P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Aug 10, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/10/2014

pdf

text

original

ד"סב לארשי תונב תרמוח גהנמ חכ הליגמ

www.swdaf.com 1
א דומע וס ףד הדנ תכסמ ילבב דומלת
דחא םוי התאר :תודשב יבר ןיקתה ,בר רמא הדוהי בר רמא ףסוי בר רמא - םינש ,אוהו השש בשת - ,ןהו השש בשת
השלש - .םייקנ העבש בשת םד תפט תואור וליפאש ,ןמצע לע ורימחה לארשי תונב :אריז 'ר רמא לדרחכ - תובשוי
.םייקנ העבש הילע הליפה ישילשלו םימי ינש התשק :שרדו לאומש ברל אבר הירבדא - ןיא :רבסק .םייקנ העבש בשת
םימי ינש התשק ,אירא יאמ :אברל אפפ בר ל"א .םד אלב רבקה תחיתפל רשפא יאו ,םילפנל יושק - !אמלעב והשמ וליפא
מצע לע ורימחה לארשי תונב :אריז ר"א אהד לדרחכ םד תפט תואור וליפאש ,ן - !םייקנ העבש הילע תובשוי אנימא :ל"א
רומחאד אכיה ?אגהנמ תרמא תאו ,ארוסיא ךל - רומחא אלד אכיה ,רומחא - רומחא אל .

א דומע אל ףד תוכרב תכסמ ילבב דומלת
.הקוספ הכלה ךותמ אלא ,הכלה רבד ךותמ אלו ,ןיד ךותמ אל ללפתהל ןידמוע ןיא :ר"ת ו רמא ?הקוספ הכלה ימד יכיה
אריז יברד אה יכ ייבא ר רמאד ז" יפאש ,ןמצע לע ורימחה לארשי תונב ' ד תפיט תואור לדרחכ ם הילע תובשוי 'ז םייקנ

גכש ןמיס הדנ ן"באר
'וכו לע ורימחה לארשי תונב אריז ר"א אהד אמלעב והשמ 'יפא םימי 'ב התשיק איריא המ אברל אפפ בר ל"או... ל"א
נימא אכיה והיילע ורימחהש אמלעב ארמוח איהש קפס הבז יל תרמא תאו אתיירואד הרומג הבז רוסיא ןנא ךל א
רומחא אל רומחא אלד אכיהו רומחא רומחאד , יכה הל ישרפמו תדלויב ,םייקנ הכירצו רומחא הדינב ןוגכ רומחאד אכיה
.תויאר 'גב אלא קפסמ םייקנ צ"או [רומחא אל] רומחא אלד אריהנ אלו אשוריפ לכ 'וכו לארשי תונב אריז 'ר רמאהד אדה
,הדינב ןיב הדילב ןיב תואורד אכיה אלד אכיה םייקנ הכירצו רימחא ישוק אלב 'א היארב ןוגכ רימחאד אכיה 'יפ יכהו
רימחא אל םייקנ 'ז בשייל יושיק תייארב ןוגכ רימחא תיצמ אלו ,יושיק לש תחא הייארב קפס הבז אהתש ןנירמא אלו
,והשמ יושיקב רומחא אלד והשמ יושיקב וליפא םימי 'ב יושיק איריא יאמ ךרפימל יאזח אמליד םושמ אתשה ןנא והימו
מ יקספ יכ ,תדלוי ןיבו הדינ ןיב תובז קפס ןייוה הזה ןמזב תדלויל הל ןניקפסמ תחא הייאר יושיק אלב יפושב יכירצ םד
םייקנ[ב] יאזח אמליד אל יאד םייקנ םהל ויהיש ןיחבהל ידכ והייסרע לע ןבל ןידס סרפמל ףאו םינבל םידגב שובלל
םייקנ אכילו והייתעדא ואלו .

ב דומע חכ ףד הליגמ תכסמ י"שר
ןמצע לע ורימחהש - אתיירואדמד דחא ךותב םיפוצר םימי השולש האורה אלא םייקנ העבש הכירצ ןיא ןיבש םוי רשע
התדנ תלחתב לבא ,הדנל הדנ - ברעל הקספו העבש לכ התאר וליפא - ,ןמצע לע ורימחה ןהו ,הלילב תלבוט ןיאש יפל
הדנל הדנ ןיבש םימי רשע דחאב תודמוע ןה יתמיא התדנ חתפב םיאיקב לכה השלשב אלא ורימחי אל :רמאת םאו
ןיפוצר (וט ארקיו) התדנ תע אלב םיבר םימי ביתכדכ , - דציכ ,הרותה ןמ םייקנ העבשל התקיקזמ הדנ םד תייארש םימעפ
,הרומג הבז התיהש רחאל םייקנ העבש רופסל הליחתה לדרחכ וליפא התאר יעיבשבו ,םייקנ העבש הרפסו - הרתס
והל ווהד ,העדיו התאר םויהו ,העדי אלו םימי ינש התאר אמש :ימנ יא ,םייקנ העבש רופסלו רוזחל הכירצו ,לכה
לש ורימחה ןכ לעו ,םייקנ העבש הכירצו ,ןיפוצר םימי הש .

ב דומע חכ ףד הליגמ תכסמ תופסות
םייקנ העבש הילע תובשוי לדרחכ םד תפט תואור וליפאש - הדנב רמאד אהמ אישק אלו (.וס ףד) אצוי קרפבו
ןפוד (.גמ 'ד םש) אלא םייקנ העבש הכירצהל יריימ אל םתה אמשד אמט לדרח ןיעכ וליפאש אתיירואד הדנ תויהל
אתיירואד התווכד תילד רבד םימכח ונקת אל יאדוד אתיירואדב םייקנ העבש תמרוגה לדרחכ הפט וניצמ ךאיה אישקו
לכה תרתוסש התריפסל 'זב ריפש הב אנחכשאד רמול שיו .

ב דומע ג ףד תועובש תכסמ ף"יר
והד ןמז לכ לארשי תונב ןדבע ווהד אתיירואד אניד אוה ןידה לכ ווהד ןנבר טועמיאד ןויכו אמדד אתוזחב יאיקב ןנבר ו
רוהט םדל אמט םד ןיב ישורפאל ילכי ווה אלו והייתעד הל אשלקו יכהב יאיקב היתמכוח ןנחוי ר"א [ב"ע 'כ הדנ] 'ירמאדכ
יזחא אלד יל םרג לבבד אעביט אריז ר"או :אמטמ אנרהטמ רהטמ אנאמטמ [יכד] אמד יזחא אלד יל אמרג אנינח 'רד אמד
יזחא אנא יזח אל אעביטב עדיד אבר המו תותסו ןוקית ישנ יעדי אלד ימנ וזחו םדל אמט םד ימלשמ אמלד ןנבר ושח
איזחד ךה אלא אמט אכילו רוהט ימוי אתישב איזחד םד לכ יוהמל רשפא אהד תרכד ארוסיא ידיל ותאו ןילבטו רוהט
ריבסד ןויכו ימוי 'ז הילע םלשימד אכירצד דוחלב יעיבשב ימוי 'ז ןל ומילש [דכ] ירמא אוה אמט 'ז והלוכד םדד והל א
בתימל וכירצאו יקיפס לכ יקולסל הריתי הקחרה ודבעו אתלימל ןנבר ושח ךכלה ארוסיא ידיל ותאו אתרואל ןלבטו
'יירואד ארוסיאל עגיל אלד םד לכ לע םייקנ העבש לאומש רמא הדוהי בר רמא [תוקוניתה קרפ שירב] ןנירמאד ונייהו
תידווסב יבר ןיקתה םייקנ העבש בשת השלש ןהו השמח בשת םינש אוהו םימי השש בשת דחא םוי התאר יבר רמא
םייקנ העבש הילע תבשוי לדרחכ םד תפיט תואור 'יפאש ןמצע לע ורימחה ןה לארשי תונב אריז יאהד בג לע ףאו
ןנבר ודבע ללכ ארוסיאד אתלימל הב שחימל אכיל תידווסב [יברד] אתנקת לארשי תונב וגהנהו הריתי הקחרה
אריז יברכ דבעימל איה הקוספ הכלה אריז יברד אהד ןנירמא אהד ללפתהל ןידמוע ןיא [א"ע א"ל תוכרב] םתה ןנירמאדכ
ןה לארשי תונב אריז יבר רמאד אה יכ ייבא רמא הקוספ הכלה ימד יכיה הקוספ הכלה ךותמ אלא הכלה וא ןיד ךותמ
וליפאש ןמצע לע ורימחה םייקנ העבש הילע תבשוי לדרחכ םד תפיט תואור תדלויד רהוט ימיב ןנידבע ימנ ןיכהו לע ףאו
אוה דחא ןיעמ רמאד ברכ ל"יקד בג ותרהיט הרותהו ותאמיט הרותהו םייקנ העבש הכירצד בוזב תדלוי אכיאד ןויכ
ילע הבתי רהוט ימיב איזחד םד לכו אריז 'רכ הריתי הקחרה ימנ ןנידבע רהוט ימיב םייקנ העבש ה ימב הלבט יכה רתבו
:אירש איזח אל ותו םייקנ העבש הבתיד ןויכ רהוט ימי ןקפנ אלד בג לע ףאו הלעבל אירתשמו הוקמ
ד"סב לארשי תונב תרמוח גהנמ חכ הליגמ
www.swdaf.com 2

א קרפ ן"במרל הדנ תוכלה
.וט טעמתנשכ ירהש תרכ ונודזש רבדב תועטל ואבי אמש וששח תורצה תפיכתו תולגה דבוכ ינפמ םימכח לש ןבל
השאה הארתש רשפא לובטל הרובסו אמט םד יעיבשה םוי לשו רוהט םד השש לש היהיו םימי העבש התדנ ימיב
ןינמב המצעב העטתש רשפא יקבו לודג םכחל םד הארמ התיה וליפאו .םימי השש דוע בשיל הכירצ איהו הלילב
ימיב הנושאר היארש הרובס התיהו התעטו ותרחמו הביזה ימימ א"י ףוסב התארש ירה ,הביזהו תודנה הנומו תודנה
התודנ הליחתה ובש תרחמה םוימ אלא תונמל היואר הניאו הנממ .
.זט ןקיתו שודקה וניבר דמע ךכיפל םייקנ השש רופסת םינש התאר םאו םייקנ השש רופסת דחא םוי הארתש השא לכש
םד תוארהל הכירצ הניאו תנודינ איה ךכ הארתש םימי לכבו ,םייקנ העבש בשת השלש התאר םאו ,ןהו תונמל אלו םכחל
.הביזו תודנ ימי
.זי ףא ןמצע לע לארשי תונב ורימחה שוחימ תיב הב ןיא הנקתה וזש יפ לע לכ הפיט םד דחא םוי התאר וליפאש
וא ןלוכ העבשה וא םינש וא דחא םוי התארש ןיב התדנ תעב התארש ןיב ,םייקנ העבש הל תרפוס םדה קספו איהש
הלודג הבז ןידכ םייקנ העבש תרפוס םדה קוספישמ רתוי .
.חי ו דחא ןינמ תונומ ןמז לכב ויהיש ידכ ךכ ןמצע לע לארשי תונב ורימחה המ ינפמו תחא היאר ןיב ןגהנמ הנתשת אל
םימי 'גל בשיל הכירצ יאדו לדרחכ הפט יעיבשב התארו םייקנ השש דע הרפסו הליחתה הבז תישענו השלש התארש ירה ,
,םייקנ העבש הילע תועט ידיל רבדה אביו הריפסה תריתסל היאר תלחת ןיב תואיקב ןניאש שיו .
.טי יניעב הרשכוה לארשי תונב וגהנש וז ארמוח םדאל רוסא ךכיפל ,םוקמ לכב הקוספ הכלהכ התוא ושעו םימכחה
םלועל ושאר הב לקהל .

ד קרפ ן"במרל הדנ תוכלה
.זמ םד התארש ימכ םויה ותואמ ץוח םייקנ העבש הנומו הרהטב קיספהל הקידב הכירצ םתכ האורה .

ז קרפ ן"במרל הדנ תוכלה
.כ הדיל םדל הדנ םדמ לארשי תונב ושירפה אל תועטלו לודג לוקלקל שוחל שיש רהוט ימי ךותב וליפא בור ירהש ,
,דומלת ןידמ הדנלו הבקנלו רכזל קפסמ תובשויש ןהמ הברהו ,רבדב תואיקב ןיאש יפל ןתוא ןיאמטמ ונא תוליפמה
ימי הל שי הדיל התוא ןיאמטמ ונאש לכש רמול ואובי ,רהוט ימיב אבה םדב הרהט גיהנהל השאה תא ליגרת םאו
הוט ירהו ,הלוע איה ךכ הריפסב רתוסו אמטמ הז םד ןיאש םשכ רמולו ןתביז תריפסב תועטל ואובי ןכו ,ר ו"ק םירבדה
ד"ב תנקתב ןמצע איצוהל וצר אלו םייקנ 'ז תובשוי לדרחכ הפט םד תואור 'יפאש ןמצע לע לארשי תונב ורימחה םא
ל אבי אלו ןהימי לכ הוש ןלוכ תריפס אהתש ידכ אוהו השש בשתש השאה אהת אלש שוחל ןהל אהיש ש"כ ,תועט ידי
,דלתש םדוק התאר ולאכ םייקנ 'ז בשת רהוט ימי ךותב וליפא לדרחכ הפט םד האורה לכ ךכיפל ,תשמשמו תעפוש
ןמצע לע לארשי תונב ורימחהש רמוח ללכב ז"הו , ומיכסה רבכ רהוט ימיב אלוק ןיגהונ תומוקמ תצקמש יפ לע ףא
הכימס ושעו םינואגה ו) ] (ורימחה ומירחהו [ ןכ השעיש ימ לכ לע איהש ומכ הלש רהוט ימיב האורש השאה ירה אלא ,
ןהב האורש םימיה ראשב .

