You are on page 1of 4

SOALAN STRUKTUR

(a) Mengapakah British memperkenalkan Malayan Union di Tanah Melayu
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
" # markah$
(%) Berikan dua &ara penentangan penduduk Tanah Melayu terhadap Malayan
Union'
(' !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!''
#' !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!''
"# markah$
(&) Berdasarkan pengetahuan se)arah anda* apakah pendirian ma)oriti pemuda
yang patriotik pada tahun (+,-.an terhadap pengenalan Malayan Union
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"# markah$
(d) Nyatakan ikti%ar yang %oleh diam%il daripada per)uangan orang Melayu
menentang Malayan Union'
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'''
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'''
"# markah$
(e) /ada pendapat anda* apakah senario sosiopolitik negara kita hari ini seandainya
Malayan Union (+,0 %er)aya dilaksanakan
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'''
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'''
"# markah$
SOALAN 1S12
(a) Terangkan langkah.langkah pem%entukan /ersekutuan Tanah Melayu (+,3'
", markah$
(%) 4elaskan &iri.&iri utama /er)an)ian /ersekutuan Tanah Melayu (+,3'
", markah$
(&) i' Apakah ikti%ar yang anda peroleh daripada pemimpin Melayu dalam
merealisasikan pem%entukan /ersekutuan Tanah Melayu
"0 markah$
ii' /ada pendapat anda* apakah yang akan ter)adi ke atas Tanah Melayu
sekiranya /ersekutuan Tanah Melayu (+,3 tidak di%entuk
"0 markah$
5ontoh )a6apan soalan struktur
(a) persediaan mem%entuk kera)aan sendiri
mem%entuk %angsa Malayan Union
men)imatkan kos pentad%iran
menga6al kuasa politik orang Melayu
melahirkan pentad%iran yang li&in
(%) menyatakan %antahan melalui akh%ar
mengadakan demontrasi se&ara damai
menghidupkan persatuan.persatuan Melayu di setiap negeri
menu%uhkan UMNO
mengadakan Kongres Melayu
mengadakan rapat umum di Bandar.%andar %esar
menghantar surat %antahan kepada kera)aan British
ra)a.ra)a Melayu %erkumpul di Kuala Kangsar mem%antah Malayan Union
(&) menentang Malayan Union
mempertahankan ra)a.ra)a Melayu
memper)uangkan hak orang Melayu
mem%antah penguasaan ekonomi oleh orang asing
(d) tidak ter%uru.%uru
mem%antah dengan %erhemah
mengutamakan perundingan
mementingkan perpaduan
%eker)asama dengan kaum lain
(e) negara Malaysia tidak ada
semua negeri Melayu )adi )a)ahan British
perpaduan antara kaum tidak %erlaku
status 7uo orang Melayu ter)e)as
orang dagang menguasai ekonomi Tanah Melayu
ra)a.ra)a Melayu kehilangan kuasa
orang Melayu kehilangan kuasa politik

5ontoh )a6apan soalan esei
(a) British telah menu%uhkan se%uah 4a6atankuasa 1ksekuti8
%ermesyuarat di King9s :ouse* Kuala Lumpur
; tuntutan orang Melayu iaitu menolak semua prinsip Malayan Union
se%uah persekutuan seperti konsep Negeri.Negeri Melayu Bersekutu'
menolak kerakyatan ter%uka Malayan Union'
dasar perlindungan terhadap orang Melayu dipulihkan
ra)a.ra)a Melayu se%agai ketua negeri.negeri Melayu diakui semula
perundingan ini ditentang oleh orang dagang dan golongan radikal Melayu
untuk %erlaku adil* British telah %ersetu)u menu%uhkan 4a6atankuasa /erunding
%agi mendapatkan pandangan mereka
dalam menyediakan /er)an)ian /ersekutuan Tanah Melayu (+,3
(%) Se%uah persekutuan di%entuk dengan ga%ungan se%elas %uah negeri
/ersekutuan Tanah Melayu diketuai oleh /esuruh)aya Tinggi British'
konsep Ra)a Berperlem%agaan di6u)udkan
' pem%ahagian kuasa kera)aan pusat dan kera)aan negeri
senarai persekutuan dan senarai negeri di%entuk'
pesuruh)aya tinggi British men)aga kedudukan istime6a orang Melayu'
sultan men)adi ketua negeri
menteri %esar se%agai ketua pentad%ir negeri
(&) i' ker)asama dalam kalangan ra)a.ra)a Melayu
ker)asama mempertahankan %ahasa Melayu
ker)asama antara pemimpin.pemimpin Melayu
ker)asama antara ra)a* pemimpin dan orang Melayu
mengukuhkan perpaduan dalam kalangan pemimpin
mengukuhkan perpaduan dalam kalangan orang Melayu
%erpegang kepada peri%ahasa seperti aur dengan te%ing
tegas dalam mem%antah penindasan<eksploitasi<penipuan
memper&epatkan semangat per)uangan menuntut kemerdekaan
(&) ii' Malaysia tidak 6u)ud
perkongsian kuasa Melayu dengan orang dagang
orang Melayu mem%erontak
kedudukan agama 2slam di&a%ar
tanah Melayu men)adi )a)ahan British
ra)a.ra)a Melayu kehilangan kedudukan
pendidikan orang Melayu semakin tera%ai
ekonomi negara dikuasai oleh orang dagang
status 7uo orang Melayu se%agai peri%umi ter&a%ar