‫קינים‬

‫בס"ד‬

‫תור‬

‫תור לעולה‬

‫תור לחטאת‬
‫ח‬

‫ע‬

‫ח‬

‫ע‬

‫?‬

‫?‬

‫ע‬

‫ע‬

‫מסכת קינים‬

‫בן יונה‬

‫בן יונה לחטאת‬
‫ח‬

‫קן מפורשת‬

‫קן סתומה‬
‫אחת לעולה אחת לחטאת‬

‫קן נדבה‬

‫בן יונה לעולה‬
‫ע‬

‫ח‬

‫?‬

‫ע‬

‫ע‬

‫?‬

‫ע‬

‫עולת העוף נעשית למעלה מחוט הסיקרא וחטאת העוף למטה מחוט הסיקרא‬
‫‪1‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫בס"ד‬

‫מסכת קינים‬

‫פרק א משנה ב‬

‫ועולה שנתערבה בחטאות‬

‫חטאת שנתערבה בעולות‬
‫ע‬

‫ע‬

‫ח‬

‫ח‬

‫ע‬

‫ע‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫אפילו אחד ברבוא‬
‫ימותו כולם‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫קיני חובה סתומות‬

‫?‬

‫?‬

‫אין כשר אלא כמנין חטאות שבחובה‬

‫‪2‬‬

‫ח‬

‫ח‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫קיני חובה סתומות‬

‫ח‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫ח‬

‫?‬

‫?‬

‫וכן עולה שנתערבה בחובה‬

‫חטאת שנתערבה בחובה‬

‫ח‬

‫ח‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫ע‬

‫אין כשר אלא כמנין עולות שבחובה‬
‫ע‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫ע‬

‫ע‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫בס"ד‬

‫מסכת קינים‬

‫פרק א משנה ב‬

‫בין שהנדבה מרבה והחובה ממעטת‬

‫?‬

‫?‬

‫קיני חובה סתומות‬

‫?‬

‫?‬

‫ע‬
‫?‬

‫?‬

‫ע‬
‫?‬

‫?‬

‫ע‬

‫אין כשר אלא כמנין עולות שבחובה‬

‫אין כשר אלא כמנין עולות שבחובה‬

‫?‬

‫?‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫ע‬

‫?‬

‫ע‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫ע‬

‫?‬

‫?‬

‫ע‬

‫ע‬
‫עולות נדבה‬

‫קיני חובה סתומות‬

‫בין ששתיהן שוות‬

‫אין כשר אלא כמנין עולות שבחובה‬
‫ע‬
‫‪3‬‬

‫עולות נדבה‬

‫עולת נדבה‬

‫ע‬

‫?‬

‫?‬

‫קיני חובה סתומות‬

‫בין שהחובה מרבה והנדבה ממעטת‬

‫ע‬

‫ע‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫בס"ד‬

‫מסכת קינים‬

‫פרק א משנה ג‬

‫במה דברים אמורים? בחובה ובנדבה אבל בחובה שנתערבה זו בזו‪:‬‬
‫אחת לזו ואחת לזו‬
‫רחל‬
‫?‬

‫מחצה כשר ומחצה פסול‬

‫לאה‬
‫?‬

‫?‬

‫ע‬

‫?‬

‫ח‬

‫?‬

‫?‬

‫שתים לזו ושתים לזו‬
‫לאה‬

‫רחל‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ח‬

‫ח‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫שלש לזו ושלש לזו‬
‫רחל‬

‫‪4‬‬

‫לאה‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫ח‬

‫ח‬

‫ח‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫בס"ד‬

‫מסכת קינים‬

‫פרק א משנה ג‬

‫במה דברים אמורים? בחובה ובנדבה אבל בחובה שנתערבה זו בזו‪:‬‬
‫אחת לזו‬
‫רחל‬
‫המעט כשר‬
‫?‬

‫?‬

‫ע‬

‫ח‬

‫?‬

‫?‬

‫שתים לזו‬
‫לאה‬

‫?‬

‫?‬
‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬
‫?‬

‫שלש לזו‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫בלהה‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫עשר לזו‬
‫זלפה‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬
‫?‬
‫‪5‬‬

‫?‬
‫‪www.swdaf.com‬‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫בס"ד‬

‫מסכת קינים‬

‫פרק ב משנה ב‬
‫שהגוזל הפורח פסול ופוסל אחד כנגדו‬
‫ולזו שתי קינים‬
‫לזו שתי קינים‬
‫כיצד‪ :‬שתי נשים‬
‫לאה‬
‫רחל‬
‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫פרח מזו לזו – פוסל אחד בהליכתו‬
‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫חזר – פוסל אחד בחזירתו‬
‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫פרח וחזר פרח וחזר‬
‫לא הפסיד כלום‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫שאפילו הן מעורבות אין פחות משתים‬
‫ע‬
‫‪6‬‬

‫ח‬

‫ע‬

‫ח‬

‫?‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫בס"ד‬

‫מסכת קינים‬

‫פרק ב משנה ג‬

‫פוסל אחד בהליכתו ואחד בחזירתו‬
‫לזו אחת‬
‫לזו אחת‬
‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫לזו שתים‬
‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫לזו שתים‬

‫?‬

‫?‬

‫לזו שלש‬
‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫לזו שלש‬
‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫לזו ארבע‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫השלישית‬
‫יש לה אחת‬

‫?‬

‫לזו ארבע‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫לזו חמש‬

‫הרביעית‬
‫יש לה שתים‬

‫לזו חמש‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫לזו שש‬

‫החמישית‬
‫יש לה שלש‬

‫לזו שש‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫לזו שבע‬

‫‪7‬‬

‫?‬

‫הראשונה והשניה‬
‫אין להם כלום‬

‫הששית‬
‫יש לה ארבע‬

‫לזו שבע‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫השביעית‬
‫יש לה שש‬

‫בס"ד‬

‫מסכת קינים‬

‫פרק ב משנה ג‬
‫פרח וחזר – פוסל אחד בהליכתו ואחד בחזירתו‬
‫לזו אחת‬
‫לזו אחת‬
‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫לזו שתים‬
‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫לזו שתים‬

‫?‬

‫?‬

‫לזו שלש‬
‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫לזו שלש‬
‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫לזו ארבע‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫השלישית והרביעית‬
‫אין להם כלום‬

‫לזו ארבע‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫לזו חמש‬

‫לזו חמש‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫לזו שש‬

‫החמישית‬
‫יש לה אחת‬

‫לזו שש‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫לזו שבע‬

‫‪8‬‬

‫?‬

‫הראשונה והשניה‬
‫אין להם כלום‬

‫הששית‬
‫יש לה שתים‬

‫לזו שבע‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫השביעית‬
‫יש לה חמש‬

‫בס"ד‬

‫מסכת קינים‬

‫פרק ב משנה ג‬
‫פוסל אחד בהליכתו ואחד בחזירתו‬
‫לזו אחת‬
‫לזו אחת‬
‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫לזו שתים‬
‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫לזו שתים‬

‫?‬

‫?‬

‫לזו שלש‬
‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫לזו שלש‬
‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫לזו ארבע‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫השלישית והרביעית‬
‫אין להם כלום‬

‫לזו ארבע‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫לזו חמש‬

‫לזו חמש‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫לזו שש‬

‫החמישית והששית‬
‫אין להם כלום‬

‫לזו שש‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫לזו שבע‬

‫‪9‬‬

‫?‬

‫הראשונה והשניה‬
‫אין להם כלום‬

‫לזו שבע‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫השביעית‬
‫יש לה ארבע‬

‫בס"ד‬

‫מסכת קינים‬

‫פרק ב משנה ג‬
‫ויש אומרים השביעית לא הפסידה כלום‬
‫לזו אחת‬
‫לזו אחת‬
‫?‬

‫?‬

‫לזו שתים‬
‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫הראשונה והשניה‬
‫אין להם כלום‬

‫לזו שתים‬

‫?‬

‫?‬

‫לזו שלש‬
‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫לזו שלש‬
‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫השלישית והרביעית‬
‫אין להם כלום‬

‫לזו ארבע‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫לזו ארבע‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫לזו חמש‬

‫לזו חמש‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫החמישית והששית‬
‫אין להם כלום‬

‫לזו שש‬

‫לזו שש‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫לזו שבע‬

‫‪10‬‬

‫?‬

‫לזו שבע‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫הפירוש הראשון במפרש‬

‫השביעית‬
‫לא הפסידה כלום‬
‫‪www.swdaf.com‬‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫הפירוש השני במפרש‬

