You are on page 1of 9

CHUYN H THNG DCS LN 2

NH MY THY IN BN CHT
Hng dn cu hnh v ci t mi cho 1 my tnh vn
hnh, k thut v c s d liu.
m bo my tnh ci t WINDOWS XP SP2, v c ci t y cc
driver ( card ting, card hnh, cc phn cng giao tip)
I. Cu hnh cho h iu hnh windows.
1. ng nhp windows bng ti khon Administrator, tt chc nng
firewall ca h iu hnh windows.
2. Trong ca s Start chn Run nh lnh DCOMCNFG sau vo
component ServicescomputerMy computer chn properties
sau chn COM Securit y, trong mc Edit default la chn
every one, trong mc Edit limit cng chn every one nh
cc hnh di
II. Ci t gi phn mm.
1. Cc phn mm h tr.
1.1. Phn mm Soapsdk
- Trong gi phn mm PGP 4.1, ci t theo ng dn Support
Software\soapsdk.exe, chn YES.
- n Next.
- Chn I accept the terms in the License Agreementri n Next.
- Chn Customer Information.
- Khng thay i bt c g v chn Install.
- cui cng chn Finish kt thc qu trnh ci t.
1.2. Phn mm Microsoft .NET framework 1.1 package.
- Nu my tnh ci t th c th b qua bc ny.
- Trong gi phn mm PGP 4.1 ci \Support Software\ dotnetfx.exe, chn YES.
- ChnI agreen Install
- n OK hon tt qu trnh ci t.
1.3. Ci t phn mm MSXML.
- Trong gi phn mm PGP 4.1 ci \Support Software\ msxml.exe, chn Next.
- Chn I accept the terms in the License Agreementn Next.
- Customer Informationn Nextchn Install Nown Finish hon tt.
1.4.Ci t phn mm driver USB key.
- Phn mm ny ci t cho my tnh k thut v my tnh c s d liu, gate
way h tr USB key.
- Cm USB key vo my tnh.
-Ci t theo th mc\Sentinel\ Sentinel Protection Installer 7.1.0.
2. Ci t phn mm chuyn dng
2.1. Ci t phn mm PGP 4.1.
- Trong gi phn mm PGP 4.1 ci t theo ng dn \ Software\
Setup.exen Next
- Chn Software License Agreementn Yes
- Nhp tn ngi dng v tn cng ty (tn ny ch c s dng xc nh,
khng c mc ch khc), cc ty chn khc vn gi nguyn gi tr mc nh,
- Chn ng dn ci t, cn phi t nhp tn ng dn, nt Browse im
trong Path: nhp ng dn ci t l "D: \ PGP \", bm vo nt OK. N Next.
- Ca s Select Features, hy gi ty chn khng thay i (chn tt c), n
Next.
- n Finish hon thnh
- Thc hin khi ng li my tnh.
- Sau khi khi ng li my tnh, chng trnh ci t s xut hin, d liu
c t ng to ra bi h thng registry v h thng mc nh, sau khi ch
i hon thnh, ca s s t ng bin mt.
2.2.Ci t phn mm CBM
Hng dn c th trn my tnh
III. cu hnh cho cc phn mm s dng.
1. cu hnh cho phn mm PGP 4.1.
1.1. Cu hnh cho my tnh server.
- Vo phn System Setup theo ng dn Start -> Programs -> ABB
Industrial IT -> Power Generation Portal -> System Setup
- Tri phn Client and Server.
- La chn Client and Server theo ng dn,
+i vi my tnh c th dng vn hnh v c s d liu, Chn "Client
and Server",
+ i vi my tnh ch dng lp trnh Chn "Server Only",
- La chn server name ri n OK.


- Ci t License
+ u tin chn Basic Features trong License entry: chn license .dat.
+ Chn Validate n khi xut hin ca s License successfully validated,
n OK ng.
+ Chn Save, ton b d liu license c lu License file, n OK ng .
+ n Test Checkout kim tra License trn USB key nu ca s checkout
was successful, th t n OK ng .
+ Th hai chn Drivers v lm tng t nh i vi basic.
+ Th ba chn Application, lp li cc bc nh trn .


- Tip tc cu hnh chng trnh cho phn mm PGP, cp chng trnh tng
ng ca nh my ( lu vo Backup) vo th mc D:\PGP\config, ch yu
phi c cc th mc sau ( cha file .DBF, .XLS):
almgr - Alarm Group
alrm - Alarm Comments
eu - engineering units descriptor
group - History Group
lsd - logic state descriptor
menu - System Menu
node - server node list
reports - reports
tag - tag database
user - the user
- Tip tc xy dng c s d liu cho phn mm, vo System Setup chn
Build Data Base la chn Build All, chn Build-all will initialize all data
files n OK i n khi hon tt, v ng ca s System Setup

- Trong th mc D: \ PGP \ display, th mc ny cha cc file trang mn
hnh (* .UCBG, * .UCBD, *. UCBP, * .UCBV). tin hnh coppy cc trang
mn hnh trong th mc backup vo th mc D: \ PGP \ display.
- Cc trang mn hnh cn c thm vo phn mm PGP, s dng cng c
Display Builder t menu select File -> Add to system, file c chn s t
ng m ca s D: \ PGP \ display \ work directory, n phm Shift la
chn ton b trang mn hnh, n OK v i ci t , ton b ci t cho
trang mn hnh c lu cho th mc D: \ PGP \ display \bin
1.2. Cu hnh cho my tnh client.
- i vi my tnh client ( my tnh vn hnh ) vo mc System Setup, theo
ng dn Start -> Programs -> ABB Industrial IT -> Power Generation
Portal -> System Setup.
- Trong mc Client and Server chn client only
- Trong mc list server nhp tn my tnh c s d liu m n kt ni ti.

- Tip tc to cc coppy d liu trang mn hnh cho my tnh client theo th
mc D:\PGP\display\work
- Khi thay i d liu cho trang mn hnh trn my tnh k thut, cn coppy
trang mn hnh va thay i trong th mcD:\PGP\display\bin (* .UCBG, *
.UCBD, *. UCBP, * .UCBV) vo th mc tng ng ca my tnh client.
2. Cu hnh phn mm CBM.
- Sau khi ci t phn mm CBM, i vi my tnh k thut cn coppy th
muc BANCHAT t file backup vo theo ng dn C:\ABB Industrial IT
Data\Engineer IT Data\Compact Control Builder AC 800M\Projects.
- i vi my tnh c s d liu cn cu hnh cho phn giao tip vi cc
PLC, tin hnh coppy file bcds1.cfg (hoc bcds2.cfg) theo ng dn
C:\ABB Industrial IT Data\Control IT Data\SoftController, sau tin hnh
m chng trnh softcontroller v tin hnh cu hnh nh trong hnh di