You are on page 1of 1

No Nama Peserta Kelas

1 Devi X-1
2 Hidayatun Nisa X-1
3 Khairun Nisa X-2
4 Khairatul Ulya X-2
5 Nur Anifah X-3
6 Sri Wahyuni X-3
7 Siti Humairah X-4
8 Mutiara Idami X-4
9 Zairina Aula X-5
10 Leni X-5
11 Aulora X-6
12 Syarifah Rizqina X-6
13 Desi Yuliana XI IA 2
14 Tika Nurfitri Hidayanti XI IA 3
15 Zikrillah XI IA 3
16 Anzilaturrahmani XI IS 3
17 Roowy Waddahwy XI IS 3
18 Fatisah XII IA 1
19 Suci Idamansyah XII IA 1
20 Nurul Mauliza XII IA 2
21 Nurul Fitri XII IA 2
22 Mas Imam Putra XII IS 2
23
24
25
26
27
28
29
30