You are on page 1of 9

F

I
L
I
P
I
N
O
6

M
U
S
I
K
A

5PAGKUMPAS NG 24, 34, 44
Modified In-School Off-School Approach Modules (MISOSA)
Distance Education for Elementary Schools
SELF-INSTRUCTIONAL MATERIALS
Department of Education
BUREAU OF ELEMENTARY EDUCATION
2nd Floor Bonifacio Building
DepEd Complex, Meralco Avenue
Pasig City


1
MUSIKA
(Ikalimang Baitang)
Modyul 6

PAGKUMPAS NG , ,

Napag-aralan mo ang katuturan ng iba’t ibang palakumpasan tulad ng ,

, .

Sa modyul na ito, matutuhan mo kung paano isinasagawa ang

pagkumpas ng , , .

Narito ang ilustrasyon ng bawa’t palakumpasan

ALAMIN MO

2
4
2
4
3
4
4
4
3
4
4
4
2
4
3
4
4
4
2
4
3
4
4
4
2
1
3
2
1
4
3
1
2


2Gumamit ng iba’t ibang kilos sa pagdama ng kumpas ng mga sumusunod
na hulwaran habang bumibilang. Damhin ang diin sa unang kumpas ng bawat
palakumpasan.


2
4 1 2 1 2 1 2 1 24
4 1 2 3 1 2 3 1 2 34
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Awitin mo ang “Pamulinawen” ang awiting bayan ng mga Ilokano habang
ipinapalakpak ang kumpas o pulso.


2
4 1 2 1 2PAG-ARALAN MO


PAGBALIK-ARALAN MO> >

> >


>

>

> >


>


>

(pagpalakpak)
(pagsayaw)
(pagtapik)

> >


3


Ganito ang pagkumpas ng . Gamitin mo ang iyong kanang kamay.

Sundan mo ang ilustrasyon sa ibaba.

Magsanay sa pagkumpas habang bumibilang ng 1, 2

Ngayon, awitin muli ang “Pamulinawen” habang kinukumpasan mo ito.
Nakasunod ka ba?
2
4
2
4
2
1
>
(pataas sa bilang 2)
(pababa sa bilang 1)


4

2. Narito ang awit na “Lovely Evening”


Ano ang palakumpasan ng awit?
Itapik mo ang kumpas habang bumibilang ng 1, 2, 3.

Halimbawa:
3
4 1 2 3

Awitin mo ang awit habang ipinapalakpak ang kumpas.


>5

Ngayon, pag-aralan mo ang pagkumpas ng . Sundan mo ang
ilustrasyon sa ibaba.

Masanay sa pagkumpas habang bumibilang ng 1, 2 , 3.

Handa ka na bang kumumpas. Kumumpas ka habang inaawit ang
“Lovely Evening”.

3. Awitin ang “Are You Sleeping?” Sabayan mo ng palakpak ang kumpas nito.

Sundan mo ang sumusunod na hulwaran.


4
4 1 2 3 4

3
4
3
4
3
2
1
(pataas)
(pakanan)
(pababa)

>6


Naipalakpak mo ba nang ayos ang kumpas na ? Nasa ibaba ang

ilustrasyon na iyong susundan sa pagkumpas ng . Gawin mo ito habang
bumubilang ng 1, 2, 3, 4.


Nakumpasan mo ba nang wasto ang iyong pag-awit?

4
4
4
4
4
4
4
3
1
2
(pataas)
(pakanan)
(pababa)
(pakaliwa)


7
Umawit ka ng iba pang awit na iyong natutuhan. Kumumpas ka habang
ikaw ay umaawit.

Halimbawa:

1. Pen Pen de Sarapen

2. Lubi Lubi

3. Si Filemon


Naikumpas mo ba nang ayos ang mga palakumpasang , , ?TANDAAN MO


SUBUKIN MOPAGTATAYA

PAGLALAPAT
2
4
3
4
3
4
2
4
3
4
4
4


8

Binabati kita at matagumpay mong
natapos ang modyul na ito! Maaari mo
na ngayong simulan ang susunod na
modyul.