You are on page 1of 32
ZÖLDSÉG ÉS GYÜMÖLCS HÁZI KONZERVÁLÁSA KAPITAN MARI Az eredményes konzerválás és szép készítmények nyeré- s' -i n' k t i l ki i 1 : t t 'il: -ii-i»t < i'li-s mi ni k, ! , u ; ej i : u-í> y» li l) tisztaság, a munka kivitele és eszközökben, továbbá a munka gyorsasága. Táplálkozzunk egét Lássuk el házt art ásunkat U és gyiin BEFÖZÖ EDÉNYEK, ESZKÖZÖK. Befőzés célj aira j ó minőség', hi bátlan, másra nem alkal- mazott zománcozott edényeket, lovj i wá ('> ,í.') vp-. KI-, porcellán- és üvegedényekéi I I U -/ N Í . J H K . U ' h. a I J -D I X Í ^ ' . Oj vi gyázatosság és tiszteság mellett, de csak fözési v, rrái íJ i U -l : ; , alkalmazni , azonban ebben állani hi íj íyni i i ái -nul yr-i i kítzínnéi i yt i s, vagy benne, nem tanácsos, mert a sav hatására képződő, rézrozsda , . ( ' f? -unspan" erős méreg. Áttörő gépek, sziták rozsdamentes sodronyból, vagy ször- s/ .öv: 'lb(> ! l; { ' s/ i i . . li ' i : i : lí. A rízsüdi ' i ^ í. vbó: .; (\di.í fziin, vagy esz- köz tisztasága külön gondot kíván, minden használat után azonnal mossuk és szárítsuk azokat. Új, fa, vagy rozsdamentes anyagból késrá' 1 , kf j wi -r í ki üi i l u - kát és rozsdamentes hámozókésckűí használj'imk ' j cfőzési mun- kánkhoz. Lekvárfőzcseknél, keverésre kitűnő az u. n. „Temel" kanál. Különösen veszélyezteti beró/ . 5 ' ' s; i i : k orcdb-ói yét, ha liszt, nyeinkbe. Gyors erj edést okoz. RAKTÁROZÓ ÜVEGEK, AZOK GŐZÖLÉSE, LEZÁRÁSA. Raktározásra, vagyis befőttek eltartására használhatunk Üvegfedö gumi i ívú' 1 ! ! és l; ; > | i fsoi i ! . ; . l ^ -üti ' j lkü/ ó prózölés Útj án légmentesen Kv. ; lrli : i ó üvegeket <• '• '- " ."' 1 bevált, ki u i f i ó rnj r. ö- ségű Weck, továbbá ri u-( . > ft) i m Rex és más gyártmányokat i s. Az üvegeket használat előtt gondos, forró, szódás vízzel, kei t' -vei . e^ elk". ; tojáshéj, u I S , ' L^ D . H ; : I i ál esafcözífli ki mosás és meleg víz^ l l i n-i cnt óli j ' . óí után, m-m tí n-ül j üV ki . csak tiszta ruhára leborítva, ki csurgatj uk a vizet. A gumi gyűrűket hasz- nálat előtt forró vízben megmossuk. C S LÍ L. OÍ Í ki i s föízük. H a akarj uk, az üveg-ekeL fcrlöt> j ] íU i c; . -i : ! ; Í8, 'v^ iü^ ssel, kisebb kénszalagot drótra téve meggyűj tj uk és az üvegbe tartj uk, vagy sftliciles szesszel ' kiöblítj ük az üveget, egynegyed liter szeszbe figy gmi sali ci lt adva, U veefe i ' . i l á' -ai -^ ár; . / : ' ; i . ni -íi i j nk. M ; : ; ín a kapcsokat a leggondosabban, szorosan ráhelyezve, zárj uk le az üvegeket. A munka megkönnyítése és pontossága szempontj ából aj ánlatos hőn-.Ó!\'i\ ;-. ellátott, betétes yÓ K oVü' H zék beszerzése. A; L> : őbb említett gyárfa látiyű öviekhez megfelelő, hónnVövel ellátott göxi ) i ' ' i i ' i i / íít K , tn; - ifttó. 1 1 . , I. V. L-ÁU , iK> m áll módunkban beszerezni, akkor a g&>ó[ü-: \-. i , v. náli i ' a ü , O] \M ( ! Ó Í ; , a fazékban i « -•-. « n> ; -, ) . „• • . -; . l ,- . . , • . ; • - -n. . ' -' cm magasan állj on ki a vízből. Az i i vegfedő- és g' umi gyűrű- vel ellátott üv, n?kH i\i< mi ' - fcapows^ i s lezártok, el is ment- hetj ük a víz alá. S zebb a befőttünk, ha W i oson -,h borítj a az elegedés egyenlM -cs. A pnmlo edényt be- .•!'') !: •; r. i Vi ' i ' ' --, U -i cn és i dei g üvegeket, mert födve, 'hőinéró\ '•! C elaz végezzük a gőzölést. A gőzölést alacsony hőmérsékleten kezdve, lassan, fo- kozatosan történő melegítéssel emeli ük. C yors tűzre, lángra állítani nem tanácsos, ez árt a k. -« íi : n. vi . Í . A' [J . V S C ős ui ru' i s- ságának. M inden egyes készítménynél j elezve van a gőzölés hö- : nírj ók: ,> i . ? ni ! . - 1^;:':-^%^ is a gőzölés idej e. H a ni ncs hőmérőnk, a főzelékféléket és kemény gyümöl- csöket forrpontnál gödi j ük, ; l [r. i l. ahísi i ;..-yú m őJ csöket nem szabad forrponti g hevíteni , hanem az állandósító főzés alaeso- nynbl i h( Í D -. i ; rst> kli ; l. cn, mi kor a víz nem forr, csak gyöngyözik, börténik, s kóxM J ' i H -! ! J űvól. -l olö; í emelj ük pár perere maga- sabbra a víz hőmérsékletét. A gőzölési idő eltelte után az egész gőzölő edényt az m. ' i tvkkd cu-yi i U lu-i v. -i . rLi k a tfiAdyröl, a EedW levéve, 3—4 percig állani hagyj uk, atután \i ; rvá/ . vi i li ^ . -. -dni k AZ üvege- ket és huzalni füt-j s. i i H . vra, ri os/ ka \agv ni hára állítva, soha- S L> rj i hi i tcfí ki ) , Y ; I J > ' - i íi . i -í-, i i j . n-1 . • / üvop: : k I i i i i ni yon elrepedhet- nek, vékonyai : : -; i h; U i i ! laíakarva, ; ; i' í i l j u k. C sak ;i I choui / íí, Liv,.') ;ek;u hagyj uk a j j üzi i lo edüü; . ben küi ülni . A puhább gyu- moícsi j kel annál s A kapcsok, csak; r mi i j ó i s mi ndi g az • nehezedő légnyomás, .< leit így szebb befőtt, ki hűlése után szedhetők le, ;i h! - :„; 1 ' i . i =i V; ' n űj ni ! eH eaS rízzöfe, a l i i M egismételj ük. Esetleg két gumígy menyre vezet. A közönséges üvegeket pergam káli ba, mai -! ' . ! l ói v T™ éü l: ,? ] , selyem val kötözhetj ük le. A hólyag ős ; na' ' bal) ó] kV n' - i ' -i v_p; . l T. i á 1 1 , ".'M IS !L-essé teszi a konzerváló anyag; szalíril alkalmazását, A „Ki mard" beíő/ i U , eukrozoi! i j vi i vuj lcsök, j amok és lokv. i rnk U » nuö; !cs.. ; ro l , , . f, / nLÍ ' ] uk. TapaKtalatom sztíri m, ha ezek kellő sűrűkre vannak befözve, a tetej én ú. n. bőr is képződik, ruhával loki i lvc. a mlv lifcacatía . -! .-.'sztül levegőm kötözzük le a lekvi rt, vágj iamokat, ;; ekiM íiaéa olíi tt a tetej ét víkonvj i n koi -. j i i i - l. • . ^ . ri ci ' U ü, ,-, penészedéi! ol. cn. ni használat élői ; | L -ka^ i ; , i i nk. ; -/ , i ; ki ak solvei íi i i a, , ; , ; , , > j l > e n á. -íva, kétsoro- sán, paradicsomos üves^ ' k fókötözéagre használni . A hólyaggal, marhabóllcl I rki i tozóU konzerveket, ha már megszáradtak ,u ? i u! i ! , : ai -. vaTOk, i n: nüi <í ki i uw/ i i k- le selyem- papírral, a legyek ellen. A kész üvegeket A. -' ti ni ba l' ei vi v. ís előtt langyos vízzel sztára lemossuk és szárazra törülj ük. BEFÖZÖVIZ ÉS CUKOR. Befőzésre tiszta kristály-, vagy siivegcukor használandó, ha porcukor szükséges, magunk torj uk ezt. KONZERVELTARTO HELYISÉG. A konzervek ellaKíwi i r. lc« , Llkah. i : , s; ; . . i i s/ áraz, saellős, hüvíi ; , i i . ' lyl. i i -H 1 - -Vyáui : i az ; i l ) k: ok helyett célszerű a ( i rói K-' i íó. A helyi ség í í i Li i ' i i nvi i ] (spalett o i s cl K; ; ooi : J áua, melynek se- gélyével a ui ; ; i ' í. IÁ i u k :N ..> .I; i . í j K / i -n. i oi r . l i i ' L, nemcsak nj árun, lüíK crr írU -a m : r . sötétben tartandők. A vi lágosság árt a konzervek színének. N yáron -'-j j d, lílcn napúi. , száraz időben & déli óráikban szellőztessünk. KENEZES, SZ1NRÖGZITÉS, FEH ÉRÍ TÉS , aín rögzít , ni j i j f ene- • legyem, i ai ' ! ( i í! ! á?; ; ra i s szolgál. ry edényt használunk, amely a ráhelyezett szita kénezés -= — =-.—.,—•. -_~ un óvj : i i : ! '! • '• ;• ,•;>.:" .-,/ órszífa, melyre a kénezondő . üyi i i r. ' íJ cs. va^ .v fó/ aK ' ki -l raikj uk. Kecskeméten Gedai né szabadalma és kénezésre szolgáló, cserényekkel ellátott kénesöszekrény is beszerezhető. f. s.f "• 5nyí | !( - ü t ( ; i ( > !,-( > 3íi tve (hámozva, szükség s üstben. U tá' i: a aotezoa ••.;:!!JH l . ; > ! ideg, k.'^ 'i'.:; citromos vía- bcn, legutóbb a ci i ro: n' n ; i ái H beteadva, j ó! ki mossuk a kén- sznS BÖri vi zvíltásssl 2íi főzést is lehet citromos vízben végezni. ZÖLDSÉGFÉLÉK. A spárga konzerválásához csak gumi gyűrű és üvegfedövel dl ávi l t. í-' uzöli ' p úl j án légmentesen lezárható üvegek használha- tók. Legj obb a Wecli-gyártmány. A frissen szedett, vagy vásárolt spárgíi ars lav' i '">.-., ki / usi' i' . s- talan konzervet. A megmosott spárgát, a zsenge faj kivételé- vel, vaslafi on • • ái i : ' ! V. / i i i ; , ' .H ILI' V p( üi i i i ; rostos i(-f7. , i u ni aradj uj i i -aj i a. j S ái ro' C - •.H U H hideg rfabe teaszift a .-| .i'..'Li,; .-,ípokat, mely megóvj a a sri i őn. ' rlís öl. A i roíi ! i A! i i u; . ( i i . _ i pti rsi át. az üveg nagy- ságálioz méiv,': i opj j ' orn' -i i i osszúra vágj uk. Az üveg magassá- gánál 3 cm-el al; i tóor. yai ) i i , ' k Ivgyenek a spárgasípok. Az előkészített spá,T;H elS fBzzük, mely ccl. ' . i legalkalma- sabb a LampavL-! ' . ' . i ( szűt^ eté^ meljtoen ^ . rU : ',: lf elé állítj uk a sípokat s úgy tesszük fövó' vízbe, hogy a fej ek kb. a síp egy- harmad magasságái g ki állj anak a vízből és pár percig, míg megpróbálva ' . n' / xsl, gyengén hfljlS ható, eKS flfeziük. A megfőtt spárgát válU iU li i í^ s ví/ J i c téve i M íi i . H i k. a vííi ől lecsurgatva üVk' ín-k' K , i i dyezzi i k. U ' m' v ,;z [hregí^ l val' ' ' l- ' -nJ ínél a fej ek le ne törj enek, fej j el let et é . " ! ! íín: " r az iiveg^^OT ; = . -pá. sát. Lehet azonban fej j e) felíelé iá elhelyezni. !!<-. !a/ -á: i rakj uk a zöldséget és több folyaffi ' k ' J ntl i c' ö rá, l> ; / i ; « í! bb; ui elálf a kon- rakva, akkor tetszetősebb. A spárgára előzőleg felforral! S a H hű-töö :! ^ ázalékos sós, ui kvos rizeí ön i i : i k (J hi or víz, :', '!!•: .->ií, :i dk cuknv) , az üveg száj ától l cm i i nv li . -K-cl haK yv! . \t ÜVOK = záj át, gumi- gyüvüi ,;., Eedöket, isztára r, • sva, szársmi Lon' l i ü k, gondosan lezárva vízfürdőben (kb. 100—H 'ii? C ) H U pei vi j r i ' i ^ xuk. Az i i Ví' n^ k, . ! ; ,i.,zuhe. rul i ái -a, I i i i / i i lnn: i i 1 ü' i ] : ul vye állítj uk és vókoi i y ru! : ával leterftve, :i kal i f ái k [gvétele : K ' ' / Í Í Í ki hüi j u k. M ásnap pólsU Ti l^ ái úsi végzüni lő pt--i ' ei i t- '!•'' esetleg az első 1 ' ' " ' " ' a l, " l i rty ,!] ] L -' ; I ; . . . , L , , . , . , . előtt ax i i voírei r ^ l l K i ní j u k, ;. S íüi nyi . í i lévd póui lj uk. ' Ekkor a második steri li zíílás lai lam; ) : 20—25 perc. / Lehet a-/, első sterüizá á« i gumi av. í n, nólkü! vícezni , üyeu módon a sleri ltóláRüA? i » t > m száll l el a spárga. Legj obb 1—1.5 It. nagyságú üvegeket alkalmazni a spárga konzerválásává. L , segítségével, fövő y szúclabi ki i rbóns) . ZÖLD BORS Ó. A 'borsó konzerválásához is csak gumi gyűrű és üvegfedő- vel ellátói.!, i i vtó nH fatoas, '->"v - öt* szűkülő . « f ní Weck-we?, J i , uW' M u / teljesen friss szedésü, gyengébb, teh&t : iii ; -- nem kemény héj j al rendelkezi borsót hasanáljiink. A túlérett borai k( ) [j y( . i i i i í. -a ' ' i . i nhk. l' i aci ai csa' ; bi i vi . -^ cs. ' i ; szerzendö be a borsó befőzésre. A kifej tett borsót rostán, nagyság s esetleg 8 os/ ; ; i . •••IM I (-? • J -; i i ' ' ; ' •» !•, -i / i Li cu' j űté szwtobikarbónás vízben ( l It. \it , l késhgy s z c l_g percre eló' ft' iwu!; , i rú g a brr.-i-i D , ; Í . ' / : I ! I Í LÜ! ús ki ssé megpu- hul. A főző vizet ajánlatos gyakran cserélni. A/ uy,f'.; ,i; > u bor- sót váltai i Kík-i i ríaben : ól kiütj ük lecaurgatji* és üvegekbe untj uk. Ás uu-ü-") '.- an' y ; boraöl szórunk, I . D K \- ; LÍ üveg száj áig 3—í cm iiix-,-, hf l v maradjon A borséra oki"'! V. g felforralt és l ol i űíüi i 3 S íi ki ' . li ' küs cükr. --. -, Boa rizef írnunk f i ]tr víz, 3 dk só és 3 dk cukor) . A víz 2 —3 cm nwj íasr. n i ( . ' j > yo-n ; i li oríó l' i . -i ot; és l om-re az üveg száj ai / / A- üveg szS jéti ^ imfeylipűt & i ' oi lüt t^ xrái -a mtBva, szái vvr; ; í j j ni l u i ' c. " . -j ^ i lüsan I czi ' i rva, ví? í I I Í TÍ O! ; | J ( Í I -. (100 C ") 60 pemg eS zaS k. Eautáttas Iteegdfcel tósaedve rahájv buzateaemtea hefrn álll i . i k és lefcerftve !; aj j ; -i ok n-' vi f-,ck> j i íi l-a: ki i i űl j í i K . J !r> ; > ; : ) ) pötsteríliaáJ áat végzÜD fe 1 0 percig. 1 0 nap •múlva hannadj k steri li i álást, ú i l í ói 1 5 percig. Legfelj ebb l —1.5 It. 5U l "v.--.-!.'; 1 . l : i vu( f( 'íí-i i . ai . íh. ^ ur. ' i -I I -I -AÓ el tevésére. ZÖLDBORSÓ PALACKBAN. l kg ki fej tett borsó, lő dkg porcukor, 7 dkg só. A sót és cukrot a b. j !. . i ' > ra : í i ; ; i lu' . : 2 ! r-cíi j i áH ani l" i ; ; y. i uk. Kb. l It. nagyságú pakdi okal, U ' hi / Ki 1 ! ! : ni ^ > i ö! - : uk az előkészített bor- sóval, a kép/ OM c-. t terel va. ' ^ i guj . , iv) .a',- olk' pj o a azeméfcet, az üvegeket píi . -ui a^ i sí. / . al twdugassoljiá éi i rs/ u. kolj ulí, vagy ' ' agy [aagTOS •-•]';'!/•,] fetWtatl i ' -a. ' ' i a. ! ! i ' l l i > ' S ÖS KA. A megti síi íi ou fófká! k-' VÜ, feíi -li ai ; párolj uk, l kg sóska, 5 dkg zsír. H u ,-. södk^ evél i
    s ví?,i ) e i: falton, elS nelegfí "• . N i vívki j c ön tj ük, a tetej ére a»mtia3 l. . i fi !i: ,mas; i,!i " l vaí/ i o' 1 C on-i í zsírt, vagy étolaj at Öntünk. Az üvegeket pergamentpapírral lekötöazük, Más mód: A megti s/ i íi uLL s. ' iskái húsOai -fi i óu ledarálj uk, kb l vagy fi ' ' lli wi r-, i j C . VulL-a i , \J í: , ' k' ) o uS ü, i ' . ' lv. i í' i z/ . i i k éi 100 C °-nál félóráig gőzölj ük. ZÖLDBAB. ZÖLDBAB EC ETES VÍ ZBEN . Frissen szedett gyenge, szÉüstM nuntcs bab alkalmas be- lo?.('-M -e. A megüaztítotl zB^ foabol i: C > M büsasA i v/ sutos dara- bokra vágj uk. Az előki ' -' í. f. i aftkfeabot s/ ú' -. íi . -. ' i ét segítségé- vel, forró vízbo téve, -.ej j o^ r. Eogyasztáara stKataas puhára föxK i i k. 1 Ü-L; : \ííbo, i lehűtve hézasosao, i ' i xj : i üvgekbe szór- j uk. 3 —l W eee savai íi ' vi ali i -. ; \j . ó, •!'; söavizet öntünk rá. Aa üzletekben 2-7'., ccu' . savtxl tai i ali ti f^ i i i ' ob; i n. ' ' koi luknak i Ü( ' L nf •.,•!] lursí, 1 " ^ ! : ! 1 ' : 1 . , í —} ' ! ' ' , -ős; , i -i ua et'etesszencet. E/ i figyelembe v év < \ng&á*& < Eolyaöéteot vb. íol. Tehát a vá- n érdeM ödünlt a Üvegfedös gumi gyűrűs u gyengébbet is használhatunk. Aa üvegeket lezárva, az pi -> rd; r i . / j / íj . j u: ; . l l , i cözöosé ui íör, ckkí (v ; i \( -i i ' na; !v,; '. , .-.:;]; '!i.: i-.!i,k b^ fi alt c-p'J -s/ lazán, a mái 1 kö> ^ . f-i oK ; ! . ' . enálítetl o •"-.•vjai, ú ; \ö. s''> s, Í Í -I I I P S vi / tt j ulüi sk rá, tolJ L-» -i i l ül u h c:--y U a: i á! ^ . li i cüi vagy 2 cm ír; i; í,-.x!-; , (• fj l; ! ; ; r. v; i i i y { ) ha-, Kt' ) U í^ ír 1 ' . U ntunk a tetej ére, azon- á/ uuni t ' -ól vj üi j al éa ; > . sterilizálás heíy ttesitésere, vastag takavúk, párna közé helyezzlfe, vagy Kzoládáha al l M uk, m« ; > - naj i !' i . ' <. -^ . -li ' !. l i ' i s/ . i -; ' 1 ! : !.k() ]' ;' töbejére U \'. s / í i l i c-Üns vészi d- t i ' ) ' áaíj vk. i ! a raari i ahÓ lyaggaŰ kütözünk, vágj olaj at ^ í.'i. öntöttünk a tetej ére, nem szükséges szalicil. ZÖLDBAB S OS VÍ ZBEN . Ezen el. i á' -ásl. oí c=,ak " i i mi ^ yüri i ős avceíudővcl légmen- te^ i i zár!i ,tü) . legfeljebb 1—2 U . nagyságú üvegeket alkal- mazhatunk. A m e £ t ] > 2 l : ; o t L . • o ' dí abo ! , e se t l e g egész hüve l ye ke t MMbe t át seo'tsénével, p ár p o v o i , . lujléTtolSiíi, 355 Hidenviztal Mnií j ia !,-„„. „ ,„„,„, vagy Sttetve ní' ge kbe Mye n* J. r i n. 3*-™, c i n, . , , ; , . , - . . l - , , , , . , , ,-, kihütStt «í KOI CSEMEGE TENGERI. rválásáiioz c..ak í r Linii.ayü s'u és ü vegfedó'vel ellátott ü veg alkalmas. Lo'jílVi.ieb b J- -^ literes u aL> yiáj > " 'j an. A zsenge, minden szálkAi; ít»] ü Y > ail'i.-> aa megtisztított CM mosje tengerit n-.osrL'o,: -'.-ik hő vi Y i ra, nőm LÚ: p; i íuír; > . lí-ík-ff rf*efl U ui li íi k- U i ámi K-hi -í keveset kénezni L- « i • ' titán alaposüu fci sz - « ( . • " . , nézés titán alaposüu fciszellűztetj ia a terményt A/ . i-!-ikészí tett ten- gerit üveg-ek-bo ái l ít; uk. -2%-aa <'.Un\t ^ ] V> ] i V; , : , , . i sós, (l It v íz, 2 dkg só) : e! uí' i o! í vi za o: ium!-. ni és 100 C °-on I óráig sterilizáljuk. S tóanaji pötBÉeri 'wM,*i \-(<'-'.u: ik lő peréig, 10 Kői KARFIOL BEFŐZÉSE. „„..„ti vlásáhoa csak g-i tmJ írvűK i C P uvi ' d' í' i i óv, -! ^ i l/ u-nt, légmentesen leaérfiató, lerfelj^ ft L— 2 it, üveg atotoaa. S ^ j fehér, i negi i wü. uH J íj . rí' nj ü tefsaés, i üavj ; ,-./ üveg nagysága szerinti, rés^ ' K : 1 ! - D Í / ,Í ; ; I Í ,, vagy o^ . ' i . í ! ) f". K i i K ' j i hatj uk. A kar- fi olt gyenj rt'; i előffeü^ , BBtáD ' i l i a pfeben ' chíi tj uk. Ilyen- ' y Wiérel b i ' . üí' . i clj on, kénezés 39t-os (l It. gyenj r kor lehet a . . , e s n aaposí' : kiíKeaWí i i k. i , \, ' a\ !.!• rjűcjtöc, 39t-os (l It. víz, S dk f v só), előzőleg felforralt lehfitS ti 4 ós v: / et öntünk rá 100 C ^ -nál l óráig aterflizáyuk. . ' •lí^ fi ai . pói si ííri i i záJ ást vég- zünk 15 percig. PARADICSOM. PARADICSOMPÜRÉ. KÓ si ' e. H ibás, ü, kellemetlen Érett, ép paradicsomot Í M S ,' Í I &] J ; U ! \ í <. vK' ffí ; s; i L-]i . : i f í i j ] i j ; . ; i ! -, ííj ] ( -süi i i !;' üi i yoi : nml A megmosott paradicsom esetleges éretlen részeit kivág- j uk és az círcsK í>a: -iul-<-! .i-.r'>i j \ . i ró \ Í / V di i lna, míg a héj a ráncosodni kezd, 2—S percig előfőzzük, egyszerre olyan meny- nyiaégben, mi nt amennyi t áttörhetünk. A paradicsompürét ,; 0 j , ül K ) L 6tforraljuik, gyak. ri íeBceveFés ^ . -llett és hideg rfaben, edényben i M ! c: i előmelegített palásaiba ( legnagyobb •' r-cre-0 i i nr i k. '-'-' ' .-őr. ki " ! v' oi ] « - ri oj r-i i ' ri s a/ i i vtgpi , " \i i ) ' i r; i l li i i . u-vos vízbein megáztatott, ^ ^ . ( i lou k^ l i íi nagyságúra felvágott, i ni ü-i ' . ali oli ' ; l\' i / ur. k ; i megtöltött m,. ; vkre, lseveset lo' i -i ! i ' . i k ís i -i ' . ; ; -napi s j ' i l let^ arva, v.isy bwü I ái lába 1; (?]yei: v(: l i i r i i u k, ü'ö/ b^ s helyettesítésére. A i -u^ -/ . LÍ r; !dl marhabél üi ki í vflumy p; . pi v' v: kkoi j i i k a legyek ellen. A kész paradi - csomot kb. l íi óÜK nt! r j i kLi i i M . i ' / Li k á! l„" : ó : i o! \ f' i v, kamrába, j i olcokra, i TH ' i -t néj i i elykor a leggondosabb elj árás mellett is l—2 üveg elreped, vagy ki pukkan és nagy kellemetlenséget EGÉS Z PARADICSOMBEFŐZÉSE. Kemény, ' húsosfaj to alkalmas erre a célra. Az érett para- dicsomot szűrő segítségével, pár percre forró vízbe dobj uk, onnan ldvé\p, vízben gy. j yj ai . i i > ; i í i tj u . ' . ,-x l o. i í' muízuk. A lehá- mozott pai -adk' íi i moL ' l üti yoi ' szopósán u> ocv-' i o vakj uk. H a íwmi i run-űs i-vo^ ' t használunli em-víá colj ára, akkor az li i -ee-nt J ielyezett paradicsomra 3 f ; í-os (l 11. víz, H dkg só) ; | Ü/ . ; . ! L-L i r" . í ; > -r, i i ' i ' . ' rm s ,'|i ; \ nvi i i ] -. ! \o, és 100 C °-on 1 5 percig írá/ oi j uk. .\iá.-:i;-.!> megiemételjök v n-ó« i i ést. H a közönséges, lelíötöíhelci íi vf-tfl ío' r,: : -. ,-,: : i i ; i / íi üi ] i •j oió'.r-si-c, ,v . üvegbe he- feg űzzük, másnapig ]•'•. letafearjift, vagy • teőlüdaja i telyezzük. S zalicilos víz: l Itr fövő vízben l evőkanál szalicillel elkeverve. EGÉSZ PIROS PARADICSOM ECETBEN. A kemény.•ui-'í-á i j . ' i -' d' c-i í' i i ot tűvel megszúrkálj uk. Forró sós ecettel l^ mi i u. ; , kiésheíry sztdseilÉ i -átíve lekötözzük. Ecet ívösső^ ; : r; I j j i ycn, ö^ r sóval. J layl' . íi . l-ólyap' lekÖ tés, vagy üvegfedős üve" 1 ; > ' ; ,L!i^ ' / .á--áiiá! a szalicil elmarad. ZÖLD PARADICSOMECETBEN. A zöld paradicsomot tetszés szerinti üvegekbe rakj uk, ke- vés k; i i i oi T; \k FőM ('i \ír/»\ kj -íuu, , !-ó» , f.,; ..nni3 borssal fűsze- rezett ecetet öntünk rá. Az ecet ar&tségfl K' ; r; i ' i ' i bb 4—5%le- gyen, 2—39! só íí ei i k. ' i r hozzáadásával. : \íás: i ap az esetleges lc: i pa' i ! . ecetül p. ' . i oh' i . i k, l li á. vs «-;n ál szaKcM t a tetej ére téve tókötözzük H aaznéS at olőtt 1—2 nappal az erős ecetbü: Iconu-," vízzel hígítj uk és cukrozzuk. TELI VIZES ÜGORKA. Legjobb középnagyságú, kb. 10 cm hossaú, .teljesen ép, tlan u; íi > ' ' -' ; i ; i i . i . -^ ná. i i ] ea re a célra. A megmosott ugorkát ' , rel f ' ííyi i íL: kapor, tonna, bővebben, ese k-s> - Bzffl&ajtgB, csombor, uVU téve, j M víi vfael leforrázzak. K i ) . 10—15 percre lefödj ük, azután gyorsan üvegbe helyezzük. Az ugorkát állítva, tetszetősen rakj uk, i ' ds/ . ' n i to' ő, ;: u' i . ' . i étv ••iingyoL'ónyi timsót adunk és foví ,'!'.!-.« ' . -; ei <•! Li i ak ; á, h i i oí i-setleg késhegy szalicilt is (anélkül Is j ó) , azonnal l u' íi n. ^ ki i k, langyos v ízben i Vítai oti J i i a. -U . ' hi ' b. i By. ' M I ' . M I U ; . ' [ I LLT; : V! ' ] ! i -í akarj uk, vagy j ' özoi i ' uU i lj i : bi A" « M uk, hu;',; ai , -.<•;;• ín: i : -= ' , i ] . [o! i . ( > ms; m kivéve 32 üveget, edénybe ál l í t va, ni -i i : nai i ^ . ha. K -ai árnyékban, kissé langyos helyen, hogy a leve s?,éi i u j foi yícm. íomii hagyj uk, míg a leve ír-;:;;;') ló! megtisztul, J -' . . -i ) ; ' -j Lhdi -' k rakódi k az ugor- kára. A hó]y; ,. i ríj i bczsfrozzok, mikor az i > \o5 rcl a takarók közül ki szedtük, a legyek ellen ős hoe.v f H K' Oi ' ka eltevéshea, mert az ásváM yL; ! í' ; -! oi i i l i i ái ' y. i i r: « ; i nt U í? ovka küni i vc^ bsi ] megpuhul. ECETES UGORRA ÉS FIATAL DINHVE ECETBEN. Ecetes ugorkának a kisebb, Itb. 4 —5 cm hosszú ugorka alkalmas, j ó (-s, K^). A megmosott egészséges BJ EOífcfiJ tat üve- k: ; -.'!. l a^ er: i i . > ' - ' , , . gekbe rakj uk n^ ^ rK' k: ; -. ' !. l csombor, kevés gyömbér, w haj tások egyclül. ". -' . berakott auk. Az ecet legalább ó','; t-i - 3—5%eu' kroi . aaemes borsói í.cou-1 r náf a^ i i l K ' i ; i . ) l ] ; i k, , ! - z ve- er: i i , . . ] > ! i ' -, i ni ' ün, . esetleg vasfű, 1 ! 1 i lcu' ' 1 . vagi (.'.-a!; tárkony- á -kai i ' -n ,-ó sós ecettél leforráa- i''"!'! kgycn, 2íf sót, kevés, nrk bozzá. A/ esetleg elapadt . - r n f a^ i i l K ' i ; i . ) l ] ; i k, , ! tetejfe távéskimá] = / ali ci I t adva, tS kőtözaüIr. A v; í. -ái -! óh t ' Aor. n!(.^ -!íi' rdc/ : : ük a ln^ cveehető ecet erősségét Ecet néven 2—7%ecoi . i ; ; vai L; u' i „i : nu! zó folyadék j ön f I ; C m' vcn árulj ák. Az ecetsav £/ ,Va,;.k;: r,al. ttctoyábau L-x .kní'iMu k a hígítást. Gyenge ecetben a s;; !ái; i f óls-k- cn-onilana!; , me f ..u !] iii: : ir!k-, ' . | Télen, has/ ná!ai elö í t í j ác niij tp n!. az L-CU LOO] leiintü nk és zlésü nknetk mcaiVI ^lói-ii cnkr< \ s ;„'^ \ ; / --: ,• ! !i; < ,-U j u k. Ezáltal alátánk veszít E aavanyűa^ ébd] és kollrmcs ízt nyer, H asonló mö*M i . oltci i i r. k el neffl telj esen fci feflöd^ t H Ú. -ÜB s sárga dinnyét is. 13 Az ugorkát i s kéve r u mi j u k ; ; pi ' 6 di nnye, fiatal zöldbab, zöldparadícswn és papnli ávül. i l i nu ení .IY Í .TS állapotban és egéeaben bassmál u. t, beföaésre, csak U H a ti i mi vf fejlett, nagy, oszthatj uk tetszés szerinti szeletekre. Ki tűnő salátát ad. UGORKASALATA. A meghámozott ugorkát kb. 2 mm. vastagra gyalulj uk, vagy vágj uk, á'/c. mennyi ségíí M ' i va! lesózzuk ( l kg vágott ugorka 4 dk ső) , l őrai állás után, a levét ki nyomj uk, vi - gyázva, hogy össze ne törj ön, sxi ti ' i i T' lévő íni g a levét lecsÖ~ pöztetj ük, 5—10 Itr-C t, r. ufti -i'"-íi '!;;•, i kas i ; vo<; i . i i j cn sóval ré- tegeEZiik, alul sóval kezdve, legfeli i l sóval befej ezve, 1.5 cm magas só és 4 cm magas u; ; i) i'!; aróles' váltakozásával. A kész üveget lekötj ük. D arui n i . ' lötL 4—5 óráig vízben áztatj uk az ugorkát, kemény, kellemes fri ss ízű ínarad. KOVÁSZOS UGORKA ÉS KÁPOSZTÁSA VANY1TÁS AZONNALI FOGYASZTÁSRA. 10—14 cm hosszúságú ugorkáírU aj án' ai o- i lyen módon savanyítani. A megmosott ugorka 2 v-J íí. ' L Levágj ak és hossza i rányban l—2-3/ i V lH ' li . i . -. íi j i ; ' . ; . KcvOs kaj j i V. esetleg csom- borral fűszerezve üveg-, vagy opi t' i i üK ' nyV ' ' i i kj uk 2%-os, langyos, sós VÍ / W. L I tnnlj uk. fp. v s/ ^ ln 1 . pi ri ío' J . , kovászos ke- ti yevci Léve a tetejére, ritka szövésű nAáva] " . uki i tj U k és I w- BM a helyre Öiítva, érJ eljllk i lr. kb. :;—'.; ,m» múlva elég sa- vanyú, a kenyeret leve-szi i k a anj órül . kevés fokhagymával Vi . -zfj ( z? , ; : : í ói ! i i . ! , s í li ulvt-n Lar. n!; . fpak gyors fogyasztásra alkalmas. I-la^ !i; 'dy-. ..'lök pár órával j égre téve lehűtj ük, eset- leg- meg is hámozzuk. Gyors használatra a raeggyali üi i ,i : ) i ' ,züu : í i lyen módon savanyítj uk, csak .IL--H Eűszereazüli i ' » khagytnái " Töltőre a ayalali káposzta l; í> ; : ó C orvázott le betűnk. A meg isstított káposztát hegyes ' ni l l ) ovi i . ui ' . i ! ; ős í-> y ' üf ní ví/ l -c i ^ o' uva, s nyebben szét a levelek. -eleket is te- k. ' i -íL-l a torzsa kö- zedhetök a legköny- TÖK. TÖK ECETES VÍZBEN. A megtisztított, legyalult tököt sózás nélkül lazán üve gekbe rakj uk, esetleg kevés zöld kaporral, 3-^1%ecetsava Lehet l—S lt nagyságú közönséges Wozos üvegbe is el- tenni csak l ' « M uv,' <; rk^ j = a -ö/ ' -l ú erlsnvlwn i> .'ít j ük ki. H a kötözésre marhahólyagot has ges szalicil használata. TÖK SÖBAN. A megti sztított legyalult tököt, 3—i f /„ mennyi ségű sóval lesózzuk, l órai állás után a levét ki nyomj uk, vi gyázva hogy össze ne törj ön és szitára téve még le csepegte t j ük. 6—10 l-es nagyságú ugorkás üvegben sóval rétegezzük, alul sóval kezdve és legfeliil sóval befej ezve, 1.5 cm magas só és 4 cm magas töJ i rOi y; ? v; ' . i > . ; . kc?á. « ív; i ! . A ké= -x u\e; t( H lekötj ük. H asz- nálat előtt 4—5 óráig, váltogüto! ; ví/ tj en á/ Latj uk a tököt, kemény, fri ss ízű marad. Elkészítéskor ne sózzuk. TÖK SFAKGA MÖDRA. A megti sztított lúköt 1.5 cm vastag és W cm hosszú sze- letekre vá^ jul:. A szeleteket 3^ sóval ! psó/ zuk, 2 órai állás után, esetleg aiegkénczzük, v;-n;v anél kül üvegekbe helyezzük, 5%-os sós vízzel f elöntve, Í OO C n -nál 15 percig gőzölj ük. Kö- zönséges lekötős üvegben víz nélkül, sóval rétegezve tartható el csak, l.S cm só 4 cm magái tiikivu-.; . K. ^ ,. i á; at előtt vál- tott vízben M áztatj uk és elkészítéskor nem sózzuk. TÖK TÖLTENI, 20—30 cm hosszúságú, tölteni való tököt meghámozunk és tetszés szerint, vagy a két végét levágva, egészben, vagy hosszában kettévágva, a magj át ki . -müük. Ű íí sóval lesóz- zuk, 20 percnyi álláí ut, ín -airi^n^fi: ^. i h-cfi i ^ helyezve 3% só, 3% ecetsav.-ii. tartatoazí vizet i víóni ve 100 C °-nál 15 per- cig gÖ zölj ült. K i w. ri M -scj i oki i i ős üvegben a tisztított tököt 5% sóval sízzuk le. 20 percnyi állás után, sóval rétegezzük vagy alaposan fei i i ' nv hrv w.i a i i i kíi i helyezzük az üvegbe. H asználat előtt ki áztatj uk, nem sószuk. PAPRIKA PARADICSOMBAN, TÖLTENI. Az egyforma nagyságú, hb. 7—8 cm hosszúságú megtol' •('hív alkalmaS i [> av> r ; ká ; szárát, s i\-.^ részével i > « vült levágva, magj ától és ^ iió. megtisatítjuk. Fövi vízzel leforrázzuk, ha kevés i dei g ál hü mog-pului a, a i i aj írl káí cyyj fi adba dugdosva üvegekbe telyezzük, r.^ l i ; i v; : i túl ~/.'n-<^. Fi -i / íen készített meleg paradicsompürével leüntve, az uvosct lezárj uk és 1 00 C °-nál 20—30 percig gőzölj ük. A papri ka a paradicsomból ne állj on ki, 2—3 cm. magasan legyen felette a paradicsom. C sak olyan nagyságú ü\i > ; : i : nyi . -rgi í papri ka férj en bele. H a közön- séges lekötő' ; ' !- Í I > . . ' L: V; hasznihiníc, a tetejére késhegynyi sza- r. . . . . . . - • - . • . - . . . . . . . . ! . hahólyaggal val ú lekötöaéa, mert r.f. li^ -montesen zár, — ak- kor nem is szülíséges a szalicil. PAPRIKA TÖLTENI S ZALIC ILOS VÍZBEN. tartására. A 7—8 cm l: ',.<.; ,'; 's; l,'-j . . . ' ^ ' i k-ák ~~,\\Y C *Z végét le- vágva, a maghíi: ; ; ., magvakat, ki u. -zütj ük éi úi vö vízzel lefor- rázzuk. H a a uapK i a ki í-í megpuhult, a vízből ki szedj ük, egymásba dugdosva, nagyobb 8—10 li teres ugorkás üvegekbe •i elve-: ; ; : i i k. i ; i : í' . i . . - ; vi^ -i i ' : . r-alu: i k, h.: I'ÜIT, li terenként két j ó késhegynyi szahci h számítva, s Fövfi rízfc i hozzáadj'!*, j ól ós/ - s/ fcktvi o-i dk. l,„, r> a w.i>MS\ a vízben í^ dód. i un, 110 furrai j uk. mert a víz szi : u' esetleg megiváltoziJ í és a Eövfi --al. cüos vizet, al, üvegbe helyezett papri kára forrázzuk, az üvegeket telj esen te- leöntve, azonr. sl lekötj ük « -; vagy Eózöládí > , i a-ly^ zzúk, vagy takarók, pái -n; ík k<« : / .o í' . l: . i , i k, raási ap r iggt lig. \-t üveget le- mosva, kamrái j i - állítj uk. Bánnikor szedhető ki a paprikából, használat etö' . l ajánlatos rízzel tómosni , a i i aj üi kának a levét nem használj uk. PAPRIKA TÖLTENI ÉS ÍZESÍTÉSRE SÓBAN. E módszer nagyobb mennyi ségű paprika eltartására al- kalmas. A 7—8 cm hos^ u-au l p; . p-: ". i ; lkat száras végén le- vágva, maghrí/ ; i , magvi i i v * . . TC I; . ' ) [ i i j üu ' ü^ i i u u k. Apró sóval, belső részét fehérre beíözzuk. kevéa i . lás után, ha a papri ka ni egpuhult, cgyi -i . ' -li ; -, fi uyJ . n-! ; 1 : . bá^ ' i i i lyen nagy üveg, eset- 16 lég faedénybe szorosan berakj uk, a képződött levet is ráöntve, a tetej én leszorítva kis deszfcada >at», vágj i i i llyn: l ekú i j u k \; , g\ tefedíttfc '•-<: » sös paprika U > : ,.; . Okourvá Leszi . ízlésesen / nr' i.-.a^ . i . ^ l. et a piros, vi lágos színű éppen réU i fi R/ r! : ! ; / ) H j cn. vagy rézsu- tegyen, me •. az ki . : i i i j -cn megpuhul. í' oi bi -/ ! i u yi -' i k,' i : ; '! ' : sót adva, fel- e a papri kái 1 ; ! öntj ük, késhegynyi : •: . i !.-i i - L A l ; i = . u . - i - ' i ' í - : c: arhahólyaggal kötj ük le, a sza- PAPRIKA (SALÁTA) KÁPOSZTÁVAL TÖLTVE. Vastag, ki -írvnyi ni . -,!!, m -m' ! lázától és ereitől megtisztított D i , i vi k; U ni i ' K J i i f j si ; ; ! ! ; T-.; ^\,;'. i l L K rn-i 1 ; FÖriJ fl k/ i i i Os/ . íl vül i ü K ü i i megtöltj ük. A íuL-yH -. i l! kápys; ' ; H i-.a,; •--ön gyengén előzőleg le- sózzuk, az env sözás ,n. -: j i (ó. : r, t , i -H -U I I K . I Í I I , : a .-.aiálát. A tö!- míi j i ai - i k á t toegeldM helyezzük és te3Btíi 8c, om-i i el. M ásnap z cccU u/ ni yi . J ( ; túi . . / zi i l{ , I li ter 5%ecetsavat tartal- :ó ecethez, 2% só, 10%cukrot felfor j ére 2 késhegy , ajkára, l l . i ..em marl i fi l i ói j apgri : kötj ük le, a tete- VEGYES PAPRIKASALATA. ri nti nagyságú üvegekbe, f el vallva i -éi i . ' > íra/ , dk. körülbelül 2—3 ci n íi uíj í' a-. i vi ( ' ; ; okl> on. A? üi i j a^ hután lií!vyi.'n berakva, ha túl- ságosan lenyi mi küi l. i ük, koj i ayen megpuhul és elromlik. Az Üvegbe helye?.! 111 . . -aU llíva oteíes, sós vizet öntve, leköl. i . íí,u-; . .1'.;" l> cel^ : i Vi ^ C lüíH alrj i i i i M i uc' . ' l; i ? / . l i U I - . - I - AÚI I %% S Ó . Ha. marhahólyaggal kötözzük, szalicil nélkül is eltartható. SZERBPAPRIKA (LEC S Ó) . A magj ától, e^ ci i él megti sztított, megmosott papri kát ! ui fíx; ll; an. üóv' . i léibe, aí. nán l cm, a hegye felé elkeske- nyedö ísíkokra vágj uk é-í J ' OVD rízzel k> : ' ( i ' -> ' á/ / uk. A vi zet le- Bzürve vola, le csepegteti ük. H úsos, pi ros paradicsomot, szűrő aegítaégével, pár pi lla- natra forró \Í 7.\) ü i nárlva, ( ^ ínr. a <-> ' ; i -; . au k oni , h'e l^ i i ámáz- zuk, ki) . 1—2 cm nagyságú oS dtalirí vágva, a magj ától kitisz- ' . íli uk, huK v t-íi ' k a H W; maradjon. Aí így előkészített anyagot l—l 1 ^ liter nagyságú üve- gekben, 2 cm maga?ságú sorofebam, váltogatva rétegezzük la- zán, 3',-í-os « ús. felforralt, aaután l ol . i n; > ; i vi ze oi uve rá, gon- dosan lezárj uk és 100 C " -nAl 2D [lí-i ' ci sr p-ó/ . i lj i i k. Ezen mód- szert csak üvegfedő és s' i : : ni val ' á. ' líai é i i vsa-oknél alkalmaz- tuk. I, c líótözős üvegekhez a sós víz helyett, szalicilos vi zet öntünk, l liter fövő vízhez, egy kS kanái szalicilt keverve, for- rón az üvegekre öntj ük, telj esen tele, azonnal lekötüz'.úk ís takarók, páfn; 1 ".LÍ J Í Ó i tve, i r. ásnapi g így hagyj uk. H asználat- kor a azali ci lo. -. vizet lemossuk, ;• levet nem ! i , -. = ználj uk. Lehet az előkészített paradicsom és papri kát zsírban meg- párolni, l kg-hoz 10 dkg zsír és forrón üvegekbe rakva, 1.5 cm magas olvasztott zsírt öntve a tetej ére, lekötözni és más- napig j ói betakarni. SZERBPAPRIKA (LECSÖ) MÁS MÓDON. pótolv Egy használatra alkalmas, 1—1.5 Itr nagyságú üvegbe szór- j uk lazán tV friswD készüli pari m. e^ mj . i i i vvd ^ i mt. i ük. Kés- hegyni szali ci lt adva a tetejére, l, kJ . űzzi i k, 100 C "-náI 20 per- cig gőzölj ük. Üvegíedös i n^ g '.-. tnarhahólyagoa k-ki i . fi zrí i.~. alkalmazható, akkor szalicil nem kell. PAPRIKA ÍZESÍTŐ. ősszel, mikor sok piros paprika áll rendelkezésünkre és olcsón hozzáj utunk, érdemes befőzni . A piros paprikát szár, mag és en\. nl i ' i csri . ^ i i ! u .•.. i . ^ -i ' . . i ssük, kevés vizet öntve rá, fedő alatt puhára főzzük. A megfőtt paprikát azon fornj j i ái M i j uk, mi nden l kg paprika péphez 3 dcl paradicsomim,-L'; .* ki ve; -vc. hogy ízesebb és szebb szín^ lesTci; , \>ly onos levci vs kő/ : i ó sűrűre be- főzzük. A kész lekvárt ki), vizespohár nagyságú. f./ú íi"~ száj u Üveg-ékbe tcíP / . ' . i k, n/ i ár-i . ; ' ; {'-. L' ' H C -rá! 20 porci g gőzölj ük. H a nem üvo; > TL-Í : ' ) í Bveg^i a; kai n. ; i ; M i : k, vagya lekötözéshez •nem marhaíiólyagot, akkor l kg-ként, l késhegyni szalicilt ke- verj ünk a l U i i j r i i i t í i i / i -sK lekvárhoz. Lehet s? , ih-f-íte i i r^ nu I'"IT.', k: k\ái - tetej ére olvasztott zsírt ú ntcíi i , ha ki hű l i , fefeötöíi ni . lli líok. mártások í^ 'S ^ rá^ / i- azolgál. FIATAL KALAEABLEVÉL ZÖLDKAPOSZTANAK. A fiatal kalará'blevél szárát, vastag ereit is levágva, forró vízzel leforrázzuk. A szép, ép, egyforma nagyságú leveleket töltésre egészU j n h; i si yj i i íc, a t ö' i i j l i ! ati i ; ' : vai L'S 'ymásra he- lyezve, hurkai \> . ' T. ' i ' i a 1 1 --' ; ! ! ! ! ! - ó-, .'—: ! OKÉ Í ./ .ÓÍ L 1 ,-. ff f kokra vág- j uk. Az így előkészített levelet tetszés szerint egy használatra alkalmas na<> ^ i ' ' . ' , i üi i 1 - '!.•".- li ' . ' vi v/ i i ' t. (l —' . Ö \\{ei- nagyságú. ) Egy liter VÍ K Í U > . l kfefaraál sBfúídli ; i dva, ezzel a keverék- kel l oú ntj i i k- ós k-ki i lozzük, 1 00 (--na! 1 0 pvi ' ci p: szolj uk. Ovegfedfa üvegnél --; . ! i r: : ' i s víz hchvU 4%-os (l liter víz, 4 dkg só) sóá íizef vetEtok. l i ^ mü« tkw „ t-. K i ' lókct kevésbé sózauk. VEGYES ANGOLSALATA. H ozzávalók: apró 2—3 cm hosszúságii kis ugorkák, aprő zöld és piros p. q i ' i ka, / D l i l ' i cr -. i . ü. ' i í. i l / óM ' j . i O, , i , . ró mogyoró- hagyma, 4—5 cm hosszúságú fi atal ? i ,uk. ' > r; c; -. n: -i i u; vmáL A felso- rol i K olri . i éü-. ' kfí apróra ui ^ i i i "; . u hf-si Tmát darálhatj uk i s, 2'.', mű: ir. vi« V' ii sóval összeik re re, azonnal uv. -sckbe rakj uk, sóval rétegezvi. Al u l sói ál k^ zrti úk, cay sor só, egy sor Í zesítő zöldség, a zöldségféle 1.5—2 cm masni s <;s a só líb. %cm ma- gas rétegben, felül sóréteggel befejezve, . . ^ k' ^ . u/ . / ük. H aszná- latkor es: . k luc.-a loi ' i b. / n. t a só; ús a fűszerezett ételeket ke- vésbé vagy semmit sem sózzuk. HAGYMA ELTEVÉS ZSÍRBAN. A megtisztított hagymát apróra vágj uk, l kg hagymához 15 dkg zsírt véve, megpárolj uk, forrón üvegekbe rakj uk, ol- vasztott zsírt öntünk a tetej ére, ha ki hűlt, lekötözzük. KÁPOSZTÁSA VANYIT ÁS . S avanyitásra használhatunk kevesebb mennyiséghez üveg- vagy cserépedényt, töhbhu, i ' a káposzt -.1 ;r;. ihat, mely szorító csavarral van ellátva. 20 Kemény, tömött fej ű káposzta legalkalmasabb a savanyí- tásra A fej eket néhánj nr-ná; halomba Összerakva liagyj uk • i lhi i i H K-!' - H Í H , : Í ' ! , Í .1 megíeli éívfK H i . _\ . ; ; ' : > u. / , ái a külső, piszkos levLi k' -i . . ) megtisztítjuk, K Oí l Vl O vá« va, ui ^ sái t ki szed- j ük és az elvágott felével a gyalult i ' eklci \-c, gyalulj uk. A gyalult kápüs/ íi U 2—S ?í Í » A' Í I Í só/ / ' j k. M ; > > o D ali ban akarj uk érlelni, fagyásiam 2'-f . ha buóavbíii; ']',;. A íesósott káposz- tát, szemesből' -, l'inn: ; . kur' . -. ' ny, kaj j cr, ] üí] - sze: n i ) ; i . ; ( ' rlt-vi ; ! , J j ít-níüdfli . ' ] -: , i "i V5/ pat ü. i . hal líU aerezv^ ;i I molában ve tegez- zük, köbben í' ; í! j ui ) ] tóvü! j ó] I r s u j kol j Li k. 'uU i ; .-hez alkalmas levelek szótszedésére ej ívs/ k-iJ ; .; !, ls i L -. ^ ú: i l, t-J U ' ííC i j ként. A fej ek torzsái t ' dsvodi i A is sóval U Ücj i i k meg ;, l. dya. bslej c- zí Vi i l i ípvó líi i pní/ : , ; legyen, u i U ' l j / > l teswj kolj i ífc, .^ elleg tisaU ruhával letakarva, vagy ha desz! í; r! ; nni i i \K ! i n; i i : . ; nukat ráhe- lyezve, a cí ss\; i j ni : ; , ! i i i i ' j j <' i : lo-' i rri i i ; ! ; . ti ogv ló i s legyen a deszka felett, \-t <: y l ííl vcki . oi tenyanfcodj ldE. Lolli i t az érlelés gyorsítására 18—20 C " meleg helyre állítani és azután &—8 C " meleg pincében raktározni. A pincében is megérik, csaik lassabban. A képződő sok habot, csavart, deszkákat az erj edés befej ezése után gondosan lemossuk. A gondozáshoz tartozi k, hogy a ]emo.yV hetedfétrf n^g keli ismételni, így nem nyúlósodik meg és romlik el a káposzta. H a ni ncs elég leve a káposztának, 3?fc-os sós vízzel pótolj uk. KAPOSZTASAVANYITAS ERDÉLYI MÓDON. Ezen eljáráshoz, csak az alj án a lé leeresztésére alkalmas facsappal elláKni , ,' un' dói h: : s / .na Ihatunk. A szép, tömött kem--'in ' •' i íí ^ ípu. -. ' íát pár napi g halomba összerakva, Í ; ; ; H !Í ] > a-yj u! i . K \>] .w levdeítía mr H lisztítva, a torzsáj át ki f ú r j u k, de c-,;> k ai ; : i v! i ; i , hogy a leveleket össze- tartsa és a fej egybe maradj on. A ki fúrt torzsa helyét borsó- nagyságú, vaoy ki -i bbre raegEÖrt fcösöva] megiöltj ült és a tor- zsával felfele, hogy a só ki ne hullj on belőle, a hordóba rak- j uk, kevés száraz kaprot és csumbmi ; , d\ i i i ' C sA^ ti l közé. H a gyorsabban akarj uk érié!: ]: a feápoaztót, öfetor " i ' M j ryos vízzel, ha nem, hideg vízzel, telj esen felöntj ük éa a u^ taj ét - , , leszorítj uk, \ii«-y kovc-l í f i . y , ^ v.ráí rövidre lewág . i k, a nont meg-hái ai i í/ K K . többszörös rázoga KÍ ( -s vi . -váltás ' ' i -. ! í mossuk, a uiií'.y i!' ' ' cet, l drb kari kára (tino . A gombát , a champíg- . . -váltással meg- . i!'üii-.!)íik;;i szeletekre váíííuk, ,t f<>\: >íí'\ i i - i k . A ! ' -. / . ; < ' í! ! ^ . : ; ' . i / vi ' nfi 1 , ' :•' j .-- ( •• f i v ^ |,,,,; _ ; L ..... . ...... • • vís mogyoróti yi oi Lroni sav, l kávi Vkau; ^ wi . lílfi í' özés . ' Líi i i ' -. ái " liideg víi ; !n' [i lehűtj ük. 55fc erősségű ecetet ízesítünk, T li ter vágott hagym. i , l uali ^ vn^ f" ' ! :! del i -v.i sri ' hi n-. -, . . > szem szemes- bors, l kis ki üli ! 1 J > '> . ozc' ík •! ; i z ece • • : Eelf BZÜk, plibe beletéve a gombát, szmu' u felfösaük. OvegeJtbe merve y sahuál, íozái -- j uk és 1ÜÜ ÜM iál >/a órái g gőzölj ük, ha l literesnél nagyobb az üveg, l óráig. vagy a közönséges üveget langyos vízbe áztatott marhahólyag- gal kössük le. H asznai ul ol. ' i i ' . pár órával, i i <, -"-ysnek találj uk az ecetet, ki áztatj uk. A gomba ' íímr. vni toml ' U i . i r, K ái ' ni ^ i y L-i váli uzást tapasz- talunk a konzerven, ne fogyasszuk, mert veszedelmes méreg. GOMBA SÖBAN. Ohampignon, vargánya, szegfű, csirke vagy róka gombát (sárga) tehetünk el sóban. Az említett gombákat megti s/ i íi j uk. uouírárös vízváltás, rázogatással megmossuk, a nagyokat felszeletelj ük, szitára téve, a vizet lecsurgatj uk. A megtisztított gombát lesózzirk, ha megpuhult és haj lé- kony, üvegbei: , boisónagyságúra törj . l i n-i ^ i ní .-jóval re tegez- zük. Alul sóval kezdve, l óm magas réteg só, 2 cm magas gomba, így folytatj uk, míg aa üveg megtelik, felül vastag só- réteggel befe. j ű/ ' . v. Igen sok belemegy egy üvegbe. A tele w*get lekötj ük. A gomba az ízét k. ' . -. i mlor. i . u ai i \ űM j gyümölcsnél I li ter vízre S Ó—WQ dkg, édc-U i gyümölcsnél 60—80 dkg. LekötözÖs i ni i sroki i íi i r i i ní l i s 1 íi.h'n cukrot veszünk, mert i tt a , LekötözÖs i ni i sroki i íi i r i i ní l i s 1 íi.h'n c cukor részben konzervál ís. Gumigyűrűs, Üvegfedös üvegekb. ' súlyai ki esebb cukrot i s vef tou i i i k. vagy telj esen cukor nélkül i s készíthető befőtt, cukorbetegek részére. A cuikoroldatlioz, ha a víz túlkamény, aj ánlatos a vizet előzőleg felforrni ! , utána áU ami hagyni, li osy a forralás kö- vetkeztében ki csr. i ni ' J íj U j -! K ; i z ki J op. dj un. így az oldat és a vele dunsztolt befőtt sokkal tisztább lesz. A cukrot kimérve, ép zománcú edénybe vagy rézüstbe téve, hozzáadj uk a s/ i i kívsvj ID ^ IM i^ ai vi j -ei , li léi t közölve a me- ! c! íi á? t, gyramn forM J jnk, küsS ben rozsdamentes í. ; n: i ; a: i á! ' ai , álon!; ,' " . , felfceperj fik, ! ogj a etdtoi olvadj on. A főzés közben keletkező habot gondosan leszedj uk, a cukor . lí/ üH rh^ áj i íva] együtt. H a j ól átfőtt és megti szri ll a cuko volttal, lehi i ri üK . A eukoroldatot legj obb még a befőzés megkezdése előtt el- készíteni . A leírásoknál a mennyiség kg-okban van véve, de az arány figyelembevételével, bármi lyen csekély adag vehető. FÖLDI EPER. EPBRBEFÖTT. l kg cukor 4 dél v íz Frissen szedett érett, nagyszemű, keményhúsú gyiimöl- • t íi: í~/,i.alj unk erre a célra. A gj i . i ' nök' sM !;<'> ; i j lpj r vízben, l átmossuk. h/ ! láf; i " üli va, lecsepegtetj ülí. A megmosott ej uvi csavoráosaí, S ratosan a eflésza \-vclei és szá- rától megti íi x! r,j i i k. ukko; - i , íi , -n. --. i i i t az osztályozás i s. A puha, • • , M : - • , • . - ' - - . ' -. . , várfőzésre használható. m, vagy lek- 23 A szép szemeket lemérj ük és 15—20 percre meszes vízbe fesszük, hogy megkeményedj en. Egy li ter vízben, l kávés- kanál oltott meszet szétdörzsölve, j ól elkeverünk. A meszes víz tej fehérségű legyen. A gyümölcsöt a meszes vízből ki- szedve, a mésztől hideg vízzel lemossuk. Lehet meszes vízben \nl> áwi -i íás ti íl kül i s u sof tj i i l yen módon eperbefőttet főzni. M íg a meszes vízben áll a gyümölcs, addig a súlyának megfelelő mennyiségű cukorból síi n cukoroldaíot főzünk. Víz- és cukorarány: l kg cukor, 4 dl víz. A meszes vízből ki- szedett megmosott epret, a eukoroldali i a bévé, ; i / edény rázo- gatasa mellett, maj dnem forrási g átmelegítj ük. Ekkor a tűz- ről levéve, másnapig hi deg helyre állítj uk. Főzéshez olyan nagyságú lábost használj unk, 'hogy a gyü- mölcs az al j i J tj , k\! ! -ü. ' ! j i ! i ) i > 'í-—: ! soi -osi . n kayoi . . 2.—? , kg-nál többet ne tegyünk ^-. odi ' i nyl; . -' , n. e \ . 1 nagyobb tömeg főzése lassú és soha nem elég szép a k; '-v.r,r.ii : : i.y. l' Vi xé^ ek közbeni eltevésnél az odái : > , sohasem szabad I j eC ödni , legfelj ebb csak szitával leborítani. M ásnap a gyümölcsöt ugyanabban az edényben, a lével együtt feltéve, .j ól áti uzzi i lf. " R/ i \\/. álf( i zf, < ví> yi : i á= , i i l; ái i kö- vetkező napokon, legalább 3—1-sznr ii-« ; : "; : í,' ui i i k. H a a gyü- mölcs cukorral j ól fttivódott, i tu-i -^ ő, a cuk. naól kemény ta- pintatú, akkoi . ti i lc-Li ' , -1 1 üvegbe > U ' lV' z; !ű; wen a kötö- zös üveg tetej ére esetleg késhegyni szalicilt téve. EPERSZÖRP. A befőtt készítésénél a fölösleges, kimaradt levét sűrű ruhán átszűri i : i r, " ( \i uzzttk, forrón =' . uki ] v,fi ; ' , i : vcs: vkl> c mm-v , telj esen tele, az üveget beáztatott marhabéllel lekötözzük és másnapig j ól betakarj uk. EPERJAM. l kg tisztított gyümölcs, l kg cukor. Érett, puha másodrendű gyümölcsöt is használhatunk erre a célra. Bő, hi i i oj r vi xbc-: ] i ' í-íoyalva a gyümölcsöt meg- mossuk, szitára téve, a vizet ] « -si i > ífa( j uk, a s/ . Arát óvatosan J ecsavarva, megtisztítj uk. A gyi i ni ok' si ú I f-i uíri ük és ugyan- cukorral rétegezzük ép mázas-, porcellán- vagy cserépedény- ben, alul, felül cukor legyen, 2 kg-nál nagyobb mennyiséget 24 egy edénybe ne rakj unk, mert ki sebb mennyiségből szebb is j obb j am J oül i ( > -( i . A rétegezett eprei másnapig; ' uivó,-, belyai ';i'': iln ; i; i; 'i i uk, , . / i nán erÖS l ííí. l i ' l gyorsai] H zve, ; ' i > pl( ri i j i , k. Túl i ííríi ! i L-! si lösz ,i !.'. X o \ K n.uk . K -di j í. hn-ry a cukor kara- ] ne! : i -' , Vlü( i j on. H a levéből fémkauíJ -a rol. -ndüuk igen keve- set és lassan csepegetve, nyúlósu: i cseppen, készen van. Inkább j obban befőzendő, mert az eper kényes, könnyen iranló konzerv, a szemek j ól át lég-yenek fffeve. A kísz iámét forrón, ti süla i -i üswlJ v ön; ; i , i : , <: ?. iivi.^ -i; ki: -i i ' ómre, tálcára állítj uk, hogy a meleget a fém elvegye és az üveg meg ne repedj en a íom' ) ; nvai . v: ",!. A/ . i ' -i ' i li : b K vi i mmcá használ- ható lekvár készítésére. A gyümölcsöt megmosva, .-zj'u-áló! megti sztítj uk és víz nélkül edényben, tűzhöz téve sxéi lö/ zu: ; . rozsdamentes vagy szói ^ / . i tí. i áttörj tlk A r n> n« ' l lemérve, l kg- ként 90 dkg cukrot keverve hozzá, gyors tőinél, keverés mel- lei belezzük. H a kevés mennyi séget fémkanállal felemelve, nyúlósan cseppenthető, kész van. Forrón üvegekbe . H i úi k p; °i napig lekötés nélkül hagyj uk, hogy bor képződj ön a tetej én, aautan szalicillal megkenve, vagy porcukorral l cm vastagon behintve, tetszés szerint lekötözzük. KÖSZMÉTE. KÖSZMÉTE (EGRES) BEFŐTT. Zöld, kei li t-u. v -; i i : n» ] ! ' ; , íyi ] V^ / . i l l u. l ő gaeH j i i cfött. A gyü- mölcaS l mofrti sztítj uk ssára és o. -i í-' úi i ' i ! , i síi ál' . t i/./u': •i ; !; víá"- szerint, ki csi t mosíi / urkaha ü\-c« ltt- szórj uk. Az üveget tőbb- : ./ » r i cnv, , ; i i , . J , , -; csapfeodva jől terázzi* és a száj ái g megtölt- : • . ' -• i ^ / i •-- . : •. . - • • • , ; . ! ' . . , , • , ! ' . . • víz, 80 dkg uukor) , űgyfeogy a üv,i i y. Ll : ^ öt a lé ne födj e el, ha- nem ; L ptönöka ki , . 2 cj , i . . n' l, -,\r. u.\\-« m^\^-- ,-/,&• • ] r , vi űan: !- vel több, vagy kevesebbel, magasabban legyen a lénél. LekÖtÖ- zos üvegre fc&fcegynyj szaJieül tér^amétíkraixin, az üvege- ket lezárj uk és 90 C °-nál 20 percig gőzben főzzük KÖSZMÉTE CUKOR NÉLKÜL MÁRTÁS, VAGY LEVES N EK. , ,sid meűüvííi ' H 1 . í' vi i m/ j i cíf, ; . K . hnuíleg szükuyakú üveg- i ^ yi . -nv' az üveget öbbször tenyerünkhöz ui ö» -ctve, j ól le- ."', Va ' j ,., : üveghez, bő késhegynyi szali i U f i i unk, hideg 'ízei á gyi i rn; ) !: ^ "- ' > - ' i : ; i l!; . ] " ] --' • >• '• '-*'<• • « '-s *' ( ' -ii"l 20 percig eözben föz/ ük- l"v: ri ' Lx",( i - üvegnél, i rui ' -h. i ] H ' > lyi > g: vagy bél lekötözésénél nem szükséges szalicil. 5 kg tisztított gyümölcs 2 kg cukor l liter víz l evőkanál szalicil A cukrot a vízzel feltéve, cukoroldattá főzzük, ha kész, be- lokc' -cnu 1 - , ' evökaní szalicil! A gyümölcsből l kü-nyi i , a tü/ - i i ulyra K ' -\i ) Eorrí cukoroldatba dohuük ős anri : ; t- ráaogatjuk, - - - " . - , „ , . , , . . a i ,T. n •,, . 1 , . , J , 1 e K ví / i j í i L : '(\u-U , J íxi i r ; . » ; , U ki ) . -"} H . -: i K « íy- sá.í i . _ k. í<, r y " <> h-LtL 'i^ i roi' i' san a gyümölcs előfö- zés 1 , ' - - ' - lílfoav, ; ívtít j " e. i . r r ? l \A. a:- D ^ I A! a ; » . y ; i - inób.-rc t u H i J k. : r: j esen tele, a száj án maj dnem ki omof. i t, ' ! a lé, kettős pergamentpapírral lekötve, főz ő; ad ab a rül í í j u k. vagy j ól letakarj uk másnap reggelig, a gőzölés helyettesíté- sére. KÖSZMÉTE CUKORBAN. l kg tisztított, előkészített gyümölcs, l kg cukor. S zép, nagy, éretlen, zöld, 'keményszemü gyümölcs al- kalmas erre a célra. A megtisztított gyümölcs egyik ol f l al án ki s rozsdamentes késsel, ho.-v, irányban ü' . i i i i k, úgyhogy a szemiböl, egy 4—6 ásrú t' f ; lag, csesz : levél í 1 > i na képződjön és itt a magvakat ki sacdj ük. A magnélküli szemeket %órára me- szes, tej fehérsrai, vízben ,-ínaij uk. l Itr víz, egy kávéskanál "lesz. A mészvíztől ki mosva a gyümölcsöt, l perévé, szűrőbetét segélyével, fövő, gyengén savanyú, ecetes vízbe dobva. dŐM i z- zük, hideg vízben I« hűtj i k és -C -.L. ríi . i . j uk. Az így előkészített gyümölcsül l onh' j n. lí is, a íi j i i i . i ói cs . sú. vának megfelelő meny- nyiségü cukorból 7 deci vízhez l kg cukor aranyában, cukor- oldatot főzünk. Ebbe beledobva az elS bb előkészített gyümöl- csöt rázogat' ís k( i / i ' --: i f J j ön ; •! [ i k ó- i i üi í n. i í ' i ; : i i j ry; i i i ím) n edényben fedetlenül hi i l üu- lu-I vro ái : i ; . i k. A "fi zölábos olyan nagy legyen, ím-j -v P s/ i ^ i ck csak 1 -2 M ai val ál l j anak egymás felett. Az C ! Í I ; ' , L !,-\u; i ^ ca á 'őaés '. . i ^ vanazon edényben na- ponta egyszer, egymásti l; ' ,> i k..I-L-'.!•;•.>;.•'; napokon 3—4-szer meg- i smételj ük. Al i kor kOsz a ci i k-n/ ni i gyümölcs, ha cukorral j ól átivódott, áttetsző és kemény tapi ntatú. Ekkor a gyümölcsöt hidegen üvej i' U - rakj wk. A csillag : > . ! • búnkból 3—í > i rb-otfugpi sz- kálök' -. i fűzve, knn-V' i fci üézéaűre, szintén Bvegb. ! i élvezzük. H a •íi i / íi ki ' -í/ . íl' i k' -Tn fc akarunk, ^ Baját levét i mi Ai 1 !•;'-, a/ üveget le- zári ak ,is 8.') C -r. AI lő pcvi ' i i i o' Ó Ai ' K i k. i t; > ri i ti i . v. ús szép befőt- tet akariinl; , a savi ; leve betett, j i eukoroldattal i t' üntve gőzöl- j ük, (l Itr víz, 80 dkg cukor) . Az így fölöslegessé vált ízes cuk- később is. KÖSZMÉTÉI ÁM. l kg tisztított gyümölcs, l kg cukor. Ehhez érett és éretlen gyümölcs is, egyformán aU kalmas. A gyümölcsöt megti sztítva. megraOBBüfc, lemérj ük. A gyümölccsel egyforma súlyú cukorból oldatot főzünk, l kg cukor, 6 deci vb arányában és hozzáadva a tisz- tított gyiimölesur. eró=, lúzn. J l eyny-i 1 !; ffa/ ti k. H amar el- készül, igen j ól kocsonyásodó j am. H a í'émkanáToím kr- vés levet magasra felemelve, nyúló-an *.••;<•]),i'.>n. \ész van, for- rón üvegbe öti thotő, ]i; ; ' ' =nai) . ha megkocaonyásodott, a tetej ét M / n: i ci K ; i l bokt-i ue. V; I L" - uo> f. i i xo) 1 ! -; : ! l cm \a: -. íagnn megszórva, lekötj ük. KÖSZMÉTEKOCSONYA. Éretlen, megtisztított, megmosott köszmétére annyi vizet öntünk, hogy ellepj e és igen lassú tűznél szétfőz- zük. Az egészet szőrszitára öntve, a levét lecsurgat- j uk. M ásnap a levet leméri ük i ' s ugyanolyan súlyú sü- vegcukrot a lébe adva, gyors tűznél főzzük, míg a fémkanálban felemelt C S P [> P ovíi lnsar! cseppen. Y i j íj rj ra. mi>\\ aV; i n- Í Í C -H ki A' sí' nváwi di k. Gyorsan elkészül. Fi nTÓ n, ap-i szélessaá f, öveikbe ÖD itjuk, ha ki hűlt, beföző hártyával lekötj ük. róla, nagyon ke- fűzzük. A pépet, ha / níi lur. ó l r k\ ár i oxi ^ re. REBARBARABEFÖTT. Kora tavasszal, a még zsenge, savanykás ízú levélszár al- kalmas befőzésre. A megmosott szárat meghámozzuk és 2 cm hosszú darabkákra vágj uk. A felvri j í, . u ?-.; lr; i :':,n-ó vízzel le- forrázzuk, leszűrve és csepegtetve üvegekbe szórj uk. Az üve- ,. ., ' ijbbszöi tenj í. ' i -i i aklK« csapkodva, ko' j j -/ orosan legyen berakva. EKÍ róloj : l kg cukoi és l Itr vízből fő^ ií, l darabka pp-ész fali éi és •"> s? L' N . szegfűszeggel fűszereze í, si i i ' ü cnkor- ^Tet öntünk rá, az üveget lezárva, 80 C °-nál 15 percig gő- zölj ük. REBARBARALEKVAR. l kg pép, l kg cukor, l drb fahéj , 4szem szegfűszeg. A meghámozott levélszárat, 2 cm hosszú darabokra vág- j uk, fövő vízzel leforrázzuk. A ví: ' ' Ws \'\'f : !i > i i Ki U j i ; ' -. ; ' íva,l befödve, pi akarj uk áttörhetj ük, de anélkül i A pépet l cj j i í > r \i \ i <; yai i íi , i r. vi rLi uanyi . J -. ' yu C LI K I ' U I ; Keverunií hozzá, a füM (; !vk. . ' l l) ül; . arlv; u . aldlo; lo/ zi i k, míg a porcellán- ; , ' ' • . , - • • . - . • lekvárt forrón üvegckb,; ói r. i ' i k (> má-i -. ap ,; i llőj ét szalicillel bekenve, lekötözzük, esetleg 100 O-nál lő percig gőzölj ük. EIBIZLI, MÁLNA, S ZED ER. RIBIZKE, M ÁLN A ÉS S ZED ERBEFÖTT. A ribizkét megmossuk, szitára téve lecsurgatj uk és vi llával vagy kézzel lebogyózzuk. A szerli -fi , mál náL k' i tútűvel átválo- gatj uk. Az üvegeket telj esen n^ wlíni k az ,;'. \nl oj r a t ott gyü- mölccsel, töblx-' ó • tenyerünkbe ütögetve lerázzuk, hogy szoro- san legyen. Felöntj ük előzőleg elkészítet) cukorlével, l Itr vi z, P l' f ! kp cukd' ' , d'^- l í r i i r ; . • I-" '2 - , . • i - . a i. u • - i , ; i !a- radj on. Lehel ci;'.;r>-••'« aulául a p' . si ni i i lti öt, csak cukorporral rétegezvc i s cl toni i i , l ka " yi i rrv. ksri ' J ' 1 drka rukr" ' s-zámi tva. ' fa cs-i k cukorral i ^ s/ . ni ; , > l . a f\ i i míi l ci i ul , ! , an összeesik. Le- kúíöíi ' i s (\\\'L'i .->': • < kó.= !• ' "' -i -,vi -, / ali ci H li V' , a:' u\i ~ f. \. dó; . i c ücra. az üvegeket lezárj uk és 85 C « -nál 10 percig gőzölj ük. RIEIZKE, MÁLNA, SZEDER ÉS FAlSZEDERJAM. l kg tisztított gyümölcs, l kg A megmosott ribizkét szitát álnát, sze íú'y.'íva] cp iÍ " 'y.'íva] cp iDí'iia ii "legalul és felül a , r fái szed t kötőtűvel átválogatj uk. A gyü- i íi ' sú k]': .v^ üu ukorral n;ie- , legau s e cu or legyen, másnapi g hűvös tesszük, r/ kur uyoi mü i . ' i ' örai i k a lecukrozott gyü- r( > i : i k; ! i i ál] ; -i L esc' j j ; xi í [' i ' i i ' i j i i j hm! ; .'s vi sszaírj -.AV t) . !tL"=7, ;s íani . Kon-rín íi vég-ékbe öntv K ' í-. vr: i , szali ci llal bekenv ü K ' -. vr: i , s z a c a vaníli ával íaesitj ük. , nap, lükoi ó/ zi i k. A RIBIZKE, MÁLNA SZEDERKOCSONYA (LEKVÁR). l kg gyümölcslé, l kg cukor. Erre a célra máttodromi tí, i órőtki l: j i yuraülcs i s alkal- mas. A megmosott ribizlit, a málnát nem kell mosni, csak ha homokos, földes. Erős, r i l kál i l ; szovrsű ( legj obb kender) ruhába téve, közben többszörösen szétrázva, a levét j ól ki szór :-, ' ük. bézzd csavarva. -A S BÍUtaég szeri nt még ál. i s s/ i bl, ti szta léhez, súlyénak i r. ^ i ' dolíí mennyi ségű cukrot adva, gyors tűznél fözái k. mi j r .', i ' ój r' . ín: i á!í,a i'dvett csepp, nyúlósan cseppen, \-fg\ i > orct-i lání; ! i . > írra kitett pár csepp próba, megi i . KzÍ A. -\ nl j i z J i h; uti ,n-; v; l) késa van. 2 kg-nál na- gyobb mennyi ségűt egy edénybe ne főzzünk, mert csúnya színű kocsonyát kapunk ás gyorsan megég-. A kész kocsonyát forrón li -. V; . , •: • i . , • . ' . , " • • , n, . : , : . i . . i blíi.'„.; .: ,'.i . : . - szedret víí nélkü: l'^ ll.övi'. l^ 'iytmiris t-!ő(l, kcvi> sel előfon: ük. Ki tűnő l i hí rj i i i ' i í i i i . . í ni i u í i k, \\-.\ a kni vi i motl i ' i bííli magot, li íj j m i i i i i i ' í! \it -v béíe, a i r-. lui ra gyfilamleti nőj j át a vízből szűrőkanállal kiszedve, tecsurgatj uk r-;, ;i kés/ fovrű kocsonyába keverve, felfőzzük. Erre a célra a gyümölcsöt átnyomás előtt lebogyózzuk. RIBIZLISZÖBP. l kg ribizlilé, 50 dkg cukor. M inden kg (a lekvárnál elmondott szerint nyert) tiszta ri- •) i / . : l !i.-iir-í 00 dkg cukrot véve, gyorstűznél, kb. 8 —10 perci g j ól átfőzzük. S si i ' ík! i y; ' ki i U vegéktie öntve, telj esen tőle, áztatott marhabélle! IdcöM izzUb és másnap .•,^ ™ ' 1 li!; K I ' i t' i i . l. T -j i : . '/• • zölés helyettesítésére. RIBIZLIBOR, N EM ÉDES. 4 Itr ri bi zli lé, 4 Itr víz, 1.5 Sig cukor. 4 Itr gyümölcsléhez 4 lír vizet és 1.5 kg cukrot adva, több- 29 •• fplkeverj ük, hogy a cukor eM vi . i i r. r. . S . -. vl. ^ -xáj ú üvegbe f^ iik mclvi H ' i c száj a csak ritka szövésű mJ i ávnl kötendő le ÍS alatt/ A/ üvegei a lével langyos helyre ártj uk forrás £«tt Ha a 1 'dlyí nlOk kellemes borillatú és -in-u -a^tu lt, a sep rö- '.: ' '. , L i- ,,!. Ivegekbi öntve, ledu gaszolju k ; u > nagyobb meny- sáeü a bor akkor kotyogóval ű' . ! ; íi i > a hordóba l ; L i yoí/ i i ! ; ki - forrás végett és hordóban is raktározhatj uk. RIBJZLIBOR, ÉD ES . 1.5 Itr gyümölcslé, l Itr víz, 75 dkg cukor. IÍ5 Itr gyümölcsléhez I Itr vi zet és 75 dkg cukrot J wvenmk, többször felkeverj ük, !RI« -;. a cuku] - elolvadj on, sü' i osszáj ú üveg- í> (. Al i j u k, melyet i - i l k- i szövésű ruhával kötünk le, j ' üi -rás : i\n',i. Langyos helyre, nem r-i i pn i i l l i i j u k , rorrás végett. H a sok a folyadék, kotyoj rávín ellátott hnj -í-o 1 ) ; ; fielyezaük. M i k-i c !íul!í- nioti bní i l l . i i . ' i ,'P nn. Li ' íi -íi ul ;i oovunk, lefej tj ük a seprőről és üvegbe öntve, ledugaszolj uk. MÁLNASZÖRP. l itr kierj edt lé, l kg cukor. összetörödött, puha, II. rendű gyümölcs is alkalmas szörp- nek. A málnát ké/ y. d va;;v l i i i i i Al l a: . i ó; ns^ or. v^ nkortva, össze- Inrj i i k O .-í >/!-!(.'= S Ki'i; 1 '! ii» -yi-k; \-: i;v.,:írV- téve, : ni ' . j nek száját ru- i i á-. a. köi Í Li A le, erj esztj ük, langyos helyre á. i íi v. -i . H a kellemes bmi l l nLi i Ős .1 IL".-C i ; c/ ( i íi . vui l! i , ki > . l—ü i i ; i ] ) . . li eltével, eró's- stílú mi i K ü .]<;•; kinyomj uk rs mi nden l kg léhez l kg cukrot adva, 10—15 j i oi -ci ? u-ö.i ub' i ól v' i , i ; r i k l-'ov..{', n j i . i l. -. ck i | , ] , ; i l ó. i i i Lk, teljesen csordultig tele, áztatott marhalbéllel lekötözzük és másnapi g j ól letakarj uk. FEKETE RIBIZLI ÉS FAISZEDERJA3L l kg gyümölcs, l kg cukor, 4dcltr víz. A megmosó' , t gyümölcsö) szi ' -ráró! U - i i = ü t í , i u k, l íme fj ük. a gytoaics súlyának megfelelő mennyiségű cnl. -oi - és vízből - |[1 '' cu'..... ,., ..... . .. , ,- ,. .,,], ,;;; ,-, ; ; ui r] . . : - Eőüziik, IÍ IÍ E levét U -I T-J J magasra emelve, fémkanállal és ™ szscsurgatva, nyűlósan cseppen, A j ; i : t i r - i i ' o' -rón üvegekbe *W*és másnap tetejét szalicillal bekenve, lekötöazük. s A fái szedret ugyanígy főzzük, csak kevés vani lli ával íze- FEKETE RIBIZLILEKVAR. l kg gyümölcspép, l kg cukor, 4doltr víz. A szárától megtisztított, megmosott gyümölcsöt, kevés víz hozzáadásával, i e; !<í nk. H i ' u í i ái ' , , ES zzük. A ^ óű' üU gyümölcsöt a/ D n! i ,' i i ' . va. -. , n' ; : j ,Vp cvK i l i i u : . Az így meglő: ,őr. i r-o,: ok!\ ; , ÜK olöi r. mód™ , előzőleg meg- főzött és lehü. öí enkorlevet i mumX l Itr víz, 60—70 dkg cukor. A gyümölcs, mi kor megirt: ' . ói N * i -i i kni -l í H -el aa üveget, az üveg nagyságát figyelembe véve, 2—3 cm magasan ki áll j ön ' , :' • ! a lében. U vegfedős, gumi gyűrűs üvegnél kevesebb, l Itr vízhez 40—60 dkg cukrot is vehetünk, A k<> C '-mil 23—30 percig gőzölj ük. Lehet úgy is,, husrv ri ! ) C ' -íi ái ;! -'i urai ™ tavi j uk, azután 100 C °-ra emelve, a li í^ völ azonnal levesszük. Fehér cseresznyét, a színrögzítés szempontj ából, megtisz- títva az i i vefíl> i . ' holycít' i i 11 ó lL kér. rákötj ük, vagy nátrium bi- sulfitos vízben áztatj uk. MEGGYBEFŐTT. N agyszemü, keményhúsú faj tából készül a legszebb befőtt. \ . ín ü' i ; -/ , i : o, i . i ' i l vál i !•;, . . 1 . u-i í. ; ' i lvi i ( ; n ' --i ' ri K' 1 -' ^ / J ' rál Oi T' . ' -t/ : rövidre ollóval lekurtítjuk. Kb. y 2 cm szárrész maradjor vei puhahúsú, könnyen felrepedő gyümölcs a „. M- cl6bi > ; i v. rj i i . ni az előkészítése. A gyümölcsöt "veftekbe szőni . -, többször tenyerünkhöz j u^ oi ve, hogy le- . A megtölínu üvegekre, l I tr víz, 80—90 dkg cukorból elü- -, , . „ elkészít • ! '.. :>•! ütött ( ukurtevet öntünk, a gyümúks 2—3 £n magasan kimaradjon a léből. Az üvegeket lezárva, I dői vé, ; ) li ö/ oi i si ' -. at; . - üregekre, le- j -j i ' ó-' L-' i i i i ' ^ í' lk' K k(.'-kt.'« i - : i \ i -^ ' i i l k' üL í,: .vu, 8."> G' -nS l 20—^ ~ . percig gőzölj ük. CSERESZNYE- ÉS MEGGYBEFŐTT TÖMEGBE FŐZÉSRE. 5 kg tisztított gyümölcs 1.75 kg cukor l Itr víz, l evőkanál szali ci l —meggyhez 2 kg cukor Az 1.75 kg cukrot, l Itr vízzel sűrű cukorlévé főzzük, ha kész belekever i i i l . az l evőkanál szalicilt. U ck < --,zük az 5 kg syi i T. i i lcsüc-A !;'). a i'tk'l ' ' ••• i V' Vui i v-. i-ííogatás l^ 1 " 1 f i tl J i " i i i j -1 - j ük E Li i i i öi i , míg a színét megváltoztatta, f l i - oí i vízoen t' clu-u, előmelegített, kb. 5 !tr nagyságú üveg-be öntj ük a cseresznye \; i ; -. ' . : I: O^ : Í .V"L • , : ' / • • ' •- • • ' . ; , • • h' 1 1 i • • -N i , v. . . még azonnal fel forralj uk, azon módon a gyümölcsre Ö ntve le- köi ráíi i k ó; vagy j ól letakarj uk, vagy EozŐládába helyezaük másnapig, a gizuli''.* helyettesítésére. A aK^ va. ' k i s leszedj ük a szárát. A cseresznyebefőtt könnyebben romlik. 5 Itr megtisztított gyümölcs l kg kockacukor 4 evőkanál rum I evőkanál szalicil Kb. 5 Itr-es üvegben, a gyümölcsöt a cukorral rétegezzük, a U ' kj on cukor legyen. A tetej ére Í Í ÜK/ Í I' ,- az l evőkanál .^ ab- ci i l í.- ráöntj ük a rumot i s. A/ elkészített üveget a i i npr f i ái l í i - .'"•'. mii a alkui - elolvad, közben többszörösen kil felrázzuk. 1 i^ !í".- l. ózbenaz üveget organti ülc! , vágj . -' i . ki ' v/ i vésü ruhával kötj ük le és csak annár pergamentpapírral. A meggy, cseresznyének a szárát íszedj ük, úayszi ntén a ribizhnek is. BORIKM EGGY . 3 kg. tisztított gyümölcs, l Itr fehérbor, l kg cukor. litól megtisztított meggyet, a cukorral rété és ráöntj üK a nyers gyümölcsre a bort, lekóíűzziik, vagy tiszta nü •!•' il v; i !íy ;' pergamentpapín l u u ,; •- alj uk, •. érésnél keletkező gázok utat találj anak. Kamrába állíthatj uk. C S ERES ZN Y E ÉS MEGGY CUKORBAN. l kg kimagvalt gyümölcs, l kg cukor, 8 deltr v íz. A megtís/ liioU i ; i ii.i'o; nu.-,ol!, szép, nagyszeinü gyümöl- csöt ki mag' val i ük. Vi V' í i M ' nvI j I k' i i Í ÜÍ | I > L. ' ! : ú i . ' i i C ! ( ] i i ( i í. utL. ki - sebb faj ta drót haj tűvel. Gyorsabb ós mk. ' k' K' -rbb munkát vé- gezhetünk a haj tűvel, mi nt a magvalóval, mert az ul. i íbbi híra egyenként kell bei lleszteni ;i .-> .0!: ick.'; i : -~ a' . ' r. i i i vül magvalás közben át is l' i ' u-j ü a yyüj . i ( . li --i j i . A haj ' i s i a. S zakított mag helyén beaU I yeáztve, emelj ük ki a magot. A ki magvalt fehér cseresznyét kénezhetj ük. Az előkészíi l' t. S ' vi ll' i flk 1 . -' M l ! \ r " ; i ; = k ' aíVl' -. ' li - i : .rí ; m\ i . -í' j U Í cukorból ( l kg cukor, t i dci i r \ í / ) eukorteve " ú/ ' . i üi f, ebbe Me- adva a kknagvalt gyümúlr. -, . 1 , lassan EelíBzzift. LÍ VÍ VU -.-. ui mi l befedés néi li i i l hfivöa helyre állítjuk. A i ' i zori l í-nv olyan nagy- ságú lég-yen, hogy a gyümölcs csak 1—2 sorj ával elférj en benne. 2 kg-nál nagyobb nj i --: i t! yi . - ^ ú i ' 6' zése a színt ha L; anyósán befolyásolj a. M ásnap a befőttet átf&aüS a ram S tfÖzö rr. Li vei etet 3—i- szer megi smptelj i i i í l—í ní. pi iai' í kő Kökben, hogy a gyümölcsöt a cukor telj esen átj árj a, t. vl. \ wl kissé i ' i t: , > i íío ó.-, kamény lesz. Arra azonban vi gyázzunk, hogy a cukor meg ne égj en, barna színt ne kapj on, l—2 szem feltört, meghámozott meggymagot is adhatunk közé ízesítőnek. A gyi i mülo. ,. hidegen vvégbe rakj uk, felforralva a levet forrón ráöni i n. i . !^ : > > i' > imk. l' ) (' -n;U lő percig gőzöljük. A eukorbüF! eltett gyiúnölcsakel sütemtoei díszítésére, krémekbe M íi . « mí: h,' -J ; i k, Lyv; líj í, . á l-. ár' > : n- ü ( ; Ay l' » i ; api úlli k után, mikor » : ár c-i korj al ; P ! J Í -( . ' i : ámu j d. i . li áíi lag 1 i s kési ít- hetünk belőle u. n. culowuu ->: \\..~fíi} .-~^;. \ ( . -akvi i / olt gyümölcs így elkészítve csak pár ln'-'.ig •. üríhai í) cl, később a cukor ki- szárad, fehér réteg képződi k raj ta. CUKROZOTT GY ÜM ÖLC S KÉS ZÍTÉS E. A cukorban eltett gyümölcsöt a saj át levéből kiszedve, híg cukorlében lemossuk, l Itr vía, 40 dkg cukor. C serényekre, rácsra, deszkára vagy porcellántálra kitéve, megszárít j uh. A megszárított gyümölcsöt sűrű cukorlébe m ürtva új ból megszári tj uk. 90 dkg cukor, 10 dkg burgonya- tnr 5 dltr vízből Í Vi zi ,: i k sűrű cakcrlevet. 10%burgonya- cukrot a cukrozott gyümölcsök cukormennyíségéhez is vehi rukrot a tükrözői t gyümölcsök cukormennyíségéhez i s veh t" nk ez akadályozza a ki eukrosodást. A burgonyaszörp ugya ezt a célt szolgálj a. RUMOS MEGGY. 5 kg gyümölcs, 2 kg cufcor, 4 dcltr rum. A szárától megti szlíLou <> -> tünök-i ui uvoírl j s- síkj uk, a cu- korral réteee/ .vc. Tláöi H . i i i k a l dcüv ! -| j ; m> l, ruhával vagy gom- Í M KÍ ÜM ; : átszurkáH pergamentpj pírral le ötözzük és hűvös he- elolvad, vagy eíryj k i i ve; i l: c] a mási kba íi ' aoni . lía netalán forrna, kb l dcltr rumot öntünk még hozzá. Később, ha teljesen ellepte a lé. pergamentpapírral '-v-íi be.' i-d hi lr. yával leköthet- j ük. MEGGY- ÉS CSERESZNYEJAM. l kg magvait gyümölcs, 90 dkg cukor, 5 dcltr víz. resznye magában neír t' Vp íze,; . A !j -. -,' « L--\ : i i l i i : i j = ki íi i üő. A leszárazott gyümölcsöt haj lűvd kimagvalj uk. H a a nagyobb szem. i j an el saeretj ük, ikkör ': ; !i.''íb"!i marad a gyü- rnrj lcs, l íüüi nl h' p hűsdarálón Í v darál hatj uk. Az előkészítő. ! g' vi u. i ti ks telét vl; - ni Üi l i Vltesszük és lefödve szétfőzzi i k. A megfelelő I I H ^ Í I : . VÍ ^ J S I Í cukorból sűrű cukorlcvi H í ŐK Í i i i i : . S '. 1 ú 'yi ei ' ! ; oi -i i i > / > .> tr \i í! > t véve. A meg- maradt felerész gyi tuni U -i öl, a kn/. sűrű cukorlevet és az elő- fÖ zött gyümölcspépeí ö---/ olv \ oi - . i f i k. Rny edényben ne legyen 2 kg-nál nagyobb mennyiéi'•;.•. '• ''• iiy"~''~ -Ú-Í ; K'-. M-. ndő. A meggy és cseresznye nem j ól kocsonyásodó gyümölcs, vi gyázzunk, hogy meg ne égj en. P ár szem brött meggymagot adunk hozzá "''••ii'.".'-; . !. • • . ••, •. ! ,," . , •. i 1 , . • .• : .. --. . l " ,' • : i . -v| i ]i ," i . Kész. A . i i i ; -,. !-! forrón üvegek "-• öntj ük, ha ki kü i i . a tetej ét sza- li ci llal bekenj ük és lekötj ük. Kocaonyasítás célj ából keverhetünk hozzá ' , vész . . ' i bi / ll- levet még a megfözés előtt és azzal főzzük. MEGGY- ÉS CSERESZNYELEKVÁR. l kg áttört gyümölcs, 90 dkg cukor. A meggy magában is j óízű lekvárt ad, a cseresznye sokkal j obb meggyei keverve. M i mi kvi i ő; : . ; / : keverhebünfc i/ ;! rész ri bi z- ;:•,-•-: fcocsraiyásitás végett, -'i; ;• .'• . ; i ' ! . . i l 1.=, főzhető. A ki magvj i h K yi i i v. oíi -i nL \w. nú^ ul L' úosí >a. ' . cVí, k' i ' ^ l i u k és puhára főzzük. A puha gyümölcsöt áttörj ük. Ekkor mérj ük le, természetesen a ri bi z] " ! ' ' \Ti i s i nv/ xí -. ^ ái yi i lvi . A megfelelő mennyiségű cukrot hozzáadva, ^ n'i'ó/ .íük, erő- l-í/ nél, gyorsan. j ' Y : r,k. i ( i ; ' . l) . i Iwesi-t i V-h i j -. ,; hu lü 1 Í .,.L'.Í S ,'|Í fsüi vi íi i , akkor le- vehető. A ]íéf,z lekvár! r. i yn' m i i víK i ' kl i o S stjflk, !ui ki hűlt, más- nap szali ci llal bekenj ük és lekötözzük. A leszárazott meggyet haj tűvcl ki müft-vaöuk. A I dcf-urffnű levével egyi i u O.ö—l ttr nagyságú avegeibe ói -^ i i k, legfelj ebb az üveg szái a és g; ii aőlca káo.J . l m boly i a,' L rád j ön. A le- fcS tóizéa üvegekre, ' , lÉr-esi H vegre, l késhegynyi szalicilt téve. lekötözsüfc, ,; gumigyU rösI anáS JÜ lezárjuh Éa 100 C °-nál ín perci g lassan gőzölj ük. MEGGY, CSERESZNYESZÖRP ÉS HÜS. l kg magvait gyümölcs, l kg cukor, 6 dcltr víz. A megtisztított vegyes gyümökíi.'i k' ai ai ^ al-' uk. A meggy magában i s j ó. A sr. -i j raolcs ; i n. > : ni i . . s-u^ i sk megfelelően ugyan- aíi i syi cukrot, I kg cj koi -, <í ' . -elír \iv . ^ ) -'. lesaedjlik, rV. síürj ük és új ból felforralva i i ai ackokl) ; . Bntjük, tejjesen 1,-k és l; ,n^ yoí vízben i -í' . ' i / . l i . ! n . i ' i -íi • • . : • . . • • ! • . , ' . . . . j ó! betakarj uk másnapig. A vi ssza: n,i vi ; : : t gyümölcse kevés lével i r. -cocí^ e tesszük, lezárj uk és 85 Ónál 15 percig gőzölj ük, ez a meggyhús. ZÖLD D IÓ. l kg előkészített dió l kg cukor 8 dcltr víz J citrom 6—S drb szegfűszeg 3—4drb fahéj Fapálci kával vany köli Kuv. ' l kí j ni . yci i áU zúrli . aó, ki fej tett zöld di ó al kH l - i N í befözéare. ld,-]\' k\ . j úni us második fele. A dió sz,iriH . csészeleva helyéi . c\; i gva, kb. l cm távol- ságokban, kötőtű vagy fogpi szkálóvi i l mi : K. . / Li ) -kálj i i k. Kesztyű- 35 hm vagy ruhával megfogva végezzük ezt a munkát, mert a i ünket nagyon megfogj a. 4 me"3zurkált di ót bő hi deg vízben, ugorkásüvegbe téve - i-.H .ik űíí" megrfekei edi li ( k! i . l ! nai J i s) , a vi zet naponta liÍ Tpl váltogat a. EkAor romi víH x: d. i bva, la-i fan kb. 10—15 nercfg átfóz/ . ük. A ví. bo! lü.^ cd^ ., .r-,,,^ !,,^ /; ós lemérj ük. A diónak megfelelő mennyi ségű cukorból, l kg cukor, ^ l . 1 " : .\ f i -i ' i i : -al. i i i C L ' •' ••' ! i ' 1 ' N . A. . ,• < ! I I . Í LI : , ; ! •-• • -. j ^ omlehámo! ,• i é íl > • levél is. li ü^ íi K ha az előkészített ai( ; ,' gaza] i s " i i l átfőzzük. Ó l j án nagy legyen az edény, hogy wrfélj ebb 2 sorban lca.\v:i osyn. Ah i'óiör. ?. Ltyi; in6lcs és a lé öl elborítsa. H a esetles kevés a lé, míg l.r, -20 dkg cukrot adunk hozzá, megfelelő vi zzol i -gydlt. A/ ^ . i ' . i zú-t egymásután követkeíö nai j nk. ' i i , legalál b l O-.i^ oi r •';' • ' i i . H clj ük. H a a imimöles cukorral j ól ativóáott, Üvegekbe rakhatj uk. Lehet a ^ ömölcsöt elfelezve is berakni, rtzti közben, ha túlságosan i )e .,Űr i„, ! , , , ; . . li ,. l ' 1 , . ' ; • ' . - • , • . ' i ' „ A levet, fV, fl/ ; Ú! -ve a Fűszerektől, öntj ük >.. : i ' ói -a. Az üvege- J tcl leaár\i i i OO C ' -i m 1~ > ;>'*!•(•;; p\! zöli ük. Az így előkészített di ó cukrozol, syi ' i v. ol. ' p k..'/ / .íu-.i.''ix' ; -= l' . ' li ' . a^ náüi uló. Elj árást lásd a cukroi ott ííyi i i i i i i lcs kerítésénél. FEH ÉR D IÓ C U KORBAN . l kg tisztított dió, l kg cukor, i/ 2 Itt- víz, 2 drb citrom. A ki fej lődött, hámozható diót leti sztítj uk, a vékony hár- tyáj i U i * k-nyi i / v; ,. meleg citromos > ' i ^ í ) i : cl bj uk. Innen ki véve hi í i op vízzel leöblítj ük - ; s megkénezzük. l' V. rni e!. romos vízben hagyj uk ái lani , míg a cui -j r elkészül. A . ó j -ui vávul egyforma mennyiségű cukorból cukorlevel főzünk, : orrón ráöntj ük a le- --!-'- i -. •••-• - az Üvegeket lezárva 1ÜO O>-nál 20 perci g gőzölj ük. KAJSZINBARACK. KAJSZlNBEFÖTT. _ Félig érett, már szép, színei , nagy vagy középnagy, egész- \ seges gyümölcsöt használj unk erre K célra. A ki -ob' i szemeket egészben ha a yhalj u k. .1 nagyobbakat felezzük, A gyümölcsöt "•''l 1 egyéni L,' . , csíkokban hámozzi ,; l^ ííi vvi ha a felezett mmölcs kuzc-ix !, kozi i ui k a aá) i uv. ; -i ( - .í-c iM bdlunk kifelé. - megkönnyítésén szoká- a b. - i K ck; . s/ i i n' íli cuH se- ei inanatra forró \ir.he i -Ar . nni , utána hidegben gyor- san lehűteni. fgy a héj i konn. \ U -. H . -Í TÍ ' ] nyúzható. A lehámozott barackot tejfehér színö, meszes yfebe tesszük, 13—20 percre, hogy a gőzölésnél meg ne lágyulj on, l Itr vízben egy kanál oltott mész alkeverve. A meszes vízből tívéve, többszörös víz- ben lemossuk, szitára rakva kénezzük. Kénezés után váltott ví zben i íj li l) . -/ ( ) ! ' átmossuk, i i ( i l i l i cl -uni ós vízzel, a ci tromhéj j is benne J é" 1 --' 1 ' -, i -íheí kúneíés után napra téve, 1—2 óráig alaposan ti szellőztetni. Az élőkor. Í . L' Ü K . vi i n"l: : .-v. -y. ' j ro-ai i ^ •.'••('"-/ jindelyszertien egymásra I mni va. üvL' svkbo ' ' aki nk. A vn. í síknál vi gyázzunk, hogy mi ndi g i-so i ; an\bai í .i" 1 ! 1 ' '>"!::• hal ''<'1<' ingatva az üve- get, szabályosan egymásra raki uk a IV' k^ ra i ryi i mölcsöt. Az egészben hámozott gyümük' -' oi a iu; v: \i-'": ; ; U iiáI a magig ki ssé behasi tj uk. -l berak;!.-; mi ndi g ügy történj en, hogy 2 gyü- mfíl í' í X üzf esfcn a kn\i ' lkr-; : ' J br H í ónok l—2 szem hámozott barackmagot, nem keserűt, is lehet közé tenni. Az üvegb- helyezett gyümölcsre előzőleg •^ •j íi'cwou, ki - hüui U cukf. ^ evet öntünk, l Itr víz, 00 dkg cukor. Az üvegeket lezárva, 85 C °-nál 20—25 percig gőzölj ük. KAJSZIN. ÉS ŐSZIBARACK-, KÖRTEBEFŐTT TÖMEG- 5 kg tisztított, előkészített gyümölcs, 2 kg eukor, l Itr víz. N éni egészen ; ; reti barai -kol moj rM niozzuk, felezzük és tej fehér meszes vízbe te-^ i i k 15—20 percre. Innen ki szedve többször átmossuk í? k; wv. / ük. A:-. o-i / V. vad, {'-, ko-Líi ci trom- . tfi vi i p vízl« ; ; ( v. > ni k. azután k^ rozzu! , , hí5: i cw u i án li ^ zta ruhára napra U M VÜ ^ ve l r',!-á: .a ^ .•...^ í.'íiák. A korlét kénezés után ró,-.'-', vhbc J oli vá, kicsit á1 lózzük. EHŐzö : - : í kg cukorból l Itr vízzel, oukorlavat f. -vi i -üí . ; s részletenként, laaeú meleKftíia- sel a barackoL, kaj szfnt, körtéi • bben torrásig l i cví LM i k, ;t am- nal hideg ví / l wn C uK oU , kb. . " > lív olóni cI cn-^ cU üvegbe OI I LJ U ! -- s így folytatj uk a munkái , -j j k, ás: i i veget j ól tele- öntve, gyorsulj i . ' k. Vi i z/ i i K & ; ' ! , I : ) I J = , M ; I j i -i nlüi rm tartj uk más- nap reggelig, a gőzölés 'helyettesítésére. ŐSZIBARACKBEFŐTT. Befőtt készítésére a fehérhűsú, nem telj esen érett, kemény, '.• : h-/i';>T : ; -y°fi srú ^ mmölcs a legalkalmasabb. Ez adj a a legszebb befőttet S okan; ! íl uranr: bajmckot szeretdls i ol ; l ' an. A duránci- nak a magról való lefej u' -e no' i rák^ , lehet a \i i t ; ásba illesztve 37 a kést, kalapáccsal ráütni, így a mag is széj j el vágódik és he- gyes késsel lefej tj ük a magról, vagy az egész barackot hossz- i rányban, a bemélyedés és annak megfelelően körbevágj uk és vi gyázva hegyes késsel, így fej tj ük le a magról. N em tűi nagy szemek egéssben is hagyhatok. A .barackot eéfconj i - 1 ' ' ; ' i ki . au \ ; <; v; b,va meghámozzuk, leg- j obb a felezett közepéről ki i ndulva. A hámozott barackot azon- : i < • ' i ' ' • • , • , ' • - ' •. ' . . • • • , többször váltogatott hi deg vízben iU rnoi..', i k, lecsa^ gatj uk, vagy napon legalább egy óráig szellőztetj ük. Az előkészített gyümöl- csöt szépen üvegekbe rakj uk és előzőleg megfőzött ép ki ui cj i ' . ; cukorlevet öntve rá, 90 C °-náI 20—25 percig gőzölj ük. C ukorlé aránya: l Itr víz, 80 dkg cukor. KAJSZIN ÉS ŐSZIBARACK CUKORBAN. l kg tisztított, előkészített gyümölcs l kg cukor pár csepp citromlé 8 deci víz A kaj szi n- és őszílíai vxk-lj efS U nél elmondottak szerint ké- szítj ük elő a gyümölcsöt (hámozás, kénezés, stb.) . C ukorban nemcsak fél, hanem egész gyümi Y w. . ! -, . : i - Iwfős i si i nk, kaj szi n barackot héj i -. -i i ól i v. C uk-n/ ott gyümölcs készítésére különösen S zép az egész gyümölcs, de a magj át, mi nél kisebb nyílást vágva, a mélyedéses oldalán eltávolítj uk. A gyümölcs súlyával egyforma mennyiségű cukorból cu- korlevet főzünk, l kgcuW 8 deci víz a-i bi yábun. Beledobj uk az előkészített gyümölcsöt, pár csepp ci tromlé vet is rászórva. A gyümölcs M. or l ( ' : i . \i j i ' i . r. ; ,k ? , .."-,.„ j . z a vo- pvki: ; ! c/ íi ív; ! , 1 0( 1 C -nál J Ő pprci s 1 S 'őzölj ük. 3—í hónapi állás után culírü/ . D ü. gyümölcsöt készíthetünk belőle, mi nt ahogy a cukrozni , , gyíanölos ki ' 5? i v -i énél elmon- datott. H a csak ki emelj ük a ^ yűüml csuL a . i K j ryor) súríi vs l> cfő- zött léből és úgy megszárítj uk, szintén használható cukrozott j ryumi i i ci gyanánt. KAJSZIN-, ÖSZIBABACKLEKVAR ÉS KAJSZINKOCSONYA. Kétféle mödon is készíthető: l kg barack pép, l kg cukor. Át t ört lekv ár: Érett, esetleg másodrendű gyümölcsöt is használhatunk I cJ cvávfüzósro. A megmosott, kimagvall gyű- mi j ki sti -: . lm ü l-*' J i K ' i n li s/ . U ; . S / L> . i ' 1 . ' ; : i ' , utn) . -. / L! ! ; , csekély víz hozzáadásával. lei Vnh <•, j ni li r' i ra í'w.zük. A puha gyümölcsöt r ( ; i TÓ: i áüu r i ük. í l a uláüu. -i i U akarunlk, i ' o/ i V előH a sr.vmr.o!- csöt kénezzük vagy áttörés előtt is lehet, M inden kg gyümöi csi H ' i nc/ u« -y; > ) > annyi cukrot adva, ke- vés mennyisei''; • a, <: y(; r.-. ííhi a-i . 1 1 i ' ózzük. Egyszerre csak sötétedik a l uki áv. K' o. ns—15 percig főzendő, mig fémka- nálba felemelve szélesen, nehezen cseppen. Forrón üvegekbe öntj ük. K aj szin kocsonya, l kg gyümölcslé, l kg cukor. mölcs eló'főzése történik, ha már a barack j ó leveses, a levet leszedve, átszűrve, használhatj uk OL> i aekxocsonya főzésére. C sak a j ó leveses faj ta alkalmas erre a célra. I kg barackléhez, l kg cukrot adunk, kevés mennyiségben gyorsan főzzük, míg fémkanálba magasan emelve, csekély mennyiség, nyúlósan cseppen, forrón üvegekbe merj ük. Let zukrozot t lekv ár, l kg hámozott barack, l kg cukor. Az érett barackot meghámozzuk és azonnal egyforma mennyi- ségű cukorral, cserép- vagy porcellánedényben I ccukroz/ i uk, rétegezve, alul, felül cukor legyen. Az így lecukrozott gyümöl- ísi k i nási -. ap' g H ívi i s h' j . von tartj uk. Ekkor l—2 kg-os meny- nyiségben, gyors tűznél befőzzük, míg kevés levet fémkanálba emelve magasra, nyúlósan cseppen, kb. 10—20 perc. Igen gyors, j ó ei j ái ' ús, í/ ép lokvárt kapun! ; . A forró lekvárt üve- gekbe merj ük. M indhárom faj ta lekvávl, h;; ki hull és a tetej én bor kép- zrú K i u. lokíj nw. i ; . ! . \ lpkoi o/ ré L '1(V. ; i j anhi u ) i a tetej ére l cm rétegben porcukrot hi nteni , ez óvj a a penészedéstől. Aki na- gyon vi lágos lekvárt vaj ry kocsonya; óhaj t, a kimagvazott barackot, további feldolgozás előtt megkénezi. KAJSZIN- ÉS ŐSZIBARACKJAIM. l kg tisztított gyümölcs, l kg cukor. A kaj színj am, mi nt a lecukrozott kaj színlek vár, csak leg- alább is felerészben kemény, nem egészen érett gyümölcsöt használj unk a készítéséhez, mert az éretlen gyümölcs marad meg főzés l nvl i en, -S A'-P darabosan. gyümölcsöt t cl :•/!•-.•, szerinti esS tokra vá<; j ak és a/ , ugyanannyi mennyiségű ai kn^ úl kOszul l E. LI Í U syüvpbe beletéve, l kg cu- kor, 5 dclt víz arányábaü, j i \-( » -s U ZKÍ ! rö/ zi i k, míg fémka- nál'ba pár csép, magasi -ó. \ i s í. > í; vr-, nvűl . Wm cseppen. H a éretlen a gyui r-J k^ , okveÖOT j ó i . -lvá^ ni és a gyümölcs fele ni ei i j ' yi sísíúl ( . ' S L' ki ' K víz hozíáadánávj i . b,> !"( > : ]. ,( ; , puhára főzni, előzőleg úgy beleadni a cukrot és : vi íi j -; sílü. i r. vi -' ^ uvli n-. óví. !) -!. , mellyel együtt főzzük tovább, készre. A kész j aniét forrón uvej íoklü 1 mi i j ük, másnapig várj uk, hogy bőr képződj ön, akkor a tsti . -| Y ' li r 1 cm réi eg porcukrot hintve vagy szali ci llal bekenve, lekötözzük. ZÖLDRINGLO ÉS MIRABELLA. ZÖLDRINGLÓ- ÉS MIRABELLABEFÖTT. Befőzésre csak a nagy zöld ri ngló faj ta alkalmas, az ad szép befőttet A többi ringló és znk; saS lvák, Vúv/ ílés közben nagyon mpgpui i u. : ! , k, -. i OS ü« ! U > " i . K i u-j lett, kemény húsú, zöld gyümölcs legj obb befőxí' M -- 1 . Az cn. ' s/ fíges megmosott gyü- mölcs szárát olló vagy (rés aegttségével felére levágj uk és j obb egy parafadugó darabba több gombostűt foeleszurkálni, ezzel gyorsan halad a munka. A megszurkált ringlót ecetes, timsós vízben, (2 Itr vízre kb. egy bov. i ( J na<> : j Káu; ú i ^ usó) szűrőbetét s. ípíi . -' J írével, melybe csak egy sor i ryun-. ö' t' ínL i -aku i : ' *, m'.v a höj ái ; apró repedések látliatók, előfözzük. Igen gyorsan repedezik, noha ali g lehet Az elökcsz-r-. oíl ftyünn; !i.'ííöt vagy azonnal üvegekbe rak- j uk és ráöntj ük a (l Itr víz, 70 dkg cukor) cukorlevet és ki- hűtött cukorlébe (porcellán tálba) . H a a hígabb cukorlébe' tettük a ri ngló 1 . , : ti f i ? ' i , " , ui u íi . i svi uk benne ál l ni ós úgy helyez- zük iivegeklx> . Ax ÜVŰ LI ' I ^ I '.-'vő ri adóra l Itr víz, 70 dkg cu- korból készült hideg cukorlevet öntünk és 90 C "-nál 20 per- cig gőzölj ük. A mi rabella' szilva hasonlóan készül. Ezt nem feltétlenül ZÖLDRÍNGLÖ CUKORBAN. l kg előkészített gyümölcs, l Kg cukor, l Itr víz. A befőttnél elmondott eló' li éi íurá! \ ( ' - -ái j ; -r í' i / i i l. ' . cui urlóbe téve, átfőzzük, A gyümölcs csak egy rétegben J egyen az edényben, a lé által jól elborítva. A/ át főz:••.".-;'ij;i'u!.ik megfelelő hosszúságú, betszéa szerinti daiabokra vádj uk. Lehet a felvágásíi n' cif- rázókést is használni . A sárgadinnyék közül a keményhúsú, telj esen ki fej lődött, i llatos, de még meg nem puhult kantalup di nnye alkalmas be- 41 főzésre. A meghámozott dinnyét felezve, magvait a közép- résszel együtt eltávolítj uk és tetszés szeri nti , az üveg nagysá- gához is alkalmazkodó, cikkekre vágj uk, formásán, a lágy ré- szeket eltávolítva. Lehet egész di nnyét iá befőzni, ilyenkor az egészben meghámozott di nnye, £ • / . ? . < • - ct ríósz^n-veleinek helyén vágu nk egy akkora nyilast, ahol kanállal kényelmesen kísíedhc-ifiil; a rriAjí- f« U -.'-livs/;. A tcváb m ol.iái'ii-,, ir'. '. u a ilmiivViél, nsak n cu korban történő átfőzést végezzük íuli L-. / ör, bő rukorlében. Befőzésre fi atal suáríínt. i ki i ' , haj nalunk, melyet meghá- mozva, a magvas beles részét eltávolítj uk. Az előkészített tok- ból cifrázóké.sí,l, íbiszé? szerinti dnrahck; ,!, fcatarfbfáróral, kis szabályos golyókat vagy vastagabbra gyalult tököt is hasz- nálhatunk befőzésre. Az előbbiek szerint előkészített szeletekre vágott görög, kantalup di nnye, tököt vagy egész dinnyét 20—25 percre, tej - f r-hf í s/ f ni . , mof,. s vízbe i -i -i / i i k. l l ír víz, l kávéskanál oltott n-.ész. ln: v> i . ki szedve, váli ot' . \vH on többszörösen lemossuk a mésztől. A meszes vízben áztatott gyi i n-i . Üc. ^ / di . - éfcef és az egész ílími yét is, j t.veiigo wi és vij iben pá-- perei»- clöfőzziik, míg kissé áttetsző lesz és hideg vísben azonnal lehűtj ük. Az így eli'ibsív <• ' i nyúi i !' ^ ' ?-,; loi r. éi -j i i k és ugyanannyi súlyú ( M korból, l kg cukor, 1 .2 dcltr víz arányában, cukorlevet főzünk. E cukorlébe be]u ( >.v l ! i / ókefzíi elt gyümölcsöt, egy- szer f' dnJ zzi i k. Az átfőzést, a szeletek nagyságát fi py. •](. -: (!' ) ' j véve, 1—2 napi i ríi ' i krá^ i , <1—6-szor megi smételj ük. M inél nagyobb a gyümölcs szelet, annál li i bbwóv -s a: u-,ál több ideig történj en az átfó'zés. Befőtt céljaira kevesebbj ei' Í 'X ZZUÁ át a dinnye és a tököt is, a leve is hígabb maradj on, cukrozott gyümölcsnek, lóblj s-/ ! ) . " fÖZBÜk, ' ; O<Í Y ;-, p' . -uj r. ' ) ' w a ci i k. , n-sl íollVí-n ál i vó- dott, áttetsző legyen. Ha a lé kevésnek bizonyul, pótlandó. citrom. A citromot előzőleg egészben, vízben feltéve, addig fó/ zíüs míg- a héj a fogpi szkálóval átszúrfiató, ekkor y s cm széles karikákra vágj uk és mi ndj á-í e'.íő ' íWi ' tur adj uk a cukorléhez. A sársadiniivi: ' ; í i.ok'Í L feevéa ci i rrai !,' r> i lís-hoz, V s rúd v; i : ni ; i v; : l 'flazerezzük, már kezdetben a cukorléhez hozzá- adva. Az elkés/ i i li u-r; i : i ] ólrí üvegbe helyezendő, a levet rá- öntve, lekötj ük és 100 C °-nál, 20—25 percig gőzölj ük. H a tét- szetösebb befőttet akarunk, fri ssen főzött cukorlevet öntünk a gyümölcsre. meggy után, a cukrozott gyümölcs készítésénél elmondottuk. SARGADINNYEJAM. 5 kg előkészített gyümölcs vanília ci tromlé 80 dkg cukor 5 deci víz Érett kani , i lu| i l í i nu yo al kal mas i án; nM Ó sói ' e. A meghá- mozott, belsci o' . ' . l : i i ü^ íxníi o: t di nnyét, 1.5 cm hosszú és 0.5 cm széles, szeletekre vx sK Í mi i i uk' l l i on, csak addig tartj uk a forró vbben, mí . rj íokbí. ' helyezK Ük, a lövet ráöntve lezárj uk és 95 C "-nál, 15—20 percig gőzölj ük. S zokták az aranyalmát megtisztítva üvegekbe rakni és l Itr víz, 80 dkg cukorból készült eukorlével leöntva, sÓ K tK ni . de az előbbi többsaörS a : l Eörfaatí k j ! . ; síl' . . ; . i k, . I H -; ' -I M I ^ . -; U ! ; . A tisztított ^ yumal^ s súlyának an' ui yá' i . üi , J D I , ' Vl ' i l ' í 1 : 1 01 . íi \ ; -,(' •<; ií oukorból cukorle- vet főzünk, tac. ,' i i d\; í n U^Í : Í UM <» . ' . ; i ni útcsöt, gyorsan főzzük. F' . ' íí í t j ' j -..' l H k^ á! . I I , ! a ..;, H Í : . . ; > - • i i , . M 1 n, : , L , i i . .so.lo; ; - s/ óí főtt, a levéből pár íj J i ' i ' l ' l ' ór . Tl i anál l j a íflcu. í' lvt-. nyúlósan csep- pen, kész van. A j amet i l yenkor fo-n-űn i i vepckbc öntj ük, más- nap, ha me-rkoí. ' -uryásodnU . <. / . ,ű: cv: : al bokonvo, l^ on^ xulí. Lehet szalicil helyett l óm rétegben porcukorral behinteni. SOM. SOMBEFŐTT. A somot a puha- és hi bás szemektől megválogatj uk és nagyság szénül osztályozzuk. Kú. on a nagyobb és, külön a ki- sebb szemekei relyezzilk üvegbe, többször oapk^ lva az üvege- ket tenyeni nlí ; : o; ; , hogy . -/ i i ^ osan legyen a gyümölcs, az Üveg- ben. Előre elkészített l Itr víz, 80 dKg enkorbfl . ozm. , i ehú- tött cukorlevL--'. ni i uni k .1 <í' . -u: ni i ]c s i T-, az mezeket lezárva, 90 Ónál, 20 percig gőzölj ük. A som a gőzölés előtt, l cm ma- gasan állj on ki a léből. SOMJAM. l kg tisztított som, l kg cukor, 5 deci víz. mból is . , zebb és j obb. A im> !> Ti-.o-> üll pu: i i ül ' [éi íül ;i mai i ró: lofoj tj ük vagy erős J i ' i di olla; , l ol l áf i ^ j [' unnára, a vesén megvágva, hossz- i rányban a somból ezzel a magot ki tolj uk. A magi i ( ' l! , i i : i gyümölcsöt lemérve, t ; n-. j ^ i j lclő mennyi- ségű cukor és vízből cukorlevet Eözűnk, t l i l - a ' x-J oadva az elö- kóf/ . i i ' : U syi i -i : i ) li -. . ; i l. gyors LÚ> : I Ú] föz. íi i k. mi k; 1 | ) ár csei ) | i ( em- karállni : masíasri ) ! csopi i oi i í," . oyülósai! caeppen ron-ún üve- gekbe öntj ük a l;w J Í ÜH C L i\i n-.i'1-.n;-,] 1 . h- ki i i i l i , a tetej ét szali ci llal 'bekenve, lekötözzük. SOMLEKVÁR. l kg gyümölcspüré, l kg cukor, 5 deci víz. P uha másodrendű som, j ól értékesül lekvárfőzésnél. A 44 megmosott gyümölcsre annyi vizet öntünk, hogy ellepje és befödve puhára főzzük. A lével együtt fémszitán áttörj ük, a végén kézzel dolgozunk, mert másként nem dörzsölhető le a magról a gyümölcs. A gyümölcspürét lemérve, ha híg termé- szetű, csak hozzáadj uk a meglök " <í mennyiségű cukrot, ha sűrűbb a püré, előzőleg külön cukorlevet főzünk. A cukorral együtt addi g főzzük a pürét, míg magasan fémkanálba emelve, vi ssz: uj U i 3 r. vűlópi i n cseppen. Forrón üvegekbe öntj ük a 'kész lekvárt a másnap, ha ki- hűlt, a tetejét szali ci llal bekenve, lekötözzük. KÖRTE ÉS BIRS. KÖRTE- ÉS BIRSBEFÖTT. N em egészen érett, de már ízes, barna magvú, legszebb Készítményt adó, fehcrni M ' körtéi haeznáhmk befőzésre. Úgy birsalma, valami nt birskörtéből is készíthetünk befőttet. A kisebb körtét egészben hagyj uk, a nagyobb gyümölcsöt felezzük vagy tetszés szerint cikkekre is vághatj uk. Az egészben hagyott ^ ir'le csfsíoleveleit kivágva, itt kezd- j ük a hámozást, szépen körbe haladva, egyenletes keskeny csí- Iwkban. A szárát az egész vagy f' íüi a' . ÉS Í O; i. L-óH ínek is meg- hagyhatj uk, de lekurííi j uk •'::. Lekaparjuk. A fél vagy ci kkekre vágott körte masukat , ' 1 ' ávül í l J LÍ ' . T, b'^ .^ .'.iá^ 'íi-abban kalaráb- fűróval. A birset •hámozás dö; i a bolyli októl ruhával, törülés- sel szabadítj uk meg. A birset is gondosan hámozva, kisebb- nagyobb ci kkekre vágj uk, az i j vc" i ) i i ^ ys; !« -; üw' . : fi gyelembe- vételével. A hámozott gyümölcsöt azonnal 1%-os citromsavas vagy íii!-..v'.-i VÍ Z' : . LÍ doli i uk, ugyanez végezhető csak forró vízzel is. Különben levcpói : megbámul a kmU í és birs is. Lehet a körtét előzőleg héj astól gyengén megfőzni és így hámozni, ezen elj árás is a bámulás meggátlására szolgál. Fehérítés célj ából, az így előkészített gyümölcsöt kénez- 3ük vagy 15 percig 2%-os nátri umbi szu!fi tos vízben áztatj uk. Kimosva, gj vi . p-í: ! citromsavaa " íívű vííben, szűrőbetét segít- ségével, clói öi . / i ; : . . \/ előfösésl addig foktatjuk, míg a gyü- mölcs fogpiszkátövai átszúrhaló. Vi gyázni kell, mert némely e; yümi > k' -, : ő/ , <> ! j i ú. A gőzölő víz is a feltevésnél meleg legyen, mivel a cukorlé is meleg volt. C ukorlé: l Itr víz, 50—70 dkg cukor. KÖRTE ÉS BIRS CUKORBAN. l kg elökéseített gyümölcs, l kg cukor, l Itr víz. A gyümölcs ok' i k^ / i u' ^ e a befőttnél elmondottak szerint történi k. Az előkészített gyümölcsöt lemérve, a 'megfelelő mennyiségű cukor és vízből cukorlevet főzünk, langyosra • : • • . • t gyümölcsre S utjuk. Í gy hagyj uk másnapig állani. A gyúmolcci c! együtt másnap EelfÖzzük. Kzt az átftí- zest, 1—2 napi i dőközben, 4—6-szor megi smételj ük, míg a gyümölcs telj esen áti vódott cukorral. H a esetleg a cukorlé kevés volna, pótolj a' -, ínép-. A li -' s, gyümölcsöt üvegekbe he- lyesük, a levet ráöntve lezárj uk ú i íuu C -r.ál 15 percig gő- zölj ük. 3—4 hónap! állás nláa, wi kruzott gyi i molrsöt készíthe- tünk a körte és birssel is, mi nt ahogy a meggy után követ- kező cukrozutt L" VÜ! J Í ó! (;s:i(.'! elolondatott. BIRSKOCSONYA (ZSELÉ). l kg gyümölcs, 40 dkg cukor. A befőtt gyümölcs hámozásánál megmaradt tiszta, hibás, íéj ' ííes rászot' j ] mí<; K kalauzai I I ÜK ' J S Ü mLi gli i / íííott héj - és magházat has/ n: ' " i i f' í •» k. vi -oav,". ]; ( \/ i !é' i ére, ezenkívül a birs- s. i j i L' Olj ai i -a £ > !( íi'''i/ óv, "\ i.niö les levét. A megmosó;! 'iiagaá/: i> f .lö j ia, annyi > .i; ; ot íji/ .u iik, Iiorv elborítsa és nem túlgyors tűznél, míg s '" a nyert, ki ssé zavaros levet azo H a a ftyi i i r. í/ . í' S sa ; "\ l i ' i i i i l i áll a lé a gyümölcs vagy héj j oi nyát nyerünk. A levet j A leszűrt levet még i úri i si i A-ísd i -u. i án is átszűrj ük < porcéi l án ed én.v v.'.j rv í i ; ! <; vf j l > l > befőtte hagyj uk. óvatosan, hogy fel ne zavarodj on és az üledéke az edény- i maradj on, leöntjük a levet, lemérve a megfelelő mennyi- - . . , héj megpuhul, főzzük, nnal leszűrj ük. ^ r--i ( ' k a l ű-. i ' i l,; ' . -,,; i j i ' u. i i ; k, a/ i ábban i nx/ u k íi. . nn. íl . ubi wi , annál sötétebb színű kocso- e i . íi yun-. D lrf-ím ki hűteni nem tanácsos, kocsonyásodásra. - • T.,•!;•]; s f í i r u i K avegben másnapig állni aégü cukrot .beleadva, i gen a képződött habot gondosan bele ne kavarod j ön. Addig ' •s tűzné! főzzük. Főzés közben edj ük, mi ndi g összerázva, hogy üt, míg szép I j . , | . ' ] , ; n: . ílli ' ' i l nui ki ' i i si -i j l e-.!.-]) [Vl f. ' -i u' ' g. i i vi i , nyúlósun cseppen vagy ki".r^ ' i porcellántányérrn téve, kihűtve, wsm^ . ' i sodi k. A bi rskocsoi nn hamar alkészfll, Forrón ftprő, szétesaaájú, k-k- kötözöhártyóval kötözzük le. A j ó kocsonya vágható és nem mézszerű. A bi rsalma j obb erre a célra, mi nt a bírskörte. Körteiéből is főzi hetünk ugyanígy kocsonyát, de ez vilá- gosabb színű és mézszerü, nem vágható. BIRSSAJT. l kg gyümölcspép, 1/3 citromlé, l kg cukor, S deci víz. Birsalma sokkal j obban kocsonyásodi k, de birskörtéből is lehet szép saj tot főzni . A ruhával i > > h : \: il«': l i i i j u . i i i ' üi t bi rái i ei ; előzőleg a száré: , c^ -izclcvddt Ős hibás ."^ zeit kivágva, 4 részre oszi j > i « . Aimyi vizet bntüák a birsre, i-.ngy ne borítsa el telj esen, mert főzés közben úgy is összeesik és befödve pu- hára főzzük. Aki igen világos sajtot . k. - i . az roegintaKBíva a birset, a magházat eltávolítj a és főzés előtt vagy után fehéríti , kénezi n gyi l saj t. lagházzal főzve azonban j obban megkeményedik A megfőtt puha bi rset forrón, mer, így sorsabb és töké- letesebb a munka, rozsnai ni ' r. LL 1 . -, i ' Ö j r. áL' . ui -ö i vagy szőrszitán áttörj ük. A pépet lemérj ük és ugyanannvi mennyi ségű cukor ás megfelelő \-\z á'A, = -(v -i\ e. i korbvu 1 i őzünk. Beleadj uk a pépet és félci trom levét és együtt gyors: ' : i , k=^ «•!•<», mvl l eí l , addi g főzzük, míg porcellántányérra csckóK" ; ; nyagrj L ki l íve, rövi d idő alatt bőrt húz és kezd keményedni. A birsalma hamarább elkészül és kocsonyásodik, mint a birskörte. Túl ne főzzük, mert akkor a formába tételnél gyorsan kocsonyásodva, a formái :u-:n lölt: k: -f> : j i ' s> ei i Ős r.em lesz szép laposabb porcellántálba vagy tánycf' . i a i j ' U - K - t . i i i l ; ki a saj tot. 47 A formák szárazak legyenek, beüntéskor semmi vel nem kell ki mosni vagy öblíteni azokat. töt, ki vételkor a széleit megmozgatva, esetleg hegyes ki s kés- sel segítj ük tiszta dosK kj ' ru \n^ puv^ i nu ; i í i i api rra boro- gatj uk. Legj obb langyos, száraz helyen eltartani , így cukros ké- i 1 ;• •-•;'• ' ' .. . ' : , .- • ," : . V • • • • , . ' i . . . ' . ; . . . ; . . -- : Í D , . 1 ,! ki 1 , ! . Bej ére nedvességet húz és esetleg penészedhet is, a saj t. H a a saj t kellőleg megszáradt, pergamentpapír közé cso- magolva, dobozban vagy levegőn is eltartható. H a véletlenül nem keményedéit, illetve alvadt volna meg a saj tunk, akkor a foi -; > ui ' ; ! > l ki k' i pti . v &, ' u-. vái ' b l' ö/ hetj ük, de ebből a mápo: l-: ' . i | -i ío> 5 ' : -! •( ' > ; snLa .-Í L--II !cs-/ . k: . ' i ) ' > ; <í-. L al; > r. ki i i . -, , . j ű saj tunk. A formában borakásnál sok hézag marad, íz és el- S zokták a birspépbe a száraz cukrot is belekeverni és így főzni a saj tot, azonban a cukorlével készült áttetszőbb és szebb lesz. A kész forró U -rss. i i i ba tetszés szerint kwetM eti i nk '.isz- tított diót, fehér manrlnY n. apróbb vagy darabosabbra vágva, vagy egy rét.-í saj tot k: ! óvc, m ni ; i i i ' l i ; ' ávu; kü' nkva, gyorsan nJ üi i k-i ' . i ?i mai i k i-óu^ gi' 1 . f lí. ; í retcgeKoi --. fi nem si i U üi i k, kónv- nyen elváli k, mert gyakran megalszik az első réteg. ALMA. 6 kg tisztított szeletelt alma 25 dkg cukor l evőkanál szalicil M ikor nyár végén, ősz elej én elegendő mennyiségű, olcsó, rnaj dnem érett, hullás alma áll rendelkezésünkre, érdemes almát befőzni. Az alma hibás részei t kivágva, meghámozzuk és apró szeletekre vágj uk. Ráhintve X > J :,™ törött cuki ' nt (magunk tör- j ük) , l kanái ^ . -al n-i M , Bsszekeverve i ! ! > órái ü ál l i n ti , i fu-nf.'.í, s/ i U áái ; / I P keverfietÜD l aln-. Alyvet kocsonyasítás cél- j ából. ALMASZÖRP. l kg almaié, 20 dkg cukor, 14citromlé. Az almakocsonyánál elmondottak szerint állítj uk elő az almalevet. Eb.-,." i i / . nn! > , i : i li , v. ná. híi Lunk -íveli si mát i s. A le- mért almaléhez, l kg-onként 20 dkg cukor és >4 citromlevet adva, gyors t u / i v, <,.<>• • } ' . -LI ; U . -, -Í ; Í \' i e/ vük. Azonnal szűknyakú üvegekbe öntj ük, iű"..k"scn LÓ" . f. ' , l. i. isíys vi ? «• á/ . í; . ult marhabél- i f l I tfkoi . i úk is » őí(i: ^ i H ' i j X ' i l másnap reggelig j ól betakarj uk. A marhabelet áztatás eiőtt az üveg száj ának megfelelő, nagy- ságúra vágj uk. ALMALEKVAR, ALMASAJT. l kg almapép, l kg 80 dkg cukor, 4deci víz. H ullott, hibás, nem egészen érett almát j ól értékesíthe- tünk ilyen módon. A megmosott almát 4 részre vágj uk, a hí- bás, férges részeket elííi voJ H j uk, i i u u héj és a magházat nem. Üira megmosva, nagyon / cvi -s vi / ci öntve rá, csakhogy le ne égj en, befödve puhára párolj uk. A levét, ha több, felhasználhatjuk kocsonya vagy szörp ké- szítésére. Almalekvárhoz azonban hozzáadhatj uk az Összes levet, ez csak j avítj a, a saj thoz csak keveset. Az almát forrón, gyorsan saörszítán vagy rodzsdamentes eszközön áttörj ük. A pépet lemérve, a szükséges cukormennyiségböl, előzőleg, süni cukorl^ vt : úi . i i r. . i í' s i j íy kevö i . i k a f,± r> \? z. A cukros pé- pet folytonos keverés közt sűrítj ük. H a porcellántányérra cse- kély mennyisé?; ki ' . óvt uorl hi íz, kész a lekvár, forrón üvegekbe j m. ' j uk, ti i i i i i i up , = ZLi : " ci l l rJ l. cke-i ve, lekötj ük. S aj tnak még to- vább, addig főzzük, míg a ki tett próba eléggé meg is kemé- nyedik. Ekkor a tömeget bádogforma, porcellán lapos tál vagy tányérokba öntve, elsimítva másnapig nyugodtan hagyj uk, hogy megkocsonyásodj on. A formákat nem kell sem ki kenni , sem dzzel ki öblíteni . A formától vigyázva, az uj j unkkal elhúzva a saj tot, kibo- rítj uk deszkalap vagy pergamentpapírra és száraz, melegebb helyen tartj uk el, hogy cukros kéreg képződj ön, száradj on a felületén és meg ne penészedj en. RÖZSASZIROMLEVÉLJAM. 100 darab rózsasziromlevél l kg cukor 3 deci víz l dkg citromsav Legalkalmasabb piros, i llatos bokorrózsa szirma (ú. ín. ecetrózsa). A megtisztított, megmosott sziromleveleket beszór- j uk a törött di r msavval, W^ el, fakanállal porcellánedényben, j ól összetörj ük, dörzsölj ük s levét kissé kicsavarj uk. A víz és cukorból előre elkészített eukorléhez adj uk az elő- készített sziromleveleket és ezzel együtt j ó: ,1 i nmi ,; , vj vúsíí- j i i k, forrón üvegekbe töltve lekötöznük és 90 C *-nál 15 percig CSIPKEROZSABOGYÖBEFÖTT. Az érett, de még nem puha csipkebogyókat, a szár és csé- sze levelei től H»| l szí t ' L '.apy I VI o^ zu k. wigy ax egyi k olda- lán felvágva, a magj át kiszedj ük új haj tűvel és hideg vízbe tesszük. Vi gyázzunk e munka végzésénél, mert a mag között lévő azöröcakék nagyon szúrnak, amivel érintkeznek, mindenre rátapadnak, a munkát végezhetj ük gumíkeztyüvel is, éppen ezen oknál fogva. H a készen vágynak ; > gyüniölcstisztítással, több léből át- mossuk és üwííl-' szórjuk ;: bogyókat. l )tr víz, H u (!!,!•. ínkoi vúl készüli cukor!evet öntünk rá, az Üvegeket lezárj uk és 80 C "-nál 10 percig gőzölj ük, CSIPKEBOGYÓLEKVAH. l bg gyiimölcspép, 80 dkg cukor. A j ó, érett, már a dér által is megcsípett, csipkebogyót szár és cséM . -lcvj i . ' i ui l i ; i ,> B ' . i . =,; aíU i i , kr : ; . lú vágj uk, a magj át el l ávol ítj uk. T-, ;-,;.,.• <• , lí^ i do^ M .M „/ i ' . rós szálaitól megmossuk, kevés vizet hozzáadva, fedő alatt puhára f ó*/ ük, áílóH úk. A gyümölcspéphez kg-ként 80 dkg cukrot kevreve, besűrítj ük, for- rón üvegekbe tesszük és másnap, ha kihűlt, lekötözzük. H ogy vastagabb bőr képződj ön, üvegbe helyezés u. űr. , lokótozés előtt, aj ánlatos langyos sütőbe vagy kemencébe tenni pár órára. CSIPKEBOGYÖSAJT. l kg gyümölcspép, l kg porcukor. fosztva és kétfelé vágva, magj ai é! ni i ! i í > / . í i i i i ' ! , a szőröktől kimosva, ruh; !v; i ? 7Í k. i ; ' . -, í, j uk. H a nem volna elég puha, por- cellánedényben, befödve, «ú / í' ulr f i l . í i i u k, míg megpuhul és azután füves nű; ~ ti ; l Ann-j u k t i.iv s/ : i Lán. A pépet megmérve, ugyanannyi mennyiségű porcukról i ui i mk i i o/ ^ l, mellyel Össze- gyúrj uk. Gyi íi -i i . j f. ,: i i i küi ' i . ky^ j i íí, j ó: dol<í. , zhuó anyag le- gyen. C ukrozol! i!.j s,-l; ár,-. kutve, '/. én; vastagságúra ki vágj uk a saj tot és tetszés szerinti alakok' * kivágva, másnapi g szá- radni hagyj uk, dobóéba rakva tartj uk el. Alkalmas formákra vágva, kitűnő k.iri"!<',.