‫בס"ד‬

‫מסכת קינים‬

‫פרק ב משנה ד‬
‫פרח מן הסתומה למפרשת‬

‫קן סתומה‬
‫?‬

‫קן מפרשת‬

‫?‬

‫ח‬

‫יקח זוג לשני‬

‫כולן ימותו‬
‫?‬

‫?‬

‫חזר‬

‫כולן ימותו‬
‫?‬

‫?‬

‫קן סתומה‬
‫?‬

‫או שפרח מן המפרשת ראשון‬

‫‪11‬‬

‫?‬

‫כולן ימותו‬
‫?‬

‫קן מפרשת‬
‫ח‬

‫כולן ימותו‬
‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫ע‬

‫ע‬

‫כולן ימותו‬
‫?‬

‫?‬
‫‪www.swdaf.com‬‬

‫בס"ד‬

‫פרק ב משנה ה‬
‫חטאת מכאן‬

‫ח‬

‫ע‬

‫?‬

‫?‬

‫ע‬

‫ח‬

‫אחד הילך‬
‫יאמר זה שהלך‬
‫אצל חטאות חטאת‬
‫ח‬

‫עולה מכאן‬

‫סתומה באמצע‬

‫ח‬

‫ח‬

‫ח‬

‫ח‬

‫ח‬

‫ח‬

‫ח‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫פרח מן האמצע‬

‫חזר לאמצע‬
‫האמצעיים ימותו‬

‫?‬

‫וזה שהלך אצל‬
‫עולות עולה‬
‫ע‬

‫?‬

‫חזר‬
‫ופרח מן‬
‫האמצע לצדדין‬
‫הרי כולן ימותו‬
‫‪www.swdaf.com‬‬

‫ע‬

‫ואחד הילך‬

‫לא הפסיד כלום‬

‫?‬

‫אלו יקרבו חטאות‬

‫‪12‬‬

‫מסכת קינים‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ואלו יקרבו עולות‬

‫?‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫בס"ד‬

‫מסכת קינים‬

‫פרק ב משנה ה‬
‫חטאתה תור‬
‫ח‬

‫האשה שהביאה‬
‫עולתה תור‬
‫ועולתה בן יונה‬
‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ח‬
‫ע‬

‫הכל הולך אחר‬
‫החטאת‬

‫תכפול ותביא‬
‫עולתה תור‬

‫וחטאתה בן יונה‬

‫תכפול ותביא‬
‫עולתה בן יונה‬

‫בן עזאי אומר‬
‫הולכין אחר הראשון‬
‫חטאתה תור‬
‫ח‬

‫עולתה תור‬

‫ועולתה בן יונה‬
‫ע‬

‫ע‬

‫ח‬

‫ע‬

‫תכפול ותביא‬
‫עולתה תור‬
‫‪13‬‬

‫תכפול ותביא‬
‫חטאתה תור‬
‫‪www.swdaf.com‬‬

‫וחטאתה בן יונה‬
‫ח‬

‫בס"ד‬

‫מסכת קינים‬

‫פרק ג משנה א‬
‫במה דברים אמורים? בכהן נמלך‪:‬‬
‫אחת לזו ואחת לזו‬
‫רחל‬
‫?‬

‫מחצה כשר ומחצה פסול‬

‫לאה‬
‫?‬

‫?‬

‫ע‬

‫?‬

‫ח‬

‫?‬

‫?‬

‫שתים לזו ושתים לזו‬
‫לאה‬

‫רחל‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ח‬

‫ח‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫שלש לזו ושלש לזו‬
‫רחל‬

‫‪14‬‬

‫לאה‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫ח‬

‫ח‬

‫ח‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫בס"ד‬

‫מסכת קינים‬

‫פרק ג משנה א‬
‫אבל בכהן שאינו נמלך‪ :‬עשה כלן למעלה‬
‫אחת לזו ואחת לזו‬
‫רחל‬
‫?‬

‫מחצה כשר ומחצה פסול‬

‫לאה‬
‫?‬

‫?‬

‫ע‬

‫?‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫שתים לזו ושתים לזו‬
‫לאה‬

‫רחל‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫שלש לזו ושלש לזו‬
‫רחל‬

‫‪15‬‬

‫לאה‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫בס"ד‬

‫מסכת קינים‬

‫פרק ג משנה א‬
‫אבל בכהן שאינו נמלך‪ :‬עשה כלן למטה‬
‫אחת לזו ואחת לזו‬
‫רחל‬
‫?‬

‫מחצה כשר ומחצה פסול‬

‫לאה‬
‫?‬

‫?‬

‫ח‬

‫?‬

‫ח‬

‫ח‬

‫ח‬

‫שתים לזו ושתים לזו‬
‫לאה‬

‫רחל‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫ח‬

‫ח‬

‫ח‬

‫ח‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫ח‬

‫ח‬

‫ח‬

‫ח‬

‫שלש לזו ושלש לזו‬
‫רחל‬

‫‪16‬‬

‫לאה‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫ח‬

‫ח‬

‫ח‬

‫ח‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫ח‬

‫ח‬

‫ח‬

‫ח‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫ח‬

‫ח‬

‫ח‬

‫ח‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫בס"ד‬

‫מסכת קינים‬

‫פרק ג משנה א‬

‫אבל בכהן שאינו נמלך‪ :‬עשה חצים למעלה וחצים למטה‬
‫את שלמעלה ואת שלמטה‬
‫אחת לזו ואחת לזו‬
‫מחצה כשר מחצה כשר‬
‫ומחצה פסול ומחצה פסול‬
‫רחל‬
‫לאה‬
‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫ע‬

‫?‬

‫ע‬

‫ח‬

‫ח‬

‫שתים לזו ושתים לזו‬
‫לאה‬

‫רחל‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ח‬

‫ח‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ח‬

‫ח‬

‫שלש לזו ושלש לזו‬

‫לאה‬

‫רחל‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ח‬

‫ח‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ח‬

‫ח‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ח‬

‫ח‬

‫זה הכלל‪ :‬כל מקום שאתה יכול לחלוק את הקינין ולא יהו משל אשה אחת בין מלמעלן בין מלמטן‬
‫מחצה כשר ומחצה פסול‬
‫‪17‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫בס"ד‬

‫מסכת קינים‬

‫פרק ג משנה ב‬
‫במה דברים אמורים? בכהן נמלך‪:‬‬
‫אחת לזו‬
‫רחל‬
‫המעט כשר‬
‫?‬

‫?‬

‫ע‬

‫ח‬

‫?‬

‫?‬

‫שתים לזו‬
‫לאה‬

‫?‬

‫?‬
‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬
‫?‬

‫שלש לזו‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫בלהה‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫עשר לזו‬
‫זלפה‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬
‫?‬
‫‪18‬‬

‫?‬
‫‪www.swdaf.com‬‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫בס"ד‬

‫מסכת קינים‬

‫פרק ג משנה ב‬

‫אבל בכהן שאינו נמלך‪ :‬עשה כלן למעלה‬
‫אחת לזו‬
‫רחל‬
‫מחצה כשר ומחצה פסול‬
‫?‬

‫?‬

‫ע‬

‫שתים לזו‬
‫לאה‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫שלש לזו‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫בלהה‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫עשר לזו‬
‫זלפה‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬
‫?‬
‫‪19‬‬

‫?‬
‫‪www.swdaf.com‬‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫בס"ד‬

‫מסכת קינים‬

‫פרק ג משנה ב‬

‫אבל בכהן שאינו נמלך‪ :‬עשה כלן למטה‬
‫אחת לזו‬
‫רחל‬
‫מחצה כשר ומחצה פסול‬
‫?‬

‫?‬

‫ח‬

‫שתים לזו‬
‫לאה‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫שלש לזו‬

‫ח‬

‫ח‬

‫ח‬

‫ח‬

‫ח‬

‫ח‬

‫ח‬

‫ח‬

‫ח‬

‫ח‬

‫ח‬

‫בלהה‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫עשר לזו‬
‫זלפה‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫ח‬

‫ח‬

‫ח‬

‫ח‬

‫ח‬

‫ח‬

‫ח‬

‫ח‬

‫ח‬

‫ח‬

‫ח‬

‫ח‬

‫ח‬

‫ח‬

‫ח‬

‫ח‬

‫ח‬
‫?‬
‫‪20‬‬

‫?‬
‫‪www.swdaf.com‬‬

‫ח‬

‫ח‬

‫ח‬

‫בס"ד‬

‫מסכת קינים‬

‫פרק ג משנה ב‬
‫אבל בכהן שאינו נמלך‪ :‬חצין למעלן וחצין למטן‬
‫אחת לזו‬
‫המרבה כשר‬
‫רחל‬
‫?‬

‫?‬

‫שתים לזו‬
‫לאה‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ח‬

‫ח‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ח‬

‫ח‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ח‬

‫ח‬

‫שלש לזו‬
‫בלהה‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫ע‬
‫?‬

‫?‬

‫ע‬

‫ח‬

‫ח‬

‫?‬
‫ע‬

‫עשר לזו‬

‫ע‬

‫ח‬

‫ח‬

‫זלפה‬

‫‪21‬‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ח‬

‫ח‬

‫?‬
‫ע‬

‫ע‬

‫ח‬

‫ח‬

‫?‬
‫ע‬

‫ע‬

‫ח‬

‫ח‬

‫זה הכלל‪ :‬כל מקום שאין אתה יכול לחלוק את הקינין עד שיהו משל אשה אחת בין מלמעלן בין מלמטן‬
‫המרבה כשר‬
‫‪www.swdaf.com‬‬

‫בס"ד‬

‫מסכת קינים‬

‫פרק ג משנה ג‬
‫חטאת לזו –‬
‫רחל‬
‫ח‬

‫ועולה לזו –‬
‫לאה‬
‫ע‬

‫לקחו קן בעירוב‬
‫ולא נמלך הכהן ועשה‪:‬‬
‫כולן למטן‬
‫מחצה כשר מחצה פסול‬
‫לאה‬
‫רחל‬
‫ע‬
‫ח‬

