You are on page 1of 3

Hướng dẫn cài đặt mạng Boot - Rom (phần 3)

CÀI ĐẶT DỊCH VỤ BXP 2.5 CHO MÁY CHỦ

GIỚI THIỆU
Trong 02 chuyên đề trước đã giới thiệu mô hình hoạt động mạng BOOT-ROM, cách cài đặt
HĐH Windows Server 2003 và dịch vụ cấp phát địa chỉ động DHCP trên máy chủ. Chuyên đề
thứ 03 này tôi sẽ trình bày phần cài đặt chương trình và các dịch vụ đi kèm của phần mềm BXP
2.5.

THỰC HIỆN
Để có phần mềm BXP 2.5 bạn có thể tham khảo và đăng ký bản dùng thử cho 02 người dùng
hoặc bản chính thức tại địa chỉ Website www.venturcom.com.

Bạn đăng nhập vào máy chủ với tài khoản có quyền quản trị cao nhất và chạy tập tin cài đặt của
BXP.

I. Cài phần mềm BXP 2.5 trên máy chủ

 Chạy tập tin cài đặt

 Hộp thoại Setup type sẽ xuất hiện. Chọn Full


Server và bấm Next.

 Bỏ chọn Tellurian DHCP Server trong hộp thoại


Select Components vì ta sử dụng dịch vụ cấp phát
địa chỉ động DHCP của HĐH Windows Server
2003

 HĐH thông báo vừa phát hiện thêm phần cứng


mới (ổ đĩa ảo của BXP). Ta bấm Next để chương
trình xác nhận việc cài đặt này, bạn chỉ việc bấm
Continue anyway và chờ cho đến khi hoàn tất quá
trình cài đặt BXP ở máy chủ.

II. Cấu hình các dịch vụ của BXP 2.5 trên máy chủ
1. Cài đặt các dịch vụ của BXP Server

Các thành phần của BXP Server trên máy chủ bao gồm có các dịch vụ sau:

 3Com PXE Service: sử dụng cho trường hợp các máy khách nhận địa chỉ IP tự động từ
dịch vụ DHCP

 BXP TFTP Service: được sử dụng bởi các máy khách để nạp tập tin ảnh khởi động
(bootstrap file)

 BXP Login Service: phê chuẩn các máy khách và cung cấp thông tin liên quan đến ổ
cứng ảo mà nó được gán.

 BXP IO Service: truy cập đến tập tin ổ


đĩa ảo nhằm xử lý các yêu cầu truy
BIT

Rate