‚žÁâ§ÁÅ €ÁѨ ¥ÁÅžÁÅ⨠œÁ¥ÁÅé™ÁÅ(±Â§÷Û 6

)

€¨Â ¥Á Â¨Í ¥Ê¥Ê Á¬Ã ¡ÉÏúÁōÁÅÏýÆ £ÂœÁÆë¥ÁÅ þÁÅÏ™Ã,
‡ýۍʨÄ, £É™ÁÆëÏ, úʧÁōÁÅþÂä¥ÁÅ. £ÂœÁÆë¥ÁÅ þÁÅ쪀 £É™ÁÆë¥ÁލÂ
„þÁä žÁƧÁÏ ¥ÉÅœÁàÏ 100 €™ÁŏÁÅ¨Ê ‰þÂ, žÂþÃä þ ‚žÁâ§ÁÅ €ÁѨœÍ
Á©Á§÷ úʦÁêýÂþÍà ¥ÉÅœÁàÏ €§ÁÁÏý ¡ËþÊ ¡ÁýÃÛÏžÃ. €©Ã þ üÄ©ÃœÁϨÍ
¥Á§ÃúñͨÊþà ¥ÁŸÁŧÁ¥ËþÁ ¯Á›Â¨ÅÂ úÉ¡ÁôåÍ©ÁúÁÅÖ.  €§ÁÁÏý¬Ê¡Áô
þÊþÁÅ €ÁѨ £¨Ã¬ÃþÁ ÁÅžÁâ¨þà þ Á¬ÃžÄ§Â ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆþÊ ©ÁôþÂä ©Â®Áò
™Âë¦Á§Áì ¨Í¡Á¨ þ úÊœÁŨþà žÁƧÃÖ!! ©Â®ÁÅò Áƙ þ ¥ÉÅ™ÁÝ ¥ÄžÁ
þÁÅ쪀 úÊœÁŨŠœÄ¬Êà ŠýÅÛ!žÂžÂ¡Áô €™ÁŏÁű̙ÁŏÁÅ þÏÙÃþÁ þ ¨Ï™ÁÅþÃ
€ÁѨÞÁâ§ÁÆ ±ÍýĨŠ¡Á™Ã ¥Á§Ä,Á³Â Á³Â ¡Ã¬ÃÂ§ÁÅ. €¨Â ©Â®Áò
£¨Ã¬ÃþÁ ÁÅžÁâ¨Å þÃ¥ÁŧÁÅœÁÆ , ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ, þ ¥ÉÅ™ÁÝþà ©Â®Áò úÊœÁ
¡Ã¬ÃÃÏúÁōÁÅÏýÆ ‡ÏœÁ ¬Ê¡Ëþ þÁ™Ãúʩ™ÃþÃ. ¨Ïü¨ ÁÅžÁ⨠¡Ã§Áë¨Å
€ÏœÁ £¨Ã¬ÃÌýÅۍÁÅÏýÅþÂä¦, ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÅÏýÊ ‡žÁŧÁŜçÏÃ! ‚žÁâ§ÁÅ
€ÁѨ ÁÅžÁâ¨ÍìþÁÆ, ¡ÉžÁâÁÑ ÁÅžÁ⠣ £¨Ã¬Ã ‡ÏœÁ ¡Ã¬ÃÃþ ‚ύÂ
¡Ã¬ÁÂ¨þáÃúÊÖýÅìÏžÃ.
£É™ÁÆëϨ͍à úʧÁÂþÊ, ‚Á €ÏžÁ§ÁÏ §ÉúÃֱͦÁ Â¥ÁÅ. ¡ÉžÁâÂÑ,
úÃþÁäÂÑ þ ¥ÉÅ™ÁÝ ¥ÄžÁ úÊœÁŨ œÄ¦ÁÁÅÏ™ÂþÊ , ¡ÉžÁâÁÑ þ ©ÁύÁ
úèáÏ úÁƬÁÆà"œÁ¥ÁÅé™ÁÆ þÄ ¥ÉÅ™ÁÝ ¥ÄžÁ þÁÅ쪀 ¥Á ÁÅ úɦê
œÄ¦Á Âê¨þáÃúÁÖýÊìžÁŧÂ! ‡ÏœÁ¨Â ³ÂÃ±Í¦ÏžÃ§Â þÄ ¨Ï™ÁÅ. ‚¡Áôå™ÁÅ
úÃþÁä ý™ÁōÁÅÏžÂÏ ¥ÁþÁÏ. þÁÅ©Áôí ¥Á  ÁÅžÁ⨠¥ÄžÁ þÄ úÉ§Í úÊœÃþÃ
¡ÉýÃÛ ¥Á  ‚žÁâ§Ã £¨Ã¬ÃþÁ ¡Ã§Áë¨þà ©ÁÏœÁŨ ©Â§ÄÂ ¡Ã¬ÁōÁÅžÁÅ©ÁôÂþÃ
‚¡Áôå™ÁÅ! þ ÁÅžÁâþà ¡Ã¬ÃÃþÁ¡Áôå™Á¨Âì þÊþÁÅ þÄ ¥ÉÅ™ÁÝþà ¡Ã¬ÁōÁÅœÂþÁÅ,
þÁÅ©Áôí ©ÉÏ£™Ê þÄ ¥ÉÅÿÁÏ þ ©Ë¡ÁôÁÅ œÃ¡Ãå þÁþÁÅä ¥ÁÅžÁÅâ¡ÉýÅۍͩ¨Ã.
€¨ÂþÊ úÃþÁäÁÑ ÁÅžÁâþà þÁÅ©Áôí ¡Ã¬ÃÃþÁ¡Áôå™ÁÅ €žÃ þÄ ¥ÉÅ™ÁÝ

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com

¡Ã¬ÁōÁÅœÁÅÏžÃ, žÂþà ©Ë¡Áô þÄ ¥ÉÅÿÁÏ œÃ¡Ãå žÂþÃä ¥ÁÅžÁÅâ¡ÉýÅۍͩ¨Ã
€¡Áôå™ÁÅ! ‚¨Â ¥Á §ÃÖ ¥Á §ÃÖ ¥Á¥Áé¨Ãä ¥ÁÅžÁÅâ¡ÉýÅۍÁÅÏýÆ ,
¥Á ÁÅžÁâ¨þà ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ Â¬Ê¡Áô ¥Á  ÁÅžÁ⠨Š¡Ã¬ÁÂ¨þÁä þÄ ÁÅœÃ
œÄ§ÁÅ֍ÁÅÏžÁÅ©Áô ÂþÄ. £ÂÁÅϞ ©ÃÏýÅÏýÊ ƒ ý!" €ÏýÆ þ ¨Ï™ÁÅ
¥ÄžÁ œÁþÁ úʜà £¨ÂþÁäϜ „¡Á¦ÉìÁÆà, ¨Ï™ÁÅþà ¡Ã¬ÁÁ³ÂÃÏžÃ.
þÁÅ ¤Á¨Ê þÁúÃÖϞà ¡ÉžÁâÁÑ úÉ¡ÃåϞà ©ÃþÃ. €žÃ ‚žÁÏœÂ
úÉ¡ÁôàþÁä¡Áôå™Ê þÁÅ £ÂÂ ÁŨɍÃѱͦϞÃ. ¨Ïü¨ÃÃ þ ¥ÉÅ™ÁÝÏýÊ
‡ÏœÁ ‚žÍ €¡Áôå™ÁÅ €§Áã¥ËϞà þÁÅ. €§ÁÁÏý þÁÅϙà ¡ÁÁÅÏ™Â
¡Ã¬ÁōÁÅœÁÅþÂä , þ ¥ÉÅ™ÁÝ þà ‚ύ ¡Ã¬ÁÂ¨þáóÍàÏžÁý! ‚žÊ ¬ÁÏžÁÅ
€þÁōÌþà þÊþÁÅ Áƙ ŠÁ úèáà ¨ÍúÁþÁ ©Â®Áò ¥ÁÅÏžÁōÁÅ œÉúÂÖ!"
‹..‹.. €ÂÑ! ‡ÏœÁ Á¬ÉÃÑ ±ÍœÍÏžÊ þÄ ¥Á Âý¨Å ©ÃþÃ, ÁÅžÁâ £¨Ã¬ÃþÁ
þ ¡ÉžÁâÂÑ! ¨Ïü þ ¥ÉÅ™ÁÝÏýÊ ¥ÄÉÏœÁ ‚«ÁÛ¥Ê! žÂžÂ¡Áô ÁÏý
¬Ê¡ÁýÃþÁÅϙà þ ¨Ï™ÁÅþà ‡™Â ¡É™Â ¡ÁÁÅϙ ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÅþÂä ‚ÏÂ
¡Ã¬ÁÂ¨þáìÁÅàÏžÊ þ ¨Ï™ÁÅþÃ, þ ¡ÁõÁÅ ¨ÏüÂ!þÁÅ©Áôí úÉ¡ÃåþÁ ý
£¨ÊÁÅÏžÊ! €¨ÂþÊ ™ÁÅžÂÏ! Âþà ƒ³Â§Ã ¥Ä ÁÅžÁ⨠¥ÄžÁ ™Âë¦Á§ÁÅì
©ÁôÏ™ÁÁÆ™ÁžÁÅ ¥Á§Ä. ÁþĬÁÏ ƒ³Â§ÁþÂä ¥Ä ¡Ã§Áë¨þà ™Âë¦Á§ÁÅì ¨ÊÁÅÏ™Â
¡Ã¬ÃÃÏúÁōÍÏ™Ê ! þÂËœÊ ¥Ä ‚žÁâ§Ãä ‚¨ÂþÊ ŠÏÍ¡ÉýÃÛ ©ÁÏœÁŨ ©Â§ÄÂ
¥Á §ÃÖ ¥Á §ÃÖ ¥Ä ÁÅžÁâ¨þà ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ þ Á¬Ã œÄ§ÊžÂÂ ¥Ä ¡Ã§Á먜Í
™Áōͩ¨þáóÍàÏžÊ þ ¥ÁÅžÁÅ⨠ÁÅžÁâÂÑ! þ ¥ÉÅ™ÁÝþà €ÏœÁ
¡Ã¬ÁÂ¨þà Í§ÃÁÂ „ÏýÊ £ÂÂ ¡Ã¬ÁÁÏ™Ê þ ¥ÁÅžÁÅ⨠ÁÅžÁâ £¨Ã¬ÃþÁ
€ÁѨÆ! ¥Ä €¥Áéþà žÉϏÂ! ¥Ä ÁÅžÁâ¨Å œÉÁ Ì©ÉíÃÑ ‡ÏœÁ
£¨Ã¬ÃþÁ¦Êê ! ‡ÏœÁ ÁýÃۏ ¡Ã¬ÃÃœÊ €ÏœÁ ‡žÁŧÁŜçÁŏÁÅœÁÅþÂä¦!
¥Ã¥Áé¨Ãä ŠÏÍ¡ÉýÃÛ þ ÁŜà œÄ§Â ¥Ä ¡Ã§Áë¨þà úÁƬÁōÁÅÏýÆ ÁÅžÁâ
¡Ã¬ÁÂ¨þáóÍàÏžÊ ¡ÉžÁâÂÑ! ¥ÁÅŽêϏ þÄ ÁÅžÁ⠇ϜÁ ¡ÉžÁâžÊ ¡ÉžÁâÂÑ!
úÃþÁäÁÑ ÁÅžÁâÁÏýÊ £ÂÂ £¨Ã¬ÃÏžÊ þÄ ÁÅžÁâ! ¨Ïü ˆÏœÃþà ¡ÉÏú©Ê
‚ÏœÁ £¨Ã¬ÃþÁ ÁÅžÁâþà ¨ÏüÂ! þÄ ÁÅžÁâ¨Í þ ¨Ï™ÁÅþà žÉϏÂ! þÄ ÁÅžÁâþÃ
¡Ã¬ÁōÁÅœÁÅþÁäÌžÄ⠂ύ ¡Ã¬ÁÂ¨þáóÍàÏžÊ! úÃþÁäÂÑ! þÄ ÁÅžÁâ žÄþÃ

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com

ÁÅžÁâ ¥ÁÅÏžÁÅ £¨ÂžÁƧÊ!" €ÏýÆ úÃþÁäÁÑ ©Ë¡Áô œÃ§ÃÃ úÁƳÂ!

þÊþÁþÁä ¥Á Âý¨Ã úÃþÁäÁэà ÌžÃâÂ Í¡ÁÏ ©ÁúÃÖ £ÅϏÁ¥ÁÆœÃ
¡ÉýÃÛ " €ÏœÊ§Â úÃþÂä! þčÁÅ ¡ÉžÁâ ¡ÉžÁ⠏ÁÅžÁâ¨ÏýÊ ‚«ÁÛ¥Áþà œÉ¨Ã¬Êà þÊþÁÅ
Áƙ £ÂÂ ÁÅžÁ⠡ìÍÃÏúÁōÁÅÏýÆ þ ÁÅžÁâþà Áƙ £ÂÂ
£¨Ã¬ÃýÊýýÅÛ úʬÁōÁÅþÊžÂþÃä§Â úÃþÂä! ¡ÉžÁâÁэà ÁÅžÁ⠀ϜÁ Â
£¨©ÁýÂþÍà Â§Á›Â¨Å ©Ê§Ê ©ÁôþÂ䦧 ÁþÂä! ¥Á Â¥Á¦Áê
©ÁúÃÖþÁ¡Áôå™Á¨Âì ¨Ïüþà ©ÌÏÍ ¡ÉýÃÛ žÂþà ¡Ã§Áë¨Å ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ œÉÁ
žÉϏʩ™Áý žÂþà ÁÅžÁâþÃ. žÂþÍà œÍ™ÁÅ , ¨ÏüÃ ‚ÏýÍì ˆ¡Áþà ©ÁôÏžÃ,
£ÂÂ Ì©ÉíÊѨ œÃÏýÏ, ³Í²Â¨Í ÁƧÌÖþà ýÄ©Ä úÁÆ™ÁýÏ. ÁƧÌÖþÃ
ÁƧÌÖþà ©ÉþÁÁ ÁÅžÂâ, ¡Ã§Áë¨Å œÉÁ £¨Ã¬Ã±Í¦Á ¦ ¨ÏüÃ. ¥Á§Ã ÁÅžÁâ
£¨©ÁžÁÆ ¨ÏüžÃ! þÊþʥɠöÁ¬ÁÛ¨Íì „ÏýÂþ¦Ê! ¨Ïü þÊþÁÅ ¨ÊÁÅÏ™Â
úÁƬà ¥Á Â¥Á¦Áê úÊœÁ €žÊ¡ÁþÏ §ÍüϜ ÁÅžÁâ žÉϏÃÏúÁōÁÅÏýÆ
¡Ã§Áë¨Å ¡Ã¬ÃÃÏúÁōÁÅÏýÊ £¨©ÁžÁŧ ÁÅžÁâ? þčÉÏžÁōÁÅ,þÁÅ©Áôí ÁÆ™Â
þ ÁÅžÁâþà žÉϏÁÅœÁÆ, þ ¡Ã§Áë¨þà ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ þ ÁÅžÁâœÍ Á£Â™Ä
™Â©ÁÏýÊ žÂþà ÁÅžÁ⠍ÁÏýÊ þ ÁÅžÁâ ™Á£¨÷ ¬ËüÅ¨Í ¡É§ÁÁÁ±ÍœÊ þÊþÁÅ
þÄ úÃþÁäÁÑþÊ ÂžÁÅ" €ÏžÃ ÌžÃâÁ Í¡ÁϏÂ.
úÃþÁäÁÑ £ÅϏÁ ¥ÁƜà ¡ÉýÃÛ ¥ÉÅÿÁÏ ÌžÃâÂ ¡ÁÁэà œÃ¡ÁôåÌþÃ
§ÁŧÁŬÁ¨Â™ÁÅœÍϞà þÊþÁÅ žÂþà ÁÅžÁâþà ÌžÃâÂ úÃþÁä úÁÆ¡Áô úÁƬÃ
¥Á ÂýÂì™ÂþÁþÃ! žÂþÃä ‚ÏÂ¬Áà „™ÃÃÏúÁýÂþÍÃ, žÂþà Ářà ¡Ã§ÁëþÃ
™Âë¦Á§ÁÅ ¥ÄžÁÁ ¡ÁýÅۍÌþà þÃ¥ÁŧÁÅœÁÆ "úÁÆ™Á©Ê ¡ÉžÁâÂÑ! úÃþÁäÁэÃ
‡ÏœÁ Í¡Á¥ÉÅúÃÖÏžÍ þÊþÁÅ þÄ ÁÅžÁâþà ±ÌÁÅ™ÁÅœÁÅÏýÊ! úÃþÁäÂÑ! þÂ
¥ÁÅžÁÅ⨠ÁÅžÁâÁÑ©Ã þÃüϏÂþÊ þÁÅ©ÊíþÊ! þčÁÅ œÉ¨Å³Í¨ÊžÍ? €¬Á¨Å þÄ
¡Ã§Áë¨Å „þÁäÏœÁ ÁÅÏ™ÁëϏ ¡ÉžÁâÁÑ ¡Ã§Áë¨Å „Ï™Á©Ê ¥Á Â¥Á¦Áê
¡Ã¬ÁōÁřÍà žÂþà ¡Ã§Áë¨Íì £ÃÁÅœÁÅ œÁÃÓÏžÊ! ¥Ä ‚žÁâ§Ã ¡Ã§Áë¨þà ŠÊ ³Â§Ã
¡Ã¬ÁōÁÅœÁÅÏýÊ þÄ ¡Ã§Áë¨Å œÁÃ¨ÃþÁÏœÁ ÁýÃۏ žÂþéà œÁÁ¨©Ê þÂ

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com

úÊœÁŨÃ! ÂÁ±ÍœÊ þÄ ¡Ã§Áë¨þà ¡Ã¬ÃÊ©Â®ÁÅò ¨ÊÁ €©Ã €¨Â ÁýÃۏÂ
„þÂä¦Ê Âþà , ‚Á þÁÅϙà þÄ ¡Ã§Áë¨ ¬ÁϏÁœÃ þÊþÁÅ úÁƬÁōÁÅÏýÂ, þÂ
¥ÁÅžÁÅ⨠ÁÅžÁ⠧›Ä! þÄ ÁÅžÁâþà ‡ÏœÁ ¬Ê¡Áô Â©Â¨ÏýÊ €ÏœÁ ¬Ê¡Áô
¡Ã¬ÁōÁÅœÂ! ¡Ã¬ÁÁý¥Ê¥ÃýÃ? ÁÅžÁâϜ þÁŜ ¬Á§ÊþÂ! Í¡ÁÏ
œÉúÁÅÖÍÊ þ ‡œÁÅà ¡Ã§Áë¨ ÁÅœÁàÂÑ! þÄ €¥Áé, þÄ ÁÅžÁâÊ¥Ê, ŠÏÌþÃ
þÄ ÁÅžÁâ úÁÆ¡É™ÃœÊ þ¨ÂÏýà ©Â®ÁÅò ¥ÉÅ™ÁÝ ¥ÁƧəÁÅ ³ÂÁžÄ¬ÁōÌþÃ
©ÁúÃÖ ¥Á§Ä þÄ ÁÅžÁâþà žÉϏÁŜ§ÁÅ!" €ÏýÆ úÃþÁäÁÑþà ÌžÃâÂ
±ÌÁÅ™ÁÅœÁÆ, ¡ÉžÁâÁÑ ©ÁύÁ úÁƳÂ!
¡ÉžÁâÁÑ ¡Á§Ã¬ÃàœÃ €§ÁãÏ úʬÁōÌþà "úÃþÂä, þÄ ¥Á Âý¨Ã ¥Á Â
ÁÅžÁâ¨Íì þÃüϏÂþÊ ÁŨ §ÊÁÅœÍϞçÂ. þÄ €¥Áé, ¥ÉÅžÁýÍì ÌžÃâÂ ¬ÃÁÅÓ
¡Á™Ãþ ‚¡Áôå™ÁÅ £ÆœÁŨŠ£ÂþÊ ¥Á ÂýÂì™ÁÅœÁÅþÂä©Áô§Â þ úÃýÄÛ! ÁžÁ©Ê
¥Á ¨ÃþÄ! þÄ žÁ™ÁÅÝþà þ ÁÅžÁâ¨Í žÉϏÂ! þÄ þÍýÃþÁÅϙà ‚¨Â ¡ÁúÃÖ
£ÆœÁŨŠ©Ãþ¨þà ‡þÂä®ÁòþÁÅÏ™Í œÁ¡ÃÏúñͦÁ Â¥ÁŧÂ! ‚ύ £ÂÂ
£ÆœÁŨŠ¥Á ÂýÂì™ÁÅ. ¥Á¥Áé¨Ãä ¡ÁúÃÖ ¨Ïü¨þÁōÌþà £ÂÂ £ÆœÁŨÅ
œÃýÅÛ. ‡¡Áôå™ÁÆ, ¡ÁëœÃ ¥Á Âý¨Í ÁÅžÂâ, ¡ÁõÁÆ, ¨Ï™ÁÆ, ÁÅœÂà €þÊ©Ã
¨ÊÁÅϙ €¬Áð¨Å ¥Á ÂýÂì™ÁÁÅ. þÁÅ þÄ þÍýÃþÁÅ쪀 £ÂÂ £ÆœÁŨÅ
©Ãþ¨þáóÍàϞç þ ¥ÁÅžÁÅ⨠¡ÁõÁÅ ¨Ï™ÁÆ! ¥Á ¨ÃþÄ, þ ¥ÁÅžÁÅâ¨
žÁƨ ÁÅžÁâ ¨ÏüÂ! þÄ €¥Áé, œÁ¥ÁÅé™Ã úÊœÁ þÄ ÁÅžÁâþà £ÂÂ ¡Ã¬ÃÃ¬ÁÆà
þóÂàþÊ! ¨Ïü þčÉÏœÁ ÁŨÊ,œÁ¥ÁÅé™ÃúÊœÁ ÁÅžÁ⠡ìÍÃÏúÁōͩ¨þÃ!
þÄ €¥Áé þÄ ÁÅžÁâ¨Í þ Ì¨Ãìþà žÉϏÂ! Š§Êà œÁ¥ÁÅé™ÁÆ! ¨Ïüþà ŠÏÍ
¡ÉýÃÛ £ÂÂ ¡Ã§Áë¨Å ¡Ã¬ÁōÁÅžÁÅ©ÁôÂþÄ œÁ§ÂíœÁ, ÂþÄ¥ÁÅÏžÁÅ, ¥ÁþÁ¥ÁÅ
‚ϞÁ €þÁōÁÅþÁäýÅìÂ ÁÅžÁ⠡ìÁōÁÅ™Âý ™ÁžÂ¥Ê þ žÁƨ ¡ÁõÁÅ
¨ÏüÂ! þÄ ÁÅžÁâþà þÄ Á¬ÃœÄ§Â ©Â™Ã úÊœÁ ¡Ã¬ÃÃÏúʣŸÁêœÁ þžÃ!
¬Á§ÊþÂ!" €ÏýÆ úÃþÁäÁÑþà ‹žÂ§ÁŬÁÆà €þÁä ¥Á Âý¨Ã úÃþÁäÁÑ œÉÁ
þÁÏžÁ¡Á™Ã±ÍœÁÆ œÁþÁ ¬ÁϜʹÂþÃä þ ¥ÉÅ™ÁÝþà ÁýÃۏ ©ÁœÃà¡Ã¬ÁÁýÏ
žÂí§Â ©ÁêÁà ¡Á§ÃúÃÏžÃ.

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com

úÃþÁäÁÑ ‚¡Áôå™ÁÅ œÁþÁ ÁÅÏ™Áëýà ¡Ã§Áë¨œÍ þÃÏ™Áŏ „þÁä œÁþÁ
ÁÅžÁâþà þ €§Áúʜà ¥ÄžÁ ©ÁœÃà ¡ÉýÃÛ œÁþÁ ÁÅžÁâþà œÁþÊ þ úÊœÁŨ ¥ÄžÁ
§ÁÅžÁÅâœÁÆ "úÃþÂä, þ ¥ÁÅžÁÅ⨠¥ÉÅ™ÁÝ §ÂüÂ! þÄ €¥Áé, þÄ úÊœÁŨœÍ þÂ
ÁÅžÁâþà £ÂÂ ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆÏýÊ, þÁÅ þÄ ¥ÉÅ™ÁÝþà þ ÁÅžÁâ¨Í žÁƧÁÅ֍ÌþÃ
žÉϏÃÏúÁÅ Í©Â¨þÁäÏœÁ Á¬ÉÃѱ͜ÍϞçÂ, þ žÁƨ žÁ™ÁÅÝ §ÂüÂ!
€ÁÑ úÉ¡ÃåþÁ ý £¨Ê £ÂÁÅÏýÅϞçÂ. þÁÅ©Êí ¥Á  ™Âë¦Á§Áìþà þÄ
úÊœÁŨœÍ ÃÏžÁÃ ¨ÂÊ¬Ã ¥Á  ÁÅ¥Áé™ÃÂ¦Á¨ÂìÏýà ¡Ã§Áë¨þà úÞåʦê þÄ
úÊœÁŨœÍ! ¡ÉžÁâÁÑ ÁÅžÁâÁÏýÊ þÂžÊ ¡ÉžÁ⠏ÁÅžÁâ €©Âí¨Ã ‚ÏÍ ©Â§ÁϨÍ,
þÄ ¡Ã¬ÁōÁřÍÃ, ¥Á§Ã §ÉúÃֱͧ , þ Â™ÃžÁ žÁ™ÁÅÝ ¥ÉÅ™ÁÝ §ÂüÂ! £ÂÂ
¡Ã¬ÁōÁÅ þ ÁÅžÁâþà þÄ úÊœÁŨœÍ!" €ÏýÆ úÃþÁäÁÑ œÁþÁ ÁÅÏ™ÁëýÃ
ÁÅžÁâþà þ €§ÁúÊœÁŨÃ ©ÁœÃà ¥Á§Ä ¡Ã¬ÃÃÏúÁÅ Í³ÂÃϞà œÁþÁ ÁÅžÁâþÃ.
‚¡Áôå™ÁÅ þ §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨÆ, €ÁѨ ÁÅžÁ⨠¥ÄžÁ
œËœÁÁѨ™ÁÅœÁÅþÂä¦. ¡ÉžÁâÁÑ Ářà ¡Ã§Áë ¥ÄžÁ Ářà úÊ¦ê ©Ê¬Ã žÂþÃä
žÁÁӧÍà ¨ÂÁÅÑÏýÆ, úÃþÁäÁÑ ‡™Á¥Á¡Ã§Áë¥ÄžÁ þ ‡™Á¥Á úÊœÃþà ©Ê¬Ã
žÂþÃä ÌžÃâÂ ¥ÁÅÏžÁōÁÅ ¨ÂÁÅÑþÂä|! ‚¡Áôå™ÁÅ þÁÅ ÌžÃâÂ ¥ÁÅÏžÁÅ
þ €ÁѨÞÁâ§ÁÆ žÂžÂ¡Áô ‡žÁŧɞÁŧÁŏ þ裙à „þÂä§ÁÅ. ©Â®ÃòžÁâ§Ã
¥ÁŸÁê žÁƧÁÏ ŠÁ €™ÁŏÁÅ „ÏýÅϞʥÉÂ! ‚žÁâ§Ã ¬Á®ÁÆò £ÂÂ
¡ÉžÁâ©Á©Áí™ÁÏœÍ þ¨ŏÁÅ ¡ÉžÁâ¬ËüÅ Ì£ç§Ã£Íϙ¨ÂìÂ þ Á®Áò
¥ÁÅÏžÁÅ ÁþÁ£™ÁÅœÁÆ þ ¥ÉÅ™ÁÝ¨Í Á¬Ãþà ‚ύ ¨Ê¡ÁôœÁÅþÂä¦. ¡ÉžÁâÁÑ
§Ì¥ÁÅé¨ þáÁô¨÷ð, Á¬ÃœÍ £ÂÂ þÍÁÑ £Ì™ÁÅúÁōÌþà €žÃ ©Ê¬ÁōÁÅþÁä
þÁ¨ìýà £Âë¨ÍÏúà úÃþÁä ¥ÊÁŨÂì œÁþÁÅäÌþéÁúÃÖ ¥Á§Ä £¦ÁýÍÃ
ÁþÁ£™ÁÅœÁÅþÂä¦. úÃþÁäÁÑ £Â¦¨Å žÂþà ÁÅ쪃 ¥ÄžÁ þÃý§Áŏ ¡ÉžÁâ
¬ËüÅ ¥Á ¥Ùà Â¦Á¨ÂìÂ þè £™Ã £Âë¨ÍÏúà £¦ÁýÍà „£Ãç
ÁþÁ£™ÁÅœÁÅþÂä¦. ‚ύ̞ÃâÂ ¥ÁÅÏžÁōÁÅ ©Á¬Êà ‚žÁâ§Ã þáÁô¨÷ð £Âë¨
¥ÄžÁÂ œÁÁ¨ýÏ ŽÂ¦ÁÏ. ‚žÁâ§Ã ¬Á®ÁÆò ©Â®ÁÅò ©Ê¬ÁōÁÅþÁä £Âë¨Â¨ÍÏúÃ
¥ÁűÂå©Áô ©ÁÏœÁōÁÅ ¡ÁÂ £ÂÂ £¦ÁýÍà „£Ãç ÁþÁ£™ÁÅœÁÆ þÂ¨Í £ÂÂ
Á¬Ã §Ê¡ÁôœÁÅþÂä¦. ©Â®ÃòžÁâ§Ã ±ÌœÃàÁ™ÁÅ¡Áô¨Ã ¥ÁŸÁêÂ ©Â®Áò ¡ÁõÁŨ

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com

¥ÁŸÁê €™ÁŏÁÅ ±Ì™ÁŏÁōà þÏÙÃþÁ þ ¨Ï™ÁÅ ŠÁ ¡ÉžÁâ ¬ÄÛ¨÷ §Â™÷ ¨Â
¡ËÃ ÃÏžÁÄ …ÁÅœÁÆ €¡Áôå™Á¡Áôå™ÁÆ ÌžÃâÂ ¡ÁÁэà ©ÁϏÁÅœÁÆ
¡ÉžÁâÁÑ ±ÌœÃàÁ™ÁÅ¡ÁôÃ œÁÁŨŜÍÏžÃ. ¡ÉžÁâÁÑ þ ¥ÉÅ™ÁÝ œÁþÁ ±ÌœÃà
Á™ÁÅ¡ÁôÃ œÁÃ¨ÃþÁ¡Áôå™Á¨Âì œÁþÁ Â®Áòþà ÌžÃâÂ ¡ËÉœÃà þ ¥ÉÅ™ÁÝ
ÁÅÏ™ÁÅ ¥ÄžÁ œÁþÁ £¨Ã¬ÃþÁ ¡ÁõÁÅ „£Åçþà œÁÃ¨ÃÏú¨þà œÉÁ
§Âý¡Á™Ã±ÍœÍÏžÃ. úÃþÁäÁÑ Á®ÁÅò ¡ÉžÁâ©Ã úʬÁōÌþà œÁþÁ ¥É™ÁþÃ
ÌžÃâÁ ©ÌÏúÃ, £ÂÂ žÁÁӧÍà ©ÌœÁÅàÌþà ÁþÁ £™ÁÅœÁÅþÁä œÁþÁ ¡ÉžÁâ
£Â¦¨ ¥ÁŸÁêÂ ÃÏžÁ œÁþÁ ¡ÁõÁōà ÌžÃâÁ ¡ËÂ ±Â¥ÁŨ £Å¬Á¨Å
Ì™ÁÅœÁÅþÁä þ Â™ÃžÁ ¨©Á™Âþà úÁƬÁÆà Á¬ÃœÍ œÁþÁ ¡ÉžÂ¨þà ¡Á®ÁòœÍ
Ì§ÁōÁÅÑÏýÆ, œÁþÁ ÁÅžÁâþà ¥ÁÅÏžÁōÁÆ ©ÉþÁÁÆÑ …¡ÁôœÁÆ, ¡ÉžÁâÁÑ
©Ë¡Áô úÁƬà œÁþÁ ±Ì™Á©Âýà þ¨ÍÁþà £¦ÁýÃ ú¡à ¬Ãϣ¨Í÷ Â (þÂ
¥ÉÅ™ÁÝþà þ¨þÁä Í§ÃÁþà Á¬ÃœÍ œÉ¨Ã¦Á¡Á§ÁŬÁÆà) ¡ËÄ ÃÏžÁÄ
™ÃÏúÃÏžÃ.
þÊþÁÅ þ Á¬Ã ¡ÁôÍ¨ÊÁ, þ úÊœÁŨþà úÃþÁäÁÑ,¡ÉžÁâÂÑ
™Âë¦Á§Áì¨Í¡Á¨ÃÃ žÁƧÊÖ¬Ã, ©Â®Áò ™Âë¦Á§Áìþà ý±Â¨ÅþÁ ÃÏžÁÃ ÁÅÏüÂ!
žÂþÃœÍ ‚žÁâ§Ã ™Âë¦Á§ÁÅì ©Â®Áò þÁ™ÁÅ¥ÁŨ ¥ÄžÁ þÁÅϙà œÌ™Á¨ ¥ÁŸÁêÂ
ÃÏžÁÃ ü§ñͦþ¦. ŠÁѳ§Ï þ Á®ÁÅò üÏʨ÷ ¥ÁþÂä¦.
©Â®ÃòžÁâ§Ã £¨¥ËþÁ œÌ™Á¨ ¥ÁŸÁê ¡ÉžÁâ ¬ËüÅ ©Ã§ÃÁÅ™ÁÅ¥ÁŨÂì ©Â®Áò
¡ÁõÁŨŠ£ÂÂ £¨Ã¬Ã œÌ™Á¨þà žÂýōÁÅþà £¦ÁýÍà „£Ãç ÁþÁ£™ÁÅœÁÆ
þ ¥ÁœÃ ±ÍÌýÂÛ¦. ‚žÁâ§Ã ÁÅœÁਠ¥ÄžÁ ŠÁÑ ©ÉÏýÅëÁ Áƙ ¨ÊÁÅÏ™Â
þÁÅþÁäÂ þÏÁ þÏÁ¨Â™ÁÅœÁÆ žÁ§ÁîþÁ ¥Ã©Áí™ÁÏœÍ þ ¥ÉÅ™ÁÝ ŠÁÑ ³Â§ÃÂ
Á¬ÃœÍ £ÂÂ ¡ËÃ¨ÊúÃÏžÃ. €¨ÂþÊ þ úÁÆ¡Áô¨þà ©Â®Áò ©ÉþÁÉœÁÅà¨
¥ÄžÁÃ ¥Á§Á¨ÂÖ. ‚žÁâ§Ã ¡Ã§Áë¨Æ, ŠÁѳ§Ï üÏý ÁÅ¥Áé™Ã
Â¦Á¨ÂìÂ £¦Áý ¡Á™Ãþ¦. œÉ¨ìÂ , ÁÅÏ™ÁëϏ ÁþÁ£™ÁÅœÁÅþÁä ©ÂýÃ
£¨Å¡Áõ, ¬ËüÆ úÁƬà þ ¥ÉÅ™ÁÝ ¦É™ÁœÉ§Ã¡Ã¨ÊÁÅϙ œÉÁ ¡ËÄ ÃÏžÁÄ
™ÁÅœÁÅÏýÊ, œÁ¥ÁÁÏ ¡ÁôÍ¨ÊÁ þ úÊœÁŨÍì úɧ̍Á žÂþÃä ‚žÁâ§Ã
þÁÅþÁäýà ‡œËàþÁ ¡Ã§Áë¨ ¥ÄžÁ ©Ê¬Ã úɱœà ¡Ãϙà ¡Ã¬ÃÃþÁýÅì