‫כולן למעלן‬
‫מחצה כשר מחצה פסול‬
‫לאה‬
‫רחל‬
‫ע‬
‫ח‬

‫חצין למעלן וחצין למטן‬
‫שתיהן פסולות שאני אומר‪:‬‬
‫רחל‬
‫לאה‬
‫ועולה למטן‬
‫ע‬
‫חטאת קריבה למעלן ח‬
‫‪22‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫בס"ד‬

‫חטאת‬
‫לרחל‬
‫ח‬

‫מסכת קינים‬

‫פרק ג משנה ד‬

‫ועולה‬
‫ללאה‬
‫ע‬

‫וסתומה‬

‫?‬

‫ומפורשת‬

‫?‬

‫ע‬

‫ח‬

‫שתי נשים לקחו ג' קינין בעירוב‬
‫ולא נמלך הכהן ועשה‪:‬‬

‫כולן למטה‬
‫מחצה כשר מחצה פסול‬
‫חטאת‬
‫ועולה‬
‫לרחל‬
‫ללאה‬
‫ע‬
‫ח‬

‫כולן למעלה‬
‫מחצה כשר מחצה פסול‬
‫ועולה‬
‫חטאת‬
‫ללאה‬
‫לרחל‬
‫ע‬
‫ח‬
‫וסתומה‬
‫ח‬

‫וסתומה‬
‫ע‬

‫ח‬

‫ומפורשת‬
‫ח‬
‫‪23‬‬

‫ע‬

‫ומפורשת‬
‫ח‬

‫ע‬
‫‪www.swdaf.com‬‬

‫ע‬

‫בס"ד‬

‫מסכת קינים‬

‫פרק ג משנה ד‬

‫חטאת‬
‫לרחל‬
‫ח‬

‫ועולה‬
‫ללאה‬
‫ע‬

‫חטאת‬
‫לרחל‬
‫ח‬

‫ומפורשת‬

‫וסתומה‬
‫?‬

‫?‬

‫ח‬

‫ע‬

‫שתי נשים לקחו ג' קינין בעירוב‬
‫ולא נמלך הכהן ועשה‪:‬‬
‫חצין למעלן וחצין למטן‬
‫אין כשר אלא סתומה‬
‫ומפורשת‬
‫ועולה‬
‫ללאה‬
‫ח‬
‫ע‬
‫ע‬
‫שאני אומר חטאת קריבה למעלן ועולה למטן‬

‫שהפרידה הנעשית למעלה‬
‫נקבעת לעולה‬

‫וסתומה‬
‫כשירה‬
‫ח‬

‫ע‬

‫והפרידה הנעשית למטה‬
‫נקבעת לחטאת‬

‫והיא מתחלקת ביניהן‬
‫ויקחו קן אחד עוד ביניהן ויקריבו על תנאי‬
‫‪24‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫בס"ד‬

‫מסכת קינים‬

‫פרק ג משנה ה‬
‫במה דברים אמורים‪ :‬בכהן נמלך‬

‫וכן עולה שנתערבה בחובה‬

‫חטאת שנתערבה בחובה‬

‫?‬

‫?‬

‫קיני חובה סתומות‬

‫?‬

‫?‬

‫קיני חובה סתומות‬

‫ח‬

‫?‬

‫?‬

‫אין כשר אלא כמנין חטאות שבחובה‬
‫ח‬

‫‪25‬‬

‫ח‬

‫ח‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫ע‬

‫אין כשר אלא כמנין עולות שבחובה‬
‫ע‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫ע‬

‫ע‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫בס"ד‬

‫מסכת קינים‬

‫פרק ג משנה ה‬

‫קיני חובה סתומות‬

‫ח‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫?‬

‫ע‬

‫?‬

‫?‬

‫ע‬
‫‪2x‬‬

‫‪2x‬‬

‫מחצה כשר ומחצה פסול‬

‫מחצה כשר ומחצה פסול‬
‫ח‬

‫ח‬

‫ח‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫קיני חובה סתומות‬

‫?‬

‫ע‬

‫ע‬

‫?‬

‫ע‬

‫ע‬

‫‪2x‬‬

‫‪2x‬‬

‫המנין שבחובה כשר‬

‫המנין שבחובה כשר‬
‫ח‬
‫‪26‬‬

‫ח‬

‫ח‬

‫עולות המפורשות‬

‫חטאות המפורשות‬

‫ח‬

‫ח‬

‫?‬

‫קיני חובה סתומות‬

‫ח‬

‫ח‬

‫?‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ח‬

‫ח‬

‫חובה שנים בעולה‬

‫וחטאת שנים בחובה‬

‫ח‬

‫עולות המפורשות‬

‫ח‬

‫?‬

‫?‬

‫קיני חובה סתומות‬

‫חטאות המפורשות‬

‫אבל בכהן שאינו נמלך ועשה חצין למעלה וחצין למטה‬
‫חובה שנים בעולה‬
‫חובה שנים בחטאת‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬
‫‪www.swdaf.com‬‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ח‬

