Cân hai tay mơi vô tay thành tiêng *SNTNS-176

Chẳng ai sống mà không xô đẩy và bị xô đẩy.
Trong mọi việc, ngươi ta đều phải bon chen vơi thế giơi,
đê tấn công tơi và rôi bị tấn công lui.
- Thomas Carlyle
Dù có khéo đên mây, it ai co thê chi dung môt ban tay ma vô tay thanh tiêng đươc . Nêu
không co y mi a mai khinh thương đôi tương đang đon nhân tiêng vô tay cua ngươi muôn
chuc mưng tan thương vê chuyên gi đo , thi cung chi la gia tao hơi hơt cho chiêu lê qua lân ,.
Thê nên ngươi ta mơi nói “cân hai tay mơi vô tay thành tiêng.” Câu nói ngu y la môt minh
chung ta kho co thê lam nên chuyên đươc , vì co nhiêu viêc hay sinh hoat thưc sư it nhât cung
cân đên hai ngươi trơ nên. Cung như ngươi ta con noi cai nhau ha tiên cung phai cân đên hai
ngươi, chi môt ngươi thì không thê cai nhau đươc, vì có hon đât nem đi mà không có hòn chì
ném, thi viêc cai nhau không tha nh, không nôi đinh đam, còn nêu co hai ngươi trơ nên cuôc
cai nhau se xôm tro, nhôn nhip ôn ào, va se lôi keo nhiêu ngươi xum lai xem tuông . Như vây
phai hiêu thê nao vê cac sinh hoat co sư hiên diên môt ngươi hay hai ngươi trơ nên?
Nhưng trương hơp chi hiên diên cua môt ngươi mà thôi : Trong trương hơp nay , có
điêu bât lơi khiên nhiêu viêc khó có thê thưc hiên đươc , nhưng cung co điêu lơi , đo l à
tranh đươc nhiêu phiên luy. Điêu bât lơi co thê la: thiêu sư công tac đoan kêt va sưc manh
cua công đông xa hôi. Như thê không co ai gop thêm ban tay giup sưc , mà chi môt ngươi
đê xương đê rôi môt minh biêt môt minh minh hay , thi sang kiên, hay công viêc du co tôt
co lơi đên đâu cung kho ma thanh đat. Điêu lơi co thê là: môt đê nghi, đê an vôi va hơi hơt,
hoăc đê an pha hoai , thi khi không co ai đông tinh tiêp sưc , thì khi thưc hiên môt minh ,
hâu qua se vô hai hay không mây hai đên nhiê u ngươi, va đo cung co y ngâm la đê an se
không co ich lơi chi mây, va đươc đê xương do ngươi vô tai bât lưc hay ngươi thiêu lương
tâm trach nhiêm, thiêu tinh nhân đao, co thê la bao ham ac y pha hoai hơn la xây dưng.
Nhưng trương hơp co sư hiên diên tư hai ngươi trơ nên: Cung vây, bao gôm khia canh
tich cưc va tiêu cưc. Vê măt tiêu cưc: nêu co hiên diên tư hai ngươi trơ nên trong môt công
viêc hay dư an không tôt nao đo , thi mưc đô thiêt hai thua lô se nhiêu hơn bơi vi co nhiêu
ngươi tham dư vao, nên tâm anh hương tiêu cưc cung không phai la nho . Còn vê măt tich
cưc, tưc la công viêc hay dư an do nhiêu ngươi đông tâm hiêp lưc thi triên vong thanh
công se đang kê hơn bơi vi : tư hai ngươi trơ nên se đươc tô chưc thanh công ty hay hiêp
hôi, nên se đươc điêu hanh chu đao hơn ; la môt công ty hay hiêp hôi , thì sinh hoat cua dư
án se co uy tin trong công đông xa hôi; đông thơi nêu chăng may không đat thành công, thì
cung có nhiêu ban tay tưc la nhiêu ngươi đông cam đông chiu , và cùng ngôi xuông vơi
nhau kiêm diêm lai nhưng tac nhân dân đên thât bai, đê rôi cung nhau trong tinh thân đoan
kêt vươn lên tư nhưng thât bai ngoai y muôn nay.
Y nghia sâu săc khác cua ‘cân hai tay mơi vô tay thanh tiêng’ là: nêu như không muôn tham
gia công tac vao viêc chung, thi it ra đưng nên trưc tiêp hay gian tiêp lam chuyên gi nhăm pha
đam hay làm nguy hai đên công viêc chung ma nhiêu ngươi khac đang ra sưc xây dưng . Bơi
le răng, lam như vây chăng khac gi lư a chay lai đô dâu thêm, vêt thương đang lanh lai bi lam
cho toac lơn ra thêm . Chăng le pha đam chi đê co cam gia c thich thu ha hê trên sư đ au khô
cua ngươi khac hay cua công đoan hay công đông ma minh đang sông chung hay sao? Trong
xa hôi, bao giơ cung luôn săn co cac hôi đoan, phong trào, hay tô chưc đang điêu hanh cac dư
án hay sinh hoat nhăm phung sư nhân sinh, nên cân đên sư tham gia công tac cua cang nhiêu
ngươi cang tôt, Helen Keller minh đinh: “Môt mình ta thì lam đươc rất ít; con cùng lam vơi
nhau, chung ta lam đư ơc rất nhiêu.” Chính Publilius Syrus cung minh xac như sau: “Sư
đoan kêt đem sưc manh cho những ngươi yêu kém... Nơi nao co sư đoan kêt, nơi đo se thanh
công.” Nói cho cùng, viêc đong gop thêm ban tay đê cho vô thanh tiêng , cho vang dôi lơn
hơn, tưc la phuc vu tha nhân nhiêu hơn, đêu đoi hoi nơi ngươi tham gia phai dân thân thưc sư
vơi tinh thân trach nhiêm vao công trinh hay môt đê an nao đo ma minh tư nguyên gop sưc.

Lơi câu nguyên trong ngay:

Lây Chua, trong đơi sông chung con biêt là nơi chiên tranh cân hoa binh, tranh chấp cân hoà
giai, hân thù cân yêu thương , tôi lôi cân ơn tha thư va ánh sáng chân l ý. Xin cho chúng con
lam chưng nhân đem đên hoa binh, hoa giai, yêu thương va chân ly đên moi nơi moi ngươi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful