You are on page 1of 6
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN TUAH, MEL AKA LAPORAN POST MORTEM PRESTASI SAINS TULEN DAN SAINS TERAS SPM 2009 Bil Calon Bil Bil Bil Jum % Bil Jum % Bil Jum % Bil Jum % Bil Lulus Mata Pelajaran Bil Calon Ambil periksa A+ A A- A+ A- 1A- 2A B+ B 3B- 4B 3B- 4B C+ C C+ C 5C- 6C ! "- #! "- #! 1A- #! % 1 $i%ik &PM 2((# 5" 5" " 5 12 21)1 3 * 12 21)1 6 6 12 21)( 15 6 21 36)# 5" 1(( +ar,et (* 51 51 6 5 11 21)6 4 " 11 21)6 5 6 11 21)6 11 " 1# 35)2 51 1(( &PM 2((* 51 51 3 2 1 6 11)# 2 -imia &PM 2((# 5" 5" 1( 3 13 22)# 2 6 # 14)( 4 * 13 22)# 13 1( 23 4()3 5" 1(( +ar,et (* 51 51 * 3 12 23)5 3 5 # 15)6 4 * 13 25)" 12 6 1# 35)2 51 1(( &PM 2((* 3 Biolo,i &PM 2((# 5" 5" " 1 # 14)1 4 1( 14 24)5 1" * 2# 45)6 * 5 14 24)6 56 *#)2 +ar,et (* 51 51 " 2 * 1")6 5 11 16 31)4 1( * 1* 3")3 5 2 " 13)" 51 1(( &PM 2((* 4 &ains &PM 2((# 13* 133 3 1 4 3)1 3 1# 21 15)# 2( 21 41 3()# 31 21 52 3*)1 11# ##)" +ar,et (* 131 131 3 2 5 3)# 5 1# 23 1")6 21 22 43 32)# 32 21 53 4()4 125 *4)6 &PM 2((* Disediakan oleh, Cik Chia Choo Bian Ketua Panitia Sains Menengah Atas (2) ULASAN (a) Fizik (100.0%) Daat !engekalkan e"atusan lulus dengan en#aaian 100%. Da"i segi !in g"ed, te"daat eningkatan da"i kualiti se$an%ak ($) Ki!ia (100.0%) &e"daat eningkatan e"atusan lulus da"i en#aaian '0% tahun (00) keada 100%.tahun (00*. Da"i segi !in g"ed, te"daat eningkatan da"i kualiti se$an%ak (#) Biologi ('*.(%) &e"daat sedikit enu"unan da"i segi e"atusan $e"$anding tahun (00), iaitu se$an%ak 1.*%. Da"i segi !in g"ed, te"daat enu"unan da"i segi kualiti se$an%ak (d) Sains (**.)%) &e"daat eningkatan da"i segi e"atusan $e"$anding tahun (00), iaitu se$an%ak +.1%. Da"i segi !in g"ed te"daat enu"unan da"i segi kualiti se$an%ak (3) KEKUATAN PELAJAR DAN SEKOLAH (a) Sekolah !e!un%ai ke!udahan !ak!al %ang se"$a lengka, e"alatan ABM, e"isian "og"a! #o!ute", t"ansa"ensi, #a"ta ali"an dan $ahan "u,ukan di !ak!al dan di e"ustakaaan %ang lengka lagi !en#ukui. ($) Pihak Pentad$i" Sekolah #uku e"ihatin te"hada kee"luan ela,a" da"i segi en%ediaan $ahan-$ahan, ke"tas- ke"tas latihan $agi ela,a" untuk "eso, te"uta!an%a !en,elang ee"iksaan SPM. (#) Mendaat ke",asa!a da"i ihak entad$i" da"i segi en%ediaan kelas ta!$ahan ada a.al tahun lagi. (d) Sekolah !e!un%ai !ekanis!e dan "og"a!-"og"a! !e!oti/asikan ela,a" dan ka.alan disilin %ang ketat. (e) Sekolah !e!un%ai kakitangan !ak!al %ang #eka untuk !elengkai "oses Penga,a"an dan Pe!$ela,a"an. (0) 1atihan $e"#o"ak intensi0 keada ela,a"-ela,a" $e"!ula se!asa tingkatan 2 lagi. Pela,a" dilatiha !en,a.a$ soalan $e"$entuk SPM. (g) Sika ela,a" ada keselu"uhann%a adalah ositi0, te"uta!an%a !en,elang SPM. (2) K313MA4A5 P31A6A7 (a) Pela,a" tidak !e!un%ai ke$olehan $e"8ki" se#a"a st"ategi. KBSB (Ke$olehan $e"8ki" se#a"a st"ategi) le!ah. ($) Pela,a" !e!un%ai a"as engetahuan Sains dan Mate!atik %ang le!ah .alauun $e",a%a !e!e"olehi g"ed A dala! PM7. (#) Se$ilangan ke#il ela,a" onteng sekolah dan kelas ta!$ahan. (d) Sangat le!ah dala! soalan analisis te"uta!an%a !en,a.a$ soalan esei. (e) &idak !e!$uat ulangka,i sendi"i dan han%a !engha"akan gu"u se!ata-!ata. (0) &idak !enu!ukan e"hatian se!asa "oses P9 P (g) Da%a ingatan dan ha0alan %ang le!ah. (h) &iada inisiati0 untuk !e!$uat latihan sendi"i. (i) Pela,a" datang da"i :0eede" s#hool; %ang le!ah. (,) Ku"ang da%a saingan. (k) Ada ela,a" utus asa !en,elang SPM. (l) Me!un%ai !entaliti $aha.a Sains itu susah. (!) Se$ilangan ela,a" tidak !e!un%ai $uku teks se!asa P 9 P. (n) Kehadi"an ela,a" ke sekolah !en,elang ee"iksaan agak le!ah. Ulasan pencapaian : Pencapaian matapelajaran Fizik dalam peperiksaan SPM 2009 menunjukkan sedikit penurunan dari segi peratus lulus iaitu 98.0%,berbanding 100.0 %. ari segi kecemerlangan , peningkatan dari gred !lulus" ke gred !kepujian" meningkat dengan baik,iaitu dari #0.9$% ke $0.00%. Kelemahan: 1. %eban&akan s'alan berbentuk aplikasi dalam (izik kertas 2,dan )an&a pelajar &ang mema)ami k'nsep (izik &ang betul dapat menja*ab dengan baik. 2. Pelajar juga gagal menja*ab dengan baik bagi s'alan esei &ang mang)ubungkaitkan k'nsep (izik dengan keadaan sekeliling.+kibatn&a k'nsep &ang diutarakan 'le) pelajar jau) men&impang dari apa &ang dike)endaki 'le) ke)endak s'alan. 3. ,erlalu ban&ak peperiksaan memberi tekanan em'si &ag tinggi,men&ebabkan m'ti-asi pelajar turun menjelang peperiksaan &ang sebenar. 4. Pen&elesaian s'alan aras renda) didapati masi) tidak dapat dikuasai dengan baik, terutama pelajar dari tingkatan $. Kekuatan : 1. Sukatan pelajaran di)abiskan sea*al bulan /ulai, bagi memberi tumpuan pada s'alan lati) tubi. 2. S'alan lati) tubi dijalankan mengikut t'pik bagi mengesan k'nsep (izik &ang susa) di(a)ami 'le) pelajar. 3. ,umpuan diberi pada teknik menja*ab s'alan dengan baik dan betul dalam cuti pertenga)an ta)un 'le) guru cemerlang Fizik. 4. Pemurnian s'alan dilakukan pada kelas tamba)an malam bagi memperka&akan k'nsep (izik &ang betul sesui dengan aplikasi sains dalam ke)idupan )arian . 5. 0jian1ujian t'pikal diadakan bagi memberi ke(a)aman sains aras renda) dan seder)ana. 6. Pendeda)an s'alan dari sek'la) ,erengganu, %elantan, Perak dan ,eknik dilakukan untuk menguku)kan kema)iran men&elesaikan masala) setiap pelajar. 7. 2erama) kerja&a dan m'ti-asi dilakukan 'le) unit kaunseling bagi meningkatkan lagi semangat belajar &ang tinggi. Strategi Kearah Pencapaian Target SPM 2010 1. Meng)abiskan sukatan pelajaran pada bulan /un, bagi memberi tumpuan pada s'alan mengikut t'pik . 2. ,umpuan diberi pada s'alan lati) tubi bagi mengesan k'nsep (izik &ang susa) di(a)ami 'le) pelajar. #. ,eknik menja*ab s'alan akan diadakan pada cuti sek'la) pada pertenga)an ta)un ta)un 'le) guru cemerlang Fizik. 4. %elas ,amba)an petang dan masa cuti sek'la) akan digunakan sepenu)n&a bagi memantapkan kema)iran menja*ab s'alan struktur. 5. ,umpuan diberikan pada s'alan esei &ang meng)ubungkan masala) &ang diberi dengan k'nsep (izik &ang betul. 6. ,umpuan juga diberi pada lukisan gra( pada (izik kertas # bagi memberi kema)iran &ang betul dalam membuat keputusan sains. 7. Pelajar1pelajar &ang berp'tensi untuk mendapat gred +1 +3 +2, dikumpulkan dalam kelas intensi( k)as. 8. 0jian t'pikal akan diadakan dari semasa ke semasa bagi memberi ke(a)aman sains aras renda) dan seder)ana kepada pelajar. 9. Pendeda)an s'alan dari sek'la) 3egeri ,erengganu, %elantan, Perak dan ,eknik akan diteruskan bagi membimbing pelajar dalam men&elesaikan masala) &ang dikemukankan. 10. 2erama) kerja&a dan m'ti-asi akan diadakan 'le) unit kaunseling sek'la) bagi meningkatkan lagi m'ti-asi dan semangat juang pelajar bagi menempu) peperiksaan.