*) i poza(ykane. Barba pata(i obazia ze +cian. Z trzaskie( otworzye( drzwi
ewak%acy$ne i pop&dzie( sc*oda(i w gr&. 0a dr%gi( pi&trze wrcie( na korytarz.
6taa na ni( $aka+ star%szka.
Ze zdziwienie( zobaczye(' e $est biaa. Do(y+lie( si&' e %syszaa *aas i wysza
sprawdzi,' co si& dzie$e. 6tan)e( $ak wryty. Zna$dowaa si& dostatecznie daleko od
otwartyc* drzwi (ieszkania' eby( (g prze(kn), obok nie$ i...
7zy zrobiby( to- @ak daleko (gby( si& pos%n),' eby %ciec-
Patrzye( na ni)' a ona na (nie. Pote( wy$&a broC.
!S
D 7*ryste...
# 7zego pan c*ce- # zapytaa.
Lsyszae( sw$ gos:
# 7zy (og& skorzysta, z pani teleAon%-
Ddpowiedziaa bez na(ys%:
# Dwadzie+cia dolcw.
6i&gn)e( po portAel i wy$)e( gotwk&. 6tar%szka kiwn&a gow) i wp%+cia (nie.
"ieszkanie byo (al%tkie i dobrze %trzy(ane. 0a kanapie i Aotelac* leay koronkowe kapy'
a st z cie(nego drewna by nakryty koronkowy( obr%se(.
# 9a( # wskazaa (i drog&'.
Aparat (ia obracan) tarcz&. Z tr%de( wpyc*ae( palec w dzi%rki. Zabawne. @eszcze nigdy
nie teleAonowae( pod ten n%(er # nigdy nie c*ciae( # ale znae( go na pa(i&,. Psyc*iatrzy
pewnie (ieliby t% prawdziwe pole do popis%. 1ybrae( n%(er i czekae(.
Po dwc* dzwonkac* %syszae( gos.
# Ee$.
# 9yrese- 9% doktor 4eck. Potrzeb%$& two$e$ po(ocy.
!T
2
6*a%na potrz)sn&a gow).
# 4eck kogo+ zrani- 9o nie(oliwe.
Ryka na czole prok%ratora Beina znw zacz&a p%lsowa,. Przys%n) si& do 6*a%ny tak' e
$ego twarz znalaza si& t% przy $e$ twarzy.
# Zaatakowa A%nkc$onari%sza polic$i w za%k%. Zda$e si&' e za(a (% szcz&k& i kilka eber.
# Bein przys%n) si& $eszcze blie$' pryska$)c +lin) na policzki 6*a%ny. # 6yszy pani' co
(wi&-
# 6ysz& # odpara 6*a%na. # A teraz coAni$ si&' przy$e(niaczk%' albo kolane( wbi$& ci $a$a do
garda.
Bein odczeka sek%nd&' da$)c do zroz%(ienia' e (a to gdzie+' po czy( odwrci si&. Eester
take. ?%szya w kier%nk% 4roadway%. 6*a%na dogonia $).
# Dok)d idziesz-
# ?ezygn%$& # powiedziaa Eester.
# 7o-
# Zna$dK (% innego prawnika' 6*a%no.
# 7*yba nie (wisz powanie.
# "wi&.
# 0ie (oesz go teraz zostawi,.
# 0o to popatrz.
# Dziaasz poc*opnie.
# Daa( i( sowo' e si& odda w ic* r&ce.
# Pieprzy, two$e sowo. 0a$wanie$szy $est teraz 4eck' nie ty.
# "oe dla ciebie.
# 6tawiasz swo$e dobro nad dobro klienta-
# 0ie (og& pracowa, dla kogo+' kto tak post&p%$e.
# Ko(% wciskasz kit- 4ronia+ wielokrotnyc* gwacicieli.
Eester (ac*n&a r&k).
!U
# :d&.
# @este+ c*olern)' )dn) sawy *ipokrytk).
# Dc*' 6*a%noQ
# P$d& do nic*.
# 7o-
# P$d& do prasy.
Eester przystan&a.
# : co i( powiesz- Re nie c*ciaa( broni, nie%czciwego (ordercy- 1spaniale' idK.
1ygrzebi& tyle gwna na te(at 4ecka' e @eAArey Da*(er b&dzie przy ni( wygl)da na
wspania) parti&.
# 0ic na niego nie (asz # powiedziaa 6*a%na.
Eester wzr%szya ra(iona(i.
# 9o $eszcze nigdy (nie nie powstrzy(ao.
"ierzyy si& gniewny(i spo$rzenia(i. Radna nie sp%+cia ocz%.
# Lwaasz' e (o$a rep%tac$a si& nie liczy # powiedziaa nagle Eester agodnie$szy( tone(. #
0ie (asz rac$i. @e+li prok%rat%ra nie (oe polega, na (oi( sowie' $este( bez%yteczna dla
innyc* (oic* klientw. 9ake dla 4ecka. 9o proste. 0ie pozwol&' by %cierpiaa (o$a
praktyka... i (oi klienci... tylko dlatego' e tw$ c*opak zac*owa si& $ak niezrwnowaony
psyc*icznie.
6*a%na pokr&cia gow).
# Ze$dK (i z ocz%.
# @eszcze $edno.
# 7o-
# 0iewinni l%dzie nie %cieka$)' 6*a%no. A tw$ 4eck- 6to do $ednego' e to on zabi ?ebecc&
6c*ayes.
# Przy$(%$& # odpara 6*a%na. # : $a te c*c& ci $eszcze co+ wy$a+ni,' Eester. Powiedz $edno
sowo przeciwko 4eckowi' a b&d) potrzebowali c*oc*li' eby pozbiera, two$e szcz)tki.
?oz%(ie(y si&-
Eester nie odpowiedziaa. Zrobia krok' za(ierza$)c zostawi, 6*a%n&. : w ty( (o(encie
zacz&a si& kanonada.
N0
0isko poc*ylony' skradae( si& po zardzewiayc* sc*odac* ewak%acy$nyc* i o (ao z nic*
nie spade(' kiedy nagle wyb%c*a strzelanina. Przyware( do siatki podest% i czekae(.
Znw pady strzay.
Lsyszae( krzyki. Powiniene( by, przygotowany' ale i tak serce o(otao (i w piersi.
9yrese kaza (i wdrapa, si& t% i czeka, na niego. Zastanawiae( si&' w $aki sposb za(ierza
(nie st)d wyci)gn),. 9eraz zaczynae( si& $% do(y+la,.
Ddwrci ic* %wag&.
1 oddali kto+ woa:
# 4iaas strzela na o+lepQ
Pote( zawtrowa (% dr%gi gos:
# 4iaas z broni)Q 4iaas z broni)Q
Znow% strzay. 0adstawiae( %sz%' lecz nie syszae( $% sz%(% policy$nyc* krtkoAalwek.
Pozostae( w %kryci% i starae( si& za d%o nie (y+le,. 0a$wyraKnie$ w (oi( (zg%
nast)pio $akie+ zwarcie. 9rzy dni te(% bye( oddany( lekarze(' p&dz)cy( (onotonny
ywot. Dd te$ pory zd)ye( zobaczy, d%c*a' otrzy(ae( poczt& elektroniczn) z za+wiatw'
stae( si& pode$rzany( nie o $edno' ale a dwa (orderstwa' pobie( A%nkc$onari%sza polic$i i
poprosie( o po(oc znanego dilera narkotykw.
0ieKle $ak na siede(dziesi)t dwie godziny.
D (ao nie parskn)e( +(iec*e(.
# Ee$' doktorze.
6po$rzae( w d. 6ta ta( 9yrese. Dbok niego dr%gi czarnoskry (&czyzna'
dw%dziestoparoletni' tylko troc*& (nie$szy od tego b%dynk%. 1ielkol%d spogl)da na (nie
zza szpanerskic* /ki$ ci w oko2 ok%larw' ktre idealnie pasoway do $ego nier%c*o(e$
twarzy.
# 6c*odK' doktorze. ?%sza(y.
Zbiege( po sc*odac* ewak%acy$nyc*. 9yrese wci) rozgl)da si& na boki. 1ielkol%d sta
nier%c*o(o' z r&ka(i zaoony(i na piersi' w tak zwane$ bycze$ pozie. Zawa*ae( si& na
ostatnie$ drabince' nie wiedz)c' $ak zeskoczy, z nie$ na zie(i&.
# Ee$' doktorze' dKwignia po prawe$.
Znalaze( $)' poci)gn)e( i drabinka zs%n&a si& w d. Kiedy dotare( na zie(i&' 9yrese
skrzywi si& i po(ac*a r&k) przed nose(.
# 7*yba prze$rzae+' doktorze.
N
# Przykro (i' nie (iae( czas%' by wzi), prysznic.
# 9&dy.
9yrese raKnie przeszed przez podwrze na tyac*. @a za ni(' lekki( tr%c*te(' eby
dotrzy(a, (% krok%. 1ielkol%d s%n) w (ilczeni%' za(yka$)c poc*d. 1cale nie rozgl)da
si& na boki' a (i(o to (iae( wraenie' e niewiele %c*odzi $ego %wagi. 7zekao na nas
czarne 4"1 z przycie(niony(i szyba(i' spor) anten) i czarny(i tablica(i re$estracy$ny(i
w srebrnyc* ra(kac*. 6ilnik pracowa. 1szystkie drzwi byy za(kni&te' ale i tak syszae(
(%zyk&. 4asy rap% zawibroway (i w piersi $ak ka(erton.
# 9en sa(oc*d # z(arszczye( brwi # nie zanadto rz%ca si& w oczy-
# 4&d)c gliniarze( sz%ka$)cy( biaego $ak lilia doktorka' gdzie za$rzaby+ na sa(y( koCc%-
"ia rac$&.
1ielkol%d otworzy tylne drzwi. "%zyka %derzya w (o$e %szy z si) koncert% 4lack
6abbat*. 9yrese geste( odKwiernego zaprosi (nie do +rodka. 1siade(. Za$) (ie$sce obok
(nie. 1ielkol%d wcisn) si& za kierownic&.
0iewiele roz%(iae( z tego' co (wi raper z ko(pakt%' ale na$wyraKnie$ by wk%rzony na
/czowieka2. 0agle zacz)e( go roz%(ie,.
# 9o $est 4r%t%s # powiedzia 9yrese.
"wi o wielkol%dzie za kierownic). 6prbowae( przec*wyci, $ego spo$rzenie w l%sterk%'
ale widziae( tylko czarne ok%lary.
# "io ci& pozna, # (r%kn)e(.
4r%t%s nie odpowiedzia. Ponownie sk%pie( %wag& na 9yresie.
# @ak ci si& to %dao-
# Par% (oic* c*opakw rozpocz&o strzelanin& na 6to 7zterdzieste$ 6id(e$ Llicy.
# .liniarze ic* nie zapi)-
# Ak%rat # pryc*n) 9yrese.
# 9ak po prost%-
# 9%ta$' owsze(' tak po prost%. @est takie (ie$sce' b%dynek n%(er pi&, z Eobart Eo%ses.
Pac& dozorco( dziesi&, dolcw (iesi&cznie' eby stawiali k%by ze +(iecia(i przy tylnyc*
drzwiac* do(w. 1 ten sposb blok%$& do$azd. .liny nie (og) prze$ec*a,. Dobry teren na
takie (anewry. "oi c*opcy postrzela$) sobie troc*& z okien' $ak zreszt) syszysz. Zani(
gliny do$ad) na (ie$sce' ic* $% ta( nie b&dzie.
# A kto krzycza o biaasie z broni)-
N2
# Par% innyc* (oic* c*opcw. 4iegali po %licy i pokrzykiwali o biay( wariacie.
# 9eoretycznie o (nie.
# 9eoretycznie # przytakn) z %+(iec*e( 9yrese. # 9o (ie i adne sowo' doktorze.
Pooye( gow& na oparci%. 4ye( potwornie z(&czony. 4r%t%s $ec*a na wsc*d.
Prze$ec*a przez ten wielki niebieski (ost # nigdy nie zapa(i&ta( $ego nazwy # przy
stadionie Iankee' co oznaczao' e w$ec*ali+(y na 4ronO. 0a c*wil& zs%n)e( si& nie$' eby
kto+ (nie nie zobaczy' ale zaraz przypo(niae( sobie o przycie(nionyc* szybac*.
?oze$rzae( si& wok.
@akby( znalaz si& w piekle albo na planie $ednego z tyc* katastroAicznyc* Ail(w' ktryc*
akc$a toczy si& po wo$nie n%klearne$. 1sz&dzie wznosiy si& resztki czego+' co kiedy+ (ogo
by, b%dynka(i' a teraz byo r%ina(i w rnyc* stadiac* rozpad%. 4%dynki sypay si&'
owsze(' ale od wewn)trz' $akby co+ trawio ic* szkielet.
@ec*ali+(y $eszcze c*wil&. Lsiowae( ogarn), syt%ac$&' lecz ($ %(ys wci) natraAia na
blokady. 9kwi)cy we (nie lekarz rozpozna ob$awy lekkiego szok%' ale pozostaa cz&+,
(o$ego $a nie dop%szczaa takie$ (oliwo+ci. 6k%pie( %wag& na otoczeni%. Po c*wili # gdy
w$ec*ali+(y $eszcze g&bie$ w to (orze r%in # coraz rzadzie$ dostrzegae( b%dynki nada$)ce
si& do za(ieszkania. 7*ocia pewnie nie od$ec*ali+(y wi&ce$ ni kilka kilo(etrw od
szpitala' nie (iae( po$&cia' gdzie $este+(y. Do(y+lae( si&' e wci) na 4ronksie. Zapewne
w $ego po%dniowe$ cz&+ci.
6tare opony i porozpr%wane (aterace leay na +rodk% drogi' $ak oAiary wo$ny. Z wysokie$
trawy sterczay kaway ce(ent%. 1sz&dzie stay wraki sa(oc*odw i c*ocia nigdzie nie
paliy si& ogniska' pasowayby do tego kra$obraz%.
# 7z&sto t%ta$ bywasz' doktorze- # zac*ic*ota 9yrese.
0ie Aatygowae( si& odpowiedzie,.
4r%t%s zatrzy(a sa(oc*d przed $edny( z takic* wal)cyc* si& b%dynkw. 6(&tn) r%der&
otacza pot z siatki. Dkna byy zabite dykt). Za%waye( kartk& papier% nakle$on) na
drzwiac*' zapewne ostrzeenie' e do( $est przeznaczony do rozbirki. 9e drzwi te byy z
dykty. Lc*yliy si&. 1ytoczy si& z nic* $aki+ czowiek' osania$)c r&ka(i oczy i c*wie$)c si&
$ak Drac%la raony +wiate( dnia.
"$ +wiat wci) wirowa.
# 7*odK(y # rzek 9yrese.
4r%t%s pierwszy wysiad z sa(oc*od%. Dtworzy (i drzwi. Podzi&kowae( (%. 1ci)
(ilcza. "ia twarz :ndianina ze sklep% z wyroba(i tytoniowy(i. 0ie potraAiby+ sobie
wyobrazi,' e (gby si& %+(iec*n), # i pewnie wolaby+ tego nie zobaczy,.
Po prawe$ siatka zostaa przeci&ta i odc*ylona w bok. Przeszli+(y przez ten otwr. Ltyka$)cy
(&czyzna podszed do 9yrese>a. 4r%t%s zesztywnia' ale 9yrese %spokoi go (ac*ni&cie(
NJ
r&ki. K%lawy i 9yrese przywitali si& ciepo i wy(ienili sko(plikowany %+cisk doni. Pote(
rozeszli si& w przeciwne strony.
# 1e$dK(y do +rodka # powiedzia do (nie 9yrese.
1szede( do b%dynk%' wci) ot&piay. 0a$pierw pocz%e( s(rd' kwa+ny odr (ocz% i
c*arakterystyczn) woC Aekaliw. 7o+ t% palono # wydawao (i si&' e wie( co # a wilgotny
odr zastarzaego pot% zdawa si& wydobywa, ze +cian. Ale pocz%e( co+ $eszcze. Zapac*...
nie +(ierci' lecz czego+ poprzedza$)cego $)' $ak gangrena' $akby co+ t%ta$ %(ierao i
rozkadao si& $% za ycia.
1 +rodk% byo gor)co $ak w piec%. 8%dzkie istoty # (oe pi&,dziesi)t' a (oe sto # zalegay
na pododze $ak niedopaki na przystank%. 4yo cie(no. 0a$widocznie$ w b%dynk% nie byo
+wiata' bie)ce$ wody ani $akic*kolwiek (ebli. Zabite deska(i okna nie wp%szczay soCca'
wi&c wn&trze o+wietlay tylko w)skie i ostre $ak kosa s(%gi' ktry(i wdzierao si& przez
szpary. "ona byo dostrzec zarysy i cienie' ale niewiele wi&ce$.
Przyzna$&' e (ao wie( o narkotykac*. 1 izbie przy$&, cz&sto wid%$& sk%tki ic* zaywania.
Dsobi+cie $ednak nigdy (nie nie interesoway. 0a$wyraKnie$ (o$) tr%cizn) z wybor% $est
alko*ol. "i(o to widziae( dosy,' by si& zorientowa,' e weszli+(y do (eliny narko(anw.
# 9&dy # powiedzia 9yrese.
?%szyli+(y w to (orze l%dzkie$ n&dzy. 4r%t%s szed przode(. ?ozst&powao si& przed ni('
$akby by "o$esze(. @a szede( za 9yrese>e(. 9ylko ogniki pal)cyc* si& Aa$ek roz$a+niay
cie(no+,. Przypo(inao (i to cyrk 4arn%(a i 4aileya' w ktry( bye( $ako dzieciak' albo
nocne zabawy z latarka(i. 1a+nie tak to wygl)dao. "rok. 7ienie. 4yski +wiata.
0ie graa (%zyka. 0iewiele roz(awiano. 6yszae( po(r%ki.
6yszae( b%lgotanie Aa$ek. 7o $aki+ czas powietrze rozdzieray przeraKliwe' niel%dzkie
wrzaski.
6yszae( rwnie $&ki. 8%dzie %prawiali na$bardzie$ wy%zdany seks' z%penie $awnie'
bezwstydnie' na oczac* wszystkic*.
@edna z takic* scen # oszcz&dz& wa( szczegw # sprawia' e za(are( ze zgrozy. 9yrese
spo$rza na (nie z lekki( rozbawienie(.
# @ak nie (a$) pieni&dzy' przyc*odz) robi, to # wskaza r&k) # za szpryc&.
Ro)dek podc*odzi (i do garda. Popatrzye( na 9yrese>a. 1zr%szy ra(iona(i.
# Eandel' doktorze. Dzi&ki nie(% kr&ci si& ten +wiat.
9yrese i 4r%t%s szli dale$. @a wloke( si& za ni(i. 1i&kszo+, +cianek dziaowyc* dawno si&
zwalia. 8%dzie # starzy' (odzi' czarni' biali' (&czyKni' kobiety # zalegali wsz&dzie'
bezwadnie $ak sz(aciane lalki.
# @este+ ,p%ne(' 9yrese- # spytae(.
N!
# 4ye(. 1ci)gn)e( si&' kiedy (iae( szesna+cie lat.
# @ak ci si& %dao przesta,- L+(iec*n) si&.
# 1idzisz (o$ego 4r%t%sa-
# 9r%dno go nie za%way,.
# Powiedziae( (%' e da( (% tysi)c dolarw za kady tydzieC' ktry przey$& bez ,pania.
4r%t%s wprowadzi si& do (nie.
Pokiwae( gow). 9o wygl)dao na sk%tecznie$sz) k%rac$& ni tydzieC w klinice 4etty Bord.
4r%t%s otworzy drzwi. 1 ty( po(ieszczeni%' c*ocia te br%dny(' byy przyna$(nie$ stoy i
krzesa' a nawet la(pa i lodwka. 1 k)cie za%waye( agregat pr)dotwrczy.
1eszli+(y z 9yrese>e( do +rodka. 4r%t%s za(kn) za na(i drzwi i pozosta na korytarz%.
4yli+(y sa(i.
# 1ita$ w (oi( bi%rze # powiedzia 9yrese.
# 7zy 4r%t%s w dalszy( ci)g% po(aga ci trzy(a, si& z daleka od narkotykw-
Przecz)co pokr&ci gow).
# 0ie' teraz po(aga (i 9@. 1iesz' o czy( (wi&-
1iedziae(.
# : nie (asz proble(% z ty(' co t% robisz-
# "a( (nstwo proble(w' doktorze. # 9yrese %siad i zac*&ci (nie geste(' eby( zrobi
to sa(o. 6po$rza na (nie i nie spodobao (i si& to' co zobaczye( w $ego oczac*. # @a nie
$este( $edny( z dobryc* Aacetw.
0ie (iae( po$&cia' co powiedzie,' wi&c z(ienie( te(at.
# D pi)te$ (%sz& by, w 1as*ington 6[%are Park.
Ddc*yli si& do ty%.
# 1yt%(acz (i' o co c*odzi.
# 9o d%ga *istoria.
9yrese wy$) pilnik i zacz) czy+ci, sobie paznokcie.
# @ak ($ dzieciak zac*or%$e' id& do eksperta' no nie-
Kiwn)e( gow).
NN
# "asz kopoty z prawe(' powiniene+ zrobi, to sa(o.
# 9e (i porwnanie.
# Dzie$e si& z tob) co+ zego' doktorze. # ?ozoy r&ce. # Zo to ($ +wiat. @este( w ni(
na$lepszy( przewodnikie(.
Dpowiedziae( (% (o$) *istori&. Prawie wszystko. Kiwa gow)' ale w)tpi&' czy (i
%wierzy' kiedy stwierdzie(' e nie (iae( nic wsplnego z ty(i (orderstwa(i. : w)tpi&'
by si& ty( prze$(owa.
# 1 porz)dk% # rzek' gdy skoCczye(. # "%sisz si& przygotowa,. Pote( b&dzie(y (%sieli
$eszcze o czy(+ poroz(awia,.
# D czy(-
9yrese nie odpowiedzia. Podszed do (etalowe$ szaAy sto$)ce$ w k)cie poko$%. Dtworzy $)
kl%cze(' poc*yli si& i wy$) broC.
# .lock' dziecino' glock # powiedzia' poda$)c (i pistolet. Zesztywniae(. Przez (o(ent
%$rzae( czarno#czerwony obraz' ktry (ign) (i przed ocza(i i %(kn). 0ie +cigae( go.
9o byo dawno. 1yci)gn)e( r&k& i wzi)e( broC dwo(a palca(i' $akby (oga (nie
oparzy,.
# 4roC cze(pionw # doda 9yrese.
Za(ierzae( (% $) odda,' ale to byoby g%pie. @% zarz%cano (i dwa (orderstwa' napad na
A%nkc$onari%sza polic$i' stawianie opor% przy aresztowani% i pewnie t%zin innyc* przest&pstw
popenionyc* w trakcie %cieczki przed sprawiedliwo+ci). 1obec takic* zarz%tw czy( byo
nielegalne posiadanie broni-
# 0abity # ostrzeg 9yrese.
# .dzie $est bezpiecznik-
# Ls%ni&ty.
# Dc*.
Lwanie obe$rzae( pistolet' przypo(ina$)c sobie' kiedy ostatni raz (iae( broC w r&kac*.
Dobrze byo znw (ie, $) w doni. Pewnie $e$ ci&ar dodawa ot%c*y. Podobaa (i si& ta
gadka i zi(na stal w (o$e$ doni' cz%e( $e$ ci&ar. : nie podobao (i si& to %cz%cie.
# 1eK rwnie to.
Poda (i co+' co wygl)dao $ak teleAon ko(rkowy.
# 7o to $est- # spytae(.
NP
9yrese z(arszczy brwi.
# A na co wygl)da- 9eleAon ko(rkowy. "a lewy n%(er. 0ikt nie do$dzie po ni( do ciebie'
roz%(iesz-
Pokiwae( gow). 0ie znae( si& na tyc* sprawac*.
# Za ty(i drzwia(i $est azienka # rzek 9yrese' wskaz%$)c na prawo. # 0ie (a prysznica' ale
$est wanna. Z(y$ z siebie ten s(rd. Zaatwi& ci $akie+ czyste %branie. Pote( raze( z
4r%t%se( zawiezie(y ci& do 1as*ington 6[%are.
# "wie+' e c*cesz o czy(+ ze (n) poroz(awia,.
# Kiedy si& przebierzesz # odpar 9yrese. # 1tedy poroz(awia(y.
NS
2!
<ric 1% gapi si& na rozoysty wi)z. 9warz (ia pogodn)' brod& lekko %niesion).
# <ric-
.os nalea do 8arry>ego .andle>a. 1% nie odwrci si&.
# 1iesz' $ak nazywa si& to drzewo- # zapyta.
# 0ie.
# Katowski 1i)z.
# 7zar%$)co.
1% %+(iec*n) si&.
# 0iektrzy *istorycy %waa$)' e w osie(nasty( wiek% w ty( park% przeprowadzano
p%bliczne egzek%c$e.
# 9o wspaniale' <ric.
# 9aak.
Dwa$ (&czyKni bez kosz%l prze(kn&li na yworolkac*. Z przeno+nego radioodbiornika
grz(ia @eAAerson Airplane. 1as*ington 6[%are Park # nazwany tak oczywi+cie na cze+,
@erzego 1aszyngtona # by $edny( z tyc* (ie$sc' ktre z coraz (nie$szy( powodzenie(
%sioway pozosta, w latac* sze+,dziesi)tyc*. Zazwycza$ stali t% tacy czy inni de(onstranci'
ale bardzie$ wygl)da$)cy na aktorw $akiego+ nostalgicznego spektakl% ni na prawdziwyc*
rewol%c$onistw. Lliczni aktorzy wykonywali swo$e n%(ery nieco zbyt Ainezy$nie. 4ezdo(ni
byli tak (alowniczy(i typa(i' e sprawiali wraenie przebieraCcw.
# @este+ pewien' e dobrze obstawili+(y teren- # zapyta .andle.
1% kiwn) gow)' wci) patrz)c na drzewo.
# 6ze+ci% l%dzi. Pl%s dwc* w A%rgonetce.
.andle obe$rza si&. 4iaa A%rgonetka (iaa przyczepiony (agnesa(i znak z napise( 4^9
Paint i n%(ere( teleAon% oraz sy(patyczny( Aacete( w typie konAerans$era' trzy(a$)cy(
drabin& i p&dzel. Poproszeni o opis sa(oc*od% +wiadkowie' $e+li w ogle co+ zapa(i&ta$)' to
tylko nazw& Air(y i ewent%alnie n%(er teleAon%.
: nazwa' i teleAon byy Aikcy$ne.
B%rgonetka staa nieprawidowo zaparkowana. 0a "an*attanie prawidowo zaparkowana
A%rgonetka byaby bardzie$ pode$rzana ni sto$)ca na +rodk% %licy. "i(o wszystko (ieli si&
na baczno+ci. .dyby po$awi si& $aki+ polic$ant' od$ec*aliby. 0a parking% przy 8aAayette
NT
6treet z(ieniliby tablice re$estracy$ne i przyczepion) (agnesa(i rekla(&. Pote( wrciliby
t%ta$.
# Powiniene+ wsi)+, do A%rgonetki # powiedzia 1%.
# 6)dzisz' e 4eck zdoa t% dotrze,-
# 1)tpi& # odrzek 1%.
# "y+lae(' e $ego aresztowanie wywabi $) z kry$wki # ci)gn) .andle. # 0ie (iae(
po$&cia' e %(wia si& z ni( na spotkanie.
@eden z ic* agentw # k&dzierzawy (&czyzna w czarny( dresie' ktry wszed za 4eckie( do
kawiarenki Kinko # przeczyta wiado(o+, na ekranie ko(p%tera. Zani( $ednak przekaza t&
inAor(ac$&' 1% $% podrz%ci dowody do do(% 4ecka.
0iewane. : tak zaraz zakoCcz) t& spraw&.
# "%si(y zapa, ic* obo$e' ale $) przede wszystki( # powiedzia .andle. # 1 na$gorszy(
wypadk% zabi$e(y ic*. 0a$lepie$ $ednak byoby zapa, ic* ywce(. 1tedy dowie(y si&' co
wiedz).
1% (ilcza. 1ci) spogl)da na drzewo.
# <ric-
# 0a taki( drzewie $ak to powiesili (o$) (atk& # ozna$(i.
.andle nie wiedzia' co powiedzie,' wi&c ograniczy si& do /przykro (i2.
# "y+leli' e bya szpiegie(. 6ze+ci% (&czyzn zdaro z nie$ %branie' a pote( c*ostao
bykowce(. 4ili $) godzina(i. 1sz&dzie. Porozcinali nawet skr& na twarzy. Przez cay czas
bya przyto(na. : wrzeszczaa. D%go trwao' zani( %(ara.
# @ez% 7*ryste # (r%kn) .andle.
# Kiedy skoCczyli' powiesili $) na wielki( drzewie. # 1% wskaza na Katowski 1i)z. # 9aki(
$ak to. Dczywi+cie (iaa to by, lekc$a dla innyc*. Reby nikt nie szpiegowa. Pote( ptaki i
zwierz&ta dobray si& do nie$. Po dwc* dniac* zostay tylko ko+ci. # Zs%n) na %szy
s%c*awki walk(ana. Ddwrci si& pleca(i do drzewa. # 0aprawd& powiniene+ ze$+, z
widok% # powiedzia do .andle>a.
8arry z tr%de( oderwa oczy od wielkiego wi)z%' skin) gow) i odszed.
NU
2"
1ci)gn)e( czarne dinsy' ktre w pasie (iay pewnie tyle sa(o' co obwd koa ci&arwki.
Z(arszczye( $e i +ci)gn)e( paskie(. 7zarna kosz%lka dr%yny 1*ite 6oO pasowaa do
nic* $ak pi&+, do nosa. Kto+ $% za(a za (nie daszek czarne$ baseballowe$ czapeczki ze
znakie(' ktrego nie rozpoznae(. 9yrese da (i $eszcze takie /ki$ ci w oko2 ok%lary' $akie
nosi 4r%t%s.
D (ao nie rykn) +(iec*e(' kiedy wyszede( z azienki.
# 1ygl)dasz wspaniale' doktorze.
# 7*yba c*ciae+ powiedzie, /czadowo2.
Zac*ic*ota i potrz)sn) gow).
# 4iali l%dzie.
Pote( spowania. Pods%n) (i klika spi&tyc* raze( kartek papier%. Podniose( $e. 0a sa(e$
grze widnia napis: D69A90:A 1D8A : 9<69A"<09. 6po$rzae( pyta$)co na 9yrese>a.
# 1a+nie o ty( c*ciae( poroz(awia,.
# D two$e$ ostatnie$ woli-
# "a( w planie $eszcze dwa lata.
# 1 $aki( planie-
# 4&d& to robi $eszcze przez dwa lata' zani( zbior& do+, pieni&dzy' by zabra, st)d (aego.
Zakada(' e (a( sze+,dziesi)t procent szansy na to' e (i si& %da.
# 7o si& %da-
9yrese spo$rza (i prosto w oczy.
# Przecie wiesz.
1iedziae(. Przey,.
# Dok)d c*cesz si& przenie+,-
Pokaza (i pocztwk&. Lkazywaa soCce' b&kitn) wod&' drzewa. 4ya po(i&ta od cz&stego
ogl)dania.
# 0a Bloryd& # powiedzia nieoczekiwanie agodny( tone(. # Zna( to (ie$sce. 6poko$ne.
4asen i dobre szkoy. 0ikt nie b&dzie pyta' sk)d (a( pieni)dze... 1iesz' o czy( (wi&-
Dddae( (% pocztwk&.
P0
# 0ie roz%(ie(' co $a (a( z ty( wsplnego.
# 9o # pokaza (i widokwk& # $est plan na sze+,dziesi)t procent. A to... # podnis testa(ent #
na pozostae czterdzie+ci.
Ddpare(' e w dalszy( ci)g% nie roz%(ie(.
# 6ze+, (iesi&cy te(% po$ec*ae( do +rd(ie+cia... wiesz' o czy( (wi&. Do cwanego
prawnika. Za dwie godziny zapacie( (% dwa patyki. 0azywa si& @oel "arc%s. @e+li zgin&'
b&dziesz (%sia zobaczy, si& z ni(. @este+ wykonawc) (o$ego testa(ent%. 1 skrytce
%(ie+cie( papiery. Dowiesz si& z nic*' gdzie s) pieni)dze.
# Dlaczego $a-
# Za$(%$esz si& (oi( c*opce(.
# A co z 8atis*)-
6krzywi si&.
# 9o kobieta' doktorze. @ak kopn& w kalendarz' zaraz zna$dzie sobie innego c*opa' roz%(iesz'
co (wi&- Pewnie znw zacznie si& p%szcza,. A (oe nawet znw zacznie ,pa,. #
1yprostowa si& i zaoy r&ce na piersi. # Kobieto( nie (ona %Aa,' doktorze. Powiniene+ o
ty( wiedzie,.
# Dna $est (atk) 9@#a.
# @asne.
# Koc*a go.
# 9ak' wie(. Ale to tylko kobieta' roz%(iesz' co (wi&- Da$ $e$ tak) Aors&' a przep%+ci $) w
$eden dzieC. Dlatego %stanowie( A%nd%sz powierniczy i inne takie gwna. 9y $este+
wykonawc) testa(ent%. 4&dzie c*ciaa pieni&dzy dla 9@#a' ty b&dziesz (%sia to
zaaprobowa,. 9y i ten @oel "arc%s.
"gby( si& spiera,' e to seksiz( i neandertalskie pogl)dy' ale nie bya to odpowiednia
c*wila. 0iespoko$nie por%szye( si& na krze+le i przy$rzae( si& 9yrese>owi. "ia na$wye$
dwadzie+cia pi&, lat. 1idziae( wiel% takic* $ak on. Zawsze wydawali (i si& $edn) i ta sa()
osob)' a ic* twarze zleway si& w (roczn) (ask& za.
# 9yrese-
6po$rza na (nie.
# 1y$edK natyc*(iast.
Z(arszczy brwi.
P
# 1ykorzysta$ te pieni)dze' ktre $% (asz. Pode$(i$ $ak)+ prac& na Blorydzie. Poycz& ci'
$e+li potrzeb%$esz. 9ylko zaraz wy$edK st)d raze( z rodzin).
Pokr&ci gow).
# 9yrese-
1sta.
# 7*odK(y' doktorze. Powinni+(y $% $ec*a,.
# 4ez przerwy sz%ka(y go.
8ance Bein wci) si& pieni i wydawao si&' e $ego woskowa twarz zaraz spynie na podog&.
Di(onte % wykaaczk&. Krinsky robi notatki. 6tone podci)ga spodnie.
7arlson s%c*a nie%wanie' poc*ylony nad Aakse(' ktry wa+nie odebra w sa(oc*odzie.
# A co z ty(i strzaa(i- # warkn) 8ance Bein.
L(%nd%rowany polic$ant # agent 7arlson nie stara si& zapa(i&ta, $ego nazwiska # wzr%szy
ra(iona(i.
# 0ikt nic nie wie. 6)dz&' e ta strzelanina nie (iaa adnego zwi)zk% ze spraw).
# 0ie (iaa zwi)zk%- # wrzasn) Bein. # Ale z ciebie nieko(petentny idiota' 4ennyQ 4iegali
po %licy' wrzeszcz)c o %zbro$ony( biay( (&czyKnie.
# A teraz nikt nic nie wie.
# Przyci+ni$ ic* # poradzi Bein. # Przyci+ni$ ic* (ocno. @ak to (oliwe' do wszystkic*
diabw' e te(% Aacetowi %dao si& %ciec-
# Dopadnie(y go.
6tone klepn) 7arlsona w ra(i&.
# 7o $est' 0ick-
7arlson ze z(arszczony(i brwia(i wpatrywa si& w wydr%k. 0ic nie powiedzia. 4y
pedantyczny w stopni% granicz)cy( z nerwic) natr&ctw. Zreszt) rzeczywi+cie za cz&sto (y
r&ce.
: kilkakrotnie za(yka i otwiera drzwi' zani( wyszed z do(%. 9eraz wpatrywa si& w t&
kartk&' poniewa co+ (% t% nie grao.
# 0ick-
7arlson odwrci si&.
P2
# 9a trzydziestkase(ka' ktr) znaleKli+(y w skrytce depozytowe$ 6ara* .ood*art.
# Do ktre$ doprowadzi nas kl%cz znaleziony przy zwokac*-
# 1a+nie.
# 7o z ni)- # spyta 6tone.
7arlson wci) (arszczy brwi.
# 1 ty( $est za d%o dzi%r.
# Dzi%r-
# Po pierwsze # ci)gn) 7arlson # zakada(y' e skrytka depozytowa 6ara* .ood*art naleaa
do <lizabet* 4eck' prawda-
# Prawda.
# 9ylko e przez osie( ostatnic* lat kto+ co rok% paci za t& skrytk& # przypo(nia 7arlson. #
<lizabet* 4eck nie y$e. "artwi nie pac) rac*%nkw.
# "oe to $e$ o$ciec. "y+l&' e on wie wi&ce$' ni na( powiedzia.
7arlsonowi $ednak nie podobao si& to wszystko.
# A te %rz)dzenia pods%c*owe' ktre znaleKli+(y w do(% 4ecka- @ak to wyt%(aczysz-
# 0ie wie( # odpar 6tone' wzr%sza$)c ra(iona(i. # "oe kto+ z naszego wydzia% te go
pode$rzewa.
# Do te$ pory by+(y $% o ty( wiedzieli. A to $est raport dotycz)cy te$ trzydziestkise(ki'
ktr) znaleKli+(y w skrytce. # 1skaza palce(. # 1idzisz' co przysao (i A9B-
# 0ie.
# 4%lletprooA nie wykaza niczego' lecz to (nie nie dziwi' gdy w bazie nie (a danyc* sprzed
o+(i% lat. 097 nato(iast traAio w dziesi)tk&.
4%lletprooA' progra( analiz%$)cy pociski' z ktrego korzystao 4%rea% oA Alco*ol' 9obacco
and Birear(s' sprawdza' czy dana broC zostaa %yta podczas $akic*+ przest&pstw
popenionyc* w przeszo+ci. 097 to skrt od 0ational 9racing 7enter.
# Zgadni$' kto by ostatni( zare$estrowany( wa+ciciele( te$ broni.
1r&czy 6tone>owi wydr%k. 9en prze$rza dok%(ent i znalaz nazwisko.
# 6tep*en 4eck-
# D$ciec DaXida 4ecka.
PJ
# 0ie y$e' prawda-
# Prawda.
6tone odda (% kartk&.
# A zate( odziedziczy $) $ego syn # rzek. # 9o bya broC 4ecka.
# 9ylko dlaczego $ego ona trzy(aa t& trzydziestk&se(k& w skrytce depozytowe$ raze( z
ty(i AotograAia(i-
6tone zastanowi si&.
# "oe obawiaa si&' e 4eck $) zastrzeli.
7arlson $eszcze bardzie$ z(arszczy brwi.
# 7o+ przeoczyli+(y.
# Pos%c*a$' 0ick' nie ko(plik%$(y tego bardzie$' ni (%si(y. "oe(y 4ecka przygwoKdzi,
za (orderstwo popenione na 6c*ayes. Posadzi, go na d%go. Zapo(ni$(y o <lizabet* 4eck'
dobrze-
7arlson spo$rza na niego.
# Zapo(nie, o nie$-
6tone odkaszln) i rozoy r&ce.
# 6p$rz(y prawdzie w oczy. Przygwodenie 4ecka za za(ordowanie 6c*ayes to b%ka z
(ase(. 0ato(iast za zab$stwo ony... 7*ryste' to sprawa sprzed o+(i% lat. "a(y poszlaki'
owsze(' ale niczego (% nie %dowodni(y. @est za pKno. "oe... # zbyt energicznie wzr%szy
ra(iona(i. # "oe nie powinni+(y wywoywa, wilka z las%.
# D czy( ty (wisz' do diaba-
6tone przys%n) si& blie$ i skin) na partnera' eby nac*yli si& do niego.
# 0iektrzy l%dzie w bi%rze woleliby' eby+(y nie odgrzebywali te$ sprawy.
# Kto nie c*ce-
# 0iewane' 0ick. 1szyscy $este+(y po te$ sa(e$ stronie' zgadza si&- @e+li %dowodni(y' e
Kill?oy nie zabi <lizabet* 4eck' otworzy(y p%szk& Pandory' (a( rac$&- @ego prawnik
pewnie za)da nowego proces%...
# 0ie zosta skazany za za(ordowanie <lizabet* 4eck.
# Lznali+(y $ednak' e to $ego robota. 9o (oe wzb%dzi, w)tpliwo+ci. A tak $ak $est' (a(y
czyst) spraw&.
P!
# 0ie c*c& czyste$ sprawy # warkn) 7arlson. # 7*c& pozna, prawd&.
# 1szyscy c*ce(y' 0ick. 8ecz $eszcze bardzie$ pragnie(y sprawiedliwo+ci' czy nie- 4eck
dostanie doywocie za 6c*ayes. Kill?oy zostanie w wi&zieni%. : tak powinno by,.
# Za d%o dzi%r' 9o(.
# 1ci) to powtarzasz' ale $a adnyc* nie widz&. Przecie to ty pierwszy c*ciae+ wsadzi,
4ecka na dobre za za(ordowanie ony.
# 1a+nie # rzek 7arlson. # Za za(ordowanie ony. 0ie ?ebekki 6c*ayes.
# 0ie roz%(ie(' o co ci c*odzi.
# "orderstwo 6c*ayes nie pas%$e do obraz%.
# Rart%$esz- Doskonale pas%$e. 6c*ayes wiedziaa co+. Zacz&li+(y zaciska, p&tl&. 4eck
(%sia za(kn), %sta +wiadkowi.
7arlson wci) pow)tpiewa.
# 0o' co- # ci)gn) 6tone. # 6)dzisz' e $ego wczora$sza wizyta w $e$ pracowni' zaraz po
przes%c*ani% % nas' to tylko zbieg okoliczno+ci-
# 0ie # odpar 7arlson.
# Zate(' 0ick- 0ie widzisz tego- "orderstwo 6c*ayes doskonale pas%$e.
# A nazbyt dobrze.
# Dc*' nie zaczyna$ z ty(i bzd%ra(i.
# Pozwl' e zapyta( ci& o co+' 9o(. @ak starannie 4eck zaplanowa (orderstwo ony i
zrealizowa ten plan-
# 7*olernie starannie.
# 1a+nie. Pozabi$a +wiadkw. Pozby si& cia. .dyby nie opady deszcz% i ten niedKwiedK'
nie (ieliby+(y adnyc* dowodw. : sp$rz(y prawdzie w oczy. 0awet teraz nie (a(y ic*
do+,' eby go oskary,' a co dopiero skaza,.
# A zate(-
# Zate( dlaczego 4eck nagle post&p%$e tak g%pio- 1ie' e c*ce(y si& do niego dobra,. 1ie'
e asystent 6c*ayes b&dzie (g zezna,' e widzia go % nie$ w dni% (orderstwa. Dlaczego
(iaby by, tak g%pi' eby przec*owywa, narz&dzie zbrodni w gara%- : wrz%ca, r&kawiczki
do wasnego po$e(nika na +(ieci-
# Proste # odpar 6tone. # 9y( raze( dziaa w po+piec*%. 1 wypadk% ony (ia (nstwo
czas% do na(ys%.
PN
# 1idziae+ to-
7arlson poda 6tone>owi raport z obserwac$i.
# Dzi+ rano 4eck odwiedzi patologa # powiedzia. # Po co-
# 0ie wie(. "oe c*cia sprawdzi,' czy w protokole sekc$i nie (a czego+' co by go
obci)ao.
7arlson wci) (arszczy brwi. "ia oc*ot& %(y, r&ce.
# 7o+ przeoczyli+(y' 9o(.
# 0ie wie(' co by to (ogo by,' ale tak czy inacze$ c*ce(y go zgarn),. Pote( wszystko
wy$a+ni(y' no nie-
6tone podszed do Beina. 6owa partnera zasiay w $ego %(y+le ziarno w)tpliwo+ci. 7arlson
znw zacz) si& zastanawia, nad wizyt) 4ecka w bi%rze koronera. Podnis s%c*awk&' wytar
$) c*%steczk) i wyst%ka n%(er.
# Poprosz& z patologie( 6%sseO 7o%nty # powiedzia.
PP
2#
1 dawnyc* czasac* # a przyna$(nie$ dziesi&, lat te(% # $e$ zna$o(i (ieszkali w *otel%
7*elsea przy Zac*odnie$ Dw%dzieste$ 9rzecie$ Llicy. Eotel by na p t%rystyczny' na p
(ieszkalny i strasznie ekscentryczny. ?oio si& t% od artystw' pisarzy' st%dentw'
zagorzayc* zwolennikw wszelkic* (oliwyc* AilozoAii i trendw. 7zarne paznokcie' blada
twarz' czerwona $ak krew sz(inka' wosy nietkni&te lokwk) # $eszcze zani( to wszystko
stao si& kanone( (ody.
0iewiele si& z(ienio. Eotel wci) by dogodny( (ie$sce( dla tyc*' ktrzy pragn&li
pozosta, anoni(owi.
K%piwszy kawaek pizzy po dr%gie$ stronie %licy' za(eldowaa si& i nie wyc*odzia z poko$%.
0owy @ork. Kiedy+ nazywaa go rodzinny( (iaste(' a teraz bya t% zaledwie po raz dr%gi w
ci)g% o+(i% ostatnic* lat.
9&sknia za ni(.
A nazbyt wprawny( r%c*e( ws%n&a wosy pod per%k&. Dzi+ b&dzie blondynk) z czarny(i
odrosta(i. 0aoya ok%lary w dr%cianyc* oprawkac* i woya i(planty do %st. Z(ieniy
ksztat $e$ twarzy.
9rz&sy si& $e$ r&ce.
0a k%c*enny( stole leay dwa bilety na sa(olot. 1ieczore( polec) lote( S! 4ritis*
Airways z @BK na lotnisko Eeat*row w 8ondynie' gdzie spotka$) pewnego czowieka' ktry
da i( nowe dok%(enty. 0ast&pnie %dadz) si& poci)gie( do .atwick i po po%dni% odlec) do
0airobi w Kenii. Dipe( do$ad) do podna "o%nt "era w 9anzanii' a pote( czeka ic*
$eszcze trzydniowa piesza w&drwka.
Kiedy dotr) na (ie$sce # $edno z niewiel% na te$ planecie' gdzie nie (a radia' telewiz$i ani
elektryczno+ci # b&d) wolni.
4ilety byy wystawione na 8is& 6*er(an i DaXida 4ecka.
@eszcze raz poprawia per%k& i spo$rzaa na swo$e odbicie w l%strze. ?oz(azao si& $e$ w
oczac* i na (o(ent znw wrcia nad $ezioro. 0adzie$a przepeniaa $e$ serce i ty( raze( nie
staraa si& $e$ zgasi,. Zdoaa si& %+(iec*n), i r%szya do drzwi.
Z$ec*aa wind) do *ol% i posza w prawo Dw%dziest) 9rzeci) Llic).
1as*ington 6[%are Park zna$dowa si& niedaleko.
9yrese i 4r%t%s wysadzili (nie na rog% Zac*odnie$ 7zwarte$ i 8aAayette' cztery przecznice na
wsc*d od park%. Do+, dobrze znae( t& cz&+, (iasta. <lizabet* i ?ebecca wyna$(oway
wsplne (ieszkanie przy 1as*ington 6[%are; cz%y si& c%downie awangardowe w+rd
(ieszkaCcw 1est =illage # AotograAka i pracownica opieki spoeczne$' t&skni)ce za bo*e()
w+rd rzeszy wyc*owanyc* na bogatyc* przed(ie+ciac* (arzycieli i y$)cyc* z A%nd%szw
powierniczyc* rewol%c$onistw. 6zczerze (wi)c' nigdy (nie to nie poci)gao' ale nie
(iae( nic przeciwko te(%.
PS
1 ty( czasie st%diowae( (edycyn& na 7ol%(bia LniXersity i teoretycznie (ieszkae( przy
EaXen AXen%e' w pobli% szpitala nazywanego teraz 0owo$orski( PrezbiteriaCski(.
Dczywi+cie sp&dzae( (nstwo czas% t%ta$.
9o byy dobre lata.
P godziny do spotkania.
Poszede( Zac*odni) 7zwart) i' (in)wszy 9ower ?ecords' dotare( do te$ cz&+ci (iasta'
gdzie zna$d%$e si& wi&kszo+, b%dynkw 0ew Iork LniXersity. 0IL c*ce' eby+ o ty(
wiedzia. Dgasza swo$e prawo do tego teren% porozwieszany(i wsz&dzie'
$askrawop%rp%rowy(i Alaga(i z gode( te$ %czelni. Pask%dny $ak diabli' ten p%rp%rowy znak
rz%ca si& w oczy na tle stonowane$ czerwieni ceglanyc* (%rw .reenwic* =illage. 4ardzo
agresywnie i wadczo' po(y+lae(' $ak na tak) enklaw& liberaliz(%. 7' zdarza si&.
6erce o(otao (i w piersi tak' $akby c*ciao si& wyrwa, na wolno+,.
7zy ona $% ta( b&dzie-
0ie pobiege(. Zac*owae( spok$ i %siowae( nie (y+le, o ty(' co (oe przynie+,
nast&pna godzina. Pieky (nie i sw&dziay skaleczenia b&d)ce pa(i)tk) po %cieczce przed
polic$). Zobaczye( swo$e odbicie w wystawie (i$anego sklep% i nie (oge( nie za%way,'
e w tyc* poyczonyc* ci%c*ac* wygl)da( po prost% +(iesznie. Pocz)tk%$)cy gangster. Ale
obs%waQ
6podnie wci) (i opaday. Podci)gae( $e $edn) r&k)' %si%$)c nie zwalnia, krok%.
<lizabet* (oga $% by, w park%.
9eraz widziae( plac. Dd po%dniowo#wsc*odniego rog% dzielia (nie tylko $edna
przecznica. 7o+ zdawao si& wisie, w powietrz%' (oe nadc*odzia b%rza' a (oe po prost%
(o$a wyobraKnia pracowaa na na$wyszyc* obrotac*. 6zede( ze sp%szczon) gow). 7zy
pokazali $% w telewiz$i (o$e zd$&cie- 7zy spikerzy ogosili' e $este( posz%kiwany-
1)tpie(' by tak byo. "i(o to nie odrywae( ocz% od c*odnika.
Przyspieszye( krok%. 1 lecie 1as*ington 6[%are zawsze wydawa (i si& zbyt r%c*liwy. 9ak
$akby starano si& t% za bardzo i zbyt rozpaczliwie' $akby za d%o si& t% dziao. 0azywae( to
szt%czny( oywienie(. "oi( %l%biony( (ie$sce( by ro$)cy si& od l%dzi teren wok
ce(entowyc* stolikw do gier. 7zase( grae( ta( w szac*y. 4ye( cakie( niezy' ale w
ty( park% szac*y wyrwnyway wszystkie rnice. 4ogaci' biedni' biali' czarni' bezdo(ni'
wysoko postawieni' (ieszkaCcy rezydenc$i i czynszwek # wszyscy stawali si& rwni nad
odwieczn) czarno#bia) szac*ownic). 0a$lepszy( gracze(' ktrego ta( widziae(' by
czarnoskry (&czyzna # w czasac* przed kadenc$) .i%lianiego wi&kszo+, popo%dni
sp&dza' nagab%$)c kierowcw o drobne za %(ycie szyb.
<lizabet* $eszcze nie przysza.
Lsiade( na awce.
Pi&tna+cie (in%t.
PT
Lcisk w piersi si& nasili. 0igdy w yci% tak si& nie bae(. Po(y+lae( o pokazie' $aki
przygotowaa dla (nie 6*a%na. 7zyby to wszystko byo sAingowane- # zastanawiae( si&
znow%. A $e+li tak- @eeli <lizabet* naprawd& nie y$e- 7o wtedy zrobi&-
4ezsensowne rozwaania' powiedziae( sobie. 6trata czas%.
Dna (%si by, ywa. 0ie (a innego wy$+cia.
6iedziae( i czekae(.
# @est ta( # rz%ci <ric 1% do teleAon% ko(rkowego.
8arry .andle spo$rza przez przycie(nione okno A%rgonetki.
DaXid 4eck istotnie by ta(' gdzie (ia by,' %brany $ak p%nk. 0a twarzy (ia liczne
zadrapania i siniaki. .andle pokr&ci gow).
# @ak (% si& to %dao-
# 7 # odpar swy( +piewny( gose( <ric 1%. # Zawsze (oe(y go o to zapyta,.
# "%si(y zaatwi, to bez *aas%' <ric.
# 0a pewno.
# 7zy wszyscy s) na swoic* (ie$scac*-
# Dczywi+cie.
.andle spo$rza na zegarek.
# Powinna t% by, lada c*wila.
0a$okazalszy( b%dynkie( zna$d%$)cy( si& po(i&dzy %lica(i 6%lliXan i 9*o(pson $est
wieowiec z $asnobr)zowe$ cegy' sto$)cy przy po%dniowy( kraCc% park%. 1i&kszo+, l%dzi
s)dzi' e $est on cz&+ci) @%dson "e(orial 7*%rc*. 9ak nie $est. Przez ostatnie dwadzie+cia lat
w ty( b%dynk% (ie+ci si& do( akade(icki oraz bi%ra rnyc* organizac$i st%denckic*.
Kady' kto wygl)da tak' $akby przyby t% w konkretny( cel%' (g bez tr%d% dosta, si& na
gr&.
6ta(t)d (oga ob$), wzrokie( cay park. : kiedy to zrobia' zacz&a paka,.
4eck przyszed. "ia na sobie dziwaczne przebranie' ale przecie ostrzega go w e#(ail%' e
(oe by, +ledzony. 1idziaa' $ak siedzi na te$ awce' z%penie sa(' a lewa noga podskak%$e
(% w gr& i w d. Zawsze tak reagowa' kiedy by zdenerwowany.
# Dc*' 4eck...
6yszaa bl i rozpacz w swoi( gosie. 0ie odrywaa od niego ocz%.
PU
7o narobia-
@aka bya g%pia.
Z na$wyszy( tr%de( odwrcia si&. 0ogi %gi&y si& pod ni) i zs%n&a si& pleca(i po +cianie'
a %siada na pododze. 4eck przyszed na spotkanie.
Ale oni te.
4ya tego pewna. Za%waya trzec* # co na$(nie$. Zapewne byo ic* wi&ce$. Dostrzega te
A%rgonetk& z logo 4^9 Paint. Zadzwonia pod n%(er widnie$)cy ponie$' ale nikt nie
odbiera. 6prawdzia w inAor(ac$i. 0ie byo adne$ 4^9 Paint.
ZnaleKli ic*. Po(i(o wszystkic* +rodkw ostrono+ci byli t%ta$.
Za(kn&a oczy. .%pia. @aka bya g%pia. @ak (oga s)dzi,' e to si& %da- @ak (oga
pozwoli,' eby do tego doszo- 9&sknota pozbawia $) rozs)dk%. 9eraz to zroz%(iaa. 0ie
wiedzie, cze(% w(wia w siebie' e ta katastroAa' ktr) byo znalezienie cia nad $eziore('
(oe okaza, si& dare( boy(.
.%pia.
1yprostowaa si& i zaryzykowaa $eszcze $edno spo$rzenie na 4ecka. @e$ serce spadao w
otc*aC $ak ka(ieC rz%cony do st%dni. 4y taki sa(otny' taki (ay' bezbronny i bezradny. 7zy
pogodzi si& z $e$ +(ierci)- "oliwe. 7zy zdoa zapo(nie, o ty(' co si& stao' i od nowa
%oy sobie ycie- : to (oliwe. 7zy podnis si& po ty( ciosie tylko po to' eby znw
cierpie, przez $e$ g%pot&-
Zdecydowanie.
Znow% zacz&a paka,.
1y$&a dwa bilety lotnicze. Przygotowania. 9e zawsze byy kl%cze( do przeycia.
Przygotowa, si& na kad) ewent%alno+,. 1a+nie dlatego zaplanowaa spotkanie t%ta$' w ty(
park%' ktry tak dobrze znaa' co dawao $e$ przewag&. 1prawdzie tr%dno byo $e$ si&
pogodzi, z t) (y+l)' ale wiedziaa' e tak (oe si& to skoCczy, # a nawet prawie na pewno
tak si& skoCczy.
@% po wszystki(.
9a nika szansa' $e+li w ogle $) (ieli' przepada na zawsze.
"%si ode$+,. 6a(a. : ty( raze( na dobre.
Zastanawiaa si&' $ak on zareag%$e' kiedy ona si& nie po$awi. 7zy b&dzie wci) sz%ka w
ko(p%terze poczty elektroniczne$' ktre$ nigdy nie otrzy(a- 7zy b&dzie przypatrywa si&
twarzo( obcyc* l%dzi' sz%ka$)c $e$ twarzy- 7zy po prost% zapo(ni i b&dzie y dale$... i czy
ona naprawd& c*ciaaby' eby tak zrobi-
S0
0iewane. 0a$wanie$sze to %ratowa, ycie. Przyna$(nie$ $ego. 0ie (iaa wybor%. "%siaa
ode$+,.
Z na$wyszy( tr%de( oderwaa od niego wzrok i pospiesznie posza korytarze(. 9ylne
wy$+cie prowadzio na Zac*odni) 9rzeci) Llic&' tak e nawet nie (%siaa przec*odzi, przez
park. Pc*n&a ci&kie (etalowe drzwi i wysza na zewn)trz. Posza 6%lliXan 6treet i na rog%
4leecker zapaa takswk&.
Dpada na siedzenie i za(kn&a oczy.
# Dok)d- # zapyta kierowca.
# 8otnisko @BK # powiedziaa.
S
3$
Lpyn&o zbyt wiele czas%.
6iedziae( na awce i czekae(. 1 oddali widziae( synny (ar(%rowy %k tri%(Aalny.
/Zapro$ektowa2 go 6tanAord 1*ite' go+ny arc*itekt z przeo(% wiekw' ktry za(ordowa
czowieka w przypywie zazdro+ci o pi&tnastoletni) dziewczyn&. 0ie roz%(ie( tego. @ak
(ona zapro$ektowa, co+' co $est replik) dziea innego czowieka- Przecie byo p%bliczn)
ta$e(nic)' e F%k 1aszyngtona $est wiern) kopi) F%k% 9ri%(Aalnego w Pary%.
0owo$orczycy ent%z$az(owali si& czy(+' co byo $edynie %dan) i(itac$). 0ie roz%(ie(
dlaczego.
9eraz nie (ona go $% dotkn),. @est otoczony (a$)cy( zniec*&ca, graAAiciarzy ogrodzenie(
z siatki' bardzo podobny( do tego' $akie niedawno widziae( na po%dniowy( 4ronksie. 1
ty( park% $est (nstwo siatki. 0ie(al wszystkie trawniki s) ogrodzone # przewanie
podw$ny( pote(.
.dzie ona $est-
.o&bie nady(ay si& w sposb zazwycza$ przypisywany polityko(. 7ae ic* stadko otoczyo
(o$) awk&. Dziobay (o$e b%ty i spogl)day na (nie' $akby rozczarowane ty(' e nie s)
$adalne.
# Zazwycza$ siedzi t% 9y.
.os nalea do bezdo(nego w czapce z wiatraczkie( i %szka(i 6pocka z serial% /6tar
9rek2. Lsiad naprzeciwko (nie.
# Dc* # powiedziae(.
# 9y $e kar(i. Dne l%bi) 9y.
# Dc* # powtrzye(.
# Dlatego tak si& do pana garn). 0ie dlatego' e i( si& pan spodoba albo co. "y+l)' e (oe
$est pan 9y. Albo $ego zna$o(y(.
# L*(.
6po$rzae( na zegarek.
6iedziae( t% prawie dwie godziny. Dna nie przysza. 7o+ poszo nie tak. Znow% zacz)e( si&
zastanawia,' czy to wszystko nie $est $aki(+ arte(' ale odepc*n)e( od siebie t& (y+l.
8epie$ zakada,' e wiado(o+ci byy od <lizabet*. @e+li to wszystko $est arte(' to c'
wkrtce si& przekona(.
Dbo$&tnie co' koc*a( ci&.
9ak si& koCczya wiado(o+,. Dbo$&tnie co. @akby co+ (ogo p$+, nie tak. @akby co+ (ogo
si& sta,. @akby( (g zapo(nie, o ty( e#(ail% i y, dale$.
S2
Do diaba z ty(.
7z%e( si& dziwnie. 9ak' bye( zaa(any. Gcigaa (nie polic$a. 4ye( wyczerpany'
pot%czony i bliski szaleCstwa. A $ednocze+nie cz%e( si& silnie$szy ni kiedykolwiek w ci)g%
tyc* o+(i% lat. 0ie (iae( po$&cia dlaczego. 1iedziae( $ednak' e nie zrezygn%$&. 9ylko
<lizabet* znaa te wszystkie Aakty: czas ca%sa' 4at 8ady' 9eenage 6eO Poodles. 9ak wi&c to
<lizabet* wysaa t& poczt&. Albo kto+ kaza $e$ to zrobi,. 9ak czy inacze$' ona y$e. "%siae(
oprze, si& na taki( zaoeni%. 0ie byo inne$ (oliwo+ci.
: co teraz-
1y$)e( ($ nowy teleAon ko(rkowy. Przez c*wil& tare( podbrdek' a pote( wpade( na
po(ys. 1yst%kae( n%(er. 6iedz)cy po dr%gie$ stronie ale$ki (&czyzna' ktry $% bardzo
d%go czyta gazet&' zerkn) na (nie. 0ie spodobao (i si& to. 8epie$ bezpiecznie ni
serdecznie. 1stae( i odszede(' eby nie (g (nie pods%c*a,.
6*a%na odebraa teleAon.
# Ealo-
# 9eleAon starego 9eddy>ego # powiedziae(.
# 4eck- 7o' do diaba...-
# Za trzy (in%ty.
?oz)czye( si&. Pode$rzewae(' e teleAon 6*a%ny i 8indy b&dzie na pods%c*%. Polic$a
%syszaaby kade wypowiedziane przeze (nie sowo. Pi&tro nie$ pod ni(i (ieszka stary
wdowiec' nie$aki 9*eodore "alone. 6*a%na i 8inda po(agay (% od czas% do czas%. "iay
kl%cz do $ego (ieszkania. Zadzwoni& ta(. Bederalni' polic$a czy ktokolwiek na pewno nie
zaoyli % niego pods%c*%. Przyna$(nie$ na razie.
1ybrae( ten n%(er.
6*a%na bya lekko zasapana.
# Ealo-
# Potrzeb%$& two$e$ po(ocy.
# 7zy (asz po$&cie' co si& dzie$e-
# Zakada(' e rozpocz&to szeroko zakro$one posz%kiwania.
1ci) bye( dziwnie opanowany # przyna$(nie$ pozornie.
# 4eck' (%sisz si& odda, w ic* r&ce.
# 0ikogo nie zabie(.
SJ
# 1ie(' ale $e+li nadal b&dziesz %cieka...
# 7*cesz (i po(c czy nie- # przerwae( $e$.
# Powiedz $ak.
# 7zy %stalili $%' kiedy popeniono (orderstwo-
# Dkoo pnocy. 9o pozostawia ci niewiele czas%' ale %waa$)' e wyszede+ z do(% zaraz po
(oi( od$eKdzie.
# 1 porz)dk% # powiedziae(. # 7*c&' eby+ co+ dla (nie zrobia.
# 9ylko powiedz co.
# Przede wszystki( wyprowadK 7*loe.
# 9wo$ego psa-
# 9ak.
# Dlaczego-
# .wnie dlatego # odpare( # e powinna wy$+, na spacer.
<ric 1% za(eldowa przez teleAon ko(rkowy:
# ?oz(awia przez teleAon' ale ($ czowiek nie zdoa do niego pode$+,.
# Zosta za%waony-
# 9o (oliwe.
# "oe odwo%$e spotkanie.
1% nie odpowiedzia. Patrzy' $ak doktor 4eck c*owa teleAon do kieszeni i r%sza przez park.
# "a(y proble( # rzek 1%.
# @aki-
# 1ygl)da na to' e op%szcza park.
0a dr%gi( koCc% zapada cisza. 1% czeka.
# @% raz go zg%bili+(y # rzek .andle.
1% nie odpowiedzia.
S!
# 0ie (oe(y ryzykowa,' <ric. Zgarni$ go. Zgarni$ go teraz' dowiedz si&' co wie' i skoCcz z
ni(.
<ric da sygna l%dzio( w A%rgonetce. Pote( poszed w +lad za 4eckie(.
# Zrobione.
?%szye( w kier%nk% pos)g% .aribaldiego' wyci)ga$)cego szabl& z poc*wy. Dziwne' ale
z(ierzae( w konkretny( cel%. 9eraz odwiedziny % Kill?oya nie wc*odziy w gr&.
0ato(iast PB z dziennika <lizabet*' czyli Peter Blannery' spec$alista od zaatwiania
odszkodowaC' to z%penie inna sprawa. "oge( po$awi, si& w $ego bi%rze i poroz(awia,
sobie z ni(. 0ie (iae( po$&cia' czego c*ciae( si& dowiedzie,. 1 kady( razie b&d& co+
robi. Dd czego+ trzeba zacz),.
Po prawe$ by plac zabaw dla dzieci' lecz bawio si& na ni( na$wye$ t%zin (alcw. .eorge>s
Dog Park po lewe$ by peen opat%lonyc* we wdzianka pieskw i ic* troskliwyc* wa+cicieli.
0a parkowe$ scenie popisywali si& dwa$ onglerzy. Przeszede( obok gr%pki odzianyc* w
ponc*a st%dentw siedz)cyc* pokr&gie(. 1 pobli% po$awi si& Az$ata o tlenionyc*
wosac*' zb%dowany $ak (ay czog. Zerkn)e( przez ra(i&. "&czyzna' ktry czyta gazet&'
znik.
Zacz)e( si& nad ty( zastanawia,.
6iedzia ta( prawie tak d%go $ak $a. A teraz' po dwc* godzinac*' nagle postanowi ode$+,
$ednocze+nie ze (n). Zbieg okoliczno+ci- Zapewne...
4&dziesz +ledzony...
9ak ostrzega e#(ail. 0ie byo w ni( /by, (oe2. ?ozwaa$)c to teraz' doszede( do
wniosk%' e bya to bardzo wyraKna przestroga. :d)c' zastanawiae( si& gor)czkowo.
0ie(oliwe. 0ikt nie zdoaby pozosta, na (oi( tropie przez cay dzisie$szy dzieC.
9en Aacet z gazet) nie (g (nie +ledzi,. A przyna$(nie$ nie potraAie( sobie wyobrazi, w
$aki sposb.
7zy (ogli przec*wyci, wiado(o+,-
Abs%rd. 1ykasowae( $). Ani na c*wil& nie znalaza si& w zasobac* ko(p%tera.
Przeszede( przez 1as*ington 6[%are 1est. Kiedy wszede( na c*odnik' kto+ pooy (i
doC na ra(ieni%. 0a$pierw delikatnie. @ak stary przy$aciel' zac*odz)cy (nie od ty%.
Ddwrcie( si& i zd)ye( zobaczy, Az$at& z tleniony(i wosa(i.
Pote( zacisn) doC.
SN
31
@ego palce wbiy si& $ak wcznie w ($ staw barkowy.
4l # przeszywa$)cy bl # sparaliowa (i ca) lew) poow& ciaa. 0ogi %gi&y si& pode (n).
7*ciae( wrzasn), l%b wyrwa, si&' ale nie (oge(. 4iaa A%rgonetka za*a(owaa przy nas z
piskie(. 4oczne drzwi ods%n&y si&. Az$ata przes%n) doC na ($ kark. 0acisn) sploty
nerwowe po ob% stronac* szyi i oczy wyszy (i na wierzc*. Dr%g) r&k) %derzy (nie w
kr&gos%p i poleciae( do przod%. Zacz)e( zgina, si& wp. Popc*n) (nie w kier%nk%
A%rgonetki. Z $e$ wn&trza wys%n&y si& dwie pary r)k i wci)gn&y (nie do +rodka.
1yl)dowae( na (etalowe$ pododze. Z ty% nie byo siedzeC. Drzwi si& za(kn&y.
6a(oc*d w)czy si& do r%c*%.
7ay epizod # od c*wili gdy napastnik pooy doC na (oi( ra(ieni% # trwa na$wye$ pi&,
sek%nd.
.lock' po(y+lae(.
Lsiowae( po niego si&gn),' ale kto+ skoczy (i na plecy. Lsyszae( (etaliczny trzask i
praw) r&k& przyk%to (i do podogi. Przewrcili (nie na plecy' o (ao nie wya(%$)c staw%
barkowego. 4yo ic* dwc*. 9eraz (oge( zobaczy,. Dwa$ (&czyKni' oba$ biali' na$wye$
trzydziestoletni. 1idziae( ic* dobrze. A za dobrze. "gby( ic* zidentyAikowa,. "%sieli o
ty( wiedzie,.
0iedobrze.
Przyk%li (i dr%g) r&k&' a pote( %siedli na nogac*. Z szeroko rozoony(i ra(iona(i
leae( na pododze A%rgonetki' z%penie bezbronny.
# 7zego c*cecie- # zapytae(.
0ie odpowiedzieli. B%rgonetka skr&cia za rg i zatrzy(aa si&. 1ielki Az$ata w+lizgn) si& do
+rodka i sa(oc*d znw r%szy. Az$ata poc*yli si& nade (n)' spogl)da$)c z %(iarkowany(
zaciekawienie(.
# Po co przyszede+ do park%- # zapyta.
@ego gos zaskoczy (nie. 6podziewae( si& groKnego warkni&cia' ty(czase( %syszae(
agodny' wysoki' %piornie dziecinny gosik.
# Ki( $este+cie- # zapytae(.
Lderzy (nie pi&+ci) w brz%c*. Zrobi to tak (ocno' e (iae( wraenie' e podrapa sobie
przy ty( knykcie o podog& A%rgonetki. Lsiowae( podk%rczy, nogi i zwin), si& w k&bek'
ale %nie(oliwiay (i to ka$danki i siedz)cy na (oic* nogac* napastnicy. Powietrze.
Potrzebowae( powietrza. "iae( wraenie' e zaraz zwy(iot%$&.
4&dziesz +ledzony...
SP
1szystkie te +rodki ostrono+ci # niepodpisane wiado(o+ci' szyAr' ostrzeenia # teraz nabray
sens%. <lizabet* baa si&. @eszcze nie znae( wszystkic* odpowiedzi # do diaba' prawie
adnyc* odpowiedzi # ale w koCc% zroz%(iae(' e te ta$e(nicze wiado(o+ci wynikay ze
strac*%. 4aa si&' e $) zna$d).
9acy Aaceci $ak ci.
D%sie( si&. 1szystkie ko(rki (o$ego ciaa akn&y tlen%. 1 koCc% Az$ata skin) na
ta(tyc* dwc*. Zeszli z (oic* ng. 0atyc*(iast podci)gn)e( kolana do piersi. Lsiowae(
zaczerpn), tc*%' dygocz)c $ak epileptyk. Po c*wili zapae( oddec*. Az$ata powoli %kl&kn)
przy (nie. Patrzye( (% w oczy. A przyna$(nie$ prbowae(. 9o nie byy oczy czowieka
ani nawet +lepia zwierz&cia. 0ie byo w nic* +lad% ycia. .dyby+ (g spo$rze, w oczy szaAy
na akta' (iayby taki wyraz.
Ldao (i si& nie (r%gn),.
4y (ody' ten ($ oprawca # (ia dwadzie+cia' na$wye$ dwadzie+cia pi&, lat. Pooy doC
na (oi( ra(ieni%' t% nad okcie(.
# Po co przyszede+ do park%- # zapyta ponownie swoi( +wiergotliwy( gosikie(.
# 8%bi& ten park # powiedziae(.
Gcisn) (o$) r&k&. Dwo(a palca(i. @&kn)e(. 1biy si& g&boko w (o$e (i&+nie i splot
nerwowy. Dczy wyszy (i na wierzc*. 0igdy nie zaznae( takiego bl%. 9on&o w ni(
wszystko. "iotae( si& $ak zdyc*a$)ca ryba na *aczyk%. Prbowae( go kopn),' ale nogi
(iae( $ak z g%(y. 0ie (oge( oddyc*a,.
0ie przestawa.
6podziewae( si&' e p%+ci l%b troc*& rozl%Kni %+cisk. 0ie zrobi tego. Zacz)e( po$&kiwa,'
ale +ciska dale$' ze zn%dzon) (in).
6a(oc*d wci) $ec*a. Lsiowae( zapo(nie, o bl%' a przyna$(nie$ podzieli, go na
reg%larne Aazy. 0ic z tego. Potrzebowae( wytc*nienia. 7*o, na sek%nd&. Ale on +ciska (i
r&k& $ak w elazny( i(adle. : patrzy na (nie ty(i p%sty(i ocza(i. Krew %derzya (i do
gowy. 0ie bye( w stanie (wi,. 0awet gdyby( c*cia odpowiedzie, na $ego pytanie' nie
(gby( wykrzt%si, sowa. Dn wiedzia o ty(.
Lnikn), tego bl%. 9ylko o ty( (oge( (y+le,. @ak %nikn), tego bl%- 7aa (o$a
+wiado(o+, zdawaa si& koncentrowa, na splocie nerwowy( w (o$e$ r&ce. 7iao palio
(nie' a ci+nienie rozsadzao czaszk&.
Kilka sek%nd przed ty(' zani( r&ka pop&kaa (i na kawaki' nagle rozl%Kni c*wyt. Znw
$&kn)e(' ty( raze( z %lgi. 9a $ednak bya krtkotrwaa. Przes%n) doC po (oi( ciele i
zatrzy(a $) na brz%c*%.
# Po co przyszede+ do park%-
SS
Lsiowae( zebra, (y+li i znaleK, $akie+ przekon%$)ce ka(stwo. 0ie da (i na to czas%.
Znw zacisn) palce i bl wrci' $eszcze gorszy ni przedte(. 0iczy( bagnet przeszywa (i
w)trob&. Zacz)e( szarpa, si& w p&tac*. Dtworzye( %sta w bezgo+ny( krzyk%.
Por%szae( gow) do przod% i do ty%. : nagle' w trakcie tego' zobaczye( ty gowy
kierowcy. B%rgonetka przystan&a' zapewne na +wiatac*. Kierowca patrzy prosto przed
siebie # pewnie na drog&. 1szystko potoczyo si& bardzo szybko.
Zobaczye(' e kierowca obraca gow& w kier%nk% bocznego okienka' $akby co+ %sysza. Za
pKno. 7o+ %derzyo go w skroC. Pad $ak tarcza na strzelnicy. Przednie drzwi A%rgonetki
otworzyy si&.
# ?&ce do gryQ
Zobaczye( pistolety. Dwa. 4yy wy(ierzone w (oic* porywaczy. Az$ata p%+ci (nie.
Dpade( bezwadnie' nie (og)c si& r%szy,.
Za l%Aa(i %$rzae( dwie zna$o(e twarze i o (ao nie krzykn)e( z rado+ci.
9yrese i 4r%t%s.
@eden z biayc* (&czyzn %siowa si&gn), po broC. 9yrese' nie(al nie cel%$)c' nacisn)
sp%st. Pier+ (&czyzny eksplodowaa. ?%n) na wznak' z szeroko otwarty(i ocza(i. "artwy.
0ie byo co do tego cienia w)tpliwo+ci. Kierowca na przedni( siedzeni% $&kn) i zacz) si&
podnosi,. 4r%t%s (ocno %derzy go okcie( w twarz. Kierowca ponownie pad.
Dr%gi biay podnis r&ce do gry. "$ az$atycki oprawca nie z(ieni wyraz% twarzy. Patrzy
nieobecny( spo$rzenie( i nie podnis ani nie op%+ci r)k. 4r%t%s za$) (ie$sce kierowcy i
wrz%ci pierwszy bieg. 9yrese trzy(a pistolet wycelowany prosto w Az$at&.
# ?ozk%$cie go # powiedzia.
4iay (&czyzna spo$rza na Az$at&. 9en skin) gow). 4iay rozk% (nie. 6prbowae(
%si)+,. 7z%e( si& tak' $akby co+ we (nie p&ko i drzazgi przy na$(nie$szy( por%szeni%
wbi$ay si& w tkanki.
# @este+ cay- # zapyta 9yrese.
Zdoae( kiwn), gow).
# "a( ic* skasowa,-
Popatrzye( na biaego (&czyzn&.
# Kto ci& wyna$)-
Ddr%c*owo spo$rza na (odego Az$at&. @a zrobie( to sa(o.
# Kto ci& wyna$)- # zapytae(.
ST
Az$ata w koCc% %+(iec*n) si&' lecz ten %+(iec* nie si&gn) ocz%. : znw wszystko potoczyo
si& za szybko. 0awet nie za%waye( tego r%c*%' tylko pocz%e(' $ak zapa (nie za kark i
cisn) w kier%nk% 9yrese>a. 0agle znalaze( si& w powietrz%' (ac*a$)c noga(i' $akby( w
ten sposb (g si& zatrzy(a,. 9yrese widzia' co si& dzie$e' ale nie (ia gdzie %skoczy,.
1pade( na niego. 0atyc*(iast przetoczye( si& na bok' lecz zani( 9yrese zd)y
wycelowa,' Az$ata %ciek przez boczne drzwi A%rgonetki.
Znik.
# 7*olerny 4r%ce 8ee na sterydac* # rzek 9yrese.
Kiwn)e( gow).
Kierowca znw si& por%szy. 4r%t%s za(ac*n) si&' ale 9yrese powstrzy(a go.
# 7i dwa$ gwno wiedz) # rzek do (nie.
# 1ie(.
# "oe(y ic* zabi, albo wyp%+ci, # powiedzia obo$&tnie' $akby si& zastanawia' czy rz%ci,
(onet).
# P%+, ic* # (r%kn)e(.
4r%t%s znalaz cic*y za%ek' prawdopodobnie gdzie+ na 4ronksie' ale nie $este( tego pewien.
9en biay (&czyzna' ktry $eszcze oddyc*a' wysiad sa(. 4r%t%s wyrz%ci kierowc& i
zabitego' $ak +(ieci. Dd$ec*ali+(y. Przez kilka (in%t nikt si& nie odzywa.
9yrese splt donie na kark% i wyci)gn) si& wygodnie na siedzeni%.
# Dobrze' e zostali+(y w pobli%' no nie' doktorze-
6kin)e( gow)' sysz)c te sowa' ktre (ona byo %zna, za niedopowiedzenie tysi)clecia.
SU
32
6tare protokoy sekcy$ne byy przec*owywane w (agazynie w 8ayton' w stanie 0ew @ersey'
niedaleko granicy Pensylwanii. Agent spec$alny 0ick 7arlson przy$ec*a ta( sa(. 0ie l%bi
tyc* (agazynw. 4%dziy w ni( przes)dny l&k. 7zynne ca) dob&' bez stranikw' (arna
ka(era telewizy$na przy we$+ci%... @eden 4g wie' co zna$d%$e si& w tyc* ce(entowyc*
po(ieszczeniac*. 7arlson wiedzia' e w wiel% s) przec*owywane narkotyki' lewe pieni)dze
i wszelkiego rodza$% kontrabanda. 9o go nie niepokoio. Pa(i&ta $ednak spraw& sprzed kilk%
lat' kiedy pewien (agnat naAtowy zosta porwany i za(kni&ty w skrzyni przec*owywane$ w
taki( skadzie. Ld%si si& z brak% powietrza. 7arlson by w+rd tyc*' ktrzy go znaleKli. Dd
te$ pory cz&sto wyobraa sobie' e w takic* po(ieszczeniac* s) przetrzy(ywani ywi l%dzie'
ta$e(niczo zaginieni' sk%ci i zakneblowani zaledwie kilka (etrw od niego' sza(ocz)cy si&
w cie(no+ci.
8%dzie cz&sto (wi)' e ten +wiat $est c*ory. 0awet nie wiedz) $ak bardzo.
9i(ot*y Earper' okr&gowy koroner' wyszed z podobnego do gara% b%dynk%' trzy(a$)c
d%) br)zow) kopert& +ci)gni&t) g%(k). 1r&czy 7arlsonowi protok sekc$i' z napise(
/<lizabet* 4eck2 na okadce.
# "%si pan pokwitowa, # powiedzia.
7arlson podpisa si& na Aor(%larz%.
# 4eck nie wy$a+ni pan%' dlaczego c*ce to obe$rze,- # spyta.
# "wi' e $est pogr)ony( w s(%tk% wdowce( i co+ o za(kni&ci% sprawy' ale poza ty(... #
Earper wzr%szy ra(iona(i.
# 7zy pyta $eszcze o co+ w zwi)zk% z t) spraw)-
# D nic szczeglnego.
# A o co nieszczeglnego-
Earper na(y+la si& c*wil&.
# Pyta' czy pa(i&ta(' kto zidentyAikowa ciao.
# : pa(i&ta pan-
# Z pocz)tk% nie.
# Kto $) zidentyAikowa-
# @e$ o$ciec. Kiedy powiedziae( o ty( 4eckowi' zapyta' $ak d%go to trwao.
# @ak d%go trwao- 7o-
# :dentyAikac$a.
T0
# 0ie roz%(ie(.
# @a rwnie' $e+li (a( by, szczery. 7*cia wiedzie,' czy o$ciec rozpozna $) od raz%' czy te
dopiero po kilk% (in%tac*.
# Dlaczego c*cia to wiedzie,-
# 0ie (a( po$&cia.
7arlson %siowa znaleK, $akie+ wy$a+nienie' ale adne nie przyc*odzio (% do gowy.
# 7o (% pan powiedzia-
# Prawd&. Powiedziae(' e nie pa(i&ta(. Zakada(' e identyAikac$a nie trwaa d%e$ ni
zwykle' inacze$ zapa(i&taby( ten Aakt.
# @eszcze co+-
# 0ie' naprawd& nic # odpar koroner. # Prosz& pos%c*a,' $e+li to $% wszystko' to czeka na
(nie para dzieciakw' ktre wpady *ond) ciXic na s%p teleAoniczny.
7arlson +cisn) akta w doni.
# 9aak # (r%kn). # 6koCczye(. .dyby( $ednak c*cia si& z pane( skontaktowa,-
# 4&d& w bi%rze.
0a (atowy( szkle drzwi napisano gr%by(i zoty(i litera(i /Peter Blannery' adwokat2. 1
szybie bya dzi%ra wielko+ci pi&+ci. Kto+ zaklei $) szar) ta+() kle$)c). 9a+(a wygl)daa na
star).
7zapk& (iae( nas%ni&t) a po oczy. 1szystko bolao (nie po spotkani% z ty( wielki(
Az$at). "o$e nazwisko podaa rozgo+nia radiowa' ktra obiec%$e' e w dwadzie+cia dwie
(in%ty opowie o wszystki(' co si& wa+nie zdarzyo. 4ye( posz%kiwany przez polic$&.
0ie (ogo (i si& to po(ie+ci, w gowie. "iae( powane kopoty' a $ednak to wszystko
wydawao (i si& dziwnie nierealne' $akby wydarzyo si& ko(%+' kogo sabo znae(. @a' czyli
ten Aacet z l%stra' niewiele si& ty( prze$(owae(. "iae( tylko $eden cel: odnaleK,
<lizabet*. ?eszta stanowia ledwie widoczne to.
9yrese przyszed ze (n). 1 poczekalni byo kilka osb. Dwie z nic* w konierzac*
ortopedycznyc*. @edna z ptaszkie( w klatce. 0ie (iae( po$&cia dlaczego. 0ikt nawet na nas
nie spo$rza' zapewne oszacowali zwi)zany z ty( wysiek i doszli do wniosk%' e nie warto
zadawa, sobie tyle tr%d%.
?ecepc$onistka (iaa odraa$)c) per%k& i popatrzya na nas' $akby+(y wypadli ps% spod
ogona.
Powiedziae(' e c*c& si& zobaczy, z Petere( Blannery(.
T
# "a klienta.
0ie strzelia przy ty( balonow) g%() do %cia' ale niewiele brakowao.
9yrese prze$) paeczk&. Ze zr&czno+ci) szt%k(istrza wydoby zwitek banknotw gr%bszy od
(o$ego nadgarstka.
# Powiedz (%' e zapaci(y za wizyt&. # : z %+(iec*e( doda: # 9obie rwnie' $e+li przy$(ie
nas od raz%.
Dwie (in%ty pKnie$ wprowadzono nas do sankt%ari%( pana Blannery>ego. 1 gabinecie
%nosi si& zapac* cygar i cytrynowego od+wieacza powietrza. 9andetne i cie(no
polit%rowane (eble' z rodza$% tyc*' ktre (ona znaleK, w K(art l%b 4radlees' %daway
szlac*etny (a*oC i d)b z taki( sa(y( powodzenie(' $ak per%ka na gowie recepc$onistki
nat%ralne wosy. 0a +cianac* nie byo dyplo(w %czelni' tylko idiotyczne +wistki' $akie
l%dzie wiesza$)' by zrobi, wraenie na naiwnyc*. 1ed%g $ednego Blannery by czonkie(
"i&dzynarodowego 6towarzyszenia Kiperw' a dr%gie kwiecisty( style( gosio' e bra
%dzia w KonAerenc$i Prawnicze$ na 8ong :sland w tysi)c dziewi&,set sze+,dziesi)ty(
szsty( rok%. 4yy ta( wyblake AotograAie (odego Blannery>ego z $aki(i+ l%dK(i'
zapewne wybitny(i osobisto+cia(i l%b (ie$scowy(i polityka(i' c*ocia nikogo nie
rozpoznae(. 0a *onorowy( (ie$sc% nad bi%rkie( wisiaa oprawiona w drewniane ra(ki
AotograAia czteroosobowe$ dr%yny golAiarzy.
# Prosz& # zac*&ci Blannery' podkre+la$)c zaproszenie (ac*ni&cie( r&ki. # Zec*cie$cie %si)+,'
panowie.
Lsiade(. 9yrese nie skorzysta z zaproszenia. Zaoy r&ce na piersi i opar si& o +cian&.
# A zate( # rzek Blannery' ci)gn)c sowa $ak dobrze prze%t) g%(& # co (og& dla panw
zrobi,-
Peter Blannery wygl)da $ak sportowiec' ktry zszed na psy. @ego niegdy+ zociste loki
zrzedniay i posiwiay. Policzki obwisy. "ia na sobie nie(odny trzycz&+ciowy garnit%r ze
szt%cznego $edwabi%' a w kieszonce ka(izelki zegarek na to(bakowy( aCc%szk%.
# "%sz& pana zapyta, o pewn) star) spraw& # powiedziae(.
6po$rza na (nie ocza(i' ktre zac*oway (odzieCcz) b&kitn) barw&. 0a bi%rk%
za%waye( zd$&cie Blannery>ego z p%lc*n) kobiet) i (nie$ wi&ce$ czternastoletni)
dziewczyn)' na$wyraKnie$ przec*odz)c) tr%dny okres do$rzewania. 1szyscy %+(iec*ali si& z
lekki( przy(%se(' $akby w kade$ c*wili spodziewali si& cios%.
# 6tar) spraw&- # powtrzy.
# "o$a ona bya % pana osie( lat te(%. "%sz& si& dowiedzie, w $aki( cel%.
Blannery zerkn) na 9yrese>a. 9en wci) sta z zaoony(i r&ka(i' skryty za czarny(i
szka(i swoic* ok%larw.
# 0ie roz%(ie(. 7zy to bya sprawa rozwodowa-
T2
# 0ie.
# A wi&c... # ?ozoy r&ce i wzr%szy ra(iona(i w styl% /c*ciaby(#pan%#po(c2. #
Dbowi)z%$e (nie ta$e(nica zawodowa. 0ie wie(' co w te$ syt%ac$i (gby( dla pana
zrobi,.
# 0ie s)dz&' eby bya paCsk) klientk).
# 0ie roz%(ie( pana' panie... # 7zeka' a (% podpowie(.
# 4eck # powiedziae(. # Doktor' nie pan.
6zcz&ka lekko (% opada' gdy %sysza (o$e nazwisko.
Zastanawiae( si&' czy sko$arzy $e z inAor(ac$) podan) w wiado(o+ciac*. 7z%e( $ednak'
e nie o to c*odzio.
# "o$a ona (iaa na i(i& <lizabet*. # Blannery (ilcza. # Pa(i&ta $) pan' prawda- #
Ponownie zerkn) na 9yrese>a. # 7zy bya paCsk) klientk)' panie Blannery-
Ddc*rz)kn).
# 0ie # odpar. # 0ie bya (o$) klientk).
# Ale pa(i&ta $) pan-
0iespoko$nie wierci si& na Aotel%.
# 9ak.
# 7zego dotyczya ta roz(owa-
# "in&o wiele czas%' doktorze 4eck.
# 7*ce pan powiedzie,' e nie pa(i&ta-
0ie odpowiedzia wprost.
# PaCska ona # rzek # zostaa za(ordowana' prawda- Przypo(ina( sobie' e czytae( o ty(
w gazetac*.
0ie dae( si& odwie+, od te(at%.
# Po co t% przysza' panie Blannery-
# @este( adwokate( # odpowiedzia i lekko si& nad).
# 0ie $e$.
TJ
# "i(o to # stwierdzi' %si%$)c zyska, przewag&. # "$ czas $est drogi. # Ddkaszln)'
zasania$)c %sta doni). # 1spo(ina pan o wynagrodzeni%.
6po$rzae( przez ra(i&' ale 9yrese $% oderwa si& od +ciany. 1 r&k% trzy(a gr%by zwitek i
odlicza banknoty. ?z%ci na bi%rko trzy z wizer%nkie( 4ena Branklina' z(ierzy
Blannery>ego wzrokie( i wrci na swo$e (ie$sce.
Adwokat popatrzy na pieni)dze' ale nie dotkn) ic*. Zoy donie' zaczyna$)c od cz%bkw
palcw.
# A $e+li od(wi&-
# 0ie roz%(ie(' dlaczego (iaby pan od(awia, # powiedziae(. # 0ie bya paCsk) klientk)'
wi&c nie obowi)z%$e pana ta$e(nica zawodowa.
# 0ie o to c*odzi # rzek Blannery. Przeszy (nie wzrokie(' wyraKnie si& wa*a$)c. # Koc*a
pan on&' doktorze 4eck-
# 4ardzo.
# 7zy oeni si& pan ponownie-
# 0ie. A $akie to (a znaczenie-
1yci)gn) si& w Aotel%.
# 0iec* pan wy$dzie # o+wiadczy. # Prosz& zabra, swo$e pieni)dze i wy$+,.
# 9o wane' panie Blannery.
# 0ie s)dz&. Dna nie y$e od o+(i% lat. @e$ (orderca czeka na wykonanie kary +(ierci.
# 7zego nie c*ce (i pan powiedzie,-
Blannery zwleka z odpowiedzi). 9yrese ponownie odklei si& od +ciany. Podszed do bi%rka.
Blannery spo$rza na niego i zaskoczy (nie zn%ony( westc*nienie(.
# 0iec* pan wy+wiadczy (i grzeczno+, # zwrci si& do 9yrese>a. # 0iec* pan przestanie (nie
straszy,' dobrze- "iae( do czynienia z psyc*opata(i' przy ktryc* wygl)daby pan $ak
"ary Poppins.
9yrese na$wyraKnie$ za(ierza co+ zrobi,' ale to by (i nie po(ogo. Zawoae( na niego.
6po$rza na (nie. Pokr&cie( gow). 1ycoAa si&. Blannery sk%ba doln) warg&. Pozwolie(
(% na to. "oge( poczeka,.
# 1olaby pan tego nie wiedzie, # odezwa si& po c*wili.
# 1)tpi&.
# 9o nie przywrci ycia paCskie$ onie.
T!
# "oe $ednak # powiedziae(. "o$e sowa zbiy go z trop%. Z(arszczy brwi i spo$rza na
(nie' ale zaraz zagodnia. # Prosz& # dodae(.
Dbrci Aotel bokie( i odc*yli gow& do ty%' spogl)da$)c na rolety' ktre poky i
pop&kay $eszcze w czasac* przes%c*aC zwi)zanyc* z aAer) 1atergate. 6plt donie i pooy
$e na wydatny( brz%c*%. Patrzye(' $ak %nosz) si& i opada$) przy kady( oddec*%.
# 4ye( wtedy obroCc) z %rz&d% # zacz). # 1ie pan' o czy( (wi&-
# 4roni pan %bogic*.
# 7o+ w ty( rodza$%. 1ed%g praw "irandy oskarone(% przys%g%$e wybr adwokata' $e+li
go na niego sta,. @eeli nie' dosta$e kogo+ takiego $ak $a. # 6kin)e( gow)' lecz on wci)
wpatrywa si& w rolety. # "i(o to otrzy(ae( spraw& $ednego z na$go+nie$szyc* (orderstw
w ty( stanie.
Zi(ny dreszcz powoli pez (i wzd% kr&gos%pa.
# D kogo c*odzio- # spytae(.
# D 4randona 6cope>a. 6yna (%lti(ilionera. Pa(i&ta $) pan-
Za(are( przeraony. 0ic dziwnego' e nazwisko Blannery>ego wydao (i si& zna$o(e.
4randon 6cope. D (ao nie pokr&cie( gow)' nie dlatego' e nie pa(i&ta( te$ sprawy' ale
dlatego' e nie c*ciae(' by (i o nie$ przypo(ina.
Aby wszystko byo $asne' pozwlcie' e wspo(n&' co pisano o ty( w gazetac*. 4randon
6cope' lat trzydzie+ci trzy' zosta obrabowany i za(ordowany osie( lat te(%. 9ak' osie( lat
te(%. @akie+ dwa (iesi)ce przed +(ierci) <lizabet*. 1pakowano (% dwie k%le i podrz%cono
ciao na terenie b%dowy w Earle(ie. 0ie (ia przy sobie pieni&dzy. 1szystkie gazety
rozpisyway si& o ty(. 1iele pisano o c*arytatywne$ dziaalno+ci 4randona 6cope>a. D ty(
$ak po(aga dzieciako( z %licy' $ak wola pracowa, w+rd %bogic* za(iast kierowa,
(i&dzynarodowy( konsorc$%( tat%sia i ty( podobne rzeczy. 4yo to $edno z tyc* (orderstw'
ktre /wstrz)sa$) opini) spoeczn)2 i prowadz) do wytykania palca(i oraz zaa(ywania r)k.
Powstaa A%ndac$a dobroczynna i(ienia 4randona 6cope>a. Zarz)dza ni) (o$a siostra 8inda.
0ie %wierzyliby+cie' ile dobrego potraAi zdziaa,.
# Pa(i&ta( # powiedziae(.
# A pa(i&ta pan' e aresztowano pode$rzanego-
# 7*opaka z %licy # odpare(. # @ednego z tyc*' ktry( po(aga' tak-
# 1a+nie. Aresztowali nie$akiego Eelia .onzaleza' wwczas dw%dziestodw%letniego.
Za(ieszkaego w 4arker Eo%se w Earle(ie. ?e$estr $ego przest&pstw by rwnie ciekawy $ak
yciorys bo*atera narodowego. 0apad z broni) w r&k%' podpalenie' rozb$. Prawdziwy
przy$e(niaczek' ten nasz pan .onzalez.
Zasc*o (i w %stac*.
TN
# Zda$e si&' e oskarenie zostao wycoAane- # spytae(.
# 9ak. 0ie (ieli przeciwko nie(% dowodw. 1prawdzie odciski $ego palcw znaleziono na
(ie$sc% zbrodni' ale byo ta( te (nstwo +ladw pozostawionyc* przez innyc* l%dzi. 1
(ie$sc% za(ieszkania .onzaleza znaleziono wosy' a nawet +lady krwi 6cope>a' lecz ten
bywa w ty( b%dynk%. "ogli+(y twierdzi,' e w ten sposb si& ta( znalazy. 9o $ednak
wystarczyo' eby polic$a %zyskaa nakaz aresztowania. 4yli przekonani' e zna$d) wi&ce$
dowodw.
# : co si& stao- # zapytae(.
Blannery nie patrzy na (nie. 0ie podobao (i si& to. 0alea do Aacetw' ktryc* ideae(
$est 1illy 8o(an i $ego +wiat byszcz)cyc* b%tw oraz szkie kontaktowyc*. Znae( takic*
l%dzi. 0ie c*ciae( (ie, z ni(i nic wsplnego' ale znae( ic*.
# Polic$a dokadnie okre+lia czas zgon% # ci)gn). # Patolog %stali godzin& na podstawie
te(perat%ry w)troby. 6cope zgin) o $edenaste$. Pl%s (in%s p godziny' lecz nie wi&ce$.
# 0ie roz%(ie(' co to (a wsplnego z (o$) on)-
Znow% zoy cz%bki palcw.
# PaCska ona rwnie pracowaa na rzecz biednyc* # rzek. # 1 ty( sa(y( o+rodk% co
oAiara.
0ie wiedziae(' do czego z(ierza' ale cz%e(' e to (i si& nie spodoba. Przez (o(ent
zastanawiae( si&' czy Blannery nie (a rac$i' (wi)c' e wolaby( tego nie %sysze,' i czy
nie powiniene( podnie+, si& z Aotela i zapo(nie, o wszystki(. "i(o to zapytae(:
# : co z tego-
# 6zlac*etna dziaalno+, # rzek i kiwn) gow). # Praca na rzecz %bogic*.
# 7iesz& si&' e pan tak %waa.
# Dlatego poszede( na prawo. 7*ciae( po(aga, biedny(.
Przekn)e( k%l&' ktra tkwia (i w gardle' i wyprostowae( si&.
# Zec*ce (i pan wy$a+ni,' co (o$a ona (iaa z ty( wsplnego-
# 9o ona go oczy+cia.
# Kogo-
# "o$ego klienta. Eelia .onzaleza. PaCska ona oczy+cia go z zarz%tw.
Z(arszczye( brwi.
# 1 $aki sposb-
TP
# @akie daa (% alibi-
Kiwn)e( gow)' ale on w dalszy( ci)g% na (nie nie patrzy. Przytakn)e( oc*ryple.
9o proste # rzek. # Dna i Eelio byli w ty( czasie raze(.
9on)e( w oceanie' rozpaczliwie walcz)c z Aala(i' bez nadziei na rat%nek.
# 0ie widziae( adne$ wz(ianki o ty( w gazetac*.
# 0ie rozgaszano tego Aakt%.
# Dlaczego-
# Przede wszystki( na yczenie paCskie$ ony. A bi%ro prok%ratora okr&gowego nie c*ciao
si& c*wali, o(ykowy( aresztowanie(. 9ak wi&c wszystko odbyo si& po cic*%. Ponadto
byy pewne... *(... proble(y z zeznanie( pana ony.
# @akie proble(y-
# Z pocz)tk% nie powiedziaa prawdy.
Znw ocean. 6zede( na dno. 1ypyn)e(. 1alczye(' by %trzy(a, si& na powierzc*ni.
# D czy( pan (wi-
# PaCska ona twierdzia' e w c*wili gdy popeniono (orderstwo' bya z .onzaleze( w
o+rodk% i po(agaa (% w znalezieni% pracy. 0ikt tego nie k%pi.
# Dlaczego-
6ceptycznie %nis brew.
# D $edenaste$ w nocy radzia (%' $ak (a sz%ka, pracy-
9&po pokiwae( gow).
# Dlatego $ako adwokat pana .onzaleza przypo(niae( paCskie$ onie' e polic$a sprawdzi to
alibi. 0a przykad w bi%rac* s) zainstalowane ka(ery re$estr%$)ce przyc*odz)cyc* i
wyc*odz)cyc*. Dopiero wtedy wyznaa prawd&.
Lrwa.
# Prosz& (wi,.
# 9o oczywiste' czy nie-
# "i(o to prosz& (i powiedzie,.
Blannery wzr%szy ra(iona(i.
TS
# 7*ciaa oszcz&dzi, przykro+ci sobie... i zapewne pan%. Dlatego nalegaa na zac*owanie
wszystkiego w ta$e(nicy. 4ya w (ieszkani% .onzaleza' doktorze 4eck. 6ypiali ze sob) od
dwc* (iesi&cy.
0awet nie drgn)e(. Zapada cisza. 1 oddali %syszae( szczebiot ptaka. Zapewne tego w
poczekalni. 1stae(. 9yrese coAn) si&.
# Dzi&k%$&' e po+wi&ci (i pan c*wilk& # powiedziae( na$spoko$nie$szy( gose(' $aki
kiedykolwiek syszeli+cie.
Blannery skin) gow) roleto(.
# 9o nieprawda # dodae(.
0ie zareagowa. Zreszt) wcale nie oczekiwae( $akie$kolwiek reakc$i.
TT
33
7arlson siedzia w sa(oc*odzie. Krawat (ia wci) nienagannie zawi)zany. "arynark& zd$)
i powiesi na drewniany( wieszak% nad tylny( siedzenie(. Kli(atyzac$a sz%(iaa' w)czona
na pen) (oc. Przeczyta napis na kopercie: <lizabet* 4eck' n%(er U!#TS002. Gci)gn)
g%(k&. Koperta si& otworzya. 7arlson wy$) zawarto+, i rozoy $) na siedzeni% pasaera.
7zego sz%ka doktor 4eck-
6tone $% (% pods%n) oczywist) odpowiedK: 4eck c*cia sprawdzi,' czy $est t%ta$ co+' co
(ogoby go obci)y,. 9o pasowao do wcze+nie$sze$ teorii 7arlsona' gdy przecie to wa+nie
on $ako pierwszy zacz) kwestionowa, dotyc*czas przy$&ty scenari%sz za(ordowania
<lizabet* 4eck. 9o on zacz) pode$rzewa,' e zab$stwo (iao z%penie inny przebieg i w
rzeczywisto+ci to doktor DaXid 4eck' () oAiary' starannie zaplanowa $e$ +(ier,.
Dlaczego wi&c przesta w to wierzy,-
Drobiazgowo zanalizowa wszystkie dzi%ry w swo$e$ teorii' lecz 6tone rwnie przekon%$)co
$e zaata. 1 kade$ sprawie pozosta$) niewy$a+nione kwestie. 7arlson wiedzia o ty(.
Zawsze s) $akie+ nie$asno+ci. @e+li nie' to dziesi&, do $ednego' e co+ zostao przeoczone.
Zate( dlaczego zacz) pow)tpiewa, w win& 4ecka-
"oe c*odzio o to' e caa ta sprawa nagle staa si& zbyt prosta' a wszystkie dowody idealnie
zacz&y pasowa, do teorii. A (oe $ego w)tpliwo+ci opieray si& na czy(+ tak
enig(atyczny( $ak /int%ic$a2' c*ocia 7arlson nigdy nie przepada za ty( aspekte( pracy
doc*odzeniowe$. :nt%ic$a cz&sto bywaa pretekste( do c*odzenia na skrty i zast&powania
niezbityc* dowodw oraz Aaktw z%dny(i i kapry+ny(i do(ysa(i. 0a$gorsi znani (%
agenci polegali na tak zwane$ int%ic$i.
Podnis pierwsz) kartk& protoko%. Dglne dane. <lizabet* Parker 4eck. Adres' data
%rodzenia 3w c*wili +(ierci (iaa dwadzie+cia pi&, lat5' biaa kobieta' (etr siede(dziesi)t'
waga czterdzie+ci osie( kilogra(w. 6zcz%pa. 4adanie %$awnio' e st&enie po+(iertne
%st)pio. Znaleziono oparzenia na skrze i wyciek z otworw ciaa. 9o wskazywao' e +(ier,
nast)pia co na$(nie$ trzy dni wcze+nie$. Przyczyn) +(ierci bya rana k%ta klatki piersiowe$.
Zgon zosta spowodowany %trat) krwi na sk%tek silnego krwotok% z prawe$ aorty. Ponadto
stwierdzono obecno+, ran ci&tyc* na doniac* i palcac*' prawdopodobnie zadanyc*' kiedy
prbowaa broni, si& przed %zbro$ony( w n napastnikie(.
7arlson wy$) notes i d%gopis (arki "ont 4lanc. 0apisa /rany ci&te doni2 i podkre+li to
kilka razy. Ddniesione przy prbie obrony. 9o nie by styl Kill?oya. 9en tort%rowa swo$e
oAiary. 1i)za $e szn%re(' robi z ni(i' co c*cia' a gdy byy tak %(&czone' e z%penie
zobo$&tniae' (ordowa $e.
6k)d wzi&y si& te skaleczenia na $e$ doniac*-
Zacz) czyta, dale$. Kolor wosw i ocz%' a pote(' w poowie dr%gie$ strony' nast&pny
zaskak%$)cy Aakt.
<lizabet* 4eck zostaa napi&tnowana po +(ierci.
TU
Przeczyta to $eszcze raz. 1y$) notes i dopisa /po +(ierci2. 9o te nie pasowao do
Kill?oya' ktry zawsze pi&tnowa ywe oAiary. Podczas proces% wiele (wiono o ty(' e
l%bi odr palonego ciaa i napawa si& krzyka(i oAiar.
0a$pierw te skaleczenia na doniac*. 9eraz to. 7o+ t% nie gra.
7arlson zd$) ok%lary i za(kn) oczy. 4aagan' powiedzia sobie w d%c*%. 0iead zawsze go
irytowa. 1 kady( roz%(owani% (ona oczekiwa, dzi%r' ale nie a tak wielkic*. Z dr%gie$
strony ten protok sekc$i potwierdza $ego wcze+nie$sze pode$rzenia' e +(ier, <lizabet*
4eck %pozorowano na (orderstwo dokonane przez Kill?oya. 9eraz $ednak' $e+li tak istotnie
byo' ta teoria nie kleia si& z dr%giego koCca.
6prbowa %porz)dkowa, Aakty. Po pierwsze' dlaczego 4eck tak bardzo c*cia zobaczy, ten
protok- Pozornie odpowiedK bya prosta. Kady' kto dokadnie przy$rzaby si& wyniko(
sekc$i' (%sia do$+, do wniosk%' e Kill?oy by, (oe wcale nie zabi <lizabet* 4eck.
7*ocia nie (ona byo tego z%penie wykl%czy,. 6ery$ni (ordercy' wbrew te(%' co
czytali+cie' nie post&p%$) zawsze wed%g tego sa(ego sc*e(at%. Kill?oy (g z(ieni, sw$
sposb dziaania albo sz%ka, od(iany. "i(o wszystko to' co 7arlson wyczyta w protokole'
skaniao do zastanowienia.
@ednake Aakty prowadziy do nast&pnego wanego pytania. Dlaczego nikt wcze+nie$ nie
za%way tyc* nie$asno+ci-
7arlson analizowa (oliwo+ci. Kill?oy nie zosta oskarony o za(ordowanie <lizabet*
4eck. Powody tego byy teraz z%penie $asne. 4y, (oe prowadz)cy +ledztwo co+
pode$rzewali. "oe dostrzegli' e zab$stwo <lizabet* 4eck nie pas%$e do (etod sprawcy' a
wyci)gni&cie tego Aakt% na $aw po(ogoby obroCco( Kill?oya. 1 wypadk% sery$nego
(ordercy oskarenie (a tyle dowodw' e atwo (oe co+ przeoczy,. A $e+li obrona wyapie
c*o, $edn) nie+ciso+,' obali zarz%t o $edno (orderstwo' podway wiarygodno+, pozostayc*
zarz%tw. 9ak wi&c $e+li pode$rzany nie przyzna si& do winy' rzadko zosta$e oskarony o
wszystkie dokonane (orderstwa. 0a$wanie$sze' by zosta skazany. Agenci prowadz)cy
doc*odzenie z pewno+ci) zdawali sobie z tego spraw& i dlatego nie dr)yli sprawy zab$stwa
<lizabet* 4eck.
A $ednak ten scenari%sz te b%dzi powane w)tpliwo+ci.
Zwoki <lizabet* 4eck widzia $e$ o$ciec i stry$ # dwa$ A%nkc$onari%sze organw +cigania.
Prawdopodobnie widzieli take protok sekc$i. 7zy nie zastanawiali si& nad ty(i
niekonsekwenc$a(i- 7zy pozwoliliby %$+, (ordercy' byle tylko skaza, Kill?oya- 7arlson
w)tpi w to.
1i&c co si& stao-
Dale$ czyta raport i natkn) si& na $eszcze $eden szok%$)cy Aakt. 1 kli(atyzowany( wn&trz%
sa(oc*od% zrobio si& bardzo zi(no i c*d przeszywa do szpik% ko+ci. 7arlson op%+ci
szyb& i wy$) kl%czyk ze stacy$ki. 0a sa(e$ grze kartki widnia napis: /?aport toksykologa2.
4adania wykazay we krwi <lizabet* 4eck obecno+, kokainy i *eroiny. 7o wi&ce$' +lady tyc*
s%bstanc$i odkryto rwnie we wosac* i tkankac*' co +wiadczyo o stay( zaywani%.
7zy to pasowao do obraz%-
U0
Zastanawia si& nad ty(' kiedy zadzwoni teleAon ko(rkowy. Ddebra.
# 7arlson.
# "a(y co+ # powiedzia 6tone.
7arlson odoy protok.
# 7o-
# 4eck. Zarezerwowa bilet na sa(olot do 8ondyn%. Ddlat%$e za dwie godziny z @BK.
# @% $ad&.
Kiedy szli+(y' 9yrese pooy doC na (oi( ra(ieni%.
# Dziwki # powtrzy ktry+ $% raz. # 0ie (ona i( %Aa,.
0ie silie( si& na odpowiedK.
1 pierwsze$ c*wili bye( zaskoczony' e 9yrese zdoa tak szybko odnaleK, Eelia
.onzaleza' ale %liczny telegraA bez dr%t% by rwnie dobrze rozb%dowany $ak kady inny.
Zapyta$ Aaceta od "organa 6tanleya o $ego odpowiednika % .old(ana 6ac*sa' a po kilk%
(in%tac* poda ci $ego nazwisko. Popro+ (nie' eby( poleci ci& dowolne(% inne(%
lekarzowi w ty( stanie' a zaatwi& to $edny( teleAone(. Dlaczego % c*opcw z %licy
(iaoby by, inacze$-
Eelio niedawno zakoCczy cztery lata odsiadki w wi&zieni% stanowy( za napad z broni) w
r&k%. 1ygl)da na takiego. 7zarne ok%lary' c*%stka na gowie' biay podkosz%lek pod
Alanelow) kosz%l) zapi&t) tylko na ostatni g%zik' tak e wygl)daa $ak paszcz l%b skrzyda
nietoperza. Podwini&te r&kawy odsaniay toporne wi&zienne tat%ae na przedra(ionac* i
wi$)ce si& pod ni(i wi&zienne (i&+nie. Fatwo rozpozna, te (%sk%y wy*odowane za
(%ra(i' gdy s) gadkie i twarde $ak (ar(%r' w przeciwieCstwie do nad(%c*iwane$
(%sk%lat%ry nabyte$ w kl%bac*.
6iedzieli+(y na tarasie przed $aki(+ do(e( na \%eensie. 0ie potraAi& powiedzie,' gdzie
dokadnie. 1ibr%$)ce dKwi&ki latynoskie$ (%zyki atwo wpaday w %c*o. Po %licy sn%y si&
cie(nowose kobiety w zbyt obcisyc* topac* na cienkic* $ak spag*etti ra(i)czkac*. 9yrese
skin) gow). Ddwrcie( si& do Eelia. "ia na %stac* szyderczy %+(iec*. Z(ierzye( go
spo$rzenie( i (iae( oc*ot& powiedzie, tylko $edno sowo: +(ie,. 0iereAor(owalny'
niecz%y +(ie,. 1ystarczyo na niego spo$rze,' by wiedzie,' e wsz&dzie' gdzie si& po$awi'
narobi szkd. Pytanie tylko $ak powanyc*. L+wiado(ie( sobie' e to (oe by, zbyt
powierzc*owna ocena. 6)dz)c po pozorac*' to sa(o (ona by powiedzie, o 9yresie.
0iewane. <lizabet* naprawd& wierzya w (oliwo+, nawrcenia bezwzgl&dnyc* l%dzi'
zdeprawowanyc* przez %lic&. @a (%siae( $eszcze nad ty( popracowa,.
# Kilka lat te(% aresztowano ci& pod zarz%te( za(ordowania 4randona 6cope>a # zacz)e(. #
1ie(' e ci& zwolniono' i nie za(ierza( narobi, ci adnyc* kopotw. "%sz& $ednak pozna,
prawd&.
U
Eelio zd$) ok%lary i zerkn) na 9yrese>a.
# Przyprowadzie+ (i gliniarza-
# 0ie $este( gliniarze( # powiedziae(. # @este( (&e( <lizabet* 4eck.
7zekae( na reakc$&. 0ie doczekae( si&.
# 9o kobieta' ktra zapewnia ci alibi.
# 1ie( kto to.
# 7zy bya z tob) ta(te$ nocy-
Eelio nie spieszy si& z odpowiedzi).
# 9aak # wycedzi' szczerz)c do (nie poke z&by. # 4ya ze (n) przez ca) noc.
# Ka(iesz # rz%cie(.
Eelio obe$rza si& na 9yrese>a.
# 7o $est' czowiek%-
# "%sz& pozna, prawd& # powtrzye(.
# "y+lisz' e to $a r)bn)e( tego 6cope>a-
# 1ie(' e to nie ty.
9o go zaskoczyo.
# D co t% c*odzi' do diaba-
# 7*c&' eby+ po(g (i co+ wy$a+ni,.
Eelio czeka.
# 4ye+ ta(te$ nocy z (o$) on)' tak czy nie-
# 7o (a( ci powiedzie,' czowiek%-
# Prawd&.
# A $e+li prawda wygl)da tak' e bya ze (n) ca) noc-
# 0ie bya.
# 6k)d (oesz wiedzie,-
U2
# Powiedz czowiekowi to' co c*ce wiedzie, # wtr)ci si& 9yrese.
Eelio znw si& zastanowi.
# 4yo' $ak (wia. 6pae( z ni) i co- Przykro (i' czowiek%' ale tak byo. ?obili+(y to ca)
noc.
Zerkn)e( na 9yrese>a.
# Zostaw nas na (o(ent' dobrze-
Kiwn) gow). 1sta i odszed do sa(oc*od%. Dpar si& o boczne drzwi i zaoy r&ce na
piersi. 4r%t%s sta obok niego. Znw popatrzye( na Eelia.
# .dzie poznae+ (o$) on&-
# 1 o+rodk%.
# Prbowaa ci po(c-
1zr%szy ra(iona(i' ale nie patrzy (i w oczy.
# Znae+ 4randona 6cope>a-
@ego twarz wykrzywi lekki gry(as' by, (oe wywoany strac*e(.
# :d& sobie' czowiek%.
# 9ylko (i&dzy na(i. "oesz (nie obsz%ka,. 0ie (a( pods%c*%.
# 7*cesz' eby( zrezygnowa z alibi-
# 9aak.
# 7ze(% (iaby( to zrobi,-
# Poniewa kto+ wykaCcza wszystkic*' ktrzy (ieli co+ wsplnego z ty(' co si& zdarzyo
4randonowi 6cope>owi. 1czora$ wieczore( przy$acika (o$e$ ony zostaa za(ordowana w
swo$e$ pracowni. Dzisia$ zapali (nie' ale przeszkodzi i( 9yrese. 7*c) te zabi, (o$) on&.
# "y+lae(' e ona $% nie y$e.
# 9o d%ga *istoria' Eelio. 0agle wszystko zacz&o si& od nowa. @e+li szybko nie dowie( si&'
co naprawd& zaszo' wszyscy b&dzie(y (artwi.
0ie wiedziae(' w $aki( stopni% byo to prawd). : (ao (nie to obc*odzio.
# .dzie bye+ ta(te$ nocy- # naciskae(.
# Z ni).
UJ
# "og& dowie+,' e nie # powiedziae(.
# 7o-
# "o$a ona bya wtedy w Atlantic 7ity. "a( $e$ rac*%nki. "og& tego dowie+,. "og&
roznie+, two$e alibi na strz&py' Eelio. : zrobi& to. 1ie(' e nie zabie+ 4randona 6cope>a' ale'
niec* (nie szlag' pozwol&' eby ci& %s(ayli' $e+li nie powiesz (i prawdy.
4leA. 1ielki bezczelny bleA. 1idziae( $ednak' e cios by celny.
# Powiedz (i prawd&' a nic ci si& nie stanie # obiecae(.
# 0ie zabie( tego Aaceta' przysi&ga(' czowiek%.
# 1ie( o ty( # powtrzye(.
Zastanowi si&.
# 0ie (a( po$&cia' dlaczego to zrobia' roz%(iesz-
Kiwn)e( gow)' zac*&ca$)c go' by (wi dale$.
# 9a(te$ nocy obrobie( $eden do( w Bort 8ee. 0ie (iae( alibi. @% (y+lae(' e (nie w to
wrobi). Lratowaa ($ tyek.
# Pytae+ $) dlaczego-
Przecz)co pokr&ci gow).
# 1szystko poszo szybko. "$ adwokat powiedzia (i' co zeznaa. Potwierdzie( to. Zaraz
(nie p%+cili.
# 7zy pote( widziae+ $eszcze (o$) on&-
# 0ie. # Popatrzy na (nie. # 6k)d wiedziae+' e nie spae( z ni)-
# Zna( (o$) on&.
L+(iec*n) si&.
# "y+lisz' e nigdy ci& nie zdradzia-
0ie odpowiedziae(. Eelio wsta.
# Powiedz 9yrese>owi' e $est (i winien przys%g&.
Zac*ic*ota' odwrci si&' odszed.
U!
34
Radnego baga%. <lektroniczny bilet' ktry (ona potwierdzi, w a%to(acie' a nie przy
kont%arze. 6iedziaa w s)siedni( ter(inal%' obserw%$)c tablic& odlotw i czeka$)c' a napis
on time przy n%(erze $e$ lot% z(ieni si& na boardin,"
6iedziaa na krze+le z proAilowanego plastik% i spogl)daa na pyt& lotniska. 1 telewizorze
ryczao 700. /Za c*wil& wiado(o+ci sportowe2. 6taraa si& oczy+ci, %(ys. Pi&, lat te(%
sp&dzia pewien czas w (ae$ wiosce niedaleko .oi w :ndiac*. 7*ocia bya to piekielna
dzi%ra' wioska bya znana z powod% (ieszka$)cego w nie$ st%letniego $ogina. 6p&dzia troc*&
czas% z ty( czowiekie(. 6tara si& na%czy, $) tec*nik (edytac$i' oddyc*ania 'ranayama#
oczyszczania %(ys%. 0iewiele $e$ to dao. 4yway c*wile' kiedy zapadaa w (roczn) nico+,.
A $ednak na$cz&+cie$' kiedy prbowaa to zrobi,' czeka ta( na ni) 4eck.
Zastanawiaa si& nad swoi( nast&pny( pos%ni&cie(. 1a+ciwie nie (iaa wybor%. 7*odzio
o przetrwanie. Aby przey,' (%siaa %ciec. 0arobia baagan% i teraz znw %ciekaa'
pozostawia$)c inny( %porz)dkowanie wszystkiego. 9ylko czy (iaa inne wy$+cie- 1padli na
$e$ trop. 4ya ostrona $ak diabli' lecz oni wci) cz%wali. 0awet po tyc* o+(i% latac*.
Dzieciak' ktry ledwie zacz) c*odzi,' pogalopowa w kier%nk% panora(icznego okna i
wesoo plasn) r)czka(i o szyb&.
Zaniepoko$ony o$ciec dopad go i z c*ic*ote( porwa na r&ce. Patrzya na to i (y+laa o
oczywistyc* sprawac*' o ty(' co (ogoby by,. Po $e$ prawe$ siedziaa para starszyc* l%dzi'
przy$aKnie gaw&dz)c o niczy(. @ako nastolatki ona i 4eck obserwowali pana i pani)
6teinbergw' ktrzy co wieczr niez(iennie spacerowali' trzy(a$)c si& pod r&ce' d%go po
ty( $ak ic* dzieci wyrosy i op%+ciy rodzinne gniazdo. 9ak b&dzie z na(i' obieca 4eck. Pani
6teinberg %(ara w wiek% osie(dziesi&ci% dwc* lat. Pan 6teinberg' ktry cieszy si&
zd%(iewa$)co dobry( zdrowie(' cztery (iesi)ce po nie$. Powiada$)' e cz&sto tak bywa ze
stary(i l%dK(i' i # paraAraz%$)c 6pringsteena # dwa serca sta$) si& $edny(. Kiedy $edno
%(iera' dr%gie pod)a za ni(. 7zy tak byo z ni) i DaXide(- 1prawdzie nie przeyli ze sob)
sze+,dziesi&ci% $eden lat' $ak 6teinbergowie' lecz gdy spo$rze, na to pod inny( k)te(' kiedy
wzi), po %wag&' e czowiek prawie nie pa(i&ta niczego' co wydarzyo si&' zani( skoCczy
pi&, lat' a ona i 4eck byli nieroz)czni' od kiedy %koCczyli siede(' tak e prawie nie (ieli
wspo(nieC' w ktryc* nie byliby raze(... Kiedy po(y+le, o (iniony( czasie nie $ak o
latac*' lecz procentac* ic* dotyc*czasowego ycia' to byli zwi)zani ze sob) nawet (ocnie$
ni 6teinbergowie.
Ddwrcia si& i spo$rzaa na tablic&. Dbok lot% S! 4ritis* Airways zacz&o (iga, sowo
boardin,"
Zapowiedziano odlot $e$ sa(olot%.
7arlson i 6tone wraz ze swoi(i kolega(i z (ie$scowe$ polic$i' Di(onte>e( i Krinsky('
roz(awiali z %rz&dniczk) 4ritis* Airways.
# 0ie zgosi si& # powiedziaa %rz&dniczka z bi%ra rezerwac$i' kobieta w b&kitno#biay(
(%nd%rk% i apaszce' z pi&kny( akcente( i identyAikatore(' z ktrego wynikao' e (a na
i(i& <(ily.
UN
Di(onte zakl). Krinsky wzr%szy ra(iona(i. "ona si& byo tego spodziewa,. 4eck z
powodzenie( przez cay dzieC wy(yka si& z sieci. 9r%dno byo sobie wyobraa,' e okae
si& tak g%pi' by prbowa, odlecie, pod swoi( prawdziwy( nazwiskie(.
# Glepy za%ek # rzek Di(onte.
7arlson' wci) trzy(a$)c w r&k% kopert& z protokoe( a%tops$i' zapyta <(ily:
# Kto z pani pracownikw na$lepie$ zna si& na ko(p%terac*-
# Prawdopodobnie $a # odpara bez Aaszywe$ skro(no+ci.
# Prosz& wywoa, rezerwac$e # rzek 7arlson.
Zrobia to' o co poprosi.
# "oe (i pani powiedzie,' kiedy zarezerwowa (ie$sce-
# 9rzy dni te(%.
Di(onte podskoczy.
# 4eck planowa %cieczk&Q 6%kinsynQ
7arlson pokr&ci gow).
# 0ie.
# 6k)d wiesz-
# Zakadali+(y' e zabi ?ebecc& 6c*ayes' eby za(kn), $e$ %sta # wy$a+ni 7arlson. # Po co
zadawaby sobie tyle tr%d%' $e+li za(ierza op%+ci, kra$- Po co (iaby ryzykowa,' czeka, trzy
dni' a pote( %cieka, przed po+cigie(-
6tone pokr&ci gow).
# Za bardzo to ko(plik%$esz' 0ick.
# 7o+ przeoczyli+(y # %piera si& 7arlson. # Dlaczego w ogle nagle postanowi %ciec-
# Poniewa zacz&li+(y go przyciska,.
# 0ie trzy dni te(%.
# "oe wiedzia' e to tylko kwestia czas%.
7arlson $eszcze (ocnie$ z(arszczy brwi.
# 9raci(y czas. 1yno+(y si& st)d w diaby # zwrci si& Di(onte do Krinsky>ego. 6po$rza
na 7arlsona. # Zostawi(y t% par% (%nd%rowyc*... na wszelki wypadek.
UP
7arlson z roztargnienie( skin) gow). Kiedy ta(ci odeszli' zapyta <(ily:
# 7zy podrowa z ki(+-
<(ily nacisn&a kilka klawiszy.
# 0ie' zarezerwowa tylko $eden bilet.
# @ak to zrobi- Dsobi+cie. Przez teleAon- Za po+rednictwe( bi%ra podry-
Znow% post%kaa w klawisze.