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com

¡Ã¬ÁōÁÆœÁÅÏýÊ, ¡ÉžÁâÁÑ œÄ¦ÁêÂ ¥ÁƨŏÁÅœÁÆ, œÁþÁ ‡§Áëýà ¡ÉžÂ¨
¥ÄžÁ þ¨ÍÁ ÌþÁþà œÃ¡ÁôåÁÅÏýÆ, úÃþÁäÁÑ ©ÁύÁ úÁƬà ÁþÁÅä ÌýÃÛ,
œÃ§ÃÃ þ ©ÁύÁ úÁƬÃ

" Š§Êà œÁ¥ÁÅé™ÁÆ! þÄ ¥ÉÅ™ÁÝþà úÁƬÃþÁ ÌžÄâ þ ÁÅžÁâ¨Í ÁŨ
¡É§ÃÃ ±ÍœÍϞçÂ! €¥Á ÂÏœÁÏ þÄ œÉÁ £¨Ã¬ÃþÁ £Â§ÁÅ ¥ÉÅ™ÁÝþà þÂ
ÁÅžÁâ¨Í žÁƧÁÅ֍Ìþà œÁþéÜħ þÄúÊœÁ þ ÁÅžÁâþà žÉϏÃÏúÁÅ
Í©Â¨þáóÍàϞçÂ! þÄ ¥ÉÅ™ÁÝþà žÉϏ , þ ¥ÉÅ™ÁÝ §ÂüÂ! þ ÁÅžÁâþÃ
žÉϏÁŜ© þÄ Á¬Ã ¥ÉÅ™ÁÝœÍ? þÄ ÁÅžÊâ§Â ‚žÃ! þÄ Í¬Á¥Ê§Â þ ÁÅžÁâþÃ
‚ÏœÁ £¨Ã¬Ã¬ÊýÅÛ úʬÃÏžÃ. þ ÁÅžÁâ £¨Å¡Áô œÄ§ÊÖ þ žÁƨ ÁÅžÁ⠨ϙÁÅ
§ÂüÂ! þ ¡Ã§Áë¨þà ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ þ ¡Ã§Áë¨ ¥ÁŸÁê þÄ úÊœÁŨþà žÁƧÃÖ þÂ
ÁÅžÁâþà Áƙ ¡Ã¬ÁÁ§Â! ŠªÉ ¥Á ¨ÃþÃ, ©Ä™Ã ¥ÉÅ™ÁÝþà úÁÆ™Á©Ê ‡ÏœÁ
±Ì™ÁŏÂÓ ©ÁôÏžÍ! žÄþÃä ¡ÁõÁÅ¨Í ÁÏýÉ ÁÅžÁâ¨Ì žÁƧÃÖ
žÉϏÃÏúÁōÁÅÏýÅÏýÊ ¦Á¥Á Á¬ÃÂ ©ÁôÏýžÊ! ¥Á Â¥Á¦Áê ¬ÁŨÃì ÁÏýÊ ©Ä™Ã
¬ÁŨÃì ‚ÏÂ ±Ì™ÁŏÂÓ ©ÁôÏžÊ! þÄ €ÁÑ ÁÅžÁâ¨Í þÄ ¥ÉÅ™ÁÝþà žÉϏÂ!
¡Ã¬ÁÁ§Â þÄ €ÁѨ ÁÅžÁâ¨Ãä, þÄ Á¬ÃžÄ§Â ¡Ã¬ÁōÁÅ, žÍ¬Ã®Áò ¥ÁŸÁê ¥Á Â
ÁÅžÁâ¨Ãä žÍ¡ÁôÌþà ¥Á§Ä ¡Ã¬ÁōÁÅ! £É™ÁÆëϨ͍à ±Í¦ÏœÁ§ÂíœÂ ,þÂ
ÁÅžÁâþà þÄ œÁþéà œÄ§Â úÁƬÁÅà ¡Ã¬ÁōÁÅÑÏžÁÅ©Áô ÂþÃ, ‚¡Áôå™ÁÅ þÂ
ÁÅžÁâþà úÁƬÁÆà úÃþÁäÁÑ ÁÅžÁ⠡ìÁōÁÅ! žÂþà ÁÅžÁâþà úÁƬÁÆà þÂ
ÁÅžÁâþà ¡Ã¬ÁōÁÅ! úéÁ§ÃÃ ‚žÁâ§Ã ÁÅžÁâ¨Å ¥Á §ÃÖ ¥Á §ÃÖ ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ
£ÂÂ Á¬ÉÃÑ ±Í§Â þ ¥ÁÅžÁÅ⨠¥ÉÅ™ÁÝ §ÂüÂ!" €ÏýÆ þ ¡ÉžÁâÁÑ þÂ
ÁŨþà §ÉÏ™ÁÅ §ÉýÅì ¡ÉÏúÃÏžÃ.
úÃþÁäÁÑ ¡ÉžÁâÁÑ ÁÏýÉ ‚ύ ÁŨɍÃÑ „ÏžÃ. €žÃ ¡ÉžÁâÁÑ
œÍ ±ÂýÅ þ ¥ÉÅ™ÁÝþà œÁþÁ Ářà úÊœÌà ¡ÁýÅۍÌþà þ ¥ÉÅ™ÁÝþÃ
þÃ¥ÁŧÁÅœÁÆ, œÁþÁ €§ÁúÊœÃœÍ þ ¥ÉÅ™ÁÝþà Ì¨Å¬ÁÆà "þ ¥ÉÅ™ÁÝ §ÂüÂ!
‡ÏœÁ £Â§ÁÅϞç þÄ ©Á§Â¨ ¬ÁŨÃì. ¥Ê¥ÃžÁâ§Á¥ÁÅ úÊœÁŨʬà ¡ÁýÅۍÁÅþÂä

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com

‚ύÁ €§Á üÂþÁ ¡ËÂ ¥ÃÃ¨Ã „ÏžÃ. €ÂÑ, úÁÆ™Á©Ê! ©Ä™Ã ¨Ï™ÁÅ ¥ÁþÁ
‚žÁâ§Ã úÊœÁŨÃ ‡žÁŧÁÅ œÃ§ÃÃ ¥Á§Ä £Å¬Á¨Å Ì™ÁÅœÁÅþÁä ±Â¥ÁŨ ‡¨
¨Êúà þèÅÖþÁäžÍ úÁÆ™ÁÅ! €ÂÑ , þÁÅ €¥Á ÂÏœÁÏ žÄþÃä þ ÁÅœÁà¨Í,
žÁƧÃÖ þ £¨Ã¬ÃþÁ ¡ÁõÁÅþà €žÁ§Á žÉϏÃÏúÁōͩ¨þáóÍàÏžÊ! Š§ÊÃ
úÃþÂä! þ ÁÅœÁà¨Í žÄþÃä žÁƧÃÖ ¡ÁõÁÅ €žÁ§ÁžÉϏ¨ç ÂÏ™ÁÅ þÂ
Ì™ÁÂ! ¡ÉžÁâËÑœÊ , ¨Ïü, ¡ÁõÁÅ Ì©Áôíþà ¥Á Â¥Á¦Áê úÊœÁ ¥ÉÅ™ÁÝ
§ÁÅžÃâÏúÁōÁÅÏýÆ œÉÁ €§ÁÁžÄ¬ÁōÁÅÏýÍÏžÃ! þ ÁÅœÁà Ì©Áôíþà þÁÅ©Êí
‚§ÁÁžÉϏÁÅœÁÆ €§ÁÁžÄ¦Á Âê¨Ã§Â þ ¥ÁÅžÁÅ⨠žÁ™ÁÅÝ §ÂüÂ!" €ÏýÅ
¡Á§Á¥Á £ÆœÁŨŠ¥Á ÂýÂì™ÁÅœÁÆ þ ÁŨþà ‚ύ ™Á£¨÷ úʬÃÏžÃ.
‚žÁâ§ÁÅ €ÁÑ¨Æ ‚¨Â ¡ÁúÃÖ ¨Ïü¨ÂìÂ ±ÍýĨŠ¡Á™Ã ¥Á§Ä
£ÆœÁŨŠ¥Á ÂýÂì™ÁÅœÁÆ þÁþÁÅä §ÉúÁ֏̙ÁÅœÁÆ, ÁÅžÁâ¨þà ©Á¦Á Âê§ÁϏ ,
ÁÅÏ™ÁëϏ œÉÁ œÃ¡ÁôåœÁÆ þ úÊœÁŨÃ ¡Ã§Áë¨þà £ÂÂ ©ÁœÃà ¥Á§Ä
¡Ã§Áë¨þà ¡Ã¬ÃÃÏúÁōÁÅÏýÅþÂä§ÁÅ. úÃþÁäÁÑ Ářà ¡Ã§ÁëþÃ
¡Ã¬ÁōÁÅœÁÅþÁä¡Áôå™ÁÅ úÃþÁäÁÑ þ ¥ÉÅöÁþÃä œÁþÁ §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨ ¥ÁŸÁê
¡ÁýÅۍÌþà œÁþÁ ©Ë¡ÁôÁÅ œÃ¡ÁôåÌþà þ ¡ÉžÂ¨ ¥ÄžÁ œÁþÁ ‡§Áëýà ¡ÉžÂ¨þÃ
§ÁÅžÁÅâœÁÆ þ þÍýÃþà œÁþÁ ¡ÉžÂ¨œÍ ¥ÁƬʬà þÍýÍì þ¨ÍÁ žÁƧÃÖ
¡ÉžÂ¨þà účÁÅœÁÆ ©ÉúÁÖýà ¥ÁÅžÁÅâ¨Å ¡Éý۳ÃÏžÃ. ‚ÏœÁ¨Í ¡ÉžÁâÁÑ þÂ
úʜà ¥ÄžÁ œÁþÁ ‡™Á¥Á ¡Ã§Áëþà ©ÁœÃà ¡Ã¬ÁÁ¥ÁþÁäýÅÛ ¡Ã§Áëþà ¡ËÄ ÃÏžÁÄ
€§Áúʜà ¥ÄžÁ §ÁÅžÁÅâœÁÆ þÁþÁÅä úÃþÁäÁÑ ¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÅۍÁÅþÊ œÄ§ÁÅþÃ
¡Á§ÃªÄ¨Ã³ÍàÏžÃ.

¥ÃÁœÂžÃ œÁ§ÂíœÃ ±Â§÷Û ¨Í úÁžÁÅ©ÁôžÁŧÁÅ ÂþÃ.¥Ä
comments,suggestions ‡¡ÁåýÃ¨ÂÊ þ mail address ,
jayamalini123@yahoo.co.in ÁÅ ¡ÁÏ¡ÁÏ™Ã.

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com