You are on page 1of 1

--!

A/G G
-
D'yos A - mang lu-mik - ha ng
E E'7 Em7
mmgmala
Kapuri-puri Ka
A B/C A/Cfi G
Sa I - yong ka gan da hang lo
GID D
rk,,s rilleil sms Bm/A
ob na ri to ang a
G/D Ffrmz
Bm
lay-
-
Bm/A
la - hat.-
G/A Gdim/A D
pa-ra ma - glng l
Bm Bm/A Em7
pal,
Em7
-la sa u - bas at bu - nga ng a
C9 Em7
- ming
Asus
pag-ga - wa,-
A GiB Fildim7/C
G9
Ang a-lak na i-to,
D/Ffl ril.rrril
pilleil
nu-ming nag - bi-bi-gay la - kas.- Ka
Em/A Am Am/D Cdim/D G9 A/G
pu ri pu ri ang Po ong May ka nga yonatmag pa kai lan
G/A G9 D/Ffl
ong May ka pal.- nga - yon at mag - pa-kai-lan
man._ Ka n pu ri ang Po pu
PRAYERS FRoM rHE UPPER ROOM
I
77