Bài toán 3 Cho (O) và đường thẳng xy ở ngoài (O). Kẻ OA vuông góc với xy.

Qua A kẻ một cát tuyến cắt (O) tại B và C. TIếp tuyến tại B và C cắt xy lần lượt tại D và E. Chứng minh rằng A là trung điểm của đoạn thẳng DE. gtxy ở ngoài (O)OA⊥xyOB⊥By tại BOC⊥CE tại C KL: AE = AD Phân tích, tìm cách giải Có nhiều cách để đi đến chứng minh AE = AD, ở đây chỉ xin nêu ra một cách + Muốn chứng minh A là trung điểm của DE, ta chứng minh AE = AD\ + Muốn chứng minh AE = AD có nhiều cách, chẳng hạn ta chứng minh ∆OAE= ∆OAD + Muốn chứng minh ∆OAE = ∆OAD ta chứng minh OE = OD + Muốn chứng minh OE = OD ta chứng minh ∆OCE = ∆OAD + Muốn chứng minh ∆OCE = ∆OAD ta phải chứng minh COE=BOD + Muốn chứng minh COE=BOD ta phải chứng minh COE= CAE và BOD=CAE + Ta có: DOB=CAE vì 2 góc cùng bù với BAD do tứ giác ABOD nội tiếp; COE=CAE vì tứ giác COAE nội tiếp ⇒đpcm 2. Lời giải tóm tắt Tứ giác COAE nội tiếp ⇒ COE=CAE (cùng chắng cung CE) Tứ giác ABOD nội tiếp ⇒ DOB= CAE (Do 2 góc cùng bù với BAD) ⇒COE=DOB⇒⊿OCE= ⊿ODA ⇒OE=OD ⇒⊿OAE= ⊿OAD ⇒AD=AE Khai thác bài toán Nhận xét 1: Với bài toán thì đường thẳng xy cho trước ở ngoài (O) tức là xy ∩(O) = ϕ. Ta hãy đặt vấn đề thay đổi điều kiện bài toán, chẳng hạn đường thẳng xy cho trước cắt (O) tại hai điểm: xy ∩(O) = {M,N}. Thiết lập bài toán tương tự, khi đó A có phải là trung điểm của đoạn thẳng DE nữa không? Ta có bài toán tương tự Bài toán 3.1 Cho đường thẳng xy cắt đường tròn (O) tại hai điểm M và N. Kẻ OA vuông góc với xy. Qua A kẻ một cát tuyến cắt (O) tại, B và C. Tiếp tuyến tại B và C lần lượt cắt xy tại D và E. So sánh đọ dài hai đoạn AE và AD gtxy∩O={M,N}OA⊥xyOB⊥BD tại BOC⊥CE tại C

Kl:So sánhAE và AD Bạn đọc tự chứng minh bài toán 3.1 tương tự bài toán 3, ta vẫn có kết quả AE = AD Nhận xét 2: Ở bài toán 3 ta đã xét trường hợp xy ∩ (O) = ϕ và ở bài toán 3.1 ta đã xét trường hợp xy ∩ (O) = {M, N}. Ta xét nốt trường hợp xy ∩(O)= {A}, thiết lập bài táon tương tự. Khi đó A có còn là trung điểm đoạn thẳng AE nữa không? Ta có bài toán tương tự Bài toán 3.2 Cho đường thẳng xy tiếp xúc với đường tròn tâm O tại M. Kẻ OA vuông góc với xy. Qua A kẻ một cát tuyến cắt (O) tại B và C. Tiếp tuyến tại B và C lần lượt cắt xy tại D và E. So sánh độ dài 2 đoạn thẳng AE và AD gtxy∩O={A}OA⊥xyOB⊥By tại BOC⊥CE tại C kl: So sánh AE và AD Với giả thiết đã cho, bạn đọc dễ dàng nhận thấy: M = A = B Tiếp tuyến tại B trùng với đường thẳng xy ⇒có vô số điểm D, khi đó D không xác định được ⇒Bài toán không có lười giải Nhận xét 3: Để ý đến điều kiện cát tuyến qua A cắt (O) tại B và C. Như vậy trong số các cát tuyến qua A để căts (O) tại 2 điểm B và C sẽ tồn tại 1 cát tuyến đi qua tâm ) ⇒Tiếp tuyến tại B và C song song với đường thẳng xy ⇒ bài toán không có lời giải

Bài toán 1 (187) Cho 3 điểm A, B , C không thẳng hang, ta lấy theo thứ tự các điểm D và E trên các đoạn thẳng BA và CA sao cho BD = CE. Gọi M, N là trung điểm của BC và DE, đường thẳng qua MN lần lượt cắt AB và AC tại P và Q. Chứng minh rằng góc MPB bằng góc MQC gtA, B, C không thẳng hàngBD=CEMB=MC;ND=NE kl: MPB=MQC 1. Phân tích, tìm cách giải Với giả thiết đã cho có nhiều cách đi đến chứng minh được MPB=MQC, sau đây xin nêu ra một trong số nhiều cách đó. Gọi O là trung điểm của DC. Muốn chứng minh MPB=MQC t a chứng minh QPA=MQC Muốn chứng minh được (a) ta chứng minh MQC=MNO và QPA=NMO Muốn chứng minh được (b) ta chứng minh ON//QC và OM//AB (a) (b) (c) (d)

Muốn chứng minh được (c) ta chứng minh OD=OC và ND=NE ; OD=OC và MB=MC

Ta có OD = OC (theo cách đặt vấn đề ở trên) MB = MC (gt) và ND = NE (gt) 2. Lời giải tóm tắt Gọi O là trung điểm của DC OD=OCND=NE⇒ON//AC⇒ONM=MQC (Đồng vị) OD=OCMB=MC⇒OM//AB⇒OMN=QPA(ĐỒng vị) Mà ON// = EC2 và OM// = BD2 nhưng EC = BD (gt) ⇒ OM = ON ⇒ ONM=OMN⇒MQC=QPA=MPB 3. Khai thác bài toán Nhận xét 1: Thay đổi điều kienẹ của bài toán, chẳng hạn chuyển điều kiện MPB=MQC ở kết luận thành giả thiết và điều kiện BD = CE ở giả thiết thành kết luận, các điều kiện khác giữ nguyên và thiết lập bài toán tương tự. Ta có bài toán khác Bài toán 1.1 Cho 3 điểm A, B, C cố định không thẳng hang. Hai điểm D và E theo thứ tự trên các đoạn thẳng AB và AC gọi M và N là trung điểm của BC và DE. Một đường thẳng qua MN lần lượt cắt AB và AC tại P và Q sao cho MPB=MQC. So sánh độ dài hai đoạn BD và CE. ⇒đpcm

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful