You are on page 1of 14

PHỤ LỤC KÈM THEO CHỨNG THƯ THẨM ĐỊNH GIÁ

(Số Vc 13/02/41/ĐS, ngày 07/02/2013 của SIAC)
Khách hàng yêu cầu TĐG Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02, đưng Ng!"#n $hái %&c, 'hưng (!")t
$h*ng, thành 'hố +i,n %-a, tỉnh Đồng Nai.
Đi.n thoại: /0012 3456107 8a9: /0012 3450500.
Tà! "#n $h%& '(nh g!á G:i th;! <ố 5 /thi)t =ị2: $>ang thi)t =ị dạ" h&c ti,n ti)n c: ?@c
đA tưBng tác cao th!Ac dC án Đ;! tư t>ang thi)t =ị tối thiD!,
thi)t =ị ti,n ti)n và thi)t =ị dạ" h&c ?En giáo dục F!ốc 'h-ng
nG? 2012 cho các t>ưng cEng HI' t>,n địa =àn tỉnh Đồng Nai
?Ji 100K.
Đ() '!*& $h%& '(nh g!á $hị t>ưng thành 'hố %ồ LhM Ninh và thành 'hố %à NAi.
M+c ',ch $h%& '(nh g!á Oà? cB <ở đP! th;! ?!a <*? tài <Qn.
Th-! '!*& $h%& '(nh g!á $háng 02R2013.
./ C0 "1 $h%& '(nh g!á
1.1. Các căn cứ và pháp lý để thẩm định giá:
S LGn c@ (!")t định Th, d!".t U)t F!Q chỉ định th;! <ố 57R(ĐSSGVĐ$, ngà" 1WR01R2013
cXa Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai.
S LGn c@ GiP" ",! c;! thY? định giá cXa Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai ngà"
1WR01R2013 (kem the !anh m"c ch# t#$t tà# %&n y'( c)( th*m +,nh g#-).
S LGn c@ %Z' đồng $ư vPn S Vịch vụ thY? định giá <ố 03RS[\LS$]V]STNSĐN ngà"
1WR01R2013.
S LGn c@ Thá' H.nh giá và các vGn =Qn hưJng d^n thi hành Thá' H.nh giá.
S LGn c@ U)t F!Q th! thI' và 9_ H` thEng tin thị t>ưng Hi,n F!an đ)n tài <Qn thY? định giá
tại thị t>ưng thành 'hố %ồ LhM Ninh và thành 'hố %à NAi thao ",! c;! thY? định giá
cXa Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai tb ngà" 1WR01R2013 đ)n ngà" 06R02R2013.
1.2. Cơ sở giá trị:
LGn c@ vào ?ục đMch thY? định giá, 'há' H` và đcc điD? đưZc ?E tQ chi ti)t ở ?ục 3 cXa
tài <Qn thY? định giá, S[\L ch&n cB <ở 2Giá trị thị trưng! đD thY? định giá.
3/ Các nguyên $4c 5à 6h70ng 6há6 $h%& '(nh g!á
2.1. Các phương pháp thẩm định giá:
d ThưBng 'há' <o <ánh t>Cc ti)'.
Lác de Hi.! <_ dụng t>ong các 'hưBng 'há' đưZc th! thI' tb thị t>ưng và tha? UhQo
ng!ồn thEng tin tb ngfn hàng de Hi.! cXa S[\L.
2.2. Các ng"#$n t%c thẩm định giá:
d Ng!",n t*c tha" th).
d Ng!",n t*c đ:ng g:'.
d Ng!",n t*c c!ng c;!g.
/Đ01SIAC120131/02123 S4 0#- !"c 5à Đà t6 t7nh Đ8ng 9a#.!c: /;ang 1/14
8/ Đ9c '!*& $à! "#n $h%& '(nh g!á
:$$ Tên $à! "#n Đ9c '!*& ;!nh $< = ;> $hu?$ :@ A7Bng
01 +A thi)t =ị
dạ" h&c
thEng ?inh
S %hng <Qn 9!Pt: %a=ooU.
S i!Pt 9@: Đài Ooan.
S +ao gồ?:
./ C#ng $70ng $ác cD chEn '< F! 'Gng/
S NodaH: %+N S 064R%a=oa>d.
S %hng <Qn 9!Pt: %a=ooU.
S i!Pt 9@: Đài Ooan.
S +Qo hành: 25 tháng.
S LEng ngh.: LQ? @ng hồng ngoại.
S jMch thưJc vkng tưBng tác: 41 inch.
S $l H. Uh!ng: 5:3.
S $hanh cEng cụ: $Mch hZ' 3 thanh cEng cụ.
S $Mch hZ' thi)t =ị t>Q Hi t>*c nghi.?: $Mch hZ' đồng =A
=A th! m8 cXa thi)t =ị t>Q Hi t>*c nghi.? [mS /[nta>activa
ma<'on<a S"<ta?2.
S LhPt Hi.!: jh!ng =nng hZ' Ui? nhE?, =o ?ct =Qng đưZc
<Bn cEng ngh. nano.
S %p t>Z %[V: L:.
S ThưBng 'há' tưBng tác: +nng ta" hocc dkng =qt.
S ĐA 'hfn giQi: $ối thiD! 5.070 9 5.070.
S $ốc đA F!rt: 2W?< cho điD? đ;! ti,n và 4?< cho các
điD? ti)' thao.
S ĐA chMnh 9ác: 0,1 ??.
S Giao ti)' vJi ?á" tMnh: sS+.
S %. đio! hành tưBng thMch: tindou<
v
i', ]i<ta, 6 /32 =it
hocc 05 =it2.
S Nhi.t đA tưBng thMch: $b S10 đ)n W0
0
L.
S ĐA Y? tưBng thMch: $b 20 đ)n 40K.
3/ Th!<$ H( $I# A-! $I4c ngh!J& IK:
S %hng <Qn 9!Pt: %a=ooU.
S NodaH: m8S11R[mS.
S i!Pt 9@: Đài Ooan.
