You are on page 1of 1

Oy,tvt

Kev leutc NG GABr sA TLANG,
HABANG ANG BITUIN AY NAGAABANG
Gtltw Ko sA
.KING
sINAPUPUNAN,
KAY LAPIT Mo NeNc ISILANG.
AIvTII{G PAKIKIPAG S APALARAN
UPANG MAKAHANAP NG TAHANAN,
Asur-ABor ANG KABA sA DIBDIB,
KAY LAPIT MO SE PANGANIB.
O cu-rw KoNG ANAK, TUrAD NA rANGARAr Ko,
PAGSILAY Mo se ATING MUNDO
MecINc TAHANAN NG MAHIRAP,
AI PUSo Mo,y TANGGULAN NG ABA.
Kny leuIc NG GABI sA ILANG,
HABANG ANG BITUIN AY NAGAABANG
Gu-tw Ko sA 'KING sINAPUPUNAN,
KAY LAPIT MO NINC ISILANG.
O cruw KoNG ANAK, TUrAD NA rANGARAI Ko,
PAGSILAY Mo sa ATING MUNDo
MecINc TAHANAN NG MAHIRAP,
AT PUso Mo'v TANGGULAN NG ABA.
LrwaNec NG UNANG PAsrco,
Hnsus, BrrurN NG MUNDo.
O cn-rw KoNG ANAK, TUrAD NA rANGARAn Ko,
PAGSILAY MO se AIING MUNDo
Mecxc TAHANAN NG MAHIRAP
AT PUSo Mo,y TANGGULAN NG ABA.
KAY LAMIG NG GAtsI SA ILANG,
HABANG ANG BITUIN AY NAGAABANG
Gn rw Ko sA 'KING sINAPUPUNAN
Kaulrrmc rrIS NA LANG, TAHANAN NATI'y DARATNAN.
42
I
PRAYERS rnor',r rse UPPER ROOM