You are on page 1of 5

LAMPIRAN A

GARIS PANDUAN ISTIADAT KONVOKESYEN


INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KALI KE 4 IPG KPM TAHUN
2014
BAGI BAKAL GRADUAN
PROGRAM PISMP AMBILAN JANUARI 2010, B.ED. TESOL AMBILAN
JULAI 2008 DAN PGSR AMBILAN NOVEMBER 2009
PADA 8-14 JUN 2014 DI IPG KAMPUS BAHASA MELAYU, KUALA
LUMPUR.
1. TAKLIMAT, RAPTAI DAN PENDAFTARAN
1.1 Sidang 1, 2 dan 3:
1.1.1.Taklimat dan Raptai pada 8 Jun 2014 jam 9.00-10.30 pg di Dewan
tama
1.1.2 !enda"ta#an pada 8 Jun 2014 jam 11.00-1.00 ptg di Dewan $aa%a.
1.1.3 &'tiadat ()n*)ke'+en ,#ujuk lampi#an D-
1.2 Sidang 4, . dan /
1.1.1.Taklimat dan Raptai pada 11 Jun 2014 jam 3.00-4.00 ptg di Dewan
tama
1.1.2 !enda"ta#an pada 11 Jun 2014 jam 4.00-/.30 ptg di Dewan $aa%a.
1.1.3 &'tiadat ()n*)ke'+en ,#ujuk lampi#an D-.
2. BORANG PENYERTAAN DAN BAYARAN
2.1. Setela0 tuan1puan meneliti 2a#i' !anduan ini, 'ila 0anta# dengan 'ege#a
Lampiran C ,3)#ang !en+e#taan &'tiadat ()n*)ke'+en- +ang lengkap ke
&!2 (ampu' Temengg)ng &%#a0im sebelum atau paa !" Mei !"#$%
Semua 'u#at men+u#at 0endakla0 di0anta# kepada Pen&ara' IPG Kampus
Temen&&(n& Ibra'im, )('(r Ba'ru *u%p% )abatan +al E',al Pela-ar.%
2.3 3a+a#an pen+e#taan k)n*)ke'+en +ang diwaji%kan adala0 'e%an+ak RM
!/"%"" 0 &rauan ba&i 1an& 'air an RM#2"%"" ba&i 1an& tia3 'air.
4aklumat pem%a+a#an men+e#tai k)n*)ke'+en pada 5ampi#an 6 *Ru-u3
B(ran& Pen1ertaan Istiaat K(n4(3es1en para ##, ##%# 5 ##%!.% Sila
'impan 'lip pendua wang p)'1ki#iman wang 'e%agai %ukti peng0anta#an
p)' atau 'e#a0an tangan.
2.4 6an& p(s03iriman ,an& pe#lu dituli' ata' nama Pen&ara', Institut
Penii3an Guru Temen&&(n& Ibra'im
2.4 Tuan1puan tidak di%ena#kan men+e#tai &'tiadat ()n*)ke'+en ini jika tia3
men-elas3an ba1aran 'e%elum atau 'ema'a !" Mei !"#$.
2.. Sila %awa %e#'ama salinan slip0resit ba1aran0(3umen pen&esa'an
ba1aran ari Institut ini se,a3tu 'ena3 men&ambil pa3aian
a3aemi3.
3. PENGE7A+AN KE+ADIRAN
3.1. Tuan1puan diminta untuk meng0u%ungi 'ege#a pi0ak Ja%atan 7al 80wal
!elaja#, &!2 (ampu' Temengg)ng &%#a0im untuk penge'a0an ke0adi#an.
3.2. Tuan1puan juga diminta mem%uat penge'a0an k)n*)ke'+en dengan
mela+a#i !)#tal ()n*)ke'+en, www.Imsipda.net/konvo2014 'ama ada 0adi#
atau tidak 0adi# %e#mula pada 20 9p#il : 30 4ei 2014.
1
4. PENDAFTARAN I7TIADAT KON8OKE7YEN *9:#$ );N !"#$.
4.1 Sema'a penda"ta#an, tuan1 puan akan
4.1.1 4em%uat penge'a0an penda"ta#an dan mene#ima ;ende#a0ati.
4.1.2 4em%uat penge'a0an pem%a+a#an
4.1.3 4ene#ima ju%a0, m)#ta#%)a#d dan 0)d
.. PEM;LANGAN );BA+, MORTARBOARD DAN +OD
..1 Ju%a0, m)#ta#%)a#d dan 0)d waji% dipulangkan ke kaunte# penda"ta#an &!2
(ampu' Temengg)ng &%#a0im 'elepa' 'ele'ai majli' k)n*)ke'+en %agi
'atu-'atu 'idang 'ele'ai.
/. 7I)IL DAN TRAN7KRIP
/.1 2#aduan +ang 0adi# ke i'tiadat k)n*)ke'+en
/.1.1 !ene#imaan 'ijil dan t#an'k#ip akan di%e#ikan ,'elepa' ju%a0,
m)#ta#%)a#d dan 0)d dipulangkan- di kaunte# 'ijil dan t#an'k#ip &!2
(ampu' Temengg)ng %e#'e%ela0an dengan kaunte# ju%a0.
/.2 2#aduan +ang tidak 0adi# ke i'tiadat k)n*)ke'+en.
/.1.1 Tuan1 puan %)le0 mengam%il 'ijil dan t#an'k#ip di nit !epe#ik'aan
Dan !enilaian, &!2 (ampu' Temengg)ng &%#a0im dan mengam%il
;ende#a0ati di Ja%atan 7al 80wal !elaja#, &!2 (ampu' Temengg)ng
&%#a0im. ,Selepa' %a+a#an k)n*)ke'+en dijela'kan-.
<% TATACARA I7TIADAT KON8OKE7YEN
<.1 Tuan1 puan dike0endaki %e#kumpul 1,'atu- jam le%i0 awal di tempat +ang
ditetapkan )le0 petuga' k)n*)ke'+en dengan %e#pakaian #a'mi, ju%a0
m)#ta#%)a#d dan 0)d k)n*)ke'+en..
<.2 !e#a#akan ma'uk g#aduan dijalankan mengikut kumpulan +ang di tetapkan
)le0 petuga'..
<.3. !e#a#akan ma'uk a0li akademik, 'emua tetamu te#ma'uk g#aduan di minta
%e#di#i.
<.4 !e#a#akan ==&! dan Senat, 'emua tetamu te#ma'uk g#aduan di minta
%e#di#i.
<.. ;apan !eng0ulu &'tiadat dan ==&!
<./ &'tiadat pengu#niaan dipl)ma, g#aduan %e#atu# di 'e%ela0 'i'i dewan
mengikut a#a0an petuga'. tag nama ,+ang di %e#ikan 'ema'a penda"ta#an-
pe#lu di 'e#a0kan kepada petuga' 'e%elum nama di%a;a. 2#aduan tidak
di%ena#kan mengu%a0 kedudukan di dalam %a#i'an. 7ila patu'i semua
ara'an pe&a,ai bertu&as semasa Istiaat K(n4(3es1en berlan&sun&%
<.< 9pa%ila nama g#aduan diumumkan>
g#aduan diminta %e#jalan te#u' ke a#a0 Tetamu (e0)#mat ,==&!-.
tunduk 'e%agai tanda 0)#mat ,penanda ada di'ediakan di ata' penta'-.
te#ima dipl)ma dengan kedua %ela0 tangan.
%e#i u;apan <Terima 3asi'< 3epaa Tetamu Ke'(rmat. ,pandang
muka %eliau-
undu# 'elangka0 dan tundukkan kepala 'e%elum %e#jalan tu#un da#i
penta' dan kem%ali ke tempat duduk a'al mengikut laluan +ang
ditetapkan
2
%agi pene#ima 9nuge#a0 (e;eme#langan, 'elepa' mene#ima dipl)ma
dike0endaki duduk di tempat duduk +ang di'ediakan dan akan
dimaklumkan kelak.
<.8 Tag nama 0endakla0 dipakai.
<.9 3eg tangan tidak di%ena#kan untuk di%awa naik ke penta' ketika
pene#imaan dipl)ma.
<.10 Tuan1 puan dila#ang kelua# meninggalkan dewan ketika &'tiadat
pen+ampaian dipl)ma 'edang %e#lang'ung.
<.11 Tuan1 puan dila#ang me#)k)k dan %e#%ual-%ual 'e0ingga mengganggu
&'tiadat +ang 'edang %e#lang'ung.
<.12 Tuan1puan me'tila0 mema'tikan tele")n %im%it %e#ada dalam keadaan m)d
'en+ap atau tidak akti" ketika %e#ada di dalam dewan.
8. PENGINAPAN
8.1 !i0ak in'titut tidak men+ediakan kemuda0an penginapan. ?le0 itu di
0a#apkan tuan1puan akan mengu#u'kan 'endi#i tempat penginapan 'ema'a
meng0adi#i &'tiadat ()n*)ke'+en.
9. TATATERTIB
9.1 !i0ak &!24 amat memandang %e#at tentang tatate#ti% 'ema'a upa;a#a
pen+ampaian ija@a0 %e#lang'ung. Semua pe#atu#an dan tatate#ti% &n'titut
pe#lu dipatu0i )le0 tuan1puan 'ema'a %e#ada di Dewan ()n*)ke'+en.
10. PAKAIAN GRAD;AN
10.1 !akaian 2#aduan Lela3i =:
!akaian ()n*)ke'+en iaitu ju%a0, m)#ta#%)a#d dan 0)d ,diam%il da#i
&!2 (ampu' Temengg)ng &%#a0im 'ema'a penda"ta#an-.
7endakla0 %e#pakaian kema' iaitu lounge suit (lengkap dengan kemeja
berlengan panjang dan bertali leher) 9T9 pakaian ke%ang'aan.
3e#ka'ut kulit dan %e#'t)king wa#na 0itam.
10.2 !akaian 2#aduan Perempuan =:
!akaian ()n*)ke'+en iaitu ju%a0, m)#ta#%)a#d dan 0)d ,diam%il da#i
&!2 (ampu' Temengg)ng &%#a0im 'ema'a penda"ta#an-.
3aju ku#ung atau ke%a+a atau pakaian lain +ang ')pan, tidak te#lalu
ketat dan 0a#u'la0 la%u0 ke %awa0 pa#a' lutut.
2#aduan +ang mengandung %)le0 memakai pakaian +ang %e#'e'uaian.
!akaian "e'+en %e#'elua# tidak di%ena#kan 'ama 'ekali.
3e#ka'ut 'a#ung ,%ukan tumit tinggi dan %ukan 'elipa#- dan %e#wa#na
0itam.
11. R;PA DIRI GRAD;AN
11.1 Sa0'ia0 2#aduan 5elakl:-
Rambut lelaki 0endakla0 pendek dan kema',tia3 men-e-a3i 3(lar ba-u%
11.2 Sa0'ia0 2#aduan !e#empuan:-
(enipi'an dan #eka %entuk pakaian 0endakla0 tia3 >men?(l(3 mata@%
A PENTING B
3
Grauan 1an& tia3 mema3ai pa3aian a3aemi3 1an& len&3ap tia3
ibenar3an men1ertai Istiaat K(n4(3es1en% 7emua &rauan tia3
ibenar3an 3eluar e,an se'in&&a Istiaat K(n4(3es1en selesai%
Tuan0 puan i3e'ena3i berpa3aian C(rmal *pa3aian pe-abat. semasa 'air
paa 'ari penaCtaran an raptai% Pi'a3 urusetia mun&3in tia3 a3an
membenar3an ba3al &rauan menaCtar se3iran1a tia3 mematu'i eti3a
berpa3aian se(ran& G;R;%
12. PAKAIAN IB;BAPA0 6ARI7
&%u%apa tetamu ,te#ma'uk kanak-kanak %e#umu# 12 ta0un ke ata'- diminta
%e#pakaian #a'mi 'epe#ti %e#ikut:-
12.1 !akaian Tetamu Lela3i =:
11.1.1 3atik ,'angat digalakan- atau
11.1.2 (e%ang'aan atau
11.1.3 5)unge Suit atau
11.1.4 !akaian Ra'mi +ang 'e'uai ,7eluar )eans an Keme-a:T tia3
ibenar3an-.
