Co phai đông tiên la Tiên la Phât *SNTNS-177

“Nếu như cac ban muốn biết giá trị
của tiền bac như thế nao, hãy thư đi ra ngoai găp ai đo
và hoi vay mươn tiền của ho, thì se biết.”
- Benjamin Franklin

Ngươi ta thương noi “co tiên mua ti ên cung đươc .” Co ngươi c on vi von hơn vê đô ng tiên
như sau: “đông tiên la tiên la phât, la sưc bât cua tuôi tre, la sưc khoe cua tuôi gia, la cai đa
cua danh vong, la cai long cua vua quan , nhưng lai la gian nan cho ngươi ngheo khô trong
viêc vât va đê kiêm tiên... bơi vi ai cung cân đên tiên đê lam phương tiên sinh sông. Chính vì
vây, moi ngươi đêu vương vân vao quy đao lam vi êc đê ma kiêm ra tiên , khiên Publilius
Syrus co lơi nhân đinh: “Tiên bac làm xoay chuyển cả thế giới.” Thêm vao đo , nhiêu ngươi
lai coi đông tiên la cưu canh, va tôn thơ đông tiên như thân như thanh như tiên như phât.
Tiên bac thưc sư co gia tri như môt phương tiên sinh sông cho con ngươi:
• Louisa May Alcott nhân xet gia tri cua tiên bac ơ ca hai goc canh tiêu cưc va tich cưc
khác nhau: “Tiên bac là gốc rễ cua cái ác, cung là cái rễ hữu ích đến đô chúng ta khó
sống mà không có nó, như chúng ta không thể sống ma không co cơm banh để ăn vây.”
• Henry Louis Mencken cho răng gia tri tiên bac tư no không thay đôi ma thay đôi do
quan niêm cua con ngươi : “ Giá trị chính cua tiên bac nằm ở trong môt sự thât la ngươi
ta đang sống trong môt thế giới ma đông tiên đa đươc đanh gia qua cao.”
• Voltaire nhân xet răng môi khi noi đên tiên bac thi xem chùng ai cung có cùng quan
niêm: “Vấn đê nào mà liên quan vê tiên bac, thì đêu có chung môt tôn giao như nhau.”

Tiên bac phân biêt ra sư khac biêt giưa ngươi không co tiên va ngươi co tiên:
• Lâm Đich Nhi: “Có tiên hay không có tiên, không phải la ở chỗ cac ban ăn sơn hao hải
vị còn tôi ăn rau ăn cha o; không phải ở chỗ tôi ngu trên giương nho còn cac ban ngu
trên giương lớn; không phải ở chỗ cac ban sống ở biệt thự nguy nga, còn tôi ở nhà tranh
vach đất. Thế nhưng nó thể hiện rõ rang nhất khi chúng ta phải đối mặt với bệnh tât. Nếu
có tiên, cac ban có thể đến bệnh viện tốt nhất, tìm bác sĩ gioi nhất va như thể tính mang
sẽ đươc an toàn hơn. Còn nếu như ai không có tiên, bất lực vẫn chỉ là bất lực mà thôi.”
• Môt tư tương ân danh: “Tiên bac đôi khi co thể mua đư ơc hanh phúc, bởi vì không có
nó, ban sẽ bất hanh vi không co thể sống ở những nơi tốt đẹp như ngươi co tiên.”

Tiên bac chưa hăn là nhưng yêu tô khiên đem lai hanh phuc cho con ngươi:
• Samuel Johnson: “Tiên bac và thơi gian là những gánh nặng ghê gớm nhất cua cuôc
đơi...và ngươi bất hanh nhất là ngươi sở hữu chúng nhiêu hơn mưc đô mình cân thiết.”
• Benjamin Franklin: “Tiên bac chưa bao giơ và sẽ không bao giơ khiến con ngươi hanh
phúc. Bản chất tiên bac tự no không có thể tao ra hanh phúc, vì môt ngươi càng có nhiêu
tiên bao nhiêu thi lai cang thấy minh cang muốn có nhiêu tiên hơn thế nữa bấy nhiêu.”

Yêu tô hanh phuc cua con ngươi nhiêu khi không do yêu tô tiên bac tao nên:
• Benjamin Franklin: “Ai nghĩ rằng tiên có thể lam đươc moi thư, thì ta có thể nghi ngơ
ngươi ấy lam moi thư chỉ vì tiên.” Con ngươi nên đôi xư tôt vơi nhau băng yêu thương.
• Henry David Thoreau: “Nhu câu cốt yếu cua tâm hôn không cân đến tiên bac để mua.”
• Charles Goodyear: “Không nên đanh gia cuôc sống chỉ bằng tiêu chuẩn cua những
đông tiên.” Bơi le gia tri cuôc sông cua con ngươi nhiêu khi gia tri hơn ca tiên bac.
Trong xa hôi thiêu tai năng va đao đưc, tiên bac đươc coi như thân thanh, vi cho răng tiên bac
la tât ca . Ai cung to ra minh co tiên du la không co , vì theo ho sang giâu la cao quy , nghèo
kho la thâp hen . Ai cung phô trương cho ngươi khac biêt la minh giâu , nhưng đôi khi đây la
luc tư huy diêt minh nêu ngươi giâu phô trương vươt qua giơi han minh co , con ngươi nghèo
lai cang chong đi vao con đương tư diêt bơi vi se tuyêt vong trong viêc che dâu sư ngheo kho
cua minh. Môt xa hôi như thê, nhin tư bên ngoai thi xem ra ai cung sung tuc , ma thưc sư bên
trong: chỉ co số ít la giâu sang , môt số đông che mặt na cai ngheo kho cua minh , nên tất cả
đêu sống trong tinh trang vong thân, bởi vi không sống đúng với hiện thân cua minh.

Lơi câu nguyên trong ngay:

Lây chúa, giâu ngheo đêu binh đăng trước Chúa, va Chúa chỉ muốn chúng con mến Chúa va
yêu ngươi. Xin chúng con dù giau ngheo thế nao cung luôn môt long yêu ngươi va mến Chúa.