You are on page 1of 11

KAEDAH PENGAJARAN BAHASA

MELAYU SEKOLAH RENDAH
BMM 3173E
STRATEGI PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK
• FAZARUL ERNIEZA BINTI CHE WAN
• MUNIRAH BINTI MD SOFI
• RASHIDAH BINTI ABD WAHID PISMP PK JAN 2013
APAKAH ITU STRATEGI PENGAJARAN BERASASKAN
PROJEK?
Proses pembelajaran yang
berfokuskan tugasan amali
secara sistematik atau
terancang dalam jangka
masa tertentu
Melibatkan kutipan data
dan analisis data serta
diikuti dengan persediaan
laporan yang betul dan
terperinci
Menuntut murid-murid
bekerja secara kolaboratif
yang melibatkan
kecerdasan pelbagai
kemahiran interpersonal
dan intrapersonal yang
tinggi
Bersifat kontekstual dan
konstruktivisme yang
melibatkan kemahiran
berfikir
CIRI –CIRI PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK

Boleh dijalankan
secara individu
atau
berkumpulan
Mengintegrasikan
pengetahuan
dengan aktiviti
Pembelajaran
konkrit dan
secara hands-on
Penilaian secara
holistik dan
berterusan
KEPENTINGAN PEMBELAJARAN BERASASKAN
PROJEK
• Mewujudkan komunikasi positif dan hubungan kolaboratif dalam kalangan
murid yang mempunyai kecerdasan, kebolehan dan keupayaan serta latar
belakang yang pelbagai.

• Menarik minat dan motivasi murid untuk menumpukan perhatian dalam proses
PdP

• Menolong dan membantu murid untuk memahami dan mengaplikasikan
pengetahuan

• Memenuhi keperluan murid yang mempunyai tahap dan gaya pembelajaran
yang berbeza.
Strategi Pelaksanaan
Pembelajaran Berasaskan Projek
Guru perlu
memberikan
tugasan
mengikut
kurikulum
Guru perlu
membantu
murid
menentukan
dan
menyediakan
jadual kerja
Menyediakan
rubrik penilaian
Mengadakan
sesi
pembentangan
dan pemurnian
projek
PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK KAEDAH
INKUIRI PENEMUAN
• Kaedah gabungan antara kaedah penemuan dengan inkuiri

• Kaedah ini boleh juga dikategorikan ke dalam kaedah penyelesaian masalah

LANGKAH DALAM BERASASKAN PROJEK KAEDAH
INKUIRI PENEMUAN
Mengenal
pasti
masalah
Merancang
cara
Mengumpul
maklumat
Mendapat
keputusan
Membuat
generalisasi
PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK KAEDAH
INKUIRI MASALAH
• Kaedah yang menyediakan peluang kepada murid untuk mengalami dan mendapat
proses yang membolehkan mereka memperoleh maklumat tentang dunia nyata.

• Ciri- ciri utama inkuiri masalah :

1. Penyoalan yang menjadi tonggak pembelajaran
2. Membina kefahaman baru dan membuat refleksi

Menyoal
Menyelidik
Membina
Berbincang
Membuat
refleksi
KITARAN INKUIRI
PROSES PELAKSANAAN PROJEK
Persoalan
Perancangan
Jadual pelaksanaan
Pemantauan
Pentaksiran
Penilaian
RUJUKAN
Tuan Jah Tuan Yusof, 2011, Siri Pengajian Bahasa Melayu Kaedah Pengajaran Bahasa
Melayu Sekolah Rendah : Selangor : Penerbitan Multimedia Sdn.Bhd.