אי קרפ האיב ירוסיא תוכלה ם"במר
א הכלה
םימכח םש ויהו ןייוצמ לודגה ד"ב ויהשכ ןישוע ויה ולא םיטפשמכו הרות ןיד אוה תדלויו הבזו הדנב ונרמאש לכ
יריכמש םילודג םימדה ם ןהילע הרות החיטבהש ומכ ולאשיו ד"בל ולעי הביזו הדנ ימיב וא תויארב קפס םהל דלונ םאו
,הביז םדל הדנ םד ןיב ןידל ןיד ןיב םדל םד ןיב טפשמל רבד ךממ אלפי יכ רמאנש לארשי תונב ויה םימיה ןתואבו
הביזה ימיו הדנה ימי דימת תורפוסו ןהיתותסו תורמשמו הז רבדמ תורהזנ .
ב הכלה
קפס ידיל ואובי תובר םימעפו םימיה ןינמב שי לודג חרוטו ןיליחתמ םויה ותואמ הדילה םויב םד תבה התאר וליפאש
וז ירה הדלונש םויב התאר םאש םימי 'י תב אלא הביזב תבה אמטת אל ךכיפלו ,ונראיבש ומכ הביז ימיו הדנ ימי הל תונמל
ז ימיו הדנ ימי תונמל תלחתמ הייאר תליחתמש תדמל הנה ,םימי 'י ירה התדנל ךומס םימי תשלשו םימי תעבש הדנ לכ הבי
.הנטק איהו התאר וליפאו הימי
ג הכלה
ימי תונמל םישנה לכב חכ היה אלש יפל ,תותסוה ולקלקתנו םימדה תייארב הברה רבדה קפתסנ ארמגה ימכח ימיבו
םד קפס הארתש םד לכ היהיו התביז ימיכ השאה ימי לכ והיש ורזגו הז רבדב םימכח ורימחה ךכיפל ,הביז ימיו הדנ
תוביז .
ד הכלה
הז לע הריתי ארמוח ןמצע לע לארשי תונב ורימחה דועו םד האורש לארשי תב לכש לארשי שיש מ"כב םלוכ וגהנו ,
התארש ןיב ,התדנ תעב התאר וליפאו םייקנ םימי 'ז הל תרפוס םדה קספו דבלב לדרחכ הפיט אלא התאר אל וליפא
תעבש תרפוס םדה קוספישמ רתי וא ןלוכ העבשה וא םינש וא דחא םוי ינימש א לילב תלבוטו הלודג הבזכ םייקנ םימי
הלעבל תרתומ היהת כ"חאו ונרמאש ומכ ב קחוד םש היה םא ינימש םויב וא הבז קפס איהש יפ לע ףא .


ד"סב לארשי תונב תרמוח גהנמ חכ הליגמ
www.swdaf.com 3
ה הכלה
ונראיבש ומכ םייקנ םימי תעבש הכירצו בוזב תדלויכ איה ירה הזה ןמזב תדלויה לכ ןכו , ץראבו רענשב טושפ גהנמו
ו דרפסבו יבצה הלבטו םייקנ םימי תעבש הרפסש רחא התארש יפ לע ףא תאלמ ימי ךותב םד התאר םאש ברעמב
ללכ רהוט ימי הל ןינתונ ןיאו םדה קוספיש רחא םייקנ םימי תעבש תרפוס וז ירה םד ןיב השאה הארתש םד לכ אלא ,
םדה קוספיש רחא םייקנ םימי תעבש תרפוסו אמט לכה רהוט םד ןיב ישוק .
ו הכלה
ןידו ללכ רהוט םד םש היהי אלש ורזג םהו שדחתנ םינואגה ימיב הז וניא ארמגה ימכח ימיב ןמצע לע ורימחהש הזש
ןיאש ול שוחל ןיא הליבטו הריפס רחא רהוט ימיב הארתש םד לבא ,םייקנ 'ז וילע תבשויש אמט אוהש םד האורב אלא
ונראיבש ומכ הביזל אלו הדנל אל ןייואר רהוט ימי .
ז הכלה
משו יולת הז רבדו בוזב תדלוי תאמוטמ הליבטו הריפס רחא םויה דע ארמגה ןידכ רהוט םד לע םילעוב תפרצבש ונע
גהנמב .
ח הכלה
הוצמ תליעב לעוב הימימ םד התאר אלו תוארל הנמז עיגה אלש הנטק התיה וליפאש הזה ןמזב םילותב םד ןיד ןכו ג
שרופו ,האמט איה ירה הכמה תמחמ םדה הארתש ןמז לכו , םייקנ םימי 'ז ד תרפוס םדה קוספיש רחאו .
ט הכלה
ההוש התצרו אשנהל הועבתש תב לכ הז לע רתי תעבש ה התצרש רחאמ םייקנ םימי ,לעבהל תרתומ היהת ךכ רחאו
,הב השיגרה אלו תחא הפיט םד התאר שיאל הדומחמ אמש ב הלודג השאה התיהש ןיב 'ז בשיל הכירצ הנטק התיהש ןי
לעבתו לובטת ךכ רחאו התצרש רחאמ םייקנ . /א"א/ ל"ז ד"בארה בתכ .'וכו אשנהל הועבתש תב לכ /ד"בארה תגשה/+ רכזומ אוהש התאר לכ
איה התצר התאר יאהו יאדו האמט איה השגרה אלב וליפאש רפוסה ןמ הלודג תועט ןאכב +.ל"כע
י הכלה
רמוח ולאה םירבדה לכו םלועל הנממ רוסל ןיאו ארמגה ימכח ימימ לארשי תונב הב וגהנש הריתי א השא לכ ךכיפל ,
רחאמ רופסתו דימ אשנהל תרתומ םכח דימלתל תאשנ םאו לובטתו רופסתש דע אשנת ו אל אשנהל הועבתשכ התצרש
.לובטתש דע הל ברקי אלו הזמ רהזנו הרוסא איהש עדוי םכח דימלתש ,לובטתו ותאשנש תגשה/+ .'וכו ח"תל תאשנ םאו /ד"בארה
/א"א/ ל"ז ד"בארה בתכ ורמאש הממ ותוא איצוה םדא ינב ראשל ח"ת ןיב הז קליחש המ הילע ושקאו אמויל איוה ןאמ רמא הוה ביצנכשל ןמחנ בר עלקימ יכ
ברה תומוקמב השא אשונה לכ י"בארדמ היל ישקא רדהו ארקיעמ הל עדומד ינשו הסייפתנו אשניל הועבת אברדמ ןנבר היל ינשו המז ץראה האלמו רמאנ הז לע ה
,ןילעוב אלו ןיאושינ רחא ןהמע ויה ןידחייתמש רבוס אוהו והל ידחיימד אוה אמלעב ידוחי ןנבר א"עבאו והל תיא אלק ויה םישנהש ןויכ אלא ןכ רמוא יניא ינאו
עמ אהו הל ץרתמ אק אתיישוק יתרתאו אוה ולסב תפ םואשי וצרישכלו םהל תודחוימ ןנברדל היל שחו הוה ןנברמ אברוצ אביבח בר יב אניברד הירבד הש
המע דחייתהל רוסא הדנ הסריפש הלכו ידבע ווה יכיה ארוסיאד הפוח דועו +.ל"כע
אי הכלה
הרוהט איה ירה הרוהט איהש ונרמאש םתכ לכ אלא גהנמ אלו שודיח רבדב ןיאו ונראיבש ומכ הזה ןמזב םימתכה ןיד
ט ונרמאש םתכ לכו האמ תרפוס (תוביזל שוחל ידכ רועיש םתכב ןיא םא) םתכה וב אצמנש םוימ םימי תעבש , םאו היה
םתכ האורכ םד האורה ןיאש םתכה וב אצמנש םוי רחאמ םימי תעבש תרפוס תוביזל שוחל ידכ םתכה רועיש . תגשה/+
/א"א/ ל"ז ד"בארה בתכ .'וכו םימתכה ןיד /ד"בארה מתכ ונרמאש והזו לודג שובש הז הנומ איה האיצמ םוי רחאו ןניעב םייקנו הרהט קספה ןיכירצ םי +.ל"כע

אי הכלה אי קרפ האיב ירוסיא תוכלה הנשמ דיגמ
.'וכו הזה ןמזב םימתכה ןיד [אי] ומכ םהירבדמ אלא םניא םמצע םהו םימתכב ללכ ארמוח ארמגב וניצמ אלש טושפ הז
ראבתנש . ידכ רועיש םתכב ןיא םאש וניבר ש"מו םוי ותואו םתכה וב אצמנש םוימ םייקנ 'ז תרפוס איהש תוביזל שוחל
ללכ יבר ריכזה אלש ללכ םימתכב התיה אל לארשי תונב תרמוחש ינפמ אוה הזב ומעטש ל"נ העבשה ןינממ אוה
םימתכב ףא התיה הז קרפב ל"נכ םהו השש בשת םינש וא דחא םוי התאר םאש יבר לש ותנקת לבא םימתכ ת"אש
םימתכהש רבכו הביזו הדנ ימי תונמל ןכירצמ התא ףא םהירבדמ אלא םניא םמצע םהש ןויכ ןינמה ןינעב הרות ןיד לע ודמע
תותסוה ולקלקתנ יבר לש ותנקת ללכב ןה ףא אתיירואדמ הייארכ ןנברדמ םה םימתכהש ןויכ יאדו אלא שיש םתכ לכבו
'ג רועיש םתכב שיו םימי השלש דגבה השבלשכ אוהו תוביזל שוחל ץוח םייקנ 'ז הכירצ איה ירה 'ט קרפב רכזנכ םימתכ
יבר לש ותנקת יפל םימי השלש האור ןידכ םתכה תאיצמ םוימ וניצמ אל לארשי תונב תרמוח ללכב םתכה תויהל לבא
וניבר תעדל ל"נ הז יבר לש ותנקת יפל הרומג הייארכ ןתויהל םהירבדמש םימתכל ןיידו ונתעדמ רימחהל ןיאו :
רמא תוגשהבו איהה שוריפב יד וב שיש המ ולא תוכלהמ 'ט קרפ יתבתכ רבכו .'וכו ונרמאש והזו לודג שוביש הז םהרבא
התיה הלאשה יכו איההמ וניבר לע השקהש וז המ המת ינא ל"ז א"רה תטיש יפל וליפא מ"מ הרהט קספה ןיכירצ םימתכד
נ ףד) אריז 'ר אלהו ואל םא לארשי תונב תנקת ללכב ןה םימתכה םא םש דועו הל יעב אק והיא אתנקתל ל"אד (:ג"
יבר תנקתכ השש וא העבש הכירצ םא [אלא] יריימ אק יכה ואלד םש תחכומ איגוסהש איהש רבוס וניבר ףאש יאדובו
ןיארנו ש"מכ הרומג הייארב יבר תנקתב םימתכה ןד אוהש אלא הייאר ןידכ הרהט לש םייקנ םימיב הקידב הכירצ
בשרהו ן"במרהש אלא וירבד רימחהלו תורוהל יואר ןכו האיצמה םוימ ץוח םתכ לכב םייקנ 'ז ןיכירצמ ל"ז א" :

[אלשת זמר] יכדרמל הדנ תוכלה
[זלשת זמר] (יאה*) םייקנ העבש וילע תובשוי לדרחכ םד תפט תואור 'יפאש ןמצע לע ורימחה ןה לארשי תונב אריז ר"א
*] יאהו [ ומכ הפיטב אמטמש אטישפ לדרחכ םד תפט טקנד הלודג היאר אוהש לכב םיאמטמו ןפוד אצוי קרפב ןנת אהד
הלודג הבזב יקופסל אכילו םושלש םג לומת םג התאר אל אמתסמ הפיט קר התאר אלד ןויכ א"דסד אוה אשודח אלא
הששב הידו *] אוהו [ םייקנ 'ז בשתש ל"מק :

ד"סב לארשי תונב תרמוח גהנמ חכ הליגמ
www.swdaf.com 4
ב דומע אכ ףד תוכרב תכסמ ף"ירה לע הנוי וניבר
לע ורימחה ןה לארשי תונב םייקנ תעבש 'ילע תובשוי לדרחכ םד תפט תואור וליפאש ןמצע הרות ןיד שוריפ
אוה ךכ הנומש םולשת דע העבשה ולא ףוסמו התודנ ימי םיארקנ םה םד השאה םהב התארש םינושארה םימי העבשהש
י םולשת דע תודנ לש 'זה ףוסמש םוי רשע דחאה ולא לכב הארתש םד לכו הביז ימי םיארקנ םה םוי רשע תודנ םד וניא ח"
םלועל רדסה אוה ןכו התודנ ימי 'זל תרזוח ח"יה ולא רחאלו תוביז םד אלא ךכ אוה ןידהו ש"ל התודנ ימיב התאר םאש
ללכב םדה תייאר ימי ויהיו לכה ןיב דבלב םימי 'ז בשת השש וא השמח התאר ש"ל םימי 'ב וא דבלב 'א םוי התאר
הלילב תלבוט העבשה תמלשה רחאלו אינתדכ וליפאו הלילב ןתליבטש תדלויו הדנמ ץוח םויב ןתליבט תוליבט יבייח לכ
הלעבל תרתומו הלילב תלבוט תודנ לש םימי 'זב התארש ןויכ ומצע יעיבשה םויב התאר םימי 'זה ולא ורבעש רחאלו
תוביזה ימי םהש הדנ תלחתל הדנ ףוס ןיבש םוי א"יב וסנכנו רחא ןיד הל שי םימיה ולא לכב התאר םאש וא דחא םוי
םויב התאר אנש אל םד וב התארש אמט םוי דגנכ יקנ םוי רמולכ םוי דגנכ םוי תרמושו הנטק הבז איה דבלב םימי ינש
הל יגס דחא םויב םינש התאר הנש אל תחא היאר הלעבל תרתומו המחה ץנתש דימ רחמל תלבוט התיה ןידה ןמו
ומצע םוי ותואב אמש יכ וששחש אלא ולוככ םויה תצקמד ןושארה ןינמה תרתוסש אצמנו שימשתה רחא םד הארת
םאש הליבטה ורסא שימשתה ינפמו שימשתה ורסא הריתסה ששח ינפמו רוסיאב השמשו ערפמל האמט הל איוהו
הלילה דע תלבוט הניא ךכיפלו שמשל אבת אמש לובטת םימי 'י לכב התארשכ אקוד והזו א"י םויב התאר םא לבא
זה ימי ומלשנש ןויכ דבלב ללכ יקנ םוי םוש תבשוי הניא תובי (א בע ףד) הדנ תכסמב שרפמ ןכו םוי א"י ולא לכב םאו
םייקנ םימי 'ז תבשל הכירצש הדנה ןמ רתוי הרומח איהו הלודג הבז תארקנ םיפוצר םימי 'ג התאר היארה ימי ןיאו
םימי 'ז תונמלו דוע רוזחל כ"חא הכירצו ולפי םינושארה םימיה לכ התארו הרזח םייקנ םימי 'ז ךותב םאו הדנב ומכ ללכב
םוש אלב םייקנ םימי תעבש בשתש דע תוביזה תאמוטמ הלוע הניאו תרתוס םלועל םימעפ המכ התארו הרזח 'יפאו םייקנ
ללכ היאר שמ וניבר בתכש המ ךותמו ומלשנש רחא םייקנ םימי תעבש ךותב התארו הרזח םאש רבוסש הארנ ל"ז ה
ןוכנ הז ןיאו היארה ימי םע םימי 'ז אלא תרפוס הניאו הל שי הדנ ןיד תוביז לש םוי א"י ןיכרע תכסמב הארנ שוריפבש
היאר םוש אלב םייקנ םימי העבש בשתש דע ןינמה תורתוס םלועלש (א גע ףד) הדנ תכסמבו (א ח ףד) 'יבתכדכ ללכ לכו
הבזל הדנ ןיב שירפהל תועדוי ויה אלו םיקוליחה ולאב תואיקב ןלוכ ויה אלש ינפמ לארשי תונב לבא הרות ןיד אוה הז
קפסמ תאצל ידכ הלודג הבזב ומכ םייקנ םימי 'ז לכה לע תובשויו ןמצע לע ורימחה הלודג הבזל הנטק הבז ןיבו
צל ןילוכי ויה ךכ לכ ארמוח אלב וליפאו קפסמ תא הנומ דחא םוי התאר הדשב ןקית יבר (ו"ס ףד) הדנ תכסמב ןנירמאדכ
םישנה ויה אלו הרות ינב ךכ לכ ויה אלש ינפמ םירפכב 'יפ םייקנ םימי העבש תבשוי השלש .םהו השש םינש .אוהו השש
הנמתש דבלב דחא םוי הארתש ןמז לכבש יבר ןהל ןקית קפסה ןמ תאצל ידכ םיקוליחה ולא תועדוי הממ אוהו השש ךשפנ
םויב הל היה ידד רתוי םימי 'ה הנומ ירה הבז אלא הניא םאו הדנ ומכ היארה םוי םע העבש הנומ הנה הדנ ימיב התאר םא
השמח הנומ ירה הבז איה םאו הדנ ומכ הנומ ירה הדנ איה םאש םהו השש הנומ םימי ינש התארשכ ןכו רחא םויו היארה
םימי השלש התאר םאו רתוי םימי ומכ םייקנ םימי העבש תבשוי ירה הבז איה םא ךשפנ המד םייקנ םימי העבש תבשוי
רתוי םימי השלש תבשוי ירה הדנ איה םאו הלודג הבז וצר אל קוליחה הז 'יפא ןהש אלא קפסה לכמ תאצל יד היה הזבו
םייקנ םימי תעבש לכה לע בשתש וניקתה אתלימד אחוורלו ותושעל :

אכיאו נקתה תאזב קדימל הל יגס הדנ איה וליפאש םהו 'הב יד אלהו םהו השש בשתש םימי 'ב התארשכ 'ר ןקתש ה
ימיב ינשה םויו התביז ימיב ןושארה םוי הארת םימעפ יכ ששחש ינפמ הזב הבושתהו היארה ימי םע העבש בשתשב
התודנ ש םוימ העבש ךירצש התודנ ימי העבש ללכב וניא הביזה ימיב היהש ןושארה םויהש אצמנו תודנה ימיב םד התאר
וניא הנושאר היאר םויש היארה םוי םע דבלב השש אלא תודנה ימיל הרפס אלש אצמנ דבלב 'ה אלא הנומ התיה אל םאו
:ונרמאש קפסה הזמ תאצל ידכ םהו 'ו ןיקתה 'יפלו ונרמאש ומכ ןינמה ללכב