-.imy_> i : álíom-J j i k Axonnal lekötve, j ól leta- karj uk. H a esetleg a lé forrna (gyöngyözik) , leszűrj ük, új ból fel- fŐzzük és a szi lvám i ' or' -ázzj k. C serépfazekak, vagy nagy üve- H ámozott szilvát is készíthetünk ugyanilyen módon. HÁMOZOTT SZILVABEFŐTT. A kemény, szépszemű szilvát, szűrőbetét segítségével, pár perere, fövő vízbe mártj uk, onnan kiöntve azonnal hideg víz- ben lehűtj ük. Ilyen módon a héj , kés segítségével, könnyen le- nyúzható. A lehámozott szilvát tejszínü meszes vízbe tesszük 20—25 percre. Innen kivéve, lemossuk és vagy kénezzük, vagy 2.% iiáü-; üi i : lj i ául! i i ' 1 5 '. i ' ber. i Vi -. i ' ' ! V. j i i k. K i mosva, üvegekbe he- lyezzük és előzőleg l Itr víz, 70 dkg cukor, kevés citromléből készült és kihütött, cukorlevet öntve rá. az üvegeket lezárj uk és 80 C »-nál. 15 percig gőzölj ük. HÁMOZOTT SZILVA CUKORBAN. l kg hámozott, magvait szi lva l kg cukor 3drb citrom 6 deci víz A szilvát, a hámozott szi lva befőttnél elmondottak szerint meghámozzuk, ki magvalj uk és úgy tesszük fél órái g meszes : '• • ': . . . A ".l' --,-. ' , ' -'• • '. • • : -f ' • . ' ' . ' tással világosítj uk, ettől is kimossuk, vagy szellőztetj ük. A S darab ei trorool. dráő'es 1 . hé. " ; i --i ül puhára főzzük, rész- ben hides vízben lehűtj ük és egyenletes, Y s cm vastag kari- kákra vágj uk. A megfelelő mennyiségű cukor és vízből cukorlevet fő- iünk, beleadj uk az előkészített szilvát és felvágott citromot, ez- zel együtt átfőzzük. Az átfözést egynapi időközökben, négyszer megi smételj ük. -V P ZÜVÍ . Í a ei lrnmma. 1 psyi i i i uvegekbe helyez- zük, a levet felfőzzük, forrón a szi l i áva műj ük. : v s, üveget le- köuuk ás ív", C "-H Í \] 10 purds: gőzöljük. I I . . n cukoi -lí elég sűrű, a cukor a szilvát .teljesen átj árta, ebből is készíthetünk cukro- zott gyümölcsöt, mi nt a meggynél ( cukrozott gyümölcs készí- tése) elmondottuk. C ukrozott gyümölcsnek hámozatlan szilvát is főzhetünk be, de ezt is ki magvalj uk és alaposan megszur- kálj uk. DARÁLT SZILVABEFŐTT. l 'kg darált szilva, 30<íkg cukor, fűszer. j uk. M inden kg-j ához 30 dkg cukrot és kis késhegy darált fa- héj at, nagyon kevés szegfűszeget adva, j ól átfőzzük és üve- gekbe merve, az ü\ ( -<• -( ' , : ,; ; wi -j uk és 100 C "-nál 15 prcig gőzöl- j ük. H a lekól/ . / i 1 ' * I Í VL-I Í I ...< l asjináltmi és ti t-n .tui-hahólyaggal k( i ! j uk ír. akk. i i - sí bei őU hü/ . 1 í-kr; ., ,; n k^ bí-y szal^ i L k-j verünk, az üvegbeöntés előtt. Tós/ u ós hú sol tU f w kitűnő. SZILVAJAM, l kg szilva, S Ó dkg cukor, 2 deci vía, 2 kanál rum. A megti sztító!l, „^ snu s/ . i l vf u í.'bkbe vágj uk, kimagval- j uk, megmérj ük. A megfelelő mennyi ségű cukor és vízlx' i l si írü L.,k..|'..'V.-, ,,- l, , i • . , , : • • . . . . j . ... -M . , ; .. dig főzzük gyors tűznél, míg a cseppj e magasról visszaej tve, nyúlósan cseppen. Inkább sűrűre legyen befó'zve. Ekkor az edénnyel ej ryuLi k réve a . ú^ öl, belekeverj ük a rumot ff, Í ' OJ TI' H I Üvegekbe öntj ük. M ásnap, J ia ki hi i ; , . a „lylüj i H szali ci llal be- kenve, lekötözzük. U gyanezt készíthetj ük hámozott szilvából is. H a azt akar- j uk, hogy kevői ' i ' J j t > i i ' ü .-^-í a gyümölcs, a meghámozol' s/ i i - vát főzés előtt, fél óráig meszes vízbe áztatj uk. SZILVALEKVAR. Telj esen érett, édes, töppedt szilva j ó lekvárnak. Készít- hetünk szi lvalekvárt csak Wmagvalt vagy pedig meghámo- zott gyümölcsből is. A megmosott, ki i y. a^ ali ; > yi ; ; nö le sőt mázas lábosban vagy ha nagyobb mennyi ségben akarunk lekvárt f ű z n i , )•(.'•/ü.=. ; > i :i . " nlvui i i os kru' r' íi i r. clloU főzzük, míg telj esen hi ' üi i rűsnd: : ! . A li v-vár készen van, ha a kr . i ;\li-,'. lV> lá: , ítva, benne nem dűl el. \\^.- k tí verós kö/ bcn az odónv al; aU U hü' . ó. vagy a kanálba emelt lekvár nem esik le róla. A kész lekvárt cserép-, fa- vagy üvegedénybe rakj uk for- rón, beöntésnél "i ö. \un eaömösaölve V n n A l i . i ' . ; i opy hézagok ne maradj anak. H a ru-dráv, lui i onosén ládákba helyezzük a lek- várt, akkor előzőleg a faedényt belül pergamentpapírral 'bur- kolj uk. A bürkOi i / fi ; ! -; . -. ( . vli i i i xi : • <; css' ; vp- Ás i i M . ^ cdénybe tett lekvárokat nem túl forró si i ^ , vagy sú iökemencébe állítj uk pár órára. H a nem elég édea a szilva, vagy úgy szeretj ük, l kg szil- vához 10—15 dkg cukrot adhatunk főzés kezdetén a lekvárhoz és azzal főzzük. BODZA. BODZABOGYÖJAM. l kg tisztított gyümölcs, l kg cukor, 3deci víz. S otétszínű érett bodzabokor bogyói t használj uk befőzésre. és lemérj ük. A gyümölcsnek megfelelő mennyiségű cukor és vízből cukorlevet főzünk, beleadjak a üp/ . . i i oti ' o.> ;, esoli i ' j t Tó [repedezettekből, j amei főzünk, a citrommal ugyanígy j árunk el. A befőtt ívV. i ' 1 ; ; Irivélasztotl a. . ; -; mc5ot, tetszés szerint l cm széles kari kákra, vag-j hossz tengelye irányában 4 részrtt osztva, cikkekre váy.iaÍ H K, vagy egészben is hagyjuk. A felvá- i íOi l j : y; i i : i N lcs u' i l ; i i > a, ! \; i kaí , .'.• • n , , . . . .\>. ,: i <<• . ;.•,.,!. amit egészben óhaj tunk eltenni , most főzés után fogpiszkáló- val megszurkálj uk, vagy hosszában pár bevágást ej tünk kés- sel a héj án, hogy a cukor átj árhassa. A felvágott narancsot, a citrommal együtt, lemérj ük, a megfeleld mennyiségű cukor és vís-. böl fi i kodevot főái i i l; , baln- adva az elók.'^ ..ou svinOlusót, egyszer felfözzük. Az edény széles lapos legyen, hogy csak 1—2 sorával legyen a cukorlé- be-i ; i eyü n •](',.-.. K év : i ,-. ]i ' . •; . ' . l-o. ' olJ v \i a k' vcl opyúu felli ' ve a gytaníi csőt, .. iV-l főzést 3—4-szer megismételj ük. H a cukrozott gyümölcsöt ól ; i j i ; mk rs: ; i á] ! i i a narancsból, akkor az átfŐzést tötybszöríiaen • égezzük, ' u, i n 4 .> K j .. 1 ( ,lci a cukorral j ól átivód- j on és a leve megsűrűsödj ön. A kész gyümölcsöt ícls^ . M ídn nősbe helyezzük, a levél ráöntve, 90 C °-nál 15 percig gőzölj ük. U gyanilyen módon ítészül az egész narancsból is a befőtt, csak ennél l kg gyümölcshöz 1.40 K s t cakroi . veszünk, 1.1 Itr vízzel és a gj i lm' j lcs rC i uísél többször megismételj ük, N ARAN C S J AM . l kg előkészített gyümölcs l kg cukor l drb citrom 4deci víz A gyümölcsöt úgy készítj ük elő, rnint az előbb elmondott narancsbeffi ttnél. Aki nem szereti a narancshéj keserű ízét, telj esen le is hámozhatj a, csak egy csekély mennyiséget 'hagy a p' vuni nlci un íz adás m iá; t A lehámozott narancsot nem kell elöfőzni, csak a hozzáadandó kevés héj át A megfőzöl L H Vi -r t i öl i 3Öt, i ari ^ " . i . i i ra tetszés szerint apró "f'.i; .. c I I ; ••' -. vi . • . tani. Természetes, a Ide- irgí levd i; . felfogva, használj uk a j am készítéséhez. Vágás vagy darálás kftzben a magvakat gon- dosan eltávolítj uk, N . i£vn U serü ízű. M ég felvágás előtt j ó, ha a gyümölcsöt i K i i írj ük és a meg- felelö meni i yi s,( ' <> -ü fakor ( \, vi / ból , k' j zl> en l i , ' si i ! i i i i i l i a cukorle- vet. A felvágott narancsot a sűrű cukorléhez adj uk és gyorsan főzzük. Addi g főzendő a j am, míg fémkanálba felemelve, visz- aej tve a csepp nyúlósan cseppen. A narancs gyorsan és j ól csonyásodó j am, nem kíván sok főzést. A kész j amet forrón üvegekbe öntj ük, másnap, ha kihűlt. N ARAN C S H ÉJ C U KORBAN . l kg előkészített héj , l kg cukor, S deci víz. A narancs héj át tetszés szerinti, kerek, négyszögletes dara- bokra vágj uk, vagy ha süteménybe használj uk, az alaktalan darai j nkai i s i ' rj i rWj t. v. i . i U nx. H a a -.drpi héj alatt lévő fehér részt is me« -aa,' . yiuk, busásabb . ^ alj ai nk lesznek. A felvágott narancs héj ái , fi m) ví/ l t i ; doi i v; . , a víz ! —Ő-szö-üs váltogatása mellett elöfőzzük és azután hideg vízben lehűtj ük. Az előkészített narancshéj at lemérj ük, a megfelelő mennyi- ségű cukor és vízből cukorlevet fűzünk. Beleadj uk az előkészí- tett gyümölcsöt a cukorlébe és középerősségü tűznél telj esen sűrűre befőzzük addi g, hogy a cukor legnagyobb része rátapad- j on a narancshéj ra. Ekkor a darabokat pergamentpapír, drót- rács, vagy tiszta deszkára kirakva, megszárítj uk. H a nem akarj uk a narancshéj at azonnal felhasználni, akkor nem síi rűsítj tn; K> i di oi c-i ) , ' nanem csak j ól átfőzzük és lével együtt üvegekbe merve, az üveget lezárj uk és 100 C °-nál 15 percig gőzölj ük. H asználatkor sűrűsíthető be telj esen. N ARAN C S S ZÖRP . 4 drb narancs 2 drb citrom 1.5 kg cukor 35 gr citromsav 2 Itr víz A megmosott narancs- és citromhéj at süvegcukorral ledör- zsölj ük, a lóvét ki nyomni ' -; T-:; áí. ^ uri dk. A levet a héj j al ledör- zsölt összes cukrot, a dtromsavat üvegbe téve, ráforrázzuk a vizet és többszörös felkeverés mellett 6 napi g állani hagyj uk. EkVoi ; > ; / : ; . rá. j u. ; , i . í í í . oak . rom' ,. , 5 n r ;:(*•>,- i i : i Ive, 'C .i^n tele, langyos vízben áztatott marhabéllel lekötj ük és gőzölés helyett betakarj uk. C U KORN ÉLKÜLI BEFŐTTEK. Az, összes gyümölcsök, a befőtteknél elmondottak értelmé- ben, cukor nélkül is elkészíthetők, a cukor' i ' hvlyctt tiszta hi- deg i vóvíz alkalmazásával. Ez az eltevési mód csak gumigyűrű és üvegfedövel rendelkező üvegekben végezhető eredménnyel, eset- leg a közönséges üvegeket marhahőlyaggal való lekói u^ M , a többi kötöző anyag nem zár wlj ' j i -j n légmentesen, veszélyezteti a sikert és csak koi i zi M ; Í ] . ' > at! va; > ' •( V. ' ; ' i ; i ! íá; i ak; ; nál '•; ( ' Wordul, J i osy a kívána- tosnál több vagy kevesebb a lé a gyümölcsünkön, esetleg a felső szemek nem tökéletesek, va^ y val ínni módon a helyükből el- mozdultak. Eüi j ri , a/ ( -: ti ! íi ; ' i . i L' Í ' Ó ; ! . •!,,/,, ] la már átcukrosodtak és reprezentáld öhajtdol velffl£, másodszor is áíraliju k. Az át- rakásnál a gyiiniók'ü '.ovoí Ki i u i n leszűrj ük és szép, kemény, egészséges szemeket lei sz-Ai pci rakj uí az üvegbe. Ilyen átra- ká' núl, mi vel szorosan teli a cv ..... Blcsöt éfcelpezni, 2 üveg be- főttből rendesen egyet készíthetünk. A leöntött cukorlevet, csak abban az esetben I I Í I . -, / D : Í : J I ; . Í -.,7. áU -^ küLÍ ; j .\ u.-nölcshöz, ha . , . . i , , . ben űj , tiszta cukorlevet öntsünk az üvegben lévő gyümölcsre. Ilyenkor a gőzölést 85—90 C °-on végezzük, 10—15 percig. GYÜMÖLCSECET. A befőzésnél használhatatlan édes hulladékokat (állatok takarmányozása-i kí vül ) ^ -irj obban ínéltesíthetj ük, gyümölcs- ecet készítése által. A gyümölcs konzerválásánál, illetve előkészítésénél vissza- maradt hulladékokat, mi ni , p!, a I ckváj oknál, » híj ős magrésze- ket, hámozáskor terme!; , i cj ai darAlv; . , a lekvár K édeslevek főzésénél vi sszam a rád ó edényeket, csekély mennyiségű vízzel való kimosással keletkező : ovekct ( mi m' ! édesebb, annál j obb) ü. -. ^ ooyi j ui i j lt, na; ; y s' ó] i . ; ^ z, ; j ű U VOH n-n vagy nagyobb mennyi- séget hordóban, melyeket li lkanövésü ruhával köti i nk le és i lyen módon lai i íívos h-, ; lvi ' i - frlclj ük. H a a lé ti sztul, kellemes savanyú hű é-- . cfftülatu, leeziLrjufc, a cci i vi -• li-. án ki is nyom- j uk. A tiszta levet is — hasonlói m a?. L-' íWj i bez — érlelj ük 1—2 hétig, lefej tve, mi nt ecetet használhatj uk. Ilyen elj árási ul l; i li i r, 6 ,^cá készíthető összetört fái eper, vagy szederből, valami nt almából iá. lliílU«"íll"!!!'i«'!'! Ifül , GEITTNER És RAU S C H % i (zománcOíOtt, vörösréz, nikkel, niiniuui, ttLállí üteg fs parcellán). MindeMiféle háztartási csíkozok tiszto S n,lás;ira - cs szerszámai. locsulúUimJüli. lísnfl has/.nálatos eszközök. Konzerváló —befözö — üvegek (Wwk), f l • • • . M«*M« TARTALOMJEGYZÉK. Oldal Oldal A beffltlekhez használandó cn- Eperazöjp 23 koraidat 22 Kehénliú « utorilBE 35 Alma, rétes és tésztába, tó- !•>!«*• nt. lEli .'•-' íiiiszeaerj am 39 iii) ]; .'i IP IP S és, mi ni s kéízí- rei n-i o -I si íl u-ki i i c S Ó tésére 47 I ' Vi ái > . i j i . r. ri í. i -' i ' . U n 18 Almiihocsooj -a (aselé) 48 H uta! k i Almalelírnr, alraasajt 48 tönali 18 Betűző edfnyel!, eszközök 3 tökbeíött *> Blissajt *& H áiaozoW eri'h-aJ iefBtt 6S Boiliatekvár 65 ízesítő löldsések eS ban 1» C eemege tengeri 10 befS tt tömegbefS séare 38 C EeresED je- és meggjbeíOtt «- K . i i -i ni i i És ősi . . i ni dsj ai i n 38 megbefösésre Bl K i I " . L-L .'-• J saJ « M d; titkorban 37 C seressufe N n,-™ > f i . , oi i > . : n M L; I M I J I . Í Í . I . ri j rurarklekrár is C seresüLj -ebírf'j it 80 feajaífn kocsonya C slpkebogyőbor BŐ Kaj stíutefött 86 C sipfcebosyíj lí^ ki ir BŐ Karfi ol ln> « i(W 10 (' ' siiiM mso-ísaj t 80 KdposztBS avauyítfi s 19 C típkeM isalxigj-őbsfött 40 KápositasavanyftáB erdélrf ffi6- C ufa-oíott gyümöloa kíssítése 32 Kénexég, S BÍnrS gaítós, febécl- ecetben 12 KI I : I . : L" . : L| -íi l .l-i-M lL K J iw ; sí i n. i i ríka wetben 16 K ímz-nTL-i i ri i í hP lj íség B Egész paradicsom befőzése 11 Koyteis ugorka és fcaposzta- EB«rlj«5™ M ra 22 tS *' a9S " 13 Oliül Oldal Kifeaméte (ee« e) befőtt 24 ^^""r" ^ ^ Kösamete ínkor nélkül mS rtlis, RlU zliíBörp 2S Tagy S evesnek £5 liliif lü Nii-i 40 BSjSHnétejain 20 Bűzsasalron] levél j am 49 M dluusíürP 29 Eraaoa BZÜTS 52 M i'. •. --i . .,: •, -. . -. -i i . > .-.. hí: . : : t ^ I " I ÜI ( [. I . : I I I > ' Í I I : L 42 j aáptfls, rétesbe és tés2tűl>a 34 S omjam 43 M e^ beífltt™ 1 * 31 ' 80 Sfélfs. 7 y. i pui i . ' : -i > li ci orei íj otí, i nwí! . H Í , Í I -[, -, . , ; , I r, i , ,>,. S 6) 1 7 málna, rtbiEll 31 S M TÍ I : ) . I I L f i rr-„i ) min mó- Karsncsbeíötl 65 űon 17 S urancsi i íJ cukuri K. n 57 S zi l™ tésztáim na N arancsjaini 68 S zj tvj ' l x4M i i Bl N arancssaörp 57 S ülli ' u, -. . . l l om ••- u-riisS sre KI N em iklííd f / i h: . - rs c.*'rt> -í,j !j f- S illvaj sra 54 ösziiiariielfbefött 80 Tárkony ecetben 1B P aradicsom!>"[•• 10 Téli vizes ugorta 12 faprfli a (salaía) S áposJ líval Tök ecetes ritíien 13 P aprika IS IIeni fe (aesítésre Tök tölteni 14 P aprika tölteni Bsallcltos t íz- méte- és rlbírkebefött 26 ben 15 U sorJ fi i M láu 13 Fapcaaílweltfl IS Vegyes engolsali d 18 Bibibe] S atoa, Ezéder*i fai - " ZöM toíU ^ ( lekvár) S S ZS Wri ngW- és lolrabBllaliefOtt S S