You are on page 1of 5

Podjela novinarstva na:

- deskriptivno (opisno) novinarstvo


- analitiko novinarstvo, koje sadri i
- istraivako novinarstvo
- interpretativno novinarstvo
Ko, ta, gdje , kada , kako , zato, kojim sredstvima, koje su posljedice
Istraivanje u novinarstvu:
- utvrivanja injenica unutar njihova drutvenog (socijalnog,
ekonomskog, politikog itd.) konteksta,
- utvrivanja odnosa izmeu injenica i njihova konteksta,
- analize tako dobivenih podataka,
- referiranja podataka i analize korisniku (itatelju/sluatelju/gledatelju).


Pri istraivanju novinar:

utvruje koncept istraivanja (tema, hipoteza) utvruje mogue
izvore primarne i sekundarne i ljudske izvore
odabire istraivaku tehniku;
procjenjuje izvedivost;
(su)odluuje o izvoenju istraivanja;
izrauje plan istraivanja;
gradi bazu podataka;
provodi istraivanje;
evaluira prikupljene podatke;
popunjava eventualne praznine u podacima;
reevaluira prikupljene podatke;
finalizira rezultate istraivanja (pisanje, montaa, dopisivanje, zavrna
evaluacija, zavrna dorada);
objavljuje rezultate istraivanja;
eventualno slijedi temu (follow up).

Novinarsko istraivanje sloeni je oblik novinarskog izraza, jer moe
sadravati elemente izvijesti, reportae, komentara, esto izjava i intervjua,
a ponekad i drugih anrova. To je anrovsko arenilo zadano time to se
novinsko istraivanje ne bavi samo injenicom ili dogaajem, nego:

- nastoji zai u vijest i ii preko vijesti istraujui joj razloge, uzroke,
prethodna i slina zbivanja, te mogue posljedice; odnosno
- ispitati neku aktualnu drutvenu temu (politiku, ekonomsku, kulturnu,
socijalnu pojavu) ili
- neku zajednicu (naciju, grad, religiju).
Watchdog nadzorna funkcija
Muckracking prekapanje po smeu ponekad prerasta u skandalizam
Kvalitetno istraivako novinarstvo razlikuje se od skandalistikoga i po
tome to drutveni interes za temu pretpostavlja njenoj komercijalnosti.


Obaveza medija je informisanje. Dobro informsranje pozna tri stepena:
- Izvjetavanje (5W).
- Objanjenje - povezivanje, uporeivanje, ralanjivanje, analiza, konekst
- Komenarisanje stavovi, gledita
Informisanje treba biti
- aurno
- objektivno
- uravnoteeno
- privlano
Novinarski posao je da u redundantnom obilju svakodnevnih injenica:
- izaberu one informativno bitne, dakle one koje zadovoljavaju potrebu,
interes, odnosno radoznalost korisnika;
- da ih se posreduje, tj. izrazi na nain podoban da ih korisnik shvati.

Greke novinara spram korisnika:
- Kada ignorira korisnika podobno i pristrasno
- Kada korisnika tretira kao dio mase shvaene kao faktora koji moe
promijeniti ili usmjeriti tok zbivanja ponekad hukako
- Kada korisnika tretira kao dio mase shvaene amorfno, bezlino, kao
sluajne gomile individua, koje zanimaju novac, zloin, ssksualnost itd
- Kada korisnika tretira kao stereotip, kada umjesto razliitih individua
novinar kao cilj vidi odreenu vrstu
Odgvornost
Objektivnost
Uravnoteenost
Etinost
Nepristrasnost
Tragom novca