'וכו לדרחכ םד תפט תואור וליפאש םדה הארמ התיהש ינפמ התיה ארמוחהש מ"י הארנ הז ןיאו לדרחה ןיעכ
הניא כ"ג ארמוחהו אמטמ לדרחה הארמכ םדש הדנ 'סמב ל"יק אידהב אהד אוה ןידה ןמ הזש וז התיה ארמוח המד
ןידה ןמ אוה ףא הזש לדרחכ טעומ היהש ינפמ אלא אוהש לכב האמטמו (א מ 'ד) ןנתדכ היה םאש ךכ אוה רבדה רשפ
וח הזב ןיאש םירמוא ונייה םתס םד רמוא םדהשכו רודזורפו הילע רדח השאב םה םיתב השלשש ינפמ ךכ לכ ארמ
תיבב אציו טעמ רקענ ינשה םויבו ימינפה תיבב טעמ ןושארה םויב אציו רקענ םימי השלש םויהמש רשפא הבורמ
אלא םינפבש םדל םדאה שוחיש ןידה ןמ וניאש יפ לע ףאו ןוציחה תיבב לכה ץבקתנ ישילשה םויב וישכעו יעצמאה
בשכ שוחל יוארש םירמוא ונייה ןינעה הזב היהיש רשפאש ןויכ יכה וליפא ןוציחה תיבב האורו תקדו ו א הזב ןיא כ"
לבא םייקנ םימי 'ז בשתו הלודג הבז ומכ התוא ןודנש אוה ןידו םימי 'ג םויהמ םדה רקענ רשפא ירהש הלודג ארמוח
םוי לכבו ויה ןייוהשמ השלשש רמול רבדה קוחר טעומ אוה םדהשכ אוהש פ"עאש ןל עמשמ אקו דחא והשמ רקענ םויו
ירמגל רקענ וליאכ ותוא ונדו ןמצע לע ורימחה ה"פא םימי השלש םויהמ רקענ היהיש ךכ לכ טעומ רבדש קוחר רבד
םייקנ 'ז וילע תבשויו הלילה השמשו דבלב םימי 'ב וא 'א םוי אלא םד התאר אלש השאהש ל"ז קחצי וניבר רמואו
תארש םויל הכומסה ערז תבכש תטלופ יאדובש ינפמ כ"חא םייקנ םימי 'ז הנמתשו הלחת םימי 'ג בשתש הכירצ ה
שימשתה רחא טלקנש (אל םא) חירסמ וניא ךליאו םימי 'גמ לבא חירסמש ינפמ אמטמ שימשת לש םימי 'גל ךומס ז"שו
או ערז תבכש אלב ירמגל םייקנ םימי 'ז איעבד שרפמ (א בכ ףד) הדנ 'סמבו רבוע השענו ךומס םימי 'ג הליחת בשת אל ם
תליכא ןינעל אלא הניא ערז תבכש תאמוטש רמימ יעבד תיאו ירמגל םייקנ םניאו םימי 'זה ךותב תטלופש אצמנ שימשתל
אלא הדנ יבג רמאנ אלש רמאנו לקנ םעט המו הדנ תכסמב בותכ הזה ןינעהש ןוכנ הז ןיאו רתוי הרומח איהש דבלב המורת
ה יאדו אלא המורת יבג :ו"רנ ברה ירומ יפמ .יתבתכש ומכ אוה ןיד
ד"סב לארשי תונב תרמוח גהנמ חכ הליגמ
www.swdaf.com 5
י קרפ הדנ תכסמ ש"אר
יאיקב ווהד ןנבר טועמיאד ןויכו .אמדד אתוזחב יאיקב ןנבר ווהד ןמז לכ לארשי תונב ןדבע ווהד אתיירואד אניד אוה ןידה
ד ליעל) ןנירמאדכ .אמט םדל רוהט םד ןיב ישורפאל ילכי ווה אלד והייתעד אשלחו (אתוזחב) יכהב ןנחוי יבר רמא (א כ ף
יל אמרג לבבד אעביט אריז יבר רמאו .אמטמ אנרהטמ רהטמ אנימטמ יכד .אמד יזחא אלד יל אמרג אנינח יברד היתמכח
אמלד ןנבר ושח תותסו ןוקית יעדי אל ישנד ימנ וזחו יזחא אנאו יזח אל אעביטב עדיד [הבר] (אבא יבר) המו יאזח אלד
ןלבטו רוהט םדל אמט םד אמלשמ אמט אכילו .רוהט ימוי תישב איזחד םד לכ יוהימל רשפא אהד תרכ רוסיא ידיל יתאו
רבכ ירמא אוה אמט העבש והלוכד םדד והל אריבסד ןויכו ימוי העבש הילע םלשמל הכירצו דוחלב יעיבשב איזחד ךה אלא
תרכ רוסיא ידיל ותאו אתרואל ןלבטו העבש ןל ומילש תסו ןוקיתב יאיקב אלד ןויכ דועו ינימשה םויבו םד איזחד ןינמיז תו
הלעב םע תשמשמו ברעל הלבטו םד איזח התייארל . בתימל הכירצו םוי רשע דחא ךותב איוה אתיימק הייארד ןינמיזו
אתיירתב הייאר לע העבש . לכ לע םייקנ 'ז בתימל וכירצאו .יקפס לכ יקולסל הקחרה ודבעו אתלימל ןנבר ושח ךכלה
אד ארוסיאב ועגיל אלד םד אתיירו תיאו אירוסב יבר ןיקתה לאומש רמא הדוהי בר רמא (א וס 'ד) ןיקרפב 'ירמאד ונייהו .
:םייקנ העבש בשת השלש ןהו השש בשת םינש .אוהו השש בשת דחא םוי התאר תודשב יסרגד
ףאו .םייקנ העבש הילע תובשוי לדרחכ םד תפיט תואור וליפאש ןמצע לע ורימחה ןה לארשי תונב אריז 'ר רמא בג לע
ןנירמא אהד אריז 'רכ לארשי תונב וגיהנו אתריתי הקחרה ןנבר ודבע .ללכ ארוסיאל הב שחימל אכיל יברד הנקת יאהבד
הקוספ הכלה ךותמ אלא ללפתהל ןידמוע ןיא ןינעל (א אל ףד תוכרב) םתה ןנירמאדכ איה אתקיספ אתכלה אריז 'רד ךהד
אריז 'ר רמאד אה יכ ייבא רמא הקוספ הכלה ד"ה תובשוי לדרחכ םד תפיט תואור וליפאש ןמצע לע ורימחה לארשי תונב
הרותה אוה דחא ןייעמ (ב הל 'ד) רמאד ברכ ל"יקד בג לע ףאו תדלויד רהוט ימיב [ןנידבע] ימנ יכהו םייקנ העבש וילע
תי הקחרה ימנ ןנידבע רהוט ימיב םייקנ העבש הכירצד בוזב תדלוי אכיאד ןויכ .ותרהט הרותהו ותאמט לכו אריז יברכ ארי
ןויכ רהוט ימי יקפנ אלד בג לע ףאו .הלעבל אירתשמו הלבט יכה רתבו םייקנ העבש הילע אבתי רהוט ימיב איזחד םד
.אירש איזח אל ותו םייקנ העבש אבתיד רהוט םד וישכע ונל ןיאש כ"ג ובתכ ל"ז ן"במרהו ל"ז ד"בארהו אבי אלש ידכ
תועט ללכל רבדה . לע ורימחה םאו ימי ןיב תועטל אבי אלש ידכ םייקנ העבש לדרחכ הפיט םד לע בשיל לארשי תונב
ןיב תועטל אבי אמש לוקלק ידיל רבדה אבי אמש שוחל שיש ש"כ .השלש האורל דחא םוי האור ןיבו הביז ימיל הדנ
רהוט ימי רחאלש םימיל רהוט ימי יאחא ברו תוכלה לעב לבא (םוקמ םושב אצמנ אל ונינפל תותלאשב) ןמזב ףאד ובתכ
הרותה ןיד לע רהוט ימי ןיגהונ הזה בתכ ל"ז ם"במרהו (האיב ירוסיא 'להמ א"יפב) גהנמב יולת רבדהש . ורימחה אלש
םדב לבא תועט ללכל ןינעה אבי אלש ידכ הלודג הבזד םייקנ 'ז האמוט םד לכ לע בשיל אמט םדב אלא לארשי תונב
ןיד לע ןינעה ראשנ ןיידעו ורימחה אל רהוט זנכשאבו תפרצב ןיגהונ ןכו הרות :

