You are on page 1of 11

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
INSTRUMEN PEMANTAUAN PELAKSANAAN
INISIATIF PELIBATAN IBU BAPA, KOMUNITI
DAN SEKTOR SWASTA
Arahan :
Instrumen ini perlu dilengkapkan oleh Pegawai Pemantau
Hak Cipta Terpelihara © Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
| Keluaran 01|2013
Muka Surat 1/9

PEMANTAUAN PELAKSANAAN INISIATIF PELIBATAN IBU BAPA,
KOMUNITI
DAN SEKTOR SWASTA
BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
TAHUN __________
MAKLUMAT ASAS SEKOLAH
JPN PPD
Nama dan
Aama!
S"#$ah
K$d
S"#$ah
Ka!"%$r& *
1
B ' LB ' P( ' P) ' P*
J"n&+
S"#$ah
, SK ' SJK -./ ' SKT -T/ ' SM ' SMT ' SABK
Gr"d
S"#$ah
,
)
A ' B ' SKM ' SKM
A 0 B
, N$!a (Bulatkan yang berkenaan sahaja)
N$1 T""2$n
(
: B (Bandar) / LB (Luar Bandar) / P(
(Pedalaman 1) /
P) (Pedalaman 2) / P* (Pedalaman )
N$1
Fa#+&m&&
)
: A (!red ") / B (!red B) / SKM (#ekolah
$urang %urid) /
SKM A 0 B (#arawak dan yang berkaitan
sahaja)
Em" Ra+m&
Laman
S"+a3an%
-B$%'FB'W
"4 S"#$ah/
N$1
P"nda2!ara
n PIBG
Nama
P"n%"!5a'G
5r5 B"+ar
Nama YDP
PIBG
Hak Cipta Terpelihara © Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
| Keluaran 01|2013
Muka Surat 2/9

I!"m ( 0 6 & #ila tandakan ( / ) berdasarkan panduan skor seperti berikut&
7
(
)
T&ada
B"5m D&a#+ana#an
Ada
A1 PENGURUSAN DOKUMEN SARANA IBU BAPA DAN SARANA SEKOLAH
BIL SENARAI SEMAK
.ATATAN
7 ( )
1 Buku #arana Ibu Bapa' Buku
#arana #ekolah beserta ()
2 %enghadiri kursus sarana #ekolah & ************
PIB! & **************
%enghadiri kursus
pemantapan sarana (jika
berkenaan)
#ekolah & ************
PIB! & **************
+ )ata kehadiran pelibatan ibu
bapa dalam akti,iti sekolah
dihantar ke PP)
+-1 Penda.taran /ahun
1//ingkatan 1
+-2 0ari Penetapan /arget
+- %esyuarat "gong PIB!
+-+ 0ari Pelaporan
+-1 0ari #ukan
+-2 0ari "nugerah (emerlang
I!"m 8 0 (6 & #ila tandakan ( / ) berdasarkan panduan skor seperti berikut&
7
(
)
T&da# D&a#+ana#an
A#an D&a#+ana#an
T"ah D&a#+ana#an

BIL SENARAI SEMAK
SKOR .ATATAN
7 ( )
1 %enubuhkan 3awatankuasa
Pelibatan Ibu Bapa' $omuniti
dan #ektor #wasta
2 (arta 4rganisasi #truktur
Hak Cipta Terpelihara © Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
| Keluaran 01|2013
Muka Surat 3/9

$umpulan #okongan Ibu Bapa
($#IB)
BIL SENARAI SEMAK
SKOR .ATATAN
7 ( )
5 %enyediakan Pelan #trategik
Pelibatan Ibu Bapa' $omuniti
dan #ektor #wasta
6 %enyediakan Pelan /indakan
Pelibatan Ibu Bapa' $omuniti
dan #ektor #wasta
7 %endokumentasikan "kti,iti
Pelibatan Ibu Bapa' $omuniti
dan #ektor #wasta
18 %enyediakan 9ail Pelibatan Ibu
Bapa' $omuniti dan #ektor
#wasta
11 %embuat promosi
penggunaan sarana melalui
laman web' .a:ebook' dll
12 Penubuhan Biro %aklumat
1 %enyedia dan mengedar Buku
$omunikasi (jika ada)
1+ %enyedia dan mengedar
Prospektus #ekolah
I!"m (8 0 )7: S&a !anda#an - ' / 4"rda+ar#an 9and5an +#$r +"9"r!&
4"r&#5!:
7
(
)
T&da# M"maham&
K5ran% M"maham&
M"maham&
B1 TAHAP KEFAHAMAN MENGENAI INISIATIF PELIBATAN IBU BAPA,
KOMUNITI DAN SEKTOR SWASTA
BIL SENARAI SEMAK
SKOR .ATATAN
7 ( )
11 Pengetua/!uru Besar eahai
pelaksanaan peli!atan i!u !apa "ala
akti#iti sekolah
12 Pengetua/!uru Besar eahai
pelaksanaan peli!atan kouniti "ala
Hak Cipta Terpelihara © Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
| Keluaran 01|2013
Muka Surat $/9

akti#iti sekolah
15 Pengetua/!uru Besar eahai
pelaksanaan peli!atan sektor s%asta
"ala akti#iti sekolah
BIL SENARAI SEMAK
SKOR .ATATAN
7 ( )
16 ;ang )ipertua PIB! eahai
pelaksanaan peli!atan i!u !apa
"ala akti#iti sekolah
17 ;ang )ipertua PIB! eahai
pelaksanaan peli!atan kouniti "ala
akti#iti sekolah
28 ;ang )ipertua PIB! eahai
pelaksanaan peli!atan sektor s%asta
"ala akti#iti sekolah
I!"m )( 0): : S&a !anda#an - ' / 4"rda+ar#an 9and5an +#$r +"9"r!&
4"r&#5!:
7
(
)
T&da# D&a#+ana#an
A#an D&a#+ana#an
T"ah D&a#+ana#an
.1 SARANA IBU BAPA
BIL SENARAI SEMAK
SKOR .ATATAN
7 ( )
21 %enyampaikan taklimat
penerangan inisiati. dan
penggunaan sarana ibu bapa
kepada ibu bapa
22 %engedar Buku #arana Ibu
Bapa kepada ibu bapa
2 %engedar soal selidik sarana
ibu bapa kepada ibu bapa
2+ %engedar Borang " (%aklum
balas kaji selidik ibu bapa)
kepada Ibu Bapa
21 %enganalisa data berdasarkan
Borang "
Bil Borang " yang diterima &
**********
22 )apatan analisa Borang "
digunakan sebagai tindak
susul pihak sekolah
25 %engedar Borang B (Bidang
Hak Cipta Terpelihara © Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
| Keluaran 01|2013
Muka Surat &/9

khidmat bantu) kepada Ibu
Bapa
26 %enganalisa data berdasarkan
Borang B
Bil Borang B yang diterima &
**********
27 )apatan analisa Borang B
digunakan sebagai tindak
susul pihak sekolah
I!"m *7 0 *8 : S&a !anda#an - ' / 4"rda+ar#an 9and5an +#$r +"9"r!&
4"r&#5!:
7
(
)
T&da# D&a#+ana#an
A#an D&a#+ana#an
T"ah D&a#+ana#an
D1 SARANA SEKOLAH
BIL SENARAI SEMAK
SKOR .ATATAN
7 ( )
8 /aklimat penerangan inisiati.
dan penggunaan sarana
sekolah kepada ibu bapa dan
komuniti
1 %engedar soal selidik sarana
sekolah kepada ibu bapa dan
komuniti
2 %enganalisa data berdasarkan
soal selidik sarana sekolah
(Lampiran 1)
Bil Lampiran 1 yang diterima &
**********
)apatan analisa Lampiran 1
digunakan sebagai tindak
susul pihak sekolah
+ %enganalisa data berdasarkan
soal selidik bidang khidmat
bantu kepada sekolah
(Lampiran 2)
Bil Lampiran 2 yang diterima &
**********
1 )apatan analisa Lampiran 2
digunakan sebagai tindak
susul pihak sekolah
Hak Cipta Terpelihara © Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
| Keluaran 01|2013
Muka Surat '/9

I!"m *; 0 *< : S&a !anda#an - ' / 4"rda+ar#an 9and5an +#$r +"9"r!&
4"r&#5!:
7
(
)
T&ada
B"5m D&a#+ana#an
Ada
E1 KUMPULAN SOKONGAN IBU BAPA -KSIB/
BIL SENARAI SEMAK
SKOR .ATATAN
7 ( )
2 Penubuhan $umpulan
#okongan Ibu Bapa ($#IB)
5 Perjumpaan $umpulan
#okongan Ibu Bapa ($#IB)
S&a !anda#an -'/ d& r5an% =an%
4"r#a&!an1
S"!&a
9
45an
S"!&a
9 *
45an
S"!&a9
; 45an
La&n>a&n
-n=a!a#
an/
6 3enis akti,iti yang telah
dijalankan oleh $umpulan
#okongan Ibu Bapa ($#IB)
(:ontoh akti,iti yang boleh
dilaksanakan oleh $#IB ialah
ke:eriaan kelas' lawatan ke
rumah murid bermasalah
disiplin' perkongsian ilmu
keibubapaan)
1-******************************************
2- ******************************************
- ******************************************
+- ******************************************
1- ******************************************
Hak Cipta Terpelihara © Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
| Keluaran 01|2013
Muka Surat (/9

I!"m *: 0 66 : S&a !anda#an - ' / 4"rda+ar#an 9and5an +#$r +"9"r!&
4"r&#5!:
7
(
)
I45 Ba9a
K$m5n&!&
S"#!$r S3a+!a
F1 PELIBATAN IBU BAPA, KOMUNITI DAN SEKTOR SWASTA DALAM AKTI?ITI
SEKOLAH
BI
L
BIDANG NAMA AKTI?ITI
SKOR
.ATATA
N
7
Ibu
Bapa
(
$omun
ti
)
#ekto
r
#wast
a
7 "kademik
(pembelajara
n di sekolah)
1-
**********************
2-
**********************
-
**********************
+-
**********************
1-
**********************
+8 $okurikulum
(persatuan'
unit
beruni.orm'
sukan dan
permainan)
1-
**********************
2-
**********************
-
**********************
Hak Cipta Terpelihara © Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
| Keluaran 01|2013
Muka Surat )/9

+-
**********************
1-
**********************
+1 Bimbingan
$erjaya
1-
**********************
2-
**********************
-
**********************
+-
**********************
1-
**********************
+2 +$
(kebersihan'
ke:eriaan'
keselamatan
dan
kesihatan)
1-
**********************
2-
**********************
-
**********************
+-
**********************
1-
**********************
Hak Cipta Terpelihara © Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
| Keluaran 01|2013
Muka Surat 9/9

BI
L
BIDANG NAMA AKTI?ITI
SKOR
.ATATA
N
7
Ibu
Bapa
(
$omun
ti
)
#ekto
r
#wast
a
+ Penyelenggar
aan #ekolah
1-
**********************
2-
**********************
-
**********************
+-
**********************
1-
**********************
++ %oti,asi /
)isiplin %urid
1-
**********************
2-
**********************
-
**********************
+-
**********************
1-
**********************
/andatangan &
<ama Pegawai
Pemantau
&
Bahagian / 3P< / PP) &
/arikh Pemantauan &
(Untuk diisi oleh pentadbir sekolah)
Dengan ini saya mengesahkan bahawa satu salinan hasil dapatan
pemantauan ini telah diserahkan ke pihak sekolah
/andatangan &
Hak Cipta Terpelihara © Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
| Keluaran 01|2013
Muka Surat 10/9

<ama Pentadbir
#ekolah
&
3awatan &
(op #ekolah
&
/arikh &
Hak Cipta Terpelihara © Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
| Keluaran 01|2013
Muka Surat 11/9