S $hi)t =ị t>Q Hi /h&c <inh2:
d LEng ngh. t>!"on de Hi.!: m8 2 chio!, t;n <ố 2,5 G%w.
d Số nqt: 10 nqt.
d Đxn =áo hi.!: 2 đxn OyV =áo hi.!.
d Số U,nh: 2W1.
d (!Qn H` 9!ng đAt tMn hi.!: $C đAng t>ánh 9!ng đAt tMn hi.!.
d $Mn hi.! t>!"on: Nga" Uhi =P? nqt.
d Ng!ồn: 2 Tin.
d $i)t Ui.? nGng HưZng: $C đAng ch!"Dn <ang ch) đA nghỉ
<a! Uhi t>!"on tMn hi.!.
S $hi)t =ị đio! UhiDn /Giáo vi,n2:
d LEng ngh. t>!"on de Hi.!: m8 2 chio! t;n <ố 2,5 G%w.
d Số nqt: 10 nqt.
340 =A
/Đ01SIAC120131/02123 S4 0#- !"c 5à Đà t6 t7nh Đ8ng 9a#.!c: /;ang 2/14
d Đxn =áo hi.!: 2 đxn =áo hi.!.
d Số U,nh: 2W1 U,nh.
d (!Qn H` 9!ng đAt tMn hi.!: $C đAng t>ánh 9!ng đAt tMn hi.!.
d $Mn hi.! t>!"on : Nga" Uhi =P? nqt.
d Ng!ồn: 2 Tin.
d $i)t Ui.? nGng HưZng: $C đAng ch!"Dn <ang ch) đA nghỉ
<a! Uhi t>!"on tMn hi.!.
S $Mnh nGng:
d Lh!"Dn F!a t>ang t>ưJcR <a! t>ong 'h;n ?o? %i$aach và
Toua>'oint và ch!"Dn giea đzi giao di.n giea 'h;n ?o?
%i$aach và giao di.n tindou< Va<Uto'.
d Đio! UhiDn [mS =nng cách hiDn thị =iD! đồ, U)t F!Q HCa
ch&n cXa h&c <inh, hocc =*t đ;! Hại HCa ch&n và thi)t HI' Hại
cf! t>Q Hi đqng.
d Đio! UhiDn ?á" chi)! vIt thD, =*t đ;! ch) đA HCa ch&n h&c
<inh và UMch hoạt thi)t =ị h&c <inh.
8/ Máy ch!<u 5?$ $h*
S NodaH: y$] S 550Ryw]i<ion.
S %hng <Qn 9!Pt: %a=ooU.
S i!Pt 9@: Đài Ooan.
S +Qo hành: 25 tháng.
S LQ? =i)n Qnh: LN{S 1R3|.
S Th:ng đại: Th:ng đại F!ang 129, 'h:ng đại <ố 49.
S $l H. Uh!ng h}nh: 20 ~'<.
S ĐA 'hfn giQi: 1.3 N'9.
S Vi.n tMch vkng chụ': OJn nhPt 320 ?? 9200 ??.
S $i,! cC: $C đAngR đio! chỉnh ta".
S ĐA 'hfn giQi đ;! >a: SiG\ /1.240 9 1.0252, iG\ /1.025 9
6042.
S ĐA 'hfn giQi h}nh Qnh: 6W0 $] d-ng F!rt.
S Lfn =nng t>*ng: $C đAngR đio! chỉnh ta".
S LGn chỉnh đA <áng: L:.
S LGn chỉnh ?à!: L:.
S Lh!"Dn đzi 'hi? f? =QnR dưBng =Qn: L:.
S Ghi vidao /=nng 'h;n ?o?2: L:.
S Lhia h}nh Qnh: L:.
S Nàn h}nh {SV: L:.
S %}nh Qnh đ;! >a: (!a giao ti)' ]G\.
S %}nh Qnh đ;! vào: (!a giao ti)' ]G\.
S Giao ti)' sS+ 2.0: L:.
S Đio! UhiDn tb 9a: L:.
S Đxn OyV: L: hp t>Z đxn OyV t>ong đio! Ui.n thi)! <áng.
S $ưBng thMch vJi =Qng tưBng tác /[t+2: L: tưBng thMch.
L/ Phần &M& '!Mu ;h!*n $,ch hB6
S %hng <Qn 9!Pt: %a=ooU.
S NodaH: %itaach.
S i!Pt 9@: Đài Ooan.
/Đ01SIAC120131/02123 S4 0#- !"c 5à Đà t6 t7nh Đ8ng 9a#.!c: /;ang 3/14
S Lh@c nGng đá' @ng:
 Chức năng &'ng tương tác:
S Lhxn Qnh và h}nh non tb de Hi.! data'ooH.
S Lhụ' nhanh ?àn h}nh hiDn thị h. thống và 'h;n ?o?
đang chạ" =nng cQ ?àn h}nh hocc tk" chỉnh c*t.
S Đio! chỉnh UMch thưJc =qt và ?à!, c!ng cP' các =qt đánh
dP!.
S $>ang c: thD di ch!"Dn và 'h:ng to th! nh•.
S i:a các h}nh Qnh hocc che vi)t =nng tY" vJi =a ch) đA:
F!rt, nhP' ch!At và c*t =Jt.
S +qt ?a th!It /?agic 'an2 c: thD nhIn di.n đưZc cái h}nh
Uhối và tC đAng ch!"Dn chqng thành h}nh ta? giác, h}nh che
nhIt, h}nh t>-ngvJi các đưng th€ng và g:c cạnh chMnh 9ác.
S Lhi)! H,n ?àn h}nh các chq thMch và Hư! Hại như ?At
t>ang =Qng t>*ng t>ong Uhi các 'h;n ?o? và h. thống Uhác
đang hoạt đAng.
S Th:ng to =àn 'hM? Qo đD g•.
S NhIn di.n che vi)t.
S Lhi)! đxn <áng Hà? nzi =It 'h;n c;n nhPn ?ạnh t>ong
t>ang.
S Lhi)! H,n ?àn h}nh các hoạt đAng đưZc ghi Hại t>,n =Qng
t>*ng vM dụ như hoạt đAng v‚.
S $C đAng ch&n ?At h&c <inh =Pt U} =ởi ?á" tMnh, hiDn thị
[V, t,n, QnhgcXa h&c <inh.
S $h! nh• che vi)t hocc =Qn v‚ đD ti)t Ui.? chp cho các
nAi d!ng Uhác.
S Oư! nAi d!ng t>,n các t>ang Uhác nha! dưJi dạng TV8 hocc
ƒTG.
S +z <!ng, 9:a, <ao chr' t>ang t>,n danh <ách t>ang.
S Lhxn de Hi.! tb ?á" tMnh =Pt U} Hqc nào: h}nh Qnh, f?
thanh, vidaog.
S G• tb Uh:a đD t}? Ui)? h}nh Qnh t>Cc ti)' t>,n [nta>nat
và chxn H,n t>ang =nng cách Uro Qnh t}? đưZc vào t>ang.
S Lhxn nhanh các Uhối h}nh như h}nh t>-n, ta? giác, h}nh
che nhItgvà đio! chỉnh đA HJn UMch thưJc =nng cách Uro
ch!At.
S LEng cụ hp t>Z vi.c giQng dạ" toán h&c như: thưJc U„, ,
Ua, co?'a, thưJc đo g:cg
S L: thD di ch!"Dn, đio! chỉnh đồ vIt =nng cách c*t, <ao chr',
9oa"g.
S +Qng t>*ng và =Qng tưBng tác cXa hhng Uhác c: thD tMch
hZ' đưZc.
S NhI' ~iHa Toua>Toint: $>ang cXa ~iHa ''t <‚ thành t>ang
t>,n =Qng t>*ng… các hoạt đAng [mS đưZc <oạn thQo, chỉnh <_a
t>,n Toua>Toint c†ng c: thD hoạt đAng t>,n t>ang =Qng t>*ng
/Đ01SIAC120131/02123 S4 0#- !"c 5à Đà t6 t7nh Đ8ng 9a#.!c: /;ang 4/14
Uhi đưZc nhI' vào.
S Lác cEng dụ giQng dạ" Uhác như: đồng hồ tMnh gi, đ)?
ngưZc, nhhn <ố và che cái, tạo =:ng các 'h;n cXa t>ang.
S L: đD tha" đzi <ố ch@c nGng hi.n t>,n thanh cEng cụ.
S Ngưi dkng c: thD thoQi ?ái 9oa" và di ch!"Dn thanh cEng
cụ.
 Chức năng má# chi(" v)t thể:
S Lhụ' h}nh tb các tài Hi.! giP" hocc vIt thD =nng ?á"
chi)! vIt thD, c: thD c*t hocc HP" toàn =A.
S Oư! Qnh nga" <a! Uhi chụ'.
S Lhi)! H,n ?àn h}nh chq thMch t>ong Uhi ?á" chi)! vIt thD
đưZc UMch hoạt.
S (!a" và Hư! các tI' tin vidao.
S Lh@c nGng chỉnh <_a đBn giQn các đoạn vidao F!a" tb
?á" chi)! vIt thD.
S Lh) đA <o <ánh: chụ' 2, 5, 0 hocc 7 =@c Qnh ?At Hqc vào
đưa H,n ckng 1 t>ang đD <o <ánh.
S j‡ th!It t!a nhanh thi gian ti?a Ha'<a.
 Chức năng h* th+ng tr' li tr%c nghi*m ,-.:
S Lho 'hr' cài đct t>- chBi, đố v!i.
S Lho 'hr' ư! ti,n ngưi =P? t>Q Hi t>ưJc.
S Lho 'hr' giáo vi,n ch!Yn =ị =ài t>*c nghi.? và đ:ng g:i
t>ưJc Uhi giQng.
S Thát hi.n và cho 'hr' 9!ng 'hong H,n =Qng.
S Lho 'hr' g&i h&c <inh =Pt Uˆ H,n =Qng.
S Lh@c nGng thống U, đánh giá F!a nhio! =ài tI', t>- chBi.
S Lho 'hr' <oạn cf! h•i, Yn đá' án.
S Lho 'hr' =iD! F!")t =M ?It /giP! t,n h&c <inh2.
S Lho 'hr' thống U, cf! t>Q Hi và v‚ =iD! đồ.
S Lho 'hr' hiDn thị cf! t>Q Hi cXa tbng h&c <inh Uhi c;n.
S Lho 'hr' hiDn thị h}nh Qnh và t,n h&c <inh.
S Lh@c nGng h‰n gi, đồng hồ đ)? ngưZc.
S Lh@c nGng Hư!, c*t dán =iD! đồ thống U,.
S Lho 'hr' 'hfn Hoại, hiDn thị điD? cXa tbng h&c <inh.
S Lh@c nGng ghi =i,n =Qn, Hư! U)t F!Q.
S Lho 'hr' thống U, <ố h&c <inh t>Q Hi và <ố cf! t>Q Hi
hZ' H..
S Lho 'hr' Hư! và tạo ?Ji cf! h•i.
S $Mch hZ' Toua> Toint: cho 'hr' <oạn cf! h•i t>,n Toua>
Toint.
S Lho 'hr' tMch hZ' dịch vụ đi.n toán đá? ?f" đD thao
d•i, đánh giá F!á t>}nh h&c tI'.
 Chức năng /hởi t01 h10t đ2ng c34 ,-..
S Lho 'hr' <oạn và thi)t U) cf! h•i t>Cc ti)' t>,n =Qng
tưBng tác.
S Lho 'hr' =z <!ng các hoạt đAng [mS Uhác như đố v!i,
/Đ01SIAC120131/02123 S4 0#- !"c 5à Đà t6 t7nh Đ8ng 9a#.!c: /;ang </14
t>- chBi <*' ng_a, =• 'hi)! UhEng t,ng và thi)t HI' đA Uh:,
cf! h•i đBn hocc đa đá' án cho tbng hoạt đAng.
S Lho 'hr' tX" chỉnh các ch) đA Uhác nha! cho: =ài UiD?
t>a, đố v!i, t>- chBi <*' ng_a g
S Lho 'hr' thi)t U) cf! h•i tb tài Hi.! c: <Šn: tạo các hoạt
đAng [mS vJi đoạn vGn, h}nh Qnh, f? thanh,g
S Lho 'hr' HCa ch&n và tha" đzi =iD! ?^! và <ố HưZng đá'
á' HCa ch&n t>ong cf! h•i.
S %p t>Z tài Hi.! định dạng L]S:Oư! ~iHa dưJi dạng L]S
và 9!Pt >a dưJi định dạng L]S.
S %p t>Z định dạng nhI' de Hi.!: LS], y\S và TT$.
S Lho 'hr' =z <!ng <oạn cf! h•i tb Toua> Toint: thi)t HI'
các thEng <ố cf! h•i vM dụ như ch) đA cf! h•i, cf! t>Q Hi
đBnRđa, <ố HưZng 'hưBng án HCa ch&ng
 Chức năng 5"'n lý th6ng tin l7p h8c.
S Lho 'hr' =z <!ng, <oạn thQo và 9:a các h}nh Qnh và
thEng tin giáo vi,n.
S Lho 'hr' =z <!ng, <oạn thQo và 9:a các h}nh Qnh và
thEng tin cXa thành vi,n t>ong HJ'.
S Lài đct thEng tin: 'hk hZ' vJi giáo vi,n và HJ' h&c Uhác
nha! t>ong ?pi Uh:a h&c.
S Lhỉnh <_a thEng tin thành vi,n t>ong HJ' h&c tbng ngưi
?At hocc nhI' de Hi.! th,? thao tbng 'h;n.
S Lho 'hr' thi)t HI' ?h <ố cố định cXa thi)t =ị t>Q Hi tb 9a
/>a?ota Ua" 'ad2 cho h&c <inh và tC đAng nhIn di.n thao th@
tC.
S Lho 'hr' đối chi)! ?h <ố h&c <inh vJi ?h t>Q Hi tC đAng
hocc =nng ta".
 Chức năng &á1 cá1 9,-. r:p1rt;
S [n de Hi.! thống U,: t>Cc ti)' đưa >a thống U, cXa các de
Hi.! hoạt đAng cXa [mS dưJi các dạng mT$, TV8, iOS, V{L,
và m$8.
S +áo cáo 9)' hạng điD?: danh <ách điD? <ố cXa tPt cQ h&c
<inh, <ố điD? t>!ng =}nh, hạng điD? t>!ng =}nh, và <*' 9)'
thao điD? <ố.
S +áo cáo t>Q Hi t>ong HJ' h&c: danh <ách 9)' hạng điD?
<ố, <ố HưZng h&c <inh đưZc chP? điD?, và các cf! t>Q Hi đqng
cho ?pi cf! h•i.
S Lhi ti)t vi.c chP? điD?: danh <ách các cf! t>Q Hi đqng,
UhEng chMnh 9ác, và <ố điD? cXa ?pi h&c <inh.
S +iD! đồ điD? <ố thao th@ tC: hiDn thị Hịch <_ 9)' hạng.
S Lhi ti)t cf! h•i đBn: hiDn thị ?pi ?ục cf! h•i, HCa ch&n
và 9)' hạng chP? điD? t>ong =iD! đồ cAt và =iD! đồ t>-n.
S Lhi ti)t vo cf! t>Q Hi cXa h&c <inh: danh <ách các HCa
/Đ01SIAC120131/02123 S4 0#- !"c 5à Đà t6 t7nh Đ8ng 9a#.!c: /;ang =/14
ch&n cXa tPt cQ các h&c <inh t>,n ?pi cf! h•i đối vJi đA Uh:
cXa U} thi và ?@c đA hiD! =i)t cXa h&.
S Lhi ti)t vo cf! t>Q Hi cXa tbng h&c <inh: danh <ách các
HCa ch&n cXa ?pi h&c <inh t>,n ?pi cf! h•i và cf! t>Q Hi.
S +iD! đồ điD? <ố thao Hịch <_ cá nhfn cho =i)t ?@c đA
hoàn thành cXa ?pi h&c <inh t>ong các =ài UiD? t>a t>ưJc đ:.
S Thát Hại toàn =A =ài UiD? t>a: hiDn thị tbng ?ục t>ong ?At
=ài UiD? t>a vJi tbng ?ục t>ong =ài =an đ;! và các <ố Hi.!
thống U, tb t>Q Hi cXa h&c <inh.
 Chức năng t<ch h=p ph>n cứng
S $Mch hZ' đồng =A và đ;" đX tMnh nGng cXa =Qng tưBng
tác, ?á" chi)! vIt thD, và thi)t =ị t>Q Hi t>*c nghi.? [mS.
S Lác 'hM? t*t c@ng /ho"Ua"2 t>,n 3 thanh cEng cụ cXa
=Qng tưBng táccho 'hr' =It t*t và đio! ?á" chi)! vIt thD và
[mS. Ngưi dkng c†ng c: thD t>Cc ti)' <_ dụng ?á" chi)! vIt
thD và [mS.
S $hi)t =ị đio! UhiDn tb 9a cXa giáo vi,n />a?ota Ua"'ad2
c: thD đio! UhiDn tMnh nGng cXa 'h;n ?o? và các thi)t =ị
Uhác: =It t*t thi)t =ị, =It t*t các tMnh nGng 'h;n ?o?, thống
U, cf! t>Q Hi,...
N/ T,ch hB6 nG! Fung hOc $!<ng )nh $Png c7-ng
S %hng <Qn 9!Pt: [nto'.
S NodaH: ]m yngHi<h.
S i!Pt 9@: %àn (!ốc.
 ?<nh năng: @8c tA m7i
S %&c <inh đưZc h&c tb ?Ji vJi nheng h}nh Qnh ?inh h&a.
S Lh@c nGng nhIn dạng gi&ng n:i, <a! Uhi ngha 'hát f?,
h&c <inh <‚ đ&c Hại đD UiD? t>a vi.c 'hát f? cXa ?}nh /c: tb 1
đ)n W tốc đA tb Uh: đ)n d# đD HCa ch&n2.
S Thát f? cXa h&c <inh <‚ đưZc đánh giá Hại =nng cAt điD?
<ố =,n 'hQi ?àn h}nh.
 ?<nh năng: B"#*n ngh:
S ia? và ngha =ài giQng dưJi dạng ?At đoạn hAi thoại
giống như 9a? ?At =A 'hi? hoạt h}nh 3V đD H!".n U‹ nGng
ngha.
S Lh) đA Yn hocc hi.n 'h;n 'hụ đo đD h&c <inh >xn H!".n
UhQ nGng 'hán đoán tb vCng.
 B"#*n ngh: và phát Cm
S mxn H!".n UhQ nGng ngha và n:i =nng cách 'hát f? Hại
các cf! t>ong đoạn hAi thoại và UiD? t>a Hại đA chMnh 9ác.
S L: thD đio! chỉnh tốc đA Uh: và nhanh d;n cXa cf! đD
>xn H!".n U‡ nGng giao ti)' th!;n thục cho h&c <inh.
 ?<nh năng: @8c 5"4 &ài hát
S O*ng ngha nAi d!ng =ài h&c dưJi dạng ?At =ài hát v!i
/Đ01SIAC120131/02123 S4 0#- !"c 5à Đà t6 t7nh Đ8ng 9a#.!c: /;ang 7/14
nhAn.
 ?<nh năng: B"#*n ngh: và đ8c
S Lh@c nGng nhIn dạng gi&ng n:i ch!Yn, h&c <inh đưZc
h&c cách 'hi,n dịch Uhi ngha ?At tb /hocc cf!2 cho t>ưJc
=nng ngEn nge =Qn địa và h&c <inh <‚ n:i Hại =nng ti)ng anh.
S $Mnh nGng nà" giq' h&c <inh c: thD <_ dụng ti)ng anh
nh!;n nh!"#n ckng ngEn nge =Qn địa.
 ?<nh năng: DEng v4i nhCn v)t
S $ưBng @ng vJi 'h;n 'hát f? cXa nhfn vIt đ:, h&c <inh
<‚ 'hát f? và đưZc 'h;n ?o? ghi Hại đD UiD? t>a 'h;n 'hát
f? cXa ?}nh.
S Song <ong vJi đ: Hà <o <ánh vJi gi&ng ch!Yn cXa nhfn
vIt đD H!".n tI' <ao cho đạt hi.! F!Q tốt nhPt.
 ?<nh năng: B"#*n ngF pháp
S %&c <inh đưZc h&c cách di#n đạt ckng ?At nAi dụng
nhưng đct t>ong nheng t}nh h!ống Uhác nha!.
 ?<nh năng: B"#*n vi(t
S %oàn thành cf! vJi các tb đưZc đQo vị t>M <Šn, và vi)t Hại
cf! =nng ti)ng anh <a! Uhi ngha =nng ngEn nge =Qn địa cXa
h&c <inh.
 ?<nh năng: B"#*n đ8c
S jMch vào đD ngha và đ&c Hại toàn =A nAi d!ng ?At đoạn
?i,! tQ, 'h;n ?o? <‚ ghi f? toàn =A gi&ng đ&c đ: đD h&c
<inh H!".n 'hát f?.
 ?<nh năng: Giểm tr4 đánh giá.
S j)t thqc ?pi =ài h&c, h&c <inh đưZc thCc hành Hà? =ài
UiD? t>a đD UiD? t>a ?@c đA nhJ =ài, ngoài >a ch!Yn =ị cho
=ài UiD? t>a th_ UhQ nGng ti)ng anh F!ốc t).
 ?<nh năng: @8c 5"4 trH chơi
S %&c <inh c: thD chBi các t>- chBi như t}? h}nh Qnh tưBng
@ng vJi tb ti)ng \nh hocc t}? cách ghr' các tb thành cf!
hoàn chỉnhđD >xn H!".n tb vCng và nge 'há' ?At cách thq vị
và hi.! F!Q F!a các t>- chBi.
Q/ T,ch hB6 nG! Fung "ách g!áR ;hR) '!Jn $S
S %hng <Qn 9!Pt: \[L.
S NodaH: \[L y=ooU.
S i!Pt 9@: ]i.t Na?.
S Ih0m vi n2i J"ng sách: Lh@a toàn =A chưBng t>}nh <ách
giáo Uhoa 'hz thEng tb HJ' 1 đ)n HJ' 12 đh đưZc <ố h:a thành
các đ‹a V]V và <_ dụng đồng =A t>,n h. thống thi)t =ị.
S Chức năng ch"ng:
d %iDn thị nAi d!ng <ách giáo Uhoa đh <ố h:a.
d L: thD HIt tbng t>ang hocc di ch!"Dn đ)n vị t>M =Pt Uˆ Uhi đ&c.
d Đ:ng g:i và 9!Pt thành ch!Yn SL{N2005 các c!ốn <ách
/Đ01SIAC120131/02123 S4 0#- !"c 5à Đà t6 t7nh Đ8ng 9a#.!c: /;ang >/14
dạng <ố đD chưBng t>}nh F!Qn H` <ách nhI' vào.
S Chức năng 5"'n lý sách
d Th;n ?o? c: ch@c nGng như ?At giá <ách t>Cc t!")n, t>,n
đ: c: nhio! c!ốn <ách và đưZc tz ch@c giá <ách thao cP' và
thao HJ' h&c.
d Th;n ?o? c: thD th,? c!ốn <ách H,n giá <ách.
d Th;n ?o? c: thD =Jt c!ốn <ách H,n giá <ách.
S Chức năng 5"'n lý h8c t)p
d Th;n ?o? c: thD hiDn thị dạng t>ang <ách thao các định
dạng Qnh và TV8.
d Th;n ?o? c: thD 'h:ng to th! nh• t>ang <ách thao đA 'hfn
giQi cXa ?àn h}nh.
d Th;n ?o? c: thD hiDn thị ch) đA đBn t>ang hocc nhio!
t>ang t>,n ?At ?àn h}nh.
d Th;n ?o? c: thD tạo đưZc các hi.! @ng HIt t>ang 'hk hZ'
=nng ch!At, =àn 'hM? hocc ?At <ố 'hM? n:ng.
d Th;n ?o? c: th,? các ch@c nGng 'h:ng to, th! nh•, in
Pn, tQi cQ c!ốn <ách.
d Th;n ?o? ghi nhJ các H;n c!ối ckng ngưi <_ dụng đ&c
<ách.
d Th;n ?o? c: ch@c nGng nhQ" đ)n đ;! t>ang hocc 9!ống
c!ối c!ốn <ách.
S Chức năng /(t n+i v7i &'ng tương tác.
d Lh@c nGng 'h:ng to th! nh• =nng 'hM? n:ng và =nng
?àn h}nh tưBng tác.
d Lh@c nGng cha HP' ?àn h}nh hocc cha ?At 'h;n ?àn h}nh.
d Lh@c nGng gạch chfn.
d Lh@c nGng đánh dP!.
d Lh@c nGng ~oc!< /đxn chi)! <áng tạo <C tI' t>!ng2.
d Lh@c nGng 9:a hi.! @ng.
S Chức năng K'1 m)t.
d Th;n ?o? tz ch@c <ách giáo Uhoa thao định dạng Uhác đD
t>ánh ngưi <_ dụng <ao chr' nAi d!ng <ách giáo Uhoa và
<_ dụng ở ?At <ố t>ưng hZ' Uhác.
d Nh h:a de Hi.! đD =Qo ?It thEng tin.
T/ T,ch hB6 $,nh nPng Uu#n AV $IWc $uy<nX nEng c)R chY$
A7Bng FZy 5à hOc
S %hng <Qn 9!Pt: \[L.
S NodaH: \[L aNanaga?ant.
S i!Pt 9@: ]i.t Na?.
 Chức năng ch"ng:
S j)t nối và vIn hành t>Cc t!")n, F!a [nta>nat, thao ?E
h}nh ?á" chX S ?á" Uhách.
S L: ch@c nGng F!Qn t>ị ngưi <_ dụng, thao nh:? và tbng
cá nhfn. Giá? <át hoạt đAng t>!" nhI'.
/Đ01SIAC120131/02123 S4 0#- !"c 5à Đà t6 t7nh Đ8ng 9a#.!c: /;ang ?/14
 Chức năng L"'n lý nhà trưng:
S Đối tưZng F!Qn H`:
d %ồ <B giáo vi,n: gồ? t,n, ?En, HJ' 'hụ t>ách.
d %ồ <B h&c <inh, gồ?: t,n, HJ', cha ?‰, địa chỉ, đi.n thoại,
thư đi.n t_.
d ĐiD?, gồ? tối thiD! toàn =A điD? đánh giá t>ong các =ài
UiD? t>a, =ài thi và tzng U)t.
d (!Qn H` hạnh UiD?, đánh giá, nhIn 9rt h&c <inh.
S +áo cáo: Đưa >a đưZc các =áo cáo thống U, vo h&c <inh,
giáo vi,n và F!á t>}nh h&c tI' và H!".n tI' cXa tbng h&c <inh,
cXa tbng HJ', tbng t>ưng.
 Chức năng M0# trNc t"#(n:
S %. thống tMch hZ' tPt cQ <ách giáo Uhoa 'hz thEng hi.n
hành dạng <ố h:a /tb HJ' 1 đ)n HJ' 12 cXa tPt cQ các ?En
t>ong chưBng t>}nh chMnh th@c cXa =A giáo dục và đào tạo2 c:
thD chạ" onHina t>,n ?ạng và chạ" o~~Hina t>,n ?á" tMnh. Lác
c!ốn <ách giáo Uhoa d# <_ dụng, c: hi.! @ng HIt t>ang, c: ?ục
Hục và c: thD t>!" 9!Pt tJi các t>ang =Pt Uˆ t>ong c!ốn <ách.
S Sách giáo Uhoa <ố hp t>Z giQng dạ" t>,n HJ' vJi các tMnh
nGng như 'h:ng to, th! nh• t>ang <ách, hp t>Z =qt gạch chfn,
=qt đánh dP!, ti,! điD?, g 'hục vụ vi.c giQng =ài cXa giáo
vi,n.
S %p t>Z các thi)t =ị 'h;n c@ng ti,n ti)n như =Qng thEng
?inh, ?àn h}nh cQ? @ng,g
 Chức năng h8c trNc t"#(n:
S Lho 'hr' h&c <inh đ&c <ách giáo Uhoa t>Cc t!")n =nng
?á" tMnh, ?á" 9ách ta", đi.n thoại thEng ?inh, ?á" tMnh
=Qng, =Qng tưBng tác,g
S Lho 'hr' giáo vi,n giao =ài tI' vo nhà F!a h. thống,
hocc đưa các cf! h•i giq' h&c <inh H!".n tI'.
S %&c <inh c: thD H!".n tI' t>Cc t!")n thEng F!a h. thống
tb ?á" tMnh hocc =Qng tưBng tác.
 Chức năng O0ng th6ng tin /(t n+i gi4 đPnh và nhà
trưng:
S Lh@c nGng thEng =áo và thG? d- ` Ui)n:
d L: =Qng 9)' hạng h&c HCc và hạnh UiD? h&c <inh t>ong HJ'
và t>ưng.
d $hEng =áo, n,! gưBng các tP? gưBng h&c tI' và các tP?
gưBng vưZt Uh: ti,! =iD!.
d Thz =i)n các thEng =áo, Hịch, F!" định và các hoạt đAng
cXa ngành, cXa t>ưng.
d jhQo <át, thG? d- ` Ui)n t>,n h. thống t>Cc t!")n, F!a
[nta>nat.
