º

Ł

æ

Ti Ł W

Ti
Çà íàìèðàíå íà ôóíêöèÿòà çà òåìïåðàòóðè äî Tm ñà èçïîëçâàíè äàííèòå îò [1] è [2], îçíà÷åíè ñúñ ñèí öâÿò. Ñëåä Tm e
èçïîëçâàíà ïðåäëîæåíàòà âúâ [5] ñòîéíîñò çà Λ íà Ti â òå÷íî ñúñòîÿíèå îçíà÷åíà ñúñ çåëåí öâÿò.  Òm èìà
ïðåêúñâàíå íà ôóíêöèÿòà, îçíà÷åíî ñ ÷åðâåíà ïóíêòèðíà ëèíèÿ.
40

35

30

25

20

500

Λ(t) = :

9.15021 +

2940.88
t

1000

1500

+ 0.00349223 t + 4.15948 * 10-6 t2 , t < 1944
30, t > 1944

W
˙
æ Ł
º

Ł
º
.

Ł

ŒŁ
º
Ł

Ł Tm æ Ł
[4] æ Ø æ Ł

º

Ł
Ł

Ł
[1] Ł [2],
Ł æœæ æŁ
23 000 ˚ , Œ Λ(23 000 K) = 0 Ł æ

. º Tm
Ł æœæ

2 Untitled-1 T < Tm 110 105 100 1000 160 2000 3000 4000 TΕ[300.1.53316 * 10-7 t2 + 3.1.14000] 140 120 100 80 60 2000 -2221.330712 t + 0. 3695 < t < 23 000 . t ³ 23 000 4000 202 084 t 6000 8000 10 000 .8191 Log@tD.70283 * 10-9 t3 + 351.6. t < 3695 t .59866 * 10-12 t3 + 85.21 .2.54455 0.0.35 .102 Log@tD .0000691694 t2 .94754 * Λ(t)=: 107 t2 + -537.

Beam Melting .Ho.Sanders.P.0. .´ .21 .Untitled-1 -2221.G.6. Thermal Conductivity Metallic Elements and Alloys. t ³ 23 000 ¨ Ł Ł [1]. . º Ł Ł æŒŁ æ Øæ æ ºº Ł iæ ŒŁı ı .Klemens [4].330712 t + 0.¯ .70283 * 10-9 t3 + 351.Reiter [5] Liquid Titanium Solute Diffusion Measured by Pulsed Ion .1. R.Thompson.conductivity.Thermophysical properties of matter : Volume 1.Kaschnitz and P.94754 * Λ(t)=: 107 t2 + -537.Renk. P.Aziz . C.at.102 Log@tD . 1967 . º Ł Ł æŒŁ æ Øæ Łº Ø ı ŁŒŁ. M.474 æ.Touloukian.conductivity.S. and M.Heat Capacity of Titanium in the Temperature Range 1500 to 1900 K Measured by a Millisecond pulse .Y. t < 3695 t .E.heating technique.G.53316 * 10-7 t2 + 3.2.at.W. : Ł .35 . T.ua [3].Y.54455 202 084 t 3 .ua[2].J.0000691694 t2 .O.Www. 3695 < t < 23 000 0.Www.1.Powell. Ł ŒŁ ´.˙ Ł .59866 * 10-12 t3 + 85.8191 Log@tD.J.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful