You are on page 1of 3

Mẫu 1 (áp dụng trường hợp nghỉ phép từ 01 đến 03 ngày

)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi: Lãnh đạo Phòng Thị trường
Tôi tên: Phan Kiên
Chức vụ: Chuyên viên Phòng Thị trường
in đư!c ngh" #h$#: %& ng'y
K( t) ng'y: *+,%-,*%&+ .thứ /0i1
L2 3o: 4gh" #h$# n56 *%&+
78 đi9n thoại :iên :ạc .n;u ngh" #h$# trong nư<c1: %=->=*?--&
Kính 6ong Lãnh đạo Phòng @$t 3uy9tA,A
TP.HCM, ngày 20 tháng 03 năm 2014
ÃNH Đ!" #HÒNG
$%&ỆT
NG'(I )M Đ*N
#h+n ,-.n
Mẫu 2 (áp dụng trường hợp nghỉ phép từ 03 ngày trở ln)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi:
B C0n TDng EiF6 đ8cG
B Lãnh đạo PhòngH C0n
…………………………A
Tôi tên:
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA
Chức vụ: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA PhòngH
C0n: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
in đư!c ngh" #h$#: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ng'yA
K( t) ng'y: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAđ;n h;t ng'y AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
L2
3o:AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Iị0 ch" :iên h9 trong thời gi0n ngh"
#h$#: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
78 đi9n thoại :iên :ạc .n;u ngh" #h$# trong nư<c1:
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Kính 6ong C0n TDng EiF6 đ8c v' Lãnh đạo Phòng @$t 3uy9tA,A
TP.HCM, ngày … tháng … năm 20…
Mẫu 2 (áp dụng trường hợp nghỉ phép từ 03 ngày trở ln)
/AN T0NG GI1M Đ2C
$%&ỆT
ÃNH Đ!" #HÒNG
$%&ỆT
NG'(I )M Đ*N