‫ח‬

‫ח‬

‫בס"ד‬

‫מסכת קינים‬

‫פרק ג משנה ו‬

‫האשה שאמרה הרי עלי קן אם אלד זכר‬
‫ילדה זכר מביאה שתי קינים אחת לנדרה ואחת לחובתה‬
‫אחת‬
‫למטה‬

‫קן לחובתה‬
‫ח‬

‫קן לנדרה‬
‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫שלש‬
‫למעלה‬

‫הכהן צריך לעשותן שלש למעלה ואחת למטה‬
‫לא עשה כן אלא לא נמלך ועשה שתים למעלה ושתים למטה‪:‬‬
‫קן לחובתה‬
‫ח‬

‫קן לנדרה‬
‫ח‬

‫ע‬

‫יצאה ידי חובתה‬

‫ע‬

‫לא יצאה ידי נדרה‬

‫צריכה שתביא עוד פרידה אחת ותקריבנה למעלה להשלים את נדרה‬
‫ע‬
‫‪27‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫בס"ד‬

‫מסכת קינים‬

‫פרק ג משנה ו‬

‫האשה שאמרה הרי עלי קן אם אלד זכר‬
‫ילדה זכר מביאה שתי קינים אחת לנדרה ואחת לחובתה‬
‫הכהן צריך לעשותן שלש למעלה ואחת למטה‬
‫לא עשה כן אלא לא נמלך ועשה שתים למעלה ושתים למטה‪:‬‬
‫קן לנדרה‬
‫קן לחובתה‬
‫ח‬

‫ח‬

‫ע‬

‫יצאה ידי חובתה‬

‫לא יצאה ידי נדרה‬

‫קן לחובתה‬
‫ח‬

‫ע‬

‫קן לנדרה‬
‫ח‬

‫ע‬

‫ע‬

‫לא יצאה ידי נדרה‬
‫יצאה ידי חובתה‬
‫צריכה שתביא שתים תור ובן יונה ותקריבנן למעלה להשלים את נדרה‬
‫ע‬
‫‪28‬‬

‫ע‬
‫‪www.swdaf.com‬‬

‫פרק ג משנה ו‬

‫בס"ד‬

‫מסכת קינים‬

‫האשה שאמרה הרי עלי קן אם אלד זכר‬
‫ילדה זכר ולא זוכרת מה היא פרשה בנדרה‬
‫צריכה להביא ג' קינין‬
‫ושתים לנדרה‬
‫אחת לחובתה‬
‫ח‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫יצאה ידי נדרה‬
‫יצאה ידי חובתה‬
‫אבל היא רק הביאה שנים‬
‫והכהן לא נמלך ועשה שתים למעלה ושתים למטה‪:‬‬
‫קן לנדרה‬
‫קן לחובתה‬
‫ח‬

‫ע‬

‫ח‬

‫ע‬

‫לא יצאה ידי נדרה‬
‫יצאה ידי חובתה‬
‫צריכה שתביא שלש פרידות ותקריבנן למעלה להשלים את נדרה‬
‫ע‬
‫‪29‬‬

‫ע‬
‫‪www.swdaf.com‬‬

‫ע‬

‫שמא נדרה בני יונה‬
‫והביא הכהן קן תורים אחרון‬
‫ולא יצאה ידי נדרה‬

‫ע‬

‫בס"ד‬

‫מסכת קינים‬

‫פרק ג משנה ו‬

‫האשה שאמרה הרי עלי קן אם אלד זכר‬
‫ילדה זכר ולא זוכרת מה היא פרשה בנדרה צריכה להביא ג' קינין‬
‫אבל היא רק הביאה שנים‬
‫והכהן לא נמלך ועשה שתים למעלה ושתים למטה‪:‬‬
‫קן לחובתה‬
‫ח‬

‫קן לנדרה‬
‫ח‬

‫ע‬

‫יצאה ידי חובתה‬

‫לא יצאה ידי נדרה‬

‫קן לחובתה‬

‫קן לנדרה‬
‫ח‬

‫ע‬

‫ח‬

‫ע‬

‫יצאה ידי חובתה‬

‫ע‬

‫לא יצאה ידי נדרה‬

‫צריכה שתביא ארבע פרידות קן תורים וקן בני יונה ותקריבנן למעלה להשלים את נדרה‬
‫שמא נדרה בני יונה‬
‫והביא הכהן קן תורים אחרון‬
‫ולא יצאה ידי נדרה‬
‫‪30‬‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬
‫‪www.swdaf.com‬‬

