You are on page 1of 3

Abstrak

Ang pag-aaral na ito ay nakatuon sa mga pananaw ng lipunan ukol sa mga pamilyang
Pilipino na sumailalim ng Artificial Reproduction at natural na paraan upang mabuo ang
kanilang pamilya. Layon ng pag-aaral na malaman ang pananaw ng bawat karaniwang
pamilyang Pilipino hinggil sa wasto o kanais nais na pagbuo ng isang pamilya. Pakay rin ng mga
mananaliksik na malaman kung paano naapektuhan ang relasyon ng pagsasailalim sa prosesong
Artificial Reproduction hindi lang sa pamilya, pati na rin sa lipunang kanyang ginagalawan.
ayundin, kung paano tinitingnan ng isang ordinaryong pamilyang Pilipino ang ganitong
proseso. usto ring ipunto ng pagsasaliksik na ito ang impluwensya ng paniniwala sa relihiyon
sa isang lipunan sa pagdedesisyon ng isang indibidwal ukol sa pagpapamilya.
Ang isang lipunan ay binubuo ng maraming institusyon. !sa na rito ang pamilya kung
saan itinuturing ito bilang pangunahin at pinakamaliit na yunit ng lipunan. !to ay karaniwang
binubuo ng isang ama, ina, at mga anak. Ang tungkulin ng bawat kasapi ng pamilya ay mahalaga
para sa bawat isa kung saan ang ama ay itinuturing nilang haligi ng tahanan at ang ina naman ang
siyang ilaw ng tahanan. "ilang ilaw ng tahanan, masasabi nilang bumubuo sa kanilang
pagkababae ang pagkakaroon nila ng sariling anak. Ang kanilang mga anak ang nagbibigay sa
kanila ng kasiyahan at kulay sa kanilang buhay mag-asawa.
#a kabilang banda, marami sa panahon ngayon ang mga mag-asawa o magkarelasyon na
walang kapasidad na magkaroon ng anak. !to ay marahil sa kadahilanan ng pagkakaroon ng
isang sakit ng isang indibidwal, ayaw sumubok ng natural na paraan, pareho ang kasarian ng
magkarelasyon at kung anu-ano pang mga umuusbong na hadlang para sa pag-nanais na
magkaroon ng anak na galing sa sariling dugo. $asabay ng problemang ito ang pag-usbong ng
mga makabagong teknolohiya kung saan binibigyan ng pagkakataon ang mga mag-asawa o
magkarelasyon na bumuo ng kanilang pamilya sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga anak.
!to ang tinatawag na Artificial Reproduction.
%pang maipakita ang mga pananaw ng bawat ordinaryong pamilya at ng simbahan ukol
sa pagpapamilya, nagsagawa ang grupo ng isang pagsisiyasat mula sa &' na pamilya mayroon
man o walang anak, isang panayam sa isang mag-asawang sumailalim sa Artificial
Reproduction at ang isang mag-asawa na hindi sumailalim sa ganitong proseso, at pati na rin
ang pananaw ng simbahan ay kinuha ng grupo sa pamamagitan ng panayam.
!to ang mga ilan sa mga findings na nakuha base sa sur(ey
)&* sa mga ito ay nagnanais na mag buntis sa natural na pamamaraan
samantalang +* sa mga ito ay ayos lamang na mag artipisyal na paraan nalamang
sa pagbubuo ng anak kung walang kapabilidad na mag-kaanak
)&* sa mga ito ang mayroong importansya sa pagiging kadugo o ,biological
child- ng kanilang anak at +* sa mga ito ay walang pakialam kung kadugo ba o
hindi ang kanilang magiging anak.
$aramihan sa kanila o +.* sa mga ito na kikilalanin ang isang batang ampon
bilang isang ordinaryong bata at &.* sa mga ito ay titingnan ang naturang bata na
walang sapat na pagkakakilanlan.
Pipilitin nilang mag-kaanak sa pamamagitan ng pagaampon ,/0*- at &1* ang
ayos lang na mapasailalim ng artipisyal na pamamaran upang magka-anak.
"ase sa mga resulta ng pag-aaral, ang mga sumusunod na konklusyon hinggil sa mga
findings ay nakuha2
$aakibat ng pagkilala ng Artificial reproduction, marami ring lumabas na mga
kritisismo hinggil sa wastong pagpapamilya.
"agamat maraming mga pamilya na mas pipiliin ang mag-ampon na lamang sa
halip na sumailalim sa artipisyal na paraan, mayroon pa ding mangilan-ngilan na
mga pamilyang sumusubok ng prosesong Artificial Reproduction.
3anging ang mayayamang pamilya lamang ang nabibigyan ng tsansang
masubukan ang proseso ng artificial reproduction sa kadahilanang
nangangailangan ito ng malaking halaga upang tuluyang maisakatuparan ang
proseso.
4indi lahat ng mga sumasailalim sa prosesong ito ang nagtatagumpay.
Ang artificial reproduction ay naayon sa utos ng simbahan dahil naghahangad
ang prosesong ito na magbunga pa ng paanibagong buhay.
4indi rin nito nilalabag ang utos ng simbahan hangga5t ang prosesong ito ay hindi
kumikitil ng buhay.
Para sa simbahan, ang magiging bunga ng prosesong ito ay may karapatan na
katulad ng marami sa atin dahil may karapatan din silang mabuhay.
6angangailangan ang prosesong ito ng malaking halaga kaya naman kahit na
maraming pamilya ang nagnanais na subuka ito, tanging mayayaman lamang ang
may kakayahang sumailalim nito.