S j,nh Hi,n Hạc gia đ}nh, nhà t>ưng:
/Đ01SIAC120131/02123 S4 0#- !"c 5à Đà t6 t7nh Đ8ng 9a#.!c: /;ang 10/14
d Định Uˆ hàng tháng tC đAng g_i thư đi.n t_ cho 'h! h!"nh
vo U)t F!Q h&c tI' và t! dưŒng cXa con a? ?}nh.
d Giáo vi,n chX nhi.? c: Uh€ nGng 'h, d!".t nhIn 9rt và
=Qng điD? t>ưJc Uhi n: đưZc tC đAng g_i đi.
d Thụ h!"nh h&c <inh c: thD t>Q Hi thư đi.n t_ và g_i 'hQn
hồi t>Cc ti)' t>,n h. thống cho giáo vi,n chX nhi.?.
 Chức năng &'1 m)t:
S •,! c;! =Qo ?It t,n và ?It UhY! ?@c cB <ở de Hi.! h.
đio! hành 'h-ng chống vi.c <ao chr' de Hi.! tb cB <ở de Hi.!
=Pt hZ' 'há'.
S •,! c;! =Qo ?It ?@c cB <ở de Hi.!, 'h-ng chống vi.c
t>!" cI' de Hi.! =Pt hZ' 'há', <_a đzi de Hi.! =Pt hZ' 'há'
cXa ngưi <_ dụng.
S •,! c;! =Qo ?It t>!"on thEng, đQ? =Qo an toàn de Hi.!
t>ong Uhi t>ao đzi thEng tin giea nhà t>ưng và gia đ}nh t>ong
F!á t>}nh các =,n tha? gia vIn hành h. thống.
02 Ná" chi)!
cC H" g;n
S %hng <Qn 9!Pt: +an(.
S NodaH: Ni410S$.
S i!Pt 9@: $>!ng (!ốc.
S +Qo hành: 25 tháng.
S LEng ngh.: VOTv.
S ĐA 'hfn giQi : iG\ /1.025 9 6042.
S ĐA <áng: 3.000 \NS[ H!?an.
S ĐA tưBng 'hQn: 13.000:1.
S Nà! hiDn thị: 1,06 tl ?à!.
S Žng UMnh: 8 • 2,0, ~ • 0,7 ??.
S $l H. co: Nativa 5:3 /W tl H. co HCa ch&n2.
S jhoQng cách t>}nh chi)!: 0,01 /64•‘0,70?2.
S jMch cŒ Qnh /đưng chro2: 50• S 300•.
S LEng <!Pt =:ng đxn: 210t.
S $!zi th& =:ng đxn: 5.000RW.000R0.W00 gi /+:ng thưngR
=:ng ti)t Ui.?R =:ng <i,! ti)t Ui.?2.
S Lhỉnh ?ro h}nh thang: [V, d&c ’ 50 đA.
S %p t>Z đA 'hfn giQi: ]G\ /050 9 5402 đ)n siG\/1.000
9 1.2002.
S $ưBng thMch %V$]: 540i, 540', W60i, W60', 620',
1.040i, 1.040'.
S $ưBng thMch ]idao: N$SL, T\O, SyL\N.
S Giao di.n U)t nối.
S VS<!= 1W 'in, %VN[, SS]idao, \!dio Nini ƒacU, mƒ5W,
sS+ ?ini $"'a +, mS 232.
S Ooa: L: tMch hZ'.
S Ng!ồn đi.n c!ng cP': \L 100 đ)n 250 ], W0R00 %w
S Nhi.t đA tưBng thMch: 0 S 50
0
L.
S Thụ Ui.n: Đio! UhiDn tb 9a và 'in, đ‹a LV hưJng d^n <_
dụng, df" cá' ]G\ /V S <!= 1W'in2, df" ng!ồn, giP" =Qo
340 =A
/Đ01SIAC120131/02123 S4 0#- !"c 5à Đà t6 t7nh Đ8ng 9a#.!c: /;ang 11/14
hành
S Đcc tMnh: S?a>tyco, 24 ngEn nge hiDn thị, hp t>Z hiDn thị
nAi d!ng 3V, ch) đA =It ?á" t>Cc ti)', Uhởi đAng nhanh, ch)
đA =áo c;n tha" =:ng đxn, tC đAng t*t ng!ồn, điD! UhiDn F!a
?ạng O\N.
03 Ná" tMnh
9ách ta"
S %hng <Qn 9!Pt: \Lym.
S NodaH: $>avaHNata T253 S N.
S i!Pt 9@: $>!ng (!ốc.
S +Qo hành: 12 tháng.
S +A 9_ H`: +A 9_ H` [ntaHv Lo>a“ i3 S 3110N.
S Lhi'<at: No=iHa [ntaHv %N66 y9'>a<< Lhi'<at.
S V!ng HưZng =A nhJ: W00 G+.
S m\N. V!ng HưZng 2G+ cEng ngh. VVm3. %p t>Z tối đa 4
G+.
S Nàn h}nh hiDn thị: 15 inch %V OyV, đA 'hfn giQi 1.300
9 604.
S Đồ h&a: Đồ h&a [ntaHv %V 5.000.
S ” đ‹a F!ang: ” đ‹a đa t;ng V]V 4i /S!'a> N!Hti
Vo!=HaSHa"a>2.
S Lzng giao ti)': Đ;! đ&c th„ /SV, NNL, NSTm{, 9V
ca>d2.
S sS+ 3.0,sS+ 2.0, %VN[, ]G\, czng
haad'honaR<'aaUa> 3,W??,mƒ S 5W.
S La>d ?ạng: Giga=it ytha>nat.
S Giao ti)' ?ạng.
d O\N /mƒ S 5W2.
d ti~i 402.11aRgRn.
d +H!atooth 5.0 d %S.
S ta=ca?:
d %V ua=ca? hp t>Z đA 'hfn giQi 1.240 9 1.025.
d 620' %V a!dioR vidao >aco>ding.
340 =A
05 +A f? thanh
'h-ng h&c
S %hng <Qn 9!Pt: yLyN.
S i!Pt 9@: Đài Ooan.
S +ao gồ?:
 B14 c>m t4# ch"#$n JQng t<ch h=p 4mpl#:
S NodaH: yT S W40TR San>!n.
S %hng <Qn 9!Pt: yLyN.
S i!Pt 9@: Đài Ooan.
S +Qo hành: 25 tháng.