# 0ie przez bi%ro podry. 9yle (og& pan% powiedzie,' poniewa takie przypadki (%si(y
zaznacza,' eby zapaci, prowiz$&. Dokona rezerwac$i bezpo+rednio w 4ritis* Airways.
0ic z tego.
# @ak zapaci-
# Kart) kredytow).
# "oe (i pani poda, n%(er-
Zanotowaa i podaa (%. Pods%n) kartk& 6tone>owi. 9en potrz)sn) gow).
# 9o nie $est adna z $ego kart. Przyna$(nie$ adna z tyc*' o ktryc* wie(y.
# 6prawdK to # poleci 7arlson.
6tone $% (ia w r&k% teleAon ko(rkowy. Kiwn) gow) i zacz) wprowadza, n%(er.
7arlson potar brod&.
# Powiedziaa pani' e dokona rezerwac$i przed trze(a dnia(i.
# Zgadza si&.
# "oe pani sprawdzi,' o ktre$-
# Dwsze(. Ko(p%ter zaznacza godzin&. D osie(naste$ czterna+cie.
7arlson pokiwa gow).
# Doskonale. A czy (oe (i pani powiedzie,' czy kto+ $eszcze dokona rezerwac$i (nie$
wi&ce$ w ty( sa(y( czasie-
Zastanowia si&.
# 0igdy tego nie robia( # stwierdzia. # Prosz& c*wilk& zaczeka,' zaraz sprawdz&. # Post%kaa
w klawiat%r&. Zaczekaa. Znw post%kaa. 7zekaa. # 4azy nie (ona posortowa, wed%g
daty rezerwac$i.
US
# Ale ta inAor(ac$a ta( $est-
# 9ak. Zaraz' c*wileczk&. # Ponownie zacz&a przebiera, palca(i po klawiat%rze. # 6kopi%$& te
inAor(ac$e do ark%sza kalk%lacy$nego. 0a ekranie z(ie+ci si& pi&,dziesi)t rezerwac$i. 1 ten
sposb b&dzie szybcie$.
1 pierwsze$ pi&,dziesi&cioosobowe$ gr%pie znalaza si& para (aeCska' ktra dokonaa
rezerwac$i tego sa(ego dnia' ale kilka godzin wcze+nie$. 0ic z tego. 1 dr%gie$ nie byo
nikogo. Ale w trzecie$ gr%pie znaleKli to' czego sz%kali.
# 8isa 6*er(an # ozna$(ia <(ily. # Zarezerwowaa (ie$sce tego sa(ego dnia' osie( (in%t
pKnie$.
Dczywi+cie' e ten Aakt sa( w sobie nie (ia adnego znaczenia' ale 7arlson pocz%' e wosy
$e) (% si& na gowie.
# Dc*' to ciekawe # powiedziaa <(ily.
# 7o-
# 0%(er $e$ (ie$sca.
# 7o z ni(-
# "iaa siedzie, obok DaXida 4ecka. ?z)d szesnasty' Aotele < i B.
7arlson podskoczy.
# 7zy ona si& zgosia-
6t%k klawiszy. <kran oczy+ci si&. Po$awia si& nast&pna tabelka.
# 1 rzeczy sa(e$' $est $% po odprawie. Pewnie w te$ c*wili wc*odzi na pokad.
Poprawia pasek torebki i wstaa. Posza raKny( krokie(' z podniesion) gow). 1ci) (iaa
ok%lary' per%k& i i(planty. 1ygl)daa $ak 8isa 6*er(an na zd$&ci% w paszporcie.
@% tylko cztery bra(ki dzieliy $) od wa+ciwe$' kiedy %syszaa %rywek wiado(o+ci 700.
6tan&a $ak wryta. 1pad na ni) Aacet z ogro(ny( wzkie( bagaowy(. Pokaza $e$ palec'
$akby za$ec*aa (% drog& na a%tostradzie. 0ie zwrcia na niego %wagi' wpatr%$)c si& w
ekran.
6pikerka czytaa ko(%nikat. 1 prawy( rog% ekran% po$awia si& AotograAia $e$ dawne$
przy$aciki' ?ebekki 6c*ayes... a obok zd$&cie 4ecka.
Pospiesznie podesza blie$ telewizora. 7zerwone litery pod zd$&cia(i gosiy: G":<?H 1
7:<"0:.
#...DaXid 4eck' pode$rzany o dokonanie zab$stwa. 9ylko czy to $edyne przest&pstwo
popenione przez niego- @ack 9%rner (a dalsze inAor(ac$e.
UT
6pikerka znikn&a. 0a $e$ (ie$sc% po$awili si& dwa$ (&czyKni w k%rtkac* z litera(i 0IPD'
przetacza$)cy wzek ze zwoka(i w czarny( work%. 0atyc*(iast rozpoznaa b%dynek i o
(ao nie $&kn&a. "in&o osie( lat' a ?ebecca wci) (iaa pracowni& w ty( sa(y( (ie$sc%.
?ozleg si& (&ski gos' zapewne nale)cy do @acka 9%rnera.
# Zab$stwo (istrzyni AotograAii w dziedzinie (ody' $edne$ z na$lepszyc* w+rd nowo$orskic*
artystw AotograAw' to niezwyka *istoria. ?ebecca 6c*ayes zostaa znaleziona (artwa w
swo$e$ pracowni' dw%krotnie postrzelona w gow& z bliskie$ odlego+ci. # 0a c*wil& po$awia
si& AotograAia pro(iennie %+(iec*ni&te$ ?ebekki. # Pode$rzany( $est $e$ dobry zna$o(y
doktor DaXid 4eck' pediatra ze +rd(ie+cia.
9eraz pokazali zd$&cie 4ecka. 0ie %+(iec*a si&. D (ao nie ze(dlaa.
# Doktor 4eck zdoa dzi+ rano %nikn), aresztowania i %ciec' pobiwszy A%nkc$onari%sza
polic$i. 1ci) pozosta$e na wolno+ci' $est %zbro$ony i niebezpieczny. @e+li kto+ (gby
%dzieli, inAor(ac$i o (ie$sc% $ego pobyt%...
Po$awiy si& te cyAry n%(er% teleAon%. @ack 9%rner przeczyta go' zani( pod$) relac$&.
# Dodatkowego s(aczk% te$ *istorii doda$) inAor(ac$e z wiarygodnyc* Krde w B4:.
Podobno doktor 4eck by zwi)zany z za(ordowanie( dwc* (&czyzn' ktryc* ciaa
niedawno odkryto w Pensylwanii' niedaleko letnie$ rezydenc$i rodziny doktora 4ecka. :
na$bardzie$ szok%$)ca wiado(o+,: doktor DaXid 4eck $est rwnie pode$rzany o zab$stwo
sprzed o+(i% lat' zab$stwo' ktrego oAiar) pada $ego ona <lizabet*.
0a ekranie %kazao si& zd$&cie kobiety' w ktre$ ledwie rozpoznaa siebie. 0agle pocz%a si&
naga' zaszcz%ta. @e$ AotograAia znika i znw po$awia si& spikerka' ktra powiedziaa:
# @ack' czy nie %waano' e <lizabet* 4eck pada oAiar) sery$nego (ordercy... <lroya
/Kill?oya2 Kellertona-
# Zgadza si&' 9erese. 1adze na razie nie c*c) o ty( (wi, i oAic$alnie zaprzecza$) ty(
doniesienio(. 9e wiado(o+ci $ednak %zyskali+(y z bardzo wiarygodnyc* Krde.
# 7zy polic$a %stalia $% (otyw' @ack-
# @eszcze nie wie(y. Pode$rzewa si&' e (ogo c*odzi, o tr$k)t (aeCski. Pani 6c*ayes bya
on) .ary>ego 8a(onta' ktry $est nieosi)galny. 0iestety w ty( (o(encie to tylko
spek%lac$e.
Patrz)c w ekran' pocz%a' e zy cisn) $e$ si& do ocz%.
# A doktor 4eck wci) pozosta$e na wolno+ci-
# 9ak' 9erese. Polic$a prosi spoeczeCstwo o wspprac&' ale ostrzega' by nikt nie prbowa
sa(odzielnie zatrzy(ywa, pode$rzanego.
1i&ce$ sw. 4ezsensowna paplanina. Ddwrcia si&. ?ebecca. D 4oe' tylko nie ?ebecca. :
bya (&atk). Pewnie AotograAowaa s%knie' porcelanowe zastawy i robia wszystkie te
UU
rzeczy' z ktryc* kiedy+ drwiy. @ak- 1 $aki sposb ?ebecca wpl)taa si& w to- Przecie ona
o niczy( nie wiedziaa.
Dlaczego $) zabili-
0agle znw wrcia (y+l: co $a narobia(-
Powinna wraca,. @% zacz&li $e$ sz%ka,. @ak si& do tego zabrali- 9o proste. Dbserw%$)c
na$bliszyc* $e$ l%dzi. .%pia. 1raca$)c t%ta$' narazia wszystkic* swoic* bliskic* na
niebezpieczeCstwo. Zawalia spraw&. A teraz $e$ przy$acika nie y$e.
# 8ot sto siede(dziesi)t cztery 4ritis* Airways do 8ondyn%. 1szyscy pasaerowie proszeni
s) na pokad.
0ie byo czas% na sa(ooskarenia. Po(y+l. 7o robi,- @e$ bliski( grozio niebezpieczeCstwo.
4eck # nagle przypo(niaa sobie $ego zabawne przebranie # by posz%kiwany. "ia przeciwko
sobie pot&nyc* l%dzi. @e+li sprb%$) wrobi, go w (orderstwo # co teraz wydawao si&
oczywiste # nie b&dzie (ia szansy.
0ie (oga odlecie,. 0ie teraz. 0ie wcze+nie$' ni( si& %pewni' e 4eck $est bezpieczny.
Ddwrcia si& i r%szya do wy$+cia.
Kiedy Peter Blannery %sysza w telewiz$i wiado(o+, o posz%kiwaniac* DaXida 4ecka'
podnis s%c*awk& teleAon% i zadzwoni do zna$o(ego w bi%rze prok%ratora okr&gowego.
# Kto prowadzi spraw& 4ecka- # zapyta.
# Bein.
Prawdziwy d%pek' po(y+la Blannery.
# 1idziae( dzisia$ waszego c*opca.
# DaXida 4ecka-
# 9aak # (r%kn) Blannery. # Zoy (i wizyt&.
# Po co-
Blannery zakoysa si& na b%$any( Aotel%.
# "oe lepie$ po)cz (nie z Beine(.
200
35
.dy zapada noc' 9yrese znalaz (i pok$ w (ieszkani% k%zynki 8atis*y. 0ie s)dzili+(y' by
polic$a zdoaa odkry, (o$e powi)zania z 9yrese>e(' ale po co ryzykowa,-
9yrese (ia laptopa. Pod)czyli+(y go. 6prawdzie( poczt&.' (a$)c nadzie$& na wiado(o+,
od ta$e(niczego nadawcy. "o$a skrzynka bya p%sta. 6prbowae( pod nowy( konte(
4igAoot.co(. 9a( te niczego nie byo.
Dd (o(ent% wy$+cia z gabinet% Blannery>ego 9yrese dziwnie na (nie patrzy.
# "og& ci& o co+ zapyta,' doktorze-
# @asne.
# Kiedy ten na$(i(orda wspo(nia o ty( za(ordowany( Aacecie...
# 4randonie 6copie # podpowiedziae(.
# 9ak' o ni(. 1ygl)dae+' $akby kto+ potraktowa ci& paralizatore(.
: tak si& cz%e(.
# Zastanawiasz si& dlaczego-
9yrese wzr%szy ra(iona(i.
# Znae( 4randona 6cope>a. Dn i (o$a ona pracowali w te$ sa(e$ A%ndac$i c*arytatywne$ w
centr%( (iasta. A ($ o$ciec wyc*owa si& raze( z $ego o$ce( i pracowa dla niego. "ia
zapozna, go z prowadzenie( rodzinnyc* interesw.
# L*( # (r%kn) 9yrese. # : co $eszcze-
# 9o nie wystarczy-
9yrese czeka. Ddwrcie( si& i spo$rzae( (% w oczy. 1ytrzy(a ($ wzrok i przez
(o(ent (iae( wraenie' e zagl)da w na$cie(nie$sze zaka(arki (o$e$ d%szy. 0a szcz&+cie
trwao to tylko c*wil&. Pote( zapyta:
# : co za(ierzasz teraz zrobi,-
# Przeprowadzi, kilka roz(w # odpare(. # @este+ pewien' e nie zlokaliz%$) teleAon%-
# 0ie (a( po$&cia' $ak (ogliby to zrobi,. Ale powie( ci co+. 1ykorzysta(y po)czenie
konAerency$ne z inn) ko(rk). 1 ten sposb $eszcze bardzie$ %tr%dni(y i( zadanie.
6kin)e( gow). 9yrese za$) si& ty(. "iae( zadzwoni, do kogo+ i powiedzie, (%' $aki (a
wybra, n%(er. 9yrese r%szy do drzwi.
# 6prawdz&' co % 9@#a. 1rc& za godzin&.
20
# 9yrese-
Dbe$rza si&. 7*ciae( (% podzi&kowa,' lecz wydao (i si& to niestosowne. "i(o to
zroz%(ia.
# "%sisz zosta, przy yci%' doktorze. Ze wzgl&d% na (o$ego c*opca' no nie-
Kiwn)e( gow). 1yszed. 6po$rzae( na zegarek' po czy( zadzwonie( pod n%(er
teleAon% ko(rkowego 6*a%ny. Ddebraa po pierwszy( dzwonk%.
# Ealo-
# @ak ta( 7*loe- # spytae(.
# Gwietnie # odpara.
# :le kilo(etrw przeszy+cie-
# 7o na$(nie$ pi&,. Pr&dze$ sze+, l%b siede(. # Pocz%e( ogro(n) %lg&. # : co teraz...-
L+(iec*n)e( si& i przerwae( po)czenie. Zadzwonie( do (o$ego niezna$o(ego kolegi i
podae( (% inny n%(er. "r%kn) co+ o ty(' e nie $est c*olern) teleAonistk)' ale zrobi to' o
co prosie(.
Eester 7ri(stein odezwaa si& taki( tone(' $akby wa+nie odgryza kawaek s%c*awki.
# 7zego-
# 9% 4eck # powiedziae( pospiesznie. # 7zy (og) nas pods%c*iwa,' czy te c*roni) nas
prawa przys%g%$)ce adwokatowi i klientowi-
# 8inia $est bezpieczna # powiedziaa po c*wili wa*ania.
# "iae( powd' by %ciec # zacz)e(.
# Pocz%cie winy-
# 7o-
Znw wa*anie.
# Przeprasza(' 4eck. 6pieprzya( to. Kiedy %cieke+' spanikowaa(. Powiedziaa( kilka
g%pstw 6*a%nie i zrezygnowaa( z prowadzenia two$e$ sprawy.
# 0ic (i o ty( nie (wia # (r%kn)e(. # Potrzeb%$& ci&' Eester.
# 0ie po(og& ci w %cieczce.
# 0ie (a( $% za(iar% %cieka,. 7*c& si& odda, w r&ce polic$i. Ale na (oic* war%nkac*.
202
# 0ie (oesz dyktowa, i( war%nkw' 4eck. 1sadz) ci& do pierdla. "oesz zapo(nie, o
ka%c$i.
# 7*yba e dostarcz& i( dowd' e nie zabie( ?ebekki 6c*ayes.
Znw c*wila wa*ania.
# A (oesz to zrobi,-
# 9ak.
# @aki to dowd-
# 6olidne alibi.
# Kto ci $e zapewni-
# 0o' c # odpare(. # 9o wa+nie $est na$ciekawsze.
Agent spec$alny 7arlson wy$) teleAon ko(rkowy.
# 9aak-
# "a( $eszcze co+ # za(eldowa $ego partner 6tone.
# 7o-
# 4eck przed kilko(a godzina(i odwiedzi podrz&dnego adwokacin&' nie$akiego
Blannery>ego. 4y z ni( $aki+ czarny gangster.
7arlson z(arszczy brwi.
# "y+lae(' e $ego adwokate( $est Eester 7ri(stein.
# 0ie sz%ka porady prawne$. 1ypytywa go o dawn) spraw&.
# @ak) spraw&-
# Dsie( lat te(% aresztowano recydywist&' nie$akiego .onzaleza' pod zarz%te(
za(ordowania 4randona 6cope>a. <lizabet* 4eck daa Aacetowi niepodwaalne alibi. 4eck
c*cia pozna, szczegy.
7arlsonowi zakr&cio si& w gowie. 7o' do diaba...-
# @eszcze co+-
# 9o wszystko # odpar 6tone. # .dzie $este+-
# Zadzwoni& do ciebie pKnie$' 9o(. # 7arlson roz)czy si& i wybra inny n%(er.
20J
Ddezwa si& kobiecy gos.
# 0ational 9racing 7enter.
# Prac%$esz po godzinac*' Donno-
# 1a+nie c*ciaa( st)d wy$+,' 0ick. 7zego c*cesz-
# 0aprawd& d%e$ przys%gi.
# 0ie # odpara bez wa*ania. A pote( z westc*nienie( dodaa: # @akie$-
# "asz $eszcze t& trzydziestk&se(k&' ktr) znaleKli+(y w skrytce depozytowe$ 6ara*
.ood*art-
# D co c*odzi-
Powiedzia $e$' czego c*ce. Kiedy skoCczy' %sysza:
# Rart%$esz' prawda-
# Znasz (nie' Donno. 0ie (a( pocz%cia *%(or%.
# 9o adna nowina. # Znow% westc*n&a. # Zarz)dz& posz%kiwania' ale nie (a (owy' eby
wyniki byy na dzi+ wieczr.
# Dzi&ki' Donno. @este+ wspaniaa.
.dy 6*a%na wesza do Aoyer' kto+ $) zawoa.
# Przeprasza(Q Pani 6*a%na-
6po$rzaa na (&czyzn& o naelowanyc* wosac* i w drogi( garnit%rze.
# Z ki( (a( przy$e(no+,-
# Agent spec$alny 0ick 7arlson.
# Dobranoc' panie agencie.
# 1ie(y' e do pani dzwoni.
6*a%na zasonia doni) %dawane ziewni&cie.
# 0a pewno $este+cie d%(ni z tego osi)gni&cia.
# 6yszaa pani kiedy+ o %dzielani% po(ocy przest&pcy-
# 0iec* (nie pan nie straszy # odpara z wyst%diowan) obo$&tno+ci) # bo posi%sia( si& na ten
tani c*odnik.
20!
# 6)dzi pani' e bleA%$&-
1yci)gn&a r&ce' skada$)c donie.
# Areszt%$ (nie' przysto$niak%. # ?oze$rzaa si& wok. # 7zy wy' c*opcy' zwykle nie
podr%$ecie para(i-
# Przyszede( sa(.
# 1idz&. "og& $% i+,-
7arlson starannie poprawi ok%lary.
# 0ie s)dz&' by doktor 4eck zabi kogokolwiek.
Zatrzy(aa si&.
# 0iec* (nie pani Kle nie zroz%(ie. "a(y (nstwo dowodw' e to zrobi. 1szyscy (oi
koledzy s) pewni' e $est winny. 1ci) s) prowadzone szeroko zakro$one posz%kiwania.
# L*( # (r%kn&a pode$rzliwie 6*a%na. # 9ylko pan $aki(+ c%de( %$rza prawd&-
# Po prost% %waa(' e t% c*odzi o co+ innego.
# 0a przykad-
# "iae( nadzie$&' e pani (i to powie.
# A $e+li pode$rzewa(' e to podst&p-
7arlson wzr%szy ra(iona(i.
# 0ic nie (og& na to poradzi,.
Zastanowia si&.
# 0iewane # powiedziaa w koCc%. # @a nic nie wie(.
# 1ie pani' gdzie on si& %krywa.
# 0ie wie(.
# A gdyby pani wiedziaa-
# 0ie powiedziaaby( pan%. 9o take pan wie.
# Dwsze( # rzek 7arlson. # Dlatego do(y+la( si&' e nie wy$a+ni (i pani' dlaczego c*cia'
eby wyprowadzia pani na spacer $ego psa.
Pokr&cia gow).
20N
# 1krtce i tak si& pan dowie.
# Dn powanie %cierpi' zda$e sobie pani z tego spraw&. Pani przy$aciel napad na polic$anta.
0ie wy(knie si& na(.
6*a%na wytrzy(aa $ego spo$rzenie.
# 0ic nie (og& na to poradzi,.
# 0o tak' c*yba nic.
# "og& pana o co+ spyta,-
# Prosz& strzela, # odpar 7arlson.
# Dlaczego pan %waa' e on $est niewinny-
# 6a( nie wie(. "nstwo drobiazgw... # 7arlson przec*yli gow& na bok. # 7zy wiedziaa
pani' e 4eck zarezerwowa (ie$sce w sa(olocie do 8ondyn%-
6*a%na spo$rzaa w g)b *ol%' %si%$)c zyska, na czasie. @aki+ (&czyzna wszed i %+(iec*n)
si& do nie$ z %znanie(. Zignorowaa go.
# 4zd%ra # orzeka w koCc%.
# 1a+nie wraca( z lotniska # ci)gn) 7arlson. # Zarezerwowa (ie$sce trzy dni te(%.
Dczywi+cie nie pokaza si&. 0a$dziwnie$sze byo $ednak to' e za bilet zapacono kart)
kredytow) wystawion) na 8a%r& "ills. 7zy to nazwisko co+ pani (wi-
# A powinno-
# Pewnie nie. 1ci) prac%$e(y nad ty(' ale to zapewne pse%doni(.
# 7zy$-
7arlson wzr%szy ra(iona(i.
# Zna pani 8is& 6*er(an-
# 0ie. A co ona (a z ty( wsplnego-
# Zarezerwowaa (ie$sce na ten sa( lot do 8ondyn%. "iaa siedzie, obok naszego
pode$rzanego.
# : te si& nie z$awia-
# 0iez%penie. Zgosia si& do odprawy' ale kiedy zapowiedziano lot' nie wesza na pokad.
Dziwne' nie s)dzi pani-
# 0ie (a( po$&cia' co o ty( (y+le, # odpara 6*a%na.
20P
# 0iestety' nikt nie $est w stanie %dzieli, na( adnyc* inAor(ac$i o 8isie 6*er(an. 0ie (iaa
adnego baga%' a bilet k%pia w a%to(acie. Dlatego zacz&li+(y sprawdza, wszelkie (oliwe
powi)zania. : $ak pani s)dzi' co odkryli+(y-
6*a%na potrz)sn&a gow).
# 0ic # rzek 7arlson. # 9o wygl)da na nast&pny pse%doni(. 7zy zna pani nazwisko 4randon
6cope-
6*a%na zesztywniaa.
# D co c*odzi' do lic*a-
# Doktor 4eck w towarzystwie $akiego+ czarnoskrego (&czyzny odwiedzi dzi+ adwokata'
nie$akiego Petera Blannery>ego. 9o on broni pode$rzanego o za(ordowanie 4randona
6cope>a. Doktor 4eck wypytywa go o to i o rol& <lizabet* w te$ sprawie. Do(y+la si& pani
powod%-
6*a%na zacz&a grzeba, w torebce.
# 6z%ka pani czego+-
# Papierosa # odrzeka. # "a pan $ednego-
# Przykro (i' nie.
# Do lic*a. # Przestaa grzeba, w torebce i napotkaa $ego spo$rzenie. # Dlaczego (wi (i pan
to wszystko-
# "a( cztery tr%py. 7*c& wiedzie,' co si& dzie$e.
# 7ztery-
# ?ebecca 6c*ayes' "elXin 4artola' ?obert 1olA... to ci dwa$ (&czyKni' ktryc* znaleKli+(y
nad $eziore(. : <lizabet* 4eck.
# 9o Kill?oy zabi <lizabet*.
7arlson przecz)co pokr&ci gow).
# Dlaczego pan tak %waa-
Pokaza $e$ br)zow) kopert&.
# Przede wszystki( dlatego.
# 7o to $est-
# Protok $e$ sekc$i.
20S
6*a%na przekn&a +lin&. Pocz%a dreszcz l&k%' od ktrego (rowio w palcac*. Dstateczny
dowd' wy$a+nia$)cy wszystko. 4ardzo staraa si& zac*owa, spok$.
# "og& spo$rze,-
# Po co-
0ie odpowiedziaa.
# A co wanie$sze' dlaczego 4eck tak bardzo c*cia to zobaczy,-
# 0ie wie(' o czy( pan (wi # odpara' ale te sowa zabrz(iay tak nieszczerze' e agent z
pewno+ci) te to wycz%.
# 7zy <lizabet* 4eck bya narko(ank)- # zapyta 7arlson.
9o pytanie z%penie $) zaskoczyo.
# <lizabet*- 6k)de.
# @est pani pewna-
# Dczywi+cie. Pracowaa z %zaleniony(i. Lczono $) wystrzega, si& narkotykw.
# Zna( wiel% gliniarzy z obycza$wki' ktrzy c*&tnie sp&dza$) kilka godzin z prostyt%tka(i.
# Dna nie bya taka. <lizabet* nie bya c*odz)cy( anioe(' ale narkotyki- 1 yci%.
Ponownie pokaza $e$ br)zow) kopert&.
# 4adanie toksykologiczne wykazao obecno+, kokainy i *eroiny w $e$ organiz(ie.
# Zate( pewnie Kellerton w(%si w ni) te narkotyki.
# 0ie # rzek 7arlson.
# 6k)d pan wie-
# 6) t% rwnie wyniki innyc* badaC. 9kanek i wosw. 1ykaz%$)' e zaywaa narkotyki co
na$(nie$ przez kilka (iesi&cy.
Pod 6*a%na %gi&y si& nogi. Dpara si& o +cian&.
# Pos%c*a$' 7arlson' przestaC si& ze (n) bawi, w ci%ci%babk&. Poka (i ten raport' dobrze-
?ozway t& propozyc$&.
# A (oe tak # powiedzia. # 4&d& pokazywa po $edne$ kartce. 1 za(ian za kole$ne
inAor(ac$e. 7o ty na to-
20T
# 7arlson' co to (a by,' do diaba-
# Dobranoc' 6*a%no.
# 0o dobra' dobra' zaczeka$ c*wilk&.
Dblizaa wargi. Po(y+laa o dziwnyc* e#(ailac*. D 4eck% %cieka$)cy( przed polic$). D
za(ordowani% ?ebekki 6c*ayes i tyc* niewiarygodnyc* wynikac* badaC toksykologicznyc*.
: nagle ta przekon%$)ca de(onstrac$a (oliwo+ci cyArowe$ obrbki obraz% przestaa by,
wiarygodna.
# Zd$&cie # rz%cia. # Poka (i zd$&cie oAiary.
7arlson %+(iec*n) si&.
# 7' wa+nie to $est bardzo interes%$)ce.
# 7o takiego-
# 0ie (a adnyc* zd$&,.
# "y+laa(' e...
# @a te tego nie roz%(ie( # przerwa $e$ agent. # Zadzwonie( do doktora Earpera. 9o on
przeprowadza sekc$& <lizabet*. 6prawdzi' kto $eszcze (ia wgl)d do tyc* akt. 1a+nie teraz
to robi.
# 7*ce pan powiedzie,' e kto+ %krad te zd$&cia-
7arlson wzr%szy ra(iona(i.
# 0o' 6*a%no. Powiedz (i' co si& dzie$e.
D (ao tego nie zrobia. D (ao nie powiedziaa (% o e#(ailac* i obrazie z %liczne$ ka(ery.
A przecie 4eck wyrazi si& $asno. 9en czowiek' po(i(o cae$ te$ gadkie$ gadaniny' (g
by, wrogie(.
# 7zy (og& zobaczy, reszt& protoko%-
Powoli wyci)gn) do nie$ r&k&. Do diaba z rezerw)' po(y+laa. Zrobia krok w przd i
wyrwaa (% akta z r&ki. Dtworzya kopert& i wy$&a z nie$ pierwsz) kartk&. Kiedy
prze+lizgn&a si& wzrokie( po stronie' pocz%a' e o)dek z(ienia $e$ si& w bry& lod%.
Zobaczya wzrost i wag& oAiary. Z tr%de( powstrzy(aa krzyk.
# 7o- # spyta 7arlson. 0ie odpowiedziaa.
Zadzwoni teleAon ko(rkowy. 7arlson wyrwa go z kieszeni.
# 7arlson.
20U
# 9% 9i( Earper.
# Znalaz pan stary re$estr-
# 9ak.
# 7zy kto+ $eszcze (ia wgl)d do protoko% sekc$i <lizabet* 4eck-
# 9rzy lata te(% # odpar Earper. # 1krtce po ty( $ak przeniesiono go do arc*iw%(. @edna
osoba.
# Kto-
# D$ciec z(are$. 9o take A%nkc$onari%sz polic$i. 0azywa si& Eoyt Parker.
20
3
8arry .andle %siad naprzeciw .riAAina 6cope>a. Zna$dowali si& w ogrodzie na tyac*
rezydenc$i (ilionera. Zapada cie(na noc' zasania$)c wypiel&gnowane otoczenie. Gwierszcze
wygryway nie(al pi&kn) (elodi&' $akby pieni)dze 6cope>a (ogy (ie, wpyw nawet na to.
Zza rozs%wanyc* szklanyc* drzwi s)czyy si& dKwi&ki Aortepian%. Pal)ce si& w do(% +wiata
nieco roz$a+niay (rok' rz%ca$)c cie(noczerwone i te cienie.
Dba$ (&czyKni %brani byli w spodnie k*aki. 8arry (ia na sobie niebiesk) kosz%lk& polo'
.riAAin zapinan) na g%ziki $edwabn) kosz%l& od swego krawca w Eongkong%. 8arry czeka' a
piwo c*odzio (% doC. Patrzy na starego czowieka' zwrconego k% nie(% proAile( $ak z
$ednocentowe$ (onety' z lekko zadarty( nose( i nog) zaoon) na nog&' spogl)da$)cego w
dal. @ego prawa r&ka zwisaa z por&czy Aotela' w dr%gie$ trzy(a kieliszek z b%rsztynowy(
pyne(.
# 0ie do(y+lasz si&' gdzie on $est- # zapyta .riAAin.
# 0ie.
# A ci dwa$ czarni (&czyKni' ktrzy przyszli (% z po(oc)-
# 0ie (a( po$&cia' w $aki sposb s) w to w(ieszani' ale 1% prac%$e nad ty(.
.riAAin %pi yk alko*ol%. 7zas ci)gn) si& $ak g%(a do %cia' lepki i ciepy.
# 0aprawd& %waasz' e ona y$e-
8arry $% (ia zacz), d%gi wywd' przedstawia$)c dowody za i przeciw' wszystkie
(oliwo+ci i ewent%alno+ci. Kiedy $ednak otworzy %sta' powiedzia tylko:
# 9ak.
.riAAin za(kn) oczy.
# 7zy pa(i&tasz ten dzieC' kiedy %rodzio si& two$e pierwsze dziecko-
# 9ak.
# 4ye+ przy $ego narodzinac*-
# 4ye(.
# 1 ta(tyc* czasac* tego nie praktykowano # rzek .riAAin. # D$cowie kr)yli po poczekalni
pene$ staryc* gazet. Pa(i&ta(' $ak przysza po (nie piel&gniarka. Poprowadzia (nie przez
korytarze i wci) widz&' $ak (in)e( zakr&t i zobaczye( Allison trzy(a$)c) 4randona.
Doznae( przedziwnego %cz%cia' 8arry. 7o+ wezbrao we (nie tak' e wydawao (i si&' i
zaraz p&kn&. 9o %cz%cie byo a za silne' zbyt przytacza$)ce. 0ie dao si& go zroz%(ie, ani
wyt%(aczy,. Zakada(' e wszyscy o$cowie cz%$) co+ takiego. # Lrwa. 8arry spo$rza na
niego. Fzy pyn&y po policzkac* starca' skrz)c si& w saby( +wietle. 8arry (ilcza. # "oe
na$bardzie$ oczywisty(i %cz%cia(i w takie$ c*wili s) rado+, i niepok$... obawa wywoana
2
+wiado(o+ci)' e od te$ pory $est si& odpowiedzialny( za (alca. 8ecz to byo co+ wi&ce$. 0ie
potraAie( tego ogarn),. Przyna$(nie$ nie wtedy. Dopiero wwczas gdy 4randon po raz
pierwszy poszed do szkoy. # 7o+ +cisn&o gardo starego czowieka. Zakaszla i 8arry znw
dostrzeg zy. Bortepian gra coraz cisze$. Gwierszcze (ilky' $akby i one s%c*ay. #
7zekali+(y raze( na szkolny a%tob%s. 9rzy(ae( go za r&k&. 4randon (ia pi&, lat. 6po$rza
na (nie tak' $ak to robi) dzieci w ty( wiek%. "ia na sobie br)zowe spodnie' $% zabr%dzone
traw) na kolanie. Pa(i&ta( pod$eda$)cy ty a%tob%s i dKwi&k' z $aki( otworzyy si&
drzwi. 1tedy 4randon p%+ci (o$) r&k& i zacz) wc*odzi, po sc*odkac*. "iae( oc*ot&
zapa, go i zabra, z powrote( do do(%' ale stae( ta( nier%c*o(o. Przeszed na +rodek
a%tob%s%' a pote( znw %syszae( ten dKwi&k i drzwi za(kn&y si&. 4randon %siad przy
oknie. 1idziae( $ego twarz. Po(ac*a (i r&k). Po(ac*ae( (% w odpowiedzi i kiedy
a%tob%s od$eda' powiedziae( sobie: /Dto od$eda cay ($ +wiat2. 9en po$azd z
cieni%tki(i (etalowy(i +cianka(i i ko(pletnie niezna$o(y( kierowc) %wiz to' co byo
dla (nie wszystki(. : w ty( (o(encie zroz%(iae(' co cz%e( w c*wili $ego narodzin.
Przeraenie. 0ie tylko niepok$. Zi(ny' zwycza$ny strac*. "ona obawia, si& c*oroby'
staro+ci czy +(ierci. 9o $ednak nic w porwnani% z ty( zi(ny( ka(ienie(' w $aki l&k
za(ienia ($ o)dek' gdy patrzye( na ten od$eda$)cy a%tob%s. ?oz%(iesz' o czy(
(wi&- 8arry kiwn) gow).
# 9ak s)dz&.
# 1tedy' wa+nie wtedy zroz%(iae(' e (i(o wszelkic* (oic* wysikw (oe przydarzy,
(% si& co+ zego. 0ie zawsze b&d& przy ni(' eby %c*roni, go od cios%. 1ci) o ty(
(y+lae(. Pewnie wszyscy to robi(y. A $ednak gdy to si& stao' kiedy... # Lrwa i w koCc%
spo$rza na 8arry>ego .andle>a. # 1ci) prb%$& go wskrzesi, # rzek. # Lsi%$& targowa, si& z
4ogie(' propon%$)c (% wszystko' byle tylko 4randon znw y. Dczywi+cie to nie(oliwe.
Zda$& sobie z tego spraw&. 9eraz $ednak ty przyc*odzisz i (wisz (i' e podczas gdy ($
syn' ($ cay +wiat' gryzie zie(i&... ona wci) y$e. # Zacz) potrz)sa, gow). # 0ie (og& na
to pozwoli,' 8arry. ?oz%(iesz-
# 9ak # odpar .andle.
# ?az nie zdoae( go obroni,. 0ie zawiod& go ponownie.
.riAAin 6cope znw spo$rza w g)b ogrod%. Lpi nast&pny yk z kieliszka. 8arry .andle
zroz%(ia. 1sta i odszed w (rok.
D dziesi)te$ wieczore( 7arlson podszed do Arontowyc* drzwi do(% przy .ood*art ?oad 2T.
0ie prze$(owa si& pKn) por). 1idzia +wiata na parterze i po+wiat&' telewizora' ale nawet
bez tego (ia inne za(artwienia ni czy$+ zdrowy sen.
@% (ia nacisn), dzwonek' kiedy drzwi otworzyy si&. 6tan) w nic* Eoyt Parker. Przez
(o(ent (ierzyli si&' wzrokie(' $ak dwa$ bokserzy na +rodk% ring%' szac%$)cy si& wza$e(nie'
podczas gdy s&dzia recyt%$e bezsensown) Aor(%k& o niezadawani% ciosw ponie$ pasa i
podczas rozdzielania.
7arlson nie czeka na gong.
# 7zy paCska crka zaywaa narkotyki-
22
Eoyt Parker przy$) cios z ledwie dostrzegalny( skrzywienie( %st.
# A dlaczego pan pyta-
# "og& we$+,-
# "o$a ona +pi # rzek Eoyt' wyc*odz)c na zewn)trz i za(yka$)c za sob) drzwi. # "a pan
co+ przeciwko te(%' e poroz(awia(y t%ta$-
# @ak pan c*ce.
Eoyt skrzyowa r&ce na piersi i zakoysa si& na pi&tac*. 4y kr&py( (&czyzn) w
niebieskic* dinsac* i podkosz%lk%' ktry wcze+nie$' gdy $ego wa+ciciel (ia pi&,
kilogra(w (nie$' nie by tak dopasowany. 7arlson wiedzia' e Eoyt Parker $est
do+wiadczony( polic$ante(. 0ie dla niego sprytne p%apki i s%btelne podst&py.
# Ddpowie pan na (o$e pytanie- # nalega.
# A pan odpowie (i' dlaczego o to pyta- # odpar Eoyt.
7arlson postanowi z(ieni, taktyk&.
# Dlaczego %s%n) pan dok%(entac$& AotograAiczn) z protoko% a%tops$i pana crki-
# Dlaczego pan s)dzi' e $) %s%n)e(-
Ani +lad% gniew% czy go+nyc*' ka(liwyc* zaprzeczeC.
# Dzisia$ prze$rzae( ten protok # odpar 7arlson.
# Dlaczego-
# 6%c*a(-
# "o$a crka nie y$e od o+(i% lat. @e$ zab$ca siedzi w wi&zieni%. A (i(o to postanowi pan
dzisia$ prze$rze, protok $e$ sekc$i. 7*ciaby( wiedzie, dlaczego.
9a roz(owa z(ierzaa donik)d' i to w szybki( te(pie. 7arlson postanowi %st)pi, odrobin&
pola' op%+ci, gard& i pozwoli, przeciwnikowi zbliy, si&' eby zobaczy,' co zrobi.
# PaCski zi&, wczora$ odwiedzi koronera. Za)da wgl)d% do tyc* akt. 7*ciae( dowiedzie,
si& w $aki( cel%.
# 7zy widzia ten protok-
# 0ie # odpar 7arlson. # A czy pan wie' dlaczego tak bardzo c*cia go zobaczy,-
# 0ie (a( po$&cia.
# "i(o to na$widocznie$ si& pan ty( prze$).
2J
# Podobnie $ak pan' %waa(' e to pode$rzane.
# 0awet gorze$ # rzek 7arlson. # 7*cia pan wiedzie,' czy zi&, (ia ten protok w r&kac*.
Dlaczego-
Eoyt wzr%szy ra(iona(i.
# Powie (i pan' co pan zrobi z ty(i zd$&cia(i-
# 0ie wie(' o czy( pan (wi # odrzek obo$&tnie Eoyt.
# 9ylko pan (ia dost&p do tyc* dok%(entw.
# : czego to dowodzi-
# Kiedy przegl)da pan te akta' czy te AotograAie byy w nic*-
Eoytowi rozbysy oczy' ale wa*a si& tylko %a(ek sek%ndy.
# 9ak # odpar. # 4yy ta(.
7arlson (i(o woli %+(iec*n) si&.
# Dobra odpowiedK. # Zastawi p%apk&' a Eoyt %nikn) $e$. # 4o gdyby pan zaprzeczy'
(%siaby( si& zastanawia,' dlaczego od raz% pan o ty( nie za(eldowa' prawda-
# @est pan pode$rzliwy( czowiekie(' agencie 7arlson.
# L*(. "a pan $akie+ s%gestie co do tego' gdzie teraz (og) by, te zd$&cia-
# Zapewne o(ykowo wetkni&te gdzie indzie$.
# 9ak' z pewno+ci). @ako+ to pana nie iryt%$e.
# "o$a crka nie y$e. 6prawa za(kni&ta. Po co $) rozgrzebywa,-
7arlson doszed do wniosk%' e traci t% czas. A (oe nie. 1prawdzie nie %zyska wiel%
inAor(ac$i' ale zac*owanie Eoyta (wio (% bardzo wiele.
# A zate( pan w dalszy( ci)g% %waa' e to Kill?oy zabi paCsk) crk&-
# 4ez w)tpienia.
7arlson pokaza (% protok sekc$i.
# 0awet po przeczytani% tego-
# 9ak.
# : nie niepokoi pana Aakt' e tak wiele ran zadano po +(ierci-
2!
# 7zerpi& z tego pociec*& # odpar Eoyt. # 9o oznacza' e (o$a crka (nie$ cierpiaa.
# 0ie o ty( (y+lae(. "wi& o znaczeni% tyc* dowodw przeciwko Kellertonowi.
# 0ie dostrzega( w tyc* aktac* niczego' co przeczyoby ostateczne(% wnioskowi.
# 9o (orderstwo rni si& od innyc* popenionyc* przez niego zab$stw.
# 0ie zgadza( si& z ty( # rzek Eoyt. # Po prost% (o$a crka bya silnie$sza od pozostayc*
$ego oAiar.
# 0ie $este( pewien' czy nad)a(.
# 1ie(' e Kellerton l%bi tort%rowa, swo$e oAiary # powiedzia Eoyt. # : wie(' e zwykle
pi&tnowa $e' kiedy $eszcze yy. Doszli+(y do wniosk%' e <lizabet* stawiaa opr' a (oe
nawet prbowaa %ciec. 9ak $ak $a to widz&' z(%sia go' eby $) zabi. 7*cia $)
podporz)dkowa,' ale nie zdoa. 9o wy$a+nia rany ci&te na doniac*. : wy$a+nia' dlaczego
napi&tnowa $) po $e$ +(ierci.
# ?oz%(ie(.
Zaskak%$)cy lewy sierpowy. 7arlson %siowa %trzy(a, si& na nogac*. DdpowiedK Eoyta bya
dobra # piekielnie dobra. "iaa sens. 0awet na$sabsza oAiara (oe sprawi, zab$cy sporo
kopot%. 9o wy$a+nienie c%downie t%(aczyo wszystkie niekonsekwenc$e. "i(o to
pozostay w)tpliwo+ci.
# A $ak pan wy$a+ni raport toksykologa-
# 9o nieistotne # o+wiadczy Eoyt. # ?wnie dobrze (ona pyta, oAiar) gwat% o $e$ ycie
seks%alne. 0ie (a znaczenia' czy (o$a crka bya niewinna $ak nie(owl&' czy ,paa $ak
szalona.
# A $ak byo naprawd&.-
# 9o nieistotne # powtrzy Eoyt.
# Kiedy c*odzi o (orderstwo' wszystko $est istotne. Dobrze pan o ty( wie.
Eoyt zrobi krok w $ego kier%nk%.
# 0iec* pan %waa # powiedzia.
# .rozi (i pan-
# 1cale nie. Dstrzega( tylko' e nie powinien pan zbyt poc*opnie powtrnie czyni, (o$e$
crki oAiar).
6tali naprzeciw siebie. .ong zabrz(ia po raz ostatni. 9eraz oczekiwali na decyz$&' ktra
(iaa by, niezadowala$)ca' obo$&tnie czy$e zwyci&stwo ogosz) s&dziowie.
2N
# 7zy to $% wszystko- # spyta Eoyt.
7arlson kiwn) gow) i coAn) si& o krok. Parker c*wyci kla(k& drzwi.
# Eoyt-
Dbe$rza si&.
# 7*c&' eby+(y si& dobrze zroz%(ieli # ozna$(i 7arlson. # 0ie wierz& w ani $edno two$e
sowo. @asne-
# @ak soCce # odpar Eoyt.
2P
3!
6*a%na wesza do (ieszkania i opada na swo$e %l%bione (ie$sce na kanapie. 8inda %siada
przy nie$ i poklepaa $) po %dzie. 6*a%na odc*ylia gow& do ty%. Za(kn&a oczy' gdy 8inda
gadzia $) po gowie.
# 7zy "ark dobrze si& cz%$e- # spytaa 6*a%na.
# 9ak # odpara 8inda. # 7zy zec*cesz (i powiedzie,' gdzie bya+-
# 9o d%ga *istoria.
# 6iedz& t% i czeka( na $ak)+ wiado(o+, o (oi( bracie.
# Dzwoni do (nie # powiedziaa 6*a%na.
# 7o-
# @est bezpieczny.
# Dzi&ki 4og%.
# : nie zabi ?ebekki.
# 1ie( o ty(.
6*a%na spo$rzaa na ni). 8inda za(r%gaa ocza(i.
# 0ic (% nie b&dzie # zapewnia 6*a%na.
8inda przytakn&a i odwrcia gow&.
# D co c*odzi-
# 9o $a zrobia( te zd$&cia # ozna$(ia 8inda.
6*a%na poderwaa si&.
# <lizabet* przysza do (o$ego bi%ra. 4ya bardzo pobita.
7*ciaa( zawieK, $) do szpitala. Dd(wia. Zaleao $e$ tylko na %dok%(entowani% obraeC.
# 9o nie by wypadek sa(oc*odowy-
8inda przecz)co potrz)sn&a gow).
# Kto $) pobi-
# Kazaa (i obieca,' e niko(% nie powie(.
2S
# 9o byo osie( lat te(% # przypo(niaa 6*a%na. # "w.
# 9o nie $est takie proste.
# Ak%rat. # 6*a%na zastanowia si&. # A wa+ciwie dlaczego przysza z ty( do ciebie- :
dlaczego c*cesz c*roni,...
L(ilka. 4adawczo spo$rzaa na 8inde. 9a nawet nie drgn&a' ale 6*a%na przypo(niaa sobie'
co 7arlson powiedzia $e$ na dole.
# 4randon 6cope # wyszeptaa 6*a%na.
8inda (ilczaa.
# 9o on $) pobi. D 7*ryste' nic dziwnego' e przysza do ciebie. 7*ciaa zac*owa, to w
ta$e(nicy. @a l%b ?ebecca wysayby+(y $) na polic$&. Ale nie ty.
# Kazaa (i obieca, # powtrzya 8inda.
# : zgodzia+ si&-
# A co (iaa( zrobi,-
# Zaci)gn), $) na ko(isariat.
# 0ie kady $est tak dzielny i silny $ak ty' 6*a%no.
# 0ie wciska$ (i t% kit%.
# 0ie c*ciaa i+, na polic$& # %pieraa si& 8inda. # Powiedziaa' e potrzeb%$e czas%.
9wierdzia' e nie (a $eszcze wystarcza$)cyc* dowodw.
# Dowodw na co-
# 7*yba na to' e $) pobi. 0ie wie(. 0ie c*ciaa (nie s%c*a,. 0ie (oga( $e$ z(%si,.
# 0a pewno... $akeby inacze$.
# 7o c*cesz przez to powiedzie,' do diaba-
# Kierowaa+ dobroczynn) A%ndac$) Ainansowan) przez $ego rodzin)' z ni( $ako sternikie( #
stwierdzia 6*a%na. # 7o by to byo' gdyby si& wydao' e pobi kobiet&-
# <lizabet* kazaa (i obieca,.
# A ty a nazbyt c*&tnie trzy(aa+ $&zyk za z&ba(i' tak- 7*ciaa+ c*roni, swo$) przekl&t)
A%ndac$&.
# 9o niesprawiedliwe...
2T
# 4ardzie$ zaleao ci na A%ndac$i ni na <lizabet*.
# 7zy wiesz' ile dobrego robi(y-Q # krzykn&a 8inda. # 1iesz' il% l%dzio( po(aga(y-
# Po tr%pie <lizabet* 4eck # o+wiadczya 6*a%na.
8inda %derzya $) w twarz. 6*a%na dotkn&a piek)cego policzka. 6pogl)day na siebie' ci&ko
oddyc*a$)c.
# 7*ciaa( powiedzie, # dodaa 8inda. # 0ie pozwolia (i. "oe bya( saba' nie wie(. 0ie
wa si& $ednak tak do (nie (wi,.
# A kiedy <lizabet* zostaa porwana nad $eziore(' czy wtedy nie przyszo ci do gowy' eby
wyzna, prawd&-
# Po(y+laa(' e to (oe (ie, $aki+ zwi)zek z $e$ pobicie(. Posza( do o$ca <lizabet*.
Dpowiedziaa( (% o wszystki(.
# : co on na to-
# Podzi&kowa (i i powiedzia' e $% o ty( wie. Kaza (i te nie (wi, o ty( niko(%'
poniewa syt%ac$a bya bardzo delikatna. A pote(' kiedy si& okazao' e za(ordowa $)
Kill?oy...
# Postanowia+ siedzie, cic*o.
# 4randon 6cope nie y. @aki sens obrz%ca, go bote(-
Zadzwoni teleAon. 8inda podniosa s%c*awk&. Powiedziaa /*alo2' pos%c*aa' a pote(
podaa $) 6*a%nie.
# Do ciebie.
6*a%na' nie patrz)c na ni)' wzi&a s%c*awk&.
# Ealo-
# Przy$dK do (o$ego bi%ra # powiedziaa Eester 7ri(stein.
# Po co' do diaba-
# 0ie %(ie( przeprasza,' 6*a%no. Dlatego %(w(y si&' e $este( t%st) star) idiotk)' i
bierz(y si& do roboty. Zap takswk& i przy$edK t%ta$. "%si(y %ratowa, niewinnego
czowieka.
Zast&pca prok%ratora okr&gowego 8ance Bein wpad do salki konAerency$ne$ Eelen
7ri(stein; wygl)da $ak cierpi)ca na bezsenno+, asica naAaszerowana a(Aeta(in). Za ni(
pod)ali dwa$ detektywi z wydzia% zab$stw # Di(onte i Krinsky. 1szyscy trze$ byli spi&ci
$ak agraAki.
2U
Eester i 6*a%na stay po dr%gie$ stronie sto%.
# Panowie # odezwaa si& Eester' robi)c szeroki gest r&k) # prosz&' za$(i$cie (ie$sca.
Bein z(ierzy $a wzrokie(' a pote( z nieskrywany( obrzydzenie( spo$rza na 6*a%n&.
# 0ie przyszede( si& t% opierdziela,.
# @este( pewna' e nie. 1ystarczy' e robisz to w swoi( bi%rze # odparowaa (% Eester. #
6iada$.
# @e+li wiesz' gdzie on $est...
# 6iada$' 8ance. Dd two$ego gadania zaczyna (nie bole, gowa.
1szyscy %siedli. Di(onte opar o blat swo$e b%ty z w&owe$ skry. Eester obie(a r&ka(i
str)cia $e ze sto%' ani na c*wil& nie przesta$)c si& %+(iec*a,.
# Zebrali+(y si& t%ta$' panowie' tylko w $edny( cel%: eby %ratowa, wasze tyki. Zate(
bierz(y si& do roboty' dobrze-
# 7*c& wiedzie,...
# 7ic*o' 8ance. 9eraz $a (wi&. 9y (asz s%c*a,' potakiwa, i wygasza, takie kwestie' $ak:
/9ak' prosz& pani2 i /Dzi&k%$& pani2. 1 przeciwny( razie b&dziesz %gotowany.
8ance Bein znw przeszy $) wzrokie(.
# 9o ty po(agasz zbiegowi %$+, przed sprawiedliwo+ci)' Eester.
# 1ygl)dasz tak seksownie' kiedy %da$esz twardziela' 8ance. 9ylko e na (nie to nie dziaa.
6%c*a$cie %wanie' bo nie za(ierza( tego powtarza,. "a( za(iar wy+wiadczy, ci
przys%g&' 8ance. 0ie pozwol&' eby+ wyszed na ko(pletnego idiot&. :diot&' owsze(' na to
nic nie (ona poradzi,' ale $e+li %wanie (nie wys%c*asz' to (oe nie na ko(pletnego.
0ad)asz- Dobrze. Po pierwsze' roz%(ie(' e okre+lili+cie do+, dokadnie czas zgon%
?ebekki 6c*ayes. L(ara o pnocy' pl%s (in%s p godziny. Zgadza si&-
# : co-
Eester spo$rzaa na 6*a%n&.
# 7*cesz (% powiedzie,-
# 0ie' (w sa(a.
# Przecie to ty odwalia+ na$ci&sz) robot&.
# 6koCcz z ty(i bzd%ra(i' 7ri(stein # warkn) Bein.
220
Za ic* pleca(i otworzyy si& drzwi. 1esza sekretarka Eester i przyniosa szeAowe$ plik
papierw oraz kaset& (agnetoAonow).
# Dzi&k%$&' 7*eryl.
# 0ie (a za co.
# "oesz $% i+, do do(%. @%tro przy$dK pKnie$.
# Dzi&k%$&.
7*eryl wysza. Eester wy$&a powkowe ok%lary do czytania. 0aoya $e na nos i zacz&a
czyta,.
# Zaczyna (nie to (&czy,' Eester.
# 8%bisz psy' 8ance-
# 7o-
# Psy. @a za ni(i nie przepada(. 8ecz ten... 6*a%no' (asz to zd$&cie-
# 9%ta$. # 6*a%na pokazaa wszystki( d%) AotograAi& 7*loe. # 9o owczarek staroangielski.
# 7zy nie $est +liczna' 8ance-
8ance Bein wsta. Krinsky rwnie. Di(onte nie r%szy si& z (ie$sca.
# "a( tego do+, # rzek zast&pca prok%ratora.
# @e+li teraz wy$dziesz # powiedziaa Eester # to ten pies obsika two$) karier&.
# D czy( ty (wisz' do diaba-
Podaa Beinowi dwie kartki.
# 9en pies to dowd' e 4eck tego nie zrobi. 1czora$ w nocy by w kawiarence internetowe$
Kinko. Przyszed ta( z pse(. Zda$e si&' e narobi niezego za(ieszania. 9% (asz zeznania
czterec* niezalenyc* +wiadkw' ktrzy zidentyAikowali doktora 4ecka. 4&d)c ta(' korzysta
z ko(p%tera # dokadnie od dw%naste$ zero cztery do dw%naste$ dwadzie+cia trzy' zgodnie z
ic* bilingie(. # L+(iec*n&a si&. # "acie' c*opcy. Po kopii dla kadego.
# : spodziewasz si&' e %wierz& ci na sowo-
# 1cale nie. 4ardzo prosz&' (oesz sprawdzi,.
Eester pods%n&a $edn) kopi& Krinsky>e(%' a dr%g) Di(onte>owi. Krinsky podnis kartk& i
zapyta' czy (oe skorzysta, z teleAon%.
22
# @asne # odpara 7ri(stein. # @e+li $ednak za(ierzasz d%go gada,' to b)dK tak (iy i dzwoC
na koszt waszego wydzia%. # Posaa (% przesodzony %+(iec*. # Z gry dzi&k%$&.
Bein przeczyta dok%(ent i $ego twarz przybraa barw& popio%.
# Zastanawiasz si& nad przes%ni&cie( czas% zgon%- # spytaa Eester. # 4ardzo prosz&' ale
wiesz co- 9e$ nocy naprawiano (ost. 4eck $est kryty.
Bein cay dygota. 1y(a(rota pod nose( co+' co ry(owao si& ze sowe( /p%ka2.
# 0o' no' 8ance # skarcia go Eester. # Powiniene+ (i podzi&kowa,.
# 7o-
# Po(y+l tylko' $ak (oga( ci& zaatwi,. 6toisz przed ty(i wszystki(i ka(era(i i c%downie
liczny(i przedstawiciela(i (ediw' gotowy poc*wali, si& aresztowanie( niebezpiecznego
(ordercy. "asz na sobie na$adnie$szy krawat' wygaszasz wspania) (ow& o %trzy(ywani%
porz)dk% na %licac* i zespoowe$ pracy' dzi&ki ktre$ %$&to strasznego zbira' c*o, tak
naprawd& caa zas%ga powinna przypa+, tobie. Zaczyna$) byska, Alesze. L+(iec*asz si&'
(wisz reportero( po i(ieni% i przez cay ten czas wyobraasz sobie swo$e wielkie d&bowe
bi%rko w rezydenc$i g%bernatora... a t% bac*' wal& ci& pak) w eb. Dgasza( w +rodkac*
przekaz%' e pode$rzany (a niepodwaalne alibi. 1yobraK to sobie' 8ance. 7zowiek%' $ak
rany' powiniene+ by, (i wdzi&czny' nie s)dzisz-
Bein przeszy $) wzrokie(.
# "i(o to napad na A%nkc$onari%sza polic$i.
# 0ie' 8ance' nic podobnego. Dobrze po(y+l' przy$aciel%. Po pierwsze: ty' zast&pca
prok%ratora okr&gowego 8ance Bein' wyci)gn)e+ poc*opne wnioski. Kazae+ swoi(
doborowy( oddziao( +ciga, niewinnego czowieka... i nie tylko niewinnego' ale w dodatk%
lekarza' ktry za grosze leczy %bogic*' za(iast zbi$a, Aort%n& w prywatny( gabinecie. #
Lsiada wygodnie i %+(iec*n&a si&. # Dc*' to naprawd& dobre. : tak' kiedy dziesi)tki
polic$antw z broni) w r&k% %gania$) si& po (ie+cie za niewinny( czowiekie(' (arn%$)c
4g wie ile pieni&dzy podatnikw' $eden z A%nkc$onari%szy... (ody' krzepki i porywczy...
zap&dza go w +lepy za%ek i zaczyna okada, pi&+cia(i. 1 pobli% nie (a nikogo' wi&c ten
(ody gliniarz postanawia da, draniowi na%czk&. 4iedny prze+ladowany doktor DaXid 4eck'
w dodatk% wdowiec' dziaa wy)cznie w sa(oobronie.
# 0ikt tego nie k%pi.
# Ale tak' 8ance. 0ie c*c& by, zaroz%(iaa' ale kto lepie$ ode (nie potraAi wykorzysta, to w
s)dzie- : zaczeka$' a %syszysz (o$e AilozoAiczne wywody na te(at podobieCstwa te$ sprawy
do aAery z ?ic*arde( @ewelle(... i nadgorliwo+ci prok%rat%ry' ktra tak bardzo c*ciaa
przypisa, t& zbrodni& doktorowi DaXidowi 4eckowi' bo*aterowi biedakw' e na$wyraKnie$
podrz%cia dowody w $ego (ie$sc% za(ieszkania.
# Podrz%cia- # Bein by bliski apopleks$i. # Postradaa+ roz%(-
222
# Da$ spok$' 8ance' przecie wie(y' e doktor DaXid 4eck nie (g popeni, tego
(orderstwa. "a(y niepodwaalne alibi dostarczone przez zeznania czterec* niezalenyc*
+wiadkw... Do lic*a' w razie potrzeby zna$dzie(y ic* wi&ce$Q 0ie (a adne$ w)tpliwo+ci' e
on tego nie zrobiQ A wi&c w $aki sposb znalazy si& ta( te wszystkie dowody- 9o paCska
sprawka' panie Bein' oraz paCskic* doborowyc* oddziaw. Kiedy z tob) skoCcz&' "ark
B%*r(an b&dzie przy tobie wygl)da $ak sa( "a*at(a .and*i.
Bein zacisn) pi&+ci. Zrobi kilka g&bokic* wdec*w' a pote( wyci)gn) si& na krze+le.
# 1 porz)dk% # zacz) powoli. # Zakada$)c' e to alibi okae si& wiarygodne...
# Dc*' bez w)tpienia.
# Zakada$)c' e tak' czego c*cesz-
# 0o' c' to bardzo dobre pytanie. 1pakowae+ si&' 8ance. @e+li go areszt%$esz' wy$dziesz na
idiot&. @e+li tego nie zrobisz' te zrobisz z siebie d%rnia. 1cale nie $este( pewna' czy %da si&
$ako+ tego %nikn),. # Eester 7ri(stein wstaa i zacz&a przec*adza, si& po poko$%' $akby
prowadzia wykad. # Zastanawiaa( si& nad ty(' rozwaya( wszystkie (oliwo+ci i s)dz&'
e znalaza( sposb' by z(ini(alizowa, straty. 7*cesz wiedzie, $aki-
Bein kole$ny raz obrz%ci $) gniewny( spo$rzenie(.
# 6%c*a(.
# 1 cae$ te$ sprawie zrobie+ $edn) ()dr) rzecz. 9ylko $edn)' ale (oe to wystarczy.
9rzy(ae+ dzib z daleka od (ediw. Pode$rzewa(' e gwnie z tego powod%' by nie
t%(aczy, si&' $ak to (oliwe' e doktor wy(kn) si& wa( z r)k. 9o dobrze. Dzi&ki te(% o
cay ten raban w +rodkac* przekaz% (ona b&dzie obwini, anoni(owego inAor(atora. Dto co
zrobisz' 8ance. Zwoasz konAerenc$& prasow). Powiesz i(' e wszystkie przecieki to lipa' e
doktor 4eck $est posz%kiwany $ako wany +wiadek' nic poza ty(. 0ie pode$rzewasz go o
popenienie te$ zbrodni... a nawet $este+ pewien' e $e$ nie popeni... lecz wiado(o ci' e by
$edn) z ostatnic* osb' ktre widziay oAiar& yw)' i dlatego c*cesz z ni( poroz(awia,.
# 9o nie prze$dzie.
# Dc*' prze$dzie. "oe nie $est to zbyt gadkie ani prawdziwe' ale prze$dzie. Kl%cze( do tego
b&d& $a' 8ance. @este( ci to winna' poniewa ($ klient %ciek. Dlatego $a' zaprzysi&gy wrg
prok%rat%ry' popr& ci& w te$ sprawie. Powie( dziennikarzo(' e +ci+le wsppracowae+ z
na(i' wykaz%$)c trosk& o konstyt%cy$ne prawa (o$ego klienta' a doktor 4eck i $a w peni
popiera(y two$e wysiki i c*&tnie %dzieli(y ci wszelkie$ (oliwe$ po(ocy w +ledztwie.
Bein (ilcza.
# @ak $% powiedziaa(' 8ance' (og& zaatwi, t& spraw& albo ciebie.
# A w za(ian.
# 1ycoAasz wszystkie g%pie zarz%ty o napad na polic$anta i opr przy aresztowani%.
22J
# 0ie (a (owy.
Eester wskazaa (% drzwi.
# 0o to do zobaczenia na zielone$ trawce.
Bein lekko oklap. Kiedy si& odezwa' rzek cic*o:
# @e+li do$dzie(y do poroz%(ienia... czy tw$ klient b&dzie wsppracowa- Ddpowie na
wszystkie (o$e pytania-
# Prosz&' 8ance' nie prb%$ %dawa,' e (oesz ze (n) negoc$owa,. Przedstawia( ci
war%nki. Przy$(i$ $e... albo sprb%$ zaryzykowa, z pras). 1ybr naley do ciebie. Zegar tyka.
Znacz)co por%szya wskaz%$)cy( palce(' i(it%$)c r%c* wa*ada.
Bein popatrzy na Di(onte>a. 9en w zad%(ie % wykaaczk&. Krinsky skoCczy roz(awia, i
skin) gow) do Beina. Zast&pca prok%ratora spo$rza na Eester i te kiwn) gow).
# A wi&c $ak to rozegra(y-
22!
3"
Db%dzie( si&' podniose( gow& i o (ao nie wrzasn)e(. "i&+nie nie tylko (iae(
zesztywniae i obolae # bolay (nie nawet takie cz&+ci ciaa' o ktryc* istnieni% nigdy nie
(y+lae(. 6prbowae( wyskoczy, z ka. 9en szybki r%c* by zy( po(yse(. 4ardzo
zy(. Powoli. Dto *aso tego ranka.
0a$bardzie$ bolay (nie nogi' przypo(ina$)c o ty(' e po(i(o nie(al (aratoCskiego
dystans%' $aki przebiege( wczora$' $este( w ao+nie kiepskie$ Aor(ie. 6prbowae( obrci,
si& na bok. Ddniose( wraenie' e p&ka$) (i zaszyte rany w tyc* (ie$scac*' ktre %gniata
Az$ata. Przydaoby (i si& kilka percodanw' ale wiedziae(' e przeniosyby (nie na %lic&
0iek%(atyc*' a nie byo to (ie$sce' w ktry( c*ciae( si& teraz znaleK,.
6po$rzae( na zegarek. 6zsta rano. 7zas zadzwoni, do Eester. Ddebraa po pierwszy(
dzwonk%.
# Ldao si& # powiedziaa. # @este+ czysty.
Pocz%e( tylko %(iarkowan) %lg&.
# 7o za(ierzasz zrobi,- # zapytaa.
Piekielnie dobre pytanie.
# 6a( nie wie(.
# Zaczeka$ c*wilk&. # 1 tle %syszae( dr%gi gos. # 6*a%na c*ce z tob) poroz(awia,.
?ozlegy si& sz(ery towarzysz)ce przec*odzeni% s%c*awki w inne r&ce' a pote( odezwaa
si& 6*a%na:
# "%si(y poroz(awia,.
6*a%na' nigdy nie bawi)ca si& w zb&dne %prze$(o+ci czy $aowe pogad%szki' wydawaa si&
lekko spi&ta' a (oe nawet # co tr%dno sobie wyobrazi, # wystraszona.
"o$e serce zacz&o wyprawia, dziwne brewerie.
# 7o si& stao- # zapytae(.
# 9o nie na teleAon.
# "og& by, % was za godzin&.
# 0ie powiedziaa( 8indzie o... *(... no wiesz.
# "oe czas $% to zrobi,.
# 9ak' pewnie. # A pote( dodaa zaskak%$)co cz%le: # Koc*a( ci&' 4eck.
22N
# @a ciebie te.
8edwie ywy' powloke( si& wzi), prysznic. Przytrzy(%$)c si& (ebli' $ako+ doszede( na
sztywnyc* nogac* do azienki. 6tae( pod prysznice(' a skoCczya si& ciepa woda. K)piel
troc*& zagodzia bl' ale niewiele.
9yrese znalaz (i p%rp%rowe wel%rowe wdzianko z kolekc$i Ala 6*arptona w styl% lat
osie(dziesi)tyc*. D (ao nie poprosie( go $eszcze o zoty (edalion.
# Dok)d c*cesz $ec*a,- # zapyta.
# 0a razie do (o$e$ siostry.
# A pote(-
# 7*yba do pracy.
9yrese pokr&ci gow).
# 4o co- # spytae(.
# 6iedz) ci na kark% nieprzy$e(ni Aaceci' doktorze.
# 9aak' te na to wpade(.
# 4r%ce 8ee tak atwo nie odp%+ci.
Zastanowie( si& nad ty(. "ia rac$&. 0awet gdyby( c*cia' nie (oge( po prost% wrci,
do do(% i czeka,' a <lizabet* znw sprb%$e nawi)za, kontakt. Przede wszystki( $ednak
(iae( do+, biernego oczekiwania. 0a$wyraKnie$ cierpliwo+, przestaa by, dewiz) 4ecka.
7o wi&ce$' ci Aaceci z A%rgonetki z pewno+ci) nie zapo(n) o wszystki( i nie zostawi) (nie w
spoko$%.
# 4&d& ci& osania' doktorze. 4r%t%s te. Dopki sprawa si& nie skoCczy.
@% (iae( powiedzie, co+ w rodza$% /nie (og& ci& o to prosi,2 l%b /(asz swo$e ycie2' ale
kiedy si& nad ty( zastanowi,' (ogli po(aga, (i albo *andlowa, proc*a(i. 9yrese c*cia # a
(oe nawet (%sia # (i po(c i $e+li spo$rze, prawdzie w oczy' by (i potrzebny. "oge(
go ostrzec' przypo(nie, (%' e to niebezpieczne' ale na tyc* sprawac* zna si& znacznie
lepie$ ni $a. 9ak wi&c w koCc% tylko zaakceptowae( to skinienie( gowy.
7arlson dosta odpowiedK z 0ational 9racing 7enter pr&dze$' ni si& spodziewa.
# Ldao na( si& szybko to sprawdzi, # powiedziaa Donna.
# @aki( c%de(-
# 6yszae+ o :4:6#ie-
# 9aak' troc*&.
22P
1iedzia' e :4:6 to skrt od :ntegrated 4allistic :dentiAication 6yste( # nowy progra(
ko(p%terowy wykorzystywany przez 4%rea% oA Alco*ol' 9obacco and Birear(s do
(agazynowania zd$&, pociskw i %sek. 7z&+, nowego pro$ekt% o kryptoni(ie /7easeAire2.
# 9eraz $% nie potrzeb%$e(y oryginalnego pocisk% # ci)gn&a. # Przysya$) na( tylko
zeskanowane obrazy. "oe(y przeprowadza, analiz& cyArow) i porwnywa, na ekranie.
# 0o i-
# "iae+ rac$&' 0ick # powiedziaa. # 6) identyczne.
7arlson zakoCczy roz(ow& i zadzwoni pod inny n%(er.
Lsysza (&ski gos.
# .dzie $est doktor 4eck- # zapyta.
22S
3#
4r%t%s pod$ec*a sa(oc*ode( i zabra nas z c*odnika. Powiedziae( /dzieC dobry2. 0ie
odpowiedzia. @eszcze nie syszae(' eby odezwa si& c*o, sowe(. Lsiade( na tylny(
siedzeni%. 9yrese za$) (ie$sce obok (nie i %+(iec*n) si&. Zesze$ nocy zabi czowieka. 9o
prawda' e zrobi to' broni)c (o$ego ycia' lecz widz)c $ego obo$&tn) (in&' zastanawiae(
si&' czy w ogle pa(i&ta' e poci)gn) za sp%st. @a lepie$ ni ktokolwiek powiniene(
roz%(ie, takie pode$+cie' a (i(o to przyc*odzio (i to z tr%de(. 0ie $este( eksperte( od
(oralno+ci. Dostrzega( rne odcienie za. Dokon%$& wyborw. <lizabet* kierowaa si& w
yci% s%rowszy(i reg%a(i. 4yaby przeraona ty(' e kto+ straci ycie. 0ie (iaoby dla
nie$ znaczenia' e ten czowiek porwa (nie' tort%rowa i prawdopodobnie za(ierza (nie
zabi,. A (oe by (iao. 9eraz $% nie bye( pewien. Zroz%(iae( przykr) prawd&' e nie
wiedziae( o nie$ wszystkiego. A ona nie wiedziaa wszystkiego o (nie. @ako lekarz nie
powiniene( dokonywa, takic* tr%dnyc* wyborw. 9o $ak z reg%) selekc$i rannyc*. 0a$ci&e$
ranny(i trzeba za$), si& na$pierw. 0iewane' ki( s) i co zrobili. Za$(%$esz si& na$ci&e$
poszkodowany(i. 9o adna teoria i roz%(ie( konieczno+, takiego pode$+cia. .dyby $ednak'
powiedz(y' przywieziono (o$ego siostrzeCca "arka z ran) k%t) oraz notorycznego pedoAila'
ktry go zrani' a pote( otrzy(a ci&ki postrza w gow&' no' c... sa(i wiecie. 1 takic*
syt%ac$ac* (%sisz dokona, wybor% i w g&bi serca dobrze wiesz' e nie b&dzie on tr%dny.
"oecie spiera, si& i twierdzi,' e wkracza( na +liski gr%nt. Zgodz& si& z ty(' c*ocia
(gby( odpowiedzie,' e w yci% przewanie tak bywa. 7*odzi o to' e ko(pro(isy rodz)
konsekwenc$e # nie tylko teoretyczne' ktre br%ka$) d%sz&' ale praktycznie osabia$)ce
A%nda(enty (oralne i powod%$)ce tr%dne do przewidzenia sk%tki. Zastanawiae( si&' co by
si& stao' gdyby( od raz% powiedzia prawd&. 9a (y+l diabelnie (nie przestraszya.
# 7ic*y+ dzisia$' doktorze.
# 9aak # (r%kn)e(.
4r%t%s wysadzi (nie na ?iXerside DriXe' gdzie (ieszkaa 8inda i 6*a%na.
# 4&dzie(y niedaleko # rzek 9yrese. # .dyby+ czego+ potrzebowa' znasz ($ n%(er.
# @asne.
# "asz glocka-
# 9ak.
9yrese pooy doC na (oi( ra(ieni%.
# Dni l%b ty' doktorze # przypo(nia. # 1ystarczy naciska, sp%st.
Dn nie %znawa adnyc* ko(pro(isw.
1ysiade( z sa(oc*od%. Dbok (nie przec*odziy (a(%sie i nianie' pc*a$)c sko(plikowane
dziecinne wzki' ktre skada$) si&' rozci)ga$)' koysz)' gra$) (elody$ki' poc*yla$) do przod%
l%b do ty% i (og) po(ie+ci, wi&ce$ ni $ednego dzieciaka oraz zapas piel%c*' +ciereczek'
soczkw .erbera' kartonikw z napo$a(i 3dla starszego poto(stwa5' zapasowe %branka'
22T
b%telki' a nawet sa(oc*odow) apteczk&. 1iedziae( to wszystko z praktyki lekarskie$ 3gdy
to' e kto+ korzysta z po(ocy spoeczne$' wcale nie oznacza' e nie sta, go na na$(odnie$szy
wzek Peg Perega5 i ten %derza$)cy prze$aw nor(alno+ci w otacza$)cy( (nie oceanie
szaleCstwa by dla (nie $ak eliksir.
Ddwrcie( si& i poszede( w kier%nk% b%dynk%. 8inda i 6*a%na wybiegy (i na spotkanie.
8inda dopada (nie pierwsza. Db$&a (nie. L+ciskae( $). 4yo (i przy$e(nie.
# Dobrze si& cz%$esz- # spytaa 8inda.
# Doskonale # odpare(.
9o nie powstrzy(ao 8indy od powtrzenia tego pytania $eszcze kilkakrotnie' na kilka
rnyc* sposobw. 6*a%na przystan&a par& krokw od nas. 6po$rzae( na ni) nad ra(ienie(
siostry. Dtara zy. L+(iec*n)e( si& do nie$.
Gciskali+(y si& i caowali' $ad)c wind) na gr&. 6*a%na bya (nie$ wylewna ni zwykle i
trzy(aa si& troc*& na %bocz%. Kto+' kto $e$ nie zna' (gby %zna,' e to nor(alne i e da$e
rodzeCstw% czas na cz%e przywitanie. 9ak (gby po(y+le, tylko kto+' kto nie odrniby
6*a%ny od 7*er. 6*a%na bya c%downie konsekwentna. @ednocze+nie wraliwa' wy(aga$)ca'
zabawna' wielkod%szna i niewiarygodnie lo$alna. 0igdy niczego i nikogo nie %dawaa. @e+li w
waszy( sownik% $est dzia antoni(w i odsz%kacie w ni( zwrot /ywe srebro2' to stanie
wa( przed ocza(i $ak ywa. 6*a%na zawsze stawiaa czoo yci%. : nie coAn&aby si& ani o
krok' gdyby nawet kto+ zdzieli $) w eb gazr%rk).
Znw pocz%e( dreszcz niepoko$%.
Kiedy dotarli+(y do (ieszkania' 8inda i 6*a%na popatrzyy po sobie. 8inda p%+cia (nie.
# 6*a%na pragnie poroz(awia, z tob) pierwsza # powiedziaa. # 4&d& w k%c*ni. 7*cesz
kanapk&-
# Dzi&ki # odpare(.
8inda $eszcze raz %caowaa (nie i %+ciskaa' $akby %pewnia$)c si&' e nie $este(
przywidzenie(. Pote( pospiesznie wysza z poko$%. 6po$rzae( na 6*a%n&. 1 dalszy( ci)g%
trzy(aa si& z daleka. Pyta$)co rozoye( r&ce.
# Dlaczego %cieke+- # zapytaa.
# Dostae( nast&pny e#(ail # odpare(.
# 0a to konto w 4igAoot-
# 9ak.
# Dlaczego wiado(o+, przysza tak pKno-
# Lya szyAr% # powiedziae(. # Potrwao c*wil&' zani( na to wpade(.
22U
# @akiego szyAr%-
1y$a+nie( $e$' o co c*odzio z 4at 8ady i 9eenage 6eO Poodles. Kiedy skoCczye('
zapytaa:
# 9o dlatego korzystae+ z ko(p%tera w Kinko- 1pade+ na to na spacerze z 7*loe-
# 9ak.
# 7o to dokadnie bya za wiado(o+,-
0ie (iae( po$&cia' dlaczego 6*a%na zada$e te wszystkie pytania. Dprcz tyc* cec*' ktre $%
wy(ienie(' 6*a%na (iaa syntetyczny %(ys. 0ie interesoway $e$ szczegy; wed%g nie$
zacie(niay i ko(plikoway obraz.
# 7*ciaa spotka, si& ze (n) wczora$ o pi)te$ w park% przy 1as*ington 6[%are #
powiedziae(. # Dstrzega (nie' e b&d& +ledzony. : e koc*a (nie' obo$&tnie co.
# : dlatego %cieke+- # zapytaa. # Reby p$+, na to spotkanie-
Kiwn)e( gow).
# Eester powiedziaa' e nie zdoa wyci)gn), (nie za ka%c$) wcze+nie$ ni o po(ocy.
# Dotare+ na czas do park%-
# 9ak.
6*a%na patrzya na (nie wyczek%$)co.
# : co-
# 0ie pokazaa si&.
# : (i(o to $este+ przekonany' e to <lizabet* przysaa ci t& wiado(o+,-
# 0ie (a innego wy$a+nienia.
L+(iec*n&a si&' sysz)c to.
# D co c*odzi- # spytae(.
# Pa(i&tasz (o$) przy$acik& 1endy Petino-
# "odelka # powiedziae(. # Piegowata $ak indycze $a$o.
6*a%na %+(iec*n&a si& sysz)c ten opis.
# Kiedy+ zabraa (nie na kolac$& z $e$... # wykonaa zabawny gest # d%c*owy( g%r%.
9wierdzia' e on %(ie czyta, w (y+lac*' przepowiada, przyszo+, i ty( podobne rzeczy.
2J0
Po(aga $e$ poroz%(iewa, si& z (atk)' ktra popenia sa(ob$stwo' kiedy 1endy (iaa
sze+, lat.
Pozwolie( $e$ (wi,' nie przerywa$)c cisn)cy( si& na %sta: /i co z tego-2. 6*a%na nie
spieszya si&' ale wiedziae(' e w koCc% wy$a+ni (i' do czego z(ierza.
# Z$edli+(y kolac$&. Kelner poda na( kaw&. .%r% 1endy... (ia na i(i& D(ay' czy $ako+
tak... obrz%ci (nie bystry(' badawczy( spo$rzenie(' znasz ten typ' po czy( stwierdzi' e
wycz%wa... tak powiedzia' /wycz%wa2... ($ sceptycyz( i woli' eby( (wia otwarcie.
1iesz' $aka $este(. Powiedziaa( (%' e $est gwno wart i denerw%$e (nie to' e wyci)ga z
(o$e$ przy$aciki pieni)dze. Dczywi+cie D(ay si& nie rozzo+ci' co $eszcze bardzie$ (nie
wk%rzyo. 1r&czy (i karteczk& i poprosi' eby( napisaa na nie$' co c*c&... $aki+ znacz)cy
Aakt z (o$ego ycia: dat&' inic$ay koc*anka' cokolwiek. Powiedzia' e da$e (i woln) r&k&.
1y$&a( swo$) wizytwk& i odwrcia( $). Poda (i piro' ale te wolaa( pos%y, si&
(oi( wasny(' na wypadek gdyby $ego byo $ako+ spec$alnie spreparowane' roz%(iesz- 9o
go te nie r%szyo. 9ak wi&c napisaa( two$e nazwisko. Po prost% /4eck2. Podaa( (%
wizytwk&. Patrzya(' czy nie sprb%$e $e$ pod(ieni, albo co+' ale on tylko odda $) 1endy.
Kaza $e$ trzy(a, wizytwk& w doni. L$) (o$) doC. Za(kn) oczy i zacz) si& trz)+,' $akby
(ia atak. Przysi&gaby(' e doznaa( $akiego+ dziwnego wraenia. Pote( otworzy oczy i
zapyta: /Ki( $est 4eck-2 # Lsiada na kanapie. @a rwnie. # 0o' c' wie(' e bywa$)
l%dzie bardzo zr&czni w palcac*' lecz pilnowaa( go. Dbserwowaa( bardzo %wanie. :
prawie k%pia( t& ba$eczk&' e D(ay (a niezwyke %(ie$&tno+ci. @ak powiedziae+' nie byo
innego wy$a+nienia. 1endy siedziaa z przykle$ony( do twarzy %+(iec*e( satysAakc$i. 0ie
(oga( tego rozgryK,.
# Przygotowa si& do tego spotkania # pods%n)e(. # 1iedzia' e si& przy$aKni(y.
# 4ez %razy' ale czy nie (g przyp%szcza,' e wpisz& i(i& naszego syna albo 8indy- 6k)d
(g wiedzie,' e wybior& two$e-
"iaa rac$&.
# A zate( %wierzya+-
# Prawie' 4eck. Powiedziaa(' e prawie to k%pia(. 6tary D(ay (ia rac$&. 4ya(
sceptycznie nastawiona. "oe wszystko wskazywao na to' e (a nadprzyrodzone
%(ie$&tno+ci' ale $a wiedziaa(' e tak nie $est. Poniewa nie (a $asnowidzw' tak sa(o $ak
nie (a d%c*w. # Lrwaa. 0ie bya zbyt s%btelna (o$a droga 6*a%na. # 9ak wi&c sprawdzia(
go # pod$&a. # Dobrze by, sawn) (odelk)' poniewa (ona zadzwoni, do kadego i
wszyscy c*&tnie z tob) roz(awia$). Zadzwonia( do il%z$onisty' ktrego wyst&py widziaa(
par& lat wcze+nie$ na 4roadway%. 1ys%c*a (o$e$ opowie+ci' a pote( si& roze+(ia.
Zapytaa(' co go tak +(ieszy. Zada (i pytanie. 7zy ten g%r% zrobi to po obiedzie-
Zdziwia( si&. @akie to (a znaczenie- "i(o to potwierdzia( i spytaa(' w $aki sposb na to
wpad- A on c*cia wiedzie,' czy pili+(y kaw&. Ponownie potwierdzia(. 7zy pi czarn)-
Przytakn&a(. # 6*a%na %+(iec*n&a si&. # 1iesz' $ak on to zrobi' 4eck-
Potrz)sn)e( gow).
# 0ie (a( po$&cia.
2J
# Kiedy podawa wizytwk& 1endy' przes%n) r&k& nad Ailiank) z kaw). 7zarna kawa' 4eck.
@e$ powierzc*nia zadziaaa $ak l%stro. 1 ten sposb zobaczy' co zostao napisane na
odwrocie. 9o bya po prost% pry(itywna szt%czka. 0iesko(plikowane' prawda- Przes%C doC
nad Ailiank) kawy' a b&dzie tak' $akby+ przes%n) $) nad l%stre(. @a nato(iast prawie
%wierzya(. ?oz%(iesz' co c*c& ci powiedzie,-
# @asne # odpare(. # "y+lisz' e $este( naiwny $ak Piegowata 1endy.
# 9ak i nie. 1idzisz' osz%stwo D(aya cz&+ciowo opiera si& na dobre$ woli oAiary' 4eck.
1endy da$e si& nabiera,' poniewa c*ce wierzy, w te bzd%ry.
# A $a c*c& wierzy,' e <lizabet* y$e-
# 4ardzie$ ni %(iera$)cy na p%styni pragnie znaleK, oaz& # odpara. # Ale nie o to (i c*odzi.
# A o co-
# 9o (nie na%czyo' e brak wy$a+nienia wcale nie oznacza' e naprawd& go nie (a. Po prost%
tr%dno $e znaleK,.
Dpare( si& wygodnie i zaoye( nog& na nog&. Przygl)dae( si& $e$. Ddwrcia wzrok'
czego nigdy nie robia.
# D co c*odzi' 6*a%na- # 1 dalszy( ci)g% nie patrzya (i w oczy. # 0ie roz%(ie( ci& #
powiedziae(.
# 6)dzia(' e to c*olernie $asne' e...
# 1iesz' o czy( (wi&. 9o do ciebie niepodobne. Przez teleAon powiedziaa+' e (%sisz ze
(n) poroz(awia,. 1 cztery oczy. Po co- Reby (i powiedzie,' e (o$a z(ara ona
naprawd& nie y$e- # Pokr&cie( gow). # 0ie k%p%$& tego.
6*a%na nie zareagowaa.
# "w # nalegae(.
Ddwrcia gow&.
# 4o$& si& # odezwaa si& taki( tone(' e dreszcz przebieg (i po plecac*.
# 7zego-
0ie odpowiedziaa od raz%. 6yszae( krz)ta$)c) si& w k%c*ni 8inde' brz&k talerzy i szklanek'
(la+ni&cie otwierane$ za(raarki.
# 9a *istory$ka' ktr) wa+nie %siowaa( ci& ostrzec' bya przeznaczona nie tylko dla ciebie'
ale i dla (nie.
# 0ie roz%(ie(.
2J2
# 1idziaa( co+. # Za(ilka. 0abraa tc*% i sprbowaa ponownie. # 1idziaa( co+' czego w
aden rac$onalny sposb nie potraAi& wy$a+ni,. 9ak $ak w te$ *istorii z D(aye(. 1ie(' e
(%si istnie, inne wy$a+nienie' ale nie (og& go znaleK,. # Zacz&a por%sza, r&ka(i' bawi)c si&
g%zika(i' zde$(%$)c nieistnie$)ce nitki ze spdnicy. 1 koCc% dodaa: # Zaczyna( ci wierzy,'
4eck. "y+l&' e by, (oe <lizabet* wci) y$e. 6erce stan&o (i w gardle. 6*a%na zerwaa
si& z kanapy.
# Zrobi& sobie drinka. Przy)czysz si&-
Przecz)co pokr&cie( gow). Zdziwia si&.
# 0a pewno nie c*cesz...
# Powiedz (i' co widziaa+' 6*a%no.
# Protok $e$ sekc$i.
D (ao nie ze(dlae(. Dopiero po c*wili odzyskae( gos.
# @aki( c%de(-
# Znasz 0icka 7arlsona z B4:-
# Przes%c*iwa (nie.
# "y+li' e $este+ niewinny.
# 1cale (i na to nie wygl)dao.
# 1 kady( razie tak %waa teraz. Kiedy wszystkie dowody zacz&y wskazywa, na ciebie'
zacz) pode$rzewa,' e to zbyt pi&kne.
# 9ak ci powiedzia-
# 9ak.
# : %wierzya+ (%-
# 1ie(' e to brz(i naiwnie' ale tak' %wierzya( (%.
LAae( w zdrowy rozs)dek 6*a%ny. @eeli twierdzia' e 7arlson $est w porz)dk%' to albo
prze$rza na oczy' albo by wspaniay( garze(.
# 0ie roz%(ie( $ednak # rzeke( # co (a z ty( wsplnego protok sekc$i-
# 7arlson przyszed do (nie. 7*cia si& dowiedzie,' o co ci c*odzi. 0ie powiedziaa( (%.
8ecz szed twoi( trope(. 1iedzia' e c*ciae+ zobaczy, protok sekc$i <lizabet*.
Zastanawia si& dlaczego. Zadzwoni do bi%ra koronera i otrzy(a ten protok. "ia go ze
sob). 7*cia sprawdzi,' czy$a co+ o ty( wie(.
2JJ
# Pokaza ci go-
Kiwn&a gow). Zasc*o (i w %stac*.
# 1idziaa+ zd$&cia z sekc$i-
# 0ie byo adnyc*' 4eck.
# 7o takiego-
# 7arlson %waa' e kto+ $e %krad.
# Kto-
1zr%szya ra(iona(i.
# @edyn) osob)' ktra przegl)daa te dok%(enty' by o$ciec <lizabet*.
Eoyt. 1szystko wrcio do niego. Popatrzye( na 6*a%n&.
# 7zytaa+ ten protok-
9y( raze( ledwie dostrzegalnie skin&a gow).
# : co-
# 0apisano w ni(' e <lizabet* zaywaa narkotyki' 4eck. : nie tylko sporadycznie. 1yniki
badaC wskazyway na ic* d%gotrwa) obecno+, w $e$ organiz(ie.
# 0ie(oliwe # powiedziae(.
# "oe tak' a (oe nie. 9o nie wystarczyoby' eby (nie przekona,. 8%dzie potraAi) %krywa,
sw$ nag. 1prawdzie to niepodobne do nie$' ale rwnie (ao prawdopodobne $est to' e ona
y$e. "oe wyniki badaC byy b&dne l%b nie$ednoznaczne. "oe kto+ si& po(yli. "ona to
wyt%(aczy, w taki sposb' prawda- 4o w $aki+ trzeba.
Dblizae( wargi.
# A co si& nie zgadzao- # spytae(.
# @e$ wzrost i waga # odpara 6*a%na. # Podano' e <lizabet* (iaa (etr siede(dziesi)t i
waya czterdzie+ci osie( kilogra(w.
0ast&pny cios w brz%c*. "o$a ona (iaa sto sze+,dziesi)t osie( centy(etrw wzrost% i
waya prawie pi&,dziesi)t sze+, kilogra(w.
# D%a rnica # (r%kn)e(.
# D%a.
2J!
# Dna y$e' 6*a%no.
# "oe # przyznaa i zerkn&a w stron& k%c*ni. # @est $ednak $eszcze co+.
Ddwrcia si& i zawoaa 8inde. "o$a siostra stan&a w prog% i zostaa ta(. 0agle wydaa (i
si& tak (aa w ty( Aart%c*%. 1ytara weC donie. Przygl)dae( si& te(% zdziwiony.
# D co c*odzi- # zapytae(.
8inda zacz&a (wi,. Dpowiedziaa (i o zd$&ciac*' o ty(' e <lizabet* przysza do nie$ i
poprosia' eby $e zrobia' o ty(' e nazbyt poc*opnie zgodzia si& zac*owa, w ta$e(nicy
prawd& o 4randonie 6copie. 0ie agodzia tego i nie t%(aczya si&' ale te wcale nie (%siaa.
6taa ta(' wyrz%ca$)c to z siebie' i czekaa na nie%nikniony cios. 6%c*ae( ze sp%szczon)
gow). 0ie (oge( spo$rze, $e$ w oczy' lecz z atwo+ci) (oge( wybaczy,. Kady z nas (a
wasne sabostki. Kady.
7*ciae( $) %+ciska, i powiedzie,' e $) roz%(ie(' lecz $ako+ nie (oge(. Kiedy skoCczya'
pokiwae( gow)' (wi)c:
# Dzi&k%$&' e (i o ty( powiedziaa+.
9y(i sowa(i odprawie( $). 8inda zroz%(iaa. Przez d%g) c*wil& siedzieli+(y z 6*a%n)'
nie odzywa$)c si&.
# 4eck-
# D$ciec <lizabet* oka(a (nie # stwierdzie(.
6kin&a gow).
# "%sz& z ni( poroz(awia,.
# Przedte( te ci nic nie powiedzia. # ?ac$a' po(y+lae(. # Przyp%szczasz' e ty( raze(
b&dzie inacze$-
"ac*inalnie poklepae( zatkni&ty za pasek pistolet.
# "oe # (r%kn)e(.
7arlson powita (nie na korytarz%.
# Doktorze 4eck-
1 ty( sa(y( czasie na dr%gi( koCc% (iasta w bi%rze prok%ratora zwoano konAerenc$&
prasow). ?eporterzy oczywi+cie do+, sceptycznie przy$&li pokr&tne wy$a+nienia Beina' ktry
wycoAywa si& rakie(' zaprzecza i tak dale$. 1szystko to $eszcze bardzie$ zacie(niao obraz.
9aki za(&t po(aga. Za(&t prowadzi do n%dnyc* wy$a+nieC' ko(%nikatw' o+wiadczeC i
podobnego n%dziarstwa. Prasa i inne +rodki przekaz% wol) niesko(plikowane *istory$ki.
2JN
Zapewne Beinowi nie poszoby tak atwo' lecz zbieg okoliczno+ci sprawi' e podczas te$
sa(e$ konAerenc$i prasowe$ bi%ro prok%ratora okr&gowego wys%n&o oskarenia przeciwko
kilk% wysoko postawiony( %rz&dniko( (agistracki(' napo(yka$)c' e /(acki kor%pc$i2 #
bo tak dokadnie to nazwano # by, (oe si&gn&y do sa(ego gabinet% b%r(istrza.
Dziennikarze' dotyc*czas s%c*a$)cy rwnie %wanie $ak naAaszerowany proszka(i na sen
dw%latek' natyc*(iast rz%cili si& na t& +liczn) now) zabawk&' star) odrz%ca$)c kopniakie(
pod ko.
7arlson podszed do (nie.
# 7*ciaby( zada, pan% kilka pytaC.
# 0ie teraz # odpare(.
# PaCski o$ciec (ia broC # o+wiadczy.
@ego sowa przyk%y (nie do podogi.
# 6%c*a(-
# 6tep*en 4eck' pana o$ciec' naby trzydziestk&se(k& 6(it* and 1esson. 1ed%g karty
re$estracy$ne$ zak%pi $) kilka (iesi&cy przed +(ierci).
# 7o to (a ze (n) wsplnego-
# Zakada(' e to pan odziedziczy t& broC. "a( rac$&-
# 0ie b&d& z pane( roz(awia. 0acisn)e( przycisk windy.
# "a(y $) # rzek. Ddwrcie( si& zd%(iony. # 4ya w skrytce depozytowe$ 6ara* .ood*art.
?aze( ze zd$&cia(i.
0ie (oge( %wierzy, wasny( %szo(.
# Dlaczego nie powiedzia (i pan o ty( wcze+nie$- # 7arlson posa (i krzywy %+(iec*.
# 0o' dobra' wtedy bye( zy( Aacete( # stwierdzie(. A pote(' z wysikie( odwraca$)c si&
do niego pleca(i' dodae(: # 1 dalszy( ci)g% nie widz& zwi)zk%.
# 0a pewno pan widzi.
Ponownie nacisn)e( g%zik.
# 6potka si& pan z Petere( Blannery( # ci)gn) 7arlson. # Pyta go pan o spraw& 4randona
6cope>a. 7*ciaby( wiedzie, dlaczego.
0acisn)e( przycisk i nie p%szczae( go.
# Zrobi pan co+ z t) wind)-
2JP
# 9ak. Dlaczego by pan % Petera Blannery>ego-
Pospiesznie wyci)gae( wnioski. Przyszed (i do gowy pewien po(ys # nawet w znacznie
bardzie$ sprzy$a$)cyc* okoliczno+ciac* bardzo niebezpieczny. 6*a%na %Aaa te(%
czowiekowi. "oe $a te powiniene(. Przyna$(nie$ odrobin&. 9o wystarczy.
# Poniewa (iae( takie sa(e pode$rzenia $ak pan # powiedziae(.
# @akie-
# Dba$ zastanawiali+(y si&' czy to naprawd& Kill?oy zabi (o$) on&.
7arlson zaoy r&ce na piersi.
# A co (a z ty( wsplnego Peter Blannery-
# 6zed pan po (oic* +ladac*' prawda-
# 9ak.
# @a postanowie( p$+, +lade( <lizabet*. 6prawdzi,' co si& stao osie( lat te(%. 1 $e$
notatnik% znalaze( inic$ay i n%(er teleAon% Blannery>ego.
# ?oz%(ie( # rzek 7arlson. # : czego si& pan od niego dowiedzia-
# 0iczego # ska(ae(. # 9o by +lepy za%ek.
# Dc*' nie s)dz& # rzek 7arlson.
# Dlaczego pan tak %waa-
# 7zy pan wie' na czy( polega$) badania balistyczne-
# 1idziae( w telewiz$i.
# Krtko (wi)c' kada broC pozostawia %nikatowe +lady na wystrzelony( pocisk%.
Zadrapania' wg&bienia... c*arakterystyczne dla danego egze(plarza. 9ak $ak odciski palcw.
# 9yle wie(.
# Po paCskie$ wizycie % Blannery>ego kazae( naszy( l%dzio( przeprowadzi, dokadn)
analiz& balistyczn) te$ trzydziestkise(ki' ktr) znaleKli+(y w skrytce depozytowe$ 6ara*
.ood*art. 1ie pan' co odkryli-
Potrz)sn)e( gow)' c*o, wiedziae(. 7arlson odczeka c*wil&' po czy( ozna$(i:
# Z broni pana o$ca' ktr) pan odziedziczy' zabito 4randona 6cope>a.
Dtworzyy si& drzwi i do *ol% wesza $aka+ kobieta ze swoi( nastoletni( syne(. 7*opak by
w wiek% pokwitania i wlk si&' b%ntowniczo zgarbiony. "atka (iaa wyd&te %sta' a $e$
2JS
wysoko %niesiona gowa wyraKnie oznaczaa: /nie c*c& tego s%c*a,2. 6zli w kier%nk% windy.
7arlson powiedzia co+ do krtkoAalwki. Dba$ coAn&li+(y si& od wind' patrz)c sobie w oczy
w cic*y( wyzwani%.
# Agencie 7arlson' %waa (nie pan za (orderc&-
# "a( powiedzie, prawd&- # odpar. # 6a( $% nie wie(.
Dziwna odpowiedK.
# Dczywi+cie zda$e pan sobie spraw& z tego' e nie powiniene( z pane( roz(awia,. "og&
zaraz zadzwoni, do Eester 7ri(stein i %dare(ni, wszystko' co prb%$e pan t% zrobi,.
Poczerwienia' ale nie %siowa zaprzecza,.
# Do czego pan z(ierza-
# 0iec* (i pan da dwie godziny.
# 0a co-
# Dwie godziny # powtrzye(.
Zastanowi si&.
# Pod $edny( war%nkie(.
# @aki(-
# Powie (i pan' ki( $est 8isa 6*er(an.
9o szczerze (nie zdziwio.
# 0ie zna( tego nazwiska.
# "ia pan raze( z ni) odlecie, wczora$ wieczore( z kra$%.
<lizabet*.
# 0ie wie(' o czy( pan (wi # powiedziae(.
4rz&kn&a winda. Drzwi rozs%n&y si&. "a(%sia o wyd&tyc* %stac* ze swy( nastoletni(
syne( weszli do +rodka. 6po$rzaa na nas. Dae( $e$ znak' by nie za(ykaa drzwi.
# Dwie godziny # powtrzye(.
7arlson niec*&tnie kiwn) gow). 1skoczye( do kabiny.
2JT
4$
# 6pKnia+ si&Q # wrzasn) na 6*a%n& AotograA' (aleCki Aacecik z Aaszywy( Aranc%ski(
akcente(. # : wygl)dasz $ak... Comment dit-on& @ak co+' co wy$&to z sedes%.
# 1al si&' BrZdZric # warkn&a 6*a%na' nie wiedz)c' czy tak (ia na i(i&' i nie prze$(%$)c si&
ty(. # 6k)d naprawd& poc*odzisz' z 4rooklyn%-
Podnis r&ce w gr&.
# 0ie (og& pracowa, w takic* war%nkac*Q
Przybiega Aret*a Beld(an' agentka 6*a%ny.
# 0ie (artw si&' Bran_ois. 0asz c*arakteryzator potraAi zdziaa, c%da. 6*a%na rano zawsze
wygl)da okropnie. Zaraz wrci(y. # Aret*a (ocno +cisn&a okie, 6*a%ny' ani na c*wil& nie
przesta$)c si& %+(iec*a,. "r%kn&a do nie$ pod nose(: # 7o si& z tob) dzie$e' do diaba-
# Denerw%$e (nie ten d%pek.
# 0ie zgrywa$ pri(adonny.
# "iaa( ci&k) noc' w porz)dk%-
# 0ie w porz)dk%. :dK si& %c*arakteryzowa,.
Artysta od (aki$a% $&kn) ze zgrozy na widok 6*a%ny.
# 7o to za worki pod ocza(i- # zawoa. # ?obi(y zd$&cia do rekla(y wyrobw 6a(sonite-
# 7*a' c*a.
6*a%na r%szya w kier%nk% Aotela.
# Dc*Q # zawoaa Aret*a. # 7o+ (a( dla ciebie.
1 doni trzy(aa kopert&. 6*a%na z(r%ya oczy.
# 7o to takiego-
# 0ie (a( po$&cia. Posaniec przynis $) dziesi&, (in%t te(%. "wi' e to pilne.
1r&czya kopert& 6*a%nie. 9a wzi&a $) $edn) r&k) i odwrcia. Zobaczya tylko sowo
/6*a%na2' napisane zna$o(y( pis(e(' i +cisn&o $) w dok%. 1ci) gapi)c si& na kopert&'
powiedziaa:
# Da$cie (i c*wilk&.
# 0ie (a(y czas%...
2JU
# 7*wilk&.
7*arakteryzator i agentka ods%n&li si&. 6*a%na otworzya kopert&. 1ypada z nie$ biaa kartka
papier% z notatk) skre+lon) ty( sa(y( c*araktere( pis(a. 1iado(o+, bya krtka: /:dK do
da(skie$ toalety2.
6*a%na staraa si& opanowa,. 1staa.
# "%sz& si%si% # stwierdzia' sa(a zd%(iona spoko$ny( tone( swego gos%. # .dzie
na$blisza %bikac$a-
# 0a korytarz% po lewe$.
# Zaraz wraca(.
Dwie (in%ty pKnie$ 6*a%na pc*n&a drzwi toalety. 0ie %st)piy. Zap%kaa.
# 9o $a # powiedziaa i czekaa.
Po kilk% sek%ndac* %syszaa trzask ods%wane$ zas%wki. Znw cisza. 6*a%na nabraa tc*% i
ponownie pc*n&a drzwi. Dtworzyy si&. 1esza do wykaAelkowanego po(ieszczenia i
za(ara. Przed ni) przy na$blisze$ kabinie sta d%c*.
6*a%na z tr%de( powstrzy(aa krzyk.
7ie(na per%ka' %trata wagi' ok%lary w dr%cianyc* oprawkac* # wszystko to nie z(ieniao
oczywistego Aakt%.
# <lizabet*...
# Za(kni$ drzwi' 6*a%no.
Pos%c*aa bez wa*ania. Kiedy si& odwrcia' zrobia krok w kier%nk% swo$e$ stare$
przy$aciki. <lizabet* coAn&a si&.
# Prosz&' (a(y (ao czas%.
7*yba po raz pierwszy w yci% 6*a%nie zabrako sw.
# "%sisz przekona, 4ecka' e $a nie y$& # powiedziaa <lizabet*.
# 9roc*& na to za pKno.
D(iota wzrokie( po(ieszczenie' $akby sz%ka$)c drogi %cieczki.
# Popenia( b)d' wraca$)c. .%pi' idiotyczny b)d. 0ie (og& zosta,. "%sisz (%
powiedzie,...
# 1idzieli+(y protok sekc$i' <lizabet* # powiedziaa 6*a%na. # 9ego dina nie da si& $%
wepc*n), z powrote( do b%telki.
2!0
<lizabet* za(kn&a oczy.
# 7o si& stao' do diaba- # zapytaa 6*a%na.
# Powrt t%ta$ by b&de(.
# 9aak' $% to (wia+.
<lizabet* przygryza doln) warg&. 1 koCc% wykrzt%sia:
# "%sz& $% i+,.
# 0ie (oesz # zaoponowaa 6*a%na.
# 7o-
# 0ie (oesz znow% %ciec.
# @e+li zostan&' on zginie.
# Dn $% nie y$e # powiedziaa 6*a%na.
# 0ic nie roz%(iesz.
# 0ie (%sz&. @e+li znw go op%+cisz' nie przey$e. 7zekaa( osie( lat' eby pogodzi si& z
two$) +(ierci). 1iesz' e tak powinno si& sta,. ?any si& go$). Rycie toczy si& dale$. 9ylko nie
dla 4ecka. # Zrobia krok w kier%nk% <lizabet*. # 0ie (og& pozwoli, ci znw %ciec. # Dbie
(iay zy w oczac*. # 0iewane' dlaczego znika+ # dodaa' przys%wa$)c si& do nie$. # 1ane
$est tylko to' e wrcia+.
# 0ie (og& zosta, # wykrzt%sia <lizabet*.
# "%sisz.
# @e+li nawet b&dzie to oznaczao $ego +(ier,-
# 9ak # odpara bez wa*ania 6*a%na. # 0awet. : wiesz' e (wi& prawd&. Dlatego t%ta$ $este+.
1iesz' e nie (oesz znw znikn),. 1iesz' e ci na to nie pozwol&. Zrobia nast&pny krok w
$e$ kier%nk%.
# @este( tak z(&czona %ciekanie( # szepn&a <lizabet*.
# 1ie(.
# @% nie (a( po$&cia' co robi,.
# @a te nie. 8ecz ty( raze( nie (oesz %ciec. 1y$a+ni$ (% to. 1yt%(acz.
<lizabet* %niosa gow&.
2!
# 1iesz' $ak bardzo go koc*a(-
# 9aak # odpara 6*a%na. # 1ie(.
# 0ie (og& pozwoli,' eby staa (% si& krzywda.
# Za pKno # odpara 6*a%na.
9eraz stay bardzo blisko siebie. 6*a%na c*ciaa wyci)gn), r&ce i wzi), $) w ob$&cia' ale
powstrzy(aa si&.
# 7zy (asz n%(er $ego teleAon%- # spytaa <lizabet*.
# 9ak' da (i n%(er ko(rki...
# Powiedz (% /DelAin2. 6potka( si& ta( z ni( dzi+ wieczore(.
# 0ie wie(' co to (a oznacza,' do diaba.
<lizabet* szybko o(in&a $)' zerkn&a przez %c*ylone drzwi i wy+lizgn&a si& na korytarz.
# Dn zroz%(ie # rz%cia.
: odesza.
2!2
41
9yrese i $a $ak zwykle %siedli+(y z ty%. Poranne niebo (iao barw& drzewnego popio%'
kolor nagrobka. Kiedy z$ec*ali+(y z (ost% @erzego 1aszyngtona' powiedziae( 4r%t%sowi'
gdzie (a skr&ci,. Zza swyc* czarnyc* ok%larw 9yrese %wanie wpatrywa si& w (o$) twarz.
1 koCc% zapyta:
# Dok)d $edzie(y-
# Do (o$ego te+cia.
9yrese czeka' a powie( co+ wi&ce$.
# 9o polic$ant # dodae(.
# @ak si& nazywa-
# Eoyt Parker.
4r%t%s %+(iec*n) si&. 9yrese te.
# Znacie go-
# 0igdy z ni( nie pracowae(' ale owsze(' syszae( to nazwisko.
# 7o (asz na (y+li' (wi)c' e z ni( nie pracowae+-
9yrese %ciszy (nie (ac*ni&cie( r&ki. Dotarli+(y do granicy (iasta. 1 ci)g% ostatnic*
trzec* dni przeye( wiele niezwykyc* wraeC. Kole$ne (ona odnotowa, $ako /$azd& po
staryc* k)tac* z dwo(a dilera(i narkotykw w sa(oc*odzie o przycie(nionyc* szybac*2.
Ldzielie( 4r%t%sowi $eszcze kilk% wskazwek' zani( zatrzy(ali+(y si& na pene$
wspo(nieC stro(e$ .ood*art.
1ysiade(. 4r%t%s i 9yrese szybko od$ec*ali. Podszede( do drzwi i pos%c*ae( d%giego
dzwonka. 7*(%ry zg&stniay. 4yskawica rozpr%a niebo. Ponownie nacisn)e( g%zik
dzwonka. Pocz%e( bl ra(ienia. 1ci) bye( obolay $ak diabli po tort%rac* i tr%dac*
poprzedniego dnia. Przez (o(ent zastanawiae( si&' co by si& stao' gdyby 9yrese z
4r%t%se( nie przyszli (i na po(oc. Pote( pospiesznie ods%n)e( od siebie t& (y+l.
1 koCc% %syszae( gos Eoyta:
# Kto ta(-
# 4eck # powiedziae(.
# Dtwarte.
6i&gn)e( do kla(ki. Zatrzy(ae( doC centy(etr od (osi&nego %c*wyt%. Dziwne.
4ywae( t% niezliczon) ilo+, razy' ale nie przypo(inae( sobie' aby Eoyt kiedykolwiek
pyta' kto stoi za drzwia(i. 4y $edny( z tyc* l%dzi' ktrzy nie %nika$) konArontac$i.
2!J
Lkrywanie si& w krzakac* to nie dla Eoyta Parkera. Dn nie ba si& niczego i w kade$ c*wili
by gotw to %dowodni,' do lic*a. Dzwonisz do $ego drzwi' a on otwiera $e i patrzy ci w oczy.
Zerkn)e( przez ra(i&. 9yrese i 4r%t%s znikli. Raden spryciarz nie b&dzie parkowa przed
do(e( gliniarza w biae$ pod(ie$skie$ dzielnicy.
# 4eck-
0ie (iae( wybor%. Po(y+lae( o glock%. Kad)c lew) doC na kla(ce' praw) przys%n)e(
do biodra. 0a wszelki wypadek. Dbrcie( kla(k& i pc*n)e( drzwi. 1s%n)e( gow& w
szpar&.
# @este( w k%c*niQ # zawoa Eoyt.
1szede( do do(% i za(kn)e( za sob) drzwi. 1 +rodk% pac*niao cytrynowy(
od+wieacze( po(ieszczeC' $edny( z tyc* wkadanyc* do gniazdka elektrycznego. 9en
zapac* zdawa si& klei, do ciaa.
# 7*cesz co+ z$e+,- # zapyta Eoyt.
1ci) go nie widziae(.
# 0ie' dzi&k%$&.
1 p(rok% powloke( si& w stron& k%c*ni. Za%waye( star) AotograAi& na gzy(sie nad
ko(inkie(' ale ty( raze( nie skrzywie( si&. Kiedy stan)e( na linole%(' powiode(
wzrokie( po po(ieszczeni%. 0ikogo. @% (iae( si& odwrci,' gdy zi(ny (etal dotkn)
(o$e$ skroni. 7zy$a+ doC nagle c*wycia (nie za konierz i (ocno szarpn&a do ty%.
# @este+ %zbro$ony' 4eck-
0ie odezwae( si& i nie por%szye(. 0ie odrywa$)c l%Ay od (o$e$ skroni' Eoyt p%+ci ($
konierz i obsz%ka (nie dr%g) r&k). Znalaz glocka' wy$) go i rz%ci na podog&.
# Kto ci& t% przywiz-
# Przy$aciele # (r%kn)e(.
# @acy przy$aciele-
# Eoyt' co to (a znaczy,' do diaba-
7oAn) si&. 1tedy si& odwrcie(. 9rzy(a broC wycelowan) w (o$) pier+. 8%Aa wydawaa
si& ogro(na niczy( olbrzy(ia paszcza szyk%$)ca si&' by (nie pokn),. Z tr%de( oderwae(
wzrok od tego zi(nego cie(nego t%nel%.
# Przyszede+ (nie zabi,- # zapyta Eoyt.
# 7o- 0ie.
2!!
Przy$rzae( (% si&. 4y nieogolony. Dczy (ia przekrwione i lekko si& c*wia. Pi. : to d%o.
# .dzie pani Parker- # zapytae(.
# @est bezpieczna. # Dziwna odpowiedK. # Ddesae( $).
# Dlaczego-
# "y+lae(' e wiesz.
"oe wiedziae(. A przyna$(nie$ si& do(y+lae(.
# Dlaczego (iaby( c*cie, ci& zabi,' Eoyt-
1ci) trzy(a broC wycelowan) w (o$) pier+.
# Zawsze nosisz przy sobie %kryt) broC' 4eck- "gby( wpakowa, ci& za to do wi&zienia.
# Zrobie+ (i co+ gorszego # powiedziae(.
1yd%ya (% si& (ina. Z %st wyrwa si& cic*y $&k.
# 7zy$e ciao spalili+(y' Eoyt-
# .wno wiesz.
# 1ie(' e <lizabet* wci) y$e # stwierdzie(.
Przygarbi si&' lecz nie przesta we (nie celowa,. Zobaczye(' $ak zaciska palce na broni' i
przez c*wil& bye( pewien' e zaraz strzeli. Zastanawiae( si&' czy nie powiniene(
%skoczy,' ale i tak traAiby (nie dr%gi( strzae(.
# 6iada$ # rz%ci cic*o.
# 6*a%na widziaa protok sekc$i. 1ie(y' e to nie <lizabet* leaa w kostnicy.
# 6iada$ # powtrzy' nieco %nosz)c l%A&' i s)dz&' e zastrzeliby (nie' gdyby( nie %s%c*a.
Zaprowadzi (nie do salonik%. Lsiade( na te$ okropne$ kanapie' ktra bya +wiadkie( tyl%
pa(i&tnyc* c*wil' lecz (iae( wraenie' e wszystkie one b&d) niczy( w porwnani% z ty('
co si& zaraz wydarzy w ty( poko$%.
Eoyt %siad naprzeciw (nie. 1ci) trzy(a broC wycelowan) w (o$) klatk& piersiow). Ani
na c*wil& nie przestawa we (nie (ierzy,. Pewnie na%czy si& tego w pracy. A $ednak wida,
byo po ni( z(&czenie. 1ygl)da $ak przek%ty balon' z ktrego nie(al niedostrzegalnie
%c*odzi powietrze.
# 7o si& stao-
0ie odpowiedzia na (o$e pytanie.
2!N
# Dlaczego s)dzisz' e ona y$e-
Zawa*ae( si&. 7zy (oge( si& (yli,- 7zy on (g nic o ty( nie wiedzie,- 0ie'
zdecydowae(. 1idzia zwoki w kostnicy. 9o on $e zidentyAikowa. "%sia by, w to
za(ieszany. Pote( $ednak przypo(niae( sobie e#(ail.
0ie (w niko(%...
7zyby( popeni b)d' przyc*odz)c t%ta$-
9e nie. 9a(ta wiado(o+, zostaa przysana' zani( to wszystko si& wydarzyo # praktycznie
w inne$ erze. "%siae( pod$), decyz$&. Powiniene( dr)y,' dziaa,.
# 1idziae+ $)- # zapyta.
# 0ie.
# .dzie ona $est-
# 0ie wie( # odpare(.
Eoyt nagle nadstawi %c*a. Przyoy palec do %st' nakaz%$)c (i (ilcze,. 1sta i podkrad si&
do okna. Zasony byy zaci)gni&te. Dstronie zerkn) z bok%.
1stae(.
# 6iada$.
# Zastrzel (nie' Eoyt. # Przy$rza (i si&. # Dna (a kopoty # powiedziae(.
# : (y+lisz' e zdoasz $e$ po(c- # pryc*n). # 9a(te$ nocy %ratowae( ycie wa( obo$g%. A
co ty zrobie+-
7o+ +ciskao (i pier+.
# Dae( si& og%szy,.
# 1a+nie.
# 9o ty... # Z tr%de( wy(awiae( sowa. # 9y nas %ratowae+-
# 6iada$.
# .dyby+ wiedzia' gdzie ona $est...
# 0ie prowadziliby+(y te$ roz(owy # dokoCczy.
Zrobie( nast&pny krok w $ego kier%nk%. Pote( $eszcze $eden. 7*o, (ierzy do (nie z broni'
nie zatrzy(ae( si&. 6zede( dale$' a l%Aa opara si& o ($ (ostek.
2!P
# Powiesz (i # o+wiadczye(. # Albo b&dziesz (%sia (nie zabi,.
# 7*cesz zaryzykowa,-
6po$rzae( (% prosto w oczy i c*yba po raz pierwszy w ci)g% nasze$ d%goletnie$ zna$o(o+ci
wytrzy(ae( to spo$rzenie. 7o+ (i&dzy na(i si& z(ienio' c*ocia nie wie( co. "oe
sprawia to $ego rezygnac$a. 1 kady( razie nie dae( si& zbi, z trop%.
# 7zy (asz po$&cie' $ak bardzo t&skni& za two$) crk)-
# Lsi)dK' DaXidzie.
# 0ie' dopki...
# Powie( ci # rzek agodnie. # 6iada$.
0ie odrywa$)c od niego ocz%' wycoAae( si& na kanap&. Dpade( na pod%szki. Pooy broC
na stole.
# 7*cesz drinka-
# 0ie.
# 8epie$ si& napi$.
# 0ie teraz.
1zr%szy ra(iona(i i podszed do tandetnego' (eblo+ciankowego bark%. "ebel by stary i
rozc*wier%tany. Kieliszki byy po%stawiane byle $ak i zadKwi&czay' %derza$)c o siebie.
Doszede( do wniosk%' e dzi+ $% nie pierwszy raz zagl)da do +rodka. 0iespiesznie napeni
szklaneczk&. "iae( oc*ot& go pop&dzi,' ale $% do+, go przycisn)e(. Do(y+lie( si&' e
potrzebowa czas%. Zbiera (y+li' %kada w nic* wszystko' sprawdza$)c rne (oliwo+ci.
0iczego innego nie oczekiwae(.
1zi) szklaneczk& w obie donie i opad na Aotel.
# 0igdy ci& nie l%bie( # powiedzia. # 0ic do ciebie nie (iae(. Poc*odzisz z dobre$ rodziny.
9w$ o$ciec by porz)dny( czowiekie(' a (atka' no c... staraa si&. # @edn) r&k) trzy(a
szklaneczk&' a dr%g) przegarn) wosy. # "i(o to %waae(' e tw$ zwi)zek z (o$) crk)...
# Podnis gow& i spo$rza na s%Ait' sz%ka$)c wa+ciwego sowa. # Dgranicza $e$ (oliwo+ci.
9eraz... 7' teraz zroz%(iae(' $akie obo$e (ieli+cie szcz&+cie.
1 poko$% nagle zrobio si& zi(no. Lsiowae( si& nie por%sza,' nie oddyc*a,' nie robi,
niczego' co (ogoby (% przeszkodzi,.
# Zaczn& od ta(te$ nocy nad $eziore( # powiedzia. # Kiedy $) zapali.
# Kto $) zapa-
6po$rza w g)b szklanki.
2!S
# 0ie przerywa$Q # rozkaza. # 9ylko s%c*a$Q Kiwn)e( gow)' ale nie widzia tego. 1ci)
spogl)da na swo$ego drinka' dosownie sz%ka$)c odpowiedzi na dnie szklanki.
# Dobrze wiesz' kto $) zapa # rzek # a przyna$(nie$ $% powiniene+ to wiedzie,. 7i dwa$
(&czyKni' ktryc* niedawno wykopali. # 0agle znw powid spo$rzenie( po poko$%.
7*wyci broC' wsta i ponownie podszed do okna. 7*ciae( zapyta,' co si& spodziewa ta(
zobaczy,' ale wolae( nie wybi$a, go z ryt(%. # PKno do$ec*ali+(y z brate( nad $ezioro.
Prawie za pKno. Postanowili+(y zatrzy(a, ic* w poowie drogi do$azdowe$. 1iesz' gdzie
sto$) te dwa gazy-
Zerkn) w kier%nk% okna' a pote( przenis wzrok na (nie. 1iedziae(' gdzie zna$d%$) si& te
dwa gazy. "nie$ wi&ce$ kilo(etr od $eziora 7*ar(aine. 1ielkie i okr)ge' prawie te$ sa(e$
wielko+ci' le)ce naprzeciw siebie po ob% stronac* drogi. Dpowiadano rne legendy na
te(at tego' sk)d si& ta( wzi&y.
# Lkryli+(y si& za ni(i' Ken i $a. Kiedy nad$ec*ali' przestrzelie( i( opon&. Zatrzy(ali si&'
eby sprawdzi,' co si& stao. .dy wysiedli z sa(oc*od%' wpakowae( ob% po k%li w gow&.
@eszcze raz zerkn)wszy przez okno' Eoyt wrci na Aotel. Ddoy broC i znw zapatrzy si& w
szklank&. 9rzy(ae( $&zyk za z&ba(i i czekae(.
# .riAAin 6cope wyna$) tyc* dwc* l%dzi # powiedzia. # "ieli przes%c*a, <lizabet*' a pote(
$) zabi,. Ken i $a dowiedzieli+(y si&' co plan%$)' i po$ec*ali+(y nad $ezioro' eby ic*
powstrzy(a,. # Podnis r&k&' $akby c*cia (nie %ciszy,' c*ocia nie odwaye( si& zada,
adnego pytania. # @ak i dlaczego nie (a znaczenia. .riAAin 6cope pragn) +(ierci <lizabet*.
9ylko tyle (%sisz wiedzie,. : nie powstrzy(aoby go to' e zgin&o dwc* $ego c*opcw.
"g znaleK, wiel% innyc*. Dn $est $ak $edna z tyc* (itycznyc* bestii' ktre$ na (ie$sce
kadego odci&tego ba wyrasta$) dwa nowe. # 6po$rza na (nie. # 0ie (ona walczy, z tak)
pot&g)' 4eck. # 1ypi troc*&. "ilczae(. # 7*c&' eby+ wrci (y+la(i do ta(te$ nocy i
postawi si& w nasze$ syt%ac$i # ci)gn)' przys%wa$)c si& blie$' %si%$)c nawi)za, kontakt. #
Dwa$ (&czyKni le) zabici na te$ wirowe$ drodze. @eden z na$pot&nie$szyc* l%dzi na
+wiecie wysa ic*' eby was zabili. @est gotowy bez wa*ania zabi$a, niewinnyc*' byle ci&
dosta,. 7o (oesz zrobi,- Za(y' e postanowiliby+(y zwrci, si& do polic$i. 7o
(ogliby+(y i( powiedzie,- 9aki czowiek $ak 6cope nie pozostawia adnyc* +ladw... a $e+li
nawet' to (a w kieszeni wi&ce$ polic$antw i s&dziw ni $a wosw na gowie. 1ykoCczyby
nas. 9ak wi&c pyta( ci&' 4eck. @este+ ta(. "asz dwc* nieboszczykw. 1iesz' e na ty( si&
nie skoCczy. 7o by+ zrobi-
Lznae( to pytanie za retoryczne.
# Przedstawie( te Aakty <lizabet*' tak $ak teraz tobie. Powiedziae( $e$' e 6cope wykoCczy
nas wszystkic*' eby $) sc*wyta,. .dyby %cieka... gdyby na przykad %krya si& gdzie+...
kazaby nas tort%rowa,' dopki by+(y $e$ nie wydali. "oe kazaby zabi, (o$) on&. Albo
two$) siostr&. Zrobiby wszystko' eby odnaleK, i zabi, <lizabet*. # 0ac*yli si& do (nie. #
9eraz roz%(iesz- 7zy teraz widzisz $edyne wy$+cie-
6kin)e( gow)' gdy nagle wszystko stao si& $asne.
# "%siae+ %pozorowa, $e$ +(ier,.
2!T
L+(iec*n) si& i nagle dostae( g&sie$ skrki.
# "iae( troc*& odoonyc* pieni&dzy. "$ brat Ken (ia wi&ce$. "ieli+(y te odpowiednie
zna$o(o+ci. <lizabet* zesza do podzie(ia. 1ywieKli+(y $) z kra$%. Dbci&a wosy i na%czya
si& z(ienia, wygl)d' c*ocia zapewne niepotrzebnie. 0ikt $e$ nie sz%ka. Przez osie(
ostatnic* lat przebywaa w rnyc* kra$ac* 9rzeciego Gwiata' prac%$)c dla 7zerwonego
Krzya' L0:7<B#% i ty( podobnyc* organizac$i.
7zekae(. @eszcze nie powiedzia (i wszystkiego' ale (ilczae(. Powoli oswa$ae( si& z
prawd)' ktra wstrz)sn&a (n) do g&bi. <lizabet* y$e. 4ya ywa przez te osie( lat.
Dddyc*aa' ya i pracowaa... 4y to zbyt zoony proble(' $edno z tyc* nierozwi)zywalnyc*
zadaC (ate(atycznyc*' przy ktryc* zatyka$) si& wszystkie ko(p%tery.
# Pewnie zastanawiasz si& nad ty( ciae( w kostnicy.
Pozwolie( sobie na skinienie gow).
# 9o byo bardzo atwe. Przez cay czas zna$d%$e(y niezidentyAikowane zwoki. 8e) na
patologii' dopki ko(%+ si& nie zn%dz). Pote( c*owa(y $e w po+wi&cone$ zie(i na
?ooseXelt :sland. 1ystarczyo zaczeka, na nast&pn) bia) nieboszczk&' ktra byaby troc*&
podobna do <lizabet*. Potrwao to d%e$' ni przyp%szczae(. Dziewczyna bya zapewne
%ciekinierk) zadKgan) przez alAonsa' c*ocia oczywi+cie nigdy nie b&dzie(y wiedzieli na
pewno. 0ie (ogli+(y rwnie dop%+ci, do tego' eby sprawa (orderstwa <lizabet*
pozostaa nierozwi)zana. Potrzebowali+(y koza oAiarnego' eby zakoCczy, post&powanie.
