o: " : :v ;:¬:n:o :n::: n:::x n:cn n:::o

www.swdaI.com 1
in¬ " x· µ¬s n¬ixì nYtx nì>Yn o
a n5:n
n¬nìn ·ìxn n¬·ix :w ' + > o·¬i¬ " x i ' + q·nx n¬·ix , ·vw¬ ·¬· µ·tnn xìnw ·:sn n¬·iv ¬iìv nt ·¬n n¬·tnnnì
oYìv , niìwn nt ·¬n n:ìnx ·Yvi onw ìv¬·ì Yx¬w· nx ì¬xs·w ·¬> own nx w¬µY n¬·tnn oxì , w·w oìµniì
n¬ìox ìn¬·ix own YìYn n¬·tnnY i··nì , oìYw ·>¬¬ ·:sn Yx¬w· ·Y>> o·i:xn ·:sn on·Y> j·o·:>n oìµn Y>iì .
! n5:n
¬iox a inivun: :ax inxvn nvuw xini n¬nini in!·ax5 ·ian nivu .
n n5:n
!x·5 , nvui jiawn ·ian nwvw jia5 , xw nn x:x v!i· ·J·xi qnio ·Jx qJiawn :vw nx¬ :x¬w· i: ¬nx·w q·¬xi nn
¬nin nr jia5 q: jniJ ·Jx ¬nix Yix YYnnn o·nw ow xxn:ì 쵬iY ·ìxn j·ì>n· xnw ¬ìox j> ìY ¬nx xY ox .
¬v jn·o j·wv Yì¬x nììxn ¬so
Yx¬w·Y n¬·ix i·wnY nwv nìxn q·nx: oa·wn awn ¬nxJw ) v " an¬ s " ·s n!·axi n:ra o " n x " x .( n5ona jJ·w¬!i
v " s r " a ) i5 , a ( n!·ax :5: nia¬: q·nx ] nx [ q5:·n !niwnn , n·n i:·sx
x
jiax·n: ni:·aJ :5ixi vw¬ n!·ax :van
a·wn: nixn ia xxi·5i i: in!·ax , ·::nni n¬r n!iav ·!aivi j·o¬ip·sxni j·J·nni j·n xin ·¬n o·v5n: ni:·aJ :5ix :ax
n!·ax on: ¬·rnn: ¬iox x·on¬sa ninaw ) an¬ " n o " v a " w .( na :rian p¬sai x¬ ) a " a·p p , a ( ji on:s ·i¬ x·:n
YìY·n w·w oìµni ¬nìx ¬·x·
i
Yx¬w· n¬·ix> n¬t n¬ìiv ·¬iìv ·ìx n¬·ix ¬·tnnY i··n own . µ¬s¬ ·nYw쬷iì
j·µt·:n ) xY q¬ j·o·x , x ( oìYw ·>¬¬ ·:sn Yx¬w· ·Y>> o·i:xn ·:sn on·Y> j·o·:>n oìµn Y>iw j:·¬nx ) jiw:
an¬ " n o " a .( > i¬ µ·on j>ì jì¬nx Ytìxn µ¬si x:n ) ow ( ìnxvn nvow xìnì ¬nìn n¬t n¬ìiv ¬iìv ·ìx nìvow
nnxw nn xYx v¬ì· ·:·xì qnìo ·:x q:ìiwn Yvw nx¬ Yx¬w· ìY ¬nx·w q·¬xì nvoì jìiwn ·ìxn nwvw jìx> ¬x·>
¬nìx ] ·Y [ YYnnn o·nw ow xxn:ì 쵬ìiY ·ìxn jìì>n: xnw ¬ìox ìnìvonY Yix qY jnì: ·:x ) ·v ' an¬ " :n o ' ! , n
n:ai " n .( ·wx a¬! nwvnai ) !ni ow " ·5n n ( ·ia vnw ·ia :w on ox ¬!a: yin j·u:ia o·aJv x·an: i:w wnw: ¬nxw
pnx· iJ·a¬ w¬·s o·n!n npi: iJ·x :x¬w· o·n!n npi: ·ia n·: ¬nx xin ¬nin ·5i on ·ia :w ox ¬nx !nx
a
i: ¬nxw
inin!: x:i nnxn . ¬nì· nìYxn q·¬xnw nnv ·> oì¬x nì·ìYx ¬xwYì ¬¬soi ¬wx o·Yw쬷 nìYxY ·nw¬¬ ¬i>
iµn Yw ìnnìni tìnxYì oYìvn ·Yinn Y·¬inY Yx¬w·Y w· ·x¬n " o·ìxY xYì Yx¬w·Y xY ¬µwY xYwì nnx xìnw n
¬nx:w onY ¬nìni qx onxv w¬µYì j··:v oìwi onìvonY xYì ) x n·:sx , x· ( · xY Yx¬w· n·¬xw xYì nYìv ìwv
iµn xi·w>ì n·n¬n jìwY on·si xxn· xYì it> ì¬i¬· " n¬ìnì nnx ·w:x on ·> nwv j·¬i o·ìxn ì¬nx· ov·wìnY n
iµn nwv nn ìx¬ ì¬nx· nìxn¬i o·ìxn ov ìxn:n· ox Yix on·si nnx " ¬ìvì o·xn¬ì o·i:x ìµYnY ¬niw n
iìn> ) i vwìn , n> ( ¬ì> o¬x v¬ìt oìY> y¬xi ·Y n·nv¬tì iµn v¬ìt q> o·¬ì> nn> xìxnY xYx ¬nx " n ] nx [
o·¬x on·Yv ìsoìn·w ·¬> nìx¬xi Yx¬w· ) ts o·nos , i ( oni µi¬· ·n nìxn¬i jni o·xn:nn onw jnt Y>ì . ·¬nì
iµn ¬·sµn " ¬nx:w o·vw¬n Ytx Yv n ) ì n·wx¬i , x· ( onn y¬xn xYnnì . ·nYw쬷n n·x¬ x·in ·:x ¬ìv p¬s!
nix·xn i:x ) a " q! n n . ( i¬nxi on: oi¬·rnni ·rir! x¬¬x n·a jn5wxi j·un! ·¬5 !n j·Jar ·x··ao j·Ja¬ ow ¬nixw
x xin q·¬a o·ian - ·x!in·! jinn: , own w쬷µ ·:sn o쬷tnnw o·ìxn n¬ixn ni¬n o·wvn ow ¬son nti xxì·>ì :
nnw jn·o oswn jwìn qì¬v jnYìw
a q·vo
n [ iìv noì¬s nìw ìY·sx i:ìxn Y> ì ìxY Yv ¬ [ ìiì:xn xY¬ ) o· x¬µ·ì , x· ( t [ oYwY i··nì , n [ jìnn i:ìxn ¬nx
ìx i Yx¬w· ] x [ o·ìx Yw jìnn i:ìxn , u [ jupn ix :i!an aJian !nxi . nxn : · [ o·i>ì> ¬iìv nìvo , x· jìiwni ìnìvonY jìx> [ ìx
ìnxìYn v·µsnY , ¬nìn , i· [ ìY v¬ì· xYw ¬iYiì , own YìY·n x>·Y¬ ) o ¬ìo " x .( x· x [ ìnìvonY ¬ìox¬ o·¬nìx w·ì , ìnxvn nvo ox xYx , ·¬w ) . p¬s ·5!¬n
x¬na :rian .(

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful