You are on page 1of 33

1

Kwarter 1: Rhythm

Leksyon 1: Pulso sa Musika (Pulse in Music)

Semana 1
Introduksyon

Sa musika, importante an lawig o lipot kan tanog saka
silensiyo. Duration an apod sa lawig o lipot kan tanog saka
silensiyo. An mga tanog saka silensiyo igwa nin
magkakanigong kumpas. Pwede ining mamatian sa tanog
saka silensiyo. Pwede kitang magpakpak, maglakaw,
magtaptap, magmartsa, magbayle, saka magpatanog nin
mga instrumentong musikal tanganing maipahiling an ritmo
saka kumpas sa musika.

Gibohon 1
Kantahon an Leron Leron Sinta saka ihiro an lawas sabay
sa ritmo kan kanta.Leron leron sinta, bukong papaya,
Dala-dala’y buslo, sisidlan ng bunga.
Pagdating sa dulo, nabali ang sanga,
Kapos kapalaran, humanap ng iba.

2


Ipakpak an kumpas mantang nagkakanta kan
Leron Leron Sinta.

Magtao nin halimbawa nin mga tanog na
nadadangog mo sa kapalibotan.
Anong mga hiro an magigibo mo na mayo nin ribok?

Gibohon 2
Gibohon an minasunod na rhythmic patterns:Isurat an stick notation sa ibaba kan mga ritrato.3

Gibohon 3

Ipapadangog kan lambang grupo an minasunod na rhythmic
patterns mantang nagkakanta.
Enot na Grupo - magpakpakIkaduwang Grupo- magtaptapIkatolong Grupo - patanogon an muroIkaapat na Grupo - magtugtog nin anuman na
instrumentong perkusyon


4


Tandaan:
 An simbolong ( ) nagpapahiling kan
pulso kan tanog.
 Rest ( ) an simbolong nagpapahiling
nin silensiyo.
 Mamamatian ta an pulso sa musika sa
paagi nin pagparakpak, pagtaptap,
paglakaw, pag-chant, saka
pagtugtog nin mga instrumento.


5


Ebalwasyon
Kopyahon an minasunod na tseklist sa saindong notebook.
Lagan nin tsek () an tamang kahon.


(Kaaraman)
Matibayon
Medyo
Matibay
Matibay
Kaipohang
Adalan Pa
1. Naitatao an
kaibahan kan
tanog saka
silensiyo.

2. Namimidbid an
silensiyo alagad
may kumpas.

3. Nagigibo nin
tama an mga
rhythmic pattern
sa paagi nin
pagparakpak,
pagtaptap,
pag-chant saka
pagpatanog
kan muro.

4. Aktibong
nagpapartisipar
sa mga
gibohon kan
grupo.

5. Nagpapahiling
nin respeto sa
sadiri saka
kapwa sa paagi
nin pagdangog
sa iba.
6

Leksyon 2: Paghiro Sabay sa Kumpas
(Moving with the Beat)
Semana 2
Introduksiyon

Beat o kumpas an apod sa pulso sa musika. Ini pwedeng
regular na maluway o marikas. Ini namamatian saka
naipapahiling sa paagi nin mga hiro kan lawas.

Gibohon
Ipakpak an minasunod na rhythmic patterns.
Kantahon an “Ang Alaga Kong Pusa” mantang
pigtaptap an kumpas kaini.

7

Gibohon 2
Hilingon an mga ritratong minasunod.Ano an ginigibo kan lalaki?
Ano an apod ta sa tawong nagpapakarhay nin
harong?
Ano an trabaho niya?
Ano an ginigibo kan karpintero?
Puwera sa paggibo nin harong, ano pa an ibang
bagay na saiyang ginigibo?

8
a. Ipakpak/itaptap an kumpas kan Mang Kiko.b. I-chant an Mang Kiko.

Mang Kiko (Chant)

9


Gibohon 3

Ipakpak/itaptap an rhythmic pattern kan kantang Colors
at School.

10
Tugtugon an rhythmic patterns kan kantang Colors at School.


Duwang padis nin
bala(sticks)


Tambol


ParakpakTambourine
o Tinuhog na Tansan11
Ebalwasyon
Kopyahon an minasunod na tseklist sa saindong notebook.
Lagan nin tsek (  ) an tamang kahon.