םחורי וניבר - ב קלח וכ ביתנ הוחו םדא תודלות
אימטימד ורימחה ןהו אמטימ אל לדרחכ הפט םד אתירואדמד ןניעומשאל אתא אהד רמימל אכילו ל"ז ש"רה בתכ
אוהש לכ םד תייארב האמטתמ השא אתירואדמ וליפא אהד ח ןיעכ וליפאו אוהש לכב ןיאמטמ אינתדכ ןאכמ תוחפבו לדר
רדהמ אק לדרחכ הפט םדל ואל ךכליה 'גב אל םא תרפוס הניא םייקנ 'ז תרפוסשכ הבז אתירואדמד תחא היארא אלא
ל"כע תחא היארב וליפא ןכ תושעל ןמצע לע ורימחה ןהו הדנל הדנ ןיבש םוי א"י ךותב םיפוצר םימי השלשב תויאר .
... השאה ןיא הרות ןידמ יכ ןנברדמ אמטמ םתכ אצמנ םא םימתכה לע ורזג םימכחו 'רשבב םדה שיגרתש דע האמט
ןמקלדכ לקהל הב ןילותו האמט הנממ אציש 'ול לכונש ןינעב םדמ םתכ דגב םושב תושדע 'ט ןהש דועו סירגכ ורועישו
הרוהט רועישה הזמ תוחפ 'תכה םאו וב ןירעשמ רועישה הזמ לודג סירג אצמנ םאו השלש לע השלש ןהש טעמ רתויו
אצמנו ןטק אוהו 'יגני"ג זעלבו ער וחירש ץרש אוהש שפשפב הקסעתנ םאו .םינכמ רמול 'צור תלוכאמ םד אוהש ןילותש
םתכה ותואש ןילות בורל ןייוצמש תומוקמו תורייע שיש ןהמ הברה ןיאצמנש תומוקמב וא וחיר החירהש וא םידגבבו תוטמב
לידגה םא לבא סומרותכ לודג היהיש דע שפשפה ןמ אוה ךורא היהיש וליפא םתכהו האמט סומרותהמ טעמ רתוי םתכה
.הדנב טושפ יתבתכש םירועישה ולא ןירעשמ עבורמ 'יהי אלו 'צקו לארשי תונב ורימחהש המ םירועישה ולא ללכב ןיאו
םימתכב אל לבא 'פוגמ אצויה םדב אלא ורימחה אל יכ לדרחכ םד תפטמ ןמצע לע [א רוט בכר ףד] יתבתכש ומכ ןנברד
םיקסופה לכ ומיכסה ןכו 'ימתכב ןירעשמ הזה ןמזב וליפא ךכליה .

א דומע ד ףד תועובש תכסמ ף"ירה לע ן"ר
.קפס לכל האיצומ (יברד) 'וכו תידווסב יברד אתנקת יאהד בג לע ףאו אתלימ םימכח וגיהנה המל הימת
] הריתי [ אתנקתד ןויכ ] יגס יברד [ לארשי תונב רמוח ] יל המל [ ידכ וצרתש שי הבז אהת םימעפלש רבדב ועטי אלש
השש אלא רופסת אלו תושמשה ןיב ןהמ תחאו תויאר יתש התארש ןוגכ םינש אלא התאר אלש הרובס אהתו הלודג
םייקנ 'ז תובשוי והי לדרחכ הפט םדב וליפאש םתודמ וושה הזב אצויכב תועטל אבי אלש ידכו ןהו הז ןיא ןיידעו
פטב םימעפלש ןויכש ל"י אלא קיפסמ ןמצע לע לארשי תונב ורימחה תרתוסה הביזב ונייהד םייקנ 'ז תבשוי לדרחכ ה
תרתוס איה וליאכ הארתש םד לכ תושעל אקוד הבורמ םדבד רמימל יצמ הוהד םושמ ונייה לדרחכ םד תפטד אתוברו
ב רוקמה ןמ אצי אמשד וב רימחהל יוארש אוה 'ג ןנישרדדכ ץוחל אציש ומכ אוהש רודזורפב ההשו הז רחא הז םימי
ת"המ הכירצו ליעל 'ז עא לדרחכ הפט טקנ יכהלו הביז ימיב אוה םא םייקנ םימי " תחא היאר אלא הניא יאדוד ג :

גפק ןמיס הדנ תוכלה העד הרוי רוט
... יאב תועטל ואבי אמש ושח תובבלה וטעמתנו תורצה ופכתו תוילגה וברשמ התדנ ימיב השא הארת אמש תרכ רוס
םימי העבש דוע הכירצו ינימש לילב לובטל הרובסו אמט םד הארת אמש יעיבשבו רהוט םד לכה היהיו םימי השש
דע ארמוח רחא ארמוח ופיסוה הביז ימיו הדנ ימי ןיב תועט ידיל ואבי אלש ידכו םודא םד הארמ לכ אמטל ורימחה
ט אלא הארת אל םא וליפאש ורמאש לודג הבזכ םייקנ 'ז הילע בשת לדרחכ םד תפי :ה
ד"סב לארשי תונב תרמוח גהנמ חכ הליגמ
www.swdaf.com 6
גפק ןמיס העד הרוי ףסוי תיב
םודא םד הארמ לכ אמטל ורימחה 'וכו תרכ רוסיאב תועטל ואובי אמש ושח תובבלה וטעמתנו תורצה ופכתו תוילגה וברשמ
.הביז ימיו הדנ ימי ןיב תועט ידיל ואובי אלש ידכ ע ורזגש שוריפב וניצמ אלש יפ לע ףא םודא םד הארמ לכ ל םוקמ לכמ
לכ קרפ ףוסב ןנירמאדמ דיה (:כ) וזחל אל םיאבה תורודש ןניעמש אליממ אמד וזח אל אלועו אריז יברו ןנחוי יברד
אמד : אוה ךכ רבד לש ורקיעו םיראובמ םניאו םיבברועמכ הזב וניבר ירבדו תקונית קרפ שירב (.וס) יבר ןיקתה ןנירמא
בשת דחא םוי התאר תודשב םייקנ העבש בשת השלש ןהו השש בשת םינש אוהו השש םוקמ .תודשב י"שר שריפו .
תלחת ינשו בוז ףוס ןושאר אמש ארמוחל .ןהו השש בשת םינש :איה הדנ ימיב אמש הרות ןידכ .אוהו השש :הרות ינב ןיאש
נ 'ז בשת ימנ אתשה םייקנ 'ז הכירצ הביז ימי ווה וליאד השלש לבא השש דוע הכירצו הדנ .תדמוע הביז ימיב אמש םייק
ן"רה בתכו (םינש ה"ד .ד תועובש) ןניעב םייקנ ןנירמאקד הששו הל ןניקפסמ הארתש םוי הזיא הל ןניושמ העוטד ןויכד
...הדנ תלחתב יוארכ וירבד רריב אלש אלא רמול וניבר ןיוכתנ ש"ארהו ף"ירהכ ולא םירבדו :