‫ע‬

‫שמא נדרה תורים‬
‫והביא הכהן קן בני יונה אחרון‬
‫ולא יצאה ידי נדרה‬

‫פרק ג משנה ו‬

‫בס"ד‬

‫מסכת קינים‬

‫האשה שקבעה נדרה ואמרה הרי עלי קן אם אלד זכר‬
‫ילדה זכר ולא זוכרת מה היא פרשה בנדרה‬
‫צריכה להביא ג' קינים – חמש עולות ביחד – מתחלתה‬
‫ושתים לנדרה‬
‫אחת לחובתה‬
‫ח‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫יצאה ידי נדרה‬
‫יצאה ידי חובתה‬
‫אבל היא רק הביאה שנים‬
‫והכהן לא נמלך ועשה שתים למעלה ושתים למטה‪:‬‬
‫קן לנדרה‬
‫קן לחובתה‬
‫ח‬

‫ע‬

‫ח‬

‫אבל עכשיו שנפסל אחד‬
‫מהם אין חבירו עולה לה‬
‫כלום דג' עולות הוקבעו‬
‫עליה יחד‬

‫ע‬

‫לא יצאה ידי נדרה‬
‫יצאה ידי חובתה‬
‫צריכה שתביא חמש פרידות ותקריבנן למעלה להשלים את נדרה‬
‫שמא נדרה בני יונה‬
‫וצריכה ג' עולות ביחד‬
‫לצאת ידי נדרה‬

‫‪31‬‬

‫ע‬

‫ע‬

‫אחד לקביעותה‬
‫שקבעה להביא עולת‬
‫חובתה עם נדרה‬

‫ע‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫ע‬

‫ע‬

‫שמא נדרה תורים‬
‫וצריכה ג' עולות ביחד‬
‫לצאת ידי נדרה‬

‫פרק ג משנה ו‬

‫בס"ד‬

‫מסכת קינים‬

‫האשה שקבעה נדרה ואמרה הרי עלי קן אם אלד זכר‬
‫ילדה זכר ולא זוכרת מה היא פרשה בנדרה‬
‫צריכה להביא ג' קינים – חמש עולות ביחד – מתחלתה‬
‫אבל היא רק הביאה שנים‬
‫והכהן לא נמלך ועשה שתים למעלה ושתים למטה‪:‬‬
‫קן לנדרה‬
‫קן לחובתה‬
‫ח‬
‫אינה יודעת איזה מין‬
‫קרב תחילה לחובתה‬
‫שתביא מאותו המין עם‬
‫ד' של ספק פירושה‬

‫ח‬

‫ע‬

‫יצאה ידי חובתה‬

‫לא יצאה ידי נדרה‬

‫קן לחובתה‬
‫ח‬

‫ע‬

‫קן לנדרה‬
‫ח‬

‫ע‬

‫יצאה ידי חובתה‬

‫אבל עכשיו שנפסל אחד‬
‫מהם אין חבירו עולה לה‬
‫כלום דג' עולות הוקבעו‬
‫עליה יחד‬

‫ע‬

‫לא יצאה ידי נדרה‬

‫צריכה שתביא שש פרידות קן ופרידה תורים וקן ופרידה בני יונה ותקריבנן למעלה להשלים את נדרה‬

‫ע‬
‫‪32‬‬

‫ע‬

‫ע‬

‫אחד לקביעותה‬
‫שקבעה להביא עולת‬
‫חובתה עם נדרה‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫פרק ג משנה ו‬

‫בס"ד‬

‫מסכת קינים‬

‫נתנתן לכהן ואינה יודעת מה נתנה‬
‫קן לנדרה‬
‫קן לחובתה‬
‫ע‬

‫ע‬

‫ח‬

‫קן לחובתה‬
‫או‬

‫ח‬

‫ע‬

‫ע‬

‫קן לנדרה‬
‫ע‬

‫קן לנדרה‬
‫ע‬

‫ע‬

‫ח‬

‫ע‬

‫ע‬

‫קן לחובתה‬
‫או‬

‫ע‬

‫ע‬
‫ע‬

‫או‬

‫קן לנדרה‬

‫קן לחובתה‬
‫ח‬

‫ע‬

‫ע‬

‫צריכה ד' פרידין לנדרה‬
‫‪33‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫ע‬

‫ע‬

‫פרק ג משנה ו‬

‫בס"ד‬

‫מסכת קינים‬

‫הלך הכהן ועשה ואינו יודע מה עשה‬
‫שמא עשה כולן למטה‬
‫קן לנדרה‬
‫קן לחובתה‬
‫עולת‬
‫חובתה‬
‫ע‬

