You are on page 1of 2

OBMCI Filipino 6

2nd Quarter Reviewer – SY 20132014
I. URI NG PANGHALIP A. Panghalip na Panao. Punan ng wastong panghalip-panao at
kailanan ang mga sumusunod.
1. Nais ni Erlinda na maging mabuti ang pamumuhay ng pamilya __________. __________
2. Pinaglalaban __________ ang matinding kalungkutan. __________
3. “Unti-unti nang nawawala ang respeto __________ sa aking sarili,” ang sabi ni Erlinda.
__________
4. __________ ay nagsika[ ng makapag-aral doon. __________
5. “Hindi na bago sa __________ ang pagsusulat,” wika niya. __________
6. Isang tagapaglathala ang kumuha sa __________ bilang patnugot. __________
7. Ang magasin at tungkol sa mga OFW at ito ay inaalay para sa __________. __________
8. Ayon kay Erlinda, marami sa mga kababayan __________ kapus-palad. __________
9. Magtiwala __________ sa iyong sariling kakayahan. __________
10. __________, humahanga ka ba kay Erlinda? __________
B. Pangahalip na Pananong. Isulat sa patlang ang wastong panghalip na panao. Isulat sa
ikalawang patlang ang kailanan.
1. __________ ang mga magulang ni Roselle. __________
2. __________ ang naging kapansanan niya? __________
3. __________ ang kanyang kaarawan? __________
4. __________ mga paaralan siya pumasok? __________
5. __________ ang pagsisikap na ipinakita niya? __________
6. __________ ang imbentor ng sistemang Braille? __________
7. __________ unibersidad siya naging Oblation Scholar? __________
8. __________ taon ang ginugol niya bago nakatapos ng kurso? __________
9. __________ ang perang natipid nila sa kanyang pagiging skolar? __________
10. __________ karangalan ang pinakamahalaga sa kanya? __________
C. Panghalip Pamatlig. Basahin ang mga pangungusap. Pagkatapos, punan ng mga wastong
sagot ang tsart.
Panghalip na Pamatlig
Uri
Panauhan
1. Heto na ang mga katitikan ng nakaraang pagpupulong.
Heto
pahimatong
una
2. Narito ang mga kasapi ng samahan ng mga magtitinda.
3. Maaari nating gawin iyan sa ating pamilihan.
4. Ganyan ang pamilihang darayuhin ng mga mamimili.
5. Anyayahan ninyo na rito ang mga magtitinda.
6. Ang mga timbangang ipapalit ay ire.
7. Tunay na sariwa ang mga isda roon.
8. Dine ninyo ilagay ang mga basket ng mga prutas.
9. Hayun ang mga inspektor ng mga pamilihan.
10. Ang mga tamang paliwanag sa kanila ay ganito.
11. Hindi ba mataas ang presyon niyan?
D. Panghalip Panaklaw. Gamitin ang wastong panghalip na panaklaw upang mabuo ang diwa
ng talata.
Ang __________ Ivatan ay may ipinagmamalaking dignidad. __________ ang kanilang
makasalamuha, ipinakikita nila ang kanilang totoong kultura. Kung ang __________ sa mga
minoryang Pilipino ay may malaking pagbabago sa kanagisnang kultura, ang mga Ivatan, ay
hindi. Hindi sila natitinag ng __________ bagyo o mga hirap sa buhay. Hindi ba’t katangi-tangi ang
mga Ivatan sa __________ ng mga katangian nilang ito?
E. Aspekto ng Pandiwa. Banghayin ang mga sumusunod na pandiwang neutral sa tatlong
aspekto.
Neutral
Perpektibo
Imperpektibo
Kontamplatibo
1. umiwas
2. pag-ukulan
3. malutas
4. makapagsagawa
5. puksain
6. isuplong
7. bigyan
8. unawain
9. ipagtanggol
10. pagsikapan
F. Uri ng Pandiwa. Ikahon ang pandiwa sa pangungusap. Isulat ang P kung ito’y palipat at K
kung katawanin.
______1. Nagsikap nang mabuti si Leonida sa pag-aaral.
______2. Nagpakita siya ng tiyaga sa bawat gawain.

. ______4. ______9. Ang kasipagan niya ay nagbunga ng tagumpay. ______8. ______6. ______7.______3. Ang ating bansa nangangailangan ng mga makabagong bayani tulad ni Leonida. Hindi siya naghanapbuhay sa kalunsuran o sa isang bansa. Ayaw niyang manatiling isang kahig. Ang mga Pilipinong tulag niya ay dapat na parangalan. isang tuka ang buhay. Naglilingkod siya nang tila walang kapaguran. ______10. Nagtiis siya hanggang maging ganap na nars. ______5. Nagpakita siya ng magandang halimbawa ng isang makabagong Pilipina.