You are on page 1of 2

Trung tm bo hnh v sa my git Electrolux ti Hi Dng!

"huy#n
sa ch$a% bo &'ng% cung c() linh *i+n my git Electrolux ch,nh h-ng%
bo hnh &i lu!
Nhn sa nhanh my git Electrolux ti nh khch hng khi c yu cu ti khu
vc !hnh "h# $%i &'(ng) Nam *ch) +,m -ing) -ia ./c) !0 12) !hanh
$) +h3 .inh) 1inh 45n666 $7y lin h8 ngay v9i c( s: gn nh;t c<a ch=ng t5i ti
!hnh "h# $%i &'(ng >? s @Ang @Bch vA sa my git Electrolux chuyn
nghi8C ti nh6
+h=ng t5i hi8n >ang l D trong nhEng c5ng ty c FG @y lBch s lHu nIm trong
nghnh >i8n t >i8n lnh) >c Fi8t hi8n >ang l trung tHm F%o hnh v sa
chEa my git Electrolux <y nhi8m ti $%i &'(ng6 J9i mng l'9i r/ng khKC n/i
ngoi thnh thnh Ch# $%i &'(ng6 NLu my git Electrolux nh Fn FB hMng)
m Fn thN FIn khoIn kh5ng FiLt nn gOi c( s: no gn v uy t3n nh;t) thN h7y
lin h8 v9i ch=ng t5i) ch=ng t5i nhn ChAc vA nhanh trn ton >Ba Fn $%i
&'(ng6
Trung tm dch v sa cha v bo hnh my git Electrolux ti !i "#$ng
+h=ng t5i nhn sa ch$a my git Electrolux ti Hi Dng) PuQ khch
>ang : khu vc tRnh $%i &'(ng sS >'Tc ChAc vA nhanh nh;t t;t c% cc ngy
trong tun) tU Vh sng >Ln WWh hng ngy) k? c% ngy lX YtLt Hm lBch ChAc vA
khch hng >Ln WV tLt) nIm m9i FKt >u tU mZ Hm lBch[6
J9i >/i ng\ k] thut vin >'Tc >o to Fi F%n) chuyn nghi8C ti h7ng) yu
th3ch nhEng Cha F8nh kh) nhn khKc ChAc) sa chEa t;t c% cc Fan F8nh kh
c<a my git Electrolux6
^c Fi8t) trong tr'_ng hTC my git Electrolux c<a `uQ khch FB hMng mch) k]
thut vin c<a ch=ng t5i c kh% nIng sa mch ngay ti nh khch hng6
.a my git Electrolux ti nh /em li s0 ti+n l1i g2 cho bn3
an kh5ng cn Ch%i tNm kiLm nhEng c( s: sa chEa v mang vc chiLc my
git cbng kGnh v nng nG c<a nh Fn >Ln cc ca hng mci khi my git nh
Fn FB h' hMng v Fn li Ch%i m;t th_i gian ngbi ch_ >Ti >? sa chEa rbi m;t
c5ng mang >b tr: vG v lKC li6
J9i @Bch vA sa chEa v bo hnh my git Electrolux ti !"6$%i &'(ng c<a
ch=ng t5i) ch=ng t5i cam kLt v >%m F%o mang li gi c% hTC lQ nh;t cho `uQ
khch hng6 +h=ng t5i sS hc trT F%o hnh tn n(i) tn nh `uQ khch hng chR
sau de Ch=t lin h86
4h5n sa ch$a my git Electrolux v6i cc l7i sau /y8
f 4y git Electrolux kh5ng git) kh5ng vKt) kh5ng hot >/ng6
f 4y git Electrolux FB m;t ngubn) kh5ng hot >/ng6
f 4y git Electrolux git ku) vKt ku6
f 4y git Electrolux nhy >gn En@) nh%y >gn kh5ng vKt) Fo lci mch6
f 4y git Electrolux kh5ng m: >'Tc ca) n'9c kh5ng vo) kh5ng x% n'9c666
h;t hHn hnh >'Tc ChAc vA PuQ khchi
bit thm chi tit, Qu khch xin vui lng lin h:
T9:4; T<= D>"H ?@ EAE"T9BA:C D HEF DGH4;
$otline ejek keV kDW
lax YmVk k[d nZV jV oV
!%y li&n h' v(i c$ s) g*n nh+t ,- ,#.c s dng dch v c/a ch0ng t1i