You are on page 1of 2

SOALAN 1 SPM 2010

12 . (a) Lengkapkan Jadual 1 dalam ruangan jawapan bagi persamaan
2
2 3 8 x x y − − = [2 marka!
(b) "n#uk $eraian s%alan ini& gunakan ker#as gra'. Anda b%le guna
pembaris 'leksibel.
(enggunakan skala 2 $m kepada 1 uni# pada paksi)x dan 2 $m kepada *
uni# pada paksi)y& lukis gra'
2
2 3 8 x x y − − = bagi −* + x + ,
[- marka!
($) .ari gra' di (b)& $ari
(i) nilai y apabila x / 0 2.-
(ii) nilai)nilai x apabila y / 0 11 [2 marka!
(d) Lukis sa#u garis lurus yang sesuai pada gra' di 12(b) un#uk men$ari nilai)
nilai x yang memuaskan
persamaan 0 2 8 5
2
= − − x x un#uk −* + x + ,.
Nya#akan nilai)nilai x ini.
[- marka!
Jawapan 1
(a)
x −* −- −,.* −2 −1 2 1 2 ,
y −23 − 4 4 5 6 −4 −15
Jadual 1
(b) 7ujuk gra'.
($) (i) y / 88888888888888.
(ii) x / 88888888 & 888..888888
(d) x / 8888888.88.. & 88888888888
SOALAN 2
12. (a) Lengkapkan Jadual 2 di ruangan jawapan bagi persamaan
10 5
3
+ − = x x y . [2
marka!

(b) "n#uk $eraian s%alan ini& gunakan ker#as gra'. Anda b%le
menggunakan pembaris 'leksibel.
.engan menggunakan skala 2 $m kepada 1 uni# di paksi)x dan 2 $m
kepada * uni# pada paksi)y& lukis gra' 10 5
3
+ − = x x y bagi
3 3 ≤ ≤ − x
.
[- marka!
($) .aripada gra' anda& $arikan
(i) nilai y apabila x / −2.,
(ii) nilai x apabila y / 1* [2
marka!

(d) Lukis sa#u garis lurus yang sesuai pada gra' anda un#uk men$ari semua
nilai x yang memuaskan persamaan 0 5 7
3
= + − x x bagi
3 3 ≤ ≤ − x
. Nya#akan nilai)nilai x i#u.
[- marka!
Jawapan 1
(a)
x −, −2.* −1.* −1 2 1 2 2.* ,
y −2 4.5 1- 12 4 6 22
Jadual 2
(b) 7ujuk gra'
($) (i) y / 8888888888888..
(ii) x / 8888888888888..
(d) x / 8888.88888.. & 8888888888..
SOALAN ,
12. (a) Lengkapkan Jadual , di ruang jawapan bagi persamaan
2
2 3 x x y − + = [2 marka!
(b) "n#uk $eraian s%alan ini& gunakan ker#as gra'. Anda b%le guna pembaris
'leksibel.
.engan menggunakan skala 2$m kepada 1 uni# pada paksi)x dan 2$m
kepada 2 uni# pada paksi 0y& lukis gra'
2
2 3 x x y − + = bagi −2 + x +
*.
[- marka!
($) .ari gra' anda& $ari
(i) nilai y apabila x / ,.*
(ii) nilai)nilai x apabila y / 2 [2 marka!

(d) Lukis sa#u garis lurus yang sesuai pada gra' anda un#uk men$ari
nilai 0nilai x yang memuaskan persamaan 0 3 6
2
= − + x x
un#uk −2 + x + *. Nya#akan nilai)nilai x i#u.
[- marka!
Jawapan :
(a)
x −2 −1 0 1 2 3 4 5
y −5 0 3 m 3 0 k −12
Jadual ,
(b) 7ujuk gra'
($) (i) y / 88888888888888.
(ii) x / 88888888 & 888..888888
(d) x / 8888888.88.. , ………………………………