גפק ןמיס העד הרוי ח"ב
בי 'וכו תוילגה וברשמ 'וכו הארת אמשו . ו"יוב אמשו ל"צ ןכ אתובר אוהש לכ אלא הארת אל וליפא רמא אלש המו...
רודזורפב ההשו הפיט רחא הפיט הז רחא הז םימי 'גב רוקמה ןמ אציד רמימל אכיל לדרחכ םד תפיטבד ג"עאד ,רמאק
יקנ 'ז הרותה ןמ הכירצו םימי השלשב תויאר שלש והל ווהו ץוחל אצי אוהש ומכ אוהש תחא הפיט אלא הניא ירהש ,םי
הנוי ר"ה בתכ הזב אצויכו ,תישירפדכ איה העוטד אששחמ םייקנ 'ז הכירצ יכה וליפא ,תחא הייאר אלא ןאכ ןיאו לדרחכ
.י"ב ואיבמו הדנ תוכלהב ן"רהו יכדרמהו ןידמוע ןיא קרפב ןפוד אצוי קרפבד אוהו ןוכנ הארנ ד"נעפל לבא (ב א"מ ףד)
רוקמ ןנחוי יבר רמא יתא אמלעמ רמיא אדח לבא יתרת אקודו האמט תוילגרמ תופיט יתשכ עיזהש (ןידדצה ןמ שוריפ)
ןנילת אל תחא הפיט םא יכ הניאש יפ לע ףאד לדרחכ תחא םד תפיט וליפא לארשי תונב ורימחהד ןאכ רמאי הזו
איתא ןידדצמד :

גפק ןמיס הדנ תוכלה העד הרוי ךורע ןחלוש
םד תפיט האורש השא .דחא ףיעס ובו ,םייקנ 'ז בשיל הכירצ
א ףיעס
וב שיגרתשמ והימו .ותאיציב שיגרתש (א) אוהו [ג ב ,האמט ,ןוצרב ןיב סנואב <א> ןיב [ב ,הרוקממ א םד אציש השא [א
[ד ,ץוחל אצי אלש (ב) יפ <ב> לע ףא האמט ,אציו ומוקממ רקענש םד תפיט אלא התאר אל וליפאו (ג) ג לדרחכ [ה ,
תבשוי וילע ד העבש (ד) םייקנ . /ה"כת/ ב"כת ןמיס ש"ביר) הדנ רוסיא ןינעל האושנל היונפ ןיב קוליח ןיאו [ו .ו"צק ןמיס ןמקל ןטפשמ ראבתי רשאכ :הגה
.תרכ בייח הדנה לע אבה לכ יכ ,(י"ב ואיבמ

גפק ןמיס העד הרוי ז"ט
(ב) .ץוחל אצי אלש יפ לע ףא - ולא םינידמ ח"פק ןמיס שיר ןייע אמשו ןיהיגמ שי התדנ ימיב השאה הארת אמש רוטב .
ימיב העטת אלש ידכ רמימל היל יוה אלא הדנל הביז ןיב כ"חא בותכל ךירצ היה אל כ"אד יל חיינ אלו י"ב תוישוק םושמ 'וכ
הארמ לכ אמטל ורימחה תרכ רוסיאב תועטל ואבי אמש םושמ רוטב ל"צד הארנ כ"ע הימש רכד ןאמ הביזד המצע הדנ
דא לכ אמטל ורימחה םימדה הארמב תועט ששח לעש בטיה םירדוסמ םה וירבד הז יפלו היגהל ל"נכ 'וכ הארת אמשו םו
דוע ונייה אמט םד 'יארה םוי םע שוריפ םימי 'ז דוע הכירצו 'וכ השא הארת אמש הז תמחמ דוע ששח שיש קר םדוא הארמ
ויהיש הכירצ מ"מ הדנ ימימ יריימ ןאכש ףא תמאבו םימי 'ו םוי דע אמשד קפסה םהב םג היהי םהב הארת םאד םייקנ
ןאכ רכז אל ה"מ םייקנ 'ו אלא הכירצ אל ז"פלו םייקנ כ"חאש םימי 'וה ויהיש ךירצ אלא אמט םד התאר אל ןיידע ןורחאה
ימי 'ג אמט םד התארו איה הביז ימיב אמשד הביזל הדנ ימי ןיב תועטל ואובי אלש ידכו ךכ רחא ש"מב וללכו םייקנ הכירצו ם
'ז דוע הכירצו 'כ ליעל כ"אשמ הלודג הבזכ היארה םוי אלב ל"ר םייקנ 'ז הילע בשת רוטה םייסש והזו אקוד םייקנ םימי 'ז
וינפלש ןורחאה היארה םויה ףוריצב ל"ר םימי ןאכ שי תוששח 'גד אוה ךכ וניבר ירבד 'יפו . רהטל ועטיש םד הארמב 'אה
עו םדוא הארמ לכ אמטל ורימחה כ"ע העטתש ששח דועו םייקנ 'ו ךירצ היה ןכ לע ונרכזש ומכ הדנ ימי ןינעל ששח דו
םייקנ 'ז הכירצ כ"ע הדנל הביז ןיב םימיב הביזל הדנ ןיב תועטל שושחל יתית יהמד ל"י יעצמאה ששח יל המל ל"או
קנל הדנד םייקנ ןיב תועטל םוקמ שי כ"או םייקנ 'ו פ"כע הכירצ ותמחמד יעצמאה ששח בתכ כ"ע כ"ע הביזד םיי
םייקנ העבש םוקמ לכב הכירצ :

ד ק"ס גפק ןמיס העד הרוי ך"ש
ד םייקנ העבש - תועט ידיל אבת אלש ידכש אלא הלודג הבז אלא םייקנ 'ז בשיל צ"א אתיירואדמ לבא ןנברדמ ונייה
ןמיסב תצק יתכראה ףוסבל בתכו הזה ןמזב גוהנ וניאש ףא הזב ךיראהש ז"טעב ןייעו םייקנ 'ז םלועל וכירצהו ל"זח ורימחה
מזב םיגוהנה הדנה יניד לכ ונבנ וילעש דוסיו רוקמ אוה יכ ןעי הז ל"כע ונינפל ראבתיש ומכ הזה ן רוריבב הז לכ םעו
תרזוח כ"חאו הבז תארקנ איה א"יה ןתואב התאר םאו הדנ ימי 'ז רחא םוי א"יש מ"לה ל"זח ולבקו 'כ םינידה
ל"כע הרות ןידמ ז"כו הימי לכ םלועל ןכו תוביזה ימי רשע דחאו הדנ ימי 'ז םלועל ןכו הדנ תורקהל ם"במרה תעד והזו
רבכ לבא 'ז בשתש דע תודנ ימיל תרזוח הניא 'לודג הבז השענ השאהש העשמש ומיכסהו םיקסופה לכ וילע וגישה
ןמקל םיקסופ ראשו ד"בארה תעד ןכו ש"ע י"בב 'יאדכ תודנ םהב התארש 'זל םיכומסה א"יב אלא הביז ימי ןיאו םייקנ
ש"ע התביז ימיו התדנ ימיב התסו תעבוק השאה ןיא יבג ט"פק ןמיס המיתו ימיב ב"לס ט"פק 'יסב בתכ היפוג ז"טעהש
הדנל הדנ ןיבש םוי א"יב ונייהד הביזל םייוארש םימיב תדמוע התיהש וב ו"טב התארו הרזחו ח"רב התארש ןוגכ דציכ הביז
:'וכ םש ןייע

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->