‫ח‬

‫ח‬

‫ח‬

‫קן לנדרה‬

‫קן לחובתה‬
‫ח‬

‫ח‬

‫ח‬

‫ח‬

‫ח‬

‫ח‬

‫קן לחובתה‬
‫ח‬

‫ח‬

‫קן לנדרה‬

‫קן לחובתה‬
‫ע‬

‫ח‬

‫או‬
‫ח‬

‫קן לנדרה‬
‫ח‬

‫ח‬

‫או‬

‫ח‬

‫או‬

‫ושתים לחובתה‬
‫והכל הולך אחר החטאת וצריכה להביא עולה מאותו מין‬
‫‪34‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫פרק ג משנה ו‬

‫בס"ד‬

‫מסכת קינים‬

‫הלך הכהן ועשה ואינו יודע מה עשה‬
‫שמא עשה חציין למעלה וחציין למטה‬
‫קן לחובתה‬
‫קן לנדרה‬
‫ע‬

‫ח‬

‫קן לחובתה‬

‫או‬

‫או‬

‫ח‬

‫ע‬

‫ח‬

‫ע‬

‫ע‬

‫קן לנדרה‬
‫ע‬

‫ע‬
‫קן לחובתה‬
‫ח‬

‫קביעות‬
‫חובתה‬

‫קן לנדרה‬

‫קן לחובתה‬
‫ח‬

‫או‬

‫ע‬

‫ח‬

‫ח‬
‫קן לנדרה‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ח‬

‫ושתים לחובתה‬
‫צריכה אחת לקביעות חובתה עם נדרה‬
‫‪35‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫ע‬

‫פרק ג משנה ו‬

‫בס"ד‬

‫מסכת קינים‬

‫הלך הכהן ועשה ואינו יודע מה עשה‬
‫שמא עשה כולן למעלה‬
‫קן לנדרה‬
‫קן לחובתה‬
‫ע‬

‫ע‬
‫חטאת‬
‫חובתה‬

‫ע‬

‫קן לחובתה‬

‫קן לנדרה‬
‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ח‬

‫קן לחובתה‬
‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫קן לנדרה‬

‫קן לחובתה‬

‫‪36‬‬

‫ע‬

‫או‬
‫ע‬

‫קן לנדרה‬
‫ע‬

‫ע‬

‫או‬

‫ע‬

‫או‬

‫וחטאת אחת‬
‫אינה צריכה לדקדק להביא חטאת מאותו מין ראשון כי החטאת‬
‫קובעת ותזווג לה משתי פרידות לעולת חובתה‬
‫‪www.swdaf.com‬‬

‫פרק ג משנה ו‬

‫בס"ד‬

‫מסכת קינים‬

‫הלך הכהן ועשה ואינו יודע מה עשה‬
‫שמא עשה כולן למעלה‬
‫קן לנדרה‬
‫קן לחובתה‬
‫חטאת‬
‫חובתה‬
‫ח‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫קן לנדרה‬

‫קן לחובתה‬
‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫קן לחובתה‬
‫ח‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫קן לנדרה‬

‫קן לחובתה‬

‫‪37‬‬

‫ע‬

‫או‬
‫ע‬

‫קן לנדרה‬
‫ע‬

‫ע‬

‫או‬

‫ע‬

‫או‬

‫בן עזאי אומר שתי חטאות‬
‫הכל הולך אחר הראשון – שהמין נקבע ע"י החובה הראשונה שנקרבה –‬
‫בין אם זו עולה בין אם זו חטאת‬
‫‪www.swdaf.com‬‬

‫סכום‬

‫בס"ד‬

‫חכמים‬
‫ע‬
‫ע‬

‫ע‬
‫ע‬

‫מסכת קינים‬

‫נתנתן לכהן ואינה יודעת מה נתנה‬
‫הלך הכהן ועשה ואינו יודע מה עשה‬
‫צריכה ד' פרידין לנדרה‬
‫משני מינין לספק פירושה‬
‫כדי לצאת ידי נדרה‬

‫ע‬
‫ע‬

‫בן עזאי‬
‫ע‬
‫ע‬

‫‪7‬‬
‫ושתים לחובתה‬
‫אם עשה כולן למטה‬
‫ע‬
‫ע‬
‫צריכה העולת חובה להיות מאותו מין של החטאת‬
‫אם עשה חציין למעלה וחציין למטה‬
‫צריכה אחת לקביעות חובתה עם נדרה‬
‫ע‬
‫ע‬
‫אם עשה כולן למעלה‬
‫צריכה אחת לזווג אם חטאת חובתה שתביאה‬
‫שתי חטאות‬
‫חטאת אחת‬
‫חטאת‬
‫אם עשה כולן למעלה‬
‫ח‬
‫ח‬
‫ח‬
‫צריכה חטאת לחובתה‬
‫הראשון קובעת המין‬
‫‪ 38‬החטאת קובעת המין‬
‫‪www.swdaf.com‬‬

‫‪8‬‬