1ybrali+(y Kill?oya. 1szyscy wiedzieli' e Kill?oy pi&tnowa twarze swoic* oAiar liter)
/K2. 1ypalili+(y taki znak na twarzy tr%pa. Pozostawa tylko proble( identyAikac$i.
Zastanawiali+(y si&' czy nie spali, zwok' ale wtedy przeprowadzono by badania
dentystyczne i inne. Dlatego zaryzykowali+(y. Kolor wosw si& zgadza. 4arwa skry i wiek
te. Podrz%cili+(y ciao w pobli% (aego (iasteczka' (a$)cego koronera. 1ykonali+(y
anoni(owy teleAon na polic$&. Pote( po$awili+(y si& w bi%rze patologa w ty( sa(y( czasie
co ciao. 1ystarczyo' e ze za(i w oczac* zidentyAikowae( oAiar&. 1 ten sposb %stala si&
tosa(o+, wi&kszo+ci oAiar zbrodni. Dzi&ki rozpoznani% zwok przez czonka rodziny.
Zrobie( to' a Ken po+wiadczy. Kto c*ciaby kwestionowa, identyAikac$&- Dlaczego o$ciec i
stry$ (ieliby ka(a, w takie$ sprawie-
# Pod$&li+cie ogro(ne ryzyko # powiedziae(.
# A $akie (ieli+(y wy$+cie-
# "%sia by, $aki+ inny sposb.
0ac*yli si& do (nie. 1ycz%e( $ego oddec*. L$rzae( l%Kne Aady skry pod ocza(i.
# Powtarza(' 4eck... $este+ na te$ wirowe$ drodze z dwo(a nieboszczyka(i... Do diaba'
siedzisz t% teraz... ()dry po Aakcie. : powiedz (i: co powinni+(y zrobi,- # 0ie znalaze(
odpowiedzi. # 4yy te inne proble(y # doda Eoyt' prost%$)c si&. # 0ie (ieli+(y cakowite$
pewno+ci' e l%dzie 6cope>a to k%pi). 0a szcz&+cie dla nas te dwa +(iecie (iay po
za(ordowani% <lizabet* op%+ci, kra$. ZnaleKli+(y przy nic* bilety do 4%enos Aires. Dba$
byli wcz&ga(i' opryc*a(i do wyna$&cia. 9o na( po(ogo. 8%dzie 6cope>a k%pili
2!U
wszystko' ale wci) nas pilnowali... nie dlatego' e s)dzili' i ona wci) y$e' ale dlatego' e
si& obawiali' i (oga pozostawi, na( $akie+ obci)a$)ce dowody.
# @akie obci)a$)ce dowody-
Zignorowa (o$e pytanie.
# 9w$ do(' teleAon' a zapewne i bi%ro. 4yy pods%c*iwane przez osie( ostatnic* lat. "o$e
rwnie.
9o wy$a+niao ostrone e#(aile. Pozwolie( sobie o(ie+, wzrokie( pok$.
# Ls%n)e( $e wczora$ # poinAor(owa (nie. # Do( $est czysty.
Kiedy za(ilk na d%g) c*wil&' zaryzykowae( pytanie.
# Dlaczego <lizabet* postanowia wrci,-
# Poniewa $est g%pia # odpar i po raz pierwszy %syszae( w $ego gosie gniew. Dae( (%
troc*& czas%. Dc*on) i czerwone pla(y zniky z $ego policzkw. # 9e dwa ciaa' ktre
zakopali+(y...
# 7o z ni(i-
# <lizabet* +ledzia wiado(o+ci przez :nternet. Kiedy si& dowiedziaa' e $e znaleziono'
dosza do tego sa(ego wniosk% co $a... e 6cope (oe do(y+li, si& prawdy.
# Re ona wci) y$e-
# 9ak.
# Przecie bya za (orze( i bardzo tr%dno byoby $) odnaleK,.
# 9ak te $e$ (wie(. Ddpowiedziaa (i' e to ic* nie powstrzy(a. Re sprb%$) dopa+,
(nie. Albo $e$ (atk&. Albo ciebie. A $ednak... # %rwa i op%+ci gow& # nie roz%(iae(
powagi syt%ac$i.
# D czy( (wisz-
# 7zase( (y+l&' e ona c*ciaa' eby tak si& stao. # 4awi si& drinkie(' koysz)c
szklaneczk). # Dna c*ciaa do ciebie wrci,' DaXidzie. "y+l&' e znalezienie tyc* dwc* cia
byo tylko pretekste(.
Znw czekae(. Lpi yk. Ponownie wy$rza przez okno.
# 9eraz two$a kole$ # powiedzia do (nie.
# 7o-
2N0
# Dczek%$e' kilk% wy$a+nieC # odpar. # 0a przykad w $aki sposb skontaktowaa si& z tob).
@ak %dao ci si& %ciec polic$i. .dzie twoi( zdanie( ona $est teraz.
Zawa*ae( si&' ale nie d%go. 7o wa+ciwie (iae( do stracenia-
# <lizabet* przysyaa (i anoni(owe e#(aile. Pos%giwaa si& szyAre(' ktry tylko $a
(oge( zroz%(ie,.
# @aki( szyAre(-
# Dparty( na wydarzeniac* z nasze$ przeszo+ci.
Eoyt kiwn) gow).
# 1iedziaa' e (og) ci& pilnowa,.
# 9ak. # Poprawie( si& na kanapie. # 7o wiesz o personel% .riAAina 6cope>a- # zapytae(.
Zdziwi si&.
# Personel%-
# 7zy prac%$e dla niego $aki+ (%sk%larny Az$ata-
?eszta r%(ieCca znika z twarzy Eoyta' $ak krew wypywa$)ca z rany. 6po$rza na (nie z
podziwe(' $akby (ia oc*ot& si& przeegna,.
# <ric 1% # powiedzia +ciszony( gose(.
# 1czora$ natkn)e( si& na pana 1%.
# 0ie(oliwe # zdziwi si&.
# Dlaczego-
# @% by+ nie y.
# "iae( szcz&+cie.
Dpowiedziae( (%. 1ydawa si& bliski ez.
# @e+li 1% $) znalaz' $e+li zapali $)' zani( zgarn&li ciebie...
Za(kn) oczy' %si%$)c odp&dzi, t& wiz$&.
# 0ie zapali $e$ # powiedziae(.
# 6k)d (oesz (ie, pewno+,-
2N
# 1% c*cia wiedzie,' po co przyszede( do park%. .dyby $% $) (ieli w swoic* r&kac*' nie
pytaby o to.
Powoli skin) gow). Dopi drinka i nala sobie nast&pnego.
# 9eraz $ednak wiedz)' e ona y$e # stwierdzi. # A to oznacza' e przy$d) po nas.
# Zate( b&dzie(y walczy, # powiedziae( odwanie$' ni si& cz%e(.
# 0ie s%c*ae+ (nie. "ityczne$ bestii odrasta wi&ce$ bw.
# 1 koCc% $ednak bo*ater zawsze pokon%$e besti&.
6krzywi si&' sysz)c to. 7akie( s%sznie' (oi( zdanie(.
0ie sp%szczae( go z ocz%. 6tary zegar wybi godzin&. Zastanawiae( si& przez c*wil&.
# "%sisz powiedzie, (i reszt& # odezwae( si&.
# 0iewane.
# 9o wi)e si& z za(ordowanie( 4randona 6cope>a' prawda-
Pokr&ci gow)' ale bez przekonania.
# 1ie(' e <lizabet* zapewnia alibi Eeliowi .onzalezowi # nalegae(.
# 9o nieistotne' 4eck. Za%Aa$ (i.
# @% to przerabiae( i dostae( po gowie.
Poci)gn) kole$ny yk.
# <lizabet* wyna$&a skrytk& na nazwisko 6ara* .ood*art # (wie( dale$. # 9a( znaleKli te
zd$&cia.
# 1ie( # (r%kn) Eoyt. # 6pieszyli+(y si& ta(te$ nocy. 0ie wiedziae(' e $% daa i(
kl%czyk. Dprnili+(y i( kieszenie' ale nie sprawdzie( b%tw. 8ecz to nie powinno (ie,
znaczenia. 0ie przewidywae(' by kto+ kiedykolwiek (g znaleK, ic* ciaa.
# 1 te$ skrytce zostawia nie tylko zd$&cia # ci)gn)e(.
Eoyt ostronie odstawi drinka.
# 1 +rodk% bya broC (o$ego o$ca. 9rzydziestkase(ka. Pa(i&tasz $)-
Eoyt odwrci wzrok i nagle odezwa si& znacznie agodnie$szy( tone(:
# 6(it* and 1esson. 6a( po(agae( (% wybra,.
2N2
Znow% zacz)e( dre,.
# 1iedziae+' e z te$ broni zosta zastrzelony 4randon 6cope-
"ocno zacisn) powieki' $ak dziecko %si%$)ce %ciec przed zy( sne(.
# Powiedz (i' co si& stao' Eoyt.
# 1iesz' co si& stao.
0ie bye( w stanie powstrzy(a, drenia.
# "i(o to powiedz (i.
Kade $ego sowo byo $ak cios.
# <lizabet* zastrzelia 4randona 6cope>a.
Potrz)sn)e( gow). 1iedziae(' e to nieprawda.
# Pracowaa z ni( w te$ organizac$i c*arytatywne$. 4yo tylko kwesti) czas%' zani( odkry$e
prawd&. 9o' e 4randon prowadzi na bok% (ay interes' bawi)c si& w twardziela z %licy.
0arkotyki' prostyt%c$a' nie wie( co $eszcze.
# 0ie powiedziaa (i.
# 0ie powiedziaa niko(%' 4eck. "i(o to 4randon si& dowiedzia. Pobi $)' eby nastraszy,.
Dczywi+cie nie wiedziae( o ty(. Dpowiedziaa (i t& sa() ba$eczk& o st%czce.
# Dna go nie zabia # %pierae( si&.
# Zrobia to w sa(oobronie. Kiedy nie zaniec*aa +ledztwa' 4randon wa(a si& do waszego
do(%' ty( raze( z noe(. Zaatakowa $)... a ona go zastrzelia. 9o bya sa(oobrona.
1ci) kr&cie( gow).
# Zadzwonia do (nie... zapakana. Przy$ec*ae( do was. Kiedy dotare( na (ie$sce... #
%rwa i nabra tc*% # on $% nie y. <lizabet* (iaa t& broC. 7*ciaa wezwa, polic$&.
0a(wie( $)' eby tego nie robia. 6a(oobrona czy nie' .riAAin 6cope zabiby $) i nie tylko.
Powiedziae(' eby daa (i kilka godzin. 4ya roztrz&siona' ale w koCc% si& zgodzia.
# Przewioze+ ciao.
6kin) gow).
# 1iedziae( o .onzalezie. 9en +(ie, zapowiada si& na skoCczonego kry(inalist&.
1idziae( wiel% takic* $ak on. Dzi&ki kr%czko( prawny( %nikn) $% wyrok% za $edno
(orderstwo. Kto lepie$ od niego nadawa si& na oAiar&- 1szystko stawao si& $asne.
# 9ylko e <lizabet* nie pozwolia na to.
2NJ
# 9ego nie przewidziae( # rzek. # Lsyszaa w telewiz$i o aresztowani% i wtedy postanowia
zapewni, (% alibi. Lratowa, .onzaleza przed... # skrzywi si& sarkastycznie # /ra)c)
niesprawiedliwo+ci)2. # Potrz)sn) gow). # 4ez sens%. .dyby nie ratowaa tego
bezwarto+ciowego +(iecia' caa sprawa zakoCczyaby si& $% wtedy.
# 8%dzie 6cope>a dowiedzieli si& o ty(' e zapewnia (% alibi # pods%n)e(.
# Dwsze(' kto+ z wydzia% p%+ci Aarb&. Zacz&li w&szy, wok i dowiedzieli si& o $e$
prywatny( +ledztwie. ?eszta staa si& oczywista.
# 9ak wi&c wtedy nad $eziore( c*odzio o ze(st&.
Zastanowi si& nad ty( stwierdzenie(.
# 7z&+ciowo tak. A take o to' aby %kry, prawd& o 4randonie 6copie. 4y (artwy(
bo*atere(. @ego o$c% bardzo zaleao na podtrzy(ani% tego (it%.
"o$e$ siostrze rwnie # po(y+lae(.
# 0ie roz%(ie( tylko' dlaczego trzy(aa to wszystko w skrytce depozytowe$ # powiedziae(.
# @ako dowd.
# 7zego-
# 9ego' e zabia 4randona 6cope>a. : e zrobia to w sa(oobronie. Dbo$&tnie co $eszcze
(iao si& wydarzy,' <lizabet* nie c*ciaa' by $eszcze kto+ zosta oskarony o to' co sa(a
%czynia. 0aiwno+,' nie s)dzisz-
0ie' wcale tak nie %waae(. 6iedziae( ta( i powoli oswa$ae( si& z prawd). Z tr%de(.
6pory(. Poniewa to $eszcze nie bya caa prawda' o czy( wiedziae( lepie$ ni ktokolwiek.
6po$rzae( na (o$ego te+cia' na $ego obwise policzki' rzedn)ce wosy' rosn)cy brz%c* # na
ca) wci) i(pon%$)c)' lecz starze$)c) si& posta,. Eoyt (y+la' e wie' co naprawd& si&
przydarzyo $ego crce. 0ie (ia po$&cia' $ak bardzo si& (yli.
Lsyszae( *%k gro(%. Deszcz zab&bni w szyby (ay(i pi)stka(i.
# Powiniene+ (i powiedzie, # stwierdzie(. Pokr&ci gow)' ty( raze( przez d%g) c*wil&.
# : co by+ zrobi' 4eck- Pod)y za ni)- Lciek raze( z ni)- Dowiedzieliby si& prawdy i
zabili nas wszystkic*. Dbserwowali ci&. 1ci) to robi). 0ie powiedzieli+(y niko(%. 0awet
(atce <lizabet*. A $e+li potrzeb%$esz dowod%' e post)pili+(y s%sznie' to roze$rzy$ si&
wok. "in&o osie( lat. Dna przysaa ci tylko kilka anoni(owyc* wiado(o+ci. : sp$rz' co
si& stao.
9rzasn&y drzwiczki sa(oc*od%. Eoyt $ak wielki kot skoczy do okna. 1y$rza na zewn)trz.
# 9en sa( sa(oc*d' ktry( przy$ec*ae+. 1 +rodk% dwc* czarnyc* (&czyzn.
# Przy$ec*ali po (nie.
2N!
# @este+ pewien' e nie prac%$) dla 6cope>a-
# 7akowicie.
1 ty( (o(encie zadzwoni ($ teleAon ko(rkowy. Ddebrae(.
# 1szystko w porz)dk%- # spyta 9yrese.
# 9ak.
# 1y$dK na zewn)trz.
# Po co-
# LAasz te(% glinie-
# 6a( nie wie(.
# 1y$dK na zewn)trz.
Powiedziae( Eoytowi' e (%sz& i+,. 4y zbyt wyczerpany' eby si& sprzeciwia,.
Podniose( glocka i pospieszye( do drzwi. 9yrese i 4r%t%s czekali na (nie. Deszcz $eszcze
si& nasili' ale na( to nie przeszkadzao.
# @est do ciebie teleAon. Dde$dK na bok.
# Po co-
# Prywatna sprawa # odpar 9yrese. # 0ie c*c& tego s%c*a,.
# LAa( ci.
# ?b' co (wi&' czowiek%.
Ddszede( poza zasi&g gos%. Z bok% dostrzege( szpar& w zasonie. Eoyt przygl)da si&
na(. Popatrzye( na 9yrese>a. Pokaza (i' eby( przyoy s%c*awk& do %c*a. Zrobie( to.
Po c*wili ciszy %syszae( $ego gos.
# 8inia czysta' (oesz (wi,.
Ddezwaa si& 6*a%na.
# 1idziaa( $).
"ilczae(.
# Powiedziaa' eby+ spotka si& z ni) wieczore( w /DelAinie2.
Zroz%(iae(. ?oz)czya si&. 1rcie( do 9yrese>a i 4r%t%sa.
2NN
# "%sz& po$ec*a, gdzie+ sa( # powiedziae(. # 9ak' eby nikt nie (g (nie wy+ledzi,.
9yrese zerkn) na 4r%t%sa.
# 1siada$ # rz%ci.
2NP
42
4r%t%s prowadzi $ak wariat. 1$eda pod pr)d w $ednokier%nkowe %liczki. .watownie
z(ienia kier%nek $azdy. 0ieprzepisowo skr&ca i prze$eda przez skrzyowania na
czerwony( +wietle. "ieli+(y wspaniay czas.
Z "etroPark w :selin za dwadzie+cia (in%t od$eda poci)g do Port @erXis. 9a( b&d& (g
wyna$), sa(oc*d. Kiedy wysiadae( przed stac$)' 4r%t%s pozosta w wozie. 9yrese
odprowadzi (nie do kasy.
# ?adzie+ (i' eby( %cieka i nie wraca # powiedzia 9yrese.
# Zgadza si&.
# "oe powiniene+ zrobi, to sa(o.
1yci)gn)e( r&k&. 9yrese zignorowa $) i (ocno (nie %+ciska.
# Dzi&k%$& # powiedziae( cic*o.
P%+ci (nie' por%szy ra(iona(i' wygadza$)c k%rtk&' i poprawi ok%lary.
# 9aak' nie (a za co.
0ie czeka$)c na dalsze podzi&kowania' r%szy z powrote( do sa(oc*od%.
Poci)g przy$ec*a i od$ec*a zgodnie z rozkade(. Znalaze( wolne (ie$sce i opade( na nie.
Prbowae( nie (y+le, o niczy(. 0ie %dao (i si&. ?oze$rzae( si& wok. 1agon by
prawie p%sty. Dwie dziewczyny z college>% z wypc*any(i plecaka(i' tra$kocz)ce $ak na$&te i
co c*wila wtr)ca$)ce' /$akby2 i /no wiesz2. Przeniose( wzrok dale$. Za%waye( gazet& #
+ci+le (wi)c' b%lwarowe pi+(ido # ktre kto+ zostawi na siedzeni%.
Przesiade( si& i podniose( pis(o. Krzykliwa okadka przedstawiaa (od) gwiazdk&' ktr)
aresztowano za kradzie w sklepie. Przerz%cie( strony' (a$)c nadzie$& poogl)da, ko(iksy
l%b poczyta, wiado(o+ci sportowe # byle si& czy(+ za$),. "$ wzrok $ednak przyci)gn&o
zd$&cie... czy$e' $e+li nie (o$e. Posz%kiwany. Zd%(iewa$)ce' $ak zowrogo wygl)dae( na
przycie(nione$ AotograAii' niczy( +rodkowowsc*odni terrorysta.
1tedy za%waye( co+ innego. : ($ +wiat' $% i tak c*wie$)cy si& w posadac*' ponownie si&
zatrz)s.
1a+ciwie nie czytae( tego artyk%%. Po prost% b)dzie( wzrokie( po stronie. "i(o to
zobaczye( nazwiska. Dopiero teraz. 0azwiska (&czyzn' ktryc* zwoki znaleziono nad
$eziore(. @edno byo zna$o(e.
"elXin 4artola.
0ie(oliwe.
2NS
?z%cie( gazet& i pobiege(' otwiera$)c rozs%wane drzwi; dwa wagony dale$ znalaze(
kond%ktora.
# @ak si& nazywa na$blisza stac$a- # zapytae(.
# ?idge(ont' 0ew @ersey.
# 7zy w pobli% stac$i $est biblioteka-
# 0ie (a( po$&cia.
"i(o to wysiade(.
<ric 1% wyprostowa palce. Krtki(' pot&ny( pc*ni&cie( sAorsowa drzwi.
1ytropienie tyc* dwc* czarnyc* (&czyzn' ktrzy po(ogli %ciec doktorowi 4eckowi' nie
za$&o (% wiele czas%. 8arry .andle (ia przy$aci w polic$i. 1% opisa i( tyc* dwc*
(&czyzn' a pote( zacz) przegl)da, alb%(y zd$&, przest&pcw. Po kilk% godzinac* znalaz
AotograAi& nie$akiego 4r%t%sa 7ornwalla. Przeprowadzili kilka roz(w teleAonicznyc* i 1%
si& dowiedzia' e 4r%t%s pracowa dla dilera narkotykw 9yrese>a 4artona.
Proste.
FaCc%c* p&k. Drzwi otworzyy si& z i(pete(' %derza$)c kla(k) o +cian&. Zaskoczona
8atis*a spo$rzaa na wc*odz)cyc*. 7*ciaa krzykn),' lecz 1% doskoczy do nie$. Za(kn)
doni) %sta 8atis*y i przys%n) swo$e wargi do $e$ %c*a. Za ni( wszed dr%gi (&czyzna' kto+
wyna$&ty przez .andle>a.
# 7ii # szepn) prawie agodnie 1%.
9@ bawi si& na pododze swoi(i zabawka(i. 6ysz)c *aas' nadstawi %c*a i zapyta:
# "a(o-
<ric 1% %+(iec*n) si& do niego. P%+ci 8atis*& i przykl&kn) na pododze. 8atis*a c*ciaa go
powstrzy(a,' ale dr%gi (&czyzna przytrzy(a $). 1% pooy ogro(n) doC na gwce
c*opca. Pogaska go' po czy( odwrci si& do 8atis*y.
# 7zy wiesz' gdzie (og& znaleK, 9yrese>a- # odezwa si& do nie$.
1ysiade( z poci)g%' zapae( takswk& i po$ec*ae( do bi%ra wyna$(% sa(oc*odw.
Ddziany w zielon) (arynark& agent za kont%are( powiedzia (i' gdzie $est biblioteka.
Dotarcie do nie$ za$&o (i na$wye$ trzy (in%ty. 4iblioteka w ?idge(ont bya nowoczesn)
placwk)' (ieszcz)c) si& w b%dynk% w styl% neokolonialny(' z panora(iczny(i okna(i'
pka(i z brzozowego drewna' balkona(i' wieyczka(i oraz kawiarenk). Za bi%rkie( na
pierwszy( pi&trze znalaze( bibliotekark& i zapytae( $)' czy (og& skorzysta, z :nternet%.
# "a pan $aki+ dok%(ent tosa(o+ci- # spytaa. "iae(.
6po$rzaa na prawo $azdy.
2NT
# "%si pan by, (ieszkaCce( naszego okr&g%.
# Prosz& # powiedziae(. # 9o bardzo wane.
6podziewae( si& niezo(nego opor%' ale z(i&ka.
# @ak pan s)dzi' ile czas% to pan% za$(ie-
# 0a$wye$ kilka (in%t.
# 9en ko(p%ter # wskazaa na ter(inal za (oi(i pleca(i # to nasza ekspresowa koCcwka.
Kady (oe korzysta, z niego przez dziesi&, (in%t.
Podzi&kowae( $e$ i pospieszye( do ko(p%tera. Przez Ia*ooQ odsz%kae( witryn& /0ew
@ersey @o%rnal2' na$wanie$szego dziennika okr&gw 4ergen i Passaic. Znae( dat&.
Dwana+cie lat te(%' dw%nastego stycznia. Znalaze( przesz%kiwark& i wprowadzie(
kryteria posz%kiwaC do arc*iw%(.
Dbe$(owao tylko wydania z ostatnic* sze+ci% lat.
0iec* to szlag.
Pospieszye( z powrote( do bibliotekarki.
# "%sz& znaleK, artyk% op%blikowany dwana+cie lat te(% w /0ew @ersey @o%rnal2 #
powiedziae(.
# 0ie byo go na witrynie-
Pokr&cie( gow).
# "ikroAil(y # orzeka i klasn&a doC(i o por&cze Aotela' podnosz)c si& z (ie$sca. # @aki
(iesi)c-
# 6tyczeC.
4ya t&g) kobiet) i por%szaa si& z tr%de(. Znalaza rolk& w odpowiednie$ przegrdce i
po(oga (i zaoy, Ail( do aparat%.
# Powodzenia # rzeka.
Kr&cie( gak) $ak przep%stnic) (otocykla. "ikroAil( z piskie( przes%wa si& po rolkac*.
7o kilka sek%nd zatrzy(ywae( go' eby sprawdzi, dat&. 0i( (in&y dwie (in%ty'
znalaze( wydanie' o ktre (i c*odzio. Artyk% za(ieszczono na trzecie$ stronie.
.dy tylko zobaczye( tyt%' co+ +cisn&o (nie w gardle.
7zase( (gby( przysi)c' e sysz& pisk opon' c*ocia spae( w (oi( k% wiele
kilo(etrw od (ie$sca' gdzie si& to stao. 1ci) boli (nie to wspo(nienie # (oe nie a tak
$ak %trata <lizabet*' ale wtedy po raz pierwszy zetkn)e( si& ze +(ierci) i tragedi)' a tego
2NU
nigdy si& nie zapo(ina. Po dw%nast% latac* wci) pa(i&ta( kady szczeg ta(te$ nocy'
c*ocia spada$) na (nie z si) tornada: dzwonek do drzwi przed +wite(' powane twarze
polic$antw na prog%' Eoyt w+rd nic*' ic* agodne i ostrone sowa' nasze zaprzeczenia'
powoli b%dz)ca si& +wiado(o+, nieszcz&+cia' +ci)gni&ta twarz 8indy' (o$e zy' wci)
nieprzy$(%$)ca tego do wiado(o+ci (atka' %cisza$)ca (nie' zabrania$)ca paka,' trac)ca i tak
nadw)tlone z(ysy' (wi)c' eby( nie by dzieckie(; %pieraa si&' e wszystko $est w
porz)dk%' a pote( nagle podc*odzia do (nie' dziwia si& (oi( zo(' zbyt wielki(' $ak
powiedziaa' bardzie$ przysta$)cy( dzieck% ni dorose(% (&czyKnie' i dotkn&a $edne$ z
nic*' rozciera$)c $) (i&dzy kci%kie( a palce( wskaz%$)cy(. /PrzestaC paka,' DaXidzieQ2
woaa coraz gniewnie$' poniewa nie (oge( przesta,' a w koCc% zacz&a wrzeszcze, na
(nie' a 8inda z Eoyte( %ciszyli $) i kto+ poda $e$ +rodek %spoka$a$)cy' nie pierwszy i nie
ostatni raz. 1szystko to powrcio $edn) gwatown) Aal) wspo(nieC. Pote( przeczytae(
artyk%' ktry skierowa (o$e (y+li na z%penie nowy tor.
6A"D7E`D 6PADA Z L?1:6KA
@eden zabity' przyczyna nieznana
Zesze$ nocy okoo trzecie$ rano Aord ta%r%s prowadzony przez 6tep*ena 4ecka z .reen ?iXer
w stanie 0ew @ersey spad z (ost% w "a*wa*' t% za granic) stan% 0owy @ork. @ezdnia bya
+liska po +nieycy' lecz polic$a $eszcze nie %stalia przyczyn wypadk%. @edyny +wiadek tego
wydarzenia' "elXin 4artola' kierowca ci&arwki z 7*eyenne w stanie 1yo(ing...
Przestae( czyta,. 8%dzie zastanawiali si&' czy byo to sa(ob$stwo czy nieszcz&+liwy
wypadek. 9eraz wiedziae(' e ani $edno' ani dr%gie.
# 7o si& dzie$e- # spyta 4r%t%s.
# 0ie wie(' czowiek%. # Pote(' po krtki( na(y+le' 9yrese doda: # 0ie (a( oc*oty
wraca,.
4r%t%s nie odpowiedzia. 9yrese %kradkie( zerkn) na swego starego k%(pla. Zaprzy$aKnili
si& w trzecie$ klasie podstawwki. 4r%t%s $% wtedy nie nalea do roz(ownyc*. Pewnie by
zbyt za$&ty doc*odzenie( do siebie po ci&gac*' $akie dostawa dwa razy dziennie # w do(% i
w szkole # dopki nie doszed do wniosk%' e %da (% si& przetrwa, tylko pod war%nkie(' e
stanie si& na$gorszy( s%kinsyne( w paraAii. "a$)c $edena+cie lat' zacz) c*odzi, do szkoy z
broni). Po raz pierwszy zabi' kiedy (ia czterna+cie lat.
# 0ie (asz tego do+,' 4r%t%s-
1zr%szy ra(iona(i.
# 0ic innego nie %(ie(y.
Prawda wyaniaa si& bezlito+nie' bez z(r%enia oka spogl)da$)c i( w twarze. Zadzwoni
teleAon ko(rkowy 9yrese>a. Ddebra' (wi)c:
# 9aa.
# 7ze+,' 9yrese.
2P0
0ie rozpozna gos%.
# Kto (wi-
# 6potkali+(y si& wczora$. 1 biae$ A%rgonetce.
Krew zlodowaciaa (% w yac*. 4r%ce 8ee' po(y+la 9yrese. 0iec* to szlag...
# 7zego c*cesz-
# "a( t% kogo+' kto c*ce si& przywita,. Zapada krtka cisza' a pote( 9@ powiedzia:
# 9at%si%-
9yrese zerwa z nosa ok%lary. Zesztywnia.
# 9@- 0ic ci nie $est-
Ddezwa si& $ednak <ric 1%:
# 6z%ka( doktora 4ecka' 9yrese. 9@ i $a (ieli+(y nadzie$)' e po(oesz (i go znaleK,.
# 0ie wie(' gdzie $est.
# Dc*' to szkoda.
# Przysi&ga( 4og%' e nie wie(.
# ?oz%(ie( # rzek 1%. A pote( doda: # Zaczeka$ c*wil&' 9yrese' dobrze- 7*ciaby(' eby+
czego+ pos%c*a.
2P
43
1iatr wia' drzewa koysay si&' a p%rp%rowo#po(araCczowy zac*d zacz) przec*odzi, w
odcieC polerowane$ cyny. Przeraao (nie' $ak bardzo ta noc bya podobna do te$ sprzed
o+(i% lat' kiedy po raz ostatni przebywae( w te$ okolicy.
Zastanawiae( si&' czy l%dzie .riAAina 6cope>a wpadn) na to' by pilnowa, $eziora 7*ar(aine.
9ak naprawd& nie (iao to znaczenia. <lizabet* bya dla nic* zbyt sprytna. 1spo(niae( $%'
e zani( dziadek naby t& nier%c*o(o+,' zna$dowa si& t% letni o+rodek wakacy$ny. /DelAin2'
o ktry( wspo(niaa <lizabet*' to nazwa $ednego z do(kw' tego' w ktry( spali na$starsi
c*opcy. Zna$dowa si& na$g&bie$ w lesie i rzadko odwaali+(y si& ta( zap%szcza,.
1ypoyczony sa(oc*d prze$ec*a przez dawn) bra(& dostawcz) oboz%' teraz $% prawie
nieistnie$)c). Z gwne$ drogi nie byo $e$ wida,' gdy wysoka trawa skrywaa $) $ak we$+cie
do @askini 0ietoperzy. Zawiesili+(y na nie$ aCc%c*' na wszelki wypadek' z tabliczk) /1st&p
wzbroniony2. FaCc%c* i tabliczka wci) ta( byy; nosz)c na sobie +lady %pyw% lat.
Zatrzy(ae( sa(oc*d' zd$)e( aCc%c* i owi)zae( go dookoa drzewa.
Z powrote( %siade( za kierownic) i po$ec*ae( w kier%nk% dawne$ obozowe$ stowki.
0iewiele z nie$ pozostao # zardzewiae resztki poprzewracanyc* piecw i k%c*enek. 0a
zie(i leao kilka garnkw i patelni' ale wi&kszo+, pogrzeba czas. 1ysiade( i wci)gn)e(
w nozdrza zapac* ro+linno+ci. Lsiowae( nie (y+le, o o$c%' lecz kiedy znalaze( si& na
polance' z ktre$ (oge( zobaczy, $ezioro i ksi&yc skrz)cy si& w $ego gadkie$ toni' znow%
%syszae( gos d%c*a z przeszo+ci i ty( raze( zadae( sobie pytanie' czy nie do(aga si&
ze(sty.
Poszede( +ciek)' c*o, i z nie$ niewiele pozostao. Dziwne' e <lizabet* wybraa to (ie$sce
na spotkanie. @% wspo(niae(' e nigdy nie l%bia si& bawi, w r%inac* letniego oboz%.
0ato(iast 8inda i $a byli+(y zac*wyceni' kiedy zna$dowali+(y +piwory l%b niedawno
oprnione p%szki po konserwac*. Zastanawiali+(y si&' co za wcz&ga $e zostawi i czy
czase( nie %krywa si& gdzie+ w pobli%. <lizabet*' znacznie ()drze$sza od nas' nie
g%stowaa w te$ zabawie. Dsobliwe (ie$sca i niepewno+, przeraay $).
Po dziesi&ci% (in%tac* dotare( do cel%. 7*atka zna$dowaa si& w zaskak%$)co dobry(
stanie. Dac* i +ciany wci) byy cae' c*o, z drewnianyc* sc*odkw wiod)cyc* na ganek
pozostay tylko drzazgi. 9abliczka z napise( /DelAin2 wisiaa pionowo na $edny( gwoKdzi%.
Pn)cza' (ec* i na$roz(aitsze inne ro+liny nie bay si& te$ b%dowli: zagarn&y $)' otoczyy'
wdary si& przez dzi%ry i okna' poc*ania$)c c*atk& tak' e teraz wydawaa si& cz&+ci)
kra$obraz%.
# 1rcie+ # powiedzia kto+.
Drgn)e(. "&ski gos.
Zareagowae( instynktownie. Lskoczye(' %pade( na zie(i&' przet%rlae( si&' wyrwae(
zza paska glocka i wycelowae(. "&czyzna podnis r&ce do gry. 6pogl)dae( na niego'
cel%$)c (% w pier+. 0ie kogo+ takiego oczekiwae(. @ego g&sta broda wygl)daa $ak gniazdo
r%dzika po napadzie wron. 1osy (ia d%gie i pozlepiane w str)ki. 4y %brany w
postrz&piony str$ (ask%$)cy. Przez c*wil& (iae( wraenie' e znalaze( si& z powrote( w
2P2
(ie+cie i stoi przede (n) $eszcze $eden bezdo(ny. 9en (&czyzna $ednak wygl)da inacze$.
Prosto i pewnie sta na nogac*' patrz)c (i w oczy.
# Ki( $este+' do diaba- # zapytae(.
# "in&o wiele czas%' DaXidzie.
# 0ie zna( ci&.
# 1a+ciwie nie. Ale $a ci& zna(. # ?%c*e( gowy wskaza c*at& za (oi(i pleca(i. # 9y i
two$a siostra. Dbserwowae( was' kiedy bawili+cie si& t%ta$.
# 0ie roz%(ie(.
L+(iec*n) si&. @ego z&by byy zaskak%$)co biae w czarny( g)szcz% brody.
# 9o $a $este( 4oogey(ane(.
1 oddali %syszae( popiskiwanie g&sie$ rodziny' ktra opadaa lote( +lizgowy( k% taAli
$eziora.
# 7zego c*cesz- # zapytae(.
# 0iczego' do c*olery # odpar z %+(iec*e(. # "og& op%+ci, r&ce-
Kiwn)e( gow). Dp%+ci r&ce. @a skierowae( nie$ l%A& glocka' ale trzy(ae( broC gotow)
do strza%. Zastanowie( si& nad ty(' co (i powiedzia.
# @ak d%go si& t% %krywasz- # zapytae(.
# Z krtki(i przerwa(i... # zdawa si& liczy, co+ na palcac*. # ...trzydzie+ci lat.
L+(iec*n) si& na widok (o$e$ zdziwione$ (iny.
# 9aak' obserwowae( ci&' kiedy $eszcze bye+ taki (ay. # Dp%+ci doC na wysoko+, kolan. #
1idziae(' $ak rose+ i... # Lrwa. # Dawno ci& t% nie byo' DaXidzie.
# Ki( $este+-
# 0azywa( si& @ere(ia* ?enway # odpar.
0ic (i to nie (wio.
# Lkrywa( si& t% przed prawe(.
# 9o dlaczego pokazae+ (i si& teraz-
1zr%szy ra(iona(i.
# Pewnie si& ciesz&' e ci& widz&.
2PJ
# 6k)d wiesz' e nie zawiado(i& organw +cigania-
# 6)dz&' e $este+ (i to winien.
# @ak to-
# Lratowae( ci ycie.
Zie(ia por%szya (i si& pod noga(i.
# 7o-
# A $ak s)dzisz' kto wyci)gn) ci& z wody-
Dnie(iae(.
# @ak (y+lisz' kto zawlk ci& do do(k%- Kto wezwa karetk&-
Dtworzye( %sta' lecz nie wydoby si& z nic* aden dKwi&k.
# : # %+(iec*n) si& $eszcze szerze$ # $ak s)dzisz' kto wykopa te ciaa' eby kto+ $e znalaz-
Potrwao c*wil&' zani( odzyskae( gos.
# Dlaczego- # zdoae( wykrzt%si,.
# 6a( nie $este( pewien # odpar. # 1idzisz' dawno te(% zrobie( co+ zego. 7*yba
wydawao (i si&' e to okaz$a do odk%pienia albo co+ w ty( rodza$%.
# 7*cesz powiedzie,' e widziae+...-
# 1szystko # dokoCczy za (nie ?enway. # 1idziae(' $ak zapali two$) pani). 1idziae('
$ak r)bn&li ci& ki$e( baseballowy(. Pote( obiecali $e$' e wyci)gn) ci& z wody' $e+li powie
i(' gdzie co+ $est. 1idziae(' $ak two$a pani oddaa i( $aki+ kl%cz. 1tedy roze+(iali si& i
wepc*n&li $) do sa(oc*od%' podczas gdy ty zostae+ pod wod).
Przekn)e( +lin&.
# 1idziae+' $ak zostali zastrzeleni-
?enway znw si& %+(iec*n).
# ?oz(awiali+(y $% do+, d%go' syn%. Dna na ciebie czeka.
# 0ie roz%(ie(.
# Dna czeka na ciebie # powtrzy' odwraca$)c si&. # Przy drzewie.
Poderwa si& do bieg% i wpad w las' gna$)c $ak $eleC przez zaro+la. 6tae( ta( i patrzye('
$ak znika w g&stwinie. Drzewo.
2P!
Pobiege(. .a&zie s(agay (nie po twarzy. 0ie zwaae( na to. 0ogi od(awiay (i
pos%szeCstwa. 0ie zwracae( na nie %wagi. "o$e p%ca protestoway. Powiedziae( i(' e
(%sz) wytrzy(a,. Kiedy w koCc% dotare( do przypo(ina$)cego Aall%s gaz% i (in)e(
zakr&t +cieki' drzewo wci) byo na swoi( (ie$sc%. 6tan)e( przy ni( i zy napyn&y (i do
ocz%.
0asze wyci&te w korze inic$ay # <.P. M D.4. # pocie(niay z wiekie(. 9ak sa(o $ak te
trzyna+cie naci&, ponie$. Patrzye( na nie przez c*wil&' a pote( wyci)gn)e( r&k& i
delikatnie dotkn)e( znakw. 0ie inic$aw. 0ie ta(tyc* trzynast% kresek. "o$e palce
przes%n&y si& po o+(i% +wieyc* naci&ciac*' wci) biayc* i lepkic* od ywicy.
0agle %syszae( $e$ gos:
# Pewnie %waasz' e to nie()dre.
"o$e serce eksplodowao. Dbrcie( si& na pi&cie. 4ya ta(.
0ie (oge( si& por%szy,. 0ie bye( w stanie (wi,. 9ylko patrzye( na $e$ twarz. 9&
pi&kn) twarz. : te oczy. "iae( wraenie' e spada(' lec& w czarn) st%dni&. 9warz <lizabet*
bya teraz nieco bardzie$ poci)ga' o (ocnie$ %wydatnionyc* $ankeskic* ko+ciac*
policzkowyc*. 0ie s)dz&' eby( kiedykolwiek w yci% widzia co+ rwnie pi&knego.
0agle przypo(niae( sobie wszystkie sny # nocne c*wile %cieczki przed rzeczywisto+ci)'
kiedy trzy(ae( $) w ra(ionac* i dotykae( $e$ twarzy' przez cay czas cz%$)c' $ak co+ (nie
odci)ga' gdy nawet pawi)c si& w szcz&+ci%' zdawae( sobie spraw&' e to si& nie dzie$e
naprawd& i niebawe( znow% si& zb%dz&. 0a (y+l' e (oe to by, nast&pny taki sen'
przerazie( si& tak okropnie' e zaparo (i dec*.
<lizabet* widocznie zroz%(iaa' co si& ze (n) dzie$e' bo skin&a gow)' $akby c*ciaa
powiedzie,: /9ak' to prawda2. Zrobia kroczek w (o$) stron&. 8edwie (oge( oddyc*a,' ale
zdoae( pokr&ci, gow) i wskaza, na +wiee naci&cia.
# Lwaa(' e to ro(antyczne # odezwae( si& wreszcie. 6t%(ia doni) szloc* i podbiega
do (nie. Dtworzye( ra(iona i wpada w nie. Db$)e( $). 9rzy(ae(' na$(ocnie$ $ak
(oge(. Zacisn)e( powieki. 1dyc*ae( zapac* bz% i cyna(on% z $e$ wosw. Dna wt%lia
twarz w (o$) pier+ i szloc*aa. Dbe$(owali+(y si& i t%lili+(y. 1ci)... pasowaa.
1yp%ko+ci i wg&bienia naszyc* cia pasoway do siebie. Pooye( doC na $e$ kark%.
1osy (iaa krtsze' lecz takie sa(e w dotyk%. 7z%e(' $ak dry' i $este( pewien' e ona te
wycz%waa (o$e drenie.
0asz pierwszy poca%nek by wspaniay' zna$o(y i przeraa$)co rozpaczliwy # $ak dwo$e
l%dzi wypywa$)cyc* na powierzc*ni& wody' ktra okazaa si& g&bsza' ni przyp%szczali.
Dstatnie lata zdaway si& topnie, $ak ld' gdy po zi(ie nadc*odzi wiosna. "iotaa (n) b%rza
%cz%,. 0ie prbowae( ic* %porz)dkowa, ani nawet zroz%(ie,. Po prost% pozwalae(' eby
to si& dziao.
Dna %niosa gow&' spo$rzaa (i w oczy' a $a nie (oge( si& por%szy,.
# Przeprasza( # powiedziaa.
2PN
"iae( wraenie' e serce zaraz rozsypie (i si& na kawaki. Przyt%lie( $). 9%lie( $) i
zastanawiae( si&' czy kiedy+ odwa& si& $) p%+ci,.
# 9ylko $% nigdy (nie nie op%szcza$ # wyszeptae(.
# 0igdy.
# Dbiec%$esz-
# Dbiec%$& # powiedziaa.
1ci) stali+(y ob$&ci. Przyciskae( si& do $e$ c%downego ciaa. Dotykae( (i&+ni plecw.
7aowae( t& ab&dzi) szy$&. 0awet spo$rzae( przy ty( w niebo. @ak to (oliwe- #
zadawae( sobie pytanie. 7zy to nie $est nast&pny okr%tny art- @ak to (oliwe' e ona
naprawd& y$e i $est przy (nie-
0ie obc*odzio (nie to. 7*ciae( tylko' eby to byo realne. Pragn)e(' by trwao.
Kiedy t%lie( $) do siebie' sygna teleAon% ko(rkowego zacz) odci)ga, (nie od nie$' $ak w
$edny( z (oic* snw. Przez c*wil& (iae( oc*ot& nie odbiera,' lecz z %wagi na wszystko'
co si& wydarzyo' nie (oge( tego zrobi,. "ieli+(y krewnyc* i przy$aci. 0ie (ogli+(y ic*
op%+ci,. Dbo$e wiedzieli+(y o ty(. 1ci) obe$(%$)c $edn) r&k) <lizabet* # niec* (nie
diabli' $e+li $eszcze kiedy+ $) p%szcz& # dr%g) przyoye( teleAon do %c*a i powiedziae(:
/*alo2.
Dzwoni 9yrese. 6%c*a$)c go' pocz%e(' e szcz&+cie wy(yka (i si& z r)k.
2PP
44
Zaparkowali+(y na op%stoszay( parking% szkoy podstawowe$ na ?iker Eill i' trzy(a$)c si&
za r&ce' przeszli+(y przez $e$ teren. Po(i(o cie(no+ci dostrzege(' e niewiele si& z(ienio
od czas%' gdy bawili+(y si& t%ta$ z <lizabet*. 4&d)c pediatr)' nie (oge( nie za%way,
nowyc* zabezpieczeC. E%+tawki (iay gr%bsze aCc%c*y i za(ykane siedzenia. Pod
drabinka(i leaa gr%ba warstwa (i&kkie$ wy+ciki na wypadek' gdyby ktry+ dzieciak
spad. Ale boisko siatkwki i piki none$ oraz asAaltowe korty tenisowe pozostay takie sa(e
$ak w czasac* naszego dzieciCstwa.
"in&li+(y okna dr%gie$ klasy panny 6obel' lecz to byo tak dawno' e teraz c*yba obo$e
pocz%li+(y zaledwie lekkie %k%cie nostalgii. 1eszli+(y (i&dzy drzewa' wci) trzy(a$)c si&
za r&ce. Radne z nas nie przec*odzio t&dy od dw%dziest% lat' ale obo$e znali+(y drog&. Po
dziesi&ci% (in%tac* znaleKli+(y si& na tyac* do(% <lizabet*' przy .ood*art ?oad.
6po$rzae( na ni). Ze za(i w oczac* patrzya na do( swego dzieciCstwa.
# 9wo$a (atka o niczy( nie wiedziaa- # zapytae(.
Potrz)sn&a gow). 6po$rzaa na (nie. 6kin)e( i powoli p%+cie( $e$ doC.
# @este+ pewien-
# 0ie (a innego wy$+cia # odpare(.
0ie czekae(' a zacznie si& spiera,. ?%szye( naprzd' w kier%nk% do(%. Kiedy dotare(
do rozs%wanyc* szklanyc* drzwi' osonie( oczy doC(i i za$rzae( do +rodka. Ani +lad%
Eoyta. 6prbowae( otworzy, tylne drzwi. 0ie byy za(kni&te. Przekr&cie( kla(k& i
wszede(. 0ikogo. @% (iae( wy$+,' kiedy zobaczye(' e w gara% zapalio si& +wiato.
Przeszede( przez k%c*ni& i pralni&. Powoli otworzye( drzwi do gara%. Eoyt Parker
siedzia na przedni( siedzeni% b%icka skylarka. 6ilnik woz% by wy)czony. 9e+, (ia w r&k%
szklaneczk&. Kiedy otworzye( drzwi' wycelowa we (nie broC. Pote(' poznawszy (nie'
op%+ci $). Przeszede( dwa kroki po ce(entowe$ posadzce i c*wycie( kla(k& drzwiczek.
0ie byy za(kni&te. Dtworzye( $e i %siade( obok Eoyta.
# 7zego c*cesz' 4eck- # odezwa si& lekko bekotliwy( gose(.
Lsadowie( si& wygodnie na siedzeni%.
# Powiedz .riAAinowi 6cope>owi' eby wyp%+ci c*opca.
# 0ie (a( po$&cia' o czy( (wisz # odpar' z%penie nieprzekon%$)co.
# D wy(ianie' szanta%' ok%pie. 1ybierz' co c*cesz' Eoyt. 9eraz zna( $% prawd&.
# .wno wiesz.
# 9a(te$ nocy nad $eziore( # zacz)e(. # Kiedy na(wie+ <lizabet*' eby nie sza na
polic$&...
# @% o ty( roz(awiali+(y.
2PS
# 9eraz interes%$e (nie co+ innego. 7zego tak naprawd& si& obawiae+... tego' e $) zabi$)' czy
tego' e areszt%$) ciebie-
Powoli przenis spo$rzenie na (nie.
# Zabiliby $)' gdyby( nie na(wi $e$ do %cieczki.
# 0ie w)tpi& # odpare(. # A $ednak byo ci to na r&k&' Eoyt. Lbie+ dwa ptaki $edny(
ka(ienie(. Zdoae+ %ratowa, $e$ ycie i %c*roni, siebie przed wi&zienie(.
# A za co wa+ciwie (iaby( p$+, do wi&zienia-
# Zaprzeczasz' e bye+ na li+cie pac 6cope>a-
1zr%szy ra(iona(i.
# "y+lisz' e $este( $edyny(' ktry bra ic* pieni)dze-
# 0ie.
# 0o to cze(% (iaby( si& (artwi, bardzie$ ni inni gliniarze-
# Z powod% tego' co zrobie+.
Dopi drinka' roze$rza si& za b%telk) i nala sobie nast&pnego.
# Do diaba' nie wie(' o czy( (wisz.
# 1iesz' czego sz%kaa <lizabet*-
# Dowodw nielegalnyc* interesw 4randona 6cope>a # rzek. # Prostyt%c$i. Eandl%
nieletni(i dziewcz&ta(i. 0arkotyka(i. Dn c*cia odgrywa, zego Aaceta.
# : co $eszcze- # naciskae(' stara$)c si& powstrzy(a, drenie gos%.
# D czy( ty (wisz-
# .dyby w dalszy( ci)g% sz%kaa' (ogaby odkry, znacznie powanie$sze przest&pstwo. #
0abrae( tc*%. # "a( rac$&' Eoyt-
Kiedy to powiedziae(' wyraKnie oklap. Ddwrci gow& i spo$rza prosto przed siebie przez
przedni) szyb&.
# "orderstwo # dokoCczye(.
Prbowae( spo$rze, ta(' gdzie on' lecz %$rzae( tylko narz&dzia 6earsa' starannie
powkadane w %c*wyty. 1kr&taki z to#czarny(i r&ko$e+cia(i' %szeregowane dokadnie
wed%g roz(iarw' paskie po lewe$' krzyakowe po prawe$. "i&dzy ni(i trzy kl%cze
%niwersalne i (otek.
2PT
# <lizabet* nie bya pierwsz) osob)' ktra %siowaa %krci, proceder 4randona 6cope>a #
powiedziae(. Pote( za(ilke( i czekae(... czekae(' a na (nie spo$rzy. Potrwao to
c*wil&' ale w koCc% si& doczekae(. : %$rzae( to w $ego oczac*. 0ie (r%ga i nie %siowa
niczego %kry,. Zobaczye( to. : on o ty( wiedzia.
# Zabie+ (o$ego o$ca' Eoyt-
Poci)gn) d%gi yk ze szklanki' przep%ka pyne( %sta i z tr%de( przekn). 9roc*& w*iskey
pocieko (% po brodzie. 0ie prbowa $e$ wytrze,.
# .orze$ # rzek' za(yka$)c oczy. # Zdradzie( go.
1zbiera we (nie gniew' lecz ($ gos brz(ia zd%(iewa$)co spoko$nie.
# Dlaczego-
# Da$ spok$' DaXidzie. 0a pewno $% si& do(y+lasz.
Znw pocz%e( przypyw w+cieko+ci.
# "$ o$ciec pracowa z 4randone( 6cope>e( # zacz)e(.
# 0ie tylko # przerwa (i. # .riAAin 6cope zrobi go na%czyciele( swo$ego syna. 9w$ o$ciec
bardzo dobrze pozna 4randona.
# 9ak $ak <lizabet*.
# 9ak.
# : prac%$)c raze( z ni(' o$ciec odkry' $aki( potwore( $est w rzeczywisto+ci 4randon. "a(
rac$&- # Eoyt tylko poci)gn) yk w*iskey. # 0ie wiedzia' co robi, # ci)gn)e(. # 4a si&
cokolwiek powiedzie,' ale nie (g (ilcze,. Dr&czyo go pocz%cie winy. Dlatego przez kilka
(iesi&cy przed +(ierci) by taki zgaszony.
Za(ilke( i po(y+lae( o o$c%... przestraszony(' sa(otny(' nie (a$)cy( si& do kogo
zwrci,. Dlaczego tego nie dostrzege(- Dlaczego nie wy$rzae( ze swo$ego +wiata i nie
za%waye( $ego cierpienia- 7ze(% nie wyci)gn)e( do niego r&ki- Dlaczego $ako+ (% nie
po(oge(-
6po$rzae( na Eoyta. 1 kieszeni (iae( pistolet. @ake byoby to proste. 1y$), broC i
nacisn), sp%st. 4ac*. Koniec. 9ylko e z wasnego do+wiadczenia wiedziae(' e to niczego
nie rozwi)zywao. 1prost przeciwnie.
# "w dale$ # zac*&ci Eoyt.
# Po $aki(+ czasie postanowi zwierzy, si& przy$acielowi. 0ie tylko przy$acielowi' ale
$ednocze+nie polic$antowi prac%$)ce(% dla wy(iar% sprawiedliwo+ci i (a$)ce(% zwalcza,
przest&pczo+,. # Krew ponownie zawrzaa (i w yac*' gro)c wyb%c*e(. # 9obie' Eoyt.
@ego twarz wykrzywi dziwny sk%rcz.
2PU
# Zgadza si&-
# @ak na$bardzie$ # odpar.
# A ty powiedziae+ 6cope>owi' prawda-
Kiwn) gow).
# "y+lae(' e przenios) go albo co+. Reby trzy(a, go z daleka od 4randona. 0ie
przyp%szczae(' e... # 6krzywi si&' na$wyraKnie$ nienawidz)c siebie za t& prb&
sa(o%sprawiedliwienia. # @ak si& dowiedziae+-
# Dao (i do (y+lenia nazwisko "elXina 4artoli. 4y +wiadkie( tego /wypadk%2' w ktry(
zgin) ($ o$ciec' lecz on te pracowa dla 6cope>a. # L$rzae( szeroki %+(iec* o$ca.
Zacisn)e( pi&+ci. # A ponadto two$e ka(stwo' e %ratowae+ (i ycie # dodae(. #
?zeczywi+cie wrcie+ nad $ezioro' po ty( $ak zastrzelie+ 4artol& i 1olAa. 8ecz nie po to'
eby (nie ratowa,. Popatrzye+' niczego nie za%waye+ i %znae+' e nie y$&.
# Lznae(' e nie y$esz # powtrzy. # 0ie c*ciae( two$e$ +(ierci.
# .adanie # rz%cie(.
# 0igdy nie c*ciae( two$e$ krzywdy.
# Ale te niespec$alnie si& ni) prze$)e+ # dodae(. # 1rcie+ do sa(oc*od% i powiedziae+
<lizabet*' e %ton)e(.
# 6tarae( si& $) na(wi,' eby znika # rzek. # 9o (i po(ogo.
# Pewnie bye+ zdziwiony' kiedy si& dowiedziae+' e y$&.
# ?acze$ zaszokowany. @ak %dao ci si& przey,-
# 9o nieistotne.
Eoyt opad na Aotel' $akby by skra$nie wyczerpany.
# Pewnie nie # zgodzi si&. 1yraz $ego twarzy znw si& z(ieni i ze zdziwienie( %syszae(: #
7o $eszcze c*cesz wiedzie,-
# 0ie zaprzeczasz' e byo tak' $ak powiedziae(-
# 0ie.
# : znae+ "elXina 4artol&' prawda-
# Prawda.
# 9o od 4artoli dowiedziae+ si& o planowany( za(ac*% na <lizabet*. 9ylko nie (a( po$&cia
dlaczego. "oe (ia wyrz%ty s%(ienia- A (oe nie c*cia $e$ +(ierci-
2S0
# 4artola wyrz%ty s%(ienia- # za+(ia si& Eoyt. # Da$ spok$. 9o by parszywy draC.
Przyszed z ty( do (nie' bo po(y+la' e zarobi podw$nie. Zgarnie Aors& od 6cope>a i ode
(nie. Powiedziae( (%' e zapac& (% podw$nie i po(og& wy$ec*a, z kra$%' $e+li po(oe
(i %pozorowa, $e$ +(ier,.
Pokiwae( gow)' teraz roz%(ie$)c $% wszystko.
# Dlatego 4artola i 1olA powiedzieli l%dzio( 6cope>a' e przycza$) si& po zab$stwie.
Zastanawiae( si&' dlaczego ic* znikni&cie nie wzb%dzio pode$rzeC' ale dzi&ki tobie %znano'
e 4artola i 1olA op%+cili kra$.
# 9ak.
# : co si& stao- 1ykiwae+ ic*-
# 9acy l%dzie $ak 4artola i 1olA... ic* sowo nic nie znaczy. Dbo$&tnie ile by( i( zapaci i tak
wrciliby po wi&ce$. Zn%dziby i( si& pobyt za granic) albo %piliby si& i zacz&li przec*wala,
w $aki(+ barze. Przez cae ycie (iae( do czynienia z taki(i +(iecia(i. 0ie (oge(
ryzykowa,.
# 1i&c zabie+ ic*.
# I*( # przytakn) bez cienia al%.
9eraz wiedziae( $% wszystko. 0ie (iae( tylko po$&cia' $ak to rozegra,.
# Porwali (aego c*opca # stwierdzie(. # Dbiecae(' e odda( si& w ic* r&ce' $e+li go
wyp%szcz). ZadzwoC do nic*. Po( zorganizowa, wy(ian&.
# Dni $% (i nie %Aa$).
# Przez d%gi czas pracowae+ dla 6cope>a # przypo(niae(. # 1y(y+l co+.
Eoyt siedzia i (y+la. Ponownie zapatrzy si& na swo$e narz&dzia i zastanawiae( si&' co te
ta( widzi. Pote(' powoli' podnis pistolet i wycelowa w (o$) twarz.
# 7*yba (a( po(ys # rzek.
0awet nie (r%gn)e( okie(.
# Dtwrz drzwi gara%' Eoyt.
0ie r%szy si&.
Powoli wyci)gn)e( r&k& i nacisn)e( zdalnie sterowan) bra(&. 6ilnik oy i zawarcza.
Eoyt patrzy na %nosz)ce si& drzwi. <lizabet* staa ta(' czeka$)c. Kiedy otworzyy si&
cakie(' spo$rzaa o$c% w twarz.
Drgn).
2S
# Eoyt-
.watownie odwrci do (nie gow&. @edn) r&k) c*wyci (nie za wosy i przycisn) l%A&
pistolet% do (o$ego oka.
# Powiedz $e$' eby zesza z drogi.
"ilczae(.
# Zrb to albo %(rzesz.
# 0ie o+(ielisz si&. 0ie przy nie$.
Przys%n) si& do (nie.
# Zrb to' do lic*a.
Zabrz(iao to bardzie$ $ak aosna pro+ba ni kategoryczny rozkaz. 6po$rzae( na niego i
pod$)e( decyz$&. Eoyt przekr&ci kl%czyk w stacy$ce. Popatrzye( przed siebie i skin)e(
na <lizabet*' eby zesza na( z drogi. Zawa*aa si&' ale w koCc% odesza na bok. : wtedy
Eoyt nacisn) peda gaz%. Prze(kn&li+(y obok nie$. .dy b%ick s%n) naprzd' odwrcie(
si& i patrzye( przez tyln) szyb& na <lizabet*. @e$ sylwetka (alaa i zacieraa si& w oddali' a
z%penie znika.
Znow%.
Lsiade( prosto' zastanawia$)c si&' czy $eszcze $) zobacz&. 1cze+nie$ %dawae( pewnego
siebie' ale wiedziae(' $ak niewielkie (a( szans&. 6pieraa si& ze (n). 1y$a+nie(' e (%sz&
to zrobi,. 9y( raze( to $a (%sz& c*roni, niewinnyc*. <lizabet* nie spodobao si& to' lecz
zroz%(iaa.
1 ci)g% kilk% ostatnic* dni dowiedziae( si&' e ona y$e. 7zy oddaby( za to ycie-
7*&tnie. Zroz%(iae( to' id)c na spotkanie przeznaczenia. 9eraz' $ad)c z czowiekie(' ktry
zdradzi (o$ego o$ca' bye( dziwnie spoko$ny. Pocz%cie winy' ktre ci)yo (i od tak dawna'
nagle znikn&o. 9eraz (iae( pewno+,' co (%sz& zrobi, # co (%sz& po+wi&ci, # i
zastanawiae( si&' czy w ogle (ogo by, inacze$' czy te wszystko (%siao potoczy, si& w
ten sposb. Ddwrcie( si& do Eoyta Parkera.
# <lizabet* nie zabia 4randona 6cope>a # o+wiadczye(.
# 1ie( # przerwa (i' a pote( powiedzia co+' co wstrz)sn&o (n) do g&bi: # @a to zrobie(.
Za(are(.
# 4randon pobi <lizabet* # doda pospiesznie. # Za(ierza $) zabi,. Dlatego zastrzelie( go'
kiedy wa(a si& do do(%. Pote( wrobie( .onzaleza' tak $ak ci (wie(. <lizabet*
wiedziaa' co zrobie(. 0ie c*ciaa' by niewinny czowiek sta si& koze( oAiarny(. Dlatego
zapewnia (% alibi. 8%dzie 6cope>a %syszeli o ty( i zacz&li si& zastanawia,. Pote( po$awiy
si& pode$rzenia' e zabia go <lizabet*... # Za(ilk i nie odrywa$)c ocz% od drogi' sz%ka
czego+ w pa(i&ci. # Pozwolie( i( na to' niec* (i 4g wybaczy.
2S2
Podae( (% teleAon ko(rkowy.
# DzwoC # rz%cie(.
Zrobi to. ?oz(awia z nie$aki( 8arry( .andle>e(. Kilkakrotnie spotkae( tego czowieka.
@ego o$ciec c*odzi do szkoy raze( z (oi( o$ce(.
# "a( 4ecka # o+wiadczy Eoyt. # 6potka(y si& z wa(i przy sta$niac*' ale (%sicie wyp%+ci,
dzieciaka.
8arry .andle powiedzia co+' czego nie zroz%(iae(.
# @ak tylko si& dowie(y' e dzieciak $est bezpieczny' pod$edzie(y ta( # (wi Eoyt. # :
powiedz .riAAinowi' e (a( to' czego c*ce. "oe(y zakoCczy, t& spraw&' nie krzywdz)c
nikogo z (o$e$ i $ego rodziny.
.andle znw co+ powiedzia i %syszae(' e si& wy)czy. Eoyt odda (i teleAon.
# 7zy teraz $este( czonkie( two$e$ rodziny' Eoyt-
1ycelowa broC w (o$) gow&.
# Powoli wy$(i$ glocka' 4eck. Dwo(a palca(i.
Zrobie(' co kaza. 0acisn) przycisk otwiera$)cy boczne okienko.
# 1yrz%, go przez okno.
Zawa*ae( si&. Przycisn) (i l%A& do oka. 1yrz%cie( broC. 0awet nie %syszae(' $ak
%derzya o zie(i&.
@ec*ali+(y w (ilczeni%' czeka$)c' a ponownie zadzwoni teleAon. Kiedy rozleg si& dzwonek'
odebrae(.
# 0ic (% nie $est # powiedzia cic*o 9yrese.
?oz)czye( si&' %spoko$ony.
# Dok)d (nie wieziesz' Eoyt-
# 1iesz dok)d.
# .riAAin 6cope zabi$e nas ob%.
# 0ie # odpar' wci) trzy(a$)c wycelowan) we (nie broC. # 0ie ob%.
2SJ
45
Z$ec*ali+(y z a%tostrady i kontyn%owali+(y $azd& boczn) drog). 7oraz rzadzie$
napotykali+(y latarnie' a w koCc% $edyny( Krde( +wiata stay si& reAlektory sa(oc*od%.
Eoyt si&gn) do kieszeni za Aotele( i wy$) d%) br)zow) kopert&.
# "a( to t%ta$' 4eck. 1szystko.
# 7o wszystko-
# 9o' co tw$ o$ciec (ia na 4randona. : co odkrya <lizabet*.
Przez (o(ent si& dziwie(. "ia to przy sobie przez cay czas- Pote( zacz)e( (ie,
w)tpliwo+ci. 6a(oc*d. Dlaczego Eoyt siedzia w sa(oc*odzie-
# .dzie s) kopie-
L+(iec*n) si&' $akby %szcz&+liwiony ty(' e o to pyta(.
# 0ie (a adnyc*. 1szystko $est t%ta$.
# 0ie roz%(ie(.
# Zroz%(iesz' DaXidzie. Przykro (i' ale $este+ (oi( koze( oAiarny(. 9o $edyne wy$+cie.
# 6cope tego nie k%pi.
# Dc* tak' k%pi. @ak sa( powiedziae+' d%go dla niego pracowae(. 1ie(' co c*ce %sysze,.
Dzi+ wieczr caa ta sprawa si& zakoCczy.
# "o$) +(ierci)- # spytae(.
0ie odpowiedzia.
# : $ak wy$a+nisz to <lizabet*-
# "oe (nie znienawidzi # odpar # ale przyna$(nie$ b&dzie ya.
Przed na(i zobaczye( bra(&' w$azdow) poses$i. Koniec drogi' po(y+lae(.
L(%nd%rowany stranik (ac*ni&cie( r&ki kaza na( $ec*a, dale$. Eoyt wci) trzy(a (nie
na (%szce. @ec*ali+(y pod$azde(' gdy nagle' niespodziewanie' Eoyt za*a(owa. Ddwrci
si& do (nie.
# "asz pods%c*' 4eck-
# 7o takiego- 0ie.
# .wno prawda' niec* zobacz&.
2S!
1yci)gn) r&k& do (o$e$ piersi. Ddc*ylie( si&. Lnis broC i zacz) (nie sprawdza,. Po
c*wili ods%n) si&' zadowolony.
# 9wo$e szcz&+cie # rzek z drwi)cy( %+(iec*e(.
Po$ec*a dale$ pod$azde(. "i(o cie(no+ci (ona byo dostrzec pi&kno tego teren%. Drzewa
stay dobrze widoczne w blask% ksi&yca' lekko koysz)c si&' c*ocia na pozr nie byo
wiatr%. 1 oddali do$rzae( +wiata. Eoyt $ec*a drog) wprost na nie. 1yblaka szara tablica
gosia' e przybyli+(y do Breedo( 9rails 6tables. Zaparkowali+(y na pierwszy(
stanowisk% po lewe$. 6po$rzae( za okno. 0iewiele wie( o rezydenc$ac* i *odowli koni' lecz
ta posiado+, wygl)daa i(pon%$)co. 1ielki $ak *angar b%dynek (g bez tr%d% po(ie+ci,
t%zin kortw tenisowyc*' a zab%dowania sta$ni byy %stawione w ksztacie litery /=2 i
ci)gn&y si& $ak okie( si&gn),. 1 oddali zna$dowaa si& czynna Aontanna. Za%waye( tor z
przeszkoda(i.
: czeka$)cyc* na nas l%dzi.
1ci) cel%$)c we (nie' Eoyt powiedzia:
# 1ysiada$.
Zrobie( to. Kiedy za(kn)e( drzwi sa(oc*od%' trza+niecie odbio si& ec*e( w g%c*e$
ciszy. Eoyt przeszed na (o$) stron& i wbi (i w plecy l%A& pistolet%. "ieszanina zapac*w
natyc*(iast przywoaa wspo(nienie wy+cigw. Ale zaraz o ty( zapo(niae(' dostrzega$)c
czterec* sto$)cyc* ta( (&czyzn. Dwc* z nic* rozpoznae(.
Pozostali dwa$ # ktryc* nigdy przedte( nie widziae( # byli %zbro$eni w pa%to(atyczne
karabinki. 1ycelowali $e w nas. 0awet nie drgn)e(. Pewnie zacz)e( si& $% przyzwycza$a,
do tego' e ci)gle kto+ we (nie cel%$e. @eden z nic* sta po prawe$' t% przy drzwiac* sta$ni.
Dr%gi opiera si& o zaparkowany po lewe$ sa(oc*d.
7i dwa$' ktryc* rozpoznae(' stali raze( w kr&g% +wiata. @edny( z nic* by 8arry .andle.
Dr%gi( .riAAin 6cope. Eoyt popc*n) (nie k% ni(. .dy r%szye( w stron& czeka$)cyc*'
zobaczye(' e drzwi do(% si& otwiera$).
1yszed z nic* <ric 1%.
6erce zacz&o o(ota, (i w piersi. Zasz%(iao (i w %szac*. Pocz%e( (rowienie w nogac*.
"oe broC $% nie robia na (nie wraenia' ale (o$e ciao wci) pa(i&tao stalowe palce 1%.
"i(o woli zwolnie( krok%. 1% ledwie na (nie spo$rza. Podszed prosto do .riAAina
6cope>a i wr&czy (% co+.
Eoyt kaza (i si& zatrzy(a, kilkana+cie krokw od czeka$)cyc*.
# Dobre wie+ciQ # zawoa.
1szyscy spo$rzeli na .riAAina 6cope>a. Dczywi+cie znae( tego czowieka. 1 koCc% bye(
syne( $ego starego przy$aciela i brate( cenione$ pracownicy. @ak nie(al wszyscy'
podziwiae( tego krzepkiego (&czyzn& z byskie( w ok%. 0alea do l%dzi' przez ktryc*
c*ciao si& by, za%waony( # wielkod%szny' szczodry ko(pan' (a$)cy niezwyk)
2SN
%(ie$&tno+, pozostawania $ednocze+nie przy$aciele( i pracodawc). 9akie po)czenie rzadko
bywa %dane. Zosta$)c przy$aciele(' szeA traci respekt... albo przy$aKC si& koCczy' gdy nagle
(%si by, szeAe(. 9ak dyna(iczny czowiek $ak .riAAin 6cope nie (ia z ty( proble(%.
Zawsze wiedzia' $ak post&powa, z l%dK(i.
9eraz wygl)da na zdziwionego.
# Dobre wie+ci' Eoyt-
Eoyt %siowa si& %+(iec*n),.
# 6)dz&' e nawet bardzo dobre.
# 7%downie # rzek 6cope. Zerkn) na 1%. 9en skin) gow)' ale nie r%szy si& z (ie$sca. # 0o
to powiedz (i' $akie to dobre wie+ci' Eoyt. 0ie (og& si& $% doczeka,.
Eoyt odkaszln).
# Przede wszystki( (%sisz zroz%(ie,' e nigdy nie c*ciae( ci zaszkodzi,. Prawd& (wi)c'
zadae( sobie wiele tr%d%' eby adne obci)a$)ce Aakty nie wyszy na $aw. "%siae( $ednak
ratowa, crk&. ?oz%(iesz to' prawda-
6cope lekko spoc*(%rnia.
# 7zy $a roz%(ie( c*&, c*ronienia dziecka- # zapyta g%c*y( gose(. # 9ak' Eoyt' (y+l&' e
tak.
1 oddali zara koC. Poza ty( panowaa cisza. Eoyt obliza wargi i pokaza ta(ty( br)zow)
kopert&.
# 7o to $est' Eoyt-
# 1szystko # odrzek ($ te+,. # BotograAie' zeznania' ta+(y. 1szystko' co (o$a crka i
6tep*en 4eck (ieli na two$ego syna.
# 6) $akie+ kopie-
# 9ylko $edna # odpar Eoyt.
# .dzie-
# 1 bezpieczny( (ie$sc%. L pewnego adwokata. @e+li nie zadzwoni& do niego za godzin& i
nie poda( (% *asa' op%blik%$e $e. 9o nie $est groKba' panie 6cope. 0igdy nie %$awni& tego'
co wie(. "a( rwnie wiele do stracenia.
# 9ak # rzek 6cope. # Z pewno+ci).
# 9eraz $ednak (oesz nas zostawi, w spoko$%. "asz wszystko. Przy+l& reszt&. 0ie (a
potrzeby krzywdzi, (nie ani (o$e$ rodziny.
2SP
.riAAin 6cope spo$rza na 8arry>ego .andle>a' a pote( na <rica 1%. 6to$)cy z bok% dwa$
l%dzie z karabina(i sk%pili si&.
# A co z (oi( syne(' Eoyt- Kto+ go zastrzeli $ak psa. 6podziewasz si&' e tak to zostawi&-
# 1a+nie # odpar Eoyt. # <lizabet* tego nie zrobia.
6cope z(r%y oczy' %da$)c g&bokie zainteresowanie' ale wydao (i si&' e dostrzega( w
nic* co+ innego' $akby rozbawienie.
# "oe askawie powiesz' kto to zrobi-
Lsyszae(' e Eoyt przekn) +lin&. Ddwrci gow& i spo$rza na (nie.
# DaXid 4eck.
0ie bye( zdziwiony ani nawet zy.
# 9o on zabi two$ego syna # ci)gn) pospiesznie. # Dowiedzia si& o wszystki( i c*cia si&
ze(+ci,.
6cope wyda teatralny $&k zaskoczenia i przycisn) doC do piersi. Pote( wreszcie spo$rza na
(nie. 1% i .andle te popatrzyli w (o$) stron&. 6cope napotka (o$e spo$rzenie i zapyta:
# 7o (a pan do powiedzenia na swo$) obron&' doktorze 4eck-
Zastanowie( si&.
# 7zy $est sens (wi,' e on ka(ie-
6cope nie odpowiedzia (i bezpo+rednio. Zwrci si& w stron& 1%.
# Prosz&' przynie+ (i t& kopert&.
1% por%sza si& $ak pantera. 6kierowa si& k% na(' %+(iec*a$)c si& do (nie' i instynktownie
napr&ye( (i&+nie brz%c*a. 6tan) przed Eoyte( i wyci)gn) r&k&. Eoyt poda (% kopert&.
1% wzi) $) $edn) r&k). Dr%g) # nigdy nie widziae(' by kto+ zrobi to rwnie szybko # z
dziecinn) atwo+ci) wyrwa (% broC i odrz%ci na bok.
# 7o do...- # zacz) Eoyt.
1% (ocno %derzy go w splot soneczny. Eoyt %pad na kolana. 1szyscy stali+(y i
patrzyli+(y' $ak podpiera si& r&ka(i' spaz(atycznie api)c powietrze. 1% niespiesznie
obszed go i kopn) w bok. Lsyszae( trzask p&ka$)cyc* eber. Eoyt %pad na wznak'
(r%ga$)c ocza(i' z szeroko rozrz%cony(i r&ka(i i noga(i.
.riAAin 6cope podszed i %+(iec*n) si& do (o$ego te+cia.
Pote( pokaza (% co+. Z(r%ye( oczy. Przed(iot by (ay i czarny.
2SS
Eoyt popatrzy na niego i spl%n) krwi).
# 0ie roz%(ie( # zdoa wykrzt%si,.
9eraz zobaczye(' co 6cope trzy(a w doni. 4y to (iniat%rowy (agnetoAon kasetowy.
6cope nacisn) przycisk odtwarzania. 0a$pierw %syszae( ($ gos' a pote( Eoyta.
# <lizabet* nie zabia 4randona 6cope>a.
# 1ie(. @a to zrobie(.
6cope wy)czy (agnetoAon. 0ikt si& nie odezwa. .niewny( wzrokie( z(ierzy (o$ego
te+cia. 1 ty( (o(encie zroz%(iae( wszystko. L+wiado(ie( sobie' e $e+li Eoyt Parker
wiedzia' e w $ego do(% zaoono pods%c*' to z pewno+ci) zdawa sobie spraw&' e to sa(o
zrobiono z $ego sa(oc*ode(. Dlatego poszed do gara%' kiedy zobaczy nas na tyac* do(%'
i czeka na (nie w sa(oc*odzie. : dlatego przerwa (i' kiedy powiedziae(' e <lizabet* nie
zabia 4randona 6cope>a. Przyzna si& do (orderstwa' wiedz)c' e $este+(y pods%c*iwani.
Zroz%(iae(' e kiedy dotkn) (o$e$ piersi' wy(aca pods%c* zaoony (i przez 7arlsona;
c*cia (ie, pewno+,' i Aederalni rwnie wszystko %sysz)' a 6cope nie kae (nie
zrewidowa,. Po$)e(' e Eoyt Parker postanowi wzi), win& na siebie i c*o, popeni tyle
okropnyc* czynw' nawet zdradzi (o$ego o$ca' teraz to wszystko byo podst&pe(' $ego
ostatni) szans) odk%pienia win # to on' a nie $a' po+wi&ci si&' by %ratowa, nas wszystkic*.
Zroz%(iae( rwnie' e aby to osi)gn),' (%si zrobi, co+ $eszcze. Dlatego ods%n)e( si&. :
sysz)c warkot nadlat%$)cyc* *elikopterw B4: oraz wz(ocniony przez (egaAon gos
7arlsona' krzycz)cego' eby nikt si& nie r%sza' zobaczye(' $ak Eoyt Parker si&ga do kab%ry
na ydce' wy$(%$e rewolwer i pak%$e trzy k%le .riAAinowi 6cope>owi. Pote( zobaczye(' $ak
obraca broC.
# 0ieQ # krzykn)e(' lecz ostatni strza zag%szy ten krzyk.
2ST
4
Poc*owali+(y Eoyta cztery dni pKnie$. 9ysi)ce polic$antw przyszy na pogrzeb' eby
odda, cze+, z(are(%. @eszcze nie podano do p%bliczne$ wiado(o+ci szczegw tego' co
wydarzyo si& w posiado+ci 6cope>a' i nie wie(' czy prawda kiedykolwiek wy$dzie na $aw.
0awet (atka <lizabet* nie do(agaa si& szczegw' by, (oe dlatego' e szalaa z rado+ci
wywoane$ c%downy( powrote( crki z za+wiatw. Pewnie z tego powod% nie zadawaa zbyt
wiel% pytaC i nie przygl)daa si& zbyt dokadnie nie+ciso+cio(. "oge( to zroz%(ie,.
9ak wi&c Eoyt Parker %(ar $ako bo*ater. "oe ni( by. 0ie (nie o ty( s)dzi,.
Zostawi d%gie pise(ne zeznanie' w ktry( zasadniczo powtrzy wszystko to' co
powiedzia (i w sa(oc*odzie. 7arlson pokaza (i $e.
# 7zy to $% koniec- # spytae(.
# "%si(y $eszcze wytoczy, spraw& .andle>owi' <ricowi 1% oraz kilk% inny( osobo( #
odpar. # 9eraz' kiedy .riAAin 6cope nie y$e' nie b&dzie z ty( adnyc* proble(w.
"ityczna bestia # po(y+lae(. 0ie odr)b%$esz $e$ ba. "%sisz pc*n), $) w serce.
# ")drze pan zrobi' przyc*odz)c do (nie' kiedy porwali tego (aego c*opca # rzek
7arlson.
# A (iae( inne wy$+cie-
# Dobrze powiedziane. # 7arlson %+cisn) (i doC. # 0iec* pan %waa na siebie' doktorze
4eck.
# Pan te # powiedziae(.
"oe c*cieliby+cie wiedzie,' czy 9yrese przeniesie si& kiedy+ na Bloryd& i co b&dzie z 9@#e(
oraz 8atis*). "oe zastanawiacie si&' czy 6*a%na i 8inda zostan) raze( oraz co to b&dzie
oznacza, dla "arka. 0ie (og& wa( powiedzie,' poniewa sa( nie wie(.
9a opowie+, koCczy si& teraz' cztery dni po +(ierci Eoyta Parkera i .riAAina 6cope>a. @est
pKno. 4ardzo pKno. 8e& w k% z <lizabet*' patrz)c' $ak $e$ piersi %nosz) si& i opada$) we
+nie. Patrz& na ni) przez cay czas. Prawie nie za(yka( ocz%. "o$e sny si& z(ieniy w
perwersy$ny sposb. 9eraz w nic* $) trac& # ona nie y$e' a $a $este( sa(. Dlatego wci) $)
obe$(%$&. Przyt%la( $) i +ciska(. Dna (nie te. Z czase( (oe na( to prze$dzie.
@akby cz%$)c na sobie ($ wzrok' <lizabet* obraca si& na bok. L+(iec*a( si& do nie$.
Ddpowiada (i %+(iec*e( i (o$e serce szyb%$e w obokac*. Przypo(ina( sobie ta(ten
dzieC nad $eziore(. Pa(i&ta(' $ak leeli+(y na tratwie. : przypo(ina( sobie' e wtedy
postanowie( powiedzie, $e$ prawd&.
# "%si(y poroz(awia, # (wi&.
# 0ie s)dz&.
2SU
# 0ie powinni+(y (ie, przed sob) adnyc* ta$e(nic' <lizabet*. 9o z tego powod% powstao
cae za(ieszanie. .dyby+(y (wili sobie o wszystki(... # 0ie dokoCczye(.
Dna kiwa gow). : nagle zroz%(iae(' e wie. Zawsze wiedziaa.
# 9w$ o$ciec # powiedziae( # zawsze s)dzi' e to ty zabia+ 4randona 6cope>a.
# 9ak (% powiedziaa(.
# A przecie... # za(ilke(. Po c*wili zacz)e( (wi,: # Kiedy w sa(oc*odzie powiedziae(
(%' e ty nie zabia+ 4randona' czy (y+lisz' e zroz%(ia' co naprawd& si& stao-
# 0ie wie( # odpara <lizabet*. # 7*c& s)dzi,' e tak.
# : po+wi&ci si& dla nas.
# Albo nie c*cia pozwoli,' eby+ ty to zrobi. A (oe %(ar' wci) (y+l)c' e to $a zabia(
4randona 6cope>a. 0igdy si& tego nie dowie(y. : nie (a to adnego znaczenia.
Popatrzyli+(y po sobie.
# 1iedziaa+ # wykrzt%sie( i ci&ar spad (i z piersi. # Dd pocz)tk%. 9y...
Lciszya (nie' przykada$)c palec do (oic* %st.
# 1szystko w porz)dk%.
# 9o dla (nie sc*owaa+ to wszystko w skrytce depozytowe$.
# 7*ciaa( ci& zabezpieczy,.
# Zrobie( to w sa(oobronie # powiedziae(' przypo(ina$)c sobie ci&ar rewolwer%
podskak%$)cego w (o$e$ doni' gdy poci)gn)e( za sp%st.
# 1ie( # zarz%cia (i r&ce na szy$& i przyci)gn&a do siebie. # 1ie(.
9o $a bye( w naszy( do(% wtedy' kiedy przed o+(io(a laty wa(a si& ta( 4randon
6cope. 8eae( sa( w k%' kiedy zakrad si& z noe( do nasze$ sypialni. Ddepc*n)e( go.
7*wycie( trzydziestk&se(k& o$ca. Znow% rz%ci si& na (nie. 6trzelie( i zabie( go. A
pote( wpade( w panik& i %cieke(. Lsiowae( zebra, (y+li' znaleK, $akie+ wy$+cie. Kiedy
doszede( do siebie i wrcie( do do(%' ciao znikn&o. 4roC te. 7*ciae( powiedzie, o
ty( <lizabet*. Za(ierzae( zrobi, to nad $eziore(. A $ednak nie powiedziae( o ty( ani
sowa. Dopiero teraz.
@ak $% (wie(' gdyby( od pocz)tk% wyzna prawd&...
<lizabet* przyci)ga (nie do siebie.
# @este( t%ta$ # szepcze.
2T0
9%ta$. Przy (nie. 7*wil& potrwa' zani( oswo$& si& z t) (y+l). 8ecz tak si& stanie. Przyt%leni'
powoli zapadnie(y w sen. A $%tro rano ob%dzi(y si& raze(. : po$%trze. 9o $e$ twarz b&d&
widzia kadego ranka' kiedy otworz& oczy. : $e$ gos %sysz& po przeb%dzeni%. 1iedziae('
e nigdy nie przestan& si& ty( cieszy,.
2T