Kakayahan

Matibayon
Medyo
Matibay
Matibay
Kaipohang
Adalan Pa
1. Naipapahihili
ng an steady
beats sa
paagi nin hiro
kan lawas
mantang
nagkakanta.

2. Natutugtog
an steady
beats gamit
an mga
rhythmic
instruments.

3. Nakakanta
nin tama.

Tandaan:
Beat o kumpas an apod sa pulsong namamati ta sa
musika. Ini regular na marikas o maluway. Ini an inaapod
na steady beats.
Pwede kitang maggamit nin hiro kan lawas
tanganing maipahiling an pulso kan musika arog kan
pagmartsa, pagtaptap, pagparakpak saka pagtugtog
nin mga instrumentong musikal.


12Leksyon 3: Ritmo sa Musika (Rhythm in Music)

Introduksyon

Rhythm an apod sa hiro kan tanog. Gabos na bagay
sa satong kapalibotan igwa nin rythm o ritmo arog kan
pagsirang saka paglubog kan saldang, paghiro kan mga
kahoy, an hiro kan tubig sa dagat siring man sa satuyang
pagtaram.
Gibohon 1: Echo Clapping4. Aktibong
nagpapartisip
ar sa gibohon
kan grupo.


13
Gibohon 2
Araw at Buwan


Gibohon an minasunod:
1. Ipakpak an steady beats (pulso).
2. Ipakpak an rhythmic pattern.
3. Bangaon an klase sa duwang grupo.

Grupo A- maparakpak kan steady beats (pulso).
Grupo B- maparakpak kan rhythmic pattern.

14

Arin na grupo an nagparakpak kan steady beats?

Ano an nareparo nindo sa pagparakpak kan Grupo B sa
pattern?

Base sa ginibo nindo, ano an nareparo nindo sa tanog na
nagibo kan Grupo A? Kan Grupo B?Gibohon 3
Gibohon an minasunod:

Grupo A- Kantahon an Araw at Buwan
Grupo B- E -- Tugtogon an rhythmic patterns gamit an
mga rhythmic instruments.

 Grupo B - Padis kan Bala

 Grupo C- Drum

 Grupo D - Clapper

 Grupo E - Tambourine

Tandaan:
Rhythm an apod sa paghiro kan tanog saka silensiyo.
Rhythmic pattern an apod sa kombinasyon nin halaba
( ) saka halipot ( ) na tanog, saka silensiyo( ) .


15


Ebalwasyon
Kopyahon an minasunod na tseklist sa saindong notebook.
Lagan nin tsek () an tamang kahon.


Kakayahan
Matibayon
Medyo
Matibay
Matibay
Kaipohang
Adalan Pa
1. Naipapadan
gog an
halawig saka
halipot na
tanog.

2. Naipakpak
an rhythmic
patterns
gamit an stick
notation.

3. Nakatugtog
nin manlain-
lain na
rhythmic
patterns
gamit an
mga rhythmic
instruments.

4. Nagpapartisi
par sa mga
ginibo kan
grupo.
16

Leksyon 4: Maghiro sa Ritmo (Move in Rhythm)

Semana 4
Introduksyon
An rhythm an pinakaimportanteng elemento o sangkap
sa musika. Ini nagpapahiling kan organisadong tanog sa
grupong 2’s, 3’s saka 4’s.
Gibohon 1

• Kantahon an Soldier’s March.

• Ipakpak, itaptap, i-chant, maglakaw o magtugtog
nin rhythmic instruments mantang nagkakanta

17
Ipakpak o itaptap an minasunod na rhythmic patterns.
2
Left, right, left, right here we go .

March- ing, march-ing in a row.


If you’re strong and brave and true,


You may be a sol- dier too.
18


Gibohon kan Grupo
An klase babangaon sa tolong grupo. Lambang grupo
matugtog nin mga rhythmic instruments siring kan clapper,
tambol, tambourine mantang nagkakanta kan Soldier’s March.
Gibohon 2
Kantahon an Rocky Mountain.
Tugtogon an pulso kaini gamit an rhythmic instruments.19
Semana 5
Introduksyon

Gibohon 1
Kantahon an See-Saw mantang ipinaparakpak an rhythmic
pattern sa ibaba.
Pwede kitang magkanta, magbayle saka
magtugtog nin musical instruments tanganing
maipahiling an kumpas kan tugtog o musika.
Sa pagbayle nin waltz maipapahiling an hiro sa
kumpas na tolohan o 3’s.

Tandaan:
An mga tanog pwedeng grupohon sa duwahan
(2’s), tolohan (3’s) o apatan (4’s).

20

Kantahon.


Kantahon an “Bahay Kubo.”

21

Gibohon kan Grupo:
a. Babangaon an klase sa duwang grupo. An sarong
grupo makanta kan Bahay Kubo mantang an sarong
grupo mabayle nin waltz.
b. Ipakanta an Bahay Kubo mantang nagtutugtog nin
rhythmic instruments.

Gibohon 2
Magpili nin rhythmic instrument sa laog kan klasrum
tanganing gamiton sa pagkanta kan Tiririt ng Maya.

22Semana 6
Introduksyon
An kumpas na apatan o 4’s pirming gamiton sa mga
kanta. Tanganing maging mas magayon na dangogon
sinasabayan ta ini nin tugtog.
Gibohon 1
Kantahon ta an Ten Little Indians. Sabayan ini nin hiro kan
lawas siring kan pagpakpak, pagtaptap o pagmartsa.
Tandaan:
Maipapahiling ta an pulso o kumpas na tolohan
o 3’s sa paagi nin pagbayle kan waltz.23


Pangaranan an mga instrumento na ginagamit sa
pagpapadangog kan kumpas o ritmo kan kanta o
tugtog.Ano an apod sa panlimang instrumento? Nakahiling na
kamo kaini?

Kantahon an Come and Play.


24
Pag-adal kan kanta.
Gibohon an minasunod:
 I-echo clap an pulso saka ritmo kan kanta.
 Magtaptap dangan magmartsa sa saindong lugar
mantang nagre-recite kan kanta base sa pulso o
kumpas kaini.
 Ipakanta sa mga aki mantang pig-aarog an
pagtugtog kan trumpeta.

Paano grinupo an kumpas sa kantang Come and Play?
Paano nindo naipahiling an kumpas kan kanta?

Gibohon 2
Gugrupohon an klase sa duwa.
Ipakanta an Come and Play saka Ten Little Indians
mantang nagtutugtog nin rhythmic instrument.
An lider kan grupo mapili nin kakantahon.Tandaan:
Pwede kitang magpakpak, magtaptap, mag-
chant, maglakaw o magtugtog nin instrumentong
musikal tanganing maipahiling an kumpas kan kanta
sa grupong apatan o 4’s.


25


Ebalwasyon
Kopyahon an minasunod na tseklist sa saindong notebook.
Lagan nin tsek ( ) an tamang kahon

Kakayahan
Matibayon
Medyo
Matibay
Matibay
1. Nakakanta nin may tamang ritmo
o kumpas.

2. Naipapahiling an kumpas kan
kanta sa paagi nin tamang hiro
kan lawas.

3. Nakakakanta sa tamang tono
sabay sa hiro kan lawas.

4. Nakatutugtog nin rhythmic
instruments na may tamang
kumpas o ritmo.

5. Aktibong nagbabali/
nagpapartisipar sa gibohon kan
grupo.


Leksyon 5: Ostinato

Semana 7
Introduksyon

An ostinato iyo an paoro-otrong rhythmic pattern na
ginagamit na pansabay sa kanta. Tinutugtog ini gamit an
percussion instruments arog kan tambol, wooden blocks,
castanets, triangles saka rhythm sticks.

Gibohon 1

Gibohon an minasunod.
a. Itaptap / ipakpak an chant
b. Basahon an chant


26

c. Basahon an chant mantang itina-tap an rhythmic
pattern.Itaptap an minasunod na rhythmic patterns:

(Adalan an ritrato sa ibaba)Ano an ginigibo kan duwang aki?
Kantahon an See-Saw mantang nagpaparakpak/
nagtataptap kan steady beats kaini.
Adalan an minasunod na mga pattern:

4

27


o

a. Ipakpak an rhythmic pattern nin nagkapirang
beses hanggang sa manuodan kan mga aki.

b. Kantahon an See-Saw mantang nagpaparakpak,
nagtataptap o naglalakaw kan rhythmic pattern.

c. Maggamit nin anuman na rhythmic instrument sa
pagtugtog kan rhythmic pattern mantang
nagkakanta kan See-Saw.

