You are on page 1of 3

SOAL SELIDIK SARANA IBU BAPA

Arahan: Sila tandakan (√) atau tulis respons anda di ruang yang berkenaan.
A. Latar Belakang Ibu Bapa/ Penjaga
1. Kedudukan rumah anda
Bandar
Luar Bandar
FL!A"#$S!A"%erladangan
%edalaman
Kepulauan
%etempatan &rang Asli
#umah %an'ang
Lain(lain: (sila nyatakan): ))))))))))))))))..
*. Kelulusan +ertinggi $bu Bapa"%en'aga
+iada Kelulusan (+idak bersekolah)
%endidikan Sekolah #endah
%,#"+ingkatan -
S%,"+ingkatan .
S+%,"+ingkatan /"Si'il
!iploma
$'a0ah dan ke atas
-. %endapatan Kasar Keluarga
Kurang #, .11
#, .11 2 #, 1111
#, 1111 2 #, -111
#, -111 2 #, .111
#, .111 ke atas
3. Bilangan anak dalam tanggungan
1 2 * orang
- 2 3 orang
. 2 / orang
Lebih / orang
.. Soal selidik ini dilengkapi oleh
$bu %en'aga
Bapa Lain(lain (4yatakan) .................................................
B. Penglibatan ibu bapa/penjaga dengan pembelajaran murid di ruma
Bagi setiap item 1 – 5, skor berikut diberikan: Ya = 1, Tidak = 0. Catatkan jumlah skor anda ke
dalam petak di bahagian kanan dan jumlahkanna.
1
Pen!ediaan "ua"ana pembelajaran di ruma
Ya Tida
k
SKOR
Ya=1
Tidak =
0
BILANGAN HARI
BILANGAN HARI
1. Saya menyediakan ruang untuk anak
bela'ar di rumah.
*. Saya memastikan anak saya mempunyai
'adual bela'ar di rumah.
-. Saya mengurangkan gangguan bunyi daripada
radio"tele5isyen semasa anak saya bela'ar.
3. Saya memastikan baha6a tempat bela'ar anak
saya sentiasakemas dan bersih.
.. Anak(anak saya mempunyai buku(buku ru'ukan
yang 7ukup.
Bagi setiap item 1! 5, skor merupakan bilangan hari anda terlibat.
1. Saya ber7erita"berbualdengan anak
saya sebanyak hari 8888 seminggu.
*. Saya makan bersama anak saya
sebanyak 888 hari seminggu.
-. Saya meluangkan masa untuk
melakukan akti5iti bersama anak
sebanyak 88888 hari seminggu
4. Saya mengambil tahu pergerakan
anak saya 8888 hari seminggu.
.. Saya mendidik"memberi didikan
agama"moral kepada anak
8888 hari seminggu.
Bagi setiap item 1! 5 skor merupakan bilangan hari anda terlibat.
2
SKOR
(Ikut
bilanga
n hari)
!"LAH
SKOR
Interak"i "#"ial dengan anak
6 7 4 5 2 3 0 1
SKOR
(Ikut
bilangan
hari)
K#munika"i dengan anak
6 7 4 5 2 3 0 1
!"LAH
SKOR
BILANGAN HARI
1. Saya dan anak berbin7ang
mengenai kema'uan pela'arannya
sebanyak 8888 hari seminggu.
*. Saya mendengar anak saya
Ber7erita tentang peristi6a di
sekolah sebanyak 888 hari
seminggu.
-. Saya mengambil tahu tentang
ker'a rumah anaksaya sebanyak
88888 hari seminggu.
3. Saya mengambil tahu tentang
peran7angan akti5iti anak saya
88888 hari seminggu.
.. Saya dapat bertukar(tukar 9ikiran
dengan anak saya sebanyak
88888 hari seminggu.
Bagi setiap item 1 – 5 skor merupakan bilangan hari anda terlibat.
1. Saya memberi pu'ian dan
rangsangankepada anak saya
sebanyak 8888 hari seminggu.
*. Saya memberi dorongan"moti5asi
kepada anak sebanyak 8888 hari
seminggu.
-. Saya dan keluarga melakukan
Akti5itimemba7a sebanyak 8888
hari seminggu.
3. Saya membimbing anak saya
menyiapkan ker'a rumah
sebanyak 8888 hari seminggu
.. Saya menyediakan bimbingan"
tuisyenkepada anak 8888 hari
seminggu.
3
S#k#ngan teradap
ke$emerlangan anak
!"LAH
SKOR
!"LAH
SKOR
SKOR
(Ikut
bilangan
hari) 6 7 4 5 2 3 0 1