12.2 !akaian Tetamu Perempuan =:
11.2.1 (e%ang'aan atau
11.2.2 !akaian ")#mal dan ')pan ,pa3aian &aun atau Ds3irtD 3uran& ari
paras lutut%, Dbl(useD tanpa len&an, 3eme-a:T an seluar tia3
ibenar3an.
#E C;TI
13.1 Tuan1 puan 0endakla0 mem)0)n 6uti Re0at (0a' %agi mem%)le0kan
tuan1puan 0adi# dalam upa;a#a ini mengikut pe#tim%angan !engetua 1 2u#u
3e'a# ma'ing-ma'ing. ,Rujuk !ekeliling te#kini +ang %e#kuatkua'a-.
14 GAMBAR KON8OKE7YEN
14.1 2am%a#-gam%a# g#aduan 'ema'a mene#ima ija@a0 akan diu#u'kan )le0
S+a#ikat A)t)g#a"i +ang dilantik )le0 &!24. S+a#ikat ini akan %e#u#u'an
te#u' dengan g#aduan 'elepa' &'tiadat k)n*)ke'+en. Grauan an a'li
3eluar&a tia3 ibenar3an men&ambil &ambar i alam e,an semasa
istiaat berlan&sun&
1.% )EMP;TAN DAN PENYERTAAN IB;BAPA0 6ARI7
1..1 Tuan1 puan di%ena#kan mem%awa tetamu tia3 lebi' ari ua *!. (ran&
sa'a-a 3e alam e,an. !a#a tetamu +ang tidak dapat ma'uk ke dalam
dewan %)le0 men+ak'ikan &'tiadat melalui paparan s3rin i luar e,an
,tempat akan ditentukan kemudian-.
1..2 Tuan1 puan 0an+a di%e#i dua *!. Pas Masu3 untu3 ! (ran& a0li
kelua#ga1wa#i'1'auda#a ma#a 'a0aja.
1/. KETEPATAN MA7A
1/.1 4enepati ma'a 0endakla0 di%e#i keutamaan 'upa+a pe#jalanan upa;a#a
+ang %e#'eja#a0 ini dapat %e#lang'ung dengan lan;a#.
4
1<. KE7ELAMATAN
1<.1 Tuan1 puan adala0 %e#tanggungjawa% menjaga ke'elamatan di#i dan 0a#ta
%enda ma'ing-ma'ing 'epanjang &'tiadat k)n*)ke'+en %e#lang'ung.
18. +AL:+AL LAIN
18.1 Se%a#ang pe#tan+aan %e#0u%ung dengan &'tiadat ()n*)ke'+en !&S4! (ali
(e-4 &!2 (!4 Ta0un 2014 %)le0la0 diajukan kepada &n'titut ini melalui
Ja%atan 78! %e#da'a#kan n)m%)# tele")n di%awa0.
18.2 !)0)n ke#ja'ama 'emua %akal g#aduan aga# dapat memanjangkan
maklumat ini pada #akan-#akan +ang lain.
18.3 Ma3lumat 1an& i'antar0p(s )le0 tuan1puan ke &!2 (ampu'
Temengg)ng &%#a0im adala0 'epe#ti %e#ikut:
18.3.1 B(ran& Ba1aran Istiaat K(n4(3es1en PI7MP Kali 3e:$ IPG KPM
ta'un !"#$ *Lampiran C.
18.3.2 Kiriman 6an&0 6an& P(s di ata' nama FPen&ara', Institut
Penii3an Guru Temen&&(n& Ibra'imG%
18.3.3 Re3( Penempatan Pela-ar IPGKTI )B* Lampiran E.
RUJUKAN
Institut Pendidikan Guru Kampus Temenggong Ibrahim
)abatan +al E',al Pela-ar *Pe-abat Am.
N(% Tel = "2:!EH$299 0 !EH$H!$ I EJt = !E90!$"
N(% Fa3s = "2:!E2K2EH0"2:!E9!KKH0"2:!E!HE!K
Laman 6eb Rasmi = ,,,%ip&3ti%eu%m1
*7ila ru-u3 untu3 ma3lumat lan-ut i Laman 6eb rasmi ini .
PORTAL KONVOKESYEN IPG !E"KONVO#
www.Imsipda.net/konvo2014
,3e#mula da#i 20 9p#il : 30 4ei 2014-