Gibohon 2
Grupo A- Makanta

Grupo B- Sasabayan kan Ostinato pattern


Grupo C- Magamit kan rhythmic instruments sa
pagtugtog kan ostinato pattern.
28

2 Tumakbo, tumakbo ang pusa, ang pusa , ang pusa
tumakbo, tumakbo, ang pusa sa loob ng bahay.
3 Tumalon, tumalon ang aso , ang aso, ang aso
Tumalon, tumalon ang aso sa malaking bakod
Tandaan:
An Ostinato iyo an paoro-otrong rhythmic
pattern na ginagamit na pansabay sa kanta.
Ini pwedeng gibohon gamit an manlain-lain
na rhythmic instruments na makukua sa
kapalibotan.

29


Ebalwasyon

Magdrowing sa saindong papel nin para sa Pinakamatibay,
para sa Mas Matibay o para sa Matibay. Gibohon ini sa
saindong papel.


Kakayahan

Matibayon
Medyo
Matibay
Matibay
1. Nasasabi an mga
rhythmic instruments
saka iba pang bagay
na nagtatao nin
tanog

2. Nakakagibo nin
ostinato pattern na
isinasabay sa kanta.

3. Naipapahiling an
pagka-artistiko o
mapaagi sa
paggamit kan mga
rhythmic instruments.

4. Nakakakanta
mantang
nagtutugtog nin
ostinato pattern.

5. Aktibong
nagpapartisipar/
nakikibali sa gibohon
kan grupo.


30


Leksyon 6: Paggibo nin Ostinato (Creating Ostinato)

Semana 8
Introduksyon
Maogmang gibohon an paggibo nin simpleng ostinato
pattern.
Sa leksyong ini, maaraman ta an paggibo nin simpleng
rhythmic patterns gamit an rhythmic instruments saka hiro nin
lawas.
Gibohon 1
Ipakpak an minasunod na rhythmic patterns sabay sa
pagsabi kan mga rhythmic syllables sa ibaba.

Rhythmic Dictation
Mapakpak an paratokdo nin rhythmic patterns sa
grupong 2’s, 3’s saka 4’s mantang an mga aki
nagdodrowing nin stick notation sa saindang suratan
o notebook.


31


Gibohon 2

Padangat mo man an saimong nasyon? Tano?Gibohon an minasunod:

a. Iparakpak an rhythmic patterns mantang sinasabi an
rhythmic syllables kaini.

32

b. Anong mga rhythmic syllables an ginamit sa rhythmic
patterns sa itaas?

c. Pagibohon an mga aki nin simpleng ostinato para sa
kanta.

d. Tugtogon an rhythmic pattern mantang nagkakanta kan
Bayang Sinta.
Gibohon 3
Maggrupo sa apat. An lambang grupo magibo nin
ostinato pattern. Gagamiton ini sa paagi nin hiro kan lawas
mantang nagkakanta.
Ebalwasyon
Kopyahon an minasunod na tseklist sa saimong notebook.
Lagan nin tsek (  ) an tamang kahon.

Kakayahan

Matibayon
Medyo
Matibay
Matibay
Kaipohang
Adalan Pa
1. Naipapahiling
an tibay sa
paggibo nin
ostinato.

2. Naipapahiling
an kaaraman
sa rhythmic
pattern sa

Tandaan:
An ostinato puwedeng tugtugon gamit an mga
rhythmic instruments o iba pang bagay na nagtatao nin
tanog. Maipapahiling man an rhythmic patterns sa paagi
nin hiro kan lawas.

33

paagi nin
pagpakpak,
pagtaptap,
pag-chant,
pagpitik kan
muro o
pagtugtog nin
musical
instruments.
3. Nasasabayan
an kanta nin
tamang
pagtugtog kan
rhythmic
pattern.

4. Aktibong
nagpapartisi-
par
sa gibohon
kan grupo.

5. Nagpapahiling
nin
pakikisumaro
sa mga
gibohon kan
grupo.