You are on page 1of 2

Tweet 0 0 Shar e thi s

:
கuQ ப[பl
எெனன ேதைவ?
பlய[0 மி0லL மாQ (கuQ மாQ) - 1 கL,
ெவ0லu - அைர கL,
ேகாவா - கா0 கL,
பாதாu - 15,
ெநü - 3 ேடபluO@G,
ஏலðகாü u - 1 kO@G.
எப ெசவ?
நாG - Oµð ேபன|0 ெநüவlL_ @டாðகி, அதி0 பாதாu ப@Lைப ேபாL_ ெபா[ðகQu. இதைன ஆற
ைவ§ மிðஸியl0 கரகரLபாக அைர§ð ெகாuளQu. ெவ0லu ம_u ேகாவாைவ ளாðகQu.
கuQ மாைவ வதðகி எ_ðகQu. வதðகிய மாவl0 ளாðகLபLட பாதாu, ெவ0லu, ேகாவா, ஏலðகாü
u ஆகியவ_ைற ேச[§ð கலðகQu.
ேபðகி0 Lேரயl0 எMெணü தடவl அதி0 இðகலைவைய ெகாLµ சமமாக தLµ மிதமான @Lµ0
க§தியா0 ப[பl அளவl_@ ெவLடQu. M_கைள உடனµயாக Lேரயl0 இ@§ ெவள|ேய
எ_ðகððடா.
@_ ஆறியபlG எ_§ கா_ Qகாத µGகள|0 ைவ§L ப[மாறலாu.
Labels: recipes
RECENT COMMENTS
Vivek
I think Lakshmi is a psycho
techsatish.net - tamil tv serials,tamil tv shows,tamil
magazines,tamil mp3 songs: Office Vijay Tv Serial 07-08-
14 | Office Serial 07th August 2014 | Vijay Tv Office Serial
07th August 2014 | Watch ... · 1 day ago
krishna
hello ... hello... somebody really watching this?
Its getting lonely here.
techsatish.net - tamil tv serials,tamil tv shows,tamil
magazines,tamil mp3 songs: Mahabharatham Vijay Tv
Serial 06-08-14 | Mahabharatham | Vijay Tv Serial
Mahabharatham 06th August 2014 | Vijay Tv ... · 2 days
ago
Bala
Note hthis lady programme.What Devi said is
perfectly correct.If one is cooking my Mom
always say to shut my mouth as saliva may
split.Kindly Producer Sir advice this lady not to
be talkative.
Arusuvai Ithu Thani Suvai 09-07-2014 - techsatish.net -
tamil tv serials,tamil tv shows,tamil magazines,tamil
mp3 songs · 3 days ago
OTHER WEBSITES OF INTEREST
SHORT FLIMS FUNNY VIDEOS
0 Like
ENTERTAINMENT NEWS FM 24x7 TV COMEDY SONGS CINEMA TV SHOWS TV SERIALS
Zee Tamil Solvathellam Unmai 09-07-2014 |
Solvathellam Unmai 09-07-14 | Solvathellam Unmai
09th July 2014 | Zee Tamil Tv Show Solvathellam
Unmai | Solvathellam Unmai Tv Show | Solvathellam
… 3 comments
Laughing Rooster - techsatish.net - tamil tv
serials,tamil tv shows,tamil magazines,tamil mp3
songs 1 comment
tamil tv serials,tamil tv shows,tamil magazines,tamil
mp3 songs: Office Vijay Tv Serial 07-08-14 | Office
Serial 07th August 2014 | Vijay Tv Office Serial 07th
August 2014 | Watch ... 1 comment
Actress Tejaswi Goes Nude for Ram Gopal Varma's
"Ice Cream" Movie | Hot Cinema News -
techsatish.net - tamil tv serials,tamil tv shows,tamil
magazines,tamil mp3 songs 1 comment
AROUND THEWEB
ALSO ON TECHSATISH.NET
WHAT'S THIS?
Has the 'Transformers 4'
Robot Villain Been
Revealed?
Stack
Cop seen running without
clothes after being
caught in bed with
another man's wife
YJNews
0 Comments techsatish.net Login
Sort by Best Share
Start the discussion…
Be the first to comment.
Subscribe Add Disqus to your site
Favorite
serial.techsatish.net
techsatish.tv

« Prev Video Next Video » Home