S $Mch hZ' =A th! tMn hi.! UhEng df": +A th! tMn hi.!
UhEng df" s%8 TOO /tối đa 3 thi)t =ị2.
S $;n <ố: s%8 401S42W N%w /hp t>Z 10 U,nh HCa ch&n2.
S ĐA nhạ": 12d+!].
S Vạng dao đAng: TOO tzng hZ'.
S Ooa: Ooa cao t;n 1|, Hoa v-? W •|.
S (!hng đA H.ch: s%8: ’ 50j%w.
S –? thanh đ;! vào: %p t>Z czng f? thanh 3,W ??, 0,3
340 =A
/Đ01SIAC120131/02123 S4 0#- !"c 5à Đà t6 t7nh Đ8ng 9a#.!c: /;ang 12/14
??.
S LEng <!Pt: W4tR5—.
S $;n <ố đá' @ng: 30%wS22U%w ’ 3d+.
S $.%.V: ˜ 1K.
S $l H. SRN /tMn hi.!R nhi,!2: ™70d+.
S Lh@c nGng.
d Nàn h}nh hiDn thị, czng sS+, Uha c*? th„ nhJ SV, hp t>Z
'hát t>Cc ti)' nAi d!ng f? thanh tb th„ và sS+.
d %. thống digitaH acho /đio! chỉnh ti)ng vang U‡ th!It <ố2
và đio! UhiDn tb 9a.
S Ng!ồn c!ng cP'.
d \L: 100S250].
d $Mch hZ' Tin <ạc Oithi!?: 15,5]R2,0\h /thi gian <ạc:
5,W gi2.
d $hi gian <ạc: jhoQng 5,W gi.
d $hi gian <_ dụng 'in: 2 S 4 gi /tk" th!Ac f? HưZng <_
dụng2.
 Oicr1ph1n: đRng &2 v7i l14 9micr1ph1n: /h6ng JC#;:
S NodaH: s%S41WRSan>!n.
S %hng <Qn 9!Pt: yLyN.
S i!Pt 9@: Đài Ooan.
S +Qo hành: 25 tháng.
S $;n <ố: 401S42W N%w.
S ”n định t;n <ố: ’0,00WK.
S $;n <ố cài đct t>ưJc: j,nh 0 đ)n U,nh 8.
S šng S tan: $Mch hZ'.
S Thạ? vi hoạt đAng: W0? t>ong đio! Ui.n UhEng gian ?ở.
S LEng <!Pt đ;! >a: LCc đại 10?t.
S $i,! thụ đi.n nGng: 120?\ ’ 10?\.
S Tin: 1,W] 9 2.
L/ K<$ Uu# $h%& '(nh g!á 5à các '!Mu ;!Jn ;[& $h\R
S.1. G(t 5"' thẩm định giá:
Dvt: đRng
:$$ Tên $à! "#n :@ A7Bng
G!á $I( $h%& '(nh
Đ0n g!á Thành $!Mn
01 +A thi)t =ị dạ" h&c thEng ?inh 340 =A 121.4W0.000 56.035.100.000
02 Ná" chi)! cC H" g;n 340 =A 25.054.000 7.242.W24.000
03 Ná" tMnh 9ách ta" 340 =A 14.030.000 0.701.470.000
05 +A f? thanh 'h-ng h&c 340 =A 21.052.000 4.122.212.000
T]ng cGng T./L^^/T8Q/^^^
S.2. DiT" /i*n /Um th:1 /(t 5"' thẩm định giá:
S j)t F!Q thY? định giá t>,n chỉ Hà giá tư vPn cho G:i th;! <ố 5 /thi)t =ị2: $>ang thi)t
=ị dạ" h&c ti,n ti)n c: ?@c đA tưBng tác cao th!Ac dC án Đ;! tư t>ang thi)t =ị tối thiD!, thi)t
=ị ti,n ti)n và thi)t =ị dạ" h&c ?En giáo dục F!ốc 'h-ng nG? 2012 cho các t>ưng cEng HI'
t>,n địa =àn tỉnh Đồng Nai ?Ji 100K c: đcc điD? Uinh t) S U‡ th!It và <ố HưZng đưZc ?E tQ
/Đ01SIAC120131/02123 S4 0#- !"c 5à Đà t6 t7nh Đ8ng 9a#.!c: /;ang 13/14
như t>,n đD Uhách hàng Hà? cB <ở đP! th;! ?!a <*? tài <Qn.
S j)t F!Q thY? định giá t>,n c: ` ngh‹a tư vPn và <_ dụng cho ?ục đMch Hà? cB <ở
đP! th;! ?!a <*? tài <Qn, UhEng <_ dụng cho ?ục đMch Uhác n)! <_ dụng <ai ?ục đMch
Uhách hàng tC chị! t>ách nhi.? và S[\L UhEng chị! t>ách nhi.? đối vJi =,n th@ =a <_
dụng U)t F!Q thY? định giá.
S Giá cQ thị t>ưng H!En =i)n đAng, UhEng zn định. N@c giá tư vPn t>,n chỉ đưZc 9ác
nhIn tại thị t>ưng và địa điD? thY? định giá, vJi các chMnh <ách F!Qn H` cXa Nhà nưJc
hi.n tại c: Hi,n F!an. $>ong t>ưng hZ' chMnh <ách cXa nhà nưJc c: tha" đzi c: thD Hà?
cho các ?@c giá n,! t>,n tha" đzi.
S j)t F!Q thY? định giá t>,n chỉ c: hi.! HCc Uhi và chỉ Uhi các =,n tha? gia %Z'
đồng $ư vPn S Vịch vụ thY? định giá hoàn tPt các thX tục vo hZ' đồng thao H!It định.
$>ong t>ưng hZ' c: Uhi)! nại vo U)t F!Q thY? định giá, S[\L chỉ c: t>ách nhi.? giQi
F!")t t>ong thi hạn c: hi.! HCc cXa Lh@ng thư thY? định giá n,! t>,n.
/Đ01SIAC120131/02123 S4 0#- !"c 5à Đà t6 t7nh Đ8ng 9a#.!c: /;ang 14/14